Page 1

w w w. hv fkb h. dk

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

i cykelmagerens værksted Håndlavede cykler for enhver smag

»Kommentar«: – Er der en håndværker til stede? | Håndværkerdyst i Odense Medlemstilbud: Lær at danse lanciers! | Nyt fra klubberne | Det sker

|

En boggave til Dronningen

|

02 2 012


En af Danmarks mest spændende erhvervsskoler Syv forskellige indgange fører til over 30 forskellige erhvervsuddannelser Kurser og efteruddannelse Virksomhedstilpassede kurser HTX - Teknisk Gymnasium Se meget mere på

www.tec.dk Teknisk Erhvervsskole Center Afdelinger på Frederiksberg og i Lyngby, Gladsaxe, Ballerup og Hvidovre

Hvfor_0210.indd 1

20-01-2010 10:34:40


KOMM E N TA R

robert s øren s en

»– Er der en håndværker tilstede?« Da Hendes Majestæt Dronningen i 1980 udnævntes til Æreshåndværker, benyttedes lejligheden til at gøre ekstra ud af medaljefesten på Københavns Rådhus det år: Således oplæste kgl. skuespiller Poul Reichhardt en tekst af Hånd & Værks daværende redaktør, Knud Meister, om industrialiseringens triumf over håndværkeren – en triumf, der blot varede, indtil maskinen gik i stå: “Og en og anden råbte – hør, – er der mon en faglært mand til stede?!” Det var der, og det er der, men nogen prestige i at få maskinen til at virke på ny tillægger man ham ikke. “Man” er de 2.014 danskere, der har medvirket i Ugebrevet A4’s analyse af, hvordan de vil rangere 99 professioner. Her indtager de bogligt funderede erhverv – sine steder så arrogant kaldet de videnstunge erhverv – de øverste pladser, mens vi først møder de klassiske håndværk – elektrikeren – på en 43. plads. Det er der kultur i og tradition i – og uddannelsespolitik bag. Siden før Holbergs tid var der af gode grunde knyttet voldsom prestige til at “blive holdt til bogen”. Det var de færreste beskåret at kunne læse på universitetet, og til de

FORS I DE N

akademiske uddannelser var knyttet samfundets højeste stillinger – magt og indflydelse. Dette billede har grundlæggende ikke ændret sig til trods for, at SU, lempelige adgangskrav og et udtalt samfundsønske har befordret ulig nemmere adgang til de højere læreanstalter, og at håndværksuddannede i dag har rigelige muligheder for læse videre. Heroverfor står skiftende regeringer, for hvem den højst mulige uddannelse er blevet et mantra for vækst og udvikling – og i dette øjemed har gjort erhvervsskolerne til parkeringsplads også for mindre uddannelsesparate elever, der ellers ingen tilbud får. Noget tyder heldigvis på, at vor nuværende børne- og undervisningsminister ser anderledes herpå – hvorfor kvitteres behørigt og forhåbningsfuldt. Vi vil skabe højere prestige om dét at være håndværker! Håndværkeren er rygraden i og forudsætningen for et funktionelt moderne samfund. Når vi under danmarksmesterskaberne i Odense i den forgangne måned ser på, hvad unge håndværkselever præsterer, turde der også være et stærkt fundament at bygge på. Uden håndværkeren går akademikeren i stå.

sö gr eni c y k ler gør en dyd u d af at skræddersy di n c ykel med egn e komp on en ter. læs p o rt r ætte t sid e 18 (foto: henr ik Nie lsen )

02 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

3


Mesterskaber bider sig fast deta i ls l ag ter F re de rikke flyg er og e rn æ rin gsas s i ste nt Su san ne H vas.

Det var svært at få armene ned, da det under præmieoverrækkelserne blev offentliggjort, at mere end 20.000 havde lagt vejen forbi Odense Congress Center under årets danmarksmesterskaber i håndværk – eller DM i Skills, som mesterskaberne hedder med reference til verdensmesterskaberne, World Skills. Det var mere end 6.000 flere besøgende i forhold til i fjor og turde være udtryk for, at idéen om et gigantisk udstillingsvindue for håndværket er rigtig. I år dystede 200 unge fra 27 konkurrencefag om at være de bedste, og otte fag optrådte som såkaldte demonstrationsfag – fag, der viser fanen, men som enten selv holder deres mesterskaber, eller hvor økonomi og praktik var hindringer for at deltage som konkurrencefag. Stemningen i dé dage i Odense forekom da også som om, den var endnu højere end under premieren i 2011, og besøgende, der ligeledes havde overværet verdensmesterskaberne i London, Calgary, og hvor de

Tøm re r tobias skov pede rs e n og g l a rm e ste r be njamin T h orl ac iu s.

4

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

02 2012

nu har været afholdt gennem årene, følte sig helt hjemme.

Minister åbnede Mesterskaberne blev åbnet torsdag morgen den 27. januar af blandt andre Odenses borgmester Anker Boye og børne- og undervisningsminister Christine Antorini, og derpå kastede stukkatørerne, træfolkene, frisørerne, kosmetologerne, malerne, blikkenslagerne, murerne og så fremdeles sig over de udfordrende konkurrenceopgaver, altimens alt, hvad der kunne krybe og gå af uddannelses- og organisationsfolk, nærmest følte sig som værter ved en fætter-kusinefest. Sideløbende med konkurrencerne fik skoleelever fra stort set hele landet lejlighed til at prøve kræfter med et udvalg af hele 25 håndværksfag – kombineret med studievejledning. Måske var den høje stemning også præget af, at det danske landshold kom så sejrrigt hjem som ingensinde fra sidste års verdensmesterskaber i London: Alle tre medaljevindere –


FOTO : HÅND & VÆRK

å re t s da n m a r ksm e st r e h y ld e s a f m e da l j e v i n d e r n e f ra wo r ld ski lls, N i kol a j W i n th e r B u u r- m o u r i d se n , ni col a i M u n ks­ ga a rd asm u sse n og j e sp e r g u ld ni e ls e n .

Høj stemning, begejstring og flotte præstationer – Danmarksmesterskaberne i håndværk i odense var en fagenes fest.

guldmedaljevinderne, murer Nicolai Munksgaard Asmussen og bygningsmaler Jesper Guld Nielsen og

sølvmedaljevinder, karrosseritekniker Nikolaj Vinther Buur-Mouridsen, delte da også generøst ud af de-

res oplevelser fra de hektiske konkurrencedage i Lonon i oktober, og alle tre medaljevindere stod for over-

Mærsk Legatet for unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet Bestyrelsen for A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har til uddeling i 2012 bevilget to legatportioner à kr. 75.000,- fra ”Mærsk Legatet for unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet”. Ansøgere skal have modtaget svendebrev som håndværker og skal være udlært i en virksomhed, der er medlem af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Ansøgningen skal være bilagt kopi af svendebrev, en redegørelse for ansøgerens rejse- og videreuddannelsesplan, budget herfor samt eventuelle anbefalinger og andet, der kan belyse ansøgningen. Overrækkelse af legaterne sker ved den årlige medaljefest på Københavns Rådhus i maj 2012. Skriftlig ansøgning sendes senest den 18. april 2012 til Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Dronningens Tværgade 2A, 1302 København K, der også står til rådighed med yderligere oplysninger.

