Page 1

W W W. HV FKB H. DK

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

POESI PÅ HÅNDLEDDET – EN IVÆRKSÆTTERHISTORIE

»Kommentar«: Noget om stjerner | Det forpligter at være stor på den gode smag | Nyt fra klubberne | Det sker

|

Det fortrolige rum

|

Konkurrence

05 2 014


EUX – to uddannelser i én Med en EUX bliver du faglært som enten murer, tømrer, snedker, struktør, industritekniker eller værktøjsmager. Oven i hatten får du gymnasiefag, så du kan søge ind på videregående uddannelser.

03325

Du bliver altså både håndværker og EUX-student.

Hør mere om uddannelserne hos uddannelsesleder Thomas Groth: tkg@kts.dk eller mobil: 2310 5171 Læs mere på kts.dk/eux


KOMM E N TA R

ROBERT S ØREN S EN

Stjernerne Først i denne måned var Danmark for kun tredje gang vært ved det stadig voksende, stadig større, stadig mere glamourøse Melodi Grand Prix. Her flokkedes musikere og sangstjerner, showfolk og mediefolk fra store dele af verden om at skabe alletiders oplevelse for publikum og TV-seere i millionvis. I sandhed et stykke oplevelsesøkonomi – den økonomi, der i disse år antager stadig større samfundsmæssig betydning og sikrer smør på brøddet for rigtig mange og positive afledte effekter for mange andre brancher – også vore. Under Melodi Grand Prix’et kåredes årets bedste schla­ger, som vi efterfølgende bliver alt så rigelig diverteret med i radio og TV. Om et år er den glemt – schlageren – men så står et nyt land parat med et nyt show, der utvivlsomt vil være endnu mere glamourøst. Heri er der intet galt – tværtimod er ethvert internationalt kulturelt initiativ af det gode i en verden, der ikke bliver frederligere. Kun få dage efter – omkring dette blads udgivelse –

FORSI DE N

gennemfører vi i håndværket vores helt eget awardshow. Her prisbelønner vi de unge mennesker, der har gjort det aller- allerbedst under deres svendeprøver det seneste år. Med en medalje, et legat, et kongeligt håndtryk og et anerkendende bifald gør vi vore egne unge til stjerner – og dét ikke bare for en aften. Vi er pavestolte af disse unge mennesker, der – præcis som fodboldspilleren, tennisstjernen og racerkøreren – har øvet og øvet og øvet sig, til de blev de dygtigste blandt ligemænd. De er stjerner, stjerner for livet. Det er så vigtigt, at vi formår at fortælle den historie, fordi stjerner danner forbilleder og giver andre lyst til at følge i deres fodspor. Det har vi behov for – ikke alene, fordi alle prognoser fortæller, at vi bliver færre og færre håndværkere og skal sikre, at vi også har dygtig, faglært arbejdskraft i fremtiden. Men som håndværkere kunne vi også ønske os, at flere fik lov at opleve, hvordan et liv med det gode, det smukke, det veludførte håndværk også kan skabe anerkendelse og berømmelse – præcis som på scenen på Refshaleøen dér i starten af maj.

RU N E HJORTH BA KKE N D ORF F VA R B L A N DT SIDSTE ÅRS MEDAL JEMO DTAGERE UNDER HAANDVÆRKERFO R ENIN GE N S ME DA L JE F E ST. SID E N H A R H AN ETABLERET SIG MED EGET VÆRKSTED SAMMEN MED KO LLEGA E N N A N N A H E IS E L . L ÆS P ORTRÆTTET SIDE 12 (FOTO : HENRIK NIELSEN).

0 5 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

3


»U

ddannelse er vejen til alt. Til beskæftigelse, til almendannelse, til demokratiforståelse. Vi kan ikke klare os uden uddannelse.« Ordene er Lone Hansens, ny direktør for hovedstadens største og landets næststørste tekniske skole, Teknisk Erhvervsskole Center eller bare: TEC; en sammenlægning af fem-seks forskellige uddannelsessteder over en årrække – fra Transportskolen til Frederiksberg tekniske Skole. Hun tiltrådte for bare få måneder siden. Kampånd og ambition på skolens vegne skorter det ikke på. »Med den størrelse, vi har, har vi en forpligtelse til at være med helt fremme; det vil blandt andet sige levere den højeste kvalitet,« lyder det, og hvad betyder så det? Det betyder størst mulig faglighed – at eleverne får de rigtige kompetencer, så de og vores virksomheder kan klare konkurrencen i den globaliserede verden, og at hverdags-

og supertalenter dyrkes på deres respektive præmisser. Det betyder internationalt udsyn, moderne teknologi i undervisningen og pædagogik og didaktik – undervisningsmetoder – på højt niveau. Inden for de fag, skolen er størst, vejer forpligtelsen særlig tungt, understreger Lone Hansen. At være med længst fremme handler også om at være en attraktiv arbejdsplads og tiltrække de gode lærerkræfter – lærerkræfter, som skolen har arbejdet med at opkvalificere yderligere gennem de senere år. Derfor passer det også Lone Hansen fint, at den nye erhvervsskolereform har fokus på kompetenceudvikling. Erhvervsskolereformen – den vender vi tilbage til.

UDDANNELSE LIGGER TIL FAMILIEN Først skal vi et stykke nordpå – til Kås i Vendsyssel, helt deroppe hvor Blokhus er en hurtig søndagsstursdestination. Her er Lone Hansen født.

»Mine bedsteforældre på begge sider var retsstatsfolk, og for dem lå uddannelse måske ikke så fjernt som for de fleste.«

»Mine bedsteforældre på begge sider var retsstatsfolk, og for dem lå uddannelse måske ikke så fjernt som for de fleste. Min far ville ”væk fra ploven“ og fik mulighed for at uddanne sig til lærer – og blev gift med en lærer; min mor, der som ung fandt ud af, at hun både var god til børn og var bogligt begavet. Det betød ikke, at der blev stillet særlige krav til mig – bare jeg passede min skole. Men jeg valgte gymnasiet og rejste til Aalborg. Udlængsel? Joh, måske,« smiler Lone Hansen, der efter studentereksamen drog på rejser og tog på højskole, hvor hun lærte at lave solfangere (»det fangede mig faktisk at arbejde med rør!«). Hendes nye erfaringer blev nyttiggjort hjemme i Kås, hvor hun sammen med den gamle, lokale smed fik etableret solfangere hos forældrene. Hun vidste, hun ville noget med tal – noget med tal og samfundsforhold. Rejsen gik til Aalborg på ny, hvor hun gav sig til at læse økonomi og politisk videnskab; studier, hun efter et par år fortsatte med på RUC. Her var hun blandt andre sammen med universitetets første erhvervsøkonomer. I dag kalder hun sig selv hybridøkonom – på hendes eksamensbevis står der cand.scient.adm.

