PO-bladet, juni 2012

Page 1

NR. 6

JUNI 2012

11. ÅRGANG

PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING

SIDE 10

ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN

SIDE 7


PRÆLUDIUM

KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

2

De lokale lønforhandlinger for 2011 er ved at være tilendebragt. På flere måder har de været en succes: Mere end 70 % af dem, der søgte, fik et tillæg, og tillæggets størrelse i forhold til det ansøgte har gennemsnitligt været tre gange større end i 2010. På den anden side er det bestemt ikke tilfredsstillende, at kun 49 af foreningens medlemmer har søgt om et tillæg. Om det skyldes direkte eller indirekte pres fra menighedsrådene, en almindelig krisebevidsthed hos organisterne, manglende forhåbninger om at det nytter at søge eller manglende viden om muligheden, er vanskeligt at sige noget kvalificeret om. Men vigtigheden af at benytte sig af overenskomstens forudsætning om, at der skal ske en lokal lønudvikling, kan ikke understreges nok. Hvis overenskomstens muligheder ikke udnyttes fuldt ud, vil det få som konsekvens, at lønniveauet for Organistforeningens medlemmer vil komme til at ligge under, hvad det burde og kunne ligge på. I lønrammesystemet, der var gældende før overenskomsten blev indgået, fik man – ud over de centralt fastsatte generelle lønstigninger, som man også får i det ny lønsystem – en anciennitetsbestemt lønstigning hvert andet år på ca. 5.000 kr. pr. år, indtil man efter et antal år nåede slutløn. Hvis man sammenligner dette med overenskomstens nye lønsystem, hvor der ikke er en indbygget anciennitetsbestemt lønstigning, betyder det, at lønnen ikke stiger – medmindre der med mellemrum tildeles et lokalt løntillæg. Til gengæld er der ikke længere noget, der hedder slutløn. Det er vigtigt, ikke blot for den enkelte organist, men for organistfaget som helhed, at man hver især bidrager til at sikre, at PO-organisternes lønniveau følger den almindelige løn og prisudvikling, ikke mindst i lyset af de stadig stigende krav til organisterne, vi ser i disse år, med f.eks. udvidelsen af antal tjenestesteder i forbindelse med gennemførsel af geografisk fleksibilitet. Dette gøres ved, hvert år, når der er en begrundet anledning til det, at søge menighedsrådet om et kvalifikations- eller funktionstillæg til lønnen.

PO-bladet


INDHOLD OG KOLOFON

PORTRÆT

NYHEDER

BAGGRUND

5

SIDE

FLEMMING IBSEN M.FL.

LASSE CHRISTENSEN

KONFLIKTHÅNDTERING

Organistforeningen har taget initiativ til et stort to-dages seminar på Nyborg Strand til august for medlemmerne af fem kirkefunktionær-organisationer.

Organistforeningens nye bestyrelsesmedlem er blot lige fyldt 25, men har mere end ti års erfaring som organist. Han vil gerne bidrage med et par friske øjne på det faglige arbejde.

Organist og konfliktmægler Morten Hinz skriver om, hvordan konflikter udvikler sig, og hvordan de håndteres på en god måde.

INSPIRATION

VEJLEDNING

STILLINGER

SIDE

7

SIDE

10

OPSUMMERING AF MR’ETS BEHOV FOR ORGANISTBETJENING Organist

Ugedage

Tidspunkter (formiddag - eftermiddag - aften)

Mandag

SIDE

14

Tirsdag Onsdag

SIDE

19

SIDE

32

Torsdag

TO SOGNE, ÉT KOR

RAMMETID

7 ORGANISTER SØGES

Karen Margrethe Madsen, Idom og Råsted Kirker i Vestjylland, skriver om, hvordan to sogne deles om børne/ungdomskor.

Få hjælp til de nødvendige drøftelser med dit menighedsråd om placering af din arbejdstid som deltidsansat. Skemaerne på midtersiderne kan rykkes ud og bruges direkte.

• • • • • •

Jørlunde Kirke Lyngå og Haurum Kirker m.fl. Billund og Grene kirker Grindsted Kirke Øster Løgum og Genner Kirker, Moltrup og Bjerning Kirker

PO-BLADET

Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen

REDAKTION

Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Frederiksberggade 102,

DEADLINE

Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren (normalt) senest den 5. i måneden før.

Oplag: 1.000 stk. ISSN: 1601-7633 8600 Silkeborg, tlf. 32 10 62 28, e-mail: po-bladet@organistforeningen.dk. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organistforeningen.dk (normalt) senest den 5. klokken 13 måneden før. OBS: Sommer-deadline for materiale til PO-bladet nr. 8 er mandag d. 25. juni. TRYK

WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN

Lasse Christensen, Organistforeningens nye bestyrelsesmedlem. Foto: Filip Graugaard Esmarch www.organistforeningen.dk

PO-bladet

3


DEN DANSKE MODEL – PÅ HERRENS MARK Muligheder, begrænsninger og udfordringer ved at være en lille fagforening under folkekirken i en global krisetid Seminarets formål er at sætte fokus på det at være ansat som kirkefunktionær i en folkekirke, der teologisk, ideologisk, samfundsmæssigt, strukturelt, juridisk, organisatorisk, økonomisk og ledelsesmæssigt er i opbrud, samtidigt med, at det omgivende samfund er præget af en dybtgående økonomisk krise både nationalt og globalt.

Todages-seminar på Hotel Nyborg Strand mandag den 20. august kl. 13:00 til tirsdag den 21. august kl. 16:30 for alle medlemmer af CO10-organisationerne under Ministeriet for Ligestilling og Kirke: • Organistforeningen • Danmarks Kordegneforening • Dansk Kirkemusiker Forening • Foreningen af Danske Kirkegårdsledere • Foreningen af sognemedhjælpere i Danmark Seminaret er finansieret af CLOPU-midler via Ministeriet for Ligestilling og Kirke, og deltagelse i seminaret er derfor GRATIS. Debatten på seminaret finder sted på baggrund af følgende oplæg:

Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker, professor ved Aalborg Universitet “To verdener mødes – Kirken og den danske model !”

Peter Christensen, tidligere Stiftamtmand, formand for Selskab for Kirkeret “Folkekirken – en administrativ og juridisk jungle”

Mariann Skovgaard, Sekretariatschef i CO10/SKAF “De gratis glæder”

Program og yderligere oplysninger kan findes på Organistforeningens hjemmeside: www.organistforeningen.dk.

TILMELDING – Sidste frist for tilmelding er den 6. august. Tilmelding kan kun ske pr. e-mail til Organistforeningens sekretariat: Skriv til seminar@organistforeningen.dk, angiv navn og hvilken af de fem foreninger, du tilhører, og skriv ‘tilmelding’ i e-mailens emnerubrik.


NYHEDER

FAGFORENINGER SKAL KLÆDES PÅ TIL STRUKTURDEBAT OG FORHANDLINGER Til august kan man blive meget klogere på, hvordan folkekirken egentlig er skruet sammen, og hvilken betydning det har for kirken som arbejdsmarked. Af Filip Graugaard Esmarch Takket være en stor portion statslige fondsmidler til kompetenceudvikling kan medlemmer af Organistforeningen og fire andre organisationer deltage gratis i et seminar på Hotel Nyborg Strand den 20. til 21. august. Her vil trækplastret måske især være den kendte arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, og foruden ham medvirker Peter Christensen og Mariann Skovgaard. Det var Organistforeningens formand, Anders Thorup, der fik idéen til et saminar med Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet. ”På vores centralorganisation CO10’s seneste repræsentantskabsmøde holdt han et fint foredrag om fagforeningernes status i det danske samfund – og hvad folk forventer af deres medlemskab. Det gav mig lyst til at høre noget tilsvarende, blot målrettet de ganske små fagforeninger, vi jo er i folkekirkens sammenhæng,” fortæller Anders Thorup. Han fik tilslutning til sin idé fra de andre formænd for CO10-organisationerne under Kirkeministeriet. De blev enige om at afsætte omkring 175.000 kr. af deres andel af de såkaldte CLOPU-midler.

EKSTERN OG INTERN SYNSVINKEL Flemming Ibsens debatoplæg på august-seminaret vil handle om kultursammenstød melPO-bladet

lem folkekirken og det danske arbejdsmarkeds forhandlingsmodel. ”Kirkens traditionelle tjenestemandssystem er i bund og grund en rest fra enevældets måde at styre statens administration på. Det er vi så i gang med at afskaffe nu,” uddyber Anders Thorup. Han har i samarbejde med sekretariatsleder John Poulsen videreudviklet idéen med seminaret. Ud over arbejdsmarkedsforske-

CLOPU-MIDLERNE • CLOPU er en forkortelse for CO10, LC og Personalestyrelsens udvalg • CLOPU har til formål at understøtte kompetence- og jobudvikling for medarbejdere i staten omfattet af de to centralorganisationers aftale- og forhandlingskompetence. • Midlerne forhandles på plads som en del af overenskomsten, og de fordeles ud i centralorganisationernes forgreninger. • Den del af midlerne, som er tildelt organisationerne på Kirkeministeriets område, bruges i den aktuelle overenskomstperiode primært på • - et seminar i januar 2011 om samarbejde i folkekirken (arrangeret af kordegnene) • - et foredrag i januar 2012 om folkekirken som virksomhed (arrangeret af sognemedhjælperne) • - seminaret i august 2012 omtalt her (arrangeret af Organistforeningen) • - en opfølger i januar 2013 på seminaret om samarbejde (arrangeret af kordegnene). Læs mere om CLOPU på www.kompetenceudvikling.dk/clopu.

