Organist.org, nr 10, november 2017

Page 1

N r. 1 0

N

OVEMBER 2017

1

6. årgang

Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen

JOBBYTTE SIDE 10

TR-VALG SIDE 4


PRÆLUDIUM

KVALITET KOSTER

Af Henriette Hoppe

2

Der gøres en stor indsats fra lere sider for at motivere medarbejderne ved landets kirker til at tage efteruddannelser. Der er fra Landsforeningen af Menighedsråd lavet en hel drejebog for arbejde i faglige teams med henblik på at styrke miljøet blandt medarbejderne for mere efter- og videreuddannelse. Landsforeningen og de faglige organisationer har med kompetencefondsmidler i ryggen fået uddannet et korps af frivillige uddannelsesambassadører, der på arbejdspladserne, messer og lign. søger at udbrede det glade budskab, at uddannelse er vejen frem.  Måske er der brug for en sådan form for nudging blandt nogle faggrupper inden for det folkekirkelige område, men det ligger ikke til organister at klamre sig til orgelbænken, hvis det bliver foreslået dem at tage på kursus. Det ligger i dna’et hos musikeren, at man altid skal arbejde for at blive bedre, hvad enten det gælder om at friske op på de almindelige færdigheder eller at få tillært nogle nye.  Den virkelighed, vi som organister møder, er en lidt anden. Vi behøver strengt taget ikke at have andre til at fortælle os, at uddannelse nytter, men møder ikke altid forståelse for dette. Tværtimod oplever jeg ofte, at menighedsråd ser det som en negativ tretrinsraket: 1. Organisten vil på kursus, det koster i kursusafgift, 2. organisten skal have fri til at deltage i undervisningen, det koster i vikarudgift, 3. organisten er blevet dygtigere efter endt kursus, det koster i kvali ikationstillæg.  Resultatet af menighedsrådenes overvejelser kan derfor let blive, at man ønsker at kappe led af raketten, eller helt afviser organistens ønske om efteruddannelse. Pengene er små i de mindre sogne, men der skal sættes penge af i budgetterne til kompetenceudvikling, ikke bare til de uddannelser, der er dækkede af forskellige støtteordninger, men også til dem, der kræver, at kirkekassen dækker.  Så bolden har nok ikke så meget at gøre på vores banehalvdel. Kære menighedsråd: Læg en plan for jeres organists kompetenceudvikling og følg den!  Kvalitet koster, men giver også gevinst.

Organist.org 10/2017


INDHOLD OG KOLOFON

FORENINGSNYT

SIDE

INTERVIEW

4

SIDE

REPORTAGE

10

SIDE

16

TR-VALG

JOBBYTTE

SALMEDAG

I løbet af november skal medlemmerne i de enkelte stifter vælge tillidsrepræsentanter. Se oversigten over arrangementer, og læs næstformand Henrik Strøms tanker om, hvad der er på spil.

Jette Plougheld og Kenn Therkelsen har i efteråret med held prøvet at bytte deres stillinger med hinanden på henholdsvis Bornholm og Jyllands nordspids. Det har vi talt med dem om.

På Syng Nyt-salmedagen i Odense var der oplæg ved bl.a. organisterne Povl Balslev og Martin Hornstrup og kirkesangbogsredaktionsgruppeformand Rasmus Nøjgaard. Vi var der også.

MEDLEMSFORDEL UDGIVELSER

SIDE

22

SIDE

STILLINGER

24

SIDE

34

FORSIKRING

SALMER/BØGER

ÉN ORGANIST SØGES

Organistforeningen samarbejder med Tjenestemændenes Forsikring, som har en unik måde at tilrettelægge kundekontakten på: forsikringstillidsmænd. Læs om, hvad du kan bruge det til.

Vi omtaler nogle nyere salmesamlinger og en række andre spænde bøger, som er udgivet inden for det seneste års tid.

Torup og Lynæs Kirker, Hundested på Nordsjælland, skal have ny organstassistent.

Organist.org REDAKTION DEADLINE

TRYK FORSIDE

Udgives af Organistforeningen og hed frem til december 2014 PO-bladet. Det udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: 1.000 stk. ISSN: 2246-7882. Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), www.ordklang.dk, Femøvej 12, 8600 Silkeborg, tlf. 2814 4389, e-mail: blad@organist.org. Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organist.org senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk Orglet i Høje Kolstrup Kirke i Aabenraa er bygget af Marcussen & Søn i 2006. Det har 20 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Foto: Henrik West

Organist.org 10/2017

www.organist.org

3


FRA BESTYRELSEN

TORDENSKJOLDS SOLDATER SØGER REKRUTTER! I november skal Organistforeningens korps af tillidsrepræsentanter fornys. Det sker i forbindelse med en række valgarrangementer rundt omkring i stifterne. I den forbindelse reϐlekterer næstformand Henrik Strøm over betydningen af fagligt sammenhold. Af Henrik Strøm Organistforeningen bygger, som de leste andre små foreninger, på en høj grad af frivillig arbejdskraft. Som fagforening har vi et beskedent bemandet sekretariat bestående af professionelle kræfter, mens alle vore medarbejdere ”i marken” – ude hos dig lokalt – er dygtige frivillige, der har påtaget sig det livsvigtige hverv som tillidsmand.  Herudover er der en valgt bestyrelse, som også påtager sig en række opgaver af fagpolitisk karakter, blandt andet arbejdet med at sikre arbejdsmiljøet i folkekirken, repræsentere foreningens uddannelsesmæssige visioner i kirkemusikskolernes bestyrelser, repræsentere Organistforeningen i en række samarbejdsfora for de øvrige kirkefunktionærer inden for folkekirken, og ikke mindst at være den forhandlingsberettigede part på vore medlemmers vegne – hvad enten det gælder forhandlinger med Kirkeministeriet eller forhandlinger på mere lokalt plan.  Personligt føler jeg det som et stort ansvar og privilegium at være en del af denne spændende organisation med stærke og passionerede frivillige på alle niveauer – og her skal lyde en stor, uforbeholden tak til jer alle.

4

Henrik Strøm er næstformand i Organistforeningens bestyrelse. Til daglig slår han sine folder i Abildgård Kirke, Frederikshavn

FOLKEKIRKELIGT ARBEJDSMARKED I en tid, hvor fællesskabsaspektet synes at halte på mange fronter, kan det være vigtigt at minde hinanden på det fælles ansvar, vi har, for at bakke op om vores faglige organisation. I det små handler det om at orientere sig om, hvad der sker med vilkårene på det folkekirkelige arbejdsmarked. Her er vores medlemsblad, Organist.org, en stærk kilde til information.  Det er også vigtigt at kende til hovedpointerne i vores overenskomst. Men mange af debattrådene i Facebook-gruppen ”Organister i

Organist.org 10/2017


FRA BESTYRELSEN Danmark”, efterlader et indtryk af en vis mangel på forståelse for vores rettigheder og pligter som organist. Her kunne det være en idé, om man kontaktede sin lokale tillidsmand, snarere end at støtte sig til 15-20 mere eller mindre kvali icerede kommentarer i organisternes Facebook-grupper.

hedsråd/præster, eller det er i samarbejdet med de øvrige kirkefunktionærer eller kollegaen i nabokirken. Som organister anno 2017 mødes vi til stadighed af kravet om samarbejde, og personligt tror jeg, vi er bedre rustet til dialogen om dette samarbejde ved at have benene solidt plantet i et fagligt netværk som en fagforening.

GROBUND FOR SAMMENHØRIGHED På mange måder er der sket et paradigmeskifte inden for det folkekirkelige arbejdsmarked. Det nye paradigme kan vel sammenfattes kort i ordet: samarbejde. Med overenskomsten er der givet mulighed for at lade kirkefunktionærerne indgå i geogra iske samarbejder på tværs af sognegrænser. Senest har vi set en forsøgslovgivning, som gør det muligt for det enkelte menighedsråd at lytte en række arbejdsgiverfunktioner op på provstiniveau. En lettere mavesur konstatering kunne være, at ”nu har New-public-management-bølgen også bare ramt folkekirken med de sædvanlige 5-10 års forsinkelse”.  Og det er klart, at man godt kan opfatte de nævnte ledelsesmæssige initiativer som en bevægelse i retningen af en topstyring af folkekirken. Omvendt kan disse forandringer også byde på rige muligheder for en forening som vores.  Præ ikset sam- bruges til at udtrykke overensstemmelse og indbyrdes forbindelse, og er de rigtige præmisser til stede, kan de politiske krav om øget samarbejde danne grobund for sammenhold og sammenhørighed – ikke kun i relationen mellem arbejdsgiver- og tager, men også i bestemt også på det kollegiale plan i en faglig organisation som Organistforeningen.  Et frugtbart samarbejde kræver dialog, hvad enten det er i samarbejdet med menig-

Organist.org 10/2017

DEN SOLIDARISKE VÆRNEPLIGT Ydermere er det også en mulighed lokalt at oprette erfagrupper for organister. Fordelen ved disse erfagrupper er at dyrke det fagkollegiale sammenhold på tværs af fagforeningsmæssige tilhørsforhold og uden skelen til uddannelsesmæssig baggrund.  Og netop sammenholdet er så helt essentielt på vores tids arbejdsmarked. Alene bliver vi rendt over ende af en arbejdsgiverside, der orkestrerer krigsmusikken med hjælp fra provstikonsulenter og med bidrag fra Landsforeningen af Menighedsråd.  For at dvæle ved krigsretorikken skal jeg afslutningsvis opfordre jer alle til at tage den solidariske værnepligt alvorligt: Stå sammen og bak hinanden op! Kom med til valgarrangementet i november, som tillidsrepræsentanterne i det enkelte stift har stablet på benene.  Og overvej nu lige en ekstra gang, om det ikke er din tur til at tage en tørn i Tordenskjolds armé. Der er plads til lere tillidsfolk og nye kandidater til vores bestyrelse. Det er både et spændende og et givende arbejde. Og så er det også en pligt. Se på de følgende sider en oversigt over tid, sted og indhold for de enkelte valgarrangementer i tillidsrepræsentantsvalget 2017

5


FRA BESTYRELSEN

TILLIDSREPRÆSENTANTSVALG 2017 Alle medlemmer af Organistforeningen er inviteret med til et af de gratis TR-valgarrangementer i stifterne. Det gør en forskel, om du kommer.

RIBE STIFT Mandag den 13. november kl. 14.00 Sognegården, Vestergade 15, 6670 Holsted I forbindelse med valghandlingen er der kollegialt samvær. Deltagerne opfordres til at medbringe orgel- eller kornoder, der kunne inspirere andre. Der bliver serveret en kop kaffe/te m.m.  Stiftet er for tiden uden tillidsrepræsentant, men Mette Bredthauer, Askov kirke, har erklæret sig villig til at tage en tørn i den kommende periode.  Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen deltager som foreningens repræsentant. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål om emner af fælles interesse.  Man kan bare møde op, men af hensyn til traktementet vil tilmelding være meget velkommen, pr. SMS til Kristian Larsen, 5136 2465, eller e-mail: kslarsenorg@hotmail.com  Vel mødt!

