a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

W W W. HV FKB H. DK

07 2 015

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

EFTERUDDANNELSE – FOR STORE OG SMÅ

»Kommentar«: Velkommen tilbage! | Efteruddannelse: Et mindset Genskabelsen af et palæ | Modister udvikler egen efteruddannelse

| Vind tid og tjen penge | | Nyt fra klubberne | Det sker


Styrk din virksomhed → tag en lederuddannelse på TEC

Det får du ud af at deltage i kurset: ✓ Styrk dine personlige lederegenskaber ✓ Få større indsigt i salg og marketing ✓ Få styr på økonomi, budget og regnskaber ✓ Lær hvordan du udvikler dine produkter ✓ Lær effektive salgsteknikker

Er du uddannet inden for håndværk eller teknik? Den praktiske lederuddannelse på TEC er en fleksibel deltidsuddannelse, hvor du arbejder med ledelse i praksis. Du får kompetencer inden for ledelse, økonomi, innovation og markedsføring, som du med det samme kan bruge til at styrke din virksomhed. Nye hold starter efter sommerferien Ring til Philip Jensen og hør mere på

2545 3042

Læs mere om uddannelsen på → lederuddannelse.tec.dk


KOMM E N TA R

ROBERT S ØREN S EN

Velkommen tilbage! Det er august, og regeringen er for længst kommet i arbejdstøjet – fuldt beskæftiget med at realisere sit regeringsgrundlag. Og det er – overordnet set – ikke noget ringe grundlag. Som lille og mellemstor virksomhed kan man glæde sig over regeringens oplæg til et skatte- og byrdestop, og at ny lovgivning, der regulerer erhvervslivet, kun skal gennemføres to gange om året – og træde i kraft på samme tid. For nogle af vore fag og brancher er det bestemt heller ikke dårligt nyt, at regeringen vil nedsætte et implementeringsråd, der skal sikre, at danske myndigheder ikke ligefrem overfortolker ny EU-lovgivning med svækket konkurrenceevne til følge. Og mange dage tog det ikke, førend statsministeren havde sikret sig et – omend alternativt – flertal for genindførelsen af boligjob-ordningen. Omend man må ønske blikkenslager-, VVS- og el-fagene alt muligt godt, er det dog en streg i regningen, at ordningen fra 2016 særlig skal målrettes energirenoveringer. Dermed er ordningen blevet et værdipolitisk redskab frem for et beskæftigelsesfremmende. Det var ikke tanken. Det kan nu engang ikke være ud af almindelig ødselhed, at store økonomier omkring os – lige fra Sverige

FORSI DE N

over Tyskland til Østrig – vælger at fastholde et håndværkerfradrag, og dét endog på et betydelig højere niveau end vort. I Østrig har fradraget således en værdi af 45.000 kroner mod vore 15.000. Det er løfterigt at have fået en regering, der vil erhvervene det bedste. Men der er dog grund til at advare imod at ville for meget. Eksempelvis har erhvervsministeren meddelt sin opbakning til de såkaldte vækstteams, der skal “identificere særlige danske vækstpotentialer”. Man kunne have håbet, at politikerne havde lært at afholde sig fra at udpege vinderbrancher. Her er ikke tale om visdom. Her er tale om spådomskunst. Det mest erhvervsvenlige, en regering kan gøre for virksomhederne, er at sikre stabile, langsigtede rammebetingelser, fjerne barrierer, skabe et transparent skatteog afgiftssystem og sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Så skal vi nok tage os af væksten. For os i København vækker det særlig glæde, at regeringen bekender sig til en havnetunnel. Lad det være hævet over enhver tvivl: En havnetunnel vil være den størst tænkelige gevinst for både bymiljø og infrastruktur. Velkommen tilbage, Lars Løkke!

F I N D ES D E R IN GE N FORME LLE E FTE RU D DA NNELSESKURSER I ENS FAG, KAN MAN HELDIGVIS LAVE DEM S ELV. DE T H A R MOD ISTE RN E GJORT – TILLIGE MED INTERNATIO NALE LÆRERKRÆFTER – LÆS NÆRMERE S I D E 2 0 (FOTO: H Å N D & VÆRK).


Efteruddannelse holder dig og dine medarbejdere fagligt til ilden – uanset dit fag. Det danske AMU-system rummer utallige muligheder for målrettede, inspirerende og opkvalificerende kurser. Sådan kommer du i gang.

A

t bygge efteruddannelse ind i sin medarbejderpolitik er et mindset – en måde at nære omtanke for sit fag på. Det gælder egentlig uanset, om dit fag bestandig overvældes af ny teknologi, som du bliver nødt til at sætte dig ind i, eller om du benytter dig af kendte materialer og prøvede metoder. Efteruddannelse giver dig en sjælden anledning til at fordybe dig, opleve nye detaljer, møde ligesindede. Danmark er det eneste land iblandt dem, vi sammenligner os med, der har så økonomisk gunstige muligheder for at sende sig selv og sine medarbejdere på kursus. AMU, hedder den forløsende forkortelse; i sit udgangspunkt en uddannelsessocial foranstaltning til at løfte den ufaglærte, i dag en bredspektret vifte af uddannelsestilbud, der løfter både den ufaglærte og den faglærte. Og skulle der blandt de 3.500 forskellige AMU-kurser ikke lige være det, der passer til den enkelte virksomheds eller medarbejders behov, kan man betale sig fra at få udviklet sit helt eget kursus – stadig med den tekniske skoles faglige og pædagogiske ekspertise i ryggen. I Københavns Tekniske Skoles bygning i Fabriksparken i Glostrup residerer skolens efteruddannelseschef

»Set ud fra et medarbejdersynspunkt, så er stadig opkvalificering og vedligeholdelse af sin faglige kunnen nu engang den bedste måde at holde ledigheden fra døren på. Set fra virksomhedens bord risikerer man at gå bag om dansen – at miste konkurrencekraft i forhold til andre virksomheder.« – Anders Kold

4

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Anders Kold. Sammen med et team af konsulenter og administrativt personale har han ansvaret for at sætte viften rigtigt sammen og nå ud til virksomhederne med alle de gode tilbud – eller høre, hvad der i øvrigt måtte være behov for.

SPÆNDVIDDEN AMU-systemet danner rammen om alt lige fra certifikatkurser til de alment opkvalificerende kurser. De opkvalificerende kurser kan strække sig lige fra en dag op til seks uger. Deres indhold er væsentligst defineret af fagenes faglige udvalg. Kurserne udbydes således efter fælles standarder over hele landet. Kurserne afsluttes ikke med en prøve, men kursisterne får udleveret et kursusbevis, hvis de har deltaget i undervisningen på tilfredsstillende vis. Kursusbeviset er en vurdering af deres deltagelse; en vurdering, der er en del af skolens dokumentation over for ministeriet. AMU-systemet fik et skud for boven for nogle år siden, da medierne afdækkede, hvordan virksomheder kunne snyde på vægtskålen og få midler til at gennemføre, hvad der i realiteten var interne firmadage. Det gjorde, at reglerne for udvikling og gennemførelse af AMU-kurser blev strammet op, så der ikke længere kan snydes. Der er dog stadig pænt med fleksibiltet indbygget i kurserne. Ønsker en virksomhed at sende sine medarbejdere på kursus i betjening af en CNC-skæremaskine, kan kurset godt tilrettes lige den særlige CNC-maskine, som virksomheden har. Det er også fortsat muligt at sammensætte en stribe AMU-kurser til noget, der kunne minde om en hel uddannelse. Lærerkræfterne er til enhver tid de tekniske skolers egne lærere; det vil sige faglærere, der også underviser på de grundlæggende erhvervsuddannelser. KTS’ samarbejde med regionens øvrige 18 udbydere af AMU-kurser betyder også, at her kan sammensættes en 07 2015


Efteruddannelseschef Anders Kold – tv. – sammen med konsulent Kim Reinhold Vrå: Efteruddannelse er en måde at nære omtanke for sit fag på.

