PO-bladet, november 2011

Page 1

NR. 11

NOVEMBER 2011

10. ÅRGANG

PO-bladet ORGANIST OG SØNDAGSBESAT

SIDE 406

MODERNISERING AF PO PÅ VEJ

SIDE 432


PRÆLUDIUM

NYE KOSTE …

Af Anders Thorup, formand for FPO

398

Med folketingsvalget i oktober fik vi en ny regering. Og vi ansatte i Folkekirken fik ikke blot en ny minister, men også et nyt ministerium. Meget kan siges, og er allerede blevet sagt, om den ny regering, men ny er den i hvert fald helt uimodsigeligt. Og det endda i usædvanlig grad, idet 21 af de 23 ministre bærer dette ansvar for første gang. Herunder den ny kirkeminister – ham vender jeg tilbage til. I regeringsgrundlaget “Et Danmark der står sammen” kan vi bl.a. læse: Regeringen ønsker inden for folkekirkens grundlovssikrede særstilling at indrette en mere tidssvarende og klar styringsstruktur for den danske folkekirke. Regeringen vil altså i en eller anden udstrækning “pille ved” folkekirken. Vi får nok ikke umiddelbart ”svenske” tilstande, men det bliver utvivlsomt et skridt i den retning. FPO vil nøje følge denne udvikling, der jo i sidste ende kan medføre væsentlige ændringer i medlemmernes arbejds-, løn og ansættelsesforhold. Som nævnt ovenfor har vi også fået et nyt ministerium. Vi hører ikke længere under Kirkeministeriet, men under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Bemærk rækkefølgen: der kan meget vel ligge en prioritering i den. Ikke blot vedrørende ministerens vægtning af de to fagområder, men måske skal der også arbejdes for større ligestilling mellem folkekirken og landets øvrige religiøse samfund. Og så har vi fået en ny kirkeminister. Manu Sareen, nyvalgt for Det Radikale Venstre, medlem af Københavns borgerrepræsentation siden 2002. Født i Indien i 1967 og har siden 1970 boet i Danmark. Uddannet som socialpædagog og konfliktløser. Det er almindelig anerkendt, at det ikke nødvendigvis er en fordel, hvis en minister har en personlig baggrund i sit ministeriums ressortområde. Man bør således ikke vælge en officer til forsvarsminister, en folkeskolelærer til undervisningsminister, osv. Mon ikke vi alle kan blive enige om, at det heller ikke er nogen fordel med en præst som kirkeminister. Ud fra den teori burde Manu Sareen altså være overordentlig velkvalificeret som folkekirkens minister! Vi vil i hvert fald fra FPO ønske ham tillykke med udnævnelsen og byde ham velkommen med ønsket og håbet om et godt samarbejde. Manu Sareen vil – som sine forgængere – modtage en invitation til vort årsmøde. Vi håber at møde ham i Svendborg til maj. PO-bladet


INDHOLD OG KOLOFON

NYHEDER

PORTRÆT

INSPIRATION

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

vir - gin Ma - ry

SIDE

400

SIDE

406

BB

had a lit - tle ba - by

4 55 55 55 55 55SIDE 55 4 5 55 55

412

POLITIK/MESSE/KURSER

BIRGIT LYNGE

4 FAVORIT-KORSATSER

Læs i dette nummer om to nye ministre, om Dansk Kirkemusiker Forenings formand, om Allehelgenmesse.dk og om indholdet af nye efteruddannelser.

Hun arbejder professionelt med terapeutiske virkninger af sang og musik. Nu kan hun som 63årig også skrive organist på cv’et. Det kræver omstilling.

Ungdomskorleder Hanne Korsgaard Nielsen fortæller ud fra sine praktiske erfaringer om en lille håndfuld af de sange, hun har haft særlig glæde af.

ANMELDELSE

STILLINGER

NYT FRA FPO

SIDE

414

SIDE

428

SIDE

432

JULIA HELGASON

3 ORGANISTER SØGES

NY PO-UDDANNELSE

Tom Pedersen er tilbage som anmelder. Han er begejstret for cd’en med Julia Helgason og Aksel Skjoldan.

Sct. Jacobi Kirke, Varde Balle sogns kirker Kvislemark-Fyrendal-Førslev Kirker

Poul Mørk-Hansen har været i Løgumkloster til konference om de tre kirkemusikskolers studieordninger – et led i arbejdet med at forny uddannelserne.

PO-BLADET REDAKTION DEADLINE

TRYK FORSIDEN

PO-bladet

Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: 1.000 stk. ISSN: 1601-7633 Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf. 32 10 62 28, e-mail: po-bladet@fpo.dk. Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@fpo.dk senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk Birgit Lynge ved orglet i Helgenæs Kirke, hvor hun siden januar 2011 har bestridt sin første organiststilling Foto: Filip Graugaard Esmarch www.fpo.dk

399


NYHEDER

MINISTER VIL SKÆRE I KIRKEMUSIKSTØTTE Uffe Elbæk, der tiltrådte som kulturminister i oktober, har et ønske om at flytte støttekroner fra kirkemusikken over til den almene populærmusik. Men det kan han ikke komme af sted med, beroliger kirkeministeren. Af Filip Graugaard Esmarch

Pressefoto

Tre dage før folketingsvalget den 15. september lancerede de radikales kulturordfører, Uffe Elbæk, på sin valghjemmeside en omfattende plan for, hvordan han vil genoprette det danske kulturliv. Siden er han som bekendt blevet kulturminister. “Der bør ikke eksistere hellige køer i kulturpolitikken,” lyder Uffe Elbæks grundholdning i hans såkaldte ”Kulturens Marshallplan”. Generelt vil ministeren personligt arbejde for at få øget støtten til det, han betegner som rytmisk musik, på bekostning af det, han betegner som klassisk musik. Det ville han i hvert fald, før han fik ministertaburet. Blandt Uffe Elbæks konkrete forslag er desuden følgende:

Kulturminister Uffe Elbæk mener, at statens kunststøtteordninger ”i al for høj grad er bestemt af stive strukturer og ubrydelige faggrænser” 400

“Reducér i Kirkeministeriets støtte til musik i kirkerne (kirkemusikskoler, organister etc.). Denne støtte udgør i dag næsten 25% af den statslige musikstøtte. Midlerne flyttes fra kirkeområdet over til kulturområdet.” PO-bladet har bedt kirkeminister Manu Sareen forholde sig til Uffe Elbæks forslag – og kirkeministerens klare udmelding får tankerne i ”Marshallplanen” til at ligne luftig ønsketænkning.

HAR INGEN PENGESUGER “De penge, som folkekirken bruger på kirkemusik, kan ikke flyttes til kulturområdet. For pengene kommer fra den kirkeskat, som folkekirkens medlemmer betaler. De har derfor ikke noget med statens penge at gøre,” slår kirkeminister Manu Sareen fast. Han oplyser, at folkekirken formentlig bruger omkring 500 mio. kr. om året på noget, der har med musik at gøre. Men der er først og fremmest tale om løn til de organister, kirkesangere og korsangere, som medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Og det er som bekendt udgifter, der betales af de lokale kirkelige kasser, som menighedsrådene har ansvaret for. “De kasser kan jeg som kirkeminister ikke bare suge penge op af for at sende dem et andet sted hen. Jeg har kun indflydelse på fællesPO-bladet


NYHEDER

Foto: Mogens Engelund / Wikimedia Commons

fonden, som dækker en række af folkekirkens fælles udgifter. Fællesfonden betaler omkring 20 mio. kr. om året til kirkemusikskolerne. Og de skoler er nødvendige for at få uddannet nye organister og andre kirkemusikere til folkekirken,” indser Manu Sareen. Hans deler ikke Uffe Elbæks syn på kirkemusikken som en slagtemoden hellig ko. “Jeg synes, vi alle kan glæde os over det sto-

Manu Sareen er for mange et overraskende valg som minister for ligestilling og kirke. Han voksede op i en hinduistisk tradition, men konverterede som voksen til kristendommen

re bidrag, folkekirken giver til det samlede musikliv i Danmark. Dels gennem musikken i gudstjenester og kirkelige handlinger, dels gennem den korvirksomhed og koncertvirksomhed, som også findes i meget stort omfang i folkekirken,” lyder det fra kirkeministeren.

FOR FÅ BRUGERE AF KIRKEMUSIK? PO-bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra kulturminister Uffe Elbæk til det forslag, han fremsatte i sit idékatalog forud for valget. I “Kulturens Marshallplan” begrunder han ikke forslaget om at flytte midler fra kirkemusikken. Men det følger umiddelbart efter hans forslag om at nedlægge symfoniorkestre og derved omlægge statsstøtten til musiklivet. Der skal tilflyde lige mange midler til “rytmisk musik” og “klassiske musik” – mod i dag henholdsvis 1,0 og 1,8 mia. kr. årligt. Og det begrunder han med, at langt flere benytter sig af “rytmisk musik”.