KARRIEREVEJEN ÅBEN Undervejs fik hun et studiejob i Undervisningsministeriet, og dermed var hendes karrierevej lagt, om end

4

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 5 20 1 4


FOT O: HENRIK NIEL SEN

DET FORPLIGTER AT VÆRE STOR 0 5 20 1 4

TEC er Danmarks næststørste tekniske skole. Heri ligger en særlig forpligtelse til at gøre sig umage, fastslår skolens nye direktør, Lone Hansen, i dette arbejdsportræt. H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

5


hun ikke lige vidste det fra starten. »Men jeg blev i ministeriet også efter studierne, fordi jeg følte, det er enormt meningsfuldt at arbejde med uddannelse,« fortæller Lone Hansen. Set i lyset af, hvad hun laver i dag, kom hun i en god skole. Hun kom til at beskæftige sig med økonomistyring inden for stort set alle uddannelsesområder, var involveret i trepartsforhandlingerne, befandt sig helt tæt på udformningen af globaliseringspuljen og gymnasiernes overgang til staten – og tidligere endnu var hun medophavskvinde til taksametersystemet. Hun har været ministerens bisidder i udvalgsmøder, har været underleverandør til mangen en finanslov og har taget del i adskilligt lovforberedende arbejde.

»Det måtte afgjort gerne være på en teknisk skole. Det skønne her er de mange synlige fag, og det er en fonøjelse at opleve så engagerede elever og lærere. Og så er folk fra de tekniske skoler simpelt hen sjove at være sammen med og mindre selvhøjtidelige … end inden for så mange andre uddannelser,« lyder det finurligt. Lone Hansen kom til TEC i 2011.

”DET SIGER MINISTERIET” Det må da have været lidt af et kulturchok? Hun tøver, inden hun svarer; hun vil helst ikke støde nogen.

NÆRMERE PRODUKTION OG LEDELSE Efter 20 år i ministeriet – og en alder, der var omkring de 50 – var tiden måske inde til at skifte spor. Var dét tilfældet, ville hun nærmere ”produktion og ledelse”, som hun selv formulerer det. Derpå blev hun vicedirektør på TEC.

6

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 5 20 1 4

»Jeg kommer fra et system, der i det hele bygger på skriftlighed. Det skaber en vis sikkerhed, at alting er dokumenteret. Her er udarbejdet notater og referater af alle led i en proces – fra lovforarbejdet til udarbejdelsen af et lovforslag, fra lovforslaget er fremsat, sendes i høring og udvalgsbehandling, til det er vedta-


get, og det bliver udmøntet. Sådan er det ikke her. Her tager vi hurtige beslutninger, men de bliver ikke altid skrevet ned, og det er måske heller ikke lige altid, at vi har en fælles forståelse af, hvad vi har besluttet,« beskriver Lone Hansen. I den mere kritiske ende har hun hæftet sig ved, at man ind imellem ”trækker mini-

steriekortet”, når det drejer sig om beslutninger, der ikke har været helt gennemtænkte eller behagelige. »Så lyder det ofte: ”Det siger ministeriet”. I disse tilfælde har jeg undret mig over, hvordan man har valgt at udlægge teksten – nærmest så den bliver dobbelt firkantet,« noterer Lone Hansen, der ellers under-

streger, at hun har fået alle sine positive forventninger indfriet.

SENDER ET SIGNAL Med den nye erhvervsskolereform bliver der i al fald ganske megen tekst at udlægge. Lone Hansen ”hører til de skolefolk, der er mest begejstrede” for reformen, som hun

»Det skønne her er de mange synlige fag, og det er en fonøjelse at opleve så engagerede elever og lærere.«

0 5 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

7


formulerer det. De kommende adgangskrav sender et signal om, at det kræver noget at gennemføre en erhvervsuddannelse, og »at vi som skole kan få lov til det, vi er sat i verden for: At uddanne dygtige håndværkere,« kommenterer Lone Hansen, der også glæder sig over lovfæstelsen af det to-delte grundforløb, der indbefatter et særligt 20 ugers grundforløb for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. »Det giver os mulighed for – og en forpligtelse til mere målrettet –

at skabe et ungemiljø, der skal få flere til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. Når skolekaraktererne ikke er, hvad de burde være, har vi fortsat mulighed for at optage eleverne gennem for eksempel en uddannelsessamtale. Det er en fin måde at vurdere elevernes motivation og potentiale på,« siger Lone Hansen. »Vi skal optage dem, der vil og kan.« Lone Hansen peger også på de styrkede muligheder for differentieret undervisning, mulighed for høj-

niveau og EUX, »så vi kan udfordre eleverne og fremme deres forskellige talenter.« Hvordan arbejder man nu med at gennemføre en hel reform – ? »Vi har udarbejdet en plan med ni arbejdsgrupper fortrinsvis bestående af ledere til at forberede den nye reform. Når de er klar med oplæg, inddrages lærerne i det videre forløb. Økonomien er vi måske en smule usikre på, idet vi ikke kender fremtidens elevtal og ikke har afklaret, om eksempelvis 20/20-forløbene

»Man er begyndt at tale positivt om erhvervsuddannelserne; det har hele den politiske dagsorden omkring EUD-reformen og blandt andet DM i Skills bidraget til.«

8

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 5 20 1 4


skal samles på én lokation eller flere.« For første gang i en lang årrække har vi netop hørt om stigende tilgang til erhvervsuddannelserne i 2014 i forhold til andre ungdomsuddannelser. Er det lykkedes at knække kurven? »Man er begyndt at tale positivt om erhvervsuddannelserne; det har hele den politiske dagsorden omkring EUD-reformen og blandt andet DM i Skills bidraget til. Men generelt er det svært at få de gode historier om EUD i medierne – måske ofte, fordi journalisterne selv kom-

mer fra gymnasiet,« vurderer Lone Hansen.

FÆLLES MESTERSKABSDAG – Og DM i Skills bliver netop afholdt i København næste gang? »Her vil vi samle alle gode kræfter på skolen om at stille med de bedste deltagere. Her er nedsat en styregruppe til at koordinere indsatsen, der blandt andet kommer til at bestå i fælles træning af eleverne,« fortæller Lone Hansen, der afslører, at skolen vil afholde skolemesterskaber for alle relevante fag på én og samme dag – det bliver den 15. august –

med festligt og fornøjeligt samvær bagefter. Den private Lone Hansen – hun træner også: »Jeg har altid rørt mig meget og cykler hver dag. Lige nu træner jeg på et hold med professionelle trænere til en triatlon i OL-distance på Mallorca i juni – det er 1,5 km svømning, 40 kilometer cykling og 10 kilometer løb,« fortæller Lone Hansen – ganske uforfærdet. For når det gælder EUD-reform, TEC’s fremtid eller en triatlon, er hun med egne ord ”ansat i afdelingen for resultater – ikke dén for bekymringer”.

pfs_155x110_2Q_Hånd&Værk_pfs_155x110_2Q_Hånd&Værk 25/03/14 14.25 Side 1

Spar op til pensionen men vær også dækket undervejs

Det er vigtigt at komme i gang med pensionsopsparingen i god tid, men har du tænkt på, at det også er vigtigt at være dækket mod uheld og sygdom, mens du sparer op?

Hos Pension for Selvstændige kan du købe Velfærdspakker med pension, forsikring og sundhedssikring.

