Page 1

w w w. hv fkb h. dk

0 1 2 01 1

HA ANDVÆRKERFORENINGEN I K JØBENHAVN

MED ET ANSTRØG AF GULD på besøg i forgylderens værksted

Kommentar: Godt nytår! | Odense: Så går det løs | En ramme – et møbel | Og vinduet blev åbnet Medlemsrejse: Rundt om Mont Blanc | “Javel, hr. kaptajn!” | Nyt fra klubberne | Det sker

|


DU VÆLGER SELV DIN FREMTID

— VI HJÆLPER DIG MED AT GØRE DET GODT På Københavns Tekniske Skole vælger du en uddannelse inden for grundforløbene, Bygge og anlæg, Bygnings- og brugerservice, Medieproduktion, Produktion og udvikling eller Strøm, styring og it

Bygge og anlæg

Bygnings- og brugerservice

Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Byggemontagetekniker Boligmontering Bygningsmaler Flisemontør Gulvlægger Murer Snedkeruddannelsen Træfagenes byggeuddannelse VVS-uddannelsen

Ejendomsservice Serviceassistent Sikkerhedsvagt

Medieproduktion

Produktion og udvikling

Film- og tv-produktionsuddannelsen Fotograf Grafisk tekniker Mediegrafiker Skiltetekniker

Butiksguldsmed Cnc-teknikuddannelsen Former Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen Laboratorietandtekniker Metalsmed Procesoperatør Produktør Støbetekniker Teknisk designer Værktøjsuddannelsen Ædelsmed Produktør

Strøm, styring og it Elektriker Teater-, udstillings- og eventtekniker Webintegrator

2057

Når fremtiden er vigtig...


KOMM E N TA R

ROBERT S ØREN S EN

Godt nytår! Det er skik ved nytårstide at se tilbage og gøre status. Det er der bestemt også områder i vort samfund, der har god grund til; sine steder skal der læses på lektien og læres af fortiden. I håndværket har vi derimod grund til at se fremad. Håndværket og håndværkets uddannelser hviler på en grundlæggende sund platform, og just i disse uger kan vi se frem til de første nationale mesterskaber i håndværk. Det er en milepæl for dansk håndværk og de danske er­ hvervsuddannelser. Heri ligger en anerkendelse af, at vi kan styrke den elite, der skal bringe såvel samfundet som håndværket videre – uden at måtte forbigå elever med færre ressourcer. I så henseende er der al mulig grund til med tak at kvittere for den fornemme økonomiske håndsrækning, som Den A.P. Møllerske Støttefond har ydet Danmarks­ mesterskaberne – en donation på intet mindre end en million kroner. Det varmer i en tid, da der andetsteds i samfundet er sat spørgsmålstegn ved håndværkerens værd. Håndsrækningen fornemmes som et ønske om at un­ derstøtte de visioner, der ligger bag mesterskaberne: At

FORS I DE N

hylde fagligheden, at motivere til den ypperligste præsta­ tion – at gøre sig umage. Danmarksmesterskaberne – og med dem både loka­ le, regionale og internationale mesterskaber – tjener til at styrke agtelsen af håndværket. Med mesterskaberne byg­ ger vi helte; helte, der medvirker til at skabe prestige om håndværket; helte, der bliver rollemodeller. Det er ikke ringe med rollemodeller, der har den ypperligste præsta­ tion som forbillede. Mesterskaberne tjener også til at synliggøre de danske erhvervsuddannelser og dermed illustrere, at der i dag kræves ganske meget for at tage en håndværksuddannel­ se. Eksempelvis er det ikke kun på handelsskolerne, at det er fornødent at kunne læse og regne. Dette fokus på håndværket, som mesterskaberne – og med dem Den A.P. Møllerske Støttefonds donation – sætter, tjener også til at erindre om, at det i et samfund, der vægter det akademiske aspekt så højt, er afgørende med en dygtig bemanding i maskinrummet. Uden den­ ne ville samfundet være ilde stedt. Godt nytår!

FO RGYLDE R OVE OLSEN OG HANS TRO VÆBNERE UDFØRER BÅ DE BA ROK- OG LI STEFORGYLDN I N G – OG BÅ D E N YE OPGAVE R OG R E STAUR ER INGER . LÆS P ORTRÆTTET S I DE 08 ( FOTO: HEN RI K N I ELS EN ) .

0 1 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

3


Erhvervspolitik:

Tid til take-off

Medlemmer søges til “faglige klynger”, der med Haandværkerforeningen får ny politisk slagkraft og et t værfagligt net værk .

4

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

01 2011


FOTO: S TOCK.XCHNG

Nok er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn sammensat af 40 laug og foreninger. Og helt uden fælles berøringsflader er de selvsagt ikke. De lokale byggefag har bestemt no­ get at tilbyde hinanden, og det har også levnedsmiddelfagene, livsstils­ fagene, de butiksdrivende – og så fremdeles. Og tænk, hvis de stod sammen! Nu vil Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn samle den brede palet af fag i interessefællesskaber med sig­ te på at skabe frugtbare netværk og at få sat fokus på de respektive fags rammevilkår. Tilsammen vil de fag­ lige netværk udgøre ét stort, tvær­ fagligt netværk. Haandværkerfor­ eningen vil kunne bistå med at frem­ føre erhvervspolitiske holdninger, rejse sager politisk og i det hele ta­ get styrke foreningen og laugenes er­ hvervspolitiske beredskab. Den stra­ tegiske vision er at gøre Haandvær­ kerforeningen til et relevant og at­ traktivt tilbud for så bred en del af medlemskredsen som mulig.

Praktiske fællesskaber »Vi indbyder nu vore laug og for­ eninger til at indgå i nye, praktisk anvendelige fællesskaber. Derfor vil vi henover det kommende halve år henvende os til vore formænd og ol­ dermænd og bede dem formidle vi­ sionen til deres medlemmer og selv blive aktive i deres respektive fagli­

ge netværk,« fortæller de to ophavs­ mænd til det samlede idéoplæg til en aktiv erhvervspolitik i Haandvær­ kerforeningen, næstformændene, ol­ dermand malermester Per Vange­ kjær og ingeniør, administrerende direktør Jan Bruus Sørensen. De faglige søjler – i praksis: In­ teressegrupper – er et af tre fokus­ punkter i den erhvervspolitiske stra­ tegi, som foreningen fik bekræftet under det seneste oldermands- og formandsmøde i november. På dagsordenen står nemlig her­ udover: Uddannelsespolitik – her­ under en styrkelse af båndene mel­ lem de af laugenes medlemmer, der har sæde i de tekniske skolers lokale uddannelsesudvalg.

