Organist.org nr. 9, oktober 2018

Page 1

N r. 9

O

KTOBER 2018

1

7. årgang

Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen

STÆVNE I ESBJERG 2019 SIDE 4

NYE UDGIVELSER SIDE 18


PRÆLUDIUM

FORVENTNINGENS GLÆDE ER IKKE NOK

Af Ingrid Bartholin Gramstrup, formand

Når dette nummer af Organist.org udkommer, er de indkomne ansøgninger til den årlige forhandling om kvali ikationstillæg sendt videre til de respektive menighedsråd. Det er vores helt klare forventning, at resultaterne af dette års lønforhandlinger vil føre til et mærkbart lønløft til de organister, der har søgt. Det er netop i disse lønforhandlinger, at det enkelte menighedsråd har muligheden for at anerkende og belønne de særlige personlige og faglige kvali ikationer, kompetencer, tilegnelse af yderligere kompetencer, leksibilitet, engagement og samarbejde om og udvikling af nye efterspurgte initiativer og udfordringer, som netop deres organist besidder og udviser. Når organisten indfrier disse kriterier, skal og bør det naturligvis afspejles og udmøntes i et kvali ikationstillæg, der alene fastsættes i en individuel forhandling.  Mange af vores medlemmer har mange forskelligartede fagligheder og ressourcer at byde ind med, som heldigvis bruges og værdsættes i den mangfoldighed af gudstjenester, aktiviteter og liv, der foregår i de enkelte sogne. Det er indlysende, at det skal honoreres, og muligheden herfor er nu til stede i de forhandlinger, der venter forude. Og dertil kommer, at et lønløft er med til at fastholde en dygtig og engageret medarbejder. Ved seneste møde i Folkekirkens Samarbejdsudvalg i september måned blev problemer med Folkekirkens nye lønsystem drøftet. Da Organistforeningen løbende får henvendelser fra medlemmer dels om lønsedlernes manglende gennemsigtighed, dels om fejl i lønudbetalinger, ser vi frem til, at disse systemtekniske udfordringer løses, som vi på mødet blev stillet i udsigt.  De folkekirkelige kirkefunktionærorganisationer har i en tidligere fremsendt henvendelse til kirkeministeriet påpeget manglen på og efterspurgt en langt større grad af medarbejderrepræsentation i folkekirkens bestemmende og rådgivende udvalg, organer, styregrupper og kommissioner. Emnet blev drøftet på FSU-mødet, og vi ser frem til sammen med de øvrige faglige organisationer at høre svaret på det påtrængende spørgsmål. Organistforeningen vil vedblivende insistere på det relevante i en højere grad af medarbejderrepræsentation.  Programmet for næste års stævne er i støbeskeen og sløret for lidt af programmet løftes længere fremme i bladet. Sæt kryds i kalenderen.

2

Organist.org 9/2018


INDHOLD OG KOLOFON

REPORTAGE

NYHEDER

INTERVIEW Foto fra www.lyren.dk

SIDE

4

SIDE

10

SIDE

14

STÆVNE MM.

SANGFORMIDLING

SKOLE & KIRKE

Læs i dette nummer om, hvad man kan forvente sig af næste års stævne i Organistforeningen, som inder sted i Esbjerg den 19. til 22. maj 2019. Desuden en række korte nyheder.

Vi har besøgt Diakonhøjskolen i Aarhus, hvor efterårets fagpakke om sang- og salmearrangementer er i fuld gang. Denne dag med et udblik til folkeskolens sangkultur.

Hovedunderviser på denne kursusdag var seminarielektor Erik Lyhne. Vi talte med ham om kirkens musikarbejde, og hvad kirken kan lære af skolen – og omvendt.

ANMELDELSER

UDGIVELSER

FAGLIGT

SIDE

18

SIDE

22

SIDE

32

ORGEL OG KOR

NODER OG BØGER

LØNSTIGNING

Vi anmelder Thomas Munchs ”20 små præludier” foruden samlingen “The Oxford Book of Funeral and Memorial Music for Organ” og Lorentzen/ Smedegaards kantate ”I kor med alle engle”.

Der er lere aktuelle udgivelser med musik for orgel og kor, som vi giver en kortere omtale her.

Bliv opdateret om, hvad der sker med din løn her fra oktober.

Organist.org REDAKTION DEADLINE

TRYK FORSIDE

Udgives af Organistforeningen og hed frem til december 2014 PO-bladet. Det udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: 1.000 stk. ISSN: 2246-7882. Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), www.ordklang.dk, Femøvej 12, 8600 Silkeborg, tlf. 2814 4389, e-mail: blad@organist.org. Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organist.org senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk Orglet i Sønderho Kirke på Fanø er bygget af Bruno Christensen & Sønner i 2006. Det har 16 stemmer på to manualer og pedal (se et billede af hele orglet på side 6). Foto: Wikimedia Commons/Hans-Jörg Gemeinholzer. www.organist.org

Organist.org 9/2018

3


NYHEDER

ORGANISTER SÆTTES STÆVNE I ESBJERG Den 19. til 22. maj 2019 vil mange af Organistforeningens medlemmer igen være sammen til et stævne i fuld skala, denne gang med EHC Park i Esbjerg som omdrejningspunkt. Udformningen af programmet et godt i gang. På stævnet vil ϐlere af det esbjergensiske musikmiljøs mest fremtrædende skikkelser medvirke. Bestyrelsens stævneudvalg har besluttet at placere næste års organiststævne i den sydvestjyske hovedstad, hvor konferencehotellet ECH Park står klar til at tage imod søndag eftermiddag den 19. maj. Herefter vil stævnet strække sig frem til onsdag middag.  Hvordan programmet nærmere bestemt kommer til at se ud, kan først offentliggøres senere. Men det ligger naturligvis i kortene, at en væsentlig del vil foregå andre steder end på hotellet, som er godt placeret lidt nord for bymidten i Treenigheds Sogn.  Med andre ord kommer programmet til at rumme alt det, som gør et stævne til et helt rigtigt organiststævne. Og vi kan fortælle mere om det allerede nu.

minar baseret på udgivelser fra det ambitiøse kirkemusikforlag Mixtur.  I 2019 er det ti år siden, Lasse Toft Eriksen etablerede Forlaget Mixtur sammen med nodeforhandler Søren Storm Larsen. Sidstnævnte har stævnedeltagere lere gange haft lejlighed til at købe noder af, når han de senere år har besøgt stævnet med et velassorteret udvalg. I år kan tra ikken så for en gangs skyld gå den anden vej: Nodeforretningen, der af historiske årsager hedder Aarhus Musik, ligger længere ned ad den samme gade som hotellet, nemlig Stormgade.

ERIKSEN OG ANDREASSEN Netop den lokale sognekirke, Treenighedskirken, er i særlig grad et besøg værd. Det skyldes for det første, at kirken i foråret 2018 kunne fejre indvielsen af 42 stemmers Marcussen & Søn-orgel, en omfattende renovering og udbygning af det tidligere Bruhn & Søn-orgel. For det andet skyldes det, at kirkens førsteorganist er Lasse Toft Eriksen. Han vil efter planen både give en koncertdemonstration af orglet og medvirke med et repertoire-se4

Treenighedskirkens orgel kan opleves på Organistforeningens stævne til maj. Det er oprindelig bygget i 1966 af Troels Krohn med 21 stemmer, og to gange er det blevet gennemgribende ombygget: I 1991 af P. Bruhn & Søn, som udvidede det til 28 stemmer, og i 2017-2018 af Marcussen & Sønner, hvorefter instrumentet er på 42 stemmer. Spillebordet og de elektroniske systemer er nye og facaden er kraftigt ændret. Disponering mv. kan ses på marcussen-son.dk/ orgler/treenighedskirken-esbjerg

Organist.org 9/2018


NYHEDER

Nodeforretningen Aarhus Musik har haft adresse i Esbjerg siden 2009. Man kan læse mere om den på noder.dk/om-aarhus-musik

Et tredje stævnehøjdepunkt bliver besøget på Syddansk Musikkonservatorium, hvor Mikkel Andreassen efter planen vil tage imod. Han har siden 2000 været organist og kantor ved den centrale bykirke Vor Frelsers Kirke, og er kendt som en nyskabende komponist af både orgel- og vokalmusik. I 2017 overtog han desuden Christian Blom Hansens stilling som orgelunderviser på konservatoriet, hvor han også er koordinator for det klassiske uddannelsesområde. >

Mikkel Andreassen er uddannet på det daværende Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg i 1991. I 2017 blev han selv ansat som underviser i orgelspil og i øvrigt koordinator for det klassiske uddannelsesområde på institutionen, som nu hedder Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg. Han er fortsat organist og kantor ved Vor Frelsers Kirke i Esbjerg. Læs mere på mikkelandreassen.dk

Organist.org 9/2018

5


NYHEDER  Konservatoriet har til huse i smukke bygninger, der såmænd er et nedlagt elektricitetsværk – med turbinehallen som koncertsal. Og siden 2002 har den ene ende af denne sal været udfyldt af Marcussen & Søns 44-stemmers koncertsalsorgel. Mikkel Andreassen vil naturligvis give en prøve på, hvad det kan.

