PO-bladet nr. 6, juni 2013

Page 1

NR. 6

J U N I

2013

1 2 .

ÅRGANG

PO-bladet

SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET

SIDE 6

MASSER AF NYE UDGIVELSER

SIDE 16 & 22


PRÆLUDIUM

FOLKEKIRKENS MILLIARDER Kristeligt Dagblad skrev den 13. april: Mens medlemmerne svinder, er folkekirkens udgifter til ansatte på himmel lugt. Kirkens løn til personale er på 20 år steget med 1 milliard kroner, så mere end halvdelen af folkekirkens udgifter nu går til løn. Når løn er blevet så tung en post i folkekirken, skyldes det blandt andet, at frivillige hænder er udskiftet med lønnede medarbejdere. Det mener provst i Syddjurs Provsti Søren Peter Hansen. “Det, vi ik gjort gratis for 20 år siden, koster i dag penge,” siger han. Denne udtalelse og mange andre tilsvarende synes jeg, fortjener et par bemærkninger. Den måde, vore lønninger reguleres ved overenskomstforhandlingerne, sikrer, at vi følger stigningstakten på det øvrige statslige arbejdsmarked. De to sidste gange var det omtrent nul, og tidligere er vi bestemt heller ikke blevet forgyldt. Så er der med overenskomstansættelsen blevet en mulighed for individuelle løntillæg, men denne har vel i gennemsnit knap nok kunnet erstatte den gamle lønskalabestemte anciennitetsstigning. Og jeg kender heller ikke blandt vore medlemmer nogen enkelttilfælde af nyanskaffet bolig med havudsigt umiddelbart nord for København.  Det stigende lønforbrug skyldes altså ikke stigende lønninger, men derimod et stigende aktivitetsniveau. Menighedsrådenes ønsker om nye og udvidede aktiviteter har medført et stort antal nyansættelser og opnormeringer af kirkefunktionærstillinger. F.eks. er alle sognemedhjælperstillinger i sagens natur oprettet inden for de nævnte 20 år, og også på

2

Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

Organistforeningens område har udviklingen været tydelig. Den sidste sætning i citatet kunne altså mere korrekt hedde: Det, der i dag koster penge, blev slet ikke gjort for 20 år siden.  Derfor også nogle ord om de frivillige hænder. Dem er der bestemt både plads til og stærkt brug for, ikke mindst i kirkens diakonale arbejde. Men der er også en stigende tendens til mere og mere at betragte kirkens tjenester og ritualer som private: Det er vores bryllup, vores kon irmation, vores begravelse og snart ikke blot vores barnedåb, men vores dåbsgudstjeneste. Folk forventer her et kvalitetsniveau af kirkebetjeningen, som nok så glade amatører slet ikke kan levere. Her er der brug for den professionelle indsats – i langt højere grad end for en generation siden.  Modsætningen mellem professionalisme og frivillighed i folkekirken, synes jeg, kan beskrives med et begreb fra atomfysikken. Niels Bohr indførte i sin tid et såkaldt komplementaritetsprincip: Et fænomen kan beskrives både med et bølge- og et partikelbillede. De to billeder udelukker gensidigt hinanden, men er begge sande og nødvendige for den samlede beskrivelse. Tilsvarende kan man om kirkens arbejde sige, både at selv det ringeste bidrag er godt nok (enkens skærv), og at selv det fornemmeste bidrag er ikke godt nok.

PO-bladet


INDHOLD OG KOLOFON

NYHEDER

REPORTAGE SIDE

INTERVIEW

4 SIDE

6

12

SIDE

KODA/KORT NYT

STÆVNE 2013

KIRKEMUSIKKENS DAG

Læs i dette nummer bl.a. om en længe ventet Koda-abonnementsordning for kirker samt en ny vejledning om at håndtere psykisk arbejdsmiljø ved forandringer på arbejdspladsen.

Der kommer meget mere om stævnet i juli-nummeret, men vi bringer her i første omgang en fotoreportage, som giver et overblik over tre givende dage i Brejning.

Sjællands Kirkemusikskole indbyder nu for andet år i træk til en ”Kirkemusikkens dag”. Vi har spurgt rektor Ole Brinth, hvorfor han nu vil sætte fokus på kirkemusikkens fremtid.

UDGIVELSER

INSPIRATION

STILLINGER

16+22

SIDE

18

SIDE

32

JANNE MARK M.FL.

STEMMER I SOGNET

5 ORGANISTER SØGES

Peter Lindhardt Toft anmelder Janne Marks korhæfte ”Salmer fra broen”, og desuden omtaler vi en lang række andre udgivelser.

I Tilst har Marianne Villadsen erfaret, at mange voksne gerne vil synge i kor, men at de ikke har overskud til at gå til det fast. Hun fortæller om den projektbaserede idé ”Stemmer i sognet”.

• Assing Kirke syd for Herning • Tarm Kirke i Vestjylland • Ans-Grønbæk, Midtjylland • Vester Aaby-Aastrup, Fyn • Vojens-Jegerup-Maugstrup v. Haderslev

PO-BLADET

Foto: S. Juhl /Wikimedia Commons

SIDE

Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: 1.000 stk. ISSN: 1601-7633

REDAKTION

Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 02 54, e-mail: po-bladet@organistforeningen.dk.

DEADLINE

Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren (normalt) senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organistforeningen.dk senest den 5. klokken 13 måneden før. OBS: Sommer-deadline for materiale til PO-bladet nr. 8 er mandag d. 25. juni.

TRYK

WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN

Tine Ohrt Højgaard i spidsen for det rytmiske a capella-kor SONO, som gav kirkekoncert i forbindelse med Organistforeningens årsstævne. Foto: Filip Graugaard Esmarch www.organistforeningen.dk

PO-bladet

3


NYHEDER

NY KODA-AFTALE PÅ PLADS Landsforeningen har tilsluttet sig en model, som betyder, at kirker skal abonnere på deres brug af beskyttet musik frem for at ansøge og afregne ved hver enkelt koncert. Af Filip Graugaard Esmarch Arrangører af kirkekoncerter slipper fremover for ubehagelige henvendelser fra Koda i forlængelse af koncerter, hvor formaliteterne ikke har været på plads. Som tidligere omtalt i PO-bladet (april 2012) har Koda arbejdet på at gøre det enklere for kirkerne.  ”Det vil blive meget nemmere for alle nu, og det vil ikke længere komme som en overraskelse for nogen, at de skal betale til Koda,” siger che konsulent Jens Carlsen.  Landsforeningen af Menighedsråd har besluttet at anbefale Kodas abonnementsordning. Det betyder i praksis, at ordningen nu gælder for alle sogne med arrangementer, hvor der bliver spillet ophavsretligt beskyttet musik – eksempelvis koncerter, musikgudstjenester, ilmforevisninger og musik ved arrangementer i sognehuset.  ”Ligesom vi også har specialpriser på andre områder, eksempelvis forretninger, så har vi nu også lavet en ordning, som er dedikeret til kirker,” fortæller Jens Carlsen.  Ordningen betyder, at koncertarrangøren ikke længere skal ansøge på forhånd. I stedet kan man frit a holde arrangementer inden

4

for den ramme, man har betalt for i begyndelsen af året. Og priserne på eksempelvis 1050 kr. for 1-3 arrangementer eller 2050 kr. for 4-6 udgør en fordel i sig selv.  ”Ind til videre har man som minimum betalt 600 kr. for én koncert,” pointerer Jens Carlsen.

REPERTOIRE-STIKPRØVER Den årlige faktura for abonnementet er typisk det eneste, man som koncertarrangør behøver tænke på, for faktisk skal man heller ikke længere afrapportere koncertrepertoiret – med mindre man bliver bedt om det af Koda.  ”Vi vil fremover foretage stikprøver, hvor vi skriver til et repræsentativt udvalg af kirker og beder dem sende koncertlister ind via e-mail,” fortæller Jens Carlsen.  Abonnementet gælder dog kun for arrangementer med mindre end 200 tilhørere og under 12.000 kr. i entréindtægt. Overskrider man det, skal man efter den pågældende koncert selv afrapportere og betale på lige fod med almindelige koncertarrangør.  Den nye ordning gælder med tilbagevirkende kraft fra og med januar 2013. Hvis nogen kirker allerede har afregnet for arrangementer holdt i 2013, vil de blive modregnet, oplyser Jens Carlsen.  Omkring den 1. juni 2013 sender Koda informationsmateriale med nærmere oplysninger om aftalen ud til alle folkekirker.