Smallegade 10 · 2000 Frederiksberg 3393 8600 · www@pfs.dk

0 5 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

9


Det fortrolige rum Et fortroligt rum, der bygges op over tid med gensidig respekt, åbenhed og tålmodighed som nogle af de væsentligste byggesten. Sådan lyder den helt korte version af, hvordan man opbygger og vedligeholder et netværk af ligesindede; et netværk, der – dyrket i sin reneste form – næsten kan blive et personligt advisory board, hvor man finder løsninger, tilegner sig ny viden og udvikler sig selv og sin virksomhed. Onsdag den 30. april dannede Moltkes Palæ rammen om opstarten af op til tre nye netværk af virksom-

heder med forbillede i blandt andet et netværk etableret af Københavns Malerlaug for seks år siden. Knap 40 medlemmer – og herunder et mindre antal måske kommende medlemmer – var mødt op for at høre virksomhedskonsulent Jens Lindhardts introduktion til netværksbegrebet og om de erfaringer, som malermestrene har gjort sig.

SKAL PRIORITERES Helt afgørende for det vellykkede netværk er, at man prioriterer det – hellere aftale færre møder af korte-

FOT O: HENRIK NIEL SEN

Malermester Peter Dalbro Lakner, Københavns Malerlaug, berettede om, hvordan malermestrene over de seneste seks år har opbygget et velfungerende netværk af fortrinsvis yngre mestre.

re varighed og komme til dem end at være for ambitiøs i forhold til de travle kalendere. Ud over at gøre sig klart, hvad man ønsker at bruge netværket til, gælder det stort set altid om at nærme sig hinanden ved at lære hinanden grundigt at kende; en fase, der meget vel kan tage mere end et år. Undervejs skal vedtages en struktur og et sæt spilleregler – herunder måske en fast dagsorden. Afgørende er det, at man er parat til give og tage – helst i lige mål. I Københavns Malerlaug mødes de 12 netværksmedlemmer fem gange om året – de fire gange af tre timers varighed, den femte en hel dag, der indledes med et indlæg fra en gæst, hvorpå der er dekreteret oplevelser og socialt samvær resten af dagen. Netværket kan med fordel udarbejde en ”bruttoliste” af emner, som medlemmerne ønsker taget op undervejs. Her kan også besluttes, om medlemmerne skal betale kontingent; en beslutning man tog blandt de københavnske malermestre for at anspore til det størst mulige engagement.

TRE GRUPPER De 40 deltagere var rekrutteret blandt de medlemmer af Haand10

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 5 20 1 4


30. april lød startskuddet til en ny aktivitet i Haandværkerforeningen: Et forum for netværksdannelse.

værkerforeningen, der havde medvirket i foreningens medlemsundersøgelser og udtrykt interesse for at medvirke i et netværk. På baggrund af besvarelserne blev deltagerne inddelt i tre grupper – én for bygge- og anlægsområdet, en for enkeltsmands- og små virksomheder og én for de kreative og serviceorienterede fag. Grupperne fik på forhånd tilsagn om et mindre økonomisk tilskud til at komme i gang, og måtte nogle føle sig forkert placerede, var der selvsagt mulighed for at skifte gruppe. At medvirke til at etablere givende netværk blandt Haandværkerfor-

eningens medlemmer har høj prioritet i bestræbelserne på at gøre foreningen nærværende for en stadig bredere kreds af medlemmer.

Ovenfor: Konsulent Jens Lindhardt redegjorde for forudsætningerne for det vellykkede netværk. Th.: Længst til venstre erhvervspolitisk konsulent Lars Magnus Christensen, der var tovholder ved opstarten af et tværfagligt byggeog anlægsnetværk.

0 5 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

11


Poesi på håndleddet Det er omkring 200 år gammelt – det fine, lille lommeur i lueforgyldt messing, hvis bagside bærer inskriptionen “Graham, London”. Et led i snekkedrevet er gået itu, og der skal files et nyt. Snekken – den lille koniske “gearkasse”, hvis udveksling skal få uret til at gå præcist, fra det er trukket op, til det skal trækkes op igen – skal strammes op. Og endelig skal tilvirkes tre nye tapper, idet de originale var knækket. Reparationsarbejdet involverer blandt andet et 0,2 millimeter bor – svarende til bredden af to menneskehår – en “drejebænk” i tilsvarende dimensioner og et rigtig, rigtig godt øjemål. Jo, Rune Hjorth Bakkendorff (23) kan godt blive tabt for verden, når han bevæbnet med sin lup og sine instrumenter kaster sig ud i reparationer, mange kolleger ville betakke sig for. Men det er hér, udfordringen ligger, udfordringen og håndværket. Vi befinder os i et erhvervsområde i nærheden af Ishøj – i en nedlagt teknisk skole, der nu rummer et an-

Den koniske ”gearkasse“ med snekkedrevet i baggrunden. Den fine mekanik sidder i et fornemt, 250 år gammelt Graham-lommeur.

12

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 5 20 1 4

tal større og mindre lejemål, herunder firmaet Heisel & Bakkendorff ApS, der har ganske få måneder bag sig. Men det går – bedre end forventet, beretter Rune Hjorth Bakkendorff, mens hans kompagnon, Nanna Heisel (24), nikker bekræftende.

HVERT SIT SPECIALE Rune og Nanna har kendt hinanden lige siden grundforløbet på Urmagerskolen i Ringsted, og i lige dele sjov og alvor talte de tit om at etablere sig sammen. De går godt i spænd sammen og nærer hver deres interesser inden for faget. Rune tager sig gerne af de store ure – lommeurene, stueurene – mens Nanna især beskæftiger sig med de mindre ure – armbåndsure. I januar 2014 blev visionen om at få foden under eget bord så til virkelighed. Rune Hjorth Bakkendorff modtog i 2013 sølvmedalje for sit svendestykke som urmager under Haandværkerforeningens medaljefest på Københavns Rådhus. Det var


FOT O: HENRIK NIEL SEN

Urmager Rune Hjorth Bakkendorff – sølvmedaljemodtager i 2013 – har etableret egen virksomhed sammen med kompagnonen Nanna Heisel. Et portræt.

en fin fornemmelse at se sit navn i denne sammenhæng, og medaljen har bestemt åbnet døre og ledt frem til nye kontakter. »Men den betød næsten mere for mig, inden jeg fik den,« siger Rune. »En af vores lærere havde selv fået medalje, og det gav os noget at stræbe efter: “Det skal blive til medalje – intet mindre!” svor vi.«

Det lyder næsten, som var urmagerfaget et kald, når Rune fortæller om sin interesse for visere, for tidsmåling og for den mikroskopiske mekanik.

NOGET MED VISERE »Jeg har villet være urmager så længe, jeg kan huske. Jeg har altid været fascineret af noget med visere – det var 0 5 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

13


der bare. Jeg var vel 14-15 år, da jeg læste den første teoribog om tidsmåling.« Heldigvis har folk det med at gemme ure, der for længst har talt deres sidste minut. »Jeg har ødelagt rigtig mange ure, men heldigvis smider folk ikke deres gamle ure væk. Og stor var glæden, da jeg som 15-årig første gang fik et ur, der var gået i stå, til at gå igen. Det var måske mere held end forstand, men alligevel.« Rune var dermed heller ikke det fjerneste i tvivl, da han stod over for at vælge uddannelse. Men på Urmagerskolen blev han rådet til at tage en studentereksamen, inden han lod sig indskrive.

