Laren! Magazine NR5

Page 1

| 1

JUNI 2017 • NR5 € 3,95

"VV Forza is de nieuwe volleybalvereniging van Laren en Harfsen" - Marja Keppels

12

Rondom de dorpsstraat STICHTING VEDEL

36

Samen groenten verbouwen VOLKSTUINTJES LAREN

58

70.000 pannenkoeken TOERISTENBELANG


2 |

Terwijl u aan het genieten bent maait onze robotmaaier het gras voor u!

Voor een mooi gazon moet het gras vaak gemaaid worden, wat een tijdrovende klus is. Gelukkig is daar een oplossing voor: de robotmaaier. Onze Tuin & Park medewerkers vertellen u graag meer over de mogelijkheden! Openingstijden: Maandag - vrijdag 08.00 - 17.00 uur Industrie

Zaterdag 08.00 - 12.00 uur. Tuin en Park

Landbouw

Verhuur

Stoomdijk 13-15 • 7245 PN Laren Gld Tel. 0573 - 44 80 88 • info@almatlaren.nl


VOORWOORD VOORZITTER | 3

Foto: Foto's van Marleen

Het eerste woord is aan...

Richard Buitink VOORZITTER WAKKER L AORNE Als kersverse voorzitter van Wakker Laorne mag ik gelijk het woord tot jullie richten in deze nieuwe editie van Laren! Magazine. Met het besef dat mijn mening gekleurd is durf ik te stellen dat Laren een bijzonder dorp is. Vraag je mensen van buiten Laren, dan zijn de kermis en de drie horecagelegenheden de meest genoemde zaken die Laren uniek maken. Iets dichter bij huis, in onze buurtkernen, hoor je vaak dat Laren zo ontzettend actief is en veel voor elkaar krijgt. Zelfs in het gemeentehuis krijg je het te horen: “Als Laren wat wil dan gebeurt het ook!” Dat is natuurlijk een geweldig compliment.

“Als Laren wat wil dan gebeurt het ook!”

Maar dit komt niet vanzelf. Laren bestaat uit een enorm grote groep van enthousiaste vrijwilligers die ons dorp deze eigenschap heeft gegeven. En dat maakt ons schatplichtig naar volgende generaties om te zorgen dat Laren dit bijzondere karakter behoudt. Want wat in Laren gebeurt is niet overal vanzelfsprekend. Om zaken voor elkaar te krijgen heb je verschillende typen mensen nodig.

Je hebt allereerst de initiatiefnemers. Zij komen met de mooie ideeën. Om in Larense termen te blijven: de Anjagers. Vervolgens heb je mensen nodig die geloven in het idee en mee willen

VERENIGING

Wakker Laorne Wakker Laorne is een belangenvereniging, opgericht in 1992 met als doel het vertegenwoordigen van de belangen van Laren en omstreken bij

helpen om het idee vorm te geven. Dit is een cruciale groep, want vinden initiatiefnemers geen steun of gehoor, dan komt het idee, hoe mooi het ook is, niet tot ontwikkeling. Heeft deze groep een goed gevoel bij realisatie van de plannen dan komt de volgende groep mensen in beeld. Degenen die helpen om het plan tot uitvoer te laten komen. De onmisbare handjes die je bij iedere vereniging en ieder evenement ziet. Mensen die zich belangeloos inzetten voor de eigen leefomgeving.

bestuurlijke en andere instanties, het coördineren van de diverse belangen van Laren, het inwinnen van informatie en het doorspelen daarvan aan de leden, een 'postbus-functie' voor Laren en voorts al datgene wat daarmee in de

Nagenoeg iedere Larenaar zal zichzelf in 1, 2 of zelfs alledrie van deze types herkennen. Dus het unieke in Laren zit in jou, je partner, je buurman, je buurvrouw en is vooral ons Larens DNA! En daar mogen wij trots op zijn. Vanuit Wakker Laorne mogen jullie maximale support verwachten om ideeën die een algemeen Larens belang dienen te laten slagen.

ruimste zin in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Veel leesplezier met deze nieuwe editie van Laren! Magazine.


4 |

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

6

De nieuwe volleybalvereniging van Laren en Harfsen

VV Forza

12

Stichting Vedel

Deel 2: Rond de Dorpsstraat

14

Meer genieten van thuis

Hestia Domotica

18

Van buurtfeest naar festival

GDFestival 22 Het gezin achter

Landgoed Verwolde

Volkstuin Laren 40 Maak kennis met de ondernemers van:

De Inspiratietuin

44

In handen van de Exelse gemeenschap

Brasserie de Mölle 54 Van strak in pak tot spijkerbroek en klompen

Wensink Mercedes - Ford

Het Larense Verenigingsleven

58

70.000 pannenkoeken

Toeristenbelang Laren Overige informatie pagina's

Verenigingen & Stichtingen pagina's 17 Belangenvereniging

Samen groenten verbouwen in:

Fam. Brummelman

Laren & Oranje

Samen houden we het in stand:

36

26 Column: Jan Eggink

11

28

61

Groot Dochterenloop

32

Roekeloos Radio Koninklijke Muziekvereniging

Ontwikkelingen in

67

Wel uit Laren,

Ondernemersland

niet (meer) in Laren

38

Algemene agenda

69

AED informatie

Beautydag Lochem

72

Handige informatie

75

Volgende editie

Wakker Laorne

63

21

Leussinkbad Laren

Apollo

43

25

Badmintonclub Laren

66

VV Forza; Recreanten Laren

48 Basisscholen

Fietsvierdaagse 'De Achterhoek'

68

Tennisvereniging 't Laerveld

53 Kulturhus

46

v.v. Witkampers

71

Löp wah lös

64

Hoe is het met de

51

OJWL - Trekkertrek

Bibliotheek Laren

leerlingen van...

56

Meiden van Haarman

74

Fietsdorp Laren

57

EHBO Laren

Colofon : Laren! Magazine is een uitgave van Ovii Ontwerp en verschijnt in een oplage van 2.200 exemplaren huis-aan-huis in het postcodegebied 7245 • Eindredactie: Van Kees; Nena Keessen • All Write - Maaike Harkink Fotografie: Anke Kolkman en eigen materiaal geïnterviewden, verenigingen en stichtingen • Vormgeving: Ingri Imenkamp • Verspreiding: All Inn Verspreiding Drukwerk: Multicopy Lammerdink • Contact: Ovii Ontwerp - Huenderstraat 3 - 7245 BJ Laren GLD - Tel. 06 16 46 55 33 - info@ovii-ontwerp.nl • Voor informatie over advertenties, klachten over bezorging en alle andere vragen kunt u contact opnemen met Ovii Ontwerp. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.


VOORWOORD | 5

EDITIE NUMMER 5

Wij gaan door... Ja, u leest het goed! Laren! Magazine gaat door. En wel met een special voor de Larense Kermis! Want samenwerken dat is wat in Laren veel gebeurt en zo ook met de volgende editie van het magazine. In samenwerking met de Ondernemersvereniging Laren en Weekblad In de Kijker mag ik al enkele jaren de Larense Kermis Krant maken. Een opdracht waar ik nog steeds erg trots op ben. Maar soms is het tijd voor verandering en daarom

Ook deze editie weer advertorials van verrassende

hebben wij tijdens diverse brainstorms iets nieuws

ondernemers: Hestia Domotica, Landgoed Verwolde,

bedacht! De volgende editie van dit magazine zal

Wensink Mercedes-Ford en de Inspiratietuin. Maar

grotendeels in teken staan van het, als je het mij

ook het mooie initatief van vijf Exelnaren om de Exelse

vraagt, mooiste feest van Laren: de kermis.

Molen te kopen!

Daarnaast zal er in drie weekbladen (Weekblad In de

Samenwerken doen wij in Laren graag, dat stipte de

Kijker, Holten Extra en de Bathmense Krant) een special

kersverse voorzitter van Wakker Laorne ook al aan in

van 16 pagina's komen over de Larense Kermis. Op deze

zijn voorwoord. En als het niet in Laren kan dan zijn

manier bereiken wij ook een grote doelgroep buiten

wij niet bang buiten de dorpsgrens te kijken. Een goed

Laren. En dat is interessant voor de kermis en voor onze

voorbeeld hiervan is de nieuwe Volleybalvereniging

adverteerders. Hoe en wat precies? Daar vertellen wij u

Forza.

meer over op pagina 75. Het item: 'Hoe was het vroeger?' heeft mij deze keer Deze editie is weer een bomvol nummer geworden.

ook weer doen verbazen. Jan Eggink schreef een mooi

Met wederom prachtige verhalen over initatieven,

stuk over het verenigingsleven van vroeger en ik heb

verenigingen, stichtingen en ondernemers uit Laren.

mijn ogen uitgekeken in de plakboeken die ik tijdelijk

Veel mensen vragen mij vaak: "Ha-j wel genoeg input

mocht lenen!

iedere kear?" Het antwoord is heel simpel: JA! Meer dan genoeg.

Kortom: er zijn nog genoeg verborgen verhalen die wat mij betreft de aandacht moeten krijgen. Voor nu wens ik

"Ha-j wel genog input iedere kear?"

u veel leesplezier en deze editie is nog niet van de drukpers af of wij gaan alweer aan de slag met de special die over twee maandjes uitkomt! Ingri Imenkamp


6 | VV FORZ A 6 |

“We willen volleybal aantrekkelijk houden voor een brede doelgroep.” Marja Keppels voorzitter vv Forza


VV FORZ A | 7

VV Forza

DE NIEUWE VOLLEYBALVERENIGING VAN LAREN EN HARFSEN LVV Tornado en de volleybalafdeling van SV Harfsen worden opgeheven en gaan gezamenlijk verder als VV Forza! Op zaterdag 13 mei werd dit uitgebreid gevierd in de zaal bij Stegeman. Een jaar of zeven geleden besloten twee Harfsense

Het kiezen van de naam

volleyballers bij de Larense volleybalvereniging Tornado

“Voor ons is dit de laatste stap in het ‘fuseren’”. Een

te gaan volleyballen, in de hoop meer op eigen niveau

nieuwe naam, een nieuwe start. Bij het kiezen van de

te kunnen spelen. In de loop der jaren wordt er steeds

naam werden alle leden betrokken. “Iedereen kon

meer uitgewisseld binnen verschillende teams. Dit jaar

een naam insturen. We wilden geen naam die leek op

werd eindelijk de laatste stap gezet: LVV Tornado en de

de oude namen en het mocht niet de dorpsnamen

volleybalafdeling van SV Harfsen worden opgeheven en

bevatten.” Er werd actief ingezonden door de leden.

gaan gezamenlijk verder als VV Forza!

“Uiteindelijk hebben we een top 5 gemaakt en is er tijdens een ledenpoll gekozen voor VV Forza.” Forza

Een frisse wind

betekent kracht, precies wat de vereniging uit wil stralen.

13 mei werd dit uitgebreid gevierd in de zaal bij Stegeman. Een nieuwe naam, een nieuwe vereniging,

Overkoepelend voor beide dorpen

een nieuw bestuur: een frisse wind. Maar nog steeds

“Tijdens het fusiefeest op 13 mei is het nieuwe logo

met één belangrijk doel: volleybal aanbieden op ieder

bekendgemaakt.” Zo langzamerhand moet alles

niveau. We spraken het bestuur voordat de oprichting

aangepast worden. “Onze nieuwe kleuren zijn blauw

officieel had plaatsgevonden. “Eigenlijk werd er al jaren

met een vleugje oranje.” Omdat veel teams al verweven

uitgewisseld tussen de verschillende teams van Laren en

waren, verandert er niet zo veel voor de vereniging. “Er is

Harfsen. Hierdoor konden we gelijkwaardige teams

een nieuw bestuur met oude bestuursleden. Zowel

maken van verschillende niveaus. Dit maakt het

Laren als Harfsen is hierin vertegenwoordigd. VV Forza

volleyballen voor iedereen leuker” vertelt Anke

is een vereniging die tussen Laren en Harfsen in ‘hangt’.

Hamer-Berends, bestuurslid van (toen nog) Tornado.

Het is niet zo dat Laren Harfsen over heeft genomen of andersom. We zijn overkoepelend voor beide dorpen.” Verschillende niveaus Het bestuur hoopt volleybal hiermee aantrekkelijk te houden voor een brede doelgroep. Met meer leden


8 |

Een betrokken partner voor uw financiële en fiscale zaken

Een betrokken partner voor uw personeelszaken

Daarom bieden wij u onze ondernemersservice aan! Voor een vast maandbedrag dat wij in overleg met u bepalen regelen wij al uw financiële zaken.

Online salarisverwerking, tegen een vaste prijs per salarisstrook. Tevens bieden wij advies en begeleiding bij HRM-werkzaamheden.

T. 0573 - 43 22 30 | info@financeconsult.nl

T. 06 - 47 81 85 18 | info@loonxs.nl

Laren!Magazine_Adv_FinanceConsult-LoonXS.indd 1

19-03-16 14:08

Enkel-stuks is onze specialiteit, maar daarnaast hebben wij ook voldoende capaciteit om uw product in serie te produceren.

• • • • • • •

café - restaurant feesten vergaderen personeelsfeesten catering overnachten uitgaan

Lever deze bon in bij een bezoek aan ons restaurant en ontvang € 5,- korting.

Meedenken om samen met de klant tot een nieuw product te komen, dat is de uitdaging van ons vak.

PROTOTYPES MACHINEBOUW CNC DRAAIEN CNC FREZEN CONVENTIONEEL DRAAIEN AUTOMATISCH ZAGEN LASSEN KNIPPEN & LASSEN CONSTRUCTIE

Minimale besteding van € 50,-. Maximaal één cheque per € 50,-, met een maximum van € 5,-. Niet geldig op maandmenu’s of andere acties.

Molenveld 34

Tel. 0573 - 40 12 10

www.witkamp.com

7245 CA Laren Gld

info@emb.nu

Tel. +31 573 401 190

www.emb.nu


VV FORZ A | 9

Wethouder Bert Groot Wesseldijk

Van links naar rechts: Inge Broer-Prins, Anke Hamer-Berends, Marja Keppels, Leonie Hendriks,

Voorzitter Braninkhal: Henk Wolters

Jan Dondertman, Gerrit Kroeze en staand: Bertus Voortman.

kunnen meer teams gemaakt worden, goed

Voor de nieuwe aanwas leden worden er

afgestemd op de verschillende niveaus.

diverse schoolprojecten georganiseerd.

“We trainen en spelen wedstrijden zowel in

Daarnaast heeft de vereniging ook

Harfsen als in Laren.” Het bestuur roept

verschillende recreatieteams en het “All

vooral op om de spelers en speelsters aan

old stars” team. “We willen volleybal

te komen moedigen tijdens hun thuis-

aantrekkelijk houden voor iedereen” aldus

wedstrijden. “Vanaf september wordt er

voorzitter Marja Keppels.

weer elke vrijdagavond gevolleybald vanaf 19:00 uur. Kijken kan gewoon vanuit de zaal, zo beleef je het spel nog beter!” Uitbreiding VV Forza is altijd op zoek naar trainers. “Het blijft altijd lastig om trainers te vinden. Iedereen die ooit heeft gevolleybald en interesse heeft in het trainersvak is welkom.”

" Een vereniging die tussen

Laren en Harfsen in

‘hangt'. We zijn overkoepelend

voor beide dorpen." Huldiging Tijdens het lanceringsfeest mocht VV Forza ook meteen haar eerste kampioenen huldigen. Anouk, Nori, Iris, Inge en Dewi zijn Gelders kampioen geworden op het scholentoernooi! Op 24 juni mogen deze dames uitkomen op de Nederlandse Kampioenschappen in Houten!


10 |

BEZIG ZIJN MET JE INTERIEUR IS EEN FEESTJE!

GRATIS MOODBOARD AVOND OP 28 JUNI A.S. OPGEVEN VIA INFO@DEKORTESWOONSFEER.NL

Speciaal voor sporters

Magnesium Olie Waar is Magnesium goed voor? Magnesium wordt gezien als één van de belangrijkste elementen na voedsel en water voor een goede gezondheid.

Deventerweg 3, Laren (GLD) • Tel. 0573-40 12 77 info@dekorteswoonsfeer.nl • facebook: dekorteswoonsfeer

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL

MagazineNR5_Adv_DeKortesWoonsfeer.indd 1

Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 60% van de mensen in de westerse wereld tegenwoordig een tekort aan magnesium heeft.

Laren!Magazine_Adv_JustDaily.indd 1 22-05-17 17:37

Voor dagelijks gebruik

Magnesium Citraat Bestel nu met 10% korting: kortingscode:

JDLaren01

Bekijk al onze producten op: www.just-daily.nl

24-03-16 14:35


L AREN & ORANJE | 11

WOENSDAG 28 JUNI

Laren & Oranje bezoekt een werelderfgoed monument, gaat u mee? Nederland heeft tien door UNESCO erkende werelderfgoederen. Deze zijn uniek in de wereld. Ze vertellen op bijzondere wijze het verhaal van Nederland. Laren en

gebieden zoals de Weerribben en Kalen-

Oranje heeft deze keer gekozen voor een bezoek aan een

berg. Wij krijgen hier alles te horen over het

Werelderfgoed monument.

houden van waterbuffels. Ook is er een landwinkeltje waar wij waterbuffelvlees, kaas en Woudagemaal

nog veel meer producten kunnen proeven.

Het bezoek gaat naar het Woudagemaal

Tevens zijn deze producten te koop.

in Lemmer, het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het monumentale

Wanneer gaan we, hoe kunt u ook mee en

gemaal staat in Lemmer op een prachtige

wat zijn de kosten?

plek aan het IJsselmeer. Alleen al het uitzicht

We gaan op woensdag 28 juni en vertrekken

vanaf het Woudagemaal is schitterend, maar

vanaf de parkeerplaats bij Stegeman. Wilt u

ook het monumentale gebouw is indruk-

ook mee? Gezellig! Belt u dan even met Joke

wekkend. We krijgen daar een rondleiding

Woestenenk (Tel. 0573 40 13 18).

van enthousiaste vrijwilligers door dit prachtige gebouw en ontdekken zo alles

De kosten zijn voor leden € 60,00 p.p. en niet

over de kracht van stroom en water.

leden € 62,50. Dit alles is inclusief koffie met gebak, lunch, frisdrank en afsluitend diner.

Friese veenpolders Met de bus zullen we langs het mooie natuurgebied De Friese veenpolders -

AGENDA 28 JUNI Jaarlijks uitje Laren & Oranje Het Woudagemaal, Friese

Brandemeer en Rottige Meente rijden. Dit gebied heeft een uitbundig plantenen dierenleven, met in de Rottige Meente zelfs otters.

veenpolders en Waterbuffelfarm Waterbuffels Kosten: € 60,00 p.p. voor leden € 62,50 p.p. voor niet leden

Om de dag nog unieker te maken brengen we ook een bezoek aan de waterbuffelfarm in Oldemarkt. De familie Zeestraten heeft

Opgeven kan bij:

hier een waterbuffelfarm met ongeveer 130

Joke Woestenenk

waterbuffels. Deze buffels lopen in natuur-

Tel. 0573 40 13 18


12 | STICHTING VEDEL

Staand van links naar rechts: Margot Siskens, Maarten Hoek (fotograaf), Herman Oltvoort, Willy Nijhof. Zittend van links naar rechts: Annemieke Heinekamp, Caroline Straathof, Gerrit Klokman, Gerrie Groot Dengerink, Hajo Kruijff (fotograaf) en Cathie Hoek-Groeneweg.


STICHTING VEDEL | 13

“WOAR BUN IE DER ENE VAN?”

Deel 2: Rondom de Dorpsstraat Afgelopen december werd het verhalenboek “Woar bun ie der ene van?” uitgebracht. Een boek met verhalen over inwoners binnen het Vedel-gebied. Binnen no-time werden de 350 exemplaren verkocht. Dat bracht de initiatiefnemers op een idee: het uitbrengen van een tweede boek, maar nu met verhalen van inwoners binnen de kern Laren. Elkaar leren kennen

hechte gemeenschap.” Het tweede boek van de groep

We spraken een aantal schrijvers van het boek over

bevat verhalen van mensen die 'Rondom de Dorps-

het ontstaan en de organisatie. “Stichting Vedel wilde

straat' hebben gewoond of nog steeds wonen. “De

stimuleren dat de Larenaren binnen het Vedel gebied

herinneringen beginnen vaak bij de lagere school. De

gingen samenwerken op het gebied van duurzaamheid.

meeste herinneringen hebben zij aan de leeftijd van 18

Maar als je elkaar helemaal niet goed kent, hoe moet

tot midden 30. We werken met een rode draad. In dit

je dan gaan samenwerken?” vertelt Caroline Straathof,

boek is dat de Larense Kermis.” Nog steeds het feest

een van de schrijfsters van het boek. “Daarom was het

van het jaar voor veel Larenaren.

doel van het boek dat mensen elkaar beter leerden kennen.” Na een interessante workshop over Oral

De kroeg van Tante Rika

History werd twee jaar geleden de werkgroep van

Tijdens ons gesprek hebben de dames al een aantal

Stichting Vedel opgericht.

interviews met dorpsgenoten achter de rug. Annemieke: “Er zijn nu drie grote cafés in het dorp.

“Onze werkgroep is een zeer uiteenlopende groep,”

Je zou verwachten dat dit vroeger ook de drukste

vertelt Annemieke Heinekamp, kartrekker van het

kroegen waren. Maar ze hebben het vooral over de

geheel. “We zijn allemaal verschillende types, maar

kroeg van Tante Rika Rothman, het witte huis op de

met een gemeenschappelijke interesse: Oral History.”

hoek van de Holterweg-Koeslagstraat.”

Het touwtje uit de brievenbus

De tweede editie

“Het touwtje uit de brievenbus-principe bestaat hier

Het boek komt begin december uit. “Een leuk cadeau

nog steeds,” vertelt Caroline, die sinds twee jaar in

voor de feestdagen!” Het boek wordt gerealiseerd

Laren woont. “Iedereen kent elkaar hier. Het is een

door vrijwilligers: acht schrijvers en twee fotografen. De interviews zijn nog in volle gang. In ieder verhaal zit uren werk: van het afnemen van het interview, tot het transcriberen van het verhaal en het terugbrengen naar ongeveer 2000 woorden. Nadat de boeken straks uit de drukpers zijn gerold vindt de boekpresentatie plaats in de 'Zwarte schuur' van de Anitya Foundation, eigenaar van het landgoed Kranengoor. Het boek is vanaf 25 november te koop bij Plus Beuzel en Welkoop Laren voor €9,95.