PO-bladet


NYHEDER

KORT NYT SPOT PÅ EFTERUDDANNELSE

INDSATS FOR GODE FORANDRINGER

HØRING OM FOLKEKIRKENS STRUKTUR

En række fyraftensarrangementer om kirkefunktionærers efteruddannelse sætter fokus på konkrete uddannelses- og tilskudsmuligheder og på fordelene for både medarbejder og arbejdsplads.  Målgruppen er både kirkefunktionærer og menighedsrådsmedlemmer, og det er Ministeriet for Ligestilling og Kirke, der indbyder i samarbejde med de faglige organisationer og en række uddannelsesinstitutioner.  Fra juni 2013 til marts 2014 vil det gratis arrangement turnere fra stift til stift, og det er Roskilde og Fyens Stifter, der lægger ud den 6. og 11. juni kl. 17-21. Der vil blandt andet være information fra kirkemusikskolerne og oplæg om redskaber til kompetencea klaring. Undervejs serveres der en buffet.  Find nærmere oplysninger i indbydelsen, som indes på Organistforeningen.dk under Organistfaget > Efter- og videreuddannelse. Filip

Sker der generelle forandringer på arbejdspladsen, eller skal der indlemmes en person med nedsat arbejdsevne, kan det give udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Nu har Arbejdsmiljørådet udgivet nogle materialer, som kan bruge som inspiration i de tilfælde.  Materialerne er et led i en større indsats, som involverer Videncenter for Arbejdsmiljø, og som strækker sig frem til 1. maj 2015. For hvert af de to områder er der udgivet et såkaldt inspirationskatalog til folk, som arbejder speci ikt med arbejdsmiljø, foruden en pjece til selve arbejdspladsen.  Pjecen om forandringer er sammen med en hel del andre ressourcer tilgængelig via hjemmesiden Skabgodeforandringer.dk. Filip

Regeringens såkaldte strukturudvalg har offentliggjort sit debatoplæg om kirkens fremtidige ledelsesstruktur. Det indeholder nogle mere eller mindre vidtgående forslag til, hvordan folkekirkens indre anliggender og fælles økonomi kan styres af henholdsvis et kirkeråd og en økonomibestyrelse – eller hvordan man stort set kan holde status quo.  Om de anliggender hedder det blandt andet, at ”det som hidtil skal være muligt i de enkelte sognemenigheder at anvende mindre ændringer i liturgien og at benytte salmer, som ikke indgår i salmebogen (...).” Debatoplægget kan sammen med supplerende materialer indes på Miliki.dk under ”Nyt om Kirke” > ”Oplæg til bred debat om folkekirkens styre”.  Styringsudvalget inviterer nu til en række stiftsvise debatmøder, første gang i København d. 3. juni. Høringsfasen varer til og med oktober, hvorefter udvalget vil arbejde videre på et endeligt udspil. Filip

PO-bladet

5


Søndag den 12. maj begyndte årets PO-stævne med tre helt forskellige oplæg sidst på eftermiddagen. Her er det folkekirkens arbejdsmiljøkonsulent, Hans Hjerrild, der fortæller om arbejdet med at sikre folkekirkens medarbejdere et frugtbart miljø at udføre arbejdet i.

REPORTAGE

STÆVNE MAJ 2013

Læs mere om alle tre oplæg i næste nummer af PO-bladet.

Foto og tekst: Filip G. Esmarch

”Vi har verdens bedste budskab – så skal det også have verdens bedste indpakning.” Sådan indledte journalist Svend Løbner sit oplæg om PR for kirkens arrangementer. Han kom omkring en række faktorer, som er værd at overveje, næste gang man eksempelvis skal invitere til koncert.

”Vi har ikke rigtig nogen kultur for efteruddannelse blandt organister,” konstaterede Knud Damgaard Andersen fra Vestervig Kirkemusikskole. Han koordinerer det aktuelle projekt, som sigter på at etablere en Folkekirkens Efteruddannelse for Kirkemusikere.

6

PO-bladet


REPORTAGE

Det aarhusianske kor SONO gav søndag aften både stævnedeltagere og andre gæster en særlig oplevelse i den lokale Brejning Kirke. På grund af kirkerummets fremragende akustik kunne det rytmiske kor stik imod sædvane synge koncerten ”unplugged”: kun basserne, vokalperkussionisten og nogle af solisterne brugte mikrofon.

Korleder Tine Ohrt Højgaard (forrest til venstre) ydede en energisk og stærkt nærværende indsats, hvor hun blandt meget andet fik publikum godt med på en improviseret ”circle song”. Repertoiret bød desuden på blandt andet Dizzy Mizz Lizzy, Fallulah, One Republic og Adele.

SONO’s vokale klangbillede var særdeles afvekslende og det samme gjaldt deres opstilling. Under den afsluttende Agnes Obel-sang ”Riverside” gik korets kvindelige medlemmer ned blandt publikum og sang i forskellige retninger. Det gjorde korets klanglige lydlandskab endnu mere storslået.

Mandag formiddag gik turen med bus til Bredsten Kirke, hvor organist og orgelbygger Flemming Danhild Fald tog imod. Han er direktør for Skandinavisk Orgelcentrum, som fremstiller digitale orgler. I Bredsten fik de for et par år siden installeret et Danhild 25 som afløser for det gamle 4 stemmers-orgel. Flemming Danhild Fald demonstrerede orglets formåen via en række værker – først en barok-afdeling, hvor han gjorde brug af seks forskellige tempereringer. Derefter et par romantiske stykker spillet på orglets alternative fransk-romantiske disposition. De efterfølgende reaktioner var særdeles blandede.

PO-bladet

7


REPORTAGE Vibeke Astner ved orglet i Nørremarkskirken, Vejle. Hun bød velkommen med J.S. Bachs Præludium & Fuga i Es-dur.

Derefter fik hun selskab af oplæser Maiken Wessberg og slagtøjsspiller Sarah Gaston. Børnekoncerten ”Helt i begyndelsen – en musikalsk bibelhistorie om skabelsen” indledes med en kort introduktion til orglet. Vibeke Astner demonstrerer her, at hun kan spille uden hænder.

Bibelhøjtlæsningen bliver efterhånden til friere fortælling: ”Set fra jorden ligner himlen et rundt blåt tag,” lyder replikken, som leder naturligt frem til fællessalmen ”Spænd over os dit himmelsejl”.

Tilbage på hotellet var der over middag besøg fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke, denne gang ved fuldmægtig Christa Hector Knudsen. Hun orienterede primært om folkekirkens mulige strukturreform, vielse af personer af samme køn (51 par i 2012), folkekirkens lønudgifter, kirkelukninger, undersøgelse af psykisk arbejdsmijø (rapport ventes i juni) og overenskomst 2013.

8

Læs en anmeldelse af koncerten i PO-bladets juli-nummer. Organistforeningens sekretariatsleder, John Poulsen, tog i det næste programpunkt tråden direkte op og fortalte om ændringerne i den nye overenskomst. Den væsentligste af dem er, at man nu har mulighed for at fravige overenskomsten med lokale aftaler om arbejdstid. Organistforeningens bestyrelse har endnu ikke haft lejlighed for at drøfte, hvordan den vil forholde sig til muligheden, fortalte John Poulsen. Han forventer som udgangspunkt, at reglen ikke skal bruges ret meget. Sekretariatslederen bevægede sig herefter omkring spørgsmålet om lokale løntillæg, hvilket afstedkom en del debat i forsamlingen. Mere herom i næste nummer af PO-bladet

PO-bladet


REPORTAGE

Formand Anders Thorup aflægger sin mundtlige beretning foran en koncentreret forsamling. Se referat af generalforsamlingen på Organistforeningen.dk > Organistforeningen > Generalforsamling – eller læs det i PO-bladets juli-nummer.

Organister i kø hos nodehandler Bent Påske. Mange benyttede lejligheden til at få lidt fornyelse til nodehylden.

Landsforeningens Inge Lise Pedersen benyttede sin festtale til at opfordre tilhørerne til at engagere sig i debatten om folkekirkens fremtidige struktur.

PO-bladet

Sognemedhjælpernes Esther Jensen var i det mere afslappede hjørne med en historie om en golfspillende organist og to engle.

Så blev det endelig festaften, og højskolesangbogen blev brugt flittigt.

Kirkemusikskolerektor Ivar Mæland sluttede sin tale (selv?)ironisk af med at ønske alle ”en rytmisk fremtid – uanset stilart”.

Præsteforeningens næstformand Peter Hedegaard mente at vide fra pålidelig kilde, at næste års PO-stævne henlægges til bivuakker i Dronninglund Storskov.

9


REPORTAGE

Knirkerevyen havde måttet melde forfald, men en af skuespillerne derfra, Sven Wortmann, dukkede veloplagt op med et foredrag om humor – og en enkelt revyvise.

En gruopvækkende vise om kirketjeneren, som efter at have gjort det af med det øvrige kirkepersonale hælder gift i altervinen og tager livet af menigheden også. Ingen havde sagt ’tak’, da han delte salmebøger ud. Foto: Carsten Engstrøm

Foto: Carsten Engstrøm

Læs en omtale af Signe Sørensens medvirken på stævnet i næste nummer af PO-bladet.

Finn Andsberg Larsen fra Folkekirkens Konfirmandcenter underviste i klasseledelse. Læs en omtale i næste nummer.

Foto: Carsten Engstrøm

Halsens muskler er vigtige.

Foto: Carsten Engstrøm

Tirsdag formiddag stod den på både morgensang og workshop ved korleder Signe Sørensen.

