Laren!Magazine NR7

Page 1

| 1

DEC 2017 - FEB 2018 • NR7 € 3,95

"Wi-j knapt ut joar uut met OJWL" - Jaarlijkse traditie: Carbid Knapp'n

7

Voor en door inwoners KULTURHUS

12

meer dan een sporthal BRANINKHAL

44

Hoe was het vroeger COLUMN JAN EGGINK


2 |

LAREN - SCHONEVELD NU IN VERKOOP

Half vrijstaande gezinswoning of semibungalow Van gelijkvloers wonen tot 5 slaapkamers!

Kijk op SamenBouwenInLaren.nl voor meer informatie over dit project.

BOUW SAMEN MET BRUMMELHUIS UW DROOMHUIS Uw persoonlijke woonwensen vertalen wij samen met u naar een uniek droomhuis! Met de Alles-Kan-Villa creëren we het huis van uw dromen. De route er naar toe is uniek, wij nemen alle zorgen uit uw handen en regelen alles voor u. Meer dan 30 jaar ervaring staat garant voor een constante service en kwaliteit.

brummelhuis.nl

VAN MIJN KAVEL NAAR MIJN HUIS


VOORWOORD VOORZITTER | 3

Het eerste woord is aan...

Henk Wolters VOORZITTER STICHTING BRANINKHAL

Als voorzitter van de stichting Braninkhal wil ik de mensen van Laren! Magazine bedanken voor hun aandacht voor ”onze” Braninkhal. Onze Braninkhal, omdat de Braninkhal voor ons allemaal is. Natuurlijk voor de een wat meer dan voor de ander. De schooljeugd bevolkt overdag de zalen en ’s avonds natuurlijk de binnensport verenigingen. Omdat wij een absoluut niet commerciële instelling zijn, zijn we afhankelijk van subsidies en sponsoren. De subsidies worden alleen maar minder, desondanks is onze verstandhouding met de subsidieverstrekker erg goed. Samen denken we na over de mogelijkheden

“Hier in ons mooie Laren moeten we het samen rooien!"

van onder andere energiebesparing enz. Mede hierdoor blijven onze sponsoren erg belangrijk. Het is daarom ook dat wij de afspraak hebben dat de aankopen zoveel mogelijk bij hen worden gedaan. Een wat meer commerciële opstelling zou het financieel wel wat makkelijker maken. Wij als stichtingsbestuur vinden het echter zeer ongepast om als gesubsidieerde instelling te gaan concurreren met bedrijven die zelf hun broek op moeten houden. Hier in ons mooie Laren moeten we het samen rooien, dus laten we dingen helder houden en elkaar dat gunnen wat hem of haar toekomt.

STICHTING

Braninkhal De Braninkhal is een multifunctionele sporthal waar zowel scholen als verenigingen

Steeds vaker horen wij geluiden als: de sporthal staat op de verkeerde plek. Sommigen willen alles clusteren op één locatie. Misschien is dat ook beter uit het oogpunt van exploitatie, maar laten we eerlijk zijn, het kan en mag niet zo zijn dat straks het sportonderwijs aan de basisschoolleerlingen minder wordt uit financiële overwegingen. De overheid hoeft namelijk

veel gebruik van maken. De sportzaal van

maar één gymzaaltje open te houden voor de leerlingen van de basisscholen. Ook kunnen

32 bij 28 meter, de tribunes, een gezellig

kinderen nu binnendoor vanuit school naar hun sportvereniging, waardoor ouders gerust

sportcafé en een vergaderruimte maken het gebouw multifunctioneel. De grote sportzaal is door middel van een geluidsisolerend scherm te verdelen in twee velden van elk ongeveer 16 bij 28 meter. Daarnaast zijn de ruimtes ook te huren voor kinderfeestjes, vergaderingen of bijeenkomsten.

zijn dat hun kind veilig aankomt. Laten we blij zijn met wat we nu hebben aan sport- en cultuurmogelijkheden. In sommige andere dorpen ligt dat wel iets anders. Samen kunnen we er voor zorgen dat dit allemaal blijft bestaan. Het is daarom ook erg belangrijk dat we als sport- en cultuurbesturen elkaar weten te vinden en elkaar aanvullen. Laten we nog jaren blijven stoeien en dubben over nieuwe ideeën, alleen dan blijft Laren wat het nu is; fris en vooruitstrevend!


4 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

6

Voor en door inwoners

26 Column: Jan Eggink

Kulturhus 't Kruispunt

Waar zijn de grote muzieken dansfestijnen van weleer

12

Braninkhal

36 Het jaar uitknapp'n

Meer dan een sporthal

OJWL

16 Ook specialist in bedrijfskleding

Multicopy Lochem

20

Beste Buur van 2017

Wilma Wansing

40

Worstverkoop

Witkampers Jeugd

49 Het gezin achter:

Wim & Willy van der Wal

30 Huenderstraat 3

Die Computer, Libra Leisure en Ovii Ontwerp

Verenigingen & Stichtingen pagina's

54

Samen werken aan een leefbaar Laren

Wakker Laorne

Overige informatie pagina's

Samen zichtbaar op weg

27

Badmintonclub Laren

29

Wel uit Laren,

58

Hoe is het met de

Koninklijke Muziekvereniging

43

VV Forza

niet (meer) in Laren

leerlingen van...

Apollo

47

Toeristenbelang Laren

34

Algemene agenda

64

Handige informatie

Mediavereniging Laren

51

De Laornse Dorpskwis

39

Ontwikkelingen in

67

Volgende editie

Voorzieningenfonds Laren

60

VV Witkampers

Ondernemersland

23

Kulturhus 't Kruispunt

63

Speel-o-theek Laren

52 Basisscholen

24

Pels en Pluim

Stichting Vedel

66

Wakker Award

10 15

19

27 Kinderkerstfeest

Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii Ontwerp en verschijnt in een oplage van 3.400 exemplaren huis-aan-huis in Laren Gld, Almen en Harfsen Redactie: Van Kees; Nena Keessen • All Write - Maaike Harkink • Carmen Wijnbergen Fotografie: Anke Kolkman en eigen materiaal geïnterviewden, verenigingen en stichtingen

• Vormgeving:

Ingri Imenkamp • Verspreiding: All Inn Verspreiding Drukwerk: Multicopy Lammerdink • Contact: Ovii Ontwerp - Huenderstraat 3 - 7245 BJ Laren GLD - Tel. 06 16 46 55 33 info@ovii-ontwerp.nl • Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii Ontwerp. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD | 5

EDITIE NUMMER 7

Kom van die bank af! Daar zit ik op maandagavond, 21.13 uur een week voordat het magazine bij de drukker moet zijn. Ik heb dit voor mij uitgeschoven… het voorwoord schrijven. Iedere keer een verhaal bedenken dat ik de inwoners van Laren, en sinds deze editie, ook de inwoners van Almen en Harfsen, wil meegeven is niet zo gedaan.

Ja, soms denk ik ook wel, als ik weer een hele week ’s avonds vergaderingen heb; had ik maar nee gezegd

Laat ik beginnen te zeggen dat ik stiekem mega trots

toen ze mij vroegen, want die bank daar in de woon-

ben dat het wederom gelukt is. Het is voor velen al heel

kamer kijkt mij ook heel fijn aan. Maar dan hoor ik een

normaal dat het magazine ieder kwartaal op de deur-

stemmetje in de vorm van mijn moeder die altijd zei:

mat ligt, voor mij is dat het niet. Voor het tweede jaar

“Pradd’n op de banke ku-j later wah!” En das hartstikke

op rij heb ik mijn schouders eronder gezet en hebben

waor moeders! Dus als je dit al liggend op de bank

we adverteerders gevonden die hun steun aan het

leest? Kijk eens om je heen welke vereniging of stichting

magazine geven. Het magazine draagt zichzelf

jouw hulp kan gebruiken en kom in actie! Want samen

helaas nog niet en ook deze editie zal ik daarom zelf

houden wij ons dorp levendig!

weer een gedeelte investeren. Maar ik geloof erin dat op een dag het magazine zichzelf wel kan dragen

In deze editie gingen wij op bezoek bij onze drukker

en wel kostendekkend is. Maar zoals bij veel dingen

van het magazine: Multicopy Lochem. Die trouwens

heeft dit tijd nodig.

veel meer doen dan alleen dit magazine drukken! Ook ging Nena, onze tekstschrijfster, in gesprek met

Als ik de verhalen zo mag geloven is het magazine ook

Gert-Jan, Henk en ondergetekende over hun bedrijven

al echt een begrip geworden in Laren! Net als zoveel

en samenwerking. Daarnaast gingen we op pad met de

zaken die zo vanzelfsprekend lijken maar dat eigenlijk

jeugd van de Witkampers die op 23 december weer in

niet zijn. Een daarvan is vrijwilligerswerk. Ik weet dat

Laren actief zijn met de worstverkoop, vertelden enkele

veel verenigingen en stichtingen op zoek zijn naar

heren ons alles over het carbid knapp’n op 31 december,

versterking. Ikzelf doe ook nog redelijk wat vrijwilligers-

namen we een kijkje in de Braninkhal, gingen we op de

werk. Waarom? Omdat ik enerzijds vind dat een ieder

koffie bij de Beste Buur van de gemeente Lochem:

zijn/haar steentje zou moeten bijdragen aan het

Wilma Wansing en vertelden Jarno, Rinze en Richard

verenigings- en stichtingsleven en anderzijds gewoon-

ons alles over de werkzaamheden van Wakker Laorne.

weg omdat het ook nog eens hartstikke leuk is! Er gaan deuren open die normaal gesloten blijven en ik leer zo

Kortom: weer genoeg te vertellen. Voor nu wens ik u

ontzettend veel mensen kennen.

alvast een geweldig 2018 en laten we in 2018 samen

"Pradd'n op de banke ku-j later wah!"

weer de schouders eronder zetten en zorgen dat ons dorp levendig blijft! Tot volgend jaar! Ingri Imenkamp


6 | KULT URHUS 'T KRUISPUNT 6 |

“Wij willen het gebouw aanpassen op veranderingen die de tijd met zich meebrengt.� Ankie Saaltink Voorzitter stichting Kulturhus 't Kruispunt

Zittend van links naar rechts: Herman Holterman, Hendri Eggink, Jeanet van de Mortel en Erica Schoneveld. Staand van links naar rechts: Gerdien Slagman, Jan Vinke en Ankie Saaltink.


KULT URHUS 'T KRUISPUNT | 7

KULTURHUS ’T KRUISPUNT:

voor en door inwoners Het Kulturhus is een gebouw waar elke inwoner van Laren weleens komt. Met een 10-jarig jubileum op komst vonden wij het tijd om Stichting Kulturhus ’t Kruispunt te interviewen. Wat voor organisatie zit erachter en wat is de visie van deze organisatie? Multifunctionele ruimte

maken en te houden", vertelt Ankie Saaltink, voorzitter

In 2008 opende Kulturhus ’t Kruispunt haar deuren,

van het stichtingsbestuur. Zo is het mortuarium

nadat het gebouw veertig jaar dienst had gedaan als

verbouwd tot familiekamers. “Er zijn nu twee aparte

gemeentecentrum. De multifunctionele ruimte wordt

familiekamers en de familie krijgt de ruimte om deze

voor verschillende doeleinden ingezet. Zo biedt het

naar eigen smaak in te richten. Een familiekamer is

Kulturhus onderdak aan de bibliotheek en aan een

24 uur per dag toegankelijk voor de familie", vertelt

groot aantal vaste huurders. Het Kulturhus en de

Herman Holterman, bestuurslid van het Kulturhus.

Protestantse kerk maken gebruik van elkaars

“Daarnaast is de entree recentelijk aangepast zodat

accommodatie. Beheerder Herman Schaap is het

deze ook toegankelijk is voor mindervaliden.” De aan-

aanspreekpunt van de organisatie. Overkoepelend is er

passingen aan het gebouw worden mede gefinancierd

een stichtings-bestuur dat verantwoordelijk is voor een

door diverse fondsen die aangeschreven worden.

goed gebruik en beheer van het gebouw. Een breed publiek Met de tijd mee

Het bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast is er

Het zevenkoppige bestuur maakt plannen om het

ook een maandelijks overleg met beheerder Herman.

gebouw te verbeteren en waar nodig te vernieuwen.

Plannen en ideeën worden hier op elkaar afgestemd.

“Wij willen het gebouw aanpassen op veranderingen

Twee bestuursleden hebben ook zitting in de

die de tijd met zich meebrengt. Zo hebben we de

Programmaraad, die de culturele evenementen in

afgelopen jaren de nodige aanpassingen gedaan om

het gebouw organiseert. “We proberen elk jaar een

het gebouw voor een breed publiek toegankelijk te

afwisselend programma neer te zetten. Van films tot cabaretiers; het moet een brede doelgroep aanspreken. Het is altijd maar afwachten of iets aanslaat of niet, maar dat risico moet je soms nemen", vertelt Jeanet van de Mortel, secretaris. Naast incidentele evenementen zijn er ook terugkerende evenementen, zoals “Schuif maar an” en het repaircafé.


8 |

Naamloos-1 1

17-11-16 11:53

BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL


KULT URHUS 'T KRUISPUNT | 9

“Het is mooi om te zien dat dit soort activiteiten

Deze samenwerking met Wakker Laorne heeft

aanslaan. In eerste instantie wisten we niet goed

als doel om zorg en welzijn in Laren toegankelijk

of het repaircafé wel bij een dorp als Laren zou

te houden. “We willen ervoor zorgen dat mensen

passen. Maar het blijkt een succes!", vertelt

ook in eigen dorp terecht kunnen met vragen op

Gerdien Slagman, bestuurslid.

het gebied van zorg en welzijn. We vinden dat dit thuishoort in de dorpskern, het dorpshuis", vertelt

Eenmalig huren

Erica Schoneveld.

Het Kulturhus biedt ook de mogelijkheid om ruimtes eenmalig te huren. Er zijn diverse ruimtes

10-jarig jubileum

beschikbaar die uiter-

In 2018 bestaat Kulturhus ’t Kruispunt 10 jaar. Dit

mate geschikt zijn voor

gaat gedurende het jaar gevierd worden. Een van

vergaderingen, bijeen-

de evenementen die georganiseerd wordt, is de

komsten, evenementen,

Laornse Dorpskwis. “Om ons jubileum te vieren

repetities of exposities. De

willen we niet een standaard receptie geven. Met

grootte van de ruimtes

de Laornse Dorpskwis hopen we heel Laren op de

varieert van 18 tot 400 m . Vraag gerust naar de

been te krijgen om samen de strijd aan te gaan!”,

mogelijkheden, in overleg is er veel mogelijk.

vertelt Erica Schoneveld. De Dorpskwis is op

2

vrijdagavond 25 mei 2018. Meer informatie Werkgroep Welzijn Laren

hierover op pagina 51 van dit magazine.

Het bestuur van het Kulturhus is tevens afgevaardigd in de Werkgroep Welzijn Laren.

Wil jij het Kulturhus een warm hart toedragen? Wordt dan Naober! De Naobers zijn de donateurs van de stichting. Het geld wordt gebruikt voor onderhoud van de gebouwen. Kulturhus 't Kruispunt Verwoldseweg 1, Laren (Gld.) Tel. 0573 - 40 16 36 info@kulturhuslaren.nl www.kulturhuslaren.nl f kulturhus.larengelderland


10 | SAMEN L AREN ZICHTBAAR OP WEG

Samen Laren zichtbaar op weg Samen en zichtbaar zijn de woorden die volledig passen bij het project ‘Samen zichtbaar op weg’, waaraan alle leerlingen van de Branink- en de Prins Willem Alexanderschool hebben deelgenomen op maandag 30 oktober jl. Het initiatief voor dit project is ontstaan vanuit

om samen hun steentje bij te dragen aan het

het belang dat beide scholen hechten aan goede

thema. Bakker Wijnand heeft gezorgd voor de

zichbaarheid van leerlingen in het verkeer. Zeker

bekende Laornse fietskoekjes en Plus Beuzel voor

in deze tijd van het jaar! Dit heeft geleid tot het

de lunch. De fietsenzaken Stegink en Goossens

vormen van een werkgroep met ouders van de

uit Laren en Bleumink uit Eibergen, hebben

Branink en PWA. De samenwerking tussen de

hun aandeel geleverd bij het controleren van de

ouders van beide scholen heeft als resultaat

fietsen. Niet alleen de verlichting heeft aandacht

gehad dat er op maandag 30 oktober een gehele

gekregen, maar de gehele fiets werd gecheckt.

‘Dit was de leukste en beste verkeersles ooit’.

dag is georganiseerd rond-

Daarnaast was Gerben Slot met zijn vrachtwagen

om het thema ‘Zichtbaar

aanwezig op de evenementenweide om de

zijn in het verkeer’.

kinderen meer inzicht te geven over de dode hoek. Zij moesten met vlaggetjes aangeven waar zij

Steentje bijgedragen

dachten dat zij zichtbaar waren voor de chauffeur.

Het gaat niet alleen om het zichtbaar zijn door het hebben van goede verlich-

Op de weide stonden ook de landbouwvoertuigen

ting, maar ook zichtbaar zijn voor de bestuurders

van Sturris en Elweco-Medo. De medewerkers

van een vrachtwagen of landbouwvoertuig. Het

hebben verteld over de gevaren hiervan.

doel van de werkgroep was om leerlingen op een

Daarnaast konden de kinderen met eigen ogen

interactieve manier te laten ervaren wat verkeers-

zien, door de gegeven demonstratie onder leiding

veiligheid inhoudt. Om dit te kunnen organiseren

van Henk Meuleman, hoe ver een ploeg of

hebben ook bedrijven hun handen ineen geslagen

schudder kan uitzwenken als die afslaat. Quiz en verkeersbordenspel Naast de fietscontrole en de activiteiten op de evenementenweide, hebben leerlingen op een kaart van de dorpskern van Laren aangegeven wat zij veilige en gevaarlijke punten vinden in het verkeer. Wakker Laorne was hierbij aanwezig. Het was zeer interessant voor hen om te horen hoe de jeugd van Laren de verkeersveiligheid ervaart!


SAMEN L AREN ZICHTBAAR OP WEG | 11

Daarnaast hebben alle leerlingen

dat zij op de terugweg naar huis door

politie de hele dag Zichtbaar bij

deelgenomen aan een quiz en een

hun kind werden geïnstrueerd wat wel

het project en heeft haar steentje

verkeersbordenspel. Alle kinderen

en niet te doen. Een mooie opbrengst!

bijgedragen bij de verschillende onderdelen. Dit werd als zeer

hebben voor deze dag een boekje ontvangen met opdrachten, passende

Samenwerking

waardevol ervaren, omdat hiermee

bij de verschillende activiteiten. Dit

De groepen werden begeleid door de

het belang van de verkeersveiligheid

boekje is speciaal ontworpen voor

ouders van zowel de Branink en de

nogmaals werd benadrukt.

dit project door Mark Lissenberg.