10.30 ”Organisten som iværksætter”, oplæg ved Anette Kjær, organist ved Aarestup-Haverslev kirker. Efterfølgende debat og evt. udveksling af lere ideer 11.00 Besøg fra sekretariatet: Sekretariatsleder John Poulsen svarer på spørgsmål fra medlemmerne! Her er lejligheden til at få opklaret alle de fagforeningsrelevante spørgsmål, som I måtte gå og tumle med! 11.55 Valg 12.00 Der serveres en let frokost 12.30 Udveksling af noder for orgel, voksenkor og børnekor – gerne med en mundtlig introduktion af noderne. Man må meget gerne deltage i mødet, selv om man ikke selv opstiller, for mødet er en vigtig lejlighed til at få fortalt tillidsrepræsentanterne, hvad der foregår ude i sognene. Jo mere foreningen kender til forholdene derude, jo bedre kan vi målrette ressourcerne til de mest relevante problemer.  Jens Erik Rasmussen og Jette Plougheld modtager genvalg, mens Susanne Mørk-Jensen ikke genopstiller.  Tilmelding til Susanne på sumo@km.dk eller 4096 9354 senest mandag d. 6. november.

AALBORG STIFT Torsdag den 16. november kl. 10.30 Romdrup-Klarup Sognegård, Romdrupvej 71, 9270 Klarup Program med cirkatider.

6

VIBORG STIFT Mandag den 6. november kl. 10.00 Baunekirken, Østerbyvej 10, 7400 Tjørring

Organist.org 10/2017


FRA BESTYRELSEN Tilmelding til organist@baunekirken.dk senest den 1. november 2017. Man må meget gerne deltage i mødet, selvom man ikke selv opstiller.  Jane Samuelsen modtager genvalg og vil meget gerne på mødet høre, hvad der sker rundt omkring i sognene. 10.00 Velkomst og kaffe/the brød 10.15 Udveksling af noder for orgel, voksenkor og børnekor – gerne med en mundtlig introduktion. 11.00 Jane fortæller om sit TR-arbejde og svarer på spørgsmål fra sognene. DOKS-organist fortæller om sit arbejde som TR 12.00 Frokost 13.00 Slut

mer har kirken også et lille velklingende historisk orgel bygget 1862 af Jens Gregersen med 1 manual og 4 stemmer. Den oprindelige manuelt betjente vindforsyning i form af en dobbelt kassebælg er bevaret, så der er mulighed for at forsøge sig både ved tangenterne og som bælgetræder.  I tårnet indes landets eneste koncertklokkespil i en landsbykirke. Der er 27 klokker og stokklaviatur at boltre sig på. Og skulle nogle af deltagerne have lyst til at spille lidt cembalomusik, er der også mulighed for det. Kirken har nemlig et 2-manualers Bengaard-cembalo fra 1960-erne.  Man kan bare møde op, men af hensyn til traktementet vil tilmelding være meget velkommen, evt. via SMS til Christian Holdensen, 2291 3693, eller Ingrid Bartholin Gramstrup, 2515 3312, hvor eventuelt samkørsel også kan aftales.

AARHUS STIFT Onsdag den 22. november kl. 19,30 Vejlby kirke, Gl. Kirkevej 14, 8961 Allingåbro I forbindelse med valghandlingen er der kollegialt samvær, og der bliver serveret en kop kaffe/te m.m. Man må rigtig gerne deltage, selvom man ikke selv stiller op. Hele tillidsmandsordningen bygger på kollegial støtte, så bare af den grund er der grund til at møde op til en snak om organistjobbet.  Christian Holdensen og Ingrid Bartholin Gramstrup modtager genvalg, men Jan Ole Christiansen modtager ikke genvalg, da han er overgået til DOKS.  Kirkeministeriets klokkekonsulent og PO-organist Per Rasmus Møller viser kirkens mange instrumenter frem, og kirken er ganske velforsynet med musikinstrumenter. Udover kirkens hovedorgel med 16 stemOrganist.org 10/2017

FYENS STIFT Mandag den 20. november kl. 10.30 Konϔirmandstuen, Herrested Præstegård, Odensevej 59, Herrested, 5853 Ørbæk Lene Dam, organist i Herrested, Hellerup og Søllinge, opstiller, så for første gang i årevis har vi en lokal kandidat! Vi håber, at rigtig mange af jer vil møde op for at byde Lene velkommen.  Medbring gerne en orgel- og/eller kornode, som kunne inspirere andre. Der bliver naturligvis også lejlighed til at udveksle erfaringer med kollegerne.  Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen deltager som repræsentant for Organistforeningen.  Der bliver budt på kaffe/te med lidt ”tilbehør”, og af hensyn til det vil tilmelding være 7


FRA BESTYRELSEN meget velkommen; pr. mail til: lenekor2@ gmail.com, eller SMS til 20 32 02 36, senest lørdag den 18. november.

KØBENHAVN OG HELSINGØR STIFTER Mandag den 6. november kl. 10.00 Solvang Kirke, Remisevej 10-12, 2300 København S 10.00 Velkomst. Herefter vil vi dele repertoire for orgel og kor og udveksle noder for orgel, voksen- og børnekor. Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål og få råd fra tillidsrepræsentanterne samt at dele erfaringer, hvis nogen ønsker det. 12.00 Frokost, Organistforeningen betaler Inger Marie Riis, Kenn Therkelsen og Bo Andersen modtager alle genvalg. Kenn kommer ikke til dette møde.  Tilmelding til imr@solvangkirke.dk eller på mobil 2340 8171 senest den 1. november 2017.

HADERSLEV STIFT Mandag den 20. november kl. 10.30 Hedensted Kirkecenter, Kirkegade 15, 8722 Hedensted Vært er erfagruppen for organister i Hedensted Provsti og tillidsrepræsentanterne Pia Jeanette Nielsen og Henriette Hoppe. 10.30 Faglig orientering ved Henriette Hoppe med mulighed for at stille spørgsmål og drøfte problemer af fælles interesse. Gennemgang af ofte

8

stillede spørgsmål om rammetid, rullende fridage m.m. 12.15 Kort valghandling. Begge TR genopstiller. Forslag til en tredje tillidsrepræsentant modtages gerne. 12.30 Organistforeningen er vært ved en let frokostanretning. 13.00 Minikoncert i Hedensted Kirke ved Pia Jeanette Nielsen, studerende på diplomuddannelsen i Aarhus. Derefter uddannelsesorientering: Fremtidens kirkemusiker, specialist eller generalist? Og hvordan løfter jeg mit personlige faglige niveau? Tilmelding af hensyn til traktementet til Pia Jeanette Nielsen på mail organist@ulkeboelkirke.dk eller tlf. 2082 4313 (privat) / 2146 8646 (arbejde).

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER Mandag den 20. november kl. 10.30 Sct. Peders Kirke og Sognegård, Sct. Peders Kirkeplads 5, 4700 Næstved Tillidsmandsdagen a holdes i samarbejde med DOKS. Vi starter med en lille orgelkoncert ved Christian Larsen efterfulgt af fremvisning og mulighed for spørgsmål.  Kl. 13 serveres der frokost, hvor der vil være mulighed for udveksling af faglige erfaringer.  Carsten Engstrøm modtager genvalg, ligesom nye kandidater er særdeles velkomne.  Tilmelding til Carsten Engstrøm på organist@karlslundekirke.dk eller på mobil 4043 2562 senest den 16. november 2017.

Organist.org 10/2017


KIRKE OG KORSANG I DEN NYE FOLKESKOLE Inspirationsdag for alle, der har lyst til at blive klogere på og få konkrete idéer til samarbejdet imellem kirke og skole. Oplæg: Else Marie Okkels, Helle Krogh Madsen, Anne-Kari Ferenczi & Hanne Korsgaard Sundbøll FREDAG 2.2. 18 KL. 10-15 ENGHAVE KIRKE, KØBENHAVN

STUDIEDAGE PÅ NODEBIBLIOTEKET Et gratis tilbud til alle medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor og en fantastisk mulighed for over en eller flere dage at fordybe sig i repertoire, metodik, liturgi og korledelse i smukke omgivelser og inspirerende kollegialt selskab. 11.-22.6.18 NODEBIBLIOTEKET, LØGUMKLOSTER

FYLD LIV I KORET – MED KORKONSULENTERNE Kursusdag om den gode og inspirerende korprøve. Igennem workshops og oplæg får deltagerne idéer til undervisningsmetoder og -materialer, der giver sjov indlæring, struktur i korprøven samt musikalsk udvikling for kor i alle aldre. Undervisere: Jonas Rasmussen, Anne-Terese Sales & Hanne Korsgaard Sundbøll FREDAG 13.4.18 KL. 10-16 KRISTKIRKEN, KOLDING

KURSER FORÅR & SOMMER 2018 SOMMERSKOLE En inspirerende og intens uge for korledere, der ønsker faglig fordybelse og kollegialt samvær, og for sangere m/k 13-29 år. Instruktører: Ole Faurschou, Anja Haven, Jonas Rasmussen, Kasper Lykke Hedegaard, Camilla Hyttel, Ditte Meisler og Morten Krogh Mortensen. 28.7.-3.8.18 RØNDE HØJ- OG EFTERSKOLE

KORET INDEFRA Få nye vinkler på korarbejdet og på hvad der skaber et konstruktivt og motiverende kormiljø: korlederens rolle og muligheder som leder samt formidling og interaktion imellem korleder og korsangere – og korsangerne imellem. Undervisere: Peter Hanke og Signe Sørensen FREDAG 8.6.18 KL. 10-15:30 C-CAFÉEN, CHRISTIANSKIRKEN, FREDERICIA

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM PROGRAM, PRIS OG TILMELDING WWW.FUK.DK FUK@FUK.DK

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR


INTERVIEW

VI TOG HINANDENS JOB Et jobbytte kan give nyt perspektiv på arbejdslivet og en mulighed for at opleve en anden del af landet uden at bruge af sin ferie. Det kræver naturligvis velvillighed fra alle parter samt en god portion forberedelse. Af Filip Graugaard Esmarch Jette Plougheld fra nordjyske Hulsig og Skagen Kirker og Kenn Therkelsen fra Østermarie Kirke på Bornholm byttede i sensommeren job. Nærmere bestemt fra den sidste mandag i august og tre uger frem. Og sådan en ordning kan helt bestemt anbefales, samstemmer de.  Både Jette og Kenn er at inde i Organistforeningens tillidsrepræsentantkorps, og det var da også i forbindelse med et TR-kursus, at de kom til at snakke om, at det kunne være sjovt at bytte job for nogle uger.  ”Vi syntes begge, det var så god en idé, at vi også hurtigt ik konkretiseret den. Så vi snakkede om at gennemføre det året efter – på et tidspunkt uden for turistsæsonen, eftersom vi begge er ansat et sted, hvor der er mange turister om sommeren,” siger Jette.  ”Ja, men badevandstemperaturene skulle stadig være nogenlunde. Dét var i hvert fald vigtigt for Jette,” ler Kenn.  ”Og det skal man heller ikke underkende – det er jo også en slags ferie, selvom man er på arbejde,” tilføjer han.

EN ANDEN PÅ ORGELBÆNKEN I Skagen lagde Jette allerførst ud med at høre sin kollega, førsteorganisten, hvad hun 10

tænkte om idéen. Og eftersom svaret var positivt, forfattede hun og Kenn hver sin henvendelse til deres menighedsråd og spurgte, om de var indforståede med, at de to kunne bytte job i september måned 2017.  ”Vi skrev også, at vi ville sørge for, at det hele blev til mindst muligt besvær for kollegaer og arbejdsgivere. Og så ik vi faktisk vældig positive tilbagemeldinger. Vi havde på forhånd bestemt, at vi ikke behøvede nogen former for administration indblandet. Ikke noget med løn eller forhandlinger om rammetid og rådighedstid eller noget som helst. Vi skulle bare overtage hinandens job med alt, hvad det nu ville indebære,” fortæller Jette.  På den måde kom aftalen nemt i stand.  ”Jeg synes, at vores menighedsråd har taget meget velvilligt i mod det og ikke været bange for at få en ny på orgelbænken,” lyder det fra Kenn.