10

PO-bladet


HELLIGAANDSKIRKENS INTERNATIONALE ORGELFESTIVAL 2013 28. sæson: 21/6 – 30/8 21/6 28/6 5/7 12/7 19/7 26/7

Fredage kl. 16.30

Grethe Krogh, Danmark

Clérambault, Balbastre, Langlais, Franck, Vierne, Viitala

Flemming Dreisig, Danmark

Couperin, Mozart, Carl Nielsen (Sinfonia Espansiva)

Ørjan Horn Johansen, Danmark Bach, Guilmant, Tournemire

Jakob Lorentzen, Danmark

Bach, Beethoven, Franck, Vierne, Langgaard, improvisation

Jean-Christophe Geiser, Schweiz Bach, Alain, Bossi

Giampaulo Di Rosa, Italien

Bach, Reubke, improvisation

2/8

Geoffrey Morgan, England

9/8

Johannes Skudlik, Tyskland

Bach, Parry, Hollands, Ireland, Britton, Mozart, Saint-Saëns

Bach, Mozart, Liszt, Franck, Guilmant

16/8

Gail Archer, USA

23/8

Susan Landale, Frankrig

30/8

Hans Ole Thers, Danmark

Bach, Mendelssohn, Tower, Nadia Boulanger, Messiaen

Bach, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Liszt

Bach, Byrd, Hindemith, Widor

Arrangør: Hans Ole Thers e-mail: thers@helligaandskirken.dk - www.helligaandskirken.dk Amagertorv, Strøget, 1153 København K

Gratis adgang


INTERVIEW

ET KIRKEMUSIKALSK DEBATMILJØ Rektor for Sjællands Kirkemusikskole vil gerne skabe et bredt favnende forum for dansk kirkemusik. På Kirkemusikkens dag skal der i år udveksles visioner for fremtidens uddannelse af kirkemusikere. Af Filip Graugaard Esmarch ”Min vision er at lave et sted, hvor man kan komme og blive opdateret på, hvad der foregår inden for kirkemusikken,” siger Ole Brinth om formålet med Kirkemusikkens dag, som den 27. juni inder sted for anden gang.  Den sjællandske kirkemusikskolerektor opfordrer alle med interesse for kirkemusik til at møde op i Haslev på Emmaus galleri og kursuscenter.  Her kan de om formiddagen høre ire oplæg om visioner for kirkemusikken, og efter en sangtime over middag vil der være fælles diskussion på baggrund af oplæggene. Herefter vil der være rundvisning på galleriet og dermed lejlighed til at holde sig ajour med den billedlige del af kirkekunsten. Endelig er der efter aftensmaden en koncert, som udgør afslutningen på det kirkemusik-sommerkursus, der inder sted på Emmaus i samme uge.  ”Når man har været til Kirkemusikkens dag, har man på sin krop oplevet, hvad kirkemusik er, og man har fået et vue over, hvad det er, vi diskuterer inden for kirkemusikken,” lover Ole Brinth.

FREMTIDSUDSIGTER TIL DEBAT På sidste års Kirkemusikkens dag kunne deltagerne holde deres eget standpunkt op mod

12

forskellige positioner inden for dansk kirkemusikliv. Ole Brinth noterede sig ved den lejlighed, at der opstod et godt debatmiljø, og Sjællands Kirkemusikskole tager derfor bolden op igen i år.  Denne gang skal debatten især handle om uddannelsessituationen set på baggrund af forventningerne til fremtidens kirkemusik og kirkemusikerstillinger. Som oplægsholdere har Ole Brinth inviteret tre organister og en præst:  Det er Organistforeningens formand, Anders Thorup, der skal give sit besyv med – lankeret af to ganske forskellige organister: Peter Arent og Søren Glerup Hansen er begge klassisk uddannede, men deres særlige interesser ligger inden for henholdsvis verdensmusik og tidlig musik.  Og om sit valg af den nu pensionerede Ølstykke-præst Jørgen Anker Jørgensen forklarer Ole Brinth:  ”Han har gennem årene ment meget om kirkemusik. Og eftersom han selv er udøvende musiker, er han god at debattere med, for han forstår også den musikalske fagterminologi. Desuden har han været en aktiv medspiller i Landsforeningen af Menighedsråd og har via sit engagement dér en fornemmelse af, hvad Landsforeningens medlemmer efterspørger hos organisterne.”

EN FORÆLDET TITEL De ire oplægsholdere er blevet bedt om at forholde sig til, hvordan danske kirkemusikeres forhold kan tænkes at udvikle sig i løbet af de kommende 20 år. Og netop ordet ’kirke-

PO-bladet


INTERVIEW musiker’ frem for ’organist’ ligger der for Ole Brinth en væsentlig pointe i.  ”Det spænder over langt større arbejds lader end bare at spille på orgel. Og som kirkemusiker i dag er man jo faktisk en relativt bredt arbejdende musiker på kirkens vegne. Blandt andet er korarbejde blevet en langt større del af vores arbejdsområde i dag end for blot 25 år siden,” påpeger rektoren.  Han tøver derfor ikke med at betegne organist-titlen som lidt for gammeldags og indsnævrende.  ”Vi kommer i fremtiden til at blive bredere uddannet, fordi vores virke derude er bredere. Den udvikling bygger blandt andet på et traditionstab hos menighederne, som man kan vælge at begræde, men som man sådan set også kan udnytte ganske positivt,” siger Ole Brinth og uddyber:  ”Som kirkemusikere i dag står vi i nogle meget spændende udfordringer, når vi i stor udstrækning skal tale os frem til vores kirkemusikalske platform i den enkelte menighed – ud fra de lokale kulturelle og demogra iske forhold.”  Nogle af de oplagte spørgsmål vil for ham at se være: Hvilken rolle kan musikken spille i den måde, præsten og menighedsrådsmedlemmerne gerne forme menigheden på? Hvor-

dan kan korarbejdet integreres og være en del af det menighedsopbyggende? Og skal vi have andre instrumenter i spil, fordi det kan give en kontakt lade, som vi gerne vil udnytte, eksempelvis til lokale musikskoler?  ”På den måde kommer vi i langt højere grad til at fungere som musikalske entreprenører, som skal forstå, hvad det er for et sted, vi er kommet til. Vil skal kunne argumentere for det, vi selv står for, og derfra inde den gode vej i samarbejdet med de menigheder, vi kommer til at arbejde for,” lyder det fra Ole Brinth. Find nærmere info om program og tilmelding på Sjællands Kirkemusikskoles sider under Kirkemusikskole.dk.

Ole Brinth, rektor for Sjællands Kirkemusikskole, er initiativtager til Kiremusikkens dag, som han gerne vil gøre til en årligt tilbagevendende begivenhed.

ͥ͞ ͢͞͠

Ǥ Ǥ PO-bladet

13


spare penge Billån

4 45% 4,4 Kan du spare p penge 5% , kun

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30

billå ? billån? på dit billån?

variab

el ren te

Nu har Organistforeningen sørget for, at det kan blive billigere for dig at have bil. Som medlem kan du nemlig få et billån hos Lån & Spar med en meget lav rente på kun 4,45 %.

Ring til Lån & Spar på 3378 1906 og få at vide hvor mange penge du kan spare. Måned efter måned. Du skal blot oplyse os ganske få ting.

Hvis du har et dyrt billån et andet sted, kan GX p\WWH O¶QHW WLO /¶Q 6SDU RJ VSDUH SHQJH KYHU HQHVWH P¶QHG 2J GX EHK YHU LNNH DW p\WWH DOOH dine konti.

Ringer du på hverdage mellem 9 og 17, får du svar med det samme.

Du kan også låne til at købe ny bil. Det eneste krav er, at du selv har 20 % i udbetaling og at du er medlem af Organistforeningen.

Se et låneeksempel her: Bilens pris 250.000 kr. Udbetaling (20 %) 50.000 kr. Lånebeløb 200.000 kr. Månedlig ydelse 2.165 kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente 4,52 %. ÅOP 5,58 %. Gebyr til banken 4.500 kr. Gebyr til andre 5.000 kr. Samlede renter i perioden 50.243 kr. Tilbagebetaling i alt 259.743 kr. Renten er variabel, angivet p.a. og gældende pr. 21. januar 2013. Lånet forudsætter kreditgodkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet.

Du kan også læse mere om billån på www.lsb.dk/co10 Her kan du også lave dine egne beregninger på billån.

i samarbejde med

* *


EFTERUDDANNELSE FOR ORGANISTER Syddansk Musikkonservatorium udbyder i studieåret 2013-14 en række HIWHUXGGDQQHOVHVNXUVHU IRU RUJDQLVWHU .XUVHUQH ŰQGHU VWHG L Odense eller Esbjerg - eller efter aftale.

Kursusbeskrivelser, frister RJ WLOPHOGLQJVVNHPD ŰQGHV S§ www.smks.dk/efteruddannelse .RQWDNW SURMHNWNRRUGLQDWRU 0DOHQH 0ºOOHU (63119913 eller mam@smks.dk) hvis du har VSºUJVP§O

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole www.smks.dk · info@smks.dk · Tlf.: 6311 9900


Foto: Filip Graugaard Esmarch

ANMELDELSE

Janne Mark og Bandet Konnect fra Brorsons Kirke på Nørrebro i København præsentede i april udgivelsen ”Salmer fra broen” ved blandt andet en koncert i Silkeborg Kirke

INTIME KIRKEVISER FOR DE SANGGLADE Mange af de nye melodier og tekster fra Brorsonkirke-sanger Janne Mark egner sig int til både menighedssang og ligestemmigt kor. Satserne skæmmes dog af unødige stemmekryds. Af Peter Lindhardt Toft I ”Salmer fra Broen” inder vi 12 nye salmemelodier og salmetekster med adresse til menighed og kor. Til materialet hører en velproduceret cd med dygtige musikere og en praktisk spiralindbundet koralbog med klaversatser, tekster og trestemmige korsatser for lige stemmer med klaver.  Med baggrund i titlen ”Salmer fra broen” forestillede jeg mig at møde nye tecno-, hip hop-, rapsalmer og lignende. Det viste sig langt fra at være tilfældet. I Janne Marks salmeunivers inviteres det fortravlede menneske til at puste ud i kirkens rum. Her inder vi fred og harmoni, kirkens traditioner og fællesskabet, samt en nådig og barmhjertig Gud. 16

Janne Mark Salmer fra broen Kirkefondet Nodebog 200 kr. Cd 150 kr. Bestilles via Kirkefondet.dk

Teksterne rummer sammen med melodierne et overvejende intimt og til tider meditativt univers. Her myldrer ingen djævle frem på jord, ligesom døden med sin istaphånd sikkert for en stund tager sig en morfar i sidekapellet. Hermed er også sagt, at disse salmer ikke skræmmer nogen, og at de heller ikke indeholder nogen dybere teologi. Styrken i teksterne er, at de kommer dem, der ikke normalt kunne inde på gå i kirke, i møde. De kan sikkert synge med her, og især hvis de hører Janne Mark synge for. PO-bladet


ANMELDELSE

SMUKKE OG SANGBARE MELODIER Janne Mark er en dygtig sangerinde. Det hører vi på cd’en, og det mærker vi i hendes melodier, som jeg gætter på er blevet til gennem hendes eksperimenterende og modellerende stemme.  Resultatet er nogle enkle og smukke melodier, hvor de leste int kan anvendes som fællessalmer. Særligt vellykkede er ”De første forårstegn i norden”, ”Advent” og ”Sendte er vi alle”. I førstnævnte inder vi en iørefaldende og original melodi med en forfriskende harmonik, som samtidig er tilgængelig for de mindre sangtrænede (menigheden).  ”Advent” kan være den nye salme i jule-børne- ungdomsgudstjenesten. Jeg synes, at den ligner noget af musikken til julekalenderen ”Jesus og Josephine” og dens musikalske univers.  ”Sendte er vi alle” er en ny dansk salme skrevet i afrikansk stil. Et arrangement for blandet kor udelukkende med percussion-ledsagelse ville gøre sig godt her.