F O T O : H Å N D & VÆ R K

EFTERUDDANNELSE – ET MINDSET 07 2 0 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

5


Er der ingen af de tusindvis af AMU-kurser, der lige rammer skiven, kan virksomhederne selv udvikle skræddersyede kurser, betoner Kim Reinhold Vrå og Anders Kold.

cocktail af kurser. Er der tale om et kursus, KTS ikke udbyder, er linjen således varm til den skole i nærområdet, der gør.

LAV DIT EGET KURSUS! Skulle selv den løsning ikke ramme skiven, kan man udvikle sit helt eget kursus. »Op imod 10 procent af vores samlede kursusudbud er sådanne skræddersyede kurser. Hvis blot virksomheden betaler udviklingsomkostningerne og kan fylde et hold op eller betale for de eventuelt tomme pladser, så er vi med på den,« siger konsulent Kim Reinhold Vrå. »Det er stadig billigt for virksomheden, for reglerne om løntabsgodtgørelse er de samme, og man betaler stadig kun op til 184 kroner pr. kursusdag pr. deltager ud over udviklingsomkostningerne,« føjer han til. 6

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Selv om alt således tegner lyst og smukt, så noterer Efteruddannelsescentret en markant tilbagegang i efterspørgslen på AMU-uddannelser. Således faldt antallet af kursister på landsplan med ikke mindre end 47 procent fra 2009 til 2014, omend tendensen naturligvis er forskellig fra fag til fag. Medieomtalen af AMU-systemet har nok sin del af skylden, men en anden væsentlig årsag, vurderer Anders Kold, er snarere det begyndende økonomiske opsving: Så er der ikke tid til at tage på kursus! ræsonneres der ude i virksomhederne. Det er naturligvis skudt helt forbi, lyder det ikke overraskende fra centerlederen. »Set ud fra et rent medarbejdersynspunkt, så er stadig opkvalificering og vedligeholdelse af sin faglige kunnen nu engang den bedste måde at holde ledigheden fra døren på. Set fra virksomhedens bord risikerer man at gå

07 2015


bag om dansen – at miste konkurrencekraft i forhold til andre virksomheder.« Trods faldende elevtal var hele 564.186 lønmodtagere på AMU-kursus i 2014 – på KTS alene 12.738. Skolen er godkendt til 976 såkaldte AMU-mål. Lige nu udbyder skolen 175 kursustitler.

ÉN INDGANG

EFTERUDDANNELSE – SÅDAN KOMMER DU I GANG! Inspirerende links:

linje til sit efteruddannelsescenter. Her

www.kts.dk

er gode råd at hente, og det kan være

Københavns Tekniske Skole. Vælg ”AMU-

her, udviklingen af dit helt eget AMU-

kurser”.

kursus starter.

www.amukurs.dk

Økonomi

En let overskuelig oversigt over AMU-kur-

Adgang til AMU-kurser har faglærte og

ser inden for håndværk og industri.

ufaglærte medarbejdere og selvstændige (samt ledige). Deltagerbetalingen

www.tec.dk

er mellem 110,- og 184,- kr. pr. deltager Både Kim Reinhold Vrå og pr. kursusdag. Deltagerbetaling for kurTechnical Education Copenhagen. Klik på Anders Kold forstår godt, sister med videregående uddannelse er ”Kurser og efteruddannelse”. at AMU-systemet kan virke mellem 500,- og 1.000 kr. pr. deltager uoverskueligt for virksompr. kursusdag. Der kan søges løntabswww.efteruddannelse.dk hederne – og for medarbejgodtgørelse (VEU-godtgørelse) svarende Skriv et nøgleord, der relaterer til, hvad derne for den sags skyld: til 80 pct. af den højeste dagpengesats du leder efter – måske bare din fagbeHvordan finder man det (661,60 kr. pr. dag). Alle tal er gældende tegnelse – og se overskrifterne på alle de rigtige kursus? Hvornår udfor i år. Der kan ydes befordringstilskud kurser, der relaterer sig til dit fag. Portabydes det? Hvem kan deltatil den del af transporten, der ligger ud len skal også bruges til tilmelding til kurge? – Og så fremdeles. over 24 km. Check din overenskomst og serne. Hertil skal logges ind med Nem Det har Efteruddannelse, om dit fag har en kompetence- eller ID. sescentret også fundet en uddannelsesfond. Denne vil – alt efter løsning på. Måske inspirebestemmelserne – kunne støtte yderliTel: 3586 7040 ret af Københavns Kommugere, ofte op til mindstelønssatsen. Københavns Tekniske Skole har en direkte nes mantra om “én indgang til kommunen” har centret etableret én central telefonlinje til centret, der til enhver dannelsestilbud er det enkle, at virksomhederne har betid kan hjælpe virksomhed og medarbejdere videre. talt for dem, idet AMU-systemet finansieres af midler fra Endnu et argument for at gribe i kurven med efterud- AUB – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. pfs_haand&værk_april2015_pfs_haand&værk_april2015 21/04/15 10.31 Side 1

Gratis pensionstjek til alle selvstændige... Du kan se mere på pfs.dk eller ring til os på 33 93 86 00.

07 2 0 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

7


AKTUELT Vær med – og giv de unge en oplevelse af håndværk! Onsdag formiddag den 30. september åbner de københavnske folkeskoler sig på ny for håndværkere – mestre såvel som svende og lærlinge – der vil fortælle om, hvorfor de valgte håndværket som karrierevej. Det sker, når Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn sammen med Københavns Kommune for tredje gang gennemfører projekt Erhvervsfortællinger. Efter en grundig evaluering af seneste runde Erhvervsfortællinger i ja-

nuar får elever og lærere nu bedre mulighed for at forberede sig til den store dag med desto større udbytte for alle parter. Formålet med de to-tre timer er nu som før at høre historien om, hvorfor du – eller en af dine medarbejdere – valgte en erhvervsuddannelse, og hvilken glæde du finder med og i dit fag. Tilmelding skal ske til Haandværkerforeningens Lene Elmegaard på lene@hvfkbh.dk senest den 24. august. Har du ikke prøvet det før, bliver du hjulpet godt på vej med en “taleguide”. Vær med – og giv de unge en oplevelse af, at en erhvervsuddannelse er livet værd!

FOT O: DOR T HE KROGH

Guldsmede med et travlt efterår Beundrere af smukke metaller – og af det, man kan gøre med dem – kan glæde sig til Guldsmedelaugets store smykke- og korpusudstilling i dette efterår. Den åbner 2. oktober og finder sted i de stemningsfulde udstillingslokaler i Rundetaarn. I forbindelse med åbningen overrækkes Skt. Loye Prisen på 100.000 kroner til en guldsmed, sølvsmed eller smykkekunstner, “hvis unikke værker og visionære blik markerer faget fremadrettet,” som det hedder. Allerede nu ved vi, hvem der er nominerede: Formgiver i ædelmetal Pernille Mouritzen, sølvsmed og produktdesigner James Stoklund og guldsmed Christine Bukkehave (billedet). Hver af de tre har modtaget 15.000 kroner i “arbejdslegat”. Udstillingen er bygget op i afsnittene Fortid, Nutid, Fremtid og I byen. Lauget – stiftet i 1429 – placeres i tid og rum, her ses på processen forud for skabelsen af 8

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

et smykke, og endelig er udstillingen levende, for så vidt som mange af de 168 laugsmestre bidrager med særudstillinger eller tager imod på værkstederne eller ved andre arrangementer rundt om i byen i udstillingsperioden. Særlig under Kulturnatten vil lauget gøre væsen af sig med et internationalt seminar og byvandringer. 07 2015


AKTUELT Få mere ud af dit medlemskab – send os din emailadresse!