GRUNDIG FORBEREDELSE Efterfølgende er Kenn Therkelsen og Jette Plougheld enige om, at projektet lykkedes rigtig int. De to stillinger, som byttehandlen drejede sig om, er ganske vist på nogle punkter ret forskellige, men ikke mere, end at det kunne løses ved hjælp af planlægning, leksibilitet og lidt op indsomhed.  ”Jette har en 70 procent-stilling og min er på 30 procent. Men vi kompenserede for det på den måde, at Jette forberedte og spillede en koncert i Østermarie Kirke. Så synes vi faktisk, at det gik nogenlunde lige op,” fortæller Kenn.  ”Hvis man mener, det skal være sådan et nøjagtigt regnskab, så er jobbytte ligesom Organist.org 10/2017


INTERVIEW

I Østermarie er der både en middelalderkirke og en noget større kirke fra 1890’erne. På billedet er Jette Ploughelds noder ankommet til deres bestemmelsessted for de efterfølgende tre uger.

det forkerte at foretage sig. Man skal gøre det, fordi man vil have en ny oplevelse,” tilføjer han.  Det betyder på den anden side ikke, at man skal tage løst på selve opgaven. Jette og Kenn er i hvert fald enige om, at man forud for et jobbytte må imødese at gøre et godt stykke arbejde med planlægning og koordinering, ligesom det jo i øvrigt kræver lidt forberedelse, hvis man samtidig skal bytte bolig.

ROD I TROSBEKENDELSEN Ikke mindst gangen i gudstjenesten kan være værd at bruge noget tid på.  ”Man kunne jo synes, at skulle være enkelt nok, når vi alle sammen arbejder med næsten den samme liturgi. Men der er mange små snublesten undervejs, og det kan være svært at være forberedt på det hele,” erfarer Jette.  Som et eksempel nævner hun, at det i Organist.org 10/2017

Østermarie Kirke var en selvfølge, at man i trosbekendelsen synger ”en hellig almindelig kirke”. Så det var der jo ikke nogen, der havde tænkt på at nævne for hende. Men når Jette så kom og spillede de to ekstra stavelser i den nyere version med ”den hellige almindelige kirke”, så faldt tingene lidt fra hinanden i netop den passage.  ”Det gælder altså helt ned i detaljen, at man må snakke tingene igennem. Selvfølgelig også med at forberede hinanden på, hvem det er, man skal arbejde sammen med, hvilke konkrete tjenester, der kommer, og hvad det er for nogle orgler, man skal spille på. Vi forsøgte at lægge det så godt til rette som muligt,” siger Jette.  ”Jobbytte er noget andet end den situation, hvor nogen bliver ansat som ny i et job. Så er alle indforståede med, at det tager et stykke tid at komme ind i det. Men når man bare 11


INTERVIEW har tre uger, må man gerne kunne levere fra dag ét,” pointerer hun.

NY ORGELPARK Netop det med orglerne kan dog naturligvis være en vanskelig ting at forberede hjemmefra. Det ik især Kenn at mærke. Han er til daglig vant til bare at skulle traktere et enkelt orgel, hvorimod stillingen i det nordjyske bød på tre orgler, henholdsvis i Hulsig og Skagen Kirker og så også i kapellet på Skagen Kirkegård.  ”Det var lidt af en udfordring for mig. Og jeg skulle da også lige være en dag hvert sted for at lære orglet godt at kende. Man kan jo sende dispositionen til hinanden, og det gjorde vi også på forhånd. Men når der eksempelvis står, at der er en oktav 4’, så siger det jo ikke noget om, hvor kraftig den er. Så man kan ikke sådan planlægge alting, uden at have prøvet at spille på orglet,” siger Kenn.  En særlig udfordring var samtidig, at Carsten Lund-orglet i Hulsig Kirke er stemt i en

Werckmeister-stemning, som gør det nødvendigt at overveje, om det, man har tænkt sig at spille, nu også vil klinge godt i den toneart, det er skrevet i.

SALTVANDSINDSPRØJTNING Men for Kenn personligt føjede mødet med det ine lille Carsten Lund-orgel – og i øvrigt med den engagerede og positive menighed ved kirken – sig blot til rækken af fordele, han ser ved jobbytte-ordningen.  ”Man får ens egen stilling sat i perspektiv, når man oplever andre gøre tingene på en anden måde,” opsummerer han, og det er Jette ganske enig i:  ”Når man kommer et andet sted hen, hvor man skal lave noget, man ikke plejer, så kommer man til at kigge på ens eget arbejde sådan lidt udefra. Man kan virkelig komme til at værdsætte det, man tog fra. Men selve det at se, hvordan man gør tingene andre steder, det kan også være noget af en saltvandsindsprøjtning,” erfarer hun.  Mere konkret kan det blandt andet være

Hulsig Kirke sydvest for Skagen – og en blå septemberhimmel.

12

Organist.org 10/2017


INTERVIEW

Jette Ploughelds ”sommerkontor” indrettede hun ved sin kusines sommerhus i Bølshavn ved kysten ud for Østermarie. Herfra varetog hun faktisk kordegnearbejde, da hun har en 30 procents-stilling som kordegn.

til ny inspiration at gå på opdagelse i hinanden nodesamlinger.  ”Både Jette og jeg har nogle ret ine nodereoler. Og jeg fandt da noget ny musik hos Jette, som jeg nok kunne tænke mig at gå i gang med. For eksempel har de i hendes kirke alle Christian Præstholms orgelkoraler, og Jette var til gengæld meget interesseret i den ine forspilssamling fra Cantando, som vores kirke har abonneret på,” beretter Kenn.

ekstra gang. For så vil man måske kun opleve, at man skal arbejde. Og hvis man tager af sted sammen med sin ægtefælle, så vil man ikke rigtig få noget tid sammen.”  Samtidig anbefaler Kenn, at man benytter sig af chancen for også at bytte bolig, hvis det er praktisk muligt.  ”I den anden ende står der jo som regel en bolig tom, så det kan man lige så godt få inddraget.”

BYT OGSÅ BOLIG

EN TÆT KOLLEGA

Derudover fremhæver både Kenn og Jette de helt indlysende fordele ved jobbytte: at man kommer ud og prøver noget nyt, uden at man bruger af sin ferie eller behøver tage orlov. Og at man får lejlighed til at opleve en anden del af landet.  ”Når man, som vi gjorde, tager fra den ene ende af landet til den anden, så er det selvfølgelig ekstra eksotisk. Og jeg synes i hvert fald, det er bedst, hvis man kommer lidt væk. Man skal ikke lave jobbytte med nabokirken – det tror jeg ikke, er spændende nok,” siger Kenn.  Han mener også, det er ret væsentligt at sikre sig, at der helt konkret bliver tid til at få nogle oplevelser i området.  ”Jeg vil sige, at hvis man har en fuldtidsstilling, så skal man måske overveje det en

En anden gevinst, som Jette nævner, er den særlige oplevelse af et kollegaskab.  ”Undervejs havde Kenn og jeg en rigtig god kontakt. Og det dér med at følge en anden som fagkollega, sådan helt tæt på, det er virkelig sjovt. Altså, sådan noget med: ’Hvad spiller du her til høstgudstjenesten’, og ’Hvordan gik det så?’, sådan er det jo normalt ikke for os som organister,” påpeger hun.  Samtidig oplevede hun på den fremmede arbejdsplads at blive taget godt imod og reelt blive inddraget i det kollegiale fællesskab.  ”Det er noget andet end at vikariere for hinanden. Når man kommer ud som løs vikar et sted, får man ikke på samme måde lov til at være en del af det. Det synes jeg i hvert fald, gør en forskel.” >>

Organist.org 10/2017

13


INTERVIEW

Kenn Therkelsen nær Vesterhavet på Jyllands top.

HVAD MED KORENE? Generelt tøver hverken Jette Plougheld eller Kenn Therkelsen med at anbefale det til andre organister at forsøge sig med en jobbytte-aftale. Samtidig nævner de dog visse forbehold – ud over at konceptet sandsynligvis fungerer bedst for deltidsstillinger.  ”Det er klart, at det ikke er et godt udgangspunkt, hvis man oplever sit eget arbejde som træls, og at derfor vil væk og prøve noget andet. Så kan det også blive træls for den, der kommer. Man skal så at sige have noget godt at bytte med,” ler Jette.  En anden ting, som det i forbindelse med planlægningen kan være fornuftigt at tage op til overvejelse, er, hvordan det ser ud med eventuelt korarbejde i stillingerne.  ”Hverken Kenn eller jeg er hovedansvarlig for kor, så for os gjorde det ikke noget, at vi placerede vores jobbytte på det tidspunkt, hvor man typisk er i gang med at starte kor op,” siger Jette.  Hun vurderer samtidig, at man måske godt kan lave en ad hoc-aftale om, at ”i de her tre uge skal koret prøve kræfter med en afgrænset opgave og så måske slutte af med en lille optræden”.  Kenn pointerer, at det også kan være et spørgsmål om, hvilke kor, det drejer sig om.  ”Voksne er ikke så uvillige i forhold til at få 14

ny dirigent, men børn er ikke særlig glade for det. Så hvis man har børnekor, så skal man måske lægge et jobbytte eksempelvis i slutningen af sommerferien, før korene starter igen,” siger han.

VÆR TIDLIGT UDE De to jobbyttere er enige om, at varigheden på tre uger er ideel.  ”Den første uge går med at komme ind i stedets rytme. Og så er det godt, lige at have nogle uger, for også at blive lidt rutineret. Så jeg synes ikke, at meget mindre end tre uger kan gøre det,” mener Kenn.  Omvendt kan man også i løbet af den tredje uge begyndte at trænge til at komme hjem igen, som Jette påpeger.  Desuden er det væsentligt at være ude i god tid med planlægningen.  ”I hvert faldt trekvart år skal man da bruge. Det skal jo tages op i begge menighedsråd, og så skal det også indgå i ferieplanlægningen, for man kan jo ikke a holde ferie i det tidsrum, hvor man bytter job,” bemærker Kenn.  Han tilføjer, at hvis der er medlemmer af Organistforeningen, som gerne vil afprøve jobbytte, må de gerne ringe til ham. Så vil han forsøge at formidle kontakten. Og hvis interessen viser sig at være stor, kan der eventuelt etableres et mere organiseret tiltag. Organist.org 10/2017


Orglet i Egebæksvang Kirke HV – SV – P 21 stemmer + 1 transm. Mekanisk traktur, elektrisk registratur med sættekombinationer Facade: Marcussen & Søn Farvesætning ved Merete Christensen og Bo Seedorff

MARCUSSEN & SØN . ORGELBYGGERI A/S STOREGADE 24 . DK 6200 AABENRAA . TLF (+45) 74 62 23 50 www.marcussen-son.dk . info@marcussen-son.dk


REPORTAGE

EFTERLYSNING: SKRIV FLERE GODE BØRNESALMER For femte gang var salmenetværket Syng Nyt samlet, denne gang i Odense, hvor man blandt andet kunne blive klogere på tankerne bag arbejdet med ”Kirkesangbogen”, og hvor organist Martin Hornstrup opfordrede til et væsentligt højere ambitionsniveau inden for børnesalmegenren. Tekst og foto: Jannie Iwankow Søgaard Mens den fynske efterårshimmel udenfor skærer en grå og lettere trist grimasse, er der smil og sang indenfor, da salmenetværket Syng Nyt holder deres årlige arrangement i sognesalen ved Odense Domkirke lørdag den 7. oktober.  Omtrent 50 interesserede har tilmeldt sig arrangementet, hvor initiativtager til Syng Nyt, sognepræst Morten Skovsted sammen med planlægningsgruppen har tilrettelagt et program med oplægsholdere, der alle skal bidrage med interessante synspunkter og oplevelser, der relaterer til salmenetværkets grun-

Der blev som altid sunget meget – og naturligvis stående – på Syng Nyt-salmedagen

16

didé – at inspirere gensidigt inden for emnet ’nyere salmer’.  Og der er fart på. Allerede inden der serveres frokost, har Morten Skovsted givet en status på arbejdet i Syng Nyt, blandt andet hvad angår ”Salmedatabasen” og ”Kon irmandsalmebogen”, forfatter Iben Krogsdal har fortalt om sin nydigtning af Luthers salmer, mens biskop i Fyns Stift, Tine Lindhardt har holdt oplæg om behovet for nye salmer.