SATSTEKNISKE SVAGHEDER Korsatserne er skrevet for 1-3 lige stemmer med tilhørende klaversats, sådan at forstå, at 2.- og 3.-stemmen frit kan anvendes. Enkeltvis er stemmerne sangbare og let tilgængelige. Det kan dog virke som om, at Janne Mark har lavet 2.- og 3.-stemmerne på samme måde, som man ville gøre, hvis man skulle indspille en cd. Man tilsætter det lerstemmige på udvalgte steder og kun dér. Det kan godt blive frustrerende for korsangere, der er vante med et mere kontinuert forløb fra først til sidst. Eksempelvis ville jeg i ”Oplyste dage” nok ikke føle mig som et fuldgyldigt medlem af koret, hvis jeg skulle synge 3.-stemmen.  Man kunne med fordel lade 2. og 3. stemmerne synge med på melodien i mange af de PO-bladet

passager, de ikke synger på, så man får to-tre stemmer, der breder sig ud som en vifte, hvor satsen bliver lerstemmig – et princip som John Høybye har brugt meget.  Jeg savner en bedre satsteknisk bearbejdning af korsatserne. Eksempelvis kan man inde steder med umotiverede parallelle sekunder. Der er utallige stemmekryds, som godt kunne være ændret, uden at det ville gå ud over det sangbare. Dette være sagt uden hornbriller og rettepen, men af den simple grund, at det i praksis skaber forvirring især for utrænede sangere, med stemmer der beinder sig snart på den ene og snart på den anden side af hinanden.

HVAD MED ORGLET? Det virker til, at klaversatsen er tænkt med sammen med korstemmerne, selvom den er noteret for sig selv. Det er en skam, at melodien er indskrevet i klaversatsen. En ledsagesats ville være at foretrække her.  Orgelsatser ville også være nyttige, da udgivelsen også er tænkt som menighedssang. Der er ingen stilistiske grunde til, at Janne Marks ine melodier ikke skulle kunne akkompagneres på et orgel. Janne Mark slutter sig her til en tendens blandt salmekomponister, at de ubevidst/bevidst(?) komponerer orglet ud af kirken.  ”Salmer fra broen” er en samling af smukke og velskrevne melodier med tekster, der lige nøjagtig får os ind over dørtrinnet til kirken. Brugt i de rette sammenhænge er der ine ting at hente. ”Kirkeviser for sangglade” ville dog være en mere passende titel og varedeklaration.

Se også i interviewet med Janne Mark i PO-bladet, maj 2012. 17


INSPIRATION

STEMMER I SOGNET Organisten i Tilst ved Aarhus fortæller her om, hvordan hun med succes inviterede bredt til at være med i et projekt for blandet kor og jazzkvartet.

se ved at være med til en uropførelse af hidtil ukendte arrangementer for blandet kor og jazzkvartet – nærmere bestemt en række årstidssange i bearbejdelser, som min mand, Filt Kristensen, havde lavet.

Af Marianne Nørholm Villadsen

BACKINGKOR VAR OGSÅ MED At synge sammen er livgivende – en slags gymnastik for sjælen. Sang er også kulturbærende i den forstand, at de gamle melodier læres af nye generationer, og lyrikken i digtene opleves dybere og huskes længere ved at synge dem.  ”Stemmer i sognet” er et alternativ til den faste koraften. Idéen er at stimulere glæden ved at synge og musicere sammen – over en overskuelig tidshorisont. Projektet henvender sig til folk i alle aldre, såvel øvede som nybegyndere.

PROJEKT MED JAZZKVARTET I Tilst Sogn havde jeg tilbage i 2010 lyst til, frem for at tilbyde kor en fast dag om ugen hele året, at give deltagerne en anden mulighed for at synge i kor. Jeg kom frem til, at der i en verden med rigtig mange tilbud og muligheder var mere brug for kortere, projektorienterede forløb med gode afslutninger.  Ideen var inspireret af TV-programmerne ”Stemmer i opgangen”, hvor dirigenten Franz Rasmussen over et forløb på et par måneder med indstudering og øvning førte deltagerne frem til en opførelse af highlights fra den klassiske musik. Indholdet skulle bare være et andet.  Det blev til et koncentreret forløb, hvor deltagerne både prøvede at synge i kor, lærte nye mennesker at kende og ik en kæmpe oplevel18

Gennem kirkebladet opfordrede vi alle i sognet, som havde lyst til at synge, til at deltage. Vi mødtes, grinede og øvede sammen over nogle tirsdage i et par måneder for at opføre blandt andet ”Der er ingenting i verden så stille som sne” og ”Nu lyser løv i lunde”. Via mund til mund-metoden blev vi lere, efterhånden som projektet skred frem.  Vi endte på 25-30 mennesker fra sognet – både folk, som havde sunget for 50 år siden, og nogle, som aldrig havde sunget i kor før. Men formålet med projektet var netop også at give alle oplevelsen af og glæden ved at synge i kor og deltage i en større musikalsk sammenhæng.  For at være sikker på at have et helt kor, havde jeg på forhånd inviteret Trøjborgkoret, et folkekor fra Aarhus, til at deltage i projektet. Det var en støtte for de nye korsangere at kunne slutte sig til nogle, der havde prøvet at synge sammen før, og der var et sted at henvise dem til, som gerne ville synge mere i kor efterfølgende. Trøjborgkoret erhvervede sig da også nogle nye medlemmer.

KOR OG KVARTET I EN HELHED Projektet lykkedes over al forventning. Efter de ugentlige mødeaftener sluttede vi forløbet af med en lørdag, hvor vi øvede tre timer med jazzkvartetten Dibap, som består af ire PO-bladet


INSPIRATION

professionelle musikere. Stor var glæden ved at få lov til at opleve de meget dygtige musikere, nogle gode arrangementer og et kor der blev bedre og bedre.  Tonesproget tilhører dels jazzen dels den almindelige danske kortradition, og gennemgående er det præget af en lyrisk nordisk folketone. Filt har i sine arrangementer bestræbt sig på at integrere koret med jazzkvartetten. Det blandede kor fremfører således ikke blot sangene med akkompagnement, men indgår ofte orkestralt på lige fod med orkesterets instrumenter.  Den afsluttende koncert i Tilst sognegård blev en intens oplevelse, som deltagerne faktisk stadig taler om her lere år efter. Jeg tænker forløbet som en bolche-effekt – du er med til at lave et bolche, får det i munden, smager på det og kan huske smagen længe efter.  Filt og jeg er i gang med at lave en hjemmeside, som får adressen stemmerisognet. dk. Her vil vi præsentere idéen nærmere. Den kan naturligvis også bruges til andre slags projekter. I foråret 2012 og foråret 2013 har vi igen a holdt ”Stemmer i sognet”, denne gang som et samarbejde med nabosognene Sabro og Fårup omkring opførelse af Spillemandsmessen i Fårup og Tilst Kirker. Næste forår har vi planer om at gentage med jazzkvartetten og nye bearbejdelser af sange og salmer fra Filts hånd.

PO-bladet

Marianne Nørholm Villadsen • uddannet musikleder fra Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) samt PO • til daglig ansat som organist i Tilst Kirke og fungerer som akkompagnatør for såvel sangere som instrumentalister • har undervist i direktion ved DJM • har gennem en årrække dirigeret forestillingerne på Vilhelmsborg Festspil • dirigent for det store Aarhus-kor KORINORD, som i april 2013 udgav cd ”Gamle sange i nye klange, som koret indspillede sammen med Dibap, og som rummer repertoiret fra det oprindelige ”Stemmer i sognet”-projekt (lyt til uddrag og køb på www.korinord.dk).

Filt Kristensen • spiller saxofon, klarinet og tværfløjte og er uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium og Rytmisk Konservatorium • har arbejdet og indspillet med de fleste større jazzorkestre i Danmark • musiker og arrangør i kvartetten Dibap samt blandt andet i kvartetten Blue Train, der spiller bearbejdelser af danske sange og salmer • er under uddannelse til PO-organist og har en lille organiststilling ved Bering valgmenighed. Se mere på www.filt-kristensen.dk

19


BRYLLUPSSALME

SOM ET SOLSTREJF GENNEM GYLDNE BLADE Mel.: Du som gir os liv og gør os glade 1

Som et solstrejf gennem gyldne blade, som de modne bær i hegn og busk, som naturens egen farvelade, som en lyngklædt hede i august – alle varme farver vi kan inde: kærligheden mellem mand og kvinde.

6

Du som skænker kærlighedens gave og velsigner os med dens musik som et pust fra paradisets have, som et glimt af lyset i dit blik – giv hvert ægtepar på ny at vinde kærligheden mellem mand og kvinde.