HÅNDVÆRK FOR DE SMÅ Helt fra skolestart har folkeskoleelever et ikketimefastsat fag om job og uddannelse. Det ta-

Hver måned udsender Haandværkerforeningen en aktuel, relevant nyhedsmail til alle medlemmer. Her føres medlemmerne ajour om kommende aktiviteter eller ændringer og her bringes nyt fra Københavns Kommune. Nyhedsbrevet er blot en af de fordele, man har ud af sit medlemskab af Haandværkerforeningen, men forudsætningen for at få det er meget naturligt, at foreningens sekretariat har din emailadresse. Modtager du ikke Haand­værkerforeningens månedlige nyhedsbrev, så indsend din email-adresse til hvf@hvfkbh.dk. Elektronisk kommunikation spiller en stadig større rolle som en hurtig og billig kommunikationsmåde, og vi vil gerne fremover kunne servicere vore medlemmer også ad denne vej.

ger man alvorligt på Frederiksberg, hvor kommunen vil gøre uge 47 – den tredje uge i november – til en temauge for folkeskolernes 2.og 4.-klasser. Og selvfølgelig skal de høre om håndværk og håndværkere! Kommunen søger derfor at opbygge et beredskab af håndværksmestre og/eller deres medarbejdere, der er parate til – med et fornuftigt tre ugers varsel – at besøge klasserne eller eventuelt tage imod dem ude i virksomheden; alt efter, hvad parterne aftaler. Kommer der flere henvendelser, end man synes, man kan overskue, kan man bestemt sige fra. Du eller I må selvfølgelig meget gerne drive virksomhed i kommunen, men det er ingen betingelse. Tilmeld jer hos Haandværkerforeningens Lene Elmegaard på lene@hvfkbh.dk senest den 1. september og bliv en del af beredskabet!

pfs_haand&værk_april2015_pfs_haand&værk_april2015 21/04/15 10.31 Side 2

...25.000 har allerede tjekket ind Vil du også være med? Bestil rådgivning på pfs.dk eller ring til os på 33 93 86 00.

07 2 0 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

9


“FÅ MERE TID OG FLERE PENGE PÅ BUNDLINJEN” Fyraftensmøde i Haandværkerforeningen torsdag den 27. august kl. 17.00-19.00 i Håndværkets Hus, Islands Brygge 26. Deltagelse er gratis, men af hensyn til det lette traktement bedes om tilmelding – senest 13. august på 3312 2717 eller via www.hvfkbh.dk/ arrangementer.

Næste fyraftensmøde:

Vind tid og tjen penge! Hvem vil ikke gerne både vinde mere tid og få mere på bundlinjen? Det giver erhvervscoach og livstilsmotivator Coco Hallas nogle bud på under Haandværkerforeningens næste fyraftensmøde torsdag den 27. august kl. 17.00 i Håndværkets Hus på Islands Brygge. Coco Hallas, 4 innovation, er oprindelig ingeniøruddannet og har læst HD, men har i mere end 25 år arbejdet med lønsomhed og indsatsstyring i virksomheder – lige fra de helt store til enkeltmands,- små og mellemstore virksomheder. Under fyraftensmødets første halvanden time vil Coco Hallas introducere til emner som at kende sin kunde og dennes behov, om at møde kunden i øjenhøjde og gøre kunden til virksomhedens ambassadør. På dagsordenen

10

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

står desuden “Fire værktøjer til salgssucces” og en 12 måneders strategiplan for din egen virksomhed. Endelig giver aftenens foredragsholder et overblik over, hvordan det ser ud lige nu for væksten i Danmark. Som ekstra bonus modtager alle deltagere et gavekort på en times “one-to-one”-møde med Coco Hallas. Den sidste halve time er sat af til spørgsmål. Fyraftensmøderne er åbne for alle medlemmer af Haand­værkerforeningen og har særlig appel til erhvervsaktive medlemmer. Næste fyraftensmøde – den 24. september – sidder erhvervschef i Københavns Kommune, Janus Krarup, i den “varme stol” og lader sig gerne beskyde. Med ord, naturligvis.

07 2015


JUBILÆUMSFEST Vær med til at fejre Haandværkerforeningens 175 Aar ved en storslaaet og uhøjtidelig Fest Fredag den 25. September kl. 17.30 – 01.00 Vi skruer Tiden tilbage til 1930, da Foreningen overtog Moltkes Palæ, og fylder Salonerne med Casino, Ragtime og en løssluppen Stemning. Skulle du have Lyst, maa dit Festtøj meget gerne være inspireret af Tiden (tænk Charleston og Gatsby) – men der er ingen Tvang. Pris 525 Kr. (inkluderer Velkomstdrink, Casino-Jetoner, Underholdning, Musik, Buffet og Øl/Vin/Vand). Derudover kan der købes Cocktails og Drinks. Tilmeld dig senest Mandag den 7. September via www.hvfkbh.dk/arrangementer eller paa Tlf. 3312 2717.


Dagen før dagen før dagen Der er endnu to dage til Folketingsvalget. Begge fløje ligger et mulehår fra hinanden i meningsmålingerne, og nerverne sidder uden på tøjet. Det gælder marginalerne nu. Selv om fronterne nok er trukket op, er tonen nu forholdsvis fordragelig, da tre kvinder fra rød blok og tre mænd fra blå blok mødes til erhvervspolitisk vælgermøde i Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn tirsdag den 16. juni. Journalist Kurt Strand konfronterer de seks kandidater med tre små film, der sætter fokus på afte-

nens hovedpunkter: Håndværkerfradraget, skatter og afgifter og administrative byrder. Filmene tager udgangspunkt i interviews med malermester Christian Staubo Hansen, vognmand Henrik Tofteng, chocolatier Tina Jacobsen og murermester Christian Dahl Pedersen, der alle beretter om konkrete eksempler på de tre problemstillinger.

JA TIL HØJRE, NEJ TIL VENSTRE Alle tre partier fra blå blok – repræsenteret af De kon-

FOT O: HENRIK NIEL SEN

Haandværkerforeningen formåede at tiltrække flere politiske spidser til et vælgermøde med fokus på erhvervslivets vilkår.

12

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

07 2015


servatives Lars Barfoed, Venstres Søren Pind og Dansk Folkepartis Peter Skaarup – giver håndslag på genindførelsen af håndværkerfradraget. På den anden side vender Socialdemokratiets Mette Reissmann, De radikales Ida Auken og Enhedslistens Jette Gottlieb tommelfingeren nedad. Fra højre side lyder det, at håndværkerfradraget kompenserer for et højt skattetryk, gør det muligt for menigmand at vedligeholde sin bolig og bekæmper sort arbejde. Fra venstre side høres, at der er tale om et godt instrument til at sætte skub i beskæftigelsen i en krisetid; en tid, der er løjet af. Desuden var ordningen alt for dyr; ifølge Ida Auken resulterede den i 1.500 nye jobs, der således hver kostede 1,0 million kroner. Dén opgørelse var den borgerlige side ikke enig i og henviste desuden til Sverige, hvor ordningen er væsentlig mere interessant, end den var i Danmark – og dér vides den at balancere rent finanspolitisk. Enhedslistens Jette Gottlieb – der selv er håndværker af uddannelse – var ikke helt afvisende over for en ordning, der sigtede på grønne løsninger eller havde et socialt snit. Alle seks partier stiller sig forstående over for to eksempler på administrativt bøvl: Jo, det er da tåbeligt at skulle indberette de samme affaldstransporter to gange eller svare på lange spørgeskemaer om, hvor megen tid chocolatierens medarbejdere bruger på at ekspedere og producere. Men – hvad denne valgkamp ikke mindst har været et eksempel på – så er vi jo alle brugere af de data, virksomhederne indberetter. De radikales Ida Auken og socialdemokratiske Mette Reissmann henviste i øvrigt til Virksomhedsforum, hvor virksomhederne kan indberette regler og byrder, de synes bør afskaffes, og hvor regeringen er forpligtet til at følge forslagene, medmindre de kan argumentere rigtig godt for de bestående regler.

Fra blå blok medvirkede (fv.) De konservatives Lars Barfoed, Venstres Søren Pind og Dansk Folkepartis Peter Skaarup –

Efter mødet bød Haandværkerforeningen på en vaskeægte valgflæsksandwich i palæets saloner. Knap 100 medlemmer og gæster medvirkede i dette første erhvervsvælgermøde, som Haandværkerforeningen gennemfører i forbindelse med et Folketingsvalg. Forhåbentlig bliver det en institution, så vi dog har bare et enkelt valgarrangement, der sætter erhvervenes udfordringer i centrum. Alle Folketingets partier var indbudt til vælgermødet, men SF og Liberal Alliance var forhindrede i at deltage.