14 | ADVERTORIAL

Meer genieten van thuis met Hestia Domotica Een huis dat anticipeert op uw behoeften en wensen? Dat is geen toekomstdroom. Met domotica kunt u namelijk eindeloos veel huishoudelijke taken en bezigheden regelen. Binnenshuis, maar ook om het huis en in de tuin.

ruimte, de deurbel over de audio installatie laten

Al die taken en bezigheden kunt u op afstand

klinken of melden dat er iemand bij de achterdeur

bedienen of zelfs volledig automatisch. Dat is niet

staat? Automatisch de zonwering naar beneden

alleen prettig comfortabel; u bespaart er ook nog

bij een bepaalde hoeveelheid zonlicht? De

eens een hoop tijd en energie mee en u maakt uw

ventilatie automatisch harder zetten met het huis

woonomgeving een stuk veiliger. Hierdoor houdt

vol visite? Volgens Martin van Ling is het allemaal

u tijd over voor de dingen die u echt leuk vindt en

mogelijk. Sterker nog, veel van die mogelijkheden

zo valt er meer te genieten. Martin van Ling van

bouwt hij al dagelijks voor klanten en ook zijn

Hestia Domotica uit Laren maakt ons wegwijs in

ze in zijn eigen huis ingebouwd, dat daarmee

de eindeloze mogelijkheden…

eigenlijk als showroom fungeert. Op afspraak demonstreert hij aan belangstellenden voor

Als je het kunt bedenken, dan kan het ook…

domotica de vele handigheidjes die in zijn

Voor de hedendaagse domotica geldt dat u eigen-

‘slimme’ huis zijn geïnstalleerd.

lijk alleen wordt begrensd door uw eigen fantasie. De verlichting schakelen afhankelijk van activiteit

Internet of Things

of tijd van de dag? Muziek laten afspelen en weer

“Kijk,” zegt Van Ling, “als je ‘s nachts naar het

stoppen bij het betreden en verlaten van een

toilet in de badkamer gaat wil je niet gelijk in de schijnwerpers staan, daarom heb ik geregeld dat het licht ’s nachts gedimd aangaat, zodra je de badkamer binnenkomt. Als je gaat schoonmaken is het juist weer

Bij het weggaan vergeten de airco uit te zetten? Met je smartphone schakel je het systeem op afstand uit. Martin van Ling demonstreert de vele handigheidjes die in zijn ‘slimme’ huis zijn geïnstalleerd.


ADVERTORIAL | 15

fijn om veel licht te hebben. Je regelt dit met één druk

bedienen terwijl er niemand thuis is. Maar denk ook

op de knop, zet het huis in ‘schoonmaakstand’ en elke

aan de eindeloze mogelijkheden van slimme domotica

ruimte wordt bij binnenkomst helder verlicht. Hetzelfde

voor senioren of mensen met een beperking: personen-

geldt voor de wasemafzuiging in de badkamer en zelfs

alarmering, valdetectie of een camera bij de voordeur

voor de verwarming van de badkamerspiegel, zodat die

met een monitor in de huiskamer, ook te bekijken via je

niet beslaat.” Volgens Van Ling win je met al dit soort

smartphone. Dan kun je zien wie er heeft aangebeld. Een

intelligente oplossingen heel veel aan comfort, maar

vertrouwd iemand? Dan open je op afstand de voordeur

bespaar je ook enorm veel energie en dus geld. “Dankzij

en kan de bezoeker naar binnen. En dan is er natuurlijk

‘the Internet of Things’ waarbij apparatuur verbonden is

nog het eigen woonklimaat. Iedereen denkt dan gelijk

met het netwerk, kan al heel erg veel, maar wij integreren

aan temperatuur, maar vergeet niet dat huizen vandaag

apparaten tot één systeem. Dat gebeurt niet als je

de dag luchtdicht gebouwd worden. Ventilatie is dan van

‘een doos’ koopt. Had je in het verleden een afstands-

essentieel belang. Het bouwbesluit houdt alleen

bediening voor elk apparaat, tegenwoordig is dat een

rekening met het volume van een huis, niet met het

app per apparaat. Wij proberen veel voorkomende

aantal aanwezige personen. Kooldioxidemeting die de

bedieningen in één app onder te brengen of zelfs te

ventilatie aanstuurt is dan ook van het grootste belang

automatiseren. Zo kan bij het verlaten van de woning met

geworden.”

één handeling het alarmsysteem ingeschakeld worden, gaan de deuren op slot, alle verlichting, audio en video

Een comfortabel gesprek

uit, de verwarming in nachtstand en wordt de aanwezig-

Huisautomatisering, zoals domotica ook wel wordt

heidssimulatie actief gemaakt. Hartstikke makkelijk en

genoemd, is een relatief nieuw specialisme in de

zo komt het steeds minder voor dat je iets over het hoofd

bouw- en installatiewereld. Hestia is zo’n specialist, die

ziet. Of toch maar even controleren of het raam dicht is?”

de installateur en aannemer aanvult en ondersteunt. Wilt

aldus Van Ling.

u ook alle comfort in en om uw huis of appartement slim geregeld hebben? Heeft u bouwplannen of gaat u

Een veilig gevoel

verbouwen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met

Veiligheid is volgens Van Ling een ander, heel belangrijk

Martin van Ling.

aspect van domotica. “Domotica kan bijvoorbeeld aanwezigheid simuleren door verlichting en gordijnen te

Tel. 0573 40 20 02 info@hestiadomotica.nl www.hestiadomotica.nl.

D O M OT I C A


16 |

Mini ijsjes Nieuw bij Dieks!

• Glas- en schilderwerken

IJsje op stok in de smaken:

• (Witte)chocolade • Cookie caramel • Karamel met zeezout • Stracciatella

• Wand- en plafondafwerking

Nieuwe smaken!

• Spuitwerk

• Nutella hazelnoot • Opera

• Planmatig onderhoud

(mix van amandel/pistache pijnboompitten/hazelnoot)

• Kleuradvies

• Mediterraneo

(mix van honing / vijgen / mandarijn gepofte rijst met sesam)

• 24 uur glasservice

• Kibana

(mix van verse kiwi en banaan)

• Yoghurt mango

(met verse mango)

molenveld 14 7245 ca laren (gld)

Zelfgemaakt Italiaans ijs!

tel. 0573 - 40 16 59 info@hekkelmanschilders.nl www.hekkelmanschilders.nl

Holterweg 1, Laren (Gld) | Tel: 0573 402 427 www.arisfrieterie.nl | info@arisfrieterie.nl

WEET U EIGENLIJK WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN NOOD?

Magazine_NR4_Adv_ArisFrieterie_Concept.indd 1

16-02-17 13:52 Laren!Magazine_Adv_Hekkelman.indd 1

HET VERLENEN VAN DE JUISTE (EERSTE) HULP KAN LEVENS REDDEN. Weet u eigenlijk wel of er iemand in uw naaste omgeving hiervoor gekwalificeerd is? Of wilt u zelf misschien wel een cursus volgen? MynBHV biedt de mogelijkheid om diverse cursussen met betrekking tot bedrijfshulpverlening te volgen. De cursus is te volgen in één dag en wordt gegeven door een ervaren trainer.

Huurne 6 7245 VP Laren (Gld) t. 06 504 16 338 www.mynbhv.nl info@mynbhv.nl

10-11-16 11:15


WAKKER L AORNE | 17

Wakker Laorne - 25 jaar Wakker Laorne is opgericht in 1992 en in de laatste 25 jaar heeft deze belangenvereniging ontzettend veel projecten gerealiseerd. Tevens zijn er al verschillende verenigingen/stichtingen en initatieven onderscheiden met de Wakker Award. Wij vonden het tijd om een en ander eens voor u op een rij te zetten en de belangrijkste projecten te laten zien. Gerealiseerde projecten i.s.m. Wakker Laorne

Wakker Award

Fietsvierdaagse 'De Achterhoek'

Jaarlijks wordt ook de Wakker Award uitgereikt. De

Bedrijventerrein Molenveld

Wakker Award is een stimuleringsprijs om de inzet

Behoud Consultatiebureau in ’t Ruempol

van deze persoon of groep personen, veelal op vrij-

• Bermschoonmaakactie

willige basis, op een bijzondere wijze te waarderen.

Dikke Boom Pad

Plaatsing dorpspomp

De winnaars sinds 1996

Fietsdorp Laren

1996

Oprichters Ruempol

Gedenkteken oud-Indiëstrijders bij Kerk

1997

Dierenparkje Pels & Pluim

Groene Kruisgebouw

1998

Ds. Veen

Infoboom bij Hotel de Achterhoek

1999

A.J.K. Laren erfbeplanting

Inventarisatie bankjes kern Laren

2000 Hulpgroep Gerrie Aalbers

Kantinevoorziening en uitbreiding Braninkhal

2001 Tafeltje Dekje

Larense Vlindertuin

2002 4 Vrijwilligers bibliotheek

Parkeervoorzieningen bij begraafplaats

2003 Sporthalcommissie

Renovatie Heuvelstraat/Koeslagstraat

2004 Apollo Laren

Rotonde N344-Holterweg-Markeloseweg

2005 EHBO Laren

Uitbreidingsplan De Kotten/’t Have

2006 Zwembad vrijwilligers

Fiets- en wandelroutes

2007 Vrijwilligers Kulturhus

• Warenmarkt

2008 Niet uitgereikt

• Larengelderland.nl

2009 IJssportvereniging Roowinkel

2010 Jubileumcommissie Kerk & Kruispunt

(samen met Ondernemers Laren) • Woningbouw

2011

Vrijwilligers Kindercentrum

Westermark / Boerkamp

2012 Fietsvierdaagse Achterhoek

Woonplusvoorziening Ruempol

2013 Niet uitgereikt

Stichting Speelplezier Laren

2014 Werkgroep kunstgrasveld

Verlichting fietspad 'Exelse Tol'

2015 Toeristenbelang Laren

Verlichting Sportparkweg

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1992 • Aantal leden: 738 • Contact: Ria Schekman, secretariaat@wakkerlaorne.nl Website: www.wakkerlaorne.nl


Foto: Julia Kappert Fotografie

18 | GDFESTIVAL

Van buurtfeest naar festival 25 juni 2016: de organisatie van het GDFestival is al vroeg

“Sinds 21 april wordt er weer twee keer

uit de veren om de laatste hand te leggen aan het terrein

per week geklust aan nieuwe decoratie en

achter Slootsmid. De afgelopen weken is het kale weiland omgetoverd tot een volwaardig festivalterrein, inclusief

aankleding.” Vertelt Dion Eggink, voorzitter van Stichting Groot Dochterens Feest. Voor een deel met hetzelfde enthousiaste

strand, cocktailbar, fraaie eetkraampjes, verschillende

team als vorig jaar, voor een deel met

tenten en podia. Om 14:00 uur opent voorzitter Dion

(nieuwe) vrijwilligers uit Laren en Groot Dochteren. “Na de vorige editie hebben

Eggink de eerste editie van het festival.

mensen zichzelf spontaan aangemeld

Alle verwachtingen overtroffen

voor het klusteam.” De betrokkenheid is

Ondanks dat het misschien wel één van de

groot, het enthousiasme nog groter.

slechtste dagen van de zomer was (wat

HANDIGE WEETJES: >> Er is een garderobe aanwezig;

betreft het weer), was de eerste editie van

“Er gaat best veel veranderen ten opzichte

GDFestival een groot succes. Het aantal

van vorig jaar. Het terrein wordt anders

van ruim 800 bezoekers die de regen

ingedeeld. Er komt een zelfgebouwde

trotseerden overtrof alle verwachtingen

kroeg met lokale artiesten en er is meer

van de organisatie. Strike, Versatile, De

livemuziek dan vorig jaar.”

Bankdirecteuren en Mark Willems warmden het publiek op en aan het eind

Er is een muziekkoepel waar de Larense

van de avond stond iedereen te springen

coverband Livin’ Room en de Harfsense

bij het DJ-duo Gebroeders Wibbelink.

>> Je kunt pinnen op het terrein; >> Parkeer je auto bij Slootsmid

of zet je fiets tegenover het

festivalterrein; >> Er is rekening gehouden met

De tweede editie: zaterdag 24 juni. Dit jaar gaat vorig jaar overtreffen. Op zaterdag 24 juni 2017 vindt de tweede editie

alle weersomstandigheden:

van het GDFestival plaats. We

er is voldoende beschutting

spreken de organisatie als de

tegen de regen en de zon.

voorbereidingen in volle gang zijn.

Er zijn ook meer kinderactiviteiten dan vorig jaar. “Breed vermaak voor iedereen is de doelstelling.”


GDFESTIVAL | 19

Kaartverkoop Koop je E-ticket online op: GDFestival.nl/tickets Of in de voorverkoop bij Plus Beuzel, Grand Café Restaurant de Babbelaer.

VOLWASSENEN Voorverkoop € 10,Aan de kassa € 12,-

JONGEREN 13 T/M 17 JAAR Voorverkoop € 5,Aan de kassa € 6,-

KINDEREN T/M 12 JAAR GRATIS

rasmuzikant Mark Willems optreden. Het

strand gezet, zodat je met een heerlijke

festival wordt plat gespeeld door The Heinoos

cocktail in je hand even kan bijkomen in de

en Dare Devils. Het DJ-duo The AllStarz sluit

hangmat.

het feest af. Kortom: een line-up met voor Kinderactiviteiten

ieder wat wils.

Ook aan de kinderen is gedacht. Er is een Festivalfood

groot voetbalveld, kindervogelschieten en een

Bij een festival hoort natuurlijk ook echt

springkussen aanwezig. Er wordt geknutseld

‘festivalfood’. Larense ondernemers

met Nicolette Klein Brinke van Houten Kado

Keurslager Van de Pol, Wereldbakker Wijnand,

& Zo en kinderen kunnen geschminkt worden

Aris Frieterie en Dieks IJssalon verzorgen de

door de dames van de Speel-O-Theek Laren.

inwendige mens. Ook Kookkunsten van Diana

Daarnaast zijn er allerlei spelletjes voor de

Wesseldijk is aanwezig om heerlijke sappen en

kinderen en kan er lekker met zand worden

smoothies te verkopen. Uiteraard wordt de

gespeeld op het strand.

zelfgemaakte cocktailbar ook weer bij het Volg ons op Facebook! @GDF2017

PROGRAMMA

14.00

15.00

DARE DEVILS

DOCHTERENS PODIUM STARING KOEPELTJE

16.00

MARK WILLEMS

17.00

18.00

19.00

21.00

22.00 23.00

DARE DEVILS MARK WILLEMS

MARK WILLEMS

LIVIN’ ROOM

LIVIN’ ROOM THE HEINOOS

DJ ROB & RICK

DJ RINZE & NICK

ROEKELOOS RADIO

00.00

01.00

THE ALLSTARZ

HUIS ‘T ROSS TALENT IN DE FLESCH

20.00

DJ ROB & RICK

VRAAG MAAR RAAK

THE LOCHMESS

HENK & CEES JAN

THE HEINOOS WEEKEND KRACHTEN

OPSCHAAKEL’N

OPSCHAAKEL’N


20 |

• Gecertificeerd mobiel puinbreken • Inzamelen en transport van sloop-en bouwafval • Verhuren en plaatsen van containers van 5 tot 30 kuub • Sloop van gebouwen en woningen • Levering van verschillende granulaten • Grondverzet

WWW.ATOPRECYCLING.NL Levenkamp 5, Laren (Gld.) • T. 0573-402586

os-1 1

18-11-16 07:19

Voor al uw grond- en sloopwerken en alle andere werkzaamheden met schranklader en minikraan, zoals: - roosters leggen • Gas • Water • Sanitair • Elektra • Verwarming • Lood-zinkwerk • Dakbedekking

- uitmesten van stallen - lasergestuurd egaliseren Nieuw: 3D inmeten, tekenen, uitzetten en profileren.

Aalsvoort 41 • 7241 MA Lochem Tel. (0573) 251 008 • Fax (0573) 250 941 info@dijkerman-lammers.nl • www.dijkerman-lammers.nl

BennieBrummelman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 25-08-16 09:44

anLammers_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

“Een afspraak waar iets moois uit groeit”

Wij zijn specialist in... Diverse communicatieverbindingen, zoals netwerken, telecommunicatie, camerasystemen en toegangscontroles. Uw technische problemen zijn onze uitdaging.

25-08-16 09:45

Rengersweg 25, 7245 NA Laren Telefoon: 0573 45 99 99 | 06 519 75 774 E-mail: info@croesconnectivity.nl

Holterweg 56 7245 SC Laren (Gld.) Tel. 0573 - 401387

WWW.CROESCONNECTIVITY.NL

Hét adres voor tuin & dier

Haneveld_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

SlenderYou®

25-08-16 09:44

verstand van tuin & dier

Activeert: benen, buik, heupen, borst, bovenarmen, verstevigt uw spieren, en verbetert uw stofwisseling, stimuleert de doorbloeding enz. Tot snel in onze winkel!

Vacumove

®

4x snellere vetverbranding, vermindert cellulitis, een fit en vitaler gevoel, gewichtsafname, enz.

Wippert 4 | 7216 PN Kring van Dorth | 06 - 38 51 02 45 info@slenderyouilona.nl | www.slenderyouilona.nl

Rengersweg 4, Laren Tel.: 0573 40 15 44 www.welkoop.nl Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. Je vindt er planten en zaden, tuingereedschap, schoenen en kleding voor werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer. Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een stapje verder gaat. Onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je.


SERIOUS L AORNE - LEUSSINKBAD | 21

B

Laren en Leussinkbad horen bij elkaar! Het Leussinkbad bedankt Laren voor de hartelijkheid

UL

LROCK

getoond. Waar anders, dan in dit prachtige dorp, kan

CK RO

er zo’n mooi evenement worden georganiseerd én

BULL

en het enthousiasme dat men zaterdag 13 mei heeft

gevierd? Heel Laren stond die dag op zijn kop: in het centrum van Laren waren activiteiten voor jong en oud en Bullrock verzorgde een spetterende live radio-uitzending. De Larense Ondernemers hebben ons enorm verrast

300 donateurs geworven. Aanmelden als donateur

met een geweldige cheque ter waarde van 2.500,-

kan uiteraard nog altijd! Laren, ontzettend bedankt

euro! In de avond zorgden de verschillende Larense

voor de geweldige steun! De totale opbrengst

bands voor een topsfeer. Onder de bezielende leiding

bedroeg ruim € 15.000,-.

van Ronnie Degen en Richard Buitink, werd een hilarische en zeer succesvolle, veiling gehouden met een

Dankzij jullie is het een fantastisch feest geworden.

opbrengst van circa 6.500,- euro! Er zijn maar liefst

Met alleen al de inzet van zo’n 80 vrijwilligers was de dag bij voorbaat al geslaagd. Daarbij waren de weergoden ons ook nog eens goed gezind.

En dan kom je tot maar één conclusie: Leussinkbad en Laren horen bij elkaar!

Fotografie: AIM Fotografie

" De totale opbrengst bedroeg ruim € 15.000,-"


22 | HET GEZIN ACHTER

“Het gezin achter... Bennie & Joke Brummelman 26 jaar geleden besluit Bennie Brummelman te gaan doen wat hij echt leuk vindt; hij begint voor zichzelf. Als dienstverlener in de grond-, weg-, en waterbouw timmert hij inmiddels flink aan de weg. Samen met zijn vrouw Joke, hun drie kinderen Irjan, Mirte en Lynn en hond Sjef wonen ze in een verbouwde boerderij aan de Oude Deventerweg. De familie

gehele boekhouding van het bedrijf. In haar vrije tijd

De familie Brummelman is een actieve, optimis-

zingt ze bij Popcorn, een musicalkoor in Lochem.

tische en hardwerkende ondernemersfamilie met

Daarnaast zit ze in het bestuur van Laren & Oranje

allen een passie voor wat ze doen. Hoewel Bennie

en houdt ze van sporten. De opvoeding van pup

vaak aan het werk is, probeert het gezin toch tijd

Sjef neemt ook een hoop tijd in beslag. In het

voor elkaar te maken. Dit doen ze onder andere

weekend staat Joke vaak aan de rand van het

door verschillende vakanties in het jaar. “We gaan

zwembad om de kinderen aan te moedigen en te

elk jaar samen op wintersport, dat is voor ons echt

ondersteunen bij het wedstrijdzwemmen. “Ik ben

quality time. Dit jaar gaan we in de zomer met z’n

tijdwaarnemer bij de zwembclub. Hiervoor moet ik

allen een reis maken naar Suriname. Want hard

bij minimaal 6 wedstrijden op jaarbasis helpen.”

werken is belangrijk, maar samen genieten ook!" vertelt Joke. Bennie Brummelman Bennie (49) werkt samen met zijn vaste medewerker Gerrit-Jan aan diverse opdrachten door heel Nederland. “Ik sta elke ochtend rond de klok

“Hard werken is belangrijk, maar samen genieten ook!"

van 05:00 uur op en ga dan aan de slag. Vaak ben ik ’s avonds laat thuis en soms

Quality time

moet ik in het weekend weer aan het

Voor de familie zijn de tijden wel veranderd. “Nico

werk. Maar dat hoort er nou eenmaal bij.”

en Liesbeth Pluim hebben vroeger veel opgepast

Zondags pakken Bennie en Joke regel-

op de kinderen. Ik bracht ze dan ’s ochtends heel

matig samen de mountainbike om even

vroeg weg, en eind van de dag haalden we ze weer

de bossen in te trekken.

op. Zowel Bennie als ik waren toen veel weg. Ik werk nu vanuit huis, dus dat is nu wel anders” vertelt

Joke Brummelman - Markvoort Joke (47) werkte oorspronkelijk als ziekenverzorgster op de Hoge Weide. Sinds 2010 verzorgt ze de

Joke.


HET GEZIN ACHTER | 23

Irjan (19) 3e jaars studentInfratechniek aan het ROC. Als hij deze opleiding heeft afgerond wil hij verder met HBO Civiele Techniek. “Uiteindelijk zou ik wel in het bedrijf willen werken.” Alhoewel hij in zijn vrije uren in de avonden en het weekend wel meehelpt binnen het bedrijf, is afgesproken dat hij tot zijn 25e niet bij z’n vader komt werken. In zijn vrije tijd zwemt hij bij de Berkelduikers in de Beemd en spreekt hij met vrienden af in hun keet in Laren.

