Page 1

w w w. hv fkb h. dk

0 4 2 012

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

Jeg sætter min hat ... Dansk hattefabrik med eksport til hele verden

»Kommentar«: En ønskeseddel | Nyt brand for smalle produkter | Æsker til alle tider | Medlemsarrangement: ”Først var støvet“ | Fornyet indsats for flere lærepladser | Nyt fra klubberne | Det sker


En af Danmarks mest spændende erhvervsskoler Syv forskellige indgange fører til over 30 forskellige erhvervsuddannelser Kurser og efteruddannelse Virksomhedstilpassede kurser HTX - Teknisk Gymnasium Se meget mere på

www.tec.dk Teknisk Erhvervsskole Center Afdelinger på Frederiksberg og i Lyngby, Gladsaxe, Ballerup og Hvidovre

Hvfor_0210.indd 1

20-01-2010 10:34:40


KOMM E N TA R

robert s øren s en

En ønskeseddel Med regeringens nye, brede energiforlig i marts tyder noget på, at regeringen holder sit løfte om at være en reformregering, der vil tage livtag med nogle af de grund­ læggende udfordringer, vores samfund står overfor. I denne sammenhæng påkalder ikke mindst den be­ budede skattereform sig interesse. Her er visionen at let­ te beskatningen – og øge udbuddet – af arbejdskraft. Det virker såre logisk i et land, der traditionelt – og på tværs af alle partiskel – prioriterer høj beskæftigelse. Dermed må tiden være inde for os i virksomhederne til at skrive ønskeseddel til en sådan skattereform: Hvor­ dan kunne vi indrette et skattesystem, der tilgodeser virksomhedernes trivsel og vækst – og dermed samfun­ dets – bedst muligt? Den væsentligste grundsten i et skattesystem må være gennemskuelighed, enkelhed og langsigtethed: Forståe­ lige, gennemskuelige skatteregler, der hviler på et bredt politisk flertal, og som derfor kan holde en lang årrække frem. Dernæst må skattesystemet anspore til den ekstra ind­ sats og begunstige investeringer; det vil sige belønne den, der yder over det forventelige, som vover at købe nye ma­

FORS I DE N

skiner, antage den ekstra elev, eller som drister sig til at etablere egen virksomhed. Vi undgår ikke at anerkende, at det samlede skattetryk er et åg, der hæmmer samfundets dynamik. Skattetryk­ ket må og skal lettes. Således har vi på få linier allerede spenderet milliarder af kroner. Lad os da se på indtægtssiden. Her kunne ønsket være en mere operativ offentlig sek­ tor – det vil sige præget af varme hænder snarere end overflødige ledelseslag, en mild sortering i, hvad vi måtte anse som offentlige kerneopgaver, og hvilke der ikke er – og måske kan yderligere en nedsættelse af rentefradrags­ retten indbringe et pænt beløb til fælles gavn. Endelig kunne blot en symbolsk betaling for lægebesøg eller for benyttelse af folkebibliotekerne – hvis service i dag ræk­ ker langt ud over at låne bøger ud – medvirke til at syn­ liggøre, at offentlige ydelser koster. Et sidste ønske – der snarere er en appel – skal være dette: Skab nu en reform i ordets egentlige forstand – spar os for lappeløsninger, “pakker” og den politisk lave­ ste fællesnævner.

E n ga n g var h attefabr ikation e n stor da n sk eksp ort va re. det er den n u sta di g – for a n d e rse n & Be r ner på Nør r ebro. Læs portrættet s i de 18 ( foto: Hen ri k Ni els en ) .

04 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

3


CPHmade – nyt brand for smalle produkter

Et nyt netværk har set dagens lys: CPHmade. Netværket skal sam­ le og synliggøre gamle og nye, små og større københavnske frem­ stillingsvirksom­heder, der dels kan byde på originalitet og autenticitet i deres produktion, dels typisk ikke selv har kræfterne eller kompeten­ cerne til at markedsføre og synlig­ gøre sig. Tilsammen skal virksom­ hederne tilføje endnu et egenartet københavnsk brand, der både un­ derstøtter virksomhederne og Kø­ benhavn som turistattraktion – eller med andre ord: Skabe yderligere en fortælling om Danmarks hovedstad. Herudover skal de mødes indbyrdes for at lære af hinanden eller måske endda arbejde sammen.

Et detektivarbejde

Netværket har på få måneder sam­ let 40 medlemmer – virksomheder, der fremstiller alt lige fra lavtekno­ logisk, traditionsrigt håndværk til

»Vi arbejder med innovation og hjælper andre virksomheder med at tænke nyt. En dag spurgte vi os selv, hvad vores egen innovationshi­ storie er? På samme tid fandt vi det frustrerende, at der i stigende grad er en accept af, at produktion i Dan­ mark er en død sild. Vi skal være et videnssamfund, hedder det, men det

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

04 2012

Mere end Tivoli

4

højteknologisk gear. Og emnelisten over yderligere medlemmer er langt­ fra udtømt. »København er blandt turister i den store verden kendt for Tivoli og Den Lille Havfrue. Men herudover byder København på en bred vifte af spændende produkter, der er spe­ cielle for byen,« konstaterer den ene af de to ophavsmænd til CPHmade, Asger Daugbjerg. Asger Daugbjerg og medstifter Brian Engblad driver egen konsu­ lentvirksomhed.

Asger Daugbjerg og Hen ri k Mørk-ha n s en : c p hma de er et kærli gheds ba rn , der hurti gt er voks et ti l . læn gst ti l højre dagen s vært: i n dehaver a f æskefabri kken elvo, jon n i gabri els en .


FOTO : HENRIK NIE L SEN

københavn ske fremstillingsvirksomheder bydes indenfor i et nyt netværk, der skal synliggøre dem over for den store verden.