SYNG MED FRA VERS TRE Gennem hele dagen bliver det sorte lygel i sognesalen littigt brugt. Således også, da det efter frokost er Povl Balslev, komponist og organist ved Vor Frue Kirke i Svendborg, der indtager scenen. Han har selv komponeret salmer og sange og sætter sig lere gange under sit oplæg ved lygelet for at spille nogle af sine egne kompositioner, som han bruger til at understøtte sine budskaber.  Til en start slår Povl Balslev fast, at det naturligvis er subjektivt, hvilke præferencer folk har, når det handler om den gode melodi. Alligevel påpeger han, at der, når det drejer sig om melodi til en salmetekst, gælder nogle regler. For eksempel skal melodien helst falde på den helt rette måde, og den skal passe til teksten på særlig vis.  ”En god melodi har noget genkendelighed i sig. Den har stumper i sig, som går igen i lere stykker musik. Og så er det, som Thorvald Aagaard sagde, som regel en god melodi, hvis man kan synge med allerede fra tredje vers. Endelig er der selvfølgelig forskel på, om man skriver musik til fællessang eller til solistsang.

Organist.org 10/2017


REPORTAGE Til solistsang kan man bevæge sig lidt længere ud, end man kan med en sang, der skal synges i fællesskab,” siger han.  I bund og grund mener Povl Balslev dog ikke, at den gode melodi for alvor kan forklares med ord.  ”Den gode melodi skal man mærke på kroppen. Den skal gå hurtigt ind. Og være længe om at gå ud igen. På samme måde som det er tilfældet, når vi siger, at vi har fået en sang i hovedet og ikke kan komme af med den,” siger han.

ET BREDT UDBUD AF GENRER Blandt de fremmødte i Odense er både præster, organister, menighedsrådsmedlemmer og salmedigtere. Der bliver littigt taget notater undervejs ved de a lange borde, mens enkelte lytter koncentreret med strikketøj i hænderne.  Den anden oplægsholder efter frokost er Rasmus Nøjgaard. Han er præst ved Sankt Jakobs Kirke i København og tillige redaktionsformand for salmebogstillægget ”Kirkesangbogen”, som udkom tidligere på året. Ganske oplagt starter han sit indlæg med to sange fra selvsamme sangbog. Først ”Jeg ved en sang, der aldrig ender” af Helle Stage Søtrup og derefter ”Tung som en sten” af Anne Linnet.  Det har ikke været nogen nem opgave, redaktionen bag ”Kirkesangbogen” har siddet med. Den modtog omtrent 15.000 salmer – nogle med melodi til, andre uden, fortæller Rasmus Nøjgaard. For at kvali icere udvalgsarbejdet stillede redaktionen sig, inden de gik i gang, betingelser for arbejdet.  ”Vi havde pålagt os at læse de her salmer og både se på tekstens kristelighed, men også på melodien. Tekst og melodi ønskede vi at sprede til at omfatte et bredt udbud af genrer. Med et lødigt stempel skulle der også gives en an-

Organist.org 10/2017

Rasmus Nøjgaard (til højre) i samtale med Martin Hornstrup. Førstnævnte fortalte på Syng Nyt-dagen i Odense om ”Kirkesangbogen”, udgivet af Det Kgl. Vajsenhus’ forlag i maj 2017. Med biskop Peter Skov Jakobsen som igangsætter blev arbejdet med ”Kirkesangbogen” oprindelig etableret som en fusion mellem to forskellige initiativer, dels fra Københavns Stiftsudvalg for gudstjeneste og kirkemusik og dels et projekt med Inge og Henrik Marstal som drivkræfter. Herefter fik sognepræst Rasmus Nøjgaard rollen som formand for redaktionskomiteen og med Inge Marstal som næstformand. Vi anmeldte sangbogen i sidste nummer af Organist.org.

erkendelse af populærmusikken,” siger Rasmus Nøjgaard.  Han fortæller desuden, at når man i udvalget valgte at tage titler med fra den danske sangtradition, har det ikke handlet om at konkurrere med Højskolesangbogen, men om, at man via en undersøgelse havde fået viden om, at der allerede i mange danske kirker bliver sunget danske sange. >> 17


REPORTAGE

MELODIEN ER DET VIGTIGSTE Når det overhovedet er relevant at beskæftige sig med salmer og sang i kirken, skyldes det, at den danske gudstjeneste er det, som Rasmus Nøjgaard kalder en salmegudstjeneste.  ”Vi har verdens måske højeste grad af medinddragelse i gudstjenesten, fordi vi har salmesangen. Det betyder også, at salmesangen i kirken skal fungere. Ligegyldigt hvilken kirke, vi be inder os i, er det vigtigt at vælge en god salme,” siger han og påpeger, at det kan være forskelligt, hvorvidt en ny salme egner sig bedst til akkompagnement fra orgel eller klaver.  ”Orgelet kan sagtens være fremragende til noget populærmusik,” lyder det fra Rasmus Nøjgaard.  I arbejdet med ”Kirkesangbogen” har der været fokus på såvel det teologiske som det musikalske. Det ses af redaktionsgruppens sammensætning – i redaktionen har således, ud over Rasmus Nøjgaard, siddet Inge Marstal, professor emeritus på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Helene Dam, sognepræst og cand.theol. et phil. i retorik, samt Henrik Marstal, ph.d. og lektor ved Rytmisk Musikkonservatorium.  Diskussionen, om hvad der har størst betydning for værdien af den gode salme, kan således ikke afgøres ud fra ovenstående fordeling. I en kaffepause på Syng nyt-dagen drister Morten Skovsted, der ikke har været involveret i denne udgivelse, sig dog til at komme med et bud.  ”Jeg plejer at sige, at teksten er det primære, men melodien er det vigtigste. Ingen tekst kan få liv uden en melodi.”

SYV GANGE FÆLLESSANG Fire år har Rasmus Nøjgaard og hans kollegaer i redaktionsudvalget brugt på at læse

18

sig igennem alt materiale, som de ik tilsendt. Han røber, at de til sidst blev nødt til at trække en streg i sandet, fordi der blev ved at dumpe nye salmeforslag ind. Men han ser det som noget positivt, at der tilsyneladende går mange rundt med en salmedigter i maven i det ganske land, og at der allerede er udgivet meget. ”Måske er ’Kirkesangbogen’ og ’100 salmer’ med til at gøre opmærksom på, at der ligger en masse, som skal formidles. Det skal ikke bare ligge i skuffen og gemmes væk,” siger han.  Til slut i sit oplæg taler Rasmus Nøjgaard om, at sangene fra ”Kirkesangbogen” måske kan være medvirkende til at gøre en gudstjeneste mere folkelig.  ”Til mine gudstjenester synger vi for eksempel ”Septembers himmel er så blå”. Den kan selvfølgelig ikke stå alene. Slet ikke. Men det man ikke får i den ene sang, får man igennem de andre sange og salmer. Når jeg har gudstjeneste synger vi altid syv sange og salmer.”

MELODIEN GIVER SALMEN VINGER Efter Rasmus Nøjgaard er det endnu en præst, der er på oplægslisten. Michael Nielsen, tidligere valgmenighedspræst i Ryslinge på Fyn, skriver selv salmer og fortæller levende og latterfremkaldende om sin forkærlighed for genren. Blandt andet får han med slet skjult ironi i stemmen berettet om dengang, han som ganske ung for første gang ik trykt sine skriblerier i den lokale Vraa og Omegns Avis.  Michael Nielsen fortæller ligeledes, hvordan han samarbejder med lere forskellige komponister og ikke blot en bestemt. I hans optik er det vigtigt at brede sig ud, når man sætter melodi til en tekst.  Som manden bag ordene kunne man fristes til at tro, at den tidligere valgmenighedspræst ville tale for, at det tekstlige har en forrang,

Organist.org 10/2017


REPORTAGE

I forbindelse med Martin Hornstrups oplæg om børnesalmer skulle der selvfølgelig også synges noget fra dén skuffe – og med fagter.

når det handler om salmer. Men sådan hænger det ikke sammen, mener han.  ”Når tekst og melodi inder sammen, får salmen vinger. Derfor mener jeg ikke, det giver mening at diskutere, hvorvidt tekst eller melodi er vigtigst,” siger han sidst i sit oplæg, hvorefter forsamlingen synger en af Michael Nielsens egne salmer ”Kom skaberen”.

ENKELT MEN IKKE SIMPELT Ingen Syng Nyt-dag uden kaffe og wienerbrød. Således får de leste fyldt både koffein- og sukkerdepoter op, inden sidste mand skal tale. Eller måske nærmere synge. I hvert fald indleder Martin Hornstrup, der skal tale om salmer i børnehøjde, på forfriskende vis sit indlæg med at synge. Og så er linjen lagt i et opløftende og muntert foredrag, hvor det med humor og ironi lykkes at få sat ingeren på nogle af de udfordringer, der præger børnesalmegenren.  Martin Hornstrup er organist ved Gellerup Kirke i Aarhus og tillige med i den arbejdsgruppe, der det seneste års tid har skullet

Organist.org 10/2017

vælge børnesalmer til ”Salmedatabasen”, som Syng Nyt står bag. Et mål for dette arbejde har været at højne kvaliteten i genren – noget, der er et reelt behov for.  ”Der er for mange søndagsskolesange af tvivlsom karakter. Og vi vil ikke formidle dårlig eller forkert kristendom via salmerne. Argumentet om, at en børnesalme er god, fordi børnene godt kan lide den, er ikke nok. Vi skal have det bedste udbredt. Men der har aldrig været ret meget prestige i at lave børnesalmer, og det er der måske nok heller ikke, efter jeg har holdt mit oplæg,” lyder det selvironisk fra Martin Hornstrup.  Han sætter sig til lygelet og spiller og synger børnesalmen ”At holde en sten i hånden” af Ulrik Rasmussen fra 1983.  ”Hvor mange kendte den?”, spørger han og kigger ned på bordene, hvor tavsheden taler sit eget sprog.  ”Det tyder på, at den har stået og samlet støv på præsters og organisters hylder,” fastslår han tørt. >> 19


REPORTAGE  Ifølge organisten, der selv er vant til at holde børnegudstjenester og babysalmesang i Gellerup Kirke, er målet med den gode børnesalme, at børn får mod på at synge voksensalmerne, når de bliver ældre.  ”Jeg synes egentlig, at børnesalmerne skal kunne det samme som voksensalmerne. De skal lagre og ophobe kristendom og opildne til eftertanke. Og vi skal ikke gøre det simpelt. Men enkelt. Vi kan ikke påføre vores voksensprog til børn. Men børns følelsesliv er lige så rigt som vores,” siger Martin Hornstrup.

