a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

W W W. HV FKB H. DK

0 4 2 015

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

SKIND I METERMÅL DESIGN DIN EGEN TASKE

»Kommentar«: Ordningen, der ikke vil dø | København søsætter ny erhvervsstrategi | GESAMTkunstwerk | Maslows behovspyramide for iværksættere | Fra konflikt til fredsommelighed | Nyt fra klubberne | Det sker


Bliv endnu dygtigere På KTS’ efteruddannelsescenter kan vi skræddersy et program, der passer til dine behov. Vi udbyder et væld af kurser – se hvilke på vores hjemmeside www.kts.dk/kurser Du kan også ringe på 3586 7040 og få en snak med en af vores konsulenter. De kan rådgive og vejlede dig, så du finder det rette.


KOMM E N TA R

Ordningen, der ikke vil dø Når en bonusordning, et tilskud eller et fradrag falder væk, lyder der naturligt nok heftige protester op til og lige efter. Som regel falder blodtrykket igen, og man lærer at indrette sig under de nye forhold. Det er værd at bemærke, at sådan forholder det sig ikke med den såkaldte boligjob-ordning eller bare: Håndværkerfradraget. Af så stor betydning har boligjob­ -ord­­ningen været, at oppositionens leder – og senest et af hans fremtrædende gruppemedlemmer – har udstedt et valgløfte om at genindføre det, hvis regeringsmagten skifter side efter den kommende folketingsvalg. Årsagen er naturligvis, at håndværkerfradraget har været af helt central betydning både for vore håndværksmestre og for de private forbrugere. Selv om håndværkerfradraget var betydelig mindre generøst end i vore nabolande, har det alligevel sikret arbejdspladser, modvirket sort arbejde, sikret forbrugerne mulighed for at købe professionelt håndværksarbejde – og formentlig også bidraget til at skabe en læreplads eller to. Det kan simpelt hen mærkes, at ordningen er faldet væk. Man kan sige meget skidt om fradrag og tilskud. De er grundlæggende af det usunde i en markedsstyret økonomi, de koster staten penge (eller gør de?), og egentlig er de

FORSI DE N

ROBERT S ØREN S EN

og bør de blot være et redskab til at mildne luften for de klippede får – og holde hånden under beskæftigelsen – under en økonomisk krise. Med boligjob-ordningen er det noget andet. For boligjob-ordningen udstiller på ironisk vis tåbeligheden i vores skattesystem. Af uransagelige årsager har vi i dette land valgt at brandbeskatte arbejdskraft. Det gør det også uforholdsmæssig dyrt at indkøbe varer og ydelser, der forudsætter et højt forbrug af arbejdskraft. Så som håndværk, hushjælp og flere andre blandt de ydelser, der var omfattet af boligjob-ordningen. Den ideelle og oplagte løsning ville naturligvis være at sætte skatten på indkomst ned, så forbrugerne fik økonomisk råderum til at købe arbejdskraftintensive varer og ydelser – enten godt håndværk eller dygtig hushjælp. Det ville på én gang frigøre ressourcer til at arbejde og producere mere, og samfundet ville spare en anselig mængde bureaukrati på at indkomst-omfordele. Intet tyder dog på, at der er politisk vilje til at tage fat om nældens rod. Det gør boligjob-ordningen til et endnu vigtigere værktøj, nemlig som et værktøj til at afbøde skattesystemets værste uhensigtsmæssigheder.

D ET B EGYN D E R ME D E N H E L HU D – OG E N DER SO M TASKER O G JAKKER, HVIS DESIGN KUNDEN SELV K A N B E STE MME – L ÆS P ORTRÆTTE T A F JA N HRASKO SIDE 22 (FOTO : HENRIK NIELSEN).


Efter høringer, konferencer og seminarer er Københavns Kommune barslet med en ambitiøs erhvervsstrategi med masser af indhold.

København søsætter ny erhvervsstrategi Københavns Kommune er barslet med den erhvervs- og vækstpolitik, som både byens organisationer og Københavns Erhvervsråd har behandlet siden sidste efterår. Planen har som mål at skabe en årlig vækst på fem procent samt 20.000 nye private arbejdspladser frem mod 2020, at sætte København på toptre-listen over de mest attraktive, europæiske byer at bo i og sikre, at de københavnske virksomheder i stigende grad arbejder miljømæssigt og socialt bæredygtigt. Strategien bygger på seks søjler, hvorunder Københavns Kommune som myndighed, indkøber og partner kan bidrage til at gøre det attraktivt at drive virksomhed i kommunen. Det drejer sig om bæredygtig byudvikling, erhvervsservice (herunder omkostninger), uddannelse og beskæftigelse, et bæredygtigt arbejdsmarked, “innovativ offentlig efterspørgsel” og internationalisering. Der skal udarbejdes handleplaner for hver af de seks søjler hvert år, og handleplanen for 2015 er blevet offentliggjort samtidig med den hele strategi.

MERE BEGAVET TRAFIK Det betyder, at vi i indeværende år blandt andet kan forvente en større indsats for at styre trafikken “intelligent”, hvilket vil blive realiseret med en helt ny trafikcentral og gennemførelse af de initiativer til nemmere fremkommelighed og parkering, som Borgerrepræsentationen vedtog i fjor.

4

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

04 2015


trække Region Skåne og de skånske kommuner ind i samarbejdet. Visionen er et “Greater Copenhagen”, der “skaber kritisk masse” ved at samle en region med 3,8 millioner indbyggere, 11 universiteter og dermed international gennemslagskraft.

POSITIVE HÅNDVÆRKERE Inden for erhvervsservice skal sikres nem adgang til kommunen for alle virksomheder. Heri ligger “straksafklaring” ved ukomplicerede henvendelser, bistand til iværksættere og en større grad af digitalisering. Indsats­ en koncentreres omkring det nye Erhvervshus, der er forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Bygge- og anlægsområdet vil navnlig få gavn af reducerede byggesagsgebyrer, og byggesagsbehandlingen vil blive smidigere og mere effektiv. Inden for uddannelse og beskæftigelse ligger først og fremmest en ny indsats for tilvejebringelse af flere praktikpladser. Kommunen vil således medfinansiere 850 uddannelsesaftaler i private virksomheder, herunder i et styrket samarbejde med de almene boligorganisationer.

TESTLABORATORIUM I “Innovativ efterspørgsel” ligger, at Københavns Kommune vil tilbyde byen som test- og afprøvningslaboratorium og ved mere “innovative” indkøb, hvor der fokuseres på metodefrihed og nytænkning snarere end pris. Hertil kommer snesevis af konkrete initiativer, der skal tilgodese lige fra bestemte erhvervsklynger, hvor kommunen vurderer at stå stærkt, til en yderligere åbning ud imod verden med henblik på at tiltrække udenlandske investeringer og turister. Endelig hviler erhvervspolitikken på et politisk samarbejde med 45 kommuner på Sjælland, og håbet er at

04 20 15

I Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn er reaktionen på den ambitiøse erhvervsstrategi grundlæggende positiv. »Vi er særlig glade for, at kommunen sætter ind på at få en bedre erhvervsservice. En smidig kommunikation med kommunen og muligheden for god rådgivning har stor betydning for de små og mellemstore virksomheder,« siger foreningens formand, Robert Sørensen. Han savner dog en klarere beskrivelse af, hvordan kommunen vil nå i mål med 20.000 nye private arbejdspladser. »Vi savner svar på, hvilke brancher og virksomhedstyper der mere præcis skal danne ramme om væksten, og hvilke målrettede initiativer der vil blive iværksat for at understøtte væksten,« lyder det fra Haandværkerforeningens formand. Robert Sørensen konstaterer, at hvis kommunen på en gang ønsker flere private praktikpladser og flere jobs til akademikere i virksomhederne, er der god brug for vækst på tværs af brancherne. »En smidig kommunikation med kommunen og muligheden for god rådgivning har stor betydning for de små og mellemstore virksomheder.« – Robert Sørensen

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

5


København bag omvendt leverandørmesse Københavns Kommune havde taget handsken op, efter at blandt andre Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn har efterlyst en tættere dialog mellem virksomhederne og kommunen om de mange offentlige ud-

bud. Svaret var et Leverandørforum – det første af sin art – der blev afholdt på Københavns Rådhus den 4. marts. Frem for at leverandørerne optrådte som udstillere med fornem-

Københavns Kommune vært ved Leverandørforum i marts, hvor kommunen som indkøber kom i direkte dialog med mulige leverandører.