DET NYTTIGE GYMNASIUM »Jeg tog teknisk gymnasium, og det har været nyttigt. Jeg valgte kommunikation og IT som linjefag, men jeg har bestemt også haft glæde af at have matematik og fysik. Man får noget teoretisk indsigt,« konstaterer Rune, der i gymnasietiden havde fritidsjob hos urmager Brian Hyldig Pedersen i Hillerød – hvilket lykkeligvis førte frem til en sjælden, sjælden læreplads. Under uddannelsen var Rune sammen med sine medstuderende på udveksling hos A. Lange & Söhne i Dresden og gennemførte et stage – et læreophold – hos en urmager i Schweiz. Denne sidste havde noteret sig, at den danske lærling nærede en vis interesse for nogle af fagets mere finmekaniske krinkelkroge, og Rune blev tilbudt ansættelse som trainee, da svendebrevet var hjemme i 2013. Her lærte han mere inden for mise en fonction – at få det rå urværk til at indgå og virke i det færdige ur – og om finish. I “finish” ligger ikke så meget æstetik som teknik; det er på dette stade, mekanikken gøres stadig finere, mere præcist virkende. På de allerfineste ure er og bliver dette arbejde udført i hånden; maskinerne kan ikke arbejde med lige så snævre tolerancer som mennesket, fordi mennesket kan tage indviduelle beslutninger om hver detalje, mens en maskine gør, hvad den er programmeret til. Vel hjemme efter fire måneder – der tilstødte værkstedet nogle tekniske komplikationer – var tavlen visket al-

14

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 5 20 1 4


deles ren, og tiden var inde til at virkeliggøre visionen om egen virksomhed.

BRANCHEGLIDNING Heisel & Bakkendorff ApS gør det muligt for landets urmagerforretninger fortsat at tilbyde deres kunder reparationsservice. En brancheglidning betyder, at urmagere, guld- og sølvsmede rykker stadig tættere sammen, og at der bliver mindre og mindre grundlag for selv at investere i værktøj. Og strategien for Heisel & Bakkendorff er klar: Over tid skal virksomheden oparbejde et brand som det værksted, der også tager sig af de sværere, de komplicerede reparationer – og gerne med et par medarbejdere til at “tage sig af det grove”, som Rune udtrykker det.

Nanna Heisel taler for dem begge, når hun kalder faget en god branche at være i. Der er nemlig en vis fremgang at spore.

DET PERSONLIGE TILBEHØR »Et ur er et stykke personligt accessory, det er poesi på håndleddet,« siger Rune, og sammen beretter de, hvordan interessen for fine ure – og fine, mekaniske ure – er stigende; som i så mange andre brancher er den højeste luksus knap så konjunkturfølsom som “stangvarerne”. Især er efterspørgslen på de autentiske, europæiske produkter stigende i Asien. Har man ikke råd til at købe nyt, kan man købe brugt; også 20 år gamle ure har masser af timer i sig endnu. Det giver dét håndværk en chance, der i nogle henseender er

0 5 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

15


»Jeg har altid været fascineret af noget med visere – det var der bare. Jeg var vel 14-15 år, da jeg læste den første teoribog om tidsmåling.«

ved at blive sat over styr – både af moderne teknologi til at frembringe urene med og teknologi i urene selv; teknologi, der ikke er lønsom at reparere på. Det er et forhold, der ind imellem kan få Rune til at drømme sig tilbage til dengang, da håndværket var en uomgængelig forudsætning. – Og så er det tid at skille fårene fra bukkene – om muligt. »Man får de samme funktioner, om man køber et Seiko til 795 kroner eller et til mange tusind kroner. Råværket er ofte det samme. Forskellen ligger i forarbejdningen, udvælgelsen af materialer, finishpoleringen – at arbejdet er gjort i hånden,« fortæller Rune, der også afslører, at forskellen på den højst tænkelige kvalitet – urenes haute couture – og stangvarerne er snævret en smule ind.

DET BÆRBARE UR Tradition og historie interesserer selvfølgelig. Bag Rune hænger et bornholmerur af nogenlunde samme årgang som lommeuret fra London. Forskellen er overvældende – ikke bare i størrelse, men også teknologi: I bornholmeruret var sigtet at bygge det robuste, det holdbare, det overdimensionerede urværk. London-uret er et smykke. Historien beretter også, at armbåndsuret er en nyere, praktisk foranstaltning. Det var nok Patek Phillipe, der tilskrives opfindelsen af armbåndsuret i 1800-årene, men det var Louis Cartier, der blev bedt om at opfinde en anordning, så soldaterne under Første Verdenskrig fik uret om håndleddet. Det er også omkring forrige århundredskifte, at vi oplever lommeure, der får tilføjet små greb, så de kan sættes i en rem. Lommeure har vi ellers kendt i 400 år, omend det varede nogle århundreder, inden teknologien for alvor blev bærbar.

16

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 5 20 1 4

Rune Hjorth Bakkendorff – med kompagnonen Nanna Heisel i baggrunden: Heisel & Bakkendorff skal være kendt som dem, der tager sig af de mere komplicerede reparationer.

– Om næste kapitel nu er smartwatches, der ud over at angive klokkeslæt også er både internetbrowser, skridttæller og musikafspiller? Rune tøver: »De skal nok få et marked, men uret er for vigtigt et personligt tilbehør til, at computeruret bliver dominerende.«


AKTUELT København nedsætter nyt erhvervsråd En bred række af kommunens erhvervspolitiske aktører har fået sæde i et nyt Erhvervsråd, som Københavns overborgmester Frank Jensen nu får nedsat. Også Haand­værkerforeningen i Kjøbenhavn bliver repræsenteret – og dét ved foreningens formand, Robert Sørensen. Erhvervsrådet skal ”være med til at sætte retningen for erhvervspolitikken og bidrage til en langsigtet vækst- og erhvervsstrategi for København“, hedder det blandt andet i kommissoriet. Erhvervsrådet skal også drøfte ”centrale erhvervsmæssige problemstillinger“ for erhvervslivet i København, følge de kommunale vækstmål og understøtte et tættere samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner, kommunen og arbejdstagerne. Ud over erhvervsinteresserne har overborgmesteren, beskæftigelses- og integrationsborgmesteren og Teknikog miljøborgmesteren sæde i rådet. Erhvervsrådet mødes fast tre gange årligt, men kan

også tage initiativ til konferencer, seminarer eller workshops. Rådet trådte sammen første gang den 30. april.