IKKE KUN SPITZENKLASSE Der er mange faldgruber, når man vil skabe salmer, der retter sig mod børn. Det forstår man, når man som Martin Hornstrup og resten af arbejdsgruppen bag udvælgelsen af børnesalmer til ”Salmedatabasen” har været igennem 280 potentielle af slagsen.  Blandt andet risikerer det nemt at blive for

plat. Og det er problematisk al den tid, at børn præcis ligesom voksne ikke gider tales ned til. Salmerne må heller ikke blive for teksttunge, for så egner de sig ikke til gentagelse på gentagelse, sådan som børn elsker det.  ”En del af Sigurds sange er for eksempel for teksttunge,” fastslår Martin Hornstrup.  Desuden må børnesalmer heller ikke blive for lejlighedssang-agtige, og de bør ikke formidles på en ”voksen” måde, lyder det også fra den århusianske organist, der ærligt erklærer, at der stadig mangler en del for at nå det, han mener, er et tilstrækkeligt højt niveau, hvad angår børnesalmer.  I forhold til ”Salmedatabasen” er meget blevet sorteret fra grundet dårligt håndværk – og hvad angår de endeligt udvalgte salmer, som om kort tid vil ligge online, vokser træerne da heller ikke ind i himlen.  ”Vi har udvalgt 142 salmer, og der er rigtig meget at gå på opdagelse i. Men jeg er også

”Vi skal have de bedste børnesalmer udbredt,” lød det fra Gellerup-organist Martin Hornstrup i et engageret oplæg i anledning af, at Syng Nyt inden for de kommende måneder lancerer en sektion med børnesalmer på Salmedatabasen.dk.

20

Organist.org 10/2017


REPORTAGE nødt til at forberede jer på, at det ikke kun er ’spitzenklasse’,” siger han med et formildende smil.  Og så er der stadig plads til mere. Martin Hornstrup efterlyser blandt andet børnesalmer om Jesus, Helligånden, fastelavn, nadver og høsten. Men også salmer om emner, som berører børn af en moderne verden.  ”Vi mangler en salme om bøn for verden,

om bekymringer og angst og bekymringer i et børneliv og en salme til de børn, der er skilsmisseramt,” lyder det, inden Martin Hornstrup og resten af forsamlingen slutter af med børnesalmen ”Må Gud velsigne dig”.  Det er en opløftet forsamling, der sidst på eftermiddagen kan bevæge sig ud i efteråret – fyldt op af både ny salmesang og inspiration til, hvordan man fremadrettet bruger den.

Kirkekoncert

Vokalselskabet GLAS Nutidig nordisk a cappella

vokalselskabetglas.dk Organist.org 10/2017

21


TJENESTEMÆNDENES FORSIKRING

FORSIKRINGSTILLIDSMANDEN GØR DET NEMT Organistforeningen samarbejder med Tjenestemændenes Forsikring, som har en unik måde at tilrettelægge kundekontakten på: forsikringstillidsmænd. Læs om her, hvad du kan bruge det til. I Tjenestemændenes Forsikring (TJM Forsikring) har salgskorpset siden starten i 1936 bestået af fritidssælgere, som selv er medlem af en faglig organisation, hvis medlemmer kan tegne forsikringer i selskabet. På grund af den særlige tilknytning til fagbevægelsen opstod betegnelsen forsikringstillidsmand – og tillid er netop, hvad det handler om.  Forsikringstillidsmanden har som regel et almindeligt arbejde. Fritidsjobbet som forsikringstillidsmand vælger man af interesse, og fordi man kan stå inde for det. Den typiske vej ind i jobbet er, at man selv er kunde i TJM Forsikring. På den måde kender de leste forsikringstillidsmænd også butikken fra den anden side af disken.

TROVÆRDIGHED ER NØGLEORD I alt har TJM Forsikring 80 forsikringstillidsmænd fordelt over hele landet. Som ny kunde får man sin egen lokale forsikringstillidsmand, der rådgiver og opretter ens forsikringer, og som man altid kan spørge til råds. Forsikringstillidsmandens opgave er at gøre det nemt for kunden og rådgive troværdigt, så kunden hverken er over- eller underforsikret, men har netop de dækninger, der passer til vedkommendes liv her og nu.

22

Alle forsikringstillidsmænd får en grundig uddannelse på hovedkontoret i Valby, inden de selv får kundeansvar, og takket være løbende efteruddannelse er de altid godt orienteret om nye tiltag. I dag foregår meget kundekontakt på telefon og e-mail, men forsikringstillidsmanden kommer også gerne hjem til kunderne eller møder dem på arbejdspladsen. For mange er arbejdet blevet en livsstil – lere har fejret 25 års jubilæum i deres fritidsjob, og med kunderelationer, der strækker sig over mange år, opstår der ofte et helt unikt tillidsforhold.

DEN PERSONLIGE SERVICE TJM Forsikring har gennem længere tid ligget helt i top i forsikringsbranchen målt på kundetilfredshed. Det skyldes bl.a. hurtig og effektiv skadebehandling, konkurrencedygtige priser og gode fordele, fx mulighed for en årlig bonus. Men den personlige service er også en vigtig årsag til den høje kundetilfredshed.  Tendensen i forsikringsbranchen går i disse år mod, at kunderne skal betjene sig selv online og selv søge information. Den mulighed har kunder i TJM Forsikring også, men mange foretrækker stadig at tale med et andet menneske, når det handler om forsikring. Det kan man i TJM Forsikring – der har man altid sin forsikringstillidsmand. Du kan læse mere om Tjenestemændenes Forsikring og andre medlemsfordele på organist. org under ”Organistforeningen” > ”Medlemsfordele”.

Organist.org 10/2017


TJENESTEMÆNDENES FORSIKRING Skagen

1

Som kunde i Tjenestemændenes Forsikring, har du en af selskabets forsikringstillidsmænd tilknyttet. Kortet viser, hvorhenne de befinder sig.

Frederikshavn Hjørring Aalborg

Thisted

Skive Viborg

Randers

Grenå

8N

Struer Silkeborg

Ringkøbing Herning

4

Århus Skanderborg

3

Fredensborg

Horsens Vejle Esbjerg

Jyderup

Fredericia

København Køge

Nyborg

Vojens

Odense

8M

Roskilde

Middelfart

Kolding

Lyngby

Holbæk H Ballerup

Korsør Næstved

Svendborg Nykøbing F. Sønderborg

7 5

Organist.org 10/2017

Rødby

Rønne

23


UDGIVELSER

NYE SALMESAMLINGER OG ANDRE BØGER I løbet af det seneste år er der udkommet flere salmesamlinger, pædagogiske bøger og andet interessant, som vi ikke har fundet plads til at anmelde. Vi omtaler nogle af dem her. Ved Filip Graugaard Esmarch SALMER OG SANGE Konfirmandsalmebogen Syng nyt Bog: 95 kr. Klaverakkompagnement: 195 kr. Web: konfirmandsalmebogen.dk

Et helt nyt tiltag fra netværket Syng Nyt. Her har de fire præster Morten Skovsted, Laura GyldenDamgaard, Johanne Marie Langkjær Fårup og Peter Nejsum udvalgt og kommenteret 25 gamle og nye salmer, som efter en generel introduktion om konfirmation er gengivet med introduktion, ordforklaringer, bibelhenvisninger og spørgsmål. Ud over en række af de mest kendte salmer fra ”Den Danske Salmebog” er der enkelte med, som ikke står i DDS: Simon Grotrians ”Guds nåde er en vintergæk”, Steen Kaaløs ”Du tar mig som jeg er”, Jens Rosendals ”Troen er ikke en klippe” og Iben Krogsdals ”Opstandelsen er lige her” og ”Hvem er Gud?”. Bogens omfang er nået op på 137 sider, eftersom den også er forsynet med en række supplerende tekster og opgaver, som de kommende konfirmander kan arbejde med. Syng Nyt oplyser, at præster og organister, som arbejder med konfirmander, kan få et gratis eksemplar tilsendt (porto: 40 kr.) ved henvendelse til mail@ syngnyt.dk.

24

Der er indspillet fuldt klaverakkompagnement til salmerne. Det får man adgang til ved køb af klassesæt eller ved særskilt køb på cd eller usb-stick. Udgiverne begrunder denne service således: ”Bedst er det naturligvis, hvis man har et orgel eller et klaver og en dygtig organist til rådighed ... men det er ikke altid tilfældet.” Endelig er der lavet en Spotify-playliste (”Konfirmandsalmebogen”, kræver abonnement), for at ”konfirmanderne kan prøve at høre de mange forskellige bud der er på, hvordan en salme kan lyde”. Denne vil naturligvis også kunne være til inspiration for andre.

Iben Krogsdal Vor Gud, du mærker vores sorg Syng Nyt 245 kr. på syngnyt.dk

I slutningen af 2016 udkom denne omfattende samling, hvor Iben Krogsdal tager livtag med (alle) 21 Martin Luther-salmer. Det indebærer, at hun genbruger versefødder og -antal samt centrale ord og begreber, men opdaterer eller går i rette med en del af betydningsindholdet. Der er altså langt fra tale om gendigtninger, men snarere ”moddigtninger”, som er et udtryk, Krogsdal selv bruger. Tidligere har hun blandt andet moddigtet Grundtvig. ”Ligesom de gamle salmedigtere skrev videre på hinandens (og andres) tekster eller skrev nye salmer i opgør med eksisterende, skal vi også i dag turde kæmpe med traditionens tekster som afsæt for nye,” mener Iben Krogsdal. MODERNISERET KRISTENDOM Hendes salmer byder dog ikke kun på nye sprogdrag-

Organist.org 10/2017


UDGIVELSER ter, men på væsentlige punkter også en afsked med Luthers trosunivers. I Krogsdals moderne verdensbillede eksisterer Djævelen ikke som en virkelighed adskilt fra mennesket. ”Det onde er ikke den onde. Det onde er, at vi dæmoniserer hinanden,” forklarer hun i noterne til titelsalmen. Men ”mørkets drot” i Luthers ”Vor Gud han er så fast en borg” lader sig ikke meningsfuldt reducere til menneskets skyggeside. Deraf behovet for moddigtning. Iben Krogsdal griber det an på den måde, at hun vender billederne fra Luther-salmen om. Den faste borg er ikke Gud, men derimod vores egen selvtilstrækkelighed, som Gud må ryste os ud af. Og fjenden er ikke Satan, men mennesker, vi i vores snæversynethed selv udnævner til fjender. Tag eksempelvis ”Midt i livet er vi stedt”, hvor Luther i DDS-oversættelsen siger i første vers: ”Vi angrer vor misgerning svar, som dig højt fortørnet har”. Og i sidste vers: Du givet har dit dyre blod, som for al vor synd gør bod. Iben Krogsdal har flere gange tidligere tilsluttet sig et opgør med en klassisk kristne forsoningslære, hvor det hævdes, at Kristus bliver pint og slået ihjel, hvormed han påtager sig straffen for menneskets synder. Men selvom vi ikke kan gøre Gud vred, skal vi ikke helt opgive tanken om en dømmende Gud. Mennesker i dag har en ubevidst længsel efter at blive set og dømt kærligt, mener hun. ”Angsten for helvedes gløder er blevet til angsten for at blive efterladt alene i verden,” forklarer Iben Krogsdal i sine bemærkninger til ”Solen er så rød igen”, som deler versemål med ”Midt i livet er vi stedt”. HVER SIN KOMPONIST Konkret er Syng Nyt-udgivelsen ”Vor Gud, du mærker vores sorg” naturligvis foranlediget af det aktuelle reformationsjubilæum. Her er de 21 Luther-salmer gengivet, som vi kender dem fra DDS, og efter hver af dem følger en Krogsdal-salme ledsaget af en grundig forklaring. En anden særlig ting ved denne udgivelse er, at så mange forskellige komponister har bidraget med melodier. Det betyder, at ikke kun de allermest benyttede salmekomponister er at finde på listen, men f.eks. også Hans Christian Hein, Per Skriver og Frederik Magle.