Mirte (17) 5e jaars havo-student en net klaar met de examens. Vanaf september start zij met de opleiding Internationaal Toeristisch Management aan het TIO in Hengelo. “Ik wil later graag iets in het buitenland doen. Misschien ga ik wel als stewardess aan het werk.” Toen ze 15 jaar was kriebelde het al om te reizen. Ze is toen via het ‘cross your border’ project 9 dagen in Tanzania geweest. Ook Mirte zwemt bij de Berkelduikers en onderneemt veel leuke dingen met vrienden.

Lynn (13) 1e jaars havo/vwo leerling op het Waerdenborch in Holten. “Ik heb nog geen idee wat ik later wil worden.” Ook voor Lynn is zwemmen een grote hobby. Drie keer per week wordt er getraind en in het weekend zijn er wedstrijden. Daarnaast speelt ze piano en helpt ze Bennie af en toe in de werkplaats, of met klusjes rondom het huis.


24 |

Communicatie, teksten en vertalingen EN-NE

Maaike Harkink 06 - 22 56 17 03

Snel en eenvoudig online een afspraak maken:

maaike@allwritetext.nl www.allwritetext.nl

WWW.BEAUTY-LOOK.NL

BeautyLook_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 16-02-17 13:53

.indd 1

Advisering bouw of verbouw van woningen,

Groepslessen / Personal Training Small Group / Outdoor trainingen Voeding & Afslanken Ruime openingstijden / Voordelig sporten Holterweg 3F, Laren GLD • Tel. 06 28 12 57 85 info@fflaren.nl • www.fitnessfactorylaren.nl

bedrijven, horeca, zorgcomplexen, functieverandering boerderijen, etc.

‘t Veld 4, Exel

Schoneveld

n_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

20-08-16 10:54

- ontwerp - tekeningen

- bestek - bouwtechniek

- omgevingsvergunning

- management

• T: 0573 - 25 70 82 • M: 06 - 51 381 888

08-11-16 07:56 VanHeeckeren_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

Multifunctionele woningen in Laren

NU iN verkoop Start bouw: eind 2017

NOG 1 TE KOOP

4 Multifunctionele woningen

Vanaf € 229.000,-

v.o.n.

Met een slaap- en badkamer op de begane grond zijn deze woningen toekomstbestendig en daarom ideaal voor multifunctioneel gebruik. Vanuit uw ruime slaapkamer stapt u de badkamer in, die voorzien is van een toilet en douche. Op de begane grond bevinden zich ook de woonkamer, keuken, bijkeuken, hal en een tweede toilet.

Comfortabele woning met alle voorzieningen op de begane grond

=

Meer informatie: Beltman Makelaars Smeestraat 5 7241 AT Lochem Tel. 0573- 432 432 www.beltman.nl

20-08-16 10:54


VERENIGINGEN & STICHTINGEN | 25

Nieuws van Badmintonclub Laren Meer aandacht voor nieuwe leden Aan de nieuwe leden gaan we meer aandacht besteden. Enkele ervaren spelers nemen dan een half uurtje om met hen basisslagen als bijvoorbeeld de opslag en smash te Wil je ook een keer meespelen?

oefenen.

Loop dan op dinsdagavond tussen 20.00 en 21.30 uur Resultaat potgrond actie

binnen in de Braninkhal te Laren. Je kunt dan drie avonden

De potgrond-actie in maart heeft weer een leuk bedrag

vrijblijvend en gratis kennismaken met badminton en de

opgeleverd. Daarvoor iedereen dank. Mede hierdoor

vereniging. Een aantal badmintonrackets is aanwezig.

kunnen we onze contributie laag houden en hopen

Sportkleding en gymschoenen is

we op nog meer leden.

voldoende. In de zomervakantie van de basisscholen spelen we niet.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: september 1981 • Locatie: Braninkhal, Verwoldseweg 16 Contributie: € 9,- per maand (In verband met de zomervakantie betaal je in de maand augustus geen contributie.) • Contact: bcllaren@outlook.com • Facebook: bcllaren

"Samen" Op dinsdag 1 augustus gaat de 24e Fietsvierdaagse ‘De Achterhoek’ van start op het evenemententerrein in Laren.

Eerder dit jaar maakten wij ons thema bekend: “Samen”. Dit thema zal tijdens ons middagprogramma op verschillende manieren terugkomen. Onze Fietsvierdaagse trekt fietsers uit het hele land. Maar het succes van dit evenement is voornamelijk te danken aan de inzet van onze (Larense) vrijwilligers en ondernemers. Samen maken wij er weer een mooie Fietsvierdaagse van! Het programma zal bekend worden gemaakt via onze website en Facebookpagina (@Fietsvierdaagse). We houden u op de hoogte!

Fietsvierdaagse 'De Achterhoek' 1 t/m 4 augustus 2017


26 | HOE WAS HET VROEGER

HET LARENSE VERENIGINGSLEVEN van zo’n dertig jaar geleden door Jan Eggink

In de edities van het fraaie Laren! Magazine wordt steeds veel aandacht geschonken aan het verenigingsleven in ons dorp. Diverse bestuursleden van verschillende verenigingen kwamen daarbij aan het woord, om het reilen en zeilen van hun club onder het voetlicht te brengen. Zelf heb ik zo’n 35 jaar geleden ook veel te maken

maar liefst 5 keer de uitvoering van de revue ‘Kats

gehad van diverse Larense verenigingen, door-

van de Kaarte’. Bijna alles wat Jong Gelre opzette

dat ik toen correspondent was van de Geldersch

slaagde in die jaren. Wie kent niet het Songfestival

Overijselse Courant (G.O.C.). Later werd dit

dat in 1985 (Jong Gelre Laren had in dat jaar met 343

omgedoopt tot het Gelders Dagblad en nu de

jongeren een record aantal leden) voor de achtste

Stentor. Toen ik al een paar jaar geschreven had

keer werd gehouden in zaal Stegeman en toen

kwam ik op het idee om de wat grotere verhalen in

gewonnen werd door Harry Hekkelman. Omdat

plakboeken te doen en zodoende kan ik bogen op

het Songfestival in die jaren binnen de kortste

veel verenigingskennis uit voornamelijk de jaren

keren met 500 kaarten uitverkocht was, werd er toen

tachtig.

geopperd om het festijn in een grote tent te houden of door middel van een voorselectie. Niemand

Wanneer ik het eerste plakboek opensla kom ik

had toen kunnen bevroeden dat aan deze succes-

een foto tegen met daarop Joke Nijhof en Betty

formule een eind zou komen, want heden ten dage

Wilgenhof van Jong Gelre Laren. Deze vereniging

wordt het Songfestival niet meer gehouden. Jong Gelre Laren deed in de jaren tachtig ook

Maart 1984 - Joke Nijhof en Betty Wilgenhof

diverse keren mee aan de provinciale culturele wedstrijden van de plattelandsjongeren. In 1986 wonnen zij zelfs deze wedstrijd en dit huzarenstukje werd in 1987 in hun eigen zaal Witkamp voor vierhonderd mensen herhaald. Een evenement waar Jong Gelre reeds in 1988 mee stopte was de Larense Avondvierdaagse, die 25 keer werd georganiseerd door de plattelandsjongeren. In de jaren zestig deden daar ruim loopt als een rode draad door mijn archieven, puur

driehonderd deelnemers onder auspiciën van

omdat die club gigantisch veel organiseerde die

de KNWU aan mee. Het slotjaar -1987- nog geen

dagen. Dit verhaal ging over het 70 jaar bestaan van

honderd. De toenmalige voorzitter Bernhard

de vereniging die op 8 april 1914 als BOG het levens-

Woestenenk betreurt het verdwijnen van de vier-

licht zag. Dit jubileum werd onder meer gevierd met

daagse, maar is er van overtuigd dat Jong Gelre er


HOE WAS HET VROEGER | 27

Maart 1990 - Ger Groot Wesseldijk, André Beuzel, Henry Eggink en Bert Wesseldijk tijdens 'Songfestival Laren'

alles aan gedaan heeft om het wandelevenement te

Ik was echt onder de indruk wat de mensen van Jong Gelre

behouden, maar er moest teveel geld bij de laatste jaren,

toen allemaal voor elkaar kregen. Laren werd trouwens

aldus Bernhard.

tweede.

Terug bij Jong Gelre. We schrijven 1989 en dat betekent

In 1991 kwam het Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) met

het 75-jarig bestaan van de club. Dat moet natuurlijk weer

een nieuw evenement, namelijk de Trekkertrek. Negentig

gevierd worden en dit keer met de revue ‘Jong Gelre uut

ingeschreven tractoren met hun berijders gaven het ruim

’n Bogt’ , die vier keer in zaal Witkamp wordt opgevoerd.

duizend koppige publiek een prachtige middag. Het succes

Verder werd er het jubileumjaar nog een kindermiddag

was zo groot dat men nog steeds in augustus dit brullende

gehouden en was er een groot sportfestijn op de weide

gebeuren laat plaatsvinden. Ook kom ik in dat jaar nog een

van ’t Langenbaergh. Ook werd er een boekwerk uit-

stukje tegen waarin wordt vermeld dat Jong Gelre voor de

gebracht over het 75 jaar reilen en zeilen van Jong Gelre,

twaalfde keer een Fietsvierdaagse heeft gehouden in Laren,

die ook al 25 jaar het verenigingsblad 'Poedel' had

waar het aantal deelnemers trouwens ook afneemt. Toen

uitgegeven. In 1990 werd door Jong Gelre west-Ach-

deden er nog 177 fietsers één of vier dagen mee.

terhoek het geweldige spektakel Wampex (een naam waarvan niemand wist wat het betekende) gehouden.

Met de vermelding dat onze Larense plattelanders in 1994

Via een tocht van zestig kilometer door Almen,

voor de zeventiende keer een Songfestival houden met

Harfsen en Laren gingen twaalf teams op pad om diverse,

volgens het publiek verrassende winnaars ( Ellen Brinkgreve

soms loodzware, opdrachten te vervullen. Om het festijn

en Elles Wilgenhof) wil ik deze memoires van Jong Gelre

zo goed mogelijk weer te geven ben ik de gehele dag

Laren afsluiten. Echter, ik ben met een jubileum begonnen,

mee geweest.

daar kan ik dan ook wel mee eindigen, want in 1994 bestond de vereniging namelijk 85 jaar. Weer FEEST en wel in een feesttent bij ’t Langenbaergh. Vrijdagavond 15 april een grandioze revue ‘Barst maor lös’ met 450 mensen in de tent. Zaterdagmiddag genoten 270 kinderen en hun ouders van de Juniorenshow van Jochem van Gelder en ’s avonds een feestprogramma met de band Intensive Care en het duo Grant & Forsyth waar heel Laren van mee kon genieten. Het feest werd op zondag afgesloten met Frühshoppen van de KMV Apollo en De Larense Accordeonvereniging en tot slot de Glnerbrugger Muzikanten voor 250 mensen.

14 maart 1987


28 | ADVERTORIAL

Samen houden we Landgoed Verwolde in stand Landgoed Verwolde: een prachtig stukje Laren dat door vele inwoners en toeristen bezocht wordt. Rondom het Tuinmanshuis is een moesgaard, bloementuin en landgoedwinkel gesitueerd waar tientallen vrijwilligers zich wekelijks inzetten voor het behoud van het landgoed. De bosmannen en moesmensen

Proeven uit de moestuin

De zogenaamde groep ‘bosmannen’ en

Elke vrijwilliger heeft zo zijn of haar eigen

‘moesmensen’ spenderen vele uren in het

specialiteit. “Met z’n allen weten we heel veel

natuurschoon van Verwolde. Julie van der

en kunnen we heel veel.” Zo zijn er vrijwilligers

Borch, bewoonster van het Tuinmanshuis en

die erg van koken houden, Julie organiseert

tevens mede-eigenaar, beheert een gedeelte

samen met hen proeverijen. “Joke, één van de

van Landgoed Verwolde en zorgt ervoor dat

vrijwilligsters, maakt van de ingrediënten uit de

alles in goede banen geleid wordt. “Elke

moestuin de meest verrukkelijke gerechten.

doordeweekse dag, behalve donderdag, zijn

Als het weer het toelaat is het heerlijk om aan

er hier vrijwilligers aan het werk. Samen onder-

lange tafels in de bloementuin te zitten.”

houden we zo’n 150 hectare grond.” Een hele

Deze proeverijen worden op vaste momenten

klus voor de vrijwilligers, maar voor iedereen is

georganiseerd. Iedereen kan aanschuiven! Voor

het een gezellige bezigheid. “We werken hard,

de data zie pagina 31.

maar we genieten ook samen. Verbinding staat voor mij centraal. Verbinding met de mensen,

Landgoedwinkel

de natuur en de inwoners van Laren. En hoe fijn

Aan de achterzijde van het Tuinmanshuis treft

is het dat iedereen van Verwolde kan

men de landgoedwinkel aan. Hier worden

genieten?!”

allerlei producten uit de moestuin verkocht: groente, conserven gemaakt door Gerrie,

“Hoe fijn is het dat iedereen van Verwolde kan genieten?!”

Julie van der Borch, bewoonster en mede-eigenaar


ADVERTORIAL | 29

appelsap, maar ook streekproducten, prachtige beelden voor binnen en buiten en leuke cadeaus. “Na een wandeling rondom Verwolde is het heerlijk om een kopje koffie met zelfgemaakte taart, scones met clotted cream en lemon curd of een heerlijk mergpijpje met ons logo erop te gebruiken en een kijkje te nemen in de moesgaard en de winkel.” De openingstijden van de winkel zijn: april t/m oktober, woensdag t/m

Perfecte locatie voor een bijeenkomst

zaterdag van 10.00 – 16.00 uur. In

Ook voor vergaderingen, workshops, lezingen, kleinschalige bijeenkomsten

juli en augustus ook op zondag van

en zelfs intieme huwelijken is het Landgoed een uitstekende locatie.

12.00 – 17.00 uur.

“In de zomer is het heerlijk om in de tuinen te zitten. We zijn nu ook de schuur aan het verbouwen zodat wij op korte termijn ook deze mooie grote ruimte kunnen benutten. Ook is het vanaf volgend jaar mogelijk om te

Huis Verwolde & Landgoed Verwolde

overnachten bij ons.” Het is een prachtige plek, omgeven door natuur-

De vader van Julie heeft jaren

is er heel veel mogelijk.” Voor meer informatie kan men contact opnemen

geleden Huis Verwolde geschonken

met Julie.

schoon. Perfect geschikt om even helemaal tot rust te komen. “In overleg

aan Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Alles wat zich

Stichting “Vrienden van Verwolde”

binnen de grachten van het huis

Enige jaren geleden is de Stichting “Vrienden van Verwolde” opgericht.

bevindt en het Oranjewoud aan de

Deze stichting faciliteert de vrijwilligers, financiert grotere projecten en

andere kant van de Markeloseweg

heeft als doel het in stand houden van het Landgoed en betrokkenheid

beheert GLK.

creëren bij de gemeenschap. Iedereen die Landgoed Verwolde een warm hart toedraagt kan vriend van Verwolde worden. Aanmelden kan via de

Rondom het huis ligt Landgoed

website.

Verwolde. Dit stuk grond is in handen van verschillende familie-

Evenementen

leden. Zij onderhouden het

Julie organiseert, in samenwerking met vrijwilligers en organisaties,

landgoed en verpachten de

verschillende evenementen op het landgoed. Voor sommige evenementen

landbouwgronden aan vier melk-

moet je je aanmelden, sommigen hebben vrije inloop.

veehouderijen.


30 |

FITNESS + GROEPSLESSEN + VOEDING- EN LEEFSTIJLADVIES + LICHAAMSANALYSE + CROSSGYM

Steun je vereniging! & blijf fit tijdens de zomerstop maak gebruik van het Sjàhto

ZOMERLIDMAATSCHAP +

Een deel van je ‘Sjàhto’ contributie sponsoren wij aan je vereniging

+

sporten in de maanden juni, juli & augustus

+

individueel sporten of in teamverband sporten

meer informatie: + www.sjahto.nl/vereniging

dwarsdijk 3 + info@sjahto.nl + www.sjahto.nl + tel. 0573 - 42 10 66 Laren!Magazine_Adv_Sjahto.indd 1

24-03-16 09:12

NIEUW!

HET HUISDIEREN ZORGPLAN Geen onverwacht hoge kosten meer bij het jaarlijkse bezoek aan de dierenarts!

Basiszorg voor uw hond of kat.

Twee keer per jaar consult voor entingen en gezondheidscheck.

Het jaar rond ontvlooien, ontwormen en anti-teken.

GEZELSCHAPSDIEREN

10 %

KORTING op medicijnen en overige behandelingen.

LANDBOUWDIEREN

VANAF € 14,95 PER MAAND

Rengersweg 2a

Openingstijden praktijk

7245 AC Laren Gld

Maandag t/m vrijdag:

Dinsdagavond: spreekuur

Tel. 0573 - 40 12 43

08:00 – 17:30 uur

18:30 – 19:00 uur

info@daczl.nl

(alleen op afspraak)

(zonder afspraak)

www.dierenartsenlarenlochem.nl

WIJ ZIJN ALTIJD BEREIKBAAR! (24/7)

PAARDEN


ADVERTORIAL | 31

De activiteiten op Landgoed Verwolde van deze zomer: Zondag 18 juni:

Proeverij 3, proeven uit de Moesgaard van Verwolde Aanvang: 12:30 uur met een

het hoofdgerecht genuttigd wordt.

Zaterdag 19 augustus:

Het dessert wordt in de Thee-

Bewust Zijn op Landgoed

Aanmelden kan bij

schenkerij van Huis Verwolde

Verwolde, treatment for

julie@landgoedverwolde.nl

geserveerd. Het menu wordt samen-

Body & Soul.

gesteld door Joke Schut (vrijwilligster

Een dag voor verbinding met jezelf

Zaterdag 1 juli:

van de moesgaard) en Hans Drijsen.

en de natuur. Nadere informatie

Walking Dinner,

De producten die gebruikt worden

is te vinden op de website:

Aanvang: 17.30 uur

zijn stuk voor stuk lokale kwali-

www.landgoedverwolde.nl.

Het Walking Dinner is een bijzondere

teitsproducten van de plaatselijke

culinaire avond waar diverse

ondernemers. Wat lekker is hoeft niet

Zaterdag 9 september:

gerechten met streekproducten

van ver te komen!

Open Monumentendag &

worden geserveerd. De (maximaal)

Opgeven kan via

Proeverij 5, proeven uit de

60 gasten worden ontvangen op

info@wagyuverwolde.nl

Moesgaard van Verwolde

welkomstdrankje

boerderij “De Meijer”, hier wordt tevens het voorgerecht geserveerd. Vervolgens wandelt het gezelschap richting de moesgaard van Julie waar

Walking Dinner: "Een culinaire avond met streekproducten"

Winkel open van 10:00 – 17:00 uur Inloop proeverij van 12:00 – 17:00 uur Zondag 1 oktober:

Proeverij 6, proeven uit de Moesgaard van Verwolde Aanvang: 12:30 uur met een

Landgoed Verwolde

welkomstdrankje

Zondag 9 juli:

Aanmelden kan bij

Open Imkerdag

julie@landgoedverwolde.nl

Van 12:00 tot 17:00 uur Tijdens de proeverijen op Landgoed

Jonker Emilelaan 5 Zondag 13 augustus:

Verwolde worden de hapjes en

Proeverij 4, proeven uit de

drankjes gemaakt van ingrediënten

www.landgoedverwolde.nl

Moesgaard van Verwolde

uit de Moesgaard. De actuele agenda

julie@landgoedverwolde.nl

Aanvang: 12:30 uur met een

van het Landgoed Verwolde kan je

Tel. 06 28 77 38 50

welkomstdrankje.

vinden op de website.

F: LandgoedVerwoldeLaren

Aanmelden kan bij

7245 TL Laren (Gld)

julie@landgoedverwolde.nl Stichting Vrienden van Verwolde Paul de Koning paul@landgoedverwolde.nl


32 | ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMER SL AND

Ontwikkelingen in Ondernemersland Laren heeft een bloeiende ondernemersvereniging, de afgelopen vergadering mochten zij zelfs het 150ste lid verwelkomen! Iedere editie krijgen deze ondernemers de mogelijkheid om informatie

Home Instead Thuisservice DLZ betrekt nieuw kantoor

aan te leveren voor de "ontwikkelingen in ondernemersland". Nieuwe producten, innovaties en interessante ontwikkelingen kunnen hier

Na in november 2015 gestart te zijn in een klein

(gratis) gedeeld worden! Tevens heeft iedere editie een ondernemer de

kantoor achter hun huis, hebben Eric van Putten

mogelijkheid een column te schrijven over een van zijn of haar producten.

en Doret Geutjes per 1 mei een nieuwe plek

Wilt u hier informatie voor aanleveren? Mail dan naar info@ovii-ontwerp.nl

gevonden bij Anja en Gerrit Dijkerman aan de Deventerweg 14. Door de bestickering van de

NIEUWE LEDEN

ramen is nauwelijks te missen dat Home Instead

ONDERNEMERSVERENIGING LAREN

nu in de voormalige winkel kantoor houdt. Samen

• Beltman Makelaars

met Ilse van der Velden bedienen ze vanuit dit kantoor inmiddels een grote groep klanten in de

• Eeck Services

driehoek Deventer, Lochem en Zutphen. Ben je

• Ferz Reclamestudio

nieuwsgierig wat we precies doen of heb je trek in

• Hans Sloot Autotechniek

een kop koffie of thee dan zien we je graag aan de Deventerweg 14. Tot gauw. MEER INFORMATIE: WWW.HOMEINSTEAD.NL/DLZ

Keurslager van de Pol: 30 jaar een ambachtelijk bedrijf! Dertig jaar geleden namen André en Henriette de zaak over van de familie Wansink. Sinds vorig jaar werkt Martijn ook in de zaak. Zij zijn al 30 jaar een ambachtelijk bedrijf,

Rinze Addink partner Beltman Makelaars Sinds dit jaar is Larenaar Rinze Addink partner geworden bij Beltman Makelaars. Rinze is al 15 jaar werkzaam bij Beltman en sinds

waar nog zelf geslacht wordt. André gaat zelf nog de boer

januari is hij samen met Rico van Ark

op om de koe uit te zoeken voor de slacht. Het vlees wordt in de

en Henk Beltman eigenaar van de

worstmakerij verwerkt tot (h)eerlijke, ambachtelijke producten die vervolgens in de

makelaardij.

keurslagerij met zorg verkocht worden. Ook kunt u bij de slagerij terecht voor al uw

MEER INFORMATIE:

huisslachtingen. Deze worden naar wens diepvriesklaar gemaakt. Als u eens geen

WWW.BELTMAN.NL

zin heeft om zelf te koken of iets te vieren heeft, dan zijn er ook verschillende andere mogelijkheden. Zo kunt u bij de slagerij terecht voor warme en koude buffetten, borrelhapjes, tapasschalen, geheel verzorgde gourmet- en barbecueschotels of kant en klare maaltijden. En speciaal voor op vakantie hebben ze ook vlees in blik. MEER INFORMATIE: WWW.VANDEPOL.KEURSLAGER.NL


ONT WIKKELINGEN IN ONDERNEMER SL AND | 33

Erkend installateur bij woningaanpassingen: Dijkerman & Lammers We willen allemaal graag nog heel lang zelfstandig blijven wonen, ook als we ouder worden. Dijkerman & Lammers installatietechniek informeert u graag over de mogelijkheden om uw huis zo aan te passen dat u er ook later kunt blijven wonen . Dit geldt natuurlijk voor een eigen woning maar ook in een huurwoning zijn er mogelijkheden. Met kleine aanpassingen in uw huis kunt u uw wooncomfort vergroten. Hiervan zult u ook in de toekomst veel plezier hebben. Paulette en Anja schuiven graag bij u aan de keukentafel voor een gratis adviesgesprek. Samen met u lopen we de woning door en maken we in

Samen met onze monteur kunnen we

Ga je mee op avontuur in de nieuwe buitenruimte van Graaf Jantje?

zorgen voor de vakkundige installatie op

Door het toenemend aantal kinderen heeft Graaf

het gebied van warmte, elektra, sanitair en

Jantje haar buitenruimte vernieuwd. We willen een

klimaat. Ook voor bouwkundige aanpassin-

omgeving bieden die goed aansluit bij onze

gen kunnen we met behulp van onze relaties

Kaleidoscoop (VVE) ontwikkelingsmethode en veel

oplossingen bieden. Eén aanspreekpunt

ruimte biedt voor de fantasie. Onderzoek heeft

betekent gemak voor u.

uitgewezen dat kinderen de meest ingewikkelde

MEER INFORMATIE:

taalvormen het eerst gebruiken in spel! Spel is de

WWW.DIJKERMAN-LAMMERS.NL

gangmaker van de ontwikkeling: zowel in taal als ook

overleg met u een stappenplan. We kunnen u adviseren over veiligheid, comfort, zelfstandigheid en toegankelijkheid van uw woning.

bij de sociale-, emotionele- en motorische ontwikkeling. Een uitdagende, inspirerende

Nieuw in Laren: elektrische deelauto’s van Elektrip!

omgeving, die het kind prikkelt om actief te zijn. Met buitenspelen heeft ontwikkelen een extra dimensie omdat er meer ruimte en vrijheid is en er andere materialen zijn.

