Organist.org nr. 1, 2022

Page 1

N r. 1

 J

ANUAR 2022

 2

1. årgang

Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen

NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER

SIDE 4


PRÆLUDIUM

LETTELSE OVER MINISTRES UDMELDING

Af  Ingrid Bartholin Gramstrup, formand

I slutningen af oktober måned mødtes formændene for de faglige organisationer med kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen i kirkeministeriet. Vi fremlagde tre emner: Landsforeningens ønske om at overtage forhandlingsretten fra kirkeministeriet, medarbejderen som ressourceperson og folkekirkens arbejdsmiljø. Vi mødte en velforberedt minister, der lyttede med interesse og åbenhed og spurgte ind til emnerne.  På baggrund af dels de faglige organisationers offentlige, stærke og éntydige tilkendegivelse af, at vi ikke ønsker lovændring ang. forhandlingsretten, og dels CFU’s skrivelse til skatte- og kirkeministrene med samme budskab uddybede vi vores synspunkter. Kirkeministeren gav udtryk for, at en så væsentlig lovændring kun bør ske, i det omfang arbejdsgiverside og arbejdstagerside er enige om det og kan se sig selv deri.  Dette synspunkt har ministeren netop i skrivende stund bekræftet i sit svar til CFU (find det på www.organist.org under nyheden ” Regeringen vil ikke flytte forhandlingsret”). Heri udtrykker hun, at både skatteministeren og hun selv under iagttagelse af CFU’s og de faglige organisationers holdning til sagen ikke ser grund til at ændre den eksisterende ordning, idet den fungerer godt i folkekirken og fuldt ud er i overensstemmelse med den danske model gældende på statens og det øvrige offentlige område.  Det er selvsagt med stor tilfredshed og lettelse, vi erfarer denne udmelding fra ministrene. Vi kan konstatere, at det tætte samarbejde, enighed, den solide argumentation og vedholdenhed, der har hersket blandt de faglige organisationer om at fastholde forhandlingsretten i kirkeministeriet, har båret frugt og vist politisk styrke og gennemslagskraft. I folkekirken blev 2021 endnu et år præget af corona. Trods en periode med næsten normalt kirkeliv, slutter 2021 med tiltagende smittetal og restriktioner og udsigten til en december måned, der endnu en gang ikke bliver helt normal, hvad angår gudstjenester og mange af de sædvanlige juleaktiviteter.  Det antiklimaks skal nu ikke fjerne ønsket og håbet om, at 2022 vil bringe mange gode begivenheder for alle vores medlemmer og for Organistforeningen, selvom det ser ud til, at vi skal vænne os til at leve med coronaen som en uforudsigelig faktor.  Et højdepunkt i 2022 bliver Organistforeningens 50-års jubilæum, som vi ser frem til at fejre i maj måned. Rigtig godt og velsignet nytår til jer alle.

2

Organist.org 1/2022


INDHOLD OG KOLOFON

FORENINGSNYT

SIDE

4

STÆVNE 2022

ORIENTERING

SIDE

9

SIDE

11

TR-KORPS MM.

JUBILÆUMSFEST

SENIORORDNINGER

Vi bringer en oversigt over Organistforeningens tillids­ repræsentanter fra januar 2022 og lader de tre nye præsentere sig selv. Desuden orientering fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne.

Årets organiststævne på for­ eningens hjemmebane i Viborg bliver noget ud over det sæd­ vanlige. Blandt de medvirkende i det spændende program er Mathias Hammer (billedet).

Louis Torp fortæller om aftalen om den fleksible senior­bonus, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne sidste år, og som træder i kraft i april 2022.

UDGIVELSER

STILLINGER

INSPIRATION

SIDE

12

SIDE

14

SIDE

30

FORSPIL

NYE FORSPIL MM.

4 ORGANISTER SØGES

Kåre Duhn fortæller om en meget effektiv skabelon for forspil, ”det skoleromantiske forspil”. Når man har tilegnet sig den, kan man altid improvisere et romantisk forspil.

Vi anmelder Mads Høcks barok­ forspil, en ny samling af epistel­ salmer redigeret af Holger Lissner samt bogen Syng med konfirmander. Desuden omtaler af øvrige aktuelle udgivelser.

• Ølstykke Sogn, Frederikssund Provsti • Ejstrup og Gludsted Kirker, Ikast-Brande Provsti • Blovstrød Kirke, Hillerød Provsti • Hillerslev, Kaastrup og Sennels Kirker, Thisted Provsti

Organist.org Udgives af Organistforeningen og udkommer seks gange om året: 1. januar, 1. marts, 1. maj, 1. juli, 1. september og 1. november. Oplag: 1.000 stk. ISSN: 2246-7882. REDAKTION Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, kommunikationsmedarbejder, tlf. 20 60 38 27 (mandag, onsdag og torsdag), e-mail: blad@organist.org. DEADLINE Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organist.org senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk FORSIDE Orglet i Vor Frelsers Kirke i København er bygget af Poul-Gerhard Andersen's Orgelbyggeri i 1965 og har 58 stemmer på fire manualer og pedal. Foto: Filip Graugaard Esmarch www.organist.org

Organist.org 1/2022 3


TILLIDSREPRÆSENTANTER

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER Inger Marie Riis Solvang Kirke, Amager

Tlf. 3190 7876 / 2340 8171 inger.marie@solvangkirke.dk

Kenn Therkelsen Østermarie Kirke, Bornholm

Tlf. 2960 0683 kwt3@live.com

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER Annette Lindbjerg Simonsen Tune og Snoldelev kirker, Greve-Solrød

Tlf. 2341 3749 als@simonsen.mail.dk

Anders Juhl Fuglebjerg, Tystrup og Haldagerlille Kirker, Næstved

Tlf. 6094 7745 organistandersjuhl@gmail.com

FYENS STIFT Lene Dam Herrested, Søllinge og Hellerup Kirker, Midtfyn

Tlf. 5152 1236 ledam@km.dk

Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen

Tlf. 2060 3826 konsulent@organist.org

VIBORG STIFT Karen Skovbjerg Holstebro Kirke Tlf. 3033 9810 kskovbjerg9@gmail.com 4

Mette Junker Christiansen Nørre Snede og Hampen kirker, Ikast-Brande

Tlf.: 2174 3734 mette@energipost.dk

Organist.org 1/2022


TILLIDSREPRÆSENTANTER

AARHUS STIFT Christian Holdensen Linå og Sejs-Svejbæk Kirker, Silkeborg

Tlf. 8685 3748 / 2291 3693 chrho@km.dk

Helle Sandberg Zederkof Thorsager og Bregnet Kirker, Djursland

Tlf. 2445 6236 heze@km.dk

RIBE STIFT Mette Bredthauer Askov Kirke, Malt (Sydjylland)

Tlf. 3064 3045 metbr@km.dk

Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen Tlf. 2060 3826 konsulent@organist.org

HADERSLEV STIFT Pia Jeanette Nielsen Ulkebøl Kirke, Sønderborg

Tlf. 2082 4313 (privat) / 2146 8646 (arbejde) organistpia@gmail.com

Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen Tlf. 2060 3826 konsulent@organist.org

AALBORG STIFT Jens Erik Rasmussen Sulsted Kirke, Nørresundby /Aalborg

Tlf. 9811 4201 / 2174 1323 jens_e_rasmussen@yahoo.dk

Lasse Christensen Hellevad og Ørum Kirker, Hjallerup

Tlf. 2839 7790 lasse@hellevadkirke.dk

Inger-Marie Larsen Dall, Ferslev og Volsted Kirker, Himmerland

Tlf.: 2035 9362 imlaars@gmail.com

Organist.org 1/2022 5


FORENINGSNYT

TRE NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER Vi har bedt Organistforeningens tre nyvalgte tillidsrepræsentanter om at præsentere sig selv: Hvordan har deres uddannelses- og arbejdsliv set ud, og hvilke udfordringer i arbejdet som organist opfatter de som vigtige at sætte fokus på i disse år?

sidenhen har kunnet varetage i kombination med andre stillinger, da den indeholder aftengudstjenester, mandskor og et par koncerter og sangarrangementer.  Efter at jeg fra 2015 har haft et par andre organiststillinger, er jeg her fra 2021 organist ved Dall, Ferslev og Volsted Kirker syd for Aalborg (32 timer).

JURIST, ORGANIST, PÆDAGOG

Inger-Marie Larsen, Aalborg Stift Jeg har været fastansat organist i Den Danske Folkekirke i 38 år efter to år som vikar rundt om i det himmerlandske. Fra 1983 til 1996 var jeg ved Godthåb Kirke ved Aalborg i en halvtidsstilling. Fra 1996 har jeg været ansat i en mindre stilling ved Veggerby Kirke i Rebild Provsti (skiftende timetal, nu 8), som jeg 6

Jeg læste jura ved Aarhus Universitet 19891994. I 1998 tog jeg præliminær organisteksamen fra Vestervig Kirkemusikskole, Aarhus afdeling, med orgelundervisning ved Per Skriver, og i 2005 blev jeg færdiguddannet som pædagog (merituddannelse) fra Aalborg Socialpædagogiske Seminarium.  I 2015 færdiggjorde jeg dele af kirketjeneruddannelsen samt bestod Kirkeministeriets grunduddannelse i personregistrering.  I 1996 til 2012 arbejdede jeg som pædagogmedhjælper og senere pædagog i en integreret daginstitution, herunder flere år som tillidsrepræsentant. Fra 2012 var jeg i nogle år ansat som naturdagplejer (48 timer) i Vesthimmerlands Kommune og herefter ansat som kirketjener på fuld tid ved Hobro Kirke.