Indflyde lse »Vi tror på, at vi ved en fælles ind­ sats kan berige hinanden med idé­ er og erfaringer til det lokale uddan­ nelsespolitiske arbejde,« fortsætter Per Vangekjær, der i andre sammen­ hænge er stærkt optaget af håndvær­ kets uddannelser. På længere sigt er det tanken også at påvirke folkeskolernes vejled­ ningsindsats over for kommende ud­ dannelsessøgende. For det tredie er det helt afgøren­ de, at dialogen med Københavns og Frederiksberg Kommuner styrkes. »Som en vej til at skabe indflydelse både for Haandværkerforeningen og

0 1 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

5


Meld jer under fanerne! Interesserede laug og laugsmedlemmer er yderst velkomne til at henvende sig til Haand­værkerforeningens kontor med ønsker om at deltage i de faglige fællesskaber. Foreningen vil tage initiativ til at indbyde til møder i de grupper, der forhåbentlig tegner sig.

de faglige “søjler” skal vi gøre os syn­ lige – fortælle om vore synspunkter, beskrive verden fra vores stol og ska­ be forståelse for erhvervenes behov. En sådan synlighed vil en årlig er­ hvervskonference med et antal te­ matiske punkter på dagsordenen hjælpe med til,« supplerer Jan Bruus Sørensen. »Her er eksempelvis kom­ munens indkøbs- og udbudspolitik et oplagt emne: Hvordan handler vi med kommunen?« Haandværkerforeningen har alle­ rede en fin dialog med Københavns Kommune gennem kommunens er­ hvervscenter, og netop i disse måne­ der knyttes også bånd til Frederiks­ berg Kommune, der også gerne vil i

dialog med virksomhederne, hvoraf en hel del er medlemmer af Haand­ værkerforeningen.

konkurrence Haandværkerforeningens formand, Robert Sørensen, ser et antal over­ ordnede perspektiver i foreningens aktive erhvervspolitiske strategi: »Vi har behov for som forening at gøre os attraktive over for alle med­ lemmer – både medlemmer, der bruger foreningen til fornøjeligt so­ cialt samvær, og medlemmer, der har et stærkt erhvervspolitisk behov. Vi er byens bredeste erhvervsfor­ ening – lad os dog samle flest mulige interesser og udnytte den indflydel­

se, vi kan få, hvad enten vi er butiks­ drivende eller håndværksmestre.« Oldermands- og formandsmødet – ikke at forveksle med det årlige, ved­ tægtsbestemte repræsentantskabsmø­ de – er i færd med at ændre karakter fra et “oldermandskollegium” til et praktisk orienteret erhvervsnetværk. »Jeg tillod mig under oldermands­ mødet i november at udskrive en konkurrence om et mere moderne navn for, hvad oldermandsmødet gerne skal udvikle sig til: Et netværk af erhvervspolitisk interesserede for en bred kreds af laugenes ledelser og engagerede medlemmer,« siger Ro­ bert Sørensen, der har udlovet en “fyrstelig præmie” til vinderen.

ARKITEKTER INGENIØRER DRIFT & VEDLIGEHOLD ARKITEKTER INGENIØRER ENERGI ARKITEKTER INGENIØRER DRIFT-&RÅDGIVNING VEDLIGEHOLD

Refshalevej 147 1432 København K T: +45 32 68 08 00 www.ai-gruppen.dk Refshalevej 147 1432 København K T: +45 32 68 08 00 www.ai-gruppen.dk

6

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

01 2011


Odense:

Så går det løs Er man den mindste smule tosset med håndværk, må turen nødvendigvis gå til Odense sidst i januar: Her er premiere på Danmarksmesterskaberne.

Torsdag den 27. januar kl. 09.00 går det løs: Da marcherer deltagerne i Danmarks første nationale mester­ skaber for unge håndværkere ind i Arenaen i Odense Congress Cen­ ter, hvor de bydes velkommen af formanden for SkillsDenmark, Jes­ per Juul Sørensen, Odenses borg­ mester Anker Boye – og forhåbent­ lig af et mega stort publikum. Ikke mindst ønskes de mange deltagere held og lykke af præsidenten for ho­ vedorganisationen, WorldSkills, Si­ mon Bartly. Efter at undervisningsminister Tina Nedergaard har foretaget den formelle åbning, kaster de unge fra 36 fag sig over deres discipliner og fortsætter med deres opgaver hen­ over dagen, fredagen og lørdag for­ middag. Fagene er delt op i konkurrence­ fag og demonstrationsfag. At de­ monstrationsfagene “kun” er de­ monstrationsfag skyldes enten, at de ikke er formelle konkurrence­ fag i SkillsDenmark og WorldSkills’ forstand – eller at fagene har afholdt egne landsdækkende konkurrencer inden landsmesterskaberne. Sideløbende med konkurrencer­

ne afvikles et alsidigt program – lige fra et “networking-arrangement” blandt uddannelsesfolk til en kon­ kurrence for folkeskoleelever fra Re­ gion Syddanmark i Arenaen. Her kan også opleves optræden af Oden­ se Internationale Musikteater, og torsdag får skoleelever mulighed for at prøve en række af de fag, der dy­ stes i. Lørdag slutter konkurrencerne kl. 12.00, hvorefter der foretages be­ dømmelser, og kl. 14.00 mødes alle – publikum, konkurrencedeltage­ re, dommere og så fremdeles – til af­ slutningsceremoni i Arenaen. Præ­ mieoverrækkelsen foreståes af in­ gen ringere end Nationalbankdi­ rektør Nils Bernstein. Hen på eftermiddagen bliver der mulighed for at feste på de enkelte fags stande. Publikum møder således en overordentlig alsidig palet af håndværk: Fra bygningshånd­ værk, over social- og sundheds­ assistent til mekaniker, fra kos­ metiker og frisør til skiltetekni­ ker og maskinsnedker. Danmarksmesterskaberne nyder støtte fra en lang række

fag, organisationer og myndigheder, og sidst i 2010 besluttede Den A.P. Møllerske Støttefond at donere en­ million kroner til mesterskaberne. Forude venter Verdensmester­ skaberne – WorldSkills – i oktober i London. Mesterskaberne i Oden­ se bliver en rigtig spændende for­ smag, men er først og fremmest re­ aliseringen af en vision om at vise, hvad håndværket og dets uddannel­ ser formår.

D M i SKILL

27.-29. jan u

Odense Co

ar 2011

ngress Ce

nter

S

JOIN US ON FaCebOO K

SCaN KOD eN MeD MObILeN

Danmark erhvervsusmesterskab for ddannelsern e

Landets bedst e unge fagfo lk – fra smed assistente r og fra tømre e til ernærings re til medie for første gang grafikere – til et fælles mødes DM. Oplev folk og prøv 200 dygtig selv e fagFor folkeskolern kræfter med de forsk ellige håndv e ærk. at opleve erhve er der konkurrencer og en rvsuddann elserne i aktion chance for Gratis adg .

ang. www.sk illsdenmark. dk

0 1 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

7


Vikar i 24 år Udover Ove Olsen og Erik Rydahl huserer Bent Lille­ gaard Nielsen (59). Han er autodidakt – men ikke desto mindre ifølge sin mester en af Danmarks bedste barok­ forgyldere. Han trådte til allerede meget tidligt først som medhjælp, snart efter på fuld tid. Endelig er her Anet­ te (48), datter af Ove og niece til Bent. Hun er oprinde­ lig konfektionsuddannet og skulle blot være kortvarigt vikar på kontoret. Det er nu blevet til 24 år. Sådan har de det med årene – nyeste mand på værkstedet er Erik Rydahl: Han turde efter 25 år have udstået sin prøvetid. Det er rammearbejdet, der fylder mest i værkstedet – kundeunderlaget spænder bredt og er fordelt over hele