PANDEN MOD EN MUR Tidligere MF’er for Venstre, Marion Pedersen, fortalte, hvordan hun som folketingsmedlem følte, at hun stødte panden imod en mur i et regelforenklingsudvalg under regeringen: Her var hun ét af tre medlemmer med erfaring fra det private erhvervsliv sat over for en stor gruppe embedsmænd. 07 2 0 15

– Og fra rød blok (fv.) Socialdemokraternes Mette Reissman, De Radikales Ida Auken og Enhedslistens Jette Gottlieb.

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

13


D

er findes et billede – taget fra Toldbodgade ud for Amalienborg Slotsplads – hvor man ser de høje flammer række mod himlen midt i majmorgenrøden. Det knuger – det billede. Flammerne kom fra tagkonstruktionen over Dehns Palæ i Bredgade; et palæ, der er inkarnationen af Eigtveds plan for Frederiksstaden fra 1700-årene – og derfor synes umisteligt – og hvis skæbne har været nok så omskiftelig århundrederne igennem. Da brandfolkene frigav bygningen efter tre dages forløb, og situationen kunne tages i øjesyn, syntes skaderne i første omgang forholdsvis begrænsede. Tagkonstruktionerne over Store Pavillon, Mellembygningen og lille Pavillon var borte. Resterne hvilede på loftet over de underliggende etager; her lå lidt vand hist og pist efter slukningen, men ellers virkede istandsættelsesopgaven overskue­lig. Sådan ved første øjekast.

OG OPGAVEN VOKSEDE OG VOKSEDE Under et besøg noterede brandchefen sig en knirken, der blev stadig voldsommere. Så skete det: Loftet over beletagen i Store Pavillon gav efter for den tunge vægt, og

bygningsresterne faldt igennem, hvilket gav et så markant tryk, at gulvet brast. Og således kunne man stå i stueetagen og kigge ret op i den blå luft. Lykkeligvis var det meste inventar reddet ud i tiden forinden. Baggrunden for, at loftet over beletagen ikke kunne klare belastningen, var ikke alene den tunge vægt, men at arkitekten – Gottfried Rosenberg – havde flyttet den bærende midtervæg en meter øst for midten af bygningen. Det gav selvsagt konstruktionen mere at bære på i forvejen. Thorben Schmidt, Wohlert Arkitekter, har haft ansvaret for at skabe overblikket over de samlede skaders omfang og tilrettelæggelsen og udførelsen af genopbygningen; en opgave, der bare voksede og voksede i de efterfølgende uger.

SKIMMELSVAMPEN Maj måned var varm, det år – i 2010 – og livsbetingelserne for skimmelsvamp var optimale. »Vi konstaterede allerede efter 10 dage, at der voksede skimmelsvamp på bagsiden af alt træværk. Det måtte simpelt hen ud,« beretter Thorben Schmidt. Nedtagningen blev gennemført som under enhver anden kostelig restaureringsopgave. Der blev udarbejdet

Manden, der samler trådene: Arkitekt Thorben Schmidt fra Wohlert Arkitekter, der har fulgt Dehns Palæ igennem en lang årrække. Store billede: Facaden ind imod gården stod færdig i starten af denne sommer.

14

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

07 2015


FOT O: HENRIK NIEL SEN

GENSKABELSEN AF ET PALÆ I år er det fem år siden, der udbrød brand i Dehns Palæ i Bredgade. Vi tegner et billede af tiden fra efterslukningen, planlægningen af den enorme genopbygningsopgave og dens gennemførelse.

07 2 0 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

15


plantegninger – grids – over ejendommen, og hvert panel, hver liste, fik sit eget nummer og tegnet ind på plantegningen. Til lejligheden blev indforskrevet otte-ni containere med særlige affugtningsanlæg, der kunne styres i takt med tørreprocessen. Træstykkerne blev forsigtigt spændt fast og tilset hyppigt. Inklusive var intet mindre end 16 dørsæt i mahogny. Det var så den første overraskelse. Der kom flere.

KUNNE IKKE ÅNDE »For god ordens skyld borede vi et antal huller i det tommetykke murværk – huller i en dybde af 12, henholdsvis 30 centimeter – for at måle fugten. Murværket viste sig at være voldsomt fugtigt. Vi gik naturligvis i gang med at affugte, men måling efter måling viste, at fugtigheden forblev på 100 procent. Det viste sig, at huset var pudset med en ikke-diffusionsåben puds og malet med en ikke-diffusionsåben maling. Det affødte beslutningen om, at al pudsen måtte af,« skildrer Thorben Schmidt. Det gav resultater: I de efterfølgende uger bredte den karak-

Genopbygningsarbejderne består selvsagt af genskabelsen af de forgyldte lofter. Lille billede øverst: Den rå søjle inden overfladebehandlng og – nederst – nye gulve.

teristiske sommerhuslugt sig, efterhånden som fugten trængte ud. »Derefter gennemgik vi gulvene og lofterne – dem, der ikke var beskadiget – og konstaterede mere skimmelsvamp. Undervejs overvejedes, om bare nogle af loftpartierne med skimmelsvamp kunne forsegles. Løsningen blev fravalgt, da huset trods alt på ny skulle være arbejdsplads for mennesker. Eneste forsegling er sket i pragttrappen i Lille Pavillon under de originale udsmykninger tilbage fra ejendommens opførelse i 1750’erne. Her gøres i øvrigt forsøg med at trække yderligere fugt ud med et særligt pudsprodukt fra den tyske leverandør, Keim. »Sådan gik det første år – med et rive ned og rive ned og rive ned, indtil vi stod med et råhus med mur, vinduer og etagebjælker,« skildrer Thorben Schmidt.

VAND SKADEDE MERE END ILD MANGFOLDIGE HÅNDVÆRKSFAG ER INVOLVERET I GENSKABELSEN AF DEHNS PALÆ, BLANDT ANDRE: Totalrådgiver: Wohlert Arkitekter A/S Ingeniør: Eduard Troelsgård El ingeniør: Gert Carstensen Tømrer: Julius Nielsen & Søn Tømrer: Kjell Pedersen entreprise Murer: Einar Kornerup Sandsten: E. Nielsens Mekaniske Stenhuggeri Maler: Nielsen & Kromann El: Makenet VVS: Sven Mortensen VVS Ventilation: Bravida Elavator: ba-elevator Stukkatør: Brdr. Funder Gardiner: Living Art

16

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Den samlede konklusion var altså, at huset var skadet mere af de voldsomme vandmasser anvendt til brandslukning og efterslukning end branden selv. Havde I kendt til de mange skader helt fra starten – havde der så ikke været tale om en totalskade? »Palæet ville være blevet reddet under alle omstændigheder, fordi det er af uvurderlig betydning for Frederiksstadens historie – og murværket var trods alt intakt,« forklarer Thorben Schmidt. Efter omtrent et år kunne genopbygningen tage sin begyndelse – men genopbygningen af hvad? I realiteten kunne her tages udgangspunkt i tre stilarter: Sporene af rokoko fra husets opførelse, empirestilen indført under plantageejer Christopher Mc Evoys tid fra 1820 – herunder med udsmykninger af arkitekten G.F. Hetsch – og endelig vor egen tid, hvorunder enkelte rum naturligvis har ændret funktion og udseende gennem årene. Arkitekterne havde ikke meget at gå efter, når det gjaldt det oprindelige hus – højst en indkøbsliste fra ar07 2015


07 2 0 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

17


kitekten, Gottfried Rosenberg. Anderledes forholdt det sig med Mc Evoys omfattende istandsættelse fra 1820. Her er Hetsch’ skitser bevaret, og Thorben Schmidt kunne vandre direkte ned til Designmuseum Danmark og hente dem.

STRATEGIEN Under istandsættelsen i 1986 lød restaureringsstrategien på at føre ejendommen tilbage til den periode, man da kendte bedst til – hvilket af gode grunde blev Mc Evoys, for så vidt angår bel-etagen. Ved genopbygningen i dag vurderede arkitekter og Kulturstyrelse, om vi i mellemtiden havde indvundet mere viden. Da det ikke var tilfældet, besluttedes den samme restaureringsstrategi som sidst. Metoder og materialer har under istandsættelsen i vidt omfang været de originale: Den nye tagkonstruktion er udført i pommersk fyr efter historisk korrekte metoder. De har jo vist sig at virke meget godt i knap 300 år, og det er en vigtig historie at sende videre til nye generationer. Således er træet blevet skåret ud og tappet og dyvlet sammen til nye etagebjælker. »Det var en stor dag, da de nye etagedæk ankom!« husker Thorben Schmidt – det er nu tre år siden.