Overborgmester Frank Jensen slog tonen an for Københavns Kommunes første Leverandørforum. Positive tilbagemeldinger betyder måske, at vi kan vente en gentagelse.

6

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

04 2015


me stande, bannere og messetilbud, var det i stedet kommunens embedsmænd, der bemandede en række “stande”, hvor de repræsenterede et antal udbudstemaer. Med mere end 200 deltagere og endnu flere på venteliste syntes konceptet at have ramt plet.

SLAG PÅ GONGONGEN Overborgmester Frank Jensen åbnede arrangementet med et slag på gongongen, og så var det ud til standene, hvor snakken gik mellem virksomheder og kommunens embedsfolk. Arrangementet var bygget op over konceptet fra speeddating, således at man skiftede stand undervejs i arrangementet og dermed havde mulighed for at besøge i alt tre stande. På standene kunne virksomhederne høre om de mange opgaver, som Københavns Kommune sen-

der i udbud i nærmeste fremtid. Inden opgaverne er sendt i udbud, er der bedre mulighed for dialog. For når først en opgave er sendt i udbud, er der af konkurrencehensyn grænser for dialog mellem udbyder og leverandør. Der var også rig mulighed for at stille spørgsmål til udbuddene. Mange spørgsmål kunne besvares på stedet, mens enkelte spørgsmål krævede lidt mere research af kommunen.

RETTE VEJ Arrangementet blev rundet af med en kommentar fra et par af deltagerne, herunder vognmand og bestyrelsesmedlem i Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Henrik Tofteng. Han konstaterede, at kommunen er på vej i den rigtige retning med mere gennemsigtighed i forhold til udbuddene. Men der var fortsat behov for en mere indgående dialog og

fokus på, hvordan man sikrer flere udbud, som de små og mellemstore virksomheder kan byde på. Standene havde følgende temaer: · Byggeri · Legetøj · Intelligente transportsystemer · Affald og genbrug · Klimatilpasning · Håndværkerydelser · Hjælpemidler · Energirigtig ejendomsdrift · Living lab · Copenhagen solutions lab Læs i øvrigt om aktuelle udbud i på: http://www.kk.dk/indhold/aktuelle-udbud – eller scan koden nedenfor med din mobiltelefon.

FORTÆL, AT DER STÅR EN HÅNDVÆRKER BAG Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn fylder 175 år i år. Den lejlighed vil vi gerne benytte til at fortælle alverden, at samfundet var ilde stedt, hvis ikke dygtige, veluddannede håndværkere skabte dets fundament. Vær med til at fortælle, at der står en håndværker bag, og bestil det antal streamers, du skal bruge til dine biler. De måler 35 cm i bredden og 10 cm i højden. Men de er gratis alligevel! Bestil i dag på www.hvfkbh.dk/ kampagne

04 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

7


Endnu er lysekronerne til Den Gyldne Sal blot en model i gips. Det færdige værk vil fremstå i højblankt stål.

8

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

GESAMT kunstwerk 1 75 år i 20 1 5

04 2015


FOT O: HENRIK NIEL SEN

Endnu her i marts oplever vi bare skitser og modeller, men billedet tegner sig stadig klarere af en ny, kunstnerisk udførelse af belysningen i Den Gyldne Sal i Moltkes Palæ. Tre lysekroner og ni væglamper vil afløse de eksisterende – ikke for at kaste vrag på den fine, klassiske belysning, vi kender til i dag, men for at komplettere de fem, meterhøje vægstykker, der siden 2007 har prydet salen og skildret håndværkets historie og væsen. Til den nye belysning vil føje sig en farvesætning af vægfelterne mellem vægstykkerne. Dermed bliver Den Gyldne Sal til et samlet, helt kunstværk, og visionen bag vægstykkerne om, at også vores egen tid skal sætte sit aftryk på det historiske Moltkes Palæ, bliver realiseret. Ligesom vægstykkerne er den nye belysning udført af Bjørn Nørgaard.

LIDT AF EN CIGARKASSE Den Gyldne Sal er både beregnet til fest og farver – og til kurser og konferencer. Det skal kunst, udsmykning og belysning kunne rumme. Bjørn Nørgaard har undervejs arbejdet med både den retvinklede, konstruktive form og den rundere, ellipseformede. Valget faldt på den sidste. »Rummet – i historicistisk stil – har allerede mange rette linjer. Der er lidt cigarkasse over det. Men det er også en festsal, og der var en mening i at bryde de lige linjer op og tilføre rummet nogle skulpturelle former,« siger Bjørn Nørgaard. Han bruger gerne betegnelsen Gesamtkunstwerk om den færdige sal. I begrebet ligger

122 barnehåndsstore krystaller er med til at gentolke den klassiske lysekrone.

sammensmeltningen af flere kunstarter, men for Bjørn Nørgaard ligger her også sammensmeltningen af håndværk, kunst, funktion, arkitektur – og den moderne teknologi. Lysekroner og lamper bliver gjort i syrefrit, rustfrit stål i en godstykkelse af to millimeter og glaskrystaller arrangeret i cirkelslag på cirkelslag – bestandige materialer til et bestandigt rum. Selvfølgelig har andre materialer indgået i overvejelserne; kobber eksempelvis, men stålet giver nu engang mest lys.

LED-LYS Belysningen vil bestå af LED-pærer; i lysekronerne flere end hundrede pr. lampe. De bliver synlige som en art stjernehimmel under loftet, og deres lys vil kolporteres og spredes af de 122 glaskrystaller ophængt i stålwirer i tre dæk af stål. De højblanke stålflader vil med deres spejlvirkning yderligere reflektere lyset – men frygt ikke at se et spejlbillede af dig selv eller din sidemand i lamperne; det hindrer de cirkelslag, som formsproget er bygget på. »Man må ikke være fokuseret på, at hér sidder jeg, og

Donation fra Kirsten & Freddy Johansens Fond – og desuden fra Varelotteriet – fuldender billedhuggeren Bjørn Nørgaards transformation af Den Gyldne Sal til et gesamtkunstwerk*) – et aftryk af vores egen epoke i et historisk hus.

04 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

9


Flyvende tallerkener? Nej, forstadier til ny, monumental belysning i Den Gyldne Sal i Moltkes Palæ.

dér sidder du,« siger Bjørn Nørgaard. »Tværtimod skal der opstå en masse konfigurationer, der tilsammen opløser reflekserne og danner et hele.« Centralt står, at både lysekroner og væglamper har de samme dimensioner som den nuværende belysning, for så vidt som de 120 centimeter høje lysekroner dog danner en ellipse frem for en cirkel, som de hidtidige lysekroner har gjort det. Væglamperne er 60 centimeter høje og bliver monteret med en til formålet udviklet LED-pære. Bagstykket og en lav kappe under det matterede lampeglas udføres i rustfrit stål, som vi finder i lysekronerne.