BRIDGE – et kortspil med intelligensen som værktøj Du styrker din logiske sans, udvikler dine samarbejdsevner og træner din psykologiske sans. Det er hvad du får ud af at spille bridge – det mest geniale spil for et makkerpar. Haandværkerforeningens Bridgeklub er alletiders sted at tage de første skridt ud i det avancerede kortspil – vel støttet af erfarne spillere: Her føler enhver sig hjemme. Bridgeklubben spiller turnering hver tirsdag kl. 19.00 i Festsalen i Håndværkerhaven 49. Begyndere tilbydes træning af erfaren turneringsleder (forudsætter 4 tilmeldte). Kontakt turneringsleder Lars Gregersen (tel. 3255 9039) eller klubbens formand Poul Fogh (tel. 4588 4251 eller 5195 6088; mail: fogh.poul@gmail.com). Vi byder nye medlemmer velkomne (øvede såvel som begyndere). Kontingent pr. semester (2) er kr. 400,-. Bemærk: Som noget nyt kan klubben optage gæstemedlemmer. Et gæstemedlemskab koster kr. 350,- om året plus ordinært klubkontingent.

HAANDVÆRKERFORENINGEN Bridge 18

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 5 20 1 4


AKTUELT Holdet sat bag københavnsk letbane Gottlieb Paludan Architects skal sammen med GHB Landskabsarkitekter, Kontrapunkt og COWI stå for udformningen af de 27 stationer og den landskabelige indpasning på den kommende københavnske letbane. Rådgiverholdet vandt i marts den udskrevne arkitekt- og landskabsarkitektopgave. Letbanen vil løbe gennem ni kommuner fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord og skal binde Københavns omegnskommuner tættere sammen på tværs af de eksisterende S-togslinjer og øvrige transportkorridorer. Banen forventes indviet i 2021 og skønnes at få 13-14 millioner passagerer årligt.

Telefon 33 31 40 53 · Fax 33 22 22 93 Email: info@wormglas.dk Hjemmeside: www.wormglas.dk Butik & værksted Bülowsvej 4 · 1870 Frederiksberg C Butik Gasværksvej 12 · 1656 København NV Vi udfører: · Lavenergiruder · Tilskæring af div. glassorter · Sikringsglas · Montrer · Butiksruder · Spejle · Specialopgaver · Indramning · Forsatsruder · Forsikringsskader Tilsluttet Glarmestrenes Døgnvagt · 70 100 100

Håndværker-pris i Cirkusbygningen Danske håndværkere styrker deres ry og bliver endnu bedre til at levere service. Det vurderer initiativtageren bag awardshowet “Årets Håndværker 2014”, Peter Møller Birkelund, på baggrund af forbrugernes vurderinger af mere end 2.000 håndværksvirksomheder på internetportalen anmeld-haandvaerker.dk. Målt på point er den gennemsnitlige vurdering steget fra 4,11 til 4,99. Cirkusbygningen i København lagde i april rammer til kåringen af årets bedste håndværkere – målt på forbrugernes vurderinger på hjemmesiden. I alt 13 virksomheder blev kåret inden for fag som bygningsmaler, gulvlægger og brolægger.

Hatten af for Rundetårn Frem til den 15. juni byder Danske Modister og Hattemagere – et af landets yngste laug – på en rundtur i hattenes forunderlige univers. Udstillingen, der foregår i Rundetårn, fortæller om et lille, men aktivt fag, ligesom vi skal lære, hvorfor hatten har været – og ifølge foreningen fortsat skal være – en “hovedsagelig” del af vores kulturhistorie.

Tårnvej 233 2610 Rødovre 36 70 57 12

Vi forstår din branche. På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

0 5 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

19


FOT O: HENRIK NIEL SEN

Som specialist ud i pølser kommer man aldrig til at konkurrere med industrien på pris. Her skal noget andet til: Den enestående smagsoplevelse – foruden de rigtige råvarer, naturligvis.

20

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 5 20 1 4


Konkurrence på den gode smag Leksikon’et taler om en nordeuropæisk tradition, der går helt tilbage til den tidlige middelalder. Pølsens lange historie forekommer naturlig i lyset af, at der er tale om en fødevare med rigtig lang holdbarhed. Men pølsen har ligeså længe været mere end en praktisk foranstaltning; her har aldrig været langt til at skabe det brede smagsregister ved at anvende forskellige slags kød – svin, okse, lam eller hjort – med krydderier, røge de færdige pølser ved varierende temperaturer og ved forskellig varighed. Således har madkulturen da også udviklet sig lokalt og regionalt – hver egn sin pølse. I Hillerød kan man opleve lidt af det hele – fra spansk Chorizo til den knap 400 år gamle Barokpølse, der blev lanceret i forbindelse med genindvielsen af Barokhaven ud for Frederiksborg Slot. Eller den røgede roulade, der vandt pris i Østrig for mere end en generation siden. Eller Hillerødpølsen, der har været på repertoiret siden 1957. Hertil kommer alle de beslægtede produkter i form af skinker, rullepølser og medister.

ET HELT DYNASTI

til 1869, da hans bedstefar etablerede sig i Holbæk med hele to butikker. I løbet af historien blev det til butikker i Roskilde, Køge og København, kommissionssalg og handel på Grønland. Og der var aldrig tale om, at Henning Zøfting skulle andet end at gå i sine fædres fodspor. Han gik i lære hjemme i Hillerød i 1962, fik svendebrev i 1966 – med 47 ud af 48 points – aftjente sin værnepligt og fortsatte bag disken og i røgeriet straks herefter. »Man hjalp jo sine forældre, var opvasker og bydreng og gjorde rent – man kom her altid, voksede ind i det,« husker Henning Zøfting, hvis forretningsprincip stedse har været at fremstille så gode produkter, at forretningen aldrig havde konkurrenter – kun kolleger – frit citeret efter hans far.

RECEPTER GÅET I ARV – En sådan butik burde slet ikke eksistere mere, men endnu er der kunder til den gode smag og måske til de mange fortællinger, der gemmer sig bag mange af produkterne. Nye er recepterne og opskrifterne ikke; de er væsentligst gået i arv fra den ene generation til den næ-

Henning Zøfting (67) er yngste og formentlig sidste led i et veritabelt dynasti af slagtermestre, der i generationer har specialiseret sig i at fremstille pølser. Forretningen på Sdr. Banevej blev grundlagt af Henning Zøftings farbror i 1948, men familiens faghistorie har rødder tilbage

Store billede: Henning Zøfting i færd med fremstillingen af sin røgede roulade, hvis opskrift stammer to generationer tilbage. Lille billede: Vareprøver!

0 5 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

21


Henning Zøfting er tredje generation i et helt familiedynasti af slagtermestre.

ste. At de er gode og levedygtige nok, vidner talrige konkurrencediplomer om. De hænger som hele guirlander i butikken og fortæller historierne om både danske og udenlandske hædersbevisninger med bronze- og sølvmedaljer. I 2006 modtog forretningen også Det Danske Gastronomiske Akademis Hæderspris. Det tager hele uger at fremstille den gode pølse, der kan kendes på, at der er godt med kød at tygge i og dermed mindre fyld af mel, vand eller soyaprotein – og hvis tarm er naturlig, det vil sige lam-, okse- eller svinetarm eller måske lærred – og ikke tilvirket med kunststoffer.