5


NYHEDER rens eksterne synsvinkel vil der også være en intern vinkel. ”Peter Christensen er formand for Selskab for Kirkeret, og han kan se det fra kirkens side. Hans oplæg vil tage udgangspunkt i, hvordan folkekirken er opbygget, og hvorfor de forskellige led i dens struktur ofte har det svært sammen,” siger Anders Thorup. Som det fremgår af seminarets program, består den folkekirkelige ”jungle” blandt andet af præster, der er både medarbejdere og ledere, stifter, der er både rådgivere og myndighed, og frivillige (menighedsrådsmedlemmer), der forventes at lede professionelt – mens deres Landsforening er i splid med sig selv om sin status som arbejdsgiverorganisation.

KOMPETENCER PÅ FLERE PLANER På andendagen gælder det fagforeningernes egen synsvinkel.CO10’s sekretariatschef, Ma-

riann Skovgaard, vil fokusere på, hvilke typer krav man som part i de kommende overenskomstforhandlinger kan stille, når man aktuelt ikke kan forvente at få noget, der koster penge. Oplægget leder frem til, at de enkelte organisationer hver for sig kan diskutere forhandlingsmål. ”Mange aspekter af éns arbejdsbetingelser koster jo ikke penge. De koster indrømmelser på andre punkter. Og her kunne vi nok godt bruge nye idéer,” forklarer Anders Thorup. På et lidt højere plan forventer han, at seminarets første dag kan klæde deltagerne på til at gå mere kompetent ind i den aktuelle debat om ledelsesstrukturer i folkekirken. ”Hvis ikke vi fra fagforeningerne banker på og siger, at vi gerne tages med på råd her, så kommer vi til at stå på sidelinjen. Vi ønsker os en indflydelse undervejs,” understreger Anders Thorup.

ARBEJDSMILJØRÅD ANSÆTTER KONSULENT Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har hidtil ikke haft nogen ansatte, men har nu ansat den 44årige Hans Hjerrild som arbejdsmiljøkonsulent. Han skal blandt andet fungere som sekretær for rådet. Med en omfattende erfaring inden for arbejde med både fysisk og psykisk arbejdsmiljø er det hans ambition at bidrage til en udvikling af arbejdsmiljøet i folkekirken. Det fremgår af Hans Hjerrilds skriftlige præsentation af sig selv i forbindelse med, at han er tiltrådt stillingen. ”Jeg ser det som en spændende opgave at være med at udvikle nye vejledninger og værktøjer til brug i folkekirken(…). Min rolle er også at være katalysator for udveksling af gode løsninger mellem arbejdspladserne,” erklærer han. 6

En anden væsentlig funktion er undervisning på den obligatoriske uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter. ”Ud over at give kursisterne den fornødne viden til deres arbejde forventer jeg også selv af få megen brugbar viden i form af gode historier og løsninger samt viden om udfordringer, til brug i mit arbejde i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd,” fortæller Hans Hjerrild. Arbejdsmiljøloven skal efter hans opfattelse kun bruges direkte, når det virkelig er nødvendigt. Det skyldes, at han går ind for en anerkendende tilgang, som efter hans erfaring skaber motivation, engagement og de bedste resultater. Filip PO-bladet


PORTRÆT

ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN

Ved Organistforeningens generalforsamling d. 30. maj overlader Kenn Therkelsen sin plads i bestyrelsen til Lasse Christensen, Hellevad og Ørum Kirker i Aalborg Stift. Ham har PO-bladet mødt. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch At 25-årige Lasse Christensen skulle sidde i bestyrelsen for sin fagforening havde han ikke ligefrem planlagt. Men da der i efteråret 2011 blev indkaldt til tillidsrepræsentantsvalg i Aalborg Stift, genkaldte han sig, hvor godt han selv i forbindelse med sin ansættelse ved Hellevad og Ørum Kirker nær Hjallerup var blevet hjulpet af sin tillidsrepræsentant. Og nu følte han sig tilskyndet til at bakke op. ”Da Helle Zederkof så ringede midt i januar og spurgte, om jeg kunne være interesseret i at stille op til bestyrelsen, blev jeg meget overrasket. Men at nogen har tænkt på en – det synes jeg da, er smukt,” smiler Lasse Christensen. Og når den slags sker, siger man vel ja. Det gjorde den korglade organist for øvrigt også, PO-bladet

da han sidste år blev spurgt om at sidde i bestyrelsen for den nordjyske kreds af Folkekirkens Ungdomskor. I den forbindelse er han blevet redaktør af FUK Nord Bladet. De fleste aspekter af Organistforeningens bestyrelsesarbejde kommer dog til at være nye for Lasse Christensen, som da også erkender, at han ikke har noget præcist overblik over, hvad det indebærer. ”Jeg er helt bevidst om, at jeg i starten skal bruge en del tid på at lytte,” forsikrer han.

SAMARBEJDE ER VIGTIST Han mener, at noget af det, han kan bidrage med, ligger i det forhold, at han ikke har nogen lang historie med Organistforeningen. ”Jeg kommer forhåbentlig til at kunne se med nogle lidt andre øjne på tingene. Og jeg er ikke belastet af diverse forbehold fra tidligere ting, der er sket,” påpeger Lasse Christensen. Et tættere samarbejde med de to andre kirkemusikforeninger ser han som en oplagt mulighed. ”Der er flere ting, vi sagtens kunne være 7


PORTRÆT fælles om. Og at der i det hele taget skal tre foreninger til at dække danske organisters fagforeningsbehov, synes jeg er lidt mærkeligt.” Han vil derfor gerne være med til at diskutere, hvordan man kan arbejde sig hen imod en fusion. ”Vi arbejder for samme sag, selvom vi har forskellige uddannelser og ansættelsesforhold – i sidste ende er vi alle organister. Jeg synes, at vi i den grad kan inspirere og berige hinanden med de forskellige tilgange, vi har til faget.”

For Lasse Christensen er samarbejde på flere planer et vigtigt kodeord. ”Jeg ser faktisk det at kunne samarbejde som den vigtigste personlige egenskab en organist i folkekirken kan have. Og det bliver endnu mere aktuelt nu, hvor fremtiden handler om samarbejde på tværs af sogne,” vurderer han. Her ser han det som en vigtig opgave at være med til at bevare gode arbejdsvilkår for organister, så ingen bliver udnyttet.

ORGANIST PÅ 13 ÅR

Lasse Christensen • Født 1987 og opvokset i Handbjerg nær Struer • 1999: Begyndte at spille orgel • Fra 2001: Organisthjælper i Sahl Kirke v. Vinderup. Fra 2003 ansat samme sted og som fast vikar i Vinderup Kirke • Fra 2007: Foreløbigt ansat i delt stilling ved Hellevad og Ørum kirker nær Hjallerup i Vendsyssel • Juni 2010: PO-eksamen fra Vestervig Kirkemusikskole • Fra december 2010: Fastansat ved Hellevad og Ørum kirker • Bor i Aalborg

8

Når talen falder på den typiske PO’er som en organist, der ikke er gået den slagne vej, må Lasse Christensen stort set siges at være undtagelsen fra den regel. Han spillede klaver fra 2. klasse, men der gik kun et par år, før han skiftede til kirkeorglet som instrument. Hans egen musiklærer i folkeskolen kunne undervise ham, for hun havde en PO. ”Efter det første år mente hun ikke, hun kunne lære mig mere, så derefter fik jeg en lærer i Struer Kirke, Hans Sørensen, som jeg havde i mange år – også det første år på kirkemusikskolen, ind til jeg flyttede til Aalborg,” fortæller Lasse Christensen. Selvom han havde spillet til gudstjenester allerede fra 13-års-alderen, tog han efter afsluttet folkeskole sit store sidespring fra dén løbebane: teknisk skoles gartnerlinje, som han dog kvittede efter det første år til fordel for et ungdomshøjskoleophold. Derefter var han klar til at begynde på PO-uddannelsen. Fra 2007 kom han til at dele stillingen ved Hellevad og Ørum Kirker med en medstuderende. ”Da vi så var færdige i Vestervig, kom han ind på konservatoriet, og jeg kunne få stillingen her for mig selv,” griner Lasse Christensen, som lige skulle overstå sin værnepligt først. PO-bladet


PORTRÆT Lasse Christensen ved Hellevad Kirkes orgel, et Frobenius fra 1968, udbygget i 2002 til 14 stemmer. Han har en svaghed for små orgler og er lige så glad for at spille i Ørum Kirke, hvor Frobenius-orglet kun har fem stemmer, fortæller han.