UDFLUGT TIL FANØ

Fotos: Wikimedia Commons/Hans-Jörg Gemeinholzer

I stævneudvalgets støbeske ligger der blandt andet også en kulturud lugt til Vadehavsøen Fanø. Her skal deltagerne både nyde noget af den smukke natur og besøge Nordby Kirke, som byder på et spændende historisk orgel. Og efter planen skulle der også nok blive tid til at besøge Sønderho Kirke på Fanøs sydspids. I den kirke står et smukt og anderledes Bruno Christensen-orgel fra 2006.  Endelig kan det nævnes, at kirkeminister Mette Bock, som måtte melde a bud til årsmødet i år, allerede nu har tilkendegivet, at hun gerne vil holde oplæg på næste års stævne.  Flere detaljer om stævnet følger tidligt i 2019. Og som det fremgår, er der al mulig grund til at reservere sig de ire inspirationsmættede dage. Husk at ansøge menighedsrådet om deltagerbetaling til stævnet. Filip

Nordby Kirkes orgel er bygget i 1842-44 af Marcussen & Reuter og har 12 stemmer med ét manual og pedal. De oprindelige trædebælge er stadig funktionsdygtige. Orglet blev udvidet med subbas og fagot af Marcussen & Søn i 2004. En nærmere omtale samt disposition kan ses på kirkenepaafano.dk (se underpunkt i menuen ”kirker”).

spiller Grundtvig-salmer ... lyslevende fortolket i egen musik! Kirke-, cafe- og skolekoncerter, krydret med historier og anekdoter.

Sønderho Kirkes orgel er bygget af Bruno Christensen & Sønner i 2006. Det har 16 stemmer på to manualer og pedal.

6

Booking Ruben Engelhardt, tlf. 2872 1264 SpurvMøderSvale.dk eller Facebook

Organist.org 9/2018


NYHEDER

LANDSFORENINGEN GÅR IMOD PRÆSTEN SOM DAGLIG LEDER Bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd udarbejdede i foråret en mere klar politik for, hvem der bør fungere som personaleleder i et sogn, hvor man ønsker ”at understøtte de bedste rammer for menighedsrådets samvirke og ledelse samt at sikre den bedste brug af ressourcer”. Dette er i september blevet offentliggjort på menighedsraad. dk.  ”Landsforeningen anbefaler, at menighedsrådet vælger et valgt medlem af menighedsrådet som kontaktperson,” hedder det i et dokument, hvor det også bliver klart, at der dermed menes, at en præst ikke skal fungere som daglig leder.  ”Præsten får nemt mange kasketter på (…) og selvom det lokalt kan være det rigtige og fungere, så hører vi også om steder, hvor det giver problemer,” forklarer Landsforeningens næstformand Inge Kjær Andersen, som er formand for Personaleudvalget.  I modsætning til sin forgænger på denne post, som hun overtog sidste år, er hun selv lægmand.

RISIKO FOR UKLARHED I det of icielle dokument nævner bestyrelsen seks ting, man som menighedsråd bør overveje, hvis man tænker på at udpege en præst som kontaktperson og dermed daglig leder: • ”Hvordan vil det fremtidige samarbejde blive, hvis menighedsrådet ikke længere ønsker den pågældende præst som daglig leder? • Præsten er præst, også for de medarbejdere, der tilhører menigheden. • Hvordan forholder menighedsrådet sig eksempelvis, hvis præsten kommer i kon likt med en eller lere medarbejdere som kollega, og ikke som daglig leder? • Præsten kan modsætte sig valget. Det kan et lægt medlem ikke.” De to sidste begrundelser eller betænkeligheder handler om økonomiske og menneskelige ressourcer:  ”Der er forskel på honorering af et valgt medlem og en præst i den samme funktion som kontaktperson/daglig leder. Og så bør det overvejes, om det er hensigtsmæssigt at anvende præsteressourcer til at varetage opgaven som kontaktperson,” hedder det.  Landsforeningens politik-dokument kan indes i et link fra artiklen ”Anbefaling: Vælg en læg som kontaktperson” under nyhederne på menighedsraad.dk. Filip

Bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd

Organist.org 9/2018

7


NYHEDER

KORT NYT  Man kan læse mere om Orgelklubben på orgelklubben.dk. Filip

ORGELKLUBBEN MED I OPLØB OM KIRKELIG INITIATIVPRIS Kirkemusikskolernes fælles projekt ”Orgelklubben” blev afsluttet ved udgangen af 2017, men initiativet med orgelpædagog Katrine Immerkjær Kristiansen i spidsen lever stadig i bedste velgående på Vesterbro og i Sjællands Kirkemusikskole. Visionen er fortsat at få lere børn og unge til at spille orgel. At der er god opmærksomhed omkring projektet, blev understreget, da Orgelklubben i sommer blev nomineret til Kristeligt Dagblads initiativpris. Avisen kårer hvert år et kirkeligt initiativ efter nominering af læserne, og alle har frem til primo september kunnet stemme på, hvem de syntes skulle modtage prisen. Her kunne man også se, hvordan stemmerne fordelte sig, og de to initiativer, som havde mest gennemslagskraft, var den kirkelige skaterhal ”Værftet” i Nexø med 38 procent af stemmerne og derefter Orgelklubben med 23 procent.  Folkets stemme blev dog ikke afgørende, for det ville kun være aktuelt, hvis to initiativer viste sig at have lige mange stemmer, efter at dommerpanelet på seks personer havde talt. Initiativprisen gik til "drop-in dåb" i Vesterbro Sogn, København. 8

NÆRGÅENDE SPØRGSMÅL UNDER JOBSAMTALEN Hvis du skal til samtale om en ny stilling i folkekirken, vil du måske blive spurgt om, hvordan du følelsesmæssigt havde det i en situation, hvor det var svært at samarbejde. Sådan lyder i hvert fald et af forslagene i en liste fra Landsforeningen af Menighedsråd, som kan give menighedsrådenes ansættelsesudvalg inspiration til, hvad de kan spørge om.  ”Samarbejde er ofte en vigtig forudsætning for at bestride et job i folkekirken, og det kan derfor også være et relevant emne til en samtale,” lyder begrundelsen.  Anledningen til notitsen på menighedsraad.dk er dog primært, at iredages-kurset med navnet ”Folkekirkens Lederuddannelse” her i efteråret 2018 udbydes to steder på Sjælland, henholdsvis i Kastrup og Næstved. Og på dette kursus er ansættelse af medarbejdere naturligvis et af emnerne. Filip

Organist.org 9/2018


NYHEDER

HJÆLP MED TILBLIVELSEN AF NY HØJSKOLESANGBOG Den 19. udgave af ”Højskolesangbogen” skal efter planen udkomme i november 2020, og et udvalg med tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen i spidsen er gået i gang med forarbejdet. Blandt de øvrige medlemmer er også en kirkemusiker, nemlig Anne Odgård Eyermann, organist og korleder ved Virklund Kirke nær Silkeborg. Hun har henvendt sig til Organistforeningen med en forespørgsel til medlemmerne.  ”Folkehøjskolernes Forening i Danmark lægger stor vægt på at inddrage brugerne i

tilblivelsen af den nye udgave. Der er etableret en særlig side, hvor man kan foreslå sange til bogen. Men vi vil i sangbogsudvalget også gerne have bud på, hvilke sange i den eksisterende udgave, som det er vigtigt for jer og jeres menighed at bevare,” skriver hun.  Hun beder derfor landets organister udfylde et skema, som kan hentes på organist. org/organistfaget, og sende det til hende inden den 15. oktober. Der er tale om et regneark med oversigt over ”Højskolesangbogens” 572 sange, og opgaven består i at sætte et 1-tal ud for alle de sange, som mere end én gang er blevet sunget i kirken eller menighedshuset. Øverst skriver man kirkens navn. Skemaet skal ikke sendes til Organistforeningen, men direkte til Anne på anneodgaard@ eyermann.dk.  På højskolesangbogen.dk kan man læse meget mere om arbejdet med den nye udgave og selv foreslå fem sange (eller salmer!), man mener, bør komme med i sangbogen. Filip

FINT SOLIDT ØVEORGEL Jeg sælger mit øveorgel, da jeg desværre ikke længere har plads til det. Orglet har 2 manualer og fuldt pedalspil. Det har en god lyd, og der er mulighed for at justere rumklang samt volumen. Kontaktinformationer: Natashia Juul Nielsen Tlf.: 6019Ʉ0307 (på sms, eller hverdage efter kl. 17) Mail: natashiajuul@hotmail.com

Organist.org 9/2018

Pris: 7.000 kr. Orglet står i Faaborg (5600) på Fyn.