FLERE LYSMULIGHEDER Antallet af LED-lamper er beregnet, så lysmængden som udgangspunkt bliver den samme som i dag, men med moderne teknologi bliver det muligt at regulere lysstyrken op og ned, ligesom det bliver muligt at tænde al belysning eller vælge imellem væg- og loftbelysning. Både stålet og glaskrystallerne stammer fra og er blevet bearbejdet på værksteder i Kina. Her behersker me10

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

talværkstedet en særlig teknik til at banke stålpladerne ud, og glasværket har formået at skabe en krystal, hvis ophæng nok er kantet, klassisk krystal, men som hurtigt går over i et afrundet, elliptisk udtryk. Tilblivelsen af lysekroner og væglamper bygger på skitser og modeller i ler. De færdige modeller er blevet til med gipsafstøbninger, og det er dem, de kinesiske værksteder arbejder ud fra. Ophængningen sker i juli. Realiseringen af lysekroner, lamper og farvesætning af vægfelterne mellem de fem parafraser over håndværket sker takket være en donation fra Kirsten & Freddy Jo­ hansens Fond og Varelotteriet. Kirsten & Freddy Johansens Fond var i sin tid også afgørende for realiseringen af vægstykkerne i 2007. *) [ge’samtkunstwerk] Betegnelse fra 1800-tallet for et samlet kunstværk sammensat af flere kunstarter; en idé dyrket af især de engelske præ-raphaeliter (herunder kunstneren William Morris) og – på sin vis – i den danske skønvirkestil århundredet senere.

04 2015


En klassiker – to udtryk L i m i t e d

e d i t i o n

PH 3 1 / 2 -2 1 / 2 KOBBER BORD Design: Poul Henningsen

Den limiterede PH 3 1/2-2 1/2 Kobber Bord leveres med to overskærme, én i kobber og én i glas. På denne måde får du muligheden for at ændre udtrykket på din lampe alt efter humør. Bordlampen kan kun købes i perioden fra 14. marts til 15. juni 2015. Den vejledende udsalgspris er 9.995 kr.

SØKVIST EL-ANLÆG A/S Aut. el-installatør Ålekistevej 36 · 38 74 20 26


Varme, mad og tag over hovedet – så er rammebetingelserne for at virke som selvstændig tilstede. Og det er netop, hvad Rocket Labs leverer små IT-iværksættere. Læs historien om et iværksætterhus for digitale håndværkere.

Daglig leder af Rocket Labs, Rolf Rasmussen: »Vi lejer ikke kvadratmeter ud. Vi sælger pladser og relevans.«

FOT O: HENRIK NIEL SEN

Opad kælderen og ud – eller

Maslows behovspyramide for iværksættere

Idéen opstod ud af en tilfældighed. Lars Ettrup drev tre små IT-virksomheder i det indre København og besluttede i 2013 at samle dem ét sted: I en industriejendom på Hejrevej i Københavns nordvestkvarter. Så rigelige var kvadratmeterne, at han besluttede at leje resten ud – til folk ligesom ham selv.

12

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

I dag danner de 1.300 etagemeter rammen om mere end 45 små IT-virksomheder bemandet af mere end 100 mand; virksomheder, der arbejder på én eller flere idéer, realiserer dem og markedsfører dem. Hér udvikles et computerspil, dér ledes en internetportal for virksomheder, der ønsker at stille medarbejdere til rådighed for fri-

04 2015


villigt arbejde, over for er to mand beskæftiget med en ny musikstreamingtjeneste og så fremdeles. De fleste er selvstændige, enkelte er freelance-underleverandører til andre virksomheder. Samlet er her skabt et gensidigt inspirerende miljø af iværksættere, der i stigende grad lærer at bruge hinanden – inden de enten kuldsejler med deres projekt (det er der foreløbig kun en enkelt, der har gjort), eller de bevæger sig videre ud i verden. Daglig leder er Rolf Rasmussen (34).

VI SÆLGER RELEVANS »Vi lejer ikke kvadratmeter ud. Vi sælger pladser – pladser og relevans, fordi vi skaber et miljø, hvor iværksættere, der ellers ville have siddet hjemme i kælderen, kan udvikle sig og vokse,« lyder det. For at skærpe samhørigheden og det frugtbare miljø lægger etagen på Hejrevej 30 ind imellem scene til foredrag og events – dels for at nurse virksomhederne, dels for at skabe trafik af interesserede og ligesindede. Noget tyder på, at konceptet virker. Her færdes hyppigt business angels og folk fra venturefonde, der er på udkig efter nye spændende projekter, der kan skaleres op. »Vi har skabt et økosystem, som vi føler os overbevist om kan opskaleres – altså etableres i andre byer her eller i

udlandet,« fastslår Rolf Rasmussen. Han har i øvrigt ikke selv nogen IT-baggrund, men en særdeles grundig lederuddannelse med tilhørende ledererfaring fra McDonaldskæden. I en alder af 20 år blev han restaurantchef i hjembyen Grenaa og fulgte hurtigt med McDonalds til København og blev business manager for et antal McDonalds-ejede restauranter her. Fra 2006 frem til 2013 var han beskæftiget hos Baresso Coffee og var med til at designe Baresso-konceptet. Fra 2013 stod den på Rocket Labs, der hviler på et ApS ejet af en partnergruppe på fem personer med blandt andre en investeringsfond repræsenteret i bestyrelsen. Aktiv markedsføring har Rocket Labs aldrig benyttet sig af. »Det har været ren word-of-mouth. Det er den bedste reklame, man kan få,« lyder det. Hver måned flytter omkring 10 nye lejere ind. Virksomhederne sidder fordelt i to store fællesarealer på tredje sal på Hejrevej – bænket om skriveborde over for eller i forlængelse af hinanden. Herudover er indrettet et mindre antal mødelokaler og en forholdsvis stor kantine, hvor det gerne ses, at flest mulig mødes til frokost. Her er også plads til meet-upbrugere; grupper af mennesker, der har behov for at mødes for at drøfte (IT-)emner af fælles interesse.

INTERESSE FRA MINISTER »Vi betragter os selv som en slags inkubatorer. Udgangspunktet er i virkeligheden Maslows behovspyramide – den om de basale behov. Bare man har tag overhovedet, varme og mulighed for at spise – så kan man arbejde,« fastslår Rolf Rasmussen. Også det offentlige Danmark synes at have fået øje på Rocket Labs. Således er Rolf Rasmussen nu inviteret til møde af erhvervsministeren, der gerne vil høre om det nye økosystem.

04 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

13


T

o parter strides om en appelsin. I en retssag ville dommeren undersøge fakta og jus og derpå tildele appelsinen den part, der havde ret til den. I et mediation-forløb vil mediatoren spørge om baggrunden for parternes krav og om, hvad de skal bruge appelsinen til. Det viser sig, at den ene blot skal bruge appelsinens skal til madlavning. Den anden har ingen brug for

skallen og vil bare presse juice af appelsinen. Og således endte den konflikt i fred og fordragelighed. Det gør to tredjedele af de konflikter, der løses ved mediation, og dét ikke alene i Danmark, men i hele verden. Begrebet har været kendt siden Antikken, men først over de seneste 30-40 år er det blevet et anerkendt konfliktløsningsværktøj. Og dog.