PWA. Ook hier was er sprake van een mooie SAMENwerking. Ouders haal-

Kortom, een zeer waardevolle dag ten

Een mooie opbrengst

den de leerlingen op uit de groepen en

aanzien van het Zichtbaar zijn in het

Speciaal voor de kleuters was er een

begeleidden de kinderen bij de

verkeer en de samenwerking tussen

circuit uitgezet, waarbij het accent lag

verschillende activiteiten. Voor

alle betrokkenen!

op behendigheid; op tijd stoppen voor

hen bleek het ook nog een

het zebrapad, over een rechte lijn

leerzame dag te zijn!

fietsen, fietsen op een rotonde en tussen pionnen door fietsen. Zij

Na een modderachtige start

hebben hiervoor uiteraard een

(doordat zij vastzaten met

diploma ontvangen.

de auto op de weide), was de

Bij elk onderdeel zaten de kinderen van beide scholen samen in een groep van

Ervaring Politie

kinderen met dezelfde leeftijd. Zij

Wij (David en Dion) vonden het een leuke en leerzame dag, ook voor ons.

hebben gedurende de dag alle onder-

Omdat er zoveel hulp was van lokale partijen kunnen de kinderen nu met een

delen met elkaar uitgevoerd. De

goede fiets de straat op. De demonstratie met onder andere de ploeg en

reacties van kinderen zeiden genoeg:

schudder maakte zelfs bij ons een grote indruk, omdat wij wel wisten dat in

‘Ik wist niet dat een ploeg zover

een bocht zo'n ploeg uitsteekt, maar dat het zover uitstak wisten wij niet.

uitzwenkte’, ‘Ik weet nu dat ik achter de

De quiz die binnen werd gegeven gaf een positief beeld over de kennis van

vrachtwagen moet blijven’ en ‘Dit was

de verkeersregels. Want het blijkt dat zelfs de allerjongsten al een goed

de leukste en beste verkeersles ooit’.

beeld hebben over wat mag en wat juist niet. De kaart van Laren waar de

Ouders van kinderen gaven zelfs aan

leerlingen een sticker op mochten plakken was voor ons ook leerzaam, omdat wij zo konden zien wat volgens de kinderen veilig en onveilig is.


12 | BRANINKHAL

Braninkhal; meer dan een sporthal Sinds de verbouwing in 2004 is de Braninkhal een professioneel uitziende sporthal, met een gezellige kantine en mooie sportzalen. We spraken beheerder Jan Stegeman en voorzitter Henk Wolters over het reilen en zeilen van de Larense sporthal. De verbouwing in 2004

het dagelijks bestuur van deze stichting is niet

“Voor de verbouwing in 2004 was er nog

verenigingsgebonden. Tijdens de opening

geen kopje koffie te koop", vertelt Henk. “Het

heeft het bestuur een volleybalwedstrijd

verenigingsleven lag stil, het was tijd dat er iets

gespeeld tegen de ambtenaren die betrokken

ging veranderen. Samen met Walter Peters en

waren bij de realisatie van het gebouw. Dat

een heleboel andere vrijwilligers hebben wij het

was erg leuk!”

bij de gemeente voor elkaar gekregen om de hal te mogen verbouwen en uit te breiden naar

Beheerder Jan

dubbele capaciteit met tribunes, vergaderzaal

Jan Stegeman is beheerder van de Braninkhal.

en kantine.” Met behulp van diverse subsidies

Hiermee is hij eerste aanspreekpunt, het

en acties, waaronder een grote actie op de

‘gezicht’ van de sporthal. “De Braninkhal is

Larense Kermis, werd de nieuwe sporthal

een professionele organisatie. De functie als

gerealiseerd. “In dat jaar is ook de Stichting en

beheerder is voor mij een fulltimebaan. Ik maak

het bestuur opgericht. In dit stichtingsbestuur

de roosters, doe de administratie, beheer de

zitten afgevaardigden van de vaste gebruikers

planning, verzorg de inkoop en beantwoord

zoals de scholen en volleybalvereniging Forza;

alle vragen.” De werkzaamheden voor Jan zijn erg afwisselend. “Vaak doe ik overdag het administratieve werk. Op doordeweekse dagen maken de basisscholen gebruik van de sportzalen en later op de middag en ’s avonds de diverse verenigingen. Tussendoor doe ik vaak een controlerondje om te kijken of alles er nog schoon uitziet. ’s Avonds ben ik vaak achter de bar in de kantine te vinden. Voor de avonden die ik vrij wil zijn hebben wij een aantal kantinemedewerkers.”

Beheerder Jan Stegeman

Henk: "We vinden het belangrijk om ons flexibel op te stellen. Een goede samenwerking tussen beheerder en huurder is belangrijk!"


BRANINKHAL | 13

Henk vult aan: “De lijnen zijn altijd kort. Als je

200 zonnepanelen aanschaffen waardoor we voor

een vraag hebt, bel je Jan en krijg je vaak direct

75% zelfvoorzienend worden. Door de goede

antwoord. Dat werkt gewoon fijn!” Daarnaast kan

samenwerking met de gemeente hebben we dit plan

men op de website alvast bekijken welke tijden nog

rond gekregen. Bijna het volledige dak wordt bedekt

beschikbaar zijn om vervolgens via het contact-

met zonnepanelen.”

formulier, mail of telefonisch te reserveren. Financieel blijft de sporthal grotendeels afhankelijk Meer dan een sporthal

van de gemeente. “Klein onderhoud doen we

De Braninkhal is meer dan alleen een sporthal.

vaak zelf. Het grote onderhoud wordt door de

Ook voor kinderfeestjes, vergaderingen en

gemeente gedaan. Er zijn vrijwilligers die hun

bijeenkomsten ben je daar aan het juiste adres.

steentje bijdragen aan het onderhoud van het pand.

“Het is mogelijk om bijvoorbeeld als buurtvereniging

Deze zelfredzaamheid wordt ook door de gemeente

de zaal te huren. Er zijn diverse (bal)sporten en

zeer gewaardeerd.” Zo werden twee jaar geleden

activiteiten mogelijk in de zaal, leuk dus voor jong

de kleedkamers opgeknapt. “Door de hulp van

en oud. Voorwaarde is wel dat je de zaal minimaal

vrijwilligers hebben we veel zelf kunnen doen.”

één uur gebruikt. We willen niet concurreren met de horecagelegenheden in Laren.” Na afloop van een

Wil je meer informatie over vergaderarrangementen,

potje buurtvolleybal of een uurtje ‘apenkooien’ kan

kinderfeestjes, zaalhuur of andere mogelijkheden?

je in de kantine genieten van een heerlijk hapje en

Jan Stegeman is bereikbaar op onderstaande

drankje. “De mogelijkheden zijn divers. Van friet en

contactgegevens. Daarnaast is op de website de

snacks voor de kinderen, tot een uitgebreid buffet.

actuele agenda te vinden.

In overleg is er veel mogelijk.” Binnenkort: 200 zonnepanelen Door een bezettingsgraad van maar liefst 70% en diverse subsidies van de gemeente, wordt de Braninkhal gefinancierd. “Helaas gaat de gemeente bezuinigen op de exploitatiesubsidies. We zijn dus gaan kijken hoe we de kosten kunnen drukken", vertelt Henk. “Daarom gaan we Verwoldseweg 16

info@braninkhal.nl

7245 AH Laren

www.braninkhal.nl

Tel. : 0573 - 40 18 86

f braninkhal


14 |

Voetreflexologie kan ingezet worden bij klachten zoals: • Reumatische klachten

• Hoofdpijn

• Hormonale klachten

• Spijsverteringsklachten

• Nek-, rug- en schouder klachten • Stress • Burn-out

• Allergieën

• Astma

• COPD

• Hoge bloeddruk

• Slaapproblemen

Rita Oortgiesen - Gerritsen Beroeps voetreflexoloog / Verzorgende IG Zutphenseweg 13a

molenveld 14 • 7245 ca laren (gld) • tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl • www.hekkelmanschilders.nl

Magazine_Adv_Hekkelman.indd 2

7245 BK Laren Gld Tel. 06 22 18 84 52 rita@larensevoetwellness.nl

10-11-16 11:15 LarenseVoetwellness_Adv_LM3_v01.indd 1

Wie schilt de aardappelen met uw vader als u een keer verhinderd bent? Wij zijn er voor die momenten dat er zorg of ondersteuning nodig is voor je naaste en je zelf helaas niet in de gelegenheid bent. Bel of mail ons voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden van ondersteuning en de manieren waarop die hulp gefinancierd kan worden.

Deventerweg 14, Laren Gld Tel. 0573 45 95 47 info@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/dlz

HOME INSTEAD THUISSERVICE

Bel voor een afspraak, vrijblijvend advies of offerte: 06 - 30 44 18 81 of stuur een mail info@verandaenterras.nl Onze showmodellen staan opgesteld bij: De Inspiratietuin Holterweg 56, Laren Gld

WWW.VERANDAENTERRAS.NL

08-11-16 12:03


KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING APOLLO | 15

Leerlingenorkest Apollo Naast de drumband en het fanfareorkest heeft Apollo ook een leerlingenorkest. In dit orkest zitten beginnende jeugdige muzikanten die verschillende instrumenten bespelen. Wanneer een leerling via Apollo muzieklessen gaat

behaald hebben, mogen zij in overleg met de

volgen, kan hij of zij al vrij snel deelnemen aan dit

dirigente meespelen met het fanfareorkest.

orkest. Het doel is om samen leren muziek te maken en daar ook vooral samen veel plezier aan te hebben.

Het leerlingenorkest repeteert iedere dinsdag voorafgaand aan het fanfareorkest en wordt geleid door

Op dit moment bestaat het leerlingenorkest uit:

Alike Jonkman. Sommige leerlingen spelen op dit

Nadie, Ivana, Gwendola, Charlotte (allen altsax),

moment zelfs met beide orkesten mee.

Sarah (sopraansax), René (bugel), Noor (trompet), Stefan (trombone) en de ondersteuning van Gertie

Heeft uw zoon of dochter ook interesse

en Jolien op euphonium. Door de verscheidenheid

in het bespelen van een blaas-

aan instrumenten kunnen zij al prachtige muziek-

instrument? Neem dan contact

stukken ten gehore brengen. Wanneer zij voldoende

met ons op en vraag naar de

ervaring hebben opgedaan en het A-diploma

mogelijkheden.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1879 • Correspondentie adres: Pastorielaan 3, 7245 WE Laren. Aantal leden: 56

• Contact: info@apollolaren.nl • Facebook: apollolaren

Website: www.apollolaren.nl

Weet jij wat er in Laren leeft? Op larengelderland.nl vind je in één oogopslag

een zeer gedreven team, maar een aantal extra

alle informatie en nieuwtjes over Laren. Naast de

helpende handen kunnen we zeker gebruiken! Lijkt

informatie over de ondernemers, verenigingen en

het je leuk om ons bij te staan als voorzitter of als

stichtingen kun je artikelen lezen over het laatste

redactielid? Neem dan contact met ons op.

nieuws en in de (evenementen)agenda zien welke

Wij vertellen je er graag meer over.

activiteiten er gepland staan. Al het nieuws wordt vervolgens verspreid via social media zoals

Kom in onze stand tijdens de kerstfair bij Haneveld

Facebook, Instagram en Twitter.

op zondag 10 december. Ook dit jaar hebben we weer een leuke actie waaraan iedereen mag en kan

Zoals iedere vereniging kunnen ook wij niet zonder

meedoen. Wat het precies is… houden we nog even

enthousiaste mensen! Op dit moment hebben we

geheim.


16 | ADVERTORIAL

Multicopy Lochem ook specialist in bedrijfskleding Als trouwe drukkerij van Laren! Magazine mag Multicopy Lochem eigenlijk niet ontbreken in dit magazine. Sinds de oprichting in 1984, toen nog Drukkerij Lammerdink, heeft het bedrijf grote veranderingen doorgemaakt. Inmiddels is het bedrijf in handen van de tweede generatie Lammerdinks, die sinds 2016 op andere voet verder gaan als Multicopy Lochem. Meer kennis en specialismes

kunnen wij een beroep doen op onze

Door de grote veranderingen in de

moederorganisatie. Daarnaast is

grafische markt besloten broers Erwin

Multicopy een organisatie die veel

en Harry Lammerdink dat het tijd werd

specialismes en kennis in huis heeft.

Van werkbroeken tot sporttassen,

om een andere weg in te slaan. Ze sloten

Hierdoor kunnen we een breder

badjassen en handdoeken. Het aanbod

zich aan bij soft franchiseorganisatie

assortiment aanbieden”, vertelt Erwin

is zeer gevarieerd.” Een belangrijk merk

Multicopy en zo werd op 1 januari

Lammerdink.

dat Multicopy verkoopt is Snickers.

2016 Multicopy Lochem opgericht.

“Snickers is de Mercedes onder de

Multicopy is een organisatie met ruim

Bedrijfskleding

werkkleding. In onze winkel hebben

70 vestigingen door het hele land.

Naast de naamsverandering en

we een aantal pasmodellen hangen.

“Onderdeel zijn van zo’n grote over-

wijziging van de gehele uitstraling, is

Overige maten en modellen zijn lever-

koepelende organisatie heeft veel

de belangrijkste verandering dat er

baar op bestelling.” Alle kleding en

voordelen. We kunnen scherper inkopen

nu ook (bedrijfs)kleding te koop is bij

accessoires kunnen bedrukt worden.

en hebben nu een groot specialistisch

Multicopy. “We hebben een breed as-

“Wij drukken bijvoorbeeld sportshirts

netwerk. Ook op promotioneel vlak

sortiment kleding en accessoires.

met rugnummers en namen. Maar ook bedrijfslogo’s worden fullcolour op de kleding bedrukt.”

"We hebben een breed assortiment kleding en accessoires."


ADVERTORIAL | 17

Drukwerk en sign

je product verzorgen. Met al je communicatie-

Uiteraard is de drukkerij van Multicopy nog steeds

vragen kan je bij ons terecht. Heb je met spoed

een belangrijk onderdeel van het bedrijf. “Doordat

nieuwe visitekaartjes nodig? In overleg is er veel

we nu onderdeel zijn van Multicopy, kunnen we

mogelijk, vaak kunnen we dezelfde dag nog leveren",

gebruik maken van nieuwe kennis en expertise op

vertelt Erwin. De klantvriendelijkheid wordt beaamd

grafisch gebied. Inmiddels hebben we een aantal

door ongeveer 1000 vaste klanten uit Lochem en

investeringen gedaan om ons drukwerkaanbod

omgeving. Het team van Multicopy Lochem bestaat

beter en breder te maken.” Daarnaast is Multicopy

uit zeven vaste medewerkers. Vader en oprichter

Lochem ook gespecialiseerd in sign. “Van auto-

Gertie Lammerdink helpt bijna dagelijks mee in de

belettering tot reclameborden, wij kunnen alles

drukkerij. “Mijn vader helpt regelmatig met klusjes

printen, plotten en lamineren.” Word je buurman

in het bedrijf.” Ook levert het bedrijf zijn bijdrage

50? Dan kan je bij Multicopy Lochem ook terecht

aan het verenigingsleven van de omgeving. “We

om een op maat gemaakt bord of spandoek te

vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen

bestellen. Maar ook voor vlaggen, relatiegeschenken,

als bijvoorbeeld sponsor van een sportclub. In deze

geboortekaartjes of gepersonaliseerde cadeaus

regio helpen we elkaar!”

ben je bij Multicopy Lochem aan het juiste adres. Service en snelheid Service en persoonlijke aandacht staan altijd

Burgemeester Leenstraat 54

voorop bij Multicopy Lochem. “We adviseren,

7242 AB Lochem

begeleiden en kunnen de gehele opmaak van

Tel. 0573 - 25 46 30 lochem@multicopy.nl www.multicopy.nl/lochem


18 |

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals: - roosters leggen - uitmesten van stallen - lasergestuurd egaliseren Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

WWW.ATOPRECYCLING.NL Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586

os-1 1

18-11-16 07:19 BennieBrummelman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

25-08-16 09:45

Advisering bouw of verbouw van woningen, bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc.

• Gas • Water • Sanitair • Elektra • Verwarming • Lood-zinkwerk • Dakbedekking Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem Tel. (0573) 251 008 • Fax (0573) 250 941 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl

anLammers_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

Feestdagen beginnen bij de keurslager!

VAN DE POL, keurslager Deventerweg 33, 7245 AW Laren (Gld.) Tel. 0573 - 40 12 37 www.vandepol.keurslager.nl info@vandepol.keurslager.nl KeurslagervandePol

Magazine_NR7_Advertenties1/8_VandePol.indd 1

‘t Veld 4, Exel

- ontwerp - tekeningen

- bestek - bouwtechniek

- omgevingsvergunning

- management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

VanHeeckeren_LarenMagazineNR2_Adv.indd 25-08-16 09:44 1

20-08-16 10:54

Dondertman Administraties uw specialist voor administraties en belastingen Jan Dondertman: “Ik heb jarenlang administraties, jaarrekeningen en fiscale aangiftes verzorgd. Ik maak voor de financiële administratie gebruik van de software van Twinfield. Offerte Hebt u een onderneming of wilt u starten als ondernemer en bent u geïnteresseerd in de diensten van Dondertman Administraties? Bel 06-10699182 voor een vrijblijvend gesprek of schrijf naar Tunnelweg 2, 7245 SX Laren. www.dondertman-administraties.nl.

16-11-17 09:01 Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Dondertman.indd 1

16-11-17 08:57


VOORZIENINGENFONDS | 19

MAG IK EVEN VOORSTELLEN...

VoorzieningenFonds Laren Laren is een ondernemend dorp. Veel inwoners verdienen hun boterham in een “eigen zaak”. Naast alle leuke dingen die dit met zich meebrengt, zijn er helaas ook een aantal zaken die minder leuk zijn, maar wel belangrijk om goed te regelen. In de praktijk is het voor een heleboel zelf-

gezamenlijk een vereniging vormt met als doel

standige ondernemers lastig om zich op een

elkaar een bedrag te schenken bij ziekte of

adequate en betaalbare manier te verzekeren

arbeidsongeschiktheid. Eigenlijk gaan we

voor arbeidsongeschiktheid en ziekte. Denk

hiermee weer terug naar de basis van

hierbij aan een ZZP-er of MKB-er, maar ook aan

verzekeren: ‘samen sparen voor als één van

de agrariër die samen met partner of kinderen

ons iets overkomt’. De kracht zit hem in de

de zaak draaiende houdt. Vaak loopt men bij

menselijke maat. Men is niet meer afhankelijk

het aanvragen van een reguliere arbeidsonge-

van de almachtige verzekerings-maatschappij,

schiktheidsverzekering (AOV) aan tegen allerlei

maar kan vertrouwen op de afspraken die

problemen. Denk hierbij aan de torenhoge

gezamenlijk met de eigen groep zijn gemaakt.

premies en uitsluitingen op medische gronden.

Het VoorzieningenFonds Laren is hier een

En voor sommige ondernemers is het helemaal

voorbeeld van.

niet mogelijk om een AOV af te sluiten, omdat ze te oud zijn of een chronische ziekte hebben. En

Op 19 juni 2017 heeft een groep van 21 onder-

diegene die wel een AOV heeft moet bij arbeids-

nemers uit Laren of directe omgeving het

ongeschiktheid maar afwachten of een uitkering

VoorzieningenFonds Laren opgericht met een

daadwerkelijk gaat volgen.

voorzitter (Henk Wolters), secretaris (Eric van Putten) en penningmeester (Henri Harkink).

Om dit soort problemen het hoofd te bieden zijn

Iedereen stort maandelijks een bedrag op zijn

er in de markt de zogenaamde schenkkringen

eigen speciale VoorzieningenFondsrekening

ontstaan. Dit is een groep ondernemers die

en mocht er nu binnen deze groep iemand ziek worden dan ontvangt deze van alle anderen maandelijks een bedrag. De bedoeling is dat onze schenkkring doorgroeit tot in totaal 50 deelnemers. Heb je interesse of wil je nadere informatie kijk dan op de website (www.voorzieningenfonds.nl) of bel naar de secretaris (06-12 42 22 99).


