Page 1

W W W. HV FKB H. DK

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

EN STOLS HISTORIE NU SÆTTES METROPOLITANSTOLEN I PRODUKTION I STOR SKALA

»Kommentar«: Velkommen til! | Man skal lytte til kaffen |

| »Kvalitet kan ikke overses« Aktuelt | Nyt fra klubberne

| »Jeg har fået skabt plads i mit hoved!« | Det sker

0 1 2 014


03176

vi uddanner danmarksmestre


KOMM E N TA R

ROBERT S ØREN S EN

Velkommen til! Med 2014 tager vi hul på en ny byrådsperiode. Som ventet gik Enhedslisten markant frem i København og kvalificerede sig dermed til at overtage en borgmesterpost. For os erhvervsdrivende er teknik- og miljøborgmesteren en afgørende samarbejdspartner. Det er i hans forvaltning, der skabes en bred vifte af de rammevilkår, vi som virksomheder skal leve under – lige fra infrastruktur til butiksskiltning. I Haandværkerforeningen var vi meget spændte på at møde ”vores” nye borgmester, Morten Kabell. Interessen var tilsyneladende gengældt. En af vore medlemsvirksomheder lagde således rammer til, da repræsentanter for vores bestyrelse fik fornøjelsen af at være blandt de allerførste erhvervsinteresser til at hilse personligt på Morten Kabell. Vi præsenterede nogle af de udfordringer, vi synes, vi møder som erhvervsdrivende i København, herunder at der i bredeste forstand gøres plads til erhvervene i udviklingen af byen. Det gælder lige fra fremkommelighed i det daglige til at indtænke mulig-

FORSI DE N

heder for virksomhedsetableringer i nye og eksisterende bykvarterer. Vores klare indtryk var, at Morten Kabell viste forståelse for os, samtidig som han opfordrede os til selv at ”spille ind”, når det for eksempel gælder lokalplanhøringer. Den opfordring efterkommer vi selvfølgelig gerne. Selv om vi kan have hvert vores ideologiske udgangspunkt, tror vi på, at vi nok skal lære at forstå hinanden. Vi er alle afhængige af hinanden, vi skal alle være her, og grundlæggende har vi de samme mål: At skabe trivsel og livskvalitet for københavnerne og for de mange mennesker og virksomheder, der har deres daglige dont her i byen. Det er skik og brug ved årsskiftet at ønske godt nytår. Det gør jeg af et rent hjerte – og tillader mig også at udtrykke et nytårsforsæt: Vi har en forening, der er ligeså dynamisk, som den er relevant. Det bør flere nyde godt af. Lad os derfor stå sammen om at indbyde flere til at blive medlemmer i det kommende år.

MET RO P OLITA N STOLE N B LE V TE GN E T I 1949 AF AKSEL BENDER MADSEN O G EJNER LARSEN. VALGET AF STO LEN TIL ME TROP OLITA N MU S E U M I N E W YO RK HAR GIVET DEN SIT NAVN. NU SÆTTER CARL HANSEN A / S P ROD U K TION E N OP I STORSKA L A – L ÆS HISTO RIEN SIDE 16 (FOTO : HENRIK NIELSEN)

0 1 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

3


©FOTOGRAF ALLAN BJERRE - WWW.OPENYOUREYES.DK

»KVALITET KAN IKKE OVERSES« Noget er skabt, som vi ikke vidste, at vi havde behov for i dén form – ofte smukkere og bedre, end vi havde kunnet forestille os. Således lød kulturminister Marianne Jelveds hyldest til håndværket ved Laugenes Opvisning i november.

»Jeg gik ind til en skrædder og sagde: “Jeg har brug for en kjole.” “Ja, hvad skal du kunne bruge den kjole til?” – “Årh, sådan det hele – eller det meste”. Det udløste spørgsmål og utydelige svar, for hvad skulle jeg sige? Hvad ved jeg om det? Så oprandt dagen, hvor kjolen skulle hentes. Den blev bragt ind. Da udbrød jeg: “Det er netop nøjagtig den, jeg tænkte på”.« Kulturminister Marianne Jelved (Rad) beskæftigede sig med håndværkets betydning for os mennesker, da hun talte som gæst ved Laugenes Opvisning i Moltkes Palæ den 5. november. Da viste skræddere, guldsmede og smykkekunstnere, frisørmestre, buntmagerne, modisten, skomageren, relevante skoler og også i år Det Kongelige Teaters Kostumierafdeling det ypperligste, deres fag formår.

Det var intet mindre end fjerde gang, laugene havde præsteret at stille det store skue på benene. Visionen bag er at synliggøre de involverede håndværk – dels for at vise, de findes, dels for at styrke efterspørgslen, hvilket forhåbentlig vil gøre det muligt at finde ressourcer til fortsat at uddanne nye håndværkere inden for de små og i nogle tilfælde truede fag. Kulturministeren fortsatte: »En bedre og smukkere verden har brug for, at der altid er professionelle og gode håndværkere, der kan “oversætte” menneskers fornemmelser for smukke og gode løsninger, som de ikke selv har ord for, erfaringer med eller viden om, hvordan kan skabes. Det er opgaven for jer professionelle folk i laugene,« fortsætte hun og betegnede håndværket som et kald: »Verden har brug for gode håndværkere, fordi verden har brug for gode og smukke løsninger på vores fælles søgen efter en smukkere og bedre verden med mennesker i centrum.« I modsatte ende af catwalk’en havde Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte på ny taget sæde. Også i år gjorde hun de medvirkende håndværkere og laug den glæde at virke som opvisningens protektor. Efter opvisningen havde både prinsesse og publikum lejlighed til at møde de medvirkende håndværkere; en mulighed prinsesse Benedikte benyttede sig ideligt af.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte (th.) og kulturminister Marianne Jelved (tv.) fik lejlighed til at møde de medvirkende håndværkere efter opvisningen.