FOT O: HENRIK NIEL SEN

14

FRA KONFLIKT TIL FORDRAGELIGHED ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

04 2015


Mediation er et oplagt værktøj til at løse konflikter, der ellers ville ende i retten. Men retssager er dyre, og parter – der måske skal samarbejde bagefter – kan få rigtig svært ved at se hinanden i øjnene. Mediation er et redskab for de fleste virksomheder. »Mange advokater er forbeholdne over for mediation og har måske den opfattelse, at der lidt er tale om røgelse og lilla ble og ikke for “rigtige mænd”. Og nogle klienter har en opfattelse af, at ved mediation er sagen tabt på forhånd – eller man risikerer i hvert fald at tabe ansigt.«

MED EMPATIEN SOM VÆRKTØJ Således beretter advokat, partner i advokatfirmaet BechBruun, Jes Anker Mikkelsen, der for 10 år siden lod sig gribe af, hvordan selv voldsomt komplicerede konflikter kunne løses ved at benytte den rigtige spørgeteknik, aflæse kropssprog og udvise empati – indleven i parternes situation. »Jeg var selv skeptisk og hældede en smule imod dén med røgelse og lilla ble. Siden oplevede jeg en sag, der involverede fem parter i den internationale transportbranche. Sagen havde strakt sig over flere år og havde ledt til både voldgifts- og retssager. Da blev det foreslået, at sagen blev søgt forligt ved mediation, og parterne – herunder jeg selv – mødtes i London. Vi blev taget imod af en kvindelig mediator, der formåede at løse konflikten over tre dage. Det åbnede mine øjne!« Jes Anker Mikkelsen, der har virket som advokat siden 1979, gennemførte Advokatsamfundets ni uger lange mediatoruddannelse og tilegnede sig de metoder og redskaber, der kan bidrage til at oplåse og løse konflikter: »Og jeg var totalt omvendt!« Så omvendt blev han, at han i en årrække både har beklædt hvervet som formand for Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet.

FRA ARVERET TIL NABOSTRID I årene siden har Jes Anker Mikkelsen medvirket som mediator i 20 større og mindre sager og været partsrepræsentant i et tilsvarende antal – om alt lige fra arbejds-

04 20 15

retlige tvister til sager om forsikringskrav og fra en alvorlig nabostrid til arvesager. Her er løst konflikter blandt parterne i et interessentskab, eller der er skabt fred mellem en træner og hans elitesportshold. Nabostriden – den var Jes Anker Mikkelsens første – drejede sig om ejerskab af, henholdsvis brugsret til et vejstykke. Parten, der nød brugsretten, brugte aldrig vejen, men fastholdt, at vejen skulle være farbar og gjorde derfor voldsomme ophævelser, da ejeren opsatte et hegn. Det ene ord tog det andet, det blev til chikane i stil med Leif Panduros karikatur i filmen “Naboerne”, og til sidst var parterne parate til at flytte fra stedet. Alternativt kunne striden være endt i retten med påstand om at få ophævet den stædige statut. »Men en af parternes advokater opfordrede til at søge sagen forligt ved mediation, og jeg gav mig til at spørge, hvad parten, der havde brugsretten, egentlig skulle bruge vejen til. Det viste sig, at han havde behov for at parkere sin bil. Og inden for få timer var sagen ikke alene løst, men parterne var blevet enige om at tage hjem og anlægge en parkeringsplads, altimens hustruerne ville sætte kaffe over og bage en kage. Sådan var det aldrig gået i en dyr retssag; her ville begge parter have tabt.«

FORUDSÆTTER ÆRLIGHED Også Jes Anker Mikkelsen har oplevet at “miste” en tredjedel af sine sager. Det hænder, at parterne ikke er ind-

»Sådan var det aldrig gået i en dyr retssag; her ville begge parter have tabt.«

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

15


stillet på at finde en løsning, eller parterne ganske enkelt ikke handler ærligt. Begge dele er selvsagt forudsætninger. »Men selv tabte sager er en smule vundne, for så vidt som konflikten nu er yderligere belyst. Går man videre i retten, er det nu enklere at skrive en sagsfremstilling og droppe punkter, der ikke er stridsemner,« konstaterer Jes Anker Mikkelsen. Mediation som konfliktløsningsværktøj er ikke kun beskåret særlige brancher eller særlige konflikttyper. Men mediation bruges dog oftest i længerevarende kontraktforhold: Interessentskabskontrakter, lejeforhold, entrepriseforhold eksempelvis.

FORLIGET BLIVER TIL En mediation indledes ved, at mediatoren indhenter en kort redegørelse fra sagens parter om tvistens art. Derpå mødes parterne med deres advokater som bisiddere og fremlægger deres synspunkter. Undervejs stiller mediatoren uddybende – og altid åbne – spørgsmål, kan sam16

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

menfatte, hvad parterne siger og øjner måske åbninger undervejs. Dernæst har mediatoren en fortrolig samtale med parterne hver især. Her åbnes måske yderligere op for løsninger. Tilbage i det fælles lokale spørger mediatoren på ny om, hvordan sagen nu ser ud, og åbningerne bliver blotlagt lidt efter lidt, og et forlig tegner sig. Mediatoren sammenfatter resultatet og beder nu advokaterne – helst med det samme – om at formulere en aftaletekst. »Det er vigtigt, det sker hurtigt. Under et mediationforløb er der for det meste opbygget en positiv atmosfære, og derfor gælder det om at handle med det samme,« siger Jes Anker Mikkelsen. Ikke mindst er stemningen mindre formel end i en retssal, og det er muligt at nå frem til løsninger, »man aldrig ville få en dommer med på,« som Jes Anker Mikkelsen formulerer det. Således endte en bitter sag mellem en lagerstyringsvirksomhed og en distributør – en sag om udeblivende leveringer og uoverensstemmelser på lagret – med en aftale om at udvikle et nyt scanningssystem. I en anden sag gik udviklingen af et stort IT-projekt helt 04 2015


Jeg synes, jeg har befundet mig på de fleste trin af konflikttrappen – også de øverste – og er stadig nået i mål. Grundlæggende handler det om parternes vilje til og behov for at nå en løsning.« – Jes Anker Mikkelsen

galt. I stedet for en langvarig og kompliceret erstatningssag besluttede parterne at spare, hvad der ville have svaret til retsomkostningerne og bruge pengene til at etablere et nyt fælles selskab og starte forfra.

KAN SE HINANDEN I ØJNENE Dermed være antydet, at begge parter ved brug af mediation sparer penge i sags- og advokatomkostninger. En vigtig sidegevinst er desuden, at parterne kan se hinanden i øjnene bagefter og fortsætte samarbejdet. Men kan en konflikt ikke være så fastlåst, så bitter, så uoverstigelig, at mediation ikke er en løsning? »Man taler ofte om en konflikttrappe – fra konflikten tegner sig, til den går fuldstændig i hårdknude. Jeg synes, jeg har befundet mig på de fleste trin af konflikttrappen – også de øverste – og er stadig nået i mål. Grundlæggende handler det om parternes vilje til og behov for at nå en løsning,« beskriver Jes Anker Mikkelsen. Endnu er det forskelligt fra land til land, hvordan mediation bruges. I Norge skal børne- og skilsmissetvister søges løst ved mediation, inden sagen kan komme for retten; i England hjemviser dommeren formuesager til mediation, inden de optages i retten. »Og hvordan tror du, den part er stillet, der ikke ville medvirke positivt?« spørger Jes Anker Mikkelsen retorisk. 04 20 15

