GemeenteBelangen Lochem - verkiezingsprogramma

Page 1

GEMEENTE LOCHEM ONZE BUURT

Wat hebben wij gerealiseerd?

En wat willen wij de komende vier jaar realiseren?

“OF JE NU GAAT STEMMEN OP GEMEENTEBELANGEN OF NIET... GA SOWIESO

STEMMEN!

Misschien vind je mijn bovenstaande uitspraak een beetje apart. Ik ben Marja

Eggink-Meuleman, lijsttrekker van Gemeentebelangen Lochem. Natuurlijk

zou ik het fijn vinden als je op onze partij gaat stemmen maar... Wij vinden het

belangrijker datje gaat stemmen op de partij die het beste bij je past. Want deze gemeenteraadsverkiezingen zijn juist voor jou. Het gaat over onderwerpen in je eigen buurtof omgeving in onze mooie

gemeente Lochem! Wij hopen dat deze beknopte verkiezingshandleiding je verder

helpt. Lokale thema’s vragen om lokale oplossingen. Samen kijken naar de toekomst in het belang van jullie gemeente Lochem. Dus, ga stemmen op 14, 15 of 16 maart a.s.

Marja

DIRECTE LEEFOMGEVING STAAT CENTRAAL

“ONZE BUURT”

MET EENVOUDIGE REGELS EN MEER BELEVING IS HET GOED LEVEN IN ONZE BUURT!

Onze buurt of buurtschap zorgt voor sociale verbinding. Gezelligheid, elkaar helpen en samen iets organiseren. Het voor deze regio zo gewaardeerde ‘naoberschap’ is iets wat echt bij Gemeentebelangen hoort. Evenementen van alle soorten en maten. Van kunst en cultuur, toneel en zang, maar ook Enduro en Tractorpulling passen bij die cultuur. Dat maakt dat iedereen zich thuis kan voelen en iedereen de ruimte krijgt om mee te doen. En dan is het niet erg als een evenement een paar dagen een beetje lawaai maakt, toch? Wel binnen de normen en wet- en regelgeving natuurlijk.

IN VIER JAAR TIJD HEBBEN WE VEEL VAN ONZE DOELEN GEHAALD

WE

Wij kijken graag vooruit en gaan dat op de komende pagina’s dan ook zeker doen. Toch willen we ook even terugkijken op de afgelopen vier jaar, want tenslotte is het ook

belangrijk om te weten wat wij in 2018 hebben beloofd. Sommige

doelen zijn behaald, sommige

niet en die lichten we daarom ook

graag toe. Op deze manier ontstaat

er volgens ons een bepaalde

transparantie en dat vinden wij, als

politieke partij, belangrijk.

Wij vinden het belangrijk dat jij weet waar je op stemt. Naast onze

speerpunten, doelstellingen en kieslijst vertellen enkele van onze kandidaten je ook waarom zij het belangrijk vinden dat je gaat stemmen. Daarnaast vertellen ze je graag waarom zij op de kieslijst van Gemeentebelangen staan. Juist de gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk voor jou. Het gaat tenslotte over jouw buurt!

Natuurlijk hopen wij dat je op Gemeentebelangen gaat stemmen, maar bovenal willen we je vragen te gaan stemmen!

WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN 2022 - 2026
MAAR HEBBEN OOK ZEKER DOELEN NIET GEHAALD

ALGEMENE SPEERPUNTEN

WONEN ECONOMIE BUITENGEBIED

Beschikbaar & betaalbaar

Ontmoeting & ontspanning

Passend met lokale inspraak

Verkeer & veiligheid

Onderhoud & wooncomfort

Vestigingsklimaat

Bedrijvigheid & industrie

Ontwikkeling & innovatie

Werkgelegenheid

Horeca, toerisme & recreatie

Groene uitstraling

Speelruimte landbouw

Omgevingswet combineert functies

Locaties benutten

Recreatie & ontspanning

“ONZE BUURT”

ZORG & WELZIJN

Betaalbaarheid & preventie

Stimuleren & ondersteunen

Mantelzorg ontzorgen

Sociale zorg & armoedebestrijding

Decentraal & altijd dichtbij

DUURZAME SAMENLEVING

Energietransitie, besparen en delen

Korte voedselketen

Biodiversiteit

Circulaire-economie

Energietransitie opwekken & opslaan

ALMEN

BEHAALD

• Zwembad de Berkel behouden.

