P-bladet nr. 5, maj 2013

Page 1

NR. 5

M A J

2013

1 2 .

ÅRGANG

PO-bladet INDERLIGE SINGER/ SONGWRITER-SALMER SIDE 12

ÅRSBERETNING SIDE 4


PRÆLUDIUM

LOKAL LØN / NY LØN / MERE LØN

Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

2

Her i maj måned er vi netop halvvejs mellem to forhandlinger af lokale løntillæg (kvali ikationstillæg) for de overenskomstansatte medlemmer, der jo inder sted i november måned.  I forbindelse med den skriftlige beretning, som bringes inde i bladet, så jeg på en statistik over de hidtil opnåede resultater. Der var grund til både (moderat) tilfredshed og bekymring. Godt to ud af tre ansøgninger var imødekommet med et gennemsnitligt løntillæg på ca. 600 kr. månedligt. Et resultat, man hverken kan være helt tilfreds eller helt utilfreds med. Man fristes til at sige som Fanden, da han malede sin rumpe siskengrøn: ”net, uden at være prangende”!  Helt utilfredsstillende er dog antallet af ansøgninger. De 49 og 34 ansøgninger de to seneste år er ikke mange fra over 400 overenskomstansatte. Vi må håbe, at dette antal stiger, efterhånden som det ny lønsystem bliver mere indarbejdet. Ikke blot fordi vi selvfølgelig ønsker hvert enkelt medlem så gode vilkår som muligt, men også fordi fagets totale lønsum er af betydning for fordelingen af diverse andre midler mellem de forskellige faggrupper.  Overvej altså hvert år, om du har opnået nye eller større kompetencer, som dit menighedsråd efterspørger/bruger/værdsætter. Det kan typisk ske ved kurser og anden efteruddannelse, men også ved selvstudium eller på anden måde. Husk altid at bringe emnet op ved den årlige MUS-samtale. Alene det faktum, at du har været på arbejdspladsen et antal år, kan være med til at gøre dig væsentlig bedre til at udføre dit hverv. Det hedder erfaring, og er bestemt også en kompetence, der kan retfærdiggøre et løntillæg.  De tjenestemandsansatte medlemmer er for tiden bestemt ikke bedre stillet. Den ”lokale” lønforhandling består her i forhandlinger mellem Organistforeningen og Ministeriet for Ligestilling og Kirke om anvendelsen af lokallønspuljen til tillæg, omklassi iceringer og lignende. Men i de sidste par overenskomstperioder har denne pulje været så forsvindende lille, at den ikke har haft nogen praktisk betydning, og der er ikke udsigt til nogen snarlig bedring. Yderligere er de tilbageværende tjenestemandsansatte alle enten på slutløn eller nærmer sig det. For at tjenestemændenes lønudvikling ikke helt skal sande til, vil vi arbejde for, at disse overgår til ”ny løn” med samme mulighed som de overenskomstansatte for forhandling af lokale løntillæg.

PO-bladet


INDHOLD OG KOLOFON

INTERVIEW

BERETNING

SIDE

4

BAGGRUND

SIDE

12

SIDE

14

FRA BESTYRELSEN

JANNE MARK

KØRSELSGODTGØRELSE

Ud over at gøre status over PO-organisternes løn- og ansættelsesforhold kommer dette års skriftlige beretning vidt omkring til foreningens mange samarbejdspartnere.

Når både tekst og melodi kommer fra Janne Marks hånd, får salmen en helhed på en inderlig måde. Den skaber et rum, som samtidig er tilgængeligt for andre at træde ind i.

Kan man som løst ansat organistvikar få skattefri godtgørelse for turen mellem hjem og arbejde – efter lav eller høj takst? Bliv forvirret på et lidt højere plan.

REGNSKAB

INSPIRATION

STILLINGER

DRIFTSRESULTAT................... Andre finansielle indtægter....... ÅRETS RESULTAT...................

SIDE

18

SIDE

26

SIDE

36

FLOT ÅRSRESULTAT

ANNE-KARI FERENCZI

4 ORGANISTER SØGES

Få overblik over Organistforeningens økonomi.

I Herstedøster Kirke gav Sigurd Barretts bibelhistorie-projekt startskuddet til en vellykket satsning på sognets børnekorliv.

Budding Kirke, Gladsaxe; vikar Frederikskirken, Aarhus; vikar Harte Kirke v. Kolding; vikar (foto) Glud Kirke ved Horsens

PO-BLADET

Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen

REDAKTION

Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Torvet 2, 1. sal,

DEADLINE

Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før.

Oplag: 1.000 stk. ISSN: 1601-7633 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 02 54, e-mail: po-bladet@organistforeningen.dk. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organistforeningen.dk senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK

WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN

Janne Mark optræder med sine egne salmer i Silkeborg Kirke i anledning af udgivelsen af cd’en og nodehæftet ”Salmer fra broen”. Foto: Filip Graugaard Esmarch www.organistforeningen.dk

PO-bladet

3


BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 FORENINGSSTATUS

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD

Pr. 1. marts 2013 (2012) har Organistforeningen π 688 (702) medlemmer i alt π 557 (554) medlemmer i stilling, heraf 428 (419) overenskomstansatte 125 (129) tjenestemandsansatte   4 (6) honorarlønsansatte π 131 (148) andre medlemmer, heraf  61 (88) ekstraordinære  55 (46) pensionister  14 (13) studerende  1 (1) æresmedlem

OK13 Resultaterne af overenskomstforhandlingerne – både på landsplan og ”lokalt” (dvs. ministeriet og DOKS/Organistforeningen) – er blevet gennemgået i martsnummeret af PObladet. Her blev det også angivet, at resultaterne principielt a hænger af et forlig på lærerområdet, som i skrivende stund ikke forekommer særlig sandsynligt. Vi regner dog med, at i det mindste de ”lokale” resultater står ved magt. Mere herom i generalforsamlingens mundtlige beretning.

Helle Zederkof udtrådte i oktober af bestyrelsen af familiemæssige grunde. I stedet er indtrådt suppleanten Inger Marie Riis. Hvervet som næstformand varetages af Thilde Madsen.  Organistforeningens sekretariat i Billund er fortsat bemandet med John Poulsen som sekretariatsleder og faglig konsulent samt Inge Bech Hansen som sekretariatsmedarbejder.  Organistforeningen har siden sidste generalforsamling a holdt 6 bestyrelsesmøder. Formanden har i perioden (1.marts) 2012-13 haft 56 mødedage. 4

Foto: Filip Graugaard Esmarch

Bestyrelsens sammensætning siden sidste generalforsamling: π Anders Thorup, formand π Helle Zederkof, næstformand π Poul Mørk-Hansen, kasserer π Thilde Madsen π Susanne Mørk Jensen π Henriette Hoppe π Lasse Christensen. Inger Marie Riis trådte i oktober ind i bestyrelsen, da der blev brug for hende som suppleant. Her er hun fanget på sidste års PO-stævne.

Inddragelse af fast fridag Foranlediget af at juleaften i 2012 faldt på en mandag, hvilket er langt den almindeligste placering af den faste fridag, indledtes der forhandlinger med Ministeriet for Ligestilling og Kirke om, hvorvidt og under hvilke betingelser den faste fridag kan inddrages. Man enedes om, at 24. december kunne betragtes som en helligdag, men at en fast fridag på anPO-bladet


BERETNING 2013 dre dage end helligdage kun kunne inddrages med en måneds varsel og med en kompensation af enten en erstatningsfridag plus 4 timers løn eller 9 timers løn. Lokalløn for tjenestemandsansatte Lokallønspuljen for tjenestemænd var i de økonomisk bedre ”gamle dage” det sted, hvor man fandt midler til forbedring af de tjenestemandsansattes klassi iceringer og tillæg. Nu er tiderne så magre, at der i år kun blev råd til engangsvederlag til to(!) medlemmer.  Da de leste af de tjenestemandsansatte enten er på – eller nærmer – sig slutløn, er der altså udsigt til, at denne gruppes lønudvikling går helt i stå. Vi vil derfor arbejde for, at de tjenestemandsansatte kan overgå til ”ny løn” ligesom de overenskomstansatte, hvilket vil give mulighed for at søge lokale løntillæg. Lokale løntillæg for overenskomstansatte Siden 2010 har der ifølge den indgåede overenskomst været mulighed for årligt at søge om et lokalt kvali ikationstillæg. Det første år var begge parter noget usikre og famlende over for fænomenet, og resultatet blev ikke ligefrem noget at prale af: 2010: Kun 37 ud af 93 ansøgninger blev imødekommet med i alt 16% af det totale ansøgte beløb, svarende til en månedlig lønstigning på i gennemsnit 280 kr. Rygterne om de magre resultater ik nok nogle til at holde sig tilbage de følgende år, men resultaterne er faktisk klart bedre: 2011: 35 ud af 49 ansøgninger blev imødekommet med i alt 36% af det totale ansøgte beløb, svarende til en månedlig lønstigning på i gennemsnit 550 kr. PO-bladet

2012: 23 ud af 34 ansøgninger blev imødekommet med i alt 45% af det totale ansøgte beløb, svarende til en månedlig lønstigning på i gennemsnit 650 kr. For 2012 henstår endda et par uafsluttede sager, der yderligere vil forbedre årets slutresultat.  Medens vi således kan se, at de, der har søgt, har opnået hæderlige – omend ikke prangende – resultater, så springer det i øjnene, at så få har søgt. Med 428 overenskomstansatte medlemmer burde der vel være mindst hundrede årlige ansøgninger.