02 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

5


Møbelp olstrer, tækker, kon di tor og bygn i n gs ma ler.

Netop under de nationale danske mesterskaber er der mulighed for, at også de mindre fag kan lade sig repræsentere. Således kunne vi i år opleve tækkere og stenhuggere, serigrafiteknikere og skiltemalere foruden tag-

dækkere, gulvlæggere og stukkatører. Glædeligvis havde SkillsDenmark – foreningen bag arrangementet – formået et stadig stigende antal sponsorer til at medvirke, og også Haandværkerforeningen var igennem Th. Krøyer-Stillinges Fond medsponsor. Viften af sponsorer var i sig selv med til at skabe en oplevelse af bredde. Under afslutningen talte blandt

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

02 2012

rækkelserne af præmierne – et diplom og fornem lille skulptur – under afslutningsceremonien lørdag.

POLSTRER og stukkatør

6

andre tidligere undervisningsminister Bertel Haarder, der ønskede at viderebringe en pris – Overlærer M. Rasmussens Mindepris – til et fortjenstfuldt ungt menneske. Modtageren blev Nicolai Munksgaard Asmussen, der holdt en velformuleret, varm tale til konkurrencedeltagerne. Danmarksmesterkaberne afholdes i Aarhus næste år – forventeligt på ny op til og i sidste weekend i januar.


Rejselegater til unge håndværkere Gurli og Paul Madsens Fond uddeler rejselegater til unge håndværkere med henblik på videreuddannelse i udlandet. De vigtigste betingelser: · Alder under 30 år. · Svendebrev som håndværker eller dermed ligestillet bevis. · En plan for videreuddannelse i udlandet. Formålet med studierejsen kan være undervisning på en skole eller en institution, praktik på en arbejdsplads, projektarbejde eller faglige konkurrencer. Der er mange muligheder. Eksempler på legater:

· Møbel- og bygningsrestaurering i England og Italien · Praktik i snedkerværksted i Japan · Konditorkurser i Paris.

Legatbeløbet afhænger af budgettet for det enkelte projekt. Det er sjældent under kr. 25.000 og undertiden op til kr. 100.000. Legatet skal være tildelt inden udrejse. Ansøgningsfrist hvert år 1. april. Ansøgningsskema og yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Gurli og Paul Madsens Fond Advokat Søren Jenstrup Rådhuspladsen 4 – 1550 København V sje@lett.dk.


FOTO : HENRIK NIELSEN

8

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

02 2012


En boggave til Dronningen Med en helt original kreation – en nålebog – hylder de t samlede københavnske håndværk Dronningen i anledning af hendes 40 års jubilæ um som regent.

En nålebog i det pureste guld – så fornem er det samlede københavnske håndværks gave til Hendes Majestæt Dronningen i anledning af hendes 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012. Nålebogen er tilmed en helt original kreation – udtænkt af Haandværkerforeningens direktør, Anne-Marie Mærkedahl, designet af æresoldermand, kgl. hofjuveler Flemming Hertz og frembragt af sølvsmed Erik Sjødahl. Laug og foreninger under Haandværkerforeningen har bidraget efter evne til gaven, hvormed en 150 år gammel tradition for at hædre og ære Kongehusets medlemmer ved særlige begivenheder har sit forblivende. – En nålebog? Som det turde være de fleste bekendt, nærer Dronningen en vis hu for broderiet; en lidenskab, der gennem årene er udmundet i kostelige værker, herunder ikke mindst et antal skattede messehageler. Til at brodere hører selvsagt nåle i varierende dimensioner. De bør rettelig sidde i en nålepude eller nålebog. Sidder de i en nålebog, lader de sig nemmere bære med.

I 18 karat guld Nålebogen – i målene 6 gange 10 centimeter – er skabt af to plader i 18 karat guld i en tykkelse af 1 mm. For at den lille bog lader sig åbne, er på forsiden loddet såkaldte charniers – små rør, der med en gennemstift danner hængslet. Bogens ryg er forsynet med et opskåret rør,

Sølvsmed Eri k Sj øda hl og kgl . hofjuveler Flemmi n g Hertz gør status un der a rbejdet med Dron n i n gen s n å lebog.

02 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

9


H e r f i le s, h e r lo d de s h e r b u kke s: e n n å le b o g i d e t p u r est e gu ld u n d e r t i lbli v e lse .

10

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

02 2012


hvor filten til nålene er presset ind. En stift, der fastholder filten, kan skubbes op og ned, således at den kongeblå filt kan skiftes om fornødent. Bogens anden side er forsynet med et lille lukketøj.

78 små brillanter Bogens “forside” er forsynet med Dronningens kronede monogram udført i 18 karat hvidguld, hvori er indfattet ikke færre end 78 helt små brillanter. På bogens “bagside” er indgraveret teksten: Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn – 1972 -14/1 - 2012. Mens Erik Sjødahl har stået for “pladearbejdet”, er monogrammet fremstillet i P. Hertz’ guldsmedeværksted. Pladerne i guld er først filet og bukket, hvorpå charniers’er – der danner hængslet – er loddet på. Stiften, der fastholder filten, er forsynet med to små knapper, der ligeledes er loddet på. Hele herligheden bliver til sidst slebet og poleret, hvorpå den samlet vejer 125 gram.

Monogrammet er savet ud af en plade i hvidguld – en legering af guld og palladium tillige i 18 karat – før det bliver indfattet med brillanter.

De rette dimensioner »Vi udførte først en model i sølv. Den hjalp os til at finde frem til de helt rigtige dimensioner,« forklarer Flemming Hertz. Nålebogen kan rumme et sted mellem 10 og 15 nåle, og selv om det næppe turde være nødvendigt, medfølger et par “startnåle” – sådan for god ordens skyld. Bogen er leveret i et etui forsynet med Dronningens monogram – og en adresse på vers forfattet af Flemming Hertz. Gaven blev overrakt Dronningen dagen før selve jubilæumsdagen, fredag den 13. januar, af Haandværkerforeningens præsidium – formand Robert Sørensen og første og anden næstformand, Per Vangekjær og Jan Bruus Sørensen.

H a a n dvær ker fore n i n ge ns pr æsid iu m o v e rr akte d e t københ av nske h åndvær ks gav e til Dronninge n d e n 13. januar . Fv. 2 . n æstform and Jan B ru us Sør ensen, form a n d Robe rt Sør e nse n og 1. næstform a n d, Per Vangek jær .

02 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

11


En debat, der går i ring Når nærværende læses, foreligger formentlig lovforslaget om en betalingsring. Men der synes fortsat at være flere spørgsmål end svar.