BRUG ENDELIG PENGE Lasse Christensen er glad for sin 32-timersstilling her i pastoratet med de omkring 2100 sjæle. ”Jeg havde egentlig kun regnet med at blive her, til jeg var færdig på kirkemusikskolen. Men jeg har fået fortalt, at min forgænger havde sagt det samme, og han var her i 25 år. Jeg tager det, som det kommer,” smiler han. Det gode match ligger ikke mindst i, at både menighedsråd og præst gerne vil prioritere arbejdet med børne- og ungdomskor.

”Jeg får nærmest at vide, at jeg endelig bare skal bruge penge på det. For Lasse Christensen er der noget ganske særligt ved at arbejde med børn, og han kan mærke, at de sætter pris på ham som korleder. ”Når man ser, hvor meget musikken påvirker børnene, er det lidt det samme som en skolelærer oplever, når han kan se børnene udvikle sig i det faglige. Det er også herligt at mærke, hvordan de er oppe at køre før en koncert, og så mærke deres glæde bagefter.”

LASSE CHRISTENSENS PRÆ- OG POST-TOP 5 Præludier (vilkårlig rækkefølge) 1. ‘Til dig alene, Herre Krist’ af Jesper Madsen 2. ‘Op, alle, som på jorden bor’ af Jesper Madsen 3. ‘Morgenstemning’ af Edvard Grieg 4. Præludium i C-dur af Johann Christoph Kellner 5. ‘Første søndag i advent’ af Rued Langgaard Postludier (vilkårlig rækkefølge) 1. Toccata, 4. sats fra Suite Gothique af Léon Boëllmann 2. Passacaglia i d-mol af Dietrich Buxtehude 3. Fuga, 4. sats fra Sonata no. 2 af Felix Mendelssohn Bartholdy 4. ‘O Mensch bewein’’ af Johann Sebastian Bach 5. ‘Prelude in Classic Style’ af Gordon Young

PO-bladet

9


BAGGRUND

NÅR UENIGHEDEN GØR ONDT Konflikter har det med at få deres eget liv, hvor de trappes op efter bestemte mønstre. God håndtering af konflikter handler om selverkendelse og kommunikation. Af Morten Hinz Vi drømmer alle om det perfekte liv og de lykkelige menneskelige relationer. Det gælder både i privatlivet og i vores arbejdsliv. Ikke mindst når arbejdspladsen er Den danske Folkekirke, har man en forventning om, at det hele går rigtigt og smukt og menneskekærligt for sig. Men realiteten er jo, at vi er mennesker på godt og ondt, og at vi ind imellem møder uenighed og konflikter, som vi har svært ved at tackle, og som suger vores energi og tager vores nattesøvn. Konflikter opstår på alle arbejdspladser og alle andre steder, hvor mennesker mødes. I moderne konfliktforståelse taler man derfor ikke så meget om, at konflikter er noget ondt og dårligt, men om, hvordan man løser de konflikter, der opstår, og også om, at konflikter kan være med til at udvikle os som mennesker.

SAGEN PÅVIRKER RELATIONEN Der er tale om en konflikt når 1. jeg oplever psykisk eller fysisk ubehag/smerte. 2. jeg placerer årsagen til denne smerte hos den anden part. 3. jeg ikke accepterer situationen. Det interessante er, at selv om det kun er den ene part, der oplever ubehag, er der alligevel tale om en konflikt. 10

Morten Hinz er organist ved Dragør kirke, tillidsmand for DOKS-organisterne i Københavns Stift og uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning.

Lad os antage, at en organist igen og igen må vente med at få søndagens salmer til lørdag middag. Den irritation, vedkommende opbygger, er præsten muligvis ganske uvidende om. Men der er alligevel tale om en konflikt, for sagen med de manglende salmenumre kommer til at påvirke deres forhold. Hvis præsten lørdag middag afleverer salmenumrene med den tilføjelse, om ikke organisten liiige kan spille det der morsomme, fuglekvidrende forspil til ”Nu vågne alle Guds fugle små”, er det ikke helt usandsynligt, at organisten i stedet spiller et andet og knap så muntert forspil til salmen. For sagen påvirker relationen. PO-bladet


BAGGRUND

KONFLIKTTRAPPEN Der er ikke to konflikter, der er ens. Alligevel er der nogle fællestræk, en indre køreplan for konflikters eskalering, som er nedfældet i det, der kaldes konflikttrappen. Det begynder grundlæggende med, at to parter er uenige om en sag. Men allerede på trin 2 bevæger konflikten sig hen imod, at det er personen (modparten), der er problemet. På trin 3 vokser problemet: Der var faktisk også en anden gang. Pludselig husker vi på det ene eksempel efter det andet, hvor han trådte enten mig eller en kollega over tæerne. Fjendtligheden kan vokse så meget, at vi opgiver at tale sammen, eller at vi ligefrem forsøger at skade den anden. Og hvis konflikten når helt op på trappens syvende og sidste trin, vil det ende med fysisk adskillelse – måske i form af en fyring. Somme tider er konflikten ikke til at få øje på, fordi vi er så konfliktsky. Lad os forestille os den klassiske konflikt mellem præst og organist: Præsten har gennemtrumfet sit melodiønske til en af søndagens salmer, selv om organisten har argumenteret sagligt og velovervejet for den anden mulighed.

PO-bladet

Nu begynder en indre dialog hos organisten: Præsten har selvfølgelig formelt ret til at bestemme melodien, det er jo rigtigt. Men det er nu alligevel for galt – vi organister er nu en gang bedre uddannet til at træffe den slags beslutninger. Og så når vi til næste trin, hvor vi personificerer problemet: Den præst er også så egenrådig og egocentrisk. Men vi holder vores tanker for os selv.

GÅ EFTER BOLDEN Næste morgen ringer præsten. Han har glemt at sige, at han forfærdelig gerne vil have organisten til at spille ved konfirmandundervisningen samme eftermiddag. ”Det kan desværre ikke lade sig gøre,” siger organisten, ”jeg har en anden aftale, som jeg umuligt kan lave om på.” Nu er det præstens tur til at holde dialog med sig selv: Organisten virkede så sur. Han plejer da ellers altid at finde tid, når det kniber.

11


BAGGRUND Så kan man tænke sig om i fred og ro og evt. vende tilbage, f.eks. med en mere åben holdning.

SÅDAN FÅR VI DET SAGT Når Marshall Rosenberg bruger giraffen som symbol på en kommunikationens mester, skyldes det nok ikke så meget dens overblik som det faktum, at den er det dyr, der har det største hjerte. Foto: Hans Hillewaert/Wikimedia Commons

I tiden derefter er begge parter på vagt over for hinanden. Selv om intet er kommet åbent frem imellem dem, og selv om ingen af dem helt er klar over, hvad der foregår, så er konflikten hurtigt optrappet. De bruger masser af energi på at tænke på den, og nye idéer og aktiviteter får svært ved at se dagens lys, fordi den gensidige tillid er brudt. På et tidspunkt går det måske over i en åben konflikt, og så er vi på konflikttrappen hastigt på vej mod trin 7. Det interessante ved konflikttrappen – og den tilsvarende konfliktskytrappe – er, at hvis en konflikt når højere end til trin 2, kan man som regel ikke komme ned igen ved egen hjælp. Derfor er det vigtigt altid at gå efter bolden, men aldrig efter manden. Og selv om man kan have svært ved at tro det, så må man fastholde, at ingen ønsker at gøre sit arbejde dårligt, og ingen ønsker at være en dårlig kollega. Vi ser bare forskelligt på tingene.

TRE SLAGS REAKTIONER Når vi møder konflikter, kan vi reagere på forskellige måder. Ofte reagerer vi per automatik uden at reflektere over, om det er hensigtsmæssigt at reagere på netop den måde. Der er groft sagt tre måder at møde konflikten på: Vi kan trække os fra konflikten, bagatellisere den, benægte den. Vi kan også gå til modangreb, give igen med samme mønt eller forsvare os. Endelig kan vi vælge at være åbne, erkende konflikten og spørge ind for at forstå modparten. De tre reaktionsmåder har hver deres fordele og ulemper. Kunsten er at bruge dem bevidst og med omtanke i stedet for ubevidst per automatik. Ofte har vi nemlig en måde at reagere på, som er typisk for os. Nogle trækker sig altid, andre slår altid igen. Er man i tvivl om, hvilken reaktion man skal vælge, er det en god idé at vælge at trække sig. 12

Somme tider er det bare for meget. ”Nu må jeg sige fra,” tænker man. Og så siger man måske: ”Det er også din skyld – du er simpelt hen så ...”, eller: ”Du siger heller aldrig noget om ...”. Vi har travlt med at placere skylden, vi kommer til at generalisere, og vi gør os til dommere over den anden part. Det er et sprog, som næsten uundgåeligt vil få den anden til at gå i forsvarsposition. Ingen bryder sig om at blive talt til på den måde. Kunne det siges på en anden måde? Måske. Det gælder om at blive på sin egen banehalvdel: at turde fortælle, hvad man føler, og hvad man har behov for. Det fandt en amerikansk psykolog ved navn Marshall Rosenberg ud af og skabte det, der kaldes ikkevoldelig kommunikation eller girafsprog. Rosenbergs kommunikationsmetode består af fire elementer: fakta, følelser, behov og PO-bladet


BAGGRUND forslag. Fortæl hvad der skete, fortæl hvad det satte i gang i dig af følelser, fortæl hvad dit behov er, og stil så forslag til, hvad I skal gøre for at komme videre. På den måde får du fortalt, hvordan du har det, uden at dømme den anden.

dentligt over for hinanden. Der ville nu nok ikke gå lang tid, før en eller anden overtrådte vores regler om god opførsel, og hvor var vi så henne? Tilbage ved start! Derfor er der ingen anden udvej: Hvis vi vil forandre verden, må vi begynde med os selv. Fortsat god fornøjelse.