04 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

5


6

er forkert at afkoble viden fra pro­ duktion. Samfundets viden forsvin­ der, når produktionen flyttes ud af landet,« siger Asger Daugbjerg. Derpå indledte parret jagten på københavnske virksomheder, der kunne leve op til en række bestem­ te kriterier: Produkterne skal være fysisk håndgribelige – kunne købes og tages med hjem; de skal være af meget høj kvalitet, og de skal være fremstillet helt eller delvis i Køben­ havn. Til produkterne skal kunne knyttes begreber som autenticitet, ægthed og originalitet. Interessere­ de virksomheder kan derfor heller ikke blot melde sig ind – de skal an­ søge herom eller anbefales af andre medlemmer. Geografisk skal virk­ somhederne være beliggende i Kø­ benhavn, på Frederiksberg og i nær­ meste omegn. Alene det detektivarbejde, der lig­

ger bag søgningen efter relevante virksomheder, bekræfter rigtighe­ den i CPHmade. I takt med at netværket er vokset, har de to innovationskonsulenter al­ lieret sig med Andreas Mørk-Han­ sen. Han kender til tilværelsen som iværksætter fra firmaet Wrench­ monkees, der bygger custom-motor­ cykler. Lige nu bruger han dog hele sin tid på CPHmade.

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

04 2012

høj kvalitet »Det har jo vist sig, at der fremstilles produkter af forbavsende høj kvali­ tet. Stoltheden ved det gode hånd­ værk lever i bedste velgående. Fle­ re ligger faktisk blandt de førende inden for deres felt internationalt,« fortæller Andreas Mørk-Hansen. »Det er ikke prisen, men kvalite­ ten, vi kan konkurrere på. Stolthe­ den ved produktet og håndværkstra­

ditionerne er et kendetegn, der går igen hos alle vore medlemmer.« Blandt medlemmerne er lige fra Audiovector, der bygger højttale­ re i ekstrem høj kvalitet, til Emdal Colorknit, der producerer teksti­ ler i strik – og fra bryggeriet Mikel­ ler til Rud. Rasmussen Snedkerier og guldsmed Bodil Binner. Netvær­ ket er i kontakt med Københavns Kommune og turistorganisationer­ ne med henblik på at indgå i den al­ mindelige markedsføring af Køben­ havn.

Skal være forretning »I første omgang arbejder vi con amore, og det kommer aldrig til at koste penge at være medlem af net­


Asger daugbjerg og An dreas Mørk-ha n s en ha r en vi s i on om en on li n es hop for medlemsvi rks omhedern e og må ske et s howroom for medlemm ern es p rodukter.

værket, men på lidt længere sigt skal der da skabes nogle indtæg­ ter. Vi planlægger en online-shop, hvor man via internettet kan besø­ ge virksomhederne og bestille deres produkter. Ordrerne går ind til os, hvorpå vi sender dem videre til virk­ somhederne. Også her bliver det helt frivilligt, om man vil være med,« si­ ger Asger Daugbjerg. Når en online-shop kunne være relevant, skyldes det ikke mindst, at hele 40 procent af besøgene på CPH­ mades hjemmeside allerede nu kom­ mer fra udlandet. En vision er det også at skabe et showroom i form af et “hjem”, hvor medlemmernes produkter indtager deres naturlige pladser.

»Men inden vi slår alt for højt på tromme, vil vi gerne bevise vores værd – idéens bæredygtighed. Først da kan vi tillade os at foretage inve­ steringer og inddrage medlemmerne heri,« fastslår Asger Daugbjerg. Men ikke mindre vigtige er de til­ bagevendende netværksmøder, der bringer medlemmerne sammen. Mere end en gang har det vist sig, at vidt forskellige virksomheder fandt hinanden til fælles gavn – eventuelt som leverandører til hinanden. Så­ ledes har ortopædiskomagermester Kenneth Elsgaard – som Hånd & Værk besøgte i 2009 – fundet sam­ men med en skrædder i netværket om at udstille hinandens produk­ ter. Andre medlemmer er begyndt

04 2012

at udvikle nye produkter, hvorunder de supplerer hinandens kompeten­ cer. Medlemmerne mødes en gang om måneden – og altid i værkstedet hos en medlemsvirksomhed. Nogen formel dagsorden er der aldrig tale om.

Et kærlighedsbarn Asger Daugbjerg og Andreas MørkHansen kalder CPHmade et “kær­ lighedsbarn” – men et barn, der hur­ tigt er vokset til. »Vi kan hele tiden bruge gode råd – og flere medlemmer, der kan noget særligt,« siger de to. Hånd & Værk er blevet sat stævne hos medlemsvirksomheden, æskefa­ brikken Elvo. Læs mere herom på de følgende sider.

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

7


FOTO : HENRIK NIE L SEN

AlLETIDERS æsker 8

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

04 2012


Til trods for den moderne tidsalder – med nye materialer og digital kommunikation – er der endnu plads til den håndfremstillede æske og arkivkasse.

“Smak-smak-smak”, lyder det højt og taktfast, når Joan Sørensen hæfter siderne til låg og bund af de få centime­ ter høje, kvadratiske arkivkasser, der hober sig op ved hendes side. Således har produktionen af æsker, kasser og andre små og store opbevaringsremedier pågået siden 1923, da Jonni Gabrielsens farfar etablerede Æskefabrikken Elvo, som siden 1947 har ligget her i Uplandsgade i 2300 S. Trods den betryggende fornemmelse af uforanderlig­ hed og kontinuitet, der hersker her, er tiderne naturligvis ikke gået sporløst hen over virksomheden: Her beskæf­ tigedes i sin tid helt mod 50 medarbejdere. Det var end­ nu inden, fjernøstlig masseproduktion vandt indpas – og endnu, mens arkivering foregik analogt.

Rendt over ende Men efterspørgslen på æsker og kasser – i helt små el­ ler større oplag; ja, endog i enkelte eksemplarer, om det skal være – er afgjort tilstede. »Efter en boligreportage

Øve rst t v: ”jun i or“ Hei di Jørge ns en , An n Sp uur og Joa n Sør ensen ved deres maski n er – th. dagen s p rodukti on .

04 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

9


fi berpa p er la n gfi bret pa pmas s e, der p res s es sa mm en un der hå rdt tryk . n ederst: i n dbygget reolvæg med a rki vkas s er i fi berpa p – i n drettet i 1947 og i brug dagli g.

i en avis, hvor vores kasser var blevet brugt i indretnin­ gen, blev vi nærmest rendt over ende. Det var næsten for meget,« smiler Jonni Gabrielsen, der – som historien ofte går – slet ikke skulle have været tredie generation i virk­ somheden, men kun på gennemfart. Det er nu mere end 30 år siden.

