PO-bladet nr. 10, oktober 2013

Page 1

NR. 10

O K T O B E R

2013

1 2 .

ÅRGANG

PO-bladet MIDDELFART I NOVEMBER: SEMINAR OM KONFLIKTER SIDE 4


PRÆLUDIUM

FOLKEKIRKENS STYRINGSSTRUKTUR

Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

I Grundloven står der en bemærkning om, at ”folkekirkens forhold ordnes ved lov”, hvilket dog efter 165 år endnu ikke er sket. Kirkeministeren har nu sat sig for at lappe dette hul i lovgivningen og har nedsat det såkaldte ”store udvalg”, der har barslet med en række løsningsmodeller.  Dette er selvfølgelig en uhyre spændende situation, hvis man er medlem af Selskab for Kirkeret eller i øvrigt be inder sig i de højere kirkepolitiske luftlag som f.eks. biskop eller måske ligefrem kirkeminister. Men hvis man som Organistforeningens medlemmer be inder sig på folkekirkens gulvniveau, så tror jeg ærlig talt ikke, man vil kunne mærke nogen forskel.  Bestyrelsen har selvfølgelig haft debatoplægget på dagsordenen, men foreningen har ikke som sådan nogen præferencer blandt de foreslåede modeller. Skulle der være nogle blandt vore medlemmer med interesse og holdninger i sagen, så tager ministeriet imod kommentarer fra alle måneden ud.  Jeg ville derimod ønske, at ministeren ville sætte en anden styringsstruktur til debat. Nemlig personaleledelsen ude i sognene, hvor vi har vort daglige arbejde. Den netop gennemførte undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø – som den 7. oktober fremlægges på en stor konference – peger på ire vigtige problemområder, der kalder på en indsats, og et af disse er netop de spegede ledelsesforhold på arbejdspladsen.  Nogle af de mere iøjnefaldende knaster er i den sammenhæng (med lykkelige, men sjældne undtagelser), at • den samlede ledelse – menighedsrådet – er totalt uprofessionel. • den personi icerede ledelse – kontaktpersonen – er sjældent til stede på arbejdspladsen. • ledelsen er delt. Præsterne har ikke menighedsrådet som leder. • menighedsrådet føler ikke et ejerskab til – og dermed ingen moralsk forpligtelse over for – de gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, da de ikke har været medforhandlere. Der er nok at tage fat på!

2

PO-bladet


INDHOLD OG KOLOFON

NYHEDER

NYHEDER

5.2

SIDE

4

UDGIVELSER

g

5.1.5

Information fra ledelse til ansat .....

5.1.6

Drøftelser og ansvar i arbejdsmiljøe

5.1.7

Opsummering på ledelsens betydni arbejdsmiljø ................................

Social kapital ........................................... 5.2.1

Retfærdighed ............................... .......................

5.2.2

Tillid ............................................

5.2.3

Samarbejde ..................................

SIDE

8

2

SIDE 1

SEMINAR

ARBEJDSMILJØ

NYE NODER

Organistforeningen er i november medarrangør af et todages-seminar i Middelfart, hvor alle medlemmer er inviteret til at komme og blive bedre til at håndtere kon likter.

I sidste nummer omtalte vi nogle af resultaterne fra ”Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012”. Her er nogle lere, og de handler blandt andet om anciennitet og mobning.

Der er kommet mange spændende nyheder med kirkemusik – både fra danske og udenlandske forlag. Vi bringer her en omtale af en række af dem.

INSPIRATION

STILLINGER

BAGSIDE

SIDE

24

SIDE

32

SIDE

40

5 JULEFAVORITTER

4 ORGANISTER SØGES

GRETHE KROGH

Marianne H. Jakobsen anbefaler nogle satser og værker, som de har haft særlig glæde af at have med på julerepertoiret i hendes børne- og ungdomskor i Sindal.

• Tinglev Kirke, Sønderjylland • Annisse og Ramløse kirker, Nordsjælland • Ulstrup og Gundersted Kirker, Himmerland • Gl. Haderslev Kirke, Haderslev

Danmarks måske mest kendte organist i international sammenhæng runder snart de 85, og ved den lejlighed planlægger hun at give sin sidste koncert ud af lere tusinde.

PO-BLADET

Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: 1.000 stk. ISSN: 1601-7633

REDAKTION

Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 02 54, e-mail: po-bladet@organistforeningen.dk.

DEADLINE

Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organistforeningen.dk senest den 5. klokken 13 måneden før.

TRYK

WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN

Hotel Park i Middelfart, hvor der i november afholdes et todages-seminar for PO-organister og andre kirkefunktionærer (PR-foto fra hotellet). www.organistforeningen.dk

PO-bladet

3


NYHEDER

LÆR AT FINDE DE FÆLLES HOLDEPUNKTER Nu kan du kvit og frit få et grundkursus i kon likthåndtering. Det sker på Fyn fra fredag den 15. november ved middagstid til lørdag over middag. Af Filip Graugaard Esmarch Organistforeningens medlemmer er sammen med de øvrige ire kirkefunktionærorganisationer under CO10 inviteret til et gratis seminar og hotelophold i Middelfart. Som deltager kan man på godt et døgns tid blive en bedre kollega, og man kan tilbringe en hyggelig aften sammen med andre folkekirkemedarbejdere.  Med emnet ”kon likthåndtering, mægling og den svære samtale” vil det dog næppe være ren ”feel good” alt sammen. Connie Yilmaz Jantzen, den ene af de to undervisere, lægger op til, at deltagerne vil blive udfordret til at arbejde med sig selv.  ”De vil for det første få nogle redskaber til at gå ind i svære situationer, når sådan nogle opstår. Og for det andet vil man som deltager få en forståelse for, hvorfor man selv reagerer, som man gør. Mange bliver lidt handlingslammede. Vi vil se på, hvad vi hver især kan have af udfordringer, når vi skal foretage os noget – for det er jo ikke så sandsynligt, at den svære situation bare går over af sig selv,” siger hun.

KIRKELIG KONFLIKTMÆGLING Connie Yilmaz Jantzen er leder af Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund, som har en omfattende berøring med de kirkelige arbejdspladser. Centrets medarbejdere bliver 4

blandt andet brugt af menighedsråd som konsulenter og undervisere i emner inden for kommunikation og samarbejde.  ”På seminaret vil Conny Hjelm undervise om fredagen. Hun er uddannet mediator, altså kon liktmægler, og konkret har hun lere gange været ude i sogne at mægle i kon likter,” fortæller centerlederen.  De har begge et grundigt kendskab til de særlige forhold, der gælder for folkekirken.  ”Vi er tæt på det kirkelige miljø. Og fordi vi er fortrolige med rammerne, har vi også en idé om, hvorfor der nogle gange kan være udfordringer i samarbejdet, både når det gælder det strukturelle, og i forhold til det, der foregår mellem mennesker,” siger Connie Yilmaz Jantzen.  Der er naturligvis mange områder, hvor folkekirken er som andre arbejdspladser, men særligt i forhold til ledelse skiller den sig i nogen grad ud, påpeger hun.  ”I kon likters opståen og ikke mindst deres udvikling handler det blandt andet om, hvorvidt der er en ledelse, som kan gå ind og hjælpe til. Her er folkekirken mere udsat. I mange sogne er man lidt jern fra den kontaktperson, man eventuelt vil betegne som personaleleder – og vedkommende er det så i øvrigt kun for en del af personalegruppen.”

ALLE HAR ET ANSVAR Efter at have været på todages seminaret i november vil man dog måske have knap så meget at bebrejde sin sogneledelse.  ”En anden ting er jo, at man som medarbejder også har et ansvar for den gode trivsel. Man er selv medvirkende til, om en kon likt PO-bladet


NYHEDER

Center for Diakoni og Ledelse • er en del af Filadefia, et epilepsi-hospital i Dianalund på Vestsjælland • har siden 1907 uddannet diakoner • gik frem til september 2011 under navnet Institut for Diakoni og Sjælesorg, men • har udvidet dets specialer til at omfatte ledelse af frivillige og ledelse i værdibaserede organisationer. Læs mere om centret og dets mangeartede tilbud på diakoni.dk.