• Zorginitiatief van de Vereniging Almens

Belang ondersteunen, zodat ouderen ook dicht bij huis elkaar kunnen ontmoeten.

• Groene karakter behouden en promoten.

• Voorzieningen behouden; sporthal en dorpshuis. Beide zijn toekomstbestendig en multifunctioneel gemaakt.

• (Buurt)supermarkt behouden.

• Verkeersveiligheid bevorderen.

• Stimuleren van lokale initiatieven; onder andere parkeerplaats s.v. Almen.

OP ONZE KIESLIJST

(NOG) NIET BEHAALD

• Volgende fase nieuwbouw in afstemming met Vereniging Almens

Belang ontwikkelen.

Ditismomenteelnogsteedsin

ontwikkeling,Gemeentebelangenishier

nauwbijbetrokkenendeverwachtingis datditeind2022concreteplannenop gaatleveren.

Coby WiltinkRoeterdink Jan Truin
ONZE
BUURT

WAT WILLEN WE BEREIKEN

• Brandweerkazerne nieuwbouw realiseren. Bovendien rondom de kazerne de kansen voor de sportvereniging benutten.

• Herinrichting/bestemming oude brandweerkazerne samen ontwikkelen.

• Zwembad de Berkel toekomstbestendig maken. Zowel qua onderhoud als aansturing. De betrokkenheid van de inwoners is hoog en die willen we zeker behouden.

• Het omvormen van het bedrijventerrein van Doornberg naar een mooie woonomgeving.

• De bestaande groep jongeren die gezamenlijk een woonproject willen oppakken, begeleiden met passende woningen als eindresultaat.

• Aanbieden van dagbesteding. Almen heeft sinds 2017 een vereniging Zorg en Welzijn. Een zorgcoördinator is aangesteld om de inwoners met hulpvragen met advies te ondersteunen. Dat is een succes gebleken, het toekennen van structurele financiering hiervoor is een van onze doelstellingen.

• Goede samenwerking met de buurtsuper. Centerrr heeft een zeer belangrijke sociale functie binnen het dorp. Deze willen wij behouden en ondersteunen.

• Ondersteunen van de profilering als groen dorp met recreatieve voorzieningen.

BARCHEM & ZWIEP

BEHAALD (NOG) NIET BEHAALD

• Verkeersveiligheid op doorgaande wegen verbeteren.

• Profilering als wandeldorp ondersteunen.

• Voorzieningen behouden; horeca, supermarkt, sporthal en zorg.

• Woningbouwprogramma Zuid

(Nu: Zuydtzicht) verbeteren en actief in de markt zetten.

• Mogelijkheid van een Woonplus voorziening voor ouderen onderzoeken.

Dewenswasstructureel24uurszorg aantebiedeninBarchem.Financiële

redenenenhethuidige,bestaande aanbod,indenabijeomgeving heeftervoorgezorgddatdeze doelstellingnognietterealiserenis.

Dekomendevierjaarzullenwijnogmaals bekijkenwatdemogelijkhedenzijn.

ONZE
BUURT
OP ONZE
KIESLIJST
Jan Visschers Bennie Essink Herold Hissink Jan Willem Boon Freddy van Ditshuizen

WAT WILLEN WE BEREIKEN

• De Zwiepseweg fietsveilig maken. Dit is tijdens de spits vaak een sluiproute en is hierdoor niet veilig voor fietsers.

• Inrichten van een 30 km-zone en het herinrichten van de kruising in Barchem.