8

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

01 2011

FOT O: HENRIK NIEL SEN

Man har barokforgylderen og listeforgylderen. Eller ret­ tere: Havde. For Danmarks sidste forgylder udgik fra Skive tekniske Skole i 1972. Barokforgylderen tager sig af alskens pynt ude og inde; listeforgylderen holder sig til rammer om spejle, billeder og deslige. Hvad de lige er – derude i det store baghus i An­ nexstræde i Valby – går de ikke så højt op i til hverdag, for de erfaringer og de opgaver, de har bag sig – og den tid – gør dem vist så rigelig kompetente. Men skal det endelig frem, er Erik Rydahl (58) den eneste faglærte – og altså den senest uddannede. Han valgte barokforgyl­ der som linie. Forgylderfaget hørte i sin tid under møbel­ snedkerne. Mester selv – Ove Olsen (71) – er oprindelig uddannet glarmester – udlært i Korsør. Ud over sin grunduddan­ nelse gik han på teknisk skole i malerklassen, hvor kend­ skabet til forgyldning blev grundlagt. Efter at have aflagt svendeprøve blev han knyttet til daværende oldermand Johan Snoer og Sønner i København, hvorpå han tilbrag­ te et årti med forgyldning hos glarmester Mogens Frese på Frederiksberg – Frese havde tilmed været hans lærer udi rammefaget på fagskolen. I 1976 etablerede han sig som selvstændig. Gennem de seneste mange år har han haft til huse i Annexstræde i Valby.

Godt håndværk er guld værd: et antal bille drammer fra en brandskade un der re no vering.


eN ramme – et møbel

Såve l kunstnere som private frekventerer Ove Olsens forgylderværksted i Valby. Her arbejder også den sidst uddannede forgylder i Danmark

landet. Her kommer private, offentlige myndigheder, museer og ikke mindst kunstnere: Det er jo ikke bare en ramme, man får. Det er et møbel, som Bent Lille­gaard Nielsen noterer. Kunderne er fremdeles ældre, men her kommer også et yngre publikum, der ikke længere vil nøjes med den trivielle skifteramme. Hertil kommer na­ turligvis samlerne. Adskillige kunder er kommet her i generationer.

0 1 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

9


Værkstedet har snart sagt tradition for at bistå kunst­ nere.

Kunsten og kirkerne »Hen over 2010 har vi samarbejdet med Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt om deres kirkeudsmyknin­ ger. Herunder har vi lagt 90 kvadratmeter slagsølv og ægte platin på orglet i Vejleå Kirke i Ishøj. Farsø Kirke har fået en ny trefløjet altertavle, der er belagt med ægte guld,« fortæller Ove Olsen. »Hvert kunstværk er et pionerarbejde, der ikke mindst giver mulighed for at vælge ud af det brede regi­ ster, som forgylderhåndværket spænder over.« Og hvori består så registret?

Forgylderens palet

en forgyld ning ud ført ud en d ørs h old er op til 30 år – alt afh ængig a f m iljøet. her et ekse m pel f ra k astellet.

10

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

– Her arbejdes med ægte bladguld i 22 karat, med rose noble – en afart i 23,75 karat, med ægte bladsølv, platin og 12 karat hvidguld. De ægte guldblade foreligger of­ test i 8 x 8 centimeter store ark i en tykkelse på 8-10 mil­ liontedel millimeter – en my. Hertil kommer olieforgyldning og slagmetal med både kobber, sølv og guld. Værkstedet disponerer desuden over et antal skabelo­ ner til udførelse af ornamenter – de fornemmeste blade, et kornaks, et blomstermotiv. Her er også støbeforme til samme brug. Ved olieforgyldning mætter forgylderen altid under­ laget med schellak, inden han påfører guldgrunden – kogt linolie. Schellak er bindemiddel for metallet. Uæg­ te metaller anvendes kun indendørs og bliver overtruk­ ket med lak for at undgå, at overfladen anløber. »Derefter patinerer vi ofte forgyldningen – det sker med oliefarve. Det er der ikke noget kunstigt ved: Pati­ nering har man kendt til i al den tid, man har anvendt

01 2011


m orgensa m lng m ed status på igangværend e opgaver : Fra venstre Erik Rydahl, Ove Olsen og b ent lillegaard nielsen. eri k rydah l er i fær d m ed brandskaden – bent lillegaard nielsen m e d stolene til roskild e d om kir ke.

0 1 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

11


to forsølvede lister – i forskellige patine ringer.

Den rå sC hellak fore ligger i skaller , d er koges op.

forgyldlning er en årtusind gammel teknik – ken dt helt fra det gamle ægypten .

Ove olsen foran værkstedets indgangsparti med værkstedets logo – en rammekant – udført som skulptur i kobber .

forgyldning – en teknik, der endog var kendt i det gamle Ægypten,« fortæller de tre forgyldere.

Polimentforgyldningen Forgylderens palet omfatter også polimentforgyldning – en vandforgyldning. Her påføres underlaget først en kri­

12

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

01 2011

dering bestående af kridt, satin og lim i flere lag, hvor­ på det skal tørre. Næste skridt er vandslibning og påfø­ ring af polimentet, der er en lerart. Efter tørring pudses overfladen med fin ståluld, og så er emnet klart til for­ gyldning. De ægte blade påføres med en anskyder – en bred, flad


pensel. Næsefedt – som man jo heldigvis altid har inden for rækkevidde – anvendes til at binde bladguldet til an­ skyderen, idet anskyderen blot stryges over kinden. Blad­ guldet pålægges i limvand – det, vore forgyldere kalder forgyldersnaps. “Snapsen” er sammensat af sprit, vand og husblas. »Når vi er nået så langt, og overfladen er tørret op på ny, kan vi arbejde videre på den. Ønskes en smuk, høj­ blank overflade, polerer vi med en agatsten,« fortæller Bent Lillegaard Nielsen. Schellakken er i øvrigt produkt af eget bryg: I et helt lille bolchekogeri koges råvarerne – skaller – op i sprit og filtreres igennem en gammel filthat for at trække voks og andre urenheder ud.

Skandinavisk besøg Just i efteråret var værkstedet både i færd med at reno­ vere et stort antal billedrammer efter en brandskade og med at forgylde udskæringer i stole til Sankt Andreas Kapel i Roskilde Domkirke. Hertil anvender Bent Lille­ gaard Nielsen 22 karat dobbelt guld. Rammerne fra brandskaden bliver renset helt i bund, påføres poliment og dernæst schellak, der trækkes med guldgrund. Dernæst forgyldes med slagmetal og efter poleringen forsegles overfladen med schellak. Når lak­ ken har sat sig, patineres rammerne, så de passer til de restaurerede malerier. Ove Olsen og “drengene” nyder ofte besøg af elever fra Norge og Sverige. Til trods for, at især Sverige gennem årene ikke har været lige kærlig over for de traditionelle håndværksuddannelser, kan man imidlertid stadig ud­ danne sig som forgylder i Sverige. – Med ophold i Valby.