Connie Yilmaz Jantzen • er uddannet socialrådgiver og videreuddannet inden for ledelse og coaching. • Har tidligere arbejdet i Dansk Ungdoms Fællesråd og Folkekirkens Nødhjælp. • Har siden 2010 været leder af Center for Diakoni og Ledelse, Filadelfia. Conny Hjelm • er uddannet lærer og diakon og videreuddannet inden for supervision og mediation. • Har tidligere arbejdet på Agapes Diakonale Center i Farsø. • Har siden 1992 været ansat på Filadelfia, blandt andet som underviser på diakoniuddannelsen og sjælesorgsuddannelsen.

udvikler sig helt ud i hegnet eller ej. Og det er noget af det, man forhåbentlig kan få ud af seminaret,” siger Connie Yilmaz Jantzen.  Hun peger desuden på, at der blandt deltagerne vil være nogle, der arbejder med frivillige, som de har en lederrolle over for – i organisternes tilfælde typisk korsangere.  ”Det er jo også en gruppe, man skal have til at fungere – og hvor der sagtens kan opstå den type af problemer i samarbejdet.”

MÆGLING ELLER FORHANDLING? Seminaret vil introducere deltagerne til to modeller for kon likthåndtering. Den overordnede forståelse af kon likter er dog altid den samme.  ”Vores opfattelse er, at du ikke på forhånd kan udpege skurken. Det handler om at få parterne til at se tingene fra begge sider. De skal ikke nødvendigvis blive enige. De skal formodentlig heller ikke være bedste venner. Men de har en fælles opgave i at inde ud af at samarbejde. Målet er derfor altid, at vi på en PO-bladet

eller anden måde inder nogle holdepunkter for, hvordan vi kommer videre fra den uenighed, vi har haft,” siger Connie Yilmaz Jantzen.  Om fredagen vil det – foruden de grundlæggende teorier om kon likter – dreje sig om det at skabe en fælles forståelse via mægling, den såkaldte mediationsmodel. Og om lørdagen vil Connie Yilmaz Jantzen præsentere en lidt anden model, nemlig forhandling af interessemodsætninger.  ”Her ser man på, hvad parterne hver især er optaget af. Og i stedet for at fokusere på, hvad vi er uenige om, vil man inde ud af, hvilke mål vi kan være fælles om, og så arbejde videre ud fra det.”  Hvilken model, der er mest oplagt at anvende, a hænger af situationen.  ”Vores erfaring er, at hvis kon likterne er meget følelsesmæssige, er mediationsmodellen nok den oplagte. Men hvis de i højere grad bunder i en interesse- eller holdningskamp, så er det den anden model, der er oplagt. > 5


NYHEDER

Seminaret i november inder sted på Hotel Park, som er indrettet i et tidligere sygehus beliggende i en lille park i centrum af Middelfart, ganske nær banegården.

AKTUEL PROBLEMSTILLING Seminaret i Middelfart er foreløbig det sidste i rækken af fællesfaglige arrangementer, som er inansieret af statslige midler, de såkaldte CLOPU-midler til kompetenceudvikling – et resultat af de forrige trepartsforhandlinger på statens område.  Emnet for seminaret er blevet aktuelt i for-

bindelse med undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø. For som man kan læse om på side 9, kan resultaterne herfra dokumentere Connie Yilmaz Jantzens pointe om, at de folkekirkelige arbejdspladser er sårbare i forhold til kon likter. Se mere om seminaret på modsatte side.

TRIO CON AMORE K L AV E R , V I O L I N O G C E L L O . Wiener - operette - og salonmusik underholdning/koncert . Musik fra TV-serien Matador - præsenteret i seriens kronologiske forløb . En aften med Kai Normann Andersen

Kontakt: 75836625 . 40122006 . tomogbirgit@turbopost.dk

6

PO-bladet


TAKKET VÆRE TREPARTSMIDLERNE KAN VI INDBYDE ALLE VORE KOLLEGAER

TAKKET VÆRE TREPARTSMIDLERNE KAN VI INDBYDE ALLE VORE KOLLEGAER TIL ET SPÆNDENDE OG RELEVANT SEMINAR OM TIL ET SPÆNDENDE OG RELEVANT SEMINAR OM

KONFLIKTHÅNDTERING,MÆGLING MÆGLING KONFLIKTHÅNDTERING, OG DEN DENSVÆRE SVÆRESAMTALE SAMTALE OG SEMINARETFINDER FINDERSTED STEDFREDAG FREDAG DEN LØRDAG DEN 16. NOVEMBER SEMINARET DEN 15.15. TILTIL LØRDAG DEN 16. NOVEMBER PÅHOTEL HOTELPARK PARKI IMIDDELFART MIDDELFART OG GRATIS! PÅ OG ERER GRATIS! Vi begynder med frokost fredag kl. 12.00. Man bedes ankomme og indlogere sig inden. Der undervises til først på aftenen. Derefter middag og hygge. Lørdag undervises der fra kl. 8.30 – 12.30. Seminaret afsluttes med frokost. Undervisningen kommer til at foregå som foredrag afbrudt af gruppearbejde, drøftelser i mindre grupper, cases og andre medinddragende aktiviteter. Al undervisning forestås af Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund

Undervisere: Conny Hjelm, underviser og supervisor, og Connie Yilmaz Jantzen, centerleder (se diakoni.dk).

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE? • • • •

Forståelse for konflikters opståen og væsen, og hvorledes forskellige tilgange til konflikter optrapper eller nedtrapper dem Kendskab og træning i to forskellige modeller til konflikthåndtering: 1) Mediation/mægling 2) Forhandling af interessemodsætninger Viden om din egen forforståelse for konflikter – herunder hvilken betydning det har for, hvordan du går ind i dem Kendskab og øvelse i en model for afvikling af den svære samtale – herunder kunsten at give konstruktiv feedback.

Tilmelding senest 15.10.2013 til Kordegneforeningen på mail dk@kordegn.dk. Oplys navn og stilling ved tilmeldingen. Der er 70 pladser, og man optages på seminaret efter først-til-mølle-princippet. Evt. ønske om tabt arbejdsfortjeneste/transport til kursusstedet må aftales med ansættelsesstedet/ens egen fagforening. Seminaret arrangeres af og er for: Danmarks Kordegneforening Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Organistforeningen


NYHEDER

ORGANISTER HOLDER LÆNGE – MEGET LÆNGE Jobbet som organist er vanskeligt at sige farvel til. Det viser de fagspeci ikke data fra undersøgelsen af folkekirkens psykisk arbejdsmiljø, som PO-bladet har fået adgang til. Godt halvdelen af folkekirkens organister har været ansat i folkekirken i mere end 20 år – et faktum, som måske ikke overrasker i sig selv, men faktisk får det organisterne til ligne rene Duracell-kaniner sammenlignet folkekirkens

8

øvrige faggrupper. Præster og kirkegårdsledere kommer ind på en delt andenplads, idet 36 procent af dem har samme høje anciennitet at trække på. Til sammenligning har 25 procent af kirkesangerne holdt så længe, hvilket vel at mærke svarer det gennemsnitlige niveau hos alle faggrupperne tilsammen.  Diagrammet nedenfor viser fordelingen af anciennitet i udvalgte faggrupper. Når man sammenligner med aldersfordelingen, som fremgår af det nederste diagram, ses det, at organisternes suveræne førsteplads i anciennitet naturligvis har sammenhæng med deres høje gennemsnitsalder – men den er ikke hele forklaringen. De leste af de øvrige faggrupper tæller omtrent lige så mange 50+’ere, men de er tilsyneladende mere tilbøjelige end organisterne til at trække sig tilbage, når de når efterlønsalderen. Og særligt kirketjenerfaget, der som bekendt er hurtigt at komme ind i, fravælges igen af mange efter få års ansættelse.  Kirkesangerne har den mest særprægede aldersfordeling: De mange 60+’ere er ofte blevet ansat i en relativt høj alder – og samtidig er der usædvanligt mange på under 30 år. En forklaring på det sidste kan naturligvis være, at nogle unge har job som kirkesanger, så længe de studerer. Filip PO-bladet


NYHEDER

FLERE DRYP FRA UNDERSØGELSEN SJÆLLÆNDERNE MOBBER

MANGE TROENDE ORGANISTER

”Der er en klar tendens til, at mobning på arbejdspladsen oftere opleves i Københavns og Helsingørs stift. Viborg og Ribe stift er de stifter, hvor mobning opleves mindst,” fortæller Oxford Research i sin rapport – uden dog at sætte tal på de regionale forskelle.  Resultatet på landsplan er sådan, at en tredjedel i varierende grad oplever mobning, og én procent bliver selv udsat for mobning dagligt, mens ire procent bliver det ugentligt eller månedligt.  Når disse tal sammenlignes med den generelle undersøgelse ”Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark” fra 2012 viser det sig, at der tilsyneladende foregår lidt mere mobning i folkekirken end på danske arbejdspladser generelt. Til gengæld er der langt mindre fysisk vold.  Rapporten giver nogle bud på en forklaring:  ”I den særlige folkekirkelige struktur er det sværere at fange og håndtere uenigheder og kon likter i opløbet, og kon likter kommer let til at eskalere og udvikle sig, bl.a. fordi der ikke er en daglig leder, der ser det og reagerer. En anden mulig forklaring kan være, at der ikke er en særlig veludviklet kultur for håndtering af uenigheder, kon likter og mobning.”