Organist.org 10/2017

Man kan orienter sig nærmere og lytte til melodier på samlingens side på krogsdal.dk under ”Bibliografi” > ” ”Salmer, digte og sange”.

Søren Bechmann m.fl., red. Lyt til Luther Dansk Sang 100 kr. på dansksang.dk

Dansk Sangs bud på en reformationsjubilæumsudgivelse. De 12 sange og salmer, som er udvalgt her, har ifølge udgiverne potentiale til også at leve videre efter jubilæet. En del af dem er hentet fra forskellige andre nyere udgivelser. ”Jeg tror ikke, Gud kun lytter til latin” og ”På en dør i Wittenberg” er fra Sigurd Barrets ”Sigurd fortæller om Luther”. Og hvor Iben Krogsdal har moddigtet ”Vor Gud han er så fast en borg”, har Sigurd gendigtet salmen i ”Gud er en stærk og sikker borg”. Der er også helt nyskrevet materiale at finde i udgivelsen, blandt andet en sang om Luthers liv med tekst af Niels Erik Nielsen og musik af John Høybye. Sidstnævnte har også bidraget med en ny sambamelodi til Luther forårssang ”Nu årets bedste tid er nær”. Grundtvig har også skrevet en sang om Luther, og den præsenteres her med en ny melodi af Stefan Teilmann Laub Nielsen – i dette tilfælde suppleret af et SATB-korarrangement skrevet af komponisten. Endelig skal nævnes, at Jesper Gottlieb har lavet en ny og stærkt synkoperet melodi til ”Det kimer nu til julefest”, Grundtvigs frie gendigtning af Luthersalmen ”Vom Himmel hoch”. Til den er der også trykt et klaverakkompagnement, men ellers er blot melodilinje og becifringer til sangene.

25


UDGIVELSER ANDRE BØGER Bitten Hylleqvist Weile og Lene Bordorff Musikalsk legestue kirkeåret rundt Wilhelm Hansen Musikforlag 199 kr. på webshop.ewh.dk

Organist Lene Bordorff har tidligere udgivet bøger om henholdsvis babysalmesang og legestuesalmesang på Wilhelm Hansen. Til denne udgivelse er hun gået sammen med sognepræst Bitten Hylleqvist Weile, som hun i en årrække samarbejdede med i Bække og Veerst Kirker nord for Vejen i det sydjyske. En væsentlig del af materialet er resultat af gennemafprøvede forløb, som kulminerer i ”kvartalsgudstjenester” i forbindelse med henholdsvis fastelavn, påske, høst og jul. Ud over en række af Lene Bordorffs sange rummer bogen således ganske meget tekst med overvejelser omkring salmevalg, ”køreplaner” med mere.

Tine Mynster Engledans Wilhelm Hansen Musikforlag 199 kr. på webshop.ewh.dk ”’Engledans’ er mit bud på, hvordan babysalmesnag bliver til salmerytmik – altså at salmesangen fortsætter til de lidt større børn,” skriver Tine Mynster i forordet til bogen, som henvender sig til både forældre og musikformidlere, og som er en direkte efterfølger til babysalmesangbogen ”Himmelsejlet” fra 2014. Der er nodelinje, becifringer, tekst og legebeskrivelser til otte af salmebogens salmer samt fire af Tine Mynsters sange. Blandt originalerne finder vi en ny aktivitetssang, ”Gud gav mig mine fødder”, og en helt ny up-tempo popversi-

26

on af ”Vor Far” (Fadervor). Sidstnævnte er forsynet med et udskrevet klaverakkompagnement, og udgivelsen er desuden suppleret af en cd med band-indspilninger af alle titlerne efterfulgt af instrumentalspor med bl.a. ”Vor Far”. Vi anmelder ”Musikalsk legestue kirkeåret rundt samt ”Engledans” i januar-nummeret.

Anne Marsden Thomas & Frederick Stocken Graded Keyboard Musicianship – Book 1 & 2 Oxford University Press

Anne Marsden Thomas er en fremtrædende britisk orgelpædagog, og hun har tidligere stået bag pedalspils-lærebogen ”Pedalling for Organists” og redigeret en række Oxford-orgelserier. Nu har hun allieret sig med en anden underviser fra Londons Royal College of Organists, Frederick Stocken, og de har begået denne lærebog i to bind, som i stigende sværhedsgrader beskæftiger sig med fem grundlæggende færdigheder ved tangenterne. Den henvender sig i lige høj grad til organister og pianister – idet den også tydeligt italesætter forskellene på de to instrumenter. De fem færdighederne er: generalbas-notation, partiturlæsning, transponering, harmonisering og improvisation. Og de to bind er tilrettelagt sådan, at der for hver af i alt otte niveauer er en række lessons med øvelser og anvisninger inden for hver færdighed. Og niveauerne svarer til de grades, som benyttes af konservatorie-sammenslutningen The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM). Grade 1-5 er at finde i bind 1, og grade 5-8 i bind to. Har man styr på det elementære, kan man altså begynde med bind 2. På abrsm.org kan man klikke på ”Our exams”, scrolle ned til orglet nederst på siden og på baggrund af materialet få et godt indtryk af de forskellige niveauer.

Organist.org 10/2017


UDGIVELSER

Elisabeth BengtsonOpitz & Sophie Opitz Anti-Aging för rösten - Del II Wessmans Musikförlag Ca. 195 kr. hos noder.dk og nodehandleren.dk En fortsættelse af den første Anti Aging-bog på svensk af den svensk-tyske sangprofessor Elisabeth Bengtson-Opitz, som har udviklet en metode til, hvordan man holder sin stemmepragt ved lige livet ud. Forlaget understreger, at det giver bedst mening af begynde med Del I, og at man derefter utvivlsomt vil ønske at kaste sig over Del II. I forbindelse med dette bind har professoren fået assistance af sin datter, som er sportsvidenskabskvinde, til udarbejdelse af de kropsøvelser, der beskrives i bogen. Der er naturligvis også egentlige stemmeøvelser.

Grethe Krogh Grethes BLÅ BOG Forlaget Kahrius 198 kr. på kahriusshop.dk

Et af de tungeste navne på den danske orgelhimmel er som bekendt Grethe Krogh, som efter nogle år som organist ved Holmens Kirke i 60’erne var orgelprofessor ved DKDM i 1969-1990. Hun runder til næste år de 90 år, men var aktiv som koncertorganist helt frem til 2014. Nu har hun ”på utallige opfordringer” skrevet sine erindringer med en af hendes utallige elever, organist og orgelhistorier Ole Beuchert Olesen, som ”fødselshjælper”. Bogen er på 98 sider og er naturligvis illustreret af fotos med relation til Grethe Kroghs musikervirke, men også af en hel del gengivelser af malerier, da

Organist.org 10/2017

hun siden sin barndom også har været levende optaget af billedkunst. Hun fortæller kortfattet og levende om barndommen i Viborg, studieårene i København og Paris, USA-opholdene i slutningen af 50’erne som underviser og turnerende koncert-organist, og så naturligvis om stillingerne i Danmark. Afsnittet om sin opsigtsvækkende ansættelse som efterfølger for Gade, Laub, Wöldike og Glahn ved Holmens Kirke – som 35-årig kvinde – indleder hun sådan: ”Selvom jeg egentlig ikke føler mig gammel, må jeg tilstå, at jeg har en fornemmelse af at have levet i en fjern fortid, ja i en helt anden kultur. De færreste unge vil i dag have mulighed for at forestille sig, hvordan den kirkelige verden – og mange andre faglige domæner – ikke alene var domineret af mænd, men også gennemsyret af den holdning, at mænd nu engang var bedst udrustet fra naturens hånd, når det gjaldt om at bestride de arbejds- og ledelsesopgaver, der knytter sig til respekterede, ansvarsfulde embeder.” Hun var da også den første kvinde i en topstilling, endsige i en af ”de store stillinger herhjemme”, når det altså gælder organister. Med til bogen følger der – ikke at forglemme – en cd med Grethe Kroghs indspilning fra 1996 af Carl Nielsens ”Commotio” i Holmens Kirke (oprindelig udgivet af Danacord i 1997). Johan de Mylius og Anders Kjærsig Min nåde er dig nok Forlaget Ådalen Ca. 240 kr.

For første gang er udkommet en samlet behandling af forfatterskabet hos Johannes Johansen (1925-2012), som især er kendt for ”Du som har tændt millioner af stjerner” og de mange andre nyere salmer fra salmebogen.

27


Se mere pĂĽ webshop.ewh.dk

Vejl. pris kr. 399,00 inkl. moms

En landsbydegns melodibog

23%--)'% 2!32%1 &/1 +,!5%1 /1'%, !11!.'%1%3 !& ,% '),3 %.2%. 2!,-%-%,/$)%1 2/- 3), 2!--%. $9++%1 "%(/5%3 ) %. !.2+% !,-%"/' !.$%3 /5%1 7.$%2 %. $%, /1',%1 (5/1 $% 7123%--)'% 4$2933%,2%1 ) $% '9.'2% +/1!,":'%1 )++% 2; .%-3 ,!$%1 2)' 1%!,)2%1% %1 +/--%1 En landsbydegns melodibog 291,)'3 3), 2). 1%3 ,)'%2/- 2!-,).'%. /'2; (%.5%.$%1 2)' 3), $% -!.'% 2/- (!1 %3 :.2+% /- !3 !++/-0!'.%1% 2!,-%2!.'%. ) %3 3),'9.'%,)'3 &/1-!3 $%1 /'2; %'.%1 2)' 3), +,!5%1%3 Indhold Indhold 8 Melodihenvisninger til 8 Melodihenvisninger til 2!,-%1 4$%. %'%. -%,/$) 2!,-%1 4$%. %'%. -%,/$) 8 6"% 3/.%!13%1 8 6"% 3/.%!13%1

Sange for pigekor 3

WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

Julesange for pigekor 2

WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

8 !1+%1).' !& ,).)%2+)&3 ) 2!,-%8 !1+%1).' !& ,).)%2+)&3 ) 2!,-%bogen bogen 8 !1+%1).' !& -)$3%123%--% 5%$ 8 !1+%1).' !& -)$3%123%--% 5%$ 2+)&3 -%,,%- $% 3/ 2623%-%1 2+)&3 -%,,%- $% 3/ 2623%-%1

$I %LWWHQ +\OOHTYLVW :HLOH RJ /HQH %RUGRUÎ?