De bus gemist? Een dagje uit? Maar heb je geen auto? Met Elektrip Laren word je persoonlijk geholpen, rij je emissievrij en

LAAT HET AVONTUUR MAAR BEGINNEN!

heb je altijd een auto tot je beschikking. Elektrip Laren is een initatief

Zondag 2 juli 2017 vieren wij ons zomerfeest en zijn

van Mark van Esterik

alle kleine dorpsgenoten met ouders van harte

(06 129 793 47)

uitgenodigd om onze nieuwe buitenruimte te komen

MEER INFORMATIE:

bekijken.

WWW.ELEKTRIP.NL/LAREN MEER INFORMATIE: WWW.GRAAFJANTJE.COM

Almat Laren: Doosan importeur Sinds 1 februari 2017 is Almat Laren de nieuwe importeur van Doosan grondverzet producten. Sinds 1993 is Almat Laren al actief met de verkoop, onderhoud en reparatie van grondverzetmachines van onder andere het merk Doosan. Sinds 2008 zijn zij officieel dealer en per 1 februari 2017 is Almat één van de drie importeurs van Nederland. Mede door deze jarenlange ervaring is Doosan ervan overtuigd, dat Almat voldoende kennis in huis heeft om het importeurschap op zich te nemen. In samenwerking met de importeurs van Noord- en Zuid-Nederland gaat Almat er voor zorgen dat de import van Doosan grondverzetmachines voor Nederland volledig gedekt is. MEER INFORMATIE: WWW.ALMATLAREN.NL


34 |

Alles onder één dak

Openingstijden:

Theo Beuzel

Maandag t/m vrijdag

08:00 - 19:00 uur

Zaterdag

08:00 - 18:00 uur

Zondag

Gesloten

PlusBeuzel_LarenMagazineNR2_Adv2017.indd 1

15-05-17 17:18

BESPAREN MET ZONNE-ENERGIE UW VOORDELEN VAN ZONNEPANELEN

ADVIES OP MAAT

Bespaar tot 100 % op uw energierekening

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte? Neem

Draag bij aan een duurzame wereld

dan contact met ons op, wij nemen de tijd om

en investeer met een goed rendement.

samen met u tot het systeem te komen dat het

Vakkundig geïnstalleerd door een

beste bij al uw wensen past.

erkende installateur. • •

10 jaar productgarantie 25 jaar

SOLARAMA

vermogensgarantie op zonnepanelen.

Langelersdijk 1, 7245 PE Laren Gld

5 tot 12 jaar garantie op omvormer

Tel: 06-15 86 61 57 • info@solarama.nl

(optioneel uit te breiden tot zelfs 25 jaar).

WWW.SOLARAMA.NL


Ontwikkelingen in ondernemersland Eerste editie van de "Gezond & Wel fair" Zaterdag 4 november 2017 vindt de eerste editie van de “Gezond en Wel fair” plaats in het Kulturhus in Laren. De organisatie

ONT ONT WIKKELINGEN WIKKELINGEN ININ "ONDERNEMER ONDERNEMERSL SLAND" AND | 35

Walking Dinner Verwolde Een bijzonder initiatief van lokale ondernemers. Walking Dinner Verwolde is een uniek zomeravond-diner met streekproducten uit Laren e.o. geserveerd op verschillende

GEZOND & WEL FAIR

van dit evenement is in handen van Irma Wagenvoort (Rouw- en verliesbegeleiding en Sensi-therapie) en Rita Oortgiesen

locaties van het prachtige Landgoed Verwolde, pachtboerderij De Meyer en Huis Verwolde. Het diner is alleen bedoeld om onze eigen streekproducten te promoten en heeft geen winstoogmerk. Om die reden wordt de uitvoering beperkt tot 1 avond per jaar, voor maximaal 60 gasten.

(Larensevoetwellness), zij worden ondersteund door Nena

Hoe is het ontstaan? Op de Larense kermis ontstaan veel

Keessen (Van Kees). Met deze fair wordt een podium geboden

nieuwe ideeën. Enkele daarvan halen de volgende ochtend.

aan (kleine) ondernemers op het gebied van gezondheid en welzijn.

Zo ook het idee dat Hans Oudenampsen van Wagyu Verwolde

Hierbij kan je denken aan uiteenlopende vakgebieden: van voet-

en ikzelf op de kermis van 2014 na een paar biertjes kregen.

wellness tot numerologie en bijvoorbeeld schoonheidsspecialisten.

Maar in Laren blijft het niet bij ideeën, ze komen ook echt

Als er maar een raakvlak is op het gebied van gezondheid en

van de grond door de wil en het vermogen om er met elkaar

welzijn. Er is nog ruimte voor diverse standhouders.

iets moois van te maken. Voor de locatie zijn we naar Land-

VOOR MEER INFORMATIE:

goed Verwolde, zowel Huis als Moesgaard, gestapt. Bij beide

RITA (RITA@LARENSEVOETWELLNESS.NL) OF IRMA (INFO@IRMAWAGENVOORT.NL).

Schoolparty bij Bruna Lochem

veel animo en ervaring met het organiseren van proeverijen en evenementen. Echter een diner is meer dan alleen Wagyu vlees en wijn. Joke Schut en Hans Drijssen stellen menu’s samen met zoveel mogelijk lokale producten. Ieder jaar met andere gerechten, zodat er door de betrokken ondernemers nagedacht moet worden over nieuwe toepassingen van hun

Bruna Lochem organiseert een Schoolparty. Wij hebben

producten. De Moesgaard van Julie van der Borch levert een

deze avond de winkel volledig ingericht op het nieuwe

kleurrijke keuze aan seizoensgroenten, fruit en (eetbare) bloe-

schooljaar, en adviseren je over de aan te schaffen artikelen. Alleen deze avond krijg je op het gehele assortiment 15 % korting (uitgezonderd boeken en service-artikelen). Deze korting geldt dus ook op tijdschriften, cartridges, knutselspulletjes etc. Aanmelden is niet nodig, maar doe je dat wel, dan maak je kans op een Eastpak rugtas twv € 60,00! MEER INFORMATIE: BRUNA0694@BRUNAWINKEL.NL OF KOM LANGS IN DE WINKEL!

men. Brood is tijdens ieder diner wel in een of andere vorm aanwezig en Bakker Wijnand bakt ze op alle manieren bruin. Aris van Dieks IJssalon heeft al ijs ontwikkeld met lokale porten limoncello. Zij worden ook dit jaar weer uitgedaagd door de koks. De mosterd van Braakhekke uit Harfsen kent vele variaties. Woestenenk's aardappelen worden op verschillende manieren gepresenteerd. En van druiven kun je veel soorten drank maken: champagne, prosecco, droge wijnen tot en met port aan toe. Nieuwe plaatselijke producten of ideeën worden door ons met open armen ontvangen.

50 jaar De Korte's Woonsfeer

De menugangen worden op drie verschillende locaties

Alweer 50 jaar ontwerpt en realiseert De Korte's Woonsfeer

geserveerd, die op loopafstand van elkaar liggen. We maken

zowel zakelijke als privé interieuren. Vandaag de dag

zoveel mogelijk gebruik van de buitenruimte, maar hebben ook

hebben Ad & Joke de leiding over de ruime

beschikking over sfeervolle binnenaccommodatie. Reserveren

woonwinkel aan de Deventerweg. 50 jaar is een bijzondere mijlpaal en daarom willen zij dit graag samen met u vieren! Het gehele jaar hebben zij voor u diverse leuke acties en kortingen! MEER INFORMATIE:

of meer weten? Kijk dan even op pagina 31 of onze Facebookpagina: Walking-Dinner-Verwolde. Kortom: Een avond volop genieten van al het moois dat Laren te bieden heeft. Wat lekker is hoeft niet van ver te komen!

WWW.DEKORTESWOONSFEER.NL Gert Jan Voortman Wijngoed Gelders Laren


36 | VOLKST UIN L AREN

“Volgend jaar is er plek voor nieuwe huurders.” Jan Wink coördinator en aanspreekpunt

Weet wat je eet De volkstuin kan ook een educatieve plek zijn voor kinderen. Greet vertelt: “Je weet wat je eet. Je verbouwt je groente zelf en bepaalt zelf of dit biologisch is of bespoten. Je groenten groeien op natuurlijke wijze, je eet dus de groenten van het seizoen. In de winter eten we bijvoorbeeld boerenkool en prei.” Jan vult aan: “De groenten groeien langzaam. Dit is veel lekkerder dan gekweekte groente die in korte tijd hard moeten groeien.” Er wordt een verscheidenheid aan groenten verbouwd in de tuin: van bonen tot wortels, aardappels, courgettes en bieten; alles kan. Zelfs als je alleen bloemen wil planten kan dat. “Het is wel belangrijk dat de tuinen leeg zijn Staand van links naar rechts:

als er geploegd wordt. Het is dus niet mogelijk om

Henk Weustman, Geesje Bargeman , Herman Reusink en Jan Wink.

een kas of andere bebouwing neer te zetten.”


VOLKST UIN L AREN | 37

Samen groenten verbouwen in volkstuin Laren Aan de Lenderinksteeg, ter hoogte van de familie Lans, ligt een stuk grond van zo’n 2000 m2 waar de volkstuin van Laren gevestigd is. De volkstuin kent een geschiedenis van zo’n 40 jaar en er wordt vandaag de dag nog steeds actief getuinierd. Liefhebbers van tuinieren

volkstuin te houden.” De grond is erg vruchtbaar. “Het

Zo’n 40 jaar geleden startte de gemeente het initiatief

is een combinatie van zand en leem. Het leem houdt

op de plek waar nu de parkeerplaats van de Branink-

vocht vast, dit maakt de grond erg vruchtbaar.”

school is. Er werd een stuk grond beschikbaar gesteld voor liefhebbers van tuinieren. Mensen die zelf de

Ruimte voor een praatje

ruimte niet (meer) hadden, kregen de mogelijkheid

De volkstuin heeft nu 16 huurders. “Volgend jaar is er

een stuk grond te huren en daar hun eigen gewassen

plek voor nieuwe huurders.” Je kan een stuk van 50

op te verbouwen.

of 100m2 huren. “Onze volkstuin is erg vrijblijvend. Je koopt zelf je gewassen in waar je dat wil.” Af en toe

Jan en Greet Wink besloten te reageren op een

worden er planten uitgewisseld tussen de tuinders.

advertentie in de krant en sindsdien hebben zij een

Jan vertelt dat de sfeer goed is: “Er is bijna altijd wel

volkstuin in Laren. “We komen allebei van de boerderij

iemand in de tuin aan het werk. Er is altijd wel ruimte

en hadden zelf de ruimte niet om een moestuin te

voor een praatje.”

houden. Toen we het initiatief van de volkstuin zagen hebben we daar direct op gereageerd.” Inmiddels is

De Volkstuin is er voor iedereen

Jan de coördinator en het aanspreekpunt voor de

Ook een watervoorziening is getroffen: er staan twee

huurders van de volkstuintjes.

pompen. Het huren van een volkstuin kost tussen de €30,- en €35,- per 100m2 per seizoen. Heb je minder

Vruchtbare grond

ervaring met het houden van een moestuin? Er zijn

De grond aan de Lenderinksteeg wordt gepacht van

altijd wel tuinders bereid om je te helpen.

de familie Braakman. De familie Heijink zorgt ervoor dat elk jaar, de derde of vierde zaterdag in maart, de

Voor meer informatie kan je contact opnemen

grond geploegd wordt. Jan vertelt: “Het is erg fijn

met Jan Wink via 0573 – 40 16 50.

dat de boer het land ploegt. Dit maakt het voor mensen die lichamelijk niet zo sterk zijn ook aantrekkelijk om een

Eef Vreeman & Jan Wink

Henk Weustman


38 | ALGEMENE AGENDA

Algemene agenda De leukste activiteiten, evenementen en

>> 28 JUNI

toernooien van juni tot medio augustus!

EN WELZIJN

Jun >> 16 JUNI

INFOPUNT ZORG

>> 23 JUNI

Locatie: Kulturhus

FIETSTOCHT :

09.00 - 11.00 uur

BEKIJK TUINEN Fietsdorp Laren

>> 30 JUNI

Start: Leussinkbad

Samen eten,

Vanaf: 10:00 uur

schuif maar an!

OPENLUCHTSPEL

>> 18 JUNI

In 't Laornse Venne

PROEVERIJ

Locatie: 'De Meijer'

VERWOLDE

>> 24 JUNI

Locatie: Kulturhus

Verwolde

Locatie: Landgoed

Oud papier wordt

Aanvang: 17:00 uur

Aanvang: 20:00 uur

Verwolde

opgehaald

Aanvang: 12:30 uur

Muziekvereniging

Aanmelden gewenst

Apollo

>> 17 JUNI SPRINGPROEF Locatie: Meiden van

>> 21 JUNI

>> 23 JUNI

>> 24 & 25 JUNI

>> 30 JUNI

Haarman

INFOPUNT ZORG

OPTREDEN

JEUGDKAMP

BUURTTENNIS

EN WELZIJN

GUDULA LOCHEM

Locatie: Laerveld

Locatie: Laerveld

>> 17 JUNI

Locatie: Kulturhus

De Lofstem

SPRINGPROEF

09.00 - 11.00 uur

Aanvang: 15:00 uur

LANDELIJKE

>> 25 JUNI Groot Dochteren

Juli

FNRS

>> 21 JUNI

>> 24 JUNI

Loop

Meiden van Haarman

OPENLUCHTSPEL

FIETSTOCHT :

Locatie: Nabij

>> 1 JULI

In 't Laornse Venne

BEKIJK TUINEN

Slootsmid

WALKING DINNER

>> 17 JUNI

Locatie: 'De Meijer'

Fietsdorp Laren

Vanaf: 10:00 uur

VERWOLDE

BLIJ-DAT-IK-

Verwolde

Start: Leussinkbad

NIET-HOEF-TE-

Aanvang: 20:00 uur

Vanaf: 10:00 uur

RIJDEN-BUS

Locatie: Landgoed

>> 27 JUNI

Verwolde

Zomeravond

Aanvang: 17:30 uur

concert

Aanmelden gewenst

Bestemming:

>> 23-25 JUNI

Mañana Mañana

Clubkampioen-

Muziekvereniging

schappen

Apollo

>> 1 JULI

dames- en

Locatie: Westermark

TEAMSPRINGEN

herenenkel

>> 24 JUNI

Aanvang: 19:30 uur

Locatie: Meiden van

Locatie: Laerveld

GDFestival

(onder voorbehoud)

Haarman

(onder voorbehoud)

>> 2 JULI

>> 23 JUNI

Locatie: Nabij Slootsmid

>> 17 JUNI

OPENLUCHTSPEL

OPENLUCHTSPEL

In 't Laornse Venne

In 't Laornse Venne

Locatie: 'De Meijer'

>> 24 JUNI

>> 28 JUNI

Locatie: 'De Meijer'

Verwolde

OPENLUCHTSPEL

JAARLIJKS UITJE

Verwolde

Aanvang: 20:00 uur

In 't Laornse Venne

LAREN & ORANJE

Locatie: 'De Meijer'

Meer informatie:

Verwolde

zie pagina 11

Aanvang: 20:00 uur

Zomerfeest

Vanaf: 14:00 uur

Kinderopvang

Aanvang: 20:00 uur

Graaf Jantje


ALGEMENE AGENDA | 39

>> 4 JULI

>> 16 JULI

Zomeravond

BLIJ-DAT-IK-

concert

NIET-HOEF-TE-

Muziekvereniging

Aug

>> 16 AUGUSTUS

>> 25 - 27 AUGUSTUS

INFOPUNT ZORG

Clubkampioen-

EN WELZIJN

schappen

RIJDEN-BUS

Locatie: Kulturhus

Gemengd dubbel

Apollo

Bestemming:

09.00 - 11.00 uur

Locatie: Laerveld

Locatie: 't Ruempol

Zwarte Cross

Aanvang: 19:30 uur

Vertrek: 10.00 uur

>> 1 -4 AUGUSTUS

>> 17 AUGUSTUS

Fietsvierdaagse

Houtdorp

‘De Achterhoek’

Leussinkbad

>> 5 JULI

Start: 08:00 uur

Leussinkbad Laren

INFOPUNT ZORG

Evenemententerrein

(onder voorbehoud)

EN WELZIJN

>> 19 JULI

Locatie: Kulturhus

INFOPUNT ZORG

>> 2 AUGUSTUS

>> 26 AUGUSTUS

09.00 - 11.00 uur

EN WELZIJN

INFOPUNT ZORG

Oud papier wordt

Locatie: Kulturhus

EN WELZIJN

opgehaald

09.00 - 11.00 uur

Locatie: Kulturhus

>> 18 AUGUSTUS

Muziekvereniging

09.00 - 11.00 uur

Houtdorp

Apollo

>> 8 JULI Repair Café 09:30 - 13:00 uur

>> 22 JULI

Kulturhus Laren

Oud papier wordt

>> 6 AUGUSTUS

opgehaald

Trekkertrek Laren

Muziekvereniging

Evenemententerrein

Leussinkbad Leussinkbad Laren

Apollo

>> 9 AUGUSTUS >> 9 JULI

>> 26 JULI

INFOPUNT ZORG

>> 18 - 20 AUGUSTUS

FINALE

INFOPUNT ZORG

EN WELZIJN

Exels feest

DORPENCLASH

EN WELZIJN

Locatie: Kulturhus

Kern Exel

Locatie: Laerveld

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 09.00 -

09.00 - 11.00 uur

11.00 uur

BEWUST ZIJN

>> 28 JULI

OP LANDGOED

>> 12 JULI

Samen eten,

INFOPUNT ZORG

schuif maar an!

EN WELZIJN

Locatie: Kulturhus

>> 12 AUGUSTUS

Locatie: Kulturhus

Aanvang: 17:00 uur

Repair cafe

09.00 - 11.00 uur

>> 15 JULI

>> 19 AUGUSTUS

VERWOLDE Locatie: Landgoed Verwolde

09:30 - 13:00 uur

>> 20 AUGUSTUS

Kulturhus Laren

Natuur-Pannenkoekenrit

>> 13 AUGUSTUS

Toeristenbelang

NIET-HOEF-TE-

>> 30 JULI

PROEVERIJ

Laren

RIJDEN-BUS

Natuur-Pannen-

VERWOLDE

Vanaf: 10:00 uur

Bestemming:

koekenrit

Locatie: Landgoed

Start: 't Langenbaergh

Zwarte Cross

Toeristenbelang

Verwolde

Vertrek: 12.40 uur

Laren

Aanvang: 12:30 uur

Start: 't Langenbaergh

Aanmelden gewenst

BLIJ-DAT-IK-

Vanaf: 10:00 uur


40 | ADVERTORIAL

Maakproeven kennis met de Sfeer ondernemers & ideeĂŤn van: op doen in de inspiratietuin. locatie: Tuincentrum Haneveld

Haneveld helpt graag bij het ontwerpen en realiseren van een inspirerende tuin. Ook kunt u bij Haneveld terecht voor prachtige boeketten, planten en bloemen. Van een compleet tuinontwerp of de aanleg en onderhoud

In de inspiratietuin staan een

van uw tuin: bij Haneveld groeit er altijd iets moois uit!

aantal robuuste buitenhaarden

Voor meer informatie

van Las- & metaalbewerking

kijk op:

Dijkerman. De haarden worden

haneveldlaren.nl

gemaakt van duurzaam Cortenstaal, een materiaal dat heel gelijkmatig roest en een lange levensduur heeft. Er zijn een aantal standaardmodellen verkrijgbaar, maar uiteraard is maatwerk ook mogelijk.

Voor meer informatie kijk op: lasbedrijfdijkerman.nl

De nieuwe 3D-configurator van Lugarde maakt het mogelijk Met 25 jaar ervaring in het ontwikkelen, verkopen en monteren van diverse systemen kan Veranda & Terras u diverse mogelijkheden laten zien die er zijn op het gebied van buitenleven. Van veranda’s en bestrating tot schuifwanden en zonwering. Door samenwerking met verschillende bedrijven kan Veranda & Terras het totale buitenleven voor u verzorgen.