DIALOG, RESPEKT, TILLID

Det psykiske arbejdsmiljø, herunder især at få etableret eller fastholde et godt samarbejde mellem kirkens forskellige faggrupper og mellem ansat og arbejdsgiver (den gode ledelse). Det er altafgørende for ens trivsel, arbejdsglæde og -indsats samt faglig og personlig udvikling. Tidlig/proaktiv indsats, Organist.org 1/2022


FORENINGSNYT forventningsafstemning, tydelighed, dialog, gensidig respekt og tillid er vigtige nøgleord.  Stillingers størrelse og indhold – alt efter menighedsrådets behov og organistens ønsker må der gerne fortsat være fokus på at etablere og udvikle stillinger, så de er af en vis størrelse. Stillinger, som er tilpasset stedet og med udnyttelse af den enkelte organists interesser og kompetencer. Man skal turde tænke i muligheder og nye måder at skrue tingene sammen på. Tidligere bestod organistens arbejde næsten udelukkende af orgelspil og korledelse – i dag er opgaverne langt flere og mangfoldige, fra blandt andet administrative opgaver til babysalmesang og minikonfirmander.

Jeg er uddannet PO i 2015 fra Vestervig Kirkemusikskoles Aarhus-afdeling. Jeg er også uddannet folkeskolelærer fra Silkeborg Seminarium i 2005 og har været fastansat lærer i otte år, derudover vikariater.  Jeg har været organist siden 2003, hvor jeg startede i Højbjerg og Elsborg sogne ved Viborg . Her spillede jeg hver anden søndag, samtidig med at jeg var lærer. Derefter var jeg fra 2010 organist flere andre steder, og siden august 2016 har jeg haft min nuværende stilling, som er en fuldtidsstilling.

ET JOB MAN KAN LEVE AF

Jeg er meget glad ved at være organist og korleder, det er et meningsfyldt job. Jeg har meget kor: børnekor, ungdomskor og ad hoc-voksenkor. Det er rigtig dejligt med den kontakt, det giver til det omgivende samfund. Ellers kan det godt blive et lidt ensomt job, synes jeg.  For mig er det også vigtig, at det er et job, man kan leve af. Det er hårdt at have to arbejdspladser, som jeg havde i en årrække, men jeg er klar over, at ikke alle har det på samme måde. Mange organister kar koncertvirksomhed og andet ved siden af, som for dem fungerer fint.  Det er vigtigt med gode løn- og arbejdsforhold, og det vil jeg gerne hjælpe til med, at vi har som organister.

ITALESÆT ORGANISTJOBBET

Mette Junker Christiansen, Viborg Stift Jeg er 55 år og organist og korleder i Nørre Snede og Hampen Kirker i Ikast-Brande Provsti.

Organister burde i højere grad være del af samtalen, når det drejer sig om orgelet, salmerne og kirkens musik. Organister er ofte ikke en del af debatten eller inddrages ikke. Vi skal blive bedre til at italesætte vores job. Der er brug for at styrke samarbejdet mellem præst, organist, korleder og menighedsråd. >

Organist.org 1/2022 7


FORENINGSNYT  Vi skal værne om folkekirken som et sted, hvor alle kan mødes om den samme liturgi. Jeg synes, det er vigtigt, gudstjenesten er genkendelig, hvor man end er i landet. Det er en stor værdi, vi skal værne om.  Desuden synes jeg, at vi får en rigtig god uddannelse fra vores kirkemusikskoler.  Jeg glæder mig til at være TR i Viborg stift.

Jeg blev uddannet fra kirkemusikskolen i Roskilde i 2009, hvorefter jeg har været deltidsorganist i Karrebæk og Fodby Kirker i 2009-2014, og nu siden 1. oktober ansat i Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille Sogn i Næstved Provsti som fuldtidsorganist.  Jeg har i mit aktive arbejdsliv også været ansat som konstabel/overkonstabel i Hæren, primært med opgaver som kontor- og it-medarbejder, og altså som postarbejder fra 1997 til 2007, med en afstikker som bedemand i 2004. I 2007-2008 pædagogmedhjælper i en SFO. Herefter organist som hovederhverv.  Jeg har dog i mere end 40 år været udøvende musiker – som akkompagnatør og balmusiker, såvel solo som i bands.

FOKUS PÅ UNGE OG LEDELSE

Anders Juhl, Roskilde Stift Jeg har været organist siden september 1994, hvor jeg startede i et meget lille landsbyembede. Som tiden gik, fik jeg flere og flere kirker i det pastorat, jeg var ansat i, så jeg havde tre kirker. Jeg blev på et tidspunkt ”hentet” som barselsvikar til et PO-embede. Det udløb, og jeg var freelance i ca. seks måneder, hvorefter jeg blev ansat i det embede jeg havde været barselsvikar i. Det var på halv tid, hvorfor jeg passede job som postarbejder ved siden af. 8

Som fokuspunkter i organistgerningen ser jeg arbejdet med børn og unge som vigtigt. Vi oplever specielt hos os at være en menighed, der bliver ældre og mindre i antal, hvorfor vi gennem vores arbejde med den yngre generation kan gøre dem interesserede i, dels at være aktive i menigheden og samtidig få gjort deres forældre interesserede.  Et andet fokuspunkt, tænker jeg, er ledelsesstrukturen i den danske folkekirke, hvor vi har de ansatte under menighedsrådet og præsten under provst og biskop. Derudover er der problematikken med ”lægfolk” der skal lede og fordele arbejdet for de professionelle ansatte.  Det store spørgsmål, synes jeg, må være, hvordan vi bringer kirken ”up to date” uden at gøre vold på de traditioner, der for mig at se skal forblive grundstammen eller fundamentet for den danske folkekirke. Dér har vi en vigtig rolle som musikere. Organist.org 1/2022


FORENINGSNYT

VELKOMMEN TIL JUBILÆUMSSTÆVNE I MAJ/JUNI Årets organiststævne på foreningens hjemmebane i Viborg bliver noget ud over det sædvanlige. Ikke kun fordi, vi de seneste to år har måttet nedskalere det planlagte til endagsårsmøder i august måned som følge af coronasituationen, og mange af os derfor ser ekstra meget frem til igen at kunne mødes over flere dage. Men i høj grad også, fordi stævnet vil bære præg af, at vi her i 2022 fejrer Organistforeningens 50 års-jubilæum. Dette vil kunne fornemmes på programmet som helhed, og i forlængelse af generalforsamlingen tirsdag den 31. maj om eftermiddagen vil der specifikt være reception med taler og musikindslag, hvorefter festlighederne fortsætter med en jubilæumsfestmiddag på Golfsalonen ved Nørresø.

Stævnet begynder søndag den 29. maj allerede kl. 16 i Viborg Domkirke, hvor Amarcord, den internationalt højprofilerede vokalkvintet fra Leipzig, giver koncert under overskriften ”Sang til sjælen”. Koncerten indgår også i Viborg Internationale Kirkemusikfestival. Vi skal desuden have vores egen rundvisning i domkirken, hvilket vil ske om aftenen efter middag på Golfhotellet. Mandag formiddag kommer Mathias Hammer (billedet), pianisten og musikformidleren, som mange nok vil kende fra blandt andet P2 og DR2. Han var med i højskolesangbogsudvalget frem til udgivelsen af 19. udgave i november 2020. På stævnet vil han

først stå for morgensangen og derefter holde et foredrag, som vil kredse omkring den fælles sang.

Mathias Hammer medvirker på Organistforeningens stævne, som foregår i Viborg den 29. maj til 1. juni 2022.

Stævneudvalget er i skrivende stund ved at færdiggøre det øvrige program, som efter planen vil byde på flere markante medvirkende i foredrag, paneldebat, koncert og musikgudstjeneste. Organistforeningens bestyrelse har besluttet at lægge et budget for jubilæumsfejringerne, som indebærer, at deltagerbetalingen trods det særlige program ikke kommer til at ligge væsentligt over det sædvanlige for et stævne over fire dage.

Organist.org 1/2022 9


FRA BESTYRELSEN

VEDTÆGTSÆNDRINGER 2021-2022 På Organistforeningens generalforsamling i august 2021 blev et forslag fra bestyrelsen om opdatering af foreningens vedtægter behandlet. Forslaget fra bestyrelsen vedrørte, hvordan man fremefter vil kunne ændre Organistforeningens vedtægter. Baggrunden for vedtægtsændringer er nærmere beskrevet i marts-nummeret af Organist.org 2021.  Under drøftelsen på generalforsamlingen august 2021 fremkom spørgsmål om, hvordan henholdsvis bestyrelse og medlemmer kan stille forslag om vedtægtsændringer. Herudover blev det bemærket, at der muligvis var en enkelt grammatisk fejl.

Bestyrelsen har på sit møde i oktober 2021 drøftet generalforsamlingens spørgsmål og bemærkninger til vedtægtsændringer, og har på den baggrund 1) læst korrektur og tilrettet en grammatisk inkonsekvens og 2) besluttet, at der ved generalforsamling 2022 vedlægges en oversigt over beslutningsprocedure for ændring af vedtægter efter de foreslåede vedtægter.  Herefter følger bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, som der skal træffes endelig beslutning om på generalforsamling 2021.

Ændringsforslaget Vedtægt oktober 2020

Til beslutning på generalforsamling maj 2022

§ 9. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan kun foretages, når bestyrelsen eller mindst 20 ordinære medlemmer fremsætter formulerede forslag herom. Sådanne forslag forelægges til debat på en generalforsamling, idet de senest ved indvarslingen af den pågældende generalforsamling skal være meddelt til medlemmerne. Forslagsstillerne afgør efterfølgende, hvorvidt debatten har givet anledning til ændringer, hvorefter de endelige ændringsforslag af bestyrelsen meddeles medlemmerne. Disse reviderede forslag sættes herefter til afstemning på en følgende generalforsamling.

§ 9. Vedtægtsændringer Vedtægterne kan kun ændres ved beslutning på foreningens generalforsamling.

Stk. 2. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændring kan stilles af bestyrelsen eller af mindst 20 medlemmer af medlemsgrupperne a) og b) jf. § 3. i forening.

10

Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen.