TILLIDSREPRÆSENTANTER Her må medlemmerne desværre høre på de samme gamle sange som de foregående mange år: Både lovsang og klagesang. Først skal der lyde en stor tak til vort nuværende hold af tillidsrepræsentanter, der gør et stort og meget nyttigt arbejde for foreningen. Uden jer kunne vi simpelt hen ikke opretholde det serviceniveau, der forventes af en fagforening.  Og så til klagesangen: Der er for tiden kun cirka halvdelen af det antal tillidsrepræsentanter, vi er berettiget til at have efter det gældende cirkulære, og det er ikke en holdbar situation i længden. Det betyder jo, at hvis vi havde fuld bemanding, ville hver enkelt tillidsrepræsentant kun have halvt så meget at lave.  Vi håber derfor, at efterårets tillidsrepræsentantvalg vil lokke nye kandidater frem, som er villige til at påtage sig et stykke arbejde for det fælles gode. Hvis ikke det sker, kan bestyrelsen eventuelt vælge at lade arbejdet udføre af ansatte medarbejdere.  Med andre ord. Hvis der ikke kommer lere tillidsrepræsentanter, kan vi vælge mellem dyrere eller ringere service! 5

>>


BERETNING 2013

REPRÆSENTATION Organistforeningen er repræsenteret i en række eksterne udvalg og organisationer: Kirkemusikernes Landsforbund (KLF) Formand og næstformand fra hver af de tre kirkemusikerorganisationer DOKS, KMF og Organistforeningen mødes en gang årligt under denne overskrift for at drøfte fælles problemer og udfordringer. Formandsmøderne De ni fagforeninger, der organiserer medlemmer ansat med menighedsrådene som arbejdsgiver, har under ovenstående navn etableret et forum, hvor foreningernes formænd mødes et antal gange hvert år for gensidig orientering. Det gælder organisationerne i KLF samt kordegne, sognemedhjælpere, kirkegårdsledere, kirketjenere, gravere og 3F.  Møderne har i høj grad vist sig nyttige under tidens stadigt accelererende forandringstempo – ikke mindst i lyset af de nye overenskomster, de leste af foreningerne har indgået med Kirkeministeriet. Folkekirkens Samarbejdsudvalg (FSU) Dette er ikke et SU i den forstand, reglerne på statens område foreskriver, men et lokalt forum uden egentlige kompetencer. Formålet er gensidig orientering og ”alle” er repræsenteret – Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Landsforeningen af menighedsråd, Stiftskontorerne, Provsteforeningen, Præsteforeningen samt alle fagforeningerne nævnt under ”Formandsmøder”.  FSU kan nedsætte udvalg, der varetager speci ikke opgaver. Organistforeningen er f.eks. repræsenteret i den styregruppe, der følger den store undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø, der er undervejs i dette forår. 6

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd er nu endelig efter en lang og vanskelig fødsel begyndt at fungere, som det oprindeligt var tiltænkt, nemlig som folkekirkens fælles forum for initiativer til udvikling af arbejdsmiljøet i folkekirken.  En væsentlig medvirkende årsag hertil er, at Arbejdsmiljørådets sekretariat er blevet udvidet med en arbejdsmiljøkonsulent, der sammen med Arbejdsmiljørådets forretningsudvalg kan drive udviklingen mellem rådets møder. Arbejdsmiljøkonsulent Hans Hjerrild deltager i øvrigt på Organistforeningens stævne med et oplæg om rådets igangværende arbejde og fremtidige planer.  Undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø nærmer sig sin afslutning. Organistforeningen er ved formanden repræsenteret i undersøgelsens styregruppe. Organistforeningen ser frem til, at resultaterne af undersøgelsen offentliggøres, og har en forventning om, at undersøgelsen vil skærpe fokus på de initiativer, der kan og skal tages for at forbedre og forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer i folkekirken. Nordisk Kirkemusikråd (NKR) NKR er den organisation, der er ansvarlig for a holdelsen af de nordiske kirkemusiksymposier, hvoraf det seneste blev a holdt i Reykjavík, Island, i september 2012. Det var et meget vellykket symposium med en in blanding af tradition og spændende nytænkning. Der var omkring 600 deltagere fra de nordiske lande, lot nok mere end 100 fra Danmark. Det næste – og 21. i rækken – inder sted i Göteborg, Sverige, i 2016.  Hvert af de nordiske lande har to medlemmer i rådet, og Danmark er repræsenteret ved formændene for Organistforeningen og DOKS. PO-bladet


BERETNING 2013 Foto: Hans Henrik Larsen

CO10 har tre store medlemmer (Politiet, Forsvarets Stampersonel og SKAT) og derudover 35 små – og meget små – fagforeninger.

For nogle af Organistforeningens medlemmer var Nordisk Kirkemusiksymposium på Island i september et højdepunkt i 2012.

Nordisk Faglig Konference (NFK) Med halvandet års mellemrum mødes de nordiske landes organistfagforeninger for at udveksle erfaringer med løn og ansættelsesforhold og andre emner af fælles interesse. Disse møder har gennem en lang årrække været en stor inspiration i det nationale arbejde. I år mødtes vi i januar i Drammen i Norge. (-17ºC, kun halvt så koldt, som da vi var i Kiruna i Sverige!). Næste møde inder sted i Göteborg i Sverige i juni 2014. CO10 (Centralorganisationen af 2010) En centralorganisation er i en vis forstand fagforeningens fagforening.  CO10 varetager i samarbejde med Organistforeningen forhandlingerne med vore of icielle modparter, primært Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Ligestilling og Kirke. CO10 kan desuden levere juridisk og anden vejledning og bistand i arbejdsretslige spørgsmål. Folkekirkeområdet varetages i CO10 af konsulent Ulrik Søborg Pedersen, med hvem vi har et forbilledligt samarbejde.  CO10 (dengang COII) var oprindeligt en organisation for statstjenestemænd, men i takt med at tjenestemandsstatus afvikles, er disse nu i mindretal i organisationen. PO-bladet

FTF (det blev i 2006 vedtaget, at FTF ikke er en forkortelse for noget!) De tre hovedorganisationer LO, FTF og AC skal som udgangspunkt tage sig af de overordnede arbejdsmarkedspolitiske interesser for de tre ”klasser”: arbejdere, funktionærer og akademikere. FTF dækker således tjenestemænd og funktionærer i både statslig, kommunal og privat ansættelse.  Organistforeningen hører altså hjemme i FTF og kan her som en lille organisation drage fordel af mange tilbud, herunder foredrags- og kursusvirksomhed, og to abonnementsordninger vedrørende sagsbehandling i arbejdsskade- og socialrådgivningssager, som vi ikke har ressourcer til selv at klare. Ørige samarbejdsaftaler Organistforeningen har aftaler med en række organisationer, som vi alle kan anbefale til vore medlemmer – både tjenestemænd og overenskomstansatte. π PFA: Et pensionsselskab, der står for alle vore forsikringer undtagen tjenestemandspensionen. PFA har en meget udstrakt vejledning om alle aspekter af pension. π FTF-A: Det naturlige valg af arbejdsløshedskasse. FTF-A yder meget gerne rådgivning om alle forhold vedrørende arbejdsløshed, deltidsarbejde, efterløn og andre A-kasserelaterede emner. π Tjenestemændenes Forsikring. π Tjenestemændenes Låneforening. π Forbrugsforeningen. >> 7


BERETNING 2013

STATENS CENTER FOR KOMPETENCEUDVIKLING (SCK) Kompetencefonden Der var fra Organistforeningens medlemmer ni ansøgninger, hvoraf de fem kunne imødekommes. Dette var muligvis de sidste sådanne bevillinger, idet det forventes, at Kompetencefonden måske nok overlever OK13, men sandsynligvis i en ændret form. Vi holder selvfølgelig medlemmerne orienterede via bladet. CLOPU Betegnelsen CLOPU står (på en ikke helt gennemskuelig måde) for udvalget mellem CO10, LC (Lærernes Centralorganisation) og Moderniseringsstyrelsen/Finansministeriet. Via Ministeriet for Ligestilling og Kirke er der bevilget en pulje til de fem CO10-organisationer (Organistforeningen, kordegne, kirkemusikere, kirkegårdsledere og sognemedhjælpere).  I august 2012 a holdtes for nogle af disse midler en todages konference på Nyborg Strand under titlen ”Den danske model på Herrens mark”. Konferencens tema var forholdet mellem den danske arbejdsmarkedsmodel og folkekirken som arbejdsplads. Emnet blev belyst fra lere sider af de tre inspirerende foredragsholdere, hvis oplæg gav anled-

Foto: Filip Graugaard Esmarch

Den kendte arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen var blandt oplægsholderne på CLOPU-seminaret på Nyborg Strand i august.

8

ning til livlig debat. Seminaret var blevet til på initiativ af Organistforeningen, var godt besøgt, og blev vel modtaget.  Der vil i den kommende tid blive taget endnu et initiativ på baggrund af CLOPU-midlerne. Efter- og videreuddannelse Organistforeningen har i de seneste år været særdeles aktiv i udviklingen af et sammenhængende og formaliseret efteruddannelsessystem for organister og kirkesangere. Som det blev nævnt i sidste års skriftlige beretning, blev der bevilget ca. 900.000 kr. til formålet.  Styregruppen, der blev nedsat i forbindelse med projektet, har haft Anders Thorup og John Poulsen som medlemmer, og som projektleder blev Organistforeningens tidligere bestyrelsesmedlem Knud Damgaard Andersen, Vestervig Kirkemusikskole, udpeget.  Projektet er nu ved at nå sin afslutning, og styregruppen er gået i gang med evalueringen af såvel projektets afvikling som af projektets resultater, uddannelsesmodellen og de uddannelsestilbud, der er udviklet og afprøvet i den forbindelse.  Allerede nu kan det dog konkluderes, at modellen har vist sig at være et stort fremskridt i retning af at skabe et behovsstyret, koordineret og kvali iceret efteruddannelsestilbud til kirkemusikerne. Organistforeningen vil, bl.a. gennem vores repræsentation i kirkemusikskolernes bestyrelser, fortsat arbejde for at skolerne anvender og udvikler efteruddannelsesmodellen og de dertil knyttede efteruddannelsestilbud til glæde for såvel kirkemusikerne som menighedsrådene.