• Onderhoud van wegen, fiets- en wandelpaden in het buitengebied. Barchem profileert zich als wandeldorp. Dan mag ook het onderhoud de uitstraling hebben om mensen gastvrij te verwelkomen.

• Concrete afspraken met Viverion. De huurwoningen in Barchem hebben achterstallig onderhoud en zijn niet energiezuinig.

• Verlenging van het contract met Centerrr. Behalve supermarkt heeft deze een zeer belangrijke sociale functie in Barchem. Dit willen wij behouden.

• Buitengebied Barchem, Zwiep en Nettelhorst is divers en uitgebreid. 20% van het gemeenteoppervlakte en ca. 50% van de inwoners van Barchem woont hier. Dit vraagt dus zeker meer aandacht nu we in een snelle transitie van het platteland zitten.

• Overdracht Provinciale weg naar gemeente.

“WAAROM GEMEENTEBELANGEN?”

Toen de vraag van Gemeentebelangen kwam of ik op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen wilde, hoefde ik niet lang na te denken. Het zit in mijn bloed om iets te kunnen betekenen voor een ander. Het raadswerk op zich heeft mij nooit tegengestaan. Dus waarom niet?

Ik volg Gemeentebelangen al jaren vanuit een andere hoek en er was vaak een prettige onderlinge afstemming en/of samenwerking. Het verkiezingsprogramma beschrijft de punten waarin ik mij herken en waar ik me graag als volksvertegenwoordiger voor

inzet: belang voor het platteland, de kernen en de inwoners van de gemeente Lochem.

Coby

EEFDE ONZE BUURT

BEHAALD

• Stichting Accommodaties Eefde ondersteunen bij optimaliseren beheer.

• Omgeving tweede sluiskolk aanpassen in samenspraak met de directe omgeving. (TevensKapperalleeaangepast).

• Woningbouw locatie ‘Detmerskazerne’ snel realiseren met huurwoningen.

(NOG) NIET BEHAALD

• Traverse (Zuid) afronden met een goede veiligheid voor fietsers en voetgangers. Hetismomenteelnog steedsinontwikkelingenstaatookop onzeagendavoordeaankomende verkiezingsperiode.

WAT WILLEN WE BEREIKEN

• Traverse afmaken, verkeersveiligheid rondom N348 en de rotonde ingang Eefde. Daar moet aandacht voor blijven.

• Openbare ruimte rondom de Detmerskazerne aanpakken. Daarbij worden ook het Poortgebouw en de directe omgeving meegenomen.

• Binnensportvoorzieningen moderniseren.

• De dorpsraad Eefde willen we ondersteunen in haar rol als spreekbuis van de gemeenschap in afstemming naar de gemeente.

• De ontwikkelingen van de Noordtak Betuwelijn blijft ook zeker een aandachtspunt voor Gemeentebelangen.

EPSE

ONZE BUURT

BEHAALD

• Optimaal gebruik van accommodaties voor sport, cultuur en ontmoeting stimuleren.

• Verkeersveiligheid in bebouwde kom van Epse vergroten.

• Invloed van het industrieterrein Deventer beperken in overleg met de dorpsraad.

• Faciliteiten voor inwoners behouden en mogelijkheid bieden voor een nieuwe supermarkt. Ditisnoginontwikkeling. Plannenmetbetrekkingtoteenkleinere supermarktzijntotophedennog nietgeconcretiseerd.

(NOG) NIET BEHAALD OP ONZE KIESLIJST: Rietje DommerholtRietman

DEZE VERKIEZINGEN ZIJN ECHT VOOR JOU EN JOUW OMGEVING!

Ik woon al jaren met plezier in Epse en heb dit dorp zien uitbreiden. Gemeentebelangen geeft mij een goed gevoel, mede door het woningbouwprogramma en de recente inzet voor een goede busverbinding. Ga dus stemmen om mee te kunnen denken over de ontwikkelingen binnen jouw buurt. Ik ben betrokken bij verschillende verenigingen en stichtingen en het is van belang deze in stand te houden met vrijwilligers. De gemeenteraad is mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid, de verkeersveiligheid in de kern, maar ook om verpaupering bij de ingang van Epse proberen tegen te gaan. Het behoud van zandwegen, betaalbare woningen, zorg, herbestemming kerk, school en het beperken van invloed van het Deventer bedrijventerrein. Kortom: de gemeenteraadsverkiezingen zijn er voor jou!