Der er flere, enklere og billigere alternativer til den to milliarder kroner dyre betalingsring, hvis ønsket er at reducere trængslen i og omkring København – medmindre betalingsringen måtte være ideologisk snarere end transport- og miljøpolitisk begrundet. Blandt andre Dansk Transport & Logistik – organisationen for den professionelle vejtransportsektor – dokumenterer i en analyse i sit fagblad, at Københavns Kommune selv kan gøre rigtig meget for at reducere trængslen. I “DTL’s Ti Bud” foreslåes blandt andet at tillade erhvervskørsel i busbanerne i myldretiden og i samme tidsrum droppe kantstensparkering, indføre intelligent trafikstyring, så antallet af vejbaner i hver retning regule-

res i takt med trafikbelastningen og ikke mindst sikre en bedre koordinering af vej- og gravearbejder.

Selvskabte plager »En stor del af problemerne med trængslen er i virkeligheden selvskabte plager fra kommunens side, hvor man i årevis har fjernet trafikkapacitet fra vejene,« skriver DTL og nævner et antal eksempler på veje både i selve København og i byens udkant, hvor vejbaner er blevet inddraget eller indsnævret, og hvor opmarchfelter i vejkryds er ændret fra to til en vejbane. Dansk Vejforening – et fællesskab af virksomheder, der bygger, henholdsvis bruger vore veje – peger især på

Butikker frygter omsætningsfald

12

84 procent af medlemmerne af Københavns City Center

butikkerne i indre by – svarede i medlemsundersøgel-

vender sig imod en betalingsring omkring København. Så

sen. Heraf forventede hele 86,9 procent en forringet

klart meldes der ud i en medlemsundersøgelse, som KCC

konkurrenceevne, og mere end 70 procent frygtede sti-

gennemførte i januar.

gende udgifter til varelevering.

“Hvis kundernes vej til butikkerne besværliggøres, og –

I Københavns City Center mener man ikke, at hand-

lige så væsentligt – hvis kunderne skræmmes væk, under-

len blot flyttes til andre bydele.

graver man fundamentet for butikkernes virksomhed og

“Alle ender som tabere. Kundernes mobilitet bli-

dermed for hele den by og det liv, som det har taget man-

ver mindre, og butiksudbuddet formindskes. Byen bli-

ge, mange år at opbygge,” skriver KCC i en kommentar til

ver delt i et inden for og et uden for ringen, med et

analysen.

erhvervsmæssigt dødt bælte rundt langs ringen og et

84 medlemmer af foreningen – der samler blandt andre

svækket centrum,« anfører Københavns City Center.

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

02 2012


Det er et udbre dt sy n spu nk t, at kø be n h av n s tr af i k a le p l ag e r e r s e lv sk a bt e – h e ru n d e r v e j - o g g r av e a rbe j d e r , d e r i kke e r ko o r d i ne re d e .

FOTO : HÅND & VÆRK

en østgående ringforbindelse (læs: havnetunnel) for at få transittrafikken ud af København. Herudover fremhæver Dansk Vejforening, at betalingsringen samlet set kan medføre et økonomisk tab for samfundet:

Samfundsøkonomisk tab “I 2010 beregnede Transportministeriet en række eksempler på den økonomiske betydning for arbejdsmarkedet af at investere i veje. De viste, at hvis man medregner arbejdsmarkedseffekterne, øges forrentningen af vejinvesteringer med 50 til 100 procent, fordi det bliver nemmere og hurtigere at komme frem. Det går naturligvis også den anden vej: Hvis man gør det dyrere og langsommere at komme frem, betyder det en tilsvarende negativ, samfundsøkonomisk forrentning af infrastrukturinvesteringerne,« skriver Dansk Vejforening. Hvad der yderligere springer i øjnene, er de mange spørgsmål i debatten, der enten ikke er eller ikke kan besvares: Hvordan dimensionerer man det offentlige transporttilbud til overnight at kunne transportere mellem 80 og 100.000 passagerer flere dagligt? Hvor mange timer venter man at kunne fratrække de hyppigt anførte

130.000 timer, som bilisterne ifølge analyserne tilbringer i motorvejskøer i dag? Og hvordan vil det gå med provenuet fra betalingsringen, hvis regeringen besinder sig og indfører en differentieret afgift for visse trafikarter – herunder håndværker- og servicebiler? Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn er det opfattelsen, at en betalingsring vil virke både økonomisk og administrativt belastende for alle de af foreningens medlemmer, der driver virksomhed i Hovedstadsområdet og har ærinde på tværs af ringen – uanset hvor den placeres. Sammen med Københavns City Center har foreningen afholdt møder med et antal folketingspolitikere – herunder Det Radikale Venstres transportordfører, Andreas Steenberg, der i debatten har foreslået et ”håndværkerloft”, så erhvervsbiler kun skal betale en eller to gange pr. passage pr. dag. Just i disse uger pågår et analysearbejde af, hvad betalingsringen vil koste et antal konkrete håndværksmestre, der driver virksomhed henholdsvis i og uden for ringen. Også Håndværksrådet har markeret sig i debatten, og Håndværksrådet og Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn er både sammen og hver for sig gået i medierne. – Altimens debatten synes at gå i ring.

02 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

13


Lær at danse l anciers – torsdagene 15., 22. og 29. marts samt 12., 19. og 26. april i festsalen under Plejehjemmet, Håndværkerhaven 49, NV. Pris kr. 750,- pr. par. Deltagerbegrænsning: 16 par. Smørrebrød kan bestilles ved tilmelding og nydes fra kl. 18.00; undervisningen starter 18.45. Tilmelding til Haand­ værkerforeningen på 3312 2717 senest den 1. marts.

Medlemstilbud:

Lær at danse lanciers!

Lansedragernes kvadrille – således lyder den korrekte oversættelse af dansesuiten les lanciers – et produkt af fransk dansetradition, men komponeret i Irland i 1817 i anledning af en hoffest i Dublin. Dansen blev ved denne lejlighed “opført” med de dansende iført hjelme og for-

14

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

02 2012

synet med faner og lanser – hvordan dét så end kunne lade sig gøre, dansens kompleksitet og temperament taget i betragtning. Les Lanciers blev voldsomt populær og kom til London få år efter, hvor den blev yderligere bearbejdet, og


dernæst til Paris. I 1850’erne komponeredes nye franske melodier til dansen. Nogenlunde samtidig kom dansen til Danmark, og her har den været populær siden, når bortses fra enkelte perioder i vor nyere historie, hvor det blev populært at se stort på begrebet almén dannelse. Lanciers var bestemt også i starten en dans for det bedre borgerskab og en helt obligatorisk disciplin for officerer. Til gengæld er lanciers tilsyneladende helt forsvundet fra det internationale repetoire. Over seks aftener i marts og april tilbyder Haandværkerforeningen medlemmerne et grundigt kursus i den festlige og næsten altid latterfremkaldende dans – under ledelse af Danseklubbens faste instruktør Jørgen Kørner. Aftenerne afvikles alle i festsalen under Haandvær-