NYHEDER

I spidsen for Dansk Kirkemusiker Forening vil Merete Sand styrke samarbejdet mellem kirkefunktionærer og arbejde for mere efteruddannelse. Af Filip Graugaard Esmarch

Kirkesanger Merete Wagner Brautsch Sand er valgt som formand for Dansk Kirkemusiker Forening. For hende er samarbejde et nøgleord, og det gælder både i de enkelte sogne og mellem faggrupper på organisationsplan. “Jeg mener, vi kan få bedre arbejdsvilkår ved at samarbejde tæt på tværs af de enkelte arbejdsfunktioner. Jo mere vi ved om, hvad de andres opgaver egentlig kræver, og jo mere respekt vi har for det, desto bedre kan vi støtte hinanden,” siger den nye formand. Merete Sand understreger samtidig, at et nært samarbejde gavner hele gudstjenesteog menighedslivet. “Det højner kvaliteten af arbejdet, når præst, organist og kirkesanger sammen har lavet et godt forarbejde. Gudstjenesten hviler på de tre ben, og hvis bare ét af dem ikke samarbejder, vælter det hele.”

høste af hinandens erfaringer. Det er mit ønske, at de to administrationer på sigt vil hjælpe hinanden og bruge hinanden mere, ligesom Anders Thorup og jeg benytter os af enhver lejlighed til faglig snak,” fortæller hun. En konkret mærkesag for Merete Sand er samtidig efteruddannelse. “Professionelle musikere på alle niveauer efteruddanner sig løbende. Det skal vi, der arbejder med musik i kirken også kunne. Ellers udnytter vi ikke vores potentiale fuldt ud. Jeg har selv et menighedsråd, der er helt med på, hvad de får ud af, at jeg efteruddanner mig, men det gælder desværre ikke for alle vores medlemmer. Der er meget forskellige forhold på det område fra kirke til kirke, og det skal vi have set på,” påpeger hun.

Foto: Dansk Kirkemusiker Forening

KIRKEMUSIKERE HAR FÅET NY FORMAND

VI SKAL BRUGE HINANDEN Kirkemusikerformanden lægger stor vægt på samarbejdet mellem hendes organisation og FPO. Hun har endda visioner om, at de to organisationer i endnu højere grad skal bruge hinanden fagligt og administrativt. “Det vil være frugtbart med et større samarbejde ved personalesager, så ikke begge organisationer hver gang skal starte forfra, men 402

Merete Wagner Brautsch Sand er uddannet sanger fra Sjællands Kirkemusikskole og ansat som kirkesanger i Smørum Kirke nordvest for hovedstaden og som sanger ved Center for Kirkegårde i København. Hun er gift, har to børn på 19 og 22 år og bor i Bagsværd. PO-bladet


NYHEDER

NY MUSIK TIL ALLEHELGEN Frederik Magle har komponeret musik til en allehelgenmesse, og noderne er lagt på nettet til gratis download. Af Filip Graugaard Esmarch

Præsteparret i Hjortshøj ved Aarhus, forfatter og salmedigter Iben Krogsdal og sognepræst Morten Skovsted, har med musikalsk hjælp fra komponist og organist Frederik Magle lanceret et udsædvanligt projekt: hjemmesiden Allehelgenmesse.dk. Den byder på frit tilgængelig ny kirkemusik til allehelgen og er gjort mulig med midler fra Den folkekirkelige Udviklingsfond. Som et erklæret indsatsområde for 2011 ønsker Kirkeministeriet med fondsuddelingen at sætte fokus på “anvendelse af musik og kor i gudstjenesten”. Og med allehelgenmessen er der da også tale om en musikgudstjeneste med både korsatser, fællessalmer bønner og læsninger. Konceptet er tænkt fleksibelt på den måde, at messen kan fungere med musikalske be-

sætninger af varierende størrelse, og samtidig er det enkelt at bruge den som et tagselvbord. “Vi satte os for at lave noget, som man rundt omkring i kirkerne kunne tage og plukke noget fra til eget brug. Det er en messe i fuld udstrækning, men jeg forestiller mig ikke, at ret mange vil bruge den på den måde. De fleste præster foretrækker nok at stykke noget sammen selv,” siger Morten Skovsted, der har udarbejdet messeliturgien og står for hjemmesiden. Salme- og korteksterne er af Iben Krogsdal, som tidligere har arbejdet sammen med Frederik Magle. De skrev tilbage i 1998 værket “Cæcilie-kantate”.

ALLEHELGEN VOKSER Morten Skovsted fortæller, at det er tidens “opritualisering” af allehelgen, der har skabt grobund for arbejdet med at udvikle nye tekster og ny musik til den dag. “I kirkerne vokser allehelgen både liturgisk og musikalsk i de her år. Og med de nye muligheder, vi lægger frem, håber vi at inspirere endnu flere til til at udbygge deres markering af dagen som en fejring af de afdøde og en bøn om trøst i sorgen,” siger han.


NYHEDER

EFTERUDDANNELSER TAGER FORM Fokekirkens kirkemusikskoler har udviklet de første skud på stammen af et fælles efteruddannelsessystem I PO-bladet nr. 9 skrev vi om kirkemusikskolernes nye efteruddannelsesstruktur, som er bygget op omkring seks kompetenceområder. De første efteruddannelser inden for den nye struktur har præmiere i foråret 2012, og de tre kirkemusikskoler løfter nu sløret for, hvad du som organist har at vælge imellem.

med gudstjenestens tilrettelæggelse. Det drejer sig om henholdsvis ”Gudstjenestens liturgi, salmer og musik” og ”Liturgi og musik ved kirkehandlinger og særlige gudstjenester”. De to forløb er tilrettelagt med både organister, kirkesangere og præster som målgruppe.

LØGUMKLOSTER: HÅNDVÆRKET VESTERVIG: LITURGISK SPIL Vestervig kirkemusikskole udbyder to kurser, som relaterer til kompetenceområdet ”Musikken i liturgiens tjeneste”. Her kommer du til at styrke din grundlæggende forståelse for helheden i folkekirkens liturgiske praksis. Det drejer sig ikke kun om kendskab til eksempelvis salmer og genrer, men også om praktiske færdigheder – f.eks. det at kunne improvisere noget passende musik til mindre overledninger i det liturgiske forløb. Målet er, at du bliver i stand til at udføre dit musikalske arbejde med god sans for liturgiens dynamik og variation. I den liturgiske helhed skal musikken indgå i et ligeværdigt samspil med ordet, men det forudsætter dialog. Som organist skal du gerne kunne begrundede dit musikvalg til konkrete typer af gudstjenester og kirkelige handlinger – og til konkrete liturgiske sammenhænge inden for dem. De kursusforløb, Vestervig Kirkemusikskole afholder i foråret 2012, hænger sammen som to moduler inden for ”Musikken i liturgiens tjeneste”. Tilsammen vil de hjælpe dig til at kunne arbejde procesorienteret og kreativt 404

Løgumkloster Kirkemusikskole udbyder to kurser, som relaterer til kompetenceområdet ”Det musikalske håndværk”. Her kommer du til at videreudvikle selve grundlaget for dit kirkemusikalske arbejde: dine instrumentale færdigheder. Det kan være inden for såvel den klassiske litteratur som den nyere ”rytmiske musik”, hvoraf becifringsspil udgør en væsentlig del. De to aktuelle kurser er for det første ”Kunstspillet i gudstjenesten – præ- og postludier”. Det omfatter gennemgange af orgelrepertoire til gudstjenestebrug, diskussion af registrerings- og opførelsespraksis, samt personlig undervisning i orgelspil på mindre hold eller solo. For det andet ”Salmespil, salmesang samt solosange – det kammermusikalske samarbejde mellem kirkesanger og organist”. Her vil du foruden udbygget repertoirekendskab modtage instrumentalundervisning og instruktion i, hvordan du bliver en dygtig akkompagnatør. Løgumkloster Kirkemusikskole planlægger i øvrigt et kursus i ”Improvisation i gudstjenestesammenhæng”, som dog ikke bliver udbudt til foråret.