BEGYND MED DIG SELV

Sprudlende Händelprogram med sopranen Signe Asmussen. Populære arier og ørehængere fra hans kantater og operaer. Spilles løbende - velegnet som nytårskoncert. Pris: 16.000,Alle Helgensprogram: Kor og orkesterkoncert med Faurés Requiem og Pachelbels berømte Canon 2 sangsolister og 9 musikere samt kammerkoret Vox Jutlandica Spilleperiode 29. oktober til 4. november Pris: 22.000,Julekoncert: Händels Messias , 1.del - for mange en uundværlig del af julen A. Corellis Julekoncert med stemningsfyldte billeder af hyrderne på marken og julens fryd og fred. Besætning: 4 sangsolister, kor og orkester Ledige datoer: 12. + 14. og 15. december Pris: 30.000,-

Signe Asmussen

tilbyder:

G. Fauré

Efterårskoncert ?

Artiklen rummer centrale pointer fra en artikelserie i ti dele, som Organistbladet bragte fra juli 2011 til april 2012. Morten Hinz har til PObladet lavet dette sammendrag. Artikelserien går naturligvis mere i dybden, og den giver flere konkrete eksempler fra organistlivet. Vi har fået lov til at bringe den på Organistforeningens hjemmeside, hvor den kan hentes i et udskriftvenligt pdf-format under Ansat som organist > Arbejdsmiljø > Konflikthåndtering.

A. Corelli

Det kan være svært at komme over det, når man har følt sig dårligt behandlet. Vi har krav på at blive respekteret menneskeligt og fagligt. Men på et tidspunkt skal vi videre, og så kan det være nødvendigt at tilgive. Ellers vil der altid sidde et lille nag tilbage. Meget af det, der er nævnt ovenfor er ting, som du kan gøre. Det kan virke lidt urimeligt, når det nu er de andre, der ”træder mig over tæerne.” Det ville være så dejligt, hvis vi alle sammen kunne blive enige om at opføre os or-

Kontakt Hanne Tolbøll på hn@doks.dk eller tlf. 75 61 41 81 www.denjyskesinfonietta.dk PO-bladet

13


INSPIRATION

TO SOGNE, ÉT KOR I Idom og Råsted – to små landsogne i Viborg stift – har de ikke brug for en kirkesanger. Organisten fortæller her om, hvordan hun har fået en delekor-ordning til at fungere. Af Karen Margrethe Madsen I Idom og Råsted sogne er der alt i alt ca. 1000 indbyggere. Idom er det største af sognene og har både skole, fritidsordning og idrætshal. Fra skolen er der ca. 25 m til præsteboligen med et konfirmandhus, hvor koret øver. De to kirker har samme præst, organist og graver. Indenfor de seneste år er de to menighedsråd også blevet til ét pastoratsråd, så alle de ydre betingelser for samarbejde mellem de to sogne er til stede. Jeg blev ansat som organist i foråret 1992. På det tidspunkt var der et børnekor ved Idom Kirke på otte medlemmer, startet af den tidligere organist i 1988. Det var – synes jeg – et fremsynet menighedsråd, der ønskede at prøve denne ordning i stedet for at ansætte en ny kirkesanger. I Råsted klarede præsten selv det hele. Da jeg søgte stillingen, var det ikke et krav, at koret skulle fortsætte, hvis jeg, som det blev udtrykt, helst ville være fri. Men det var netop én af grundene til, at jeg gerne ville ansættes i mit hjemsogn, så i stedet for at afvikle koret, udviklede jeg det.

KORET SOM FØDEKÆDE Jeg fik i første omgang oprettet et kor ved Råsted Kirke på fire medlemmer – ud over de otte fra Idom Kirke. Dengang var der gudstje14

Karen Margrethe Madsen bor i Idom nær Holstebro, og hun har nu i 20 år været organist og korleder ved Idom og Råsted Kirker, hvor hun med succes har skabt et samarbejde omkring børne-/ ungdomskor.

neste i begge kirker lige efter hinanden. Hvis der var afbud (f.eks. pga. håndbold), kunne korsangerne vikariere for hinanden, og det fungerede godt. Medlemstallet er vokset støt, og jeg har fået lov at udvide korene – en overgang til 24, og lige nu er vi 18. Heldigvis ser pastoratsrådet koret som en fantastisk investering – en slags fødekæde for menigheden. Af og til kommer der tidligere kormedlemmer i kirken, og de vender gerne tilbage for at blive gift og/eller få deres børn døbt. Kormedlemmerne er tilknyttet hver deres kirke alt efter bosted. Til korprøverne er der mødepligt hver gang, og til gudstjenesten senPO-bladet


INSPIRATION der man afbud til den kirke, man hører til i, men man må meget gerne komme i den ”fremmede”. På den måde ved jeg altid, hvor mange jeg minimum kan regne med. Kan jeg se, at det kniber, f.eks. med de store, sikrer jeg mig, at nogen fra den anden kirke kommer. Vi har stadig ingen kirkesanger. Derfor står de ældste for ind- og udgangsbøn, så jeg skal sikre mig, at der er én til det.

RESPEKT OM ARBEJDET Det fungerer fint, og korsangerne holdes i stram snor: Jeg er meget opmærksom på at opdrage dem til den forpligtelse og det ansvar, der ligger i at være forsangere – og i, at det er et lønnet arbejde Det skaber respekt om arbejdet, både hos dem, der er med i koret, og hos kammerater-

PO-bladet

ne. Man kan ikke bare komme og gå, som man har lyst til. Jeg tror, det er vigtigt at stille krav på en kærlig måde til unge mennesker i dag. Det viser, at jeg regner med dem, at de gør en forskel og er svære at undvære. Hver enkelt bliver set og hørt. Jeg kræver også altid en begrundelse for at holde fri, men hvis man har brug for det en søndag, så er det helt i orden. Jeg er mere striks med korprøverne. Til specielle lejligheder, f.eks. hele påsken, til konfirmation, bryllup og selvfølgelig til koncerter, opfordrer/beordrer jeg alle mundtligt og via sedler til at komme, og så skal de sende afbud, ligegyldig hvilken kirke det så er i. For os i Idom-Råsted ser jeg kun fordele i at være to sogne om at dele kirkekor.

15


ANMELDELSE

PÅSKEORATORIUM LIGHT Lemvig-organisten Erling Lindgren har sat toner til et såkaldt moderne påskeoratorium af teolog og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen. Det byder på fine koraler, men værket mangler drama. Af Henriette Hoppe Vi har for længst lagt både påsken og pinsen bag os, men for os organister er der aldrig ret langt til næste højtid, og i den tidlige sommer er det tid at planlægge vinterens koraktiviteter. Jeg blev derfor rigtig velfornøjet, da jeg fik denne publikation til gennemsyn, et påskeoratorium begået af to kapaciteter inden for henholdsvis tekst og musik: Lisbeth Smedegaard Andersen og Erling Lindgren. Langenæskirken i Aarhus har flere gange været ramme om en musikalsk påskeoptakt, og på et tidspunkt opstod ideen om at få skrevet et værk til denne begivenhed. Forudsætningerne har været, at værket skulle kunne opføres ved hjælp af lokale kræfter. Besætningen er blandet kor, solister, orgel, fløjte og menighed, og værket består af en vekslen mellem korsatser, sang- og orgelsoli og menighedssang. Der er tale om et elastisk værk, hvor man frit kan vælge at opføre dele af det, og man kan supplere med tekstlæsning eller understrege med visuelle effekter. Med støtte fra Langenæs menighedsråd og en række fonde har der været råd til at udgive et gennemført og gedigent hæfte i hårdt bind med fyldige forord og plads til teksten både før noderne, ved noderne og samlet bagest i bogen. Nodetrykket er pænt og overskueligt. Hvis jeg skulle være lidt pedantisk, kunne jeg 16

Lisbeth Smedegaard Andersen og Erling Lindgren På vinger af håb – Oratorium over Jesu ord på korset Religionspædagogisk Forlag 148 kr. på RPC.dk

ønske mig fordelingen mellem ottendedelene i flere satser lagt mere elegant.

SAVNER OVERRASKELSER Tekstmæssigt er udgangspunktet Jesu syv korsord, men Lisbeth Smedegaard Andersen har valgt at se meget bredt på emnet, så det kommer til at rumme både Jesu livsgerning, indtoget i Jerusalem og Marias bange anelser. Der startes med en prolog, fulgt af disse blandede tekster, derefter kommer korsfæstelsesdelen, hvor korsordene findes mere eller mindre skjult samt til sidst en konklusion. Selve det musikalske udtryk er præget af ønsket om tilgængelighed. Der udspiller sig ikke noget stort drama, hverken gennem oratoriets satser eller inden for de enkelte satser. PO-bladet


ANMELDELSE Og der er da heller ingen dynamiske anvisninger i korsatserne og kun få i orgelsatserne. Recitativerne er nærmest fragmentariske. Lisbeth Smedegaards tekster er mere poesi end drama, så måske passer musikken med dens lette, viseagtige karakter godt nok dertil. Der er gjort megen brug af trinvis bevægelse, gentagelser og sekvenser. Tonesproget er enkelt med kun få overraskelser, og netop overraskelser kunne man godt ønske sig, ligesom en form for udvikling gennem hele oratoriet ville have gjort det mere spændende at lytte til og opføre.