• • • • • • • •

kerforeningens Plejehjem, Håndværkerhaven 49, 2400 København NV. Kl. 18.00 nydes et stykke smørrebrød, der skal bestilles ved tilmeldingen, og kl. 18.45 påbegyndes undervisningen, der varer indtil 20.30. Der bliver plads til 16 par. Datoerne bliver torsdagene 15., 22. og 29. marts samt 12., 19. og 26. april. Lanciers’en består i sin hele udgave af fem ture: La Dorset, La Victoria (eller komplimentturen), Les Moulinets (eller damemøllen), Les Visites (eller visitturen) og Les Lanciers (ligeledes kendt som herremøllen). Denne sidste femte tur vides i øvrigt at være en ren dansk tilføjelse. – Kilde: Wikipedia

Bearbejdning af glas Servicearbejder Ejendomsservice Renoveringsopgaver Butiksruder lagerføres Facader, indgange, vindfangspartier i aluminium og hærdet glas Sikringsopgaver (EDB-centraler mv) SKAFOR-godkendt – mekanisk sikring

Vi sætter kunderne i centrum – døgnet rundt Glarmestrenes Døgnvagt – 70 100 100

Zederkop A/S • Høffdingsvej 16 • 2500 Valby • T 3630 2010 • F 3630 5095 • Web www.zederkop.dk

02 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

15


FOTO : ANA CECILIA GONZALEZ

Medlemsarrangement:

Stævnemøde med Petrie

Arkæologiens fader – så fornem en titel er tillagt englænderen, egyptologen Flinders Petrie, der gennem en lang årrække fremdrog talrige fund fra det gamle Ægypten. Den hæderværdige titel skyldes, at Petrie (1853-1942) var den første, der gjorde sig den ulejlighed at tegne og nedskrive detaljer om sine fund. Petries udgravningsarbejder blev støttet af fonde og museer fra især Europa og USA. I flere år var Ny Carlsbergfondet en af Petries største donorer. Det er en af årsagerne til, at Ny Carlsberg Glyptotek kunne opbygge en anselig samling kunstværker – ikke

L

U

K

A

S

Ø

J

E

mindst takket være ildsjælen Valdemar Schmidt, som Carl Jacobsen havde knyttet til sig, og som bragte Jacobsen i kontakt med Petrie. Derfor råder Glyptoteket over kostbarheder som et gravmaleri med leopardhaler, fragmenter af statuer og grav- og tempelvægge og et relief med en krokodillesnude. I disse måneder viser Ny Carlsberg Glyptotek udstillingen “I pyramidernes skygge” med ny viden om og forbindelser mellem Glyptotekets samling og andre af Petries fund, der befinder sig på blandt andre British Museum og Museum of Fine Arts i Boston, USA.

N

H

O

S

P

I

T

A

L

Glæden ved at se • • • • •

Grå stær Tunge øjenlåg Ny laserbehandling i stedet for briller Ny undersøgelse af sukkersygeforandringer på nethinden Retinalyze Software

LUKAS Ø J E N H O S P I TA L

16

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

02 2012

Lukas Øjenhospital Bernstorffsvej 20 2900 Hellerup Telefon 3965 1203 Telefax 3965 1209 www.lukaseye.com info @ lukaseye.com


“I pyramidernes skygge” Besøg på Ny Carlsberg Glyptotek torsdag den 8. marts kl. 18.00. Pris kr. 150,med omvisning af udstillingens kurator, ægyptolog Tine Bagh. Tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest torsdag den 1. marts.

Hertil indbydes op til 25 medlemmer af Haandværkerforeningen til et besøg med udstillingens kurator, ægyptolog Tine Bagh som kyndig guide torsdag den 8. marts med start kl. 18.00. William Matthew Flinders Petrie blev født i Kent og var allerede fra sin tidligste barndom interesseret i arkæologi. Allerede som otte-årig modtog han undervisning i fransk, latin og græsk. Som en art åbenbaring reagerede han – tillige som otte-årig – med dyb forargelse på beretningen fra venner af familien om den skødesløshed, hvormed man havde omgået resterne af en romersk vil-

la i byen Brading på Isle of Wight: Al jord burde skrabes væk – centimeter for centimeter – for at se, hvad den indeholdt, mente han. Petrie så at sige øvede sig på lokale forhistoriske monumenter og rejste første gang til Ægypten i 1880, hvor han medvirkede i udgravningerne af den store pyramide ved Giza. Han var den første, der kastede sig ud i studierne i, hvordan byggeriet var konstrueret. Trods en baggrund som ganske selvlært avancerede han til professor i ægyptologi som den første nogensinde i London og blev æresdoktor ved universitetet i Strasbourg.

SØKVIST EL-ANLÆG A/S

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S

Herlev Torv 26 · 2730 Herlev Tlf 44 94 55 03 · Fax 44 94 72 71 Ålekistevej 36 · 2720 Vanløse Tlf 38 74 20 26 · Fax 38 74 24 59

Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

gis@soekvistdk

hejas@mail.danbbs.dk

Alt hvad du tænder på www.soekvist.dk

44 98 90 77 G A R A N T I P Å K VA L I T E T

02 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

17


Enkelhedens kompleksitet Søren Sögreni kunne måske ligeså vel have kastet sig over noget andet end cykler, for det er legen med materialer og overflader, der fascinerer ham. Men cykler er en hel del mere overkommelige at have med at gøre, og så er de miljømæssigt mere korrekte. I indre by – i Sankt Peders Stræde – får man håndbygget sin helt egen cykel. Vist hviler den på fire grundtyper egnet til lige fra bybrug til længere cruises, men man kan selv bestemme farver, udstyr og materialer, og som hos en anden ortopædiskomager eller optiker bliver cyklen tilpasset den enkelte kunde efter fysiognomi og smag. »Jeg er inspireret af den danske og måske den klassisk japanske designstil: Tingene skal være enkle og funktionelle. Jeg ser noget æstetisk i denne enkelhed,« forklarer Søren Sögreni (55). Øjnene vandrer fra stel til hjul, fra skærme til klokker, fra messing og kobber til aluminium, fra den tekstilbeklædte ramme til den silkematslebne i chromemolybden

– en legering i stål, der ellers opleves i avancerede, krævende tekniske anlæg som boreplatforme eller tanke. – Og her er buksebåndet bestående af en O-ring med en lille matsleben stålkerne, eller der er saddelen fra britiske Brooks og cykellygterne i messing udtænkt, designet og produceret af foretagendet selv.