Øverst Bent lillegaard nielsen i færd med sine rammer – ne derst viser erik ry dahl eksempler på forgylderens råmaterialer – guldbla dene.


– Og vinduet blev åbnet Moltkes Palæ var for en dag forvandlet til et tempel for det eksklusive håndværk, da de københavnske “livsstils­ fag” havde premiere på Laugenes Årlige Opvisning – et overflødighedshorn af farver, skønhed og kreativitet le­ veret af skræddermestre, buntmagere, et enkelt pelshus, frisørmestre, guld- og smykkesmede, elever fra skoler­ ne og skræddere fra Det Kgl. Teater. Fra morgenstun­ den onsdag den 3. november og dagen igennem summe­ de palæet af liv. I Store Sal gennemførtes opvisning ad tre omgange, hvorpå publikum – kunder, kolleger, samar­ bejdspartnere og medlemmer af Haandværkerforenin­ gen – kunne defilere gennem salonerne og tage de ko­ stelige smykker, overdådige kjoler og dragter, pelsværket og frisurerne nærmere i øjesyn og ikke mindst hilse på håndværkerne bag. Kulminationen var dagens tredie opvisning under Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes bivånen. Hun havde accepteret indbydelsen til at være opvisnin­ gens protektor og viste oprigtig interesse for alt, hvad hun så, og nåede også rundt til samtlige medvirkende håndværkere gennem en times tid efter opvisningen.

Skal sikre fremtiden Sigtet med dagens opvisninger var at åbne et udstillings­ vindue for de mindre, specialiserede håndværksfag, der

S M Y KK E : K A S I A G A S P A R S K I

14

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

01 2011


FOT O:SIDSEL CLEMENT

Laugenes Årlig Opvisning skal være et udstillingsvindue for de mindre, specialiserede livsstilsfag. Premieren i november blev en festlig begivenhed.

0 1 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

15


Moltkes Palæ danne d e i begynd elsen af no vem ber ram m en om lauge nes årlige opvisning – d en første a f sin art. R igtig m eget ty d er på , at opvisningen gentages i år .

16

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

01 2011


ikke har de samme ressourcer som industrien til at mar­ kedsføre sig. Den styrkede synlighed skal skabe vækst for at sikre virksomhederne og fagene en fremtid, herunder ikke mindst muligheden for at optage nye elever. Men Laugenes Opvisning var også et markant bevis på, at de københavnske laug kan samles om fælles inter­ esser, bruge hinanden og skabe noget sammen. »Vi oplevede en herlig stemning under opvisninger­ ne, og vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger – både om arrangementets lødighed og om behovet for en sådan platform,« fortæller en af de drivende kræfter bag initiativet, oldermand, skræddermester Johnny A. Wichmann. »Der var naturligvis nogle skønshedsfejl, men koncep­ tet viste sig grundlæggende rigtigt: At holde fast i det tra­ ditionelle i håndværket. Men bliver der en næste gang – hvad vi principielt har besluttet – tror jeg godt, vi tør være lidt vildere.«

Faglige Udvalg for Beklædning. Her hører både modi­ ster, buntmagere og beklædningshåndværkere hjemme. Jeg har oplevet, at uddannelserne støt og roligt svinger fra at være specialist- til at være generalistuddannelser. Det er forståeligt nok henset til beskæftigelsesmulighe­ derne, men for et specialistfag som vort betyder det en langsom død,« konstaterer Johnny Wichmann, der aner­ kender, at eksempelvis frisørmestre ikke har det samme problem som just skræddermestrene: »Men jeg kan for­ nemme, at også de er glade for at få sat fokus på faglighe­ den.« 22 laugsmestre, elever og virksomheder medvirkede i opvisningen, der var iscenesat præcis som et modeshow – men som altså ikke var det: »Vi brugte bevidst ordet opvisning, for det, vi skaber, har ikke nødvendigvis no­ get med mode at gøre,« som Johnny Wichmann forkla­ rer.

Vover igen Uddannelserne udtyndes Opvisningen havde også til formål at pudse den faglige profil af. »Jeg har igennem en årrække været medlem af Det

I december afholdt parterne et evalueringsmøde og blev enige om, at de godt turde tage udfordringen op igen i år; meget gerne fortsat med prinsesse Benedikte som pro­ tektor.

h en d es kon gelige høj hed prinsesse bene d ik te på besøg h os berit h ertz, kgl . h ofjuveler p. h ertz.

0 1 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

17


Rejs med Haandværkerforeningen og 65-ferie på en uforlignelig rejse gennem fire lande – rundt om Mont Blanc. Afrejse : 20. august.

Medlemsrejse:

Rundt om MonT Blanc Isblå søer og blomstrende alpeenge. Et møde med usæd­ vanlige bjergformationer, grønne enge, granskove, søer og små hyggelige provinsbyer – og så Mont Blanc. Således lyder det inciterende program for Haandvær­ kerforeningens sommerrejse, der med titlen “Rundt om Mont Blanc” over 11 dage når igennem fire lande med særlig vægt på Jura-regionen i Frankrig. Det er på ny rejsebureauet 65-ferie og den i Haandvær­ kerforeningen kendte rejseleder, Birgit Kyster, der står bag rejsen, der indledes med afgang fra København lør­ dag den 20. august. Blandt højdepunkterne bliver sejlturen på Doubs og Chaillexsøen – allerede på rejsens trediedag – et besøg i Jura-regionens hovedstad, Arbois, hvor de op til 42

18

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

01 2011

medlemmer oplever videnskabsmandens Pasteurs barn­ domshjem. Jura er også et spændende vindistrikt, og det går naturligvis ej heller upåagtet hen. På femtedagen går turen gennem bjergpasset La Faucille mod Génève i Schweiz. Det er her, vi skal op­ leve det storslåede panorama med Lac Leman og Mont Blanc. Ved Chamonix tårner Europas højeste bjerg sig op, og turen går opad ad snoede veje. Vi bliver indloge­ ret i Aosta på vejen ned, hvor der møder de rejsende et – i bogstaveligste forstand – bjergtagende scenarie. Aosta er ruiner fra romertiden og middelalderen og et hyggeligt moderne miljø med smalle gader og spænden­ de specialbutikker. Dernæst går turen gennem Aostadalen ind i Gresson­


Rundt om Monc Bl anc 20.-30 august 2011 . Udbydes sammen med vor dygtige rejseleder, Birgit Kyster. Deltagerbegrænsning: 42 personer. Pris kr. 9.075,- (enkeltværelsestillæg 1.550,-). Tilmelding skal ske til Haandværkerforeningen på 3312 2717. Her kan også rekvireret detaljeret program.