SÅDAN ER DET MED MEDIATION · Brug mediation, når du synes, en konflikt er kørt fast, og I ikke kommer videre · Særlig velegnet i længere aftaleforhold · Anvendes ofte i bygge- og anlægssager, men kan bruges i alle brancher, i stort set alle livets forhold og behøver bestemt ikke handle om penge · Udvælg eventuelt en mediator, der har kendskab til din branche og dens begrebsverden · Bed din advokat om at finde den rette mediator og tag din og modpartens advokat med til mødet med mediatoren · Hav vilje til at løse konflikten og vær fremfor alt ærlig under forløbet · Regn med et tidsforløb på mellem en og tre måneder · Indskriv eventuelt mediation som et vilkår i kontrakten · Regn med en omkostning i størrelsen 40.000 kroner (og tænk på, hvad en retssag ville koste) · Læs mere på www.mediationsinstituttet.dk

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

17


AKTUELT Fyraftensmøde: Få styr på din tid! Det er tæt på at være et krav – om ikke fra andre, så fra os selv – at vi er på døgnet rundt. Mail, mobil, Facebook, Twitter – og ind imellem lige et møde, skrive et tilbud, besøge vores kunder, tage en løbetur, lave mad. Hvor blev dagen af? Og fik jeg i det hele taget lavet, hvad jeg skulle? Torsdag den 30. april deler Mariann Bach Nielsen ud af en række gode råd til at få styr på sin tid og at bruge den rigtigt. Det sker, når Haandværkerforeningen indbyder medlemmerne til det tredje fyraftensmøde i Håndværkets Hus på Islands Brygge 26, 2300 S kl. 17.00. Mariann Bach Nielsen har siden 1999 undervist, trænet og udviklet mennesker inden for begreberne person-

lig planlægning, stresshåndtering og mundtlig og skriftlig kommunikation. Hun er uddannet lærer og master i retorik og formidling. Der er endnu plads omkring bordet, og tilmelding skal ske til Haandværkerforeningen på 3312 2717 eller www.hvfkbh.dk/arrangementer senest 23. april. Deltagelse er gratis.

AOC får sin anden stjerne

18

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

se af, at visionen er rigtig. Det gør mig meget stolt,« udtalte AOC’s grundlægger, sommelier Christian Aarø ved offentliggørelsen i marts. Køkkenchef Søren Selin lagde samtidig vægt på stjernen som en stor anerkendelse af hele holdet bag AOC. Billedet: Hånd & Værk portrætterede køkkenchef Søren Selin i maj 2013. FOT O: HENRIK NIEL SEN

Restaurant AOC i hvælvingerne under Moltkes Palæ ligger det helt forkerte sted. I al fald hvis man skal tro smagsdommerne fra den verdensberømte franske restaurantguide, Michelin, der i år løftede restauranten helt op under taget ved at tildele AOC den anden Michelinstjerne. Dermed er AOC den ene af bare tre danske restauranter med mere end en stjerne og ligger dermed på niveau med Noma og Geranium. I år optræder de danske stjernesteder i en ny guide med titlen Nordic Cities og omfatter for Danmarks vedkommende nu også restauranter i Aarhus. »En drøm er gået i opfyldelse. Som restauratør er det din ambition at skabe en personlig vison om, hvordan et smukt øjeblik skal se ud og tilbyde dette til dine gæster. Den anden stjerne fra Michelin er en anerkendel-

04 2015


HAANDVÆRKERFORENINGEN I KJØBENHAVN

GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn tirsdag den 26. maj 2015 kl. 18.00 i Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K med følgende

DAGSORDEN jvf. vedtægternes § 6 1) Valg af dirigent 2) Aflæggelse af formandens beretning 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014 og indeværende års budget til efterretning 4) Fastsættelse af kontingentsatser for 2016 5) Valg af formand 6) Valg til bestyrelsen 7) Meddelelse om personskifte blandt de delegerede medlemmer af repræsentantskabet 8) Valg af medlemmer til repræsentantskabet 9) Valg af ekstern revision 10) Valg af to interne revisorer 11) Valg af revisorsuppleant 12) Behandling af indkomne forslag 13) Eventuelt

SERVERING EFTER GENERALFORSAMLINGEN Efter generalforsamlingen serveres en buffetanretning med vand, øl, vin og kaffe. Pris kr. 325,- pr. person. Tilmelding til spisning er nødvendig og kan ske pr. telefon 3312 2717 eller via www.hvfkbh.dk/arrangementer senest mandag den 18. maj.

04 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

19


Haandværkerforeningens Golfklub fejrer 15 års jubilæum i september.

15 år for Golf ’erne Det er måske ikke kuglerundt – et 15 års jubilæum – men dog alligevel udtryk for et vedholdende engagement: I september fylder en af Haandværkerforeningens største klubber, Golfklubben, 15 år. Det vil ifølge klubbens formand, Bjarne Dam, blive fejret med manér den 18. september i Præstekilde Golfklub med mesterskab og efterfølgende gallafest. Med et medlemstal på godt 100 har klubben fra første færd været en succes med mange spændende arrangementer gennem årene, herunder med spil på mange baner både herhjemme og uden for landets grænser. Golf er nemlig mere end at slå til en lille, hvid bold. Det er også motion, velvære og ikke mindst fornøjeligt samvær med andre mennesker.

Medlemmerne er med formandens egne ord “en moden gruppe” med en gennemsnitsalder på 55+. »Vi vil gerne slå et slag for, at golf er en sport, der kan dyrkes hele livet. Det er en selskabelig aktivitet, der giver adgang til et stort netværk og mange sociale relationer. Det kan have afgørende betydning for livskvaliteten og mindske risikoen for livsstilssygdomme,« lyder det fra formanden. Gennem årene har klubben tilbagevendende matches i Dragør og i Hørsholm, haft op til flere eksotiske golfrejser både til Tyskland og endnu mere sydlige himmelstrøg, og gennem de seneste knap ti år har klubben holdt pinse i Vejle Golfklub. Klubben havde ved seneste optælling ikke færre end 114 medlemmer og er dermed Haandværkerforeningens tredjestørste klub. Interesserede er velkomne til at besøge hjemmesiden www.HVF-golf.dk. Her er masser af billeder og beretninger fra alle klubbens aktiviteter.

I september i fjor mødtes medlemmer af Haand­ værkerforeningens Golfklub ved klubmesterskabet på Korsør Golfbane. Fra venstre Lissi Marthin, Anne-Merete Dahl og Dorthe Ravn.

20

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

04 2015


AKTUELT Nye p-tider på Frederiksberg Frederiksberg er fortsat så gæstfri, så kommunen også fremover tilbyder gratis parkering de to første timer de fleste steder i kommunen, men ellers er her nye tider. Den 1. april blev Frederiksberg til én samlet parkeringszone, og en række parkeringsregler er blevet ændret. Blandt andet er p-zonen tidsmæssigt udvidet til at gælde mellem kl. 07.00 og 24.00 på hverdage og mellem

07.00 og 17.00 på lørdage. Betalingsparkering bliver en kende dyrere, dog vil en hel dag højst koste 70 kroner. P-licens for pendlere kan erhverves for 400 kroner om måneden, og for ejere/brugere af erhvervskøretøjer koster et årskort 1.200 kroner. Der kan læses meget mere om de nye parkeringsregler på www.frederiksberg.dk/bedreparkering.