20 | BESTE BUUR

"Haar hart vloeit over van zorgzaamheid en gulheid" Anke Hamer-Berends een van de briefschijfsters

Wat is 'De Beste Buur' De Beste Buur verkiezing wordt georganiseerd door buurtbemiddeling. De Beste Buur is iemand die veel voor de buren en voor de buurt over heeft. Kortom, iemand die ieder graag als buur heeft. In de gemeente Lochem kregen inwoners een maand lang de gelegenheid een buur voor deze verkiezing te nomineren. In het totaal werden 18 mensen genomineerd. Een jury beoordeelde de nominaties. De jury keek bij de selectie of de genomineerde zich belangeloos voor zijn of haar buren en ook anderen in de buurt inzet en of de genomineerde een mooi voorbeeld vormt van een goede buur. De jury selecteerde Wilma omdat ze niet alleen veel voor haar buren over heeft, maar ook voor ieder ander in de straat. Haar hulp is vaak heel praktisch zonder dat ze zich opdringt. Voor velen biedt ze ook een luisterend oor.


BESTE BUUR | 21

Wilma Wansing: Beste Buur 2017 Zaterdag 23 september werd Wilma Wansing door burgemeester Sebastiaan van ’t Erve bekroond tot “Beste Buur 2017”. In haar eigen tuin aan de Heuvelstraat werd ze die zaterdag overvallen door de buren en de burgemeester. We spraken briefschrijfsters Dinie en Anke en uiteraard Wilma over haar rol in de buurt. Wilma staat dag en nacht klaar voor haar buren

titel veel teweeg heeft gebracht in het dorp.

“Wilma is een geweldige buurvrouw voor mij,

“We werden uitgenodigd bij de radio en mensen

omdat ze letterlijk dag en nacht voor mij klaarstaat",

feliciteerden mij zomaar op straat. ‘Wil je niet bij

vertelt Dinie Eggink, een van de briefschrijfsters.

ons komen wonen?’ werd me ook nageroepen",

“Mijn man Henk heeft Parkinson. Inmiddels woont

vertelt Wilma.

hij in een verzorgingstehuis. Wilma gaat vaak met me mee als ik naar hem toe ga.” Maar ook als er midden

Altijd welkom

in de nacht wat aan de hand is, staat Wilma voor haar

Ook briefschrijfster Anke Hamer-Berends kan

buren klaar. “Een tijd geleden, toen Henk nog thuis

genoeg redenen bedenken waarom Wilma de beste

woonde, werd hij ’s nachts onwel. De ambulance

buurvrouw van 2017 is: “Je voelt je bij Wilma heel snel

kwam en na een paar minuten kwamen Wilma en Paul

op je gemak. Haar hart vloeit over van zorgzaamheid

om mij te helpen. Het is erg fijn om te weten dat ik ze

en gulheid. Je voelt je altijd welkom bij haar. Voor een

altijd kan bellen.” Dinie besloot om samen met buur-

gezellig kopje koffie, maar ook als er problemen zijn.”

vrouw Anke Hamer Wilma op te geven voor de “Beste

Wilma vertelt dat er voor haar niks is veranderd na het

Buur 2017” verkiezing van Buurtbemiddeling Lochem.

winnen van de titel. “Ik ben gewoon Wilma en ik blijf

"Ik was even totaal de kluts kwijt!"

zoals ik ben. Ik vertel mijn kinderen altijd: je kan beter Zaterdag 23 september

iets meer geven dan nemen. Het komt altijd weer bij

Wilma herinnert zich de bewuste

je terug. 23 september was een erg gezellige en

zaterdag nog als de dag van gister: “Ik

bijzondere dag voor mij. Maar er is niks veranderd.”

vierde mijn verjaardag die dag. Mijn oma

Wilma werkt in het dagelijks leven bij Tandartsen-

uit Purmerend was bij ons en we wilden

praktijk Laren en als interieurverzorgster bij diverse

even winkelen in Zutphen. Op een gegeven moment

adressen. Ze doet vrijwilligerswerk bij voetbal-

belde Dinie mij om te vragen of ik haar ergens mee kon

vereniging Witkampers in de kantine en ze bezoekt

helpen. Daar was haast bij. Wat ik niet wist, was dat ik

buren bij ziekte of geboorte vanuit de PGD. Naast

om 15:00 uur thuis moest zijn en dat iedereen in het

dat Wilma zich inzet voor haar buren Dinie en Anke,

complot zat. Toen we thuis waren zijn we lekker in de

zet ze zich ook in voor een Syrisch gezin dat tegen-

tuin gaan zitten en opeens kwam de burgemeester

over hen is komen wonen. Zo heeft ze hun dochter

samen met een groep buren binnenlopen. Hij vertelde

ondersteund bij het leren fietsen. “Als ik kan, wil ik

dat ik de Beste Buur 2017 geworden was. Ik was even

er voor mensen zijn", vertelt Wilma. Anke: “Dat

totaal de kluts kwijt!” Wilma vertelt dat ze de dagen

zegt heel veel over wie Wilma is.”

daarna nog van slag was: “Ik was even totaal de controle kwijt. Ik ben de hele week van slag geweest.” Wat ze zich op dat moment niet realiseerde, is dat de


22 |

Alles onder één dak

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

Gesloten

PlusBeuzel_LarenMagazineNR2_Adv2017.indd 1

15-05-17 17:18

Een betrokken partner voor uw financiële en fiscale zaken

Een betrokken partner voor uw personeelszaken

Daarom bieden wij u onze ondernemersservice aan! Voor een vast maandbedrag dat wij in overleg met u bepalen regelen wij al uw financiële zaken.

Online salarisverwerking, tegen een vaste prijs per salarisstrook. Tevens bieden wij advies en begeleiding bij HRM-werkzaamheden.

T. 0573 - 43 22 30 | info@financeconsult.nl

T. 06 - 47 81 85 18 | info@loonxs.nl


KULT URHUS | 23

Een onafhankelijke, multifunctionele accommodatie, met een centrale ontvangst- en ontmoetingsruimte.

Brookduo: De kas-klokken Zwiegt

Expositie

Een verhaal over het lief en leed op het Maarkelse en

Vanaf 1 december is het werk van de Larense fotografe

Zeeuwse platteland, over hoe men omging met

Ada Ritzer te zien. De serie ‘Laren Ingelijst’ toont

tegenslagen, een verboden liefde, de rol van de kerk.

Larenaren tijdens hun dagelijkse activiteiten. Ada maakt

Zullen de kerstklokken blijven

deze foto’s voor de wekelijks rubriek op de Facebook-

zwijgen en loopt het goed af?

pagina van LarenLeeft. Nu

Datum: Vrijdag 15 december

worden deze foto's dus op

Zaterdag 16 december

groot formaat in het Kulturhus

Aanvang: 20.00 uur

tentoongesteld. Daarnaast zijn

Toegang: € 10,00

portretten te zien uit het project ’80 plus’: op hout afgedrukte fo-

Foon: Foondelpark

to’s én bijzondere verhalen van

“Foondelpark” speelt zich af op een mooie zondag in april.

tachtigplussers. Voor de serie ‘Inbetween’ fotografeerde

Zo’n lentedag waarop niets is wat het lijkt. Een dag waar-

Ada 11- tot 18-jarigen. Het zijn open portretten waarbij

op toevallige ontmoetingen misschien niet zo toevallig

de groei en zoektocht naar volwassenheid tot uit-

zijn als ze lijken. U kunt een vrolijke en energieke show

drukking komt. Tijdens de expositie heeft Ada een tijdelijke

verwachten, want Foon zingt op hoog niveau en meer-

pop-upstudio in het Kulturhus. Op maandag 15 januari

stemmig de sterren van de hemel in verschillende stijlen

en maandag 12 februari a.s. kan iedereen zich tussen

met liederen van Toon Hermans, Ruud Bos, Ramses

13.00 en 17.00 uur door Ada gratis laten fotograferen.

Shaffy, Caro Emerald, John Ewbank, Theo Nijland, Jay

Ze brengt alleen kosten voor een eventuele afdruk of

Althouse, Stephen Sondheim, Lennon/McCartney en

digitaal bestand in rekening.

John Rutter. Datum: Vrijdag 26 januari Aanvang: 20.00 uur

Meer informatie over de activiteiten en accommodatie-

Toegang: € 10,00

mogelijkheden van het Kulturhus zijn te vinden op www.kulturhuslaren.nl. Gelders Opera- en Operette Gezelschap Het Gelders Opera- en Operette Gezelschap (GOOG) brengt ook in 2018 weer een gevarieerd programma van

f kulturhuslaren

AGENDA ELKE 2DE ZATERDAG VAN DE MAAND

Repair Café 10:00 - 12:00 uur

de mooiste opera en operette nummers. Datum: Vrijdag 9 maart Aanvang: 20.00 uur Toegang: € 15,00

ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Schuif Maar An: Samen eten 17:30 - 19:30 uur


24 | PELS & PLUIM

De jeugdleden Justin ter Welle, Brend de Maag en Robin Maas (foto: Marjan Holmer)

Brend en Justin met Barnevelderkriel en Klein Zilver Nederlands kampioen! Als je verzot bent op dieren en het geweldig vindt om jonge kuikentjes of konijntjes te hebben, is lid worden van kleindiervereniging “Pels en Pluim Laren Gld” een logische

aan alleen kinderen en hun dieren mogen meedoen. En al 42 jaar vindt die enige echte

stap. Brend de Maag en Justin ter Welle zijn verzot op hun

Jeugdshow plaats in ons Laren. De deel-

krielkippen, sierduiven en prachtige konijnen. Samen met

nemers komen uit alle hoeken van Nederland.

nog 75 dierenliefhebbers delen zij een hobby die ze elke dag kunnen uitoefenen. Wat een feest!

Nog nooit in de geschiedenis van de Jeugdshow Laren werden maar liefst twee jeugdleden van ‘Pels en Pluim Laren” uitgeroepen tot Nederlands kampioen.

Hoera, Nederlands kampioen!

Een hele prestatie en eer voor Brend en Justin.

Natuurlijk deden alle jeugdleden van de club

Beiden hebben nu een glimmende beker op

met hun mooist gefokte dieren mee aan de

hun kamer staan. Proficiat heren!

‘Landelijke Jeugdshow Laren’. Het is de enige kleindierenshow in geheel Nederland waar-

Brend de Maag De twaalfjarige Brend heeft al acht jaar sierduiven met de naam Brünner kroppers. Van zijn vader Gerold leert hij de kneepjes van het vak om de mooiste sierduiven te fokken.

"Meer dan 420 dieren werden tentoongesteld!"

Brend de Maag met een fraaie Barnevelderkriel (foto Marjan Holmer )


PELS & PLUIM | 25

En het mooiste is dat het hok voor iedereen

proces wordt een groter aantal nieuwe haren

zichtbaar is als je over de Bakkerij fietst.

voorzien van een zilverwitte haartop dan in de

Iedereen kan dus een blik werpen op de duiven

vorige pels, dat wordt verzilveren genoemd. Het

die hun krop kunnen oppompen tot indruk-

is een natuurlijk proces en heel interessant om

wekkende ballen. Sinds twee jaar houdt Brend

mee te maken.

ook Barnevelder krielen dubbelgezoomd. Met een zelf gefokte jonge Barnevelderkriel sleepte Brend de Nationale titel in de wacht. Zijn Barnevelderkriel werd door de keurmeester bekroond met het hoogst haalbare predicaat, een U. En die U staat voor uitmuntend in alle onderdelen. En daarmee was Brends Barnevelder dus de allermooiste van de kleindierenshow. Justin ter Welle Het houden van Klein Zilver konijnen is de grote

Nick Klomphaar, trots op zijn Nederlandse Sabelpootkrielen

passie van Justin. Justin is nog maar anderhalf

(foto Theo Jansen )

jaar lid. Toch weet hij al goede resultaten te behalen met zijn konijnen. Zijn moeder en oom

Fijne hobby

helpen Justin en zodoende leert ook hij hoe je

Evenals Brend en Justin hebben ook Nick

de beste dieren kunt showen. Elke dag hebben

Klomphaar, Robin Maas en Jorick Wichers een

de dieren hun verzorging en aandacht nodig en

fantastische hobby. Met hun lidmaatschap van de club kunnen ze deelnemen aan kleindier-

"Pels en Pluim leden Brend de Maag en Justin ter Welle werden Nederlands kampioen!"

tentoonstellingen, excursies en de entingen die de dieren nodig hebben. Bij Pels en Pluim vinden zij alle kennis en expertise voor het houden van hun dieren, het maken van goede hokken, de verzorging van kippen, konijnen, sier- en watervogels, sierduiven en cavia’s. Ook (jeugd)lid worden of op zoek naar

dat is het fijne aan het hebben van dieren. Je

bijzondere rassen van goede kwaliteit?

hebt er 365 dagen per jaar plezier van. En als je

Neem dan eens een kijkje op

dan ook nog eens een prijs wint, is het helemaal

www.pelsenpluimlaren.nl en

feest. Justins Klein Zilver bleek het mooiste

www.jeugdshow.nl

konijn van de meer dan 120 konijnen te zijn. En dus was hij de nieuwe Nederlands kampioen! Zijn Klein Zilver is van grote klasse. Zilverkleurig konijn? Ja, zo noemen ze dat. Bij elk verharingsHANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1961 • Contributie: € 20,00 per jaar voor leden en jeugdleden t/m 16 jaar € 7,50 • Secretariaat: Marjan Holmer-Vriezekolk; Holterweg 4, Laren Website: www.pelsenpluimlaren.nl • www.jeugdshow.nl


26 |





Wij zijn specialist in... Diverse communicatieverbindingen, zoals netwerken, telecommunicatie, camerasystemen en toegangscontroles. Uw technische problemen zijn onze uitdaging.

Rengersweg 25, 7245 NA Laren Telefoon: 0573 45 99 99 | 06 519 75 774 E-mail: info@croesconnectivity.nl

 

Molenveld 8 7245 CA Laren Gld Tel. 0573 401939 info@kluswolters.nl www.kluswolters.nl

WWW.CROESCONNECTIVITY.NL

JK montage

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_KlusWolters.indd 1

16-11-17 08:5

afrasteringen-hekwerken

06-20572980

Hekwerken

Overkappingen

Toegangshekken

Jan Koeslag | Tel. 06 20 57 29 80 | info@jkmontage.nl

www.jkmontage.nl

agazine_NR7_Adv_SalonLamar.indd 1

16-11-17 17:03 Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_JKMontage.indd 1

14-11-17 08:2

Groepslessen / Personal Training Small Group / Outdoor trainingen Voeding & Afslanken Ruime openingstijden / Voordelig sporten Holterweg 3F, Laren GLD • Tel. 06 28 12 57 85 info@fflaren.nl • www.fitnessfactorylaren.nl

n_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

Autobedrijf Nijhof

Tel: 0573 - 40 16 10

Holterweg 50-52

info@autobedrijfnijhof.nl

7245 SC Laren (gld)

www.autobedrijfnijhof

08-11-16 07:56 Laren!Magazine_NR7_Adv_AutobedrijfNijhof_v01.indd 1

16-11-17 13:


VERENIGINGEN & STICHTINGEN | 27

Kinderkerstfeest Kinderkerstfeest, 24 december 2016... de kerk zit afgeladen vol! Wat geweldig dat er weer zoveel kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s dit kerstfeest bij willen wonen.

24 december dit jaar op een zondag valt. We beginnen daarom om 11.00 uur! Alle kinderen van de PWA en de

Wij, als kinderkerkleiding, kijken terug op een zeer

Branink ontvangen binnenkort een uitnodiging, met

geslaagd kerstfeest van 2016, alles verliep zoals gepland.

name de kleuters voor de welbekende binnenkomer!

En daarom... is er dit jaar ook op zondag 24 december

Deze kinderen openen het Kinderkerstfeest door samen

weer tijd voor het jaarlijks Kinderkerstfeest voor en door

‘kling klokje klingelingeling’ te zingen terwijl ze met een

alle kinderen in de kerk van Laren.

kaarsje de kerk binnen komen.

Dit jaar zal er weer een kerstspel worden opgevoerd

Zit je niet op de PWA of de Branink maar wil je wel

door de kinderen van groep 7 & 8. Ook gaan we

komen? Je bent van harte welkom! Heb je vragen

samen weer geld inzamelen voor een goed doel. Dit

of wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar

jaar gaan we sparen voor Kika, voor ieder wel bekend.

kinderkerstfeestlaren@gmail.com

Kika (kinderen kankervrij) betaalt de onderzoeken naar kinderkanker om er zo voor te zorgen dat er nog meer kinderen beter kunnen worden. Zet jij je hart in voor

NOTEER IN JE AGENDA! 24 december 2017 - Kinderkerstfeest

Kika? Spaar dan mee! Voor jouw inzet krijg je van ons wat terug. Wat nog belangrijk is om te weten, is dat het

LET OP! DIT JAAR IS DE AANVANGSTIJD OM: 11.00 uur

tijdstip dit jaar anders is dan andere jaren omdat

Toon Mager competitie De Toon Mager competitie is gestart. Badminton Club Laren speelt dit jaar met twee teams. Het tweede team is een combinatieteam tezamen met de leden van Badmintonvereniging Almen. We hebben hele mooie partijen gespeeld, maar helaas niet gewonnen. Wil je ook een keer meespelen? Dat kan! Op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 spelen wij in de Braninkhal. Het is mogelijk om drie keer gratis mee te spelen. Door de melding in de vorige editie van Laren! Magazine heeft onze club al een nieuw lid mogen verwelkomen!

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: september 1981 • Locatie: Braninkhal, Verwoldseweg 16 Contributie: € 9,- per maand (In verband met de zomervakantie betaal je in de maand augustus geen contributie.) • Contact: bcllaren@outlook.com • Facebook: bcllaren

Locatie: Kerk Laren


28 |

STURRIS BV LAREN (GLD)

Zondag 10 december GEopenD van 11.00 TOT 17.00 uur

GLADHEIDSBESTRIJDING

Wij helpen u deze winter graag met het begaanbaar houden van uw terrein(en). Zowel voor bedrijven, overheidsinstanties als voor particuliere terreinen. Tijdens de winterperiode zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Uiteraard zijn wij altijd bereid om voor u een vrijblijvende offerte uit te brengen.

Voor een goed advies ga je naar binnen! Blauwhand 1 7245 BV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

EU0130 wt BINNEN Poster 700x1000mm 2 - 2016 V3.indd 1

23-05-16 16:00

Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL

FITNESS + GROEPSLESSEN + VOEDING- EN LEEFSTIJLADVIES + LICHAAMSANALYSE + CROSSGYM Laren!MagazineNR7_Adv_DeKorte.indd 1 14-11-17 09:48

LarenMagazineNR7_Adv.indd 1

HOE ZIT HET EIGENLIJK MET JE

GOEDE VOORNEMENS? 2018 komt er aan en wil jij ook goed van start gaan? meld je dan aan! + + + + + +

4 of 6 weken programma beweegprogramma op maat Persoonlijke begeleiding Fitness & Groepslessen Begin- en eindmeting voedingsadvies

meer informatie: + www.sjahto.nl

• • • • • • •

café - restaurant feesten vergaderen personeelsfeesten catering overnachten uitgaan

Lever deze bon in bij een bezoek aan ons restaurant en ontvang € 5,- korting.