9


REPORTAGE

FOLKESKOLENS SANGKULTUR PÅ SKEMAET Vestervig Kirkemusikskole og Diakonhøjskolen i Aarhus er gået sammen om en efteruddannelses-fagpakke, som skal klæde kirkemusikere bedre på til at stå for sangog salmearrangementer i folkekirken. En fredag i september overværede vi en kursuseftermiddag med seminarielektor Erik Lyhne og underviser Marianne Legarth, hvor syv organister og en enkelt kirke- og kulturmedarbejder havde om ”sang i skolen”. Tekst og foto: Johannes Konstantin Neergaard Der bliver slynget tal igennem luften. ”En milliard er sat af til at løfte musikundervisningen”, siger Erik Lyhne. ”Men er det et rigtigt tal?”. Snart efter er det helt andre tal, der kommer på banen, når Erik Lyhne synger en lille stump af en vise, som skal illustrere sangens evne til at huske os på, hvad vi skal købe ind: ”En liter mælk og to pakker smør”, synger han,

10

inden der tales om antallet af timer, der er sat af til undervisning i skolen.  Efter Diakonhøjskolens ine frokost er holdet atter samlet i undervisningslokalet, og brudstykker af musikrelaterede diskussioner har til en start vidt forskellige retninger. Snart sporer Erik Lyhne dog myndigt emnet tilbage til dagens overordnede tema, som handler om sang i skolen historisk set.

HISTORIEN STADIG RELEVANT Frokosten er faldet på et tidspunkt, hvor man var nået til midt i 1800-tallet, og nu, hvor den lille lok kursister atter er klar med notesblokkene, er Erik Lyhnes særdeles kyndige gennemgang nået til nogle afgørende tidspunkter i historien, hvor koryfæer som Berggreen, Grundtvig, Sanne og Nebelung skaber nye begreber som sanginspektør, friskoler og syngetavler. Sangundervisning får en selvstændig karakter i skolens fagrække i disse år, forklarer Erik Lyhne, og meget af datidens diskussion er stadig relevant. Ikke mindst fordi en stor del af vores fællessangskulturarv rodfæstes her.  Et af de stadig aktuelle stridspunkter er for eksempel, hvordan man får den præcis samme melodi formidlet bredt ud til en bestemt sang. Når Lars H.U.G. har gjort en børnesang kendt gennem en indspilning, er det ikke sikkert, at en folkelig forsamling lænOrganist.org 9/2018


REPORTAGE gere synger melodien som noteret i of icielle sangbøger. Og nøjagtig samme diskussion havde man også dengang, hvor man talte om den ”rene melodi” og bestræbte sig på at få noteret folkeligt overleverede melodier ned på noder i of icielle versioner – og indøvet dem ensartet i skolen.  Ambitus-diskussionen har også rødder tilbage til den danske musikundervisnings guldalder. Nebelung, som blev sanginspektør (overordnet ansvarlig for sangundervisning på alle skoler og seminarier) efter Viggo Sanne, fastsatte normen for pigers højeste tone til et F, fortæller Erik Lyhne.

ERFARINGER UDVEKSLES Erik Lyhne fortæller levende om historien, og ind imellem kommenteres der fra klassen, som tydeligvis udgøres af kompetente musikmennesker, der skiftevis trækker på smilebåndene af fortidens første skridt inden for musikpædagogikken og trækker paralleller til en nutidig virkelighed.  Den historiske gennemgang slutter med, at Erik Lyhne trækker en stabel moderne sangbøger frem og kommenterer en række af de mest populære forsøg på at samle nutidige, folkelige melodier med becifring. Igen bliver der littigt kommenteret fra holdet, der kan supplere med ekstra viden om alt fra becifringer til redaktionsprincipper i ”555 Sange”, ”Sangbogen”, ”Skolesangbogen” og mange lere.  Bladets udsendte overværer, hvordan lektiOrganist.org 9/2018

onen slutter med en debat, der trækker tråde ud til lige så mange facetter af sang og musik, som da timen startede. Der bliver diskuteret lygtningeintegration, babysalmesang og afrikanske kulturer på kryds og tværs. Erfaringer fra Skagen til Roskilde bliver udvekslet: ”Vores kor hører under musikskolen, men synger jo alligevel salmer”, ”hos os er der stor opbakning til de ni læsninger”, ”kirken er et frirum for sangen”.  Synspunkter bliver udvekslet og pludselig er tiden godt og vel gået. Marianne Legarth, som er musiklærer på Diakonhøjskolen og hovedansvarlig for undervisningsforløbet her, dukker op og minder om, at kaffen er klar. >

11


REPORTAGE

FÆLLESSANG MED TEENAGERE Den solbeskinnede eftermiddag indeholder en sidste lektion, hvor Marianne Legarth deler ud af sin erfaring som underviser og korleder. Hun har medbragt en stak noder på helt nye sange, hvor man skimter titler som ”Fix You” af Coldplay, ”Frit land” af Ulige numre og ”Størst af alt er kærlighed” af Anne Linnet. Hendes ærinde er at skubbe deltagerne ud i hjørner, hvor man ikke tænker, at sangene naturligt egner sig til fællessang, forklarer hun. Alt sammen med det formål at inspirere til den næste hjemmeopgave, hvor kursisterne skal vælge ti sange, som vil være gode fællessange for de 10-17-årige.  Marianne Legarth giver frit slag til opgaven, men beder om at de udvalgte sange opfylder fem kriterier – og sender så holdet ud i efterårssolen med mange nye input, der formentlig vil komme menigheder til gavn over hele Danmark. De otte deltagere rejser mod så forskellige steder som Skagen og Roskilde men mødes igen i løbet af efteråret til yderligere tre undervisningsdage i Aarhus. Hver vil de blandt andre møde cand.theol. Jørgen Kjærgaard og organist Erling Lindgren. >

Marianne Legarths fem kriterier … for udvælgelsen af de gode fællessange for teenagere. Der skal være sange, der: • handler om ”mig selv og min egen navle” • handler om ”de store eksistentielle spørgsmål” • rummer et ”quick fix” til kraftfuld vokal. (Enkelt men kraftfuldt a la gospel.) • er skrevet på engelsk • repræsenterer kulturarvens kernesalmer

12

Organist.org 9/2018


REPORTAGE

HVAD SYNES DU OM KURSET? Vibeke Busch, Tranbjerg, organist ved Røgen, Sporup og Søby kirker En stor del af kurset er jo idéer og materiale fra de andre deltagere og underviserne. Og selvom jeg godt vidste, at fællessang og korsang har fået en stor opblomstring de sidste år, er jeg alligevel blevet overrasket over, hvor meget gang i den, der er rundt omkring. Jeg hører jo de andre fortælle om alle de projekter, de har gang i.  Der kommer rigtig meget nyt til i øjeblikket – og det får man jo virkelig indblik i her, hvor de andre kommer med deres noder og idéer.  Jeg vil helt sikkert anbefale kolleger rundt omkring i landet at tage med på disse kurser.

Anette Løndal Hemmingsen, Roskilde, kirke- og kulturmedarbejder samt kirkesanger ved Havdrup Kirke. Det har været spændende at få hele det historiske rids af, hvilke sammenhænge, vi har sunget i, og hvad sang kan følelsesmæssigt. Jeg har arbejdet med det i 25 år, men det er ufatteligt dejligt at møde nye undervisere og kolleger.  Hvis jeg skal nævne en enkelt øjenåbner, var det Lea Wierøds (Ph.D. med speciale i sangforskning, og underviser på modulet, red.) forskning, der viste, at melodien i dag overtrumfer teksten. Jeg er ikke sikker på, jeg er enig, men det er en interessant påstand, at mange i dag måske er ligeglade med, hvad de synger, bare de synger.  Man bliver fagligt stærkere af at være med på et kursus som dette, og så er det nemmere at gå hjem og eksperimentere med sin menighed. Da en far forleden aften til et forældremøde var helt rød i hovedet og beklagede sig over at skulle synge og danse – ”det er jo ikke mig, der skal kon irmeres”, som han sagde – kunne jeg jo svare med en faglig ballast: Om tre minutter så står du og griner med de andre forældre, og din hjerne fungerer bedre. Kort efter grinede vi sammen, mens vi dansede og sang en salme.  Jeg vil i den grad anbefale kolleger at tage af sted på disse kurser, hvor man får lov at fordybe sig. Vi har jo ellers altid så stjernetravlt.