Stærkt materiale Æskefabrikken Elvo fremstiller æsker og kasser i fiber­ pap og kraftige kartonmaterialer. Særlig fiberpappet på­ kalder sig interesse, fordi det både er utrolig stærkt, gan­ ske elastisk og dertil miljøcertificeret. Det er flere milli­ meter tykt, fås med forskellige teksturer – lærredspræg, eksempelvis – og i mange forskellige farver. Elvos show­ room viser materialets mangfoldige muligheder, omend det fornemmeste vidnesbyrd om fiberpappets bestandig­ hed opleves i den til formålet indbyggede reol i et af kon­ torlokalerne; en reol, der blev bygget sammen med hu­ set, og som rummer kasser i fiberpap med afsluttede sa­ ger, vareprøver og relevante dingenoter: Kasserne åbnes og lukkes jævnligt, forsikrer Jonni Gabrielsen. Hospitaler, banker og offentlige styrelser har været blandt virksomhedens storkunder, men i takt med di­ gitaliseringen bliver behovet for fysisk arkivering sta­ dig mindre. Gennem de seneste mange år er i stedet et nyt kundegrundlag bygget op i form af reklamebureauer, tegnestuer og virksomheder, der ønsker at emballere ar­ kitektprojekter, giveaways, og finere gaver på fornem vis. Men også private dukker op og bestiller helt små serier af

10

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

04 2012


kas s er og ĂŚsker i fi berpa p bli v er n i ttet sa mm en .

04 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ă˜ B E N H A V N

11


ind e have r jonn i ga bri els en demon strerer fiber pappe ts e lasti c i tet. Ti l højre en skærehenhold svis nittemaski n e.

kasser, der med deres autenticitet finder vej ind i bolig­ indretningen eller private arkiver.

Kreative opgaver »Reklamebureauer og andre, lignende kunder er spæn­ dende at samarbejde med, fordi de er kreative. De kom­ mer ofte med et oplæg eller en idé, og så ser vi, hvor langt materialet kan bære,« forklarer Jonni Gabrielsen. Produktionen bygger på udstyr, der på ingen måde er digital: Her bukkes, stanses, slidses, skæres, nittes og 12

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

04 2012


præges på maskiner, der i sig selv er kulturhistorie, men som ikke desto mindre fungerer aldeles upåklageligt med deres pålidelige mekanik: »Men måtte der gå noget galt, har vi en smed, der hjælper os – reservedele kan vi af gode grunde ikke rigtig skaffe,« smiler Jonni Gabrielsen. Lige nu står Æskefabrikken Elvo dog over for en ud­ fordring, der kan vise sig at være større end digitalise­ ringen: Den tyske leverandør af fiberpap, der har været den samme siden 1935, er ophørt med sin produktion. Vist er pap og karton – som virksomheden benytter til en lang række løsninger – udmærkede materialer, men kan ikke forarbejdes eller har samme slidstyrke som fi­ berpap – pap, der er fremstillet af langfibret papmasse, der derpå presses til hele plader under voldsomt tryk.

Junior »Vi har søgt på nettet, gennem ambassader og eksport­ kontorer både i Vest- og Østeuropa efter en virksomhed, der kunne levere i den kvalitet, vi bruger. Men enten har man ikke villet hjælpe os, eller også har kvaliteten ikke været den rigtige,« fortæller Jonni Gabrielsen. Just nu er Elvo i kontakt med en østrigsk leverandør, hvis direktør for nylig aflagde virksomheden et besøg: »Han kunne godt se, at hans kvalitet ikke var rigtig – pappet knækker simpelt hen, når vi bukker det. Det ville han nu tage hjem og se på.« Tilbage ved maskinerne sidder også Ann Spuur og Heidi Jørgensen. Heidi Jørgensen går endnu under be­ tegnelsen “Junior”, da hun kun har været ansat i 27 år. Æskefabrikken Elvo har tilsluttet sig det nye netværk, CPHmade, som Hånd & Værk beretter om i dette num­ mer: »Det så seriøst og fornuftigt ud,« vurderede Jonni Gabrielsen, der allerede har oplevet det første spin-off i det nye netværk: Ganske tæt på Æskefabrikken Elvo lig­ ger motorcykel-tilbehørsfirmaet Customs from James­ ville. »Vi leverer i forvejen æsker til eksempelvis reservede­ le til biler og motorcykler, og derfor kunne det være na­ turligt at indlede et samarbejde med en virksomhed, der bygger custom-motorcykler,« konstaterer Jonni Gabriel­ sen.

04 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

13


FOTO : CARSTEN SNE J B J ERG / PO L FOTO

Uden støv var Jorden ikke til – en aften om stjernestøv og galakser i Det Videnskabelige Hjørne torsdag den 10. maj.

medlemsarrangEment:

Først var støvet ...

For at forstå Jordens oprindelse må vi forstå solsystemets oprindelse. For at forstå solsystemet må vi forstå, hvor­ dan stjerner og planeter bliver dannet. Denne forståelse kan vi nå frem til ved at studere de gas- og støvskyer, som stjernerne og planeterne er dannet af. – Og det har astrofysikeren Anja C. Andersen (46) brugt en ikke ringe del af sit liv på. Det begyndte i Sau­ di Arabien, hvor hendes far var udstationeret; her er ikke megen adspredelse at hente for en 15 årig pige, men man kan i hvert fald kigge stjerner, og således blev hun be­ stukket med en stjernekikkert. Dermed tændtes for en interesse, der blev hendes leve­ 14

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

04 2012

vej. I 1999 erhvervede hun en PhD. fra Københavns Uni­ versitet i astrofysik, hvorpå fulgte en række undervis­ nings- og lektorstillinger. Herudover har hun været knyttet til Frederic Schiller Universität i Jena, universitetet i Uppsala og Nordisk In­ stitut for Teoretisk Fysik. I dag er hun som docent knyt­ tet til centret Dark Cosmology Centre, et astrofysisk forskningscenter under Niels Bohr Instituttet, som do­ cent. Hendes drivkraft er først og fremmest hendes egen un­ dren over verdens tilblivelse og sammenhæng, og ikke mindst denne undren har gjort hende til en snart sagt in­


