Page 1

w w w. hv fkb h. dk

08 2 01 1

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

ny uddannelse til et urgammelt fag »Kommentar«: Med friske øjne | Fra myndighed til serviceorgan | Nye børn i klassen sjæl | “I begyndelsen var Afrika” | Nyt fra klubberne | Det sker

|

Ind til møblets


En af Danmarks mest spændende erhvervsskoler Syv forskellige indgange fører til over 30 forskellige erhvervsuddannelser Kurser og efteruddannelse Virksomhedstilpassede kurser HTX - Teknisk Gymnasium Se meget mere på

www.tec.dk Teknisk Erhvervsskole Center Afdelinger på Frederiksberg og i Lyngby, Gladsaxe, Ballerup og Hvidovre

Hvfor_0210.indd 1

20-01-2010 10:34:40


KOMM E N TA R

robert s ørens en

Med friske øjne Det er forfriskende en gang imellem at få nogle andre til at se på tingene med nye øjne. Om dét har ligget i baghovedet hos overborgmesteren, da han nedsatte sin Copenhagen Business Task Force med tidligere chefredaktør Leif Beck Fallesen i spidsen i foråret, er naturligvis uvist. Nu foreligger der i hvert fald en vifte af forslag, der kan bidrage til at skabe den vækst i København, som overborgmesteren – og vi med ham – ønsker sig så brændende. At styrke byens konkurrenceevne, når det gælder minimering af administrative byrder og dernæst kommunale skatter og afgifter, er klassisk erhvervspolitik og måske derfor knap så innovativt. Som nogen overraskelse kommer det heller ikke, at arbejdsgruppen peger på en overordnet, effektiv infrastruktur som en afgørende forudsætning for vækst. Det gør naturligvis ikke forslagene mindre rigtige, og det er kun godt at få dem sat på dagsordenen på ny. Af mere grundlæggende betydning er arbejdsgruppens synspunkt om, at kommunen skal omstille sig fra en myndighedskultur til en servicekultur. Leif Beck Fallesen har her i bladet selv påpeget, at Københavns ømmeste punkt er, at den opfattes som en by, der ikke ønsker at vokse. Først nu er der defineret en vækststrate-

FORS I DE N

gi, som forvaltninger og medarbejdere skal acceptere og gennemføre. Det tager tid at vende en supertanker, men kommunen kan være sikker på at nyde lokale virksomheder og organisationers opbakning hertil. Forslagsstillernes andet fundamentale budskab er vigtigheden af, at København åbner sig – over for turister og besøgende såvel som over for den globale virkelighed. Vi skal skabe et internationalt, kosmopolitisk miljø, hvor man kan føle sig velkommen uanset hvor, man kommer fra – det er just, hvad der karakteriserer en metropol. Nu er håbet så, at arbejdsgruppens rapport læses med samme opmærksomhed på Christiansborg som på Københavns Rådhus. Rigtig mange forslag forudsætter stats­ lige investeringer eller folketingspolitisk behandling. Det er en fælles sag for kommunen, virksomhederne og erhvervsorganisationerne at medvirke til at skabe forståelsen blandt landspolitikerne for, at investeringer i hovedstadsområdet er noget nær den mest effektive ”vækstpakke”, vi kan ønske os. En åben by, ønsker arbejdsgruppen sig – på samme tid, som politikerne ønsker sig en ny ringmur omkring København i form af en trængselsafgift. Jo, der er noget at arbejde med.

se lv om d e sm å fags u d dannelse ofte er truet, er det gå et modsat for tækkemændene – her f i k m an sin egen u d dannelse for om kring 10 å r s iden . læs p ortrættet af finn og Thomas g u ld – sid e 18 (foto: SØR E n HYTTING)

0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

3


Fra myndighed til serviceorgan Vækststrategi: Bedre tilgængelighed og mere åbenhed er to bærende temaer i den vifte af forslag, som Copenhagen Business Task Force har afleveret til Københavns Kommune.

4

Københavns Kommune lider under en myndighedskultur, og den skal droppes til fordel for en servicekultur – om det så skal ske ved hjælp af kurser og efteruddannelse for kommunens medarbejdere. Det er en afgørende forudsætning for, at Københavns Kommune skal lykkes med den ambitiøse vækstplan for hovedstaden, som overborgmester Frank Jensen præsenterede i foråret – og en forudsætning for, at kommunen kan bruge den vifte af forslag, som den såkaldte Copenhagen Business Task Force barslede med i august. Skal København gøre sig håb om at blive Nordeuropas bedste erhvervsmetropol, skal byens konkurrenceevne styrkes: Det skal ske ved at indføre et CSR-system for kommunens virksomheder – et “kunde-

plejesystem”, der ikke mindst er gearet til at varetage dialogen med de store og de internationale virksomheder – minimering af skatter som grundskyld og dækningsafgift, nedbringelse af sagsbehandlingstider og bistand til at komme videre til virksomheder, der har fået afslag på en tilladelse – eksempelvis.

Infrastruktur og moderne teknologi fylder rigtig meget i Task Force’ns palet: Her efterlyses en overordnet infrastrukturplan, der tilgodeser alle trafikarter, herunder mulighed for at parkere ved S-stationer, større sammenhæng i den kollektive trafik – og så skal København insistere på et netværk af højhastighedstog til de store byer omkring os – fra Stock-

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

08 2011

Trafik og ny IT


Køben havn har med s in belig genhed og forven telige befolkningstilvækst et stort p oten tia le s om øresundsmetrop ol, vurderer arbej ds grup p en .

»Den moderne teknologi skal også give sig udtryk i gratis internetadgang for alle over alt.«

F O T O : HÅ N D & VÆ R K

holm i nord til Hamborg i syd. En app til smartphones skal give bilisten et opdateret overblik over vejarbejder, afspærringer og parkeringsmuligheder. Den moderne teknologi skal også give sig udtryk i gratis internetadgang for alle over alt, infostandere med turist- og kommuneinformation og bedre muligheder for digital sagsbehandling. Også indsatsen for at styrke Københavns Lufthavn skal fortsættes og forstærkes; det betaler sig, dokumenterer gruppen. Ethvert forslag, der behandles i Borgerrepræsentationen skal behandles i lyset af dets beskæftigelses- og vækstmæssige konsekvenser, foreslår gruppen, der også efterspørger hurtigere offentligt anlægsbyggeri og en større – snart sagt helhjer-

0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

5


tet – satsning på Offentlig-Private partnerskaber.

Den lukkede by

»København har et potentiale til at blive et centralt knudepunkt i en stor region. Men styrk dog den internationale profil!«

6

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

– Og så er København en lukket by, fastslår gruppen: Mange kulturinstitutioner holder lukket over sommeren, og de handlende udnytter ikke den liberaliserede lukkelov til at gøre byen levende om søndagen. Byen skal dog ikke mindst åbne sig over for verden omkring os: Byg en international skole, halvér billetpriserne for pendlere over Øresund, understøt ægtefæller til den højtuddannede udenlandske arbejdskraft (som er en forudsætning for økonomisk vækst) og styrk integrationen i Øresundsregionen, forlyder det. København har et potentiale til at blive et centralt knudepunkt i en stor region, der på sigt vil huse fire millioner indbyggere, fastslår gruppen. Men styrk dog den internationale profil med mere engelsksproget information – også i gadebilledet – og etablér et Copenhagen Business Forum, der skal varetage den løbende, systematiske kontakt til byens store virksomheder.