2

Som en luftning gennem forårsløvet, som en brise over sø og strand, som en hvirvelvind der løfter støvet, som en storm der pisker et glas vand – hver nuance af naturens vinde: lidenskaben mellem mand og kvinde.

7

Tak for alle farverne i livet, tak for vinden mod den varme krop, tak for alle sange vi får givet, tak for glæden ved at bygge op – midt i hverdagslivet lad os inde glæden ved at være mand og kvinde.

3

Som en symfoni af glade sange, som en stille, inderlig duet, som et spil af dybe efterklange, som en dans i yndefuld ballet – alle harmonier vi kan inde: kærligheden mellem mand og kvinde.

4

5

20

Som at bygge lotte katedraler, som at være tro mod det, vi ik, som at sætte høje idealer, som at nyde dette øjeblik – stort og småt at skabe og at vinde: kærligheden mellem mand og kvinde. Som et smil fra hjerte og til hjerte, som en længselståre på en kind, som et glimt i øjet efter smerte, som en dirren mellem sind og sind – hver passion imellem ham og hende: kærligheden mellem mand og kvinde.

Allan Graugaard Nielsen 2010

Henrik Strøm, Abildgaard Kirke i Frederikshavn, har sendt PO-bladet denne bryllupssalme/sang, som han har gode erfaringer med at bruge til sangaften. Tak til sognepræst Allan Graugaard Nielsen, Vor Frelsers Kirke i Aalborg, for tilladelse til at bringe teksten, som ikke tidligere har været offentliggjort. Også tak til Hans Anker Jørgensen for tilladelse til at bruge teksten sammen med hans melodi. Teksten kan hentes som tekst-fil på Organistforeningen.dk under ”For medlemmer” > ”Noder og salmetekster”.

PO-bladet


FORSPIL

KDS 101 DU, SOM GIR OS LIV OG GØR OS GLADE

Send dit forslag til forspil, ledsagesats, diskant eller ny melodi til po-bladet@organistforeningen.dk.

Find ”Om lidt” og flere andre noder på hjemmesiden Tidligere nodeindslag fra PO-bladet kan nu hentes på Organistforeningen.dk under ”For medlemmer” > ”Noder”. (log ind med mail-adr. og medlemsnr., se bag på bladet) Samme sted vil vi undertiden også placere kirkemusik-noder, som vi har modtaget til fri afbenyttelse, men som der ikke er plads til i bladet. Det drejer sig i første omgang om Jakob Lorentzens ledsagesats til Kim Larsens ”Om lidt blir her stille”

PO-bladet

21


UDGIVELSER

AKTUELLE NODER OG BØGER Der er masser af nye kirkemusikudgivelser, som vi ikke tidligere har omtalt eller anmeldt i PO-bladet. De udenlandske udgivelser kan købes hos Noder.dk og Nodehandleren.dk. Ved Filip Graugaard Esmarch

ORGELNODER Christian Præstholm Orgelkoraler, bind 11-12 129 kr./stk. via Christianpraestholm.dk

Randers-organistens omfattende produktion af orgelkoraler fortsætter med to nye bind.  Anmeldes i PO-bladets juli-nummer.

Sverre Eftestøl Klokkerne i Vestervig Edition Wilhelm Hansen 200 kr. på webshop.ewh.dk

Til genindvielsen af orglet i Vestervig Kirke i 2010 skrev den norske komponist og organist Sverre Eftestøl et værk i tre satser for klokkespil og orgel. Det har han nu omskrevet til en ren orgelversion.  Komponisten anfører i forordet, at de enkelte satser kan bruges ua hængig af hinanden, liturgisk eller til koncert.  I Organistbladet foreslår Ian Heilmann at karakterisere Eftestøl som en slags neo-nationalromantiker med afsæt i dansant verdensfolkemusik. Anmeldelsen kan søges frem på DOKS.dk (søg på ’Eftestøl’).

22

Andreas Rockstroh, red. Orgelmusik zu Lob und Dank I-II Bärenreiter

En serie fra Bärenreiter med mindre kendte værker, hvis sværhedsgrad går fra let til middel. Begge bind byder på omkring 18 værker, primært af tyske komponister fra 1800-tallet.  Der er tale om både frie orgelværker og koralbearbejdelser – i det første bind blandt andet af ”O, havde jeg dog tusind tunger”, “Lover den Herre”, og ”Nu takker alle Gud”, og i det andet binde af blandt andet ”Gud skal alting mage” (”Jesu, meine Freude”) og igen “Lover den Herre”, og ”Nu takker alle Gud”.

Carsten Klomp, arr. organ plus one: Low Instruments I Bärenreiter

Endnu en variant af Bärenreiters “organ plus”-serier med gudstjenesteegnet musik. Denne gang med stykker for orgel og et dybt soloinstrument – eksempelvis cello, barytonsaxofon eller fagot.  Dette er det første af to bind med Carsten Klomps arrangementer af værker af blandt andre J. S. Bach, A. Guilmant og T. Dubois.

PO-bladet


UDGIVELSER

Something Old, Something New: 60 joyful wedding pieces for organ Kevin Mayhew

275 spiralindbundne sider med både de største favoritter fra den klassiske musik (Bachs ”Air”, Schuberts ”Ave Maria” osv.) og en række knap så kendte stykker. Ud fra titlen kunne man tro, at nogle af dem er decideret nye, hvilket dog er vanskeligt at få øje på.

man fejre Wagner-året 2013 med ”Liebestot” fra operaen ”Tristan og Isolde”. Desuden omfatter udgivelsen Brahms’ ”Ungarsk dans nr. 1”, Liszts ”Nuages Gris” og Regers ”Die Toteninsel” fra “Vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin”.  Lydoptagelser og nodeeksempler indes på Trumph.se ved klik til venstre på forsiden på henholdsvis ”Fyra klassiska orgeltranskriptioner” og ”Fyra romantiska orgeltranskriptioner”.

Kiyo Watanabe Two Hymn Settings in Jazz Style Trumph Serge Ollive, arr. Four Classsical Organ Transcriptions Four Romantic Organ Transcriptions Trumph

Det svenske forlag Trumph har tidligere udgivet masser af orgeltranskriptioner af kendte værker. Den nye samling med ire wienerklassiske af slagsen lapper ifølge forlaget et hul i orgellitteraturen. Ingen af de klassiske mestre viste synderlig interesse for orglet, men her serveres transskriptioner af Beethovens ”Seks variationer over en Schweizisk sang” foruden Mozarts ”Andante” (KV 315), ”Fantasi i d-moll” (KV 397) og ikke mindst ouverturen fra Trylle løjten.  Og med den tilsvarende samling af romantiske transskriptioner på spillebordet kan

PO-bladet

Et bud på en jazz-version af ”Guds kirkes grund alene” samt en anden salmemelodi, som ikke er kendt herhjemme. Japansk-amerikanske Kiyo Watanabe er en efterspurgt koncertorganist.

KORNODER

Svend Prip Frydeligt med jubelkor: Korsatser og diskanter fra Haderslev Domkirke Vor Frue Cantoris eget forlag 190 kr. inkl. forsendelse editionvfc.vorfruecantori.dk

Svend Prip kunne i 2011 fejre 40 års jubilæum som domorganist i Haderslev, inden han

23


UDGIVELSER som 70’årig fratrådte stillingen senere samme år. Udgivelsen er i anledning af de milepæle en gave fra hans kantori, men han har selv været med til at udvælge indholdet. De 100 sider med spiralryg indeholder 21 korsatser, 21 diskanter og 17 læsningssvar.  Udgiverne skriver: ”De udvalgte satser er karakteriseret ved at være brugsmusik, hvor stemmeføringen nok kan være underfundig, men sjældent ubehagelig og overraskende for sangerne, som ofte har skullet lære satserne på kort tid. Den trænede korsanger vil desuden genkende stilen som hovedsageligt anglikansk, idet dette altid har været Svend Prips klanglige forbillede for kormusikken.”  De 21 korsatser er udsættelser af salmer fra salmebogen. Korsvarene er naturligvis domineret af ”Amen” og ”Halleluja”, og blandt de mere specielle kan nævnes ”Herre, vor Herre, herligt er dit navn på den vide jord!”. En komplet indholdsoversigt kan indes på udgivelsens hjemmeside (se ovenfor).

1

SSA-koraler til kirkeåret 69 koraler fra J. S. Bachs kantater arrangeret for SSA a cappella Tekster fra Den Danske Salmebog Udgivet af Ole Ugilt Jensen Copyright © 2012 by CoroCopi CC-12023

Copyright © 2012 by CoroCopi . CC-12023 . Only to be copied - and the copies used - by: Korets navn og by . 12345 . Dette eksemplar må ikke kopieres

Ole Ugilt Jensen 69 Bach-koraler bearb. for SSA a cap. 69 Bach-koraler bearb. for SAB a cap. CoroCopi 500 kr. for kopi-licens via Ugilts-forlag.dk

Nu kan man synge Bach-koraler på dansk med sit pigekor eller trestemmigt blandede kor. Det er den tidligere Edition Egtved-redaktør Ole Ugilt Jensen, der har haft ingrene i hele 69 koraler fra J.S. Bachs kantater, bearbejdet dem til henholdsvis SSA a capella og SAB a capella – og selv udgivet dem med tekster fra Den Danske Salmebog.  Der er en sats til hver af kirkeårets søn- og helligdage, og Ole Ugilt Jensen har valgt koraler ud fra salmebogens forslag. Hvilken tekstrække, der er tale om, er dog ikke oplyst.

1

Jens Rosendal / Ole Ugilt Jensen

Per Drud Nielsen Tre motetter til kærligheden Edition Wilhelm Hansen 59 kr. på webshop.ewh.dk

Satserne er for SATB a capella og baserer sig på Paulus’ første brev til korintherne kapitel 13 om kærligheden. Motetterne er komponeret til Aalborg Korfestival 2012.