Voor meer informatie kijk op: verandaenterras.nl

om je eigen tuinhuis, veranda of garage in een paar simpele stappen te ontwerpen en vanuit elke gewenste hoek te bekijken. Door de vele mogelijkheden ontwerp en realiseer je eenvoudig jouw ideale tuinhuis!

Ontwerpen kan via lugarde-configurator.nl


ADVERTORIAL | 41

Naast het zagen van bomen op locatie, levert Bert Braakman van Mobiele Houtzagerij Braakman ook eiken en douglas

Als 5-sterren specialist

planken en balken, betonpoeren en Remmers beits. Bent u

verzekert het Team van

van plan een houten tuinhuis, veranda of garage te bouwen?

KeiZon Zonwering &

Met 20 jaar ervaring in

Geveltechniek goed advies,

het vak denkt Bert ook

vakmanschap, kwaliteit,

graag mee over de

service en garantie. Naast

constructie en realisatie

een ruim aanbod aan binnen-

van uw bijgebouw.

en buitenzonwering heeft KeiZon ook een uitgebreid productassortiment voor het terras. Zowel over-

Voor meer informatie kijk op:

kappingen met een vast als beweegbaar dak behoren tot

mobielehoutzagerijbraakman.nl

de mogelijkheden.

Voor meer informatie kijk op: keizon.nl

Voor een mooi gazon JK Montage is hĂŠt adres waar u terecht kunt voor het

moet het gras vaak

leveren en plaatsen van afrasteringen, hekwerken en

gemaaid worden, wat

schuttingen. Daarnaast behoren terrasoverkappingen,

een tijdrovende klus is.

vlonders en beschoeiingen ook tot de mogelijkheden. Van

Gelukkig is daar een

ontwerp en advies tot en met de oplevering zorgt Jan

oplossing voor: de

Koeslag voor vakwerk en het gewenste eindresultaat.

robotmaaier. Voor

Voor meer informatie

zowel particulieren als bedrijven levert Almat Tuin & Park

kijk op: jkmontage.nl

de juiste machine. Daarnaast kunnen zij het onderhoud en eventuele reparatie in de werkplaats of, met behulp van de servicebus, op locatie verzorgen.

proeven ideeĂŤn oen in inspiratietuin.

uincentrum Haneveld

Voor meer informatie kijk op: almatlaren.nl

Openingstijden

Locatie:

ma:

8.00 tot 18.00 uur

do:

8.00 tot 18.00 uur

Holterweg 56

di:

8.00 tot 18.00 uur

vr:

8.00 tot 20.00 uur

7245 SC Laren (Gld)

wo:

8.00 tot 18.00 uur

za:

8.00 tot 16.00 uur

f inspiratietuinlaren


42 |

Directievoering en toezicht Kostencalculaties Advisering omvormingsplannen terreininrichting Opstellen aanleg en onderhoudsbestekken openbare ruimtes Kwaliteitsmeting openbare ruimtes

Bekijk de BBQ-folder op onze website

ANDRÉ VAN DE POL,

Opstellen bestek en tekening bouw- en woonrijp maken

keurslager

Deventerweg 33, 7245 AW Laren (Gld.) Tel. 0573 - 40 12 37 www.vandepol.keurslager.nl info@vandepol.keurslager.nl KeurslagervandePol

Pak je kansen met Multicopy!

Magazine_Adv_VandePol.indd 1

www.projectbegeleidingbuitenruimten.nl Zutphenseweg 13a • 7245 BK Laren (Gld.) • 06 255 779 09 gerrit@probebu.nl •

Gerrit Oortgiesen

Probebu_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1 24-03-16 09:13

Er zijn voor organisaties weer volop kansen om te groeien. Maar de tijden zijn veranderd en dat vraagt om nieuwe, frisse, geïntegreerde communicatie. De metamorfose van Drukkerij Lammerdink tot Multicopy The Communication Company zorgt ervoor dat u uw kansen effectief, efficiënt en creatief bereikt. Multicopy kan veel meer dan u denkt. Zoals bijvoorbeeld: Huisstijldrukwerk Folders en brochures (Mobile) websites Direct mailings Sign / belettering Posters (Bedrijfs)kleding Vlaggen en banieren Autoreclame

Adressenbestanden E-mailcampagnes Crossmediacampagnes Promotionele artikelen Billboards Beurspresentaties en -stands Raamstickers

Bel voor een afspraak, vrijblijvend advies of offerte: 06 - 30 44 18 81 of stuur een mail info@verandaenterras.nl Onze showmodellen staan opgesteld bij: De Inspiratietuin Holterweg 56, Laren Gld Burg. Leenstraat 54, 7242 AB Lochem Tel. 0573-254630, www.multicopy.nl/lochem

WWW.VERANDAENTERRAS.NL

20-08-16 10:55


BEAUT YDAG LOCHEM | 43

10 jaar Beautyday Lochem! Wat ruim 10 jaar geleden als een gedachte begon (na een

voetreflextherapeuten, fysiotherapeuten,

eigen ervaring), is Beautyday Lochem uitgegroeid tot

kapsters en visagisten. Ook kon men deel-

een jaarlijks evenement. Gedragen door vele vrijwilligers, ondernemers en sponsoren uit Lochem, Barchem, Laren

nemen aan een workshop, werd er een mooie portretfoto gemaakt en indien nodig was er een arts voor het luisterende oor.

en omstreken, krijgen 30 vrouwen die ”geraakt” zijn door kanker een verwendag aangeboden.

Stralende gezichten bij vrijwilligster Hendrien van der Poel en gast Miek Weterkamp

Stralende glimlach De lunch is met mooie producten

De 10de editie!

gesponsord door Lochemse en Larense

We kijken terug op een fantastische

ondernemers en werd mooi gepresenteerd

10de verwendag die we op 9 april

door de koks van het Woodbrooke hotel tot

organiseerden in het Woodbrooke

een mooi buffet. Tijdens het buffet was er een

hotel in Barchem. Dertig gasten

optreden van de “Goodnightladies”. Aan het

werden deze dag verwend door

eind van de middag gingen onze gasten met

meer dan 50 vrijwilligers. Onze

een stralende glimlach en een goed gevulde

gasten zijn allen getroffen door

goodybag emotioneel naar huis. De reacties

de ziekte kanker en waren op dat

waren dit jaar weer zo bijzonder warm, zoveel

moment of nog in behandeling of

liefde, aandacht en genegenheid heeft hen

hadden de zware therapieën net

goed gedaan! En... daar doen we het met z’n

achter de rug. Beautyday Lochem

allen voor!

wil deze vrouwen een hart onder de riem steken, aandacht geven, even

Zilveren Knoop

laten vergeten, laten genieten en alle

Als klap op de vuurpijl werd de Larense

narigheid verzachten, om er daarna

Jeannette te Riele verblijd met de “Zilveren

weer wat beter tegenaan te kunnen.

knoop” uitgereikt door burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve. Voor haar betekent

Vrijwilligster Rita Oortgiesen

Hartverwarmend

dit een fantastisch bijzondere waardering

Beautyday Lochem is een geweldig

voor haar vele werk en haar tomeloze inzet

evenement om trots op te zijn, in één

de afgelopen jaren. Dit jubileumjaar was voor

woord: HARTVERWARMEND.

Jeannette tevens een mooi moment om het

Zonder zoveel support zou een verwendag

stokje over te dragen. Deze wordt met veel

Beautyday Lochem wordt

onmogelijk zijn. Meer dan 300 vrouwen

enthousiasme overgenomen door Anke

volgend jaar georganiseerd op

mochten inmiddels de ‘warme’ handen

Mekking, die samen met Josje Krabbenborg

ervaren. Even in het middelpunt staan. Onze

de organisatie van deze dag voort zal zetten.

zondag 8 april bij Landgoed Ehzerwold te Almen.

gasten lieten zich verwennen door schoonheidsspecialistes, manicures, pedicures,

www.beautydaylochem.nl


44 | BRASSERIE DE MÖLLE

“BRASSERIE DE MÖLLE”:

in handen van Exelse gemeenschap Toen een jaar geleden bekend werd dat dorpscafé “de Exelse Molen” te koop kwam, kwamen de inwoners van Exel in actie. Het mocht niet zo zijn dat hun café, restaurant en dorpshuis in 'verkeerde handen' kwam. In 2015 werd na een fikse verbouwing, mede

Peter Noordanus, één van de initiatiefnemers

mogelijk gemaakt door een grote groep

en bestuursleden van ‘De Mölle’. “Exel is een

vrijwilligers, het Dorpshuis van Exel

kleine, maar zeer actieve gemeenschap met

gerealiseerd. Toen het pand te koop kwam

veel verenigingen en activiteiten. We waren

wilden de Exelnaren ervoor zorgen dat dit

bang dat het pand gekocht werd door een

Dorpshuis behouden bleef.

ondernemer die niet bij het dorp past en niet betrokken is bij de gemeenschap.”

Het heft in eigen hand Op een warme zomeravond bedacht een

Ze besloten het heft in eigen hand te nemen.

betrokken groep inwoners een plan: we kopen

“Inmiddels heeft de Mölle certificaathouders

het pand op met de gemeenschap. We spraken

(zo’n 50 personen), aandeelhouders (18 personen), een management team (6 personen) en een dagelijks bestuur (3 personen).” Peter is één van de drie bestuursleden. “Ik ben eigenlijk net met pensioen, maar inmiddels is dit voor mij een fulltime baan.” Beschikbaar voor de Exelse gemeenschap De plannen zijn groots. “Ons belangrijkste doel is het beschikbaar houden van het pand voor de Exelse gemeenschap.” Het verouderde café van de Mölle wordt omgebouwd tot brasserie met als thema: “loungen in het groen”. “De

Initatiefnemers Peter Noordanus, Ruud van Noord, Romke de Vries, Appie Kleine Haar en Henri van Heeckeren.

Ons belangrijkste doel is het beschikbaar houden van het pand voor de Exelse gemeenschap.


BRASSERIE DE MÖLLE | 45

brasserie wordt één grote ruimte en

Doordeweeks zijn er ook veel

krijgt een landelijke/industriële sfeer.

vrijwilligers die klussen aanpakken.

De industriële elementen stammen

Het is mooi om te zien hoe betrokken

uit de jaren ‘20 tot ’50. Het café in

de hele gemeenschap is.”

Exel stamt uit het tijdperk van de

oude “Mölle”, de silo/Maalderij bij

Speciaalbier

Elweco. Op vrijdag brachten de

Naast de gewone kaart met

boeren daar hun graan naartoe en

typische brasserie gerechten

haalden ze het meel op. De fles

willen de Exelnaren zich gaan richten

Oude Lochemseweg 4

jenever kwam dan op tafel en daar

op speciaalbier. “We hebben een

7245 VJ Exel/Laren Gld

is het ‘café’ ontstaan.” De sfeer van

eigen bier: D’Exelse kracht. Daar-

toen moet terugkomen in het

naast hebben we een speciaalbier

Tel.: 0573 25 10 26

interieur van de brasserie.

genaamd “De Heeren van Ampsen”,

info@demolle-exel.nl

met spelt dat verbouwd is op landDe plannen

goed Ampsen.” De Mölle moet een

www.demolle-exel.nl

De eerste fase van de opknapbeurt

gezellige plek zijn waar de inwoners

F: @BrasseriedeMölle

is klaar: de buitenkant. Het pand

van Exel en omgeving gemoedelijk

heeft een andere kleur gekregen en

samen kunnen komen en gasten

het terras heeft een make-over

kunnen genieten van de sfeer en

gehad. Er zijn loungebanken

ambiance.

gemaakt, met hout uit de bossen van Ampsen. De volgende stap is het

Vacatures:

opknappen van de binnenkant. “Het

Brasserie ‘De Mölle’ is op zoek

wordt nog een flinke verbouwing.

naar weekendkrachten en een

Het café en het eetgedeelte worden

vaste medewerker. Voor meer

één ruimte, met verschillende

informatie neem contact op.

hoogtes. Op de bovenverdieping worden verschillende vergaderzalen gerealiseerd.” “We krijgen heel veel hulp van vrijwilligers. Elke zaterdag is hier een grote groep aan het klussen.


46 | V.V. WITK AMPER S

Finale Penaltybokaal: winnaar Kay van Haren van heren 1 worden er in de rust penalty’s geschoten door de E- pupillen voor de penaltybokaal. Bert Wesseldijk, Henk Rekers en

Foto: Jan Dijkerman

Tijdens iedere thuiswedstrijd

Henk Oudenampsen gaven hierbij commentaar en leiden de series altijd in goede banen. Op 14 mei was het dan zover. De dag waarop de finale van de penalty bokaal wordt gehouden. In de rust van de wedstrijd van heren 1 is het de beurt aan de “penalty specialisten”. Na diverse voorrondes en halve finales zijn er vier talenten overgebleven namelijk: Loes Boogaerdt, Joran Boesveld, Kay van Haren en Bob Schutte. Het toegestroomde publiek gaat er eens goed voor staan. De keeper van heren 2, Rinze Onis, is er klaar voor. Elke deelnemer mag 5 penalty’s nemen. De eerste bal wordt door Loes Boogaerdt klaargelegd en ze schiet onberispelijk de bal in de hoek, de keeper

Paul Bosvelt en Fonds Gehandicaptensport maken Speciaal Voetbal blij! Het was zaterdag 6 mei een mooie dag voor de Witkampers en voor het Speciaal Voetbal in het bijzonder.

is kansloos. De andere deelnemers volgen het voorbeeld en weten allemaal wel enkele keren het net te vinden. Naarmate de laatste paar “elfmeters” genomen moeten worden gaan de zenuwen een beetje meespelen.

Dit seizoen zijn we, zoals bekend, gestart met Speciaal Voetbal voor kinderen die het om wat voor reden

Uiteindelijk is het Kay van Haren die zijn zenuwen het best onder

dan ook niet lukt om deel te nemen aan het reguliere

controle heeft en en hij verdient de grote beker. Kay ontvangt de

voetbal.

beker uit handen van de hoofdtrainer van de E-jeugd Henk Rekers. Elke finale deelnemer krijgt ook nog een prachtige en lekkere

Met veel plezier en enthousiasme trainen een groep

voetbalschoen van chocolade, aangeboden door Bakker Wijnand.

spelers al het hele seizoen op zaterdagmorgen op de

Dan nog even op de foto met de prachtige prijzen en dan snel naar

velden van de Witkampers. Door aangepaste

de trotse ouders en familie. Kay van harte gefeliciteerd en de

trainingen wordt geprobeerd om de kinderen

overige deelnemers allemaal bedankt voor jullie inzet en wellicht

duidelijkheid en structuur te bieden. Er wordt rekening

tot een andere keer.

gehouden met de beperking van het kind. Op dit moment zijn de plannen om in competitieverband te gaan spelen op een lager pitje gezet. Eigenlijk vinden de kinderen het wel prima zoals het nu gaat, lekker voetballen op zaterdagmorgen. Wellicht zullen ze een keer een oefenwedstrijdje gaan spelen Foto: Jan Dijkerman

om te wennen.


V.V. WITK AMPER S | 47

VOETBALVERENIGING

Witkampers

Dit allemaal onder het motto: niets moet en het plezier is het belangrijkste! Enige tijd geleden hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij het Fonds Gehandicaptensport een subsidie aan te vragen. Al vrij snel werd bekend dat de subsidie van € 5.000,- is toegekend voor de verdere ontwikkeling van het Speciaal Voetbal. Zaterdag 6 mei werd deze cheque door de voorzitter van het Fonds Gijs van Butselaar uitgereikt aan penningmeester Erna Niels en Henk Koerselman van de Werkgroep Speciaal Voetbal.

Wereldbakker Wijnand: nieuwe hoofdsponsor!

Deze feestelijke gebeurtenis viel samen met een gasttraining van Paul

Met ingang van het seizoen

Bosvelt die al gepland stond voor deze dag. De oud-international en speler

2017/2018 is Wereldbakker

van Go Ahead Eagles, FC Twente, Feyenoord, Manchester City en Heerenveen

Wijnand, naast Witkamp Laren,

verzorgde samen met de vaste trainers de training. In een ontspannen en

de nieuwe hoofdsponsor van

ongedwongen sfeer genoten de spelers van de aanwezigheid van de bekende

v.v. Witkampers voor de aan-

oud-voetballer. Na afloop was er volop tijd voor foto’s en handtekeningen,

komende vier seizoenen. Hier

hiervan maakten zowel spelers als ouders en andere aanwezigen gretig gebruik.

zijn wij natuurlijk hartstikke blij

Het werd op deze manier een in alle opzichten geslaagde ochtend.

mee en wij willen Wijnand & Geja Stegeman dan ook via deze weg

Wil je meedoen?

al bedanken! Op naar een nieuw

Benieuwd naar de activiteiten van het Speciaal Voetbal team? Kom gerust

succesvol seizoen!

een keer kijken op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur op het Leussinkpark in Laren.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1929 • Locatie: Holterweg 47, Laren (Gld) • Aantal leden: circa 700 • Contact: info@witkampers.nl • Website: www.witkampers.nl


48 | BASISSCHOLEN

Wat hebben kinderen nodig? Afgelopen schooljaar hebben de kinderen gewerkt aan het verbeteren van hun motorische vaardigheden naar aanleiding van de uitkomsten van de FITtest die alle kinderen van groep 5 t/m 8 vorig schooljaar hebben gehad. Op 30 maart was de herhaling van de FITtest voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Uitkomsten

DE INFORMATIEAVOND:

afname van de test dat een heleboel leerlingen

Rust en Slaap

goede vorderingen hebben gemaakt. Een groot

Kinderen hebben veel rust en slaap nodig. In onze tijd, waarin kinderen

compliment voor de kinderen en de leer-

overspoeld worden door prikkels is het van groot belang dat kinderen

krachten die samen tijdens de gymlessen juist

genoeg slapen en tijden van rust krijgen om te verwerken wat zij aan

ook die zaken aandacht hebben gegeven die

prikkels hebben binnengekregen.

hebben we nog niet gehad. Wel bleek tijdens de

afgelopen jaar wat zwakker waren, denk daarbij aan coördinatie – lenigheid – conditie.

Rust is een moment waarbij het kind geen extra prikkels krijgt, een pas op de plaats krijgt om te verwerken wat het allemaal heeft gezien,

Om goede motorische, cognitieve en sociaal-

gehoord, bewogen, gevoeld, etc. etc. Dit is belangrijk om de prikkels

emotionele vaardigheden te kunnen ontwikkelen

te verwerken in de hersenen en zo hun kennis op te slaan. Zo rijpen de

zijn een aantal factoren van belang, zoals

hersenen tijdens slapen en rusten!

voldoende rust. Hiervoor hebben we Hanneke Poot uitgenodigd op donderdag 8 juni. Zij is

Als kinderen te weinig rust krijgen, dus te weinig momenten hebben

kinderfysiotherapeut, psychomotorisch

om hun prikkels te verwerken, ontstaan er hiaten in hun kennis. Zij

remedial teacher en docente.

hebben de prikkels wel ontvangen maar geen tijd gehad om ze een plek te geven. Daarbij kunnen kinderen overprikkeld raken, wat te zien is in hun gedrag. Zij worden narrig, geïrriteerd, snel boos of trekken zich terug, zijn moeilijk aanspreekbaar en er ontstaan snel conflicten. In de kinderopvang wordt vaak het geluid gehoord dat peuters van ouders niet meer “plat” mogen, omdat zij anders ’s avonds niet kunnen slapen. Het te kort aan rust en slaap is in onze maatschappij een steeds vaker voorkomend probleem, in de Kinderopvang, op scholen en in de puberteit. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen: hun gedrag en leerprestaties! Er werd onder andere besproken: • Wat is rust en wat is slapen?

Openbare

• Wat hebben kinderen nodig om tot rust te komen?

Daltonbasisschool

• Wat hebben kinderen nodig om te slapen?

de Branink

• Wat zijn de belemmeringen voor kinderen waardoor zij niet

Verwoldseweg 14

7245 AH Laren (Gld)

• Wat zijn de gevolgen van tekort aan rust en slaap?

Tel. 0573 - 40 18 76

• Welke ondersteuning hebben kinderen hierin nodig van de

branink.poolsterscholen.nl

volwassenen?

tot rust komen en tot slapen?


BASISSCHOLEN | 49

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER

Groep 7/8 naar Technieklokaal

Berkelstreek Techniek is interessant, techniek is

veelzijdig. Zonder techniek zou onze samenleving er heel anders uitzien. Het is daarom van groot belang dat er aandacht blijft voor techniek in het algemeen en techniekbevordering in het bijzonder. Door kinderen op de basisschool al in aanraking te laten komen met techniek hopen we dat er meer kinderen zijn die daar hun vervolgopleiding en beroep in gaan zoeken. Om aan dat doel bij te

opdrachten ontwikkeld. Deze worden

dragen bezoekt groep 7/8 van de Prins

web-based aangeboden waardoor de

Willem Alexanderschool vier keer per

leerlingen van de basisscholen zich

jaar Technieklokaal Berkelstreek. En

tijdens de lessen op school kunnen voor-

natuurlijk omdat het gewoon leuk is!

bereiden. De opdrachten sluiten aan bij de kerndoelen voor techniek.

Technieklokaal Berkelstreek bezit een

uit een boek werken, want ik denk dat je hier meer van leert.”

modern technieklokaal. Leerlingen uit

Leerlingen van onze school zijn

de groepen 7 en 8 krijgen er de

enthousiast over de technieklessen:

Voor meer informatie kunt u eens kijken

mogelijkheid te ervaren hoe leuk

“De eerste techniekles was even wennen

op www.btoberkelstreek.nl

techniek is. Ze gaan aan de slag met

voor mij. Met al die machines had ik nog

allerlei zaken die betrekking hebben op

nooit gewerkt. Je maakte wel hele leuke

Hier zijn ook nieuwsbrieven te vinden

onder andere metaal, elektrotechniek,

dingen die je thuis kon gebruiken en die

waarin onze leerlingen aan het woord

installaties en bouw. In samenwerking

ook nog handig waren, zoals de

zijn.

met andere technieklokalen zijn er

brievenhouder. Ik vind dit wel leuker dan

Prins Willem Alexanderschool   Verwoldseweg 18 7245 AH Laren Tel. 0573 - 40 1 8 56 www.schoolpwa.nl


os-3 1

STURRIS BV LAREN (GLD)

AFVALBRENGPUNT

Voor zowel zakelijke als particuliere klanten.