KIRKEMUSIK Løgumkloster Kirkemusikskole Løgumkloster Kirkemusikmusikskole har i PO-bladet


BERETNING 2013 det forløbne år haft et stabilt elevtal på omkring 150 studerende.  Skolen har i 2012 a holdt et ret stort antal kurser, generelt med god søgning: Som et led i ”Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere” a holdt skolen i efteråret kurser i brugsklaver, nodeskrivning og orgelimprovisation og har her i foråret a holdt kursus i tekst og tale. Der har været a holdt inspirationskurser for organister, babysalmesangskurser samt foredrag. Skolen har desuden stået som arrangør på dansk side af Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig.  I 2013 har der været a holdt mesterkursus i sang med Susanna Eken, en velbesøgt konferencedag for organister på begge sider af grænsen samt diverse dagkurser, bl.a. en direktionsdag om Matthæuspassionen.  Løgumkloster Kirkemusikskole har fået en særbevilling til et 2-årigt forsøg med et længerevarende efteruddannelsesforløb i rytmisk musik for organister med emner som rytmisk korledelse, sammenspil og ledelse af band, brugsklaver, rytmik m.v. Kurset vil begynde i august i år.  Skolen er i de kommende to år dansk hovedpartner i et EU-interreg-projekt om musik og religion i grænselandet. Der vil i den sammenhæng blive en række forskellige aktiviteter, herunder et kursus i november om orgler og orgelbygning i grænselandet og i 2014 deltagelse i mange af aktiviteterne i ”Brorsonåret 2014” samt a holdelse af et mesterkursus i orgelspil på Sønderborg Slot. Vestervig Kirkemusikskole I det forløbne år valgte bestyrelsens formand gennem mange år, biskop Søren Lodberg Hvas, at gå af, og den nye bestyrelsesformand, biskop Henning Toft Bro, er allerede godt i gang. PO-bladet

Vestervig Kirkemusikskole har i øjeblikket 157 studerende, heraf 44 i Vestervig-afdelingen, 48 i Aalborg og 65 i Århus, og tilgangen er stabil.  I Vestervig arbejdes der med fødekædeproblematikken i samarbejde med de lokale musikskoler.  Skolen har i det forløbne år været ramt af lere længerevarende sygdomstilfælde blandt både lærere og øvrigt personale. Det har betydet ekstra belastning af både medarbejdere og økonomi, det sidste søges a hjulpet med en ekstrabevilling.  Kirkemusikskolerne er ved at lægge sidste hånd på arbejdet med de nye studie- og eksamensplaner, og man forventer, at nye studerende allerede fra næste studieår kan undervises efter den, mens studerende, der har påbegyndt uddannelsen vil få mulighed for at komme over på den nye studieplan, der kort fortalt tilbyder mere undervisning i ikke-klassisk musik samt som noget nyt formidlingsfag. Disse nye tilbud sker så lidt på bekostning af teorifaget.  De nye efteruddannelsestilbud er nu på markedet – med vekslende opbakning. Tiden vil vise, hvad der er mest brug for. Sjællands Kirkemusikskole Sjællands Kirkemusikskole har 20 organister, 15 kirkesangere og 1 kirkekorleder til eksamen sommeren 2013. Til studiestart i efteråret har 61 nye elever søgt om optagelse.  I det forgangne år er der brugt meget tid på de nye studieplaner. De har været i høring i bl.a. Organistforeningen og forventes at træde i kraft i august 2013.  Under forsæde af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) er der de senere år arbejdet med efteruddannelse for organister og kirkesangere. I det tidlige forår 2012 er de 9


BERETNING 2013 første pilotprojekter skudt i gang, alt sammen støttet af midler fra SCK – i alt ca. 1 mio. kr.  Sjællands Kirkemusikskole har i første runde udbudt kurser i musikalsk ledelse og satsarbejde med mulighed for supplerende vokal eller instrumental undervisning samt et kursus om taleteknik og sproglig formidling. I efteråret 2013 udbydes kursus i nodeskrivning og dertil et nyudviklet kursus med fokus på kirkesangerens funktioner.  Rektor Ole Brinth er i øjeblikket fortrøstningsfuld omkring det økonomiske, men forudser problemer når det midlertidige bevillingsløft udløber med året 2013.

Stævneudvalget Efter sidste år i Svendborg, er stævnet i år henlagt til Trekantsområdet. Nærmere betegnet Comwell Kellers Park i Brejning. Her er nogle fantastiske rammer om de to døgn, stævnet varer.  På opfordring fra stævnedeltagere i Svendborg, har vi i år skåret en overnatning væk. Det betyder ikke, at det faglige indhold er blevet mindre, men ud lugten (som også har fagligt indhold) er kortet ned til en halv dag. Stævneudvalget, der består af Susanne Mørk-Jensen, Lasse Christensen og Poul Mørk-Hansen, håber, at de mange timers møder og forberedelse vil resultere i et vellykket stævne.  Desværre har vor trofaste folkedanserinstruktør, Asger Balling, meldt a bud i år, så vi dropper folkedansen. I stedet får I motion for lattermusklerne, når Knirkerevyen fyrer deFoto: Filip Graugaard Esmarch

Kirkemusikalsk Kompetencecenter (KMKC) KMCK er stedet, hvor de forskellige institutioner, hvem organistuddannelserne vedrører, mødes. Det drejer sig om konservatorierne, kirkemusikskolerne, Teologisk Pædagogisk Center, FUK og de faglige organisationer. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole er tovholder.  Det tværfaglige arbejde i KMCK fortsætter, trods svindende økonomiske midler. Fødekædeproblematikken, især til konservatorieuddannelserne, og efteruddannelsesmuligheder for organister og kirkesangere på alle niveauer er væsentlige emner.  KMCK’s mest synlige produkt, hjemmesiden www.KMCK.dk med ’Bag om søndagen’, bliver stadig udbygget, nu også med en database for FUK’s Nodebibliotek. På længere sigt er der dog kun midler til at vedligeholde siden.

det. Redaktør Filip Graugaard Esmarch lægger megen energi i produktionen af bladet, og resultatet er et meget læseværdigt og alsidigt blad, tak for det!  Den nye annoncepolitik har givet pote. Annonceindtægterne er tilfredsstillende. Desværre er det ikke længere alle organiststillinger, der bliver opslået i PO-bladet, en lidt skæv følge af overenskomstens frie stillingsvalg.

INTERNE UDVALG Redaktionsudvalget Det tidligere PR-udvalg har taget navneforandring til Redaktionsudvalget. Det afspejler i højere grad virkeligheden, da arbejdet i udvalget mest drejer sig om udgivelsen af PO-bla10

Asger Balling leder folkedansen på PO-stævnet 2012.

PO-bladet


BERETNING 2013 res show af under mottoet ”Gud ser alt – også Knirkerevyen”.  Planlægning af stævne 2014 begynder lige efter sommerferien. Vi opfordrer jer til at komme med idéer og emner til inspiration hertil. På gensyn i Brejning.

TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde til alle samarbejdsparter i årets løb. π Det gælder selvfølgelig først og fremmest DOKS, sammen med hvem vi omkring nytår igen har gennemført et overenskomstforhandlingsforløb med Ministeriet

for Ligestilling og Kirke, og med hvem vi i dagligdagen fortsat har et velfungerende samarbejde både på sekretariats- og formandsniveau. π CO10 og FTF. π De faglige organisationer nævnt under punktet ”Formandsmøder”. π Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen. π De tre kirkemusikskoler. På generalforsamlingen vil ovenstående blive suppleret af en mundtlig beretning a lagt af formanden.

INGEN KONTINGENTFORHØJELSE I 2014 Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatser for 2013 fortsættes uændret i 2014. Kontingentforslag pr. måned < 15 timer pr. uge kr. 270,00 15-21 timer pr. uge kr. 300,00 22-31 timer pr. uge kr. 370,00 32-37 timer pr. uge kr. 435,00

PO-bladet

Studerende Pensionister Ekstraordinære

kr. 100,00 kr.  80,00 kr. 130,00

11


INTERVIEW

INDERLIGE SINGER/SONGWRITER-SALMER Janne Mark har skrevet tolv salmer, som hun nu har indspillet med sit band, og samtidig har Kirkefondet udgivet dem på noder med korsatser for lige stemmer. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch ”Sol, se mod nord, vi længes efter forårsvarme,” synger Janne Mark og breder armene ud.  Og den nærværende intensitet i hendes stemme synes at forplante sig til publikum i netop denne bøn fra koncertens åbningssang. Kalenderen siger den 10. april, og uden for Silkeborg Kirke står den på slud i det fortsat ubarmhjertigt kolde forår.  ”Et under vi kan stole på, alt får liv igen. Et løfte til at leve på, alt får liv igen,” lyder det i omkvædet.  Den dansende 6/8-melodi har et originalt og samtidig stærkt iørefaldende og sangbart præg. Det sidste er tilfældet for de leste af numrene, som ophavskvinden Janne Mark selv betegner som salmer.  Med kirkebandet Konnect fra Brorsons Kirke på Nørrebro i København er hun på en lille Danmarks-turné for at præsentere den spritnye udgivelse ”Salmer fra broen”, som omfatter både en cd og et nodehæfte.  I samme anledning har PO-bladet talt med Janne Mark om, hvordan hun med afsæt i en verdslig sangskriver-tradition er begyndt at levere salmer til kirken.

INPUT FRA PRÆSTEN Efter at hun havde skrevet nye melodier til eksisterende salmer til menigheden i Brorsonskirken, ik den daværende Roskilde-biskop 12

Jan Lindhardt i 2006 sporet Janne Mark ind på, hvordan hun også selv kunne skrive salmetekster.  ”Han var gået sammen med Danske Populær Autorer om at få almindelige sangskrivere til at prøve at skrive nye salmer – så de ikke altid skulle komme inde fra kirken selv. Jan Lindhardt holdt et dagsseminar om, hvad salmer kan være, og det mundede ud i en salmekonkurrence,” fortæller Janne Mark.  Ved den lejlighed skrev hun ”Byens tavshed”, som blev godt modtaget – også i andre kirker, hvor hun holdt foredrag om rytmisk kirkemusik. Den meget direkte respons fra folk, som gerne ville synge hendes salme, gav mod på mere.  ”Vores daværende præst, Per Ramskov, var god til se, hvor det kunne føre hen. Han begyndte at spørge, om ikke vi skulle have en ny salme til den og den lejlighed. Så fodrede han mig med idéer til indholdet. Det har været et rigtigt frugtbart samarbejde,” siger Janne Mark.

BEFRIENDE INDSNÆVRING Hun har paradoksalt nok oplevet det som befriende for kreativiteten at skrive inden for faste rammer og melodisk holde sig til det fællessangbare. Samtidig oplever hun, at der ligger en fordel i, at tekstforfatteren og komponisten er den samme.  ”Jeg tror, det hjælper til skabe en helhed, som det også for andre er nemt at få øje på sig selv i. Det sætter jeg virkelig pris på. Som jeg har oplevet det, åbner salmerne for et rum, som er ligetil for folk at komme ind i og være i,” siger Janne Mark. PO-bladet


INTERVIEW  Flere af salmerne er da bærer da også præg af det inderlige og sansende. Og et rummeligt begreb om salmer:  ”Gudsforholdet er ikke altid så konkret til stede. Jeg tror, jeg prøver at omfavne alle dem, som opfatter sig som stående uden for alt det her. Salmerne rummer den ekstra dimension, hvor man rækker ud efter noget større – i princippet synes jeg, der er salmer alle vegne,” tilføjer hun og nævner C.V. Jørgensen, Joni Mitchell og Carol King som væsentlige inspirationskilder. Udgivelsen ”Salmer fra broen” (Kirkefondet) kan som henholdsvis cd og nodehæfte bestilles direkte hos udgiveren, se mere på Kirkefondet. dk. Nodehæftet med klaver- og korsatser vil blive anmeldt i næste nummer af PO-bladet.