Folkekirkens kirkefunktionærer blev i undersøgelsen bedt om at forholde sig til sandhedsgraden af udsagnet ”Jeg arbejder i folkekirken, fordi det er et vigtigt tros- og værdifællesskab for mig”. Her er der ganske store udsving mellem faggrupperne.  Hele 84 procent af sognemedhjælperne svarer ”i høj grad” eller ”i nogen grad” til udsagnet, mens det samme gælder for 41 procent af graverne. Og blandt de øvrige kirkefunktionær identi icerer kordegnene (68 procent) og organisterne (64 procent) sig mere med det kristne tros- og værdifællesskab end kirkesangerne (58 procent) og kirketjenerne (52 procent).

I november-nummeret ser vi nærmere på rapportens konklusioner og anbefalinger vedrørende ledelse i relation til blandt andet kon likter.

PO-bladet

KONFERENCE OM ARBEJDSMILJØET Den undersøgelse, vi henviser til på siderne her, er udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke og offentliggjort i rapporten ”Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012”, juni 2013. Ministeriet inviterer til en konference den 7. oktober i København, hvor chefanalytiker Sandy Brinck, Oxford Research, vil gennemgå undersøgelsens resultater og fokusområder. Derefter vil der være drøftelser og idéudvikling. Både rapport og oplysninger om konferencen findes nemt på miliki.dk ved at søge på ”arbejdsmiljø i folkekirken”. Undersøgels e af det psyk iske arbejdsm iljø i folke kirken 2012 for Ministe riet

Udarbejdet

for Ligesti lling og Kirke,

juni 2013

Forfatter: sbr Sidst gemt: \\Eos\or\P 11-06-201 rojekter\1 3 13:17:00 arbejdsmiljø\Afrapp .VELFÆRD ortering\K & KOMPETENCE\4338 Sidst udskrevet: 11-06-201 irkerappo p Konsulent 3 13:17:00 rt endelig bistand til 11.06.13. docx Revision: undersøgelse 3 af psykosoci Antal sider: alt 89

9


NYHEDER

HVAD MED KAPITALPENSIONEN? PFA har regnet sig frem til en løsning på de tekniske problemstillinger, den seneste skattereform har formået skabe. Kapitalpensionen blev fra januar 2013 a løst af aldersopsparingen, som er en opsparingsform, der ikke kan trækkes fra på selvangivelsen. Hvis man har opsparet kapitalpension, skal man derfor nu tage stilling til, hvad der skal ske med den.  Enten kan man undlade at foretage sig noget, hvormed man vil få sine optjente penge udbetalt ved sin pensionering med det normale 40 procent-skattetræk. Eller man kan i perioden fra den 1. til den 20. oktober 2013 omlægge kapitalpensionen til aldersopsparing og dermed spare 2,7 procent af beløbet, som altså kun vil blive beskattet med 37,3 procent. Men beskatningen bliver vel at mærke fremrykket til nu, altså 2013/2014.

TÆNK DIG GODT OM Vælger man det sidste, opstår der imidlertid en risiko for dobbeltbeskatning – lyder det fra PFA, som har gennemgået de skattetekniske problemstillinger og nu er klar med en vejledning. Et andet forhold at tage højde for er omlægningsgebyret på 675 kr. PFA kan på hjemmesiden minpension.pfa.dk hjælpe med at beregne, hvorvidt det kan betale sig at omlægge til aldersopsparing.  Desuden bør man være opmærksom på, at omlægningen til aldersopsparing indebærer, at man dropper muligheden for i stedet at omlægge til en rate- eller en livspension. Disse pensionsformer kan være brugbare alter-

10

nativer, blandt andet fordi de normalt kun vil bliver beskattet med 37,5 procent.  Læs mere om alt dette i dokumentet fra PFA, som kan hentes via nyheden på organistforeningen.dk. Og læs endnu mere om skattereformen på pfa.dk. Filip

TR-VALG FYENS STIFT Fælles valgmøde for DOKS og Organistforeningen mandag den 11. november kl. 19 i Ringe Kirkes Sognegård, Søvej 31, 5750 Ringe.  Der indledes med en kort koncert med Ringe Kirkes Pigekor, hvorefter dets dirigent, Kirsten Retoft, fortæller om Den Fynske Sangskole – en del af det landsdækkende projekt Sangkraftcentre. Efter valghandlingerne vil der være en let servering og kollegialt samvær. Tilmelding til annebuch@outlook. com senest den 7. november.

AALBORG STIFT Mandag den 4. november kl 18.30 i Hellevad kirke (Klokkerholm), Bredkærsvej 2 B, 9320 Hjallerup.  Efter et musikalsk arrangement ved kirkens organist, Lasse Christensen, vil stiftets tillidsrepræsentanter besvare arbejdsfaglige spørgsmål, og der serveres smørrebrød forud for valget af nye TR. Tilmelding til SUMO@KM.dk.

PO-bladet


NYHEDER

KORT NYT SAREEN TALER OM AT LUKKE 200 KIRKER Samtidig med at kulturminister Marianne Jelved den 13. september offentliggjorde sin beslutning om at frede/redde seks af de 14 kirker, Københavns biskop havde indstillet til lukning, kom også en anden nyhed: Kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen ønsker at diskutere, hvordan folkekirken kan få skabt nogle klare regler om, hvordan og hvornår en kirke kan tages ud af drift.  ”Vi skal turde snakke åbent om kirkelukninger, hvis vi skal sikre, at folkekirken bruger ressourcerne bedst. Ingen kan være tjent med tomme kirker – allermindst medlemmerne af folkekirken. Jeg vil tro, at det er relevant at vurdere i hvert fald 200 kirker,”siger Sareen i en pressemeddelelse.  Nyheden fra ministeriet ledsages af en række fakta, hvoraf det blandt andet fremgår, at der er 200 sogne med under 200 medlemmer af folkekirken. Læs mere på miliki.dk under ”Nyt om kirke”. Filip

SALMETRÆF I NYT NETVÆRK Et åbent interessenetværk med navnet Syng Nyt indbyder lørdag den 26. oktober til et såkaldt Syng Nyt Salmetræf. Det inder sted i Hjortshøj nord for Aarhus, hvor netværkets initiativtager, Morten Skovsted, er sognepræst.  Tanken bag netværket er at skabe et forum for gensidig inspiration til at arbejde med udbredelsen af nye salmer. En af de mere konkrete ambitioner er i den sammenhæng, at Syng PO-bladet

Nyt Salmetræffet skal være et årligt tilbagevendende samlingspunkt.  Ud over at der naturligvis vil blive sunget nye salmer vil der være en række oplæg – denne gang ved velkendte navne som Jørgen Kjærgaard, Jesper Gottlieb, Hans Anker Jørgensen, Holger Lissner, Iben Krogsdal og Janne Mark – og dagen afsluttes med en koncert sidst på eftermiddagen.  På hjemmesiden Syngnyt.dk kan man læse mere om netværket og salmetræffet – og hvis man interesserer sig for nye salmer, kan man tilmelde sig begge dele. Filip

HINDEMITH OG LIGETY PÅ ORGLET Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums orgelfestival, Copenhagen International Organ Festival, løber af stablen den 5. til 10. oktober. Temaet er i år ”1900-tallets orgelkunst med særligt fokus på Anton Heiller, Paul Hindemith og György Ligeti”.  I hovedstadens kirker og på konservatoriet vil der være gratis koncerter med blandt andre Roman Summereder (Østrig) og Philip Schmidt-Madsen akkompagneret af Odense Symfoniorkester, forelæsninger ved blandt andre Hans Fagius (Sverige) og William Porter (Canada) og der a holdes masterclass med Peter Planyavsky (Østrig) og William Porter.  ”Orgelfagfolk” inviteres med på et par ekskursioner til blandt andet Frederiksborg Slotskirke og Roskilde Domkirke. Tilmeldingsfristen for disse var dog sat til den 15. september.  Programmet kan hentes på konservatoriets hjemmeside, www.dkdm.dk, under ”Det sker” > ”Festivaler”. Filip 11


UDGIVELSER

NYT TIL NODEPULTEN Her er en bunke interessante noder og andre bøger, som vi ikke tidligere har omtalt. De tre udgivelser fra Dansk Sang udkommer først primo november, men kan bestilles allerede nu. De udenlandske udgivelser kan købes hos Aarhus Musik/ Noder.dk og Nodehandleren.dk.

den for en gregoriansk vesper,” skriver Niels La Cour.