4

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 1 20 1 4


Pelsværk, Kopenhagen Fur

Det Kongelige Teater og Intercoiffure Mondial

Malene Chengjun Lin, Fashion Design Akademiet

Rønne Skrædderi

0 1 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

5


Guldsmed Lina Christensen

Buntmager Steen Bergström

Steen Martin Bespoke Tailoring

Marie Claire Routhier, tekstilformidleruddannelsen/ Håndarbejdets Fremme UCC

Modist Mathilde Førster

Det Kongelige Teater og Intercoiffure Mondial


Københavns Mode- og Designskole, Cecilie Blom Riecke

Skrædder Julie Jespersen

Bancroft Copenhagen, Tina Bancroft

CPH West Frisørskolen, Ea Holmstrøm og Clarissa Schwartz

Det Kongelige Teater og Intercoiffure Mondial

0 1 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

7


Backstage

8

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 1 20 1 4


»Jeg har fået skabt plads i mit hoved!« FOT O: HENRIK NIEL SEN

»Jeg har altid syntes, der var et enormt gab mellem os som håndværksvirksomhed og verden omkring os – lige fra at udnytte den moderne teknologi og til at møde vores kunder. Det gælder måden at modtage nye kunder på, styring af opgaver og projekter og en mere professionel markedsføring. Siden vi ansatte Rune, har vi bare oplevet en stødt stigende kurve i løsningen af den slags opgaver, man ved, man bør løse, men som tiden aldrig lige er til.« Mette Palsteen overtog i 1992 tapetserermester Svend Petersens værksted. Virksomheden drives i dag af hende selv og hendes mand Claus, der er udlært snedker, og beskæftiger to medarbejdere og en lærling – foruden en medarbejder med eget værksted i det jyske. Værkstedet udfører både opgaver for private, virksomheder og ikke mindst for offentlige myndigheder. Opgaverne handler så langt fra alene om ombetrækning af stole, men tillige om hele indretninger – både nyindretninger og istandsættelser. Senest har værkstedet færdiggjort seks fine værelser på Schackenborg Slotskro. Herudover har virksomheden agenturer for blandt andet et antal fine tekstiler og tapeter.

DET ER JO MEGET – MIG »Virksomheden og værkstedet – det er jo meget mig. Det er mig, der skal have styr på, hvem der gør hvad, hvilke

10

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 1 20 1 4

tilbud vi skal have regnet på, hvornår hvad skal afleveres. Så er der altså ikke også overskud til at tænke i nye baner, hjemmeside eller procesoptimering,« konstaterer Mette Palsteen, der også er oldermand i Tapetsererlauget og således har rigelig at se til. Den 1. februar i fjor bød hun Rune Soria velkommen som videnpilot. Rune (35) er uddannet arkitekt, men har med en oprindelig uddannelse som maskør en meget god føling med begrebet håndværk. Efter gymnasiet gik han i lære hos en svensk læremester, og som færdigudlært har han arbejdet på blandt andre Det Ny Teater – han har såmænd en stor del af æren for Fantomets maske. Det er just maskørens arbejdsfelt: Masker, skæg, parykker. Ubekvemme arbejdstider set i forhold til familielivet ansporede ham til at vælge en anden vej: Arkitektens.

SAGSSTYRING OG KUNDEKONTAKT I det år, der er gået, har Rune kunnet tage sig af sagsstyring og kundekontakt, har kigget på processer og fornyet virksomhedens hjemmeside, herunder opbygget en webshop. Videnpiloter er akademikere, der kan ansættes for et halvt eller et helt år ad gangen med op til 12.000 kroner i månedligt tilskud fra den såkaldte Videnpilotordning;


Tapetserermester Mette Palsteen har nu i snart et år beskæftiget en Videnpilot – arkitekten Rune Soria – og har fået løst en masse af den slags opgaver, man bare aldrig synes, man har tid til, som travl selvstændig.

0 1 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

11


Mette Palsteen: »Jeg vidste, jeg havde brug for nogen til at ”tage over“, så jeg kunne få frihed til at tage mig af nye projekter.«

en ordning, der administreres af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, og som formidles af blandt andre akademikernes a-kasser. Virksomhederne skal mindst doble tilskuddet op. Tanken om at ansætte en videnpilot modnedes igennem et halvt års tid, efter at Mette Palsteen for første gang hørte om Videnpilotordningen under et møde med Håndværksrådet. At det blev Rune Soria lå lige for: Han er gift med Mette Palsteens ældste datter – og manglede et job. Jo, det kunne da være betænkeligt at ansætte sin egen svigersøn, men samarbejdet er gået fint, mener de begge.

NOGEN, DER KUNNE TAGE OVER »Jeg vidste, jeg havde behov for nogen, der kunne tage over, så jeg kunne få frihed til både at arbejde mere med på værkstedet, tage mig af nye projekter og skabe ny vækst. For vi vil jo gerne vokse. Men jeg blev kvalt i gule sedler og hvide sedler og praktiske gøremål,« siger Mette Palsteen.

12

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 1 20 1 4

Meget af det, Rune Soria har udført, kunne værkstedet naturligvis have købt sig til. Men det er noget andet at have en medarbejder fast knyttet til virksomheden – som er der hele tiden, tilegner sig virksomhedens kultur, får indsigten i både håndværk og drift og kan tage et praktisk medansvar. – Og stillingsbeskrivelsen? »Den skal anføres i ansøgningen, og vi skrev selvfølge-


Med udgangspunkt i VVS

DE BLÅ MÆND

leverer vi det gode håndværk – til dig i Storkøbenhavn ...

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK

Vi forstår din branche. På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden.

Rune Soria: »Projektet havde været dødfødt, hvis ikke Mette selv havde haft engagementet og viljen.«

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

lig om optimering af arbejdsprocesser og markedsføring, men ellers var det meget op til Rune selv,« fortæller Mette Palsteen.