Organist.org 1/2022


FRA SEKRETARIATET

NY SENIORBONUS INDFØRES I 2022 Hvis du er født i 1960 eller tidligere har du fra april nogle forbedrede privilegier som fastansat i folkekirken. Du skal inden oktober tage stilling til, hvordan du vil bruge dem. Af Louis Torp, sekretariatsleder Som en væsentlig og glædelig del af overenskomstresultatet OK21 opnåede parterne enighed om en ny seniorordning, der skal bidrage til at fastholde seniorer, nemlig seniorbonus. Det medfører, at tjenestemands- og overenskomstansatte organister fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år, har ret til en årlig seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn.  Seniorbonus er en fleksibel ordning, der giver mulighed for at imødekomme individuelle behov. De ansatte får derfor ret til at konvertere deres seniorbonus til frihed og/eller ekstraordinært pensionsbidrag. Seniorbonussen kan konverteres til 2 seniordage om året eller til et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til 0,8% af den sædvanlige årsløn. Ordningen træder i kraft den 1. april 2022.  Hvis man ønsker at konvertere sin seniorbonus til betalte fridage eller til et ekstraordinært pensionsbidrag, skal man være opmærksom på, at man senest d. 1. oktober skal give sin kontaktperson eller daglige leder besked herom.

SENIORORDNING I PRAKSIS

Seniorbonus udbetales en gang årligt. Udbetalingen sker med den første lønudbetaling efter kalenderårets udløb. Der vil således blive tale om, at seniorbonus for året 2022 udbetales i starten af 2023.  Hvis organisten tiltræder i løbet af kalenderåret, har vedkommende ret til en forholdsmæssig andel af seniorbonus. På samme vis gælder det, at en organist der fratræder i løbet af året og før bonussen kommer til udbetaling, ydes en forholdsmæssig andel af bonussen.

EKSISTERENDE ORDNINGER BESTÅR

Seniorbonus er en ordning for sig og aftalt ved OK21. De hidtidige muligheder for at indgå senioraftaler består og skal håndteres i henhold til senioraftalen i staten fra 2011.  Som en af mulighederne, jf. senioraftalen fra 2011, kan man indgå aftale om et antal årlige seniordage til organisten. En sådan aftale forudsætter, at organisten er fyldt 62 år. Kontakt eventuelt sekretariatet for at høre mere herom, ligesom der er mere info herom på www.organist.org. Organist.org 1/2022 11


INSPIRATION

DET SKOLEROMANTISKE FORSPIL Af Kåre Duhn ”Skoleromantiske forspil” er noget, jeg i mangel af bedre kalder en model for forspil til romantiske melodier, som vi lærte på kirkemusik-skolen, da jeg var ved at blive omskolet til organist for 30 år siden. Formen stammer fra min gamle teorilærer, Sjællands Kirkemusikskoles første rektor, Helge Flemming Pedersen, som døde i juni 2021 (nekrolog i DOKS’ blad, Organistbladet, august 2021).  For mig var Helge Flemming Pedersens undervisning et af de lykkelige tilfælde, hvor lærer og elevs hjernevindinger er snoet på samme måde, og som medlem af De Studerendes Råd havde jeg også et godt samarbejde med ham.  Med denne artikel vil jeg gerne riste en minderune over en lærer, der vil være kendt af mange af bladets læsere, og samtidig dele viden om en meget anvendelig model for forspil til romantiske salmemelodier for de læsere, der ikke har kendskab til den.  Formen har vist ikke hjemmel i kendte kompositioner fra romantikken, men er meget effektiv, og når man har lært den, kan man altid improvisere et romantisk forspil

IKKE EN UDBREDT MODEL

Jeg ville have kontaktet Helge Flemming Pedersen om sagen men det blev så for sent; jeg mener, at det var ham selv, der udviklede formen, fordi:   •  Han præsenterede den, så vidt jeg husker, som en måde at skrive et forspil, man kun12

ne bruge i stedet for de ultrakorte overleverede forspil. •  I sine noter, hvor han bare kalder det for romantiske forspil, skriver han eksplicit, at forbilledet for de fugerede forspil er Johann Christoph Bachs orgelkoraler (Johann Sebastians farbror), mens han ikke nævner nogen forbilleder for det romantiske forspil. •  Jeg har ikke set formen brugt i nogen forspilssamling, hverken nye eller fra perioden. Berggreen og Heise har faktisk skrevet lidt længere forspil, men de er enten fugerede eller frie.

TEMA PÅ TRIN I, V, VII

Det eksempel, Helge Flemming Pedersen brugte i sine noter, var Blomstre som en rosengård. Nedenfor følger en udgave, jeg lavede ud fra hans opskrift:

1.  Præsentation af temaet (takt 1-2) og modulation til dominanttonearten (takt 3-4). 2.  Temaet transponeret til dominanttonearten (takt 5-6). 3.  Herfra rykkes temaet to skalatrin op (eller fem ned) uden brug af løse fortegn, hvilket gør, at tonikatreklangen bliver til den ufuldkomne dominant, der sammen med et dominantorgelpunkt bygger en dominantakkord op (takt 7-8), 4.  der føres kromatisk videre over tertsen i en bidominant til tonikaparallellen (takt 8-9) (dette skaber noget karakteristisk Organist.org 1/2022


INSPIRATION kromatik, som man i øvrigt også tit finder hos Bach. Mendelssohn bruger noget, der ligner, men jeg har ikke fundet et eksempel med en bidominant til Tp) og så videre til 5.  en kadence (takt 9-11).

Kåre Duhn er uddannet i biologi og musikvidenskab fra Københavns Universitet (1990) samt PO fra Sjællands Kirkemusikskole (1996). Han har været organist ved en række kirker. Siden 2019 organistvikar samt musiklærer på AOF Nordsjælland.

P.t. er der 17 forspil på min hjemmeside (Duhn.nu under ”Orfeus på orgelbænken”), der er bygget over denne læst, så jeg har i hvert fald haft stor glæde af den.

DDK 29 Blomstre som en rosengård Gode, gamle Hartmann. Forspil KD

5

q

   

t

   

  

 

 

 

 

 

 

q

q

t 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

 

F  7/A   

 

 

 

 

 

 

 

Hm 

C  dim/A = A7

   

 

  

 

 

A

t  9

Efterspil: til 

D

   

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

  



    

Organist.org 1/2022 13 Modulation til G


ANMELDELSE

LETFLYDENDE STILDOGMATIK FRA HØCK Med sine 60 barokforspil i duo-, trioog aria-stil rummer denne samling masser af fortrinlig musik, som inspirerer organisten til at holde den stilbevidste fane højt.

Af Henrik Strøm Organist ved Grundtvigs Kirke og tillige lærer i liturgisk orgelspil ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Mads Høck præsenterer med denne udgivelse 60 koralforspil i, hvad han selv kalder, højbarokkens stil. Mads Høck er bredt og velfunderet i sin stilbevidsthed, men har også igennem en lang række udgivelser af bl.a. orgelkoraler vist sig som en særdeles original komponist med et stærkt personligt islæt.  Koralforspillets primære funktion er helt nøgternt at etablere en overenskomst mellem organist og menighed om toneart, tempo og tema i optakten til den følgende menighedssang. Og nok så vigtigt at formidle en overgang mellem det liturgiske forløb og menighedssalmens poetiske univers. Med andre ord rummer det lidt undselige koralforspil et stort tekstfortolkende potentiale – eller en musikalsk forkyndelse om man vil.  Det er en stående æstetisk diskussion, om forspillet først og fremmest i stilistisk henseende skal korrespondere med koralmelodien, eller om forspillet hellere skal anslå et stemningsleje motiveret af salmens tekst og melodi. Med udgivelsen her bringes det stildogmatiske synspunkt i hovedfokus. 14

Mads Høck 60 Barokforspil Forlaget Mixtur 2021 64 sider 249 kr. hos noder.dk

UDFORDRER DET FUGEREDE FORSPIL Mads Høck udfordrer med sine 60 barokforspil det synspunkt, at det fugerede forspil er den mest oplagte optakt til dur-moltonale koralmelodier med rod i tiden før romantikken. Inspirationen for Mads Høcks barokforspil er således ikke de komplekse kontrapunktiske former, men nærmere bl.a. J.S. Bachs tostemmige inventioner i form af en række duoforspil, trioforspil med udgangspunkt i orgel-triosonater og endeligt ariaforspil, som henter inspiration fra baroktidens vokalværker.  Resultatet er en række utroligt velklingende og letflydende forspil. Det tematiske arbejde med koralmelodien og små kontrapunktiske temaer føjer sig sammen til et fint og meningsfyldt hele, der samtidig giver forspillene et passende omfang.

AT HOLDE STILEN ER GOD STIL

Mads Høcks 60 barokforspil har et solidt anvendelsespotentiale. Der er tale om god musik, som ikke stiller de store krav til instruOrganist.org 1/2022


ANMELDELSE mentet (med lidt snilde vil mange af satserne kunne spilles på et enkelt manual), hvorimod de spilletekniske krav er mere differentierede. Duo- og triosatserne er relativt overkommelige, hvor enkelte af ariasatserne stiller lidt større krav til den musikalske udførsel.  Forspillene dækker et stort spektrum af salmer, men det stildogmatiske aspekt i udgivelsen sætter sine klare periodemæssige afgrænsninger i udvælgelsen af koralmelodier. Man kunne i denne forbindelse godt indven-

de, at forspil til J.A.P Schulz’s melodier måske ikke er helt oplagte i denne udgivelse, og tilsvarende er det også et åbent spørgsmål, hvor Laubs melodier hører til i stilmæssig henseende.  Udgivelsen repræsenterer et ret konsistent stilunivers og henleder opmærksomheden på at holde stilbevidstheden i hævd i det liturgiske spil, og det er en væsentlig pointe – særligt når den som her åbenbarer sig i så aldeles fortrinlig musik.

NYE SALMER TIL BIBELENS BREVE Salmedigtergruppen med kælenavnet Holger-banden er nu efter ti år klar med en direkte opfølger til Lysets utålmodighed, denne gang ikke til kirkeårets GTlæsninger, men med epistelteksterne som afsæt. Holger Lissner har stået i spidsen for at udvælge en række nyere salmer, sådan at de to tekstrækker stort set er dækket ind, men de fleste af salmerne i Med kærlig hilsen er helt nye.

Holger Lissner, red. Med kærlig hilsen Eksistensen 2021 126 sider 200 kr. via eksistensen.dk

Af Monica Papazu Over for nye salmer til kirkelig brug rejser et principielt spørgsmål sig ofte: Er de nye salmer bedre – teologisk og litterært – end de gamle? Er det forsvarligt at pålægge menigheden at synge noget, der ikke er på højde med de gamle salmer, som de trofaste kirkegængere elsker, og som giver dem kontinuitet i livet og forbinder dem med de forrige generationer under kirkens tag?