Organist.org 9/2018

13


INTERVIEW

LAD KRÆFTERNE I MUSIKKENS VERDEN FORENES Seminarielektor Erik Lyhne betragter meget af kirkens musikarbejde de senere år som en enorm succeshistorie. Men der er stadig noget, kirken kan lære af skolen – og noget, skolen kan lære af kirken. Tekst og foto: Johannes Konstantin Neergaard ”Skolen er kirkens datter,” forklarer Erik Lyhne. ”Sangen i skolen stammer jo i virkeligheden fra kirken. Da man i 1814 ik den første skolelov, var det i tæt samarbejde med kirken. En af de opgaver, der var pålagt skolelærerne, var, at de kunne synge salmerne rent nok, så de kunne deltage i kirkelige handlinger. Der har ganske enkelt altid været et kæmpestort interessefællesskab.”  Men nu er kirkens datter vel vokset op og er blevet en uregerlig teenager, mens kirken er bedstefaren, som er hægtet lidt af?  ”Det ved jeg ikke rigtig ...” Erik Lyhne smiler lidt og vælger at se sagen fra en lidt anden vinkel:  ”Det ligger i tiden – og den nye skolereform fra 2014 – at skolen skal arbejde sammen med de omgivende foreninger i lokalsamfundet, som musikskoler, idrætsforeninger og meget andet. Her tænker jeg jo også, at kirken er en naturlig del. Hvorfor ikke få et godt samarbejde i gang her mellem præster, organister og lærere? Det er jo de samme børn, man har med at gøre, så det falder jo heldigvis også helt naturligt mange steder.”  ”Det er ikke fordi, jeg synes, kirken og skolen skal blive gift med hinanden,” fortsætter Erik Lyhne, men peger på, at de kræfter, der 14

Erik Lyhne er lektor på VIAUC, Læreruddannelsen i Aarhus samt musiker, projektleder, foredragsholder m.v. Man kan læse mere om ham og hans projekter på www.lyren.dk (link til personlig præsentation i boksen nederst til højre).

er i musikkens verden, altid har gavn af at forenes.  Han nævner i den forbindelse spirekor, minikon irmander, babysalmesang og børnehavesangtimer.  ”Der kan være steder, man har nok i sig selv, men de steder, hvor der er ildsjæle, der går forrest, tror jeg, der er et stort potentiale, man skal gribe med kyshånd.”

EN ENORM SUCCESHISTORIE Erik Lyhne var for nylig censor på den første af Vestervig Kirkemusikskoles fagpakker. Den havde titlen ”Sang, Spil og Bevægelse i Kirken for 0-5-årige” og sluttede med eksamen Organist.org 9/2018


INTERVIEW denne sommer. En eksamen, hvor Erik Lyhne kunne konstatere, at der er et kæmpe engagement i fænomenet babysalmesang – også når det gælder tværprofessionelt samarbejde med børnehaver og skoler.  ”Sådan et crossover kan kun være til gavn for børnene, og jeg nød at læse de spændende opgaver, hvor det var tydeligt, at de studerende havde fordybet sig i emnet og havde børnene i centrum på en rigtig in måde.”  ”Babysalmesang er jo en enorm succeshistorie”, fortsætter Erik Lyhne. ”Fra nogen ik ideen, og til det eksploderer på denne måde, betegner det et af de musikalske steder i vores samfund i dag, der har haft den største vækst. Der indes jo ikke den kirke med respekt for sig selv, der ikke udbyder babysalmesang og endda har lange ventelister.”

GØR BØRNENE TIL MUSIK Det er tydeligt, at Erik Lyhnes engagement handler om at sætte musikken i spil i større sammenhænge og bruge dens kraft til mere end blot at være passiv underholdning. Han har selv været aktiv i talrige musikalske aktiviteter ved siden af sin undervisning på seminariet og nævner blandt andet sit mangeårige engagement i den aarhusianske musikklub Kucheza (swahili for sang, dans, leg, dramatik, bevægelse og gymnastik og mange lere beslægtede fænomener).  ”Det, man kan lære af den afrikanske tilgang, er at tænke i helheder. Specielt med de små børn skal vi lære at tænke i helheder i stedet for at fragmentere. Der er en tydelig parallel til babysalmesang, når vi i Kucheza forsøger at ’gøre børnene til musik’ i stedet for at ’arbejde med musik,” siger han.  ”Man bliver jo musik, når man hopper, spiller og danser. Det lagde jeg mærke til, man også havde fokus på i lere af projekterne fra Organist.org 9/2018

kirkemusikskolens første modul. Her behøver man ikke lære musik. Babyerne skal ikke lære nogle salmer, men man kan dem alligevel på en måde, når man har været i sammenhængen. Så bor salmen i kroppen.”  En række andre musikkulturer verden over bliver af Erik Lyhne nævnt som eksempler på, at børn lærer ved at være med til aktivitet, som i bund og grund er forældrenes.  ”Når forældrene spiller og synger i Cuba, Brasilien eller i sydstaternes Zydeco-kultur, er de voksne bedøvende ligeglade med, hvad børnene laver. De voksne spiller. Og når de gør det, lytter musikken ind i børnene”.

ORGLET BRUSER En længere snak om alt fra Flamenco til dansk folkemusikkultur vender igen tilbage til den danske kirkemusikkultur, som Erik Lyhne i den grad tager hatten af for.  ”Der er rigtig mange aktiviteter rundt omkring. Der hvor jeg bor, i Risskov, er der for eksempel et int samarbejde med konservatoriet og sangaftener på biblioteket, og andre steder blomstrer det på anden vis”.  Faktisk ender samtalen med Erik Lyhne et helt andet sted, end den startede. I stedet for at snakke om, hvad kirken kunne lære af skolen, ser Erik Lyhne ting, som skolen kan lære af kirken:  ”Som musikmenneske synes jeg jo, det er skønt at høre musikken lyve lidt. Og det kan man jo for eksempel opleve, når orglet bruser. Det går i mellemgulvet på dig. Du mærker de der dybe pedaltoner. Helt anderledes, end når du sidder derhjemme og spiller klaver. Tænk hvis hele denne musiske tilgang til at formidle et budskab også kunne tænkes endnu mere ind i skolens undervisning, så matematik og historie også gik hånd i hånd med sang og musik”. 15


2019 FORÅR

Løgumkloster Kirkemusikskole Præsenta on/gennemgang af Søren Birchs værk ”Påske” for sangsolist, kor og orgel - v/ Søren Birch Fredag d. 25. januar kl. 10-16 på Løgumkloster Kirkemusikskole 2 repertoiredage for organister: Nyere orgelstykker l de kirkelige høj der v/ Hans Chris an Hein Fredag d. 18. januar kl. 10-16 Fredag d. 22. februar kl. 10-16 på Løgumkloster Kirkemusikskole Orgelekskursion l barokorgler i området ved Oldenburg Fredag d. 29. – Søndag d. 31. marts Foredrag v/ Hans Chr. Hein: ”Bachs passioner i dag - koncert eller gudstjeneste?” Tirsdag d. 16. april kl. 19.30 Løgumkloster Kirkemusikskole Kirkemusikkursus: Undervisning for sangere og organister samt koncert og foredrag v/ diverse lærere Søndag d. 30 juni – lørdag d. 6. juli Løgumkloster Højskole

Sjællands Kirkemusikskole Salmer i konfirmandundervisningen Netværksdag 1. feb. kl.10-15 v/ Anne-Me e Riis Musik fra 1600 tallet og roman kken 21. jan. + 4. feb. i Sct. Peders Kirke i Næstved v/ Chris an Larsen og Jens Ramsing ”Det lille orgel” uden pedal 25. feb. + 11 marts i Roskilde domkirke v/ Kris an Olesen Salmer fra det 21. årh. Om salmeledsagelse 1. marts + 4. april v/ Erik Kolind i St. Magleby Babysalmesang 5 mandage fra 4. marts i Ansgar kirke, Hedehusene v/ Anne-Me e Riis Repertoiredage for kirkesangere 2. feb. + 16. marts i Roskilde Sang/stemmetræning især for præster og kirke-kultur-medarbejdere Individuelle a aler kan indgås Orgelpædagogik for børn og unge Teore sk og prak sk orgelpædagogik Med Katrine Immerkjær Kris ansen

Kursusbeskrivelser og lmelding på Kirkemusikskolernes hjemmeside

www.kirkemusikskole.dk


2019 FORÅR

Vestervig Kirkemusikskole

Øvrige e eruddannelser

Salmer med børn - Kursusdag om salmer i børnegudstjenesten. v/ sognepræst Hanne Jul Jakobsen og medlemmer af Forum for Børnesalmer Lør. 26. jan. i Åbyhøj Sognegård, Aarhus

Nye fagpakker uddanner kirkemusikere på specialområder

Repertoirekursus for kirkesangere v/ Margrethe Smedegaard 2 fredage: d. 8. feb. + 1. marts på Vestervig Kirkemusikskole, Vestervig

i Nyere rytmiske s larter i kirkens kor, koncert- og gudstjenestearbejde Løgumkloster Kirkemusikskole

PR for kirkemusikken i medierne v/ Journalist og grafiker Svend Løbner Lørdag d. 2. marts i Folkekirkens Hus, Aalborg Orgelimprovisa on l gudstjenesten v/ organist & kantor Jakob Lorentzen 4 mandage: 4. feb. 25. feb. 11. marts og 25 marts i Skt. Markus Kirke, Aalborg Koncert med improvisa on l stumfilm med Jakob Lorentzen - man. d. 25. marts kl. 19 i Skt. Markus Kirke i Aalborg Salmer og Musik l påske v/ lektor Jørgen Kjærgaard og rektor Tine Fenger Thomsen Man. 4. marts på Vestervig Kirkemusiksk.

