Page 1


БУЛО КОЛИСЬ В УКРАЇНІ Краєзнавчий альманах Упорядник Потьомкін А. П.

Випуск тринадцятий

Різдво 1896 року в селі Котюжинцях: сільський бал під наглядом поліції

Лютий 2014


Передмова В тринадцтому випуску вміщено невеличке листування, що висвітлює один з епізодів з життя дрібної провінційної польської еліти на Правобережжі кінця 19 століття та взаємовідносини її з владою. Як випливає з матеріалів - на різдвяно-новорічні свята місцеві поляки влаштували святковий вечір за запрошеннями. Це зацікавило місцеву поліцію, що пильнувала будь-які зібрання ще з часів польських повстань 1830-31 та 1863 років. Увагу підсилював факт збору грошей в розмірі по 3 карбованці на вхідний квиток. Те, що захід мав відбутись в звичайному селі, а гості були переважно прості службовці не вплинуло на намір проконтролювати осередок потенційної антидержавної змови і на вечір був відряджений в цивільному один з поліцейських урядників. Втім, окрім того, що всі поляки розмовляли на вечорі польською мовою, ніяких інших порушень виявлено не було. Хіба що привернуло увагу помешкання, що послужило місцем для святкування - ним виявився будинок місцевого православного священика та присутність селянина, що виявився декласованим шляхтичем.

Справа знаходиться в Державному архіві Київської області в фонді канцелярії Київського губернатора (ДАКО ф. 2, оп. 213, спр. 87), публікується повністю зі збереженням структури тексту в тому числі виправлень в чорновиках.

Зауваження та побажання прохання надсилати на orlyvka@gmail.com


[вх.№]498

Совершенно-конфиденціально

19 Янв 97 КАНЦЕЛЯРІЯ КІЕВСКАГО ГУБЕРНАТОРА

Его Превосходительству, Господину Кіевскому Губернатору

№3 Января 17 дня 1897 г.

Бердичевскаго Уѣзднаго Исправника Еженедельная записка

Вашему Превосходительству имѣю честь донести, что 26 минувшего Декабря въ с. Котюжинцахъ ввѣренного мнѣ уѣзда Петромъ Хилькевичемъ, владѣльцемъ Кржижанскимъ и крестьяниномъ Иваномъ Канофольскимъ былъ устроенъ балъ со взносомъ отъ учавствующихъ по 3 руб. на расходы. Одно изъ пригласительныхъ писемъ при семъ представляю. Балъ былъ устроенъ въ домѣ мѣстного Священника Іоанна Грыгоровича въ коимъ и онъ участвовалъ съ своей женой. Распорядительницами бала изъ женщинъ были: жена Хилькевича и жена управляющаго частію с.Котюженецъ Зелинская, закоренѣлая полька изъ нихъ жена Хилькевича есть сестра Инспектора Императорской римско-католической Духовной Академіи Болеслава Клопатовского, извѣстного по циркуляру отъ 29 Апрѣля 1896г. № 3026/188 при которой проживаетъ и отецъ сего послѣдняго. Клопатовскій бывая въ Бердичевскомъ уѣздѣ, въ каникулярное время, останавливается въ Хилькевича. На балу были ксендзы м. Самгородка Шимкусъ, Начальникъ полустанка Ю.З.Ж.Д. между Голендрами и Калиновкой Майнъ Баумъ съ женою, три дочери Хилькевича, мѣстный землевладѣлецъ Кржижановскій съ женой, его братъ изъ с. Бортникъ Винницкого уѣзда, изъ м. Уладовки того же уѣзда Крижановскій и Левицкій съ женой, Волинскій и его племянница Зигмушина, изъ ст. Голендръ Рокицкій съ женой и дочерью, Крживицкій съ дочерью; изъ Заливанщинского Сахарного Завода того же уѣзда служащіе Помаговъ съ неизвѣстной дамой, Бутовскій, Подарскій, Подвамскій, Сервицкій, Дымбесъ, Горбатенко съ дамой, управляющій имѣніемъ с. Заливанщина Блажевскій съ тремя дочерьми, изъ Малого Чернятина Матвѣй Домбровскій студентъ Ветеринарного Института его братъ Константинъ Домбровскій, изъ с. Куравы Ромуальдъ и Степанъ Либерты – Австрійскіе подданные, изъ м. Пикова Грудзевичъ и Священникъ Мало Чернятинского -3-