Understøt klyngerne Trods vanskelighederne ved at udpege bestemte vækstbrancher peger gruppen dog ikke desto mindre på, at der bør satses på områder som it/finans, cleantech, life science og de maritime og kreative erhverv. Gruppen konstaterer, at der så småt er etableret et samarbejde mellem 08 2011

brancherne for pelse, smykker og mode, og et sådant samarbejde bør aktivt understøttes med eksempelvis billige lejemål. Uddannelse får sit eget lille afsnit i rækken af forslag: Kommunen skal mere aktivt understøtte etableringen af flere praktikpladser – herunder ved sociale klausuler – og samarbejde bedre med virksomhederne, når det gælder erhvervsuddannelse. Forslagene blev præsenteret ved et pressemøde i august, hvor overborgmester Frank Jensen tog pænt imod dem. De vil nu blive nærmere gransket og vil formentlig sætte præg på næste års kommunale budget. Copenhagen Business Task Force har bestået af tidligere chefredaktør Leif Beck Fallesen, administrerende direktør for Siemens, Jukka Pertola, koncerndirektør i Nykredit Bente Overgaard og administrerende direktør i Pension Danmark, Torben Möger Pedersen. Læs også lederen side 3.


AKTUELT Vild med dans »De værdier, du deler med os, har du selvfølgelig med fra din erfaring og igennem din uddannelse, men måske også fra et kendt TV-program med titlen “Vild med dans”. Du har et princip, som jeg godt kan lide: Nemlig at lederen “danser”, det vil sige er synlig i dagligdagen og altid tilgængelig.« Med blandt andre disse ord hilste Haandværkerforeningens 1. næstformand, Per Vangekjær, den nytiltrådte forstander for Haandværkerforeningens Plejehjem, Randi Krogdal Steen, velkommen til. »Og når din ledetråd er den personlige værdighed, og overskriften på det hele er “længst muligt i eget liv” – så vil jeg bare sige, at det falder helt i tråd med vores værdier,« supplerede Per Vangekjær. Rigtig mange beboere og pårørende var mødt op i Plejehjemmets festsal i midten af august – godt to uger efter Randi Steens tiltræden. Blandt gæsterne var også repræsentanter fra Københavns Kommune og for den store gruppe frivillige, der dagligt bistår på Plejehjemmet. Per Vangekjær havde medbragt to både nyttige og attraktive gaver: En husfred samt 300 stykker chokolade –

F O T O : HÅ N D & VÆ R K

Under en lille, velbesøgt festlighed bød Plejehjem og forening velkommen til forstander Randi Steen. fremstillet af selveste konditorlaugets oldermand – til at byde af, når der er besøg på forstanderkontoret. Per Vangekjær benyttede desuden lejligheden til at takke ledelse og medarbejdere – herunder konstitueret forstander Anne-Dorte Mulvad – for en dygtig og engageret indsats igennem en turbulent periode for Plejehjemmet.

0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

7


Nye børn i klassen Billedet af det moderne stenhuggerfag skal formentlig tegnes en smule om. Selv om faget fortsat besidder unikke håndværksfaglige kompetencer, når det gælder restaurering og genhugning af fine, gamle stenhuggerarbejder, så fylder det klassiske stenhuggerfag højst en trediedel blandt de virksomheder, der i dag beskæftiger sig med import, forarbejdning og levering af natursten.

st eenhu gger lau get har om kring 45 m ed lem m er, d er beskæftiger sig m ed lige fra klassisk sten hu ggeri t i l køkken bord splad er.

Det er en del af årsagen til, at det ikke mindst under Stenhuggerlaugets medvirken er lykkedes at skabe en tredie gren i fagets uddannelse: Specialet som stenindustriarbejder. I forvejen har man kunnet uddanne sig som stenhugger med speciale i granithug eller sandsten, men her oparbejder eleverne ikke det beredskab, der skal til, for eksempelvis at kunne rådgive om stenarter, farver, og design. Og for Stenhuggerlaugets oldermand er det en helt central rolle: »Vi er mesterslagteren, som professionelle og private skal kunne spørge til råds. Vi skal have indsigten, idéerne, være kreative og levere de gode tips,« fastslår oldermand Ole Grage, E. Nielsen Mekaniske Stenhuggeri A/S. Han har nu været oldermand igennem et år og har en række målsætninger om, hvad han vil med sit laug: At opbygge en bred faglig viden blandt eleverne i faget, at lære forbrugerne at forholde sig til en bredere vifte af naturstenens egenskaber og kvaliteter og at skabe fagligt relevante netværk blandt de 45 medlemmer over hele landet. Just i denne sommer har Stenhuggerlauget valgt at tilslutte sig Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn på linie med langt de fleste andre håndværkslaug i byen. Dermed opruster lauget yderligere sit organisatoriske beredskab, for så vidt som stenhuggerne allerede har deres egen sektion under Dansk Byggeri.

Ser frem til indflyde lse »Vi kunne faktisk slet ikke forstå, hvorfor vi ikke var medlemmer af Haandværkerforeningen som det håndværksfag, vi er. Vi glæder os til at tage del i netværket

8

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

08 2011


F O T O : HÅ N D & VÆ R K

O ld erm and, o le grage, sten hu gger lau get.

Stenhuggerlauget har valgt at tilslutte sig Haandværkerforeningen. Just nu gennemgår lauget en moderniseringsproces med vægt på at skabe udbytte for medlemmerne og gøre sig synlig for sin omverden.

og ser frem til, at Haandværkerforeningens erhvervspolitiske rolle bliver styrket,« siger Ole Grage og peger på infrastruktur og fremkommelighed som et af de vigtige, lokalpolitiske punkter at tage fat i. Ole Grage har en vision om at modernisere og udbygge sit laug. I en modernisering ligger at gøre lauget direkte relevant for det enkelte medlem på tværs af størrelse og speciale, og udbygningen ligger i at rekruttere medlemsvirksomheder, der beskæftiger sig med natursten –

eller mere præcis, hvad Ole Grage betegner som den industrielle side af faget: Den, der leverer os den blankpolerede køkkenplade, fliserne til trappen og gulvet, soklerne til kunstværkerne og så fremdeles. Dem er der rigtig mange af.

Et ben i hver lejr Ole Grage selv har et ben i hver lejr. På Industriholmen i Hvidovre er således samlet et helt lille konglomerat af

0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

9


et laug er op lagt s om fundamen t for etablering af er fa-grup p er for medlemmer med fælles interes s er .

juridisk selvstændige, men familiemæssigt eller bestyrelsesmæssigt forbundne virksomheder, der tilsammen spænder over hele fagets palet. Broderen Henrik ejer og driver A/S De Forenede Stenhuggerier, der specialiserer sig i det klassiske stenhuggerarbejde (se selv Hånd & Værk 04/2011), firmaet Flemming Brian Nielsens Stenhuggeri A/S ligeså, mens Ole Grages passion er naturstenen. Naturstenen omfatter et repertoire af 6.000 stenarter og -varianter, og flere kommer minsandten til, efterhånden som branchen får kendskab til flere små, specialiserede brud over alt i verden: »For vores del af faget har globaliseringen virkelig betydet noget – og betydet noget positivt,« noterer Ole Grage, der alene i sit showroom kan pege rundt på hundredvis af eksempler på stentyper, der varierer i overflade, farve og egenskaber, lige fra de karakteristiske ølands-sten til en brasiliansk, næsten lyseblå afart. Ole Grage – og altså broderen Henrik – driver stenhuggeri i fjerde generation med rødder tilbage til de sene 1700-år, men det var ikke nogen given sag, at lille Ole skulle i stenhuggerlære: »Min far ville det meget gerne, men var selv blevet tvunget til at gå i lære og ville ikke presse os,« fortæller Ole Grage, der efter sin matematiskfysiske studentereksamen drog først til Tyskland og siden til Italien. I Italien arbejdede han ved et stenbrud, og det var her, passionen indfandt sig: Passionen for natur-

10

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

08 2011

sten. Siden gik vejen til virksomhedens afdeling i Århus og endelig til København.