DET BEDSTE TIL SIDST Fællessalmerne gør sig bedst: behagelige melodier med fine, gennemkomponerede forspil, hvor melodien bliver præsenteret i sin helhed,

PO-bladet

så menigheden kan være med fra starten. Den lille sats for sang og fløjte tror jeg vil være fornøjelig at høre på, mens de tre orgelintermezzi forekommer mig rent ud sagt kedelige! Korsatserne er præget at en vis berøringsangst for alt, der kunne være lidt svært. Mangel på bevægelse i understemmerne letter måske indlæringen, men gavner ikke intonationen. Værket sluttes af med en konkluderende fællessalme, hvor man vender sig fra det triste og ser frem. Melodien til denne sidste salme er en rigtig ’Erling Lindgren’: Iørefaldende og næsten velbekendt allerede ved første gennemspilning, sangbar trods toneomfanget. Det giver imidlertid ikke megen mening at bruge den ude af sammenhængen, og spørgsmålet er så, om det giver mening at bruge kræfter på at indstudere og opføre hele værket.

17


NY MELODI

0RUJHQVWXQG KDU JXOG L PXQG Mel.: Filip Graugaard Esmarch 2011 Tekst: N.S.F. Grundtvig 1853

ww

D

)

Mor - gen - stund 4

ww

Em7

=

[

lo - ve; 8

ww

D/F#

har

han

lær - te

guld A7

D

G

D

G/D

mo - ders favn

os,

i

vi

i mund,

al - le

for

Je - su navn

sødt

nat - ten

Hm

som

Gm/Bb

=

kan

so

-

F#/A#

Hm7

D/F# G

Hm

Gud

A7/C#

A7/E

bar - net

vi

Asus4 A

=

i

sin

ve.

Har du også lavet ny melodi til en salme, som kunne bruge et frisk pust? Send den til PO-bladet@organistforeningen.dk. Vi modtager også gerne forspil, ledsagesatser mm.

Lampeduza

- koncerter og musikgudstjenester med rytmisk kirkemusik

www.lampeduza.dk 18

PO-bladet


VEJLEDNING

SAMTALE FREMMER FORSTÅELSEN Som overenskomstansat organist på deltid er det vigtigt at have en god dialog med menighedsrådet omkring placering af rammetid. Skemaerne på de følgende sider kan gøre det mere overskueligt. Af John Poulsen, sekretariatsleder Ved ansættelse i en PO-stilling på deltid, og når der ændres på timetallet i en deltidsstilling, skal organisten og menighedsrådet aftale, på hvilke dage og tidspunkter man har brug for organisten. Det siger overenskomsten. En sådan aftale skal indgås for at sikre, at menighedsrådets behov for organistbetjening matcher organistens behov for at kunne have andet arbejde. For det er jo de færreste, der uden supplerende indtægt kan leve af en deltidsstilling. For at bidrage til at denne aftale indgås til begge parters tilfredshed, har Organistforeningen udarbejdet tre skemaer, der i udfyldt stand kan danne grundlag for en konstruktiv dialog. I skemaet på side 20 kan menighedsrådet og/eller organisten påføre placeringen af planlagte og kendte tjenester. Når man har det samlede overblik, kan tidspunkterne sammenfattes og overføres til det mindre oversigtsskema på side 21. Organisten kan i det nederste skema på side 21 påføre, hvilke tidspunkter og ugedage hun

PO-bladet

er – eller gerne vil være – beskæftiget med andet arbejde, og derfor har brug for at være fritaget for tjenesteforpligtelser. Herefter kan en sammenligning mellem de to skemaer let afgøre, om der er et perfekt match, om det vil være muligt at tale sig til rette, eller om det ikke vil være muligt at få enderne til at mødes. Det kan jo være, at det kan blive nødvendigt at aftale med præsten, at placeringen af begravelser begrænses til 2-3 ugentlige dage, frem for at de i løbet af året ligger spredt over alle ugens dage. Det må ikke glemmes, at jo mindre organiststillingen er, jo større er behovet for, at organisten har en reel mulighed for at passe et andet arbejde. Ud over de fast placerede ugentlige eller månedlige tjenester vil der som regel være visse enkeltstående begivenheder hen over året. Det kunne være særlige højtidsarrangementer, sommerarrangementer, kulturnat, høstgudstjeneste og meget andet. Hvis placeringen af sådanne særlige aktiviteter drøftes og noteres ved ansættelsen, giver dette erfaringsmæssigt sjældent problemer, selv om de en enkelt eller få gange om året skulle falde på tidspunkter, hvor organisten normalt har andet arbejde. Skemaerne kan også hentes som regneark på Organistforeningens hjemmeside under Ansat som organist > Overenskomstansat > Rammetid.

19


VEJLEDNING

VURDERING AF BEHOV FOR ORGANISTBETJENING Menighedsråd Dato Fridage Fast fridag Normal løs fridag

man. tir.

ons. tor.

fre.

lør. søn.

Tidspunkter

Organisttjenesten i kirken Højmesser, gudstjenester Vielser Bisættelser Dåb (særskilt tjeneste) Tjenester søgnehelligdage Tjenester andetsteds end i kirken Tjenester, plejehjem Tjenester, sygehus Tjenester, fængsel Koncerter m.v. Koncerter Andre aftenarrangementer Andre aktiviteter Konfirmandundervisning Andet med konfirmander Mini-konfirmandundervisning Andet med mini-konfirmander Menighedsmøder Babysalmesang Skole-kirkesamarbejde Kor Voksenkor Ungdomskor Børnekor Korskole Møder mv. Møder Rådighed ved andre kirker Rådighed ved akut sygdom Enkeltstående begivenheder (månedlige eller årlige) Skrive egen tekst på disse linjer.

20

PO-bladet


OPSUMMERING AF MR’ETS BEHOV FOR ORGANISTBETJENING Organist

Ugedage

Tidspunkter (formiddag - eftermiddag - aften)

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

ORGANISTENS BEHOV FOR TJENESTEFRIHED Ugedage

Tidspunkter (formiddag - eftermiddag - aften)

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Hvis der ikke er plads nok i skemaerne, anbefales det at bruge det elektroniske på hjemmesiden.

PO-bladet

21


Over 60 kirkekoncerter i hele Danmark ! - hørt ved Organistforeningens årsstævne 2012 Orgel, klaver, sang og oplæsning fra Bibelen Honorar: 10.000,- + transport Kontakt: Tore Bjørn Larsen, tlf. 2084 3514


HELLIGAANDSKIRKENS INTERNATIONALE ORGELFESTIVAL 2012 27. sæson

Fredage kl 16.30 29/6 – 31/8 29/6

Ørjan Horn Johansen, Danmark Reger, Dupré, Nystedt

6/7

Grethe Krogh, Danmark Couperin, de Grigny, Alain, Langlais, Fuzzy, Reubke

13/7

Kevin Duggan, Danmark Couperin, Bach, Reger, Durué, Sawa, Duggan

20/7

Christopher Wrench, Australien Bach, Howells, Ireland, Elgar

27/7

Frédéric Blanc, Frankrig Berlioz, Fauré, Saint-Saëns, Guilmant, Widor

3/8

Esteban Elizondo, Spanien Gorriti, Garbizu, Torres, Guridi

10/8

Franz Hauk, Tyskland Bach, Rheinberger, Guilmant, Mailly

17/8

Jonathan Dimmock, USA Langlais, Alain, Widor, Vierne

24/8

Gillian Weir, England Pachelbel, Haydn, Ropek, Reger, Franck, Vierne

31/8

Hans Ole Thers, Danmark Bach, Hindemith, Widor

GRATIS ADGANG Arrangør: Hans Ole Thers, e-mail: thers@helligaandskirken.dk www.helligaandskirken.dk, Amagertorv, Strøget, 1153 København K


24

PO-bladet


Kirkekoncert med

Flensborg / Venndt Duo Den konservatorieuddannede duo, der har sit afsæt i jazzens improvisatoriske legeplads, præsenterer et repertoire bestående af egne fortolkninger af danske salmer og højskolesange, nøje udvalgt med fokus på de stærkeste og mest stemningsfulde melodier. Lyduniverset skabes af instrumenterne: klaver, kontrabas, kromatisk mundharpe, klokkespil, sav, melodikaer m.m. og henter inspiration fra store melodifortolkere som f.eks. Niels-Henning Ørsted Pedersen. Alt sammen serveret med lige dele respekt, humor og alvor. En utraditionel kirkekoncert som også er for børn – sammen med deres voksne.