Moden skifter Farverne er allehånde; ganske vist har de hjemme i RALskalaen, men den er også righoldig nok til at gøre den enkelte cykel til det unikum, der er dens egen filosofi. Moden skifter. I 1970’erne ville alle have en knallert i stedet for en cykel, og velbeslåede motorcyklister ville hellere køre i bil. De eneste nichefabrikanter af cykler producerede næsten udelukkende racercykler; ellers var man overladt til stangvarerne som de dominerende Raleigh og Peugeot. Søren Sögreni ville ikke have en stangvare. I opera-

Det er vi st i kke obli gatori sk at i n vestere i en hel Sögren i c ykel for at få lov at købe en c ykelklokke. Store bi llede: Et stemn i n gs bi llede fra forretn i n gen .

18

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

02 2012


FOTO : HENRIK NIELSEN

En c ykelskærm i dørkplade. En c ykelklokke i messing. En pedal tilføjet sider af kobber: Her er historien om en ikke helt almindelig c ykelfabrikant.

02 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

19


S ø r e n Sörgr e n i sk yer m od e rn e ti ngeltange l . h e r e r Enkelh ed o g funk tionalit e t i højsæd et.

tørrummets mørke i Husets biograf byggede han netop da sin egen cykel af diverse komponenter, så længe filmstrimlerne rullede gnidningsløst ned over lærredet. »Alle syntes, den var så fed og ville have en magen til,« fortæller han og lod sig lokke og byggede flere. Personlige tidsstudier viste, at man kunne bygge en cykel på fire timer – eksklusiv skærme – og dén tanke opstod at gøre cykelproduktion til en forretning; en forretning med udgangspunkt i denne leg med materialer, farver og eget design.

International succes I dag er Sögreni-cykler en international succes – og fortsat langt fra at være almindelige og næsten ligeså langt

20

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

02 2012

fra kun at blive bygget på fire timer plus skærme. På baggrund af fire enkle grundtyper bygger Søren Sögreni den personlige cykel – ud fra det personlige behov og ønsker til komfort, udstyr og farver. Med i prisen følger analysen af just behovet, og som hos en anden ortopædiskomager eller optiker bliver apparatet specielt tilpasset den enkelte cyklist. – Hvorfor? »Jeg er ikke selv den store cyklist og kunne måske også have kastet mig over biler eller motorcykler. Det er materialerne, der fascinerer mig,« fortæller Søren Sögreni – alias Søren Gregers Nielsen – der her først og fremmest så en mulighed for at lege med materialer og farver og få lov at være en lille smule kompromisløs på sin egen måde.


ku n st en li g g e r i d e ta l je n: C ykelklem m e, bagagebær er , ri ng eklo kke , sk æ rm .

I filosofien ligger, at hver en cykels bestanddel – lige fra skruerne og boltene til cykellygten – kan optimeres og forbedres. Enkelte komponenter – herunder saddelen – hjemkøber virksomheden fra udvalgte producenter, andre bliver hjemkøbt og modificeret, herunder de tyske gear af bedste fabrikat, der bliver deltabehandlet inden montering. Atter andre designet og bygget fra grunden. Her er håndtaget i en kerne af gummi omvundet med læder i forskellige indfarvninger. Her er pedalen, der bliver skilt ad og forsynet med sider af kobber eller messing, her er cykellygten med form som et projektil og cykelklokken bestående af en rund skive i et udvalgt metal med en enkel, nærmest uforgængelig mekanik inden under. Her er bagagebæreren, som man forstår helst ikke skal være der, men – hvis den nu er fornøden – i hvert fald skal opleves mindst mulig, og en diskret O-ring i lys gummi kan gøre underværker, når det gælder om at holde fast på bagagen – altsammen eget design.

For stor en fristelse Skærmene er et kapitel for sig, for her kan man for alvor indbygge design. Her bygges ligeledes i kobber eller messing – eller sågar i træ – men dørkpladens karakteristiske prægede stregmønster var for stor en fristelse for Søren Sögreni: Også den kan blive til en unik skærm. Så er der tilbehøret: Buksebåndet – bestående af en sort O-ring med en specialdesignet eliptisk kerne i matslebent stål – og den kraftigt dimensionerede cykellås, hvormed cyklen låses fast til en lygtepæl eller deslige. Det er sikrest, omend Søren Sögreni fastslår, at cykeltyve ikke er tilbøjelige til at rende med en Sögreni-cykel: Dertil er den for særegen og let genkendelig. Sögreni-cyklerne blev en succes fra starten i 1981, og kundegrundlaget omfatter en bred skare af cyklister, men måske særlig mennesker, for hvem det unikke har betydning, og som prioriterer den daglige transport – og cyklen frem for bilen. »Men allerhelst sælger jeg til håndværkere. De forstår, hvad der ligger i at producere sådan en cykel, og hvorfor den koster det, den gør!« siger Søren Sögreni. Moden skifter:

02 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

21


Et ki g i n d i værkstedet i Skt. Peders stræde.

Søren Sögreni skyer alt det overflødige tingeltangel, som moden tilsiger skal være på en moderne cykel. Derfor leverer han også gerne en cykel uden gear, men kan dog forsyne cyklerne med indvendige eller udvendige gear efter smag.

Grundtyperne Grundtyperne omfatter Young og Old Shatterhand (navnet er hentet fra en klassisk western-roman), Classic – også kaldet City-X – (design for Georg Jensen) og Beach. Beach er ifølge Søren Sögreni det nærmeste, han kommer en racercykel og er forsynet med udvendige gear, Classic er den elegante, hurtige café-racer, og Shatterhand-modellerne er de mest alsidige. Hver grundtype foreligger som herre- og damecykel – en særlig afart af Shatterhand-modellerne tillige som et kompromis mellem de to: En unisex-cykel – ! Lidt uden for nummer kommer Dirty Harry, der er et 22

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

02 2012

udfordrende forsøg på at skabe en smuk cykel, der lever op til mountainbike’ns specifikationer. Uden nogensinde at have iværksat en målrettet eksport sælger sælger Sögreni omkring 50 procent af sin produktion til udlandet. Her kommer turister, der falder for konceptet, bestiller cyklen og får den sendt hjem, eller de kommer minsandten selv tilbage og henter den.

Smed, designer eller ingeniør? Er man nu smed, designer eller ingeniør, når man genopfinder cyklen? »Nej, men jeg har stort kørekort!« griner Søren Sögreni, der efter endt studentereksamen blandt andet ernærede sig som lastbilchauffør og dermed yderligere dokumenterer sin sans for hjul; en sans, der også rækker til en vis passion for biler, herunder den engelske Lotus, hvis Super7 i mangt og meget bygger på samme vision som cyklerne her: Enkelhed, funktionalitet, design.


Sønderjysk k affebord i L augshuse t Søndag 11. marts kl. 15 i Laugshuset, Nørre Allé 15-19, København N. Pris: 150,- kr. inkl. foredrag og traktement. Arrangementet er åbent for alle medlemmer af Haandværkerforeningen. Tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest mandag 5. marts kl. 10.00.