Stjernestøv og gal akser Torsdag den 10. maj kl. 19.00 i Laugshuset Nørre Allé. En aften i Det Videnskabelige Hjørne (åbent for alle medlemmer) med stjerneforskeren Anja C. Andersen. Pris kr. 200,-, der omfatter foredrag og traktement – et stjerneskud! Drikkevarer kan købes på stedet. Seneste tilmelding 1. maj.

ternationalt kendt kommunikator. Seneste projekt er bø­ ger rettet til børn. Dygtig formidling af kompliceret stof – eksempelvis i form af foredrag – har indbragt Anja C. Andersen op til flere priser, herunder Allan Mackintosh’ formidlingspris i 2000 og Danmarks Forskningsformidlingspris i 2004. I 2006 modtog hun den prestigefyldte Rosenkjærpris, der hver år overrækkes “en fremtrædende videnskabsmand eller kulturpersonlighed, der har vist evner til at gøre et vanskeligt stof tilgængeligt.” De af hædersbevisningen følgende radioforedrag kan endnu høres som podcasts

fra DR’s hjemmeside. Hertil føjer sig et hav af andre hæ­ dersbevisninger. Torsdag den 10. maj kl. 19.00 gæster hun Haandvær­ kerforeningens Det Videnskabelige Hjørne, hvor hun vil causere over “stjerner og galakser”, der just er titlen på hendes bog fra 2007. Herunder kommer vi til at høre om Mælkevejen som en typisk galakse, noget om “mørkt stof”, støv fra mars og stjernestøv i meteoritter. I forbindelse med foredraget – der er åbent for alle medlemmer af Haandværkerforeningen – serveres na­ turligvis et stjerneskud!

SJÆLDENT TILBUD I SKOVLUNDE Perfekt til håndværkeren og hans familie Pragtfuld Bolig/Erhverv i et plan, nær alle institutioner Velegnet til Store/små børn, super indrettet gårdhave

Kontakt:

Real/Mæglerne Ole Krarup Hansen Hold-An Vej 74 2750 Ballerup

Telefon: Telefax: mail:

44 65 20 00 44 65 20 86 ok@mailreal.dk

04 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

15


Fornyet indsats for flere lærepladser Håndværksrådet iværksætter projekt om “det gode match”, og Jobcenter København går på charmeoffensiv over for lokale virksomheder. Antallet af praktikpladser er dog ikke faldet væsentligt, fastslår DA.

Det er ikke virksomhederne, der svigter, når det gælder nye lære­ pladser – derimod er efterspørgslen på lærepladser steget. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev,

Agenda, optager virksomhederne i hovedstadsområdet stort set sam­ me antal lærlinge og elever som tid­ ligere. Ikke desto mindre – anfø­ rer Agenda – er antallet af praktik­

pladssøgende i hovedstadsområdet steget fra 2.191 i januar 2011 til 3.450 i januar i år, hvormed efterspørgslen er steget med hele 57 procent. Baggrunden er blandt andet, at

ARKIVFOTO : HENRIK NIE L SEN

Sti gen de eft erspørgs el på p ra kti kp la ds er er med ti l at tegn e bi lledet a f, at vi rks omhedern e tager færre elever. Men det er i kke hele sa n dheden .

16

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

04 2012


A nta lle t a f p r a k t i kp l ad ssøge nd e i hoved stad en er steget fra

16.000

i fj or. M e n a n ta lle t a f pr ak tikplad ser e r kun fald et med 257

14.000 12.000 10.000 8.000 6.000

(data e r eksk lu si v S o cial- og Su nd h ed sud danne lser ne o g Pædag og i sk G ru n d u d da n n else ).

4.000 2.000 JANUAR 2011 Ki lde : Da n sk A r b e j d sg i ver for ening og Bør ne- og

Praktikpladssøgende (brutto)

U n de rv i sn i n gsm i n i st e r ie t.

flere unge, der tidligere klarede sig ved ufaglært arbejde, i dag søger ind på uddannelserne på grund af kri­ sen, og fordi kommunerne udvirker, at unge kontanthjælpsmodtagere, der har et grundforløb bag sig, bli­ ver puffet tilbage i erhvervsuddan­ nelsessystemet.

Projekt Det gode match Uanset hvilken årsag der måtte være til det stigende behov for læreplad­ ser, er der al mulig grund til at til­ vejebringe flest mulig af dem; i hvert fald for de uddannelsessøgende, der er motiverede og kvalificerede til at tage en erhvervsuddannelse. Det har bevæget Håndværksrådet til at for­ mulere et projekt om, hvordan vi udvikler helt nye redskaber til på en gang at rekruttere uddannelsessø­ gende og at fastholde dem i lærefor­ holdet. “Praktikpladsen – det gode match” skal bygge på samtaler med de unge selv, jobcenterkonsulenter og virksomheder og skal munde ud i redskaber til at finde det gode match

mellem elev og virksomhed. I pro­ jektet indgår også, hvordan man kan sikre den fornødne forventnings­ afstemning mellem parterne, så de hver især ved, hvad de går ind til. I projektet skal der også samarbej­ des med de tekniske skolers prak­ tikpladskonsulenter. Resultatet skal være tre inspirationshæfter – herun­ der et hæfte til virksomhederne om, hvordan de kan udvikle deres an­ sættelsesprocedurer og sikre, at de får den rigtige elev.

Håndværket med Haandværkerforeningen i Kjøben­ havn har givet tilsagn om at medvir­ ke i projektet, herunder tilvejebrin­ ge virksomheder til at levere de for­ nødne inputs. Desuden er Jobcenter København en aktiv samarbejds­ partner. I jobcentret i Skelbækgade på Vesterbro er samlet en klynge af medarbejdere, der har ansvaret for at kanalisere unge ud i læreforhold – unge fra det øvrige København hen­ vises simpelt hen hertil.