Det praktiske tilbud Tilbage til moderniseringen og målet om at gøre lauget til et praktisk tilbud for ethvert medlem – fra den enligt selvstændige i Thisted, der udfører gravsten, til den større, industrielt anlagte virksomhed: En del af løsenet er ERFA-grupper, og dem har lauget nu etableret formelt med delvis sekretariatsstøtte i Dansk Byggeri. Her kan medlemmerne vælge imellem en sandstens- henholdsvis gravstens- og værktøjsgruppe; en gruppe beskæftiger sig særlig med køkkenbordsplader, endnu én diskuterer værktøj og udstyr, og endelig tager en ERFA-gruppe sig af natursten med særlig vægt på det sociale ansvar; herunder, at udvinding og forarbejdning i stenenes oprindelseslande sker under ansvarlige arbejdsforhold. Som led i både moderniseringen og synliggørelsen af faget medvirker Stenhuggerlauget igen i 2012 som demonstrationsfag under Danmarksmesterskaberne i håndværk i Odense.

»Vi er mesterslagteren, som professionelle og private skal kunne spørge til råds. Vi skal have indsigten, idéerne, være kreative og levere de gode tips.«


AKTUELT En tur i dybet?

Første Kom-Som-Du-Er 17. oktober Så venter en ny sæson af spændende foredrags- og hyggeaftener i Kom-Som-Du-Er i Laugshuset på Nørre Allé. Her lægges ud mandag den 17. oktober kl. 18.30, og aftenens menu består af stegt flæsk med persillesovs med efterfølgende konditorkage. Aftenens gæst bliver præsenteret i kommende Hånd & Værk, men sæt under alle omstændigheder kryds i kalederen den 17. oktober!

Der er endnu ledige pladser for medlemmer, der kunne tænke sig at opleve et af byens tre underjordiske parkeringsanlæg – nedefra. Tirsdag den 27. september er medlemmerne sat stævne i Njalsgade 13 til en lille introduktion, hvorpå man spadserer over til anlægget i Leifsgade – og altså ned i det. Arrangementet står medlemmerne i 175 kro­ ner inklusive efterfølgende middag på Bryggens Spisehus. Tilmelding på 3312 2717 senest 20. september.

Efterårsbuffet Vi har sammensat en buffet til efterårsfesten. Røget dyrekølle på spæde salater Braiserede svinekæber med krydderstegte rodfrugter Farseret unghane Confiterede kartofler Efterårets sauterede svampe Vindruesalat med feta, tranebær og valnødder Hjemmelavet æblekage på gammeldags facon Friskbagt brød

Pris pr kuvert inkl. moms: 195,Buffeten er til minimum 10 personer

Slagterlund.dk

Bangs Vej 123 Slagterlund.dk ·Peter Peter Bangs Vej 123 · 2000 Frederiksberg · Tlf: 38 71 41 06 2000 Frederiksberg Tlf: 38 71 41 06

0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

11


Besøg i Rosenhuse t Søndag, den 30. oktober kl. 11.00. Mødested: Ud for Tuborgs gamle hovedbygning, Strandvejen 54. Pris kr. 210,-, der omfatter omvisning, foredrag og efterfølgende frokost inkl. et glas vin eller øl på Club Royal Brasserie, Tuborg Havnepark 15. Tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest fredag den 14.

I årene 1912-14 opførtes Anton rosens domicil for Tuborg på Strandvejen. Kom med ind at se den færdige restaurering.

F O T O : KU R T R O D A HL H O PP E

oktober.

Medlemsarrangement

Besøg i historisk arkitekturperle For godt et år siden fuldendte Realdania Byg restaureringen og tilbageførelsen af et af de fornemmeste erhvervsbyggerier i Danmark: Tuborgs administrationsbygning i Hellerup tegnet af arkitekten Anton S. Rosen og opført i årene 1912-14. Trods bygherrens ikke uvæsentlige andel i ejendommens tilblivelse kaldes den ikke desto mindre blandt fagfolk for “Rosenhuset” – efter arkitekten. Baggrunden er, at Rosen på monumental vis indførte art nouveau og skønvirke i dansk arkitektur, hvorfor Rosenhuset har fået afgørende arkitekturhistorisk betydning. Efter opkøbet af ejendommen iværksatte Realdania en

12

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

08 2011


Vi forstår din branche. noget nær fabelagtig tilbageførelse af ejendommen; et arbejde, der har omfattet farvearkæologiske undersøgelser, tilbagekøb af originalt inventar, nærstudier af historiske fotos og interviews med tidligere medarbejdere foruden – naturligvis – de omfattende restaureringsarbejder sammen med dygtige håndværkere koordineret af rådgiveren, Københavns Byggestyring A/S. Huset sprudler af dekorationer og detaljer, emmer af historie og er desforuden en oplevelse af spændende håndværk. Nu byder Haandværkerforeningen op til 30 medlemmer indenfor søndag den 30. oktober. Vi mødes foran hovedindgangen kl. 11.00. Her vil arkitekt Per Troelsen, Realdania Byg, tage medlemmerne rundt i huset og berette om den tid, Rosenhuset blev opført i, baggrunden for stilarten skønvirke og Anton Rosens betydning for det senere moderne gennembrud – en vej, der også vil føre os til det vilde Paris denne søndag formiddag og til mødet med “Coco” Chanel – ophavskvinden ikke alene til Chanel No 5, men tillige hattemager og modedesigner. Per Troelsen beretter også om betydningen af, at en glemt kasse med 100 år gamle billeder i Carlsbergs Arkiver i Valby ganske uventet dukkede op under restaureringsarbejdet og betød, at der i mere end én henseende måtte tænkes forfra. Vil man læse mere om Rosenhuset inden besøget, så læs Hånd & Værk fra september 2010 Efter omvisningen fortsætter vi til Club Royal Brasserie i Tuborg Havnepark, hvor der venter en dagens ret til frokost – inkl. et glas vin eller øl.

På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

44 98 90 77 Fax: 44 98 01 90 G A R A N T I P Å K VA L I T E T

SØKVIST EL-ANLÆG A/S Herlev Torv 26 · 2730 Herlev Tlf 44 94 55 03 · Fax 44 94 72 71 Ålekistevej 36 · 2720 Vanløse Tlf 38 74 20 26 · Fax 38 74 24 59 gis@soekvistdk

Alt hvad du tænder på www.soekvist.dk

0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

13


Ind til møblets sjæl Hun skulle have været skuespiller – eller den dansklærer, hun aldrig havde. Nu er Trine woodcock i stedet på vej til at blive polstringskonservator – verdens vistnok bare sjette af slagsen.

F O T O : H E N R I K N I E LS E N

14

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

08 2011


Trine Wood cock var m ed til at restau rere og forny Kaare Klints ”rød e stole“ i R åd hu sets bryllu pssal .

– At hjælpe et gammelt møbel til at leve videre. Så kort kan den drivkraft sammenfattes, der gør, at Trine Woodcock nu vil hellige sig de næste tre år af sit liv på at videreuddanne sig til polstringskonservator – en faggruppe, hvis udøvere kan tælles på en hånd på verdensplan. Hun er – på baggrund af megen dialog og en daglang optagelsesprøve – blevet optaget på Carl Malmsten-Skolen i Stockholm, for hvem dét at uddanne en polstringskonservator er lige så exceptionelt. Trine Pernille Woodcock (31) blev i år færdigudlært som møbelpolstrer fra Rud. Rasmussens Snedkerier og blev under årets medaljefest på Københavns Rådhus hædret med Haandværkerforeningens bronzemedalje. Herudover modtog hun legater for 60.000 kroner.