PROJEKTLEDEREN »Vi vidste godt, vi skulle smide nogle penge efter Rune; at det ville koste noget at lære ham op i virksomheden, men det ville det gøre uanset, hvem man ansatte,« fort-

Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

0 1 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

13


sætter hun, mens Rune kvitterer: »Projektet havde været dødfødt, hvis Mette ikke selv havde haft engagementet og viljen.« Netop under opgaven for Schackenborg Slotskro har Rune bevist sit værd.

KAN UNDERSTØTTE »Jeg er jo fuldstændig autodidakt, når det gælder både indretning og praktisk projektstyring. Her kunne Rune strukturere, opbygge den nødvendige dokumentation og koordinere med vores samarbejdspartnere. Jeg ved jo pr. instinkt, hvad der er rigtigt for det enkelte værelse. Rune kunne med sin baggrund være med til at understøtte de valg, jeg traf,« forklarer Mette Palsteen og tilføjer, at med Rune som ballast kan værkstedet nu bide skeer med større projekter end før. »Selvfølgelig har vi da også drøftet kløften mellem håndværkeren og akademikeren. For mig handler det Rune Soria og Mette Palsteen viser de fornemme resultater af værkstedets indsats på Schackenborg Slotskro.

14

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 1 20 1 4

om vores evne til at fortælle, hvad vi kan som håndværkere. Her hjælper akademikeren. Vi synliggør os på nogle nye præmisser. Som håndværkere må vi passe på ikke at forblive i traditionen, men vende os ud mod verden i konkurrence med alle andre brancher og virksomheder,« siger Mette Palsteen. Hun tør godt anbefale ligesindede at finde deres egen videnpilot. »Men man skal på forhånd gøre sig klart, hvad man vil bruge vedkommende til – og gå aktivt ind i det. Og så skal videnpiloten selvfølgelig selv være åben.« Om få uger bortfalder det ét år lange tilskud: Hvad så? Tanken er, at Rune skal fortsætte også efter 1. februar – i første omgang 30 timer om ugen. Det giver nemlig Rune tid til at opstarte sin egen lille webbutik – salg og markedsføring af spanske specialiteter og delikatesser. Med en far, der er spanier, er anerne i orden. Læs mere om Videnpilotordningen på www.fivu.dk.


AKTUELT FOT O: HENRIK NIEL SEN

Robert Sørensen hædret med Dannebrogsordenen Der ventede formanden for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn noget af en overraskelse under den årlige, traditionsrige stiftelsesfest den 20. november. Bedst som de knap 300 medlemmer og gæster var blevet budt til bords, ønskede Hendes Majestæt Dronningens kabinetsekretær Henning Fode helt ekstraordinært ordet for en kort bemærkning. Anledningen var Hendes Majestæt Dronningens ønske om at anerkende Robert Sørensens indsats for sit fag – både i Danmark og internationalt – og for det danske håndværk i bredere forstand med tildelingen af Ridderkorset. Den fornemme anerkendelse vakte selvsagt forsamlingens fortjente bifald.

Hvfkbh.dk anno 2014 Haandværkerforeningens hjemmeside har fået en gennemgribende overhaling. Den hidtidige hjemmeside, der efterhånden havde mere end Farvel til 2013 betød ti år på bagen, er afløst af et nyt også farvel til gammel indhold og et nyt system. hjemmeside. Den nye hjemmeside er et led i den ”foryngelseskur“, Haandværkerforeningen har iværksat. Hjemmesiden skal således gøre det nemmere at få øje på de mange fordele, der er ved at være medlem af for-

eningen – erhvervspolitisk indflydelse, netværk, faglige og sociale arrangementer med mere. Hjemmesiden er også første skridt i retning af at udnytte de mange muligheder, internettet giver. På længere sigt er det tanken, at medlemmerne skal kunne logge sig ind og eksempelvis tilmelde sig arrangementer og rette egne kontaktoplysninger. Dette kræver dog en opdatering af systemet til medlemsadministration, så det er ikke kommet med i første version af hjemmesiden. Gå ind og udforsk Haandværkerforeningens nye digitale univers på www.hvfkbh.dk. Har du kommentarer eller ønsker til hjemmesiden, er du mere end velkommen til at kontakte kommunikationskonsulent Lene Elmegaard på tlf. 3343 2760 eller lene@hvfkbh.dk

Stockholm har størst trængsel trods betalingsring Trods betalingsring er Stockholm højdespringeren, når det gælder listen over de mest trafikerede byer i Europa. I Danmark er trafikken i København steget med fire procentpoints fra 2012 til 2014. Det skriver fagbladet Motormagasinet, der citerer en analyse fra firmaet TomTom, der blandt andet leverer navigationsudstyr til bilisterne. I 2012 var København placeret som den 45. mest trafiktætte by Europa i TomToms årlige Traffic Index. I 2013 stod byen til en 34. plads. Stockholm er dog Skandinaviens mest befærdede by. En stockholmsk bilist skal afsætte 102 timer om året til trængsel, selv om byen med sin betalingsring er et forbillede for enkelte danske politikere. I København kan bilisterne ”nøjes“ med at spilde 71 timer. 0 1 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

15


BAG OM EN STOL FOT O: HENRIK NIEL SEN

16

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 1 20 1 4


Aksel Bender Madsen og Ejnar Larsens konferencestol, Metropolitan Stolen fra 1949, bliver nu sat i produktion i større skala. Læs historien bag en møbelklassiker.