JANNE MARK EYERMANN · Født i 1973, opvokset i Struer og uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium 1999. · Siden 2000 ansat som sanger i Brorsons Kirke i København sammen med bandet Konnect. · Sideløbende solokarriere med de dansksprogede 'Indenrigs Udenbys' (2004) og 'Agenda' (2009). · Skrev og redigerede sammen med Esben Eyermann ”Gi' musikken videre – rytmisk musik fra Brorsons Kirke” (Unitas 2011), en bog med essays, nodeafsnit og cd'er, anmeldt i PO-bladet oktober 2011. · Se Jannemark.dk og konnect-info.dk.

PRISME ISME PRISME er et velrenommeret fynsk ensemble med sin helt egen lyd og kendt for sine smukke og stemningsfulde koncerter. Det er musik som taler til hjertet i et enkelt og umiddelbart sprog. Repertoiret har rødder i den nordiske og keltiske musik men krydres ikke mindst med egne kompositioner samt smukke salmearrangementer. Louise Ring Vangsgaard, violin, bratsch Anne Marie Høst, keltisk harpe Janet Vahl, harmonika Povl Chr. Balslev, orgel Kontakt: Janet Vahl 2348 9123 / janetvahl@gmail.com www.myspace.com/prismedenmark PO-bladet

13


BAGGRUND

LØSE VIKARER KAN FÅ KØREPENGE For kørsel mellem hjem og arbejde skal en løstansat organistvikar kunne forhandle sig frem til en skattefri godtgørelse. Dette forsøger nogle provstier dog at modsætte sig, selvom de ikke er forhandlingspart.

Men det næste spørgsmål er så, hvorvidt man i de to situationer kan bringe både statens lave og høje takst i spil – i 2013 henholdsvis 2,13 kr./km. og 3,82 kr./km. På det punkt er hverken provstierne eller stifterne helt enige.

Af Filip Graugaard Esmarch

REGLER ER AFSKAFFET

Som omtalt i PO-bladet i december 2012 har Ministeriet for Ligestilling og Kirke fundet anledning til – via stifterne – at minde folkekirkens provstier om, at de ikke har kompetence til at fastsætte regler for vikarers ansættelsesforhold.  Brevet fra stifterne til provstierne slår dog fast, at et provsti godt kan udmelde vikarsatser, som er ”til inspiration” for menighedsrådene. Men hvorvidt provstiet kan melde ud, at der ikke udbetales nogen skattefri kilometergodtgørelse for vikarens kørselsudgifter, ønsker ministeriet ikke at udtale sig om over for PO-bladet.  Ifølge de stiftadministrationer, PO-bladet har talt med, er sagen imidlertid klar: I ethvert provsti kan en organist og et menighedsråd blive enige om en skattefri godtgørelse for kørsel mellem hjem og arbejde, når der altså er tale om enkeltstående vikaropgaver.  Hvis opgaven omfatter kørsel mellem tjenestesteder, vil vikaren – i lighed med en ansat – være berettiget til godtgørelsen, hvorimod en eventuel godtgørelse af kørsel mellem hjem og arbejdssted udgør en særlig forhandlingsmulighed for en vikar, der ikke er i et ”fast forhold” med det pågældende menighedsråd, og som heller ikke har gensidige vikarforpligtigelser over for deres organist.

Flere provstier skriver i dokumenter på deres hjemmeside, at transport mellem hjem og arbejde er en sag mellem vikaren og SKAT. De henviser dermed til den knap så økonomisk attraktive mulighed for at få befordringsfradrag på selvangivelsen svarende til statens lave takst, dog uden fradrag for de første 24 kilometer pr. dag.  I den modsatte grøft står Aabenraa og Sønderborg Provstier – måske lere – som i et fælles dokument vejleder menighedsrådene til at give vikarerne kørepenge efter høj takst.  ”Lønnen tillægges efter gældende regler kørselsgodtgørelse efter den høje taks,” står der under de to provstiers vejledende vikarsatser.  Men de ”gældende regler” kan ligge på et lille sted, for det tidligere gældende cirkulære, som blandt andet tillod udbetaling af lav takst for vikarers kørsel indtil 50 km, blev afskaffet i december 2010. Og hverken provstier eller stifter har kompetence til at indføre nye regler i stedet.  I Viborg Stift vil provstier, som søger at udstikke faste retningslinjer for vikarers mulighed for at få kørselsfradrag, kunne se frem til vejledning fra stiftet, oplyser juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup.  ”Det er vigtigt at holde sig for øje, at en aftale om vikardækning indgås af et menighedsråd og en vikar,” slår hun fast.

14

PO-bladet


BAGGRUND

FLERE FAKTORER SPILLER IND Dorthe Pinnerup ser en tendens til, at menighedsrådene bliver bedre til at afstemme forventninger med vikaren på forhånd, fortæller hun.  ”Hvis man kender til forholdene inden for det private, vil man måske forvente, at en kørselsgodtgørelse sker til den høje takst, men på det offentlige område er udgangspunktet generelt, at der udbetales til lav takst. Hvis parterne alligevel forhandler sig frem til den høje takst, kan det godt lade sig gøre. Det kræver blot, at menighedsrådet udfærdiger en skriftlig kørselsbemyndigelse,” siger hun.  Når Dorthe Pinnerup rådgiver menighedsråd om dette spørgsmål, pointerer hun, at vikaren ikke har krav på kørselsgodtgørelse mellem hjem og kirke. Her kan vedkommende i stedet få skattefradrag.  Men om det ender med en godtgørelse, og om den i så fald bliver høj eller lav, kan ofte i praksis a hænge af den konkrete situation. Eksempelvis er der i Viborg Stift områder med langt mellem organisterne – og dette er blot ét af lere forhold, man typisk vil tage højde for i forhandlingssituationen:  ”Det kan også være, at man skal spille bestemte stykker, som kræver ekstra forberedelse, uden at der er taget højde for det i selve honoraret. Eller der kan være et akut behov,” nævner Dorthe Pinnerup.

ifølge cirkulæret er forudsætningen for at kunne få en kørselsbemyndigelse. Men hvis ikke de har mulighed for at tage en bus, kan de som udgangspunkt bede om kørselsgodtgørelse til lav takst,” siger stiftskontorchef Elisabeth Aggerbeck.  Hun forklarer, at stiftet har valgt at anlægge et forsigtighedsprincip:  ”Vi ønsker ikke, at menighedsrådene skal risikere et krav fra SKAT om tilbagebetaling. Så vores vejledning er, at kørselen er til lav takst,” oplyser hun.  PO-bladet har herefter talt med SKAT, som fortæller, at de ikke interesserer sig for kørselsbemyndigelserne, eller om taksten er høj eller lav. SKAT vil derimod se efter, om godtgørelsen er udbetalt efter de skatteretslige regler, som angiver en grænse for, hvor mange dage, en person kan få skattefri godtgørelse for sin kørsel fra bopæl til en speci ik adresse. Den grænse er 60 dage i løbet af 12 måneder, uanset om taksten er høj eller lav.  Dorthe Pinnerup fra Viborg Stift lover, at hun vil tage spørgsmålet om vikarers kørselsgodtgørelse op med de øvrige stifter via deres såkaldte ”kirkefunktionærgruppe”.

Organistforeningen opfordrer dens medlemmer til at sige nej til en vikaropgave, hvis betalingen er for lav – uanset om der indgår kørepenge eller ej. Læs mere på Organistforeningen.dk > Ansat som organist > Vikar.

ET FORSIGTIGHEDSPRINCIP I Ribe Stift har de en anden tilgang til spørgsmålet om den høje takst. I deres vejledning tager de afsæt i bestemmelserne i statens tjenesterejsecirkulære, som i forbindelse med de løse vikariater ganske vist ikke er obligatorisk at følge.  ”For vikarer er der ikke noget krav om, at de i større omfang stiller bil til rådighed, hvilket

PO-bladet

Gratis IT-tjek DO-IT® for kirkefunktionærer i Aalborg Stift: Få et afklaringstjek af dine IT-kompetencer. Se Organistforeningen.dk > Organistfaget > Efteruddannelse.

15


Tina Christiansen, orgel Debutkoncert

Fredag d. 31. maj kl. 19.30 Musikhuset Aarhus, Symfonisk Sal Tirsdag d. 4. juni kl. 19.30 Helligåndskirken, København Tirsdag d. 11. juni kl. 20.00 Odense Domkirke Søndag d. 16. juni kl. 16.00 Hørsholm Kirke Lørdag d. 13. juli kl. 12.30 Vestervig Kirke Fredag d. 19. juli kl. 16.30 Haderslev Domkirke

Værker af: Johann Sebastian Bach / Wilhelm Middelschulte, Anders Koppel (uropførelse), Healey Willan, Yngve Sköld og Joseph Jongen


7492/8

8 8-( &)1‘6/ 2=

)*8)69((%22)07)7/96797 - 6=81-7/ 197-/ *36 36+%2-78)6 %9+978 %46-0 /YVWYWJEK 6]XQMWO OSVPIHIPWI WEQQIRWTMP PIHIPWI EJ FERH WSPSYRHIVZMWRMRK M FVYKWOPEZIV WEQX IX FERHMRWXVYQIRX V]XQMO XISVM SK EVVERKIQIRX QYWMOLMWXSVMI SK XIORMO 9RHIVZMWRMRK M QSHYPIV To QERHEKI XMVWHEKI WEQX qR QERHEK M EPX OYVWYWHEKI QIH YRHIVZMWRMRKWXMQIV /YVWYWP—VIVI FP E 1EPIRI 6MKXVYT YHHERRIX QYWMOT—HEKSK QIH WERK SK HMVIOXMSR ¦ YRHIVZMWIV M OSVPIHIPWI SK ZSOEPEVVERKIQIRX To (IX N]WOI 1YWMOOSR WIVZEXSVMYQ HMVMKIRX JSV HMZIVWI OSV SK ZSOEPKVYTTIV &N˜VR )PONIV YHHERRIX TMERMWX ¦ YRHIVZMWIV M V]XQMWO SK OPEWWMWO OPEZIV ZIH 71/7 3HIRWI )WFNIVK ¦ SVKERMWX WXSVX ZMVOI WSQ VITIXMX˜V SK OETIPQIWXIV

4VMW JSV LIPI YRHIVZMWRMRKWJSVP˜FIX OV 4VMW JSV IZX SZIVREXRMRK WEQX JSVTPINRMRK OER EJXEPIW MRHMZMHYIPX ¦ JSVL˜V R—VQIVI

8MPQIPHMRK XMP OYVWIX WIRIWX H NYRM 4VSKVEQ WEQX ]HIVPMKIVI STP]WRMRKIV OER VIOZMVIVIW JVE 0˜KYQOPSWXIV /MVOIQYWMOWOSPI XPJ QEMP POQW$OQ HO

[[[ OMVOIQYWMOWOSPI HO PSIKYQOPSWXIV


REGNSKAB 2012

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2012

8

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

Regnskab 2012 kr.