Hver fagpakke udgør 10 - 15 ECTS point Fra januar 2019 udbydes:

i De vokale udtryk / Korledelse i bred s lvi e Sjællands Kirkemusikskole Fra august 2019 udbydes: i Udvikling af særlige gudstjenester lre elæggelse og udførelse Vestervig Kirkemusikskole

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR arrangerer kurser i samarbejde med KIRKEMUSIKSKOLERNE

Konservatorieforberedende hørelære v/ Hørelærepædagog Kaja Christensen 5 x 2 lekt. Første gang man. d. 29. okt.

www.kirkemusikskole.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER WWW.FUK.DK


ANMELDELSER

MEDITATIV MUSIK MED BRED APPEL Endnu en samling af meget høj brugsværdi fra det britiske Oxford-forlag, denne gang i form at et alsidigt udvalg af orgelstykker, som ikke mindst egner sig begravelser/bisættelser. Af Monica Papazu, Asferg Kirke ”Funeral and Memorial Music for Organ” fra Oxford University Press dækker et bredt spektrum: Ikke kun præludier eller postludier til begravelser, men også til mindehøjtideligheder og takkegudstjenester. Den generelle stemning er rolig, meditativ.  Det er tydeligt, at intentionen har været at give et udpluk af ganske forskellige stykker, hvorfra organisten frit kan vælge, alt efter kirkehandlingens karakter og stedets traditioner. De 28 stykker spænder fra Bach og Händel over romantikerne (Brahms, Schubert, Mendelssohn, Elgar m. l.) til samtidskomponister (amerikanske Rebecca Groom te Velde og Michael Joncas med den populære ”On Eagle’s Wings”).  Samlingen består på den ene side af stykker, som oprindeligt blev skrevet for orgel (f.eks. fra Bachs ”Orgelbüchlein” og Hubert Parrys koralpræludier), og på den anden side nye arrangementer af afsnit fra orkesterværker og arier. De leste af arrangementerne er skrevet af Julian Elloway, som er musikredaktør for Oxford University Press. Nogle af orgeltransskriptionerne indes i øvrigt allerede i svenske varianter i ”Lux Aeterna” (Gehrmans Musikförlag) og ”Festmusik för orgel” (Trumph Musikförlag). De britiske er lidt mere komplekse end de svenske. 18

Julian Elloway, red. The Oxford Book of Funeral and Memorial Music for Organ Oxford University Press. 68 sider Ca. 170 kr. hos noderhandleren.dk og noder.dk INDHOLD Eksempler på stykker: • J.S. Bach: Koralpræludium over ”Nun danket alle Gott”, BWV 657 • J.S. Bach/Gounod: “Ave Maria” • Brahms: “Wie lieblich sind deine Wohnungen” fra “Ein deutsches Requiem” • Dvo ák: Largo fra symphony nr. 9 • Handel: “I know that my Redeemer liveth” fra “Messiah” • Satie: Gymnopédie No. 1 • Whitlock: “Folk Tune“ (nr. 2 fra “Five Short Pieces”)

Blandt orgelarrangementerne kan nævnes: Første sats af Bachs kantater ”Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” og ”Ich steh’t mit einem Fuss im Grabe” (Sinfonia) og Bach-Gounods ”Ave Maria” i en vellykket bearbejdelse med melodien i venstre hånd; to velegnede Schubert-satser (den ene af dem er temaet fra ”Der Tod und das Mädchen”); de to velkendte pavaner (Fauré og Ravel) osv.

NÆNSOMME ARRANGEMENTER Den udvalgte musik er af meget in kvalitet, samtidig med at den i reglen er almindeligt Organist.org 9/2018


ANMELDELSER kendt eller, på grund af musikkens generøse linjer, let tilgængelig for menigheden.  De 28 stykker be inder sig teknisk på et mellemniveau, hvad angår både manualer og pedal. De fortjener at blive sat i relief ved indlevelse og nuanceret registrering.  ”Funeral and Memorial Music for Organ” er

et godt supplement til organistens daglige repertoire. Det er bekvemt, at en vifte af forskellige stykker er samlet i ét bind. Personligt har jeg haft stor glæde af at gennemgå både de velkendte stykker og arrangementerne, som er tro mod originalen og nænsomt lavet.

FINURLIGE OG FRIE ORGELSTYKKER Forlaget Sela har tidligere udgivet ” 12 pieces for organ” og ”12 more pieces for organ” af Thomas Munch, så i hans nye samling af ”20 små præludier” begynder nummeringen ved 25. Samlingen byder på masser af fornøjelig orgelmusik. Af Kåre Duhn, Otterup Kirke Det er 20 små morsomme og idérige karakterstykker, Thomas Munch har samlet i et int lille hæfte. Stykkerne har ikke navne men kun numre og tempobetegnelser. Stilen er en slags venlig modernisme med tilsætning af det burleske, lidt i retning af Louis Lefébure-Wély, og enkelte steder lidt nordisk i tonen, i det første stykke måske lidt Astor Piazzolla – men døm selv: Som en særlig gestus er alle stykkerne indspillet, så man selv kan vurdere om det er noget man kan bruge.  Har man en ikke alt for konservativ menighed, er der mange muligheder for et friskt og inurligt præludium. Stykkerne kan også bruges som små koncertstykker, og ellers kan det også bare være stykker, man spiller for sin

Organist.org 9/2018

Thomas Munch 20 små præludier for orgel Forlaget Sela 2018 Live-optagelser på forlagetsela.dk 200 kr. – bestilles på noder.sela@gmail.com

egen fornøjelses skyld. De burde være overkommelige for de leste på trods af mange tone- og taktartsskift, men de fortjener, at man bruger lidt tid til at få dem lige i skabet.  Der er ikke nogen ledsagende tekst, og jeg kan godt savne nogle oplysninger om komponisten, f.eks. på forlagets hjemmeside. Måske burde jeg vide, hvem han og de andre Munch’er er, og hvor de slår deres folder, men jeg må tilstå min uvidenhed, og i et koncertprogram har man som minimum brug for fødselsåret.  Hæftet er læsevenligt og med praktisk spiralryg og stilren forside.

19


ANMELDELSER

FORMFULDENDT LITURGISK KORVÆRK Den 18. november fylder FUK 50 år, og som optakt til fejringen er der udgivet en kantate til allehelgenstiden udsat for lige stemmer, orgel/klaver, menighed og præst/liturg. Af Rikke Juul Morild, Vordingborg Kirke Hvilket lot jubilæumsværk, Jakob Lorentzen og Lisbeth Smedegaard Andersen har skrevet sammen i anledning af Folkekirkens Ungdomskors 50 års-jubilæum i 2018. ”I kor med alle engle” er skrevet til tiden omkring allehelgen, og det er et meget spændende korværk i ire afsnit. Korsatserne er udsat for ligestemmigt kor på forskellige niveauer, lige fra overskuelige enstemmige til meget svære lerstemmige, så alle kor har mulighed for at være med, lige fra de mindste sangere i spirekorene til de store piger i pigekorene, som gerne vil give sig i kast med at synge svære lerstemmige korsatser.  En rigtig god ting ved korværket er, at det enten kan bruges i sin helhed til en liturgisk gudstjeneste, hvor kirkens præst medvirker, eller man har mulighed for at bruge korsatserne enkeltvis, f.eks. som søndagens motet eller til koncerter i tiden omkring allehelgen. Værket rummer ine indslag som f.eks. at sangerne træder frem og tænder lys i introitussatsen, så de også derigennem bliver en del af gudstjenesten.  Spændende og udfordrende er også satserne med talekor. Og ikke mindst giver det værket en helhed med et syngende Fadervor

20

Jakob Lorentzen og Lisbeth Smedegaard Andersen I kor med alle engle FUK/Mixtur Partitur: 249 kr. Korpartitur: 89 kr. Købes på noder.dk

og sunget velsignelse, hvor også menigheden medvirker. I løbet af korværket er der tænkt på menigheden, som foruden at synge med på kendte salmer også bliver præsenteret for nye, som er skrevet til værket.  Jakob Lorentzen og Lisbeth Smedegaard Andersen er utrolig dygtige til henholdsvis at komponere og skrive sangbare salmer/sange, så alle har mulighed for at være med. Tonearter, taktarter, korstemmer skaber sammen med teksterne en lot og sangbar helhed.  Akkompagnementet er ligeledes overskueligt at spille, og – som Jakob Lorentzen skriver – så kan det hele spilles på orgel, men har man et klaver til rådighed, kan man int veksle imellem orgel og klaver og derved understrege det dynamiske i musikken.  Så kære kollega, vi sidder her med et meget spændende og brugbart korværk, som vi kan bruge i tiden fremover – så rigtig god arbejdslyst til jer og jeres kor.  Et stort tillykke til Folkekirkens Ungdomskor med de 50 år, og tillykke med et lot og fuldendt jubilæumsværk.