Det begyndte som en bibeskæftigelse – og var det egentlig livet igennem. Aksel Bender Madsen og Ejner Larsen havde mødt hinanden allerede, da de studerede på Kunstakademiets møbellinje – det var under Kaare Klint – og bekendtskabet varede livet igennem. I alle årene mødtes de efter endt arbejdstid på skift hos hinanden og tegnede og udviklede og konstruerede. Begge havde de taget svendebrev som håndværkere, inden de læste til arkitekt, og begge havde de “civile” erhverv ved siden af deres møbeldesign. Aksel Bender Madsen – der blev udlært møbelsnedker, inden han blev arkitekt – blev ansat hos Kaare Klint og Arne Jacobsen, fortsatte i FDB’s arkitektkontor og kom siden til Stadsarkitektens Direktorat i Københavns Kommune. Undervejs indrettede han og tegnede interiører til blandt andre Hovedbiblioteket, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kirke og Københavns Rådhus. Ejner Larsen – arkitekt med en baggrund som møbelpolstrer – var ansat hos arkitekterne Mogens Koch, Peter Koch og Palle Suenson, inden han kom til tegnestuen under Boligministeriets Ejendomsdirektorat. I denne egenskab tegnede han også møbelserier til det offentlige.

op imod 300 arbejder, herunder også værker for det private marked – disse sidste i samarbejde med snedkermester Willy Beck. – Og der var særopgaverne, såsom Snedkerlaugets gave til kong Frederik i 1966: Et sindrigt pibebord. Et par år inde i samarbejdet – i 1949 – præsenterede de på Københavns Snedkerlaugs Møbeludstilling en konferencestol med opspændt ryg i finér; en konstruktion inspireret af et kursus i lamineringsteknik i Oslo, som Aksel Bender Madsen netop havde deltaget i. Stolen kom i produktion i 1950 og har været det siden, omend i mindre skala. Oprindelig hos Ludwig Pontoppidan, siden hos Fritz Hansen, fra 1959 hos Willy Beck og fra midten af 1970’erne hos Sorø Stolefabrik. Fra 1987 frem til i dag har stolen stået på repertoiret hos Niels Roth, Møbelsnedkeriet i Rødovre. Gennem tiden har stolen været fremstillet primært i teak og eg; hos Niels Roth har den desuden været udført i kirsebær, mahogni og valnød. Udover det opspændte ryglæn var den i sin oprindelige version karakteristisk ved, at understel og sæde er fastholdt ved sargstykker lagt på tværs. Men først og fremmest er den komfortabel at sidde i.

300 VÆRKER

Med Carl Hansen & Søns overtagelse af Møbelsnedkeriet i fjor skrives et nyt kapitel i stolens historie. Den skal

NYT KAPITEL Tilsammen – turde man sige – blev det gennem årene til

Metropolitan-stolen fik sit kaldenavn, da Metropolitan Museum i New York bestilte et antal eksemplarer ved præsentationen i 1961.

0 1 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

17


Stolemagerne – fv.: Snedkermester Niels Roth, arvingerne Marianne Lorentsen og Niels Ejnar Larsen. Længst til højre udviklingschef Jesper Bruun, Carl Hansen & Søn A/S.

i produktion i større omfang, end Møbelsnedkeriet gennem årene har haft kapacitet til. »Vi har ressourcer til at øge produktionen. Gennem årene har vi opbygget en verdensomspændende salgsorganisation, og vi er tilstede på de internationale messer. Det gælder møbelmessen i Milano og ICFF (International Contemporary Furniture Fair) i New York – begge steder skal stolen med næste gang,« fortæller udviklingschef hos Carl Hansen & Søn, Jesper Bruun og tilføjer, at stolen også vil kunne beses og købes hos danske forhandlere, når den sættes i produktion. I øjeblikket er der udstillet et eksemplar af stolen hos Rud. R Rasmussen i Nørrebrogade, og endelig vil den kunne opleves i Carl Hansen & Søns flagship store i Bredgade. En efterårsgrå oktoberdag er alle parter bag Metropolitan Stolen samlet hos Niels Roth for at drøfte opstarten af produktionen hos Carl Hansen & Søn. Parterne – det er ikke mindst arkitekternes børn, Niels Ejner Larsen – søn af Ejner Larsen – og Marianne Lorentsen, datter af Aksel Bender Madsen. Ikke unaturligt har de kendt hinanden siden barndommen. Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S i Aarup på Fyn har igennem de senere år overtaget produktionen og markedsføringen af adskillige danske møbelklassikere. Visionen bag opkøbet Møbelsnedkeriet og andre, nøje udvalgte virksomheder er at styrke dansk møbelkunst og brede den ud til et større publikum.

KØBT AF METROPOLITAN-MUSEET Metropolitan Stolen fik sin nuværende betegnelse, da den blev præsenteret i New York for første gang under et dansk eksportfremstød. Det var i 1961, og Metropolitan Museet erhvervede et antal eksemplarer – deraf navnet – mens Chase Manhattan Bank bestilte hele 450

18

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 1 20 1 4


0 1 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

19


Metropolitan-stolen ventes i butikkerne i maj i år.

styk til en ny skyskraber. To år før – i 1959 – havde Willy Beck overtaget produktionen og supplerede stolen med et sæde i kernelæder udført af Sadelmager Dahlman. »Der var i de år et voldsomt fokus på dansk møbeldesign. Tænk bare på den berømte TV-duel i 1960 mellem præsidentkandidaterne Nixon og Kennedy, hvor de sad i en dansk Wegner-stol,« påpeger Niels Ejner Larsen, der også kunne have peget på indretningen af Finn Juhl-Salen i FN’s hovedbygning i New York små ti år før.