ARKIVFOTO : TEUBNER FOODFOTO / SCANPI X

Medlemsarrangement:

SønderjySK KAFFEBORD – MED FOREDRAG TIL

Københavnere og andre valfarter i stort tal til Sønderjylland for at opleve det legendariske sønderjyske kaffebord. Nu er det imidlertid muligt at opleve det i Haandværkerforeningen. Søndag 11. marts har Det Kulturelle og Videnskabelige Hjørne – åbent for alle foreningens medlemmer – nemlig dækket op i Laugshuset med sønderjysk kaffebord. Konditoriet Grannys House i Søborg leverer de overdådige bløde og hårde kager. Til et klassisk sønderjysk kaffebord hører der mindst 14 kager! Når kagerne er sat til livs, bydes velkommen til den kendte historiker fra Sønderborg Slot, Inge Adriansen. Hun vil fortælle om Sønderjyllands omtumlede historie. Den særlige status som hertugdømme var årsagen til de blodige slesvigske krige i 1800-tallet. Deres eftervirkninger har været mærkbar på dansk udenrigspolitik helt frem til 1990’erne. I foredraget vil Inge Adriansen komme ind på hele denne brogede historie. Hovedvægten vil dog ligge

Det Videnskabelige Hjørne inviterer alle medlemmer af Haandværkerforeningen til en hyggelig eftermiddag i grænselandets tegn.

på tiden fra 1840’erne til nutiden, hvor det sønderjyske spørgsmål må betragtes som løst. Siden 1955 er der nemlig sket en markant ændring fra ”mod hinanden” til ”med hinanden” – både internt i Sønderjylland og i forholdet mellem Danmark og Tyskland. Foredraget ledsages af spændende billeder. Inge Adriansen har skrevet en lang række bøger og artikler om sønderjysk og dansk historie og kultur. Af nyere publikationer kan nævnes leksikon’et Sønderjyland A-Å og Erindringssteder i Danmark. 02 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

23


FOTO : HÅND & VÆRK

Eksklusivt besøg i Garnisonskirken på Sc t. Annæ Plads den 18. marts med Erik Norman Svendsen som guide. Frokost overfor!

medlemsarrangement:

Til højmesse i Frederiksstadens kirke

Da Garnisonskirken på Sct. Annæ Plads stod færdig i 1706 – Frederik IV var bygherre – lå den næsten ligeså indeklemt som i dag, ihvorvel tanken om Sct. Annæ

Plads og hele den omgivende Frederiksstad næppe endnu var fostret. Indeklemtheden skyldtes det tætte naboskab med den

Sæsonens sidste

BANKOAFTEN finder sted mandag den 5. marts kl. 19.00 i Plejehjemmets festsal, Håndværkerhaven 49, København NV. Som vanlig er her rigtig mange flotte præmier at vinde.

HAANDVÆRKERFORENINGEN Banko

24

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

02 2012


Til højmesse i Garnisonskirken Søndag den 18. marts, kl. 10.00, Sct. Annæ Plads 4, med efterfølgende rundvisning v. Erik Norman Svendsen samt frokost i Københavns Murerlaug, Sankt Annæ Plads 7, Pris kr. 175,- inkl. frokost i Murerlauget. Tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest 5. marts. Deltagerbegrænsning: 50 personer.

kanal, der afsluttede den daværende Amalienborg-park – en kanal, der formentlig svarer til den ene af vore dages to vejbaner, og indeklemt måtte den være, da den omkalfatredes af en kirkemur og tilmed skulle omfatte en kirkegård. Kirken blev bygget som garnisonskirke – en hærens kirke – men blev allerede tidligt benyttet af civile borgere, der var indbyggere i det nye bykvarter. Først fra 1804 blev den til sognekirke. Her har stedse været plads nok; hele 1.600 mennesker kan kirkerummet rumme. Arkitekt var ingeniørofficeren Georg Phillip Müller, men den nye generalbygmester fra 1704, Vilhelm von Platen, ændrede den oprindelig tænkte pilasteropstilling, forlængede hele bygningen og tilføjede et lille tårn med spir over vestgavlen. Vore dages spir er dog nyere – tegnet af arkitekten Ludvig Knudsen i 1885. Kirkegården blev nedlagt i 1851 – eller rettere: Den

blev flyttet til Dag Hammerskölds Allé nord for Østerport Station. Udefra syner Garnisonskirken måske ikke af meget, men indeni åbenbares et af byens største og mest monumentale kirkerum. Pulpiturerne – i to etager – er udført i nederlandsk barok, hvormed rummet tilføjes et strengt og roligt præg. Alterpartiet er udført i norsk marmor. Søndag den 18. marts indbyder Haandværkerforeningen op til 50 medlemmer til at overvære højmessen Garnisonskirken. Efter højmessen oplever medlemmerne det privilegium at blive vist rundt af Erik Norman Svendsen – Kgl. Konfessionarius, tidligere Københavns biskop og i dag “hjælpepræst” ved Garnisonskirken. Han vil berette om kirken og sognearbejdet. Og der venter medlemmerne mere endnu: Efter omvisningen byder Københavns Murerlaug på Sankt Annæ Plads 7 indenfor til en bid mad.

Glasskade Hærværk

Indbrud

GLARMESTRENES

DØGNVAGT 70 100 100 Glarmestrenes Døgnvagt A/S er medlem af Glarmesterlauget og Sikkerhedsbranchen.

02 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

25


Kom-Som-Du-Er Mandag den 20. februar kl. 18.30 i Laugshuset, Nørre Allé. Aftenens gæst: Søren Nørby. Pris kr. 85,- inkl. aftenens menu.

M u m i e fu n d e t ved d e n m er e end 500 år ga m le b o p l ad s, Qilakitsoq, ve d Nu u su aq - h a lvøe n på Gr ønland s ve stkyst. FOTO : TERKEL BROE CHRISTENSEN / SCANPI X

Kom-Som-Du-Er

i eskimoernes fodspor Grønland blev befolket for omkring 4.500 år siden som et af de sidste større landområder, efter at mennesket udvandrede fra Afrika for mellem 50.000 og 75.000 år siden. Befolkningen uddøde, og først i 1200-årene indvandrede den inuitbefolkning, vi kender i dag. Eskimoerne indvandrede fra Canada og var stærkere rustet end den oprindelige befolkning – ikke mindst fordi de havde bedre udviklede fangstmetoder og kunne jage større havpattedyr som hval og hvalros.

Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

26

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

02 2012

Denne mandag den 20. februar skal vi følge sporet af begge befolkninger, når læge, tidligere lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet, Søren Nørby, beretter om, hvordan man gennem DNA-analyser har påvist vore dages inuitters slægtskab med de første. Søren Nørby introducerer os for et lille specielt DNAmolekyle med navnet Mitokondrie-DNA, som vi udelukkende arver fra mødrene side. Analyser af Mitokondrie-DNA’et bekræfter historien om den lige linie fra 1200-tallets inuitter til vore dages, og ligeledes, hvordan de adskiller sig fra den ældre befolkningsgruppe, der formentlig er kommet fra Asien til Nordamerika. Analyserne har nemlig også omfattet rester af et individ fra den allerførste befolkningsgruppe, og vi har også DNA-viden fra de berømte grønlandske mumier fra 1400-tallet. Søren Nørby er læge fra 1963 og tog en licentiatgrad i 1970. Frem til 2000 var han ansat ved Antropologisk Laboratorium på Panum Instituttet. Bortset herfra ligner Kom-Som-Du-Er sig selv: Aftenens menu – til 85,- kr. – indbefatter høns i asparges samt kaffe/the og en konditorkage fra æresoldermand Erik Andersen. Her afholdes også kinesisk lotteri, og ved flygelet underholder som vanligt Allan Steen.


“Sandkassen” fylder 85 år Haandværkerforeningens Sk yde - og Kegleklub – HSK – fejrer 85 års jubilæum med festlig weekend.

Haandværkerforeningens sandkasse. Således betegnede Haandværkerforeningens daværende formand, oldermand, civilingeniør K.V. Koch, fusionen af foreningens Kegleklub og Skydeklub i 1927. Dermed fejrer klubben – Haandværkerforeningens ældste – sit 85 års jubilæum i år. Det bliver fejret med en festlig weekend med udgangspunkt i Hotel Frederiksminde ved Præstø Fjord lørdag den 3. marts. Der indledes dog i Køge med en fornem frokost, der serveres i Dronningestuen på den for gode mad og hygge kendte Skipperkroen. Dernæst afvikles klubbens traditionelle keglespil på Køge Keglecenters moderne baner. Herrerne spiller om tre vandrepokaler, og der er flotte præmier til de på dagen tre bedste damer. Om aftenen serveres der festmiddag på Frederiksminde med pokal- og præmieoverrækkelser. Kegleklubben blev ifølge egen historieskrivning stiftet i 1916, mens Skydeklubben allerede blev stiftet i 1857. Og det er endda kun den officielle stiftelsesdato, for forskellige historiske kilder antyder, at klubben formentlig kan føres yderligere 100 år tilbage. HSK holdt oprindelig til i Allégade 10 helt indtil 1972, da klubaftenerne blev henlagt til mødelokalerne hos Forsvarsbrødrende i Gothersgade. I 1988 indviedes de nuværende klublokaler i kælderetagen under Haandværkerforeningens Plejehjem. 02 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

27


Vandreklubbens sommertur 05.-09. september på Bornholm med tre korte/lange vandreture. Pris kr. 3.500,- pr. person inkl. transport, ture og ophold på Pension Slægtsgården. Bindende tilmelding på 3312 2717 senest 29. februar (depositum kr. 1.000,-).

FOTO : TORBEN CHRISTENSEN / SCANPI X

Vandreklubben:

Sommertur på Bornholm

Det lyder idyllisk: Indkvartering på Slægtsgården og vandreture rundt om Hammerknuden, til Almindin-

Vi forstår din branche. På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

28

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

02 2012

gen – og et besøg ved intet mindre end Danmarks største vandfald. I dagene onsdag den 5.-søndag den 9. september gennemfører Haandværkerforeningens Vandreklub årets sommertur, der således går til Bornholm. Og Holger er med – eller i hvert fald Holgers Bus, der befordrer vandrerne fra henholdsvis Lyngby og Østerport Startion (kl. 10.30 og 10.40) til Allinge via Ystad og Rønne. I Allinge ligger nemlig Slægtsgården – en fin gammel gård opført i bindingsværk, men indrettet efter de nyeste koncepter. Indtil videre har klubben arrangeret tre ture: Rundt om Hammerknuden og forbi Jons Kapel, en rundtur i øens geografiske midte og endelig en tur fra Gudhjem til Døndalen – og her kommer Danmarks største vandfald ind i billedet. Alle ture findes i to udgaver: En lang og en ikke så lang. Undervejs indtages selvsmurte madpakker. Deltagerne rejser hjem igen søndag kl. 14.30 fra Rønne.


NYT FRA KLUBBERNE Kunstnerbesøg i Nærum KUnstklubben

Formand: Birgitte Andersen, tlf. 3990 9122 Haandværkerforeningens Kunstklub minder om sit forestående besøg hos to kvindelige malere i Nærum tirsdag den 21. februar med start kl. 17.30. På Bavnestien 5 bor Birgitte Winkel, og på den anden side af hækken residerer Ginny Page. Kunstnerne kan besøges forlods på webadresserne www.birgittewinkel.dk og www.ginnypage.dk. Efter de to kunstnerbesøg spiser klubben på Café Nord – en kombination af restaurant og galleri.

Gourmet på kinesisk – og godt dansk Gourmetklubben

Formand: Eli Askbo, tlf. 4676 9420 Gourmetklubben erindrer om sin ”kinesiske aften” i Chinese Steakhouse tirsdag den 21. februar med start kl. 18.00. Restauranten er beliggende i Magistrenes Hus på Lyngbyvej 32. På menuen denne aften står en lækker oksekødssup-

pe, en flot 250 gr tung steak med tilbehør samt frugtbar og kinesisk dessert – alt sammen til 198 kr. ekskl. drikkevarer. Husets vin kan købes for 158 kr. pr. flaske. Tilmelding på 3312 2717 senest 20. februar. Onsdag den 14. marts mødes Frokostklubben kl. 12.00 hos Brødrene Price i Rosenborggade 15.-17. Her er det ikke lige nemt at få plads, så det er et halv-eksklusivt arrangement! Tilmelding snarest til Haandværkerforeningen.

Tur omkring Næsseslottet VANDREklubben

Formand: Torsten Jagd. tlf. 4566 0837 Vandreklubben indleder sin tur søndag den 18. marts kl. 10.00 med rundgang i parken ved Næsseslottet, hvorpå man begiver sig ud forbi Kaningården og østpå mod Vejle Sø. Næsseslottet har en særlig betydning for Haandværkerforeningen, da det har haft samme ejer som palæet: Skibsrederen de Coninck. Som vanligt arrangeres en lang og en kort tur – på henholdsvis 13 og seks kilometer. Efter turen mødes man i Jægerhuset kl. 13.00, hvor der serveres frokost – alt sammen for 200,- kr. pr. person. Tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717.

Med udgangspunkt i

Stadig pl ads på Donau

VVS

Trods fin afsætning af billetter til Haandværkerforeningens krydstogt på Donau i dagene 5.-12. august, er der endnu ledige pladser blandt de 40,

DE BLÅ MÆND

leverer vi det gode håndværk – til dig i Storkøbenhavn ...

vi råder over. Prisen for rejsen er – just ved 40 deltagere – 9.880 kr. i delt dobbeltkahyt. Enkeltværelsestillægget er 1.795 kr. I priserne er inkluderet drikkevarer til alle måltider på skibet. Kontakt Haand­værkerforeningen på 3312 2717 og få programmet for turen – eller læs nærmere i Hånd & Værk 01/2012.