Budget 2012 tkr.

Regnskab 2011 tkr.

KONTINGENTINDTÆGTER M.M.....................

1

2.866.170

2.943

2.688

Kontingentudgifter................................... Mødeudgifter m.m.................................... Sekretariatslønninger og formandshonorar....... Administrationsomkostninger....................... Ejendomsomkostninger.............................. PO-bladet.............................................. Af- og nedskrivninger ................................

2 3 4 5 6 7 8

-306.148 -454.634 -1.152.603 -248.413 -88.778 -76.055 -13.721

-395 -479 -1.245 -283 -92 -209 0

-355 -384 -1.143 -280 -87 -191 -31

525.818

240

217

329

0

0

526.147

240

217

Overført overskud....................................

526.147

240

217

I ALT...................................................

526.147

240

217

DRIFTSRESULTAT..................................... Andre finansielle indtægter......................... ÅRETS RESULTAT.....................................

9

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

18

PO-bladet


REGNSKAB 2012

BALANCE 31. DECEMBER 2012 kr.

2011 tkr.

40.635 40.635

54 54

Lejedepositum........................................................... Finansielle anlægsaktiver.............................................

7.000 7.000

7 7

ANLÆGSAKTIVER........................................................

47.635

61

AKTIVER

Inventar................................................................... Materielle anlægsaktiver..............................................

Note

10

Tilgodehavende kontingenter og annoncer.......................... Andre tilgodehavender.................................................. Periodeafgrænsningsposter............................................ "Overskydende" CO 10 opsparing...................................... Tilgodehavender........................................................

11 12 13 14

33.105 0 63.424 123.350 219.879

22 2 63 108 195

Likvide beholdninger ..................................................

15

1.148.821

643

OMSÆTNINGSAKTIVER.................................................

1.368.700

838

AKTIVER...................................................................

1.416.335

899

2012 kr.

2011 tkr.

Egenkapital 1. januar................................................... Overført overskud.......................................................

627.184 526.147

411 217

EGENKAPITAL............................................................

1.153.331

628

71.523 191.481 263.004

66 205 271

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................

263.004

271

PASSIVER..................................................................

1.416.335

899

PASSIVER

Leverandører af varer og tjenesteydelser........................... Anden gæld............................................................... Kortfristede gældsforpligtelser......................................

PO-bladet

Note

16

19


REGNSKAB 2012 Note

Kontingentindtægter m.m. Kontingentindtægter................................. Indmeldelses- og genindtrædelsesgebyr.......... Gebyrindtægter, girokort...........................

Kontingentudgifter Kontingenter (CO 10)................................. Regulering CO 10 - opsparing....................... Kontingenter (FTF)................................... Kontingent arbejdsskadeordning................... Kontingent til Soc. Rådgivningsordning........... Kontingentudgifter...................................

Mødeudgifter m.m Frikøb af formand.................................... Vederlag til øvrige bestyrelsesmedlemmer....... Bestyrelses- og udvalgsmøder m.m................ Kørselsudgifter........................................ Befordringsgodtgørelse.............................. Generalforsamling og stævne....................... Honorarer.............................................. Kørselsgodtgørelse.................................... Indbetaling fra deltagere............................ Modtaget tilskud...................................... Nordisk faglig konference........................... Udgifter tillidsmænd................................. Gaver................................................... Udgifter vedrørende tillidsmandsmøde...........

20

Regnskab 2012 kr.

Budget 2012 tkr.

Regnskab 2011 tkr.

2.844.613 600 20.957

2.943 0 0

2.657 1 30

2.866.170

2.943

2.688

189.902 -14.940 105.034 17.264 8.888 0

0 0 0 0 0 395

237 -3 107 5 9 0

306.148

395

355

89.780 17.550 13.945 50.914 171.040 366.765 32.500 2.734 -303.470 -36.498 9.342 17.141 17.586 5.305

104 0 52 60 148 46 0 0 0 0 12 42 15 0

90 20 11 39 166 385 32 0 -363 -32 20 4 11 1

454.634

479

384

1

2

3

PO-bladet


REGNSKAB 2012 Regnskab 2012 kr.

Budget 2012 tkr.

Regnskab 2011 tkr.

Sekretariatslønninger og formandshonorar A-indkomst............................................. Pensioner .............................................. Regulering feriepengeforpligtelse ................. Lønsumsafgift......................................... Andre omkostninger til social sikring..............

Administrationsomkostninger Kontorhold............................................. Telefon................................................. Revision og regnskabsmæssig assistance.......... Bogholderimæssig assistance....................... Urafstemning 2011 - vedtægtsændringer......... Forsikringer............................................ Medlemsfolder m.m.................................. Gebyr PBS.............................................. Dataløn................................................. Edb-udgifter........................................... Porto og gebyr......................................... Faglitteratur........................................... Småanskaffelser....................................... Leasing og service kopimaskine.................... Vedligeholdelse inventar............................ Administrationshonorar CLOPU-seminar.......... Personaleomkostninger..............................

Ejendomsomkostninger Husleje incl. el og varme............................ Rengøring m.m........................................

PO-bladet Trykning og distribution............................. Redaktionsomkostninger............................. Honorar redaktør..................................... Befordringsgodtgørelse.............................. Annonceindtægter.................................... Abonnementer og løssalg............................ Indbinding af bøger................................... Momsfradrag...........................................

PO-bladet

Note 4

826.230 271.270 -6.120 47.420 13.803

1.179 0 0 48 18

805 253 23 49 13

1.152.603

1.245

1.143

26.702 20.870 48.250 3.000 0 10.400 9.069 11.816 5.395 71.924 22.809 3.944 19.718 0 0 -10.000 4.516

16 31 50 0 0 14 0 12 6 102 31 6 10 0 0 0 5

16 23 47 3 18 14 0 12 5 63 29 6 12 15 10 0 7

248.413

283

280

69.750 19.028

69 23

68 19

88.778

92

87

272.553 21.910 156.000 4.463 -358.350 -11.304 1.636 -10.853

332 21 156 10 -300 -12 2 0

303 4 143 9 -251 -11 2 -8

76.055

209

191

5

6

7

21


REGNSKAB 2012

Af- og nedskrivninger Inventar................................................

Andre finansielle indtægter Pengeinstitutter.......................................

Regnskab 2012 kr.

Budget 2012 tkr.

Regnskab 2011 tkr.

13.721

0

31

13.721

0

31

329

0

0

329

0

0

2012 kr.

2011 tkr.

221.389 0 -167.033 -13.721

170 52 -136 -31

40.635

55

11.730 21.375

2 20

33.105

22

0

2

0

2

8.485 52.206 2.733

8 52 3

63.424

63

376.550 -253.200

371 -263

123.350

108

8

9

Inventar Anskaffelsessum primo.................................................. Tilgang..................................................................... Afskrivninger primo ..................................................... Årets afskrivninger......................................................

Tilgodehavende kontingenter og annoncer Kontingenter.............................................................. Annoncer..................................................................

Andre tilgodehavender Tilgodehavende gruppeliv medlemmer ..............................

Periodeafgrænsningsposter Forudbetalt forsikringer................................................ Forudbetalt løn og pension............................................. Forudbetalte abonnementer...........................................

"Overskydende" CO 10 opsparing Indestående Lån & Spar Bank.......................................... CO 10 Opsparing.........................................................

22

Note

10

11

12

13

14

PO-bladet


REGNSKAB 2012

Likvidebeholdninger Kassebeholdning......................................................... Indestående i pengeinstitutter........................................

Anden gæld A-skat og AM-bidrag..................................................... ATP og sociale udgifter................................................. Feriepengeforpligtelse.................................................. Skyldig lønsumsafgift.................................................... Moms.......................................................................

2012 kr.

2011 tkr.

26 1.148.795

0 643

1.148.821

643

35.643 3.472 114.000 9.866 28.500

40 3 120 14 28

191.481

205

15

16

Copenhagen Saxophone Quartet Gæstesolist: Michala Petri J.S.Bach-F.Mendelsohn-Norske Folketoner-Nykomponeret Dansk Musik www.copenhagensax.dk Kontakt: Charlotte H. Andersson tlf: 26173731 e-mail: charlotte@copenhagensax.dk

PO-bladet

23


INSPIRATION

RIGT KORLIV STYRKER FÆLLESSKABET I Herstedøster Kirke ved Albertslund gav Sigurd Barretts bibelhistorie-projekt startskuddet til en vellykket satsning på sognets børnekorliv. Af Anne-Kari Ferenczi En sen aften i marts 2010 læste jeg på bagsiden af PO-bladet om Sigurd Barretts turné ”Sigurd fortæller bibelhistorier”, hvor børnekor kunne optræde med Sigurd. Det hele ville løbe af stabelen om få måneder.  Vi havde i Herstedøster Kirke gennem længere tid haft børnekorplaner og arbejdede på at inde en dygtig børnekorleder, men hverken penge eller leder var fundet endnu. PObladets lille bagsideartikel satte gang i sagerne. Med et ring til Sigurds manager samt hjælp fra eget netværk i musiklivet lykkedes det både at inde en ledig dato i Sigurds turnékalender samt vores nye spirekorleder, Bettina Rasmussen.  ”Kickstart af spirekor og syng med Sigurd” kom på dagsordenen ved førstkommende menighedsrådsmøde. Det blev enstemmigt vedtaget at satse på projektet, og vi var i gang! Det blev starten på en udvidelse af kirkens korliv til at omfatte en aldersgruppe på 0-20 år: Babysalmesang, spirekor, børnekor, juniorkor og pigekor.