24

EVANGELIESANGE SA a capella Copyright © 2012 by CoroCopi Edition CC-12006

1. søndag i advent (3) 2. søndag i advent (4) 3. søndag i advent (5) 4. søndag i advent (6) Juleaften (7) Juledag, Kristi fødsels dag (8) 2. juledag, Skt. Stefans dag (9) Julesøndag (10) Nytårsdag (11) Helligtrekongers søndag (12) 1. søndag e. Htk. (13) 2. søndag e. Htk. (14) 3. søndag e. Htk. (15) 4. søndag e. Htk. (16) 5. søndag e. Htk. (17) Sidste søndag e. Htk. (18) Søndag septuagesima (19) Søndag seksagesima (20) Fastelavns søndag (21) 1. søndag i fasten (22) 2. søndag i fasten (23) 3. søndag i fasten (24) Midfaste søndag (25) Mariæ bebudelsesdag (26) Palmesøndag (27) Skærtorsdag (28) Langfredag (29) Påskedag (30) 2. påskedag (31) 1. søndag efter påske (32) 2. søndag efter påske (33) 3. søndag efter påske (34) Bededag (35) 4. søndag efter påske (36)

5. søndag efter påske (37) Kristi himmelfarts dag (38) 6. søndag efter påske (39) Pinsedag (40) 2. pinsedag (41) Trinitatis søndag (42) 1. søndag e. Tr. (43) 2. søndag e. Tr. (44) 3. søndag e. Tr. (45) 4. søndag e. Tr. (46) 5. søndag e. Tr. (47) 6. søndag e. Tr. (48) 7. søndag e. Tr. (49) 8. søndag e. Tr. (50) 9. søndag e. Tr. (51) 10. søndag e. Tr. (52) 11. søndag e. Tr. (53) 12. søndag e. Tr. (54) 13. søndag e. Tr. (55) 14. søndag e. Tr. (56) 15. søndag e. Tr. (57) 16. søndag e. Tr. (58) 17. søndag e. Tr. (59) 18. søndag e. Tr. (60) 19. søndag e. Tr. (61) 20. søndag e. Tr. (62) 21. søndag e. Tr. (63) Alle helgens dag (64) 22. søndag e. Tr. (65) 23. søndag e. Tr. (66) 24. søndag e. Tr. (67) 25. søndag e. Tr. (68) Sidste søndag e. Tr. (69)

Copyright © 2012 by CoroCopi . CC-12006 . Only to be copied - and the copies used - by: X

Jens Rosendal og Ole Ugilt Jensen Evangeliesange arr. for SA a capella CoroCopi 500 kr. for kopi-licens via Ugilts-forlag.dk

Sangbogen ”Evangeliesange” blev udgivet tilbage i 2005. Det ik Tom Pedersen til at skrive i PO-bladet: ”Igennem ire år har de to herrer samarbejdet omkring udarbejdelsen af sangene. Og de fortjener megen ros for deres arbejde. Tekst og musik klæder hinanden rigtig me-

PO-bladet


UDGIVELSER get og er helt i overensstemmelse med titlen: Evangeliesange.”  Sidste år fulgte Ole Ugilt Jensen op med versioner for kor i forskellige besætninger til halvdelen af sangene, så der er én til hver søndag/helligdag. Gennemgående har han valgt den mest koregnede af de to muligheder. Komponisten har senest tilføjet en version for to lige stemmer (intet andet!).  Inden man beslutter sig for at købe licens til at kopiere til sit kor, kan man studere udgivelserne i deres helhed på Ugilts-forlag.dk.

Jakob Høgsbro Jeg tror på dagen: tretten sange til børne- og ungdomskor i skole og kirke Dansk Sang 140 kr. på Dansksang.dk

Kor- og ensemblelederen/saxofonisten Jakob Høgsbro står efterhånden bag en omfattende produktion af børnekor-materiale, især med tekstforfatterne Dorte Schou og Martin Gerup. Dem har han også arbejdet sammen med om nogle af sangene i denne blandede portion samling af pop/jazz-numre for lige stemmer.  Først kommer tre enstemmige, ikke-kirkelige sange, dernæst ire kirkelige med 1-3 stemmer, og til sidst en række ikke-kirkelige korsange af stigende sværhedsgrad, blandt andet et par stykker med tekst af Rune T. Kidde.  Tre af de kirkelige er med latinsk tekst: ”Laudate Dominum”, ”Christus natus est” (Kristus er født) og Da pacem Domine. Den jerde er en musikalsk enkel fordanskning af en engelsk bøn: oplæsning med kor-backing og efterfølgende sungne litani-svar.

Anders Jacobsen Julenat i Betlehem: Julespil i tekst og toner Dansk Sang Bog: 100 kr.; eller bog med cd: 230 kr. Købes fra Dansksang.dk

Anders Jacobsen er en københavnsk folkeskolelærer, som to gange har vundet ”Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence”. Han har også skrevet et komplet krybbespil, som han hvert år opfører med skolens 4.-klasser. Der er næsten ingen talte replikker, men 11 nye sange i varierende stilarter (primært enstemmige) foruden ”Dejlig er den himmel blå” og ”Et barn er født i Betlehem” til fællessang.  Som forfatteren skriver i forordet, er ”det religiøse aspekt nedtonet, og alle uanset tro kan deltage”. Englene synger om en kongesøn, ikke en frelser, og de lovpriser ikke Gud.  Sammen med bogen kan købes en singback-cd indspillet af topmusikere.

SALME- OG SANGBØGER

Hans Anker Jørgensen og Caroline Borello Lerche Du siger det med blomster – jazz- og popsalmer Unitas Forlag Bog og cd 249 kr. på Unitasforlag.dk

Hele 24 nye Hans Anker Jørgensen-salmer med melodier af komponist og PO’er CaroliPO-bladet

25


UDGIVELSER ne Borello Lerche, der er organist ved Vallensbæk kirke.  Med bogen følger en cd med 15 af salmerne. Den er produceret af Mads Vinding og indsunget af bl.a. Povl Dissing, Margrete Grarup og børnekor.  Anmeldes i et senere nummer.

samlingen “Lysets utålmodighed”. Men selvom der følger noder med “Englevinger”, er der her nok snarere tale om sange til solofremførelse – eventuelt kor.  På cd’en er det sangerinden Janne Wind, der synger, akkompagneret af et hold yderst kompetente musikere. Den er stilistisk vidtfavnene med jazz, gospel og pop.

ANDRE BØGER Michael Nielsen, red. I lyst og nød Religionspædagogisk forlag 175 kr. på rpf.dk

Samlingen bærer undertitlen ”12 salmer og 12 taler til vielse og velsignelse”. De leste af salmerne egner sig ifølge forlaget til brug ved vielse af personer af samme køn.  Der er tekster af blandt andre Jens Rosendal, Michael Nielsen, Hans Anker Jørgensen og Simon Grotrian, og der er melodier af blandt andre Erling Lindgren, Kristian la Cour og Aksel Krogslund Olesen.  Organistbladet anmeldte udgivelsen i februar – kan indes på DOKS.dk ved søgning på titlen.

Arne Andreassen Englevinger Bog med cd Egen udgivelse 250 kr. via poetfabrikken.dk

Arne Andreassen har tidligere fået udgivet salmer møntet på fællessang, blandt andet i 26

Peter Ryom Kirkens musik før og efter reformationen Continuo 150 kr. via musikmosaik.dk (klik på Forlaget Continuo)

Forfatteren Peter Ryom er internationalt kendt for sin Vivaldi-værkfortegnelse, men han er også kirkemusikhistoriker og har tidligere fået udgivet ”Kirkemusikleksikon” (forlaget Christian Ejlers 2002).  I 2012 etablerede han sit eget forlag og udgav denne bog, som ”i overskuelig form skildrer de vigtigste sider af kirkens musik i tiden før og i de første generationer efter indførelsen af den evangelisklutherske tro”. Synsvinklen er både musikalsk/musikhistorisk, teologisk og liturgisk.  Med vægt på tiden omkring reformationen gennemgår Peter Ryom de kirkemusikalske genrer, herunder også speciikt orgelmusikken.

PO-bladet


UDGIVELSER klassetrin (altså også med minikon irmander) kan synge og arbejde med salmen i sin fulde længde hen over december måned.

Ivar Solberg Vokalopplæring i kor Cantando Musikforlag

En dygtig korleder skal kunne en hel del mere end blot at synge godt selv. I denne nye kormetodik gennemgår den yderst erfarne norske korleder Ivar Solberg (f. 1938) de forskellige sider ved dirigentens opgaver, når det gælder om at udvikle et kor. Det handler ikke mindst om sangteknik og stemmebrug, men også om holdninger, bevidstgørelse og viden.  Bogen er på norsk bokmål.

Jens Stig Olsen Becifringsklaver 6: Akkordspil med melodi Dansk Sang Bog med cd og dvd 320 kr. hos Dansksang.dk

Med det sjette bind er Dansk Sangs omfattende serie om becifringsklaver afsluttet. Foruden melodispil med becifring handler bogen – med både cd og dvd som redskaber til indlæring – om gehørspil og harmonisering i dur og mol. I PO-bladets august-nummer vil vi sammenligne tilgængelige pædagogiske materialer speci ikt til rytmisk brugsklaver, og i den sammenhæng vil hele Jens Stig Olsens serie blive vurderet. Lene Bækhøj og Inger Hjuler Bergeon Østerland ved midnatstid – 15 ledestjerner til Dejlig er den himmelblå Religionspædagogisk Forlag 69 kr. på rpf.dk

Grundtvigs salme ”Dejlig er den himmel blå” består egentlig ikke af 7 men af 19 vers. Bogen her giver forslag til, hvordan man på 1.- 3. PO-bladet

... OG MERE ENDNU Find lere anmeldelser og omtaler af udgivelser fra de senere år på Organistforeningen.dk under ”Organistfaget” > ”Noder og bøger”.