ANDRE PRÆFERENCER Men i begyndelsen af 1960’erne vendte billedet. Nye afsætningskanaler og masseproducerede møbler appellerede bredere til forbrugerne, der nu fik andre præferencer – fra TV-apparater og biler til charterrejser. »Her var stadig eksport af danske møbler, men de danske udstillinger lukkede. Den sidste af sin art blev afholdt i begyndelsen af 1970’erne, men var ingen succes. Der var jo også Den Permanente, der lukkede endeligt om20

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 1 20 1 4

kring 1990,« fortæller Niels Roth. »I 1980’erne steg priserne til et niveau, forbrugerne ikke ville betale, og produktionen af møbelklassikere blev droslet yderligere ned. Først i midten af 1990’erne vendte billedet, og klassikerne har fået deres renæssance.« Selv havde – og har – Niels Roth eksport til Japan og mærker generelt stigende efterspørgsel fra udlandet. Dagen i dag er mere end et møde mellem alle involverede parter. Det er også et fascinerende møde mellem fire stole, der repræsenterer hver deres epoke af stolens historie. Stolene er samlet, for at parterne kan vurdere, hvilken af dem der er smukkest og samtidig rarest at sidde i – og dermed danne udgangspunkt for produktionen hos Carl Hansen & Søn. Valget – det falder på den, der blev vist på Københavns Snedkerlaugs Møbeludstilling i 1959. Stolen bliver i januar udført som prototype, præsenteres på Milano-messen snart derefter og ventes i butikkerne i maj.


AKTUELT Kennedy-bog med ny viden

Se at komme til Aalborg! Gigantium i Aalborg – Willy Brandts Vej 31 – lægger dagene 23.-25. januar arealer til de fjerde danmarksmesterskaber i håndværk, DM i Skills. Over 250 elever fra erhvervsuddannelserne er klar til at dyste i, henholdsvis præsentere 48 fag. 29 af dem er deciderede konkurrencefag. Statsminister Helle Thorning Schmidt har givet tilsagn om at åbne mesterskaberne torsdag den 23. januar kl. 09.00, hvorpå der konkurreres og demonstreres frem til lørdag kl. 12.00. Kl. 14.00 forestår undervisningsminister Christine Antorini præmieoverrækkelserne. Selvsagt rummer programmet adskillige punkter for de forventeligt tusindvis af folkeskoleelever, der her får alletiders mulighed for at stifte bekendtskab med mange spændende håndværk. Mesterskaberne er dog værd at besøge for alle med interesse for godt håndværk. Billedet: Dyb koncentration er fornøden, når mange opgaver skal løses inden for bestemte tidsrum.

Dr. I.MM. Jens Mohr Thygesen har en vis evne for at se – både for selv at se og for at få andre til at se. Ved siden af at drive Lukas Øjenhospital i Hellerup har han igennem snart sagt årtier beskæftiget sig med Kennedy-attentatet i november 1963. Op til det triste 50 års jubilæum for attentatet har han udgivet bogen “High Noon i Dallas”, der bygger på omhyggelige studier af hidtil upåagtet billedmateriale, der overbeviser forfatteren om, at den hele sandhed om attentatet aldrig er kommet frem. Studierne har først og fremmest vist, at der ikke var én skytte om at ramme præsidenten, og rejser herudover en mængde spørgsmål, der ikke lader sig besvare ud fra de statsautoriserede redegørelser. I stedet opregner Jens Thygesen tre scenarier, der alle sandsynliggør, at der ligger helt andre, nationalt strategiske motiver bag attentatet. Bogen kan købes på www.jfkhighnoonindallas.com og kan også erhverves som e-bog til iPad.

0 1 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

21


SKILMISSEN MELLEM DANMARK OG NORGE Det Kulturelle og Videnskabelige Hjørne søndag den 26. januar kl. 15.00 i Laugshuset, Nørre Allé. Gæst: Historikeren Rasmus Glenthøj. Pris kr. 175, der omfatter foredrag og kaffebord med tre norske kager. Tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest 20. januar. Åbent for alle medlemmer.

Medlemsarrangement:

Skilsmissen mellem Danmark og Norge Netop i denne måned – januar, det Herrens år 2014 – er det 200 år siden, unionen mellem Danmark og Norge blev opløst. Det skete ved fredsslutningen i Kiel efter Napoleonskrigenes langvarige kaos. Begivenheden betegnes blandt nogle historikere som den største omvæltning i dansk og norsk historie. Adskillelsen var et nederlag, der fik danskerne til at dyrke og omforme den nationale historie, kultur og identitet i et forsøg på at genrejse nationen. Et lignende mønster kunne opleves i det “genfødte” Norge, hvor man var tvunget til at gentænke “norskheden” i forhold til den nyvundne politiske frihed, det kulturelle fællesskab med Danmark og den påtvungne union med Sverige. Denne historiske milepæl bliver markeret af Det Vi-

22

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 1 20 1 4

denskabelige og Kulturelle Hjørne – klubben, der ikke kræver særskilt medlemskab eller kontingent; her er alle Haandværkerforeningens medlemmer indforskrevne. Søndag den 26. januar kl. 15.00 har Hjørnet indbudt den unge historiker, ph.d. Rasmus Glenthøj fra Syddansk Universitet. Rasmus Glenthøj har bygget sin ph.d.-afhandling på “skilsmissen” mellem de to lande og har det grundsynspunkt, at statsfællesskabet med Norge ikke fylder meget i dansk historieskrivning. »Danmark fylder meget i norsk historieskrivning, men Norge fylder meget lidt i dansk historieskrivning, selv om adskillelsen af de to lande i 1814 indiskutabelt er det største territoriale og befolkningsmæssige tab i Danmarkshistorien,« har han udtalt til hjemmesiden Videnskab.dk. En af grundene er måske, at tabet af Slesvig-


Tårnvej 233 2610 Rødovre 36 70 57 12

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

44 98 90 77 hejas@mail.danbbs.dk

Holsten i 1864 er kommet til at fylde mere og kom til at påvirke dansk udenrigs- og forsvarspolitik helt frem til 1990’erne. Men tabet af Norge satte København på randen af en revolution, og bedre blev det ikke af, at nordmændene hurtigere end vi indførte demokratiet som styreform. Hertil kom, at sagen med Rasmus Glenthøjs ord blev et personligt traume for kong Frederik VI, der gjorde alt, hvad han kunne, for at få danskerne at glemme Norge. Rasmus Glenthøj færdiggjorde sin ph.d.-afhandling i maj i fjor. Med vanlig sans for til sagen hørende servering, trakterer klubben medlemmerne med et kaffebord med tre forskellige norske kager. Vel mødt i Laugshuset i Nørre Allé.