KICKSTART MED SEKS PRØVER Hundredevis af foldere med overskriften ”Syng med Sigurd” blev delt ud i SFO’er, børnehaver, musikskole og biblioteker, og i løbet af tre uger stod vi med et spirekor på 24 børn i alderen 6-8 år! 24

Albertslund Musikskole lånte os en stor sal til 350 mennesker, hvilket kirken ikke kunne rumme, og projektet var på skinner. I løbet af seks prøver lærte det nye spirekor et udvalg af Sigurds sange. Materialet fra ”Sigurd fortæller bibelhistorier” er så godt sammensat, at selv nye kor kan være med.  Kirkens eksisterende pigekor deltog med stor entusiasme som backing til de nye små korbørn. Mange af de nye spirekor-forældre påtog sig med stor glæde praktiske opgaver og stemningen var høj. Billetterne blev revet væk i løbet af 30 minutter, det blev en kæmpe succes og en lokal begivenhed!

DET LANGE SEJE TRÆK Kirkens menighedsråd og medarbejdere fangede hurtigt visionerne og samme forår vedtog menighedsrådet, at musik og børnekor skulle være en af kirkens centrale pro iler. Denne forståelse for korlivets betydning i kirken er samtidig grundlaget for, at det kunne lykkes.  Spirekoret blev ældre og blev til børnekor, nye spirekorbørn kom til, og et juniorkor for 10-12 årige begynder til august. Dermed er vores vision om en sammenhængende kirkemusikalsk fødekæde for aldersgruppen 0-20 snart realiseret.  Alt dette lyder jo legende let, men det er det ikke. At have børnekor er en livsstil, man ikke kan holde fri fra. Foruden det korfaglige og musikalske grundlag er der det organisatoriske arbejde i kirken: π frivilligt forældrearbejde, tæt forældrekommunikation π netværksarbejdet omkring samarbejde PO-bladet


INSPIRATION med institutioner, børnehaver, skoler, biblioteker, musikskoler osv. π kort- og langtidsplanlægning π samarbejde med eksterne institutioner som daginstitutioner, skoler, biblioteker, musikskoler mm. π PR, samarbejde med medier, plakater, reklamefoldere, hjemmeside mv. π realistiske succeskriterier for korarbejdet.

DET SPRUDLER AF LIV Da spirekoret blev skudt i gang, var forandringen i Herstedøster Kirke ikke til at tage fejl af. Det styrkede såvel arbejdsfællesskabet såvel som menighedsfællesskabet omkring kirken.  Sognegården var blevet til et livligt sted fyldt med børn, forældre og bedsteforældre hver uge. Det var blevet børnefamiliernes sted

og kirke. Ønsket om at åbne dørene udadtil og få folk til at opdage kirkens enestående tilbud og muligheder var pludselig en realitet. Og en legeplads er sandsynligvis på vej kirkens matrikel.

MANGE KORPROJEKTER Ud over familiegudstjenesterne er korkoncerter med inddragelse af dygtige musikere en af vores prioriteringer.  I 2012 havde spire- og børnekoret koncert med Carl Quist Møller, Halfdan E og Louise Norbye som udgør børnejazztrioen DaBoing. De skrev en ny sang til korene. Carl stod for teksten, Halfdan og Louise for musikken. Forløbet op til samt afvikling af koncerten gav et fantastisk fællesskab om projektet, og en uforglemmelig koncertoplevelse.

SIGURDS SANGE OG HISTORIER GAR LIGE IND Ud fra det omfattende korrepertoire vil jeg her fremhæve sangene og materialet fra ”Sigurd fortæller bibelhistorier”. Sangene er ine og kan synges både én- og lerstemmigt efter korets formåen.  Det er måske ikke de ypperste korarrangementer, men sammenlagt er hele Barretts materiale så gennemarbejdet, og jeg mener, at det tjener lere vigtige formål at have udvalgte sange med i sit repertoire, når man arbejder med børnekirkekor, særlig hvis man bruger historierne, som hører til sangene. Eksempelvis er ”Vi skal ses igen” og ”Kirken er et hus for os alle” blevet faste sange i vores spirekorrepertoire.  Bibelhistorierne og sangene er lot kædet sammen, og både den musikalske stil og historierne går lige ind hos børnene.

PO-bladet

”Sigurd fortæller bibelhistorier” består af en børnebibel med 24 historier og en tilhørende dvd (Danmarks Kirkelige Mediecenter og Politikens Forlag), en cd med 26 sange og nodemateriale med henholdsvis kor- og sanghæfte og koralbog til klaver samt orgel (Dansk Sang). Senest har Dansk Sang også udgivet fire bibelmusicals med en række af sangene og med tilhørende orkesterhæfter samt en singback-cd. Find flere informationer på Dansksang.dk.

25

>>


INSPIRATION  Planer om lere projekter og et fremtidigt samarbejde med både trioen, Carl Quist Møller og Halfdan E er nu i støbeskeen.  I maj 2013 har vi koncert med børnejazzbandet ”Lydland” med bl.a. Sille Grønberg. Temaet er ”Salmer i vilden sky”.  Samtidig prioriterer vi også de små interne arrangementer som minikoncerter i forlængelse af korprøver. Her får forældre, søskende og bedsteforældre mulighed for at høre børnene synge i hyggelige rammer, eventuelt være med til en familiekorprøve, hvor de selv mærker, hvordan det er at være til kor.

BÆREBØLGE FOR ET BUDSKAB Korlivet har desuden en meget gunstig ind lydelse på højmessen, da pigekoret medvirker ved højmesserne året rundt. Foruden introitus og motet laver koret som regel lerstemmighed ved såvel salmer og korsvar.  Ud over højmessepligten synger pigekoret til koncerter og bliver jævnligt bestilt til eksterne koropgaver, blandt andet Danmarks Naturfredningsforenings årlige Skt. Hans-arrangement på Herstedhøje.  Musikken er bærebølge for det kristne budskab og har siden tidernes morgen dannet ramme for fællesskab, fester og ritualer. I kirkerne danner musik og kor en smuk ramme om livets begivenheder, store som små.

26

Koncert i april 2012 med DaBoing og Herstedøster Kirkes spire- og børnkor.

Via børne- og ungdomskorlivet grundlægges for mange børn og voksne et livslangt forhold til fællesskabet omkring kirken og dens værdigrundlag.

Pianist, organist og korleder Anne-Kari Ferenczi (født 1974) debuterede i 2005 fra Kammermusikklassen for pianister på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Som pianist har hun optrådt ved mange koncerter i ind- og udland. Hun tog PO-eksamen i 2006 og har siden 2007 været organist og leder af pigekoret ved Herstedøster Kirke. P.t. studerer hun kirkemusik på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med afsluttende kandidateksamen i 2014.

PO-bladet


PINSESALME

NU KLIPPER VI HAVERNES HÆKKE è ȱ

ȱ

ȱ

E G E 5

E G E 5:

E GE

ş

ȱ

5:

ǰ

Ȭ Ȭ

5

5 Ȭ

­

E G E 5:

ŝ

ȱ

Ȭ

­

®

5 5 5 5 5 5

Ś

ȱ

­

Ȭ

ǯ

5

5

ª

4

5

5

ǰ

5

5

5

5

5 5 5

ǰ

Řǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ è ǯ ȱª ȱ ȱ ȱ ȱ ǯ ȱ ȱ ȱ ǰ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ è ȱ ȱ ȱ è ȱ ǰ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯ

Ȭ

5 5 5

5:

5 5

Ȭ Ȭ

Ȭ Ȭ

5

ŗǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ® ǯ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ® ǯ ȱ ȱ ȱ ǰ ȱ ȱ ȱ ȱ ªȱ ȱ ȱ ǰ ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯ

PO-bladet

5: E 5 5

­

5 5 5 5 5 5

5

® Ȭ ǯ

4

Ȭ

5 5

Ȭ

­

Ȭ

5

Ȭ

5

5

­

5

!5

Ȭ ǰ

^ \

^ \

Ȭ

5

5:

5:

5

4

ǯ

řǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ è ǯ ȱ ȱ ȱ ȱ ª ȱ ǯ ȱ ȱ ȱ ǰ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȇȱ ȱ ȱ è ȱ ȱ ǯ

Tak til salmedigter Asbjørn Hansen og komponist Helle Janke for tilladelse til at bringe den nye pinsesalme, som ikke tidligere har været trykt. De er henholdsvis sognepræst i Hjembæk-Svinninge Sogn på Vestsjælland og kateket ved en række kirker i Kalundborg Kommune.

27


Vi følger med i den kirkemusikalske udvikling Mere end 1400 kirker har et utidssvarende orgel Fremtidens totalløsning uden merudgifter Skandinavisk Orgelcentrum leverer i resten af 2013 en totalløsning bestående af: Kirkeorgel Øveorgel EL-piano Node-PC

Særslev - Danhild 25 A -”Duo”

*Større musikglæde *Øget fleksibilitet *Spar på varme og kørsel *Økonomisk NUL-løsning Vester Alling - Danhild 25 A - Lys eg

Se hvordan under winwin på www.kirkeorgel.dk Skandinavisk Orgelcentrum * 7100 Vejle * 75 86 41 00