Minimale besteding van € 50,-. Maximaal één cheque per € 50,-, met een maximum van € 5,-. Niet geldig op maandmenu’s of andere acties.

dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl www.sjahto.nl + tel. 0573 - 42 10 66

Tel. 0573 - 40 12 10

www.witkamp.com

16-11-17 07


WEL UIT L AREN, NIET (MEER) IN L AREN | 29

Wel uit Laren, niet (meer) in Laren! Vanuit Värmland in Zweden Joanne Kloosterboer In Laren ben ik op de Rengersweg geboren met bijzondere herinneringen aan mijn fijne jeugd op de Verwoldse School, de Dikke Boom, Ampsen, het Leussinkbad en ijsbaan Roowinkel. Het was een voorrecht dat mijn ouders mij de ruimte gaven. Ik mocht de wijde wereld in, en jawel, dat hebben ze tot

Cottage zijn volop in gebruik en ook in The Lodge

de dag van vandaag geweten!

zijn inmiddels drie gastenkamers in gebruik. We hebben onze eerste winter- en zomerperiodes er op

Na een jaar au-pair in Hong Kong, de studie

zitten en zijn een ervaring rijker. Van eind december

Bewegingswetenschappen in Amsterdam en daarna

tot begin april zitten we volop in de sneeuw. Tempera-

werken in Gouda en wonen in Woerden samen met

turen tot min twintig zijn geen uitzondering, maar de

mijn echtgenoot Marc werden onze twee dochters

kou voelt door de droge lucht anders aan. Soms zien

eind negentiger jaren geboren. Op jonge leeftijd heb-

we sporen van een vos, wolf of eland om het huis. In

ben wij een jaar met ze gereisd in Europa, Australië en

de zomer is het vooral genieten van de extreem lange

Nieuw Zeeland. Heel bijzonder was dat onze beide

dagen. In de winter komen gasten vooral uit Zweden,

ouders ons in dat jaar hebben opgezocht. Dat was

Noorwegen, Denemarken en Nederland. Zomers

echte ‘we-time’; met drie generaties samen op stap.

komen daar nog Belgen, Duitsers en Zwitsers bij.

Onze oudste dochter Eva heeft ons, toen we

Skiën, langlaufen, schaatsen, husky-safari’s, (ijs-)

inmiddels naar Holten waren verhuisd, mogelijk

vissen, elanden spotten, fietsen, wandelen en varen;

onbewust getriggerd. Zij riep al vanaf haar vijftiende:

er is genoeg te beleven. Voor ons is het ook na twee

"Als wij straks het huis uit zijn gaan papa en mama

jaar nog steeds een hele beleving om hier te zijn. Je

emigreren naar Australië." Ze heeft deels gelijk

voelt je meer verbonden met de natuur, de plek straalt

gekregen, ware het niet dat we aan de onderkant

rust uit. De Zweden noemen dat: “Avkoppling”;

van het alfabet met de Z van Zweden zijn begonnen.

letterlijk afkoppelen, tot rust komen en samen van 'we-time' genieten.

Twee jaar geleden verruilden we onze plek op de Holterberg voor een ‘bed and breakfast’ in Zweden,

Gasten vragen regelmatig: "mis je Nederland niet

Torsby, aan de oever van een meer én de voet van een

erg?" Ja natuurlijk, maar het is ook heel bijzonder

skiberg. Hier zijn we samen ondernemer en bouwen

om te weten wat je mist. Je bent je meer bewust van

we aan onze droomplek The Lodge - Torsby.

wat het voor je betekent. Het maakt het tegelijkertijd

De twee gastenverblijven, het Tullhuset en Esmee’s

extra speciaal om in Laren en bij mijn ouders ‘thuis’ te komen. Het is bijzonder hoe de gemeenschapszin in Laren nog steeds springlevend is en hoe ‘noabers’ altijd voor elkaar klaar staan. Prachtige voorbeelden vind ik het ontstaan van Brasserie ‘de Mölle’ in Exel en natuurlijk Laren! Magazine. www.thelodgetorsby.com f thelodgetorsby


30 | ADVERTORIAL

Henk Pasman, Ingri Imenkamp & Gert Jan Aaltink


ADVERTORIAL | 31

Met zijn drieën aan de Huenderstraat 3 Vanaf 2015 zijn Gert-Jan Aaltink en zijn zes collega’s van DieComputer gevestigd in het voormalige Rabobankgebouw aan de Huenderstraat 3. Inmiddels biedt het pand plek aan twee extra ondernemers: Henk Pasman (Libra Leisure Concepts) en Ingri Imenkamp (Ovii Ontwerp). Het Rabobankgebouw

Ik vind het fijn om jonge ondernemers om

Gert-Jan Aaltink richtte in 2008 zijn bedrijf

mij heen te hebben. Het geeft mij soms een

DieComputer op. “Ik ben begonnen in de voor-

andere kijk op dingen”, vertelt Henk.

malig slaapkamer van mijn opa in het voorste deel van het huis aan de Holterweg", vertelt Gert-Jan.

DieComputer

"In 2014 werd het kantoor echt te klein. De plan-

DieComputer is een ICT-bedrijf dat levert aan

nen om nieuw te gaan bouwen lagen al klaar. Via

bedrijven, particulieren en scholen. “Onze

Richard Buitink kwam toen onverwachts dit

belangrijkste taak is het ontzorgen van de klant.

pand op mijn pad. Ik besloot om het nieuwbouw-

Of dat nou het repareren van een laptop is, het

plan te laten liggen en dit pand te kopen.” Vrijwel

versterken van een wifisignaal of het volledig

direct kwam het team van Weekblad in de Kijker

automatiseren van een bedrijf door het plaatsen

de mannen van DieComputer in het pand

van een server.” DieComputer komt graag bij je op

vergezellen. Inmiddels is In de Kijker verhuisd en

locatie om je te helpen bij je ICT-vraag. “Ik durf wel

zijn Henk Pasman en Ingri Imenkamp de nieuwe

te zeggen dat wij de snelste ICT-dienstverlener

huurders aan de Huenderstraat 3. En dat bevalt

van de omgeving zijn. Als je ‘s ochtends belt met

de ondernemers prima.

een storing, zijn wij diezelfde dag nog bij je op locatie", vertelt Gert-Jan.

“Eigenlijk heb ik er een soort van collega’s bijgekregen", vertelt Ingri. Gert-Jan vult aan: “Het is

Ovii Ontwerp

fijn om te kunnen sparren met Ingri en Henk. Het

Op haar 23e begon Ingri haar bedrijf Ovii Ontwerp.

zorgt er ook voor dat we tijdens de pauze andere

Na diverse kantoorlocaties te hebben gehad, is

gesprekken hebben. Het is goed voor de dyna-

Ingri aan de Huenderstraat helemaal op haar plek.

miek in ons team.” “We kunnen alles tegen elkaar

“Voor mij is het prettig dat ik geen kantoor meer

zeggen.


32 | Meer genieten van thuis met Hestia Domotica

OPRUIMING

I: www.hestiadomotica.nl E: info@hestiadomotica.nl

iets kopen.com

Laren!Magazine_NR7_Adv_Beumer.indd 1

Kwaliteit begint bij deze vakmannen

17-11-17 06:5

TIJD VOOR DE WINTERBEURT! ONS TUIN & PARK TEAM STAAT VOOR U KLAAR!

Iedereen die een tuin heeft, werkt met machines die onderhoud behoeven. En daarvoor zijn de wintermaanden natuurlijk perfect! Voor meer informatie of het maken van een afspraak: Stegink Tweewielers • Rengersweg 18, Laren GLd. Tel. 0573 - 40 12 82 • info@stegink-bike.nl

www.stegink-bike.nl

www.fietskopen.com

ALMATLAREN.NL/WINTERBEURT Tel 0573 44 80 88 • tuinpark@almatlaren.nl


ADVERTORIAL | 33

aan huis heb. Ook het contact met de andere ondernemers vind ik erg fijn. Als ik ergens mee zit, kan ik altijd sparren met Henk of Gert-Jan”, vertelt Ingri. Ovii Ontwerp is een creatief ontwerpbureau die van begin tot eind met de klant meedenkt. Of het nou gaat om het ontwikkelen van een huisstijl, het promoten van een evenement of het ontwerpen van een magazine. “Ingri heeft vaak ideeën die uit onverwachte hoek komen”, vertelt

Leisure Concepts verkoopt Henk

meubelen.” Libra Leisure Concepts

Gert-Jan. Ingri is druk bezig met de

tenten die geschikt zijn voor de verhuur.

heeft in Harfsen een showroom waar

toekomst van haar bedrijf: “Het

“Ik verkoop voornamelijk aan campings

op afspraak een safaritent bewonderd

conceptueel denken vind ik zelf het

en touroperators in Nederland en

kan worden. Naast zijn kantoor heeft

leukst. Omdat ik daar momenteel

Zuid-Europa. Mijn assortiment bestaat

Henk ook een magazijn in Laren.

weinig tijd voor heb, ben ik aan

uit diverse soorten luxe safaritenten en

“Ik vind het een prettige plek, met

het kijken hoe ik mijn bedrijf kan uit-

kleinere jongerententen”, vertelt Henk.

leuke mensen om me heen en tevens

bouwen.”

Organisaties zoals Sunweb, Corendon,

een goede uitvalslocatie naar de A1.

Vacansoleil, EasyaTent zijn klanten

Ik zit hier prima!”

Libra Leisure Concepts

van Henk. “Wij hebben een eigen

Na ongeveer 30 jaar bij Gerjak in

productielocatie in China. De lijnen zijn

Harfsen te hebben gewerkt, was het

hierdoor kort. Daarnaast leveren we

voor Henk in 2014 tijd om zijn eigen

ook inrichting voor de tenten. Van

onderneming te starten. Met Libra

koelkasten en bedden tot luxe houten

Die Computer

Ovii Ontwerp

Libra Leisure Concepts

Tel. 0573 45 95 30

Tel. 06 16 46 55 33

Tel. 06 51 86 63 83

info@diecomputer.nl

info@ovii-ontwerp.nl

info@libraleisure.nl

www.diecomputer.nl

www.ovii-ontwerp.nl

www.libraleisure.nl

f DieComputer

f OviiOntwerp


34 | ALGEMENE AGENDA

Algemene agenda De leukste activiteiten, evenementen en toernooien van december tot februari!

Dec

>> 10 DECEMBER

>> 17 DECEMBER

>> 27 DECEMBER

Lofstem;

Witkampers Da1 -

Infopunt Zorg en

>> VANAF 1

medewerking

Berghuizen Da1

Welzijn

DECEMBER

Kerstconcert

Locatie: Leussinkpark

Locatie: Kulturhus

Tentoonstelling

Dorpskerk Laren

Aanvang: 11:00 uur

09.00 - 11.00 uur

'Laren ingelijst'

Locatie: Kerk Laren

>> 23 DECEMBER

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 20:00 uur

Oud papier wordt

>> 29 DECEMBER

opgehaald

Samen eten,

>> 8 DECEMBER

>> 10 DECEMBER

Muziekvereniging

schuif maar an!

Forza heren 1 -

Kerstmarkt Exel

Apollo

Locatie: Kulturhus

Vios Eefde heren 1

Locatie: De Mölle

Locatie: Braninkhal

Aanvang: 11:00 uur

Aanvang: 17:00 uur

>> 17 DECEMBER

>> 23 DECEMBER

Witkampers 1 -

Jaarlijkse

>> 29 DECEMBER

>> 13 DECEMBER

KCVO 1

feestavond

Top2000

Infopunt Zorg en

Locatie: Leussinkpark

Witkampers

Kerkdienst

Welzijn

Aanvang: 14:00 uur

Locatie: Witkamp

Locatie: Kerk Laren

Vanaf: 20:00 uur

Aanvang: 19:00 uur

Aanvang: 21:00 uur

Locatie: Kulturhus

>> 9 DECEMBER

09.00 - 11.00 uur

>> 20 DECEMBER

Repair Café

Infopunt Zorg en

>> 24 DECEMBER

09:30 - 13:00 uur

Welzijn

Kinderkerstfeest

>> 31 DECEMBER

Kulturhus Laren

Locatie: Kulturhus

Locatie: Kerk Laren

Carbid Knapp'n

09.00 - 11.00 uur

Aanvang: 11:00 uur

Locatie:

Let op nieuwe

Veltkampsweg

aanvangstijd!

Aanvang: 13:00 uur

>> 10 DECEMBER

>> 15 DECEMBER

Winter Kerstfair

Forza heren 1 -

>> 23 DECEMBER

LEES ALLES

Locatie: Haneveld

Avior heren 4

Worstverkoop

OVER HET CARBID

Aanvang: 11:00 uur

Locatie: Braninkhal

Jeugd Witkampers

KNAPP'N OP

LEES ALLES

Aanvang: 21:00 uur

Locatie: Laren Gld

>> 26 DECEMBER

Vanaf: 10:00 uur

Midwinterhoorn

OVER DE WINTER-

>> 16 DECEMBER

LEES ALLES

plattelands-

KERSTFAIR OP

Brookduo:

OVER DE

wandeling

PAGINA 57

'De kas-klokken

WORSTVERKOOP

Start: Manege St.

Zwiegt'

OP PAGINA 40

Steffenrijders

Locatie: Kulturhus

Start: Tussen

Aanvang: 20:00 uur

10:30 uur

PAGINA 36


ALGEMENE AGENDA | 35

Jan

>> 26 JANUARI

>> 4 FEBRUARI

>> 18 FEBRUARI

Foon: Fondelpark

Witkampers 1 -

Witkampers Da1 -

>> 3 JANUARI

>> 15 JANUARI

Locatie: Kulturhus

Wijhe '92 1

De Zweef Da1

Infopunt Zorg en

Pop-upstudio

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Leussinkpark

Locatie: Leussinkpark

Welzijn

Aim Fotografie

Aanvang: 14:00 uur

Aanvang: 11:00 uur

Locatie: Kulturhus

Locatie: Kulturhus

09.00 - 11.00 uur

Vanaf: 13:00 uur

>> 7 FEBRUARI

>> 18 FEBRUARI

Infopunt Zorg en

Witkampers 1 -

>> 7 JANUARI

>> 17 JANUARI

Welzijn

SV Zwolle 1

Survival en

Infopunt Zorg en

Locatie: Kulturhus

Locatie: Leussinkpark

nieuwjaarsreceptie

Welzijn

09.00 - 11.00 uur

Aanvang: 14:00 uur

Locatie: Leussinkpark

Locatie: Kulturhus

>> 27 JANUARI

>> 9 FEBRUARI

>> 21 FEBRUARI

Oud papier wordt

Forza dames 1 -

Infopunt Zorg en

09.00 - 11.00 uur

>> 7 JANUARI Nieuwjaars-

>> 19 JANUARI

opgehaald

VCV dames 2

Welzijn

receptie

Forza heren 1 -

Muziekvereniging

Locatie: Braninkhal

Locatie: Kulturhus

Ondernemers-

Orion heren 4

Apollo

Aanvang: 21:00 uur

09.00 - 11.00 uur

vereniging Laren

Locatie: Braninkhal

Locatie: Langenbaergh

Aanvang: 21:00 uur

Feb

>> 10 FEBRUARI

>> 23 FEBRUARI

Repair Café

Samen eten,

09:30 - 13:00 uur

schuif maar an!

Kulturhus Laren

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 14:30 uur

>> 24 JANUARI >> 10 JANUARI

Infopunt Zorg en

>> 2 FEBRUARI

Infopunt Zorg en

Welzijn

Forza heren 1 -

Welzijn

Locatie: Kulturhus

Primavo heren 1

>> 12 FEBRUARI

Locatie: Kulturhus

09.00 - 11.00 uur

Locatie: Braninkhal

Pop-upstudio

>> 25 FEBRUARI

Aanvang: 21:00 uur

Aim Fotografie

Witkampers Da1 -

Locatie: Kulturhus

Maarssen Da1

Vanaf: 13:00 uur

Locatie: Leussinkpark

09.00 - 11.00 uur

Aanvang: 17:00 uur

>> 12 JANUARI

>> 4 FEBRUARI

Forza dames 1 -

Witkampers Da1 -

Aanvang: 11:00 uur

Wivoc dames 1

>> 26 JANUARI

Victoria Boys Da1

Locatie: Braninkhal

Forza dames 1 -

Locatie: Leussinkpark

>> 28 FEBRUARI

Aanvang: 21:00 uur

Rivo Rijssen 2

Aanvang: 11:00 uur

Infopunt Zorg en

>> 13 JANUARI

Locatie: Braninkhal

>> 14 FEBRUARI

Welzijn

Aanvang: 21:00 uur

Infopunt Zorg en

Locatie: Kulturhus

Welzijn

09.00 - 11.00 uur

Repair Café 09:30 - 13:00 uur

>> 31 JANUARI

Locatie: Kulturhus

Kulturhus Laren

Infopunt Zorg en

09.00 - 11.00 uur

Welzijn Locatie: Kulturhus 09.00 - 11.00 uur

Ook iets voor de algemene agenda? Mail naar info@ovii-ontwerp.nl


36 | OJ WL CARBIDSCHIETEN

Met OJWL het jaar uitknapp’n Traditiegetrouw op 31 december wordt het jaar feestelijk uit geknald aan de Veltkampsweg. Met 30 carbidbussen schieten de jongens van OJWL het oude jaar met een heleboel lawaai uit. Twee jaar geleden nam OJWL het stokje, of eigenlijk de gasbrander, over van Team Laorne. Het team

’s ochtends om 11:00 uur allemaal een bord

We spraken Mart Wagenvoort en Ton Lammertink,

boerenkool krijgen. Met een goede bodem kunnen

die samen met Sander Wissink en Jouke Holmer in

we de laatste dingen opbouwen en rond 13:00 uur

de commissie van OJWL zitten. “De opbouw begint

schieten we de eerste melkbussen af", vertelt Ton.

voor ons al op 29 december. We streven er altijd

“We willen natuurlijk zo vaak mogelijk schieten. Maar

naar om de 31e niks meer te hoeven doen. Maar dat

helaas blijkt het elk jaar lastig om vrijwilligers te

lukt niet altijd", vertelt Mart. De tenten opbouwen,

vinden. Veel jongens gaan zelf nog carbidschieten

dranghekken plaatsen, drank inkopen, hout

op eigen terrein", vertelt Mart. De groep is dus op

verzamelen en muziek regelen: de jongens zijn

zoek naar jongens en meiden die hun handen uit de

er druk mee.

mouwen willen steken en uiteraard van gezelligheid houden.

Op zoek naar vrijwilligers 31 december is een dag vol tradities. “De meiden

Aangescherpte veiligheidsregels

van onze vriendengroep zorgen ervoor dat wij

De veiligheidsregels zijn dit jaar aangescherpt. “Om een vergunning te krijgen moeten we aan steeds meer eisen voldoen", vertelt Mart. “We moeten op een bepaalde afstand van huizen en dieren af staan. Dat is opzich logisch. De locatie

blijft gelegen aan de Veltkampsweg.


OJ WL CARBIDSCHIETEN | 37

op 31 december

Niet bekend met Carbidknapp’n? Het jaarlijkse evenement OJWL Carbidknapp’n wordt

Het kan zijn dat we iets verder het weiland

door tot het donker is. Rond 16:30 uur begint

georganiseerd in een

in gaan.” De buren hebben overigens nooit

de band Versatile. Na afloop van het eve-

weiland aan de Veltkampsweg.

problemen gehad met het evenement. “De

nement ruimen de jongens de waardevolle

Carbidschieten is een traditie

buurt vindt alles prima, ze vinden het leuk

spullen op en gaan ze naar huis. “We pakken

waarbij er door middel van

dat we het doen. Ze komen zelfs een handje

alles in een grote kieper en rijden dit naar

carbid en water een deksel

helpen en lenen materiaal aan ons uit. Die

een opslagplek. Dan drinken we samen nog

van een melkbus wordt

samenwerking is erg goed.”

een biertje op de goede afloop en gaan we

afgeschoten. Bij het evenement

naar huis om even gauw te douchen. Voor je

van OJWL zijn grote vuurkorven

Ook moeten de carbidbussen vastgelegd

het weet is het alweer 22:00 uur en gaan we

en -tonnen aanwezig om

worden en komt er een strengere leeftijds-

richting Witkamp om het nieuwe jaar in te

jezelf warm te houden. Het

controle in verband met drankgebruik. “We

luiden.”

evenement begint om 13:00 uur

zien het voorlopig niet zitten om met een bar te gaan werken. Maar omdat we losse

Heb je interesse om te helpen tijdens

kratten bier en andere dranken hebben

Carbidknapp’n 2017? Neem dan

staan, kunnen we moeilijk controleren op

contact op met Mart Wagenvoort

drankgebruik onder de 18. We gaan dit

via Tel. 06 14 36 13 63 of

oplossen door met bandjes te werken.”

martwagenvoort@hotmail.com.