Pris 6000 kr. (ekskl. kørsel) MERE INFO OG KONTAKT PÅ WWW.FV-DUO.DK ELLER 25216317


KIRKEORGEL

ET KLANGLIGT SOLIDT FUNDAMENT Er god støtte for salmesang

For at opnå tilstrækkelig støtte for salmesangen skal orglet som et minimum have en god, bred stemme af typen Principal 8’. Det har Danhild 25 selvfølgeligt, og dertil kommer, at det har yderligere 24 danske stemmer. Alle stemmer er udvalgt med omhu, så der opnås en god balance.

Danhild 25 A i lys eg -kan udbygges med hybrakustiske lydgivere

Dispositionen er udarbejdet i dansk barok. Menigheden har dog mulighed for på et senere tidspunkt at tilføje endnu 25 stemmer, hvor dispositionen er udarbejdet i fransk romantik. En del menigheder har valgt at tilføje denne disposition, og derfor fremstiller vi nu registertrækkene med 2 registernavne som standard.

MÅNEDENS ANTIDOGME: Jamen, vi har jo allerede et udmærket orgel ! Er det nu helt sikkert? Mange landsbykirker har 4-6 stemmers orgler, uden et ordentligt fundament i form af en 8’ principal, nogle har intet pedalspil og slet ingen 16’ stemmer. Dertil kommer, at især 22/3’- 2‘ - 13/5’ og 1’ piber ofte er intoneret meget kraftigt og orglet derfor “skriger”. Det betyder i praksis, at disse stemmer ikke er udpræget musikalsk anvendelige.

Skandinavisk Orgelcentrum intonerer det nye orgel tone for tone i samtlige registre, således at orglet bliver afstemt fuldstændigt efter kirkerummets akustiske karaktér.

Skandinavisk Orgelcentrum Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle

www.kirkeorgel.dk

Tlf.: 75 86 41 00 40 33 10 80


ORGLET I LEM SYDSOGNS KIRKE

Orglet i Haslum kirke, Norge 2 manualer og pedal, 15 stemmer, heraf 5 vekselregistre. Gl. facade genanvendt med nye , klingende piber.

MARCUSSEN & SØN ORGELBYGGERI A/S Storegade 24 •

6200 Aabenraa

• Tlf. 7462 2350

www.marcussen-son.dk • email: info@marcussen-son.dk


Nyt fra Dansk Sang Katekis-musen ... af Helle Krogsbøl, Jens Nielsen, og Doris Vest Steen Musikalsk Dåbsoplæring. Sang og musik i kirken i aldersgruppen fra 1-6 år. Bog med dvd. Gennemillustreret. B-DVD-1044. ISBN 978-87-7612-723-7. Kr. 256,- (320,-) Børnekor – med poesi og bevægelse 3 Jul, påske – flere salmer og sange ... af Pia Boysen og Margrete Enevold En guldgrube af salmer og sange udsat for to og tre lige stemmer med og uden akkompagnement. Målgruppe: Spire-, børne- og juniorkor. Bog med spiralryg. Gennemillustreret. B-996. ISBN 978-87-7612-753-4. Kr. 244,- (305,-)

Læs mere om titlern e på www.dan sksang.d k

Salmer og sange i skole og kirke 2 Satsbog ... af Birgitte Agerskov Buur og Willy Egmose Udskrevne orgel- og klaverarrangementer. Satserne er forsynet med becifringer for at opnå størst mulig fleksibilitet og mangfoldighed. Bog. B-985. ISBN 978-87-7612-609-4 Kr. 456,- (570,-)

Tlf. 97 12 94 52 master@dansksang.dk www.dansksang.dk


Sigurds fire bibelmusicals ... af Sigurd Barrett

En konge i en krybbe Julemusical med 4 sange. Hæfte. Gennemillustreret. B-1070. ISBN 978-87-7612-770-1. Kr. 64,- (80,-) Superhelt på æsel Påskemusical med 5 sange. Hæfte. Gennemillustreret. B-1069. ISBN 978-87-7612-769-5. Kr. 64,- (80,-) Den store moses Musical om Moses med 5 sange. Hæfte. Gennemillustreret. B-1071. ISBN 978-87-7612-771-8. Kr. 64,- (80,-) Tre utrolige fortællinger Musical om Jesu lignelser med 5 sange. Hæfte. Gennemillustreret. B-1072. ISBN 978-87-7612-772-5. Kr. 64,- (80,-)

Cd i boks. FM-CD-1074. ISBN 978-87-7612-775-6. Kr. 80,- (100,-) Sigurds fire bibelmusicals, Pakke Pakke med 1 stk. af ovenstående 6 dele, de 4 musicals, orkesterhæfter og singback-cd Pakke. B-CD-1074. ISBN 978-87-7612-774-9. Kr. 344,- (430,-)

Sigurds fire bibelmusicals, Orkester Partitur og nemme orkesterstemmer til Sigurds fire bibelmusicals. 4 hæfter med partitur og stemmer i C, Bb og Eb. B-1073. ISBN 978-87-7612-773-2. Kr. 272,- (340,-)

Snapper 40 cm høj hånddukke i slidbar kvalitet. Man kan bevæge hoved, mund og arme. Dukken indgår i de fire bibelmusicals. B-1091. ISBN 978-87-7612-805-0. Kr. 176,- (220,-)

Sigurds fire bibelmusicals, Singback Cd beregnet til live-opførelse med et forhåndsindspillet akkompagnement til sangene i de 4 musicals. Velegnet både under indstudering og koncerter.

Manuskript med replikker,

Manuskript med replikker,

tekster og noder

En konge ical af Superhelt påBibelmus i en krybbeBibelm æsSigurd elBarrett usical Manuskript med

mere L æ s n e på i tler .dk om t nsksang a .d www

Bibelmusical

af Sigurd Barrett

replikker, tekster

og noder

af Sigurd Barrett

Hver musical spiller 20-25 min. Målgruppen:: 0.-6. klasse.

tekster og noder

Tre utrolige fortællinger

Tlf. 97 12 94 52 master@dansksang.dk www.dansksang.dk

Manuskript med

replikker, tekster

og noder

Den store Mos es

Bibelmusical

af Sigurd Barrett


NYHEDER FRA FORLAGET MIXTUR LEIF MARTINUSSEN RÉFLEXIONS D’UN RENDEZ-VOUS MUSICAL FMX 01-006

Dette tresatsede orgelværk med titlen “Reflektioner over et musikalsk møde” er komponeret i 2010. Leif Martinussen blander elementer og klange fra den franske orgeltradition med sin egen stil og skaber et spændende og virtuost værk. Stykket indledes med en Introduktion der både rummer fanfare og refleksion. Anden sats Cantabile er smuk og meditativ - og sidste sats Festive Toccata danner, med tonekaskader og orgelbrus, en jublende og festlig afslutning. PRIS

149,00

LASSE TOFT ERIKSEN OUVERTURE-SUITE OVER MORGENSALMER SEKS ORGELKORALER FMX 01-007

Seks orgelkoraler over seks morgensalmer udgør dette værk, der er komponeret i 2012. Stykkerne kan opføres samlet som en suite og hver sats har sin egen karakter: Nu rinder solen op er en ouverture i fransk stil med en afsluttende fuga. Se, nu stiger solen er en enkelt, smuk arioso. Nu gløder øst i morgenskær er en canzonetta der leder tankerne hen på Buxtehude. Morgenstund har guld i mund beskriver morgengryet som en nocturne. I østen stiger solen op er en etude med god fingergymnastik - og sidste sats Vågn op og slå på dine strenge er en dansende gigue. PRIS

149,00

NU OVER 2500 ORGELTITLER PÅ LAGER LYNHURTIG LEVERING BESTIL ONLINE - OPRET KONTO NU

Lasse Toft Eriksen Messe for trompet og orgel SCAN QR-KODEN PÅ DIN SMARTPHONE OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

,42(**$-Û' 1Û!14& %.1Û.1(&(- +$1

1'42Û,42(*

Û

-.#$1 #*

TORVEGADE 60 . 6700 ESBJERG . TLF 86136655 . INFO@NODER.DK


2 vigtige nyheder med nyhedsrabat SALMER OG SANGE i skole og kirke 2 NU KOMMER Satsbogen med klaver/orgelsatser og becifringer Pia Boysen og Margrethe Enevold

Børnekor i poesi og bevægelse 3 Salmer og sange for 2 og 3 lige stemmer, metodisk stof m.m. Pris kr. 305,00 Indtil 30. juni kr. 255,00

Kr. 570,00 Indtil 30. juni kr. 480,00 Bed om tilbud på korsæt af FUK-noder Læreplanmaterialer Dansk Sang og meget andet

NODEhandleren Lunikvej 26 C . 2670 Greve . 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk . www.nodehandleren.dk


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 2, 2012, side 34. Teksten ligger også på Organistforeningen.dk under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og evt. rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se Organistforeningen.dk).

ORGANIST TIL JØRLUNDE KIRKE, FREDERIKSSUND PROVSTI, HELSINGØR STIFT VI ER en meget syngende menighed, der søger en ny organist.

Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

STILLINGEN er en deltidsstilling 13 timer ugentlig, og den ønskes besat den 1. september 2012.

ANSØGNINGSFRIST er lørdag den 30. juni 2012 – Samtaler primo juli 2012.