Thomas Munch 12 more PIECES for organ Forlaget Sela 120 kr. via forlagetsela.dk

ORGELNODER

Niels la Cour Vesper organi Forlaget Mixtur 179 kr. hos Noder.dk

Mixtur har her udgivet et af Niels la Cours mest omfattende orgelværker. De ni satser, som han komponerede tilbage i 2003, har en samlet varighed af en halv time.  Værkets latinske titel betyder ”Orglets aften”, men ordet vesper er som bekendt også betegnelsen for en aftentidebøn. Komponisten forklarer i sit forord, at værket ikke følger gangen i den liturgiske vesper, men blot er alment inspireret af denne.  For nogle af satserne, såsom Bøn, Stilhed og Hymne, har især tidebønnens verden været inspirationen, for andre, såsom Preludio og Fuga, især orgelmusikkens. Hist og her er desuden brugt motiver, der skulle hentyde til den form for gregoriansk sang eller recitation, som man eksempelvis kunne møde in12

Sela har tidligere udgivet orgelkoraler af Tomas Munch, og for et par år siden udkom ”12 PIECES for organ” med frie stykker beregnet på prœ- og postludium. Her er 12 mere af slagsen. Vi anmelder begge samlinger i november-nummeret.  Komponisten er PO-organist og ansat ved Hellebæk Kirke, Nordsjælland. Han er oprindelig uddannet Almen Musikpædagog, hvilket hans lidt ældre udgivelse ”Rytmeægget” (også fra Sela) vidner om, idet der er tale om børnesange til den musikalske legestue.

Finn Evald

ROSKILDE KORALER 21 koralbearbejdelser til kirkeåret

Forlaget Sela

Finn Evald Roskilde Koraler Forlaget Sela Nodebog med cd: 275 kr. Cd’en separat: 100 kr.

Finn Evald er organist og drengekorleder ved Roskilde Domkirke, hvor han har indspillet PO-bladet


UDGIVELSER sine orgelkoraler på på Raphaёlisorglet. De udkom allerede sidste år på cd’en ”Roskilde Koraler – 21 koralbearbejdelser til kirkeåret” (Pheasant Records).  Nu har Sela udgivet dem på noder, og cd’en følger med i købet. Repertoiret er centreret omkring ”kernesalmer”, og omtrent halvdelen hører til højtiderne. Vi anmelder udgivelsen i et kommende nummer – formodentlig januar.

Per Skriver 60 ledsagesatser Sereno/egen udgivelse 120 kr. hos Noder.dk

Den aarhusianske ”Markus-kantor” har med ”60 ledsagesatser til Den Danske Koralbog” udgivet sine mest vellykkede alternative harmoniseringer af salmemelodier, som enten hører til de mest kendte salmer, eller som kalder på variation på grund af mange vers. En del af satserne har melodien i tenoren.  Vi anmelder udgivelsen i december.

Girolamo Frescobaldi Organ and Keyboard Works III Bärenreiter-Verlag Ca. 400 kr. hos danske nodehandlere

digt noteapparat. Som noget særligt kan man her i det tredje bind læse Frescobaldis egen introduktion til, hvordan hans værker for tangenter skal opføres.  Bindet rummer ikke mindst de 11 orgeltoccataer fra “Il Secondo Libro di Toccate” samt en række andre stykker, hvoraf enkelte snarere er tiltænkt cembaloet.

Daniel Moult, red. An Easy Bach Organ Album Bärenreiter-Verlag Ca. 180 kr. hos danske nodehandlere

En oplagt begynder-introduktion til Bachs verden, hvilket naturligvis vil sige J.S. Bach, men der er også et par af Bachsønnerne repræsenteret. Sværhedsgraden varerer fra det lette til det middelsvære, men fælles for stykkerne er, at de egner sig til at spille på “mindre instrumenter”.  Samlingen er i to dele og præsenterer henholdsvis originale Bach-værker og redaktørens arrangerementer. Til den første kategori hører ti koralpræludier, blandt andet over melodier, som vi herhjemme kender som henholdsvis “O du Guds Lam uskyldig”, “Opstanden er den Herre Krist” og “Hvo ikkun lader Herren råde”, og til den sidste kategori hører et arrangement af ”Jesu Bleibet Meine Freude”.

Tyske Bärenreiter er nu halvvejs med at genudgive den italienske 1600-tals-mester i en videnskabelig “Urtext”-version med et grun-

>

PO-bladet

13


UDGIVELSER

Nicolae Bogdan, arr. Pax Vobis 4: Meditasjonsmusikk for fiolin og orgel Musikk-Husets Forlag, Oslo Ca. 330 kr. hos danske nodehandlere

Konceptet med den norske Pax Vobis-serie er at gøre en lang række af de mest efterspurgte musikstykker tilgængelige for besætningen violin og orgel. De vil ikke mindst være po14

KORNODER Tina Buchholtz

Show Me y the Wa or 3-4

Syv nye sange og salmer på dansk og engelsk

et f

En ny og omfattende serie med engelsk orgelmusik fra 1700-tallet. Samlingen har undertitlen “A graded anthology”, og de ire bind indeholder værker, der af redaktøren betegnes som henholdsvis “meget lette”, “lette”, “lette til middelsvære” og “middelsvære”.  Alle typer af voluntaries og mange forskellige komponister er repræsenteret, heriblandt naturligvis G.F. Händel (bind 1-2), George Berg (alle bind) og Thomas Sanders Dupuis (alle bind). Nogle af værkerne lægger op til improviserede slutnings-kadencer, og her har redaktøren været så venlig at give et fuldt udskrevet bud på, hvordan det kan have lydt.

Arra nger

David Patrick, red. 18th-century English Organ Music 1-4 Oxford University Press Ca. 135 kr. hos danske nodehandlere

pulære ved begravelser/bisettelser, men kan naturligvis bruges som musikalske indslag i mange sammenhænge.  Blandt de 20 foreskellige numre er Albinonis ”Adagio”, Lloyd Webbers ”Memory” (fra ”Cats”), Griegs ”Morgenstemning”, folkemelodien ”Gammal fäbodpsalm från Dalarna”, Liszts ”Liebestraum” og Silvestri tema fra ilmen ”Forrest Gump”.  Pax Vobis-bøgernes meget brede målgruppe og anvendelsesmuligheder understreges af, at der er noteret becifringer ved alle stykker, og at lere af de stykker, som er forholdsvis krævende i originaltonearten, desuden er trykt i en alternativ toneart.

e lig

em st

me

r

Tina Buchholtz Show me the Way Dansk Sang 240 kr. på dansksang.dk

Den meget alsidige musikpædagog Tina Buchholtz har tidligere stået bag et par Dansk Sang-udgivelser med relativt enkle korsange i et miks af (skandinavisk) gospel på engelsk og popsalmer på dansk. Med ”Show med the Way” er der mere af samme skuffe, nærmere bestemt syv nye sange.  Ifølge forlaget er der tale om korarrangementer, som er lette at tilpasse en konkret besætning. Sangene er indspillet og cd medfølger.  Udkommer primo november.

PO-bladet


UDGIVELSER

Sigurd Barett Sigurds sange om at være til Dansk Sang Sangbog: 120 kr. Cd: 90 kr. hos dansksang.dk

Endnu et musikalsk formidlingsprojekt fra Sigurd Barrett, denne gang om de fællesmenneskelige følelser og eksistentielle spørgsmål: skyld, ensomhed, taknemmelighed, håb osv. Sigurd har selv indspillet de 11 nye sange på en cd, som fås separat, og desuden har Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM) stået for produktionen af 10 dvd-programmer/ musikvideoer med Sigurd og tøjdukken Snapper, som er kendt fra ”Sigurd fortæller bibelhistorier”.  Sangene vil i mange tilfælde kunne bruges i børnekoret, og i nodebogen er seks af dem forsynet med en enkel andenstemme i omkvædet eller en uh-stemme til udvalgte vers. Derudover er der blot en nodelinje med becifringer og tekst.  Fra ”Sigurd fortæller bibelhistorier” har tonesættelsen af ”Fadervor” sneget sig ind her. De leste af sangene er dog mere humanistiske i deres foreståelsesramme med budskaber om medmenneskelighed og om at gribe livet. To-tre af de nye sange kan betegnes som kristne: Den lidt negro spritual-agtige ”Tak for lyset” er en takkesang for alt det gode i livet, og teksten i ”Når nattens mørke vinger bredes ud” er henvendt til et ”du” som giver tryghed at have som ven gennem alt det onde, som kan ske. Endelig kan ”Jeg elsker solen” tolkes som en kærlighedssang til Gud.  Udkommer primo november.