Ud af respekt At hjælpe et gammelt møbel til at leve videre – ? »Jeg har så stor respekt for gammelt håndværk – for den flid, ildhu og sjæl, de gamle håndværkere lagde i deres ting med udsmykninger og krummelurer. Det har vi mistet meget af i dag, hvor alting skal være nøgent og funktionelt,« siger Trine Woodcock. »Det er ikke mindst ud af ren respekt for datidens håndværkere, der gør, at jeg gerne vil beskæftige mig med gamle møbler.« Begrebet affektionsværdi spiller en rolle for hende – den er hun vokset op med, ligesom interessen for gamle møbler altid har været der. Vi mødes i Bryllupssalen på Københavns Rådhus; et rigt dekoreret, om end noget dunkelt lokale, hvis inventar ikke mindst præges af Kaare Klints ”Røde stole”. Under sin læretid medvirkede hun til at restaurere stolenes træværk og polstring og forsyne dem med nyt betræk i nigérskind. Nu kan de holde de næste 70-80 år igen. 0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

15


Trine Woo d cock : » Mø b e lp o lst reren sk aber noget – og m an kan leve a f d e t. De t kom næsten so m en å b enbaring.«

»Her får de tilmed ikke sol, og derfor vil skindet ikke gulne så meget,« konstaterer hun og peger på en svag stribe i midten af skindet på stolenes ryg: Det er just, hvad der karakteriserer Nigérskindet: At gederne har en stiv ryg, hvilket aftegner sig på skindet. Skindet er en udfordring at arbejde i, fordi det er stift – ”ikke særlig samarbejdsvilligt”.

Skuespiller eller cand.mag. Trine Woodcock – mestendels opvokset på den naturskønne Thurø ved Svendborg, hvortil hun en gang med garanti kommer tilbage – skulle have været skuespiller og søgte ad flere omgange ind på Teaterskolen efter sin sproglige studentereksamen: Hårrejsende oplevelser for den, der er eksamensangst, når der står så meget på spil – og måske derfor uden succes. Det var angstprovokerende, men også en lettelse at måtte opgive drømmen; det gav overskud til at tænke i andre retninger. I første omgang var retningen Københavns Universitet; her læste hun dansk med henblik på at blive til den dansklærer, hun selv gerne ville have haft i gymnasiet. Heller ikke universitetet var vejen, konstaterede hun allerede efter første semester. Undervejs – siden hun var 19 – havde hun malet og kunne godt fornemme, at hun måtte beskæftige sig med noget kreativt. »Og så havde jeg en lang samtale med min mor, om hvad jeg glædes ved og har evner for. Vi kom vidt om16

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

08 2011

kring, førend hun selv nævnte møbelpolstreren. Møbelpolstreren skaber noget – og man kan leve af det. Det kom næsten som en åbenbaring,« siger Trine Woodcock, der derpå opsøgte 12 møbelpolstrere, der næsten med én stemme rådede hende til at tage grundforløbet på skolen i Skive først. – Og åbenbaringen blev fulgt af endnu én, efter at hun på bare tre hektiske dage havde omstillet sit liv fra studerende på Københavns Universitet til grundforløbselev på teknisk skole i Skive: »Vi sad med en skammel, hvortil der skulle fastgøres nogle gjorde – og det var bare så fed en oplevelse at slå søm i!« husker hun.

Dybere ind i sjælen Hver gang lejlighed gav sig, fulgte hun stædigt sin passion for det gamle møbelhåndværk. Og det var ønsket om at kunne gå endnu dybere ind i møblets sjæl – en sjæl, man næsten kan røre ved – der ansporede hende til at afsøge mulighederne for at uddanne sig videre. »Egentlig var min tanke at ville kunne restaurere hele møbler, men fik det råd at koncentrere mig om mit speciale: Møbelpolstringen. Jeg fik kontakt med snedker og konservator Anders Abildgaard her i København. Han berettede om Carl Malmsten-Skolen, der både har en polstrer- og en konservatorlinie – men ingen polstringskonservatorlinie!« Dermed indledtes en længere dialog med skolen, der er mundet ud i et individuelt uddannelsesforløb med halv-


Om C arl Malmsten Carl Malmsten (1888-1972) var en af

med produktionsklare møbler til en

og gøre denne til et frugtbart element

Sveriges mest kendte møbelformgive-

bred befolkningsgruppe. Han arbej-

for hele livet. Han levede for at ud-

re. Han brød med sit akademiske op-

dede gerne aktivt med farver – inspi-

vikle ”mester-lærling”-institutionen

hav – hans far og farfar var læger –

reret af Carl Larsson – og skyede ”den

som en vej til at forene håndværks-

gik i lære som snedker og kaldte sig

meningsløse præcision”. I stedet

faglig kundskab med kunsthåndværk.

”en fra overklassen udklækket sned-

skulle møblerne fortælle en historie –

I dag lever Carl Malmstens tan-

kerlærling”. I 1916 vandt han både

formidle en stemning eller følelse.

ker videre på Capellagården på Öland,

1. og 2. præmie i en konkurrence om

Carl Malmsten var samtidig en stor

Carl Malmstens Verkstadsskola i Stock-

inventar til Stockholms Rådhus. Bredt,

formidler og pædagog. Hans vision

holm og Carl Malmsten Centrum för

folkeligt gennembrud fik han efter

var at tage hånd om barnets spontane

Träteknik & Design ved universitetet i

en møbeludstilling i 1956 i Göteborg

skabertrang lige fra de første skoleår

Linköping.

andet år på henholdsvis møbelpolstrer- og konservatorlinien – hvis Trine Woodcock ellers bestod optagelsesprøven. Det skete i forsommeren, og just i august rykkede hun teltpælene op på ny.

Po lstringens historie Polstringskonservatorens mission er ikke alene at anskue betræk og konstruktion, men at kunne beskrive og fastslå den historiske polstrings opbygning og restaurere eller genskabe den. Denne niche er der ikke mange, der behersker.

L

U

K

A

S

Ø

J

E

– Og hvad så – bagefter? Trine Woodcock tænker sig længe om og erklærer sig parat til at gribe skæbnen, som den kommer. Men bliver hun prikket lidt til, fortæller hun, at den eneste polstringskonservator, der har polstringskonservator som stillingsbeskrivelse, er ansat på The Metropolitan Museum of Art i New York. Det er en kvinde, og hun bliver vel ikke siddende til evig tid. Men der er langt fra Thurø til New York – ? »Thurø skal skam nok blive liggende – den er fredet!« smiler Trine Woodcock.

N

H

O

S

P

I

T

A

L

Glæden ved at se • • • •

Grå stær Tunge øjenlåg Ny laserbehandling i stedet for briller Ny undersøgelse af sukkersygeforandringer på nethinden

LUKAS Ø J E N H O S P I TA L

Lukas Øjenhospital Bernstorffsvej 20 2900 Hellerup Telefon 3965 1203 Telefax 3965 1209 www.lukaseye.com info @ lukaseye.com

0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

17


F O T O : S Ø R E N H Y TT I N G

– Eller: Et fag, der vil frem. For en gangs skyld en historie om et mindre fag, der ikke har mistet sin uddannelse – men t værtimod har fået én.

Tag på et tag Man skal ikke antyde over for en tækkemand, at hans fag da vist må høre til blandt de lavteknologiske. For selv om stråtaget ikke ligefem er blevet digitalt, er både teknikken forfinet og produktiviteten steget alene gennem de seneste 25 år. Her er blevet indført effektiv brandsikring – ejerne slipper for tårnhøje forsikringer – en entre-

18

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

08 2011

prenant tækkemand på Lolland har importeret en plante, der på sigt kan øge produktionen af danske tækkerør, og endelig er tækkeuddannelsen inden for det seneste årti blevet en anerkendt erhvervsuddannelse på linie med alle andre traditionelle byggefag. Rigtigt er det, at tækkefaget må være verdens næstæld-


ste erhverv. Men hvor stråtag i hine tider blev til efter de forhåndenværende søms princip, opfylder det i dag både bevaringsmæssige, bygningskulturelle og arkitektoniske formål – dog: Det sidste kunne dyrkes bedre, men det kommer måske.