прихода Блинецкій съ женой. Распорядители и гости были преимущественно католики. При открытіи бала музыка съ играла коляду «жалобѣ леже» а присутствовавшіе пѣли и за тѣмъ начались танцы, всѣ за исключеніемъ священника Блинецкого, даже и хозяинъ дома Григоровичъ разговаривали на польскомъ языкѣ. Священникъ Блинецкій въ 12ч. ночи уѣхалъ домой, оставшись обиженнымъ какъ его женѣ участниками бала было оказано пренебреженіе, а балъ окончился въ 8 часовъ утра. На балѣ этомъ находился въ качествѣ гостя, командрованный для наблюденія, Полицейскій урядникъ 13 участка сего уѣзда Павликовскій, одѣтый въ цевильномъ костюмѣ и во время бала ни за кѣмъ ни чего предосудительного не замѣчено, за исключеніемъ лишь того что Священникъ Григоровичъ, въ угоду полякамъ, говорилъ на польскомъ языкѣ. При этомъ имѣю честь почтительнѣйше доложить, что въ теченіи минувшей недѣли въ Бердичевскомъ уѣздѣ ни чего, заслуживающаго особого вниманія, не произошло. Бердичевскій Уѣздный Исправникъ Индутный

-4-


[Запрошення] Переводъ съ польскаго Имѣемъ честь просить уважаемаго господина оказать содѣйствіе раскладочному развлеченію могущему быть дня 26 Декабря. О такомъ прибытіи сердечна просимъ. Балъ будетъ въ Катюжинцахъ въ домѣ ксендза Грегоровича. Складка мужчины рубля 3. Гости во фракахъ или черныхъ сюртукахъ. ст. дороги Калиновка: Голендры. Распорядит. бала: Хилкевичъ Зелинская А.Кржижанскій П.Хилькевичъ Ж.Конафальскій Переводилъ чиновникъ канцеляріи Садовскій

-5-


Милостивый Государь Иванъ Федоровичъ

19 Января 1897 года № 452

Вслѣдствіе рапорта отъ 3 Января за №3 по поводу состоявшагося въ домѣ 26 Декабря прошлаго года танцавальнаго вечера въ домѣ священника с. Котюжинецъ ввѣреннаго Вамъ уѣзда, Івана Григоровича на который были приглашены съ платою участниками по 3 рубля, на который устроителямиенного мѣстнымъ землевладѣльцемъ Кржижанскимъ, арендаторами Хилкевичемъ и крестьянами Конафольскимъ приглашены были преимущественно поляки, предлагаю Вашему Высокоблагородію доставить мнѣ въ дополненіе къ упомянутому рапорту свѣдѣнія съ тѣмъ, по какому поводу состоялся означенный балъ, кто просилъ о разрѣшеніи таковаго и кѣмъ онъ ранрѣшенъ, какой былъ предлогъ для командирванія на вечеръ Полицейскаго урядника, почему былъ избранъ для вечера избранъ былъ домъ священника а также какое отношеніе имѣли къ этому вечеру крестьянинъ Конофольскій и не было ли взимаемо съ участниковъ денегъ за вечеръ или участіе и кто былъ хозяинъ вечера. Примите увѣреніе въ совершенно моей преданности и почтеніи.

4/97 Его Высокоблагородію ИФ Индутному

-6-


[вх.№]765

Совершенно-конфиденціально

30 Янв 97 КАНЦЕЛЯРІЯ КІЕВСКАГО ГУБЕРНАТОРА

Его Превосходительству, Господину Кіевскому Губернатору

№4 Января 26 дня 1897 г.