PO-bladet

David Hill, red The Novello Book of Music for Lent & Easter Novello Ca. 175 kr. hos danske nodehandlere

En bredt appellerende korbog med hele 65 sange for SATB. Den dækker tiden fra fastens indledning (askeonsdag) til påskedag med en række stilistisk forskellige sange og med en effektiv blanding af kendte og ukendte ting på engelsk eller latin.  Blandt de kendte komponister er Thomas Tallis, Henry Purcell (”Miserere mei”), G.F. Händel (”Thine be the Glory”), Vaughan Williams og Knut Nystedt (”Immortal Bach”) foruden arrangementer af en række Negro Spirituals – hvilket alt sammen siger noget om spændevidden. Men mange af bidragene vil for langt de leste være ganske ukendte – og måske positive opdagelser.  Forlaget Novello har med ”Noel!”-udgivelserne tidligere haft succes med et lignende koncept for juletiden.

Jerry Rubino, red. An American Christmas Oxford University Press Ca. 170 kr. hos danske nodehandlere

Med ”An American Christmas – 16 carols and carol arrangements from North America” (SATB med og uden klaver) har man mulighed 15


UDGIVELSER for at give sit blandede kors julerepertoire et ekstra twist. Mange af sangene er yderst velkendte, men arrangementerne er nye og friske – amerikanske toparrangør-navne Phil Mattson (”Away in a manger”), Randy Crenshaw (”Children, go where I send thee”), Steve Zegree (”Joy to the world!”) og Jerry Rubino selv (”Hark! the herald-angels sing”) står som garanter for dette.

Salmer med omkvæd Forum for Rytme i Kirken 60 kr., se FRIK.dk

FRIK har en lang tradition for en årlig temaudgivelse i forbindelse med sit årlige korstævne. Sidste år var temaet ”Salmer med omkvæd”, og sådan nogle er der 11 af her – de leste ganske nye.  Det er et stærkt hold af salmedigtere og komponister, der har bidraget til samlingen. For teksterne står blandt andre Iben Krogsdal, Holger Lissner, Hans Anker Jørgensen, Lisbeth Smedegaard Andersen og Lars Busk Sørensen. Og på komponistsiden inder vi Klaus Brinch, Erling Lindgren, Hans Dammeyer, Martin Hornstrup med lere.  Otte af de rytmiske salmer er udsat for to eller tre lige stemmer (SA/SSA), og de spænder fra de yderst enkle uh-stemmer til det mere raf inerede. Flere af salmerne er noteret både med og uden stemmer. Se i næste nummer: Aktuelle bøger og cd’er

Enkle orgelstykker Sonntagsorgel Redigeret af Armin Kircher og Marius Schwemmer

Nyhed

An Easy Bach Organ Album Redigeret og arrangeret af Daniel Moult. BA 11212 Samlingen omfatter originale værker og arrangementer med en let til middel sværhedsgrad. Den rummer ti udvalgte koralpræludier, forskellige satser fra Das Wohltemperierte Klavier, manualstykker fra Schemelli Gesangbuch og den berømte koralsats Jesus bleibet meine Freude fra Kantate BWV 147.

16

Sonntagsorgel er ideel til gudstjenestebrug såvel som undervisningsformål. Stykkerne er lette at læse fra bladet, og de lyder af meget, Bind 2 Enjoy the Organ I Meditationsmusik selvom de ikke er Redigeret af Karl-Peter teknisk krævende. – Pastoraler Chilla. Partitur med BA 9288 Samlingen vil være håndtromme-stemme til værdsat af både Bind 3 Variationer over La Gayta. amatøren og den Orgelkoraler BA 11207 professionelle BA 11206 Samlingen sætter musiker. kirkemusikeren i stand til at optræde med letspillede stykker fra w w w.baerenreiter.com det 18. og 19. århundrede. Bind 1 Festmusik – Fugaer – Trioer BA 9287

Bärenreiter

PO-bladet


OPSLAG FRA MINISTERIET

SØG TILSKUD EFTERUDDANNELSE Fristen for at søge midler fra Kompetencefonden til din opkvali icering er d. 18. november. Se her, hvordan det foregår. Som resultat af overenskomstforhandlingerne modtager Ministeriet for Ligestilling og Kirke midler til fordeling på folkekirkens område. Midlerne fra Kompetencefonden skal bruges til udvikling af kompetencer for de ansatte i folkekirken m.v.  Ansøgning kan kun ske elektronisk i perioden mandag den 23. september 2013 til mandag den 18. november 2013 kl. 22.  Det elektroniske ansøgningsskema indes på internetadressen www.kompetencefonden. km.dk. Der skal indsendes en ansøgning for hvert kursus, der søges midler til.

godkendte ansøgning. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er korrekt udfyldt.  Bemærk, at når indtastningen afsluttes ved at trykke ”godkend”, sendes der automatisk en epost til den e-postadresse, man har oplyst under indtastningen. E-posten indeholder en kopi af ansøgningen. Modtages e-posten ikke efter kort tid, er der risiko for, at ansøgningen ikke er gået igennem, og det anbefales derfor, at gentage indtastningen. Det er en god idé at indtaste ansøgningen en uge før fristens udløb.  Fordelingen forventes at inde sted i Uddannelsesudvalget i Ministeriet for Ligestilling og Kirke primo februar 2014. Ansøgerne kan herefter forvente at modtage svar omkring 1. marts 2014.

DER HENVISES TIL ANSØGNINGSFORLØBET Når ansøgningen er indtastet, får menighedsrådet automatisk tilsendt ansøgningen via dets e-post-adresse. Ansøgningen skal godkendes af menighedsrådet senest mandag den 2. december 2013 for at være gyldig. Er menighedsrådet endnu ikke tilmeldt e-post, sendes ansøgningen til menighedsrådet fra stiftet. Stiftet skal senest mandag, den 2. december2013 modtage den

VIOLIN

• Organistforeningen.dk, hvor der indes en udførlig vejledning under ”Organistfaget” => ”Efter- og videreuddannelse” i boksen til højre. • Ministeriets hjemmeside Kirkeuddannelse.dk, hvor der er oplysninger om uddannelsestilbud, MUS og målrettet kompetenceudvikling. • SCK’s hjemmeside Kompetenceudvikling.dk, hvor der er oplysninger om MUS, kompetenceudvikling m.v.

&

ORGEL

Jochen Brusch

Sven-Ingvart Mikkelsen

Tlf 0049 17 26 57 84 67 Email: jochen.brusch@gmx.de www.jochenbrusch.de

Tlf 40 87 74 52 Email: sim@km.dk www.si-mikkelsen.dk

RETRO ROCK - www.retrorock.dk - Procol Harum, Led Zeppelin, Queen, The Doors, Pink Floyd m.fl. i spektakulære arrangementer Antonio Vivaldi: De fire Årstider - i et festligt arrangement for violin og orgel Johann Sebastian Bach - Sonater og andre mesterværker Joseph Haydn: De syv ord på korset Stemningsfuld og meditativ musik til passionstiden, evt. i samarbejde med kirkens præst Musik i Sommernatten - Den lyse nordiske tone - poetisk musik af bl.a. Grieg, Olsson, Sinding og Langgaard

PO-bladet

17


FORSPIL

18

PO-bladet


, !

, ! #$%) / . * ). % / # % ' ( ' ) )# " ' / ) *. )# * " * . " ) " ) * " ' " ! ) . " . # )# * " 1

PO-bladet

19


9 !;

%$. ' #/. !

9 =45 ' . 6 !

* * + $ , -

, . ' , 5 9 ' ; " ' ! ! 5 +1 ) < 1 ' - = 9 * #).$$$:' < ! . G ) =

9E 3 . F G* . / !% H I . ) " * " , * 9 ' ; " " " ! ! 5 &+1&& " & 1& ) 9 * #$.$$$:'

2

!

B. . 4C 7 5 " # $ % &' ( )

!

,-!4 ' 1 ) " " ". " " " % " 6 " " ) " * ) " *. " " . " # * % )' ' , * " " ! ! 5 ! &+ 9 * %$.$$$:'

. . 6 5

!