92.$/*5833(1

6212 ZZZ VRQRYRNDO GN

2VUJLY[ [PS VYNHUPZ[MVYLUPUNLUZ rYZZ[¤]UL )YLQUPUN THQ :656 LY L[ Y`[TPZR H JHWWLSSH LUZLTISL MYH gYO\Z KLY ILZ[rY HM ZHUNLYL P HSKLYLU rY =VYLZ YLWLY[VPYL I`KLY Wr MVY[VSRUPUNLY HM U\TYL HM MVYZRLSSPNL R\UZ[UL YL PUKLUMVY WVW YVJR VN 9 ) /LY\UKLY RHU U¤]ULZ ;PUH +PJRV^ (KLSL +Paa` 4Paa 3Paa` VN /HUUHO :JOULPKLY :656Z ]VRHSHYYHUNLTLU[LY ISP]LY SH]L[ HM LRZ[LYUL ]VRHS HYYHUN¥YLY Zr]LS ZVT HM KPYPNLU[ ;PUL 6OY[ /¥QNHHYK VN :656Z LNUL TLKSLTTLY =P HYILQKLY KLZ\KLU TLK ¸*PYJSL :VUNZ¹ ZVT LY ZHUNL KLY ISP]LY PTWYV]PZLYL[ MYLT Wr Z[LKL[ VN ZVT \UKLY ]VYLZ RVUJLY[LY ZRHILY LU OLS[ Z¤YSPN K`UHTPR VN PU[LUZP[L[ .LUULT [PKLU OHY :656 ZRHI[ ZP[ LNL[ LULYNPZRL \K[Y`R ZVT ]P [PS Z[HKPNOLK \K]PRSLY VN MVYÄULY =P OHY OHM[ THUNL TPUKL]¤YKPNL RVUJLY[V WSL]LSZLY P PUK VN \KSHUK SPNLZVT ]P OHY KLS[HNL[ P [HSYPNL RVY RVUR\YYLUJ LY O]VY ]P OHY VWUrL[ ÅV[[L WSHJLYPUNLY 0 ]HUK[ ]P KLU WYLZ[PNLM`SK[L PU[LYUH[PVUHSL RVY RVUR\YYLUJL \UKLY (HYO\Z =VJHS -LZ[P]HS :LULZ[ OHY ]P ]¤YL[ P )LYSPU VN NP]L RVUJLY[LY [PS RVYMLZ[P]HSLU ;V[HS *OVYHS :656Z ]VRHSMVY[VSRUPUNLY PUKMHUNLY TLK Z[VY PUKSL]LSZL VN T\ZP RHSP[L[ Z[LTUPUNLY KLY HWWLSSLYLY [PS L[ IYLK[ W\ISPR\T VN ZHUNLSZRLYL P HSSL HSKYL +LYMVY OHY :656 VWI`NNL[ LU HSZPKPN RVUJLY[]PYRZVTOLK KLY ZW¤UKLY MYH RPYRLY VN R\S[\YO\ZL [PS JHMtLY ZWPSSLZ[LKLY VN WYP]H[L HYYHUNLTLU[LY =P NS¤KLY VZ TLNL[ [PS H[ Z`UNL MVY QLY


SALMESKAT

Carina Wøhlk og Hans Ole Thers

SALMESKAT

Digte af prÌst Carina Wøhlk og musik af organist Hans Ole Thers

30 nye danske salmer for sang med orgel- eller klaverakkompagnement

Carina Wøhlk og Hans

30 nye danske salmer

Salmer og motetter til udvalgte søndage i kirkeüret, herunder samtlige højtider.

Ole Thers

SA LM ES KAT 30 nye danske salmer for blandet kor a cappella Digte af Carina Wøhlk ¡

Musik af Hans Ole Thers

SA LM ES KAT 30 nye danske salmer

Helligaandskirkens kirkekor Hans Ole Thers, dirigent og organist WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

15 | Solen fylder kirken ¡ Düb Tekst: Carina Wøhlk Musik: Hans Ole Thers

G 5 5 5 5 5 5 5 : 1. So - len fyl - der kir

5: -

5 5 5 5 5 5: 5

ken,

lys

fra hjer - tets

5:

hjem.

5 5 5 E5 5 E5 : Barn, din stem - mes

G 5B 5 5 5 5 5 55 : 5 5 55: 5 5 55 5 5 55 5 5 55 : 5: 5 5 : 5: : : 5: 5 5 5 E5 5 5 5 5 B: B: E55 55 55 5: 5 5 5 5 5 5 55 55 5: B: 5 5 G 5 5 5 5 5 5 5: brin - ger smi - let

SALMESKAT Carina Wøhlk og Hans Ole Thers kommer gerne til jeres kirke for at prĂŚsentere Salmeskat: FĂŚllessang og foredrag om, hvilke tanker og overvejelser, man gør sig, nĂĽr man giver sig i kast med disciplinen ’at skrive salmer’. For yderligere information og booking, kontakt gerne Carina Wøhlk pr. email carina@helligaandskirken.dk eller telefon 21 63 27 87.

Bornholmsgade 1A - 1266 København K telefon: 33 11 78 88 / fax: 33 14 81 78 ewh@ewh.dk / www.ewh.dk

frem.

5

bĂŚ - res til dĂĽ- ben. Og

5: -

: 5 55: E5 5 EE55 : 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 : Du

knir

him-len stĂĽr ĂĽ - ben. Gud luk

5 -

ker

5 G 55: 5 5 E5: 5 5 5 : 5 5 55 5 55 55 5 55 55 55 55 55 5 55 55 5 5 55 : 5 5 ! 5 = 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5: 5 5 5: 5 5 5 5 5: 5 5 55 55 55 5 E5 : 5 5: 5 5 5 5:

ken

E5: 5:

5 5 5 5 5 5 B: 5 5: dig

5:

ind.

55 55::

55::

5 5: 5:

5: 5:

Copyright Š 2011 Edition Wilhelm Hansen AS, København

KORALUDGAVE Vejl. pris kr. 149,00 (inkl. moms) A4 tvÌrformat. Indbundet. ISBN 978-87-598-2272-2. WH31339 KORUDGAVE for blandet kor a cappella Vejl. pris kr. 119,00 (inkl. moms) A4 højformat. Omslagsbog. ISBN 978-87-598-7520-9. WH31339A CD Helligaandskirkens kirkekor og Hans Ole Thers Vejl. pris kr. 119,00 (inkl. moms) ISBN 978-87-598-7542-1. WH31339CD

Se ere ny websho heder pü p.ewh.d k


Norsk orgelromantikk & musikerslekten

LINDEMAN Lad os kalde bogen en musikalsk slægtshistorie. Fødselsårene spænder fra 1769 til 1942, og de 150 sider indeholder mere end 40 orgelstykker, enkeltstående eller dele af værker.

Pris kr. 348,00 Indholdsfortegnelse på

www.nodehandleren.dk 'HU ¿QGHU GX RJVn VHULHQ

MUSIC FOR ORGAN som består af 12 hæfter med relevant musik til mange lejligheder.

NODEhandleren

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk


Nordens Tone Sange og viser fra alle de nordiske lande sunget på originalsprogene Nordens Tone er et orkester, der med udgangspunkt i nordens viser og sange udforsker krydsfeltet mellem jazz, viser og folkemusik på en utraditionel og nyskabende måde, og derigennem forsøger at indfange en særlig nordisk lyd eller ”tone” I spidsen står den unge dansk/norske grammyvindende sangerinde Jullie Hjetland, som mester og synger på alle de syv nordiske sprog. Hendes baggrund er folkemusikken, og i mødet med de tre erfarne jazzmusikere som udgør resten af ensemblet, skabes der ny, anderledes og velklingende musik.

Alle sangene har en blå undertone af melankoli i sig, og Jullie Hjetland går helt ind i dem og synger dem indefra og ud. Hun bakkes indfølt og lyttende op af musikerne, og tilsammen bliver resultatet særdeles tilfredsstillende og stemningsfuldt Vejle Amts Folkeblad Trods de mange sprog bæres projektet af en stor sammenhængskraft, som fylder hjemmet med én stor nordisk stemme. Fyens Stiftstidende Jullie Hjetland kan synge på alle nordiske sprog, og hendes stærke vokal bliver flot akkompagneret af de tre musikere, der nænsomt, ja nærmest stilfuldt og elegant, diskret støtter sangerindens smukke fortolkninger uanset hvilket sprog hun synger på. Rootszone.dk Musikken fra Nordens Tone passer både i lyd og stemning og fremførelse eminent til kirkerummet. Niveauet er højt som Babelstårnet, den kvindelige forsangers sans for nordisk sprog som taget ud af Apostlenes Gerninger kap. 2. og der er ånd i enhver tone som var det på Pinsedag. Derudover går man fra koncerten med en rigtig god fornemmelse af kernen i den rendyrkede, nordiske tone. Ulrik Dige, sognepræst Glud-Hjarnø

Kontakt og info: www.nordenstone.dkSTILLINGER

STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 2, 2013, side 32. Teksten ligger også på Organistforeningen.dk under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se Organistforeningen.dk).

BARSELSVIKAR FOR ORGANIST VED BUDDINGE KIRKE, GLADSAXE-HERLEV PROVSTI, HELSINGØR STIFT

STILLINGEN som barselsvikar ønskes besat fra 16. juli 2013 til 31. maj 2014.

ANSØGNINGSFRIST den 15. maj 2013 kr. 12.00.

Stillingen er på 37 timer ugentligt.

SE HELE OPSLAGET på www.buddingekirke.dk og www.organistforeningen.dk.

Foto: Claus B. Storgaard/Wikimedia Commons

BUDDINGE KIRKE tilbyder π en aktiv og syngende søndagsmenighed π både klassisk og rytmisk korarbejde på højt niveau. π et Frobeniusorgel med 18 stemmer med elektronisk tilbygning (+24 stemmer). LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010(CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

34

PO-bladet


STILLINGER

ORGANISTVIKAR VED FREDERIKSKIRKEN I SKÅDE, ÅRHUS SØNDRE PROVSTI, ÅRHUS STIFT

STILLINGEN er på 32 timer pr. uge.

ORGANISTEN MEDVIRKER VED højmesser og andre former for gudstjenester, kirkelige handlinger, plejehjemsgudstjenester og handlinger i den nærliggende annekskirke og byens kapeller. Derudover arrangerer organisten cirka 6 koncerter årligt, samt medvirker ved sognemøder, minikonfirmand- og konfirmandundervisning.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

VI SØGER: I Skåde Sogn lægger vi vægt på søndagshøjmessen, og vi søger derfor en organist, der med et højt fagligt niveau og en bred musikalsk interesse vil være med til at understrege musikkens betydning for gudstjenesten samt for kirkelivet i øvrigt, og som er god til at samarbejde med de øvrige medarbejdere og menighedsrådet.

SKÅDE SOGN er et forstadssogn med 10.000 indbyggere, og ved kirken er der 4 præster samt 14 øvrige ansatte, herunder et kirkekor (pt. 4 voksensangere), der ledes af organisten og medvirker ved alle gudstjenester.

NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås hos sognepræst Lisbeth Lindegaard, tlf. 86278200, fra den 7. maj.

Vores dygtige unge organist har søgt orlov i et år, hvor han skal prøve kræfter med en udviklingsstilling i udlandet. Vi har derfor ved Frederikskirken i Skåde, Århus, behov for ansættelse af en vikar i organiststillingen i perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014.

KIRKENS ORGEL har 21 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal, og er bygget af A.C.Zachariasen & Søn i 1944, omdisponeret og udvidet i 1966 af Marcussen & Søn, og igen i 1989 af Bruno Christensen & Sønner.