PO-bladet


NYHEDER

SJÆLLAND: KORARBEJDET Sjællands Kirkemusikskole udbyder tre kurser, som relaterer til kompetenceområdet ”Ledelse af sang, kor og musikaktivitet”. Her kommer du til at arbejde med ledelse og formidling af musikaktivitet i bred forstand, og hvert kursus vil sigte mod en bestemt musikalsk målgruppe. Du vil både få kendskab til relevant repertoire og vil opnå de pædagogiske, didaktiske, tekniske og evt. logistiske færdigheder, der kræves i arbejdet med den pågældende målgruppe og musikaktivitet. De tre aktuelle kurser kan med fordel kombineres, for de drejer sig om forskellige aspekter i arbejdet med kor. For det første ”Klaverakkompagnement til ledelse af fællessang og korarbejde”, hvor du på et lille hold lærer at indstudere med andre, realisere becifrede satser og spille efter gehør, og du arbejder med transposition og reduktion af eksisterende satser.

For det andet ”Arrangement for kor og vokalensembler”, hvor du udarbejder eller bearbejder/forenkler/udtynder skræddersyede satser til dit eget kor med og uden instrumentalledsagelse. For det tredje ”Sangstemmens brug til korarbejde og ledelse af fællessang”, hvor du på et lille hold arbejder med at virkeliggøre de gode principper for det at indstudere med andre og at synge for – herunder din udtale og stemmedannelse. Filip

MERE INFO Alle kurser finder sted på den pågældende kirkemusikskoles hovedafdeling. Nærmere information om datoer, undervisere, priser og tilmelding for de enkelte kurser vil kunne findes via kirkemusikskolernes nye, fælles hjemmeside Kirkemusikskole.dk.

VIOLIN og ORGEL Jochen Brusch Tlf 0049 17 26 57 84 67 Email: jochen.brusch@gmx.de www.jochenbrusch.de

Sven-Ingvart Mikkelsen Tlf 40 87 74 52 Email: sim@km.dk www.si-mikkelsen.dk Duoen tilbyder berigende og intense musikoplevelser med for eksempel: - Antonio Vivaldi: De fire Årstider - i et festligt arrangement for violin og orgel - Johann Sebastian Bach - Sonater og andre mesterværker - Joseph Haydn: De syv ord på korset - Smuk og meditativ musik til passionstiden, gerne i samarbejde med kirkens præst - Musik i Sommernatten - Den lyse nordiske tone, fanget i poetisk musik af bl.a. Grieg, Olsson, Sinding og Langgaard - Retro Rock - Procol Harum, Led Zeppelin og Pink Floyd m.fl. i spektakulære arrangementer af Sven-Ingvart Mikkelsen


PORTRÆT

ORGANIST OG SØNDAGSBESAT Birgit Lynge fik som 25-årig en vision om, at hun engang skulle lære at spille kirkeorgel. Der skulle gå omkring 35 år, før det skete. I dag vil hun som 63-årig organist gerne vide, hvor lang tid det tager at vænne sig til at holde mandags-fri. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch

Klokken er 9.30 en mandag i august 2011. Birgit Lynge har fortsat sin røde badekåbe på hjemme i det restaurerede fiskerhus på den idylliske halvø Helgenæs, dråben på Djurslands sydside. Egentlig ligner det hende slet ikke at gå så længe i badekåbe om mandagen, men det udviklede sig, efter at hun i januar blev ansat som organist. Kåbeindhyldelsen er blevet til ren terapi. Stædigt fortæller den hende, at mandag er altså hendes søndag. Hendes underbevidsthed og hendes avis afslører derimod den uskinbarlige sandhed: Det er mandag formiddag. Hun må forsøge med et andet trick: 406

“Birgit, hvad har du så lyst til at lave denne søndag og fridag?”, spørger hun sig selv. “Jo, jeg vil da gerne på ARoS med en god ven og bagefter spise frokost på en restaurant ved Aarhus Å.” Bluffnummeret virker et øjeblik – så kommer hendes rationelle jeg på banen med belæringer om, at ARoS er altså som de fleste kunstmuseer lukket om mandagen, og på restauranterne ved åen rydder personalet op efter weekendens travlhed. Under indtagelsen af sin ellers så appetitlige søndagsmorgenmad – yoghurt med havens krydderurter og lidt honning blended i PO-bladet


PORTRÆT

– mugger Birgit Lynge som en lille pige. Venner og veninder er på arbejde og forsøger derefter at samle familiens fokus om to do-lister. Om mandagen er de udelukket som emner, når man ønsker sig nogen at hænge ud sammen med.

UNDERFULD LIVSMUSIK Birgit Lynge har sine udfordringer med at lære sig selv at holde fri mandag. Og det forstår man: “Gennem 30 år som selvstændig erhvervsdrivende har jeg været slave af arbejdslivet med 40-50 timer fordelt på ugens fem-sekssyv dage,” fortæller hun. Hendes baggrund som både lærer og musikvidenskabelig kandidat blev senere sup-

pleret med en bachelorgrad i musikterapi og en omfattende indsigt i holistisk sundhedsforståelse. Det førte hende til at udvikle en række musiske metoder til personlighedsudvikling, som hun rådgiver i via sin virksomhed PowerDesign.dk. Blandt andet i form af bøger, foredrag, vejledning og udviklingsterapi. Baggrunden for det, hun kalder Power-Design-metoden, udtrykker hun sådan: “Der er underfuld livsmusik overalt. Man skal blot være stille i sig selv og lytte efter.” For Birgit Lynge personligt har denne livsmusik i mere konkret henseende ganske alsidige udtryksformer. Særligt i 1970’erne var hun aktiv som musiker inden for både rock, folkemusik og kunstmusik. Siden gik hun bagom musikken og fandt ud af mere og mere om,

Birgit Lynge ved orglet i Helgenæs Kirke, hvor hun fortæller, at hun er velsignet med en meget musikalsk præst, som er god til at respondere på hendes spil.

PO-bladet

407


PORTRÆT

NEJ TIL BROMBÆR OG KAJAK

hvordan brugen af musik kan hjælpe mennesker videre. Efter at hun op gennem 00’erne havde beskæftiget sig indgående med terapeutisk overtonesang, tog hun i september 2008 fat på POuddannelsen på Vestervig Kirkemusikskole. Og inden hun nåede at blive færdig der, fik hun en 40-procent-stilling i sit hjemsogn, Helgenæs, sammen med nabosognene Tved og Vistoft. Sin virksomhed har hun fortsat, så der er nok at se til. Derfor mangler hun også stadig et par eksamener, inden hun kan kalde sig PO’er. 408

Klokken nærmer sig 13, og Birgit Lynge har stadig badekåben på. Sådan skal det være, for det er jo mandag. Hun ved, at så snart hun skifter til hverdagstøj, vil hun indfanges af arbejdsånden. “Hvor længe skal der mon gå, før jeg lærer at cope med den udfordring,” spekulerer hun. Det bliver alt for hurtigt ensomt og kedeligt at holde søndag om mandagen – og springe lørdag over som fridag. Ved siden af romanen på sofabordet ligger Berlingeren. Under den tynde fra i dag ligger den søndagstykke udgave, som hun på grund af gårsdagens tre tjenester slet ikke nåede at åbne. Der er nok at gå ombord i. Mulighederne for sociale og kulturelle tiltag står det sløjere til med. Nu ringer telefonen. “Vil du ikke med på brombærtur på lørdag?”, spørger hendes ven. Og kort derefter er det én fra kajakklubben, der ringer. “Må vi invitere dig med på kajaktur søndag klokken 10? Det bliver godt vejr!”. Men nej, lørdag skal hun spille til tre bryllupper, ét i hver af kirkerne, og søndag skal hun naturligvis spille til gudstjenester – denne gang fordelt mellem morgen, formiddag og aften. Kajakklubbens ture ligger næsten altid om søndagen, og for Birgit Lynges vedkommende plejer det at blive til mere end 100 km om året, men hun har ind til videre ikke været af sted i år. “Hvad er det dog, jeg har indvilliget i?”, tænker hun. At droppe helt ud af klubben vil være et stort offer – på grund af motionen og det sociale netværk. Hun savner i det hele taget at PO-bladet


PORTRÆT

kunne gå med den kollektive strøm i samfundet omkring sig. Og dog er hun taknemmelig for organistjobbet. Det er noget, hun vil – og har villet længe.