Starter gerne kl . 05.00

f v. f inn og T h o m as Gu ld l ægger nye rør o p ti l nok en k va d ratm e t er st r åtag.

I Farum arbejder Finn og Thomas Guld for tiden på Sejlgården – en fin gammel firelænget, bevaringsværdig gård tæt ved Farums centrum; en gård i skrækkeligt forfald, indtil ejeren bag firmaet City Containers, Michael Henriksen, overtog ejendommen, besluttede at sætte den i tiptop stand og indrette den til nogle herlige lejligheder. Hovedentreprenør på den omfattende opgave er entreprenørfirmaet VisionPlus. Det er varmt – selv på denne vejrsvingende juni-dag – og det kan blive meget, meget værre. Des årsag starter tækkemændene gerne kl. 05.00 om morgenen – eller tidligere endnu – og slutter først på eftermiddagen. Så har de også klaret de ca. otte kvadratmeter, der er typiske for en almindelig arbejdsdag – og forbrugt knap 70 bundter tagrør. Finn Guld (65) er uddannet pædagog, men tilfældet ville, at han kom i lære hos tækkemand Gotfred Skjold­ ager Hansen – eller: I lære – »Man startede som arbejdsdreng og oppasser; så hjalp man lidt med og efter 14 dage var man uddannet tækkemand,« som hans søn, Thomas Guld (31), forklarer. I 1987 nedsatte Finn Guld sig som selvstændig, og i dag beskæftiger virksomheden seksotte mand. Thomas Guld skulle aldeles ikke have været tækkemand: »Jeg blev student og begyndte at læse biokemi. Men det var trods alt for stillesiddende, og efter halvandet år begyndte jeg at hjælpe min far i firmaet, som jeg jo havde gjort, siden jeg var syv,« fortæller Thomas Guld. Og så gik det, som det ofte går – han blev. »Jeg tænkte, jeg ligeså godt kunne tage uddannelsen – den var helt ny dengang i 2000 – så havde jeg den jo.«

Hovedforløb i Hadsten Uddannelsen hører til under træfagene, og første og an-

0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

19


efterspørgslen på stråtag er stigende. med d e seneste teknologiske landvindinger – herund er en væs en tlig mere effektiv brandsikring – turd e det urgamle fag s å ledes have sin fremtid for s ig .

20

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

08 2011


sej lgård en – en sm u k firelænge t gård i cen trum af farum – er i fær d med at blive ført tilbage t il ford um s storh ed og indrettes til lej lig hed er.

det hovedforløb deler tækkemændene med tømrerfaget. Dernæst specialiserer de sig i et tredje hovedforløb af 2 x 5 uger. Dette hovedforløb er henlagt til Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten. Uddannelsen blev etableret, efter at Dansk Tækkemandslaug blev en del af Dansk Byggeri. Sigtet var både at højne kvaliteten og skabe en mere rodfæstet kultur i faget. Siden er faget også ”vokset”, som Finn Guld betegner det: Fra husmandsfag til byggefag – fra deltidsfag til fuldtidsbeskæftigelse (jo, man tækker bestemt også om vinteren). Mens Finn Guld fortsat er suppleant til Tækkemandslaugets bestyrelse, har Thomas indtil for nylig været aktiv i 3F med henblik på at skabe en faglig modpart – en tækkemandsgruppe – at spille bold med. Jo, efterspørgslen på stråtag er vokset gennem de senere år, men fagets palet udnyttes endnu ikke fuldt ud: »Folk tror, at stråtag er forbeholdt små romantiske bondehuse, men det behøver ikke at indskrænke sig hertil. Tagrør kan være en fin facadebeklædning, og i Holland er det udbredt at tække et mansard-tag« nævner Finn Guld og opremser de krav, der skal opfyldes for, at tagrør kan gøre fyldest: Taget skal have en vinkel på mindst 40 grader og tagrørerne yderligere en hældning på 11-13 grader i forhold hertil; kun sådan sikres et fald, der gør, at der ikke trænger vand ind i rørene. Herudover kan liebhaveren vælge mellem det tykke tag og det tynde tag: Det tykke tag med de lidt grovere, kraftigere og typisk højere rør; det tynde tag med de lidt finere rør. Arbejdet er det samme – det æstetiske udtryk forskelligt.

Tagrør – et siv uden blade Tagrør? – Er i realiteten sivplanten uden blade. Den afhøstes typisk, når frosten er gået i jorden, og planten forbereder sig til et nyt forår med nye skud. Tagrørerne skal tørre, indtil fugten er gået af dem, herefter renses de for

jord- og planterester, bundtes og sælges. Selv om der produceres tagrør rigtig mange steder i landet, er Danmark ikke selvforsynende. Her importeres således rør fra eksempelvis Sverige og de baltiske lande. – Og så er der den entreprenante tækkemand på Lolland: »Her har man importeret den japanske mikantusplante. Hvor tagrør vokser i moser og vådområder, kan mikantus-planten – der er gen-manipuleret til formålet – dyrkes på marken og høstes nårsomhelst. Endnu produceres der kun til eget forbrug, men i faget håber vi, at nogen vil etablere en produktion i større skala,« fortæller Finn Guld, hvis tagrør her på Sejlgården stammer fra en lille sø tæt ved den svenske sø, Vänern. Blandt de få alternativer til tagrør er – eller var – halm. »Historisk har man selvfølgelig brugt halm, hvor der ikke var andet. Frem til 1980’erne brugte vi gerne halm til rykningen, men med den udbredte brug af stråforkortere i landbruget har halmen ændret egenskaber. I dag bruger vi fremdeles lyng eller havrehalm,« fortæller Finn Guld – og for nu at få alle detaljer med anvendes flådeeg som rykningstræ; det er mere robust end den hurtigtvoksende eg.

Ny teknologi Hvor tækkemanden i gamle dage – i realiteten helt op i 1980’erne – typisk undersyede stråene til lægterne, an0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

21


N å r rørene er høstet og har tørret, skal de rens es – dog ikke på denne maskine, s om Finn og Thomas Guld op dagede i en af staldene på Sejlgå rden . Maskinen har været motoris ere t og er formen tlig fra 1930’erne.

vender han i dag en tækkeskrue: En skrue omvundet med ståltråd, der holder tagrørene fast til taget. Taget lukkes med en tækkelukker, hvorpå yderligere en kæp – en tråd – i 6 mm galvaniseret stål holder hver sektion tag pr. lægte på plads. Over lægterne placeres i øvrigt i dag en effektiv branddug, der nok tillader huset og taget at ånde – men ikke så meget, at ilden kan få ilt nok til at udvikle sig yderligere. Alternativt kan rørerne forsynes med en overfladebehandling, men dermed forsvinder lidt af autenticiteten, og taget vil aldre anderledes. Med anvendelse er branddug er stråtaget i realiteten blevet mindre brandfarligt end tagpap, vurderer tækkemændene. Naturligvis kan man tale om egnspræg, når det gælder stråtag: På Sjælland tilsiger traditionen, at vindskeder udføres i træ – på Sydsjælland, Fyn og i Jylland er der tradition for, at vindskederne er tækket – og så fremdeles: »Men egnspræget bliver jo mere og mere udvisket – eller

22

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

08 2011

snarere udgør vi blot seneste led i traditionen,« filosoferer Finn Guld, der også nikker genkendende til, at stråtaget har fået en anden, en æstetisk funktion i forhold i tidligere tider: Det gøres mere ”færdigt”, som Finn Guld udtrykker det – uden med ord at henvise til den smukke, skarptskårede kant nederst på det færdige tag på gårdens hovedbygning. Med udviklingen har stråtaget også ændret status: Fra noget, man forbød i byerne på grund af brandfaren, til et klart signal om en holdning til sit hus.