Op dezelfde voet door

Op de foto v.l.n.r. Ton Lammertink, Stefan

De jongens gaan op dezelfde voet door als

Braakman, Sander Wissink, Jouke Holmer,

voorgaande jaren. “Er is een vrije giftenbox waar iedereen een bijdrage in kan doen. Meestal komen we hiermee financieel net uit. We willen geen entree gaan vragen”, vertelt Ton. Het carbidschieten gaat

Mark Bakker, Mark Heijink, Lars Heijink, Mart Wagenvoort en Ivo Holmer.

en is rond 18:30 uur afgelopen. Zodra het donker is worden er geen carbidbussen meer afgeschoten en is er de mogelijkheid om in de tent nog een biertje te drinken. Waar: Veltkampsweg Wanneer: 31 december 2017 Tijd: 13:00 uur tot +/- 18:30 uur Muziek: Versatile

Tip: trek warme kleding en schoenen aan.


38 |

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

Relatiegeschenken en kerstpakketten op maat gemaakt!

HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN.

Informeer bij ons voor cadeau suggesties.

Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel een cursus volgen? MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door een ervaren trainer.

Huurne 6 7245 VP Laren (Gld) t. 06 504 16 338 www.mynbhv.nl info@mynbhv.nl

V_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 10:54 Laren!Magazine_Adv_BakkerWijnandNR3.indd 1

AUTO A S SERVICE H HARKINK henri harkink

• VERF • ROLLUIKEN • BEHANG • ZONWERING

• Onderhoud

• GLAS • SPAC- EN VERFSPUITEN SCHILDERSBEDRIJF EN PROFIELWINKEL FA. VAN DER WAL Holterweg 44 • 7245 SC Laren gld • T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl

Boomkampsweg 6a, Laren (gld) Tel 06 - 51 96 32 82 info@aircoharkink.nl

• Reparatie

• APK-keuring Voor verkoop, onderhoud en reparatie van airco’s: www.aircoharkink.nl

10-11-16 11


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMER SKL AND | 39

Ontwikkelingen in Ondernemersland Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging met maar liefst 158 leden. Iedere editie krijgen deze ondernemers de mogelijkheid om informatie aan te leveren voor de "ontwikkelingen in ondernemersland".

Medieval Catering opent locatie in Fooddock Deventer Vanaf 1 november is Melck, Meel & Eyeren geopend

Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen kunnen hier

in de Fooddock in Deventer. Het is de eerste vaste

(gratis) gedeeld worden! Tevens heeft in iedere editie een ondernemer de

locatie van Medieval Catering en we zijn er super

mogelijkheid een column te schrijven over een van zijn of haar producten.

trots op! Al vier jaar staan we in weer en wind

Wilt u hier informatie voor aanleveren? Mail dan naar info@ovii-ontwerp.nl

pannenkoeken te bakken op diverse

De Larense ondernemers zijn volop in beweging!

evenementen en

Naast Wereldbakker Wijnand heeft ook

nu gaan we dit met

Keurslager van de Pol sinds dit jaar

hetzelfde plezier vijf

een geheel nieuwe winkel!

dagen in de week in Deventer doen. We hebben niet alleen pannenkoeken met stroop en poedersuiker, maar ook met spek, kaas, rozijnen of jam. Speciaal voor Fooddock bereiden we ook pannena)

koeken aan de hand van historische recepten.

s ti (foto: Seba

a an

sm er Bo

Logopedie voor volwassenen bij Ortis Paramedische Praktijken

Vanaf 1 januari zullen we de keuken ombouwen en gaan we ter gelegenheid van het 1250 jarig bestaan van Deventer historische gerechten bereiden.

voor volwassenen. Toch is logopedie wel degelijk óók

Nieuwe bussen Die Computer

bedoeld voor hen. Vaak gaat het daarbij om spraak-,

Vanaf heden rijden de monteurs van Die Computer in nieuwe

taal- en/of stemproblemen. Als u hier problemen mee

bedrijfsbussen. Voorheen had het bedrijf verschillende bedrijfs-

heeft, betekent dit al gauw dat sociale contacten leggen

bussen, deze waren echter aan vervanging toe. Nu is gekozen

moeilijker wordt. Wellicht lijkt dit ‘erbij te horen’ als u

voor uniformiteit en opvallende

te maken heeft met gezondheidsproblemen. De logo-

reclame. De bussen zijn

pedisten van Ortis helpen u graag om deze klachten te

voorzien van de nieuwste

voorkomen, te verminderen of er zo goed mogelijk

technieken zodat zij u nog

mee om te gaan. Voor advies en hulp bij het verbeteren

beter van dienst kunnen

van uw communicatiemogelijkheden kunt u ook bij een

zijn.

logopedist terecht. Wij helpen u met oefeningen en

MEER INFORMATIE:

advies waardoor communiceren weer prettig zal verlopen.

WWW.DIECOMPUTER.NL

Bij logopedie denkt men vaak niet direct aan logopedie

MEER INFORMATIE: WWW.ORTISTHERAPEUTEN.NL


40 | WITK AMPER S JEUGD

Witkampers Jeugd verkoopt worst voor Kerstavond Op zaterdag 23 december gaat de J013 (voorheen D) jeugd weer op pad om zoveel mogelijk worsten te verkopen voor de Witkampers. Gemiddeld worden er door de kinderen samen zo’n 1.500 worsten verkocht. We spraken jeugd- en jeugd-activiteiten-commissieleden Jordy Woestenenk en Anneloes Fleerkate over hun werkzaamheden bij de Witkampers Jeugd. Worstverkoop 23 december “Zaterdagochtend om half tien melden alle worstverkopers zich bij de kantine van de Witkampers. De avond daarvoor zijn alle worsten al per drie verpakt. Om tien uur

“Gemiddeld worden er zo'n 1.500 worsten verkocht”

vertrekken 17 groepjes om allen een eigen route te rijden en daar zoveel mogelijk worsten te verkopen", vertelt Anneloes. Slagerij van de Pol levert de worsten aan de Witkampers. De samenwerking met de keurslager is goed.

Het eten van worstpannenkoeken op Kerstavond is een oude traditie van deze regio. De timing van de verkoop is dan ook perfect: de dag voor Kerstavond kan je de kinderen van de Witkampers aan de deur verwachten. “Het is mooi om te zien dat

sommige mensen zelfs zitten te wachten tot de jongens en meiden van de Witkampers langskomen. Er wordt weleens naar de kantine opgebeld om te vragen hoe laat ze precies komen", vertelt Anneloes. De opbrengst van de worstverkoop komt ten goede aan de opleiding van het kader van de Witkampers Jeugd; de trainers, scheidsrechters en leiders. De jeugdcommissie en de jeugdactiviteiten De jeugdcommissie, bestaande uit een team van acht personen, houdt zich bezig met het jeugdbeleid, de teamindeling, het jeugdkader en de dagelijkse gang van zaken rond trainingen en wedstrijden. Naast de worstverkoop worden er voor de jeugd van de Witkampers ook diverse andere activiteiten georganiseerd. De jeugdactiviteitencommissie houdt zich gedurende het


WITK AMPER S JEUGD | 41

hele jaar bezig met het organiseren van

wel, maar heeft vooralsnog geen

Voor meer informatie kun je contact

deze activiteiten. Zo wordt in januari

prioriteit", vertelt Jordy. Het gehele

opnemen met

een nieuwjaarszaalvoetbal toernooi

jeugdsegment van de Witkampers

Jordy Woestenenk:

georganiseerd, in maart gaan de kinde-

draait op een grote groep vrijwilligers.

Tel. 06 - 29 41 43 40

ren discozwemmen en in de zomer gaan

“Zowel voor de teams als voor de

woestenenk_ jordy@msn.com

de kinderen op voetbalkamp. “Eén keer

activiteiten zijn er veel vrijwilligers nodig.”

Anneloes Fleerkate:

in de twee jaar worden de jeugdkampen

Tel. 06 – 22 72 24 55

georganiseerd. De kleinste spelers gaan

Gezocht: vrijwilligers die een steentje

kamperen bij de Witkampers. De grotere

bij willen dragen

kinderen gaan iets verder weg", vertelt

De activiteitencommissie is inmiddels

Jordy. Ook worden er diverse school-

toe aan versterking en vernieuwing.

toernooien georganiseerd waar alle

“Wij zoeken mensen die in de aanloop

leerlingen van de basisscholen aan mee

naar de kampen willen helpen met

mogen doen.

de organisatie en mensen die in het

WORSTVERKOOP

weekend willen ondersteunen. Voor

Waarom worst?

Jeugdteams en G-voetbal

de kampen vergaderen we vier of vijf

Het is een Achterhoekse traditie:

In totaal heeft de Witkampers 21 jeugd-

keer. De activiteiten en spellen worden

worstpannenkoeken met kerst!

teams. Vanaf zes jaar mogen de kinderen

grotendeels door de trainers en leiders

komen voetballen bij de minipups.

georganiseerd. De organisatie richt zich

De worst wordt ingekocht bij

Elk team heeft leiders en trainers.

met name op het totale programma en

Keurslager van de Pol. De avond van

Jordy: “Vaak zijn dit er 3 of 4, zodat er

het verzorgen van de materialen.” Ook

tevoren worden de worsten per drie

gerouleerd kan kan worden." Daarnaast

voor de jeugdactiviteitencommissie is

ingepakt. Op zaterdagochtend om

is er het Speciaal-voetbal voor kinderen

versterking gewenst. Jordy: “Wij doen dit

09:30 komen de 'verkopers' (kinderen).

met een beperking. “Er zijn inmiddels

nu een aantal jaren en het wordt tijd dat

Twee-aan-twee gaan zij, samen met

acht kinderen die bij het Speciaal-

er nieuwe vrijwilligers komen waar wij het

ouders, de 17 routes (ook buiten-

voetbalteam spelen. Voorlopig spelen

stokje aan over mogen dragen".

gebied) tussen 10.00 en 14.00 uur af.

anneloesfleerkate@hotmail.com.

de kinderen nog geen competitie. De ambitie om competitie te spelen is er

Het is leuk en dankbaar werk om als vrijwilliger voor de jeugdvoetballers uit Laren activiteiten te organiseren. De activiteitencommissie kan je hulp goed gebruiken!

Prijzen: 1 worst

€ 3,-

2 worsten

€ 6,-

3 worsten

€ 8,-

Data: Zaterdag 23 december a.s.


42 |

KOOKWORKSHOPS BIJ

• KOKEN ONDER BEGELEIDING VAN ONZE KOKS; Tijdens de workshops worden uiteenlopende onderwerpen besproken: van snijtechnieken tot presentatie en het combineren van smaken en ingrediënten.

Financier vanaf € 188,-* per maand!

• TOTALE PROGRAMMA DUURT ONGEVEER 5 UUR;

De Mercedes-Benz Vito:

• INCLUSIEF SCHORT;

Nu al voor € 17.990,-!

Aan het eind van de rit is de Vito de voordeligste, want slimme ondernemers kijken naar de totale kosten.

BELEVEN & GENIETEN BIJ STEGEMAN

SFEERVOL DINEREN

Mercedes-Benz

COMPLETE CATERING

Vans. Born to run.

KOOKWORKSHOPS

* Investering € 26.435,-, 60 maanden, 25% aanbetaling & slot.

BRUILOFT & FEEST

Deventer Dortmundstraat 8, 7418 BH, tel. 0570 - 634 569. www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

Enkel-stuks is onze Laren!MagazineNR7_Adv_Stegeman.indd 1 specialiteit, maar daar-

naast hebben wij ook voldoende capaciteit om uw product in serie te produceren. Meedenken om samen met de klant tot een nieuw

Heerlijker kan het niet!

product te komen, dat is de uitdaging van ons vak.

0573 - 40 12 21 info@stegemanlaren.nl www.stegemanlaren.nl

PROTOTYPES

14-11-17 11:3

MACHINEBOUW CNC DRAAIEN CNC FREZEN CONVENTIONEEL DRAAIEN AUTOMATISCH ZAGEN LASSEN KNIPPEN & LASSEN CONSTRUCTIE

Zelfgemaakt Italiaans ijs! Holterweg 1, Laren (Gld) | Tel: 0573 402 427 www.arisfrieterie.nl | info@arisfrieterie.nl Tot 1 maart 2018 zijn wij op maandag en dinsdag gesloten

Molenveld 34 7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu


FORZ A | 43

Volleyballen voor iedereen! We willen dit keer speciale aandacht besteden aan oud-volleyballers of gewoon mensen die het leuk vinden om te volleyballen… Soms begint het te kriebelen om weer te gaan

All old stars Laren

volleyballen, maar ontbreekt het aan de tijd om

Bij voldoende belangstelling willen we ook een

twee keer in de week naar de sporthal te gaan om te

groep all old stars in Laren starten. Je kunt dan één

trainen en een wedstrijd te spelen. Geen nood, het

keer in de week volleyballen/ trainen. Je kan zelfs

is namelijk een heel bekend verschijnsel. Iedereen is

met een team spelen op recreantentoernooien,

druk, druk, druk... Stop dan nog niet met lezen, want

alles is bespreekbaar.

VV Forza heeft de oplossing! Heb je interesse of vragen, laat het ons weten door Wij bieden

een mailtje te sturen naar

namelijk de

voorzitter@vvforza.nl of bel 06-13 10 20 67

mogelijkheid om te volley-

Hopelijk tot ziens, want wat is nu leuker dan

ballen zonder

even lekker een uurtje volleyballen?

competitieverplichtingen. Dit kan bij de dames en heren recreanten op de donderdag. Met name de dames staan te springen om versterking, dus schroom niet en kom donderdag naar de Braninkhal. All old stars Harfsen Nieuw is de groep all old stars. Een jaar geleden

AGENDA 8 DECEMBER • 21:00 UUR Forza heren 1 - Vios Eefde heren 1 15 DECEMBER • 21:00 UUR Forza heren 1 - Avior heren 4

zijn we met deze groep gestart. Het is een groep met allemaal oud-competitiespelers. Die het leuk

12 JANUARI • 21:00 UUR

vinden om weer een uurtje te volleyballen, zonder

Forza dames 1 - Wivoc dames 1

de verplichtingen van een wedstrijd. Er spelen op dit moment ongeveer 12 old stars in Harfsen op de

19 JANUARI • 21:00 UUR

maandagavond. Er wordt een uur lang fanatiek

Forza heren 1 - Orion heren 4

gevolleybald en vervolgens nageborreld in de kantine. Zo heb je niet de verplichtingen, maar wel

26 JANUARI • 21:00 UUR

de gezelligheid van een teamsport en het sportief

Forza dames 1 - Rivo Rijssen dames 1

bezig zijn. 2 FEBRUARI • 21:00 UUR Forza heren 1 - Primavo heren 1 HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 2017 • Bezoekadres: Laren - de Braninkhal, Verwoldseweg 16 Harfsen - Hoeflo, Hulstweg 6 • Contact: info@vvforza.nl Facebook: VVForza Website: www.vvforza.nl

9 FEBRUARI • 21:00 UUR Forza dames 1 - VCV dames 2


44 |

HOE WAS HET VROEGER

HOE WAS HET VROEGER:

WAAR ZIJN DE GROTE MUZIEK- EN DANSFESTIJNEN VAN WELEER door Jan Eggink Toen ik een poos terug door Ingri Imenkamp,

naar boerderij Blankenberg (familie Meuleman)

bedenkster en uitgeefster van het prachtige

om daar even een babbel te maken. Steevast werd

Laren! Magazine, werd gevraagd om wederom

me dan drinken en meestal een pannenkoek aan-

een verhaal uit het verleden te schrijven, hoefde

geboden en wanneer ik die dan weigerde kwam dat

ik eigenlijk niet zo lang na te denken om hier

bijna onbeleefd over. En wanneer ik dan wel eens

gehoor aan te geven. Ten eerste vond ik het best

een joekel van een spekpannenkoek tot mij nam,

wel fijn dat ze me weer vroeg, want iedereen weet

voelde ik me eigenlijk helemaal niet op mijn gemak

voor zichzelf dat wanneer je niet meer gevraagd

met het verorberen van dat exemplaar.

wordt er meestal toch iets hapert. Ten tweede kan ik mijn columns, na Jong Gelre en Laornse Karmse

Met name deze ritten (dit jaar al voor het vijftig-

uit mijn kranten correspondentie vervolgen. En

ste jaar) en andere tochten zoals met Hemelvaart

dan kom ik al snel uit bij een vereniging die van

en Herfstvakantie en de wandeltochten rond de

onschatbare waarde is in ons dorp:

jaarwisseling trokken altijd vele deelnemers. Niet

Toeristenbelang Laren.

alleen uit de regio maar ook van ver daarbuiten. Een andere grotere activiteit van het Larense

Vanaf begin jaren tachtig heb ik vele verhalen van

Toeristenbelang was de Creatieve Dag. Helaas

deze vereniging voor de krant geschreven. En

ging dit evenement in 2012 door het terug-

eerlijk gezegd altijd met veel plezier, want neem

lopende aantal bezoekers en de hoge kosten

van mij aan dat je geen verschil mag maken waar

ter ziele. Wanneer ik terugkijk in mijn archieven

je voor schrijft, maar wanneer je steeds zo gast-

moet ik daarbij constateren dat behalve de

vrij als correspondent door een organisatie wordt

Larense Kermis, eigenlijk geen grote evenementen

ontvangen, schrijft dat wel iets makkelijker. Neem

meer in het dorp plaatsvinden. Alleen de jongens

nou de pannenkoekenritten, waar - ja je kunt het

van BullRock hebben de eerste zaterdag van

bijna niet voorstellen – toen na elke editie in de krant

november sinds een aantal jaren een grote feest-

aandacht aan geschonken werd. Telefonische

tent in het dorp staan, waar onder meer een

contacten waren in die jaren niet zo eenvoudig, dus

aantal bands optreden. Hulde, want dat houdt de

dan ging ik er maar op m’n fietsje of met de auto

gemeenschap levendig, al is het alleen al door de vele decibels. Wat waren die andere grote evenementen dan, hoor ik u denken. Hier komen ze: de Loarnse Nachten met onder meer Lee Towers en Donna Lynton. Eeuwfeest van de Larense Koninklijke Muziekvereniging Apollo dat in 1989 bij het 110-jarig bestaan nog een dunnetjes werd overgedaan met tal van artiesten en muziekshows. De Larense Folkloristische dansvereniging Smos as Walear en blaaskapel ’t Loarn’s Plezeer die tijdens een jubileumfestival ruim vierduizend

Krantenartikel over de Larense Nacht


HOE WAS HET VROEGER | 45 Schminken was een van de vaste activiteiten tijdens de Creatieve dag.

mensen trokken. Bij dat feestweekeinde was óók

De zaterdag was echter éénmalig want een jaar later ging

een Loarnse Nacht onderdeel van de festiviteiten.

de Creatieve dag naar een donderdag en ook naar een

Jong Gelre Laren organiseerde ook vele grote festi-

andere locatie: De Kinderboerderij Strubbert. Regen

viteiten voor jong en oud in de dorpskern. De Witkampers

en nog eens regen kenmerkte de dag met toch nog 750

met

diverse

bezoekers. Na nog een jaar bij Strubbert verkaste het

verenigingen. Ik vergeet er vast een aantal, maar mijn

evenement wederom en nu naar de Henrika Hoeve in

belangrijkste vraag is waarom hebben dergelijke festi-

Verwolde en voor het eerst op een zondag. Het is een gok

viteiten geen bestaansrecht meer?

zei Henk Endeman die toen het bestuur voorzat. Die gok

Drie

Dolle

Dagen.