Musikalsk legestue kirkeĂĽret rundt Vejl. pris kr. 199,00 inkl. moms

En praktisk hĂĽndbog til alle, der beskĂŚftiger sig med børn og PXVLN L NLUNHQ 0DWHULDOHW NQ\WWHU VLJ WLO Č´UH §UOLJH IDPLOLHJXGVWMHnester – fastelavn, pĂĽske, høst og 1. søndag i advent – sĂĽ hvert NYDUWDO SHJHU IUHP LPRG HQ IDPLOLHJXGVWMHQHVWH 'HUIRU LQGHholder materialet ogsĂĽ, efter hvert kvartal, en fyldestgørende LGÂŤ WLO HQ IDPLOLHJXGVWMHQHVWH PHG HQ SU¨GLNHQ L EÂşUQHKÂşMGH

Julesange for pigekor 2 Indhold 8 . 1/2% 2; *%' 2+6$% 8 Der ingenting i verden 2; 23),,% 2/- 2.% 8 %1 +/--%1 %242 $).% 2-; 8 (% ),5%1 3!12 8 !1)! '%..%- 3/1.% ';1 8 )3 (*%13% !,3)$ 5!.+%1 8 4$/,& -%$ $%. 1:$% 34$ 8 Winter Wonderland Mashup -%$,%6

Vejl. kr. 89,00 inkl. moms


NY T FRA MIXTUR Fem advents- og julesalmer - for ligestemmigt kor og orgel Bjarne Hersbo BJARNE HERSBO

Juletiden nærmer sig og denne node med fem advents- og julemotetter er netop udkommet på Forlaget Mixtur.

Fem adventsog julesalmer

Bjarne Hersbo, der tidligere har været organist ved Sct. Johannes Kirke i Herning, er kendt af mange organister for sin orgelmusik - måske især de mange orgelkoraler. Her har han taget fem kendte advents- og julesalmer under behandling og der er både satser for to- og trestemmigt kor. Helt ideelle satser til introitus, motet eller koncert.

for ligestemmigt kor og orgel

Indhold 1. Vær velkommen, Herrens år 2. Gør døren høj, gør porten vid 3. En rose så jeg skyde 4. Velkommen igen, Guds engle små 5. Dejlig er jorden En samling med Bjarne Hersbos motetter for blandet kor a cappella er planlagt til udgivelse i 2018.

FORLAGET MIXTUR

FMX 02-013 28 sider, 19x27cm, hæftet

99,00 kr. - 20% RABAT PÅ KORSÆT

17 Luther-motetter - for blandet kor a cappella Lasse Toft Eriksen Dette hæfte med 17 motetter til Luthertekster er skrevet og udgivet i anledning af Luther-året. Udover at bruge motetterne i gudstjenestesammenhæng i løbet af kirkeåret er de meget velegnede til koncert.

LASSE TOFT ERIKSEN

17 Luther-motetter for blandet kor a cappella

FMX 02-012 52 sider, 19x27cm, hæftet

FORLAGET MIXTUR

149,00 kr. - 20% RABAT PÅ KORSÆT SATB a cappella

FORLAGE FORLAGET O LAG ORLAGET OR ORLAGE G T MIXTUR MIXT MIXTU MIX M IX XTU TU T U

FUK 144

BLANDET KOR SAB A CAPPELLA

GLÆDE OG LYS 16 korsatser til kirkeåret

Glæde og lys - 16 korsatser til kirkeåret for SAB Arrangeret af Naji Hakim 16 korsatser til kirkeåret af den fransk-libanesiske komponist Naji Hakim. Hakim har givet nogle af de mest kendte danske salmemelodier en ny klædedragt og satserne er fyldt med gode harmoniseringer og udfordringer.

arrangeret af Naji Hakim

FUK144 40 sider, 19x27cm, hæftet SAB a cappella

info@noder.dk +45 86 13 66 55

130,00 kr. - 20% RABAT PÅ KORSÆT FORLAGET MIXTUR

Stormgade 48 6700 Esbjerg

facebook.com/noderdk Denmark Organist.org 10/2017

www.noder.dk

FORLAGET MIXTUR

29


Orgelnyt 560 intonationer - alle 3-stemmige -

af Ole Ugilt Jensen

Samlingen dækker hele

KORALBOG TIL DDS 2003 og er i øvrigt supplement til

Tillæg til Den Danske Koralbog Et godt værktøj at have i reolen, hvis tiden er knap

Kr. 375,00 Se eksempler fra bogen på www.nodehandleren.dk

NODEhandleren 30

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk

Organist.org 10/2017


SALMEBOGEN HAR FÅET EN LILLESØSTER

KUN

249 kr.

Få nyt repertoire til kirkens dagligdag Til højmessen, børnegudstjenester, sogneaftener og meget mere. Hele 229 salmer og sange nøje udvalgt blandt tusindvis og testet i 40 sogne. Tilhørende akkompagnementsbog med arrangementer for klaver og orgel kun kr. 699,-.

Læs mere og bestil det ønskede antal på www.dendanskesalmebog.dk Guldtryk kan tilkøbes.

Organist.org 10/2017

31


VĂŚr med pĂĽ reformationsjubilĂŚet! Netop udkommet

Lyt til Luther

ekor Seks sange for børn

Gud er en stĂŚrk og sikker bor g

12 sange og salmer med liv og lyst

"

Sisse Skovbakke

af: Sammensat og redigeret Andresen Søren Bechmann, Jørgen og Ib Thorben Jensen

2. StĂĽr vi alene, har vi tabt, han er for stĂŚrk en fjende. Han knuser alt, hvad vi har skabt, kun ĂŠn kan slaget vende, og det er Jesus Krist, han kender DjĂŚvlens list. Han er vor frelsermand, han ved, hvordan man kan besejre alt det onde.

Lyt til Luther 12 sange og salmer med liv og lyst

22

!

#

Musik og originaltekst: Martin Luther Tekstbearbejdning: Sigurd Barrett

1. Gud er en stĂŚrk og sikker borg, han passer pĂĽ os alle. I ondskabs tid, i nød og sorg vi trygt pĂĽ ham kan kalde. Men DjĂŚvlen han er led, og modstand gør ham vred. Hans vĂŚrste had er vakt, han vil ha’ verdens magt. Hvad kan vi mod ham gøre?

Tekstbearbejdning: Copyright

Bidragydere: , Sigurd Barrett, John Høybye T. L. Nielsen, Niels Erik Nielsen, Stefan , Sommer, Jesper Gottlieb Erik n, Eva Chortse , Sys Bjerre, Hersing E. Maria Vad, Anne Lerche, Poul Pedersen, Kis og Hans Holm, Sten Luther. Martin og vig Grundt N.F.S.

"

$

Š 2017 Dansk Sang, MusiklÌrer foreningens

forlag

3. Hvis tusind djĂŚvle myldred frem for alle folk at ĂŚde, selv da ku’ Jesus knuse dem og vende frygt til glĂŚde. PĂĽ trods af mord og skrig og løgn og frygt og krig kan DjĂŚvlen aldrig fĂĽ den magt, han hĂĽber pĂĽ, for Gud er sejrherren. 4. Guds ord kan ingen rokke ved, selv DjĂŚvlen han mĂĽ vige. Det rummer evig kĂŚrlighed og vejen til Guds rige. Selv om vi mister alt, har Jesus selv fortalt, at nĂĽr vi tror pĂĽ Gud, kan intet slĂĽ os ud; Gud venter os i Himlen.

Lyt til Luther • ISBN 978-87-7178

-042-0 • Š 2017 Dansk Sang,

MusiklĂŚrerforeningens forlag

‌ redigeret af Søren Bechmann, Jørgen Andresen og Ib Thorben Jensen Skole/kirkeudgivelse i anledning af Martin Luther-jubilĂŚet. I 2017 er det 500 ĂĽr siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op pĂĽ porten til slotskirken i Wittenberg – den begivenhed som startede reformationen. ’Lyt til Luther’ indeholder 12 fortrinsvis nye sange og salmer med Luther som gennemgĂĽende reference. Sangene er sĂŚrlig oplagte i forbindelse med reformationsjubilĂŚet; men har ogsĂĽ potentiale til efterfølgende at leve videre i bĂĽde skole og kirke. Alle 12 sange og salmer er forsynet med baggrundstekster og smĂĽ forslag til inddragelse i en undervisningssituation. Brug f.eks. sangene i samarbejdet med skolerne, i konďŹ rmationsforberedelsen eller i kirken. Kr. 80,- (100,-). ISBN 978-87-7178-042-0. B-1268. www.dansksang.dk admin@dansksang.dk Tlf. 5070 2667


Skandinavisk Orgelcentrum Ribevej 38, 7100 Vejle, tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk

Vi vil gerne tænke nyt * Udvidelse af pibeorglet med ekstra stemmer. * Trådløst spillebord (kan placeres forskellige steder). * Hybrakustiske lydgivere forskellige steder i rummet. * Højdejustérbart plateau under orglet. * EL justérbare klaviaturer indbygget i spillebordet. * EL justérbar bænk, -kan leveres som trådløs. * Digitalt nodeprogram til organisten

* Skærme i kirken til salmesang.

Sæt udgifterne ned: Et lille orgel med f. eks kun til organisten ! Øveorgel fire stemmer kan udvides

Elektrisk højdejustering af klaviaturer og bænk! 32 registre, 2 manualer, fuldt pedalspil. 4 forskellige stilarter: Romantisk, Historisk, Barok, Symfonisk.

Med VARIO bænkens store højdevariation er den derfor velegnet til meget lave og høje orgelspillere. Højdejusteringen er trinløs, og med et enkelt tryk på hæve/sænke-knappen indstilles bænken let og hurtigt i den rette siddehøjde. Jeg kommer gerne til et uforpligtende møde med jeres organist, kirke, musikskole, eller højskole, så I kan tage den helt rigtige beslutning. Lasse Holy, Salgschef lh@danhild.com Tlf.: 31 68 12 30

NYE OG BRUGTE FLYGLER, KLAVERER OG DIGITALE PIANOER PÅ LAGER.

Organist.org 10/2017

33


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i Organist.org nr. 5, 2017, side 30. Teksten ligger også på organist.org under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se organist.org).

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på organist.org, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Nogle stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

ORGANIST VED TORUP OG LYNÆS KIRKER, FREDERIKSVÆRK PROVSTI, HELSINGØR STIFT EN STILLING som organistassistent ved Torup Sogn i Hundested er ledig pr. 1. januar 2018. Stillingen er på 25 timer pr. uge. SOGNET HAR 2 kirker, beliggende i smukke omgivelser. I Torup Kirke er der et om intoneret Troels Krohn-orgel på 12 stemmer samt et el-klaver, og i Lynæs Kirke et Gunnar Husted orgel på 23 stemmer samt klaver. HOVEDARBEJDSOMRÅDER: Korarbejde, Planlægge og tilrettelægge kirkekoncerter og orgelspil. ORGANISTASSISTENTENS ARBEJDE består bl.a. af korarbejde med det frivillige Lynæs Kirkes kor på ca. 35 medlemmer. Koret synger ved gudstjeneste eller koncert 4-6 gange årligt. Korprøverne ligger torsdag

34

aften. Sangsal og nodearkiv er på Sognegården tæt på Lynæs kirke. Assistenten er til rådighed hver onsdag og spiller til plejehjemsgudstjenester, samt kirkelige handlinger. Desuden deltager assistenten i kalender- og organistmøde en til to gange om måneden. Der er højmesse hver søndag i begge kirker kl. 9 og kl. 11. I organistfunktionen er der desuden: Skumringsgudstjenester, meditationsgudstjenester og spaghettigudstjenester. Der er ca. 300 højmesser og kirkelige handlinger om året. Der afholdes ca. 5-7 koncerter om året. VI SØGER en engageret person, som er glad for korarbejde og vil indgå i et konstruktivt samarbejde med hovedorganisten.