ET LØFTE SOM HOLDT Som 62-årig fik Birgit Lynge opfyldt den organistdrøm, som i hendes ungdom fødtes i hende ved et orgel i Grønland. At kommunikere gennem klaverspil havde været et basalt behov, siden før hun kom i skole. Og hun læste noder, før hun læste bogstaver. Opdagelsen af kirkeorglet som instrument gjorde hun som 25-årig i Hans Egede Kirke, Nuuk. Sammen med sin mand boede hun lige over for kirken, da de midt i 1970’erne arbejdede fire år i Grønland. “Jeg havde fået lov at låne orglet til min musiceren i mangel af et klaver eller flygel. Og det var stort. Det var stor lyd. Samtidig kunne jeg sidde ved orglet og kigge ud over fjorden og fjeldene. I Grønland er man tættere på himlen. Ude i fjeldet er stilheden i udtrykkets bedste forstand øredøvende – du er sammen med dig selv og Gud,” erfarer Birgit Lynge. Hun udtrykker selv, at hun er født som et dybt åndeligt menneske, men at hun sjældent har oplevet, at der er blevet kommunikeret så klart til hende, som da hun boede i Grønland. Ikke kun i ødemarken. Ved orglet oplevede hun i pauserne mellem de store klange en stilhed af den samme betagende slags, som fremmaner andægtighed og åbenhed. “Jeg oplevede, at der ligesom fra mit indre i fuld klang tonede et statement frem: ’Engang vil du lære at spille rigtigt på orglet – også med pedalet’,” fortæller hun. Det statement vendte tilbage, da hun for længst havde passeret de 50 og var et sted i PO-bladet

sit liv, hvor hun havde afsluttet nogle ting. Syv personer havde hun nu fået oplært i sine terapeutiske teknikker, og nu skulle hun videre. “En dag fandt jeg ud af, at en ny organist her i vores lokale kirker var en mand på 70. ‘Det kan du også godt nå’, tænkte jeg så. Jeg har en god fysisk form, og er vant til at sidde i lodlinje, når jeg mediterer. Og så var det, jeg kom i tanker om, at det med at lære orgelspillet havde jeg jo faktisk lovet mig selv,” siger hun. Det var der ikke andet at gøre, end at komme i gang med at få undervisning og øve med fødderne på pedalet.

KIRKELIG SANGTERAPI Nu har hun selv overtaget orgelbænkene i sognene på Helgenæs og det sydlige Mols. Ud over at hun, som hun udtrykker det, er blevet søndagsbesat, er øveforholdene i uopvarmede kirker den største udfordring. Men glæderne er flere. “Nu er det igen en del af mit arbejde at spille så meget, som jeg alligevel ikke kan lade være med. Og jeg er glad for at gå på opdagelse i musikken. Det er stort at få lov at udtrykke de fineste kompositioner og de legende impro409


Helgenæs Kirkes orgel

PORTRÆT

visationer på instrumenternes dronning – i kirkerummets akustik og i Guds nærvær,” fastslår Birgit Lynge. På en måde er hendes virke som organist måske ikke så væsensforskelligt fra hendes musikterapeutiske virke, hvor hun gennem årene i stigende grad har lagt vægt på sangens virkning. Som organist betragter hun sin fornemmeste opgave som det at støtte og glæde menigheden i den sanglige dimension. “Bare det at sidde i kirken og synge en salme tror jeg har en terapeutisk virkning for dem, der kommer i kirken og har sorg i sinde. I det øjeblik, de får brugt deres stemme – igennem de meget smukke og forløsende ord, som salmerne oftest har – rummer det sammen med bønnen en forløsning,” siger hun. Birgit Lynge oplever begravelserne som de smukkeste af alle de kirkelige handlinger. “Her er menneskene så afklædte og ægte, så kærligheden lever i hele kirkerummet, fra vi kommer, til vi går med kisten og den afdøde ud. Ud hvor også musikken kommer fra og går til. Sådan tror jeg i hvert fald, det er,” funderer hun. 410

GLAD IGEN VIA KOLLEGAHJÆLP Birgit Lynge har beholdt sin badekåbe på indtil lidt ud på eftermiddagen. Hun har en veninde, som nogle mandage ringer og siger “er det med eller uden badekåbe?”. Veninden skal lige tjekke, om Birgit nu også formår at bruge mandagen som fridag, for hun ved, at ellers kan hendes veninde næppe holde til arbejdet. Denne mandag består lyspunktet dog i stedet af en e-mail, som er løbet ind på hendes skærm, mens hun i telefonen har takket høfligt nej til diverse gode forslag. Det er fra en organistkollega, som spørger, om hun vil bytte en gudstjeneste med hende i september, mod til gengæld at få en frisøndag i oktober. Og det passer glimrende. “Hurra! Gode kollegaer er ikke bare guld værd, men frihed og socialt samvær med familie og venner værd,” tænker hun og glæder sig allerede, til hun skal op i kirken og øve orgelspil i morgen. Først vil hun fuldende sin “søndag” ved at tage Søndagsberlingeren med ned til stranden og læse den midt i andre folks arbejdstid på denne mandag eftermiddag. PO-bladet


PORTRÆT

TO GANGE TOP 5 Efter trekvart år som organist i Tved-VistoftHelgenæs har Birgit Lynge følgende stykker som nogle af sine favoritter: Præludier 1. “29 Short Preludes for Organ (opus 51), no. XVIII”, af Carl Nielsen 2. “Air”, af Jonathan Battishill 3. “Salve festa dies. Intrada”, af Ralph Vaughan Williams, arr. Rebecca Groom te Velde 4. “Kraften fra det høje”, af A.P. Berggreen, arr. Peter Møller 5. “Air” fra ”Ouverture i D-dur”, af Johann Sebastian Bach, arr. Martin Bartsch

Postludier 1. “I skovens dybe stille ro”, arr. John Høybye efter Niels Henning Pedersen og Kenny Drew (til aftengudstjeneste) 2. “A Thornbury Fanfare”, af Malcom Archer 3. “Eine Feste Burg ist Unser Gott”, af Max Reger 4. “Gavotte”, af Matthew Camidge 5. “Bred dina vida vingar”, svensk folkemelodi., arr. Steve Dobrogosz Og en bobler til sommeraftensbrug: “Värmlandsvisen”, Arr. Åke Skommar

Læs mere om Birgit Lynges liv og virksomhed på Power-Design.dk/profil.

ZZZ MRVHEDPXV GN

0XVLNIRUODJHW -26(%$086 HU JnHW Sn QHWWHW 3n IRUODJHWV KMHPPHVLGH NDQ GX QX JDQVNH JUDWLV GRZQORDGH PHUH HQG QR GHVLGHU PHG RUJHOPXVLN NRUPXVLN VDOPHU ELEHOKLVWRULVNH VDQJH P P $NWXHOW ILQGHU GX HQ DIGHOLQJ PHG PXVLN WLO MXOHJXGVWMHQHVWHU RJ MXOHNRQFHUWHU +MHPPHVLGHQ IXQJHUHU RJVn VRP IRUXP IRU GLYHUVH PXVLNYLGHQVNDEHOLJH HPQHU / V I HNV 6NLWVHU WLO HQ PXVLNNHQV LGpKLVWRULH HOOHU 'HW QDWXUOLJH WRQHV\ VWHP RJ VNDODGDQQHOVHQV PDWHPDWLVNH SULQFLS , IRUELQGHOVH PHG GHQ VLGVW Q YQWH DUWLNHO NDQ GX GRZQORDGH HW FRPSXWHUSURJUDP GHU DQVNXHOLJJ¡U WHRULHQ L O\G RJ JUDILN *O G GLJ RJVn WLO DW O VH GH ELRJUDILVNH DUWLNOHU RP GDQVNH VDOPHNRPSRQLVWHU GHU WLGOLJHUH KDU Y UHW EUDJW L 'DQVN .LUNHPXVLNHU 7LGHQGH 2J Vn NDQ GX QDWXU OLJYLV O VH RP IRUODJHW GHU VLGVWH nU NXQQH IHMUH nUV MXELO XP 1nU GX ´JRRJOHU´ VNDO GX EORW VNULYH MRVHEDPXV ± QHPPHUH NDQ GHW LNNH Y UH.

PO-bladet

411


INSPIRATION

FIRE FAVORITSATSER FOR UNGDOMSKOR Af Hanne Korsgaard Nielsen

I mit arbejde som organist er korledelse en kilde til stor glæde og inspiration. I vores korsammenhæng med børn og unge i alderen 10-16 år er det vigtigt at etablere en rar og hyggelig atmosfære, hvor der er plads til alle, der har lyst til at synge og udvikle stemme og musikalitet. Udgangspunktet er, at alle kan synge, og at det er en gave at lære at bruge sit medfødte instrument. Ved den ugentlige korprøve i vores KirkeKor indleder vi altid med opvarmningsøvelser, rytmeøvelser, introduktion til noder, og efter indstudering af sange slutter vi med lidt leg – gerne ’Hit med sangen’. Vi synger repertoire, der passer til de gudstjenester, hvor KirkeKoret medvirker, og vi synger også årstidens sange. Korsangerne foreslår ind imellem nogle helt andre sange fra deres hverdag – og der findes faktisk rigtig mange egnede pop-sange. Så lytter jeg på YouTube, og noterer ned. Der findes jo en ufattelig rigdom i kirkemusikken, men hos os har hitlisten de seneste år inkluderet følgende sange.