Organist.org 9/2018


NODEhandleren kan hjælpe

Udgivelserne fra de to hjørnestene i dansk musikudgivelse er nu ikke længere danskejede. De er lagt i hænderne på et amerikansk musikforlag og hjemmehørende i England. Du kan ikke længere komme i kontakt med en dansk repræsentant for forlagene. Siden 1981 har jeg arbejdet med disse udgivelser i mit virke som musikforlægger og nodehandler. Jeg kan derfor hjælpe hele vejen, også med idéer til repertoiret. Velkommen hos

NODEhandleren på

tlf. 43 53 38 08 eller med e-post til paaske@nodehandleren.dk også når det gælder noder fra andre danske og udenlandske musikforlag.

Med venlig hilsen Bent Påske


UDGIVELSER

FLERE NYE NODER Mange spændende nodeudgivelser med kirkemusik har ind til videre set dagens lys i år. Vi omtaler nogle af dem, vi ikke har bragt anmeldelser af (endnu).

ORGELNODER

Christian Præstholm Orgelkoraler bind 18 og 19 Egen udgivelse 2018 139 kr./stk Ved henvendelse på christian.p@fiberflex.dk eller hos noder.dk/nodehandleren.dk Organisten ved Sct. Mortens Kirke i Randers er formodentlig Danmarks flittigste komponist af orgelkoraler, og han udgiver dem selv. Selvom Christian Præstholm rundet de 200 af slagsen, har han et godt stykke vej igen, for ambitionen er at nå omkring alle KDS-melodier. Bind 18 i Præstholms serie har undertitlen ”Små orgelkoraler over reformationstidens melodier – vol.2” og indeholder blandt andet ”Nu bede vi den Helligånd”, ”O, du Guds lam uskyldig ”, ”Vor Gud han er så fast en borg” og en række melodier, som efterhånden er mindre kendte. Bind 19 byder på bl.a. ”Du kom til vor runde jord”, ”Hjerte, løft din glædes vinger”, ”Lover den Herre”, og ”Måne og sol”. Vi anmelder orgelkoralerne i november.

22

Frederik Magle The Fairest of Roses Edition Wilhelm Hansen 2018 299 kr. hos noder.dk Et værk for orgel og to trompeter, som skal placeres over for hinanden. Det er en smuk fanfare over ”Den yndigste rose er funden” med en spilletid på godt fem minutter. En flot liveoptagelse med Magle ved orglet, kan ses på youtube.com (søg på f.eks. ”Magle fairest”). Den er fra Sankt Pauls Kirke, København, hvor han sidste år blev ansat som organist.

Karl-Peter Chilla, red. … das spiele ich morgen VIII Strube Verlag 2018 Ca. 100 kr. hos noder.dk og nodehandleren.dk Ønsker man sig stykker i forskellige genrer, som forudsætter et minimum af forberedelse, og som i øvrigt ikke kræver pedal, kan de tyske ”… den spiller jeg i morgen”-hæfter måske bruges. Denne ottende i serien byder på korte stykker fra barok, klassik og romantik, 18 frie kompositioner og 4 orgelkoraler. Blandt komponisterne er eksempelvis Händel, Stanley, Rinck, Chauvet og Juan Arriga.

Organist.org 9/2018


UDGIVELSER

César Franck Complete Works for Organ and for Harmonium, vol. 1 Bärenreiter 2018 Ca. 300 kr. hos nodehandleren.dk og noder.dk Den først samlede udgivelse af alt, hvad César Franck skrev for orgel og harmonium, både færdiggjorte værker og brugbare fragmenter, som er grundigt kommenteret og illustreret med eksempler fra de håndskrevne noder. Fem bind bliver det til, og det første bind dækker de tidlige år. Francks største tidlige værk, en Fantasi i a-mol, blev ikke udgivet i hans levetid og blev først opdaget for nogle få år siden, men ifølge forlaget demonstrer han allerede heri sin mesterlige sans for tematisk udvikling.

Robert Jones An Easy Organ Album Butz Verlag 2018 Ca. 140 kr. hos nodehandleren.dk og noder.dk Den walisiske organist og komponist Robert Jones (f. 1945) har med sin engelsk-romantiske stil og lette spilbarhed fået en overvældende god modtagelse i Tyskland, lyder det fra forlæggeren. I det seneste hæfte fra Butz Verlag er der samlet 12 frie kompositioner med store variation i udtrykket. En del af det enkle og melodiske stykker kræver pedal.

Organist.org 9/2018

Johann Sebastian Bach Organ Works, Volume 1 Bärenreiter 2018 Ca. 275 hos noder.dk og nodehandleren.dk I en ny udgave af Bachs samlede orgelværker lægger udgiverne sikkert fra land. Det første bind indeholder nemlig “Orgelbüchlein”, ”Schübler-koralerne” og fire koralpartitaer – så de færreste organister vil være i tvivl om, at der er meget guld at hente her. Man har fundet Bachs eget eksemplar af den trykte førsteudgave af de seks ”Schübler-koraler”, og komponistens håndskrevne bemærkninger heri har foranlediget Bärenreiter-redaktørerne til at foretage visse ændringer i forhold til tidligere versioner. Til de 46 orgelkoraler i “Orgelbüchlein” er det dog fortsat Bachs håndskrevne original, som er hovedkilden, men redaktørerne har derudover gennemgået en lang række informationer fra Bachs elever, som kan bidrage til et kvalificeret gæt på, hvordan værkerne er blevet spillet på hans tid.

Hans-Peter Bähr, red Intrada: 18 festliche Orgelstücke (nicht nur) zum Einzug Butz Verlag 2018 Ca. 160 kr. hos noder.dk og odehandleren.dk En intrada er en festlig eller endda pompøs indledningssats. I forbindelse med dette hæfte skal det forstås som festpræludier (eller postludier) for orgel med pedal. De 18 stykker fra forskellige nulevende komponister har generelt et gudstjenesteegnet omfang og en moderat sværhedsgrad.

23


UDGIVELSER

KORNODER

Philip Faber og Jakob Faurholt, red Sange for pigekor 4 Wilhelm Hansen Musikforlag 2017 89 kr. på webshop.ewh.dk Den seneste udgivelse i serien af satser, som DR Pigekoret byder primært på nyere arrangementer. Blandt titlerne er ”Du, som har tændt millioner af stjerner”, ”Nu falmer skoven trindt om land” og ”Nu er jord og himmel stille”. Til de to sidstnævnte er der også trykt et mere enkelt arrangement af henholdsvis Michael Bojesen og Philip Faber. ”Nu er jord og himmel stille” er med klaverstemme, men ellers er sangene udsat a capella. Blandt de verdslige sange er så populære titler som ”Kringsatt av fiender”, ”Sensommervise” og Anne Linnets ”Forårsdag”.

Niels Johansen og Philip Faber Og Gud sang FUK/Mixtur 2018 Gratis download: fuk.dk Eller 35 kr. hos noder.dk FUK har i anledning af sit 50 års jubilæum dette efterår både fået komponeret et helt korværk (se anmeldelse på side 24) og så også denne jubilæumssang. Niels Johansens tekst blev kåret som vinder i en konkurrence om at skrive en ny sang om det at synge. ”Gud, jeg tror, du sang af lykke, da du så din grønne jord”, begynder sangen.

24

Niels Johansens vindersang er blevet sat i musik af komponist og dirigent Philip Faber. Den er udgivet både som koralsats, med melodilinje, becifring og tekst, og i arrangementer for besætningerne SA og orgel, SSA a cappella og SAB a cappella. Alt sammen er forsynet med noten: ”Må frit kopieres”. Udgivelsen kan downloades via et link på fuk.dk under ”Aktiviteter” > ”Jubilæum 50 år” > ”Jubilæumssang”, og ønsker man sig trykte hæfter, kan de bestilles fra Aarhus Musik.

Bendt Fabricius MESSE (SSA og orgel) Wilhelm Hansen Musikforlag 2018 99 kr. på webshop.ewh.dk Komponist og organist Bendt Fabricius skrev i 1980’erne en dansksproget messe for ligestemmigt kor og orgel. Den er komponeret til det dygtige pigekor, han dengang var leder for ved Mosede Kirke i Greve, og nu er den altså blevet udgivet. I forordet gør komponisten opmærksom på, at de fem satser kan opføres enten samlet eller hver for sig, og at ”satserne har forskellige sværhedsgrader, således at Kyrie og Credo er de enkleste at udføre, mens de tre øvrige satser stiller større krav, både hvad angår melodik, rytmik og harmonik.” Værket har en temmelig selvstændig orgelstemme, som kræver en hel del af organisten. Man kan lytte til en samlet indspilning med Mosede Kirkes Pigekor og organist Flemming Dreisig på soundcloud.com (søg på ”Bendt Fabricius”).

Organist.org 9/2018


UDGIVELSER

John Rutter Carols for SA & Men Oxford University Press 2018 Ca. 100 kr. via noder.dk eller nodehandleren.dk Mange har formodentlig savnet arrangementer af John Rutters populære julesange for netop besætningen SAB. De foreligger nu i denne samling med ni titler, herunder også ”Star Carol” og andre highlights så som ”Candlelight Carol”, ”Mary’s Lullaby” og ”What sweeter music”. Sidste år udkom også en tilsvarende samling med ni af Rutters mest populære anthems for samme besætning, blandt andre ”The Lord bless you and keep you”. Vi anmelder ”Carols for SA & Men” og ”Anthems for SA & Men” i et af de næstkommende numre af bladet.