Rietje

WAT WILLEN WE BEREIKEN

• Overdracht provinciale weg naar gemeente, (her)inrichting Lochemseweg.

• Entree vanaf de A1 oplossen. Verpaupering de Smid en de ontwikkeling van de Rozentuin zijn daarvoor belangrijk.

• Kwaliteit van de transitie van gebouwen in de kern goed begeleiden. Ombouw naar woningen is een mooie kans, maar wel met een goede toetsing van de ruimtelijke omgeving. Zorgen voor een goede herbestemming van de bestaande kerk/dorpsgebouw in Epse.

• Invloed van het bedrijventerrein Deventer op Epse beperken. Er is en blijft een duidelijk zone tussen beide gebieden.

• Fietspad langs N348 verbeteren en veilig maken. Ook voor een vlotte doorgang van Eefde naar Epse. (Of van Zutphen naar Deventer)

• Extra hockeyveld voor HC Gorssel/Epse realiseren.

BEHAALD

• Openluchtzwembad de Boskoele en veerpont behouden.

• Langer zelfstandig wonen ondersteunen.

• Breed gedragen dorpsplan realiseren.

• Behoud van het gemeenteloket.

(NOG) NIET BEHAALD

• Ondersteunen van een nieuw financieel haalbaar en realistisch accommodatieplan.

Ditisnoginontwikkelingenheeft ookzekerdekomendevierjaaronze aandacht.

ONZE
OP
KIESLIJST
Roel Blaauw Brenda Klein Teeselink
ONZE BUURT GORSSEL

WAT WILLEN WE BEREIKEN

• Kwaliteit van de transitie van gebouwen in de kern goed begeleiden. Ombouw naar woningen is een mooie kans, maar wel met een goede toetsing van de ruimtelijke omgeving.

• School/multifunctioneel gebouw realiseren in kern Gorssel.

• Loket Gorssel open houden.

• Fietspad langs N348 verbeteren en veilig maken. Ook voor een vlotte doorgang van Eefde naar Epse (of van Zutphen naar Deventer).

• Woningbouw Gorssel snel realiseren op gemeentelijke locaties die vrijkomen.

• Concrete plannen maken voor het opknappen van zwembad de Boskoele en daarbij de voetbal en tennis betrekken wat betreft de omgeving.

HARFSEN & KRING VAN DORTH

BEHAALD

• Horeca, recreatie en toerisme bevorderen.

• De voorzieningen behouden en de zichtbaarheid daarvan verbeteren.

• Verdere samenwerking tussen de ontmoetingsplekken (Hoeflo, de Veldhoek en Ons Gebouw) stimuleren.

(NOG) NIET BEHAALD

• Herontwikkeling van ‘Buitenlust’ mogelijk maken. Momenteelisernog geenovereenkomstmetdeinitiatiefnemer,ditiszekereenbelangrijkpunt voordekomendevierjaar.

OP ONZE
KIESLIJ ST: Tonnie Verwoerd ONZE BUURT
OP ONZE KIESLIJ
ST
Wendy HaarmanRouwenhorst Ans Lensink Sietske Haarman

Als inwoner van Harfsen voel ik me betrokken bij veel activiteiten in onze gemeente en in mijn eigen dorp. Het is mooi om dit als verlengstuk door te kunnen zetten bij Gemeentebelangen. Met jongeren van gedachten wisselen en samen bouwen aan leefbare kernen. Laagdrempelig en makkelijk benaderbaar zijn, voor inwoners en ondernemers, om zo door de korte lijntjes iets te kunnen betekenen voor elkaar is mijn drive om mij opnieuw kandidaat te stellen voor deze gemeenteraadsverkiezingen.