OPVARMNING

2

Gloria, Gloria in excelsis Deo Musik: Jacques Berthier, Findes bl.a. i bogen “Agape, Songs of Hope and Reconciliation”, Oxford University Press En enkel Gloria-sats, skrevet som kanon i Taizé-traditionen. I denne udgave er også anført instrumental-stemmer, hvis man har mulighed for det. Som kanon fungerer den rigtig godt både med og uden akkompagnement. Harmonierne er enkle og smukke, og her er også mulighed for at øve længere fraser. En god måde at komme i gang med at synge latin og stifte bekendtskab med messeledene. Med de mange gentagne ord er det også oplagt at arbejde med vokalplacering – hvordan skal man egentlig udtale et ‘o’ eller et ‘a’? Det kan jo gøres på så mange måder. At finde en fælles, sammensmeltet korklang kræver arbejde med fælles og ens vokal- og klangfarve. En oplagt sang til at tage fat på dén del af korarbejdet.

1

Som en del af opvarmningen bruger vi gerne ”I østen stiger solen op” – på melodien ”Amazing Grace”. Der lægges ud i Es-dur, og vers efter vers transponeres sangen en halv tone op, så vi ender i As-dur. Vi synger også sangen på vokaler. På vokalen ’a’ i det dybe leje, og over på vokalen ’u’ i de fraser, der ligger i højere toneleje. Det er godt at øve og træne ’opera-klangen’, som jeg kalder det for sjov, og turde give lidt slip på lyden i en dejlig velkendt melodi. 412

KANON

EXITUS

3

Må din vej gå dig i møde Tekst: Keltisk trad., overs. Per Harling Musik: Keltisk trad. Findes i bogen ”Må din vej gå dig i møde”, Kirkefondet 2009 Som udgangsmusik – på postludiets plads – synger vi ofte denne pilgrimssang enstemmigt. Den findes både med dansk og engelsk PO-bladet


INSPIRATION

tekst (“May the road rise to meet you”), og man kan jo prøve begge dele. Koret synger den gerne fortsat, mens menigheden går ud af kirken. Det er festligt og dejligt at synge mennesker ud af kirken.

4

DECEMBER

The virgin Mary had a little baby Tekst: trad. Musik: trad., arr. Hanne Korsgaard Nielsen Se sangen nedenfor

Når vi nærmer os november-december har vi en ufravigelig sang på repertoiret. Det er denne spiritual i en visestil, som korsangerne elsker. Vi tilføjer gerne en 2.-stemme i nogle af linjerne. Selv de yngste i koret kan sagtens være med på det engelske, bl.a. i kraft af gentagne tekststrofer i anden og fjerde linje. Lyt evt. til Mary Hopkins fortolkning til inspiration for udførelsen (kan findes på YouTube).

The virgin Mary

5 5 G 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 The vir - gin Ma - ry

4 G 5 55 BB

5

Oh

trad.

4 B 4 55 B

had a lit - tle ba - by,

Oh

Glo - ry Hal - le - lu - ja, ^ \

4 55 5 5 55 55 55 55 55 55 4 5 55 55 5 5 5!5E5 '

pret - ty lit - tle ba - by,

1. The Virgin Mary had a little baby Oh, oh, glory hallelujah Oh, oh, pretty little baby Glory be to the new born king 2. Mary what-cha gonna name your pretty little baby Oh, oh, glory hallelujah Oh, oh, pretty little baby Glory be to the new born king 3. Well some call Him one thing, I know His name is Jesus Oh, oh, glory hallelujah

Glo - ry be to the

new - born

55 55 55 55 55 5 5 0

King.

Oh, oh, I know His name is Jesus Glory be to the new born king 4. Some call Him one thing, I’m gonna call Him Savior Oh, oh, glory hallelujah Oh, oh, I’m gonna call Him Savior Glory be to the new born king 5. The Virgin Mary had a little baby Oh, oh, glory hallelujah Oh, oh, pretty little baby Glory be to the new born king

Hanne Korsgaard Nielsen er organist og korleder i Vær og Serridslev Kirker, Horsens Provsti. Hun er cand.mag. i musik og dramaturgi og har undervist og holdt sangforedrag i mange sammenhænge. Hun er også medlem af vokalgruppen Koralkvartetten, der synger danske salmer i Hanne Korsgaard Nielsens egne nye fortolkninger. PO-bladet

413


ANMELDELSE

GLÆDEN SKINNER IGENNEM At PO-organist Julia Helgason er en russisk sangerinde af høj klasse, vil mange af dette blads læsere være bekendt med. Sammen med pianisten Aksel Skjoldan har hun nu indspillet en cd. Af Tom Pedersen, Give og Farre Kirker

Lad mig straks afsløre, at jeg synes vældig godt om denne cd. Julia Helgason har jeg jo oplevet på FPO’s årsstævner, hvor hun ved flere lejligheder har optrådt med held. Men hun skal absolut opleves på ”tæt hold”, og på en cd kommer alle nuancerne frem med mulighed for at nærlytte og sanse alle kvaliteterne ved hendes flotte mezzosopran.

BOBLENDE ENERGI PR-foto

“Et mix lige fra Taubes vidunderlige nocturne ‘Sov på min arm’ til Faures ‘Ave Maria’.” Sådan præsenterer Julia Helgason og Aksel Skjoldan selv indholdet af cd’en, som ikke har anden titel end deres navne. Sangerinden Julia Helgason er opvokset i Sankt Petersborg, hvor hun er uddannet i sang og kordirektion. Siden har hun også uddannet sig på Sjællands Kirkemusikskole, og ud over at optræde som sanger har hun fra 2002 været organist i Viby Sjælland. Pianisten Aksel Skjoldan er uddannet 1979 fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har været musikskolelærer og -leder, givet koncerter, holdt foredrag mm. På deres fælles cd bliver vi præsenteret for 17 sange på 6 forskellige sprog. Der er tale om russiske romancer, religiøse sange, vuggeviser og kærlighedssange. Og noget så charmerende som en sømandsvise! 414

Julia Helgason formår at fange lytteren ind med et smukt, rent vibrato, en dramatisk indlevelse i musikken, der understreges af en sikker fornemmelse for tempo, samt evnen til at synge fraserne helt ud i alle kroge, f.eks. i “Ave Maria” og “Ave verum corpus”. Der er stor energi i Julias stemme, som parret med et stort udtryk straks fanger lytteren ind, som f.eks. i “Sømandsvise” og “Nel Cor”. Sidstnævnte viser desuden, hvor let og ubesværet Julia svinger sig fra mellemlejet op på de højere toner – og musikken bobler her af små glædes-udsmykkede toner. Det stille udtryk som i Brahms “Wiegenlied” og i Taubes “Sov på min arm” viser, at Julia også mestrer det stille, men svære udtryk. Hun synger her piano med en beherskelse af vibratoet, der får de små hår til at rejse sig. Jeg har dog lidt svært ved at forstå ordene i “Sov på min arm”. Er det svensk eller dansk? I Alfvens “Så tag mit hjerte”, Bachs “Gib dich zufrieden” og Stölzels “Bist du bei mir” PO-bladet


ANMELDELSE

er overskrifterne for mig: Gribende og usentimentalt fortolket. I “Brændende blod” af Glinka springer hun virkelig ud med en fandenivoldskhed i stemmen. Herligt!

Denne cd, der emmer af kvalitet fra først til sidst, bør ligge under dit juletræ eller hos en du holder af. Så se at få den bestilt!