Бердичевскаго Уѣзднаго Исправника Еженедельная записка

Вашему Превосходительству имѣю честь донести, что въ теченіи минувшей недѣли въ Бердичевскоъ уѣздѣ ни чего, заслуживающаго особого вниманія, не произошло. При этомъ въ дополненіи къ еженедѣльной запискѣ №3, имѣю честь почтительнѣйше доложить, что бывшій 26 Декабря въ селеніи Котюжинцахъ танцевальный вечеръ состоялся по случаю Праздника съ целью повеселится. Разрѣшенія на это ни кто не просилъ и таковой устроенъ безъ всякого разрѣшенія. Мѣстный приставъ Поджукевичъ, узнавъ что устраивается этотъ вечеръ поляками съ платой за входъ съ мущины по 3 руб.- что на вечеръ приглашаются исключительно только поляки и то люди нижшего общества съ которыми урядникъ Павликовскій ведетъ знакомство, далъ Павликовскому своихъ 3 руб. для взноса за входъ, поручилъ ему, при помощи своихъ знакомыхъ попасть на этотъ вечеръ не какъ урядникъ а какъ посѣтитель и имѣть наблюденіе секретно за дѣйствіями поляковъ,- что Павликовскимъ и исполнено. Домъ Священника Григоровича избранъ для вечера потому что въ Котюженцахъ есть удобенъ болѣе другихъ и Священникъ Григоровичъ, ведя дружбу съ поляками, пользуется ихъ расположеніемъ. Крестьянинъ Иванъ Канофольскій, полякъ, шляхтичъ, холостякъ, франтъ – вращающійся въ средѣ мѣлкопомѣстныхъ польскихъ владѣльцевъ, мѣлкій адвокатъ и факторъ на вечерѣ былъ въ качествѣ распорядителя, -Каковыми такъ же были Кржижановскій, Хилькевичъ, дамы: Хилкевичева и Заленская, всѣ они считались хозяивами вечера. Собранные деньги за входъ съ участниковъ вечера всѣ употреблены на покрытіе расходовъ на наемъ музыки и угощеніе на этомъ вечерѣ. Бердичевскій Уѣздный Исправникъ Индутный

-7-


Секретно 7 февраля 1897 года №1050 Его Сіятельству А.П. Графу Игнатьеву 87/97

Господину Генералъ-Губернатору Милостивый Государь Графъ Алексѣй Павловичъ

Бердичевскій Уѣздный Исправникъ донесъ мнѣ Мною получены свѣденія, что 26 Декабря 1896 года въ с. Катюжинцахъ, ввѣреннаго ему Бердичевскаго уѣзда, въ домѣ мѣстнаго приходскаго священника Іоанна Григоровича состоялся платный танцевальный вечеръ, съ платою участвовавшими въ немъ лицами по 3 рубля устроенный поляками. Устроителями и распорядителями вечера были поляки арендный владѣлецъ с.Котюжинецъ Петръ Хилькевичъ, мѣстный землевладѣлецъ Кржижановскій и занимающійся адвокатурой крестьянинъ Иванъ Конофольскій, участниками же вечера были мелкіе землевладѣльцы окрестныхъ селеній, экономическіе служащіе изъ ближайшіихъ мѣстностей съ семействами и другія лица и т. п. также преимущесвенно поляки, которымъ распорядителми вечера были разосланы были особыя письменныя приглашенія. Кромѣ того на вечерѣ находился Гостей было на вечерѣ 39 душъ, въ томъ числѣ священникъ с. Малого Чернятина, Бердичевскаго уѣзда, Блинецкій и настоятель Самгородскаго р.к. прихода того же уѣзда ксендзъ Шимкусъ; а также хозяинъ дома священникъ Григоровичъ, состоящій въ дружественнихъ отношеніяхъ съ поляками и предоставилъ для вечера свой домъ, какъ одинъ изъ наиболие удобныхъ для этого домовъ въ с.Котюжинцахъ Расрѣшенія съ мущинъ взымалось платы по 3 руб. съ каждаго. Разрѣшенія на устройство вечера означеннаго вечера а потому мѣстный становой приставъ получивъ испрашиваемо не было, свѣдѣнія о предполагающемся вечерѣ съ участіемъ почти пол что на вечеръ приглашаются почти исключительно поляки и воспользовавшись личнымъ знакомствомъ съ нѣкоторыми изъ приглашенныхъ лицъ Полицейскаго Урядника Павликовскаго, поручивъ послѣднему постараться съ цѣлью наблюденія попасть на вечеръ, куда урядникъ Павликовскій и былъ приглашенъ благодаря нѣкоторымъ знакомымъ явившись въ качествѣ гостя въ штатскомъ платьи. Предъ открытіемъ бала музыка играла польскую коляду «Въ жлобѣ леже», которую присутствовавшіе -8-