22

alt efter det smagsresultat Henning Zøfting ønsker. Den anden ovn er elektrisk, røger ved 78 grader og anvendes til produkter som Wienerpølser, bacon og hamburgerryg. Derefter hænger de på ny – nu i butikken. Jo længere spegepølserne hænger, desto fastere bliver de: »Jeg har enkelte kunder, jeg ringer til, når deres foretrukne pølse har nået den konsistens, de ønsker,« fortæller Henning Zøfting. Tilblivelsesprocessen afhænger naturligvis af pølsens art. Det er spegepølserne, der saltes og røges, altimens medisteren, wienerpølsen og cocktailpølsen koges.

TILBLIVELSEN

ET HAV AF VARIANTER

Processen indledes med saltningen, hvorpå kødet hakkes og tilføjes krydderi. Listen herover er lang. Henning Zøfting bruger hvidløg, timian, paprika, cayennepeber, chili, merian, muskat, karry – alene og i kombinationer, som kun slagtermesteren kender til. Kødmassen æltes og kommes i tarmene, hvorefter pølserne skal hænge og tørre et døgns tid, inden de røges. Henning Zøfting benytter to ovne: Den ene – til koldrøgning – drives af bøgesmuld og enebær, der giver en rigtig god smag. Temperaturen er bare 16 grader, og røgningen står på i omkring tre uger –

Slagtermesterens samlede repertoire tæller et hav af varianter. Her produceres daglig – arbejdsdagen begynder tidligt om morgenen – og produktionen pågår dagen igennem ind imellem kundeekspeditionerne. Netop da Hånd & Værk var på besøg, gjaldt det den røgede roulade; en rullepølse, hvis opskrift stammer to generationer tilbage. Nej, Henning Zøfting tilbyder ikke økologisk mærkede pølser. Dels fordi økologiske fødevarer er forbundet med en frygtelig masse dokumentation, dels fordi øko-

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 5 20 1 4


Henning Zøfting ved koldrøgeovnen, hvor røgningen foregår over tre uger. I midterste billede øverst anes den færdige røgede roulade.

logi i hans øjne i nogen grad er samfundets gøren afbigt over for den industrialisering af fødevareproduktionen, som vi har oplevet igennem de seneste generationer; en produktion, der sætter effektivitet og økonomi frem for kvalitet. Som enearbejdende mester – og med den faglige stolthed som ledetråd – kommer han aldrig til at konkurrere på pris. Hans konkurrenceparametre er kvalitet og den anderledes smagsoplevelse.

BURDE VÆRE EN SELVFØLGE »Ordentlige fødevarer uden tilsætnings- og farvestoffer burde være en selvfølge. Jeg ved, hvor jeg får mine råvarer fra. De er danske og af høj kvalitet, og jeg kan stå inde for dem. Den økologiske bølge – den tager jeg lidt med et gran salt,« siger han. Hvad gemmer der sig så bag Naverpølsen, Barokpølsen, Hillerødpølsen og alle de andre? Vel – nogle af dem har en historie; andre ikke. Barokpølsen – grillpølsen, der blev lanceret ved Barokhavens genindvielse – bygger på en opskrift fra 1616 fundet på Københavns Bymuseum. Pølsen er fremstillet af oksekød med timian, merian og karry. Hillerødpølsen – komponeret i 1957 – er en oksespegepølse efter sønderjysk tradition med hvidløg. Cubanerpølsen er komponeret af oksekød, muskat, chili og hvidløg og den sønderjyske leverspegepølse med svitsede løg og schweiziske krydderurter. Naverpølsen består af skinkekød med hvidløg, paprika og cayennepeber.

FISK PÅ MENU’EN Den sande kender af Zøfting pølser kan skelne den ene fra den anden – ikke blot på farven, men på Zøfting små koder: “Indpakningen” i lærred frem for tarm, eller en farvet tråd eller ligefrem en lille label fastgjort til pølsen. Hvad er slagterens – pølsemagerens – personlige forhold til, hvad han spiser? Henning Zøfting smiler. »Jeg spiser alt muligt! Og hjemme står menu’en bestemt også gerne på fisk og grøntsager,« fastslår han.

0 5 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

23


De sidder for Haandværkerforeningen Repræsentantskabets indstillinger til valg til bestyrelse og repræsentantskab ved foreningens generalforsamling den 27. maj:

Bestyrelsen Oldermand, ortopædiskomagermester Robert Sørensen (formand) Oldermand, malermester Per Vangekjær (1. næstformand) Murermester Peter S. Mortensen (2. næstformand) Oldermand, glarmester Bjarne Andersen Oldermand, snedkermester Niels Roth Adm. direktør, bygningsingeniør Jan Bruus Sørensen Viceoldermand, vognmand Henrik Tofteng Oldermand, vvs-installatør Søren Schmidt El-installatør Steen Søkvist Oldermand, smedemester Steen Ole Carmel Oldermand, tapetserermester Mette Palsteen Advokat, partner Jens Hjortskov Repræsentantskabet Delegerede repræsentanter Oldermand, direktør Henrik Pedersen Oldermand, bagermester Erik Ellitsgaard Oldermand, billedskærermester O. Frantz Hansen VVS-installatør Frantz A. Larsen Konsulent Mikael Mortensen Oldermand, buntmagermestser John Marthin Oldermand, frisørmester Peter Adamsen Frisørmester Benny Rosborg Medarbejdende ægtefælle Bente Svendsen

24

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 5 20 1 4

Formand, anlægsgartnermester Søren Sømod Oldermand Pernille Rode Oldermand Torben Frank Entreprenør Niels Martin Viuff Oldermand, drejermester Niels B. Krüger El-installatør Benny Nielsen Direktør Jens Heding Glarmester Ida Snoer Clausen Oldermand, direktør Johnny Windløv Nielsen Oldermand, gravørmester Sven Langemark Oldermand, guldsmed Mette Saabye Oldermand, smedemester Ole Ingemann Madsen Oldermand, kobbersmedemester Max M. Jensen Viceoldermand, konditormester John Jønsson Viceoldermand, malermester Jan Pelby Oldermand, murermester Christian Dahl Pedersen Møbelpolstrer Diana Winther Hansen Skomagermester Flemming S. Pedersen Oldermand, skorstensfejermester Jan Sørensen Oldermand, designer Johnny Alexander Wichmann Oldermand, slagtermester Erik Michelsen Viceoldermand Jørgen Stryn Rasmussen Snedkermester Michael Hansen Oldermand Ole Buchhave Grage Snedkermester Jørgen Rud. Rasmussen Oldermand, stukkatørmester Peter Funder Oldermand, tømrermester Flemming Yde Kjærgaard Oldermand, urmagermester Kurt Frank Petersen


Vognmand Steen Heick Ortopædiskomagermester Preben Hansen Valgte repræsentanter Automekanikermester Bo Krogså Bagermester Steen Friis Nielsen Viceoldermand, direktør Torben Olsen Oldermand, brolæggermester Claus E. Johnsen Buntmagermester Pia Christensen El-installatør Tom Lindquist Frisørmester Niels Christiansen Key account manager Michael Kaisler Thomsen Glarmester Preben Mogensen Gravørmester Ken Schwartz Smykkekunstner Marie-Louise Kristensen Konditormester Mette Søgaard Malermester Dennis Lindholm Murermester Ivan Stubbe Ortopædiskomagermester Kenneth Nørregaard Bygningstapetserermester Hans-Erik Jørgensen Skomagermester Kenneth Elsgaard Skorstensfejermester Henrik B. Jensen Skræddermester Ane Rønne Slagtermester Svend C. Larsen Snedkermester Mads Raaschou Snedkermester Niels Thysen Nielsen Stukkatørmester Henrik Nygaard Svensson