DEN NYE TID

Maleren og stukkatørens entrepriser er ikke blandt de mindste under genopbygningen af Dehns Palæ.

18

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Altimens genopbygningen skred frem, har husets bruger – Apotekerforeningen – meget naturligt meldt sig med ønsker til det nye, gamle domicil. Således har foreningen aldrig rigtig kunnet bruge den fornemme beletage, fordi akustikken – til trods for en fortid som koncertsal – giver vanskelige arbejdsvilkår. Det er blevet løst nu. Sammen med Kulturstyrelsen fandt Wohlert Arkitekter frem til en enestående løsning, hvorunder der er opsat akustikpuds i de flader under loftet, der er plane. Stukken er trukket på en til formålet opsat forskalling, hvilket gør det muligt at føre loftet tilbage til sit udgangspunkt, om det skulle ønskes. »Akustikpuds er jo ellers bandlyst i fredet byggeri,« som Thorben Schmidt noterer. Virkningen er markant. Desuden er her lagt gulvvarme i hele huset; en varme07 2015


DEHNS PALÆ Dehns Palæ – opført i perioden 1752-1756 med tyskeren Gottfried Rosenberg som arkitekt – har en lang og omtumlet historie. Blandt de største milepæle efter opførelsen var først opdelingen i flere matrikler i 1806 og derpå plantageejer Christopher Mc Evoys overtagelse omkring 1820 og en gennemgribende nyindretning. Fra 1867 og helt frem til 1972 fremstillede Hornung & Møller flygeler i huset og anvendte beletagen som koncertsal. Palæet var da voldsomt nedslidt. Det blev overtaget af staten, der siden solgte det til entreprenørfirmaet Jespersen & Søn. Det ledte frem først til den gennemgribende istandsættelse i 1986 og siden – i 1992 – yderligere en facadeistandsættelse med Apotekerforeningen som bygherre og ejer.

kilde, der suppleres af små radiatorer, og gamle, tildækkede, hidtil ukendte kanaler og skakter i murværket er kommet i brug som ventilationskanaler – forbundet med helt nye ventilationsanlæg etableret på loftet; selvsagt af en anden standard end den, der foranledigede branden i 2010.

FÆRDIG TIL ÅRSSKIFTET Moderne byggeskik har også gjort, at gulve i spånplade belagt med tæpper i 1986 nu i stedet er blevet udført med fyrretræsplanker. I alle rum er lagt planker i fuld længde – helt op til 13 meter. Det vil glæde feinschmeckere, at mens G.F. Hetsch’ dekorationer i beletagen fra 1820 var genmalet på spånplader i 1986, nu på ny bliver malet direkte på væggen. I beletagen er i øvrigt fundet spor af dekorationsarbejder helt tilbage fra opførelsen. De bliver nu forseglet. Genopbyningen bliver leveret i etaper, fortæller Thorben Schmidt, idet beletagen som det sidste ventes færdig omkring kommende årsskifte. 07 2 0 15

Hovedtrappen – i lille pavillon – er ikonisk for Dehns Palæ. I et kæmpesving ledes publikum op til bel’etagen. Nedenfor: Fra øverste indrettede etage er der adgang til et avanceret ventilationssystem på loftet.


F O T O : H Å N D & VÆ R K

Eksempel til efterfølgelse? Danske Modister og Hattemagere udvikler deres egen efteruddannelse.

Modister udvikler egen efteruddannelse De danske modister og hattemagere har fået et nyt værktøj i kurven: Med udgangspunkt i ultratynd ståltråd og sinamay – med en tekstur nærmest svarende til jute – har de efter tre dages studier og praktiske øvelser lært at udfærdige de mest kunstnériske, snart sagt skulpturelle herligheder. Mestres teknikken, kan her fremstilles hatte med en fornyet rigdom af figurdetaljer.

UNDERVISER FRA ENGLAND Bag kurset står foreningen Danske Modister og Hattemagere, og kurset fandt sted i Det Kgl. Teaters hatteværksted i slutningen af maj. Underviser var Bridget Bailey, uddannet designer med

FOT O: BAILE Y T OMLIN

20

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

07 2015


speciale i tekstil og indehaver af værkstedet og butikken Bailey Tomlin i London. Hendes oprindelige kald var beklædning – herunder farvning og forarbejdning af stoffer – indtil hun mødte den nu afdøde, internationalt kendte modedesigner, Jean Muir. Hun bestilte imidlertid ingen beklædning hos Bridget Bailey – men derimod en hat. I årene siden har Bridget Baileys hatte udviklet sig til hele skulpturer – showpieces – der benyttes ved shows og opvisninger, men de bestilles bestemt også af det offentlige publikum til helt særlige lejligheder; et bryllup eksempelvis. Og “skulpturerne” kan være aldeles figurative – eksempelvis thekoppen, der hælder the ned langs kinderne på den, der bærer hatten, et blad fra en vin tilføjet de vidunderligste blå druer – og blandt projekterne er såmænd: En blid tåge af tobaksrøg – altsammen fremstillet med den ultratynde ståltråd og sinamay, et naturmateriale vævet af plantefibre udvundet af planten taaslang. Ud over egen produktion – efter ordre – underviser hun både egne kursister og på tekniske skoler og afholder masterclasses for hattefolk.

UDFORDRINGERNE Udfordringerne i teknikken er at fugte sinamayen og få den stivnet i den tilstræbte form – og ikke mindst rulle den omkring ståltråden, så tråden i stedet udgør en naturlig kant omkring figuren. Herudover skal sinamayen indfarves. Foreningen mødte Bridget Bailey under et studiebesøg i London for mere end et år siden, og beslutningen om at invitere hende til København blev hurtigt taget. »Der er ikke rigtig nogen efteruddannelsesmuligheder for et fag som vores, så vi må skabe dem selv. Derfor har vi for egne midler og med venlig støtte fra Th.P. Stillinges Fond opbygget dette kursus, der giver os nogle helt nye redskaber,« fortæller Pernille Rode, leder af Det Kgl. Teaters hattemagerværksted, der heldigvis fik lov at lægge lokaler til.

Store billede: Bridget Bailey instruerer sit hold. Nederst på siden et eksempel på, hvad der kan udføres med sinamay. Denne side: Der øves!

Derfor medvirkede også en lærer fra beklædningshåndværkeruddannelsen på CPH West. »Min drøm kunne godt være at få Bridget herover igen og sammen med hende skabe vores egne kreationer med henblik på en udstilling i København,« tilføjer Pernille Rode. PV 02 2013 EU.pdf

1

23/02/13

17.18

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

DRØMMEN – EN NY UDSTILLING

K

Kurset er dog senest blevet anerkendt som AMU-kursus, hvilket forudsætter, at kurset kan og skal udbydes igen. 07 2 0 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

21


AKTUELT Jyske kommuner er mest erhvervsvenlige København fastholder sin 90. plads blandt Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Det fremgår af Dansk Byggeris fjerde analyse af de 98 danske kommuners erhvervsog byggevenlighed. Frederiksberg tegner sig i år for en 91. plads, et fald på fire pladser. Årets “vinder” er Holstebro, der er sprunget fra en femte- til en førsteplads, mens årets bundskraber er Rødovre, der er faldet fra 91. til 98. pladsen. Årets “højdespringer” er Viborg Kommune, der er gået fra en 63. til en 6. plads. Ifølge analysen skyldes det blandt andet, at Viborg har forbedret sig på alle de parametre, der indgår i analysen, herunder i særlig grad byggesagsbehandlingen. Holstebro har i øvrigt placeret sig på de højeste pladser igennem alle fire analyseår. Blandt de parametre, der er undersøgt, er byggesagsbehandlingen, affaldshåndteringen, om der opkræves dækningsafgift, og hvordan kommunerne har formuleret deres udbudspolitik. Under sidste kategori indgår un-

Ikke én sjællandsk kommune placerer sig i top 10 i Dansk Byggeris årlige undersøgelse af erhvervsvenligheden.

Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

22

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

derparametre som lokale bestemmelser om kædeansvar og sociale klausuler. I alt indgår 29 forskellige indikatorer, hvoraf langt hovedparten er vilkår, som kommunerne selv har indflydelse på. Det gælder i al fald dækningsafgiften, der er en afgift på erhvervsbygninger. Et rekordstort antal kommuner har enten nedsat eller helt fjernet dækningsafgiften, men det gælder afgjort ikke hovedparten af kommunerne i Region Hovedstaden, hvor 11 kommuner opkræver den maksimale afgift på 10 promille. For Københavns vedkommende er dækningsafgiften på 9,8 promille, hvilket indbringer kommunen næsten en milliard kroner. På Frederiksberg er dækningsafgiften på 5 promille. Når det gælder byggesagsbehandlingstider – inkl. alle

typer byggesager – bruger Københavns Kommune 87 dage i gennemsnit (mod 83 i undersøgelsen fra 2014), mens Frederiksberg har øget antallet af sagsbehandlingsdage fra 67 i 2014 til 83 i 2015. Årene omfatter tal fra marts til marts. Ifølge analysen svinger antallet af sagsbehandlingsdage fra få uger til flere måneder. Analysen er bygget på objektive data, det vil sige data indhentet fra Danmarks Statistik, Energistyrelsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunernes egne hjemmesider. Desuden har kommunaldirektørerne udfyldt et spørgeskema, som hele 96 af dem har svaret på. Læs meget mere på www.erhvervsvenlighed.dk 07 2015


AKTUELT “Jeg skal sådan skrive!” Nærer man en smule interesse for – og dermed har indsigt i og formentlig sympati for – størrelser som lobbyvirksomhed, nyere politisk historie og organisationsliv – så er Bjarne Hastrups nylig udkomne erindringsbog, “Man kæmper”, et overmåde fornøjeligt bekendtskab. Vi hører skildringer af Bjarne Hastrups samtidige – kolleger, regerings- og folketingspolitikere og medlemsvalgte – vi vinder et indblik i, hvordan politiske sager bringes til torvs og vindes, og frem for alt hører vi et utal af anekdoter, der kalder på smilet, snart sagt latteren. Sådan fungerer det altså for en mand, der har styr på den politiske analyse, på timing og på mennesker, og som har en ubændig igangsættertrang. Vi indleder i barndommen og opvæksten på Østerbro, med studenterårene og med værnepligten. Og vi bliver præsenteret for Håndværksrådet (hvor Bjarne Hastrup

var direktør i perioden 1978-84) – og nogle af disses medarbejdere og folkevalgte – som det var og blev. I takt med alderen – forfatterens – synes engagementet at kulminere med ansættelsen i det, der i dag er en af Danmarks mest indflydelsesrige organisationer: Ældre Sagen. Bag sig har Bjarne Hastrup en bred vifte af bøger og spaltemillimeter i aviserne; en syssel, han blandt andet fandt ro til under ophold i refugiet San Cataldo, hvor ovenstående citat – bragt af ham selv – så vist skulle stamme. “Den som kæmper – Erindringer” af Bjarne Hastrup. Forlaget Strandberg. 188 sider, illustreret, indbundet. Vejl. pris kr. 299,95.

Udsigt til en arena Københavnere og andre interesserede har her i sommer fået en udsigtspavillon, så man kan følge opførelsen af Royal Arena, der skal åbne for publikum sidst i 2016.

Pavillonen har åbent indtil den 23. august, og man finder den ved at drage til Hannemanns Allé 18 i Ørestad og følge skiltene.

BRIDGE – et kortspil med intelligensen som værktøj Ved at spille bridge styrker du din logiske sans, udvikler dine samarbejdsevner og træner din psykologiske sans. Haandværkerforeningens Bridgeklub er alletiders sted at tage de første skridt ud i det avancerede kortspil – vel støttet af erfarne spillere: Her føler enhver sig hjemme. Bridgeklubben spiller turnering hver tirsdag kl. 19.00 i Festsalen i Håndværkerhaven 49. Begyndere tilbydes træning af erfaren turneringsleder (forudsætter 4 tilmeldte). Kontakt turneringsleder Lars Gregersen (tel. 3255 9039) eller klubbens formand Nicolai Dragsted (tel. 4585 7559 eller 2446 6225; mail: nicolai.dragsted@twobirds.com). HAANDVÆRKERFORENINGEN Vi byder nye medlemmer velkomne (øvede såvel som begyndere). Kontingent Bridgeklubben pr. semester (2) er kr. 400,-. Bemærk: Klubben kan optage gæstemedlemmer. Et gæstemedlemskab koster kr. 350,- om året plus ordinært klubkontingent.

07 2 0 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

23


EN AFTEN MED PROFESSOR JØRN LUND Det Videnskabelige Hjørne onsdag den 9. september kl. 18.00 i Laugshuset, Nørre Allé. Pris kr. 200,der omfatter foredrag og efterfølgende middag. Tilmelding på 3312 2717 senest den 2. september. Arrangementet er åbent for alle medlemmer. FOT O: LEIF T UXEN/SC ANPIX

Det Videnskabelige Hjørne:

En aften med en sprogets mand Om vi er til ord eller tal, til ånd eller hånd, så er vi dog alle sprogbrugere. Dermed er kimen lagt til mangen strid – om lige fra daglig sprogbrug til selve sprogets udvikling, for sproget – det kan vi jo alle forholde os til. Blandt sprogets væsentligste iagttagere – titlen som sprogrøgter vil han formentlig have sig frabedt – er professor Jørn Lund, lærer og forsker ved Københavns Universitet, professor på Danmarks Lærerhøjskole, direktør

Vi forstår din branche. På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

24

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab – og først og fremmest sproginteresseret. Gennem de seneste år har Jørn Lund særlig gjort sig bemærket med bøgerne “Dansk i nullerne. 50 sproglige diagnoser” og “Dansk i skred – 52 sproglige opstrammere” med ubarmhjertige observationer af, hvad der sker i sproget – dog aldrig ved egentlig at dømme noget ude; det overlades læseren. – Og det forfalder man nemt til, når Politikens anmelder med udgangspunkt i de 52 sproglige opstrammere konstaterer, at folkeskoleeleverne idag kræves at tage ejerskab i en on-going proces og benytte læringsrum for at indfri deres forandringspotentiale – eller når CEO’en vækster med sin virksomhed. Jørn Lund er gæst i Det Kulturelle og Videnskabelige Hjørne onsdag den 9. september kl. 18.00. Her vil han med egne ord gennemføre et styrtløb gennem sproghistorien, hvorefter han vil lægge hovedvægten på nyere og nyeste tid: Omformningen af dialektsamfundet, ændringer i rigsmålsudtalen, tilvæksten af nye ord – og ikke mindst – “det voldsomme tab af nuancerende gloser, der helt ubemærket sker for tiden”. Velkommen til en begavet aften! 07 2015


JAZZKLUBBEN PÅ DE VILDE VOVER Jazz- og Bluescruise i Københavns Havn og kanaler søndag den 23. august. Afgang fra Mindeankret i Nyhavn kl. 19.00 præcis. Pris kr. 150,- pr. person. Egen fortæring kan medbringes, eller der kan købes på skibet. Tilmelding til jazzformand Karsten Frese på 2015 0427 eller frese@mbuna.dk hurtigst muligt.