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S Møllemarken 1 2880 Bagsværd Kontor & værksted

44 98 90 77 Fax: 44 98 01 90 G A R A N T I P Å K VA L I T E T

eydalen, ad snoede veje forbi fossende vandfald til Gres­ soney-Saint-Jean. Dernæst opleves den fascinerende Cognedal – og vi holder pause ved en rigtig ækvadukt fra romertiden – og efter at have kørt blandt stejle klippevægge når vi frem til Cogne og nationalparken Gran Paradiso med sit impo­ nerende panorama. Turen fortsætter til Courmayeur ved foden af Mont Blanc. Herfra er her i godt vejr udsigt til “Djævletanden”. Endelig går turen til Luzern med en byvandring. Haandværkerforeningen råder over 42 pladser. Da vi ved, der er meget stor interesse for at rejse med os, anbe­ faler vi hurtig tilmelding. De seneste rejser, foreningen har arrangeret, er hurtigt blevet udsolgt.

Vi forstår din branche. På www.deloitte.dk kan du læse mere om Deloitte og hente nyttig viden.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

0 1 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

19


“Javel, hr. kaptajn” Hvem var den personlighed, der gemte sig bag “Skipper” – og hvad drev ham til gennem 17 år at tage vare på unge mennesker – “hvalpe” – det var gået skævt for, på det gode skib, skonnerten Fulton? Det får vi et indblik i med biografien om “Skipper” skrevet af en utvetydig beundrer og nær ven, journali­ sten Bjarne Bekker. Bag Skipper står naturligvis Mogens Frohn Nielsen – et brusende hav af vid, hengivenhed, ærekærhed og kre­ ativitet og med en formidabel medmenneskelig indlevel­ sesevne. Han døde sidste efterår efter en sej kamp mod sygdom. I bogen berettes anekdoter i hobetal – grinagtige er mange af dem, andre barskere. Skipper fortæller frem­ deles selv – om sin barndom og opvækst, om mødet med panserkrydseren Niels Iuel, der tændte den maritime li­ denskab, landflygtigheden i Sverige under besættelsen, om den korte karriere på teatret og om tiden på havet som søofficer og på skoleskibene Georg Stage og Dan­ mark, inden visionen om Fulton – “et anderledes skole­ skib” – blev en realitet. “Skipper” synes dog i nogen grad bestemt til at sikre Mogens Frohn Nielsen et positivt – velfortjent – efter­ mæle; at skabe ham æresoprejsning for den tort, han led, da en sensationshungrende presse syntes at have fun­

det dokumentation for, at han slog sine “hvalpe”. Så ære­ krænkende og undergravende – så sårende – føltes den­ ne jagt, at den drev Skipper til at opgive Fulton. Derfor er indforskrevet en række tidligere Fulton-elever, der har drevet det vidt i livet siden, til at berette om mødet med Fulton og Skipper, og hvilket formidabelt kursskifte i de­ res liv, som opholdet kom til at betyde. Man bør ikke lade denne triste vinkel overskygge ople­ velsen af den i øvrigt særdeles vel illustrerede bog. Skip­ per ville ikke have tilladt det! “Skipper” – en biografi om Mogens Frohn Nielsen af Bjarne Bekker. Udsendt på eget forlag. Se særligt læsertilbud andetsteds i bladet.

»Jeg tog engang en flidspræmie. Men det blev opdaget!« Journalisten Bjarne Bekker har skrevet festskrift om Skipper – æreshåndværker Mogens Frohn Hansen, der døde i september 2010. 20

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

01 2011


AKTUELT

Årets laugsmester fik fornemt besøg Fødevareministeren var der, borgmesteren var der – og oldermanden var der: Tirsdag den 9. november rullede oldermand, slagtermester Erik Michelsen op foran slag­ termester Kjeld Norman Sørensens butik i Rødovre i den gamle slagterbil fra 1923 for at lykønske ham med hæde­ ren som Årets Laugsmester.

Kjeld Norman Sørensen er uddannet kreaturslagter, og både hans far og farfar var ligeledes slagtermestre. Fa­ deren åbnede butik i Rødovre Centrum i 1966, og selv ar­ bejdede Kjeld Norman Sørensen med frem til 1980, da han overtog forretningen. Siden 2004 har Kjeld Norman Sørensen været med i kædesamarbejdet “Mad Med Mere”. I begrundelsen for hæderen nævner Københavns Slag­ terlaug den flotte indretning af butikken og det spæn­ dende udvalg af produkter. Alt er fremstillet med solid, håndværksmæssig kunnen og kærlighed til faget. Kjeld Norman Sørensen blev optaget i Københavns Slagterlaug i 1984, blev tre år senere indvalgt i laugets be­ styrelse og er medlem af Haandværkerforeningens re­ præsentantskab. Billedet: Fødevareminister Henrik Høgh lykønsker årets slagtermester, Kjeld Norman Sørensen.

Guld, fantasi & kærlighed

Kompagnistræde 8, 1208 København K • 33 13 19 07 Fiskergade 1, 8000 Aarhus • 86 18 19 07 www.milas.dk

0 1 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

21


AKTUELT I styrtend e regnvejr m odtog borg m ester i Ballerup Kom m une, O ve E . Dalsgaard, årets brolæggerpris.

Brolæggerprisen til Søndergård Torv Vi har været der før – i en grænsende til ubærlig som­ merhede besøgte Hånd & Værk det sprit nyanlagte torv i bydelen Søndergård i Måløv, hvor vi berettede om ar­ kitektkonkurrencen bag og virkeliggørelsen af visionen om en “Måløv-akse”, der kunne binde det gamle Må­ løv og den nye bydel sammen på tværs af jernbanen med Bjørn Nørgaard-skulpturen “Nåleøjet” som kunstnerisk manifestation. Og nu har Måløv-aksen vundet en pris – Brolægger­ prisen. Brolæggerprisen gives hvert år som anerkendelse til en bygherre eller projekterende arkitekter og ingeniører, der i særlig grad har udvist iderigdom og nytænkning i respekt for brolæggerfagets tradition og arbejdsmetode.

Nyager 6 - 2605 Brøndby Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51 DS/EN ISO 14001 certiceret www.tofteng.dk

22

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

01 2011

Prisen består af en lille messingplade til at montere i be­ lægningen og en check på 25.000 kroner – penge, som Ballerup Kommunes borgmester, Ove E. Dalsgaard, gav tilsagn om at sætte ind på en konto for studieophold for kommunens medarbejdere. Brolæggerprisen blev overrakt ved en velbesøgt højti­ delighed i styrtende regnvejr i november. Brolæggerarbejdet på Søndergård Torv tager udgangs­ punkt i granit i trinforkanter, som granitfliser og møn­ sterbånd, der er lagt ud som en stor vifte. Dertil kommer granittrappen som søkant, der snor sig langs vandet. »Alt dette er man ikke kommet sovende til. Det kræ­ ver vilje og samarbejde. En arkitekt, som kan lytte til en god brolægger, der lynhurtigt kan foreslå en løsning på et pludselig opstået problem, en rådgiver, der hurtigt kan træde til, og entreprenører, der har overblik og is i ma­ ven,« begrundede oldermand Claus Johnsen valget af prismodtager. Som entreprenører bag anlæg af torvet stod Brødrene A. & B. Andersen på 1. etape, og Zacho-Lind A/S på 2. etape. Brolæggermester Leif Thygesen, brolæggermester Johnny Kaptain og Faxe Brolægning A/S udførte belæg­ ningsarbejdet. Moe & Brødskov bistod som rådgivende ingeniør, mens arkitekt Stine Bærentzen fra Bærentzen Landskab og Bjørn Nørgaard har tegnet pladsen. Billedet: Borgmester Ove E. Dalsgaard (tv.) modtog på Ballerup Kommunes vegne årets Brolæggerpris overrakt af oldermand Claus Johnsen. Bag dem Bjørn Nørgaards samlende skulptur, “Nåleøjet”.