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK

02 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

29


NYE MEDLEMMER I henhold til lovenes § 3 meddeles, at følgende er optaget som medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn: Seniorforsker Martin Stendel
, Gadekærsvej 6, 3330 Gørløse
 Indmeldt v. Martin Morsing Larsen Salgschef Finn Møller Nielsen
, Værebrovej 66, 3.3, 2880 Bagsværd 
Indmeldt v. Thomas Johansson Direktør Thomas Kamp, 
Gammelmosevej 101, 2800 Kgs. Lyngby Adm. direktør Hans Berthelsen
, Halfdansgade 8, 2300 København S Indmeldt v. Inge Mærkedahl Driftleder Allan Kristiansen, 
Ryttervænget 14, 3540 Lynge 
Indmeldt v. Ove Ramkow-Pedersen Underdirektør Lars Kvistskov Larsen,
Mikkel Bryggers Gade 10, 3., 1460 København K Direktør Steffen Kristensen, 
Horselykke 16, 4622 Havdrup 
Indmeldt v.Poul-Erik Pedersen Fotograf Tina Enghoff
, Høyensgade 12, 2100 København Ø 
Indmeldt v. Nicolai Larsen

30

HAANDVÆRKERFORENINGEN I K J ØBENHAVN

02 2012

Advokat, chefjurist Morten Raun, Farumgade 3. 1.th., 2200 København N Statsaut. ejendomsmægler Alice Skovby, Niels Frederiksens Allé 31, 2610 Rødovre Alle indmeldt v. Anne-Marie Mærkedahl Malermester Stephen Flint, Tycho Brahes Allé 6., 1. th., 2300 København S Malermester Samuel Julian Zachariae, Frimestervej 9, 3. tv., 2400 København NV Malermester Lars Østergaard Madsen, Amerika Plads 26 B, 2-3, 2100 København Ø Malermester Jørgen Larsen, Strandholms Allé 34, 2650 Hvidovre Malermester Jan Larsen, Durosvej 7, 1. tv., 2800 Kgs. Lyngby Malermester René Schjørmann Olsen, Glentehusene 26, 2620 Albertslund Malermester Lars Christensen, Markvej 28, 2660 Brøndby Strand Malermester Mogens Ruusunen, Sejlgårdspark 21, 3520 Farum Malermester Benny Jensen, Gladsaxe Møllevej 67, 2860 Søborg Malermester Bianca Laisi Sørensen, Vilhelm Bergsøes Allé 8, 2860 Søborg Alle indmeldt v. Københavns Malerlaug VVS-montør Dan Thomsen, Alrunevej 21, 2900 Hellerup Indmeldt v. Mette Palsteen Skræddermester Gisle Rosenløwe, Emdrupvej 65, 1. tv., 2100 København Ø Selvstændig beklædningshandler Jakob Dreyer, Lunddahlsvej 2, 2600 Glostrup Indmeldt v. John Marthin Filmarkitekt Nanna Friborg Due, Røddinggade 9, 1. th., 1735 København V VVS-installatør Jan Nielsen, Stigsnæs Landevej 375, Magleby, 423 Skælskør Direktør Niels Conradsen, Ehlersvej 25, 2900 Hellerup


H A A N DVÆR KER FOR E N I N GE N I K JØB EN H AV N DRONNINGENS TVÆRGADE 2 A 1302 KØBENHAVN K TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK KONTORTID : MAN-TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Dansk Fagpresse Tilsluttet Fagpressens Mediekontrol R EDAKTI ON Adam Pade (ansvh) Postboks 140 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 fax 4848 2922 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk BLADUDVALG Henrik Tofteng Niels Roth Claus Johnsen Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Sonja Stæhr Adam Pade

BE STY R E LS E FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆSTFO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆSTFO RM A ND : Jan Bruus Sørensen Adm. direktør, ingeniør

Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Bo Johansen Oldermand, konditormester Claus Johnsen Oldermand, brolæggermester

Bjarne Andersen Oldermand, glarmester

Mette Palsteen Oldermand, tapetserermester

Niels Roth Oldermand, snedkermester

D I R EK T I O N

Peter Steen Mortensen Murermester

Anne-Marie Mærkedahl Ole E. Nielsen

TRYK Rosendahls/Fihl Jensen A/S

Næste nummer udkommer onsdag den 14. marts. Redaktionen slutter tirsdag, den 21. februar.

02 2012

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

31


Magasinpost SMP ID NR 42419

DETSKER I HAANDVÆRKERFORENINGEN Torsdag 16/02 Bowlingklubben · L’hombreklubben · Kegleklubben Torsdag 16/02 Golfklubben: Lanciers i Laugshuset Mandag 20/02 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 21/02 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Tirsdag 21/02 Gourmetklubben, Kunstklubben Torsdag 23/02 Vinklubben Torsdag 23/02 Haandværkerforeningen i Højesteret Mandag 27/02 Danseklubben Tirsdag 28/02 Bridgeklubben, Billardklubben, Svømmeklubben Torsdag 01/03 Bowlingklubben · L’hombreklubben Lørdag 03/03 Skyde- og Kegleklubbens jubilæumstur Mandag 05/03 Banko Tirsdag 06/03 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 07/03 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 08/03 Haandværkerforeningen på Glyptoteket Fredag 09/03 Golfklubbens gallafest Søndag 11/03 Det kulturelle og Videnskabelige Hjørne, Laugshuset Mandag 12/03 Danseklubben Tirsdag 13/03 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 14/03 Damernes Kegleklub · Gourmetklubben Torsdag 15/03 Bowlingklubben · L’hombreklubben Torsdag 15/03 Lanciers – 1. aften Søndag 18/03 Vandreklubben Søndag 18/03 Haandværkerforeningen i Garnisonskirken Mandag 19/03 Kom-Som-Du-Er · Globetrotterne til Honduras Tirsdag 20/03 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Onsdag 21/03 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 22/03 Kunstklubben: Årsmøde Torsdag 22/03 Lanciers – 2. aften Fredag 23/03 Teaterklubben til Berlin Mandag 26/03 Danseklubben Tirsdag 27/03 Bridgeklubben · Billardklubben · Svømmeklubben Tirsdag 27/03 Haandværkerforeningens Begravelseskasse – generalforsamling Tirsdag 27/03 Vandreklubben: Generalforsamling Torsdag 29/03 Bowlingklubben · Vin- og Jazzklubben Torsdag 29/03 Lanciers – 3. aften · Skyde- og Kegleklubben · L’hombreklubben Fredag 30/03 L’hombreklubben

A l henvendel se t il :

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H AV N • D R . T VÆ R G A D E 2 A • 1 3 0 2 K Ø B E N H AV N K

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 1302 København K

Hånd & Værk 02 2012  

Medlemsblad for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn - om mennesker og deres håndværk.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you