Je kunt meepraten en aan de knoppen draaien. Zo komen we samen tot een mooiere gemeente Lochem.

Tonnie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

• Project Buitenlust invulling geven. Grootschalige horeca lijkt geen reële optie meer. Verpaupering tegen gaan en benutten van herontwikkeling.

• Leefbaarheid en misschien beter gezegd levendigheid bevorderen. Stimuleren van de rol van het Hoeflo betreffende ontmoeting en horeca voor Harfsen.

• Bereikbaarheid met openbaar vervoer behouden. Dat maakt Harfsen, naar de korte afstand tot aan de A1, ook aantrekkelijk.

• Het stimuleren van de woningbouw naar de volgende fase, herontwikkeling lijkt na uitbreiding nu de volgende stap.

LAREN & EXEL

(NOG) NIET BEHAALD BEHAALD

• Verkeersveiligheid in kern Laren verbeteren, zonder bereikbaarheid te verslechteren.

• Positionering Laren als fietsdorp ondersteunen.

• Zwembad Leussinkbad behouden.

• Bereikbaarheid in Exel zowel fysiek, wegen en bewegwijzering, als digitaal en mobiel, optimaliseren.

• Renovatie of nieuwbouw scholen ontwikkelen. Vanwegefinanciëleredenen, endegroeivanhetdorpisditnogniet gerealiseerd.

• Voldoende betaalbare woningen voor jongeren realiseren. Gedeeltelijkbehaald, maarnogteweinigvoordetoekomst, blijfteenaandachtspunt.

• Dorpsplein Exel samen mogelijk maken. Huidigefocusistijdelijkverlegd.

• Clusterlocatie woningbouw in overleg met inwoners van Exel vormgeven. Inontwikkeling.

ONZE
OP ONZE KIESLIJ ST
BUURT
Arjan Nijland Vincent de Goeij Jan Wesseldijk Bert Wesseldijk Marja EgginkMeuleman

WAT WILLEN WE BEREIKEN

• (Her)bouw van de scholen.

• Behoud centrum met goede inpassing om het karakter en eventuele horeca van Laren te behouden. Dit is zichtbepalend en brengt veel levendigheid in de kern. Vooral voor de jongeren.

• Schoollocatie Exel gebruiken voor woningbouw.

• Exel lost veel zelfstandig op, maar mag in de ondersteuning niet worden vergeten. Dit is dan ook een aandachtspunt voor de komende vier jaar.

• Kernenvisie Laren verder uitwerken om woningbouw te realiseren.

• Opening van het klompenpad.

• Weg door Exel in combinatie met Dorpshuis en horeca goed inrichten. (Karakter Dorpsplein)

Erik Hoentjen Jan Oudenampsen Herbert Langeler Dinand Wichers Jeroen Langeler

LOCHEM ONZE BUURT

(NOG) NIET BEHAALD BEHAALD

• Wij willen het centrumplan (winkelgebied), samen met alle betrokken partijen, afronden en realiseren.

• Faciliteren van (lokale) bedrijven die zich willen vestigen in het centrum en op bedrijventerreinen.

• Woningbouwprojecten verder ontwikkelen, zoals Kop van Oost en Polsvoort.

• Goede bereikbaarheid van het centrum (inclusief parkeren). Planisklaarende realisatievindtin2022plaats.

• Wij zetten alles in het werk om de rondweg te realiseren. Daarna kan de herinrichting van het wegennet rondom het centrum worden opgepakt. Goede route vanaf het station naar de Markt. Beidezijnnognietbehaalddoordatderondwegnognietisgerealiseerd.

OP ONZE KIESLIJST
Thijs Hiddink Anja Rouwenhorst Arjen Dieperink Jacqueline Groot Wesseldijk - Leferink Arjan Vrielink

WAT WILLEN WE BEREIKEN

• Rondweg realiseren.

• Zwembad de Beemd toekomstbestendig maken.