Påvirker indeklimaet Naturligvis er et stråtag mere end et tag: Dets egenskaber gør, at det opsuger og regulerer varmen og medvirker til at skabe et desto mere komfortabelt, tempereret indeklima. Det skal de jo sige, de to tækkemænd. Men man tror dem gerne.


AKTUELT Laugenes Opvisning med egen hjemmeside

Dansk blikkenslagersejr Det danske hold vandt, da elever fra tekniske skoler på begge sider af Øresund for fjerde gang dystede i Øresundsmesterskaberne for blikkenslagere i København i august. Konkurrencerne bestod i oplægning af henholdsvis et kobber- og et zinktag, hvormed de to legehuse formentlig blev de fornemmest udstyrede i landet her. Torsdag formiddag den 25. august blev konkurrencen åbnet af undervisningsministeren med oldermand Søren Schmidt, Københavns Blikkenslager- og VVS Laug, som formel vært. Også for publikum var der noget at hente: Elever og lærere fra EUC Næstved udfordrede forbipasserende i kunsten at lodde og skære, hvormed frembragtes de yndigste små blomsterkasser. Øresundsmesterskaberne finder sted hvert andet år, hvorfor mesterskaberne rykker til Sverige i 2013. Billedet: Oldermand Søren Schmidt med det danske vinderhold, der nu får et års ejerskab til mesterskabernes vandrepokal.

Dansk “guld”-mester Guldsmed – og danmarksmester – Charlotte Christina Larsen kåredes som vinder, da de nordiske guldsmede afholdt nordisk mesterskab sidst i august i BellaCenter. Præmien – 50.000 kroner sponseret af BellaCenter – blev overrakt af HKH Prinsesse Marie. »Charlotte Larsen har fået et af de højeste antal points nogensinde. Der var stor afstand til de øvrige konkurrenter. Hendes håndværk er unikt og viser hendes evner inden for præcision, tegningslæsning og finish,« lød det fra det nordiske dommerteam, der udpegede Finland som 2. og 3. vindere.

Tirsdag den 8. november er skræddermestrene, guldsmedene, frisørmestrene, buntmagerne og Kopenhagen Fur for anden gang værter ved Laugenes Årlige Opvisning, der også i 2011 har fået Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte som protektor. Ligesom i fjor finder opvisningen sted i Moltkes Palæ med mulighed for at møde de håndværkere, der står bag de viste værker. Nu har Laugenes Opvisning fået sin egen hjemmeside, og her er det muligt at bestille billetter til opvisningen. Besøg den på www.laugenesopvisning.dk.

Check trafikken i september

Københavns Kommune minder endnu engang om det højt profilerede, internationale cykelløb, der løber af stablen 19.-25. september med start og mål på Rådhuspladsen. Kommunen indskærper, at kan man overhovedet placere vareleverancer eller andre ærinder i København uden for løbsdagene, så er det en rigtig god idé. 19.-22. september nedlægges 2.200 offentlige parkeringspladser, og der vil være et hav af afspærringer forskellige steder i byen. Trafikken påvirkes i hele 10 dage – fra 15. til 25. september. Se kortet i forrige nummer af Hånd & Værk over cykelruten og læs på www.kk.dk/cykelvm, inden du vover dig af sted.

Infomøder om udbud Københavns Kommune inviterer til en række informationsmøder om kommunens udbudspolitik, og om, hvordan man bliver leverandør til kommunen. Endnu afholdes to møder: Den 27. oktober og 15. december – begge gange i Københavns Erhvervscenter i Njalsgade. Københavns Erhvervscenter beretter om kommunens indkøbspolitk og udbudsstrategi og om, hvordan mindre indkøb under udbudsgrænserne foregår. Klik ind på https://kk.dk/Erhverv/Kalender.aspx og find arrangementet i kursuskalenderen, hvor tilmelding kan finde sted. 0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

23


De t Vidensk abelige Hjørne & vinklubben: “I begyndelsen var Afrik a” Foredragsaften med direktør, cand.scient. Søren Rasmussen, Albatros Rejser, torsdag den 3. november kl. 18.30 i Laugshuset, Nørre Allé 19. Pris kr. 265,- omfattende foredrag, traktement og vin. Åbent for alle medlemmer af Haandværkerforeningen. Tilmelding på 3312 2717 senest torsdag den 27. oktober.

Medlemsarrangement:

“I begyndelsen var Afrika” Der venter medlemmerne en lang, dramatisk og fascinerende rejse, når Det Videnskabelige Hjørne – åbent for alle Haandværkerforeningens medlemmer – byder vel-

E n rej se i dyrene s og m enne skene s h i storie v en t er m e d le m m erne d en 3. no v e m b er .

24

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

08 2011

kommen til cand.scient, forfatter og direktør for Albatros Travel, Søren Rasmussen. Det sker i Laugshuset i Nørre Allé torsdag den 3. november kl. 18.30 i et arrangement, der gennemføres sammen med Haandværkerforeningens Vinklub. Søren Rasmussen tager med udgangspunkt i sin bog “I begyndelsen var Afrika” på rejse blandt de mange former for liv, der udsprang i Afrika for millioner af år siden, herunder flere forskellige dyr og planters fascinerende udvikling. Den videnskabelige betegnelse for udvikling er evolution, og den, der formulerede evolutionsteorien, er den berømte engelske naturforsker Charles Darwin. Også mennesket har undergået en evolution. De første mennesker udviklede sig i det østlige Afrika, hvorfra de vandrede ud i den vide verden. Vor arts lange vandring er en forrygende spændende historie. Søren Rasmussen er oprindelig uddannet folkeskolelærer. En brændende interesse for naturen og specielt Afrika førte ham ind i rejsebranchen, hvorpå han grundlagde rejsebureauet Albatros. Sideløbende hermed læste han biologi og geografi. Aftenens foredrag bliver ledsaget af en flot billedrække fra kontinentet. Forud for foredraget har Vinklubben sat sig i spidsen for en god Chili con carne og ost ledsaget af sydafrikanske vine og en portvin.


Teaterklubben i Berlin 23.-25. marts 2012. Afgang fredag kl. 08.15, hjemkomst søndag 18.45, begge gange Rewentlowsgade. Pris kr. 3.975,- inkl. bus, færge, overnatninger, forestillinger, busrundtur samt 1 middag 1. aften i Berlin. Endnu enkelte ledige pladser – åbne for alle medlemmer; tilmelding hur-

F O T O : HÅ N D & VÆ R K

tigst muligt på 3312 2717.

Teaterklubben tilbyder tre overdådige dage i Berlin til marts – enkelte ledige pladser til ikke-medlemmer.

teaterklubben:

Musikalske Berlin

En musical, et show og en byrundtur: For knap 4.000 kroner indbyder Haandværkerforeningens Teaterklub sine medlemmer til en tredages tur til Berlin i dagene 23.-25. marts 2012. Naturligvis er repertoiret nøje udvalgt. Fredag – rejseselskabet ankommer med bus kl. 17.00 – byder på den legendariske Cole Porter-musical, Kiss Me, Kate, hvorefter det er tid at slumre ind på Berlin Mark Hotel i Meinekestrasse 18-19 – tæt ved Kurfürstendamm og de store varehuse såsom KaDeWee. Lørdag byder på en showaften i det på en gang festlige og stilige FriedrichstadtPalast, hvor medlemmerne overværer aftenens show – endnu kendes ikke titlen, men forestillingerne her er sædvanligvis både flyvende festlige og forrygende flotte. I løbet af lørdagen – allerede fra kl. 09.00 – tager man på byrundtur. Her skal opleves nogle af Berlins vigtigste seværdigheder, herunder den historiske bydel med Museumsøen, Berliner Dom, Gendarmenmarkt, Alexanderplatz – og regeringsbygningen med den berømte glas-

kuppel af Norman Foster. Turen går også forbi et andet must-see – de nordiske ambassader, der udtrykker sindbilledet af nordisk design og materialevalg. Betagende – omend på en noget anden måde – er også Potsdamer Platz, der er udtryk for det nye Berlin. Turen foregår med bus ud og hjem og fornøjelig bespisning under færgeoverfarterne.