PERLERÆKKE AF KLASSIKERE Jeg synes der er stor overensstemmelse mellem det valgte repertoire og Julia Helgasons evne til at forløse dette. Hendes repertoire er ikke mixet med popsange, musicalnumre, jazzinspireret musik eller moderne kompositionsmusik – men er alle perler hentet fra den klassiske musiks lidt “lettere” og velkendte repertoire. Tilføjet et par sømandsviser samt melodier i tredelt takt, som visse steder giver cd’en et ret folkeligt præg, f.eks. “Ding Ding” og “Den lyse nat”. Aksel Skjoldan indleder alle sangene med et forspil. Og han akkompagnerer sangerinden med et indfølt og levende spil, som uden tvivl får denne til at føle sig på sikker grund og i gode hænder. Der er god lyd på flygelet, og i det hele taget tale er det lydteknisk en fin optagelse. Ca. 40 minutter er vel lige i underkanten til en cd. Men hellere 40 gode minutter end 60 minutter på slingrekurs. Det friske coverbillede, der signalerer en glad Julia dansende “på dækket”, giver gode associationer i retning af sømandsvalse og glade sange, hvor glæden skinner igennem! Blot ærgerligt, at vi ikke fik en opfindsom titel på cd’en, som skulle have prydet forsiden af coveret. Julia Helgason og Aksel Skjoldan ønsker at optræde i kirker rundt omkring. Så hold jer endelig ikke tilbage mht. at bestille dem til en af jeres kommende kirkekoncerter. Jeg har selv haft fornøjelsen af at hyre Julia til en koncert i min kirke for en del år siden, og kan nævne, at det var en stor succes! PO-bladet

Julia Helgason og Aksel Skjoldan Julia Helgason og Aksel Skjoldan Eget forlag, 100 kr. + porto Købes via akselskjoldan.dk

INDHOLD 1. Ding Ding (Jurjev/Jurjev) 2. Den Lyse Nat (Shiskin/Ukendt) 3. Sømandsvise (Gurilov/Grekov) 4. Nel cor (Paisiello/Palomba) 5. Ave Maria (Fauré/Latinsk) 6. Ave Verum Corpus (Mozart/Latinsk) 7. Marias Vuggevise (Reger/Boelitz) 8. Silent Worship (Händel/Somervell) 9. Wiegenlied (Brahms/Tysk Vise) 10. Sov På Min arm (Taube/Taube) 11. Så tag mit hjerte (Alfvén/Ditlevsen) 12. Gib Dich Zufrieden (Bach/Gerhardt) 13. Bist Du Bei Mir (Stölzel/Ukendt) 14. Brændende blod (Glinka/Pushkin) 15. Min engel (Tjajkowski/Fet) 16. Elske Og Omfavne Dig (Shirjaev/Fet) 17. Ak, hvorfor (Batorin/Batorin) 415


LEDSAGESATS

!"# $ %

”Dybt hælder året i sin gang” (DDS 732) er gudstjeneste-aktuel d. 20. november, hvor det er sidste søndag i kirkeåret.

416

VIL DU bidrage med aktuelle noder inden for kategorierne forspil, efterspil, ledsagesats, modulation og overstemme (gerne flere af elementerne til samme salme), eller måske endda en orgelkoral? Så skriv til po-bladet@fpo.dk.

PO-bladet


“En meget smuk og rørende oplevelse” Jazznyt

“Et naturligt valg ved en kirkekoncert” PO-bladet

D E N DA N S K E SA L M E DUO klaver H A N S E S B JE R G

saxofon og klarinet CH R I S T I A N V U US T

N Y CD “På stjernetæpper lyseblå” UDE 21. NOVEMB ER Koncertbooking: Hans Esbjerg, tlf 4093 0154 kontakt@dendanskesalmeduo.dk Cd-salg og -distribution: PladeKisten, tlf 8676 0082 www.pladekisten.dk

W W W.DENDANSK ESALMEDUO.DK


Koncerter af alle slags og i alle prislag - vælg i ro og mag!

Ǥ Ǥ 124 udbydere med 340 koncertforslag sselvelv Bestil gratis NYHEDSBREV på hjemmesiden! Eller præsentér dig selv på siden i ét år med foto,

lydprøve og op til 5 koncertforslag for kun 775 kr. Ring 8626 0023 / mail postmaster@ kirkekoncert.dk


Orglet i Volstrup Kirke 15 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal Arkitekt Øjvind Jørgensen

BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER

ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 • DK - 6360 Tinglev Tlf: +45 74 64 44 51 • Fax: +45 74 64 24 07 info@bruno-christensen.dk • www.bruno-christensen.dk

NYHED

NODELAMPE MED REGULERBAR LYS OG HÅNDVARME

Temperator orgellampen er udviklet specielt til brug på orgler og fungerer samtidigt som nodebelysning og varmekilde. Luften over manualer holdes behageligt opvarmet, hvorved der skabes et bedre arbejdsklima for organisten selv ved en reduceret rumopvarmning.

Temperatorlampen er fremstillet i massiv børstet messing og fremtræder i øvrigt som de lamper der traditionelt er i brug på mange orgler landet over. Det har ved udviklingen været væsentligt at lampen ikke fremstår som et apparat , men som en klassisk lampe i bedste håndværksmæssige udførelse.

Ingeniørfirma B. Skou`s eftf.

MAASS & CO. A/S Damagervej 24, 8260 VibyJ. Tlf.: 86 14 59 00 E-mail: maass@maass.dk

Fabrikation og projektering til kirkerum og orgler. Tilbud / rådgivning uforbindende


Musik til advent og jul JULE MEDITATIONER af

Robert Coates

JULEMEDITATIONER af Robert Coates over Away in a manger, Once in Royal Davids City, O little town of Betlehem og O come all ye faithful

Kr. 130,00 Orgelkoral af Ivar Mæland over

ET LIDET BARN SÅ LYSTELIGT Norsk folketone

Kr. 65,00 ADVENTSMUSIK af Robert Coates

Kr. 90,00 www.nodehandleren.dk

NODEhandleren

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk


Orglet i Ørsted Kirke, Fyens Stift 17 stemmer + 1 transmission HV – SV – P

MARCUSSEN & SØN ORGELBYGGERI A/S Storegade 24

• 6200 Aabenraa • Tlf. 7462 2350

www.marcussen-son.dk • email: info@marcussen-son.dk


Koncertprogram 2012 Den Jyske Sinfonietta kører videre i 2012 med en række spændende og varierede koncertprogrammer:

Messias til påske

1. – 4. april 2012

J. S. Bach: Komm, du süße Todesstunde G. Fr. Händel: Messias 2. del Musik til hele påskeugen med 3 solister og 8 musikere. Vox Jutlandica og dirigent: Michael Thomsen Pris: 24.000,-

Kammermusik

29/4 til 6/5 2012 eller efter aftale

A. Vivaldis mesterværk De 4 årstider samt G. Ph. Telemanns Suite i a-mol for blokfløjte og strygere En sikker publikumssucces – tilbydes også som familiekoncert. Solister: Jens Astrup - violin og Hanne Tolbøll - blokfløjte Pris: 16.000,-

Signe Asmussen synger Händel

24. - 30/9 2012

Anmelderroste Signe Asmussen synger populære opera-arier af Händel. Arierne suppleres med Händels blokfløjtekoncert i F-dur og sprudlende orkestermusik. Programmet genoptages nytår 2013 – tilbydes også som familiekoncert. Pris: 18.000,-

Alle Helgen

29/10 – 4/11 2012

G. Fauré: Requiem og J. Pachelbel: Canon Faurés medrivende tonesprog og Pachelbels elskede kanon. 2 solister, 8 musikere, Vox Jutlandica. Dirigent: Michael Thomsen

Pris: 20.000,-

Messias til jul

10. –16. december 2012

G. F. Händel: Messias 1. del og A. Corelli: Julekoncert Händels sprudlende oratiorium og Corellis fredfyldte hyrdeidyl Vox Jutlandica og orkster. Dirigent: Michael Thomsen

Pris: 30.000,-

For information og booking kontakt Hanne Tolbøll – hn@doks.dk – tlf. 75 61 41 81 www.denjyskesinfonietta.dkSTILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 10. På hjemmesiden fpo.dk ligger vilkårene sammen med andet nyttigt materiale under ”Ansættelse som PO’er”. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”Kun for medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og evt. rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se hjemmesiden).

ORGANIST VED SCT. JACOBI KIRKE, VARDE PROVSTI, RIBE STIFT En stilling på 31 timer ugentligt som organist ved Sct. Jacobi kirke er ledig pr. 1.1.2012

• fungere i begrænset omfang som akkompagnatør for kirkens ungdomskor.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Overenskomstansættelse i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7.oktober 2009 med tilhørende protokollatter. Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af organiststillinger.

YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås hos organist Christian Blom Hansen, tlf. 75210834 / 75450595, organist@varde-kirke.dk, samt på kirkens hjemmeside www.vardekirke.dk.

VORES NYE ORGANIST SKAL • have bestået Kirkemusikalsk Diplomeksamen/Kandidateksamen eller Præliminær Orgelprøve. • samarbejde med kirkens øvrige organist om varetagelse af organisttjenesten ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt ved koncerter. • lede kirkens børnekor

428

ANSØGNINGSFRIST fredag den 22. november 2011. ANSØGNINGEN sendes til Varde menighedsråd, Kirkepladsen 4, 6800 Varde.