LEVERING VAN DIVERSE MATERIALEN

Bijv. vulzand, houtsnippers, compost en diverse soorten split, grond en bestratingsmaterialen.

STRAATWERK GRONDWERK RIOLERING SLOOPWERK Blauwhand 1 7245 BV Laren GLD Tel. 0573 40 13 03

WWW.STURRISLAREN.NL WWW.GRONDWEG.NL

Jan Aaltink | Muziekles

50 |

De school voor jong en oud waar muziek in zit! •

Keyboard

Piano

Accordeon

Steirische Harmonika

Individueel les maar ook veel aandacht voor samen muziek maken.

Jan Aaltink, muziekles Adres: Holterweg 71a, Laren Tel:

06 51 83 84 93

Mail:

janaaltink@hetnet.nl

www.janaaltink.com

18-11-16 07:27 Laren!MagazineNR5_Adv_Aaltink.indd 1

22-05-17 17:37


OJ WL | 51

OJWL – Trekkertrek Na een week die in het teken staat van Fietsdorp Laren, is het zondag 6 augustus 2017 tijd voor spektakel op het evenemententerrein in Laren! Dit jaar organiseert

Mobiele pagina Om de scores live bij te houden, kunt u dit jaar ook weer gebruik maken van een mobiele

Open Jongeren Werk Lochem alweer voor de 27ste keer

internetpagina om de tussenstanden te

de Larense trekkertrekwedstrijd. Dit spektakel

volgen. Zo hoeft er niet meer geschreven te

wordt gehouden op het evenemententerrein aan de Verwoldseweg.

worden, waardoor er niets van de actie wordt gemist! We hopen u allen te mogen verwelkomen op

Deelnemers

AGENDA 17 JUNI BLIJ-DAT-IK-NIETHOEF-TE-RIJDEN-BUS

zondag 6 augustus in Laren.

Op zondag zal de eerste trekker om 10:00 uur voor de sleepwagen verschijnen. Ook dit

Het terrein is vanaf 09.30 uur voor publiek

jaar zal het deelnemersveld weer rond de 120

geopend.

deelnemers liggen. De deelnemers zullen in 13 verschillende klasses uitkomen. De lichtste

Meer informatie: www.ojwl.nl

Mañana Mañana

klasse is de 2.800 kilo en de zwaarste de

Facebook: TrekkertrekOjwl

Vertrektijd: volgt

9.000 kilo! Ook zijn er altijd nog een aantal

Bestemming:

sportklassen die met speciaal geprepareerde

15 JULI

tractoren proberen een “full pull” te behalen.

BLIJ-DAT-IK-NIETHOEF-TE-RIJDEN-BUS

Ook aan de kleintjes is gedacht!

Bestemming:

Ook aan de kleintjes is gedacht door

Zwarte Cross

verschillende attracties op het terrein te

Vertrek: 12.40 uur

plaatsen, waaronder reuze springkussens en een draaimolen. Voor de kinderen tot 12

16 JULI BLIJ-DAT-IK-NIETHOEF-TE-RIJDEN-BUS

jaar die nog meer actie willen, wordt er elk jaar een echte traptrekkerrace/skelterrace gehouden. Hierbij gaat het niet om het

Bestemming:

gewicht van de traptrekker/skelter, maar om

Zwarte Cross

de leeftijd van de chauffeur. Ook hierbij zijn er

Vertrek: 10.00 uur

verschillende mooie prijzen te winnen. De race wordt gereden op de officiële trekkertrek

Houdt de Facebook in de gaten betreffende de vertrektijden: OJWLdeblijdatikniethoefterijdenbus

baan.


52 |


KULT URHUS | 53

Een onafhankelijke, multifunctionele accommodatie, met een centrale ontvangst- en ontmoetingsruimte.

Oplaadpunten elektrische auto’s en elektrische fietsen

en in een persoonlijk gesprek met de medewerker uw

Middels de financiële ondersteuning van belangen-

vraag voorleggen. Het punt wordt in principe gerund door

vereniging Wakker Laorne, Fonds ANWB en Fonds 1819

vier vaste mensen, die elk hun eigen specialisatie hebben.

is het mogelijk geweest om naast de aanpassing van de toegankelijkheid van het gebouw ook een oplaadpunt

In overzicht:

voor elektrische auto’s en E-bikes te realiseren. Wanneer

EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND:

je gebruik maakt van een publieke laadpaal moet je wel

Tom Verreussel, wijkverpleegkundige bij Gudula.

een laadabonnement hebben. Met deze pas kan je bij de

TWEEDE WOENSDAG VAN DE MAAND:

publieke oplaadpunten stroom tanken.

Marian de Hoop, mantelzorgconsulent van SWL. DERDE WOENSDAG VAN DE MAAND: Henny Kooke, maatschappelijk werker gebiedsteam. VIERDE WOENSDAG VAN DE MAAND: Anja Rouwenhorst, Budget Adviescentrum Lochem. Omdat al deze mensen veel kennis hebben van de sociale kaart van de gemeente, kunnen ze gemakkelijk doorverwijzen naar de juiste persoon als een vraag niet direct te beantwoorden is.

AGENDA ELKE 2

DE

Infopunt Zorg en Welzijn: elke woensdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur! Een wekelijks inloopspreekuur in Kulturhus ’t Kruispunt, bemenst door medewerkers van Stichting Welzijn Lochem en enkele zorg-professionals. Voor al uw vragen

ZATERDAG VAN DE MAAND

Repair Café 10:00 - 12:00 uur ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

Schuif Maar An: Samen eten 17:30 - 19:30 uur

over mantelzorg, taxivervoer, financiën, zorg aan huis of andere zaken kunt u hier terecht. Het inloopspreekuur is

ELKE WOENSDAGOCHTEND

er om u wegwijs te maken in de mogelijkheden en om u te

Infopunt Zorg en Welzijn

helpen met uw vraag of probleem. Elke woensdagmorgen

09:00 - 11:00 uur

tussen 9 en 11 uur kunt u vrij binnenlopen in het Kulturhus


54 | ADVERTORIAL

Van strak in pak tot spijkerbroek en klompen: EEN KLEIN KIJKJE IN HET LEVEN VAN EDUARD WOLF Bijna twee jaar geleden kochten Eduard Wolf en zijn vrouw Annelies het huis de ‘driesprong’ op de hoek Ooldselaan en Deventerweg. De oorspronkelijk Eefdenaar is verantwoordelijk voor de totale sales-divisie ‘Vans’ van Wensink Mercedes-Benz. Wensink Automotive

scheidend omdat we alles onder één

betrokken ondernemers het dorp heeft.

Wensink Automotive bestaat uit 24

dak hebben: verkoop van nieuwe en

Het is een hele actieve gemeenschap.”

bedrijven waaronder een groot aantal

gebruikte wagens, lease, verzekeringen,

Dit jaar zijn de ondernemers van harte

dealers, twee schadebedrijven en zelfs

onderhoud, reparatie en schadeherstel.

welkom bij Wensink Apeldoorn tijdens

een eigen leasemaatschappij. Wensink

Een compleet pakket aan de klant

het jaarlijkse bedrijfsbezoek van de

heeft alles onder één dak. “De totale

bieden en daarmee de klant ontzorgen,

vereniging. Ook heeft hij zich

sales-divisie bedrijfswagens valt onder

is het belangrijkste doel."

aangesloten bij de Larense Kermis

mijn verantwoordelijkheid. We leveren

commissie: “Dat wordt paaltjes trekken

ruim 3000 Mercedes bedrijfswagens

Larense ondernemers

in september!” Eduard heeft twee

aan uiteenlopende ondernemers: van

Als ondernemer in Laren heeft Eduard

kinderen: dochter Cindy (22), zij

grote taxibedrijven tot de bouw-

zich aangesloten bij de ondernemers-

studeert in Eindhoven, en zoon Julian

aannemer op de hoek. We zijn onder-

vereniging. “Het verbaasde me hoeveel

(19), hij combineert school met zijn passie voetbal en speelt bij de beloften van Go Ahead Eagles. “Met de kermis hebben we altijd een hoop logees.” In zijn vrije tijd sleutelt hij aan oude Vespa’s. “Ik vind het heerlijk om in m’n oude kleren en klompen rondom het huis of in de schuur aan de gang te gaan.”

Wensink Automotive is de grootste Mercedes-Benz bedrijfswagendealer van Nederland.


ADVERTORIAL | 55

Wensink Automotive is de grootste bedrijfswagendealer van Nederland. De klanten Stichting Eagles against ALS

van Wensink mogen vertrouwen op een

Naast zijn werk zat Eduard tot voor kort in de raad van

professionele dealerorganisatie, waarbij

commissarissen van Go Ahead Eagles en is hij lid van de

volledig gedacht wordt aan de ondernemende

Rotary serviceclub RIO te Zupthen. Ook heeft hij de Stichting

klant. Als Mercedes-Benz VanPro Center

Eagles against ALS opgericht. “Mijn beste vriend Erik kreeg op

maken zij 5 beloftes waar:

18 januari 2016 de diagnose ALS. Met de stichting organiseren we evenementen waarvan de opbrengst naar de Stichting ALS

1. Pro in keuze. We bieden altijd ruime keuze in

Nederland gaat en Erik. Hard werken is belangrijk, maar als je

beste vriend zo’n diagnose krijgt besef je je wel welke dingen

bedrijfswagens.

er écht belangrijk zijn in het leven.”

2. Pro in service. Onze monteurs zijn

nieuwe en gebruikte Mercedes-Benz

gespecialiseerd en gecertificeerd in de

Bezichtigen of contact

bedrijfswagens, en weten deze in optimale

Nieuwsgierig geworden naar de bedrijfswagens van

conditie te houden.

Mercedes Benz? Wensink bedrijfswagens heeft een

3. Pro in experts. Onze verkopers zijn experts

vestiging in Deventer en Apeldoorn en de wagens zijn

op het gebied van bedrijfswagens en bieden

tevens te zien bij Truck & Trailerservice in Lochem.

u daarom het beste advies. Transparant en

betrouwbaar. 4. Pro in beschikbaarheid. Extra ruime

openingstijden, ook in de werkplaats. Zo

wordt stilstand tot het minimum beperkt.

5. Pro in mobiliteit. Wij doen er alles aan om uw

bedrijfsauto te laten rijden, wij houden u

Hoofdkantoor Wensink

mobiel. Mocht dit niet lukken, dan kunt u

Lippestraat 2, Zwolle

bouwen op passend vervangend vervoer.

Tel. (038) 425 57 55 info@wensink.nl www.wensink.nl


56 | MEIDEN VAN HAARMAN

Zeer geslaagde tripalon op 23 april Op 23 april moesten alle ruiters al vroeg uit de veren om zichzelf en hun pony klaar te maken voor de Tripalon.

AGENDA 17 JUNI Springproef 18 JUNI Springproef Landelijke FNRS Zitcompetitie (met 12 ruiters van Meiden van Haarman)

De tripalon is een wedstrijd bestaande uit drie

Certificaat Buiten Rijden

disciplines van de paardensport. In de ochtend

Op 26 mei zijn wij gestart met het Certificaat

reden de ruiters en amazones een dressuurproef.

Buiten Rijden 1 , dit is het eerste deel van de

In de middag gingen zij van start met een spring-

cursus voor het Ruiterbewijs. Hiermee kun je

parcours en aansluitend het crossparcours. Het

uiteindelijk zelfstandig buitenrijden. Het eerste

was weer een zeer geslaagde dag!!

gedeelte bestaat uit vijf lessen incl. theorie. Ook voor niet-leden is dit een erg leerzame cursus!

De winnaars van de verschillende klasses; F4

Emmelien Heuver en MVH Oril

Teamspringen

F5

Laura Planque en MVH Kobus

Het team betaat uit 1 teamcaptain, dit is een

F6

Sophie Kok en MVH Hummer

nationale of internationale springruiter en drie

F 8

Lynn Blom en MVH Amber

ruiters van MVH.

Eigen paard/pony: Britt Vissers en Carlo in de Wei Eigen paard/pony: Sam Klein Kranenbarg en

Ponykamp

Alegria

In de zomervakantie kun je weer een hele week op ponykamp komen en je “eigen” pony verzorgen.

1 JULI Teamspringen

Ook de komende tijd zijn er weer volop leuke

Wij hebben vier weken ponykamp 9 t/m 15 juli

activiteiten bij de Meiden van Haarman. Zie de

en 16 t/m 22 juli, daarna zit de manege twee

agenda hiernaast voor alle evenementen.

weken dicht en hebben de pony's vakantie. Op 6 augustus beginnen wij weer met een week ponykamp en vakantie lessen. De laatste week ponykamp is van 13 t/m 19 aug. Ben je geen ruiter bij MVH maar lijkt het je wel leuk om met bovenstaande activiteiten mee te doen, dan kun je altijd informeren naar de verschillende mogelijkheden.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 2016 • Adres: Verwoldseweg 29, Laren Gld. Aantal leden: 300 Contact: Tel. 06 - 18 03 40 99 • Website: www.demeidenvanhaarman.nl


EHBO L AREN | 57

De EHBO vereniging heeft u nodig! Er wordt door lokale evenementen vaak een beroep op ons gedaan en dat doen wij natuurlijk graag maar... Wij hebben meer EHBO'ers nodig om uw veiligheid te garanderen! Nieuwe cursus

de St. Steffenrijders. Bovenstaande lijst is niet

In de vorige uitgave van dit magazine heeft de

helemaal compleet. Er zijn nog een aantal kleinere

EHBO vereniging Laren aangegeven dat bij

evenementen en een aantal organisaties moeten

voldoende opgave er een cursus zou komen voor

nog data doorgeven van hun activiteit.

nieuwelingen. Er is echter weinig respons gekomen op deze oproep, waardoor de cursus

Voetbalvereniging Witkampers

nog op zich laat wachten. Dat is jammer, omdat

Daarnaast is bij voetbalvereniging Witkampers

de vereniging voldoende leden wil houden om alle

een EHBO’er aanwezig op zondagochtend als er

organisaties die een aanvraag doen voor EHBO’ers

gevoetbald wordt en bij hun toernooien. Zoals al

bij hun evenementen, ook te voorzien van die

gemeld wordt er altijd geprobeerd om voldoende

EHBO’ers.

EHBO’ers te leveren bij evenementen, dit moet echter ook mogelijk zijn.

Evenementen Er wordt namelijk heel vaak een beroep

Kom ons versterken!

gedaan op de EHBO vereniging Laren. Om

Het zou daarom mooi zijn als er mensen zijn die

daar een beeld van te schetsen, volgt hier

zich geroepen voelen om een cursus EHBO te

een overzicht van evenementen waar gepost

gaan volgen. Als lid word je niet verplicht om te

wordt. Bij het paasvuur in april in Laren en het

posten bij een activiteit, maar het is wel een mooie

Hazenbal in Exel waren er EHBO’ers present. Dat

mogelijkheid om het geleerde in praktijk te

was ook het geval tijdens Koningsdag bij de

brengen en bij te houden.

spelletjes en de vrijmarkt. Mei en juni zijn drukke maanden voor de EHBO, met het concours van

Voor meer informatie en aanmelden:

de St. Steffenrijders verdeeld over twee dagen, de

Dinand Wichers

wielerronde in Exel, vijf avonden openluchtspel en

Tel. 06 - 20 74 50 17 / dinandwichers@kpnmail.nl

het GDFestival met daarbij de Groot Dochteren Loop. In augustus wordt er gepost tijdens de Fietsvierdaagse, de trekkertrek en tijdens het Houtdorp. Ook worden er EHBO’ers ingezet in Exel, tijdens het volleyballen met het Exels feest. Voor september zijn er ook al enkele evenementen aangemeld, zoals Löp wah lös en de Tripalon van

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1955 • Aantal leden: 40 Contributie: € 30,00 • Contact: Tel. 0573-402509 of dinandwichers@kpnmail.nl


58 | TOERISTENBEL ANG L AREN

70.000 pannenkoeken Zoveel zijn er volgens berekening al wel gebakken op erve Blankenberg, aan de Juffersdijk op landgoed Verwolde, tijdens de pauze of aan het eind van de natuur-pannenkoekenritten. Familie Meuleman Al drie generaties Meuleman stellen gastvrij hun erf beschikbaar, eerst Hendrik en Mina,

Laren was en is nog altijd vanaf de Larense

vervolgens Henk en Stien en nu André en

horeca, er wordt gerouleerd tussen de drie

Marian. Met Henk Meuleman wordt terug-

locaties. Met VVV Lochem-Laren-Barchem

geblikt op de afgelopen 50 jaar.

is een aantal jaren samengewerkt, maar toen deze zich terugtrok hebben de heren Sieward

“In de beginjaren werden de pannenkoeken op hout gebakken in het kokhuus”

In 1968 is de eerste rit gereden,

Dijkman, Jan Woestenenk en Henk Enneman

destijds nog niet onder de naam

de organisatie opgepakt, is de naam

Toeristenbelang Laren. Het was

Toeristenbelang Laren ontstaan en is er een

het VVV Gelders Laren die een

bestuur gevormd.

autotocht had georganiseerd, met na afloop muziek en een

Toeristenbelang

pannenkoek onder de Vrijheids-

De eerste baksters waren Dineke Holtslag,

boom en lindeboom voor het

Gerritje Eggink, Trui Reurslag en Anna

huis van de familie Meuleman.

Marsman. Toen in de jaren '70 het fietsen als

Na een paar keer werd de animo

vrijetijdsbesteding in trek kwam, is naast de

voor de tocht al zo groot (zo’n 120 auto’s tijdens

autorit ook een route voor fietsers uitgezet en

de 2e of 3e keer) dat er twee ritten werden

al na een paar jaar werd het aantal fietsende

georganiseerd, later ook met een startpunt

deelnemers hoger dan het aantal auto’s.

vanaf het VVV in Lochem. Het startpunt vanuit

De benzine werd toen duurder, dat zal ook


TOERISTENBEL ANG L AREN | 59

Henk Meuleman, penningmeester van Toeristenbelang voor zijn huis en tevens de locatie waar de pannenkoeken worden gegeten tijdens de rit!

een reden zijn geweest waarschijnlijk,

konden die dan worden opgegeten,

baksters en al die 50 jaren is hij steeds

er is zelfs even over gedacht om de

waarbij de zwaluwen soms over de

actief betrokken geweest bij deze

autorit te laten vervallen. Dat is niet

hoofden scheerden. Er kwamen naast

evenementen. Dat hij als bestuurslid

gebeurd, wel is het starten vanaf de

meer baksters ook serveersters om

werd gevraagd bijna 40 jaar geleden is

VVV Lochem afgeschaft. In 1981 reden

iedereen vlot te kunnen bedienen. Vele

dan ook haast vanzelfsprekend. Maar

er al 250 fietsers mee. Er is nog een

muzikanten hebben in de afgelopen

dat hij nu nog steeds een grote rol

paar jaar geprobeerd om er ook een

jaren hun medewerking verleend, zoals

vervult binnen het bestuur is natuurlijk

wandeltocht naast te organiseren,

Duo de Veteranen, de Barchkapel,

wel heel bijzonder. Tijdens het ophalen

maar daar was niet veel animo voor.

Isseldarpers, Loarns Plezeer en

van herinneringen kwamen o.a. de

Marinus “Ruumpol” Dijkerman die eens

promotie-uitjes naar de Vakantiebeurs

Het verloop van de rit

direct kwam opdraven toen de muziek

en het bezoek aan Radio Gelderland ter

Bij goed weer ligt het gemiddelde nu

verstek liet gaan. Door het groeiende

sprake. En op de jubileummiddag zullen

op zo’n 700 tot 800 deelnemers, het

aantal deelnemers werd de ruimte

ongetwijfeld meer verhalen de revue

hoogste aantal deelnemers op één dag

binnen te klein en werd er een tent

passeren.

is ruim 1000 geweest. In de beginjaren

neergezet. Meubilair en serviesgoed

werden de pannenkoeken op hout

werden gekocht en de mogelijkheden

Jubileummiddag

gebakken in het kokhuus en moesten

om te bakken werden uitgebreid.

Die jubileummiddag wordt gehouden

de deelnemers zelf hun pannenkoek

Vanzelfsprekend gebeurt dat niet meer

op het erf van de familie Meuleman,

afhalen. Op de deel en in de koestal

op hout... Want dat is waar Henk

op zaterdag 19 augustus. Daar worden

Meuleman, de huidige penningmeester

alle oud- bestuursleden, - baksters en

van Toeristenbelang, als eerste mee

–serveersters voor uitgenodigd.

hielp, nu dus ook al 50 jaar geleden. Hij bracht het hout aan voor de

DE NATUUR-PANNENKOEKENRITTEN 2017 Data:

Zondag 30 juli / zondag 20 augustus

Vertrek:

Tussen 10:00 – 13:00 uur vanaf ’t Langenbaergh, Deventerweg 1

Kosten:

€ 2,50 voor fietsers en € 5,00 per auto

Meer informatie: www.toeristenbelanglaren.nl


60 |

Naamloos-1 1

17-11-16 11:53

• VERF • ROLLUIKEN • BEHANG • ZONWERING • GLAS • SPAC- EN VERFSPUITEN SCHILDERSBEDRIJF EN PROFIELWINKEL FA. VAN DER WAL Holterweg 44 • 7245 SC Laren gld • T. 0573 - 401370 info@schildersbedrijfvanderwal.nl www.schildersbedrijfvanderwal.nl


GROOT DOCHTERENLOOP | 61

25 JUNI 2017

Groot Dochteren Loop Na vijf succesvolle edities zal op zondag 25 juni de 6e Groot Dochteren Loop plaatsvinden, waarbij wederom door het buitengebied van Laren kan worden gewandeld en hardgelopen.

Foto: Mischa Visser

Wandelaars

strijd met elkaar aangaan. Iedere loper legt drie

Vanaf ’s ochtends 10 uur kunnen de wandelaars starten

kilometer af, waarna de volgende loper kan beginnen.

vanaf het festivalterrein van het GDFestival (bij Sloot-

Vanaf dit jaar is de Haneveld Estafette tevens een

smid), waarna een mooie natuurwandeling van 5,5 of

bedrijvenloop, dus lijkt het u leuk om met uw bedrijf

11 kilometer kan worden

deze sportieve uitdaging aan te gaan? Schrijf u dan in.

gemaakt. De wandeltocht

Aan het snelste mannenteam en het snelste vrouwen-

bestaat uit een gevarieerd

team wordt een geldprijs van €100 uitgereikt*.

parcours over bospaadjes, door weilanden, over privé

Individuele afstanden

terrein en langs water-

Om 14:30 uur zullen de individuele afstanden van start

partijen. Onderweg wordt

gaan: de Univé Verzekeringen (6 km) en de Accon AVM

gezorgd voor een hapje en

(12 km). Bij beide afstanden worden rondjes gelopen,

een drankje. Starten kan tot

waardoor dit voor zowel publiek als hardloper sfeervol

12 uur.

en spannend is! De tijden van alle hardlopers worden geregistreerd en online gepubliceerd door GeVo-PST.