G A R A N T I P Å K VA L I T E T

0 1 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

23


Sample-risteren kan bruges til at riste vareprøver, og processen adskiller sig ikke fra storskala-risteren, der i stedet er opstillet i lejede lokaler på Amager. I kælderen huserer Sally Helborg og Christian Deicgeraber, mens Peter Lesséls står for ristningen på Amager.

DEN AFGØRENDE RISTNING

Sally Helborg har både en lærer- og en hotelog restaurationsbaggrund for at kaste sig ud i projekt Copenhagen Coffee Lab.

D

e er ikke de eneste i København – omend der stadig er få af dem – men efter bare få måneders eksistens føler de sig optaget i kredsen af de fire-fem mest betydende udbydere af kaffe for feinschmeckere. Sally Helborg, Christian Deicgeraber og Peter Lesséls åbnede i fjor Copenhagen Coffee Lab i kælderen i en fin, gammel ejendom i Boldhusgade på Bremerholm. De tre kalder deres fag et håndværk – et håndværk må det være, når man spænder over hele processen fra at udvælge bønnerne og riste dem til at servere den helst 60 grader varme kaffe hernede i den rustikke kælder. Helst havde de indrettet sig med risteriet lige her omkring gæsterne, men en rister fylder ganske meget og kan ikke indpasses i det fredede miljø. I stedet håber de snart at kunne tilslutte en sample-rister, så gæsterne i det mindste kan få et indtryk af, hvordan en ristning foregår. 24

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 1 20 1 4

»Vi vil gerne fortælle historien om den professionelle kafferistning – hvor afgørende den er, og hvor forskellig kaffe, den kan udvirke. Derfor er det helt vildt, at vi kan riste selv. Kaffen brygger vi ud fra forskellige metoder. Men det skal ikke være raketvidenskab – vores gæster må hellere end gerne få en opskrift eller to med hjem og prøve selv,« fortæller Sally Helborg, der har en fortid bag sig i hotel- og restaurationsbranchen, i tekstilbranchen og som merituddannet folkeskolelærer. I sit job som daglig leder af en finere kaffebar i Aarhus – hvor de alle stammer fra – fængede kaffen for alvor. Christian Deicgeraber og Peter Lesséls er begge studerende, men har heller ikke så få år bag sig som kaffenørder – både privat og professionelt. Gennem de senere år har café-publikum og i stigende grad restaurantgæster kunnet nyde mere end almindelig god kaffe. Baggrunden er måske – vurderer Sally Helborg – den generelle trend henimod en øget bevidsthed om, hvad vi putter i munden, hvor også den nye nordiske gastronomi spiller en rolle: Her søger vi det autentiske, det naturlige – og historien bag. Det er heller ikke smagen af almindelig supermarkeds­ kaffe, man skal vente sig som gæst. »Vi ved godt, at korrekt brygget, rigtig kaffe ikke lige kan serveres for folk, der ikke ved, hvad der venter dem. Hertil er smagsforskellene simpelt hen for store,« forklarer Sally Helborg.

FRA FRUGT TIL CHOKOLADE Hvorpå hun udreder, hvordan man – ligesom med vin – kan udtyde, fremdyrke eller skabe nuancer af citrus, blåbær og fersken – og sødt kontra syrligt. Det ligger altsammen i bønnen – og i ristningen. Supermarkedskaffe, der ellers kan være nok så velkommen en årle morgenstund, er ofte overristet, hvormed de mange smagsnuancer går tabt. Til gengæld holder kaffen længere. Dén egenskab deles også med vinen, at smagsnuancerne afhænger af, hvor planten er vokset op, herunder jordbundsforhold, solmængde og så fremdeles.


MAN SKAL LYTTE TIL KAFFEN! FOT O: HENRIK NIEL SEN

En mere kritisk tilgang til, hvad vi putter i munden, er måske en af årsagerne til et voksende marked for eksempelvis: Højt specialiserede kaffebarer som nyåbnede Coffee Lab.


Variationer over et tema. Fv. Kaffe efter Aeropress-metoden, filterkaffen betegnet ”V60“, kaffe fra espressomaskinen og – dén med bunsenbrænderen – Syphonkaffen. Længst til højre et glimt fra kafferisteriet.

Nej, Copenhagen Coffee Lab plukker ikke bønnerne selv. Derimod ved de, hvor i Danmark de kan få lejlighed til at vælge de rette bønner, herunder Great Coffee i Aarhus, der er et led tættere på farmerne. Direkte kontakt med farmere tager år at opdyrke; en indsats, der kan krones med at “få” sin egen mark. Selv om der findes hundredvis af kaffesorter, kan man godt inddele dem i hovedgrupper, alt efter hvor de stammer fra: Mellemamerikansk kaffe er ofte fyldig – her kan være lidt nød eller anstrøg af chokolade og kan måske ristes lidt hårdere end andre sorter. Afrikansk kaffe – herunder den kenyanske, der er på programmet i skrivende stund – er mere frugtagtig og kan med fordel ristes lysere.

mand, der rister kaffe: Han bliver nærmest ét med sin rister, udtager prøver, følger brændingen og kan afgøre ved første eller andet hørbare knæk – ja, ligesom når man laver popcorn! – hvor langt i processen han er. Hvor langt man kan komme med én bønne, afsløres ved brug af de forskellige ristnings- henholdsvis brygningsmetoder. Dagens bønne er fra Kenya. Syphon-kaffen brygges i en lille kolbe med varme fra en bunsenbrænder. Trykket fra varmen sender vandet op i kolben med kaffe, hvor på den rene kaffe filtreres fra. Her er parametret mødet mellem vand, kaffe og flamme. Smagen er ganske rigtig frugtagtig – mere syrlig end bitter – men helt fremmedartet forekommer den dog ikke. Ristningen er lys, hvilket modvirker bitterheden. – Og vandet?