Medlemstilbud:

Jazzklubben indbyder til en tur på søen Søndag den 23. august – garanteret i højt solskinsvejr – indbyder Haandværkerforeningens Jazzklub til et 90 minutter langt Jazz- og Bluescruise i Københavns Havn med omliggende kanaler. Jazzinstrumenterne trakteres af Henning Munk & Plumperne, som klubben tidligere har stiftet bekendtskab med. Jazzklubben håber at se medlemmer fra både Jazzklubben og hele Haandværkerforeningen med familie og venner. Afsejling sker fra Mindeankret i Nyhavn kl. 19.00 – præcis, så kom i god tid! Man kan købe lidt til ganen på skibet, men man er også velkommen til at medbringe egen sandwich og vin. Hvis solen undtagelsesvis måtte svigte – men hvem kan tro det, denne sommer? – bliver båden overdækket, så der hverken kommer vand i maden eller musikken. Henning Munk & Plumperne har leveret swingende jazzmusik til fester, arrangementer og festivaler både ude og hjemme i mange år og har tre CD-udgivelser bag sig. I front står stifteren, Henning Munk Plum, der spiller sopransax og klarinet, og bag ham står Björn Ekman på banjo, Mads Hyne på trombone, Marc Davis på kontrabas samt Henning Toxværd på trommer. Tilmeldingsfristen er overstået for længst, men er man 07 2 0 15

hurtig på aftrækkeren, tager klubbens formand, Karsten Frese, imod tilmeldinger fra Haandværkerforeningens medlemmer på 2015 0427 eller frese@mbuna.dk. Hang til søsyge? Rolig – den bliver med garanti spillet væk!

GLARMESTERFIRMAET WORM A/S

VI UDFØRER: • • • • •

Lavenergiruder Sikringsglas Butiksruder Specialopgaver Forsatsruder

• • • • •

Tilskæring af div. glassorter Montre Spejle Indramning Forsikringsskader

TILSLUTTET GLARMESTERNES DØGNVAGT: 70 100 100

BUTIK OG VÆRKSTED Bülowsvej 4, 1870 Frederiksberg C

BUTIK Gasværksvej 12, København V

Telefon: +45 33 31 40 53 Fax: +45 33 22 22 93

E-mail: info@wormglas.dk www.wormglas.dk

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

25


Bent Stubbe blæser årets fugleskydning ind på ægte jagthorn under overværelse af den knap fuldtallige forsamling.

Trods en grå regnfuld sommer skinnede solen over Skyde- og Kegleklubbens medlemmer under årets fugleskydning.

Vejrguderne forbarmede sig over skytterne Traditionen tro mødtes skytterne fra Skyde- og Kegleklubben til den traditionelle, årlige fugleskydning på skydebanen ved Alderhvile Slotspavillon i Bagsværd. Vejret viste sig igen fra sin pæne side, og man kunne hygge sig udendørs mellem skydningerne. Bent Stubbe blæste ”jagten” ind på sit medbragte jagthorn. En god snes veloplagte skydebrødre deltog i frokosten og den efterfølgende fugleskydning. Kl. 14.05 blev fugleskydningen åbnet af den afgående fuglekonge Arne Andresen og fortsatte, afbrudt af en kaffepause, frem til kl. 18.17, da Poul Steffensen nedskød fuglens brystplade med skud nr. 497. I år var det fuglens venstre vinge, som med 111 skud var den mest sejlivede del af fuglen.

26

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Inden Poul Steffensen kunne indtage fuglekongetronen skulle han ”stikke bægret ud i ét drag”, hvilken prøve han bestod i fin stil. Derpå fulgte overdragelse af kæde, præmieuddeling samt pokaloverrækkelser til dem, som i den forløbne sæson havde opnået de bedste samlede resultater i Skydning, Keglespil og Dart. Vinderen af Skydningen og Kongespillet, og dermed ny Skyttekonge og Keglekonge, blev henholdsvis Aage Tygesen og Ove Ramkow. Nels Egebech blev årets dartmester. Den lokalhistoriske viden-quiz blev vundet af Bent Stubbe.

07 2015


NEDSKYDNINGSLISTE OG VINDERE AF ”KRISTENTØJET” VED FUGLESKYDNINGEN 1. JUNI 2015: Kronen: ”Klubben” Ringen:

Frode Albrechtsen

Halsen:

Poul Bruun

Halen:

Niels Andersen

Venstre klo:

Nels Egebech

Højre klo:

Kurt Nielsen

Venstre vinge:

Poul Steffensen

Højre vinge:

Kurt Nielsen

Pladen (fuglekonge):

Poul Steffensen

POKAL-VINDERLISTE FOR SÆSONEN 2014-2015: Kongespillet (kegler):

Ove Ramkow

Keglespillet:

(ny Keglekonge) Anders Klingenberg

Flest 9`ere (kegler):

Niels Andersen

Handicap kegler:

Arne Andresen

Afslutningshandicap (kegler): 10-skuds skydning:

Spillet kom i 1600-tallet fra Spanien til Danmark og er siden af mange rigtige kortentusiaster praktiseret her i landet. Gratis introduktion Reglerne*) er måske nok lidt anderledes end i andre kortspil. Vi giver dog gerne det første halvår som gratis introduktion. Årets gang i klubben

Aage Tygesen

Vi spiller hver 2. torsdag i caféen i Plejehjemmets underetage, første gang torsdag den 3. september.

(ny Skyttekonge) Aage Tygesen

Afslutningshandicap (skydning):

Kim Egebech

Kombineret Skydning

Lige nu har L’hombreklubben plads til flere nye medlemme. Kan du at bladre lidt i kun 40 kort – ja, flere behøver man ikke til et morsomt og hurtigt spil l’hombre – så kom og vær med!

Kim Egebech

Flest 10`ere (skydning): Handicap skydning:

KOM OG SPIL L’HOMBRE!

Arne Andresen Anders Klingenberg

Vi har en juleafslutning i december; i februar har vi et keglespil plus lidt smørrebrød før det sædvanlige kortspil, og sidst i maj holder vi generalforsamling. Vort kontingent er 250 kroner årligt. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

& Kegler:

Ring og meld dig til!

Dart:

Henvend dig til formanden, Ole P. Hansen, tlf. 4399 2690, eller kassereren, Jarl Bregninge, tlf. 2491 1205.

Stiftelsesfest (kegler):

Nels Egebech Wolfgang Reichkendler

*) Om L’hombrespillets regler – læs på: http://da.wikipedia.org/wiki/L'hombre HAANDVÆRKERFORENINGEN L’hombreklubben

07 2 0 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

27


NYT FRA KLUBBERNE Globetrotterne til Sydasien

Sæsonstart 9. september DAMERNES KEGLEKLUB

GLOBETROTTERNE

Formand: Bodil Damvad, tlf. 4032 0800 Globetrotterne holder fortsat fast ved de lange ture og har et loyalt publikum. I marts 2016 planlægger klubben en rejse til Sydasien omfattende blandt andre Bali, Java og Commodo.

Koncert på Kastellet

Formand: Simone Secher, tlf. 6072 8937 Damernes Kegleklub indleder efterårssæsonen onsdag den 9. september kl. 18.00. Klubben minder om, at dørene er åbne fra kl. 17.00, hvor man kan komme og øve sig på banen. Klubben spiller 2. onsdag hver måned frem til maj.

“På Sjællands fagre sletter”

MUSIKKLUBBEN

Formand: Merete Dick, tlf. 4061 6637 Som optakt til Musikklubbens efterårssæson er klubbens medlemmer sat stævne den 12. august til Den Kongelige Livgardes Musikkorps koncert på Kastellet. Koncerten starter kl. 19.00, men medlemmerne mødes med den medbragte mad kl. 18.00. Musikklubben er vært ved et glas vin, hvorfor der for eventuelle gæster betales 30 kr. Hvis det regner, flyttes koncerten til Kastelskirken. Der er stole til dem, der kommer først – og man kan desuden købe forfriskninger på stedet. Tilmelding er ikke nødvendig. Se mere på korpsets egen hjemmeside: www.dklm.dk

VANDREKLUBBEN

Formand: Torsten Jagd. tlf. 4566 0837 Søndag den 16. august er Vandreklubbens medlemmer sat stævne på parkeringspladsen ved Gurre Slotsruin i Nordsjælland – her, hvorom det siges, at man endnu kan træffe på kong Valdemar og hans håndgangne mænd, når mørket for længst har sænket sig. Her gåes rundt om søen – en 10 kilometer lang tur – og temperamentet afstemmes løbende efter deltagernes form. Efter turen spiser man frokost på Café Møllegaarden ved Esrum Kloster.