Forlaget Eksistensen har udgivet samlingen Med kærlig hilsen: 86 epistelsalmer. Salmerne er forsynet med en angivelse af de episteltekster, de referer til. 13 digtere har bidraget til udgivelsen – heriblandt Lisbeth Smedegaard Andersen, Sten Kaalø, Inge Hertz Aarestrup – og 22 komponister, de fleste af dem danske, f.eks. Erling Lindgren, Christian Præstholm, Willy Egmose. >

Organist.org 1/2022 15


ANMELDELSE  Salmerne er ganske forskellige fra hinanden i stilen. Nogle afleverer deres budskab klart som det, der skal indprente sig i sind og sjæl, imens andre dyrker det lyriske og tegner stemningslandskaber. Deri angives en bevægelse væk fra den objektive lutherske salme, som fokuserer på læren og den teologiske forståelse, og som er renset for følelser.  Tendensen til subjektivisering er ikke uden farer for fællessangen, for i stedet for at være fælles i det, som tros på, bliver menigheden splittet i separate subjektiviteter. Blikket flyttes mod personlige følelser, som kirkegængerne ikke med nødvendighed kan identificere sig med.

MELODIER MED TYNGDE

I den nye samling er der brugbare salmer, for eksempel: Iben Krogsdals ydmyghedssalme Vi som lægger planer ud; Før tid og rum (Kristus som Guds billede) af Lisbeth Smedegaard Andersen; Helligånd, dit pust, din nåde af Jens Simonsen; og en fremragende dåbssalme af Holger Lissner med henvisning til Rom 6,3-11: Vi kommer til dåben.  Parallelt kan man give eksempler på gode melodier, som har modstået fristelsen til lette pop-klichéer, og som har tyngde:  Christian Præstholms koral (nr. 28) i en af de for den danske tradition karakteristiske taktarter (6/4), og som pendulerer mellem tonal og modal (d-mol og dorisk) og anvender en udtryksfuld hemiol for at afrunde satsen – det nye gror fra gamle rødder.

Den afdøde Peter Møllers koral (nr. 69), som ved sin taktart (3/4) og toneart (b-mol) understreger mysteriet: Ånd, når du daler, stilheden taler.  Og Asger Pedersens overbevisende sats (nr. 82), som bygger på et gentaget lille motiv og slutter på dominant. Gentagelsen udtrykker tålmodighed i forventningen: ”Stille, vent kun”, imens afslutningsdominanten har to funktioner: På den ene side åbner den mod det nye (”alt bliver nyt / i Himlen og på jorden”) og på den anden side, idet den henviser til tonika, fremhæver den ventetiden.

PAS PÅ DEN DYREBARE ARV

De menigheder, som er interesseret i nye salmer og melodier, bør vælge med stor omhu og sørge for, at det nye ikke kommer til at erstatte de indholdsrige og slidstærke salmer og de åndsbærende melodier, som er kirkens skat. Med hver ny salme, som indføres, er der fare for, at en traditionel salme (Luther, Grundtvig, Brorson, Aastrup osv.), som har bestået tidens prøve, glider ud.  De lutherske menigheder bør have i mente, at Martin Luther selv var bekymret for, at værdifulde salmer og melodier risikerede at forsvinde i jagten på det nye. Derfor udgav han de gamle katolske melodier og skrev: ”Disse sange og noder er dyrebare. Det ville være et skammeligt tab, om de skulle forgå”. Han advarede endda mod rastløse folk, som ”kun begejstres for det nye og bliver trætte af det, lige så snart det ikke længere er nyt”. Monica Papazu er organist i Asferg-Gassum-Spentrup Pastorat ved Randers

16

Organist.org 1/2022


ANMELDELSE

NYE INDGANGE TIL SANG MED KONFIRMANDER Kærkomment inspirationsmateriale byder på ideer for ethvert temperament, når det gælder salmesang med konfirmander. Af Lene Rom Frederiksen Med Mads Djernes og Christine Toft Kristensens bog Syng med konfirmander har vi fået et rigt materiale til at gøre konfirmander mere interesserede i salmesangen. Det kan være svært at inspirere en flok trætte teenagere for slet ikke at tale om at få dem til at synge med.  Bogen er opdelt i tre afsnit omfattende icebreakers, stemmeopvarmning, fortællinger og aktiviteter til 15 udvalgte salmer fra reformation til nutid og forskellige lege til salmer. Med inspiration fra SSB/bodypercussion, teatersport og lege er der mange gode idéer til at gøre undervisningen mere fysisk og til at få generte unge til at turde lege sammen og også til at forstå salmernes tekster.  Der er måske nok tale om kendte idéer, men her anvendes de på nye måder, som er tilpasset målgruppen og situationen, og det gør det også lettere at komme i gang med at bruge dem. Jeg har heldigvis haft mulighed for at prøve en del af materialet af på mine egne konfirmander, som for de flestes vedkommende syntes, det var sjovt at bevæge sig til melodierne, og finde rim.  Der er tale om et rigtig godt materiale, hvor både præster, organister, sognemedhjælpere m.fl. kan hente inspiration. Alle kan finde idéer, der passer til deres temperament og arbejdsmetoder. Jeg glæder mig meget til at arbejde videre med materialet, som varmt kan anbefales.

Christine Toft Kristensen, Mads Djernes Syng med konfirmander Eksistensen 2021 170 sider spiralryg 230 kr. hos eksistensen.dk SALMER Nu fryde sig hver kristen mand Nu rinder solen op af østerlide Op, al den ting Hil dig, frelser og forsoner Nu falmer skoven trindt om land I østen stiger solen op Se, nu stiger solen Du, som har tændt millioner … Menneske, din egen magt Spænd over os dit himmelsejl Du kom til vore runde jord Du satte dig selv i de nederstes sted Guds nåde er en vintergæk Hvem er Gud Troen er ikke en klippe

Organist.org 1/2022 17


UDGIVELSER

FLERE NYE NODER OG BØGER Ved Filip Graugaard Esmarch

Lasse Toft Eriksen 350 salmeforspil Forlaget Mixtur 2021 264 sider 449 kr. fra noder.dk

Tilbage i 2014 udgav Lasse Toft Eriksen en samling med 160 forspil, som nu er vokset til mere end det dobbelte. Samlingen præsenterer således forspil til alle de salmer, komponisten er stødt på i sit virke som organist, fremgår det af forordet. Han har i øvrigt revideret og forkortet en del af forspillene i den første samling.  ”Her er mange forspil, som jeg let kan få klar, selv med en kort øvehorisont (…). Samlingen er spækket med overraskende modulationer, underfundige og smukke musikalske ideer (…). Der var så få forspil, der ikke lige faldt i min smag, at det slet ikke er værd at nævne,” skrev Christa Nyborg dengang i sin anmeldelse af 2014-udgivelsen.  Bagerst i 350 salmeforspil er en række af forspillene gengivet i en dybere toneart. Ivar Mæland og Arne Rodvelt Olsen Herre, for deg vil jeg spille og synge Lyche Musikkforlag 2020 88 sider NOK 225 hos musikkforlagene.no

18

Med denne samling, som har undertitlen ”Orgelmusikk til gudstjeneste og konsert”, følger de to komponister op på et samarbejde i 1980’erne omkring lignende udgivelser, denne gang med i alt 26 stykker, primært orgelkoraler. Arne Rodvelt Olsen er tidligere domorganist i Tønsberg, og Ivar Mæland vil de fleste huske som rektor ved Vestervig Kirkemusikskole. Fire af hans stykker er da også ”fra dansk tradition”, men en række af samlingens øvrige melodier kender vi bestemt også herhjemme. Kåre Nordstoga 12 Folketonepreludier for Orgel Lyche Musikkforlag 2021 82 sider 198 kr. via noder.dk

Findes der noget smukkere i den skandinaviske kirkemusiktradition end de norske folketoner brugt til salmer som Med Jesus vil eg fara, Eg veit i himmerik ei borg og Jesus, din søte forening å smake? Denne samling byder på præludier over 12 af slagsen komponeret af Oslos domkantor. Relativt krævende. Gennemsyn muligt på musikkforlagene.no

Philip Faber DR PigeKoret (div. enkeltnoder) Edition S 2021 30 kr./stk. via edition-s.dk

Organist.org 1/2022


UDGIVELSER Ny udgivelsesserie med arrangementer af sange og salmer for lige stemmer lavet til DR’s kor. Ifølge præsentationen fra forlaget vil serien rumme både nye og gamle arrangementer sunget af både DR Pigekoret og DR Juniorkoret, men den omfatter i første omgang udelukkende arrangementer af pigekorets nuværende dirigent, Philip Faber.

De udgivne salmer er indtil videre: Blomstre som en rosengård, Det kimer nu til julefest, Mit hjerte altid vanker, Vær velkommen, Herrens år (nytår), Her vil ties, her vil bies, Påskeblomst! hvad vil du her?, Den mørke nat forgangen er, Lysets engel går med glans og Min Jesus, lad mit hjerte få.

Andre interessante udgivelser Nogle af følgende udgivelser, som alle er fra 2021, vil vi senere omtale nærmere. Noder •  Lasse Toft Eriksen: 25 enkle orgelstykker, Mixtur 2021, 52 sider, 299 kr. •  Thomas Lennert: Små orgelstykker 3, egen udgivelse 2021, 40 side, 179 kr. •  Frans Bak: Korsange, Wilhelm Hansen (36 SATBsatser, 88 sider, 149 kr.) •  Mads Granum: Stille eksplosioner. 20 nye melodier af Mads Granum (sanghæfte), Egen udgivelse (24 sider, 50 kr.) •  Mads Granum: Stille eksplosioner. 20 rytmiske satser for orgel og klaver, 8 nye korsatser for blandet kor og lige stemmer, Egen udgivelse (72 sider) •  Flemming Friis: Danske motetter; Rosenmysterium, Mixtur (64 sider, 149 kr.) •  Niels la Cour: 8 Nye salmemelodier - Salmesatser for orgel, Mixtur (16 sider, 99 kr.) •  Niels la Cour: Fred hviler over land og by og 3 andre nye salmemelodier - for pige-, drenge- eller damekor, Mixtur (12 sider, 99 kr.) •  Niels la Cour: Fred hviler over land og by - 3 Arrangementer for herrekor, Mixtur (12 sider, 59 kr.) •  Niels la Cour: Fred på jorden. Tre danske motetter for blandet kor a cappella, Mixtur (24 sider, 119 kr.) •  Merete Kuhlmann: Te Deum for ligestemmigt kor, trompet og orgel, Mixtur (16 sider, 149 kr.) •  Karsten Gyldendorf: Op, glædes alle, glædes nu (blandet kor, trompet og orgel), Mixtur (4 sider, 24 kr.) •  Karsten Gyldendorf: Forunderligt at sige (sopran, tenor, trompet og klaver), Mixtur (6 sider, 34 kr.)