Udsagn om jobeffekt holder ikke Dagbladet Jyllands-Posten rejste i marts alvorlig tvivl om det sandfærdige i, at for hver gang der skabes 100 nye jobs i København, afføder det 20 nye jobs i resten af landet. Udsagnet har helt siden 2004 været flittigt brugt både i medierne og af Københavns Kommune til at retfærdiggøre et fortsat offentligt fokus på København som vækstlokomotiv for resten af landet. Men udsagnet holder sandsynligvis ikke til en nærmere efterprøvelse. Ifølge Jyllands-Posten hidrører tallet fra en rapport udarbejdet af konsulentfirmaet Copenhagen Economics i 2004. Rapporten blev betalt af blandt andre Københavns Kommune. Rapporten undersøgte den såkaldte spredningseffekt af 25 specifikke udenlandske investeringer i Hovedstadsregionen i 2001. Konsu lentf irmaet nåede frem til, at disse investeringer var mundet ud i “100 nye 04 20 15

job i udenlandske virksomheder i hovedstaden og 17 nye arbejdspladser i virksomheder og institutioner i resten af landet,« citerer Jyllands-Posten rapporten for. De 17 er senere generøst rundet op til 20. Tallet blev yderligere anvendt i den OECD-rapport fra 2010, der for alvor var med til at sætte vækst og offentlige investeringer på dagsordenen og har været en væsentlig bestanddel i Københavns Kommunes officielle udmeldinger, herunder i diverse erhvervsstrategier.

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

44 98 90 77 hejas@mail.danbbs.dk G A R A N T I P Å K VA L I T E T

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

21


SKINDTØJ i metermål Midt inde i det inderste Helsingør, i en ejendom, der stammer helt tilbage fra 1500-tallet, møder vi skindtaskemageren. Værkstedet er beliggende i baghuset; en tilbygning fra 1860’erne, i tidligere tider en del af en større smedje. Det er ikke bare skindtasker, der bliver til her, men næsten lige så mange jakker, endog hele frakker, om man vil. Man bestemmer nemlig selv, om man vil vælge en variant af et grundsortiment af designs, eller om man vil have realiseret sin helt egen idé.

UDDANNET ELEKTRIKER Sådan har det stået på i mere end 40 år; de seneste godt 32 år her i Helsingør. Det er blevet til omkring 25 stamdesigns inden for tasker og fem inden for herre- henholdsvis damejakker. Der skal nok også komme flere til med årene. Håndværkeren bag er ikke helsingoraner, endsige danskfødt.

Elgskind har en egen blødhed, som man ifølge Jan Hrasko kan blive helt afhængig af.

22

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

Jan Hrasko (64) kom til Danmark fra daværende Tjekkoslovakiet i 1969. København var den eneste destination vest for Jerntæppet, som det tjekkoslovakiske interraillignende rejsekort gav mulighed for at besøge; til København gik det, og her blev han. Med et splinternyt tjekkoslovakisk svendebrev som elektriker i hånden kastede han sig ufortøvet ud på det danske arbejdsmarked, men måtte kaste håndklædet i ringen, da B&W mandede ned i begyndelsen af 70’erne. Det var ham siden umuligt at finde et andet job, hvilket blev starten på en tilværelse som selvstændig – selvstændig håndværker. »Min bedstefar var skomager og havde værksted, hvor vi boede. Jeg kom meget i værkstedet som dreng og syntes, det var sjovt at slå pløkker i skoene. Det er nok derfra, jeg har interessen for skind og læder,« fortæller Jan Hrasko. Hans mor var modelsyerske og realiserede blandt andet designs fra tekstilfabrikanter. Både hans bedstefar og hans mor fremstillede håndværk til at sælge af, hvilket Jan gerne hjalp med til. Jan Hrasko erhvervede sig en symaskine og gik i gang. Blandt hans første kunder var Stig P. og den nu hedengangne skindbutik The Flying Dutchman i København.

VILLE LÆRE MERE »Men jeg syntes, jeg manglede at lære noget om det materiale, der nu en gang var mit, så jeg søgte optagelse på

04 2015


FOT O: HENRIK NIEL SEN

I Helsingør kan man få designet og fremstillet sin helt egen taske og jakke. Materialerne er okselæder og elgskind.

04 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

23


Skolen for Brugskunst. Her lærte jeg ikke det ringeste om skind eller læder, men til gengæld så meget andet, jeg siden har haft brug for,« fortsætter Jan Hrasko, der tilføjer, at han skam stadig har meget at lære. I københavnerårene havde han adresser så fine steder som Studiestræde, Købmagergade og Blegdamsvej – det var, mens huslejerne de steder endnu var til at betale – inden turen gik til Præstø sammen med familien. Jan Hraskos kone var skolelærer, fik job i Helsingør – og i 1982 rykkede familien herop, herop i den gamle, lavloftede lejlighed med bylivet i Stengade som stilfærdigt akkompagnement.

OKSEHUD OG ELGSKIND

Øverst: Jan Hrasko hjemtager hele huder – med diverse skader forårsaget af skud eller begivenheder tilstødt dyret i live. Nederst: Brændemærket er skam helt autentisk.

Jan Hrasko arbejder så godt som udelukkende i læder af oksehud og elgskind. Elgskindet har en tekstur, en silkeblødhed og en lød, der dels er forunderlig at røre ved, dels spiller op til okselæderet med en mørkere farvetone. Man bliver simpelthen afhængig, når man først har rørt ved det, slår Jan Hrasko fast. Udgangspunktet er hele huder, som Jan Hrasko køber hjem fra et finsk garveri – i Sverige er branchen nærmest forsvundet. Huderne har ofte mange fejl – fra små ridser, hvor kniven er gået for tæt på, eller hvor dyret så at sige ikke har passet ordentlig på sig selv, til hele skudhuller. Huderne er derfor ikke egnede til industriel fremstilling, mens håndværkeren kan skære sig uden om. Det bliver det ikke billigere af, i særdeleshed ikke, da Jan Hrasko selv til sine jakker foretrækker at skære mest muligt ud i ét stykke frem for at sy flere dele sammen. »Ja, jeg korser mig hver gang, jeg får en hud hjem!« lyder det med et stilfærdigt smil. Huderne er færdigbearbejdede, når han får dem hjem – det vil sige også indfarvede. Den mørke, næsten sortbrune farve er så godt som en del af Jan Hraskos signatur. Huderne fås i flere tykkelser, helt fra 0,9 til 1,3 millimeter. De kraftigste kvaliteter anvendes gerne til tasker, de tyndere, de finere, til beklædning. Okselæderet fås endog helt op til knap 1,5 centimeter.

PÅ BESTILLING Her arbejdes på bestilling med kun et beskedent salg til forretninger. Dermed tager han ikke del i de konjunktur­

24

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

04 2015


udsving, der er detailhandelens ubændige lod, og han kan selv bestemme sine priser. Kunderne finder han på sit vigtigste marked: De fine kunsthåndværkermarkeder rundt om i landet foruden et par livsstilsmesser. »Jeg deltager i mellem otte og 10 markeder om året. At møde kunderne direkte giver for eksempel mulighed for at prøve nye designs af og høre reaktionerne. Jeg sælger meget på markederne, men ofte kommer kunderne efterfølgende – måske flere år efter – med en bestilling.« Jo, det er mest kvinder, der er kunder til taskerne – lad blot fordommene bekræftes her. Men der er bestemt også kunder af hankøn, der eksempelvis lader sig fænge af den lysere, argentinske oksehud med spor fra rangernes brændemærker. Det giver autenticitet og dokumenterer det enkelte produkts unikhed; det er med andre ord umuligt at lave to ens produkter.