PO-bladet


STILLINGER

ORGANIST VED BALLE SOGNS KIRKER, SILKEBORG PROVSTI, ÅRHUS STIFT STILLINGEN som organist ved Hvinningdal og Balle kirker i Balle sogn er ledig og ønskes besat snarest muligt. Stillingen som 2. organist er på 26 timer ugentligt. Arbejdet består i almindeligt folkekirkeligt organistarbejde samt udvidet børnekorarbejde. I denne stilling lægger vi vægt på kompetencer indenfor rytmisk musik. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom. VI FORVENTER 1. at du har sans for og lyst til Folkekirkens liv og vækst, og at dit arbejde som organist afspejler dette. 2. at du har interesse for og evner til både den traditionelle klassiske og den nye rytmiske kirkemusik. 3. at du har gode samarbejdsevner både med sognets eksisterende organist, præsterne, det øvrige personale samt menighedsrådet. 4. at du holder af og er god til børn, og til at undervise dem bl.a. i korsammenhæng. SOGNET er stort, over 10.000 medlemmer. En homogen, moderne Silkeborg-forstad med mange børnefamilier i overvejende grad i parcelhuse, 3 store folkeskoler.

Du vil få mulighed for at fremme det rytmiske aspekt i sognets musikliv. Din nærmeste foresatte vil være vores fuldtidsansatte ledende organist. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7.oktober 2009 herunder protokollat for organister med præliminær orgelprøve. Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af organiststillinger. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Der er tre måneders prøvetid. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. VIL DU VIDE MERE om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Tom Ebbe Jakobsen på 2012 1411 og organist Mette Østergaard 4046 7242. ANSØGNING Vi skal have din ansøgning senest onsdag den 16. november 2011 kl. 12:00, mærket ”organiststilling”. Ansøgning med relevante bilag sendes til: Balle Menighedsråd, att. Tom Ebbe Jakobsen, Balle Bygade 3, 8600 Silkeborg, eller på mail: ballesogn@km.dk.

MEDARBEJDERSTABEN er præget af god intern kemi og vilje til samarbejde, både i stille perioder og i perioder med spidsbelastninger. PO-bladet

429


STILLINGER

ORGANIST VED KVISLEMARK-FYRENDAL-FØRSLEV KIRKER, NÆSTVED PROVSTI, ROSKILDE STIFT STILLINGEN som organist ved Kvislemark-Fyrendal-Førslev kirker er ledig og ønskes besat med en PO-organist hurtigst muligt. Stillingen er på 22 timer ugentligt. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Overenskomstansættelse i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7.oktober 2009 herunder protokollat for organister med præliminær orgelprøve. Jf. i øvrigt vilkår for besættelse af organiststillinger. VI EFTERSPØRGER en fleksibel person med gode samarbejdsevner. Det faglige niveau skal være kendetegnet ved evnen til at kunne deltage i alle slags kirkelige handlinger, lige fra høj-

Kvislemark Kirke

messer over børnegudstjenester til deltagelse i konfirmandundervisningen. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med korarbejde, da du skal lede vores kor Kvislekoret på p.t. 15 medlemmer. I stillingen indgår også en forpligtelse til at arrangere og gennemføre en årlig koncert og ca. 5 musikgudstjenester. YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås ved henvendelse til Bodil Clausen på 20 88 68 47. ANSØGNINGSFRIST: Med post eller pr. email senest mandag den 21. november 2011 kl. 12.00. ANSØGNINGEN stiles og sendes til: Kvislemark-Fyrendal-Førslev Menighedsråd, Bertel Hansen, Skovhusvej 2, 4262 Sandved, eller på mail til bertel@arlose.dk.

Fyrendal Kirke

Førslev Kirke

TJEK STILLINGSOPSLAG PÅ HJEMMESIDEN – DER SKER LØBENDE OPDATERING

430

PO-bladet


Folkekirken som virksomhed Oplæg og drøftelse v/ Mogens Lindhardt Mogens Lindhardt og Erling Andersen har skrevet en fremragende bog om Folkekirken som virksomhed og netværk. Kirken er en kirke på markedets betingelser, og derfor må kirken i helt nye udstrækninger inddrage brugerne i det at være kirke. Folkekirken er en virksomhed, som leder tro. De ansatte skal gå fra at være alene-arbejdere, som udfører deres job på egne præmisser, til at være med-arbejdere i et netværk af gensidig afhængighed. Der efterlyses synlig ledelse, men hvorfor har Folkekirken svært ved at snakke om ledelse? Hvad er god ledelse i kirkelig sammenhæng? Og hvad er det overhovedet, der skal ledes? Kom og mød Mogens Lindhardt Hør hans oplæg og drøft det med andre ansatte i Folkekirken! Takket være trepartsmidlerne inviteres ansatte under o Danmarks Kordegneforening o Dansk Kirkemusikerforening o Foreningen af Danske Kirkegårdsledere o Foreningen af Præliminære Organister o Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark til Krybily Kro, Kolding Landevej 160, Taulov, 7000 Fredericia mandag den 9. januar 2012, kl. 14.00 – 18.00 Foredraget er GRATIS inkl. kaffe midt på eftermiddagen. Tilmelding er nødvendig senest 1. december 2011 Ved tilmelding skal du opgive navn, mail og forening Tilmelding til formand for Sognemedhjælperforeningen Esther Jensen Christianskirken, Fredericia Mobil: 2167 2924, mail: ej@christianskirken-fredericia.dk Andre ansatte / frivillige i kirken er også velkomne – Tilmelding som ovenfor.


NYT FRA FPO

MODERNISERING AF PO-UDDANNELSEN PÅ VEJ På Løgumkloster Kirkemusikskole blev der i slutningen af september holdt en konference for alle tre kirkemusikskoler og de faglige organisationer. Det skete som et led i udviklingen af nye fælles studieordninger. Af Poul Mørk-Hansen, medlem af FPO’s bestyrelse

Foto: Clemensfranz / Wikimedia Commons

Lærere og rektorer på de tre kirkemusikskoler har i nogen tid arbejdet med at tilpasse PO-uddannelsen til nutidens krav til en kirkemusiker. Foreløbige idéer blev præsenteret i Løgumkloster på en ”Kirkemusikskole-konference”, hvor også FPO var inviteret. Overskriften for den toårige heltidsuddannelse bliver: At forstå, at formidle og samarbejde om det kirkemusikalske liv i menigheden. Det blev fremhævet på konferencen, at der ikke ligger sparekrav som betingelse for ændringerne, men udelukkende ønsket om en modernisering. Som noget nyt bliver der ikke fremover opdeling i hoved- og bifag, men en ABC-deling af fagene, så man kan sammensætte sin uddannelse på forskellige niveauer i

Konferencen foregik her i Løgumkloster Kirke og på refugiet 432

de enkelte fag, alt efter hvor ens styrker og interesser ligger. Det skal her tilføjes, at den studerendes mål er ”at opnå teknisk, musikalsk og teoretisk basis for at virke som kirkemusiker i den danske folkekirke med orglet som hovedinstrument”. Der skal så, hvis organisten senere ønsker det, være mulighed for at tilkøbe opgradering i de enkelte fag, f.eks. fra C til B, eller B til Aniveau.

MERE KLAVER Et hovedtræk i menighedsrådenes jobannoncer har de senere år været ønsket om en alsidig musiker, der udover klassisk orgelspil mestrer klaveret til nyere musik og rytmer. Derfor er ”brugsklaver” højt prioriteret i den nye studieplan. Dette gør sig også gældende i en helt ny uddannelse, der barsles med: ”Vokal kirkemusiker”. Af øvrige prioriteringer blev nævnt en opdeling af korledelse, så første år bliver elementær korledelse, og at der først på andet år kommer børne- og voksenkorledelse til. Endvidere fremhævede nogle lærere vigtigheden af i hørelære at arbejde med kirketonale tonearter. Der er også nye tanker omkring eksamensPO-bladet


NYT FRA FPO

former. Nu skal eksamen i orgelspil, i lang højere grad end i dag, vise forståelse for gudstjenestens gang. Det er en klar forbedring i forhold til afspilning af to vers med forspil og modulation.