•  Karen Gramkow Johansen: Himmel og jord, Dansk Sang (12 sange for børne- og juniorkor, 112 kr.) •  Jesper Fink-Jensen: Hil dig, Frelser og Forsoner: En påskekantate, Egen udgivelse (44 sider, 35 kr., se scholasilex.dk) •  Peter Weincke, red.: Kristi fødseldag (liturgisk recitativ til juletiden), Mixtur (12 sider, 89 kr.) •  Oxford Solo Songs – Christmas (High/Low Voice, Piano), Oxford University Press (72 sider, 229 kr.) •  Karsten Klomp: Organ plus one: Advent/Christmas, Volume 2, Bärenreiter (62 sider, 249 kr.) •  Naji Hakim: Variationen über “Freu dich sehr, o meine Seele” (Skriv dig, Jesus, på mit hjerte), Schott Music (16 sider, 149 kr.) •  Andreas Willscher, Hans-Peter Bähr, red.: Communions der französischen Romantik (orgel-nadvermusik, fransk romantik), Butz Verlag (80 sider, 249 kr.) Bøger •  Linda Vilhelmsen: Når børn synger, hva’ gør vi – i virkeligheden?, Dansk Sang (300 kr.) •  Malene Rigtrup & Morten Kjær: Vokal improvisation og fortolkning, Ørehænger (78 sider, 199 kr.) •  Torkil Baden: Bach og hans orgelunivers, Lyche musikkforlag (NOK 325, se musikkforlagene.no) •  Sören Ekebjörns: Fullt verk – En bok om orgelregistrens namn, Wessmans Musikförlag (58 sider, 150 kr.) •  Iris Rieg: Fire and Colour – Modern chorale harmonization and free improvisation, Bärenreiter (78 sider) •  Per Rasmus Møller: Klokkespil i Danmark, Multivers (416 sider, 350 kr.), se omtale på bagsiden.

Organist.org 1/2022 19


2022 FORÅR

Løgumkloster Kirkemusikskole Nodeskrivningskursus i Finale 1 - for begyndere v/ Søren Birch Torsdag d. 10. februar i Løgumkloster Korlederkursus for viderekomne v/ Søren Birch 4 fredage: 4. februar, 4. marts, 8. april og 29. april i Løgumkloster Arrangement for orgel og udførelse af rytmiske salmer på orgel v/ Bjørn Elkjer 3 Fredage: 11. marts, 1. april og 22. april i Løgumkloster Babysalmesang 2 v/ Anne Mette Riis 23.– 25. marts i Løgumkloster Klaverkursus i mange stilarter Becifring og brugsklaver v/ Bjørn Elkjer 4 fredage: 4. marts, 25. marts, 8. april og 29. april i Løgumkloster Nodeskrivningskursus i Finale 2 - for let øvede og viderekomne v/ Søren Birch Torsdag d. 28. april i Løgumkloster Kirkemusikkursus for kirkesangere og organister på Løgumkloster Højskole v/ bl.a. lærere fra kirkemusikskolerne Søndag d. 26. juni - lørdag d. 2. juli

Sjællands Kirkemusikskole Klaverledsagelse i mange stilarter v/ Mads Granum 6 mandage fra 10. januar i Frederiksberg Salmer i nærvær - at synge med demensramte v/ Anne-Mette Riis fredag d. 21. januar i Hedehusene Repertoiredag for kirkesangere Lørdag d. 26. februar i Roskilde Babysalmesang i Helsingør v/ Anne-Mette Riis 5 mandage fra 7. marts ORGEL + 1 - Orgel og trompet v/ Dorthe Zielke og Søren Johansen Mandag d. 14. marts i København Påske og pinse i kirken med førskolebørn v/ Anne-Mette Riis Fredag d. 18. marts i Roskilde

Repertoiredag for kirkesangere med fokus på barokmusik v/ Bente Hogrefe-Nielsen Lørdag d. 2. april i Roskilde Nyere salmer i dans og bevægelse v/ Anne-Mette Riis Fredag d. 16. september i Roskilde

www.kirkemusikskole.dk


2022 FORÅR

Vestervig Kirkemusikskole

Øvrige efteruddannelser

PR for kirkemusikken i medierne v/ journalist og grafiker Svend Løbner Webinar 2., 8. og 14/3 kl. 19.30 - 21.30

Uddannelserne

Mindset træning – bliv bedre til at vise hvad du kan, v/ Margrethe Smedegaard 3 torsdage: 10/2, 3/3 og 31/3 kl. 15 - 17 på Stjernen, Vejlby Centervej, Aarhus Nodeskrivning i Sibelius v/ Ivan Olsen 3 mandage: 7., 21. marts og 4. april kl. 12.30 - 16.30 i Folkekirkens Hus, Aalb. Fra fællessang til flerstemmig sang Enkle korsatser for voksenkor Kursusdag v/ Erik Sommer Mandag d. 28. marts i Vestervig Rehabilitering af sang- og talestemmen v/ sang- og stemmepædagog Pia Fog Onsdag d. 6. april kl. 10 - 16 i Helligåndskirken, Aarhus Salmesang med demensramte v/ Christine Toft Kristensen og Mette Gautier - Fredag d. 29. april i Vestervig Folkekirkens liturgi - Teori og praksis v/ lektor Jørgen Kjærgaard Mandag d. 2. maj i Vestervig

Orgel og Korledelse Sang Sang og Korledelse Ansøgningsfrist 1. marts

Eksamensfri undervisning og efteruddannelse i hovedfagene orgel og sang Ansøgningsfrist 1. maj www.kirkemusikskole.dk

Den statslige kompetencefond Støtte til ”Fagspecifikke kurser” Der kan søges løbende www.kompetenceudvikling.dk

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR arrangerer kurser i samarbejde med KIRKEMUSIKSKOLERNE

Musik for det lille orgel i landsbykirken Inspiration til repertoire for ét manual. v/ organist Lars Nørremark Lørdag d. 21 maj kl. 10 - 16 på Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus

www.kirkemusikskole.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER WWW.FUK.DK


Kirsten Skau Pedersens rejselegat for organister Overvejer du at tage til udlandet for at opkvalificere dig som organist? Så kan dette nye legat være en spændende mulighed. I april 2022 vil de to første rejselegater blive uddelt. Ansøgning sker via hjemmesiden, og fristen er mandag den 17. januar 2022. Ansøgningen skal som minimum indeholde oplysninger om uddannelsesformål, lærer, hidtidige uddannelser og kurser samt budget for omkostninger. Læs mere på www.organist.org

47 koncertudbydere med 125 koncertforslag

Jochen Brusch og Sven-Ingvart Mikkelsen Violin og Orgel

Retro Rock - rockklassikere i spektakulære transskriptioner Bach to Rock – fra gamle Bach til gamle rockklassikere Nordisk romantisk musik - Vivaldi: De fire Årstider Programmerne kan spilles i alle kirker uanset orglets størrelse Sven-Ingvart-Mikkelsen, tlf 4087 7452, email: organistmikkelsen@gmail.com Jochen Brusch, tlf 0049 1726578467, email: jochen.brusch@gmx.de

22

Organist.org 1/2022


Ord der rammer som en lussing eller lige i hjertet

Music and Poetry-concert med Hanne Jul Jakobsen, forfatter og præst i Møllevangskirken, Aarhus, Niels Bo Emgren, baryton og Lene Buch Rasmussen, pianist. Se mere om os på vores Facebookside ”Sat på spidsen” Honorar 9.000 plus transport Kontakt: Lene Buch Rasmussen, e-mail: lenebuchrasmussen@gmail.com eller på tlf: 22774912.

ANDREAS TOPHØJ & RUNE BARSLUND Skandinaviske og keltiske fortællinger i musik og ord “Andreas and Rune made such an amusing duo ... witty stories and throw away comments that had the entire room bursting out in laughter” – www.froize.co.uk Tlf. 23 83 14 08 · info@andreasrune.dk · www.andreasrune.dk

Organist.org 1/2022 23


FORLAGET MIXTUR

NETOP UDKOMMET 249,00 kr.

Forspilsudgivelser på Forlaget Mixtur: FMX 01-025

Philip Aggesen 30 salmeforspil og ledsagesatser

FMX 01-026

Steen Wrensted Jensen 30 salmeforspil og ledsagesatser

FMX 01-029

Peter Arendt 33 salmeforspil

FMX 01-030

Birgitte Skovmand 35 salmeforspil og intonationer

LASSE TOFT ERIKSEN

350 SALMEFORSPIL

FMX 01-035

Anne Kirstine Mathiesen 31 salmeforspil og ledsagesatser

FMX 01-036

Ejvind Amorsen 30 salmeforspil

FMX 01-038

Lasse Toft Eriksen 350 salmeforspil

FMX 01-032

Når dagen hælder Koralbog med salmeforspil til begravelser

MADS HØCK

Siden 2004 er den kendte messe fra Peterskirken julenat blevet indledt med en særlig melodi til den såkaldte Kalenda, Proklamationen om Kristi KRISTI fødsel, der trækFØDSELS DAG ker tråde tilbage til 1500-tallets Rom. Proklamationen udgives her for første gang på dansk med en grundig introduktion om dens historie. Musikken er velegnet som solosang og kan bruges til koncert eller som introitus i advents- og juletiden. ___________________________

60 BAROKFORSPIL

i duo- trio- og aria-stil

___________________________ Proklamationen om Kristi fødsel

musikalsk tilrettelagt og på dansk ved Peter Weincke

___________________________

© Forlaget Mixtur

FORLAGET MIXTUR FMX 06-002

1

449,00 kr.