ESPRESSOBØNNEN OG FILTERBØNNEN Sally Helborg opdeler dernæst bønnerne i espressobønner og filterbønner. Ikke at bønnerne er forskellige, men de ristes til hvert deres formål: Espressobønderne ristes ved højere varme og længere tid – bønner til filterkaffe ristes måske lige så længe, men ved en lavere temperatur. Under alle omstændigheder forstyrrer man ikke en 26

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 1 20 1 4

FILTRERER VANDET »Vi er afhængige af adgang til blødt vand tilsat magnesium. Vi bruger postevand, men det løber igennem et filter, som vi jævnligt skifter,« forklarer Christian Deicgeraber, der fluks kaster sig over en V60 – her er tale om filterbryg.


Tragten i glas er velegnet til at tilføje vandet ligeligt og stilfærdigt over den malede bønne – bønnen så at sige vædes. Det går ikke stærkt, det her – følelserne er med. Duften er stadig mild og venlig, men smagen bliver mere markant, mere frisk, mere syrlig. I en pause serveres en kop espresso fra samme bønne, og kontrasten er så slående, at den smager som ren chokolade, formentlig befordret af mælken. Aeropress er to runde cylindre; to kamre med luft i det ene og kaffe og vand i det andet. Når vand og kaffe er forenet, vendes indretningen om, hvorpå kaffen og vandet presses ned gennem et filter – helt indtil den kyndige ved, at han må høre inde for at undgå bitterstofferne til sidst. Her er tale om almindelig stempelkaffe – i anden potens. Frugtsmagen fornægter sig endnu ikke, men den overvældes af en syrlighed, der får supermarkedskaffesmagsløgene til at snerpe. Hav altid en tilgivende espresso inden for rækkevidde! Trods Copenhagen Coffee Labs korte levetid har de tre aarhusianske kaffekunsthåndværkere allerede opbygget et stampublikum og føler sig vel hjemme i kælderen i københavnske Boldhusgade. 0 1 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

27


KOM-SOM-DU-ER Mandag den 20. januar kl. 18.30 i Laugshuset Nørre Allé. Gæst: Benny Ohlsen. Pris kr. 90,-, der omfatter aftenens menu og Æresoldermandens Kage med kaffe/te. Vin, øl og vand kan købes til populære priser.

Kom-Som-Du-Er 20. januar:

Gammel? – Aldrig i livet! Han har gennemført mere end 70 marathonløb, vundet europamesterskabet på ironman-distancen for sin aldersgruppe (60-70 år) og har derudover et utal af både danske og internationale mesterskaber inden for løb, svømning PV og02 cykling bag sig. 1 23/02/13 17.18 2013 EU.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

28

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 1 20 1 4

Benny Ohlsen, hedder han, er 81 år gammel og fortsat aktiv idrætsmand. Mandag den 20. januar vil han i årets første Kom-SomDu-Er i Laugshuset i Nørre Allé formentlig løfte en flig af sløret for, hvordan man kan holde sig i så eminent god form så højt op i alderen. Foredraget har fået titlen “Mit liv med idræt” med undertitlen: “Gammel – aldrig i livet”. I sit “civile liv” har Benny Ohlsen virket som afdelingsingeniør i et multinational virksomhed inden for transportsystemer. Herudover ligner Kom-Som-Du-Er sig selv: Man mødes kl. 18.30, og aftenens menu til 90 kroner står på sprængt nakkekam med peberrodssauce og rødbedesalat. Efterfølgende serveres kaffe og te samt ikke mindst æresoldermandens – Erik Andersens – flotte kage; denne aften naturligvis tilegnet aftenens foredragsholder. Ved flygelet sidder Allan Steen, og aftenen byder naturligvis også på kinesisk lotteri; vin, øl og vand kan som sædvanlig købes til “populære priser”. Velkommen til!


NYT FRA KLUBBERNE Carte Blanche til en god middag GOURMETKLUBBEN

Formand: Eli Askbo, tlf. 4676 9420 Gourmetklubben indleder anden del af vintesæsonen med et besøg på Restaurant Carte Blanche på Dag Hammerskiolds Allé 1B på Østerbro. Det sker fredag den 24. januar kl. 18.30. Den tre retters menu er sammensat af en carljohansuppe med trøffelskum til forret, mens der er frit valg mellem oksemørbrad og lammeculotte som hovedret. Desserten er en chokoladefondant med karamelsauce og vanilleis. – Og bemærk så prisen: Bare 260,- kr. for alle herlighederne; idet drikkevarer afregnes på stedet. Tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest 20. januar.

Den 20. februar besøger klubben Peter Beyer Chokolade i St. Kongensgade, hvor der vises en film og holdes et foredrag med chokolade i fokus. Hertil en anretning. Arrangementet koster 249,- kr., og tilmelding skal ske til Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest 13. februar. Klubben sender sine bedste nytårshilsener for 2014 og glæder sig til at se medlemmerne ved årets arrangementer.

25000 selvstændige køber pension sammen – skal du være med?

Med vores Velfærdspakker får du pension, forsikringer og sundhedsordning i ét. Det betyder lave omkostninger og mere til pensionen.