Hardlopers Om 13.00 uur kan de jeugd uit de omgeving op het

Op het festivalterrein zullen naderhand live muziek, eet- en drinkgelegenheden aanwezig zijn.

festivalterrein van start gaan bij de Elweco-Medo Kidsrun (1,7 km). Voor alle kinderen is er een mooie medaille

Kortom: Sportiviteit en gezelligheid komen weer

na de finish. Vijf minuten later, om 13:05 uur, is de start

samen tijdens de Groot Dochteren Loop!

van het vernieuwde onderdeel van de Groot Dochteren Loop: de Haneveld Estafette! De estafette is een

Meer informatie: www.grootdochterenloop.nl

spannend onderdeel waarbij teams van vier lopers de

*Bij minimale deelname van 5 mannen- en vrouwenteams.

IEDERE DONDERDAGAVOND

Roekeloos Radio Een aantal jonge heren maken een radio-

beiden een lied uitkiezen en stemmen

programma op Radio 573. Mark Koeslag,

proberen te werven via Facebook. Het lied

Mark van Esterik, (Clowntje) Maikel

met de meeste stemmen wordt gedraaid.

Nijenhuis, Lars Toorneman en Ramon

Maar ook is een van de speerpunten om

Witten bespreken op donderdagavond

ondernemers uit Laren en regio de

van 19.00 tot 20.00 uur in een informele

mogelijkheid te geven om zichzelf te

sfeer alledaagse zaken. Een uur vol humor

promoten.

Wil je luisteren? Dat kan op donderdagavond

en geouwehoer. Met een aantal ludieke, maar ook serieuze rubrieken, waaronder

Via Facebook, Instagram en Snapchat is

van 19.00 - 20.00 uur via

'Tweestrijd voor tijd!', waarbij Lars en Mark

Roekeloos Radio te volgen.

www.radio573.nl.


Tuin & Park

62 |

VOOR DE KLEINE BOUWWERKZAAMHEDEN TOT AAN EEN COMPLETE VERBOUWING Gazonmaaiers Kettingzagen Heggenscharen Trimmers, bosmaaiers en motorzeisen Bladblazers

Tel: 0573-402171

Verticuteermachines

info@kleinvelderman.nl

Banninksweg 6

www.kleinvelderman.nl

7245 BA Laren Gld

Zutphenseweg 31, Laren Gld

Tel.: 0573 401 227

www.slootsmid.nl

Magazine_NR4_Adv_Slootsmid.indd 1

20% 30% 40%

17-02-17 10:39 KleinVelderman_LarenMagazineNR2_Adv.indd 1

22-08-16 08:32


KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING APOLLO | 63

Apollo vrijwilliger Gert Laar Zoals iedere vereniging heeft ook Apollo veel vrijwilligers die graag hun steentje bij willen dragen. Eén van deze vrijwilligers is erelid Gert Laar. Gert is al meer dan 40 jaar lid van Apollo

hij inmiddels diverse apparaten, kogels,

en in al die jaren heeft hij veel voor de

stangen en ander gereedschap tot zijn

vereniging gedaan. Zo heeft hij in het

beschikking; die overigens meestal door

bestuur gezeten en haalde hij oud papier

hemzelf gemaakt zijn. Over het algemeen

op. Doordat Gert zo’n 30 jaar geleden

onderhoudt en repareert hij blaas-

ernstige problemen met zijn rug kreeg en

instrumenten zoals saxofoons, bugels en

daardoor niet meer kon werken, moest hij

baritons, maar ook heeft hij wel eens aan

stoppen met het ophalen van oud papier.

een drumstel moeten sleutelen.

Hij wilde echter nog wel iets voor de vereniging blijven doen en bood aan om

Als muzikant speelde Gert zowel bij het

het onderhoud van de instrumenten op

orkest als bij Loarns Plezeer. Toen hij 70

zich te nemen.

jaar werd, wilde Gert het een beetje rustiger aandoen en stopte hij bij het

Eerst ging het alleen om het schoon-

orkest. Veel rustiger heeft hij het de

maken van instrumenten maar al snel

afgelopen 5 jaar nog niet gehad, want

voerde hij kleine reparaties uit. Later

hij speelt nog steeds mee met Loarns

kwamen daar ook nog complexere

Plezeer, repareert regelmatig diverse

reparaties en aanpassingen bij. Gert

(blaas) instrumenten en geniet samen

omschrijft het zelf als een ‘uit de hand

met zijn vrouw Riet van het werken in de

gelopen hobby’.

(groente)tuin.

AGENDA 27 JUNI

Door zijn achtergrond als carrosserie-

Zomeravondconcert

bouwer is Gert bekend met plaatwerk en

Westermark

weet hij bijvoorbeeld hoe een deuk in een

(onder voorbehoud)

buis hersteld kan worden. Hiervoor heeft 4 JULI Zomeravondconcert HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1879 • Correspondentie adres: Pastorielaan 3, 7245 WE Laren. Aantal leden: 56

• Contact: info@apollolaren.nl • Facebook: apollolaren

Website: www.apollolaren.nl

’t Ruempol (onder voorbehoud)


64 |

HOE IS HET MET...

Hoe is het met de leerlingen van:

de Verwoldse School klas 3 & 4 uit 1978 - 1979

Wij waren nieuwsgierig hoe het met enkele oud-leerlingen van de Larense scholen is. Deze keer: De Verwoldse School klas 3 & 4 uit 1978 - 1979. Bovenste rij staand v.l.n.r.

MIRJAM VAN OOSTROM

JANNIE ROEKEVISCH

MONIQUE OLTVOORT-PARDIJS

48 jaar en al zo'n 18 jaar woonachtig in

47 jaar, woonachtig in Harfsen en heb

47 jaar, woonachtig in Ruurlo. Getrouwd

Hellevoetsluis. Getrouwd met Ronald

daar samen met mijn vriend Jacco een

en moeder van drie zonen. Werkzaam

en moeder van Niels (11). Ik werk als

zorgboerderij. Wij hebben 1 dochter en

als zzp'er bij Abacus bijlesinstituut en

financieel beleidsmedewerker bij de

2 zoons.

Balance administraties.

gemeente Westvoorne (in Rockanje).

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

Ik weet niet of dat de mooiste

Kampioen worden met Witkampers

Ik heb van mijn 4 tot mijn 10 in Laren

herinnering is aan Laren, maar elk jaar

dames 1, lang geleden (en natuurlijk nog

gewoond en heb dus alleen jeugd-

op maandag met de Loarnse Karmse

vele andere mooie herinneringen).

herinneringen. Wel hele prettige

is het heerlijk om veel oude bekende

herinneringen! Waar ik nog wel over

weer te zien en oude herinneringen op

MANNIE OVERMEEN-KLOMPHAAR

vertel aan mijn vrienden. Laren heeft

te halen.

48 jaar, woonachtig in Laren. Getrouwd

altijd een plekje in mijn hart gehouden

met Henk en moeder van Tom, Julie en

en soms ga ik met mijn oudere zus een

IRMA NIJLAND-BRINKGREVE

Femke. Werkzaam als verzorgene I.G. in

weekendje wandelen in de omgeving

48 jaar en woon in Laren (na een paar

de thuiszorg.

van Laren.

uitstapjes naar elders). Ik ben getrouwd

e

e

met Jeroen, we hebben 3 kinderen

Mijn mooiste herinnering aan Laren: De gezelligheid en het knusse van het

WIL VOGEL-KLOOSTERBOER

Femke (16), Chiel (14) en Marten (11). Ik

dorp. (De kleine schooltjes, buiten

48 jaar, woonachtig in Schipborg.

ben altijd juf geweest, maar sinds 2 jaar

spelen). Herinnering aan meester

Getrouwd en moeder van drie kinderen.

ben ik daarmee gestopt. Nu werk ik voor

Groeneveld was vooral aandacht voor

Werkzaam als Sales Director.

Home Instead en ben ik bezig met de

de natuur, plantjes meebrengen en de

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

opleiding voor Schoonheidsspecialiste!

aandacht op het schrijven.

De biologieles van meester Groeneveld

Mijn mooiste herinnering aan Laren: Ik heb veel mooie herinneringen aan

ANITA VELTKAMP

MARJAN MENKHORST

Laren. Als kind was het heel gezellig in onze buurt (Braninkkamp). Het dorp

47 jaar, woonachtig in Laren. Samenwonend, met Dirk-Jan. Samen hebben

INGRID TEUNISSEN-SCHUTTE

heeft zoveel voorzieningen. Ook vind

we 2 kinderen, Mirek en Ivana. Ik werk

48 jaar, woonachtig in Lochem.

ik het verenigingsleven in Laren heel

als coupeuse vanuit huis.

Getrouwd met Dick, moeder van Ella

bijzonder, zoveel vrijwilligers die

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

(16) en Hieke (14). Werkzaam als

zoveel mogelijk maken, dat is echt

Ik ben trots op ons actieve dorp, samen

ouderenadviseur.

super! Het is hier echt heerlijk wonen!

kunnen we veel, kunstgrasveld,musical

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

Albert Mol en nu weer het zwembad.

Natuurlijk de Loarnse Karmse maar ook

AALDERIK REILINK

Luister maar naar "Loarne van

elke vrijdagavond CJV. En daarna naar

47 jaar, woonachtig in De Wilgen

HĂ diejan", zo voelt het voor mij.

't Langenbaergh naar de disco.

(Friesland)
Getrouwd met Joke en vader van Nynke (1999) en Marit (2002). Ik ben

ANNELOES ZOOMERS

ERIK ENNEMAN

1985

operationeel Manager ICT. Mijn mooiste herinnering aan Laren:

ERNA HEKKELMAN

Dat moet een feestje zijn! Voorbeelden zijn er in Laren genoeg! Maar het meest


HOE IS HET MET... | 65

in mijn herinnering gebleven is toch wel die legendarische feestavond van de Witkampers waarin het zogenaamde bierelftal (9e) een spraakmakende aanvulling op het programma verzorgde en een onuitwisbare indruk achterliet‌
Wat daar gebeurde? Daarvoor is deze ruimte kort! HERBERT MOMBARG 48 jaar, woonachtig in Laren en in het

MARTIN BIELDERMAN

werker Wereldbakker Wijnand.

dagelijks leven vrijwilliger bij het

46 jaar, woonachtig in Laren , getrouwd

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

Leussinkbad, de Hoge Weide en de

met Wilma en vader van drie kinderen

Saamhorigheids- en gelijkwaardigheids

Oever in Lochem.

(Joy, Tye en Syl). Werkzaam als

gevoel wat de boventoon voert.

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

medewerker technische dienst.

De Larense Kermis!

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

GERTIE BELTMAN

Voetballen op het "voetbalveld" op de

47 jaar, woonachtig in Laren , samen-

HENK HEUSSINKVELD

bakkerij in de pauze. Wat ik van die

wonend en twee inwonende kinderen.

47 jaar, woonachtig in Deventer

periode het meest herinner is de

Werkzaam als allround bouwvakker.

Getrouwd met Cathrien en vader van

Larense Kermis met ondernemerstent,

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

Luuk (10) en Laura (8). Ik ben werkzaam

kleinveemarkt en de bescheiden

Alle activiteiten die in Laren

als specialist recreatie, toerisme, natuur

attracties.

georganiseerd worden.

ERWIN NIJMEIJER

DINANT DONDERTMAN

en landschap bij de gemeenten Ommen en Hardenberg. Mijn mooiste herinnering aan Laren: Buiten spelen bij ons in de tuin en rond

47 jaar, woonachtig in Apeldoorn en REGINA WOESTENENK

de Braninkkamp en elke dag voetballen

werkzaam als applicatie programmeur bij AFAS Sofware.

MARK SMEENK

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

46 jaar, woonachtig in Neede , getrouwd

De Larense Kermis blijft toch wel

JOKE HOENTJEN

met Yvonne en vader van Stefan (19) en

speciaal. Lagere school, in de pauze

46 jaar, woonachtig in Markelo,

Wessel (13). Werkzaam als ploegleider bij

voetballen tussen de bomen. Meester

getrouwd met Arjan, moeder van Juliet

Senefelder Misset.

Groeneveld was, zeker achteraf gezien,

(14), Jacco (13) en Jelle (9). Werkzaam als

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

wel mijn favoriete leraar.

verpleegkundige.

Geweldige schooltijd gehad. Eerst het

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

vertrouwde kleine schooltje in Verwolde

De bossen om het Landgoed Verwolde.

en later 'De Branink'. Al met al een

We gingen er met meester Groeneveld

hele fijne jeugd waar ik regelmatig

HENK GROENEVELD

al naartoe en ik kom er nog steeds

op terugkijk. In het oog springende

77 jaar, woonachtig in Laren, sinds 1966

graag. En natuurlijk de Larense Kermis.

herinneringen: de jaarlijkse kermis en

getrouwd met Gerrie, vader van Jelle

festiviteiten bij 'de Wippert!'

(49), Klazien (48) en Ellen (46) en geniet

bij school.

HERMIEN BOUWHUIS 46 jaar, woonachtig in Laren , getrouwd

PAULO VAN ONZENOORT

1984

van mijn pensioen. FEMKE RIJPMA

met Harry, moeder van drie kinderen en

Mijn mooiste herinnering aan Laren: Prachtige ligging Verwoldse School,

werkzaam als apothekersassistente.

RENE GOORMAN

wandelen met de kinderen naar het

Mijn mooiste herinnering aan Laren:

47 jaar, woonachtig in Neede , getrouwd

kasteel en Oranje vijvers. Onderweg

Fijne herinneringen aan de Verwoldse-

met Lidwien. Lidwien heeft twee

leren kijken naar bomen, planten, vogels

school, vooral de unieke locatie, samen

kinderen uit een eerder huwelijk en

enz. Laren is een levendig dorp en het is

met Meester Groeneveld gingen we

samen hebben we vier kleinkinderen.

fijn hier te wonen!

heel vaak Verwolde in.

Werkzaam als kunstschilder en mede-


66 | VOLLEYBALVERENIGING FORZ A

Forza Dames Recreanten Laren

Bovenste rij v.l.n.r.: Yvonne Platenkamp, Hannie Oltvoort, Joke Oudenampsen,

Wij zijn een tiental enthousiaste dames die op donderdagavond onder leiding van Jaap Man volleyballen. We hebben gemerkt dat het voor veel mensen onbekend is wat recreanten volleybal inhoudt. Via deze weg willen we van ons laten horen en beschrijven wat we zoal doen.

Ada Braakman, Jannie Fokkink en sponsor Arjan Stegeman. Onderste rij v.l.n.r.: Gerrie Schilderinck, Hentjen Kupper, Ingrid Schoneveld en Willeke Temmink Op de foto ontbreken: Erica Leussink en Jaap Man.

Trainingen

Na de wedstrijden sluiten we gezellig af in de

We trainen nu elke donderdagavond van

kantine, ongeacht de uitslag. Onze insteek

20:30 tot 21:45 uur onder leiding van Jaap

is natuurlijk om de wedstrijd te winnen maar

Man in de Braninkhal. We beginnen met een

dat lukt helaas niet altijd, maar wat we nog

warming-up en inspelen en doen daarna

belangrijker vinden is goed teamwork en een

diverse oefeningen die onze trainer bedenkt.

goede sfeer, zowel tijdens als na de wedstrijd

Vaak sluiten we af

of training. Teambuilding en gezelligheid

met een partijtje.

staan bij ons hoog in het vaandel. Als team

Hoe hoger de

doen we meer dan alleen volleyballen. Zo zijn

opkomst, hoe

we pas met elkaar uit eten geweest en vieren

leuker er gespeeld

we bijzondere verjaardagen en jubilea

kan worden.

gezamenlijk. Verder organiseren we, samen met de heren recreanten, het jaarlijkse

En daar zit nu juist het probleem...

gemeente toernooi voor alle recreanten in de

Om een mooi partijtje te kunnen spelen

gemeente Lochem. Wij noemen dit het nasi/

hebben we meer dames nodig, zodat we 6

bami toernooi omdat we na afloop voor alle

tegen 6 kunnen spelen, zoals ook in de

deelnemers een nasi/bami buffet verzorgen.

wedstrijden. Wij spelen zo'n 18 wedstrijden

AGENDA 14 AUGUSTUS Start trainingen 16 SEPTEMBER Opening seizoen

op jaarbasis en zijn daarbij ingedeeld in de

Kom jij ons versterken?

recreantencompetitie IJsselstreek. Deze

Omdat we in de toekomst graag willen blijven

wedstrijden worden gespeeld op de trai-

volleyballen doen wij een beroep op jullie.

ningsavond van de thuisspelende ploeg,

Kom gerust een keer langs bij een training.

meestal is dat op de donderdagavond. Een

Ons seizoen loopt tot eind mei en we

enkele wedstrijd spelen we op een andere

beginnen de eerste donderdag na de Larense

doordeweekse avond. Wij spelen alle wed-

Kermis weer met de training. Heb je

strijden in de buurt, onze tegenstanders

interesse, schroom niet, maar kom langs en

zijn bijvoorbeeld: Deventer, Twello, Eefde,

train een aantal keren mee of benader één

Lochem, Epse en Vorden.

van ons.

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 2017 • Bezoekadres: Laren - de Braninkhal, Verwoldseweg 16 Harfsen - Hoeflo, Hulstweg • Contact: info@vvforza.nl Facebook: VVForza Website: www.vvforza.nl


WEL UIT L AREN, NIET (MEER) IN L AREN | 67

Wel uit Laren, niet (meer) in Laren! Vanuit het verre Nieuw Zeeland Krystle Theunissen Als klein meisje in Laren vond ik de vakanties altijd al

En ik mag dan over de hele wereld wonen, net als in

geweldig, ik had buitenlandse vriendjes en vriendinne-

Laren heb ik altijd in kleine plaatsjes gewoond, waar je

tjes die ik helemaal niet kon verstaan. Ik ging in Kroatië

zo in de natuur zit. Wanaka is toch wel de meest bijzon-

naar de campingreceptie toe als de stroom er af was,

dere plek. Ik ben erg graag buiten en actief, ski graag

en legde dat dan met handen en voeten uit. Of als ik in

en ben een watersporter. Een betere plek is er niet. Je

Nederland op de Kagerplassen op zeilkamp ging maak-

kunt er skiën in de winter, en het hele jaar door kan je er

te ik veel vrienden die in het buitenland woonden en

watersporten, klimmen, gewoon en downhillmountain-

naar internationale scholen gingen. Dat internationale

biken, je zit zo in het National Park. En er zijn idioot veel

trok me altijd heel erg. En op wintersportvakantie was

inspirerende multi sportatleten. Zoveel gekke sport-

natuurlijk helemaal geweldig, dat de skijuf alleen Duits

mensen dat je zo ineens met 5 andere vrienden besluit

sprak maakte ook niets uit. Als enige ging ik jarenlang

de breedte van het meer te zwemmen, 15 km! Iedereen

door met skilessen.

doet wel iets idioots

"Wanaka is wel

Toen ik uiteindelijk zelf skiles ging geven was het dan

hier :-) En

ook geen verrassing dat ik na een seizoen lesgeven

ja Nieuw

besloot in Oostenrijk te blijven. Uiteindelijk heb ik 7 jaar

Zeeland

lang het hele jaar door in Oostenrijk gewoond. En daar-

is echt prachtig en divers. Zo woon ik dus aan de rand

na 5 jaar alleen de winters, omdat ik toen de zomers in

van de bergen aan een meer, maar je bent zo bij de zee.

Nieuw Zeeland doorbracht, waar het winter is als het

Waar ik op een dag tussen de Orka's aan het kayaken

hier zomer is. Kon ik nog meer skiën. In Nieuw Zeeland

was die ik had gespot tijdens het klimmen! Het kan hier

woon ik, net zoals ik in Oostenrijk deed aan een super-

allemaal.

echt paradijs!"

mooi meer. Dus na een aantal winters skiën achter elkaar was ik toch wel erg benieuwd en toe aan een

Een visum krijgen is alleen niet zo makkelijk dus het is

zomer in Wanaka, NZ. Nou het was heerlijk! Ik

afwachten wat de toekomst brengt. Maar met 21 sei-

ben toen dus 3,5 jaar in Nieuw Zeeland gebleven, tot

zoenen ervaring als skilerares en het organiseren van

afgelopen November. In Nieuw Zeeland organiseerde

skischolen waarbij ik ook veel nieuwe leraren begeleid,

ik de skischool al jaren en mijn oude baas in Oostenrijk

is er altijd wel ergens op de wereld werk. En ik werk ook

wou graag dat ik dat ook in Oostenrijk kwam doen. Dat

als NLP en Eating Psychology coach, waarbij ik via

heb ik dus afgelopen winter gedaan. Want ja, eigenlijk

Skype coach, dus dat kan echt overal. De wereld is mijn

kan ik best in Nieuw Zeeland wonen en toch een

thuis.

seizoen in Oostenrijk doen! Zo simpel is dat eigenlijk! Maar als ik aan Laren denk, dan denk ik aan de uren en En op die manier kon ik ook lekker weer even naar

uren wandelingen die ik heb gemaakt (en nog steeds

Nederland komen, iedereen weer even zien! Want dat is

doe als ik in Laren ben) in Verwolde, het Oranjewoud en

wel een nadeel, Nieuw Zeeland is echt ver. Laren is ook

de Dikke Boom. En hoe belangrijk Laren voor mijn oma

echt wel geweldig zo hoor, je loopt gewoon de Fitness

was, hoe ze zelfs in haar eigen geschreven speech voor

Factory weer in om aan Body Balance mee te doen en

haar begrafenis, Laren bedankte. En hoe je altijd terug

iedereen zegt: "Hey ben je er weer!"

kan komen. Dankje Laren!


68 | 'T L AERVELD

Nieuws van T.C. ’t Laerveld

Dorpenclash

Er zijn dit jaar weer competitieteams die

Terug van weggeweest wordt er dit jaar

op de zondagochtend spelen en er wordt

een dorpenclash georganiseerd. De

ook weer een jeugdkamp georganiseerd!

tennisleden van tennisvereniging ’t Laerveld zullen ons dorp ‘Loarne’ gaan

Om de Larense jeugd te laten proeven aan

verdedigen tegen de omliggende dorpen

het tennis heeft de tennisleraar Tom Klein-

Harfsen en Epse. De dorpenclash zal

luchtenbeld tennislessen gegeven tijdens

gespeeld worden op 2 juni, 16 juni en 9 juli!

gymnastiek op de basisscholen.