0 ) " ; % " ! * #* 0 ?++ " '

, 5 - F " + ' ! ! 5 ! ) &+ 9 * #$.$$$:'

2@

3 " ' . * ) ' # ) " % ' " " ). A ! " 9 ' " ' 7 5 +++ 1

---. "

20

PO-bladet


PORTRÆT

" *. @' . " # # 1 " "

)

123 45637

#/. 0 #.

8. ' %).

. . 5 A. 9 . *

1 ' " 9 " 1 ) " * " 1 " * * # * * 3 . 1 ; % . " 9 " 1 , 5 ? " " ' ! ! 5 & 1 & * 9 * #$.$$$:'

> =2 1

A 6 ) " "

D ; % ? " '" # &++ +

> 5

5 * 1 *. * " % @ : A ' C6 D " * " ' " * " ' "* ' ; % & ' " 1 % ) ) # " . , 5 " / E -' % " ' ! ! 5 1 % 9 * &$.$$$:'

9; #$%H5 - ! ; % 5 - 1)

. PO-bladet

21


! " # % & ' " " ( ' ' ) ' " " ' ' * ! &+ ,-! . " " / * " " % 0 " ' " " '

" " 1 " " , - ! ) 3 )" *

/ 9 ' ; ' &++ 3 ) % ' " . % )# * ' , # " " " )# * ' )# " ' " ' #

" "" , - ! ) ' " " , - 6' * ' < = " 1 " , : 6' * ' <&++ =

,-!4 # 5 " 6 % * % 7 6' " - 8 * 9 :

! " ! #$%&'%)*

22

9'"' ' : 1 3 ' " : : ( ! ' > % : 1 3 '

PO-bladet


Puesta de sol

musik i aftenrøden Mikkel Andersen - klassisk guitar

“Mikkel Andersens koncert var et møde med skønheden som åbner mod andre verdener og gør indtryk på sjælen.” Monica Papazu anmelder for Randers Amtsavis

BOOKING info@mikkelandersen www.mikkelandersen.dk PO-bladet

23


INSPIRATION

5 JULEFAVORITTER FOR BØRNEKOR Af Marianne H. Jakobsen Her er en hilsen fra Sindal-Astrup Kirkers kor fra det nordlige Vendsyssel. Koret består af et ungdomskor (5.-8. klasse) og en korskole (2.4. klasse).  Hvert år holder vi “De ni læsninger til jul”, hvor vores kirker altid er godt fyldte. Her indleder vi altid med et Lucia-optog – helt klart børnenes julefavorit!  Julefavoritterne er favoritter både i ungdomskoret og i korskolen.

1

Vi venter på at du skal komme Musik: Hans Dammeyer Tekst: Jens Maibom Pedersen Fra ”Nu skifter hegn og skov – og andre sange”, FUK 2009

O kom, o kom, Immanuel Fransk førreformatorisk Sats: Jesper Madsen Dansk tekst: Beate Højlund Fra ”Cantorinus 3”, FUK 1993

24

2

Og har I hørt Musik: Jan Holdstock Dansk tekst: Hanne Kurup Fra ”Korimba”, Dansk Sang 2004

3

Denne sats er sjov. Den består af tre vers med et skønt klaverakkompagnement. Satsen udvikler sig fra at være enstemmig til at være en trestemmig kanon. Vi har skrevet teksten ud, så vi bedre kan inde rundt i versene. Koret elsker den! Foto: Anna Grethe Gaardbo

Ved De ni læsninger har vi ofte brugt at have en ritornel – et godt bud er denne enkle sats. Der er kun et enkelt vers i sangen, som vi synger første gang enstemmigt uden akkompagnement. Ritornellen vender tilbage, hvor korskolen synger med akkompagnement. Senere synger ungdomskoret to- eller trestemmigt. Til sidst er hele menigheden med til at synge et vers akkompagneret af orglet, og koret bliver ved at synge, mens de går ud af kirken. Vi synes, det er meget stemningsfuldt!

Højtidelig og lot med et spændende orgelakkompagnement. Kirkesangeren tager gerne et solovers og korskolen synger blot med på omkvædet “O fryd! O fryd! Immanuel ...”. 2.-stemmen er meget let, men kan også sagtens undværes.

”Billedet er fra korets årlige ud lugt, hvor vi altid begynder turen med at synge til højmesse i en af omegnens kirker, som ikke har børnekor i forvejen! Her springer vi glade ned ad trappen efter besøg i Horne Kirke,” fortæller Marianne. PO-bladet


INSPIRATION

4 Luk julefreden ind Musik: Michael Bojesen Tekst: Beathe Strands Barndorff Fra ”Luk julefreden ind – 3 julesange for SAB, klaver/ orgel”, Edition Egtved 2000

Åh, den er så sød, og vi har sunget den mange gange. 2.-stemmen er ikke svær. Forældrene har blanke øjne bagefter!

5 5 julecarols Arr. Michael Bojesen Dansk tekst: Birgitte Holt Nielsen Dansk Sang 1996

Koristerne kender de leste melodier i forvejen, så den er på den måde nem at gå til. Teksten kan drille lidt for de yngste, selvom den er oversat til dansk. Vi har gerne solister på nogle af sangene. Festligt at slutte af med “We Wish You a Merry Christmas”! Marianne Hausgaard Jakobsen er organist og korleder ved Sindal Kirker, Vendsyssel

3

PO-bladet

25


26

PO-bladetDET PERFEKTE KOMPAKTE KIRKEORGEL Luk dine øjne, spil, og du vil nĂŚppe tro at den kolossale og fyldige lyd ikke kommer fra orgelpiberne i en kirkerum. Roland C-330 kan anvendes i en bred vifte af omgivelser som kapeller, kirker og koncertsale, men kan ogsĂĽ føre musikkens glĂŚder direkte ind i dit hjem. Du kan spille via det indbyggede højttalersystem og fĂĽ klangen fra et kirkerum, tilslutte C-330 til et lydanlĂŚg via linjeudgangene. Du kan ogsĂĽ øve dig “i enerumâ€? med hovedtelefoner, sĂĽ du kan spille nĂĽr som helst, dag eller QDW XGHQ DW JHQHUH RPJLYHOVHUQH 5RODQG & IÂĽV L O\V HOOHU P¸UN ĂŁQLVK L HJ WWW.ROLAND.DK


”Kvalitet, håndværk og kærlighed til instrumentet”

Berkåk Kirke, Norge. 16 stemmer fordelt på 2 manualer & pedal.

Facade: Peter Christensen

BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER

ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 · DK-6360 Tinglev · Tlf.: +45 74 64 44 51 info@bruno-christensen.dk · www.bruno-christensen.dk


Vi følger med i den kirkemusikalske udvikling Mere end 1400 kirker har et utidssvarende orgel Fremtidens totalløsning uden merudgifter Skandinavisk Orgelcentrum leverer i resten af 2013 en totalløsning bestående af: Kirkeorgel Øveorgel EL-piano Node-PC

Særslev - Danhild 25 A -”Duo”

*Større musikglæde *Øget fleksibilitet *Spar på varme og kørsel *Økonomisk NUL-løsning Vester Alling - Danhild 25 A - Lys eg

Se hvordan under winwin på www.kirkeorgel.dk Skandinavisk Orgelcentrum * 7100 Vejle * 75 86 41 00


En skattekiste af julemusik

Danske julesalmer og –sange 50 salmer og sange næsten alle i arrangement for blandet kor Nogen i original udgave, andre arrangeret af bl. a. Bo Holten, Bendt Kallenbach og Henrik Metz Alle 50 fåes også i løsblad, men der skal ikke mange løsblade til, før hele bogen kunne være anskaffet i korsæt i stedet Pris kr. 199,00 Pris 199,00 Bestil mindst 10kr. eks. senest 31. okt. Bestil mindst 10 eks. senest Kr. 165,00 pr. stk. 31. okt. Kr. 165,00 pr. stk.

Bed om indholdsfortegnelse på telefon 43 53 38 08 eller e-post til paaske@nodehandleren.dk

NODEhandleren

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk


STILLINGER

STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 2, 2013, side 32. Teksten ligger også på Organistforeningen.dk under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se Organistforeningen.dk).

ORGANIST VED GL. HADERSLEV KIRKE, HADERSLEV DOMPROVSTI, HADERSLEV STIFT GL. HADERSLEV SOGN SØGER fuldtidsorganist (DOKS/PO) pr. 1.12.2013. • Vi er et levende og aktivt bysogn med et rigt og varieret gudstjenesteliv og teologisk bredde. • Vi søger en organist med kærlighed til den klassiske højmesse – og med lyst til og sans for rytmisk musik. • Der er flere kor ved kirken, og den samlede organistnormering er ca. 1,5, derfor er der medindflydelse på stillingens indhold. • Organisten indgår i et team af medarbejdere omkring kirken og sognehuset.