FORLAGET MIXTUR FMX 01-022 FORLAGET MIXTUR FMX 01-039

FMX 06-002, 12 sider, A4 hæftet, 49,00 kr. FORLAGET MIXTUR

FORLAGET MIXTURFORLAGET MIXTUR

8 nye korudgivelser Niels la Cour

350 salmeforspil Lasse Toft Eriksen

60 barokforspil Mads Høck

I 2014 udkom Lasse Toft Eriksens forspilssamling ”160 salmeforspil”. Nu udkommer samlingen i en revideret og kraftigt udviddet version med 350 salmeforspil til salmebogens salmer. Forspillene spænder vidt i både stil og sværhedsgrad lige fra simpel to-stemmighed til det større romantisk-inspirerede. En lang række af salmerne bringes både i høj og dyb toneart.

Mads Høck har mange års erfaring som underviser i liturgisk orgelspil. Et resultat heraf er denne nye udgivelse med 60 barokforspil i duo-, trio- og aria-stil, hvor han på smukkeste vis demonstrerer hvordan salmebogens ”baroksalmer” kan indledes med et forspil i højbarokkens stil (alla Bach eller Telemann). Bogen indledes med en tekstdel, der beskriver stilarten og hvordan man også selv kan arbejde med den.

FMX 01-038, 264 sider, A4 spiralindbundet

FMX 01-039, 64 sider, A4 hæftet

Komponisten Niels la Cour er kendt af mange for sin stemningsfulde melodi til “Fred hviler over land og by”. Nu udkommer hele otte hæfter med større og mindre korværker skrevet igennem mange år: Fire hæfter med større korværker og fire hæfter med mindre salme- og 8 Nye salmemelodier korsatser der alle indeholder den kendte “Fred hviler over land og by”. NIELS LA COUR

for blandet kor a cappella

FORLAGET MIXTUR

Lærebog i orgelpædagogik Katrine Immerkjær Kristiansen

Undervisning af børn og unge i orgelspil er, takket være Katrine Immerkjær Kristiansen, blevet mere og mere udbredt herhjemme. Hendes nye lærebog i orgelpædagogik giver tips og tricks til alle der underviser eller gerne vil i gang med at undervise i orgel. Bogen indeholder tekster, nodeeksempler, spil, lege, et paporgel og meget andet. FMX 01-037, 44 sider, A4 hæftet

249,00 kr.

info@noder.dk +45 86 13 66 55 facebook.com/noderdk

Stormgade 48 6700 Esbjerg Denmark www.noder.dk


Særtilbud 560 intonationer - alle 3-stemmige -

af Ole Ugilt Jensen

Samlingen dækker hele

KORALBOG TIL DDS 2003 og er i øvrigt supplement til

Tillæg til Den Danske Koralbog Et godt værktøj at have i reolen, hvis tiden er knap

Normalpris kr. 375,00

Tilbud kr. 195,00 Begrænset lager Se eksempler fra bogen på www.nodehandleren.dk

NODEhandleren

Bent Påske Tlf. 21 21 20 78 paaske@nodehandleren.dk

Organist.org 1/2022 25


Danhild 44 Hauptwerk

Danhild Notemanager

Danhild Etude øveorgel Kr. 56.850.-

Danhild 44 Hauptwerk Dansk Hauptwerk udvidelse til dit øveorgel. 44 stemmer - 18 akustiske rumklangsmuligheder - leveres med alle licenser Kan installeres på under 10 minutter. Samlet pris Kr. 24.850.-

Danhild Notemanager En super løsning for nodevisning og redigering - 23” touchskærm med integreret computer - A3 scanner og transport taske Samlet pris Kr. 14.850.Alle priser er inkl. 25% moms DANHILD, Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle. Tlf.: 75 86 41 00 - 31 68 12 30 - lh@danhild.com - kirkeorgel.dk

26

Organist.org 1/2022


Sibelius

D et m est sol gte n odeprogram i D an m ark. Si bel i u s, som vedvaren de l i cen s fra

1 . 1 95,-

Speci al pri s ti l organ i ster og ki rker

2. 495,-

Dorico Pro 4

H vi s du al l erede h ar Fi n al e / Si bel i u s 1 . 395,-

Finale 27

Speci al pri s ti l organ i ster i jan u ar

2. 395,-

Fi n al e 27 u pdate fra æl dre versi on er 1 . 049,-

PriMus

ANDREASENSEMBLET Klassisk musik er et sanseforkælende univers, som alle fortjener at have adgang til, og det behøver ikke at være så kringlet. Derfor har Andreasensemblet skabt konceptet Classic Light for øjte og orgel/klaver. Ensemblet har medvirket i et stort antal højmesser og koncerter de seneste 25 år, samt indspillet 2 CD’er. Vi tilbyder en koncert i jeres kirke eller sognehus.

E kstrem t l et. Frem ragen de dan sk m an u al . P ri M u s Li gh t ti l organ i ster

P ri M u s P rofessi on al ti l organ i ster

60 60 90 83

695,-

1 . 595,-

indigo –

n oder@ i n di go2. dk

www. i n di go2. dk /n oder

HAR DU OVERVEJET EN ANNONCE I BLADET? Med en annonce i Organist.org når du ud til mere end 500 PO'er/KMOK'er, som er i stilling, samt en masse andre organister, som læser bladet på nettet. En annonce i denne størrelse koster kun 700 kr. + moms. Din annonce kan naturligvis også være større, eller den kan have form af en ganske lille tekstannonce. Se mulighederne på organist.org under ”Foreningen” > ”Fagblad” > ”Annoncer og redaktion”

Jan Aagaard, er uddannet musikpædagog i 1979 og diplomeksamen i 1980 fra det fynske musikkonservatorium. Efterfølgende studier i udlandet og solistklasse ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med debutkoncert i 1983. Niels Koll er er uddannet organist fra Det Fynske Musikkonservatorium i 1980, derefter studier hos Peter Møller og senere videregående studier i Holland. Har siden 1980 været ansat i Bregninge Kirke på Tåsinge. www.andreasensemblet.dk Niels Koll, tlf. 2165 3082 / org.nielskoll@gmail.com Jan Aagaard, tlf. 4027 9070 / aagaardj@hotmail.com

Organist.org 1/2022 27


BACHS CELLOSUITER – Anker Sigfusson Jeg er uddannet cellist fra Det Jyske Musikkonservato­ rium med Diplom­eksamen i 1990. Jeg har været fastansat cellist i Aalborg og Sønderjyllands symfoni­ orkestre fra 1991 til 1996. Siden 1998 har jeg optrådt utallige gange som solist og kammermusiker i bl.a. danske kirker. Bachs Cellosuiter er unikke og ikke blot ”cello­reper­ toire”. Derfor besluttede jeg i 2015 – som den eneste cellist i verden mig bekendt – udelukkende at fokusere på Bachs 6 fantastiske solosuiter for at opnå ultimativ fordybelse og perfektionering af suiterne. Jeg har spillet mindst 3 cellosuiter dagligt siden 2015 og det er yderst interessant at iagttage, hvordan suiterne positivt udvik­ ler sig konstant over tid, måned efter måned, år efter år, trods mine 57 år :­) Visionen er at spille 3 suiter dagligt til mine dages ende :­) Kunne I tænke jer en koncert i jeres kirke med to Bach-cellosuiter? Koncerten vil vare ca. én time. Honorar: 7000 kr. alt. inkl.

www.cellomusik.dk Tlf. 22 64 66 58

EN HYLDEST TIL ETTA CAMERON – Koncert med gospel, evergreens og pop FRA GRUNDTVIG TIL KIM LARSEN – Koncert med jazzfeeling og fællessang JULEKONCERT – Amerikanske og danske juleklassikere

STEVEN HART

– en stor musikoplevelse Dansk sanger med amerikansk / afrikansk baggrund og utallige optrædener herhjemme. Sanger i Etta Camerons eget kor og solist ved mange velbesøgte kirke-arrangementer. INFO/MUSIK/VIDEO: www.stevenhart.nu tlf. 2346 5200 · stevenhart@mail.dk

28

Organist.org 1/2022


Immanuelskirken i Kolding

Orgel fra Ry kirke (M&S 1975), ombygget/udvidet, opstillet i Immanuelskirken i 2021 11 stemmer, HV – BV – P

MARCUSSEN & SØN · ORGELBYGGERI A/S STOREGADE 24 · DK-6200 AABENRAA Telefon +45 74 62 23 50 E-mail: info@marcussen-son.dk Organist.org 1/2022 29 www.marcussen-son.dk


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i Organist.org nr. 6, 2021, side 34. Teksten ligger også på organist.org under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. (OBS: overenskomsten gælder ikke ved ansættelse i valgmenigheder). Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: •  Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. •  Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. •  Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. •  Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se organist.org).

ORGANIST TIL ØLSTYKKE SOGN, FREDERIKSSUND PROVSTI, HELSINGØR STIFT EN STILLING som organist i Ølstykke Sogn er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 32 timer pr. uge. SOGNET har to kirker (Ølstykke Kirke fra ca. 1175 og Udlejre Kirke fra 1991) og er kendetegnet ved sin størrelse på ca. 15.000 borgere og 12.000 medlemmer af folkekirken. Der er til betjening i kirkerne fire præster, tre kirketjenere og to kirkesangere. ORGLET i Udlejre Kirke er udført af P.G. Andersen & Bruhns Orgelbyggeri ApS. Det har i alt 1.242 piber, to manualer, pedal og 22 stemmer. Orglet i Ølstykke Kirke er et Marcussen-orgel fra 1984 og har 17 stemmer (13 + 2 todelte).   Der er i Udlejre Kirke i 2021 anskaffet flygel (Shigeru Kawai) til brug i kirkerummet. Den store sal i Udlejre Kirke har desuden eget flygel til brug ved sangdage mm. Sognecenteret ved Ølstykke Kirke har ligeledes flygel. Der er mulighed for el-klaver.