пропѣли, а за тѣмъ начались танцы. Всѣ поручилъ Полицейскому Уряднику Павликовскому отправиться на вечеръ съ целью наблюденія. Названный урядникъ при содѣйствіи нѣкоторыхъ изъ гостей былъ приглашенъ на вечеръ и находился тамъ въ гражданскомъ костюмѣ въ качествѣ гостя за установленную плату. Кромѣ священника Блинецкого, уѣхавшаго раньше другихъ, всѣ

находившіеся на вечерѣ, въ томъ числѣ и свщенникъ Григоровичъ, разговаривали на польскомъ языкѣ, за исключеніемъ лишь священника Блинецкаго, но ничего предосудительно Предъ открытіемъ бала музыка играла польскую коляду «Въ жлобѣ леже», а присутствовавшіе пѣли. Балъ окончился на утро въ 8 часовъ утра и кромѣ того, что священникъ Григоровичъ въ угоду полякамъ разговаривалъ по польски болѣе ничего предосудительнаго особѣнного замѣчено не было. Вечеръ этотъ, по донесенію Исправника, состоялся былъ устроенъ чтобы съ цѣлью повеселиться и собранные отъ участниковъ деньги употреблены на покрытіе расходовъ по найму музыки и угощеній. состоящій въ дружбѣ съ мѣстными поляками,

Объ изложенномъ считаю долгомъ довести до свѣдѣнія Вашего Сіятельства, съ приложеніемъ экземпляра пригласительного письма на польскомъ языке. Покорнѣйше прошу Ваше Сіятельство принять увѣреніе въ чувствахъ глубокого уваженія и совершенной преданности.

-9-


W żłobie leży (polska kolęda) W żłobie leży, któż pobieży, Kolendować małemu, Jezusowi Chrystusowi, Dziś do nas zesłanemu? Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie.przygrywajcie, Jako Panu naszemu.

Czem w żłobeczku nie w łóżeczku, Na siankuś położony? Czem z bydlęty nie z Panięty, W stajni jesteś złożony? By człek sianu przyrownany, Grzesznik bydlęciem nazwany, Przezemnie był zbawiony.

My zaś sami z piosneczkami, Za wami pospieszymy, A tak tego maleńkiego Niech wszyscy zobaczymy: Jak ubogo narodzony, Płacze w stajni położony, Więc go dziś ucieszymy.

Twoje państwo i poddaństwo, Jest świat cały o Boże; Tyś polny kwiat, czemuż cię świat Przyjąć nie chce choć może? Bo świat doczesne wolności Zwykł kochać, mnie zaś z swej złości, Krzyżowe ściele łoże.

Najprzód tedy niechaj wszędy, Zabrzmi świat w wesołości, Że posłany nam jest dany Emmanuel w niskości; Jego tedy przywitajmy, Z Aniołami zaśpiewajmy: Chwała na wysokości!

W Ramie głosy pod niebiosy, Wzbijają się Racheli, Gdy swe Syny bez przyczyny, W krwawej widzi kąpieli! Większe mnie dla nich kąpanie, W krwawym czeka oceanie, Z kąd niebo będą mieli.

Witaj Panie, cóż się stanie, Że rozkoszy niebieskie

Trzej Królowie Monarchowie Wschodni kraj opuszczają. Serc ofiary z trzema dary, Tobie Panu oddają;

Opuściłeś, a zstąpiłeś Na te niskości ziemskie? Miłość moja to sprawiła, By człowieka wywyższyła, Pod nieba Empirejskie.

Darami się kontentujesz, Bardziej serca ich szacujesz, Za co niech niebo mają.

-10-


Бал в селі Котюжинці Бердичівського повіту  

Було колись в Україні №13: Бал в селі Котюжинці Бердичівського повіту

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you