ORGLET er et nyt Th. Frobenius og Sønner med 21 stemmer.

SE HELE STILLINGSOPSLAGET på www.organistforeningen.dk eller på kirkens hjemmeside www.joerlundekirke.dk ELLER HENVENDELSE TIL kontaktperson Preben Meiling, telefon 4717 8606.

Foto: Bococo/Wikimedia Commons]

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet organist i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Organistforeningens Vilkår for besættelse af organiststillinger. Løn- og ansættelsesvilkår for en kirkemusiker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og

32

PO-bladet


STILLINGER

2 ORGANISTER TIL LYNGÅ-LERBJERG-SKJØD OG HAURUM-SALL-GRANSLEV-HOULBJERG PASTORATER, FAVRSKOV PROVSTI, ÅRHUS STIFT VI SØGER 2 organister, der i et kreativt integreret samarbejde med ansættelse i de 7 sogne vil opbygge musiklivet med faglig bredde. STILLINGERNE er deltidsstillinger på hver 26 timer pr. uge i gennemsnit. Tiltrædelse 1. august 2012. OPGAVERNE ER • musikalsk ledsagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger samt plejehjemsgudstjenester, ca. 240 tjenester årligt, hvoraf de 50 er kirkelige handlinger • deltagelse ved salmesangsaftner og sognemøder • deltagelse i planlægningsmøder • korarbejde med flere børne- og voksenkor samt opstart af nye kor • bistand med religionspædagogiske opgaver i forbindelse med børneklub, minikonfirmander og konfirmander

• kreativ deltagelse ved alternative gudstjenester • workshops med børn og unge med henblik på opførelse af musicals • deltagelse i provstiarrangementer i samarbejde med provstiets børne- og ungdomspræst. • babysalmesang • koncerter og musikarrangementer. VI TILBYDER 2 spændende stillinger med udfordringer og udviklingsmuligheder. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Organistforeningens Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Foto: Bococo/Wikimedia Commons

SE STILLINGSOPSLAGET i sin fulde længde på www.organistforeningen.dk eller på www.haurumkirke.dk. ANSØGNING Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Send den til sognepræst Lene Sander, Niærvej 7, 8450 Hammel, eller mail den til lesa@km.dk. ANSØGNINGSFRIST onsdag den 13. juni 2012.

Lyngå Kirke

PO-bladet

Foto: Bococo/Wikimedia Commons

Foto: Bococo/Wikimedia Commons

Foto: Peter Aaquist/Wikimedia Commons

Skjød Kirke

Lerbjerg Kirke

Houlbjerg Kirke

33


STILLINGER

EN ORGANISTSTILLING MED MULIGHEDER I GRINDSTED PASTORAT, GRENE PROVSTI, RIBE STIFT EN NYOPRETTET STILLING på 18 timer ugentligt som organistassistent ved Nollund, Urup og Grindsted kirker (Grindsted pastorat) ønskes besat pr. 1. august 2012. SOGNENE: Nollund og Urup, to små landsogne, og Grindsted, som hovedby, rummer tilsammen ca. 11.000 indbyggere. De ligger i et meget attraktivt og dynamisk område i Billund Kommune. ORGANISTEN BLIVER ANSAT ved de tre kirker og skal primært gøre tjeneste ved de to kirker i Nollund og Urup, men også ved Grindsted kirke, i tæt samarbejde med organisten ved Grindsted kirke. De to har gensidig vikarforpligtelse. ORGLERNE: Nollund kirkes orgel er et Bruno Christensen fra 1990 med 7 stemmer, 1 manual og pedal. Urup kirkes orgel er et Frobenius fra 1977 med 6 stemmer, 1 manual og pedal. Grindsted kirkes orgel er bygget af Troels Krohn og renoveret af Bruno Christensen & Sønner i 1990. Det har 34 stemmer, fordelt på 3 manualer og pedal. Kirken er også blevet kaldt ”Hedens Domkirke” pga. dens størrelse. TIL STILLINGEN SØGER vi en fleksibel og engageret organist som på højt fagligt niveau kan videreføre den klassiske kirkemusikalske tradition. Det er også vigtigt, at man er indstillet på inddragelse af forskellige musikformer i kirkens virke, herunder rytmisk musik, musikgudstjenester m.v. Lidt mere konkret indebærer stillingen: • Musikledsagelse ved højmesser og kirkelige handlinger – herunder også på plejehjemmene • Musikgudstjenester

• Planlægning af koncerter, herunder evt. egne koncerter • Stå for opbygning og ledelse af mere korarbejde, afhængig af kvalifikationer, i samarbejde med organisten ved Grindsted Kirke, hvor der er et pigekor (15-20 år) og nogle voksne forsangere. Begge kor er lønnede. • Deltagelse i diverse planlægnings- og udvalgsmøder, herunder det ugentlige kalendermøde. Menighedsrådene ser frem til en medarbejder, der brænder for stillingen, for kirkens liv og vækst og som er ansvarsbevidst, samarbejdsvillig, udadvendt og med et positivt livssyn. Vi forventer også, at den nye organist indgår i et positivt samarbejde med de øvrige ansatte og med menighedsrådene. VI KAN TILBYDE en attraktiv, spændende og udfordrende stilling i et stort pastorat med engagerede, fleksible, samarbejdsvillige og dygtige medarbejdere. Kirkerne betjenes af 4 præster, 1-2 organist(er) og øvrigt kirkepersonale. Vi har et nyere kirkehus (i Grindsted), to aktive menighedsråd og ikke mindst attraktive kirkelige omgivelser. Se www.grindstedsogn.dk. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Organistforeningens Vilkår for besættelse af organiststillinger. >

Grindsted Kirke Urup Kirke Nollund Kirke

34

PO-bladet


STILLINGER ANSØGNING mærket ”organistansøgning” stiles til Grindsted kordegnekontor, Kirkegade 22, 7200 Grindsted. Evt. spørgsmål til stillingen eller ønske om besøg: Formand for Grindsted menighedsråd, Per Langvad (tlf: 2175 8199), eller formand for Nollund-Urup

menighedsråd, Belinda Munk Nyhus (tlf: 2834 2143), eller organist Jens Erik Kristensen (tlf: 3023 8949). ANSØGNINGSFRIST er onsdag den 20. juni 2012 kl. 12.00. ANSÆTTELSESSAMTALER med prøvespil finder sted mandag den 25. og onsdag den 27. juni.

ORGANIST SØGES TIL VIKARIAT I BILLUND OG GRENE KIRKER, GRENE PROVSTI, RIBE STIFT GRUNDET SYGDOM SØGES fuldtidsansat DOKSeller PO-organist som vikar i Grene Sogn i perioden 1.08.2012 - 31.01.2013. GRENE SOGN består af kirkerne i Grene og Billund. Sognet har tilknyttet børne-, ungdoms- og voksenkor og har i øvrigt et rigt musikliv. Opgaver og vagter er fordelt på 2 organister. HOVEDOPGAVERNE ER: • Organist ved gudstjenester og kirkelige handlinger – til tider med korledsagelse. • Ad hoc-deltagelse i konfirmandundervisning og evt. menighedsmøder. • Korledelse med ugentlige korprøver – primært voksenkoret. • Musikgudstjeneste, evt. særgudstjenester og koncerter. VI FORVENTER, at ansøgeren har sit musikalske fundament i orden, er samarbejdsvillig, fleksibel, har gode lederegenskaber, er visionær og har humor.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Organistforeningens Vilkår for besættelse af organiststillinger. YDERLIGERE INFORMATIONER kan ses i annoncen på www.organistforeningen.dk eller kan fås ved kontakt til Ingrid Zeuthen Løkkegaard, telefon 7533 8582/ 6116 9372. SKRIFTLIG ANSØGNING med relevante bilag til menighedsrådets kontaktperson, Ingrid Zeuthen Løkkegaard, Sønderkær 107, 7190 Billund, eller på mail izl@mail.tele.dk. ANSØGNINGSFRIST er fredag den 15. juni 2012.

Foto: Hubertus/Wikimedia Commons

Billund Kirke Grene Kirke

PO-bladet

35


STILLINGER

ORGANIST VED ØSTER LØGUM OG GUNNER KIRKER, AABENRAA PROVSTI, HADERSLEV STIFT STILLINGEN er på 29 timer pr. uge og ledig pr. 01.05.2012. ORGANISTEN SKAL varetage følgende opgaver: • medvirke ved kirkelige handlinger • ledelse og udvikling af kirkens børnekor • kirkekoncerter • tjeneste ved plejehjem • deltage i babysalmesang. SOGNENE: Både Øster Løgum & Genner Sogne har ca. 1000 indbyggere og 4 ansatte. Sognene er kendetegnede ved, at det er landsogne. Vi har lige fået en ny præst, så kirkelivet er i en positiv udvikling med en række nye tiltag som f.eks. aftenandagter, familiegudstjenester, spagettigudstjenester og friluftsgudstjeneste. ORGLET i Øster Løgum Kirke er et P. Bruhn & Sønorgel med 13 stemmer, mens orglet i Genner Kirke er et Markussen-orgel med 7 stemmer. VI FORVENTER, at du • er uddannet organist • har erfaring med korledelse • er udadvendt • har gode samarbejdsevner. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for or-

ganister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Organistforeningens Vilkår for besættelse af organiststillinger. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås ved henvendelse til Carsten Mørk-Ebsen på telefonnummer 21 78 29 89 / mail M-ebsen@get2net.dk. ANSØGNINGEN med relevante bilag sendes til: Carsten Mørk-Ebsen, Nr. Hjarupvej 43, 6230 Rødekro, eller på mail til: m-ebsen@get2net.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 15. juni 2012. ANSÆTTELSESSAMTALER samt prøvespil forventes at finde sted i juni måned 2012. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

TJEK STILLINGSOPSLAG PÅ ORGANISTFORENINGEN.DK – DER SKER LØBENDE OPDATERING 36

PO-bladet


STILLINGER

ORGANIST VED MOLTRUP OG BJERNING KIRKER, HADERSLEV DOMPROVSTI, HADERSLEV STIFT STILLINGEN som organist ved Moltrup og Bjerning Kirker bliver ledig pr. juli 2012. Stillingen er på 22 timer pr. uge. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Organistforeningens Vilkår for besættelse af organiststillinger.