Ring på telefon 33 93 86 00 og book et møde eller besøg os på www.pfs.dk

0 1 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN

29


NYE MEDLEMMER I henhold til lovenes § 9 meddeles, at følgende er optaget som medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn: Fysiosterapeut Lisbeth Steffensen, Magdelonevej 10, 2400 København NV Indmeldt v. Ruth Christensen Afdelingschef Ole Pedersen, Falkebakken 35, 3310 Ølsted Indmeldt v. Jørgen Christiansen Selvstændig Christina Mainz, Tofteåsen 9, 2840 Holte Manager Olau Finnemann Scheel, Duevej 104, 2. tv., 2000 Frederiksberg Projektleder Anette Eriksen, Blomstervænget 29, 2800 Kgs. Lyngby Indmeldt v. Torsten Jagd og Karsten Frese Salgskonsulent Martin Brændgaard, Julius Valentiners Vej 29, 2000 Frederiksberg Malermester Daniel Poulsen, Carl Nielsens Plads 27, 2730 Herlev

Malermester Gudrun Maria Hardardottir, Esbern Snares Gade 16, 1., 1725 København V Malermester Kim Andersen, Torslundevej 135, 2635 Ishøj Malermester Allan Jensen, Ruten 20, 2700 Brønshøj Malermester Frederik Romme Larsen, Grønnehøj 17, 2.th, 2720 Vanløse Alle indmeldt v. Københavns Malerlaug Autosadelmagermester Lars Vedelsby, Randager 21, 2620 Albertslund Smykkedesigner Diana Holstein, Hammelstrupvej 13, 2450 København SV Direktør Thorleif Kristensen, Lundebakken 28, 3210 Vejby Indmeldt v. Bo Johansen Pens. vaskerileder Tove Birgitte Schødt, Håndværkerhaven 3, 2, tv., 2400 København NV Indmeldt v. Anne-Marie Mærkedahl

BRIDGE – et kortspil med intelligensen som værktøj Du styrker din logiske sans, udvikler dine samarbejdsevner og træner din psykologiske sans. Det er hvad du får ud af at spille bridge – det mest geniale spil for et makkerpar. Haandværkerforeningens Bridgeklub er alletiders sted at tage de første skridt ud i det avancerede kortspil – vel støttet af erfarne spillere: Her føler enhver sig hjemme. Bridgeklubben spiller turnering hver tirsdag kl. 19.00 i Festsalen i Håndværkerhaven 49. Begyndere tilbydes træning af erfaren turneringsleder (forudsætter 4 tilmeldte). Kontakt turneringsleder Lars Gregersen (tel. 3255 9039) eller klubbens formand Poul Fogh (tel. 4588 4251 eller 5195 6088; mail: fogh.poul@gmail.com). Vi byder nye medlemmer velkomne (øvede såvel som begyndere). Kontingent pr. semester (2) er kr. 400,-. Bemærk: Som noget nyt kan klubben optage gæstemedlemmer. Et gæstemedlemskab koster kr. 350,- om året plus ordinært klubkontingent.

HAANDVÆRKERFORENINGEN Bridge 30

HAAN DVÆ R K E RFO RE N I N G E N I KJ Ø B E N H AV N

0 1 20 1 4


H A A N DVÆR KER FOR EN I N GEN I K JØB EN H AV N DRON N I N GEN S T VÆRGA DE 2 A 1302 KØBEN HAVN K TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK KON TORTI D: MA N -TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Danske Specialmedier Tilsluttet Specialmediernes Oplagskontrol R EDAKT I ON Adam Pade (ansvh) 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 Fax 4848 2922 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk BLADUDVALG Henrik Tofteng Niels Roth Mette Palsteen Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Sonja Stæhr Adam Pade T RYK Rosendahls

BE STY R E LS E FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆST FO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆST FO RM A ND : Peter Steen Mortensen Murermester Jan Bruus Sørensen Adm. direktør bygningsingeniør Bjarne Andersen Oldermand, glarmester Niels Roth Oldermand, snedkermester

Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Bo Johansen Konditormester Mette Palsteen Oldermand, tapetserermester Jens Hjortskov Advokat, partner

D I R EK T I O N Anne-Marie Mærkedahl Ole E. Nielsen

Næste nummer udkommer mandag den 10. februar. Redaktionen slutter torsdag, den 23. januar


Magasinpost SMP ID NR 42419

DETSKER I H AA N DVÆR KE R FOR E N I NG E N

Mandag 13/01 Danseklubben · Teaterklubben Tirsdag 14/01 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Fredag 17/01 Billardklubben (julefest) Lørdag 18/01 Bowlingklubben (nytårsfest) Mandag 20/01 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 21/01 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 22/01 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 23/01 L’hombreklubben · Bowlingklubben Fredag 24/01 Gourmetklubben Søndag 26/01 Det Videnskabelige Hjørne Mandag 27/01 Danseklubben Tirsdag 28/01 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Mandag 03/02 Banko Tirsdag 04/02 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 05/02 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 06/02 L’hombreklubben Mandag 10/02 Danseklubben Tirsdag 11/02 Billarklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 12/02 Damernes Kegleklub Torsdag 13/02 Teaterklubben · Bowlingklubben Mandag 17/02 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 18/02 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Onsdag 19/02 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 20/02 L’hombreklubben · Gourmetklubben Søndag 23/02 Vandreklubben Mandag 24/02 Danseklubben Tirsdag 25/02 Billardklubben · Bridgeklubben · Svømmeklubben Torsdag 27/02 Bowlingklubben · Skyde- og Kegleklubbens Stiftelsesfest Fredag 28/02 Teaterklubben

A L HE N V E NDE L SE T IL : 32 HAAN E NNH AV H A A N D VÆ R K EDVÆ R F ORRKEENRFO I N GREE N I NI GKEJNØ BI EKJNØHBAV • DNR .

0 1R20 T VÆ G A1 4D E 2 A • 1 3 0 2 K Ø B E N H AV N K

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 1302 København K

Hånd & Værk 01 2014  

Månedsmagasin om det gode håndværk - og medlemsblad for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you