Organist.org 10/2017


STILLINGER NÆRMERE OPLYSNINGER hos Organist Mette Bramsø tlf. 4156 9966.

lægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. og 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. og 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 29.084 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Løn og rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

ANSØGNING med relevante bilag sendes til Kontaktperson Michael Jensen, 7408fortrolig@sogn.dk, mærket i emnefeltet ”Organistassistent”, så ansøgningen er modtaget senest onsdag den 15. november 2017 kl. 12.00. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale. dk Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr.-389.393 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstil-

Organist.org 10/2017

Foto: Kresten Hillerup/Wikimedia Commons

Foto: Hubertus/Wikimedia Commons

Lynæs Kirke

Thorup Kirke

35


STILLINGER

ORGANISTFORENINGEN SØGER NY SEKRETARIATSLEDER Sekretariatet er beliggende på Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle, og består ud over sekretariatslederen af en sekretariatsmedarbejder og en konsulent. SEKRETARIATETS OPGAVER er  Sikring af overholdelse af Organistoverenskomsten i samarbejde med foreningens TR  Forhandling af vilkår for medlemmer i forbindelse med ansættelse  Vejledning af medlemmer og TR i sager vedr. løn- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljøloven m.v.  Administration af medlemsdatabase og elektronisk sagsstyringssystem  Økonomistyring  Forhandling af afskedigelsessager for medlemmer i samarbejde med TR  Forberedelse og afvikling af bestyrelsesmøder, TR-uddannelser m.v.  Forhandling med menighedsråd, provstier, provstikonsulenter, stifter, kirkeministeriet og andre offentlige myndigheder  Produktion af fagpolitiske oplæg og beslutningsoplæg til bestyrelse og interne udvalg  Forhandling af overenskomst i samarbejde med CO10  Administration af persondataforordningen VI SØGER en sekretariatsleder, der  har juridisk indsigt og erfaring med overenskomstfortolkning  har kendskab til arbejdsmarkedsforhold, overenskomststruktur, tjenestemandslovgivning – gerne inden for folkekirkeområdet  har forhandlingserfaring  har stærke mundtlige og skriftlige formidlingsevner  er fortrolig med IT og økonomistyring  har ledelseserfaring  kan bidrage med faglige oplæg til vores medlemsblad og hjemmesiden  har erfaring med arbejde i en politisk styret organisation.

ARBEJDSTID: fuld tid eller timetal efter aftale. ET VÆSENTLIGT FOKUSPUNKT for Organistforeningen er at bidrage til udvikling af organistuddannelsen, bl.a. via foreningens repræsentationer i kirkemusikskolernes bestyrelser og via arbejds- og styregrupper nedsat under folkekirkens brancheudvalg for kompetenceudvikling. En væsentlig kvalifikation vil derfor være kendskab til og interesse for uddannelsespolitik og -planlægning. Grundet sekretariatets beskedne størrelse lægges der stor vægt på at sekretariatslederen arbejder selvstændigt og effektivt. Vi søger en person, der er udadvendt og imødekommende, vedholdende og konsekvent. En udfordring er, at vores forhandlingsparter i vid udstrækning er frivillige menighedsrådsmedlemmer og/eller provstikonsulenter som deres bisiddere. VI TILBYDER attraktive løn- og arbejdsvilkår. Der er stor alsidighed i arbejdsopgaverne. Der vil være mulighed for selv at tilrettelægge en stor del af sin arbejdstid, idet der dog forventes en vis online-tilstedeværelse udenfor sædvanlig arbejdstid som back-up for vores tillidsrepræsentanter, der ofte har forhandlingsmøder om aftenen. En del rejseaktivitet må påregnes. ANSØGNINGSFRIST 10. november. Ansøgning sendes pr. mail til sekr@organist.org. ANSÆTTELSESSAMTALER afholdes i uge 47. SE DEN FULDE ANNONCE på hjemmesiden www.organistforeningen.dk EVT. SPØRGSMÅL vedrørende stillingen kan rettes til sekretariatsleder John Poulsen på tlf. 2060 3827 eller formand Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 eller 2259 6813.


MEDLEMMER

ADRESSEÆNDRING

HUSKESEDLEN

 Niels Viggo Jensen, Udbyhøjvej 24, 8930 Randers NĂ˜

 Tjek nye stillinger pĂĽ organist.org/stillingsopslag – vi opdaterer løbende  Tilmelding til tillidsreprĂŚsentantsvalg i stiftet i november (se side 6-8).

UDNÆVNELSER  Claudia Mørch, Sunesvej 30, 4180 Sorø, er pr. 1.10.2017 ansat ved Nørrevangskirken Slagelse, Roskilde Stift

NYE MEDLEMMER  Ulla Ă˜stergaard Jørgensen, Broagervej 6, 7100 Vejle (Vinding Kirke, Haderslev Stift)

FORENINGSKALENDER

RUNDE FĂ˜DSELSDAGE  Pia Lyster, Hjortestien 30, 2860 Søborg (Vindinge Kirke, Roskilde Stift), 50 ĂĽr den 19. november 2017

17. november 2017: bestyrelsesmøde 15. januar 2018: bestyrelsesmøde 5. marts 2018: bestyrelsesmøde 30. april 2018: bestyrelsesmøde 28. maj: generalforsamling

KONCERT MED TRESAFINADO Pia Kaufmanas, Fløjte Torsten Borbye Nielsen, Guitar Afonso Correa, Percussion

"‌ den fineste og mest underholdende koncertoplevelse oplevelse i mange ür." " En tÌt lille latin-trio, der glider ubesvÌret, swingende og smittende mellem genrerne og verdensdelene.�

Workshop & koncert med dit kor Nye salmer og sange & kendte salmer i nyt lys

Organist.org 10/2017

! (%&) +$(& ! &( '+) '+* 37


KLUMME

GÅ IKKE GLIP AF EN SIDEGEVINST Er der en sidegevinst ved at være tillidsmand?  Min egen arbejdsplads er blevet bedre – set i lyset af visse andre organistarbejdspladser. Som tillidsrepræsentant lytter jeg til og hjælper andre organister, der står i store problemer, hvor menighedsråd ikke værdsætter og hører organisten. Derved har jeg på min egen arbejdsplads fået et nyt perspektiv over, hvad der er små og store ting, og vælger mine kampe mere med omhu.  Det er også en sidegevinst at være deltager i gode kurser, f.eks. i forhandlingsteknik. Organistforeningen giver tillidsmænd kursus i kommunikation og meget mere. Vi får færdigheder til bedre at kunne lytte og spørge ind, så vi har lere redskaber til at forhandle de bedste vilkår til organisten. Af og til sker det, at vi får forhandlet meget bedre vilkår, end menighedsrådet lægger op til.  Som tillidsmand får man ganske gratis træning i på en konstruktiv måde at sætte sig igennem. Det sker, hver gang der er en forhandling i gang med menighedsråd og organist.  Der er ligeledes fællesskab med organister og kendskab til endnu lere søde mennesker, både på stævner i Organistforeningen og på kurser og samvær med organister i det hele taget.  I forbindelse med lønforhandling kom jeg i kontakt med en organistkollega, som jeg efterfølgende har delt kornoder med. Han havde rigtig mange kornoder, også nogle meget ine, han selv havde lavet. Inden for tre timer ik vi hver især en ny bunke noder med hjem, lige til at bruge til gudstjenesterne. En sådan 38

Inger Marie Riis er organist ved Solvang Kirke på Amager og tillidsrepræsentant i Københavns og Helsingør Stifter

aftale har jeg endnu en af indenfor den nærmeste tid – med orgelnoder.  I det hele taget ligger er en gevinst i den direkte kontakt med organistkollegaer og menighedsråd, hvor man lærer hinanden bedre at kende – og hvor du kan gøre en stor forskel for kollegaens arbejde.  Nok bruger man tid som tillidsmand, men man får meget tilbage.  Ingen forventer at man som tillidsmand ved alt. Derfor har vi John og Inge på Organistforeningens kontor, som vi tillidsmænd altid kan ringe til – og naturligvis tillidsmandskollegaen, der står på spring for at hjælpe.  Blev tillidsmand og få del i sidegevinsten! Organist.org 10/2017


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle Tlf. 7665 9560

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER    Inger Marie Riis, tlf. 3252 7867 / 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk   Bo Andersen, tlf. 2825 9025 E-mail: bacomposer@boandersen.org   Kenn Therkelsen, tlf. 2960 0683 E-mail: kwt3@live.com

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organist.org   Sekretariatsleder: John Poulsen E-mail: kontakt@organist.org  Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen E-mail: sekr@organist.org   Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org

BESTYRELSE Formand Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod Tlf. 7524 5215 Email: formand@organist.org Næstformand Henrik Strøm Fanøvej 7, 9900 Frederikshavn Tlf. 2993 4427 E-mail: henrik.stroem@gmail.com Kasserer Kenn Therkelsen Brandsgårdsvejen 14, Bodilsker, 3730 Nexø Tlf. 2960 0683 E-mail: kwt3@live.com Øvrige medlemmer Jane Samuelsen Skovbrynet 109, 7330 Brande Tlf. 5073 2356 E-mail: organist@baunekirken.dk Ingrid Bartholin Gramstrup Klosterport 5 st.tv. 8000 Aarhus C Tlf. 2515 3312 E-mail: ibartholin@gramstrup.org Carsten Engstrøm Åmosevej 28, Brokøb, 4450 Jyderup Tlf. 4043 2562 E-mail: organist@karlslundekirke.dk

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER   Carsten Engstrøm, tlf. 4043 2562 E-mail: organist@karlslundekirke.dk   Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org VIBORG STIFT  Jane Samuelsen, tlf. 5073 2356 E-mail: organist@baunekirken.dk ÅRHUS STIFT   Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk   Jan Ole Christiansen, tlf. 8627 2731 E-mail: janolechr@gmail.com   Ingrid Bartholin Gramstrup, tlf. 2515 3312 E-mail: ibartholin@gramstrup.org RIBE STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 2060 3826 E-mail: konsulent@organist.org HADERSLEV STIFT   Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 E-mail: formand@organist.org  Pia Jeanette Nielsen, tlf. 2082 4313 E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk AALBORG STIFT   Susanne Mørk-Jensen, tlf. 4096 9354 E-mail: sumo@km.dk   Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk   Jette Plougheld, tlf. 2440 8089 E-mail: jp@skagenkirke.dk

Knud Damgaard Andersen Tlf. 9795 2726 / 2465 8026 E-mail: knud.damgaard@mail.dk

Organist.org 10/2017

39


Organistforeningen, Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle

INSIDERVIDEN OM ORGLER OG ORGANISTER Det tyske nodeforlag Butz Verlag har udgivet denne coffee table-book på godt 400 rigt illustrerede sider om orgler og organister. Den humoristisk tekst er skrevet af den new zealandske forfatter, fotograf og organist Jenny Setchell, og bogen byder desuden på et væld af lotte orgelfacader og en god portion morsomme tegninger.  I sit forord forklarer forfatteren, at bogen nok skal kunne besvare nogle spørgsmål om orgler, men først og fremmest skal den gerne kunne fremkalde nysgerrighed – en lyst til at lytte til den musik, orglerne fremkalder, eller selv lære sig kunsten.

Jenny Setchell Organs & Organists: Their Inside Stories Butz Verlag Ca. 300 kr. hos noder.dk og nodehandleren.dk

De første par hundrede sider giver en introduktion til orglet, og hvordan det virker, og den anden halvdel handler om organistlivet set med organisters egne øjne, krydret med morsomme anekdoter.

FUK fejrer 50 år med ny sang Til næste år kan Folkekirkens Ungdomskor fejre sit 50 års jubilæum. Det sker blandt andet med konkurrence om en ny tekst, som skal handle om at synge. Teksten får musik af Philip Faber (billedet). Fristen for indsendelse af forslag er den 1. januar 2018. Man vil kunne læse mere om konkurrencen på fuk.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.