De finale op 9 juli vindt plaats op het park van T.C. ’t Laerveld.

De PWA heeft inmiddels tennislessen gehad, evenals de groepen 1 en 2 van de

Jeugdkader

Branink. De groepen 3 t/m 6 van de

Het aantal jeugdleden van T.C. ’t Laerveld

Branink zullen binnenkort volgen.

zit enorm in de lift. Mede door de enorme

AGENDA 23 T/M 25 JUNI Clubkampioenschappen dames- en herenenkel 24 EN 25 JUNI 2017 Jeugdkamp

inzet van de tennisleraar en de jeugd-

De tennislessen op school, in combinatie

commissie is het jeugdtennis enorm aan

met de speciale jeugdactie (€ 60,-

het leven binnen de Larense jeugd.

contributie in 2017, inclusief tennisracket

Door de toename van het aantal jeugd-

en 5 tennislessen), zorgen voor een goede

leden kunnen de jeugdleden ook beter

impuls bij het aantal jeugdleden.

verdeeld worden in leeftijd en speelsterkte, zodat de wedstrijden een stuk leuker en

Kijk voor meer informatie over de

spannender worden!

jeugdactie op www.laerveld.nl.

9 JULI Finale Dorpenclash 25 T/M 27 AUGUSTUS Clubkampioenschappen Gemengddubbel

HANDIGE INFORMATIE: Opgericht: 1988 • Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld) • Aantal leden: 200

30 JUNI, 14 JUNI, 31 AUG EN 10 SEP Buurttennis

Contact: laerveld@hetnet.nl • Facebook: Laerveld • Website: www.laerveld.nl Tennisleraar: Tom Kleinluchtenbeld: Tom_tennis@hotmail.com • tel. 06 - 27 59 20 63


NIEUW AED BUITENK ASTEN | 69

Twee nieuwe AED buitenkasten geplaatst Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. Het apparaat kan iemand met een hartstilstand redden door een schok te geven die het hart weer laat kloppen. Veel AED’s in Nederland hangen binnen

kunnen zij gemakkelijk de veiligheid van

in gebouwen. Het is echter belangrijk dat

hun buurt vergroten.

er voldoende AED’s buiten bereikbaar zijn om snel ter plaatste te kunnen worden

AED van T.C. ‘t Laerveld en Kulturhus

gebracht.

't Kruispunt naar buiten voor de buurt Dankzij een project samen met de

Energie-investeringen

Te weinig AED’s buiten

Vriendenloterij heeft de Hartstichting

T.C. ’t Laerveld heeft ervoor gekozen om

Bij een hartstilstand moet voor de

honderden AED-buitenkasten in

te gaan investeren in groenvoorzieningen,

grootste overlevingskans binnen zes

Nederland verspreid. T.C. ’t Laerveld en

om de vereniging te verduurzamen. Zo zijn

minuten een AED worden ingezet. De

Kulturhus 't Kruispunt dragen deze actie

er inmiddels al zonnepanelen aangelegd.

ambulance doet er vaak langer over om ter

een warm hart toe en hebben de AED

Tevens is de vereniging druk doende met het

plaatste te komen. Het kan vele levens

in de speciale Hartstichting-AED-kast

aanbrengen van Led-verlichting.

redden als er een AED kan worden

buiten geplaatst. Vanaf heden is deze dus

gebruikt. Veel verenigingen en bedrijven

beschikbaar voor de omgeving, ook in de

Zomertennis

hebben een AED, maar hangen deze

uren dat ze gesloten zijn.

De actie Zomertennis is inmiddels al een

binnen, in een pand dat ook nog eens vaak

doorslaand succes. Al vele geïnteresseerden

gesloten is. Om meer AED’s naar buiten

De AED's worden aangemeld bij het

hebben de stap gezet om in de zomer lekker

te krijgen, is de Hartstichting in actie

oproepsysteem voor reanimatie en

te gaan tennissen. We bieden het zomer-

gekomen door sportverenigingen in heel

kunnen vanaf heden ook ingezet worden.

tennis aan voor € 50,- voor drie maanden

Nederland te vragen hun AED buiten te

onbeperkt tennissen in de maanden mei tot

hangen. Door deze buiten te hangen

en met augustus. In de prijs inbegrepen zijn dan 2 tennislessen. Indien wordt ingeschreven met 4 personen tegelijk

AED T.C. 'T LAERVELD

geven we € 10,- korting per persoon.

Locatie: Holterweg 66A, Laren (Gld)

Inschrijven kan via laerveld@hetnet.nl .

De AED hangt meteen naast het mededelingenbord.

AED KULTURHUS 'T KRUISPUNT Locatie: Verwoldseweg 1, Laren (Gld) De AED hangt naast de ingang.


70 |

Rouw- en verliesbegeleiding: bij het doormaken van een miskraam van nabestaanden van een suïcide • bij verlies van toekomstperspectieven • bij rouw om een geliefde • •

Sensi®-therapie: effectieve, kortdurende, probleemgerichte behandeling bij psychische en lichamelijke klachten • óók bij hoge sensitiviteit, autisme en ADHD • doel: opheffen van een onbalans • holistische benadering • •

De Bakkerij 45 7245 AZ Laren Gld Tel. 06 81 18 82 90

Ontwerpt en fabriceert luxe (safari) tenten, speciaal bestemd voor de verhuur. Libra levert aan: touroperators en campings.

info@irmawagenvoort.nl www.irmawagenvoort.nl

Magazine_Adv_Wagenvoort.indd 1

Libra Leisure Concepts - Henk Pasman

www.libraleisureconcepts.nl Huenderstraat 3, Laren GLD.

19-03-16 13:54 Laren!MagazineNR5_Adv_Libra.indd 1

“HET DOEL IS OM LAREN NOG SAAMHORIGER TE MAKEN” Ingri Imenkamp, uitgever van Laren! Magazine

VOLGENDE EDITIE VAN LAREN! MAGAZINE =

LARENSE KERMIS SPECIAL! LEES ER ALLES OVER OP PAGINA 75 Laren! Magazine: een uitgave van Ovii Ontwerp Huenderstraat 3, Laren Gld • T. 06 16 46 55 33 info@ovii-ontwerp.nl • www.ovii-ontwerp.nl

22-05-17 17:35


VERENIGINGEN & STICHTINGEN | 71

Löp wah lös Ook dit jaar Löp het wah lös op

Foto: AIM Fotografie

zondagmorgen tijdens de Larense Kermis! Zondagmorgen 3 september vindt de 2e editie plaats van het hardloopevenement Löp wah lös.

Vorig jaar trok de 1e editie van dit evenement meer

en de Rene Vos 10 KM. De start en finish is op de

dan 240 deelnemers, wat ruim boven de verwach-

Larense Kermis. De voorinschrijving is inmiddels

ting van de organisatie was. Na de vele enthousiaste

geopend en de 1e inschrijvingen zijn binnen. Alle

reacties van deelnemers, publiek en vrijwilligers kon

overige informatie is te vinden op de website

een 2e editie uiteraard niet uitblijven. De organisatie

www.lopwahlos.nl.

is in handen van hardloopfanaten Jolanda Brugman, Sanne Witten, Harm Dijkman en

Larens Kampioenschap

Nancy Gerritsen, die dit samen met Teun

Ook dit jaar staat er bij de Rene Vos 10 KM nog meer

Schutte en Jan Witten van Toeristen-

op het spel, namelijk het Larens Kampioenschap.

belang Laren oppakken.

“Voor de snelste man en vrouw uit Laren hebben we een wisselbeker. Een jaar lang mag je deze titel

De afstanden

dragen. Voorwaarde is dat je woonachtig bent in

Met name het mooie parcours door

Laren”. Vorig jaar streken Erwin Enneman en Erna

landgoed Verwolde in combinatie met het

Niels met deze eer.

starten en finishen in het dorp, werd door veel deelnemers als pluspunt ervaren. Lopers

De organisatie kijkt uit naar de tweede editie! Om

kunnen kiezen uit drie afstanden: de Graaf Jantje

op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes

Kidsrun met een 500 meter (4 t/m 7 jaar) en een

volg ons op Facebook (@lopwahlos) of bezoek onze

1000 meter (8 t/m 12 jaar), de Studio 1980 6 KM

website. Tot die tijd: Löp wah lös!

Jenny Dijkman 25 jaar bij bibliotheek Het is zondagmiddag 7 mei, Jenny Dijkman gaat met haar schoondochter Annelies zogenaamd in Zutphen gordijnen uitzoeken voor het nieuwe huis. Ze weet niet dat zodra

het zal toch niet… Jawel, het is echt zo. Het bestuur van de

zij is vertrokken haar man

bibliotheek heeft een verrassingsuitje gepland omdat Jenny

Gerrit wordt opgehaald

al 25 jaar vrijwilliger is en dat mag gevierd worden. Jenny

door Riek en Chris de

treedt toe tot de club jubilarissen. Het is heel bijzonder dat de

Vries om naar Zutphen te gaan. En dat alle bibliotheek-

helft van het aantal vrijwilligers al meer dan 25 jaar helpt. Eén

medewerkers al onderweg zijn naar Luster Workshops aan

zelfs meer dan 60 jaar.

de Marsweg in Zutphen. Onder het genot van een hapje, een drankje en een workHeel toevallig ziet zij bij een rotonde dat Gerrit bij Riek en

shop (porselein schilderen, bloemschikken of hout branden)

Chris in de auto zit. Dan gaat er bij haar een lampje branden,

werd haar jubileum gevierd.


72 |

HANDIGE INFORMATIE

Handige informatie Het nummer van de dokter, de openingstijden van de bibliotheek, de bustijden, ga zo maar door! Op deze twee pagina’s hebben wij handige informatie over Laren geplaatst. Medisch Centrum

Gelre Ziekenhuis

de Braninkhal

Westermark (AHOED)

Den Elterweg 79

Verwoldseweg 16

Westermark 2

7207 AE Zutphen

7245 AH Laren (Gld)

7245 DC Laren (Gld)

Tel. 0900 - 20 09 00

Tel. 0573 - 40 18 86

Openingstijden

info@braninkhal.nl

Maandag t/m vrijdag

Politie:

08:00 - 17:00 uur

Tel. 0900 - 8844 Dierenartsen Zutphen-Laren

Pauze: 12:15 - 13:30 uur Huisarts R.A. de Vries

www.braninkhal.nl

GGD Gelre-IJssel:

Rengersweg 2a

Tel. 0570 - 66 46 64

7245 AC Laren (Gld)

Tel. 0573 - 40 12 17

Tel. 0573 - 40 12 43

Telefonisch spreekuur:

Brandweer Laren

info@daczl.nl

Maandag, dinsdag, woensdag en

Zutphenseweg 22

www.dierenartsenlarenlochem.nl

vrijdag van 10:30 - 11:00 uur

7245 BL Laren (Gld)

Openingstijden praktijk Maandag t/m vrijdag

Huisarts E.B. Wijnheijmer

Postkantoor Laren

08:00 – 17:30 uur

Tel. 0573 - 40 12 17

Holterweg 10

Dinsdagavond: spreekuur, zonder

Telefonisch spreekuur:

7245 AN Laren (Gld)

afspraak: van 18:30 – 19:00 uur

maandag, woensdag en

Tel. 0573 - 40 17 15

Altijd bereikbaar (24/7)

Van 10:00 tot 10:30 uur is de

Kerk Laren

Ortis fysiotherapie

apotheek gesloten.

Dorpstraat 2

Rengersweg 2

7245 AK Laren (Gld)

7245 AC Laren

Huisarts D. de Iongh

info@kerklaren.nl

Tel: 0573-40 19 84

Tel. 0573 - 40 12 60

www.kerklaren.nl

afsprakenbureau@zorggroepsolis.nl

donderdag van 10:30 - 11:00 uur

Telefonisch spreekuur:

www.ortistherapeuten.nl

Werkdagen van 10:00 - 10:30 uur

Voor openingstijden verwijzen wij u

De apotheek is van maandag

door naar de website.

t/m vrijdag geopend van 08:00 uur tot 12:15 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur. Huisartsenpost De waarneming voor spoedgevallen 's avonds, 's nachts en in het weekend wordt verzorgd door de Huisartsenpost Zutphen (ook wanneer u in Deventer ziekenhuis bekend bent).


HANDIGE INFORMATIE | 73

Bibliotheek Laren | Openingstijden: Maandag

15:00 - 16:30 uur

Donderdag

10:00 -11:00 uur

Vrijdag

19:30 - 20:30 uur

Zondag

11:00 - 12:30 uur

Vertrektijden bus vanaf Halte Dorpsstraat LIJN 54: LAREN NAAR ZUTPHEN

De bibliotheek bevindt zich in

Maandag t/m vrijdag: rijdt NIET op zondag

Kulturhus ‘t Kruispunt.

06:25

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:32

20:32

21:32

22:32

23:32

Activiteiten in De Vonkert

Zaterdag

Koeslagstraat 10A, Laren (Gld)

08:26

09:26

10:26

11:26

12:26

13:26

Maandag

14:32

15:32

16:32

17:32

18:32

19:32

20:32

21:32

22:32

23:32

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:00 – 16:00 uur Sjoelen

LIJN 56: LAREN NAAR DEVENTER

19:00 – 22:00 uur

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten

Dinsdag

06:01

06:31

07:07

07:37

07:52

08:07

08:37

09:07

09:35

10:05

10:35

11:05

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

14:35

15:07

15:37

16:07

16:37

17:07

12:00 – 13:00 uur

Open Tafel

17:37

18:05

18:35

19:05

19:35

20:05

21:05

22:05

23:05

14:00 – 16:00 uur 14:00 – 17:00 uur

Gezelschap-

Donderdag

spelen

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

Zaterdag

Biljarten

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

08:05

08:35

09:05

09:35

10:05

10:35

14:00 – 17:00 uur

Biljarten

11:05

11:35

12:05

12:35

13:05

13:35

14:05

14:35

15:05

15:35

16:05

16:35

18:05

19:05

20:05

21:05

Woensdag Gymnastiek en

Vrijdag

17:05

17:35

koffie drinken

09:00 – 12:00 uur

Biljarten

22:05

23:05

Één keer in de 4 weken activiteit

10:00 – 11:00 uur

Koffieochtend

Zon- en feestdagen

georganiseerd door stichting

14:00 – 16:00 uur

Koersbal

Vanaf 10 uur tot 22 uur; 5 minuten over heel.

Vrienden van Ruempol/Vonkert

1 keer in de 14 dagen (oneven weken)

09:30 – 11:00 uur

LIJN 56: LAREN NAAR BORCULO Contactpersonen activiteiten:

Maandag t/m vrijdag:

Biljarten & spelletjes:

Herman Rouwenhorst - Tel. 06 12 42 90 46

07:14

07:44

08:14

08:44

09:14

09:44

Sjoelen:

Hendrika Zomer - Tel. 0573 - 40 16 57

10:14

10:44

11:14

11:44

12:14

12:44

Koersbal:

Familie Eggink - Tel. 0573 - 40 14 44

13:14

13:44

14:14

14:44

15:14

15:44

Open tafel:

Dini Hoentjen - Tel. 0573 - 40 13 11

16:14

16:44

17:14

17:44

18:14

18:46

Gymnastiek:

Hiltje Aaftink - Tel. 0573 - 43 19 94

19:16

20:16

21:16

22:16

23:16

Zaterdag Gemeente Lochem

Openingstijden publieksbalie

09:16

09:46

10:16

10:46

11:16

11:46

Bezoekadres:

Alleen op afspraak

12:16

12:46

13:16

13:46

14:16

14:46

Hanzeweg 8, Lochem

Maandag, dinsdag en donderdag

15:16

15:46

16:16

16:46

17:16

17:46

Postadres:

13.30 - 17.00 uur

18:16

18:46

19:16

20:16

21:16

22:16

23:16

0:16

Postbus 17 7240 AA Lochem

Vrije inloop

Zon- en feestdagen

Contact:

Iedere werkdag

Vanaf 11 uur tot 23 uur; 16 minuten over heel.

Tel 0573 - 28 92 22

8.30 - 12.30 uur (ook zorgloket)

info@lochem.nl

Donderdag

www.lochem.nl

17.00 - 20.00


74 | FIETSDORP L AREN

FIETSDORP LAREN

Fietstocht: Bekijk Tuinen Voor de derde keer organiseert Fietsdorp Laren de fietstocht Fiets en Bekijk Tuinen. Voorgaande keren was het gecombineerd met kunst maar dit jaar ligt de nadruk op tuinen. We maken met de fiets een ommetje rond

18:00 uur. De route is circa 20 kilometer en

Laren en komen langs zes uiteenlopende

een route kost € 2,- per persoon. De start

tuinen. Het is dé mogelijkheid om eens bij een

is dit jaar bij het 't Leussinkbad. Starten kan

ander achter de heg te kijken. Om een tipje

tussen 10:00 uur en 12:00 uur bij het zwem-

van de sluier op te lichten vermelden we dat

bad. De route is zo gemaakt dat u bij het

we bij een boerderijtuin en bij een bedrijf die

zwembad ook een rustpauze kunt

veel met tuinen te maken heeft komen. De

nemen. De vrijwilligers van het zwembad

enthousiaste tuinliefhebbers vertellen graag

willen u graag van koffie en ander lekkers

wat meer over hun tuin en/of

voorzien. Daarnaast kunt u kijken welke

producten. De vorst van eind april heeft

speeltoestellen, meubels en toezichthuisje

nogal wat schade aangericht, met name

het zwembad heeft aangeschaft dankzij uw

voor de hortensia’s. We hopen op warm weer

stem op het Rabofonds.

in mei zodat alles mooi in bloei komt te staan tegen eind juni.

Ontwikkelingen Fietsdorp Laren heeft samen met Wereld-

Fietstocht

bakker Wijnand het Larense fietskoekje

De fietstocht is op vrijdag 23 juni en zaterdag

bedacht. Bij de horeca wordt het kopje koffie

24 juni. De tuinen zijn geopend van 10:00 tot

“opgeleukt” met een koekje met een fietsprint erop. De welkomstborden langs de toegangswegen zijn schoongemaakt en de vlaggen wapperen weer aan de lantaarnpalen. Wat Fietsdorp Laren betreft kan het fietsseizoen beginnen.

Kijk voor alle Larense fietsevenementen op www.fietsdorplaren.nl


VERENIGINGEN VOLGENDE & STICHTINGEN EDITIE | 75

Volgende editie:

LARENSE KERMIS SPECIAL! Stel…u krijgt in plaats van één advertentie maar liefst vier advertenties die verspreid over drie weken worden

LARENSE KERMIS SPECIAL Verspreiding:

14-18 augustus 2017

geplaatst! Interessant voor u? Wij hopen van wel!

Deadline copy/advertenties:

Dit jaar gaan wij het namelijk net iets anders doen met

17 juli 12:00 uur

de kermiskrant en daardoor hopen wij dat zowel wij als u beter op gaan vallen bij ruim 23.000 huishoudens in regio

Voor deze editie zijn wij op zoek naar:

Laren!

- Evenementen en activiteiten die

plaatsvinden in de periode:

De welbekende kermiskrant zal dit jaar namelijk verschijnen als een 16-pagina's

september tot december

tellende bijlage bij ‘Weekblad In de Kijker, De Bathmense Krant en Holten Extra

- Een (oude) kermisfoto voor de rubriek:

én daarnaast als special in de augustus editie van Laren! Magazine.

'Hoe is het nu met?'

- Leuke, interessante, grappige Vanaf week 15 augustus t/m 30 augustus komen de drie bijlagen en de special

anekdotes en verhalen!

uit en in al deze vier exemplaren kunt u adverteren, voor bijna dezelfde prijs als u normaal van ons gewend was. In totaal zullen er 45.000 exemplaren in een

Na deze special gaan wij bekijken of wij

ruim gebied om Laren heen verspreid worden.

volgend jaar ook weer verder gaan met Laren! Magazine. De eerstvolgende

Laren! Magazine - week 33

editie na deze special zal dan verschijnen

Laren! Magazine zal een speciale Kermiseditie uitgeven.

in december.

1/3 Laren! Magazine en 2/3 Larense Kermis. Zelfde specificaties als dit magazine. Lekker glossy dus! Weekblad In de Kijker - week 33 Larense Kermis special van maar liefst 16 pagina’s. Bathmense Krant - week 34 Larense Kermis special van maar liefst 16 pagina’s. Holten Extra - week 35 Larense Kermis special van maar liefst 16 pagina’s. Wil jij aan deze editie meewerken, heb jij een leuk idee of wil je met je bedrijf een advertentie of wellicht advertorial plaatsen? Mail of bel dan met : Ovii Ontwerp / Laren! Magazine info@ovii-ontwerp.nl tel. 06 16 46 55 33


76 |

“Beltman Makelaars, weet wat er speelt"

Levenkamp 6 - Laren Gld Royale woonboerderij met twee wooneenheden en ruim een hectare rondom

Beuzelshoek 6 - Laren Gld Woonboerderij tussen Laren en Landgoed Verwolde

Sportparkweg 4 - Laren Gld Uniek buiten wonen tegen de bebouwde kom

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Vraagprijs € 645.000,- k.k.

Deventerweg 67a - Laren Gld Modern aan de weilanden met twee wooneenheden

Westermark 50 - Laren Gld Royale, zeer complete 2-onder-1-kap

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Het Schoneveld - Laren Gld Optimaal comfort met beneden slaap- en badkamer

Vraagprijs € 249.000,- v.o.n.

De gemeente Lochem is ons werkgebied. Wij werken uiterst professioneel en heel persoonlijk. Met een klantenbeoordeling van maar liefst een 8,7 (op ruim 100 beoordelingen) zijn wij meer dan trots en blij dat onze opdrachtgevers onze inzet zo waarderen. Onze makelaars van links naar rechts: Sinds 1994 gevestigd in het stadscentrum

Henk, Rico en Rinze.

van Lochem (tegenover de Hema en naast de croissanterie). Met vijf enthousiaste

Overweegt u te (ver)kopen? Wij komen

mensen werken wij zes dagen per week in

graag vrijblijvend kennismaken.

de lokale woningmarkt.

Smeestraat 5, Lochem • Tel. 0573 432 432 • info@beltman.nl • www.beltman.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.