04 2012

JANUAR 2012 Igangværende aftaler

Selv om virksomhederne traditi­ onelt rekrutterer elever gennem de tekniske skoler, vil Jobcenter Køben­ havn meget gerne gøre opmærksom på sig selv. Det gør de med en række tilbud til både de unge selv og virk­ somhederne. Ifølge jobkonsulent Dorthe Maisie Pedersen kan Jobcen­ ter København blandt andet frikøbe en svend i virksomheden for at lade denne være mentor for en uddannel­ sessøgende i et antal timer om ugen. Hertil kommer muligheden for at arrangere korte praktikforløb af en måneds varighed, så arbejdsgiver og potentiel elev kan se hinanden an. Jobcentret tilbyder herudover at bi­ stå virksomheder med at blive god­ kendt som lærepladser – det sker ty­ pisk gennem de faglige udvalg – og at føre virksomhederne gennem et ny mesterlæreforløb, hvis dét er øn­ sket. Jobcenter København iværksæt­ ter i disse måneder en praktikplads­ kampagne over for virksomhederne.

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

17


h at t e m age r st i g anderse n i si t re v i er m e d u d valge t a f a r ke ty p e r n e b l a n dt k l assi ske h atte .

Jonglørhatte er blevet en interessant eksportartikel for Danmarks eneste tilbageværende hattefabrik: Andersen & Berner er blevet et brand. FOTO : HENRIK NIE L SEN

18

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

04 2012


Hatten af for hele verden

Des i gn tekn olog – og me d hjælp er – s i gn e holten ha r udvi klet et klas s i sk-

Der var engang, da hattebranchen var en stor og betyd­ ningsfuld industri i Danmark. Fabrikkerne kunne be­ skæftige hundredvis af medarbejdere i treholdsskift; driftige folk drev butikker i dusinvis landet over, og frem til og i tiden kort efter Anden Verdenskrig var branchen tilmed markedsledende i hele Skandinavien. Naturligvis var branchen som så mange andre ind­ delt i snævre faggrænser: Hattemageren pressede hatte­ ne, modisterne pyntede og dekorerede, stråsyerne havde monopol på hatte i strå; selv medarbejdere, der pakkede hattene, var specialister heri. Derfor var det et lukrativt marked, som hattemager John Andersen besluttede sig for at gå ind i – dengang i 1946 ude i Dragør – sammen med sin kompagnon, Flem­ ming Berner. Årsproduktionen nåede gennem årene helt op på en million hatte, og virksomheden etablerede tid­ ligt eksport, herunder ikke mindst til Sverige.

04 2012

modern e corp orate des ig n ti l a n ders en & bern er.

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

19


M e d e t p ro d u k t i o n sa p pa r at, d e r går e t å r hu n d re d e ti lbag e , k a n sti g a n d e rse n f r e m stille h at te i se r i e p ro d u k ti o n

Og virksomheden eksisterer endnu – trods et mildest talt reduceret marked. Ejeren hedder Stig Andersen – søn af John Andersen.

Udlært hos Arne Zeiss »Jeg begyndte jo at lave hatte allerede som femårig, så det var helt naturligt at gå i lære, da den tid kom,« fortæller Stig Andersen (47), der blev udlært hattemager hos Arne Zeiss i Stengade på Nørrebro – hvis lokaler Andersen & Berner siden overtog, inden man – efter en kort afstikker til det fjerntliggende Glostrup – lejede sig ind hos Rud. Rasmussens Snedkerier på Nørrebrogade i 1983. Her har virksomheden ligget siden. Mens Flemming Berner trådte ud af virksomheden sidst i 1970’erne, hørte Stig Andersens far først op som 80-årig i 2005. – Hvordan kan det så hænde, at en virksomhed, hvis

20

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

04 2012

kerneprodukt væsentligst er gået af mode, fortsat trives – endsige beskæftiger sin ejer op imod 100 timer om ugen? Et mindre, privat kundesegment og et interessant eks­ portmarked, lyder svaret. Med tilføjelsen: Og teatrene og jonglørhattene …

Teatrene »Vi har altid samarbejdet med teatrene, men vi koncen­ trerede os endnu mere om dem, da salget af hatte – næ­ sten overnight – bremsede op i 1995,« fortæller Stig An­ dersen, der nyder at samarbejde med kreative scenefolk. Kunderne er selvsagt ofte danske teatre – fra Det Ny Tea­ ter til Cirkus Revyen – men Andersen & Berner har leve­ ret til teatre så langt væk som på Hawaii. Blandt kunder­ ne er også Det Kgl. Teater, hvis modistværksted vi beret­ tede om i fjor. Især opgaver i hele serier lægger teatret ud,


fordi Andersen & Berner er bedre gearet til en egentlig serieproduktion. Hattene bliver til på baggrund af sceno­ graf, instruktør og eventuelt skuespillerne selv. Men jonglørhattene, da? Der har blandt artister i hele verden gennem årene bredt sig den trend at jonglere med hatte frem for bolde eller kegler. Hattene skal være af en særlig beskaffenhed: De skal være opbygget af tre lag filt – mod sædvanligvis et enkelt.

i n den fi lten ka n bruges – formes – ska l den bla n dt a n det i gen n em et s hella kba d.

Ku’ da gøres smartere »En dansk artist bosiddende i Japan kom forbi og ville have en hat repareret. Jeg kunne jo se, hvordan den var opbygget, og tænkte: Det kan da gøres smartere. Det var begyndelsen,« husker Stig Andersen, der i dag produce­ rer og eksporterer mellem 3.000 og 5.000 jonglørhatte

04 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

21


om året til hele verden. Hemmeligheden består i at op­ bygge de tre lag filt ad én omgang frem for blot at monte­ re tre forme oven på hinanden. Virksomheden er i konkurrence med blandt andre Kina, men det tager Stig Andersen helt afslappet. Pro­ duktionen er for langsom, kvaliteten for dårlig. I det hele taget venter han, at den kinesiske frembrusen – i hvert fald inden for denne branche – vil tage af over de næste 10 år: Det forekommer sikrere at købe i Europa, leverin­ gen sker hurtigere, kvaliteten er bedre: »Kineserne måler sig op imod mængden snarere end kvaliteten,« konstate­ rer Stig Andersen.

si gn e h o lt en – til højr e – er u d da n n e t designteknolog, m e n h a r i høj gr ad flair for h at te m age r fage t.

22

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

04 2012


Kunder er også designere og designstuderende, der skal have realiseret deres projekter, og endelig er der en­ kelte private.