Optochten

van

werd beloond met ruim tweeduizend toeschouwers. We Terug bij de Creatieve Dag van het Toeristenbelang.

schrijven dan het jaar 1989. De vijftiende editie in 1991 wordt

Dit evenement was qua houdbaarheid het langste grote

een hoogtepunt voor de vrijwilligers van de Creatieve

festijn dat in Laren of beter gezegd in het buitengebied van

Dag. Een recordaantal bezoekers van vierduizend. De

het dorp werd gehouden. Ook het Toeristenbelang deed er

ingeslagen weg naar een andere locatie (met de fraaie

alles aan om dit voor het publiek zo aantrekkelijk mogelijk

entourage rond de Henrika Hoeve) en de zondag legde

te houden door onder meer naar een steeds betere locatie

Toeristenbelang geen windeieren. Want in 1992 passeerden

te zoeken. Het eerste verhaal dat ik van de Creatieve Dag in

rond de vijfduizend mensen de kassa. Na deze editie werd

mijn archieven heb is van 1985. Het festijn werd toen voor

de Creatieve Dag nog zo’n twintig keer georganiseerd,

het eerst op een zaterdag, in plaats van de doordeweekse

waarbij de laatste jaren het decor de boerderij van de

woensdag gehouden en steevast bij boerderij Woestenenk

familie Oudenampsen tegenover kasteel Verwolde vorm-

(familie Marsman). De toenmalige voorzitter Henk Meule-

de. Ik vraag me af of we in de toekomst nog wel dergelijke

man liet aan het eind van die dag weten dat het bezoek wat

muziek- en dansfestiviteiten krijgen in Laren, want onder-

minder was dan voorgaande jaren, maar door te gaan op

tussen hebben toch weer tal van verenigingen een groot

de zaterdag. Tijdens die Creatieve Dag kon je met raden

jubileum gehad, zonder dat de bevolking hier iets van mee

van het kilogewicht van aanwezige levende biggen een

heeft gekregen. Wie wat in het vat heeft zitten, mag het

streng karbonade winnen. Dergelijke activiteiten kun je je

zeggen…

nu toch niet meer voorstellen.

Even kort kennis maken met... Jan Eggink (66) Na een oproep op Facebook reageerde Jan Eggink, voor velen ook bekend als Jan 'de Kantineman' op de oproep wie er een column wilde schrijven over de historie van Laren GLD. Jan, die van 1982 tot 1994 de Larense correspondent van de GOC en het Geldersch Dagblad was, leverde een prachtige eerste column in en kwam met zijn plakboeken vol verhalen en foto’s uit die tijd bij mij op het kantoor. Een heleboel historie die, als je het mij vraagt, gedeeld moet worden! Daarom zal Jan iedere editie de column schrijven voor het item: 'Hoe was het vroeger!'.


46 |

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING

Tel: 0573-402171 info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld

KleinVelderman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

22-08-16 08

Cadeautips voor de feestdagen!

Waarde bo

n

Meester Kolkplein 7 7245 DE Laren Gld Tel.: 06 51 56 51 34

Relaxed het jaar uit of in?

info@vitco. nl www.vitco. nl f Vitco.nl Vitco.nl

Vitaliteit

verrijkt

HOTSTONE MASSAGE (60 minuten) van € 52,50 voor € 49,50

VIT MASSAGE (50 minuten) van € 47,50 voor € 45,00

Meester Kolkplein 7 7245 DE Laren Gld Tel.: 06 51 56 51 34

VIT MASSAGE (25 minuten) € 25,00

info@vitco.nl www.vitco.nl

f Vitco.nl Voorheen Sport- en massagepraktijk ten Have

Vitco.nl

Vitaliteit verrijkt


TOERISTENBEL ANG L AREN | 47

Toeristenbelang Laren 2017 Het jaar loopt alweer ten einde en Toeristenbelang Laren kan terugkijken op een jaar met veel succesvolle evenementen en bijzondere gebeurtenissen. De eerste activiteit van dit jaar was de Plattelands-

Midwinterhoorn-puttenwandeling: 26 december 2017

wandeling. De laatste zondag van maart waren de

Zoals al vele jaren de traditie is, wordt er een wandel-

weergoden ons goed gezind en ruim 900 wandelaars

tocht georganiseerd langs midwinterhoornblazers en

genoten van een prachtige tocht in het Larense Broek.

de oude waterputten op het landgoed Verwolde. De midwinterhoorn mag worden geblazen vanaf de eer-

In de zomer hebben tijdens de twee pannenkoekenritten

ste zondag van Advent, 3 december tot en met 6 januari,

ook ruim 900 deelnemers genoten van onze mooie

het feest van Driekoningen.

omgeving. Die ritten worden al vjftig jaar uitgezet, daar is dan ook aandacht aan geschonken tijdens een jubileum-

Afhankelijk daarvan wordt dan ook de datum gekozen.

middag, op 19 augustus. Henk Meuleman werd in het

Deze wandeltocht is dit jaar opnieuw op Tweede Kerst-

zonnetje gezet omdat hij al die jaren bij het gebeuren

dag. Heerlijk om niet alleen binnen van de Kerst te

betrokken is en al die jaren zijn we ook al te gast op

genieten, maar ook tussendoor sportief de benen te

het erf van de familie Meuleman. Henk Braakman en

strekken in Verwolde.

Bernard Woestenenk zorgden voor een vrolijke noot door een toepasselijke ludieke act.

Dit jaar is er weer keus uit twee afstanden, van ± 8 km en van ± 13 km. Tijdens de uitgezette wandelingen zullen

De Herfsttintentocht kende een natte start, toch hebben

op diverse plekken de midwinterhoornblazers te horen

er nog ruim 200 deelnemers (het merendeel per auto)

en zien zijn. Er is onderweg ook weer gelegenheid om

genoten van de prachtige route richting Lettele en na

verschillende verwarmende hapjes en drankjes

afloop van de boerenkool. Sinds de jubileummiddag is

(glühwein, warme appelsap) te gebruiken.

het bestuur duidelijk herkenbaar, er zijn namelijk poloshirts aangeschaft. We sluiten het jaar af met

Start: Manege St. Steffenrijders, Verwoldseweg 26.

opnieuw een wandeling, hopelijk weer met een groot

Starten kan tussen 10.30 en 13:00 uur.

aantal deelnemers.

Kosten: € 2,50 per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis. Voor de wandelaars: de route loopt door een gebied waar wild vrij rond kan lopen. De hond mag mee maar deze moet de hele wandeling aan de lijn.

HANDIGE INFORMATIE:

Voor meer informatie:

Opgericht: 1998 • Website: www.toeristenbelanglaren.nl

Fam. Meuleman, Tel. 0573 - 42 12 97


48 | HET GEZIN ACHTER

“Het gezin achter... Wim & Willy van der Wal Al sinds 1890 woont de familie Van der Wal op dezelfde plek, in hetzelfde huis aan de Holterweg 44 in Laren. Het bedrijf bestaat echter al sinds 1864. Inmiddels staat de vijfde en zesde generatie aan het roer van het Schilders- en glaszetbedrijf. We schoven op woensdagavond aan bij de familie aan de Holterweg, waar ze elke week met het hele gezin samen komen om te eten. Hofleverancier met rijke historie

De hele familie heeft een gemeenschappelijke

In 2015 werd door de Koning het predicaat “bij

hobby: motorrijden. Bart en Paul stappen regel-

Koninklijke beschikking Hofleverancier” toegekend

matig samen op de motor en Wim maakt af

aan het schildersbedrijf. Samen met ongeveer 450

en toe op zondagochtend een ritje.

andere Nederlandse bedrijven mag het bedrijf het Koninklijke wapen voeren. Deze onderscheiding

De box in het magazijn

wordt toegekend aan bedrijven

“Toen de kinderen klein waren stond er een box

die minstens 100 jaar oud zijn.

in het magazijn. Als er dan iemand in de winkel

Je kunt wel zeggen dat het

binnenkwam, gingen de kinderen onder de arm

bedrijf een rijke historie kent.

mee", vertelt Willy. De kinderen herinneren zich nog

Mevrouw van der Wal (oma)

goed dat er altijd veel vriendjes en vriendinnetjes

vertelt: “Vroeger gingen ze

welkom waren: “Ik weet nog dat er altijd maximaal

met de ladder op de nek, op de

10 kinderen bij ons mochten spelen. Dat was altijd

fiets naar de klanten toe.” Inmiddels is het bedrijf

erg leuk. Omdat mama natuurlijk bijna altijd thuis

uitgegroeid tot een modern schildersbedrijf met in

was, kon dat allemaal", vertelt Marije.

"De kinderen gingen onder de arm mee!"

totaal acht schilders en een winkelmedewerkster. Maar naast het team zijn ook de werkzaamheden

Samenwerking

uitgebreid. Zo zijn in de winkel naast verfartikelen

De samenwerking tussen Bart en Wim gaat ook

en behang ook sleutels, horren, naambordjes en

prima: “Wim en Bart zijn beide kalm, alles gaat in

zonwering verkrijgbaar.

goed overleg. Vaak hebben ze aan een paar woorden genoeg om elkaar te begrijpen. Met die

Wim en Willy van der Wal zijn inmiddels al

twee krijg je niet snel ruzie", vertelt Willy. Dorien

36 jaar getrouwd. “In ’81 hebben wij het

draagt inmiddels ook een steentje bij aan het

bedrijf overgenomen. Nadat wij getrouwd

bedrijf: “Ik beheer de website en de Facebook-

waren ben ik ook voor het bedrijf gaan werken", vertelt Willy. Drie kinderen; Marije, Bart en Paul werden geboren aan de Holterweg en inmiddels zijn Wim en Willy ook opa en oma van kleinzoon Jurre. Elke woensdagavond dekt Willy de tafel voor negen personen.

pagina.” Oma vindt het mooi dat het bedrijf voortgezet wordt. “Ook opa had het heel mooi gevonden dat Bart nu ook in het bedrijf zit”.


HET GEZIN ACHTER | 49

Marije (33) en Cristian Slettenhaar (37) Marije en Cristian wonen samen met hun zoon Jurre (1,5) in Harfsen. Cristian is eigenaar van autobedrijf Slettenhaar in Almen en Marije werkt als psycholoog in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Mediant in Enschede. Inmiddels zijn ze zestien jaar samen.

Bart (30) en Dorien Pardijs (30) Bart en Dorien wonen samen in hun verbouwde huis in Laren. Dorien werkt als beleidsmedewerker voor de gemeente Oost Gelre. Zij houdt zich hier vooral bezig met volksgezondheid en WMO. Bart is sinds begin dit jaar ook eigenaar van het schildersbedrijf en werkt fulltime als schilder/calculator. Daarvoor heeft hij zeven jaar bij een ander schildersbedrijf in Deventer gewerkt, waar hij calculator en werkvoorbereider was.

Paul (27) en Manon Schutte (26)

Paul en Manon wonen samen aan de Bakkerij in Laren. Manon werkt als

pedagogisch medewerker bij Konijn & Ko. Paul is na zijn studie HTS Autotechniek als development engineer bij Bosch Thermotechniek gaan werken.

Hier test en ontwikkelt hij warmtewisselaars.

Jo van der Wal-Wolters Oma van der Wal heeft ook jaren samen met haar man het schildersbedrijf gerund. Ze vindt het mooi dat het bedrijf nu overgenomen is door haar zoon en kleinzoon.


50 |

Hét adres voor tuin & dier

verstand van tuin & dier

Tot snel in onze winkel! Rengersweg 4, Laren Tel.: 0573 40 15 44 www.welkoop.nl Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. Je vindt er planten en zaden, tuingereedschap, schoenen en kleding voor werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer. Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een stapje verder gaat. Onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je.

Kom eens kijken

p_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

www.elkink-installatiebedrijf.nl

Veldmaat

25-08-16 09:43 Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Elkink.indd 1

in onze winkel of bezoek onze webshop:

ingridmode.nl

Casual damesmode voor een leuke betaalbare prijs

Rietdekkersbedrijf

Buisweerdweg 7 7245 RR Laren (Gld)

maat 36 t/m 58

Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur (’s avonds ook mogelijk)

Tel. 0573 221219 Mob. 06 53386699

Ingrid Oudenampsen

en op afspraak.

Tel. 0573 40 24 00 • 06 22 76 25 92 Markeloseweg 6, Laren • ingrid@ingridmode.nl

Ook ervaren wat ik voor je kan doen? Bel me!

Magazine_NR7_Advertenties1/8_IngridMode.indd 1

Zonnige groet, Thérèse Face2Face Travel Lochem Tel. 06 24647795 therese@face2facetravel.nl www.face2facetravel.nl/therese f face2facetravellochem

Magazine_NR7_Advertenties1/8_Face2Face.indd 1

Wij gaan altijd een stapje verder en werken met en volgens de laatste trends en technieken waaronder: • Olaplex; Nooit meer beschadigd haar! • Socap Original ; extensions van 100% natuurhaar. Wij werken met de beste kappersprodukten (ook dierproefvrij).

16-11-17 08:5

eddyveldmaat@outlook.com

Laren!Magazine_NR7_Advertenties1/8_Veldmaat.indd 16-11-17 09:04 1

14-11-17 09:0

DE VOORDELEN VAN HET AD AUTOBEDRIJF •

Onderhoud/reparatie van alle merken (nieuw en gebruikt)

Twee jaar Internationale onderhouds- en reparatiegarantie

Betaalbaar onderhoud/reparatie met behoud van fabrieksgarantie

Goed opgeleide en servicegerichte technici

Hoogwaardige technische apparatuur

Reparaties met uitsluitend originele onderdelen

Voordelige en snelle pechservice

Alle AD Autobedrijven zijn BOVAG gecertificeerd

Tel. 0573 40 22 79 • info@johanzomer.nl • www.johanzomer.nl

Laren!MagazineNR2_Adv_JohanZomer.indd 1 17-11-17 07:40

Warmte, liefde en aandacht voor elk kind! Tel 06 42719819

23-08-16 08:5


VERENIGINGEN & STICHTINGEN | 51

De Laornse Dorpskwis komt eraan: een kwis voor jong en oud! Krakende hersenpannen, strijdend tegen de klok en een stevige concurrentie… Inwoners van Laren en omstreken kunnen zich opmaken

tien personen, waarvan één persoon de teamcaptain is.

voor een nieuw, groot evenement op vrijdagavond

De kwisavond is op vrijdagavond 25 mei 2018.

25 mei 2018: De Laornse Dorpskwis! Een avondvullend programma vol spanning en gezelligheid. Een kwis met

De Laornse Dorpskwis is onderdeel van meerdere

uiteenlopende categorieën waarvoor niet alleen een

festiviteiten in het kader van 50 jaar ’t Kruispunt en

beroep wordt gedaan op de algemene kennis, maar

10 jaar Kulturhus. Op vrijdagavond 8 juni vindt de

waarbij deelnemers vooral Laorns boerenverstand en

feestelijke prijsuitreiking plaats.

improvisatievermogen nodig hebben! De inschrijving is inmiddels geopend, de eerste tien Inschrijving geopend

teams hebben zich al opgegeven. Op de website

De Laornse Dorpskwis is bedoeld voor alle inwoners van

www.delaornsedorpskwis.nl staat alle informatie en

Laren. Leeftijd speelt geen rol. De inschrijving gaat per

het inschrijfformulier. In de volgende editie van Laren!

team. De samenstelling van het team mag zelf bepaald

Magazine meer informatie over de kwis!

worden. Dit kan met vrienden, familie, collega’s, sport-

www.delaornsedorpskwis.nl

verenigingen, buren etc. Elk team bestaat uit minimaal

Na dertig jaar weer avondwandelvierdaagse in Laren In 1987 werd in Laren voor het laatst een avondwandelvierdaagse gehouden door Jong Gelre.

lopende deelname van nog geen honderd wandelaars

Nu, dertig jaar later, zijn er serieuze plannen om een

werd de stekker uit het evenement getrokken.

dergelijke evenement weer nieuw leven in te blazen. Afgelopen zomer zijn er reeds gesprekken gevoerd met een

In eerste instantie moet er nu gezocht worden naar mensen die de kar willen trekken om de wandel-

afvaardiging van de Koninklijke Wandel Bond Nederland

vierdaagse weer gestalte te geven. Gehoopt wordt dat

(KWBN), om informatie in te winnen omtrent de diverse

mensen zich spontaan melden. Wanneer dit niet lukt moeten

maatregelen die er genomen moeten worden om een

er mensen benaderd worden.

dergelijk evenement op poten te zetten. Meer informatie en/of aanmelden: De avondwandelvierdaagse werd destijds zo’n 25 keer

Familie Eggink

georganiseerd door Jong Gelre. In de hoogtijdagen liepen er

Ooldselaan 8, Laren.

toen ruim driehonderd mensen mee, maar door de terug-

Tel. 0573 - 40 21 13 of 06 10 550 220.


52 | BASISSCHOLEN

Reflectie op de basisschool d.m.v. een reflectietaart!

Hoe kun je door het stellen van ik-doelen de sociale veiligheid vergroten? Met die onderzoeksvraag gingen in september 2015, drie scholen (waaronder De Branink) en een docent van Hogeschool Saxion aan de slag. We kwamen tot de conclusie dat

stukje ingekleurd. Denkt de leerling dat

gedrag positief beïnvloed wordt door

een vaardigheid beheerst wordt dan

een gevoel van autonomie, betrokken-

wordt de hele punt gekleurd. Nadat

heid en competentie. Uit de boven-

alle punten ingekleurd zijn volgt er een

genoemde samenwerking kwam

reflectiegesprek.

de reflectietaart tot stand. Reflectiegesprekken worden in groepWat is een reflectietaart?

jes van 5 á 6 leerlingen gevoerd. Door

Een reflectietaart is een getekende

medeleerlingen hierbij te betrekken

er aan gewerkt is. Besproken wordt

taart op papier die verdeeld is in (taart)

komen andere invalshoeken en

in hoeverre de leerling zelf vindt dat

punten. Elke punt of een aantal punten

inzichten aan de orde. De leerlingen

hun doel bereikt is of wat er nog moet

vertegenwoordigen onderwerpen

reageren op elkaar, ondersteunen

gebeuren om dit te bereiken. Op het

die het gedrag beïnvloeden. De

elkaar en bewijzen af en toe het

moment dat de leerling vindt dat een

kernwaarden van Dalton komen in de

tegendeel van wat een andere leerling

doel behaald is, wordt hier op een

reflectietaart terug. In iedere punt van

vindt. Er zijn vragen ontwikkeld die

door de leerling zelf gekozen manier

de taart staat een stelling. Wanneer

zowel door de leerlingen als door de

bewijs van geleverd. Nadat het bewijs

de leerling de taart gaat invullen kleurt

leerkracht ingezet kunnen worden. Dit

is geleverd komt de reflectietaart weer

hij elke punt in. Begonnen wordt in

om vragen te stellen die meer diep-

op tafel en wordt de desbetreffende

het midden van de taart en de leerling

gang hebben en die leiden tot betere

taartpunt bijgekleurd. Daarna begint

bepaalt zelf voor hoever een punt

antwoorden. Het formuleren van de

het proces opnieuw met een andere

ingekleurd wordt. Denkt de leerling

vraagstelling is van groot belang. Geen

taartpunt. Leerlingen gaan kritischer

dat hij deze vaardigheid maar een

vragen stellen met een waardeoordeel

naar zichzelf kijken.

beetje beheerst dan wordt een klein

maar juist met uitdaging, ruimte en vertrouwen.