KAN REPARERE OG OMFORANDRE Skindtøj kan holde i årevis. Materialerne bliver gerne en tand lysere med årene, men blødheden – elasticiteten – har sit forblivende; især da hvis man behandler produkterne med læderfedt ”to gange over tre år,” som Jan Hrasko udtrykker det. Herudover kan produkterne både repareres og omforandres. Når han leverer sit færdige produkt, er overfladen forseglet med læderfedt eller læderolie og polish. – Og hvordan går det så – i en konjunkturmæssigt omskiftelig tid? Jan Hrasko banker under bordet og er taknemmelig for, at finanskrisen næsten gik ham forbi. Forklaringen er – som det kendes i så mange andre brancher – at der vedbliver at være efterspørgsel på produkter af en vis eksklusivitet, og at efterspørgslen på håndværk er stigende.

En læderrem bliver typisk betrukket med læderolie eller polish som forsegling. Store billede: Jan Hrasko arbejder helst med så hele huder som muligt til tasken eller jakken uden at måtte skære huderne op i ”puslespilsbrikker“.

04 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

25


SJÆLEVANDRING I TISVILDE Ophold 29.-31. maj på Tisvilde Højskole tilrettelagt af Jazzklubben, Kunstklubben og Vandreklubben. Ankomst fredag eftermiddag, hjemtur søndag eftermiddag. Pris kr. 2.175 i dobbeltværelse, 2.375 i enkeltværelse. Alt inkl. undtagen drikkevarer ved måltiderne. Tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717.

Tre klubber sammen om en:

Sjælevandring i Tisvilde Jazzklubben, Kunstklubben og Vandreklubben går sammen om arrangement for både krop og sjæl.

Et arrangement komponeret af en vandreklub, en jazzklub og en kunstklub må være noget af det nærmeste, man kan komme en sjælevandring i den fysiske verden. I weekend’en 29.-31. maj indbyder de tre klubber i fællesskab medlemmerne til et par dage på Tisvilde Højskole. Her skal der vandres, lyttes og ses. Fredag aften lægges ud med en stemningsfyldt whiskysmagning, hvorpå aftenen sluttes af med en filmoptagelse af en swingende koncert med Benny Goodman og hans orkester. Lørdag traves en tur til Tisvilde i selskab med lokalhistorikeren Christian Friis, der vil berette om de mange kunstnere, der har boet eller taget ophold i Tibirke og Tisvilde Lunde – både malere, tegnere og komponister, en balletstjerne og en filminstruktør. Og det er ganske vist, for medlemmerne får lejlighed til at se nogle af kunstnerboligerne. Om eftermiddagen skal der hygges – måske med et spil pétanque eller et spil bridge og i hvert fald med kaffe/te og kage.

26

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

04 2015


AKTUELT Maria Kirkeplads får smukt løft Den 25. marts indviedes en helt nyrenoveret Maria Kirkeplads på Vesterbro. Ny belægning, lys, træer og en hængende prisme, der reflekterer solens stråler, er med til at løfte pladsen. Renoveringen er gennemført af Vesterbro Menighedsråd med støtte fra Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Københavns Kommune. Renoveringen omfatter en ny granitbelægning og ny træbeplantning på pladsen foruden den fine prisme. Renoveringen er resultatet af en arkitektkonkurrence, der mundede i to fusionerede vinderprojekter. Pladsen er udformet af tegnestuen 1:1 ved Mads Riis, og prismen er udformet af Tanja Jordan. Indvielsen blev blandt andet markeret med en musikgudstjeneste – “Marias fortælling” – i anledning af Mariæ Bebudelsesdag. Lørdag aften vil jazzkvartetten Spar To spille traditionel, swingende jazz til festmiddagen, så fik man ikke gået nok i løbet af dagen, vil tiden da være inde til nogle ekstra (danse-)trin. Søndag har Vandreklubben arrangeret en kort og en lang tur i Tisvilde Hegn. Fik man danset lige rigelig aftenen forinden, så har Kunstklubben arrangeret et besøg i Galleri Elander og hos keramikeren Finn Dam Rasmussen. Afslutningsvis serveres frokost på Tisvilde Højskole, inden turen går hjem igen. Tisvilde Højskole markedsfører sig både som højskole, feriehotel og kursusejendom. Skolen har hjemme i en gammel, velholdt badepension opført i 1912. Der har allerede længe været åbent for tilmelding, der skal ske til Haandværkerforeningen på 3312 2717. FOT O: LEIF T UXEN

04 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

27


NYT FRA KLUBBERNE I skoven i Greve VANDREKLUBBEN

Formand: Torsten Jagd. tlf. 4566 0837 Man finder så vist ikke århundredgamle ege, mørnede træstubbe eller midddelalderlige stendiger, men en skov er det nu: I 2006 plantedes de første træer på et 2,8 hektar stort areal i tilknytning til Greve Landsby, og her går turen forbi, når Vandreklubben den 19. april vandrer fra parkeringspladsen bag Greve Museum på Bækgårdsvej gennem landsbyen og altså skoven, inden turen går tilbage til – og ind i – museet. Særlige seværdigheder undervejs: Præstegården, hvor filmen om Nødebo Præstegård i sin tid blev optaget. Efter turen spises en velfortjent frokost.

og det får Gourmetklubbens frokostafdeling nu lejlighed til at prøve af. Det sker torsdag den 23. april kl. 12.30. Aamanns Etablissement blev grundlagt i 2009 på baggrund af de gode erfaringer med Aamans Deli & Takeway, der åbnede tre år før. Blandt de gode råvarer nævner restauranten selv fjerkræ fra Gråsten og okse- og svinekød fra Grambogård, og så er alle mælkeprodukter økologiske. Tilmelding skal ske til Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest 20. april, og man kan forberede sig ved at klikke ind på www.aamanns.dk.

Forårsbesøg i Nivå KUNSTKLUBBEN

Formand: Birgitte Andersen, tlf. 3990 9122

Moderne dansk smørrebrød GOURMETKLUBBEN

Formand: Eli Askbo, tlf. 2447 8694 Nyfortolket dansk smørrebrød af kvalitetsråvarer og ærligt kokkehåndværk med stort gastronomisk fokus. Sådan beskriver Aamanns Etablissement sit eget koncept,

Billedvæver Lena Bidstrup tager imod medlemmerne af Haandværkerforeningens Kunstklub under klubbens forårsbesøg lørdag den 9. maj. Lena Bidstrup debuterede på Charlottenborg i 1969 og er medlem af Kunstnersammenslutningen Maj 93. Klubben besøger hende i hendes hjem på Gammel Strandvej 24, hvor hun også har sit værksted. Her vil hun vise nogle af sine arbejder og fortælle om sig selv og sin kunst.

Vi forstår din branche. På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden. Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

28

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

04 2015


NYT FRA KLUBBERNE Efter besøget, der starter kl. 11.00, venter en frokosttallerken på Nivaagaard, Gammel Strandvej 2, med tilhørende kaffe og kage; altsammen for 180 kroner. Tilmelding skal ske til Haandværkerforeningens kontor på 3312 2717 senest 30. april. Deltagerbegrænsning: 25 personer.