ANSØGNINGSFRISTEN er fredag den 7. juni kl.12. Ansøgning mærket ”organist” sendes til: Skåde Sogns Menighedsråd, Højmarkvej 47, 8270 Højbjerg.

Foto: Niels Jepsen / Wikimedia Commons

PO-bladet

35


STILLINGER

ORGANIST VED GLUD KIRKE, HEDENSTED PROVSTI, HADERSLEV STIFT STILLINGEN som organist ved Glud Kirke er ledig til besættelse 1. august 2013 eller efter nærmere aftale.

protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Stillingen er på gennemsnitligt 15 timer ugentligt. Timetallet er forudsat oprettelse af børnekor og korskole.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

VI SØGER en PO-organist (eller med dokumenteret erfaring svarende dertil), der π har bredt kendskab til den kirkemusikalske tradition (fra Kingo og Grundtvig til Egmose og Lissner) π har mod på at starte børnekor og korskole π har sans for både gudstjenestens og de kirkelige handlingers liturgi og afvikling π er bekendt med mødeformer og sangtraditioner i folkekirkelige sammenhænge. GLUD KIRKES ORGEL er et Marcussen-orgel fra 1959 med 10 stemmer, to manualer og pedal. Orglet opfattes af både råd og menighed som velpassende i kirken såvel arkitektonisk som klangmæssigt. GLUD KIRKE har et nyt og yngre menighedsråd og sognet har typisk landsogn-profil: intet specielt kirkeligt retningspræg, ca. 1500 folkekirkemedlemmer, en ikke-lukningstruet skole, stor brugs, spejdere og velfungerende idrætsforening. Gudstjenestedeltagelsen er lav til middel. Vi vægter kor som et varigt, kirkeligt tilbud til sognets børn og unge og som arbejder endvidere meget med gudstjenesten. Kirken har en større børnefamiliemenighed.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Der er gensidig vikarforpligtigelse med organisten på Hjarnø. Der er 3 måneders prøvetid, og der bliver indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen. NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen fås ved henvendelse til sognepræst Ulrik Dige, tlf. 7568 3059 / ud@km.dk. ANSØGNINGEN sendes til menighedsrådsformand Joan Rasmussen, Søborgvej 17, 7130 Juelsminde. Tlf./mail: 3033 5953 / joan.o.rasmussen@ofir.dk. Angiv gerne eventuelle referencer i ansøgningen. ANSØGNINGSFRIST: 16. maj. Vi påregner prøvespil (inkl. klaver) og samtaler i uge 21/22.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet organist i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010(CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende

36

PO-bladet


STILLINGER

BARSELSVIKAR FOR ORGANISTEN VED HARTE KIRKE, KOLDING PROVSTI, HADERSLEV STIFT ORGANISTVIKAR ved Harte Kirke, Kolding, søges med tiltrædelse pr. 1.6.2013 eller snarest derefter. Stillingen er på 32 timer ugentligt. Der er tale om en midlertidig stilling af ca. 1 års varighed, idet vor organist går på barsel 10.6.2013. VI SØGER en dygtig og engageret organist, som har lyst til et arbejde med stor variation og frihed. HARTE KIRKE tilbyder et spændende sogn med megen frihed og medindflydelse på arbejdet. Menighedsrådet er åben over for muligheden for, at ansøgere kan søge stillingen delvist.

Fast ugentlig fridag er mandag og i et vist omfang lørdag. ANSØGNING med eksamensbevis og relevante bilag skal være os i hænde senest 10. maj 2013. Ansøgningen sendes til: Harte Kirke, Stubdrupvej 45, Harte, 6000 Kolding, eller på email til: Svend Buchvaldt, Kontaktperson, tlf 40958736, email: buchvaldt@stofanet.dk. NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan også fås ved at kontakte nuværende organist på: 51280231.

STILLINGEN OMFATTER bl.a. orgelspil til højmesser, begravelser, bryllupper mv. ledelse af kirkens tre kor (kirkekor,gospelkor og børnekor) Foto: S. Juhl /Wikimedia Commons

YDERLIGERE OPLYSNINGER kan tilsendes på email ved henvendelse til nedenstående kontaktperson. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på Organistforeningen.dk, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Enkelte stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

PO-bladet

37


MEDLEMSNYT

NYE MEDLEMMER π Kamilla Sørensen, Allégade 14 F, 5000 Odense C (Otterup Kirke, Fyens Stift)

SKRU OP FOR

SALMESANGEN En anderledes sogneaften

UDNÆVNELSER π Cecilie Harbo Pedersen, Århus N, ansat ved Trige, Ølsted og Spørring Kirker, Århus Stift, pr. 1.4.2013

RUNDE FØDSELSDAGE

En fornøjelig og utraditionel introduktion til stemmens mange muligheder. Enkle teknikker, tips og gode råd prøves af på en række af vores kendte salmer. Pris 3000 kr. + transport. Kan kombineres med kursus for kirkens kor.

π Inger Meldgaard, Løsning 60 år den 2.5.2013 π Agnete Skouboe Tholle, Kolding (Åstrup og Vonsbæk Kirker, Haderslev Stift), 60 år den 14.5.2013 π Lone Auguste Vandt, Randers (Hvorslev, Gerning og Vellev kirker, Århus Stift), 60 år den 15.5.2013 Tlf. 3132 9585 · hm@stemmekraft.dk · www.stemmekraft.dk

Suppleringskurser S Supplering uppl rings inden nden en for f r arbejdsmilj arbejdsmiljø arbe dsmilj Er du medlem af arbejdsmiljøgruppen arbejdsm på din arbejdsplads? ads? Så har du hvert år krav krrav på å supplerende uddannelse. uddanne yrke din di og organisationens org ationens viden vide og o Formålet er at styrke ko mpetencer petence på arbejdsm arbe kompetencer arbejdsmiljøområdet. LLandsforeningen af Menighedsråd Menig Me der på å vegne af Folkekirkens kens tilbyder Arb b den n om relevante elevant Arbejdsmiljøråd supplerende kurser, som sikrer, at du får ny viden ar arbejdsmiljøemner, som du kan bruge aktivt på din arbejdsplads.. I 20 2013 tilbydes kurserne Styrk trivslen og samarbejd samarbejdet. Den 13. juni ni og den 19. septemberr i Aarhus Aa Styr Sty tyr på arbejdsmiljøet. miljøe Den 6. juni og den n 9. oktober i Aarhus På kirketrivsel.dk irke rivsel k kan du llæse mere om kurserne og tilmelde melde dig. di Du u kan også ringe e til arbejdsmiljøkonsule a arbejdsmiljøkonsulent smiljøkon ent Hans Hjerrild på å tlf. 87322133. 87322133 322 3. Landsforeningen an ni af Me ni gså Menighedsråd kan også skræddersy skræ æddersy y et supplerende suppleren uppl kursus til jeres es arbejdsmiljøorganisation. ar arbejdsmiljøorganisati miljøo anisation Ring ing til t Hans ans Hjerr Hjerrild H rild og hør om mulighederne. erne. e. 38

Folkekirkens Folke kir kens Arbejdsmiljøråd Arbejdsm ejdsmiljørå d PO-bladet


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

(FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER) Kløvervej 28 A, 7190 Billund Tlf.: 7665 9560. Fax. 7665 9563 Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organistforeningen.dk / www.fpo.dk Postgiro: 400 0935 Sekretariatsleder: John Poulsen, e-mail: post@organistforeningen.dk Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen, e-mail: sekr@organistforeningen.dk

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk Næstformand Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf.: 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk Kasserer Poul Mørk-Hansen Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede Tlf.: 7577 0775 E-mail: pmoerkhansen@gmail.com Øvrige medlemmer Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Inger Marie Riis Hovmålvej 91 2300 København S tlf. 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk Susanne Mørk-Jensen Bønfeltvej 16, 9510 Arden Tlf.: 9664 5464 / 40 96 93 54 E-mail: sumo@km.dk

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER  Inger Marie Riis, tlf.: 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk ROSKILDE OG LOLLAND FALSTER STIFTER  Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 E-mail: bjergkvist@stofanet.dk FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariet. VIBORG STIFT  Nils Henrik Wyke, tlf.: 9712 7787 / 9721 5341 E-mail: nh.wyke@adr.dk  Inge Marie Andersen, tlf.: 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk  Elsebeth Kvistgaard, tlf.: 2012 8236 E-mail: elsebeth@lukana.dk ÅRHUS STIFT  Christian Holdensen, tlf.: 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk  Jan Ole Christiansen, tlf.: 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT  Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf.: 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV STIFT  Henriette Hoppe, tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk  Mette-Lise Skov Bennedsgaard, tlf.: 7556 5188 E-mail: mlsb@stofanet.dk  Maren Frost Nielsen, tlf.: 2828 6226 E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk AALBORG STIFT  Susanne Mørk-Jensen, tlf.: 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: sumo@km.dk  Annette Bæk, tlf.: 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk  Jens Erik Rasmussen, tlf.: 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

Lasse Christensen Voerbjergvej 11, 3.tv., 9400 Nørresundby Tlf. 2839 7790 E-mail: lasse.indbakke@gmail.com

PO-bladet

39


Organistforeningen, Kløvervej 28A, 7190 Billund Foto: Søren Vestergaard Nielsen

KIRKELIG SATIRE PÅ PO-STÆVNE Dagene efter Kristi himmelfartsdag byder på travlhed på den sjove måde for de tre skuespillere og to musikere i Knirkerevyen. Ikke nok med at deres show er på programmet et par gange i løbet af Danske Kirkedage – de har også lovet at gøre mandag aften ekstra festlig på Organistforeningens årsstævne.  Ifølge rygterne kan Knirkerevyens optræden resultere i ømme mavemuskler hos deres tilhørere. Selv udtrykker de det sådan, at de vrider armen rundt på Den danske Folkekirke – uden at vride den helt af led.  Komikertrioen med Sven Wortmann, Thomas Biehl og Henrik Vestergard har mere end 20 år på samvittigheden, og deres tre første revyer producerede de faktisk til Danske Kirkedage i henholdsvis 1992, 1995 og 1998. Den aktuelle reunion-revy med titlen ”Stor opstandelse” havde præmiere i august 2010.  Musikledsagelsen er tidligere på skift blevet leveret af Flemming Høgild Berg og (PO’er) Hans Dammmeyer – og denne gang er de begge med! Tekst: Filip Graugaard Esmarch