Door te werken met de reflectietaart heeft de leerkracht een instrument dat

De leerling bepaalt zelf aan

gedrag en onderwerpen die daar bij

welke taartpunt gewerkt

horen zichtbaar kan maken. Voor de

gaat worden. Door een eigen

leerling worden abstracte begrippen

keuze te maken uit een van

concreet gemaakt. Het is een

de taartpunten wordt de

praktisch instrument dat leerlingen en

leerling structuur geboden

leerkrachten helpt om goede ik -

en heeft het tegelijkertijd

doelen te kunnen formuleren. Het is

Openbare

keuzevrijheid om voor een

fijn om te zien dat door de reflectie-

Daltonbasisschool

eigen doel te gaan. Dit

taart abstracte begrippen realistisch

de Branink

verhoogt de motivatie.

worden. Dat hierdoor leerlingen in

Verwoldseweg 14

staat zijn om goed geformuleerde

7245 AH Laren (Gld)

In de wekelijkse reflectie-

doelen op te schrijven en dat zij zo

Tel. 0573 - 40 18 76

gesprekken die volgen

kunnen werken aan hun eigen

branink.poolsterscholen.nl

komt steeds het doel ter

ontwikkeling.

sprake en op welke manier


BASISSCHOLEN | 53

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER

Nieuw schoolplein voor PWA school Dit schooljaar is gestart met het herinrichten van het schoolplein van Christelijke basisschool Prins Willem Alexander. Op zaterdag 21 oktober werd er tijdens een kluszaterdag door leerlingen, (groot)ouders en leerkrachten veel werk verzet. Stoeptegels gingen eruit, een boomhut werd gebouwd, de entree werd voorzien van beplanting en er werd een ‘rivier’ gemetseld waar de geïnstalleerde waterpomp in uit komt. Het herinrichten van het plein is het eerste zichtbare resultaat van de ontwikkeling die de school doormaakt. De Prins Willem Alexanderschool in Laren wordt een groene, duurzame school. Leerlingen leren samenwerken aan een duurzame wereld en veel andere activiteiten van de school zijn ook gericht op duurzaamheid. Deze ambitie is opgepakt door de ouders die een mooi nieuw schoolplein hebben aangeboden dat past bij de ontwikkeling van de school. De educatieboerderij, waarover in één van de voorgaande edities is geschreven, vormt één van onze pijlers voor een stevige groene basis. Het werken met levende natuur is vorig schooljaar al uitgebreid met moestuintjes voor de groepen 1 t/m 4. Deze staan op onze patio en worden door de leerlingen zelf verzorgd. Zeer binnenkort is de school te bereiken via een nieuwe entree, vanaf de Verwoldseweg. Neemt u gerust een kijkje, graag tot ziens!

Prins Willem Alexanderschool   Verwoldseweg 18 7245 AH Laren Tel. 0573 - 40 1 8 56 www.schoolpwa.nl


54 | WAKKER L AORNE

Samen werken aan een leefbaar Laren Werken Aan Kansen, Knelpunten En Rechten: Wakker Laorne is een vereniging die de belangen van de Larense inwoners behartigt. We spraken Richard Buitink (voorzitter), Rinze Hartelman (werkgroep wonen & duurzaamheid) en Jarno Klein Velderman (werkgroep leefbaarheid) over hun bijdrage aan de vereniging.

Bestuur en werkgroepen

Schoneveld, ’t Talma en het Meester Kolkplein

De organisatie Wakker Laorne bestaat uit een

(Westerenk). Verder zijn we gesprekspartner en

hoofdbestuur, dagelijks bestuur en verschillende

verbinder voor de initiatiefnemers, gemeente en

werkgroepen. Elke werkgroep heeft een voorzitter,

belanghebbenden”.

die overleg pleegt met het bestuur en met de voorzitters van de andere werkgroepen:

In 2010 is een dorpsplan gemaakt door en voor

Wonen & duurzaamheid

de inwoners van Laren met daarin een visie met

Leefbaarheid

wensen en ideeën voor Laren. Dit plan is in 2016

Verkeer & verkeersveiligheid

geüpdatet. De werkgroep kijkt kritisch naar initia-

Zorg & welzijn

tieven en toetst of deze ook echt bij de dorpsvisie

(een samenwerking met het Kulturhus)

passen. De leden hebben directe lijnen met zowel

Recreatie & toerisme

gemeente als woningcorporatie Viverion. Op deze

manier probeert de groep de belangen van de Wonen & duurzaamheid

dorpsbewoners te behartigen.

De werkgroep Wonen & duurzaamheid houdt

Afgelopen zomer organiseerde de werkgroep een

zich onder andere

bijeenkomst op het gebied van duurzaamheid.

bezig met nieuwbouw-

“Samen met LochemEnergie hebben we een

initiatieven. Rinze: "In

avond georganiseerd gericht op energiebesparing.

de afgelopen periode

Mensen met een eigen woning konden hier

zijn we onder andere

binnenlopen om informatie en tips te krijgen over

betrokken geweest bij

het verduurzamen van hun woning.”

de nieuwbouw van plan

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1992 • Aantal leden: 738 • Contact: Ria Schekman, secretariaat@wakkerlaorne.nl • Website: www.wakkerlaorne.nl


WAKKER L AORNE | 55

Rinze Hartelman & Jarno Klein Velderman

Leefbaarheid

Kulturhus. Van 19:30 tot 20:00 uur is er een

De werkgroep leefbaarheid houdt zich bezig

inloop halfuur, waar je je idee kan voorleggen

met diverse onderwerpen. Jarno: “Eigenlijk

aan het bestuur. Zij gaan dan kijken of zij iets

komt alles wat niet binnen een andere werk-

voor jou kunnen betekenen.

groep past bij ons terecht.” Ook bij deze werkgroep speelt het zijn van de verbindende

De toekomst

schakel tussen inwoner en gemeente een be-

Er zijn veel jongeren die in Laren wonen en

langrijke rol. “Vaak komt er een initiatief vanuit

willen blijven wonen. Jarno: “Dit willen we

het dorp. Bijvoorbeeld de vraag om een fiets-

natuurlijk graag behouden

crossbaan, die eerst bij de Welkoop was, maar

in de toekomst. Daarom is

waar nu geen locatie meer voor is. Wij zijn nu, in

het heel goed dat ook de

samenwerking met de gemeente en

jongere inwoners van Laren

inwoners, bezig om een nieuwe plek te vinden

hun nek uitsteken en hun

en een nieuwe baan te realiseren.” Door de

bijdrage leveren aan de

juiste contacten bij de gemeente en goed over-

gemeenschap.” Wakker

leg met buren en andere betrokkenen, probeert

Laorne vindt het ook

de werkgroep projecten als deze te realiseren.

belangrijk om de jongere generatie een stem

te geven. “Het is altijd goed om met nieuwe

Inloop halfuur

mensen nieuwe inzichten binnen te halen”,

“Er zijn in Laren zoveel initiatieven, en de

vertelt Richard. Rinze werkt met veel plezier

meesten komen ook echt van de grond. De

aan de projecten vanuit Wakker Laorne: “Ik vind

organisatie daarvan kost vaak veel tijd, maar

het erg leerzaam en leuk om te doen. Je leert

je krijgt er ook heel veel voor terug", zegt

andere mensen kennen en het geeft energie

Jarno. “Als je een idee hebt met een gemeen-

als er plannen gerealiseerd worden. Daar doe

schappelijk belang, kan je hiermee bij ons

je het voor.” Richard sluit af: “Want als iedereen

terecht", vertelt Richard. Elke laatste dinsdag

iets doet, doen we met z’n allen heel veel.”

van de maand is er bestuursvergadering in het

"Vaak komt een initiatief vanuit het dorp"


VOOR AL UW VOORKOMENDE RIETDEKKERS WERKZAAMHEDEN

56 |

Markeloseweg 35 7245 TP Laren (Gld) Tel. Fax

0573 - 22 12 55 0573 - 43 25 80

info@rietdekkersbedrijf-overmeen.nl www.rietdekkersbedrijf-overmeen.nl Erkend lid van de vakfederatie rietdekkers

Laren!MagazineNR7_Adv_Overmeen.indd 1

16-11-17 08:5

Communicatie, teksten en vertalingen EN-NE

Maaike Harkink 06 - 22 56 17 03 maaike@allwritetext.nl

Lindeboomsweg 5, Lochem | Tel. 0573 - 44 17 77

www.allwritetext.nl

info@hoftijzerlochem.nl | www.hoftijzerlochem.nl

Magazine_NR6_Advertenties1/8_Hoftijzer.indd 1

24-07-17 10:38 AllWrite.indd 1

16-02-17 13:5

Adverteren kan al vanaf € 57,00 per editie. Wilt u meer informatie? Creatieve communicatie Nena Keessen www.vankees.nl

Neem gerust contact met ons op: info@vankees.nl

Tel. 06 16 46 55 33 of info@ovii-ontwerp.nl


| 57

VAN 9 TOT 23 DECEMBER 2017

Winter Kerstfair

HANEVELD PROGRAMMA ZONDAG 10 DECEMBER A.S. In de inspiratietuin is de gehele dag een winterbarbecue voor een goed doel

11.15 uur / 12.30 uur

OPENING WINTERKERSTFAIR EN SCHAATSBAAN VOCAL GROUP NO ROMEO’S

Uit Gorssel onder leiding van Juliette Dumoré

12.00 uur / 13.15 uur / 14.45 uur

BOHO FASHION SHOW

11.00 uur

Door Ibiza Gadgets en By BIEK Sieraden

Vanaf 13.45 uur

VERSATILE - Larense Coverband

17.00 uur

AFSLUITING

De gehele dag demonstreren bloembindsters van Haneveld het maken van kerstarrangementen.

Wilt u deelnemen aan het kerstarrangement maken? Kijk dan even op onze website: www.kerstfairlaren.nl DEELNEMERS Slootsmid // De Korte's Woonsfeer // Autobedrijf Nijhof // Jemako Witkamp // Accon // Ibiza Gadgets // By BIEK Sieraden // GHP Online Expert Boeijink // Velvet Grass // Veranda & Terras // JK Montage Stegeman Luxe Outdoor // Black Night // Keizon Zonwering Mobiele Houtzagerij Braakman // Solarama Zonnepanelen LarenGelderland.nl // Ria Wittenberg // IJssportvereniging Roowinkel // Roekeloos Radio

LOCATIE: HANEVELD LAREN HOLTERWEG 56, LAREN GLD Meer informatie: www.kerstfairlaren.nl of Facebook: haneveldlaren

EN DIT JAAR EEN...

schaatsbaan!


58 |

HOE IS HET MET...

Hoe is het met de leerlingen & leraren van:

De Exelse Basisschool uit 1986- 1987 Bovenste rij staand v.l.n.r.

Herbert is werkzaam als Allround

vattend -> goede jeugd, saamhorigheid,

(JUF) NARDI ROORDA

Productiemedewerker bij de NKC

kroegentoernooien, mooie voetbal-

55 jaar, sinds 14 jaar woonachtig in

(Nederlandse Kunststoffen Chemie)

momenten bij de Witkampers en

Laren, daarvoor in Exel. Nardi woont

Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

vakantiebaan bij Sloperij Stegeman.

samen en is tegenwoordig administra-

Op mijn zesde jaar reed ik voor het eerst

tief medewerker op de Julianaschool in

tractor samen met mijn opa en vader.

SIWARD VAN DER VELDEN

Almen en Beatrixschool in Harfsen.

Die tractor heb ik later gekregen en

39 jaar, woonachtig in Nutterden (D),

Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

daar rij ik nu nog steeds oldtimer toer-

samenwonend met 2e partner sinds

De sfeer op school, met de collega’s,

tochten en ploegwedstrijden mee.

2011 .Vader van Savita (8), Noah (7), Noud (3) en Finn (1). Sinds 2006 werk

de ouders en de kinderen. Iedereen kent elkaar en samen was er altijd heel

MARTIN MEULEMAN

ik als zelfstandige 'Natuurlijk van

veel mogelijk. Zo hebben we ooit eens

MARIANNE SCHOLTEN

der Velden' waarbij ik tuinen op een verantwoorde manier ontwerp, onder-

als jaarafsluiting een echte trouwerij georganiseerd. Met z’n allen in de bus

JOLANDA KLEIN VELDERMAN

houd, aanleg en in de boomverzorging.

naar het gemeentehuis in Lochem,

42 jaar, woonachtig in Laren.

Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

de trouwzaal, terug met rammelende

Werkzaam bij Keurslager van de Pol

Over het algemeen de fijne band die iedereen op school met elkaar had, de

blikken aan de bus naar de Exelse Molen voor een receptie! En vooraf natuurlijk

Derde rij van boven v.l.n.r.

saamhorigheid van velen in Exel, de

een trouwjurk regelen en ringen kopen!

TOM KERS

evenementen die georganiseerd werden

Geweldig om op terug te kijken.

38 jaar, woonachtig in Arnhem,

en de prachtige bossen waar ik veel tijd

getrouwd en een zoon van 12. Tom

in heb doorgebracht.

(JUF) NANNI VAN BOLHUIS

werkt nu bijna zeven jaar als productie manager bij Meteor system in Breda.

MIEKE HOENTJEN - AMTINK

(MEESTER) WARD VAN DER VELDEN

Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

41 jaar, woonachtig in Laren, getrouwd

68 jaar en al 22 jaar samenwonend met

Tja ik was de eerste die daar trouwde

met Jan Willem en moeder van Harm

Suzanne in Bremen (D). Vader van vijf

hahaha. En natuurlijk onze school: leuke

(11) en Rieke (6). Mieke werkt als

kinderen, Siward, Mare, Jente, Esken,

tijd gehad!

schadebehandelaar bij VCN.

Valentijn en een stiefdochter: Stella.

Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

Ward is nu met pensioen maar was tot

HENK JAN FOKKINK

Doordat we een kleine school waren

1994 werkzaam als schoolhoofd in Exel,

41 jaar, woonachtig in Lochem,

deden we in Exel op school bijna altijd

daarna reder/kapitein op zeilende

getrouwd met Anja en vader van drie

alles samen, de saamhorigheid was

passagierschepen.

dochters Demi, Meike en Chelsea.

dan ook groot! In de pauzes gingen we

Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

Werkzaam als software engineer in de

meestal voetballen in het bosje achter

De prachtige natuur en het samen met

industriële automatisering.

de school (tussen de bomen door), dat is

de bewoners van Exel vechten voor het

Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

een van de dingen die me het meeste is

levend houden van het dorp Exel. gezel-

Het maken en verspreiden van mijn

bij gebleven.

ligheid en het knusse van het dorp.

eigen magazine HJBV. WILJA STEGINK - SCHOLTEN

Tweede rij van boven v.l.n.r.

BOUKE IMENKAMP

40 jaar, woonachtig in Laren, getrouwd

LIES WITTENBERG

39 jaar,samenwonend met Annet in

met Bertram en moeder van Hidde (14)

GEKE KOLKMAN

Joppe. En momenteel verantwoordelijk

en Marente (11). Samen met Bertram

BRAM KEIZER

voor de productie en alle bijbehorende

eigenaar van Stegink Tweewielers/

magazijnen bij Koninklijke Gazelle N.V.

BP tankstation en een paar uurtjes per

HERBERT HASSINK

Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

week bij Graaf Jantje kinderopvang.

40 jaar, woonachtig in Laren, getrouwd

Divers en te veel om allemaal op te

Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

met Nicole en vader van Vianne (3,5)

noemen, algemeen zijn deze samen-

Door het kleine aantal leerlingen op


HOE IS HET MET... | 59

de Exelse school deden we tijdens de pauze altijd allemaal samen één spel. Voornamelijk was het voetbal; twee goals gemaakt tussen twee bomen met een lat eraan getimmerd, veld met een bocht (recht kon niet door al die bomen) MARTIN KEPPELS 39 jaar, woonachtig in Exel/Laren, getrouwd met Linda en vader van de

HANS SCHOLTEN

tweeling Fabian en Thomas (7).Samen

MARCEL EEKMAN

met zijn ouders en broer runnen ze het melkveebedrijf en werkt Martin vier

MARE VAN DER VELDEN

dagen voor Elweco-Medo.

37 jaar en woonachtig in Utrecht samen

Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

met Ewoud en haar kinderen: Meike (7),

Het 40-jarig bestaan van de band

Thijmen (5) en Femke (3). Mare is al 12

'Normaal' bij ons op het land.

jaar directeur van een school binnen het speciaal voortgezet onderwijs in

ROB WOESTENENK

Amsterdam.

38 jaar, woont in Malden (plaats ten

Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

zuiden van Nijmegen), samenwonend

De Exelse bossen kende ik op mijn

met Marjanne en vader van Stijn (8)

duimpje, het gloeiende bandenspel,

en Marit (1). Rob werkt als analist/

clubje op vrijdagavond, het spelen met

flowcytometer Operator in het

Annefrid, Karin en Jose. En natuurlijk

Radboudumc.

het Exels feest en de musical van Sjahto.

Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

Teveel om op te noemen!

De Larense Kermis. Tegenwoordig zijn de Vierdaagsefeesten nu de vervanger

KARIN AMTINK

van de Larense Kermis geworden. Ook

38 jaar, woonachtig in Hoogezand.

het muziek maken met Apollo en met de

Samenwonend en moeder van

band Kisten zijn mooie herinneringen!

Marieke (8) en Femke (6). Karin werkt als administratief medewerker op het

KOEN KEIZER

Speciaal Onderwijs voor Dove &

SANDER WOESTENENK

Slechthorende kinderen. Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

Onderste rij v.l.n.r.

Hutten bouwen in de bossen bij school.

JENTE VAN DER VELDEN

Voetballen op het voetbalveld vol bomen. Kleinschaligheid en gezelligheid

MAAIKE KERS

op school.

35 jaar, woont in Enschede. Werkzaam

.

bijNetwerk Nederland.

JOSÉ HASSINK

Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

37 jaar, woont alweer bijna 10 jaar in

Dat is lang geleden... maar de meeste

Mariënvelde samen met Björn en haar

herinneringen liggen dan wel in Exel, ik

kinderen Jake (7) en Devin (3). Jose is

heb daar tot mijn 11e op school gezeten.

werkzaam bij Holga Metaaltechniek.

De jaarlijkse thema feesten die we

Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel:

op school organiseerde en de voor-

Het mooiste aan Exel vind ik het bos,

stellingen in de Exelse Molen blijven

daar hebben we vroeger veel gespeeld

mooie en leuke herinneringen aan die

en gewandeld. Wat betreft Laren is dat

tijd.

op kamp gaan met CJV, voetballen bij

de Witkampers en natuurlijk de Larense kermis. ANNEFRID IMENKAMP 36 jaar, woont samen in Amsterdam en moeder van een dochtertje van 9 maanden. Annefrid is eigenaresse van chocstar.nl Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel: Het afscheid van de Exelse school (groep 8, vertrek naar de middelbare school); met tranen met tuiten afscheid genomen en tot sluitingstijd op school gebleven samen met de juffen. ANNE BROUWER BERT NIEUWENAMPSEN 37 jaar, samenwonend in Hengelo (O) en werkzaam als technisch specialist (ICT). Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel: Schoolziek was voor mij lastig (woonde recht tegen over de school). De Amerikaanse markt was erg leuk en gezellig. En natuurlijk lekker voetballen in de pauze. Mea was wel mijn favoriete juf denk ik. DANIEL KEPPELS 37 jaar, samenwonend in Exel/Laren en vader van Mats (3,5) en Wout (5 maanden). In het dagelijks leven melkveehouder. Mijn mooiste herinnering aan Laren/Exel: Opgroeien in de rustige, bosrijke omgeving van Exel, waar ik nog steeds met veel plezier werk en woon.