Med udgangspunkt i VVS

DE BLÅ MÆND

leverer vi det gode håndværk – til dig i Storkøbenhavn ...

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK 28

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Tårnvej 233 2610 Rødovre 36 70 57 12 07 2015


NYT FRA KLUBBERNE Sæsonåbning i september DANSEKLUBBEN

Formand: Peter Nielsen, tlf. 4444 2395 Danseklubben holder endnu sommerferie og har første danseaften mandag den 28. september. Der danses i Festsalen på Haandværkerforeningens Plejehjem i Emdrup. Klubben oplyser, at der er plads til flere danseinteresserede par – kontakt formanden på pnirevision@gmail. com eller 2127 4665.

Sæsonåbning på Sankt Annæ Plads GOURMETKLUBBEN

Formand: Eli Askbo, tlf. 2447 8694 Fredag den 18. september indleder Gourmetklubben sin sæson med en treretters menu til helt særlig klubpris på Restaurant Feilberg.Baun på Sankt Annæ Plads 19 C – lige på hjørnet af Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Hovedretten står på stegt kaninryg! Med årets særlige jubilæumsrabat ydes 20 procent på

menuprisen, så medlemmerne bliver bespist for bare 275 kr. Hertil kan købes vin i glas og flaske til rimelige priser. Se mere om restauranten på www.feilbergbaun.dk. Tilmelding skal ske i god tid, beder klubben om; nemlig allerede onsdag den 2. september på 3312 2717. Næste arrangement bliver fredag den 6. november; nærmere tilgår naturligvis.

Bowlingklubben søger flere medlemmer BOWLINGKLUBBEN

Formand: Inge G. Pedersen, tlf. 3534 0258 Bowling er ikke alene noget, man spiller under julefrokosten eller den årlige firmaskovtur, men er også en seriøs sportsgren. Det er i hvert fald synspunktet i Haandværkerforeningens Bowlingklub, der nu igennem en årrække har mødtes i Worldcup-Hallen i Rødovre, hvor her spilles ugentlig. Netop nu har klubben plads til endnu mindst fem nye medlemmer, oplyser klubbens formand. Nærmere om klubben kan læses på Haandværkerforeningens hjemmeside, og henvendelse kan også ske til formanden.

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

44 98 90 77 hejas@mail.danbbs.dk G A R A N T I P Å K VA L I T E T

07 2 0 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

29


NYE MEDLEMMER I henhold til lovenes § 3 meddeles, at følgende er optaget som nye medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn: International chef Jakob Myschetzky, Nørre Alle 15 C, 3.th., 2200 København N Vicedirektør Finn Benny Pedersen, Porcelænshaven 5e, 2.th., 2000 Frederiksberg Freelance Art Director Charlotte Boysen, Meinungsgade 34, 2.th., 2200 København N Agenturhandler Hubertus Becker-Jostes, Øresundshøj 23, 2920 Charlottenlund Handyman Flemming Hansen, Håndværkerhaven 15, st.tv., 2400 København NV Snedker- og tømrermester Mark Frederiksen, Kornblomstvej 1, 2. th., 2300 København S Indmeldt v/ Københavns Tømrerlaug Maler John Roylund, Hassellunden 4 A, 2765 Smørum Malermester Leoran Jonuzi, Hovedvejen 174, 1.tv., 2600 Glostrup Malermester Michael Kofoed, Jyllingevej 154, 2610 Rødovre Konduktør Sebastian Peter Friis, Strand-Åsen 11, 3250 Gilleleje Alle indmeldt v. Københavns Malerlaug Murermester Jan Mogensen, Leopardvej 12, 2610 Rødovre Indmeldt v. Steen Søkvist

Snedkermester Rune Fribo, Gammel Mønt 27, 1., 1117 København K Udviklingschef Søren Kragh Jespersen, Sørupvej 48, 3480 Fredensborg Indmeldt v. Lars Pedersen Arkitekt Joachim Hyldborg, Artillerivej 50, 4.tv., 2300 København S Indmeldt v. Sune Holm Pedersen Direktør Claus Juhlin, Søllingsvej 4, 2920 Charlottenlund Indmeldt v. Jørgen Asger Nielsen Salgschef Jørgen Anker Hansen, Munkevænget 35, 4300 Holbæk Indmeldt v. Karsten Lange Centerchef Lise Hansen, Guldbergsgade 4, 1.mf., 2200 København N Malermester Lasse Kristiansen, Pilegårdsvænge 49, 2635 Ishøj Malermester Morten Søndergaard, Jægersborggade 25, 2.th., 2200 København N Begge indmeldt v. Københavns Malerlaug Tømrermester René Patheier, Svalehøjvej 1, Varpelev, 4652 Hårløv Indmeldt v. Københavns Tømrerlaug Direktør Brian Olesen, Højager 15, 2670 Greve Indmeldt v. Henrik Tofteng

Skønhed kommer indefra Arkitektur har alt for længe kun handlet om overflade og udseende. Vi tegner huse, som man kan opholde sig i. Arkitektur som starter med rummet og tager højde for lys, lyd og luft. Byggeri der både er godt for indeklimaet og klimaet. Vi kalder det intelligent arkitektur. Du kan kalde det bæredygtigt byggeri. Se eksempler på bæredygtigt byggeri og intelligent arkitektur på ai.dk

30

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

07 2015


H A A N DVÆR KER FOR EN I N GEN I K JØB EN H AV N DRON N I N GEN S T VÆRGA DE 2 A 1302 KØBEN HAVN K TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK KON TORTI D: MA N -TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Danske Specialmedier Tilsluttet Specialmediernes Oplagskontrol R EDAKT I ON Adam Pade (ansvh) Kirkeleddet 544 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 · Fax 4848 2922 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 · Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk KONT ROLLERE T OPLAG 2.834 BLADUDVALG Henrik Tofteng Niels Roth Mette Palsteen Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Lene Elmegaard Sonja Stæhr Adam Pade

BE STY R E LS E FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆST FO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆST FO RM A ND : Peter Steen Mortensen Murermester Jan Bruus Sørensen Adm. direktør bygningsingeniør Bjarne Andersen Oldermand, glarmester Niels Roth Oldermand, snedkermester

Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Steen Ole Carmel Oldermand, smedemester Mette Palsteen Oldermand, tapetserermester Jens Hjortskov Advokat, partner

D I R EK T I O N Anne-Marie Mærkedahl Ole E. Nielsen

T RYK Rosendahls T I LSLUT T ET

Næste nummer udkommer torsdag den 10. september. Redaktionen slutter tirsdag den 25. august.

07 2 0 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

31


Magasinpost SMP ID NR 42419

DETSKER I H AA N DVÆR KE R FOR E N I NG E N Tirsdag 11/08 Svømmeklubben Onsdag 12/08 Teaterklubben · Musikklubben Søndag 16/08 Vandreklubben Tirsdag 18/08 Svømmeklubben Fredag 21/08 Golfklubben Søndag 23/08 Jazzklubben Tirsdag 25/08 Kunstklubben · Svømmeklubben Mandag 31/08 Vinklubben: Loire Tirsdag 01/09 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 02/09 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 03/09 L’hombreklubben Lørdag 05/09 Vinklubben: Tilbage Tirsdag 08/09 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 09/09 Damernes Kegleklub · Det Videnskabelige Hjørne Lørdag 12/09 Haandværkerforeningen: Sicilien Tirsdag 15/09 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 16/09 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 17/09 L’hombreklubben Fredag 18/09 Golfklubben: Gallafest · Gourmetklubben Lørdag 19/09 Vandreklubben: Amalfi · Haandværkerforeningen: Tilbage Tirsdag 22/09 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Torsdag 24/09 Bowlingklubben Lørdag 26/09 Vandreklubben: Tilbage Mandag 28/09 Danseklubben Tirsdag 29/09 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben

A L HE N V E NDE L SE T IL : 32

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H AV N • D R . T VÆ R G A D E 2 A • 1 3 0 2 K Ø B E N H AV N K

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 07 2015 1302 København K

Profile for PadePublishing

Hånd & Værk 07 2015  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Hånd & Værk 07 2015  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Profile for pade
Advertisement