• Herinrichting Goorseweg, wanneer de rondweg vorm krijgt.

• Aandacht voor de invalswegen van Lochem. Larenseweg en Tramstraat, Zutphenseweg en Barchemseweg en Nieuwstad.

• Binnenstad plan, vooral voor de Markt. Houd het centrum levendig en bereikbaar.

• Oude Aldi en Groene Kruis herontwikkeling met passende woningbouw.

• Behoud van zowel de cultuurals de sportvoorzieningen.

• Plan realiseren voor de volgende woningbouwfase.

Rianne van Binsbergen Bert Groot Wesseldijk Gerda Greutink Arjan Boeijink Freek van Asch Roanne Logtenberg

BUITENGEBIED

BEHAALD

• Ruimte voor bedrijvigheid vastleggen in de omgevingsvisie.

• Glasvezel in het gehele buitengebied

• Onderhoud laanbomen is een zorg die steeds groter wordt. Bomen niet blijven oplappen, maar laanboomstructuren vervangen als dat nodig is.

• Wegennet goed onderhouden zodat ook het buitengebied goed bereikbaar blijft. Tevensmeergeïnvesteerd.

• Bij leegstand in het buitengebied meer mogelijkheden geven voor een alternatieve bestemming van bestaande panden.

ONZE
BUURT

WAT WILLEN WE BEREIKEN

• De kracht van het buitengebied als uitgangspunt voor de toekomst. De kracht van de bedrijven is de basis om te ontwikkelen.

• Geen extra regels en opgelegde beleidsstukken, maar ondernemerschap als uitgangspunt.

• Het aantrekkelijk houden van goede fiets- en wandelpaden.

• Agrarische bedrijven

moeten kunnen blijven ontwikkelen. Dat kan door schaalvergroting, verbreding van de landbouw of omschakeling. Er moet ruimte blijven om te ondernemen zodat er levensvatbare bedrijven overblijven en mee kunnen bewegen in toekomstige ontwikkelingen.

• Een goede onderhoudstoestand van bermen, sloten maar ook de laanbomen. Op tijd aanbesteden met het liefst lokale partijen. Laanbomen blijven oplappen is kostbaar. Wanneer nodig overgaan tot trajectenkap en de bomen vervangen.

• Het beleid stimuleren van bedrijvigheid in bestaande, niet meer dan agrarische bedrijfsgebouwen in gebruik zijnde, ondersteunen. Zo blijft er activiteit op het platteland.

• Stimuleren van plattelandswoningen.

Woningsplitsing kan tot de mogelijkheden behoren.

• ‘s Nachts mag het donker zijn. De stilte is onderdeel van de rust die het buitengebied aantrekkelijk maakt. Zuinig zijn op het landschap en vooruitgang door ondernemerschap of nieuwe vorm van wonen.

HIER KOM IK VANDAAN EN DIT WIL IK”

Het buitengebied van Barchem is waar ik geboren en getogen ben, maar is bovenal mijn ‘thuis’. Ik ben steeds meer gaan waarderen hoe fijn het is om hier te kunnen wonen. We staan in Nederland en vooral buiten de Randstad voor grote veranderingen, dus ook bij ons! Ik vind het cruciaal dat daarbij vooral rekening gehouden wordt met de belangen van lokale inwoners, van jong tot oud, van arm tot rijk. Dat kan alleen zonder landelijke partijideologieën en -belangen. Klagen helpt niet. Daarom zet ik graag met Gemeentebelangen mijn boerenverstand in om onze kernen en buitengebied leefbaar te houden.

Herold

ZORG EN WELZIJN

Intensieve samenwerking met diverse partners is essentieel ook als het gaat over generatiearmoede. Inzetten op preventie, proberen aan de voorkant de signalen op te pakken en serieus te nemen.

ECONOMIE

Economie is de motor van de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat ondernemers zich dicht in de buurt kunnen blijven vestigen. Hebben ze meer ruimte nodig of produceren ze meer geluid of geur? Dan heeft Lochem goede industrieterreinen.

VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers dragen bij aan het slagen van allerlei activiteiten. Wij willen vrijwilligers blijven ondersteunen bijvoorbeeld door met oud papier ophalen extra inkomsten te generen.

SPORT & ACCOMMODATIES

Goed uitvoerbaar accommodatiebeleid komt de leefbaarheid van alle kernen ten goede.

BESTUURSSTIJL

Wij blijven ons inzetten voor een klantgerichte ambtelijke organisatie.

CULTUUR

Wij nemen altijd een positief kritische opstelling in wat betreft de gemeentelijke subsidies die worden verstrekt aan de Schouwburg, Bibliotheek, Muzehof

ENERGIETRANSITIE

De energietransitie is voor de hele gemeente van belang. Wij willen ons richten op besparing van energie en het realiseren van kleinschalige opwek, zoals het benutten van daken. Lokale opwek heeft de voorkeur, omdat daarmee meer begrip als opwek rechtstreeks aan gebruik wordt gekoppeld. Grootschalige opwek heeft enorme impact op de omgeving en kan alleen gerealiseerd worden met draagvlak in de directe omgeving. Het is aan de initiatiefnemer om draagvlak te creëren.

e.d.
GB: IN ‘T
KORT

KIESLIJST

1. Marja Eggink-Meuleman Laren

2. Tonnie Verwoerd Harfsen

3. Anja Rouwenhorst Lochem

4. Jan Wesseldijk Laren

5. Arjen Dieperink Lochem

6. Herold Hissink Barchem

7. Coby Wiltink - Roeterdink Almen

8. Jan Willem Boon Bathmen

9. Arjan Nijland Laren

10. Wendy Rouwenhorst - Haarman Harfsen

11. Arjan Vrielink Lochem

12. Vincent de Goeij Exel

13. Bert Wesseldijk Laren

14. Thijs Hiddink Lochem

15. Roel Blaauw Gorssel

16. Jacqueline Groot Wesseldijk -Leferink Lochem

17. Ans Lensink - Wibbelink Harfsen

18. Sietske Haarman - Zantinge Kring van Dorth

19. Rietje Dommerholt - Rietman Epse

20. Herbert Langeler Exel

21. Jan Visschers Barchem

22. Brenda Klein Teeselink Gorssel

23. Erik Hoentjen Laren

24. Jo Brinkhuis Eefde

25. Gerda Greutink Lochem

26. Jan Truin Almen

27. Dinand Wichers Laren

28. Rianne van Binsbergen Lochem

29. Jeroen Langeler Exel

30. Arjan Boeijink Zutphen

31. Roanne Logtenberg Lochem

32. Bennie Essink Barchem

33. Jan Oudenampsen Exel

34. Freek van Asch Lochem

35. Freddy van Ditshuizen Barchem

36. Bert Groot Wesseldijk Lochem

WAAROM DE POLITIEK IN?

Mijn drijfveer om de politiek in te gaan is dat ik op wil komen voor de belangen van de inwoners. Mijn kennis zit vooral binnen het Sociaal Domein. Ik wil dan ook graag in de gemeenteraad komen om deze ervaring in te zetten voor de gemeenschap, waarbij vooral ook aandacht is voor de kwetsbare burgers.

Geboren in Exel, toen nog gemeente Laren, en getogen in Lochem, weet ik hoe belangrijk het is dat iedere kern zijn eigenheid behoudt. Lokaal maar toch

onafhankelijk. Dit maakt dat ik bij uitstek bij Gemeentebelangen pas.

Anja

Wij hopen dat we je aan de hand van deze beknopte informatie meer hebben kunnen vertellen over wie wij zijn en vooral waar wij voor staan.

Heb je nog vragen of wil je graag contact over een van de onderwerpen uit ons programma? Neem dan gerust contact met ons op via: info@gblochem.nl.

de onderwerpen uit ons

Wij beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

Namens

Gemeentebelangen

Lochem

TonnieMarja, & Anja

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.