Produktion som i 1910 Rygraden i værkstedet er de tre pressemaskiner, der stammer fra Skodsborg Hattefabrik. Helt nye er de ikke: »De er vel fra århundredskiftet – forrige århundredskif­ te!« noterer Stig Andersen, der tilføjer, at her produce­ res hatte på samme måde som i 1910. Hver pressemaski­ ne har udgjort en arbejdsplads for en hattemager, og at værkstedet disponerer over tre eksemplarer gør, at der kan opretholdes en kontinuerlig produktion. Filten – den mest almindelige er uldfilt, men her arbej­ des også i filt på bæver, hare og kaninhår – kommer først i et bad af shellak, der stiver filten, hvorpå den sprøjtes med vand, så den bliver fugtig og kan trækkes i. Dernæst sættes den i pressemaskinen, hvorpå den skal tørre, og så kan der syes, sættes bånd i og pyntes.

Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

Formene Måtte rygraden være pressemaskinerne, er formene hvirvlerne: Samlingen, der omfatter et sted mellem 2.000 og 3.000 forme, er blevet til over alle årene, og Stig An­ dersen er stadig liebhaver, om nogen måtte ligge inde med flere. Langt størsteparten er udført i træ – ellers i glasfiber eller metal. Værkstedet disponerer over forme helt tilbage fra 1920’erne – og hatte baseret på disse for­ me er der i øvrigt endnu god afsætning på. Gennem åre­ ne har Stig Andersen også selv fremstillet forme. Når puld kombineres med skygge, forekommer kombinatio­ nerne uendelige. Så er her alle prøverne: I allehånde farver, i allehånde moder. Og Signe Holten. Signe Holten er designteknolog og er nu i færd med at tage en bachelorgrad i business og design, hvormed hun blandt andet bliver kvalificeret til at bevare og styr­ ke markedet for atypiske virksomheder som Andersen & Berner: Skandinaviens eneste af sin art.

44 98 90 77 hejas@mail.danbbs.dk G A R A N T I P Å K VA L I T E T

04 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

23


AKTUELT Nyt erhvervsservice muligt at klare meget mere på en gang, herunder få svar på forespørgsler og tilladelser. Med den nye struktur realiserer Københavns Kom­ mune et ud af de 52 forslag fra den såkaldte Copenha­ gen Business Task Force, som kommunen besluttede at arbejde videre med. Det ny Erhvervsservice blev formelt indviet ved en reception den 30. marts. FOTO : HÅND & VÆRK

Københavns Erhvervscenter har taget navneforandring til Københavns Erhvervsservice, men heri ligger mere end et navneskifte. Fra 1. april får virksomhederne blandt andet mulig­ hed for at få tilknyttet én kontaktperson, der vil kunne guide dem igennem eksempelvis ansøgningsprocedurer. Det sikrer blandt andet, at virksomhederne ikke får af­ slag i situationer, hvor ekstra viden og hjælp kunne have ført til god­ kendelse. Samtidig bliver sagsbehandlings­ tiden sat ned. Dernæst planlægger Køben­ havns Erhvervsservice flere såkald­ ste stjernemøder til virksomheder­ ne – møder, hvor en virksomhed sidder til bords med flere relevante sagsbehandlere fra kommunen på en gang, så sagerne kan klares hur­ tigere. Med Københavns Erhvervsser­ vice bliver der også sat fart i en om­ fattende digitalisering, der gør det

Glasskade Hærværk

Indbrud

GLARMESTRENES

DØGNVAGT 70 100 100 Glarmestrenes Døgnvagt A/S er medlem af Glarmesterlauget og Sikkerhedsbranchen.

24

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

04 2012


AKTUELT Er der en ledig tilstede? En større andel af befolkningen i København er ledige sammenlignet med resten af landet, og det er der flere grunde til. Dels rammer krisen senere i storbyen, dels bliver rigtig mange uddannet i København, og de bliver hængende, indtil de har fundet et job – enten i eller uden for Hovedstaden. Således lød nogle af betragtningerne under Køben­ havns Kommunes beskæftigelseskonference den 22. marts med deltagelse af en bred kreds af arbejdsmarke­ dets parter. Beskæftigelsesborgmester Anne Mee Allerslev ind­ ledte mødet og konstaterede, at »København er godt på vej til at løse ledighedsproblemerne, men vi skal gøre det endnu bedre og fortsætte samarbejdet og dialogen samt sætte handling bag de mange fine ord. For mange men­ nesker er krisen kommet tæt på, og beskæftigelsesudfor­ dringen bliver ikke mindre i og med, at der hver måned året rundt kommer 800 nye borgere til byen.« Konferencen bød på oplæg fra repræsentanter fra LO i Storkøbenhavn, Akademikernes A-kasse, Dansk Ar­ bejdsgiverforening og HK’s arbejdsløshedskasse. Uden undtagelse var der enighed blandt oplægsholderne om, at dialogen og samarbejdet var vigtig for at nå i mål – L U

K

A

S

Ø

J

E

Svaret er ”ja” og særligt i København, hvor det lokale beskæftigelsesråd havde indbudt til en konference om overledigheden i København.

og HK måtte medgive, at ledigheden måske var selvfor­ skyldt, da man ikke var opsøgende nok. Inspireret af de mange oplæg fortsatte diskussionen i fire grupper med hvert sit fokus: Jobcentrene, de ledige, virksomheder og a-kasse. Blandt de efterfølgende konklusioner lød det, at det kan være vanskeligt at matche de rigtige ledige med de rigtige stillinger, og at jobcentrene gerne må gå endnu tidligere i gang med motivationsforløb. Virksomheder­ ne skal ikke løbes over ende af jobcentrene – omvendt skal virksomhederne vide, at jobcentrene spænder over en bred palet af serviceydelser, når det gælder rekrutte­ ring. – Af Lars Magnus Christensen N

H

O

S

P

I

T A

L

Glæden ved at se · Grå stær · Tunge øjenlåg · Ny laserbehandling i stedet for briller · Ny undersøgelse af sukkersygeforandringer på nethinden · Retinalyze Software

LUKAS Ø J E N H O S P I TA L

04 2012

Lukas Øjenhospital Bernstorffsvej 20 2900 Hellerup Telefon 3965 1203 Telefax 3965 1209 www.lukaseye.com info@lukaseye.com

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

25


HAANDVÆRKERFORENINGEN I KJØBENHAVN Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

onsdag den 23. maj kl. 18.15 i Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K med følgende DAGSORDEN jf. vedtægternes § 6