27


3

GODE GRUNDE

TIL AT VÆLGE BILFORSIKRING HOS TJENESTEMÆNDENES FORSIKRING

Du fortsætter normalt på samme trin og pris efter en skade Bilforsikringen indeholder også vejhjælp.

Du kan få en lånebil En reparation på Tryg reparationsværksted giver dig en lånebil ved bestemte skader på bilen.

Hjulskift og vejhjælp til trailer for under 1 kr. om dagen Køb tillægsdækningen Udvidet Tryg Vejhjælp for under 1 kr. om dagen*. Så får du bl.a. Tryghedstjek, to årlige hjulskift til bilen og vejhjælp til den trailer eller campingvogn, du trækker. * Index 2013

Bestil et uforpligtende tilbud. Scan koden eller ring på 70 33 28 28 Du kan også læse mere på tjm-forsikring.dk


”Kvalitet, håndværk og kærlighed til instrumentet”

Abildgård Kirke, Frederikshavn. Indbygning af Heuss setzersystem med 4000 komb. og 3 elektriske koblinger.

BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER

ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 · DK-6360 Tinglev · Tlf.: +45 74 64 44 51 info@bruno-christensen.dk · www.bruno-christensen.dk


Vi følger med i den kirkemusikalske udvikling Mere end 1400 kirker har et utidssvarende orgel Fremtidens totalløsning uden merudgifter Skandinavisk Orgelcentrum leverer i resten af 2013 en totalløsning bestående af: Kirkeorgel Øveorgel EL-piano Node-PC

Særslev - Danhild 25 A -”Duo”

*Større musikglæde *Øget fleksibilitet *Spar på varme og kørsel *Økonomisk NUL-løsning Vester Alling - Danhild 25 A - Lys eg

Se hvordan under winwin på www.kirkeorgel.dk Skandinavisk Orgelcentrum * 7100 Vejle * 75 86 41 00


Kirkekoncert med

Flensborg / Venndt Duo Den konservatorieuddannede duo, der har sit afsæt i jazzens improvisatoriske legeplads, præsenterer et repertoire bestående af egne fortolkninger af danske salmer og højskolesange, nøje udvalgt med fokus på de stærkeste og mest stemningsfulde melodier. Lyduniverset skabes af instrumenterne: klaver, kontrabas, kromatisk mundharpe, klokkespil, sav, melodikaer m.m. og henter inspiration fra store melodifortolkere som f.eks. Niels-Henning Ørsted Pedersen. Alt sammen serveret med lige dele respekt, humor og alvor. En utraditionel kirkekoncert som også er for børn – sammen med deres voksne.

Pris 6000 kr. (ekskl. kørsel) MERE INFO OG KONTAKT PÅ WWW.FV-DUO.DK ELLER 25216317


STILLINGER

STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 2, 2013, side 32. Teksten ligger også på Organistforeningen.dk under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se Organistforeningen.dk).

ORGANIST VED ASSING KIRKE, HERNING SØNDRE PROVSTI, VIBORG STIFT VI SØGER en organist med præliminær orgeluddannelse (PO) til ansættelse den 15. august 2013. Stillingen er på 28 timer pr. uge.

kontaktperson Steen Lund, Vestervænget 2, 6933 Kibæk, tlf. 97 19 17 30, mob. 30 16 20 66, e-mail: steen.inger@gmail.com.

ORGANISTEN SKAL forestå orgelspil med flere opgaver i sognet. Vi har et splinternyt orgel bygget af P.G. Andersen og Bruhn med 17 stemmer, 2 manualer og 1 pedal.

ANSØGNINGEN skal være formanden for Menighedsrådet Helga Røyen, Fjelstervangvej 8, 6933 Kibæk, e-mail: Helga.Roeyen@skolekom.dk, i hænde senest den 22. juni.

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010(CO 10) og Dansk Organist og Kantorsamfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets Cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

ANSÆTTELSESSAMTALER og prøvespil foregår fredag den 5. juli 2013 kl. 9.00-16.00. STILLINGSOPSLAGET i sin fulde længde findes på Organistforeningen.dk og Assing.folkekirken.dk.

NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen fås hos sognepræst Alfred Kirketerp, Vardevej 110, 6933 Kibæk, tlf. 97 19 10 60, mob. 61 22 25 10, e-mail: aki@km.dk, eller

32

PO-bladet


STILLINGER

ORGANIST VED TARM KIRKE, SKJERN PROVSTI, RIBE STIFT STILLINGEN som organist ved Tarm Kirke er ledig til besættelse 1/10 2013 (evt. 1/9 2013). Stillingen er på 37 timer ugentligt. VI SØGER en dygtig og engageret organist, der kan tage vare på kirkemusikalske traditioner og samtidig bidrage med ideer og fornyelse af gudstjeneste og kirkeliv kan indgå i et godt samarbejde i en velfungerende medarbejdergruppe.

organistaionen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets Cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Der er 3 måneders prøvetid.

STILLINGEN OMFATTER: • Gudstjenester og kirkelige handlinger • Plejehjemsgudstjenester • Deltagelse i førskoletilbudene: babysalmesang, legestuesalmesang og børnesalmesang • Deltagelse i konfirmandundervisningen og i minikonfirmandundervisningen • Børnekor, der ønskes etableret – gerne med korskole • Voksenkor • Ansvar for koncertarrangementer • Sognearrangementer, f.eks. ”Hele kirken synger” (fyraftenssang)

YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Vibeke Mose, tlf. 4087 0170. ANSØGNING sendes til kontaktperson Vibeke Mose, Elmevej 2, 6880 Tarm – mosetarm@gmail.com. Ansøgningsfristen er fredag den 21. juni 2013. ANSÆTTELSESSAMTALER og prøvespil forventes afholdt i uge 26.

VI KAN TILBYDE: • En aktiv kirke med god kirkegang • En sangglad menighed • Et godt Frobenius-orgel, der i 2012 er udbygget til 22 stemmer, 3 manualer og pedal. VILKÅR: Foruden det ovenfor anførte skal du være villig til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i pastoratet i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår med de andre ansættelsesmyndigheder. LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Central-

PO-bladet

33


STILLINGER

ORGANIST VED ANS OG GRØNBÆK KIRKER, IKAST-BRANDE PROVSTI, VIBORG STIFT STILLINGEN som organist i Grønbæk Sogn ved Ans og Grønbæk kirker er ledig til besættelse pr. 1. september 2013. Der er tale om en fuldtidsstilling. VI SØGER en organist, der • er faglig velfunderet og har bestået DOKS- eller PO-uddannelsen • har sans for liturgi og lader musikken understøtte kirkens forkyndelse • skaber glæde omkring musikken i kirken og tilhørende aktiviteter i sognehus m.v. • vil være inspirerende og fornyende • har lyst til at arbejde med børne- og ungdomskor • vil være aktiv medspiller i menigheden og deltage i såvel det kirkelige som kollegiale fællesskab • har gode samarbejdsevner i forhold til de daglige samarbejdspartnere, men selvfølgelig også kan arbejde selvstændigt. VI TILBYDER gode samarbejdsmuligheder med de øvrige ansatte og gode muligheder for at påvirke og udvikle stillingen. Vi er et aktivt sogn med engagerede medarbejdere og menighed. Vi har gudstjenester i Grønbæk og Ans Kirker og på plejehjemmet Søvangen. Desuden har vi i dag kor, koncerter, sangaftener, forskellige gudstjeneste-

former m.v. hvori organistens engagement er en vigtig forudsætning. ORGLER: I Ans Kirke har vi et Marcussen fra 1993, 15 stemmer, 2 manualer og pedal. I Grønbæk Kirke har vi et Marcussen fra 1950, 10 stemmer, 1 manual og pedal. Orglet trænger til renovering/udskiftning inden for de nærmeste år. LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO 10) og Dansk Organist og Kantorsamfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets Cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. HVIS DU VIL VIDE MERE om stillingen, er du velkommen til at kontakte formand for menighedsrådet Helen L. Nøhr tlf. 8687 0822 (efter kl. 17.00). ANSØGNINGEN sendes senest den 17. juni 2013 til Grønbæk Menighedsråd v/ Helen L. Nøhr, Klokkelyngen 4, 8643 Ans. Prøvespil og samtaler forventes afholdt i uge 26 og 27.

Ans Kirke

Foto: Nils Jepsen/Wikimedia Commons

34

Foto: Bococo/Wikimedia Commons

Foto: Bococo/Wikimedia Commons

Ans Kirke

Grønbæk Kirke

PO-bladet


STILLINGER

ORGANIST VED VESTER AABY OG AASTRUP KIRKER, FAABORG PROVSTI, FYENS STIFT EN STILLING som organist ved Vester Aaby og Aastrup Kirker er ledig pr. 1. juni 2013. STILLINGEN er på 20 timer pr. uge.

Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

ORGANISTEN SKAL varetage følgende opgaver: • medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger • tjenester på plejehjem • eftermiddagsmøder • arrangering af koncerter • konfirmandforberedelse.

STILLINGSBESKRIVELSE kan ses på kirkernes hjemmeside: www.vesteraabyogaastrupkirker.dk.

VESTER AABY SOGN har 1274 antal indbyggere, Aastrup har 513 indbyggere. Der er 5 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved bred folkekirkelighed.

NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Torkil Jensen på telefonnummer 62 61 64 20 / email toje@km.dk.

ORGLET i Vester Aaby Kirke er et Frobenius-orgel fra 1976 med 8 stemmer og et manual plus pedal. Der arbejdes i øjeblikket på en udbygning af orglet til to manualer. Orglet i Aastrup kirke er et Bruno Christensen-orgel fra 1972 med 6 stemmer og et manual plus pedal.

ANSØGNINGEN med relevante bilag sendes til sognepræst Torkil Jensen, Præstegårdsvej 111, 5600 Faaborg eller på email til toje@km.dk

I samarbejde med præsten og menighedsrådet vil der på sigt være mulighed for at udbygge stillingen for eksempel med korarbejde eller arbejde med minikonfirmander.

ANSÆTTELSESSAMTALER samt prøvespil forventes at finde sted i uge 26. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Vester Aaby Kirke Foto: Hideko Bondesen/Wikimedia Commons

ANSÆTTELSE sker ved Vester Aaby og Aastrup Sogns Menighedsråd beliggende Præstegårdsvej 9, Vester Aaby, 5600 Faaborg.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 18. juni 2013.

Foto: Bococo/Wikimedia Commons

VI FORVENTER, at du • har lyst til at arbejde i to landsogne med forskelligartede opgaver i hverdagen • har gode samarbejdsevner og et godt humør.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

MENIGHEDSRÅDET SØGER en organist med en godkendt organistuddannelse. LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 –

PO-bladet

Aastrup Kirke

35


STILLINGER

DOKS ELLER PO-ORGANIST VED VOJENS, JEGERUP OG MAUGSTRUP KIRKER, HADERSLEV DOMPROVSTI, HADERSLEV STIFT STILLINGEN som organist ved Vojens, Jegerup og Maugstrup kirker er ledig og ønskes besat 1. august 2013 eller snarest muligt. Der er ved kirkerne ansat 2 organister. STILLINGEN OMFATTER alle højmesser, hverdagsgudstjenester og andre kirkelige handlinger i sognets tre kirker og på byens plejehjem. Organisterne planlægger sammen med sognepræsterne og menighedsrådene koncerter og andre musikalske tiltag i kirkerne og i sognegården. Organisterne leder børnekor og voksenkor. VI FORVENTER en organist med gode samarbejdsevner og en fleksibel indstilling til nye og anderledes musikalske aktiviteter. Det forventes, at der etableres et tæt samarbejde med vores nuværende organist, og at organisten kan tage vare på musikalske traditioner og samtidig bidrage med ideer og fornyelse af gudstjenester og kirkeliv. VI KAN TILBYDE et spændende tværfagligt miljø, der er ansat 3 præster og øvrige medarbejdere. LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010(CO 10) og Dansk Organist og Kantorsamfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets Cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Se overenskomsten på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. STILLINGEN er på 37 timer ugentligt (fuldtid). Der er 3 måneders prøvetid, og der indhentes børneattest og referencer i forbindelse med ansættelsen. VIL DU VIDE MERE om stillingen, er du velkommen til at kontakte Birte Stark på telefon 74540300 eller mobil 28935963. ANSØGNING med relevante bilag sendes til: Birte Stark, Østerengvej 4, Jegerup, 6500 Vojens, eller på e-mail bibsstark@dbmail.dk. Vi skal have din ansøgning senest fredag den 14. juni 2013. ANSÆTTELSESSAMTALER og prøvespil efter aftale. Vojens Kirke

Jegerup Kirke Foto: S. Juhl/Wikimedia Commons

Foto: Bococo/Wikimedia Commons

Maugstrup Kirke

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på Organistforeningen.dk, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Enkelte stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

36

PO-bladet


Spar ca. 20% pĂĽ populĂŚre orgelbøger LUX ÆTERNA 1 - 56 vĂŚrker til begravelse og meditation Pris i juni kr. 620,00

LUX ÆTERNA 2 - 92 vÌrker til begravelse og meditation Pris i juni kr. 725,00

JUBILATE - 77 festlige postludier Pris i juni kr. 740,00

LACRYMOSA - 63 solosange med orgelakkompagnement Høj eller dyb udgave Pris i juni kr. 598,00

LAMENTATIO - 23 satser for soloinstrument og orgel /¥VH VWHPPHU IRU À¥MWH YLROLQ RJ FHOOR Pris i juni kr. 598,00 Bestil indholdsfortegnelse for serien via e-post

www.nodehandleren.dk

NODEhandleren

Bent PĂĽske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk


MEDLEMSNYT

RUNDE FØDSELSDAGE π Hanne Korsgaard Sundbøll, Århus C (Vær og Serridslev kirker, Århus Stift), 50 år den 12.5. 2013 π Anders H. Rasmussen, Bramming, 60 år den 21.6.2013 π Niels Peter Hornstrup, Kjellerup (Hørup kirke, Viborg Stift), 50 år den 22.6.2013 π Lene Gudnason, Hornslet (Ousted, Tåning og Hylke Kirker, Århus Stift), 50 år den 30. juni 2013

OPSLAGSTAVLEN NYT PÅ VEJ FRA GRANUM Pianist og PO-organist Mads Granum er sammen med sin jazzkvartet ved at være klar med materiale til opfølgeren til de roste ”Hymns in time” og ”Between traditions” (2009). Det bliver igen med udgangspunkt i salmemateriale. Selve indspilningerne er dog blevet skubbet, fordi der kom en opgave ”i vejen”, nemlig som kapelmester i Thomas Eje Show. Men det skulle være så godt som sikkert, at de fire musikere går i studiet til januar. Mads Granum komponerer imidlertid også jazz for orgel. På Madsgranum.dk kan man ved klik på ”Materials” finde hans partiturer til – og indspilninger af – ”På Jerusalem det ny” og ”Velkommen igen Guds engle små”. Han lover desuden, at der senere vil komme noder til hans bearbejdelse af ”Lad det klinge sødt i sky”, som ind til videre kan findes på YouTube.com (søg på ’Mads Granum’).

Copenhagen Saxophone Quartet Gæstesolist: Michala Petri J.S.Bach-F.Mendelsohn-Norske Folketoner-Nykomponeret Dansk Musik www.copenhagensax.dk Kontakt: Charlotte H. Andersson tlf: 26173731 e-mail: charlotte@copenhagensax.dk

38

PO-bladet


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

(FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER) Kløvervej 28 A, 7190 Billund Tlf.: 7665 9560. Fax. 7665 9563 Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organistforeningen.dk / www.fpo.dk Postgiro: 400 0935 Sekretariatsleder: John Poulsen, e-mail: post@organistforeningen.dk Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen, e-mail: sekr@organistforeningen.dk

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk Næstformand Susanne Mørk-Jensen Bønfeltvej 16, 9510 Arden Tlf.: 9664 5464 / 40 96 93 54 E-mail: sumo@km.dk Kasserer Poul Mørk-Hansen Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede Tlf.: 7577 0775 E-mail: pmoerkhansen@gmail.com Øvrige medlemmer Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Maren Frost Nielsen Danmarksgade 9, 6580 Vamdrup Tlf. 2828 6226 E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf.: 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER  Inger Marie Riis, tlf.: 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk ROSKILDE OG LOLLAND FALSTER STIFTER  Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 E-mail: bjergkvist@stofanet.dk FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariet. VIBORG STIFT  Nils Henrik Wyke, tlf.: 9712 7787 / 9721 5341 E-mail: nh.wyke@adr.dk  Inge Marie Andersen, tlf.: 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk  Elsebeth Kvistgaard, tlf.: 2012 8236 E-mail: elsebeth@lukana.dk ÅRHUS STIFT  Christian Holdensen, tlf.: 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk  Jan Ole Christiansen, tlf.: 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT  Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf.: 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV STIFT  Henriette Hoppe, tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk  Maren Frost Nielsen, tlf.: 2828 6226 E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk AALBORG STIFT  Susanne Mørk-Jensen, tlf.: 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: sumo@km.dk  Annette Bæk, tlf.: 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk  Jens Erik Rasmussen, tlf.: 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

Lasse Christensen Voerbjergvej 11, 3.tv., 9400 Nørresundby Tlf. 2839 7790 E-mail: lasse.indbakke@gmail.com

PO-bladet

39


Organistforeningen, Kløvervej 28A, 7190 Billund

NADVER MED KOKOSNØDDER Den britiske avis The Telegraph refererer i en artikel fra den 3. maj til en undersøgelse foretaget af Christian Research, som har udspurgt 2000 kirkegængere om deres syn på kirkemusik og organister.  Desværre fortæller artiklen praktisk taget intet om resultaterne af den undersøgelse – bortset fra det kuriøse faktum, at halvdelen af de adspurgte har oplevet, at deres organist har lempet uortodokse musikalske citater ind i orgelspillet. Herefter består artiklen af en række eksempler.  En af dem, der har svaret, er formodentlig blevet lettere distraheret, da vedkommende under nadverhandlingen har hørt organisten spille noget, der lød som sangen ”I’ve Got a Lovely Bunch of Coconuts”. Og en menighed har samlet penge ind til tonerne af ABBA’s “Money, Money, Money”.  Blandt besvarelserne er der også en person, som selv er organist, og som tilstår, at vedkommende hele tiden spiller hits af folk som Oasis, Billy Bragg og Kylie Minogue, men uden at nogen bemærker det.  PO-bladets ”bagsideredaktion” opfordrer hermed læserne til at skrive ind med deres bedste eksempler på egne velplacerede eller vovede musikalske citater. Artiklen fra The Telegraph kan i øvrigt indes på hjemmesiden Telegraph.co.uk ved at søge på ”Beware the wrath of the church organist”. Tekst: Filip Graugaard Esmarch