30

ANSØGER SKAL indgå i et godt samarbejde med sognets anden organist og sognets ansatte. Vi håber meget, at du vil fortsætte det gode samarbejde præster og organist imellem. Stillingen vil indebære bl.a. musikledsagelse til søn- og helligdags gudstjenester, børnegudstjenester, kirkelige handlinger (f.eks. ved udendørs vielser inden for sognets grænser), betjening ved handlinger på plejehjem og sognearrangementer. Sognet har årligt flere koncerter, hvor du også forventes at deltage og være en aktiv medspiller i forbindelse med dels aktiv medvirken dels kontakt til kunstnere. Herunder vil der forekomme musikledsagelse ved festhøjmesser o.lign. i samarbejde med andre musikere. Stillingen omfatter også medvirken ved bl.a. konfirmandundervisning og aktiviteter forbundet med skoletjenesten. VI FORVENTER, at du mestrer både klassisk kirkemusik og moderne rytmisk kirkemusik og kan til begge benytte både orgel og klaver/flygel.

Organist.org 1/2022


STILLINGER   Sognet har for nærværende ikke et kor, men påtænker at skulle etablere et sådant – evt. som voksenkor eller børnekor. Vi forventer, at du vil kunne være en aktiv medspiller til dette. DER VIL VÆRE PRØVESPIL, hvilket vil blive oplyst, når ansøgninger er modtaget og behandlet.

ANSØGNING med relevante bilag sendes på mail til 7409fortrolig@sogn.dk senest 14. januar 2022 kl. 12.00, men meget gerne før. Samtaler og prøvespil forventes i uge 3/4 2022.

Ølstykke Kirke Foto: Claude David/Wikimedia Commons

ÅRSLØNNEN for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 284.800,88 kr. – 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,12 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner). Dertil kommer årligt OK18-tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.   Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. og 387.310,88 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. og 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.   Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel- og korledelse (tidligere PO-

NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås ved kontaktperson Lotte Nielsen (tlf. 23473871), organist Sverre Larsen (tlf. 26130664) eller menighedsrådets formand Jesper Helsø (tlf. 20109720).

Foto: Orfeus/Wikimedia Commons

ANSÆTTELSEN af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/ kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.   Ansættelse af en uddannet organist vil for PO/ KMOK-organister være omfattet af Organistoverenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10 og vil for DOKS-organister være omfattet af Protokollat til overenskomst for akademikere i staten mellem Kirkeministeriet og AC.   Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk   Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 31.089,97 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.   Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.10.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.   Der vil – efter aftale – blive indhentet børneattest og mulige referencer.

Udlejre Kirke

Organist.org 1/2022 31


STILLINGER

ORGANIST/KIRKEMUSIKER TIL EJSTRUP OG GLUDSTED KIRKER, IKAST-BRANDE PROVSTI, VIBORG STIFT EJSTRUP-GLUDSTED MENIGHEDSRÅD SØGER en ny organist/kirkemusiker med tiltrædelse 1. marts 2022 eller snarest derefter. DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER vil være at •  varetage den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger •  spille både traditionel kirkemusik og rytmisk musik •  medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og i sognenes øvrige aktiviteter •  medvirke ved handlinger på plejehjem •  deltage og være aktiv i udvalg som arrangerer koncerter/musikarrangementer •  lede et kirkekor •  medvirke ved babysalmesang. VI FORVENTER, at du •  har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med præst, menighedsråd, øvrige medarbejdere og frivillige tilknyttet Ejstrup og Gludsted sogne. •  er kirkeligt engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet •  kan transponere. VI TILBYDER •  en stilling på 28 timer/uge •  en stilling, hvor der med den rette organist/ kirkemusiker er gode udviklingsmuligheder •  en fleksibel medarbejderstab •  et godt og samarbejdende arbejdsmiljø. ORGEL 1 er med 1 manual og 7 stemmer. Orgel 2 er med 3 manualer og 52 stemmer. ANSÆTTELSE AF en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.   Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk

32

kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 317.853 kr. – 387.311 årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.   Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 306.709 årligt (nutidskroner). Basisløntrin 2 udgør kr. 322.247 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 31.089,97.   Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.   Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 284.801kr. – 416.247 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103 kr. (nutidskroner). OK-tillæg udgør årligt 947,19 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås inden ansættelsen mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.   Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk NUVÆRENDE TJENESTEMANDSANSATTE organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jens Erik Skals på te-

Organist.org 1/2022


STILLINGER lefonnummer 2327 7742 eller mail jenserikskals@ gmail.com eller formand for Ejstrup-Gludsted menighedsråd Hans Erik Møller, tlf. 2266 8814. ANSØGNING, CV og relevante bilag sendes samlet i en PDF-fil på mail til 8000fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 12. januar 2022 kl.12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag d. 20. januar. Vi vil til samtalen anmode om at få lov til at indhente referencer. Ansættelsen vil have 3 mdr. prøvetid, og der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Fotos: Claude David/Wikimedia Commons

Fotos: Claude David/Wikimedia Commons

Ejstrup Kirke

Gludsted Kirke

Uddannelse til organist, kirkesanger og kirkekorleder Undervisning på basislinjer og eksamenslinjer Basislinjer: • Sang • Orgel

Eksamenslinjer:

• Kirkemusiker med orgel og korledelse • Kirkemusiker med sang • Kirkemusiker med sang og korledelse

rist: dingsf Tilmel s 2022 1. mart

Løgumkloster Kirkemusikskole lkms@km.dk Tlf. 74 74 40 70 Sjællands Kirkemusikskole sjkms@km.dk Tlf. 46 32 03 08 Vestervig Kirkemusikskole vvkms@km.dk Tlf. 97 94 16 85

Find mere information og tilmeld dig på:

www.kirkemusikskole.dk Organist.org 1/2022 33


STILLINGER

ORGANIST TIL BLOVSTRØD KIRKE, HILLERØD PROVSTI, HELSINGØR STIFT Vores meget vellidte organist har desværre fået en ny stilling, og derfor søger vi en ny organist. STILLINGEN er på 28 timer pr. uge, men sognet er i vækst og på længere sigt regner menighedsrådet med, at stillingen vil komme op i tid. ORGANISTEN SKAL varetage følgende opgaver: •  Orgelspil ved alle højmesser og kirkelige handlinger •  Bistand til kirkens spire-, børne- og voksenkor i forbindelse med korenes optrædener og prøver •  Orgelspil ved korte, ugentlige andagter i forbindelse med konfirmationsundervisningen •  Musikledsagelse ifm. arrangementer i sogne­ gården, herunder foredrag og øvrige sogneaftener •  Deltagelse i kirkens musikudvalg med henblik på planlægning af koncerter mm. •  Rådgivning og indflydelse i forbindelse de sidste detaljer omkring anskaffelsen af kirkens nye orgel. KIRKEN FÅR ET NYT ORGEL fra Frobenius Orgelbyggeri inden for de næste par år. Orglet er allerede tegnet og har 15 stemmer og to manualer (Kirkens nuværende orgel er et Jensen og Thomsen-orgel på 7 stemmer med ét manual men en selvstændig Subbas 16’).   I perioden, hvor det nye orgel opsættes, afholdes gudstjenester i sognegården, og organisten skal i nogle måneder spille på et flygel til disse gudstjenester. DER BOR 3.841 indbyggere i Blovstrød Sogn, heraf er 2.844 medlemmer af folkekirken. I 2020 var der 42 dåb ved kirken og 38 bisættelser og begravelser. Dåb samles så vidt overhovedet muligt på én lørdag om måneden. Der er cirka 7 vielser om året.   Kirken nyder en god opbakning i sognet, og der er en god kontakt til de nærliggende skoler og børneinstitutioner. Der er ikke noget plejehjem i sognet. KIRKEN HAR ansat en underviser til babysalmesang en gang om ugen. Derudover er der til kirken knyttet tre meget velfungerende kor: et spirekor for 0.-2.

34

klasse, et børnekor for 3.-5. klasse samt et voksenkor. Organisten spiller en aktiv rolle i forbindelse med børnekorene og står for at lede voksenkoret.   I det hele taget er det menighedsrådets ønske, at den nye organist skal gå aktivt ind i det rige liv, der er omkring kirken, som har følgende ansatte: én fuldtidspræst, én halvtidspræst, én kirkesanger, én korleder, én kirketjener, én sognegårdsbestyrer og én graver.   Kirkebygningen, hvoraf den ældste del er fra omkring 1100-tallet, står over for en snarlig renovering, og det er i den forbindelse det nye orgel også sættes op. ANSÆTTELSE sker ved Blovstrød Sogns Menighedsråd beliggende Kærvej 20 3450 Allerød.   Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.   Ansættelse af en uddannet organist vil for PO/ KMOK-organister være omfattet af Organistoverenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10 og vil for DOKS-organister være omfattet af Protokollat til overenskomst for akademikere i staten mellem Kirkeministeriet og AC.   Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk   Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. ÅRSLØNNEN for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 284.800,88 kr. – 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Organist.org 1/2022


STILLINGER ANSØGNINGEN sendes til 7449fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest d. 15. januar 2022 kl. 12:00.   Vi ser frem til din motiverede ansøgning bilagt CV og eventuelle eksamenspapirer. PRØVESPIL OG SAMTALER forventes at foregå i uge 4. TILTRÆDELSE pr. 1. februar 2022 – eller snarest muligt derefter.

Foto: Ramblersen/Wikimedia Commons

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. – 387.391,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.   Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.846,79 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke (nutidskroner). OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.   Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Mathias Harding på 29 88 78 15 eller Kristine Krarup Ravn på 29 91 12 68.

ORGANIST TIL HILLERSLEV, KÅSTRUP OG SENNELS KIRKER, THISTED PROVSTI, AALBORG STIFT VILD NATUR, HØJT TIL LOFTET, VIND I HÅRET – OG GODE ORGLER til den organist eller anden musiker, der søger til Hillerslev, Kåstrup og Sennels Kirker i Thy.

•  menighedsråd, der prioriterer musik og koncerter, •  landsby i vækst, •  åbenhed over for nye mennesker og idéer, •  mulighed for efter-/uddannelse lokalt.

KUNNE DU TÆNKE DIG at være vores nye organist, kan vi tilbyde •  30 timer bl.a. i selskab med to præster, to gode flygler og orgler, •  mange muligheder at plukke iblandt, forfølge og dermed præge, •  gode viljer til samarbejde, •  god opbakning fra sang- og musikglade menigheder,

Læs hele stillingsbeskrivelsen på vores hjemmeside, www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk HAR DU LYST til at indgå i samarbejde med præsterne om at skabe den bedste gudstjeneste og kirkeliv i Hillerslev, Kåstrup og Sennels Kirker, så send din ansøgning senest den 21. januar 2022 til 8644fortrolig@sogn.dk. Vi glæder os til at høre, hvad du kan og har af idéer, for vi har albuerummet.

Organist.org 1/2022 35


STILLINGER KOM MEGET GERNE og besøg os for at opleve, hvem vi er, hvordan her er at være, se og føle kirkerne og instrumenterne. Kontakt sognepræst Sigrid Wilbrandt Kjær på 51505035 eller sikj@km.dk.   Få et indtryk af området på www.thisted.dk ANSÆTTELSEN af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/ kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.   Ansættelse af en uddannet organist vil for PO/ KMOK-organister være omfattet af Organistoverenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10 og vil for DOKS-organister være omfattet af Protokollat til overenskomst for akademikere i staten mellem Kirkeministeriet og AC.   Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk   Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. ÅRSLØNNEN for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 284.800,88 kr. til 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,12 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner). OKtillæg på 947,19 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.   Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. og 387.391,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillæg-

get udgør årligt mellem 40.896,13 kr. og 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.   Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 31.089,97 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.   Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.10.2021 for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Hillerslev Kirke

Kåstrup Kirke

Sennels Kirke

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på organist.org, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Nogle stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

36

Organist.org 1/2022


Forsikring

TJM Forsikring dækker hele familien De små, de store, de unge, de firbenede… Vi har forsikringer til alle. Læs mere på TJM-forsikring.dk/forsikringer. Sammenhold betaler sig

Lægehotline o g dyrlægehotlin e – hjælp lige ved hånden


MEDLEMMER

NYE MEDLEMMER   Per Rathje, Sortemosevej 70, 2730 Herlev

UDNÆVNELSER/NYT JOB   Tove Barrett, Falkevej 6, 8210 Aarhus V – pr. 1.12.2021 ansat ved Rud og Voldum Kirker, Aarhus Stift

RUNDE FØDSELSDAGE   Allan M. Diehl, Hallebyorevej 64, Hallebyore, 4450 Jyderup, 60 år den 25. februar 2022   Cecilie Harbo Pedersen, Mølleager 7, 8530 Hjortshøj (Trige, Ølsted og Spørring Kirker, Aarhus Stift), 50 år den 13. januar 2022   Anne-Marie Elbech, Fuglevænget 52, Herskind, 8464 Galten (Skovby Kirke, Aarhus Stift), 70 år den 4. januar 2022   Thomas Olesen, Fuglsøparken 64, 7900 Nykøbing M (Roslev, Rybjerg, Hjerk og Harre Kirker, Viborg Stift), 40 år den 15. januar 2022   Naia Rosenlund, Røsnæsvej 227, 4400 Kalundborg (St. Fuglede Kirke, Roskilde Stift), 50 år den 3. februar 2022   Ruben Karschnick, Vestervænget 4, 6710 Esbjerg V (Ansager og Skovlund Kirker, Ribe Stift), 30 år den 13. februar 2022

HUSKESEDLEN Husk at indsende dit nodebidrag til Organistforeningens jubilæumsantologi, se www.organist.org i boksen ”Jubilæum 2022” Takster på befordringsgodtgørelse 2022 er for kørsel indtil 20.000 km årligt: kr. 3,51 pr. km, og for kørsel udover 20.000 km årligt: kr. 1,98 pr. km

38

FORENINGSKALENDER 31. januar: Bestyrelsesmøde i Viborg 20.-21. marts: TR-Seminar i Viborg 29. maj til 1. juni: Stævne på Viborg Golfhotel (se side 9) 31. maj kl. 16: Generalforsamling og derefter jubilæumsreception (gratis for alle medlemmer)

VALG TIL BESTYRELSEN Under generalforsamlingen i Viborg den 31. maj er der valg bestyrelsen. Bestyrelsens orientering omkring dette vil være at finde i et nyhedsbrev i løbet af januar samt på hjemmesiden. For opstilling til bestyrelsen kræves der mindst fem andre medlemmer som stillere, altså enten i form af selve bestyrelsen eller i form af mindst fem andre stemmeberettigede medlemmer, som skal sende deres forslag til sekretariatet inden 10. marts. Et sådant forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra medlemmet om, at vedkommende er villig til at modtage valg til bestyrelsen.

Læs mere på www.organist.org under ”Foreningen” > ”Årsmøde” > ”Generalforsamling”

Organist.org 1/2022


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Skottenborg 12-14, 8800 Viborg, tlf. 7665 9560 Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organist.org

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER   Inger Marie Riis, tlf. 3190 7876 / 2340 8171 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk

 Sekretariatsleder: Louis Wollert Torp E-mail: kontakt@organist.org  Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen E-mail: sekr@organist.org  Kommunikationsmedarbejder: Filip Graugaard Esmarch E-mail: blad@organist.org  Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826. E-mail: konsulent@organist.org

BESTYRELSE Formand Ingrid Bartholin Gramstrup Klosterport 5 st.tv. 8000 Aarhus C Tlf. 2515 3312 E-mail: formand@organist.org

Næstformand Knud Damgaard Andersen Thyrasvej 10, 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 2726 / 2465 8026 E-mail: knud.damgaard@mail.dk Kasserer Karin Bitsch Antonsen Bystævnet 5, Batum, 8830 Tjele Tlf. 86 65 10 14 E-mail: karinorganist8830@gmail.com

Øvrige medlemmer

Henriette Hoppe Kirkegade 4A, st. 14, 6623 Vorbasse Tlf. 2259 6813 Email: henrietteholmhoppe@outlook.dk Jørgen Kleon Jeppesen Fredensgade 8, 7600 Struer Tlf.: 40 56 85 50 E-mail: organist@struer-kirke.dk

Teresemarie Lisiux Torvet 12 st.th., 4400 Kalundborg Tlf. 23 93 55 72 E-mail: nyvang.organisten@gmail.com Mette Bredthauer Svenskervej 6, Nordby, 6720 Fanø Tlf.: 3064 3045 E-mail: metbr@km.dk

  Kenn Therkelsen, tlf. 2960 0683 E-mail: kwt3@live.com

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER   Annette Lindbjerg Simonsen, tlf. 2341 3749 E-mail: als@simonsen.mail.dk   Anders Juhl, tlf. 6094 7745 E-mail: organistandersjuhl@gmail.com FYENS STIFT   Lene Dam, tlf. 5152 1236 E-mail: LEDAM@km.dk

  Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org VIBORG STIFT   Karen Skovbjerg, tlf. 3033 9810 E-mail: kskovbjerg9@gmail.com

  Mette Junker Christiansen, tlf. 2174 3734 E-mail: mette@energipost.dk

AARHUS STIFT   Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: CHRHO@km.dk   Helle Sandberg Zederkof, tlf. 2445 6236 E-mail: HEZE@km.dk RIBE STIFT   Mette Bredthauer, tlf. 3064 3045 E-mail: metbr@km.dk

  Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org

HADERSLEV STIFT   Pia Jeanette Nielsen tlf. 2082 4313 (privat) / 2146 8646 (arbejde) E-mail: organistpia@gmail.com   Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org

AALBORG STIFT   Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk   Inger-Marie Larsen, tlf. 2035 9362 E-mail: imlaars@gmail.com   Lasse Christensen, tlf. 2839 7790 E-mail: lasse@hellevadkirke.dk

Organist.org 1/2022 39


Organistforeningen, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg

KLOKKESPIL I 400 ÅR Klokkespil i Danmark fortæller historien om alle landets klokkespil, siden Chr. IV fik opsat det første på Frederiksborg. Af Henriette Hoppe Ikke så få danske kirker er i dag udstyret med klokkespil, og det er en del af organistens opgaveportefølje at stå for driften af det automatiske spil samt eventuelle koncerter, hvor der er tale om et koncertklokkespil. Men ofte lever især de automatiske spil et stille liv. I værste tilfælde kan et spil være ude af drift i årevis, uden at der bliver taget hånd om det. I modsætning til dette står det faktum, at der de seneste årtier har været en udbredt interesse for etableringen af nye klokkespil.  Med værket ”Klokkespil i Danmark” har klokkekonsulent Per Rasmus Møller bidraget til at henlede opmærksomheden på den kulturskat, der er i vore klokkespil, til gavn for både for den, der arbejder professionelt med klokkespil, og for den, der ”bare er med på en lytter”.  Der er tale om projekt, han har arbejdet på siden 1998, en samlet oversigt over klokkespil i danske kirker, på rådhuse og på mere uventede steder. Bogen giver en grundlæggende indføring i klokkespillenes historie, som kultur-(historisk)fænomen, i deres støbning og funktion, stemning og opsætning, og rummer en beskrivelse af hvert klokkespil, i form af nogle af følgende oplysninger: dets lokation og tilblivelseshistorie (som oftest i form af en privat donation), toneomfang, klokkestøber, inskriptioner på klokkerne, faste melodier, ophæng mm., af og til tilsat beskrivelse af de mere pittoreske kirker eller anekdoter vedrørende tilblivelsen eller giverne.  PRM kommer kun sporadisk ind på de mange udfordringer af klanglig karakter, dette specielle instrument byder på, og som jeg selv som udøvende klokkenist finder mest interessante. Min opfordring lyder: Tag ud og udforsk, ved at lytte – især til klokkekoncerter, hvor det er muligt. Med Klokkespil i Danmark under armen kan man finde de skjulte skatte, der ligger lige for øret af en.

Per Rasmus Møller Klokkespil i Danmark Multivers 2021 416 sider indbundet 350 kr. på multivers.dk