1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår 1. næstformand, oldermand, malermester Per Vangekjær 2) Aflæggelse af formandens beretning 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budget for 2012 til efterretning 4) Fastlæggelse af kontingentsatser for 2013 Bestyrelsen foreslår uændrede satser, således at fuldt personligt kontingent i 2013 udgør kr. 755,-, nedsat kontingent kr. 190,- samt laugskontingent kr. 26,-. 5) Valg af formand Formanden er ikke på valg i 2012. 6) Valg til bestyrelsen Efter tur afgår oldermand, konditormester Bo Johansen, oldermand, glarmester Bjarne Andersen, administrerende direktør, ingeniør Jan Bruus Sørensen, oldermand, snedkermester Niels Roth, oldermand, blikkenslagermester Søren Schmidt og oldermand, brolæggermester Claus E. Johnsen. Bestyrelsen indstiller til genvalg. 7) Meddelelse om personskifte blandt de delegerede medlemme af repræsentantskabet 8) Valg af medlemmer til repræsentantskabet Bestyrelsen foreslår genvalg af bagermester Steen Friis Nielsen, el-installatør Tom Lindquist, viceoldermand, gravørmester Ken Schwartz, konditormester Mette Søgaard, malermester Dennis Lindholm, tapetserermester Michael Schmidt, skorstensfejermester Henrik B. Jensen, stukkatørmester Henrik Nygaard Svensson, urmagermester Erik Farup, slotschef Flemming Frydendal, advokat Henning Bihl, IT-konsulent Lars Frid-Nielsen, advokat, partner Jens Hjortskov og underdirektør Peter Kjølby samt ekstraordinært nyvalg for 1 år af guldsmedemester Lasse Bæhring, smedemester Steen Ole Carmel og adm. direktør Ane Buch. 26

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

04 2012


Endvidere foreslår bestyrelsen nyvalg af automalermester Jan Elvekjær, blikkenslagermester Harry Munk, buntmagermester Pia Christensen, frisørmester Jens Koch, slagtermester Svend C. Larsen, snedkermester Mads Raaschou.

Endvidere foreslår bestyrelsen nyvalg af billedkunstner Lise Malinovsky, adm. direktør Jakob Dreyer, direktør, advokat Jens Anker Hansen, afdelingsleder, konservator Søren Bernsted og direktør Jan Michael Hansen.

9) Valg af ekstern revision Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Deloitte. 10) Valg af to interne revisorer Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Fristrup Jensen og nyvalg af stukkatørmester Peter Funder. 11) Valg af revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Saabye. 12) Behandling af rettidigt indkomne forslag 13) Eventuelt Servering ef ter generalforsamlingen Efter generalforsamlingen serveres en en buffetanretning med vand, øl, vin og kaffe. Pris kr. 300,- pr. person. Kapelmester Allan Steen underholder ved flygelet. Tilmelding til spisning er nødvendig og kan ske pr. telefon 3312 2717 senest onsdag den 16. maj.

• • • • • • • •

Bearbejdning af glas Servicearbejder Ejendomsservice Renoveringsopgaver Butiksruder lagerføres Facader, indgange, vindfangspartier i aluminium og hærdet glas Sikringsopgaver (EDB-centraler mv) SKAFOR-godkendt – mekanisk sikring

Vi sætter kunderne i centrum – døgnet rundt Glarmestrenes Døgnvagt – 70 100 100

Zederkop A/S • Høffdingsvej 16 • 2500 Valby • T 3630 2010 • F 3630 5095 • Web www.zederkop.dk

04 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

27


AKTUELT Tvang virker! Eller – Tvang virker! konstaterer Københavns Kommune og glæder sig over, at indførelsen af sociale klausuler i 2010 har skabt 55 nye lærepladser i virksomheder, der har ud­ ført opgaver for Københavns Kommune. Frem til 2015 vil der etableres ydereligere 350 lærepladser, vurderer kommunen. Men København praler uden grund, mener Dansk Byggeri. »55 lærlinge på byggeprojekter til fire milliarder kro­ ner. Det er et forholdsvis lille antal, der viser, at brugen

SØKVIST EL-ANLÆG A/S Herlev Torv 26 · 2730 Herlev Tlf 44 94 55 03 · Fax 44 94 72 71 Ålekistevej 36 · 2720 Vanløse Tlf 38 74 20 26 · Fax 38 74 24 59 gis@soekvistdk

Alt hvad du tænder på www.soekvist.dk

Med udgangspunkt i VVS

DE BLÅ MÆND

leverer vi det gode håndværk – til dig i Storkøbenhavn ...

af sociale klausuler er ren symbolpolitik, som politiker­ ne bruger til at vise, at de gør noget. Men reelt har socia­ le klausuler en meget lille effekt,« anfører afdelingschef i Dansk Byggeri, Louise Pihl. Hun mener, at vejen frem er partnerskabsaftaler med kommunerne, og dem forhandler Dansk Byggeri i øje­ blikket med 12 kommuner om. »Den fleksibilitet, der er i en partnerskabsaftale, får simpelt hen flere til at turde ansætte en ekstra lærling,« vurderer hun.

Sankt Annæ moderniseres Området omkring Sankt Annæ Plads, Strandstræder­ ne og Kvæsthusgade skal renoveres, mener Realdania og Københavns Kommune. Frem til maj skal tre tværfaglige rådgiverhold udarbejde forslag til bylivsprogrammer, der kan skabe en ny sammenhæng og helhedstænkning, der er en forudsætning for at opnå et byliv og en arkitektur, der matcher omgivelserne. Arbejdet skal ses i sammenhæng med, at lokale parke­ ringspladser flyttes under Kvæsthusmolen. Læs også på www.kvæsthusprojektet.dk

Vi forstår din branche. På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden.

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK 28

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

04 2012

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited


NYT FRA KLUBBERNE Besøg hos Per Hebsgaard KUnstklubben

Formand: Birgitte Andersen, tlf. 3990 9122 Glarmester Per Hebsgaard er mere end glarmester: Sna­ rere en forløser af kunstværker, der indbefatter glas. Søn­ dag den 22. april drager medlemmerne af Kunstklubben til Præstø for at aflægge besøg i troldmandens værksted kl. 11.00 på adressen Mønvej 30. Her beretter Per Hebs­ gaard om de mange store glasarbejder, han udfører for kunstnere fra ind- og udland. Efterfølgende spiser medlemmerne frokost på Café Mocca i Præstø.