Tømrermester Søren Peter Larsen Urmagermester Erik Farup Næstformand Gitte Jagd Larsen Oldermand, vognmand Jørgen K. Jensen Adm. direktør Jane Wickman Adm. direktør Bjarne Hastrup Konsulent, mag.art. Torben Holm-Rasmussen Direktør Niels Persson Vicedirektør, mag.art. Anne Marie Nielsen Grafisk designer Jan Dixon Advokat Henning Biil IT-konsulent Lars Frid-Nielsen Adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen Afdelingsdirektør Steffen Grimm Dyrhauge Uddannelseschef Jesper Juul Sørensen Underdirektør Peter Kjølby Adm. direktør Ane Buch Billedkunstner Lise Malinovsky Adm. direktør Jakob Dreyer Direktør, advokat Jens Anker Hansen Afdelingsleder, konservator Søren Bernsted Citydirektør Jan Michael Hansen Sognepræst Birgitte Kallesøe Erhvervschef Janus Krarup Museumsdirektør Anne-Louise Sommer Direktør Ole Heinager

0 5 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

25


HAANDVÆRKERFORENINGEN I KJØBENHAVN GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn tirsdag den 27. maj 2014 kl. 18.00 i Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K med følgende DAGSORDEN Jf. vedtægternes § 6 1)

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår 1.næstformand, oldermand, malermester Per Vangekjær

2) Aflæggelse af formandens beretning 3)

Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013 og budget for 2014 til efterretning

4) Fastsættelse af kontingentsatser for 2015 Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser: Ordinært kontingent kr. 775,-, nedsat kontingent kr. 195,-. laugskontingent kr. 30,5)

Valg af formand Valg af formand i ulige årstal. Punktet udgår således i 2014

6) Valg til bestyrelsen Efter tur afgår adm. direktør Jan Bruus Sørensen, oldermand, glarmester Bjarne Andersen, oldermand, snedkermester Niels Roth, oldermand, vvs-installatør Søren Schmidt, konditormester Bo Johansen og advokat, partner Jens Hjortskov. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Jan Bruus Sørensen, Bjarne Andersen, Niels Roth, Søren Schmidt og Jens Hjortskov. Bo Johansen genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller derfor til nyvalg af oldermand, smedemester Steen Ole Carmel. 7)

Meddelelse om personskifte blandt de delegerede medlemmer af repræsentantskabet

8) Valg af medlemmer til repræsentantskabet

26

Bagermester Steen Friis Nielsen, buntmagermester Pia Christensen, elinstallatør Tom Lindquist, frisørmester Jens Koch, gravørmester Ken Schwartz, konditormester Mette Søgaard, malermester Dennis Lindholm, skorstensfejermester Henrik B. Jensen, slagtermester Svend C. Larsen,

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 5 20 1 4


snedkermester Mads Raaschou, stukkatørmester Henrik Nygaard Svensson, urmagermester Erik Farup, advokat Henning Biil, it-konsulent Lars Frid-Nielsen, underdirektør Peter Kjølby, billedkunstner Lise Malinovsky, adm. direktør Jakob Dreyer, direktør, advokat Jens Anker Hansen, afdelingsleder, chefkonservator Søren Bernsted, direktør Jan Michael Hansen, sognepræst Birgitte Kallesøe, direktør Ole Heinager, museumsdirektør Anne Louise Sommer.

Endvidere foreslår bestyrelsen nyvalg af direktør Torben A. Olsen, bygningstapetserermester Hans-Erik Jørgensen og ekstraordinært nyvalg for ét år af skomagermester Kenneth Elsgaard.

9) Valg af ekstern revision Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Deloitte 10) Valg af interne revisorer Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Peter Fristrup Jensen og af oldermand, stukkatørmester Peter Funder. 11) Valg af intern revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af oldermand, guldsmedemester Mette Saabye 12) Behandling af rettidigt indkomne forslag 13) Eventuelt

SERVERING EFTER GENERALFORSAMLINGEN Efter generalforsamlingen serveres en buffetanretning med vand, øl, vin og kaffe. Pris kr. 325,pr. person. Tilmelding til spisning er nødvendig og kan ske pr. telefon 3312 2717 eller via www. hvfkbh.dk/arrangementer senest onsdag den 21. maj. PV 02 2013 EU.pdf

1

23/02/13

17.18

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

0 5 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

27


AKTUELT Farveleverandør med stilhistorisk farvekort Farve- og lakleverandøren Flügger har fundet grundlag for at udvikle et historisk farvekort – en farveprøvesamling af i alt 101 kulører til ude og inde. Visionen er at sætte rådgivere og malermestre i stand til at rådgive om et kvalificeret, dokumenterbart korrekt farvevalg ved arbejde på fredede og bevaringsværdige bygninger. Samlingen omfatter otte farver fra henholdsvis rokokoen,

TV

Alle former for turistkørsel i ind og udland, udføres med moderne turistbusser – incl. ny liftbus.

klassicismen, historicismen og tidlig modernisme defineret af konservator Line Bregnhøi, konservator ved Nationalmuseets afdeling for Bevaring og Naturvidenskab. Desuden rummer viften 25 smukke, klassiske kulører som supplement til de originale farver samt et antal historiske eksteriørfarver til facade og træværk. Farveprøvesamlingen blev offentliggjort ved et velbesøgt release party i Nationalmuseets festsal i starten af april. Samlingen koster 150 kroner og kan købes i den lokale Flügger-butik.

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

28

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 5 20 1 4

44 98 90 77 hejas@mail.danbbs.dk G A R A N T I P Å K VA L I T E T


NYT FRA KLUBBERNE Generalforsamling 21. maj TEATERKLUBBEN

Formand: Preben Askbo, tlf. 4676 9420 Teaterklubben afholder generalforsamling i Odd Fellow Palæet i Bredgade onsdag den 21. maj kl. 18.30. Ifølge klubben bliver der tale om en alt andet end kedelig generalforsamling, så det gælder bare om at få meldt sig til.

Damerne fylder 25 DAMERNES KEGLEKLUB

Formand: Simone Secher, tlf. 6072 8937 Damernes Kegleklub fejrer i år sit 25 års jubilæum, og det festligholdes samtidig med den årlige, maritime sommertur den 11. juni. Medlemmerne mødes på kajen, Nyhavn 71, kl 09.30. Kl. 10.00 sejles ud til Flakfortet, altimens der serveres kaffe om bord. Vel ankommet bydes medlemmerne på en historisk rundvisning, hvorpå der serveres en dejlig frokostbuffet med diverse drikkevarer og kaffe. – Og så har Damernes Kegleklub fået ny formand, idet

Simone Secher har afløst Annette Bollmann. Desuden valgtes Karin Andersen og Connie Storm Pedersen til bestyrelsen, der konstituerer sig efterfølgende.