Klub kommer på museum MUSIKKLUBBEN

Formand: Merete Dick, tlf. 4061 6637 Musikklubben skal på museum – omend kun på besøg! Torsdag den 23. april kl. 14.30 mødes medlemmerne til en rundvisning i det ny-indviede Musikmuseum på Rosenørns Allé 22 – samme adresse som Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Her tager fagottist Peter Busch imod og viser rundt. Peter Busch har i mange år spillet i Copenhagen Phil. (Sjællands Symfoniorkester) og har et stort kendskab til mange musikinstrumenter. Omkring kl. 16.00 sluttes besøget af på Café Overfor ved siden af museet. Museumsbesøget er gratis, mens cafébesøget sker for egen regning. Tilmelding skal ske til Haandværkerforeningens kontor på 3312 2717 senest 20. april – og gæster er velkomne.

ne sæson er der endnu ledige billetter til årets forestilling i Grønnegårdsteatret den 12. august 2015. Endnu er det ikke afsløret, hvad der spilles da.

Dansesæson slutter i april DANSEKLUBBEN

Formand: Peter Nielsen, tlf. 4444 2395 Danseklubben afslutter sæsonen 2014-2015 mandag den 13. april og holder “sommerferie” frem til ultimo september, hvor sæsonen 2015-2016 indledes. Der er plads til nye par på dansegulvet og i vort sociale samvær!

Generalforsamling 16. april VINKLUBBEN

Formand: Kirsten Nielsen, tlf. 2048 1846 Vinklubben afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. april kl. 18.00 i festsalen på Haandværkerforeningens Plejehjem i Emdrup. Indkaldelse er sendt til medlemmerne før påske.

GLARMESTERFIRMAET WORM A/S

Musical i Malmø TEATERKLUBBEN

Formand: Preben Askbo, tlf. 4676 9420 Teaterklubben drager til Malmø og overværer musical’en Tophat den 3. oktober. Bussen afgår fra Rewentlovsgade ved Hovedbanegården kl. 16.00, og forud for forestillingen er der tid til et mindre traktement. Publikum ventes tilbage allerede 22.30. Hele begivenheden koster bare 1.195,-. Men forud herfor ser klubben frem til årets generalforsamling den 21. maj – og på den anden side af den04 20 15

VI UDFØRER: • • • • •

Lavenergiruder Sikringsglas Butiksruder Specialopgaver Forsatsruder

• • • • •

Tilskæring af div. glassorter Montre Spejle Indramning Forsikringsskader

TILSLUTTET GLARMESTERNES DØGNVAGT: 70 100 100

BUTIK OG VÆRKSTED Bülowsvej 4, 1870 Frederiksberg C

BUTIK Gasværksvej 12, København V

Telefon: +45 33 31 40 53 Fax: +45 33 22 22 93

E-mail: info@wormglas.dk www.wormglas.dk

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

29


NYE MEDLEMMER

I henhold til lovenes § 3 meddeles, at følgende er optaget som nye medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn: Fotograf Marie Rosenkrantz Gjedsted, Gladsaxevej 143, 1., 2860 Søborg Bestyrelsessekretær Linda Toborg, Hedebovej 3, 3200 Helsinge Værftsejer Morten Laurs Sørensen, Nøjsomhedsvej 4, 2100 København Ø Direktør Mikkel Haarder, A L Drewsens Vej 4, 2100 København Ø Underviser Alexander Hermann Strandvejen 263, 2920 Charlottenlund Terapeut Nana Storm, Hans Tavsens Gade 31,st.tv., 2200 Indmeldt v. Andrea Svendsen-Tune Murermester Christian Michel Skikkild, Perlevej 39, 2650 Hvidovre Murermester Johnny Gyllensteen, Fyrrevej 21, PV 02 2013 EU.pdf 1 23/02/13 17.18 3650 Ølstykke

Konduktør Kim Otto, Åstedvej 25, 2860 Herlev Byggeleder Søren Dreyer, Flintholm Allé 6B, 3.th., 2000 Frederiksberg Konduktør Tommy A. Hansen, Ilbjerg Allé 28, 2860 Søborg Direktør Aage Wegener, Niels Ebbesens Vej 25, 8660 Skanderborg Alle indmeldt v. Københavns Murerlaug Glarmester Tao Lech, Nebraskavej 2B, 2300 København S Indmeldt v. Glarmesterlauget Malermester Martin Skifte, Bådsmandsvej 42, 1., 2660 Brøndby Strand Indmeldt v. Københavns Malerlaug

Med udgangspunkt i VVS

C

M

Y

DE BLÅ MÆND

CM

leverer vi det gode håndværk – til dig i Storkøbenhavn ...

MY

CY

CMY

K

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK 30

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

04 2015


H A A N DVÆR KER FOR EN I N GEN I K JØB EN H AV N DRON N I N GEN S T VÆRGA DE 2 A 1302 KØBEN HAVN K TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK KON TORTI D: MA N -TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Danske Specialmedier Tilsluttet Specialmediernes Oplagskontrol R EDAKT I ON Adam Pade (ansvh) 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 · Fax 4848 2922 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 · Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk KONT ROLLERE T OPLAG 2.834 BLADUDVALG Henrik Tofteng Niels Roth Mette Palsteen Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Lene Elmegaard Sonja Stæhr Adam Pade

BE STY R E LS E FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆST FO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆST FO RM A ND : Peter Steen Mortensen Murermester Jan Bruus Sørensen Adm. direktør bygningsingeniør Bjarne Andersen Oldermand, glarmester Niels Roth Oldermand, snedkermester

Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Steen Ole Carmel Oldermand, smedemester Mette Palsteen Oldermand, tapetserermester Jens Hjortskov Advokat, partner

D I R EK T I O N Anne-Marie Mærkedahl Ole E. Nielsen

T RYK Rosendahls T I LSLUT T ET

Næste nummer udkommer mandag den 11. maj. Redaktionen slutter onsdag den 22. april.

04 20 15

ha a ndværk e rfore ni nge n i kj øbe nhav n

1 75 å r i 20 1 5

31


Magasinpost SMP ID NR 42419

DETSKER I H AA N DVÆR KE R FOR E N I NG E N

Mandag 13/04 Danseklubben Tirsdag 14/04 Billardklubben · Svømmeklubben (generalforsamling) · Bridgeklubben Onsdag 15/04 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 16/04 Bowlingklubben – L’hombreklubben · Golfklubben (generalforsamling) · Vinklubben (generalforsamling) Fredag 17/04 Teaterklubben Søndag 19/04 Vandreklubben Tirsdag 21/04 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Torsdag 23/04 Bowlingklubben · Musikklubben · Kunstklubben (årsmøde) · Gourmetklubben Tirsdag 28/04 Bridgeklubben (generalforsamling) · Billardklubben · Svømmeklubben Torsdag 30/04 Bowlingklubben (generalforsamling) – L’hombreklubben · Skyde- og Kegleklubben (generalforsamling) · Fyraftensmøde Søndag 03/05 Teaterklubben Tirsdag 05/05 Svømmeklubben · Repræsentantskabsmøde/oldermandsaften Lørdag 09/05 Kunstklubben Tirsdag 12/05 Medaljefest · Svømmeklubben Tirsdag 19/05 Svømmeklubben Torsdag 21/05 Teaterklubben Tirsdag 26/05 Haandværkerforeningens generalforsamling · Svømmeklubben Torsdag 28/05 Fyraftensmøde Fredag 29/05 Vandreklubben m.fl.: Tisvilde

A L HE N V E NDE L SE T IL : 32

ha a ndværke r fo r en i n g en i kj ø b en h avn

1 75 år i 20 1 5

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H AV N • D R . T VÆ R G A D E 2 A • 1 3 0 2 K Ø B E N H AV N K

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 04 2015 1302 København K

Profile for PadePublishing

Hånd & Værk 04 2015  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Hånd & Værk 04 2015  

Månedsmagasin om det gode håndværk udgivet af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Profile for pade
Advertisement