60 | V.V. V.V. WITK WITKAMPER AMPERSS

Alle teams Witkampers dit seizoen in het nieuw! Onder grote belangstelling en een stralende zon,

Voorafgaand aan deze feestelijke middag is er

zijn zaterdag 26 augustus alle Witkampers-

door de sponsorcommissie hard gewerkt om

spelers van nieuwe tenues voorzien. Alle teams,

voor elk team een tas met de juiste tenues samen

inclusief begeleiders en sponsoren, zijn daarbij

te stellen. Van het opnemen van de maten, het

op de foto gezet. De organisatie had een tent

bestellen van de tenues, het bedrukken met de

met een DJ geregeld, en onder het genot van een

juiste logo's, het inpakken van de tassen tot en

hapje en een drankje kon men lekker bijpraten

met het organiseren van de middag: alles moest

na de vakantie en zich zo voorbereiden op het

tot in de puntjes kloppen. Een pluim waard! En

komend seizoen. Als kers op de taart werd er nog

uiteraard ook dank aan alle sponsoren

een foto genomen

Dank aan alle sponsoren die dit mede mogelijk hebben gemaakt!

die dit mede mogelijk hebben gemaakt!

van alle spelers, jong tot oud, trots in hun nieuwe tenues.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 700 • Contact: info@witkampers.nl • Website: www.witkampers.nl


V.V. WITK AMPER S | 61

Investeringen in duurzaamheid verdienen zich terug Zoals menigeen weet is er in 2016 een

zo’n € 5.000,- lager uit te vallen dan in

forse investering gedaan in het verduur-

voorgaande jaren. Zowel het gas- als

zamen van ons clubgebouw. Zo zijn er

elektriciteitsverbruik is flink verminderd.

zonnepanelen geplaatst, is er een

Uiteraard verwachten wij ook de komende

energiebesparende boiler geïnstalleerd, is jaren een soortgelijke besparing waarmee er dubbele beglazing geplaatst, het

we kunnen stellen dat de investering

dak is geïsoleerd en is er LED-verlichting

binnen een zeer acceptabele termijn wordt

in de kantine geïnstalleerd.

terugverdiend.

AGENDA 17 DECEMBER • 11:00 UUR

Uiteraard waren wij benieuwd of de

Tevens dragen wij als Witkampers zo een

verwachte besparingen ook werkelijkheid

steentje bij aan de verlaging van de CO2

zouden worden. We werden niet teleur

uitstoot, ook niet onbelangrijk.

gesteld: onze energierekening bleek

Witkampers DA 1- Berghuizen DA 1 17 DECEMBER • 14:00 UUR

Witkampers 1- KCVO 1 21 DECEMBER

Bestuursleden Sanne, Ap en Bertus nemen afscheid

Laatste trainingsavond 2017

In de afgelopen Algemene Ledenvergadering hebben we afscheid genomen van de bestuursleden Sanne Witten (2e penningmeester), Ap Hartelman (onderhoudscommissie) en Bertus Kroon (kantinecommissie). Zij hebben zich

23 DECEMBER • 20:00 UUR

Jaarlijkse feestavond - Witkamp

jaren op hun terrein ingezet voor de Witkampers en werden tijdens de ALV door onze voorzitter Martijn in het zonnetje gezet. Intussen zijn er al opvolgers gevonden voor Sanne, in de persoon van Wilmer Beuzel, en Ronny Woestenenk

7 JANUARI 2018

Survival en nieuwjaarsreceptie

gaat de taken van Ap overnemen. Bertus zal voorlopig wel zijn werkzaamheden voor de kantine voortzetten, maar stopt met de bestuurlijke kant ervan. Mocht iemand er iets voor voelen om als bestuurslid de kantinecommissie te

4 FEBRUARI • 11:00 UUR

Witkampers DA 1 - Victoria Boys DA 1

vertegenwoordigen: je kunt je aanmelden bij een van de bestuursleden! 4 FEBRUARI • 14:00 UUR Bertus, Ap en Sanne: ontzettend bedankt voor al hetgene dat jullie in de

Witkampers 1- Wijhe '92 1

afgelopen jaren voor de club hebben betekend! 18 FEBRUARI • 11:00 UUR

Witkampers DA 1 - De Zweef DA 1 18 FEBRUARI • 14:00 UUR

Witkampers 1- SV Zwolle 1 25 FEBRUARI • 11:00 UUR

Witkampers DA 1 - Maarssen DA 1


62 |

“HET DOEL IS OM LAREN NOG SAAMHORIGER TE MAKEN.”

Laren! Magazine: een uitgave van Ovii Ontwerp

LOGO’S // HUISSTIJLEN // WEBSITES FOLDERS // MAGAZINES // KRANTEN MARKETING EN NOG VEEL MEER... Huenderstraat 3, Laren Gld • T. 06 16 46 55 33 info@ovii-ontwerp.nl • www.ovii-ontwerp.nl


VERENIGINGEN & STICHTINGEN | 63

Reünie speelotheek “de Speella” Speelotheek de Speella in Laren bestaat dit jaar 25 jaar. Zaterdag 30 september 2017 werd een reünie gehouden ter ere van dit jubileum. 39 van de 56 vrijwilligers van de afgelopen 25 jaar meldden zich aan. Onder het genot van een drankje en een hapje werden alle herinneringen opgehaald. Op 16 mei 1992 opende Loco-burgemeester Hans

keer plaatsgevonden in

Hofland de speelotheek. Een groep enthousiaste

de hal van basisschool

dames was ruim drie jaar bezig met de voor-

de Branink. Nu, na

bereidingen. Een locatie vinden, speelgoed kopen,

25 jaar, komen nog vele

een kaartensysteem maken. De grootste klus was om

kinderen, vaders, moeders, opa’s, oma’s en

de financiën rond te krijgen. De dames hebben des-

instellingen met veel plezier speelgoed bij ons lenen.

tijds alle politieke partijen bezocht om de noodzaak

Een van de doelen van de Speella is dat duur en

van de speelotheek uit te leggen. Uiteindelijk wisten

minder bekend speelgoed door onze uitleen voor

ze een eenmalig startbudget te bemachtigen. Er wer-

iedereen bereikbaar wordt. En door speelgoed eerst

Openingstijden:

den vrijwilligers gevraagd en uiteindelijk

te lenen bij de speelotheek kunnen miskopen worden

gingen op 16 mei 1992 de deuren open.

voorkomen. Want wat wij als volwassenen leuk vinden, of wat op TV zo leuk lijkt, is in het echt misschien

Dinsdagmiddag 15.00 tot 16.00 uur

Om de speelotheek in stand te kunnen

minder leuk of leuk voor even. Lenen is dan voordelig

Donderdagavond

houden en de kosten voor een abonne-

en u hoeft geen opbergplek in huis te zoeken. Voor

19.00 tot 19.45 uur

ment laag te houden werd in 1994 voor het

weinig geld kan uw kind steeds weer met ander

Vrijdagmorgen

eerst een beurs georganiseerd. De speel-

speelgoed spelen.

08.45 tot 9.45 uur

goedbeurs, die in het verleden snuffelbeurs

www.sotdespeella.jouwweb.nl

heette, werd veel besproken. Op zaterdag

sotdespeella@versatel.nl

11 november heeft deze beurs voor de 23e

f speelotheek.despeellalaren

"WAOR BUN IE DER ENE VAN?"

Nieuw naoberschap rondom de Dorpsstraat “Woar bun ie der ene van?” Nieuw naoberschap rondom de Dorpsstraat, is geschreven naar aanleiding van het succes van deel 1: 'Nieuw noaberschap rondom Verwolde'. De groep Oral History- schrijvers, heeft - wederom op vrijwillige basis - veertien nieuwe verhalen verzameld vanuit het gedachtengoed van Stichting Vedel. Dit keer staan de mensen die in het dorp zelf wonen centraal. Ook dit tweede deel is een kleurrijke bundel geworden waarin zowel ‘geboren’ als ‘nieuwe’ Larenaren aan het woord komen.

Het boek is voor € 9,95 euro te koop bij PLUS Beuzel en Welkoop.


64 | HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Gelre Ziekenhuis

De Braninkhal

Westermark (AHOED)

Den Elterweg 79

Verwoldseweg 16

Westermark 2

7207 AE Zutphen

7245 AH Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

Tel. 0900 - 20 09 00

Tel. 0573 - 40 18 86

Openingstijden

info@braninkhal.nl

Maandag t/m vrijdag

Politie:

08:00 - 17:00 uur

Tel. 0900 - 8844 Dierenartsen Zutphen-Laren

Pauze: 12:15 - 13:30 uur Huisarts R.A. de Vries

www.braninkhal.nl

GGD Gelre-IJssel:

Rengersweg 2a

Tel. 0570 - 66 46 64

7245 AC Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0573 - 40 12 43

Telefonisch spreekuur:

Brandweer Laren

info@daczl.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Zutphenseweg 22

www.dierenartsenlarenlochem.nl

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur

7245 BL Laren (Gld)

Openingstijden praktijk Maandag t/m vrijdag

Huisarts E.B. Wijnheijmer

Postkantoor Laren

08:00 – 17:30 uur

Tel. 0573 - 40 12 17

Holterweg 10

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

Telefonisch spreekuur:

7245 AN Laren (Gld)

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

maandag, woensdag en

Tel. 0573 - 40 17 15

Altijd bereikbaar (24/7)

Van 10:00 tot 10:30 uur is de

Kerk Laren

Ortis fysiotherapie

apotheek gesloten.

Dorpstraat 2

Rengersweg 2

7245 AK Laren (Gld)

7245 AC Laren

Huisarts D. de Iongh

info@kerklaren.nl

Tel: 0573-40 19 84

Tel. 0573 - 40 12 60

www.kerklaren.nl

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

Telefonisch spreekuur:

www.ortistherapeuten.nl

Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur

Voor openingstijden verwijzen wij u

De apotheek is van maandag

door naar de website.

t/m vrijdag geopend van 08:00 uur tot 12:15 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur. Huisartsenpost De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent).


HANDIGE INFORMATIE | 65

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

15:00 - 16:30 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

De bibliotheek bevindt zich in

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Kulturhus ‘t Kruispunt.

06:25

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:32

20:32

21:32

22:32

23:32

Activiteiten in De Vonkert

Zaterdag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

08:26

09:26

10:26

11:26

12:26

13:26

Maandag

14:32

15:32

16:32

17:32

18:32

19:32

20:32

21:32

22:32

23:32

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:00 – 16:00 uur Sjoelen

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

19:00 – 22:00 uur

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten

Dinsdag

06:01

06:31

07:07

07:37

07:52

08:07

08:37

09:07

09:35

10:05

10:35

11:05

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:35

15:07

15:37

16:07

16:37

17:07

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

17:37

18:05

18:35

19:05

19:35

20:05

21:05

22:05

23:05

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

Zaterdag

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

08:05

08:35

09:05

09:35

10:05

10:35

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

11:05

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

14:35

15:05

15:35

16:05

16:35

18:05

19:05

20:05

21:05

Woensdag Gymnastiek en

Vrijdag

17:05

17:35

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

22:05

23:05

Één keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

Zon- en feestdagen

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

Vanaf 10 uur tot 22 uur; 5 minuten over heel.

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

09:30 – 11:00 uur

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO Contactpersonen activiteiten:

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

07:14

07:44

08:14

08:44

09:14

09:44

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

10:14

10:44

11:14

11:44

12:14

12:44

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

13:14

13:44

14:14

14:44

15:14

15:44

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

16:14

16:44

17:14

17:44

18:14

18:46

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

19:16

20:16

21:16

22:16

23:16

Zaterdag Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

09:16

09:46

10:16

10:46

11:16

11:46

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

12:16

12:46

13:16

13:46

14:16

14:46

Hanzeweg 8

Maandag t/m woensdag:

15:16

15:46

16:16

16:46

17:16

17:46

7241 CR Lochem

08:30 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur

18:16

18:46

19:16

20:16

21:16

22:16

Donderdag:

23:16

0:16

Contact:

08:30 - 12:30 uur en 13:30-20:00 uur

Zon- en feestdagen

Tel 0573 - 28 92 22

Vrijdag: 08:30 -12:30 uur

Vanaf 11 uur tot 23 uur; 16 minuten over heel.

info@lochem.nl

Vrije inloop

www.lochem.nl

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 10.30 uur (zorgloket tot 12:30 uur)


66 | WAKKER AWARD

Wakker Award 2016 voor de vrijwilligers van Brandweer Laren Uit informatie blijkt dat de eerste brandmeldingen in Laren dateren uit de late middeleeuwen. In de 18e eeuw begon de georganiseerde brandbestrijding meer vorm te krijgen, getuige het brandspuithuisje aan Drie generaties postcommandanten: Frits Zomer,

de Deventerweg.

Martijn Welmer en Bert Haijtink met de Wakker Award 2016.

Na de Tweede Wereldoorlog maakte de brandbestrij-

De Wakker Award is een aanmoedigingsprijs voor een

ding de nodige ontwikkelingen door. Van de melding

persoon of een groep die zich op welke manier dan

per fiets, naar de sirene bij Reurslag / Café Witkamp,

ook belangeloos inzet voor het leefbaar maken of

tot aan de huidige pieper aan de broekriem. En van

houden van dorp Laren. De Award wordt (bijna) jaarlijks

sloten/brandkolken naar brandputten en vervolgens

uitgereikt. Na twintig jaar wil de werkgroep de Wakker

naar bluswater via waterleiding! En heden ten dage een

Award nieuw leven inblazen. De ideeën worden op dit

prachtig onderkomen op de plek van de oude brand-

moment nader uitgewerkt.

weerkazerne. Tijdens een ingelaste bijeenkomst over verfraaiing van Maar ook de diversiteit van de uitrukken nam een

de brandweerkazerne werd de Wakker Award door de

behoorlijke vlucht. Niet alleen de brandhaarden die

werkgroep Leefbaarheid uitgereikt aan de aanwezigen.

geblust moesten worden behoren tot de taken van de

De Award is bestemd voor de huidige vrijwilligers maar

brandweer, maar zeker ook hulp bij ongevallen, hulp bij

zeker ook voor degenen die de groep, vanwege hun

stormschade, hulp bij het redden van vee/dieren, en

leeftijd, hebben moeten verlaten. De werkgroep spreekt

tegenwoordig ook preventie en/of voorlichting. Met

namens de Larense gemeenschap haar dankbaarheid

louter inzet, op welk tijdstip van de dag of nacht dan

uit aan alle vrijwilligers van de Larense brandweer.

ook, wordt hulp geboden.

De Wakker Award is gemaakt door Mariska Keppels en bestaat uit een mozaïeken haan, het symbool van de

Om brandweerman/-vrouw te worden is een gedegen

Wakker Award, geflankeerd door vuur en vlammen.

opleiding noodzakelijk bestaande uit de modulen:

De Award zal een mooie plek krijgen in de brandweer-

repressie, levensreddende handelingen en persoonlijke

kazerne aan de Zutphenseweg te Laren.

bescherming. Daarbij is een medische en lichamelijk geschiktheid voor gebruik van ademluchtapparatuur noodzakelijk. Voor de werkgroep Leefbaarheid van Wakker Laorne des te meer een reden om de vrijwilligers van Brandweer Laren in het zonnetje te zetten en te benoemen tot de winnaars van de Wakker Award 2016.

Brandweerlieden Korps Laren Gld


VERENIGING- EN STICHTINGSPAARPOT | 67

De schenkingspaarpot ging naar: LaPoko & Lichtjesavond Laren De vorige editie kregen wij van twee partijen een aanvraag: LaPoko en Lichtjesavond Laorne. Omdat wij beide initatieven belangrijk vinden, hebben wij het bedrag door tweeën gedeeld en allebei de partijen een schenking gedaan.

LaPoko

Families kwamen in gezamenlijkheid om nog even stil te staan

Wij zijn erg blij met het bedrag wat

ten gehore gebracht op steeds weer wisselende plekken. Er

wij geschonken hebben gekregen

was voor het koortje en voor de voordracht van de gedichten

van Laren!Magazine. Wij hadden

veel aandacht van de bezoekers. Loop je 's avonds nog een keer

nogal pech met onze piano en waren

langs de begraafplaats dan straalt het licht van de kaarsen je

genoodzaakt om een nieuwe piano aan

nog steeds tegemoet. Dat raakt en ontroert elke

te schaffen, net toen we vlak voor ons

keer.

jubileumconcert stonden. Dit was een forse aanslag op de kas van

Wij gebruiken veel kaarsen om de

ons koor. De bijdrage van Laren! Magazine was zeker de pleister

gehele begraafplaats te verlichten.

op onze muzikale wonden.

Jullie bijdrage is gebruikt voor de

Heel erg bedankt daarvoor!

aanschaf van deze kaarsen. Daarvoor

Lichtjesavond Laren

bij hun verloren geliefde. Het koortje heeft prachtige liederen

onze hartelijke dank!

Inmiddels is de derde Lichtjesavond op zondag 5 november

We willen de lokale verenigingen en stichtingen graag onder-

geweest op de begraafplaats in Laren. Ook dit jaar hebben we

steunen bij het organiseren van hun activiteiten. Elk kwartaal,

weer meer dan 250 bezoekers mogen begroeten. Heel indruk-

oftewel na elke uitgave van het Laren! Magazine, schenken we

wekkend, bijzonder, warm en intiem waren veel gehoorde reacties.

daarom één van de Larense verenigingen of stichtingen een

Het was een mooie avond met een kleurige zonsondergang.

bedrag.

Volgende editie! De volgende editie van Laren! Magazine zal uitkomen in week 9 (26 februari - 4 maart) Voor deze editie zijn wij op zoek naar: - Evenementen en activiteiten die plaatsvinden in de

HANDIGE ALGEMENE INFORMATIE EDITIE NUMMER 8: Verspreiding:

26 februari - 4 maart 2018

Deadline copy/advertenties: 26 januari 2018 - 12:00 uur

periode: maart tot mei;

- Een gezin voor de rubriek: "Het gezin achter de

EDITIE NUMMER 9:

ondernemer!";

Verspreiding:

- Ontwikkelingen en nieuwtjes van Larense Ondernemers;

Deadline copy/advertenties: 27 april 2018 - 12:00 uur

28 mei - 2 juni 2018

- Klassenfoto.

EDITIE NUMMER 10 - KERMISSPECIAL: Wil jij aan de achtste editie meewerken, heb jij een leuk

Verspreiding:

idee of wil je met je bedrijf een advertentie of wellicht

Deadline copy/advertenties: 20 juli 2018 - 12:00 uur

advertorial plaatsen? Mail of bel dan met : Ovii Ontwerp / Laren! Magazine info@ovii-ontwerp.nl - tel. 06 16 46 55 33

20 - 24 augustus 2018


68 |

“Beltman Makelaars, weet wat er speelt"

Harfsensesteeg 23 - Harfsen Magnifiek woongenot in oase van rust!

Deventerweg 96 - Laren Gld Onbeschrijfelijke woonboerderij!

Dorpsstraat 3 - Laren Gld Verrassend ruim in hartje Laren

Vraagprijs € 699.000,- k.k.

Vraagprijs € 945.000,- k.k.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Hooiweide 8 - Harfsen Modern, energiezuinig en fijn wonen!

Sportparkweg 4 - Laren Gld Buitenleven met comfort van het dorp!

Oude Kapelweg 1 - Almen Unieke ligging

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Vraagprijs € 596.000,- k.k.

SCHRIJF U GRATIS IN!

De gemeente Lochem is ons werkgebied. Wij werken uiterst professioneel en heel persoonlijk. Met een klantenbeoordeling van maar liefst een 8,7 (op ruim 100 beoordelingen) zijn wij meer dan trots en blij dat onze opdrachtgevers onze inzet zo waarderen. Onze makelaars van links naar rechts: Sinds 1994 gevestigd in het stadscentrum

Henk, Rico en Rinze.

van Lochem (tegenover de Hema en naast de croissanterie). Met vijf enthousiaste

Overweegt u te (ver)kopen? Wij komen

mensen werken wij zes dagen per week in

graag vrijblijvend kennismaken.

de lokale woningmarkt.

Smeestraat 5, Lochem • Tel. 0573 432 432 • info@beltman.nl • www.beltman.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.