Golferne rejser til Toscana Golfklubben

Formand: Bjarne Dam, tlf. 2445 1070 Golfklubben planlægger en herlig efterårstur til italien­ ske Toscana i dagene 17.-24. september. Medlemmerne bliver indkvarteret på golfresortet Poggio dei Medici og skal gennemføre to runder golf her og desuden en run­

de på Ugolino Firenze samt på Pavioere. Hotellet er den rene luksus med adgang til tyrkisk bad, fitnesscenter og en udendørs swimmingpool. Der er også mulighed for at smage på ost, vin, parma­ skinke og forskellige olivenolier. Turen gøres for 9.000 kr. pr. person med et enkeltvæ­ relsestillæg på 1.600 kr.

Vandreklubben på Sydamager VANDREklubben

Formand: Torsten Jagd. tlf. 4566 0837 Fasanstien, Kongelunden og Sønder Skovskanse – sådan lyder nogle af interessepunkterne under Vandreklubbens tur søndag den 22. april med start kl. 10.00 fra parke­ ringspladsen i Dragør Golfklub, Kalvebodvej 100 i Dra­ gør. Den lange tur går endvidere til Møllevangsstien, Hej­ resøen og Pumpestationen, inden kort og lang tur mødes over frokosten i Golfklubben kl. 13.00. Kommende ture er planlagt til 13. maj, 17. juni, 12. august samt Bornholmerturen 5.-9. september.

04 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

29


NYE MEDLEMMER

I henhold til lovenes § 3 meddeles, at følgende er optaget som medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn: Glarmester Henrik Sillemann, Amagerbrogade 161, 1. th., 2300 København S Glarmester Jesper Sillemann, Strandlodsvej 120, 2300 København S Indmeldt v. Bjarne Andersen Produktionschef, teknisk supporter Peter Eggert Erik­ sen, Tværskiftet 5 B, 2730 Herlev Indmeldt v. Conny Petersen

Medejer Marie Dreyer Nathan, Rødtjørnevej 2, 2720 Vanløse Indmeldt v. Jakob Nygaard Dreyer Indehaver Per Vilslev, Nordhøjvej 22, 3400 Hillerød Direktør Annette Toft, Kløvervang 3, 2970 Hørsholm

Brug passiverne aktivt Med mindre din virksomhed adskiller sig

– dermed får passiverne en aktiv rolle i virk-

radikalt fra alle andre, er der mere fokus på

somhedens drift.

selve driften end på balancen. Men måske

Vi tilbyder en rådgivning, som kommer rundt om både gælds-

er det på tide at tænke lidt utraditionelt og få øjnene op for nye finansielle muligheder?

Lad balancen bidrage til driften af din virksomhed

stering og forsikring. Det giver det fulde overblik til at vurdere, hvordan

Der kan være friværdi i ejendommen, som med fordel kan

balancen bedst optimeres. Og vi kommer

aktiveres, eller der kan være behov for at

gerne med vores anbefaling.

tilpasse virksomhedens finansielle struktur

Erhverv København - telefon 44 55 46 00

30

pleje, finansiering, inve-

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

04 2012


H A A N DVÆR KER FOR E N I N GE N I K JØB EN H AV N DRONNINGENS TVÆRGADE 2 A 1302 KØBENHAVN K TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK KONTORTID : MAN-TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Dansk Fagpresse Tilsluttet Fagpressens Mediekontrol R EDAKT I ON Adam Pade (ansvh) Postboks 140 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 fax 4848 2922 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk BLADUDVALG Henrik Tofteng Niels Roth Claus Johnsen Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Sonja Stæhr Adam Pade

BE STY R E LS E FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆST FO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆST FO RM A ND : Jan Bruus Sørensen Adm. direktør, ingeniør

Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Bo Johansen Oldermand, konditormester Claus Johnsen Oldermand, brolæggermester

Bjarne Andersen Oldermand, glarmester

Mette Palsteen Oldermand, tapetserermester

Niels Roth Oldermand, snedkermester

D I R EK T I O N

Peter Steen Mortensen Murermester

Anne-Marie Mærkedahl Ole E. Nielsen

T RYK Rosendahls

Næste nummer udkommer onsdag den 16. maj. Redaktionen slutter tirsdag, den 24. april.

04 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

31


Magasinpost SMP ID NR 42419

DETSKER I HAANDVÆRKERFORENINGEN

Mandag 16/04 Danseklubben Tirsdag 17/04 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 18/04 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 19/04 Vinklubben (generalforsamling) · Lanciers-undervisning Søndag 22/04 Vandreklubben · Kunstklubben Mandag 23/04 Gourmetklubben (generalforsamling) Tirsdag 24/04 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 25/04 Haandværkerforeningen: Rosenborg Torsdag 26/04 Golfklubben · Bowlingklubben · L’hombreklubben · Skydeog Kegleklubben (generalforsamling) · Lanciers-undervisning Lørdag 28/04 Teaterklubben Søndag 29/04 Musikklubben Tirsdag 01/05 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 02/05 Repræsentantskabsmøde Torsdag 03/05 Bowlingklubben (generalforsamling) Tirsdag 08/05 Medaljefest · Svømmeklubben Torsdag 10/05 Det Videnskabelige Hjørne Fredag 11/05 Golfklubben Lørdag 12/05 Teaterklubben Tirsdag 15/05 Svømmeklubben Lørdag 19/05 Gourmetklubben Tirsdag 22/05 Svømmeklubben Onsdag 23/05 Haandværkerforeningens generalforsamling Torsdag 24/05 Teaterklubben (generalforsamling) Lørdag 26/05 Golfklubben Tirsdag 29/05 Svømmeklubben Torsdag 31/05 Golfklubben · Globetrotterne (generalforsamling)

A l henvende l se til :

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H AV N • D R . T VÆ R G A D E 2 A • 1 3 0 2 K Ø B E N H AV N K

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 1302 København K

Hånd & Værk 04 2012  
Hånd & Værk 04 2012  

Magasin om det gode håndværk og medlemsblad for medlemmerne af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Advertisement