32

LØN - OG ANSÆTTELSESFORHOLD for en uddannet organist i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen 2010 (C010) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. ANSØGNINGSFRIST den 18. oktober 2013. PRØVESPIL den 22.-23. oktober 2013. SE HELE OPSLAGET på www.organistforeningen. dk eller www.gammelhaderslevkirke.dk/musik/nyorganist.

PO-bladet


STILLINGER

ORGANIST VED TINGLEV KIRKE, AABENRAA PROVSTI, HADERSLEV STIFT STILLINGEN som organist ved Tinglev Kirke er ledig og ønskes besat 1. november 2013 eller snarest muligt.

Se aftalerne på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd.

TINGLEV SOGN har et sognekor, et børnekor og ældrearbejde. I samarbejde med den nye organist ønskes der startet børne- og ungdomsarbejde. Den nye organist skal lede korarbejdet.

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

DER ER PLIGT TIL at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom. LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD for kirkemusikere med uddannelse i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Centralorganistaionen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets Cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Der er tre måneders prøvetid, og der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. Desuden forbeholder vi os ret til at indhente referencer hos tidligere arbejdsgivere. VIL DU VIDE MERE om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådet kontaktperson Mary Juhl på tlf. 7464 4905 eller 2247 8845 ANSØGNING: Vi skal have din ansøgning senest den 15. oktober 2013. Vi påregner prøvespil og samtaler i uge 39. Ansøgning med relevante bilag sendes til: Tinglev Kirke, v/ kontaktperson Mary Juhl, Bajstrup Bygade 60, 6360 Tinglev. Foto: Hubertus/Wikimedia Commons

For kirkemusikere uden uddannelse er ansættelsen omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker.

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på Organistforeningen.dk, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Enkelte stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

PO-bladet

33


STILLINGER

ORGANIST VED ANNISSE OG RAMLØSE KIRKER, FREDERIKSVÆRK PROVSTI, HELSINGØR STIFT Pr. 1. januar 2014 er en stilling på 32 til 37 timer ledig som organist i Annisse og Ramløse kirker. DE TO KIRKER indgår i et fælles pastorat. Kirkerne har et meget tæt samarbejde om gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger. Annisse og Ramløse har henholdsvis 1804 og 2686 medlemmer af Folkekirken. Kirkerne har en velfungerende personalegruppe, der lægger vægt på et ligeværdigt samarbejde mellem faggrupperne. Vi tilbyder meget og forventer meget. MENNESKELIGE KVALIFIKATIONER Rummelig, social, udadvendt og samarbejdsorienteret person. Gerne fleksibel orienteret med hensyn til nye tiltag. Gerne erfaring fra tidligere stillinger. FAGLIGE KVALIFIKATIONER • Solid erfaring med klassisk orgelmusik, såvel traditionel som liturgisk. • Fagligt velfunderet med DOKS el. PO-uddannelse. • Endvidere rytmisk orienteret på et solidt niveau. • Mestrer evt. flere instrumenter. • Videreførelse af kirkernes rytmiske gudstjenester. • Erfaring med kor, såvel børne- som voksenkor. • Erfaring i planlægning af sommerkoncerter i samarbejde med områdeorganisten. • Kan deltage i samt planlægge koncerter i samarbejde menighedsrådene. JOBINDHOLD (ud over kirkernes traditionelle gudstjenester og kirkelige handlinger) • Børne- og/eller ungdoms/voksenkor. • Deltage i konfirmandundervisning. • Sangaftener. • Samarbejde med personale, menighedsråd, være en del af aktivitetsudvalget.

34

INSTRUMENTER Annisse: Nyt orgel fra 2009, bygget af orgelbygger Gunnar Husted. 13 stemmer, fordelt på Hovedværk, Svelleværk og Pedal. I alt 750 piber. Ramløse: Orgel fra 1972, bygget af Th. Frobenius og Sønner. 10 stemmer, 2 manualer og pedal. Hovedværk: Rørfløjte 8, Principal 4, Spidsfløjte 2, Mixtur II. I alt 564 piber Menighedshus – Annisse: Elektronisk klaver. Sognelængen – Ramløse: Nyt flygel, elektronisk klaver. Rytmiske instrumenter: El-guitarer, elbas, trommesæt. LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD for en uddannet organist i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen 2010 (C010) og dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater jf. I øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD for en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Kirkeministeriet, Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (C010 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Ved ansættelse er der 3 måneders prøvetid. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelse. ANSØGNINGSFRIST: Den 18. oktober 2013. ANSÆTTELSESSAMTALER OG PRØVESPIL: Uge 44 og 45.

PO-bladet


STILLINGER

ANSØGNING med relevante bilag sendes til formanden for menighedsrådet i Ramløse: Jan Snæbum Roost, tlf.: 40403893, mail: jan@snaebum-roost.dk.

Annisse Kirke

Foto: Thomas Bredøl, www.bredol.dk/ Wikimedia Commons

VED SPØRGSMÅL om stillingen rettes henvendelse til præsterne: Michael Porsager, tlf.: 22342002. Anne Have Christensen, Tlf.: 21518981.

Ramløse Kirke

ORGANIST VED ULSTRUP OG GUNDERSTED KIRKER, VESTHIMMERLANDS PROVSTI, VIBORG STIFT En stilling som organist ved Ulstrup og Gundersted Kirker er ledig pr. 1. november 2013. Stillingen er på 26 timer pr. uge. ORGANISTEN SKAL varetage følgende opgaver: Faste tjenester • Alm. gudstjenester, to pr. søndag samt helligdage • Bryllupper (ca. 5) og begravelser (ca. 20) • 12 plejehjemsgudstjenester (første tirsdag hver måned) • En børnehave- og to skolegudstjenester til jul • Lede vores nuværende voksenkor • Minikonfirmandmedhjælper. Være med til at planlægge et indslag til en gudstjeneste (1 hold, 2 timer om ugen, 10 gange) • Hjælpe ved 4 x 2 lektioner med konfirmander • Formand for aktivitetsudvalg. Vores forventede aktivitetsprogram Forår: • Sogneaften med foredrag. Foredragsholder udefra. • Sogneaften med fællessang fra salmebog og højskolesangbog. Kan eventuel udvides til to • Kirkekoncert med kor eller musikinstrumenter. • Aftensgudstjeneste, f.eks. stille- eller lysegudstjeneste. • 1-2 børnegudstjeneste, evt. spagettigudstjeneste. Efterår: • Sogneaften med foredrag. Foredragsholder udefra.

PO-bladet

• Sogneaften med fællessang fra salmebog og højskolesangbog. Kan eventuel udvides til to • Julekoncert med kor. • Gudstjeneste med luciaoptog. • Adventsgudstjeneste med f.eks. de 7 læsninger. • Evt. 1 børnegudstjeneste. • Familiegudstjeneste med minikonfirmander, f.eks. til høst- og busk-gudstjeneste (dog i højmessen). ULSTRUP SOGN har 1.602 indbyggere. Orglet i Ulstrup Kirke er et Jensen og Thomsen-orgel med 6 stemmer med svelleværk og pedal. GUNDERSTED SOGN har 340 indbyggere. Orglet i Gundersted Kirke er fra Jysk Orgelbyggeri med 4 stemmer med anhængspedal. Ud over præster og organist har sognene 4 ansatte. VI FORVENTER • godt samarbejde med kirkernes øvrige personale. • samarbejde omkring valg af salmemelodi med både kirkesanger og præst. • at organisten er til stede ved ovennævnte arrangementer og spiller. • at organisten er indstillet på at spille sammen med andre instrumenter, herunder at sørge for f.eks. at skaffe trompetist til jul og påske. • at kunne spille uden forberedelse til møder og salmesangsaftener. >

35


STILLINGER ANSÆTTELSE sker ved Ulstrup-Gundersted Sognes Menighedsråd. LØN- OG ANSÆTTELSEVILKÅR for en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Løn- og ansættelsesforhold for en uddannet organist i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen 2010 (C010) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lisbeth Myrup, på telefonnummer 60 49 62 95/mail limy@rn.dk, eller sognepræst og provst Hanne Petersen, på telefonnummer 98 66 10 27/mail: hpe@km.dk. ANSØGNINGEN med relevante bilag sendes til Lisbeth Myrup, Gunderstedvej 21, 9600 Aars, eller på mail til limy@rn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. oktober 2013. ANSÆTTELSESSAMTALER samt prøvespil forventes at finde sted i uge 41. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Foto: Claus B. Storgaard/Wikimedia Commons