SALME- OG MELODISAMLINGER

Brinch og Busk 14 udvalgte salmer Wilhelm Hansen Musikforlag 2018 89 kr. på webshop.ewh.dk I en salmesammenhæng dækker ”Brinch og Busk” naturligvis over komponisten Klaus Brinch og salmedigteren Lars Busk Sørensen, som gennem 30 år har samarbejdet om en række af de mest populære nye salmer. ”Uberørt af byens travlhed” er selvfølgelig den allermest udbredte, men der er mange flere:

Organist.org 9/2018

”Det er vel efterhånden blevet til et halvt hundrede salmer og sange,” skriver de to i forordet til denne retrospektive udgivelse, hvor makkerparret har samlet 14 af deres mest vellykkede salmer fra mellem 1989 og 2016. Salmerne er her udsat for sangstemme med becifret klaverakkompagnement, og til hver af dem er trykt en kort kommentar fra Lars Busk Sørensen. Blot en enkelt af titlerne er ikke med i Lars Busk Sørensens store ”Salmer til vor tid” fra 2014 (Unitas Forlag), nemlig morgensalmen ”Undrer mig over hvert græsstrå, der rækker”, som handler om ”den vilje til liv, der manifester sig i alt levende”.

Bo Gunge 12 salmer på ny Wilhelm Hansen Musikforlag Orgeludgave: 119 kr. Korudgave: 119 kr. På webshop.ewh.dk Bo Gunge har begået en række nyskabende harmoniseringer af 12 af de mest brugte salmer, bl.a. ”Almagts Gud, velsignet vær”, ”Du satte dig selv i de nederstes sted”, ”Nu takker alle Gud” og ”Tak og ære være Gud”. Udsættelserne foreligger i både en orgeludgave og en udgave for SATB a cappella, og begge udgaver kan vel t mærke bruges til ledsagelse af menighedssangen. Vi anmelder udgivelsen i et af de næstkommende numre af bladet.

>>

25


UDGIVELSER

Bo Reinholdt og Helge Lomholt Der står et hus så øde Nodeforelaget Silmarillion 198 kr., mulighed for mængderabat 55salmer.dk / nodeforlaget.dk Bo Reinholdt (f. 1948) er en anerkendt skønlitteraturforfatter og er desuden tidligere gymnasielærer. Han har blandt andet udgivet bibelinspirerede fortællinger, men dette er hans første salmesamling. I det lys er den imponerende omfattende, da der diskes op med ”55 evangeliesalmer fra advent til påske”. De er alle sammen sat i musik at tidligere gymnasielærer i musik og engelsk Helge Lomholdt (f. 1937) og er udgivet af Morten Poulsen på hans forlag. Teksterne lægger sig relativt tæt op ad de evangelielæsninger, de refererer til. For de fleste af salmernes vedkommende er det intentionen, at de kan bruges både til menighedssang og som motet, eftersom de optræder både i en version med akkompagnementssats og i en version udsat for SATB. Som en service til den travle kirkemusker er der bag i udgivelsen indsat korte resuméer af evangeliestederne. Vi anmelder udgivelsen i december-nummeret.

Nye bøger Desuden er udkommet følgende bøger, som vi vil omtale nærmere ved en senere lejlighed: • Stine Isaksen, red.: ”Fællessang og fællesskab – en antologi”, Videnscenter for Sang • ”Konfirmandsalmebogen”, Syng Nyt • Kirsten Nielsen, red.: ”Det er livet, der vil leves: Festskrift til Holger Lissner”, Syng Nyt • Maria Burgaard: ”Musikleg – sjove musikalske aktiviteter til dagtilbud”, Dafolo • Dorte Vibeke Nørgaard: ”Babyrytmik – flere sange”, Dansk Sang

36 salmeforspil Knud-Erik Jensen Pris: kr. 149,- (+ porto kr. 33) Bestilles på: k-e@jensen.mail.dk 26

Organist.org 9/2018


DEN DANSKE SALMEDUO

CHRISTIAN VUUST saxofon og klarinet

HANS ESBJERG klaver

“Sublime salmefortolkninger udført af to virtuose musikere.”

MORTEN SKOVSTED, SYNGNYT.DK

Ʒ È À ®ÃÈÀË­ ®Èv¨È §v­­ Àý ¨ v ï® ÃÈ §vÀvÈƛƸ DAGBLADET INFORMATION “Med et overskud musikalsk og idémæssigt, som betog os alle. Sprudlende, vittigt og elegant.” FREDERICIA DAGBLAD Den Danske Salmeduo nytænker musikken bag salmerne – i et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer.

KONTAKT: Hans Esbjerg • tlf 4093 0154 • kontakt@dendanskesalmeduo.dk

WWW.DENDANSKESALMEDUO.DKThomas Kingo En musikalsk billedfortælling om livsforståelse og musik i barokken. I ord, billeder og levende musik fortæller vi om Thomas Kingo og hans rolle som digter og præst i enevældens Danmark. Læs mere på www.sørenjuhl.dk

NUTIDIG NORDISK A CAPPELLA

W: vokalselskabetglas.dk T: 31 42 43 30 E: tinerefsgaard@gmail.com


DANHILD

Nyhed

Provided by Skandinavisk Orgelcentrum

Chorale P-31, Elegant designet orgel med høj teknologi og tradi on. Kapeller, musikskoler og mindre kirke. Kr. 57.850,00 (evt. finansiering)

Chorale 2, Øveorgel l organisten. Kr. 29.850,00 (evt. finansiering)

DANHILD 35 år i Danmark Siden 1982 har vi specialiseret os i at kombinere tradi onel orgelbygning med moderne nytænkning, Vi bygger små og store kirkeorgler.

DANHILD provided by Skandinavisk Orgelcentrum, Ribevej 38. Ødsted, 7100 Vejle tlf.: 75 86 41 00 - www.kirkeorgel.dk - lh@danhild.com


Vi er fælles om trygheden TJM Forsikring bygger på et fællesskab mellem faglige organisationer, som vil tilbyde medlemmer og deres voksne børn gode forsikringer.

som selv er medlem af en af vores faglige organisationer og derfor har en særlig forståelse for din situation og dine behov.

Det er medlemskabet af din faglige organisation, der åbner døren til TJM Forsikring. Vi skal ikke erobre nye markeder og kan derfor koncentrere kræfterne om at give dig den bedste rådgivning, service og skadebehandling. Din kontakt er din lokale forsikringstillidsmand,

Det er en model, der virker. Måske er det derfor, vi har Danmarks mest tilfredse forsikringskunder.

Se mere på g.dk tjm-forsikrin Eller ring på

70 33 28 28


FRA SEKRETARIATET

LØNSTIGNINGER I OKTOBER Se her, hvordan forårets overenskomstresultatet bliver udmøntet pr. 1. oktober 2018. Af Louis Torp, sekretariatsleder Som bekendt opnåedes ved årets overenskomstforhandlinger på det offentlige område enighed om at udmønte 6,07 procent i generelle lønstigninger herunder til folkekirkens ansatte. Første del af denne regulering blev udmøntet d. 1. april 2018 (og udgjorde 1,13 procent), og pr. 1. oktober 2018 udmøntes en lønregulering på 0,5 procent. Lønstigningerne bliver i praksis udmøntet ved, at reguleringsprocenten opskrives, og reguleringsprocenten udgør pr. 1. oktober 2018 og fremefter 7,4972 procent.  Som en del af de decentrale overenskomstforhandlinger (mellem Organistforeningen og Kirkeministeriet) opnåedes enighed om at hæve basisløntrin 2 for PO/KMOK-organisterne således, at basisløntrin 2 pr. 1. oktober 2018 i kroner udgør 289.183 kr. i grundbeløb pr. 31. marts 2012. Hidtil har basisløntrin 2 udgjort 288.345 kroner i grundbeløb pr. 31. marts 2018.  For tjenestemændene blev det ved de decentrale overenskomstforhandlinger aftalt, at rådighedstillægget forhøjes med kr. 700 i grundbeløb pr. 31. marts 2012. Dette ligeledes med virkning fra 1. oktober 2018. Rådighedstillægget for tjenestemændene udgør således pr. 1. oktober 2018 i nutidskroner 20.854,46 kr.  De respektive aftaler om lønstigninger på basisløntrin 2 og på tjenestemændenes rådig32

hedstillæg er foranlediget af de i bladet omtalte organisationspuljer på 0,23 procent (juninummeret af Organist.org), som også var en del af det samlede overenskomstresultat. Alle nævnte lønstigninger udmøntes automatisk via Folkekirkens Lønsystem: FLØS.