Gourmetklubben i Cyberspace GOURMETKLUBBEN

Formand: Eli Askbo, tlf. 4676 9420 Sammen med Haandværkerforeningens øvrige klubber er nu også Gourmetklubben repræsenteret på Haandværkerforeningens hjemmeside, www.hvfkbh.dk. Her kan læses om både denne og de øvrige klubbers formål og aktiviteter. Kig indenfor!

Hærvejen venter VANDREKLUBBEN

Formand: Torsten Jagd. tlf. 4566 0837 Haandværkerforeningens Vandreklub – der lige før dette blads udgivelse drog til Sagnlandet Lejre – vandrer igen 15. juni og 17. august. I dagene 3.-7. september går turen til Jylland, hvor klubben gennemfører tre vandreture koncentreret om Hærvejen.

Vores materialevalg er aldrig et tilfældigt valg Vi vælger ikke det billigste materiale. Eller det dyreste. Vi vælger det, der er bedre. Bedre fordi det patinerer smukt, har højere slidevne, lavere miljøpåvirkning eller noget helt tredje. Vi kalder det intelligent arkitektur. Du kan kalde det bæredygtigt byggeri. Se eksempler på bæredygtigt byggeri og intelligent arkitektur på ai.dk

0 5 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

29


NYE MEDLEMMER I henhold til lovenes § 3 meddeles, at følgende er optaget som nye medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn: Direktør Christina Grøntved, Nørre Voldgade 23, 3.th., 1358 København K Indmeldt v. Helle Busk Fagleder Erik Beckmann, Rønnebærvej 61, 2840 Holte Indmeldt v. Torben Oxfeldt Jensen Privat børnepasser Jane Kofod Damm, Viemosevej 82A, 2610 Rødovre Indmeldt v. Nancy Lund og Karen Schødt Pens. Administrationschef Chresten Nauta, Frederik den VI’s Alle 2, 1.tv., 2000 Frederiksberg Indmeldt v. Anders Bech Direktør Martin Storm Pedersen, Borgmester Jensens Allé 9, 4., 2100 København Ø Indmeldt v. Henning Storm Pedersen Kreativ direktør Caroline Hansen, Ryesgade 7, 2.th., 2200 København N Rederichef Ole Abrahamsen, Drosselvej 26, 2000 Frederiksberg Indmeldt v. Finn Pedersen Illustrator Annette Carlsen, Bispebjerg Torv 6, st., 2400 København NV Indmeldt v. Birte Frid-Nielsen Yogalærer Tina Fresco, Brentingevej 29, 3220 Tisvilde

Med udgangspunkt i VVS

DE BLÅ MÆND

leverer vi det gode håndværk – til dig i Storkøbenhavn ...

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK 30

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 5 20 1 4

Teknisk direktør Peter Strøm, H.C. Hansensgade 7, 4.th., 2300 København S Indmeldt v. Steen Søkvist Direktør Martin Løkkegaard, Wiedeweltsgade 11, 2100 København Ø Indmeldt v. Jens Hjortskov Direktør Anders Due, Karen Blixens Vej 36, 2960 Rungsted Kyst Indmeldt v. Kjøbenhavns Vognmandslaug Designer Torben Jørgensen, Kalkerupvej 34, Fensmark, 4684 Holmegaard Indmeldt v. DACL Malermester Flemming Nielsen, Stavnæsbjærgvej 30, 4330 Hvalsø Malermester Jens Bergh, Kignæsbakken 38, 3630 Jægerspris Indmeldt v. Københavns Malerlaug Tømrermester Karsten Bjørn Nielsen, Gl. Køge Landevej 727 A, 2660 Brøndby Strand Tømrermester Carsten Dyssell, Røntoftevej 19, 2870 Dyssegård Begge indmeldt v. Københavns Tømrerlaug Murermester Ronnie Bjørstorp, Kærmark 19, 2650 Hvidovre Murermester Martin Carrasco, Ermelundensvej 53, 2820 Gentofte Murermester Per Kanstrup, Dønnerupvej 32, 4450 Jyderup Murermester Jannik Bremholm Kirkefeldt, Tureby Allé 44 B, 2650 Hvidovre Murermester Danny Bille Larsen, Vesterhavsvej 11, 2100 København Ø Murermester Tommy Larsen, Reberbanegade 16, 2. th., 2300 København S Murermester Rickey René Nielsen, Bækkeskovvej 26, 2665 Vallensbæk Strand Murermester David Rudberg, Langåvej 50B, 2650 Hvidovre Alle indmeldt v. Københavns Murerlaug


H A A N DVÆR KER FOR EN I N GEN I K JØB EN H AV N DRON N I N GEN S T VÆRGA DE 2 A 1302 KØBEN HAVN K TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK KON TORTI D: MA N -TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Danske Specialmedier Tilsluttet Specialmediernes Oplagskontrol R EDAKT I ON Adam Pade (ansvh) 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 · Fax 4848 2922 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 · Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk KONT ROLLERE T OPLAG 2.834 BLADUDVALG Henrik Tofteng Niels Roth Mette Palsteen Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Lene Elmegaard Sonja Stæhr Adam Pade

BE STY R E LS E FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆST FO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆST FO RM A ND : Peter Steen Mortensen Murermester Jan Bruus Sørensen Adm. direktør bygningsingeniør Bjarne Andersen Oldermand, glarmester Niels Roth Oldermand, snedkermester

Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Bo Johansen Konditormester Mette Palsteen Oldermand, tapetserermester Jens Hjortskov Advokat, partner

D I R EK T I O N Anne-Marie Mærkedahl Ole E. Nielsen

T RYK Rosendahls T I LSLUT T ET

Næste nummer udkommer onsdag den 11. juni. Redaktionen slutter onsdag, den 21. maj.

0 5 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

31


Magasinpost SMP ID NR 42419

DETSKER I H AA N DVÆR KE R FOR E N I NG E N Mandag 12/05 Gourmetklubben Tirsdag 13/05 Medaljefest · Svømmeklubben Onsdag 14/05 Skyde- og Kegleklubben · Damernes Kegleklub Torsdag 15/05 L’hombreklubben Tirsdag 20/05 Svømmeklubben Onsdag 21/05 Kunstklubben Torsdag 22/05 Bowlingklubben Tirsdag 27/05 Haandværkerforeningen: Generalforsamling · Svømmeklubben Onsdag 28/05 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 29/05 L’hombreklubben Mandag 02/06 Skyde- og Kegleklubben Tirsdag 03/06 Svømmeklubben Onsdag 04/06 Klubformandsmøde Tirsdag 10/06 Svømmeklubben Onsdag 11/06 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 12/06 Teaterklubben Lørdag 14/06 Vandreklubben Tirsdag 17/06 Svømmeklubben Fredag 20/06 Golfklubben Tirsdag 24/06 Svømmeklubben

A L HE N V E NDE L SE T IL : 32 HAAN E NNH AV H A A N D VÆ R K EDVÆ R F ORRKEENRFO I N GREE N I NI GKEJNØ BI EKJNØHBAV • DNR .

0 5R20 T VÆ G A1 4D E 2 A • 1 3 0 2 K Ø B E N H AV N K

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 1302 København K

Hånd & Værk 05 2014  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you