AKTUELT Tømrerpris til strandprojekt Me d Svanemøllestranden har køben havnerne fået et nyt rekreativt område – udført som et stykke håndværk i absolut topkvalitet.

»Sammen med borgerne og sammen med kommunen deler vi stoltheden over, at landets hovedstad i stigende grad udvikler sig til at være et forbillede for andre storby­ er. Det gælder ikke mindst områder som miljø, transport og bygningsstandarder, hvor der de seneste år er gjort stort fremskridt.« Således lød det, da oldermand for Københavns Tøm­ rerlaug Flemming Kjærgaard under en højtidelig på Kø­ benhavns Rådhus i november for anden gang overrak­ te Tømrerprisen – Tømrerprisen 2010. Prismodtageren var Københavns Kommune for anlægget af Svanemøl­ lestranden. »Svanemøllestranden er i sig selv et godt udtryk for dette fremskridt. En stor del af byens indbyggere har fået et rekreativt område, som kan bruges året rundt, og med den fortsatte forbedring af vandkvaliteten er badning igen en mulighed.« Svanemøllestranden består af en 130 meter lang pier, der danner ryg for en ca. 4.000 kvadratmeter stor sand­ strand mod nord. Pieren er udformet med en promenade i fuld længde, hvor der mod syd er etableret trapper ned i vandet. Pieren er udformet med traditionelle pæle-/fla­ gevægge med spunspæle i træ og med sandfyld inden for spunsen. White Arkitekter, Thing & Wainø landskabsarkitekter

samt ingeniørfirmaet Rambøll Danmark har medvirket som rådgivere. Tømrerprisen er gjort mulig af en donation fra Kirsten og Freddy Johansens Fond. Prisen har til formål at be­ lønne personer, firmaer, organisationer eller bygherrer, der har udført eller deltaget i et byggeri, hvor trækon­ struktioner indgår som en markant bygningsdel, eller hvor tømrerfaget på anden vis har indtaget en afgøren­ de vis. Nytænkning og dristig arkitektur kan også udlø­ se prisen. I priskomitéen sidder blandt andre arkitekt og partner i KHR Arkitekter Jan Søndergaard og admini­ strerende direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen. Prisen er på 150.000 kroner og blev uddelt første gang i 2009. Modtagere var tømrerfirmaet Jakon og Henning Larsen Architects for udførelsen af klubhuset til The Scandinavian Golf Club på øvelsesterrænet ved den tid­ ligere Farum Kaserne.

0 1 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

23


Form and en for Haandværker foreningens vink lub, jørgen sta m pe , tager initiati v til dannelsen af en k lu b for ejere af yngre og æld re v eteranbiler.

Mon der måtte være interesse for at danne en klub af bilinteres­­ser­ede? Det skal et møde den 27. januar medvirke til at blotlægge.

Skal vi køre foråret i møde?

24

De er både industrihistorie og kul­ turhistorie – og ind imellem for­ midabelt håndværk: Klassiske biler samler tusindvis af glade ejere, entu­ siaster og de rene nørder i såvel mær­ keklubber som i den bredt dækkende Dansk Veteranbilklub, og man mø­ des til træf i ind- og udland: Bilerne danner rammen om socialt samvær og masser af fælles oplevelser.

Men antallet af bilklubber til trods har ingen af dem den fælles referen­ ceramme at bestå af medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøben­ havn, hvis klubkultur går ud på just det samme: Fornøjeligt samvær og spændende oplevelser. Derfor forekommer det oplagt at samle ejere af både young- og old­ timers i en klub under Haandvær­

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

01 2011

kerforeningen – i Haandværkerfor­ eningens Veteranbilklub. En sådan vil Haandværkerforeningens Jørgen Stampe – ikke mindst kendt som formand for foreningens Vinklub – nu gerne stå medfadder til. »At eje og glædes ved en klassisk bil går ikke mindst ud på at mødes med ligesindede og få nogle ople­ velser sammen. Det behøver ikke at


Interessemøde for kl assiske bilentusiaster Er I interesserede i at mødes med ligesindede? Deltag helt uforbindende i ”interessemødet” torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00 i Laugshuset på Nørre Allé. Undervejs serveres et glas/vand eller vin. Tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest mandag den 24. januar.

FOTO: S TOCK.XCNG

handle om specielle bilmærker eller biler af en vis årgang,« fastslår Jør­ gen Stampe, der selv er Mercedesejer. Haandværkerforeningens Vete­ ranbilklub – om det måtte blive nav­ net – får til formål at samle dem af Haandværkerforeningens medlem­ mer, der ejer en klassisk bil. Klub­ ben skal hverken handle reservede­ le eller være noget teknisk labora­ torium (medmindre medlemmerne måtte finde på det indbyrdes), men skal først og fremmest arrangere små træf og ture ud i det blå. »Mange ejere af klassiske biler er medlemmer af mere end en bil­ klub, fordi klubberne har forskel­ lige formål. I nogle dyrkes den tek­ niske viden og handles ”stumper”, andre klubber samler medlemmer med særlig gamle, henholdsvis nye­

• • • • • • • •

re biler. Medlemskab af andre klub­ ber udelukker således bestemt ikke medlemskab af Haandværkerfor­ eningens Veteranbilklub,« under­ streger Jørgen Stampe. Interesserede medlemmer af Haand­værkerforeningen indbydes nu til et uformelt møde i Laugshuset i Nørre Allé torsdag den 27. januar. Her vil Jørgen Stampe lodde interes­ sen for etableringen af en veteranbil­ klub, og undervejs vil han vise film fra sin egen verden – og måtte andre medlemmer være i besiddelse af lig­ nende (som video på et USB-stik), vil det givetvis være velkomment. Er tilslutningen tilstede, nedsæt­ tes en lille gruppe, der vil påtage sig at indkalde til en stiftende general­ forsamling – og så er klubben køre­ klar, når det bliver forår: Når en ny sæson for klassikerne kan indledes.

Bearbejdning af glas Servicearbejder Ejendomsservice Renoveringsopgaver Butiksruder lagerføres Facader, indgange, vindfangspartier i aluminium og hærdet glas Sikringsopgaver (EDB-centraler mv) SKAFOR-godkendt – mekanisk sikring

Vi sætter kunderne i centrum – døgnet rundt Glarmestrenes Døgnvagt – 70 100 100

Zederkop A/S • Høffdingsvej 16 • 2500 Valby • T 3630 2010 • F 3630 5095 • Web www.zederkop.dk

0 1 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

25


Skuespilleren, instruktøren og showmanden Jan Hertz er gæst i Kom-SomDu-Er mandag den 21. februar.

FOTO: LISELOT T E SABROE/SC ANPIX

Kom-Som-Du-Er:

Mening, der tør underholde

Tidligere teaterdirektør, skuespiller, coach, peptalker og entertainer Jan Hertz er gæst hos Kom-Som-Du-Er man­ dag den 21. februar. For medlemmer af Teaterklubben

SØKVIST EL-ANLÆG A/S Herlev Torv 26 · 2730 Herlev Tlf 44 94 55 03 · Fax 44 94 72 71 Ålekistevej 36 · 2720 Vanløse Tlf 38 74 20 26 · Fax 38 74 24 59 gis@soekvistdk

Alt hvad du tænder på www.soekvist.dk

26

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

01 2011

bliver der tale om et festligt gensyn, for medlemmer af Kom-Som-Du-Er bliver det en herlig premiere. Jan Hertz har haft et hav af roller i både musicals, revy og film og er en efterspurgt foredragsholder – enkelte har måske ople­ vet ham som dronning Margrethe. Jan Hertz har instrueret i både Danmark og Sverige, herunder Spillemand på en Tagryg, Miss Saigon og My Fair Lady. Herudover har han været involveret i 30 revyer i Dan­ mark og en enkelt i Sverige. Bortset herfra ligner Kom-Som-Du-Er sig selv: Vi mø­ des 18.30, og Annie og Flemming serverer en menu, der i aften består af den sammenkogte ret “Flinckernes Sorte Gryde” samt en kage kreeret af oldermand, konditorme­ ster Erik Andersen. Der bliver afholdt lotteri, og drikkevarer kan købes til absolut rimelige priser. Ved flygelet sørger Allan Steen for musik til middagen.


AKTUELT Portalen bygger blandt andet på korte dokumentar­ film til at formidle de udvalgte håndværksteknikker. Projektet blev iværksat med støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Realdania i 2008. Det er realiseret af en produktionsgruppe, der har professionel indsigt i filmproduktion, og håndværksteknikkerne er udvalgt af fagfolk. Se mere på www.klikethaandvaerk.dk.

Hvis værkerne kunne tale … Billedhuggeren og mediekunstneren Eva Koch har skabt fire værker til udstillingen ”Salammbô” på Ny Carlsberg Glyptotek. Værkerne tager udgangspunkt i kunst og inte­ riør på Glyptoteket, der forvandles gennem lyd og billede. Vinterhaven er rammen om en omfattende lydinstal­ lation skjult mellem palmer og skulpturer. Fra 17 lydspor fordelt på 29 højttalere hører publikum mumlen, hvisken og stemmer. Det er, som om huset selv taler til den be­ søgende. Man hører uddrag af tekster, lyde fra de øvrige værker og stemmer fra Glyptotekets nutid og historie. Titelværket er en videoinstallation med en ny fortolk­ ning af skulpturen ”Salammbô” fra Glyptotekets faste samling. Eva Koch lader desuden helteskulpturen ”Bor­ gerne fra Calais” møde levende billeder fra nutidens Ca­ lais i Frankrig (billedet). Færgerne og mågerne over den franske havneby giver en ro, der sætter fortidens store begivenheder i relief. Eva Koch er repræsenteret på museer i blandt andet USA, Spanien, Sverige og Danmark. Udstillingen kan opleves frem til 6. februar.

Håndværk på nettet “Klik et håndværk”, hedder en ny webportal, der for­ bedrer bevaringen og formidlingen af viden om de gam­ le bygningshåndværk. Her er udvalgte og gennemprøve­ de teknikker dokumenteret på film og gjort tilgængeli­ ge for alle.

Tag med til Tranedans i Sverige I weekenden den 2. – 3. april 2011 tager Håndværker­ foreningen på tur til Hornborgasjön for at se på tra­ ner, og vi kan garantere, at du vil kunne se 10.000 stk. lige foran dig! Vi kører i Holgers bus med afgang fra Haandvær­ kerforeningen kl. 07.00. Vi spiser frokost undervejs og vil besøge Varnhem Kirke og Kloster som flere kender fra Guillous romaner om korsridderen Arn. Indkvar­ tering vil finde sted på Skara Stadshotel. Inden middagen, som vil bestå af en to-retters menu med et glas øl/vin, vil vi køre ud og lytte til tranernes godnatsang. Efter morgenbuffeten kører vi igen ud til Hornborgasjön med en naturvejleder for rigtigt at op­ leve de imponerende fugle – og se nogle af dem i ”tra­ nedans”. Herefter går det hjemad med frokoststop undervejs, og vi forventer at være tilbage ved Haandværkerfor­ eningen kl. ca. 18.30. Der vil være mulighed for på­ stigning ved Helsingør Station på østsiden kl. 08.00 (og tilsvarende afstigning ved hjemturen kl. ca. 17.30). Pris 1.650 kroner pr. person for dobbeltværelse med bad og toilet og inkl. fuld forplejning, entré til Varn­ hem kloster og transport. Tillæg for enkeltværelse 200 kroner. Bindende tilmelding til Haandværkerforeningens kontor på 3312 2717 senest den 12. marts – venligst opgiv medlemsnummer og oplysning, om der stås på ved Haandværkerforeningen eller i Helsingør. Turleder: Ole Pries. 0 1 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

27


Opera af ten i L augshuse t Torsdag den 10. februar kl 18.00. Pris kr. 150,- der omfatter et let traktement. Alle medlemmer af Haandværkerforeningen er velkomne. Tilmelding til Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest 27. januar. F O T O : M I KK E L M Ø L L E R J Ø R G E N S E N

Opera i Laugshuset Musikklubben er torsdag den 10. februar vært ved en festlig fornøjelig operaaften under medvirken af opera­ sanger Ingeborg Børch, Thomas Storm Hansen og Simon Duus Svendsen, der akkompagneres af Jacob Beck. På re­ pertoiret står arier fra forskellige operaer.

Ikke mindst vil Ingeborg Børch berette om opera som genre. Der indledes kl. 18.00 med en let anretning.

En æressag i tre årtier AT R-RAB E K R VÆ A AN D else 15% H ncl. forsend i . 340 kr

Det var med patos i stemmen, Fultonskipperen Mogens Frohn Nielsen omtalte »Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn«. Husk nu, det hedder Kjøbenhavn, skrev Skipper i en mail til Bjarne Bekker få dage før sin død. Hæderen som Æreshåndværker 1982 blev Skipperlivets største anerkendelse.

www.fultonskipperen.dk bestil hos bjarne@bekker.dk

28

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

01 2011

Bekkers Forlag 6323 0000


NYT FRA KLUBBERNE Nytårskoncert på Konservatoriet MUSIKklubben

Formand: Inge G. Pedersen, tlf. 3534 0258 Musikklubben indbyder til en nytårskoncert Surprise med en håndfuld populære sangere og pianister, der slår gækken løs. Det sker søndag den 16. januar fra kl. 15.00 på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i det gamle Radiohus på Rosenørns Allé. I pausen serve­ rer medlemmer af Det Danske Sangselskab på champag­ ne og kransekage.

disk Film. Menu’en omfatter to retter og kaffe for 250 kroner. “Datterselskabet” Frokostklubben mødes torsdag den 3. februar kl. 12.00 i Tove Ditlevsens Mindehave, Engha­ vevej. Her serveres flot smørrebrød og varme retter. Tilmelding til Haandværkerforeningens kontor på 3312 2717. Klubbens generalforsamling er allerede datosat: Det bliver tirsdag den 12. april kl. 18.30.

Dansk vintermenu Gourmetklubben

Formand: Eli Askbo, tlf. 4676 9420 Haandværkerforeningens Gourmetklub lægger ud man­ dag den 24. januar med en god dansk vintermenu på spi­ sehuset Fy & Bi, Valby Langgade 62 kl. 18.30. Fy & Bi er en del af Hotel Fy & Bi, indrettet i hundred år gammel bygninger og nabo til verdens ældste filmselskab, Nor­

Haandværkerforeningens bankospil Husk Haandværkerforeningens Bankospil med de mange flotte præmier! Mandag den 7. februar kl. 19.00 i festsalen på Haandværkerforeningens Plejehjem, Håndværkerhaven 49, 2400 NV.

HAANDVÆRKERFORENINGEN Banko

0 1 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

29


NYE MEDLEMMER

I henhold til lovenes § 3 meddeles, at følgende er optaget som nye medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn: Byggeleder Christian Svendsen, Løjtegårdshaven 8, 2770 Kastrup Indmeldt v. Københavns Tømrerlaug

Salgsdirektør Søren Sørensen, Klaksvigsgade 14, st.th., 2300 København S Indmeldt v. Steen Søkvist Vognmand Kaj V. Sørensen, Grevevej 30, 2670 Greve Indmeldt v. Kjøbenhavns Vognmandslaug Adm. direktør Rene Sønnichsen, Værebrovej 144, 3, 5, 2880 Bagsværd Indmeldt v. Kjøbenhavns Smedelaug Direktør Jens Kobberøe, Rørmosevej 22, 3520 Farum Indmeldt v. Ib Andersen Direktør Jørgen Asger Nielsen, Parkovsvej 45, 2820 Gentofte Indmeldt v. Hanne Holmbom Direktør David Nordal Petersen, Ramsølillevej 19, 4621 Gadstrup Forskningschef Paul-Anker Lund, Fredensvej 1A, 3.tv., 2920 Charlottenlund Indmeldt v. Ørni Bargholz Partner Sune Holm Pedersen, Lille Colbjørnsensgade 2, 1.th., 1703 København V Arkitekt maa, Charlotte Szøts, Roarsvej 8, 4000 Ros­ kilde

Glasskade Hærværk

Indbrud

GLARMESTRENES

DØGNVAGT 70 100 100 Glarmestrenes Døgnvagt A/S er medlem af Glarmesterlauget og Sikkerhedsbranchen.

30

H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

01 2011


H A A N DVÆR KER FOR E N I N GE N I K JØB EN H AV N DRON N I N GEN S T VÆRGA DE 2 A 1302 KØBEN HAVN K TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK KON TORTI D: MA N -TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00 WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Medlem af Dansk Fagpresse Tilsluttet Fagpressens Mediekontrol R EDAKTI ON Adam Pade (ansvh) Postboks 140 3480 Fredensborg Tlf. 4848 1788 fax 4848 2922 post@adampade.dk ANNONCER Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Tlf. 3525 3400 Fax 3670 5063 sonja@forlaget-coronet.dk BLADUDVALG Vibeke Broman Niels Roth Henrik Tofteng Anne-Marie Mærkedahl Anne Marie Nielsen Sonja Stæhr Adam Pade

BE STYR E LS E FO RM A ND : Robert Sørensen Oldermand, ortopædiskomagermester 1 . NÆST FO RM A ND : Per Vangekjær Oldermand, malermester 2 . NÆST FO RM A ND : Jan Bruus Sørensen Adm. direktør, ingeniør Vibeke Broman Æresmedlem, Virksomme Kvinder Bjarne Andersen Oldermand, glarmester Niels Roth Oldermand, snedkermester

Peter Steen Mortensen Murermester Henrik Tofteng Viceoldermand, vognmand Søren Schmidt Oldermand, VVS-installatør Steen Søkvist El-installatør Bo Johansen Viceoldermand, konditormester D I R EK T I O N Anne-Marie Mærkedahl Ane-Marie Jensen Ole E. Nielsen

TRYK Rosendahls/Fihl Jensen A/S

Næste nummer udkommer onsdag den 09. februar. Redaktionen slutter tirsdag, den 18. januar.

0 1 2 0 1 1 H A A N DV Æ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H A V N

31


Magasinpost MM ID NR 42419

DETSKER I H AA N DVÆR KE R FOR E NI NG E N Fredag 14/01 Billardklubben: Pokaloverrækkelse Lørdag 15/01 Vandreklubben: 10 års jubilæumsfest Søndag 16/01 Musikklubben Mandag 17/01 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 18/01 Billardklubben, Bridgeklubben, Svømmeklubben Tirsdag 18/01 Vinklubben Onsdag 19/01 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 20/01 L’hombreklubben Fredag 21/01 Musikklubben Mandag 24/01 Danseklubben Mandag 24/01 Gourmetklubben Tirsdag 25/01 Billardklubben, Bridgeklubben, Svømmeklubben Torsdag 27/01 Teaterklubben Torsdag 27/01 ”Interessemøde“: Veteranbilklub Lørdag 29/01 Kunstklubben Tirsdag 01/02 Billardklubben, Bridgeklubben, Svømmeklubben Onsdag 02/02 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 03/02 L’hombreklubben Torsdag 03/02 Globetrotterne: Rejsemøde Torsdag 03/02 Bowlingklubben, Gourmetklubben Søndag 06/02 Bowlingklubben: Nytårsfest Mandag 07/02 Banko, Teaterklubben Tirsdag 08/02 Billardklubben, Bridgeklubben, Svømmeklubben (julefrokost) Onsdag 09/02 Damernes Kegleklub Torsdag 10/02 Musikklubben Mandag 14/02 Danseklubben Tirsdag 15/02 Billardklubben, Bridgeklubben, Svømmeklubben Onsdag 16/02 Skyde- og Kegleklubben Torsdag 17/02 L’hombreklubben, Teaterklubben, Bowlingklubben Søndag 20/02 Vandreklubben Mandag 21/02 Kom-Som-Du-Er Tirsdag 22/02 Billardklubben, Bridgeklubben, Svømmeklubben Fredag 25/02 Musikklubben Søndag 27/02 Gourmetklubben Mandag 28/02 Danseklubben

A l henvende l se t il :

H A A N D VÆ R K E R F O R E N I N G E N I K J Ø B E N H AV N • D R . T VÆ R G A D E 2 A • 1 3 0 2 K Ø B E N H AV N K

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Dr. Tværgade 2A 1302 København K

Hånd & Værk 01 2011  

Medlemsblad for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Hånd & Værk 01 2011  

Medlemsblad for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Advertisement