Alle gældende lønsatser m.v. kan indes på www.organist.org

Mange medlemmer vil få omkring et par hundrede kroner mere om måneden at gøre godt med ved næste lønudbetaling.

Organist.org 9/2018


FRA SEKRETARIATET

NYE LØNSATSER FOR PO/KMOK-ORGANISTER Nedenstående lønsatser er gældende fra 1. oktober 2018. Overenskomstansatte Basisløn • Trin 1 – kr. 295.874 • Trin 2 – kr. 310.864 Rådighedstillæg Rådighedstillægget er kvoteret efter ansættelsesgrad og gradueret efter, hvor mange kirker, man er ansat ved: • 1 kirke kr. 23.004,40 • 2-3 kirker kr. 29.991,72 • 4 eller lere kirker kr. 35.689,07 Tjenestemandsansatte Lønramme 20 Stedtillæg 25 år 279.194 måned 23.266,16 27 år 289.662 måned 24.138,50 29 år 300.686 måned 25.057,15 31 år 312.293 måned 26.024,45 PO tillæg år/mdr. Rådighedstillæg år/mdr. Lønramme 23-26 Stedtillæg 29 år 300.686 måned 25.057,15 31 år 312.293 måned 26.024,45 33 år 310.425 måned 25.868,75 35 år 337.385 måned 28.115,44 36 år 344.072 måned 28.672,64 38 år 358.104 måned 29.842,03 Rådighedstillæg år/mdr.

Organist.org 9/2018

II 290.996 24.249,67 300.622 25.051,86 310.682 25.890,16 321.196 26.766,35

III 296.556 24.712,98 305.782 25.481,85 315.390 26.282,53 325.390 27.115,81 27.734,28 20.854,46

IV 300.405 25.033,77 309.358 25.779,80 318.651 26.554,23 328.294 27.357,86 2.311,19 1.737,87

V VI Skalatrin 305.965 309.813 25 25.497,08 25.817,78 314.519 318.093 27 26.209,88 26.507,73 323.359 326.618 29 26.946,59 27.218,20 332.488 335.391 31 27.707,31 27.949,27 kvoteret pensionsgivende ukvoteret pensionsgivende

II 310.682 25.890,16 321.196 26.766,35 332.184 27.681,96 343.665 28.638,78 349.596 29.133,00 362.059 30.171,60

III 315.390 26.282,53 325.390 27.115,81 335.794 27.982,86 346.625 28.885,39 352.197 29.349,78 363.921 30.326,75 20.854,46

IV 318.651 26.554,23 328.294 27.357,86 338.297 28.191,41 348.671 29.055,96 353.999 29.499,92 365.210 30.434,16 1.737,87

V VI Skalatrin 323.359 326.618 29 26.946,59 27.218,20 332.488 335.391 31 27.707,31 27.949,27 341.909 344.410 33 28.492,40 28.700,86 351.631 353.678 35 29.302,57 29.473,13 356.602 358.402 36 29.716,79 29.866,84 367.072 368.363 38 30.589,31 30.696,90 ukvoteret pensionsgivende

33


MEDLEMMER

INGEN MEDLEMSNYT På grund af sygdom på sekretariatet må vi også i dette nummer undvære medlemsnyt-rubrikken med udnævnelser, runde fødselsdage, adresseændringer osv.

HUSKESEDLEN Stillingsopslag er der ikke nogen af i bladet denne gang, men der er aktuelle stillinger at finde på hjemmesiden på www.organist.org/stillingsopslag, hvor vi løbende lægger nye opslag ind

FORENINGSKALENDER 8. oktober 26. oktober 26. november

TR-dag i Viborg Bestyrelsesmøde i Vejle Bestyrelsesmøde i Vejle

1-2. februar 4. marts 19-22. maj

Bestyrelsesseminar i Hurup Bestyrelsesmøde i Vejle Organistforeningens stævne på ECH PARK i Esbjerg

FEJL I FORBINDELSE MED KONTINGENTOPKRÆVNING Der er beklageligvis sket en fejl i forbindelse med PBS-opkrævning af kontingent for 3. kvartal 2018. I stedet er der blevet opkrævet kontingent for 3. kvartal 2015, hvilket betyder, at der dels er opkrævet gamle satser, og dels ikke er sket nogen opkrævning, hvis PBStilmelding og tegning af medlemskab først er sket efter juli 2015.  I forbindelse med næste PBS-opkrævning (1. november) vil differencer mellem 2015-satsen og 2018-satsen samt de manglende opkrævninger blive medtaget. • Hvis du har betalt for meget, vil der altså ske modregning i den næste opkrævning, men hvis du ønsker det beløb, du har betalt for meget, tilbagebetalt nu, så send os en mail. • De, der ikke har betalt kontingent for 3. kvartal 2018, vil blive opkrævet for 3. og 4. kvartal i forbindelse med opkrævning for 4. kvartal. Vi undskylder ulejligheden.

66 koncertudbydere med 216 koncertforslag

www.kirkekoncert.dk 34

Organist.org 9/2018


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle, tlf. 7665 9560

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER   Inger Marie Riis, tlf. 3190 7876 / 2340 8171 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk   Bo Andersen, tlf. 3321 9020 / 2825 9025 E-mail: bacomposer@boandersen.org   Kenn Therkelsen, tlf. 2960 0683 E-mail: kwt3@live.com

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organist.org   Sekretariatsleder: Louis Wollert Torp E-mail: kontakt@organist.org  Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen E-mail: sekr@organist.org   Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org

BESTYRELSE Formand Ingrid Bartholin Gramstrup Klosterport 5 st.tv. 8000 Aarhus C Tlf. 2515 3312 E-mail: formand@organist.org Næstformand Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod Tlf. 7524 5215 Email: henrietteholmhoppe@outlook.dk Kasserer Kenn Therkelsen Brandsgårdsvejen 14, Bodilsker, 3730 Nexø Tlf. 2960 0683 E-mail: kwt3@live.com Øvrige medlemmer Henrik Strøm Fanøvej 7, 9900 Frederikshavn Tlf. 2993 4427 E-mail: henrik.stroem@gmail.com Carsten Engstrøm Åmosevej 28, Brokøb, 4450 Jyderup Tlf. 4043 2562 E-mail: organist@karlslundekirke.dk Knud Damgaard Andersen Thyrasvej 10, 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 2726 / 2465 8026 E-mail: knud.damgaard@mail.dk Jørgen Kleon Jeppesen Fredensgade 8, 7600 Struer Tlf.: 40 56 85 50 E-mail: organist@struer-kirke.dk

Organist.org 9/2018

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER   Carsten Engstrøm, tlf. 4043 2562 E-mail: organist@karlslundekirke.dk   Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org FYENS STIFT   Lene Dam, tlf. 2032 0236 E-mail: lenekor2@gmail.com   Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org VIBORG STIFT   Jane Samuelsen, tlf. 5073 2356 E-mail: jasam60@mvb.net   Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org ÅRHUS STIFT   Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk   Ingrid Bartholin Gramstrup, tlf. 2515 3312 E-mail: ibartholin@gramstrup.org RIBE STIFT   Mette Bredthauer, tlf. 3064 3045 E-mail: metbr@km.dk   Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org HADERSLEV STIFT  Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 E-mail: henrietteholmhoppe@outlook.dk   Pia Jeanette Nielsen, tlf. 2082 4313 (privat) / 2146 8646 (arbejde) E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk AALBORG STIFT   Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk   Jette Plougheld, tlf. 2440 8089 E-mail: jp@skagenkirke.dk

35


Organistforeningen, Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle

Bliv klogere på, hvad folkekirken er for en størrelse, når du som nyansat skal på et obligatorisk introkursus sammen med andre nyansatte. Kurset varer én dag, og vi ser nærmere på: • Folkekirkens historie • Gudstjenester og kirkelige handlinger • Folkekirkens organisation og økonomi • Folkekirken som arbejdsplads • Folkekirken lokalt og regionalt.

Planlagte kurser: • Lolland-Falster og Roskilde Stifter: Onsdag den 24. oktober i Skt. Bendts Sognegård, Ringsted (program på roskildestift.dk under ”Stiftet” > ”Kurser og møder”) • Aarhus, Viborg og Aalborg Stifter: Tirsdag den 30. oktober i Støvring Sognegård (program på aalborgstift.dk under ”aktuelt” > ”kalender”) • Københavns og Helsingør Stifter: Torsdag den 8. november i Sankt Andreas Kirke, København (find program på kirkenikbh.dk, søg på ”introkursus”) • Fyens, Haderslev og Ribe Stifter: Onsdag den 5. december i Middelfart Sognegård.

Links til tilmelding: www.folkekirkenspersonale.dk (”Uddannelse” > ”For medarbejdere” > ”Kurser og uddannelser”),. Bag kurserne står de faglige organisationer, stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet.

Foto: Ib Rasmussen/Wikimedia Commons

Alle dage fra kl. 8.30 til 17.30. Det er gratis inkl. forplejning hele dagen. Arbejdsgiveren skal betale løn og udgifter til transport.

Sankt Andreas Kirke set fra Nansensgade