Oven for : Pots damer Platz. th. de nordiske ambas sader .

0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

25


Solen skinne d e på skytt erne i å r u nd er Skyd eog keglek lubben s fu glesk y d ning.

Vejret var med Sk yde - og kegleklubben under årets fugleskydning. Aage Tyge sen kåret som ny fuglekonge.

Fugleskydning – i solskin! Glemt var sidste års silende regnvejr, da en snes veloplagte skydebrødre for 13. gang havde sat hinanden stævne på Aldershvile Slotspavillon for at afvikle Skyde- og Kegleklubbens årlige fugleskydning den 6. juni. Efter at Bent Stubbe havde blæst velkomstfanfaren satte brødrene sig til et smukt kreeret frokostbord, hvor intet manglede. Under frokosten blev taget behørig afsked med de abdicerende fugle-, skytte- og keglekonger, der frigav titlerne til dette års helte. Fugleskydningen hører til blandt de ældste traditioner i Haandværkerforeningen. 2012 er et jubilæumsår, idet det er 85 år siden, Skyde- og Kegleklubben fusionerede på den stiftende generalforsamling den 27. februar 1927. Fugleskydningen kan spores tilbage til i hvert fald 1867 (Haandværkerforeningen er stiftet i 1840). 26

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

08 2011

13.45 åbnede afgående fuglekonge, Svend Aage Rosenvinge, skydningen med det første skud på fuglen. I år voldte især “ringen” besvær, men ned faldt den efter 121 skud. Kl. 17.15 faldt den sidste del af fuglen – “Pladen” – for Aage Tygesens skud nr. 367. Dermed var fuglekongen 2011-2012 fundet. Den nybagte fuglekonge beseglede sin nyerhvervede værdighed ved ubesværet at “stikke bægeret ud” i ét drag, som skik byder, hvorpå han fik overrakt den flotte fuglekongekæde. Efter uddeling af nedskydningspræmierne blev der overrakt 25 pokaler for de samlede, opnåede resultater for sæsonen 2010-2011. Skyde- og Kegleklubben optager fortsat gerne nye medlemmer, der således vil kunne tage del i løjerne.


Nedskydningsliste og vindere af “Kristentøje t ” 2011

Med udgangspunkt i

Kronen:

Flemming Sørensen

Ringen:

Svend Aage Rosenvinge

Halen:

VVS

Hans Schlichter

Venstre klo:

Flemming Sørensen

Højre klo:

Poul Bruun

Venstre vinge:

DE BLÅ MÆND

leverer vi det gode håndværk – til dig i Storkøbenhavn ...

Hans Schlichter

Højre vinge:

Poul Bruun

Pladen (fuglekonge):

Aage Tygesen

Pok alvinderliste for 2010-2011 Kongespillet (kegler):

Anders Klingenberg (ny Keglekonge)

Keglespillet:

Anders Klingenberg

Flest 9`ere (kegler):

Bent Stubbe

Handicap kegler:

Freddie Sørensen

Afslutningshandicap (kegler): 10-skuds skydning:

Bent Stubbe

Joe Brok (ny Skyttekonge)

Flest 10’ere (skydning):

Joe Brok

Afslutningshandicap (skydning):

Anders Klingenberg

Handicap skydning:

Anders Klingenberg

Kombineret skydning og kegler: Dart:

Poul Steffensen Nels Egebech

Fødselsdagsfest (kegler):

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK

Tårnvej 233 2610 Rødovre 36 70 57 12

Poul Steffensen

ny k å re d e konger 20 11-20 12 – Fh . And ers K lingen b erg (keglekonge), Joe Brok (skyttekonge) , A age Tyge sen (m ed fuglekongens k æ d e ) og Nels E gebech (Dart- m ester).

Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

27


NYT FRA KLUBBERNE Damerne har indledt sæsonen Kunsten går under jorden DAMERNES KEGLEklub

Formand: Annette Bollmann, tlf. 4498 5415 Onsdag den 14. september indledte Damernes Kegleklub en ny sæson. Klubben spiller den anden onsdag i hver måned fra kl. 18.00 helt frem til juni 2012, hvor sæsonen traditionelt sluttes af med en sommerudflugt. Kontingentet udgør 300 kr. om året.

Klubmesterskab i Dragør Golfklubben

KUnstklubben

Formand: Birgitte Andersen, tlf. 3990 9122 Besøg i Cisternerne under Søndermarken 19. september, Heerup Museet 3. november og i april 2012 et besøg hos glarmester Per Hebsgaard – formidler af alverdens glaskunst. Således lyder sæsonprogrammet fra Haandværkerforeningens Kunstklub, der indledte sin sæson den 18. august med et besøg i Galleri Eros. Førstkommende arrangement – Cisternerne – indledes 17.30 og byder blandt andet på en separatudstilling med værker af Jørgen Haugen Sørensen. Efter omvisningen mødes medlemmerne i Hansens Gamle Familiehave.

Formand: Bjarne Dam, tlf. 2445 1070 Fredag den 7. oktober er medlemmerne af Golfklubben sat stævne i Dragør Golfklub – Kalvebodvej 100, Dragør – for at afvikle årets afsluttende klubmesterskab. Man mødes kl. 08.00, og efter et indledende informationsmøde går man ud til sit tildelte starthul, hvorpå Gunstart lyder kl. 09.00. 14.30 serveres en herlig frokost i klubhuset med 1 øl eller vand. Deltagelse koster 475 kr. (275 kr., hvis man er medlem af Dragør Golfklub), og tilmelding skal ske til Haandværkerforeningen senest 16. september.

Sorgløs frokost Gourmetklubben

Formand: Eli Askbo, tlf. 4676 9420 Gourmetklubbens “datterselskab”, Frokostklubben, sætter medlemmerne stævne på den hyggelige Café Sorgenfri i Københavns indre by – Brolæggerstræde 8 – den 14. september kl. 12.00..

Glasskade Hærværk

Indbrud

GLARMESTRENES

DØGNVAGT 70 100 100 Glarmestrenes Døgnvagt A/S er medlem af Glarmesterlauget og Sikkerhedsbranchen.

28

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

08 2011


NYT FRA KLUBBERNE Alsidig vinklub VINklubben

Formand: Jørgen Stampe, tlf. 4051 1155 Haandværkerforeningens Vinklub har næste vinsmagningsaften den 26. oktober og lover herudover medlemmerne en “surprise” i uge 48. På andre fronter er klubben også synlig: Således arrangerer klubben sammen med Gourmetklubben den andetsteds omtalte gourmetaften på Bymose Hegn i Helsinge, og den 3. november har klubben en finger med i spillet, når Det Videnskabelige Hjørne byder på foredrag om Afrika. Læs nærmere herom andetsteds i dette blad.

Weekend for gourmet’er Gourmetklubben

Formand: Eli Askbo, tlf. 4676 9420

VINklubben

Formand: Jørgen Stampe, tlf. 4051 1155 Husk den nu – den fornemme gourmetweekend på Bymose Hegn ved Helsinge med ankomst fredag den 14. oktober, hvor der venter en formidabel middag med langtidsgrillede køller og vildtpølser.