Foto: Bococo/Wikimedia Commons

Ulstrup Kirke

Ulstrup Kirke

Gundersted Kirke

ͥ͞ ͢͞͠

Ǥ Ǥ 36

PO-bladet


MARCUSSEN & SØN ORGELBYGGERI

SØGER LÆRLING TIL ORGELBYGGERUDDANNELSEN Et mekanisk pibeorgel er et mesterværk af håndværksmæssige og tekniske finesser. I løbet af uddannelsen lærer man at fremstille de mange forskellige dele, som udgør et orgel. Man lærer at arbejde efter tegninger, og om de forskellige træsorters egenskab og anvendelse. Orgelbyggeren beskæftiger sig også med at restaurere gamle orgler, og med at vedligeholde og stemme orgler. Vi foretrækker ansøgere, som har befattet sig med orgelspillet i en årrække, og som også har særlig interesse for orglet fra den tekniske og håndværksmæssige side. Orgelbyggeruddannelsen tager 3 år og ca. 9 måneder, hvoraf 50 uger er undervisning på teknisk skole og 132 uger er praktik i orgelbyggerværkstedet. Orgelbyggerlærlinge følger møbelsnedkernes grundforløb på teknisk skole, og den sidste del af uddannelsen (hovedforløbet) kan følges på EUC Syd i Aabenraa, og 6. skoleforløb (5 uger) på Københavns Tekniske Skoles afdeling i Rødovre. Uddannelsesstart: 1. januar 2014, eller efter aftale. MARCUSSEN & SØN er grundlagt i 1806, og virksomheden er beliggende i historiske bygninger i Aabenraa. Vi udfører alle opgaver i orgelbyggerfaget: fremstilling af nye mekaniske pibeorgler, herunder fremstilling af tegninger i 3D-program, produktion af metalpiber og rørstemmer, ombygning og restaurering af ældre orgler, montering af elektroniske sættekombinationsanlæg, samt stemning og vedligeholdelse af ca. 600 orgler årligt. Vi er 30 ansatte. Henvendelse til: Marcussen & Søn, Orgelbyggeri A/S, Storegade 24, 6200 Aabenraa Claudia Zachariassen, tlf. 7462 2350, e-mail: info@marcussen-son.dk www.marcussen-son.dk

PO-bladet

37


MEDLEMSNYT

ADRESSEÆNDRINGER π Bjørn Krog Thesbjerg, Kanalvej 72, 1.sal, 5000 Odense C

DØDSFALD π Jan A. Drost, Broby (Flemløse kirke), død august 2013

π Kristin Maria Lomholt, Kerteminde (Agedrup kirke, Fyens Stift), 50 år den 14.10.2013 π Jørgen Nielsen, Nyborg (Hjulby kirke, Fyens Stift), 70 år den 21.10.2013 π Dorte Grangård Olesen, Esbjerg (Vilslev og Hunderup kirker, Ribe Stift), 50 år den 22.10.2013 π Steen Jørgensen, Ry (Them og Brande kirker, Århus Stift), 50 år den 28.10.2013

UDNÆVNELSER π Susan Bank, Randers, ansat ved Hvorslev, Gerning og Vellev kirker, Århus Stift, pr. 1.8.2013 π Sonja Edeling Nielsen, Horsens, ansat ved Tamdrup Kirke, Århus Stift, pr. 1.9.2013

RUNDE FØDSELSDAGE π Susanne Estrup Rasmussen, Nørresundby (Dronninglund og Dorf kirker, Aalborg Stift), 50 år den 1.10.2013 π Susanne Ketelsen, Tikøb (Skævinge og Lille Lyngby kirker, Helsingør Stift), 60 år den 5.10.2013 π Øjvind Særkjær, Bækmarksbro (Thyborøn kirke, Viborg Stift), 50 år den 7.10.2013

HUSKESEDLEN π Efter den 10. oktober kan du finde november måneds arrangement for valg af tillidsrepræsentanter i dit stift: Gå ind på Organistforeningen.dk under ”Organistforeningen” > ”Tillidsrepræsentanter”. Oversigten bringes også i novembernummeret (Fyn og Alborg: se dette nummer side 10). π Organistforeningen opfordrer sine medlemmer til at stille op til valget. Det er vigtigt at have et stærkt hold af tillidsrepræsentanter.

MADS BÆRENTZEN Se, Nu Stiger Solen

”Det er så solo som det kan blive: Diminutivt, egensindigt og originalt – og stort!” Jakob Hassing, Jazz Special

38

Gamle salmer i nye fortolkninger i et improviseret, nordisk jazztonesprog.

Booking: madsbaerentzen@youmail.dk Tlf. 2620 5269 www.madsbaerentzen.dk

PO-bladet


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

(FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER) Kløvervej 28 A, 7190 Billund Tlf.: 7665 9560. Fax. 7665 9563 Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organistforeningen.dk / www.fpo.dk Postgiro: 400 0935 Sekretariatsleder: John Poulsen, e-mail: post@organistforeningen.dk Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen, e-mail: sekr@organistforeningen.dk

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk Næstformand Susanne Mørk-Jensen Bønfeltvej 16, 9510 Arden Tlf.: 9664 5464 / 40 96 93 54 E-mail: sumo@km.dk Kasserer Poul Mørk-Hansen Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede Tlf.: 7577 0775 E-mail: pmoerkhansen@gmail.com Øvrige medlemmer Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Maren Frost Nielsen Danmarksgade 9, 6580 Vamdrup Tlf. 2828 6226 E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf.: 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER  Inger Marie Riis, tlf.: 3190 7876 / 2340 8171 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk ROSKILDE OG LOLLAND FALSTER STIFTER  Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 E-mail: bjergkvist@stofanet.dk FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariet. VIBORG STIFT  Nils Henrik Wyke, tlf.: 9712 7787 / 9721 5341 E-mail: nh.wyke@adr.dk  Inge Marie Andersen, tlf.: 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk  Elsebeth Kvistgaard, tlf.: 2012 8236 E-mail: elsebeth@lukana.dk ÅRHUS STIFT  Christian Holdensen, tlf.: 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk  Jan Ole Christiansen, tlf.: 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT  Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf.: 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV STIFT  Henriette Hoppe, tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk  Maren Frost Nielsen, tlf.: 2828 6226 E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk AALBORG STIFT  Susanne Mørk-Jensen, tlf.: 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: sumo@km.dk  Annette Bæk, tlf.: 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk  Jens Erik Rasmussen, tlf.: 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

Lasse Christensen Voerbjergvej 11, 3.tv., 9400 Nørresundby Tlf. 2839 7790 E-mail: lasse.indbakke@gmail.com

PO-bladet

39


Organistforeningen, Kløvervej 28A, 7190 Billund

GRETHE KROGH TAKKER AF Foto: Vibeke Toft/Scanpix

Hun gav sine debutkoncerter for 60 år siden, har turneret i Sovjet og USA og er stadig aktiv som koncertorganist. Den beskrivelse passer vel næppe på andre end professor emeritus Grethe Krogh Eriksen. Af koncertoversigten på grethekrogh.dk fremgår det dog, at det er tyndet lidt ud de seneste år. Og dette efterår siger den snart 85-årige legende stop.  Hun kan opleves i koncert i Brøndby Strand kirke, København, den 6. oktober kl.

15 og ved en fødselsdags- og afskedskoncert i Vor Frelsers Kirke, København, den 3. november kl. 15 (fødselsdagen er ire dage senere).  Gennem sin mastodontkarriere har Grethe Krogh været god for alt ”fra indvielseskoncerter af mindre orgler i danske landsbykirker til koncerter i de største kirker og koncertsale i verden,” fortæller hun på sin hjemmeside og fortsætter:  ”Antallet af koncerter må være i tusindvis, men jeg har aldrig forsøgt at tælle dem op!”.   Det er også blevet til mindst et halvt dusin lp- og cd-indspilninger, men først og fremmest er hun kendt og elsket for sit pædagogiske virke gennem mere end tyve år på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium frem til 1990. Forud for dette havde hun fra 1964 videreført arven fra Gade, Laub, Wöldi-

ke og Jeppesen ved orglet i Holmens Kirke.  Der er fri adgang til begge de nævnte koncerter, som byder på værker af blandt andre Scheidt, Buxtehude og Fuzzy.

Tekst: Filip Graugaard Esmarch