CENTRALE MÅL Ved gennemført uddannelse forestiller man sig, at kandidaten har opnået følgende: Viden og forståelse • Har kendskab til et bredt repertoire fra de i folkekirken gængse stilarter og genrer • Har kendskab til forskellige musikalske udtryksformer, instrumentalt, vokalt og bevægelsesmæssigt • Har indsigt i liturgi samt teologiske grundbegreber • Har kendskab til professionel etik • Har kendskab til folkekirken som ansættelsesområde, samt i nogen grad til musik- og kulturlivet generelt Færdigheder • Besidder de nødvendige musikalske og håndværksmæssige færdigheder for som organist, pianist og korleder at kunne lede og ledsage salmesang, fællessang og korsang indenfor det gængse folkekirkelige repertoire i forskellige stilarter • Besidder de nødvendige musikalske og håndværksmæssige færdigheder for musikudøvelse med orglet som hovedinstrument • Besidder grundlæggende kvalifikationer indenfor formidling

PO-bladet

Kompetencer • Evner at tage ansvar for egen læring, herunder prioritering af tid og arbejdsindsats • Evner at opsøge, indsamle og præsentere information i en relevant form • Evner at arbejde selvstændigt og reflektere over egen praksis • Evner at træffe begrundede kunstneriske valg • Evner at kombinere eksisterende viden og færdigheder på nye måder • Evner at kommunikere mundtligt • Evner at samarbejde

ET MERE FLEKSIBELT STUDIUM Endelig vurderes det, at der er behov for almindelig kirkelig oplysning til nye studerende, da der det seneste årti er kommet en bredere gruppe af ansøgere til PO-studiet uden et egentligt kendskab til folkekirken. Jeg ser det som en klar fordel, at studiet bliver niveauopdelt, så den enkelte musikers interesser kan tilgodeses. Også at studiet fortrinsvis skal være et toårigt fuldtidsstudium. Det gør det muligt at få studiet godkendt som tilskudsberettiget til SU. Alt i alt giver det, på sigt, de nye organister og deres arbejdsgivere mulighed for at mødes i nogle spændende stillinger, hvor også mere specielle krav kan opfyldes. Det er en langvarig proces, der er i gang. Der er enighed omkring hovedtrækkene, men der ligger et stort arbejde forude mht. studieplaner, timefordeling og ikke mindst lærernes tilpasning til de nye krav. Selvom forandringerne kun kan ske for langsomt, ser vi nok først den nye uddannelse taget i brug sommeren 2013.

433


MEDLEMSNYT

ADRESSEÆNDRINGER Amanda Vandt, Urtevangen 8, 8920 Randers NV Jørgen Ellekilde, Urtevangen 8, 8920 Randers NV

UDNÆVNELSER Kirsten Nyholm ansat ved Eggeslevmagle Kirke, Roskilde Stift, pr. 1.10.2011

RUNDE FØDSELSDAGE Bent Mortensen, Frederiksberg, 85 år den 7. november 2011 Enna Ølgaard Buhl, Haslev, 75 år den 24. november 2011

HUSKESEDLEN KOM TIL TILLIDSREPRÆSENTANTVALG 2011 i dit stift – se tid, sted og program i PO-bladet oktober side 392-393 (program for Roskilde/Lolland-Falster Stifter her til højre) eller på www.fpo.dk FRIST FOR ANSØGNING om midler fra Kompetencefonden til kommende kurser og efteruddannelse er den 28. november 2011 kl. 15:00 – se opslaget fra ministeriet i PO-bladet oktober side 390

RETTELSE TR-valgmødet på Fyn afholdes d. 10. november kl. 19.30 i Munkebjerg Kirke – og det er en torsdag!

434

OPSLAGSTAVLEN ET DOBBELT JUBILÆUM I Lille Lyngby på Nordsjælland kan organist Susanne Ketelsen sammen med landsbyens sangglade børn fejre, at det er 10 år siden, hun oprettede kirkens korskole for børn i 2.-5. klasse. Samtidig kan kirkens pigekor for piger fra 6. klasse og opefter fejre 40-års jubilæum. Pigekoret medvirker ved alle gudstjenester og bryllupper. Flere af pigerne har været med fra korskolens start og kan således også fejre jubilæum som kirkekorsangere med 10 års erfaring, Jubilæerne skal fejres med en fælles koncert i Lille Lyngby Kirke lørdag d. 12. november kl. 15 med efterfølgende reception i det nærliggende forsamlingshus, Arresøhus. Send dit opslag til po-bladet@fpo.dk

TILFØJELSE TR-valgmødet i Roskilde/Lolland-Falster Stifter, mandag den 21. november kl. 12 i Sankt Peders Kirke, Næstved 12.00-12.45 Minikoncert med efterfølgende foredrag omkring orgelprojekt i Sct. Peders Kirke 12.45-14.00 Spisning 14.00-15.00 Valghandling, derpå afslutning Kolleger, der ønsker at deltage i den fælles spisning, bedes tilmelde sig senest mandag den 14. november – for DOKS’ vedkommende hos berlars@stofanet.dk og for FPO’ vedkommende hos anders.thorup@youmail.dk.

PO-bladet


ADRESSER OG NUMRE

FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER, FPO

FPO’s TILLIDSREPRÆSENTANTER

Kløvervej 28 A, 7190 Billund Tlf.: 7665 9560. Fax. 7665 9563 Kontortid: Mandag - torsdag kl. 10 - 13 www.fpo.dk Postgiro: 400 0935 Sekretariatsleder: John Poulsen, e-mail: fpo@fpo.dk Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen, e-mail: sekr@fpo.dk Konsulent: Carsten Bech Madsen, e-mail: cbm@fpo.dk Tlf. 6535 1953 / 2327 8953

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER Inger Marie Riis, tlf.: 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk Ellen Lorentzen, tlf.: 4097 3556. E-mail: ellenmialo@gmail.com Bo Andersen, tlf.: 3321 9020 E-mail: bo.andersen.compose@image.dk Jelena Heiberg, tlf.: 5648 5623 / 2193 0895 E-mail: jelena@heiberg.dk

FPO’s BESTYRELSE

FYENS STIFT Kenn Therkelsen, tlf.: 2960 0683 Poul Lumbye, tlf.: 6615 3512 E-mail: poullumbye@webspeed.dk

Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf. 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk Næstformand Helle Zederkof Vedøvej 1, 8560 Kolind Tlf. 8639 1036 E-mail: hellez@mail.tele.dk Kasserer Kenn Therkelsen, Soluret 31, 5220 Odense SØ, Tlf. 2960 0683 E-mail: kenntherkelsen@yahoo.com Sekretær Poul Mørk-Hansen Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede Tlf. 7577 0775 E-mail: moerk-hansen@tdcadsl.dk Øvrige medlemmer Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf. 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf. 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk Susanne Mørk-Jensen Bønfeltvej 16, 9510 Arden Tlf. 9664 5464 / 40 96 93 54 E-mail: smj@sandborg.dk

PO-bladet

ROSKILDE SAMT LOLLAND­FALSTER STIFTER Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170. E-mail: bjergkvist@stofanet.dk Dorte E. Jensen, tlf.: 2346 7304. E-mail: dej.lig@live.dk

VIBORG STIFT Nils Henrik Wyke, tlf.: 9712 7787 / 9721 5341 E-mail: nh.wyke@adr.dk Inge Marie Andersen, tlf.: 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk Poul Mørk-Hansen, tlf.: 7577 0775 ÅRHUS STIFT Helle Zederkof, tlf.: 8639 1036 / 2445 6236 Christian Holdensen, tlf.: 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@fibermail.dk Jan Ole Christiansen, tlf.: 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT Mette Nørup, tlf.: 7512 8523, E-mail: men@esenet.dk Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf.: 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV STIFT Mette-Lise Skov Bennedsgaard, tlf. 7556 5188, E-mail: mlsb@stofanet.dk Thilde Madsen, tlf. 9857 4297. Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 AALBORG STIFT Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464 Anton Schmidt-Jakobsen, tlf. 2171 8814 E-mail: schmidt-jakobsen@live.dk Annette Bæk, tlf. 9894 9242. E-mail: annettebaek@mail.dk

435


Returadresse/Afsender: FPO, Kløvervej 28A, 7190 Billund

Foto: Claudia Hübschmann

ET REGISTER AF PORCELÆN

Byen Meissen i den tyske delstat Sachsen er kendt for sin traditionsrige porcelænsfabrik. En markant turistattraktion i byen er et porcelænsklokkespil, som Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen tilbage i 1920’erne fremstillede til det åbne tårn på den lokale Frauenkirche. Samme kirke har imidlertid længe haft behov for et nyt orgel. Og porcelænsfabrikkens kunstneriske leder, Ludwig Zepner, arbejdede forud for sin død i 2010 på at udvikle en teknik til at fremstille porcelænspiber, der kan stemmes. Det lykkedes. På billedet er det Frauenkirche-kantor Karsten Voigt, der foran kirkens nuværende orgel fremviser arkitektfirmaet Schubert & Horsts tegning af

det planlagte orgel – som altså skal forsynes med verdens første register af porcelæn. Som det ses, vil det nye orgel få et noget mere diskret udseende end det gamle. Porcelænspiberne vil til gengæld få en iøjnefaldende placering indbygget i orgelpulpiturets rækværk. “Orglets klang skal være noget helt særligt, ikke dets udseende,” siger kirkens præst, Uwe Haubold, til avisen Sächsiche Zeitung. Den eksklusive orgelstemme kommer til at bestå af 36 porcelænspiber med en længde på mellem 15 og 130 cm. Orglet skal efter planen stå færdigt i 2016 og ventes at kommet til at koste omkring 1 million euro. Tekst: Filip Graugaard Esmarch