Aftenen indledes kl. 17.30, hvor man beslutter, hvilke vine der skal ledsage middagen. Det er muligt at overnatte til lørdag; i givet fald er prisen 1.095 kr. pr. person. Vælger man at tage hjem er prisen 595 kr. pr. person. To personer i delt dobbeltværelse betaler 1.595,-. Tilmelding snarest på 3312 2717.

Alsidigt musikudbud MUSIKklubben

Formand: Inge G. Pedersen, tlf. 3534 0258 Det er en hel repertoireplan, som Haandværkerforeningens Musikklub har sendt på gaden: Med tilbud spændende fra noget nær cabaret til skønsang. 22. oktober kl. 21.00 overværer medlemmerne på Café Liva Tonny Landy causere i cabaretform over det uopslidelige emne: Vejen til kvinden – og hvordan kommer man videre? – med tekst af Jacob Morild og musikalsk ledsagelse af pianisten Irene Hasager. 19. november går turen til Tivolis Koncertsal, hvor der kl. 15.00 opføres muscial’en “Elsk mig i nat” med masser af klassiske danske, nyere hits. Den 3. februar byder Operaen på “Kvinden uden skygge”, en opera af Richard Strauss. Klubben har bestilt et antal billetter, der rekvireres via Haandværkerforeningen på 3312 2717 efter først-til-mølleprincippet.

Velkommen til en ny sæson for

HAANDVÆRKERFORENINGENS STORE BANKOSPIL Første spilleaften mandag den 3. oktober kl. 19.00 i festsalen på Haandværkerforeningens Plejehjem. I den nye sæson spilles banko mandagene 7. november og 5. december og i 2012 mandagene 6. februar og 5. marts.

HAANDVÆRKERFORENINGEN BANKO

0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

29


NYE MEDLEMMER

I henhold til lovenes § 3 meddeles, at følgende er optaget som nye medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn: Forstander Randi Krogdal Steen, Carlsmindeparken 19, 2840 Holte Indmeldt v. Anne-Marie Mærkedahl Malermester Jacob Uttenthal Nielsen, Brillantvej 6,4040 Jyllinge Malermester Thomas Roe Eriksen, Gentoftegade 35, 2820 Gentofte Malermester Sune Meyer, Augustvej 86, 2730 Herlev Malermester Matias Eloy Casanas Ree, Kålagervej 7, 2300 København Ø Malermester Brian Kruuse, Østersøvej 21, 2100 København Ø Malermester Christian Krogh, Gentoftegade 35, 2820 Gentofte

30

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

08 2011

Malermester Henrik Juul Madsen, Brunevang 88, 2. th., 2610 Rødovre Malermester Adrian Kruszynski, Magleholm 8, 2600 Glostrup Alle indmeldt v. Københavns Malerlaug Adm. direktør, cand.scient. PhD Teit E. Johansen, Baltorpvej 154, 2750 Ballerup Operations manager Jens Moth, Skiftevej 15, 2820 Gentofte Indmeldt v. Peter Funder Direktør Steen Christensen, Stenkrogen 33, 4040 Jyllinge Tandlæge Peter Søndergaard, Stenkrogen 37, 4040 Jyllinge Indmeldt v. Svend Ostenfeld Dekoratør Tove Thormod Juel, Engsletten 24, 2300 København S Indmeldt v. Preben Askbo Adm. direktør Anni Hesel Skou, Axel Heides Gade 2, st. 4., 2300 København S Snedkermester Bjarne Roed-Jensen, Nygårdsvej 50 A, 2750 Ballerup Tømrermester Kim Bours, Oddenvej 360, Vestervang, 4583 Sj. Odde Indmeldt v. John Wolmer Petersen Murermester Henning Pedersen, Nurdugsvej 13, 2670 Greve Indmeldt v. Freddy Johansen Direktør Carsten Sivertsen, Bygade 10, 4320 Lejre Glarmester Robert Svensson, Brostykkevej 149, 2650 Hvidovre Journalist Isabella Miehe-Renard, Lille Fredensgade 6, 2200 København N Indmeldt v. Øjvind Kyrø


H A A N DVÆR KER FOR E N I N GE N I K JØB EN H AV N DRON N I N GEN S TVÆRGA DE 2 A 1302 KØBEN HAVN K TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK KON TORTI D: MA N -TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Dansk Fagpresse Tilsluttet Fagpressens Mediekontrol R EDAKTI ON Adam Pade (ansvh) Postboks 140 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 fax 4848 2922 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk BLADUDVALG Henrik Tofteng Niels Roth Claus Johnsen Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Sonja Stæhr Adam Pade

BE STY R E LS E FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆSTFO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆSTFO RM A ND : Jan Bruus Sørensen Adm. direktør, ingeniør

Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Bo Johansen Oldermand, konditormester Claus Johnsen Oldermand, brolæggermester

Bjarne Andersen Oldermand, glarmester

Mette Palsteen Oldermand, tapetserermester

Niels Roth Oldermand, snedkermester

D I R EK T I O N

Peter Steen Mortensen Murermester

Anne-Marie Mærkedahl Ole E. Nielsen

TRYK Rosendahls/Fihl Jensen A/S

Næste nummer udkommer onsdag den 12. oktober. Redaktionen slutter tirsdag, den 20. september.

0 8 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

31


Magasinpost SMP ID NR 42419

DETSKER I H AA N DVÆR KE R FOR E NI NG E N Onsdag 14/09 Frokostklubben, Gourmetklubben Onsdag 14/09 Damernes Kegleklub Torsdag 15/09 L’hombreklubben Søndag 18/09 Vandreklubben, Teaterklubben Søndag 18/09 Vinklubben: Toscana Mandag 19/09 Kunstklubben: Cisternerne Tirsdag 20/09 Billardklubben, Bridgeklubben, Svømmeklubben Onsdag 21/09 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 22/09 Bowlingklubben Fredag 23/09 Haandværkerforeningens Lysfest Mandag 26/09 Golfklubben: Spanien, Danseklubben Tirsdag 27/09 Haandværkerforeningen: P-anlæg Tirsdag 27/09 Billardklubben, Bridgeklubben, Svømmeklubben Torsdag 29/09 L’hombreklubben Torsdag 29/09 Skyde- og Kegleklubbens kegleturnering Mandag 03/10 Banko Tirsdag 04/10 Billardklubben, Bridgeklubben, Svømmeklubben Onsdag 05/10 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 06/10 Bowlingklubben Fredag 07/10 Golfklubben: Dragør Lørdag 08/10 Musikklubben: Four Jacks Mandag 10/10 Danseklubben Tirsdag 11/10 Billardklubben, Bridgeklubben, Svømmeklubben Onsdag 12/10 Damernes Kegleklub Torsdag 13/10 L’hombreklubben, Teaterklubben Fredag 14/10 Gourmet & Vin: Vildtaften, Bymose Hegn Mandag 17/10 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 18/10 Billardklubben, Bridgeklubben, Svømmeklubben Onsdag 19/10 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 20/10 Bowlingklubben, Teaterklubben Lørdag 22/10 Musikklubben: Café Liva Søndag 23/10 Vandreklubben Mandag 24/10 Danseklubben Tirsdag 25/10 Billardklubben, Bridgeklubben, Svømmeklubben Torsdag 27/10 L’hombreklubben, Golfklubben Søndag 30/10 Haandværkerforeningen: Rosenhuset

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H AV N • D R . T VÆ R G A D E 2 A • 1 3 0 2 K Ø B E N H AV N K

A l henvende l se t il : Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 1302 København K

Hånd & Værk 08 2011  

Medlemsblad for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you