FLERE OPLYSNINGER Hele stillingsopslaget kan du finde på www.organistforeningen.dk og på kirkernes hjemmeside, www.moltrupbjerning.dk. HVIS DU VIL VIDE MERE om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Flemming J.R. Nielsen, tlf. 23 24 00 73, i tidsrummet 9-14 eller efter 19.30. Eller Kirkesanger Jens Christian Jensen, Tlf. 21 75 86 88. ANSØGNING med relevante bilag sendes på mail: Organist@jubii.dk.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk ANSØGNINGSFRIST er fredag den 15. juni 2012.

Jesper Riis/Pojken Flensborg

DE FIRE ÅRSTIDER

Ikke Vivaldi, men derimod en koncert specielt designet til hver af årets fire årstider sammensat af de bedste sange, salmer, bossa nova, jazznumre og andre gode melodier. En lyrisk, medrivende, vedkommende og humoristisk koncert fremført af to erfarne musikere med et hav af kirkekoncerter bag sig. Jesper Riis (trompet) Uddannet fra Det Kongelige Musikkonservatorium. En af Danmarks mest benyttede trompetister og arrangører. Aktiv i utallige musikalske sammenhænge med talrige CD-produktioner på CV’et

Pojken Flensborg (klaver og orgel). Uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium. Masterdegree fra Guidhall School of Music and Drama i London. 6 cd’er i eget navn. Organist ved Skibet Kirke. Pris: 6.000 kr. eksklusiv transport PO-bladet

mail@pojken.dk

www.pojken.dk

37


MEDLEMSNYT

ADRESSEÆNDRINGER Alla Lund, Karrebækvej 44 2.tv., 4700 Næstved

NYE MEDLEMMER Thomas Olesen, Sct. Jørgens Gade 12 st.th., 9000 Aalborg Tove Muld Kjær, Galleløkkevej 24, 5610 Assens

UDNÆVNELSER Thomas Munch, Hillerød, ansat ved Hellebæk Kirke, Helsingør Stift, pr. 1.5.2012

RUNDE FØDSELSDAGE Margit Banke, Korsør, 70 år den 3. juni Sonja Mahler Jensen, Mern, 70 år den 16. juni Manne Østergaard, Nørre-Snede, 80 år den 17. juni

HUSKESEDLEN Fremrykket sommer-deadline for materiale til PO-bladet nr. 8 er mandag d. 25. juni. Husk at du kan tilmelde din kontingentbetaling til Betalingsservice direkte fra vores hjemmeside under Organistforeningen > Kontingent med NemID. Så bliver dine fremtidige kontingenter til Organistforeningen betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken eller for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Samtidig undgår du kedelige rykkere og gebyrer. Betalingsservice klarer betalingerne for dig – det er det nemmeste i verden. Tilmeld dig nu.

Den Russiske Sangerinde ORGANISTENS PARANOIATEST Anne-Kari Ferenczi, Herstedøster Kirke, har – måske inspireret af de seneste måneders debat om messefald – sendt redaktionen følgende gåde: ”Hvad er paranoia?” ”Det er, hvis organisten en søndag formiddag sidder på orgelbænken og føler, at der sidder nogen bag ham.” Send din bedste organist-vits til po-bladet@organistforeningen.dk.

38

Koncert med

Julia Helgason mezzosopran

Kontakt og booking: info@juliahelgason.dk Tlf.:+45 24 40 70 95

www.juliahelgason.dk PO-bladet


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

(FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER) Kløvervej 28 A, 7190 Billund Tlf.: 7665 9560. Fax. 7665 9563 Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organistforeningen.dk / www.fpo.dk Postgiro: 400 0935 Sekretariatsleder: John Poulsen, e-mail: post@organistforeningen.dk Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen, e-mail: sekr@organistforeningen.dk Konsulent: Carsten Bech Madsen, e-mail: cbm@organistforeningen.dk, tlf.: 2327 8953

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk Næstformand Helle Zederkof Vedøvej 1, 8560 Kolind Tlf.: 2445 6236 E-mail: hellez@mail.tele.dk Kasserer Kenn Therkelsen Brandsgårdsvejen 14, 3730 Nexø Tlf.: 2960 0683 E-mail: kenntherkelsen@yahoo.com Sekretær Poul Mørk-Hansen Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede Tlf.: 7577 0775 E-mail: moerk-hansen@tdcadsl.dk Øvrige medlemmer Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf.: 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER Inger Marie Riis, tlf.: 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk ROSKILDE OG LOLLAND­FALSTER STIFTER Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 E-mail: bjergkvist@stofanet.dk FYENS STIFT Tillidsmandsfunktionen varetages af konsulent Carsten Bech Madsen, tlf.: 2327 8953 E-mail: cbm@organistforeningen.dk VIBORG STIFT Nils Henrik Wyke, tlf.: 9712 7787 / 9721 5341 E-mail: nh.wyke@adr.dk Inge Marie Andersen, tlf.: 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk Elsebeth Kvistgaard, tlf.: 2012 8236 E-mail: elsebeth@lukana.dk ÅRHUS STIFT Christian Holdensen, tlf.: 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@fibermail.dk Jan Ole Christiansen, tlf.: 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf.: 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV STIFT Henriette Hoppe, tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Mette-Lise Skov Bennedsgaard, tlf.: 7556 5188 E-mail: mlsb@stofanet.dk Maren Frost Nielsen, tlf.: 2828 6226 E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk AALBORG STIFT Susanne Mørk-Jensen, tlf.: 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: smj@sandborg.dk Annette Bæk, tlf.: 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk Jens Erik Rasmussen, tlf.: 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

Susanne Mørk-Jensen Bønfeltvej 16, 9510 Arden Tlf.: 9664 5464 / 40 96 93 54 E-mail: smj@sandborg.dk

PO-bladet

39


Returadresse/Afsender: Organistforeningen, Kløvervej 28A, 7190 Billund

100 KIRKER PÅ 10 ÅR Rammen var så festlig, som den næsten kunne være, da PO-organist Manne Østergaard d. 29. april fejrede et usædvanligt jubilæum. Den særdeles erfarne organistvikar fra Boest ved Nørre Snede havde for første gang bevæget sig så langt væk som til Hammel Kirke, hvor der denne søndag var bud efter hende til to konfirmationer. Dermed rundede hun 100 kirker siden sin pensionering som 70årig i 2002. ”Efterspørgslen på vikarer er kolossal. I sidste uge sagde jeg nej til tre forespørgsler. Og en anden gang talte jeg med en, der havde ringet til 20 forskellige vikarer og ikke fået nogen,” forklarer Manne Østergaard, da PO-bladet lægger vejen forbi den forpagtede Boest-Nørregaard i det midtjyske.

Her bor hun med sin mand, Erik Østergaard, som har holdt regnskab med de kirker, de har besøgt. Og som privatchauffør for Manne kan han tage sin del af æren for det imponerende regnskab. Muligvis kan ægteparrets kirkeodyssé fortsætte til mange nye steder, for 80 år er øjensynlig ingen alder. ”I.P.E. Hartmann fungerede som organist ind til 14 dage før sin død som 95-årig. Men jeg har den begrænsning, at jeg kun kan blive ved, så længe Erik kan få kørekortet fornyet,” konstaterer Manne Østergaard smilende. Egentlig er hun pianist med solistklasse fra Det Jyske Musikkonservatorium, men midt i 80’erne tog hun PO-eksamen, så hun kunne blive fastansat ved Nørre Snede Kirke, hvor hun havde spillet siden 1980. Medlemskabet af Organistforeningen har hun meget godt at sige om, og hun har da også selv været engageret som tillidsrepræsentant. Selvom hun beklager, at danske organister ikke har kunnet finde sammen i én ”slagkraftig” organisation, bruger hun det samme ord til at beskrive daværende formand Egon Mortensen. I en sag om hendes stillingskvotering gik han personligt i dialog med menighedsråd og stift – og fik sat tingene på plads. ”Det var sjovt at opleve. Og jeg endte vel at mærke på 100 procent,” siger Manne Østergaard. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch