PO-bladet nr. 5, maj 2012

Page 1

NR. 5

MAJ 2012

11. ÅRGANG

PO-bladet

MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET

SIDE 22

LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4


PRÆLUDIUM

GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

2

I starten af året blev der som et pilotprojekt fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke udbudt et indledende kursus i ledelse og organisation til 20 kirkefunktionærer. Initiativet kom fra Kordegneforeningen, der da også leverede langt de fleste kursusdeltagere. Der blev dog plads til en enkelt organist, nemlig undertegnede. Det i øvrigt meget spændende kursus har fået mig til at være ekstra opmærksom på ledelsesaspektet i tidens kirkelige debat. Ledelse er et dominerende tema for tiden. Oftest under overskrifter som “dårlig ledelse” eller ligefrem “manglende ledelse”. Debatten beskæftiger sig med ledelse på alle niveauer lige fra minister og folketing over biskopper og provster ned til gulvniveauet: den daglige personaleledelse ude i sognene, hvor problemet ofte er “usynlig ledelse”. Den lokale “daglige” personaleledelse er i det nuværende system lagt i hænderne på kontaktpersonen. En ordning, som helt klart er bedre end den tidligere ordning, men som alle vel også er enige om, har sine svagheder. Det er nu engang den ordning, vi har, og så må vi jo få det bedst mulige ud af den. Kontaktpersonen har typisk hverken formel eller praktisk personaleledererfaring, og vi hører ofte klager over uduelige kontaktpersoner. Men det bedste råd til forbedring er paradoksalt nok: Så brug hende dog noget mere – så ka’ hun lære det, ka’ hun! Kontaktpersonen kan i det nuværende system ikke forventes at være dagligt til stede på arbejdspladsen, men visse af dem viser sig dog så sjældent, at de virkelig fortjener betegnelsen usynlig ledelse. Den betegnelse må de selv arbejde på at gøre sig fortjent til at slippe af med. Desværre er der også mange eksempler på ”den usynlige medarbejder”. Der findes organister, der ligefrem sætter pris på den usynlige ledelse, der lader dem være, så de kan passe deres arbejde i fred. Medarbejdere, der selv flyver så lavt, at de håber, de kan undgå menighedsrådets radar! Arbejdet bliver til en gemmeleg, og det er nok den dummeste strategi, man kan anlægge i en tid, der mere og mere handler om kommunikation. Også med de lokale løntillæg i tankerne gælder det om løfte den faglige fane, at være værdsat og uundværlig – at flyve højt. Svaret på den usynlige ledelse er den synlige medarbejder!

PO-bladet


INDHOLD OG KOLOFON

REGNSKAB

BERETNING

NODER 'X VNDEWH DOW L JO GH N UH *XG melod

SIDE

4

SIDE

12

-

5 5 5 5 5 5 = B 5 5 - - § -

5B 5 5 E5

ǡ

5: 5:

§ - ǡ § -

55 5 55 5 B 5 5

ǡ

̺

55 : 5 5 5B 5 5 5 B5

SIDE

-

20

!5 5 5 5 5 5 5

!B5 5

FRA BESTYRELSEN

PÆNT OVERSKUD

BRYLLUPSSALME

Temaerne for dette års skriftlige beretning fra Organistforeningens bestyrelse er blandt andet lokalløn, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø og samarbejde.

Her kan du blive klog på, hvad dine kontingentkroner går til.

Nu er sæsonen for alvor over os, og vi har fået lov – for første gang – at trykke Michael Nielsens og Peter Lindhardt Tofts bidrag til bryllupsrepertoiret.

NYHEDER

STILLINGER

BAGSIDEN

SIDE

21

SIDE

34

SIDE

40

FUK/FRITAGELSE

4 ORGANISTER SØGES

PRUT

Foruden korte nyheder fortæller dette nummer om digitalisering af FUK’s nodebibliotek og om organisters mulighed for fritagelse fra medvirken ved homo-vielser.

• Varnæs Kirke, Aabenraa • Thyregod og Vester Kirker, Midtjylland • Bindslev og Sørig Kirker, Vendsyssel • Sønder Bjert Kirke ved Kolding

PO-bladet kaster denne gang en bold op, som det er op til læserne at gribe. Skal bagsiden være hjemsted for de morsomste organist-anekdoter?

PO-BLADET REDAKTION DEADLINE

TRYK FORSIDEN

Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: 1.000 stk. ISSN: 1601-7633 Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf. 32 10 62 28, e-mail: po-bladet@organistforeningen.dk. Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organistforeningen.dk senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk Hans Christian Magaard ved flyglet i Folkekirkens Ungdomskors nodebibliotek, Løgumkloster. Foto: Nina Møller, Wordshoppen.dk

www.organistforeningen.dk

PO-bladet

3


BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 FORENINGSSTATUS

OVERENSKOMST

Organistforeningen har pr. 1. marts 2012 (2011 i parentes) 702 (711) medlemmer fordelt på

Det er nu mere end to år siden, FPO (med COII’s mellemkomst) og DOKS indgik overenskomst med Kirkeministeriet. Siden har tre af de fire parter skiftet navn, og FPO, der oprindeligt kunne kalde sig en tjenestemandsorganisation, er nu blevet til Organistforeningen, der har under en fjerdedel tjenestemænd. Overenskomsten burde på nuværende tidspunkt være blevet dagligdag. Sidste års beretning var bl.a. en opsang til begge parter om at overholde overenskomsten, ud fra en fornemmelse af, at det skete vist ikke alle steder. Nu har vi imidlertid mere end fornemmelser. Vi har håndfast viden om tingenes tilstand ud fra den imponerende store besvarelse vi fik på den spørgeskemaundersøgelse, vi i november udsendte i samarbejde med DOKS. Tak for jeres aktive tilslutning.

419 (408) overenskomstansatte 129 (132) tjenestemandsansatte 6 (5) honorarlønsansatte 88 (109) ekstraordinære 46 (41) pensionister 13 (21) studerende 1 (1) æresmedlem Altså en lille fremgang på +9 i antal medlemmer i stilling, men en tilsvarende tilbagegang i det samlede medlemstal. Bestyrelsens sammensætning er uændret siden sidste generalforsamling: Susanne Mørk Jensen, Thilde Madsen, Henriette Hoppe, Poul Mørk-Hansen, Kenn Therkelsen (kasserer), Helle Zederkof (næstformand) og Anders Thorup (formand). Organistforeningens sekretariat i Billund er fortsat bemandet med John Poulsen, sekretariatsleder, Carsten Bech Madsen, sagsbehandler, og Inge Bech Hansen, sekretariatsmedarbejder. FPO/Organistforeningen har siden sidste generalforsamling afholdt 6 bestyrelsesmøder. Formanden har i samme periode haft 63 mødedage.

Foreningen fik i forbindelse med sit navneskift også et nyt logo, designet efter idé af sekretariatsmedarbejder Inge Bech Hansen.

4

PO-bladet


BERETNING 2012 2012 er jo ikke et overenskomstår. Vi ligger her mellem OK11 og OK13. Sidste år skrev vi om OK11, at en af de få glædelige ting var, at den kun var toårig – skrevet i forventning om, at “normale” tider lå lige om hjørnet. Ak ja, man bliver klogere. Ved OK11 var begge parter enige om ikke at pille ved overenskomstens ordlyd, før vi havde haft tid til at høste erfaringer angående dens funktion og virkning. Det har vi nu. Organistforeningen er allerede på nuværende tidspunkt inde i forberedelserne til OK13 og bl.a. takket være ovennævnte undersøgelse velbevæbnet med viden og argumenter om, hvilke dele af overenskomsten, der virker godt – eller måske mindre godt. Vi ved, hvad vi skal kæmpe for at bevare, og hvad vi skal kæmpe for at forbedre! Vær forvisset om, at bestyrelse og sekretariat altid vil gøre sit yderste for at fastholde og forbedre medlemmernes løn-, ansættelses- og arbejdsforhold.

LOKALE LØNTILLÆG FOR OVERENSKOMSTANSATTE De lokale lønforhandlinger for 2011 er på nær et par enkelte sager afsluttet. Der var i 2011 49 medlemmer, der søgte om et lokalt løntillæg (2011 cirka 100). Af disse fik 29 et kvalifikationstillæg, 2 et funktionstillæg og 3 et engangsvederlag. 15 fik afslag. Af den samlede ansøgte sum opnåede vi tilsagn om ca. 33% (15% i 2011). Vi kan konstatere, at mere end to tredjedele af dem, der søgte, fik et tillæg, og at tillæggets størrelse i forhold til det ansøgte gennemsnitligt har været tre gange større end i 2010. Omvendt er det ikke positivt, at kun 49 medlemmer har søgt om et tillæg. Om det skyldes direkte eller indirekte pres fra menighedsrådene, en almindelig krisebevidsthed hos organisterne, manglende forhåbninger om, at PO-bladet

det nytter at søge, eller manglende viden om muligheden, er vanskeligt at sige. Men vigtigheden af at benytte sig af overenskomstens forudsætning om, at der skal ske en lokal lønudvikling, kan ikke understreges nok. Hvis overenskomstens muligheder ikke udnyttes fuldt ud, vil PO-organisternes lønniveau som konsekvens komme til at ligge under, hvad det kunne og burde ligge på. I det ”gamle” lønsystem, der fortsat er gældende for tjenestemænd, fik man – ud over de centralt fastsatte generelle lønstigninger, som alle fortsat får – en anciennitets-bestemt lønstigning hvert andet år, indtil man efter en årrække nåede slutlønnen. Med overenskomstens nye lønsystem er der ikke en automatisk lønstigning, hvilket betyder, at lønnen derfor ikke stiger, medmindre der med jævne mellemrum forhandles et lokalt løntillæg. Det er derfor vigtigt, ikke blot for den enkelte organist, men for organistfaget som sådant, at man bidrager til at sikre, at PO-organisternes lønniveau følger den almindelige løn- og prisudvikling, ved at man stiller krav om og kæmper for jævnlige lokale løntillæg. Dette bliver ikke mindre vigtigt i lyset af de stadig stigende krav til organisterne, vi ser i disse år, med f.eks. udvidelsen af antal tjenestesteder i forbindelse med gennemførelse af geografisk fleksibilitet.

LOKALLØN FOR TJENESTEMÆND Lokallønspuljen for 2010 er blevet fordelt. På grund af det faldende antal tjenestemænd og de økonomiske stramninger var puljebeløbet for 2010 kun på 108.808 kr. Disse godt 100.000 kr. blev fordelt på tre permanente trekirke-tillæg og to omklassificeringer til lønramme 23-26. Endelig blev der imødekommet to ansøgninger fra menighedsråd om engangsvederlag til deres organist. 5


BERETNING 2012 Da hovedparten af midlerne i lokallønspuljen således er brugt til permanente tillæg, betyder det, at der for 2011 og 2012 stort set ikke vil være midler til fordeling i lokallønspuljen for tjenestemænd. Først fra den nye overenskomsts ikrafttræden i 2013 vil der være mulighed for, at der igen vil være midler i puljen. Men med de forventninger, man kan have til det økonomiske råderum for de kommende overenskomstforhandlinger, skal man nok ikke forvente det helt store.

ne blive nødvendigt at ansætte endnu en assistent på sekretariatet med dertil hørende kontingentstigning! Men bestyrelsens frygt blev gjort til skamme og vi har nu et TR-korps, der – i visse stifter med hjælp fra Carsten Bech Madsen – kan yde den indsats for vore medlemmer, som forventes af en fagforening. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at rette en meget stor tak til alle tillidsrepræsentanter – nye som gamle – for det enorme stykke arbejde, der er ydet gennem tiden.

TILLIDSREPRÆSENTANTER

NYE VEDTÆGTER

Det har igen været et travlt år for både sekretariat og tillidsrepræsentanter med lokale løntillægsforhandlinger efter den nye overenskomst. Selv om det nu er anden gang, er det bestemt ikke blevet hverdag endnu. For at ruste TR-gruppen til de mange nye udfordringer, har der i det forløbne år været afholdt to kursusdage i Pårup Sognegård, Odense, hvor vi takket være tidligere bestyrelsesmedlem Preben Berg har adgang til ideelle kursusfaciliteter. Kurserne var planlagt og gennemført af sekretariatsleder John Poulsen, faglig konsulent Carsten Bech Madsen, samt bestyrelsesmedlemmerne Helle Zederkof og Susanne MørkJensen. Der skal her lyde en tak for deres store indsats. Der er yderligere planlagt en inspirationsdag i april på hotel Munkebjerg i Vejle, hvor temaet vil være problemerne omkring deltidsbeskæftigelse. Ved dette møde vil også DOKS, DKF og CO10 være repræsenterede. I november måned sidste år var der tillidsrepræsentantvalg. Ud fra de foregående års tendenser var bestyrelsen noget pessimistisk med hensyn til mulighederne for at få valgt et tilstrækkeligt antal, og vi havde derfor ved sidste generalforsamling “truet” med, at det kun-

I efteråret var der skriftlig urafstemning om bestyrelsens forslag til nye vedtægter for foreningen. Resultatet blev en massiv opbakning til forslaget, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for. De nye vedtægter trådte herefter i kraft 1. januar 2012. De fleste medlemmer vil nok ikke mærke meget til dette i dagligdagen, men næppe mange har undgået at bemærke én virkning. Foreningen hedder nu ikke længere FPO, men Organistforeningen!

6

ARBEJDSMILJØ Den 1. januar 2010 (!) trådte Folkekirkens Arbejdsmiljøråd officielt i funktion. Samtlige myndigheder og organisationer inden for folkekirkens område var repræsenteret i rådet, der således kunne blive en virkelig slagkraftig instans. Det viste sig dog desværre hurtigt, at alle kræfter i stedet for arbejdsmiljøspørgsmål blev brugt på frugtesløse diskussioner om positioner, “kasketter”, regler og vedtægter. Situationen var så udsigtsløs, at vi i sidste års beretning nærmest afsagde rådets dødsdom. Men nu er miraklet indtruffet. Tidligere stridspunkter er, om ikke bilagt, så dog PO-bladet


BERETNING 2012 nedprioriteret, der er opnået enighed om en vedtægt og forretningsorden, og Arbejdsmiljørådet taler nu for første gang i to år – om arbejdsmiljø. Lad os ønske al mulig fremgang for dette vigtige arbejde. Organistforeningen er repræsenteret i rådet ved sekretariatsleder John Poulsen. Der er nu gået ti år siden den store undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken i 2002, og ministeriet har derfor taget initiativ til en ny, tilsvarende undersøgelse. Der er nedsat en styregruppe for projektet, hvori Organistforeningen har fået en plads ved Anders Thorup. Første møde forventes afholdt i maj.

SAMARBEJDE De seneste år har “samarbejde” nærmest været et mantra, når man indenfor folkekirken var sammen på tværs af faggrupper/fagforeninger. Selv om det var begyndt længe inden, tog det vel sin formelle start med seminaret for CO10-organisationer under Kirkeministeriet på Hotel Severin i Middelfart i januar 2011, hvor opfordringen nærmest havde karakter af et krav. Også på FPO’s (aller)sidste generalforsamling var det et hovedtema, og bestyrelsen forpligtede sig til at undersøge de reelle muligheder både på kort og lang sigt.

KIRKEMUSIKERNES LANDSFORBUND KLF er en konstruktion med efterhånden mange år på bagen. Indtil for nylig var det mest en hyggeklub med et årligt møde mellem et par repræsentanter for hver af de tre musikorganisationer (dengang) FPO, DOKS og DKF. Efter at DKF har fået status af en egentlig fagforening og alle tre foreninger nu sidder med parallelle overenskomstproblemer har KLFmøderne fået langt mere vægtige dagsordner. Det er klart, at Organistforeningen – som den største af de tre! – med fælles overenskomst til den ene side (DOKS) og fælles centralorganisation (CO10) til den anden side (KMF) sidder centralt i dette samarbejde, og det var da også Organistforeningen, der tog initiativ til et møde i januar, hvor alle aspekter af det nuværende og fremtidige samarbejde blev vendt på uforpligtende vis. Der blev talt om egentlig fusion og om mindre vidtgående løsninger som samarbejde om blad og sekretariat. Meget kort fortalt kan man sige, at resultatet af drøftelserne var, at DOKS ikke mener, de har behovet, og DKF ikke mener, de har pengene. Det er nemlig en ganske stor del af foreningernes økonomi, der går til drift af sekretariat og blad. Den helt store pengesluger ville være etableringen af en helt nyt og fælles medlemsdatabase for en samlet forening. Når det så er sagt, blev man enige om, at fortsætte og udbygge det allerede nu meget positive og vidtgående samarbejde. Man vil arbejde for at inddrage flere områder i samarbejdet og altid være bevidst om muligheden for samarbejde/ koordinering ved nye opgaver.

FORMANDSMØDER

Fra stævnet i Randers 2011

PO-bladet

De tre ovennævnte foreninger udgør sammen med de øvrige kirkefunktionær-organisationer samt 3F et forum, hvor foreningernes formænd mødes flere gange årligt for gensidig 7


BERETNING 2012 orientering. Også i denne kreds er der en god samarbejdsånd, og alle deltagere – bortset fra 3F – har jo det til fælles at være ganske små foreninger. Også andre konstellationer end de tre kirkemusikorganisationer har sonderet mulighederne for yderligere formaliseret samarbejde. Den ultimative fusion – alle kirkefunktionærer samlet i et kirkekartel – har også været drøftet, men ses ikke som realistisk. Derimod er man enige om som et – omend fjernt – mål i horisonten at se alle organisationerne under samme tag. Et Kirkefunktionærernes Hus.

rangement med Mogens Lindhardt, der talte ud fra sin bog “Ledelse af tro”. Til næste år kommer der en opfølgning på Middelfartmødet, men inden da kommer der den 20.-21. august på Nyborg Strand et seminar med titlen “Den danske model på Herrens mark”, som Organistforeningen er primus motor bag. Læs mere i næste nummer af PO-bladet.

NORDISK SAMARBEJDE NORDISK KIRKEMUSIKRÅD (NKR)

CLOPU Bag denne mystiske titel gemmer sig kompetenceudviklingsmidler fra SCK (Statens Center for Kompetenceudvikling), som via Ministeriets Uddannelsesudvalg kan bevilges til kirkefunktionærorganisationerne under CO10: Organistforeningen, DKF, kordegne, kirkegårdsledere og sognemedhjælpere. Disse fem organisationer udgør i praksis et underudvalg under Formandsmøderne, som administrerer pengene.

Hvert af de nordiske lande har to medlemmer i NKR, og Danmark er repræsenteret ved formændene for Organistforeningen og DOKS. Nordisk Kirkemusikråd er den organisation, der er ansvarlig for afholdelsen af de nordiske kirkemusiksymposier, hvoraf de seneste blev afholdt i Aarhus i 2004 og i Stavanger, Norge, i 2008. Det næste finder sted til efteråret i Reykjavík, Island, den 6.-9. september. Vore kirkemusikalske kolleger på Island har, uden at lade sig skræmme af hverken vulkaner eller finanskrise, planlagt et virkelig spændende kirkemusiksymposium, som på det varmeste kan anbefales. Yderligere oplysninger og tilmelding på hjemmesiden www.nks2012.is.

NORDISK FAGLIG KONFERENCE (NFK)

Temadag med Mogens Lindhardt på Krybily Kro d. 9. januar

Der har foreløbig været afholdt to arrangementer i dette regi, og endnu to er i støbeskeen. Der har været det førnævnte seminar i Middelfart i januar 2011, og i januar 2012 var der på Krybily Kro ved Fredericia et ar8

Med halvandet års mellemrum mødes politiske og administrative repræsentanter for de nordiske landes fagforeninger for kirkemusikere til en udveksling af resultater og erfaringer. Vi har gennem årene haft stort udbytte af disse møder med nordiske fagkolleger. Seneste møde var i Reykjavík i juni 2011, hvor Organistforeningen deltog med formand Anders Thorup og sekretariatsleder John Poulsen. Næste møde afholdes i Norge i januar 2013. PO-bladet


BERETNING 2012

SCK (TIDLIGERE SCKK) EFTERUDDANNELSE Under SCK (Statens Center for Kompetenceudvikling) er der oprettet et brancheudvalg for folkekirken. Udvalgets overordnede opgave er at bidrage til at føre aftaler om kompetenceudvikling i henhold til den statslige overenskomst ud i praksis, således at der udvikles og afprøves relevante efteruddannelsestilbud for de folkekirkelige arbejdsområder. Et særligt underudvalg til brancheudvalget er en arbejdsgruppe, hvis formål er at få etableret et formaliseret efteruddannelsessystem for organister og kirkesangere til og med POniveau. I udvalget sidder foruden Anders Thorup og John Poulsen fra Organistforeningen repræsentanter fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkemusikskolerne og Dansk Kirkemusikerforening – altså repræsentanter for alle interessenter i efteruddannelse: arbejdstager, arbejdsgiver og uddannelsesudbydere. Udviklingsarbejdet ledes fra Vestervig Kirkemusikskole med Knud Damgaard Andersen som projektleder, og rektorerne for de tre kirkemusikskoler udgør styringsgruppen. Projektet er blevet tilgodeset med en bevilling på ca. 900.000 kr., og man er nået til den fase, hvor der igangsættes en række pilotkurser. De fleste af disse startede lige efter nytår på de respektive kirkemusikskoler.

KOMPETENCEFONDEN Det har igen været muligt at søge penge fra Kompetencefonden under SCK. Beløbene fordeles som tidligere af Ministeriets Uddannelsesudvalg, hvor Organistforeningen er repræsenteret ved Anders Thorup. Selv om deadline for længst er overskredet, afventer udvalget stadig en udmelding fra SCK, før beløbene kan fordePO-bladet

les. Øremærket til Organistforeningens område drejer det sig nok om ca. 90.000 kr, som vi håber snart at kunne sætte modtagernavne på.

INTERNE UDVALG PR-UDVALGET PR-udvalgets vigtigste opgave er at udgive PObladet, og netop den båd har været udsat for nogen søgang i det forløbne år. Ved sidste generalforsamling var Dorte S. Wihre vores ret nyansatte redaktør, men vi havde allerede da modtaget hendes opsigelse. Det var vi kede af, både fordi samarbejdet tegnede lovende, og fordi vi så hurtigt igen måtte igennem en ny ansættelsesprocedure. Efter den valgte vi at ansætte Filip Graugaard Esmarch, som også havde været med i opløbet i den første ansættelsesrunde. I ham har vi fået en idérig, vidende og energisk redaktør, som vi håber, vi kommer til at beholde! I det nye år er hans arbejdsområde udvidet til også at omfatte opdatering af Organistforeningens hjemmeside. PO-bladet har været igennem en slankning, rent bogstaveligt, da portoudgiften ellers ville blive alt for stor. Det har resulteret i et blad i en knap så gedigen papirkvalitet, men forhåbentlig med det samme gode indhold! Vi har desuden strammet op på annoncepolitikken, både af økonomiske og æstetiske grunde. Egentlig PR-virksomhed udgør kun en yderst beskeden del af udvalgets arbejde. Bladet og hjemmesiden er sammen med formand Anders Thorup vore ansigter udadtil. Overgangen til overenskomsten har gjort hvervning af nye medlemmer mindre nødvendig, da de fleste ser fordelene ved at være organiserede. Vi råder imidlertid over materiale, der kan deles ud til de sidste, der ikke har set lyset (materialet kan rekvireres på sekretariatet). 9


BERETNING 2012

STÆVNEUDVALGET Når denne beretning læses i PO-bladet er nedtællingen til årets stævne i fuld gang. Sidste år var vi i Randers med en afstikker til Mariager, mens vi i år er rykket til det sydfynske, nærmere bestemt til Svendborg. Forud for afviklingen af stævnet er gået mange møder, telefonopringninger og e-mails for stævneudvalget for at få et program tilrettelagt, så der både bliver mulighed for faglig inspiration og kollegialt samvær. Stævneudvalget håber på et vellykket stævne, og vi opfordrer deltagerne til at komme med ideer og inspiration til emner, der er behov for at tage op på næste stævne, eller ideer til steder, der er værd at besøge set med organisters briller. Kom bare frit frem med alle jeres ideer. Stævneudvalget, der består af Susanne Mørk-Jensen, Poul Mørk-Hansen, Helle Zederkof samt Preben Berg, vil gerne inspireres, da arbejdet med det næste stævne går i gang lige efter sommerferien.

KIRKEMUSIKSKOLERNE LØGUMKLOSTER KIRKEMUSIKSKOLE Skolens rektor, Hans Chr. Hein, bruger ordet ’stabil’ om elevtilgangen. I år er der 79 organister, 57 kirkesangere og 7 klokkenister på skolen. Man forventer, at 9 (mod 7 i 2011) består PO-eksamen. 9 (mod 5) får formodentlig kirkesangereksamen og igen 1 klokkenisteksamen. For tiden er der ansat 32 lærere, og der er stadig afdelinger i Tarm, Horsens, Odense og Flensborg. Regnskabet viser et lille overskud i 2011. Det er ikke opnået ved færre aktiviteter – tværtimod! Man har sparet ved at effektivisere skemalægningen. Sammen med de øvrige kirkemusikskoler 10

har man arbejdet med en modernisering af studie- og eksamensplanerne. Ud over de allerede planlagte SCK-kurser, har Hans Chr. Hein gjort sig tanker om et fremtidigt efteruddannelsestilbud: En egentlig videreuddannelse inden for populær musik/rytmisk musik til organister med PO-eksamen. Der er således ’god gænge’ og masser af gåpåmod på kirkemusikskolen i Løgumkloster!

VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE Interessen for at tage en kirkemusikalsk uddannelse er stadig usvækket. Kirkemusikskolen har i øjeblikket 161 studerende i Vestervig, Aalborg og Aarhus, fordelt på 97 organister og 64 kirkesangere, og 15 organister og 4 kirkesangere tog i 2011 afsluttende eksamen. Til at varetage undervisningen er der 10 fastansatte og 42 timelærere. Det økonomiske resultat for 2011 er endt med et lille underskud. Renoveringen af bygningerne i Vestervig er nu tiendebragt med godt resultat. Vestervig Kirkemusikskole har stået for udviklingen af forslag til ny efteruddannelsesstruktur fælles for de tre kirkemusikskoler. Projektet er nu inde i en afprøvningsfase. Samtidig arbejder skolerne på udviklingen af den nye studie- og eksamensplan, der forventes at tages i brug i 2013.

SJÆLLANDS KIRKEMUSIKSKOLE Skolen har rundet de 20 år. Jubilæet blev markeret med en vellykket reception og et jubilæumsskrift. Økonomien er i klar bedring. Efter flere år med underskud udviser regnskabet for 2011 endelig et overskud. Skolen har på nuværende tidspunkt 142 studerende, som fordeler sig på 92 organister, 48 kirkesangere og 2 kirkekorledere. 14 tog PO-eksamen i 2011. Tillykke til vores nye kolleger! Som supplement til den daglige undervisPO-bladet


BERETNING 2012 såvel i Roskilde som i Toreby og på Bornholm. Samarbejdet i Kirkemusikalsk Kompetencecenter er desværre præget af en del afbud fra konservatorierne, hvilket af kirkemusikskolerne opleves som et problem og en svækkelse af dialogen i kompetencecenteret.

Festmiddag på stævnet 2011

ning har skolen gennem de seneste år opprioriteret arbejdet med fællestimer og forskellige typer af koncerter. En del af disse aktiviteter er med til at tegne skolen udadtil, og er samtidig pædagogisk aktivitet. Huset i Allehelgensgade, Roskilde, er efterhånden noget trangt, og man søger nu for alvor efter løsninger på pladsproblemerne – måske et nyt hus at flytte ind i. Det nedlagte Skt. Hans Hospital har været på tale, men det er for stort, hvis ikke andre institutioner vil flytte med, og byens trafikstruktur er heller ikke optimal endnu til den løsning. Husjagten fortsættes altså. Skolen kan glæde sig over et godt samarbejde med Roskilde Stift og Domsogn, Folkeuniversitetet, musikskoler og andre lokale aktører

TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde med alle øvrige parter på det kirkelige arbejdsmarked • Det gælder først og fremmest DOKS, med hvem vi har et yderst velfungerende samarbejde både på sekretariats- og formandsniveau. Vi mødes jævnligt om mange emner lige fra overenskomstforhandlinger i Kirkeministeriet til det nordiske samarbejde. • De øvrige faglige organisationer nævnt under punktet "Formandsmøder". • Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen. • De tre kirkemusikskoler. • CO10 og FTF. På generalforsamlingen vil ovenstående blive suppleret af en mundtlig beretning aflagt af formanden.

INGEN KONTINGENTFORHØJELSE I 2013 Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatser for 2012 fortsættes uændret i 2013. Kontingentforslag pr. måned < 15 timer pr. uge kr. 270,00 15-21 timer pr. uge kr. 300,00 22-31 timer pr. uge kr. 370,00 32-37 timer pr. uge kr. 435,00

PO-bladet

Studerende

kr. 100,00

Pensionister Ekstraordinære

kr. 80,00 kr. 130,00

11


REGNSKAB 2011

12

PO-bladet


REGNSKAB 2011

PO-bladet

13


REGNSKAB 2011

14

PO-bladet


REGNSKAB 2011

PO-bladet

15


REGNSKAB 2011

16

PO-bladet


REGNSKAB 2011

PO-bladet

17


REGNSKAB 2011

18

PO-bladetBRYLLUPSSALME

-

'X VNDEWH DOW L JO GH N UH *XG

= 92

EEE 5 G 5 5 5 5 5 EEE = B 5 5

-

EE GE

-

- - § -

- ǡ

55 EEE B 5:

EE G E 55 5 EEE 5

20

-

5B 5 5 E5 5 EEE E55 5

EE GE

-

55

- ǡ

§ - ǡ § -

ǡ

55:: 5B

5

-

5 !55 5 55 5 B 5 5 5

55 5 5 5 5

-

§ -

5B 5 5 5 B 5 5

-

̺ Ǩ̺

55 : 5 5 5B 5 5 5 5 B5 5

55 5 55 5 B 5 5

5: 5: 55 :

ǡ

tekst: Michael Nielsen melodi: Peter Lindhardt Toft

55 5: 5 B5 5 5 5 B 55 5 E5 5 B 5 5 B

5

!5B 5 5 5 5 E5 E5 5

-

E5

5

-

5B 5 5 5 E5 5

§ - ǡ § -

55 5 55 5 5 55 5

Ǩ

5: 5: 5: 5:

͙Ǥ § ǡ § ǡ ̺ Ǩ̺ § Ǩ ǡ § ǡ § ǡ § Ǩ

͛Ǥ ǡ ¤ ¤ § ǡ Þ ǡ ¤ § ǡ ǡ ¤ ¤ § Ǩ

͚Ǥ ǡ ¤ ¤ § ǡ § Ǥ ǡ Þ § ǡ Þ ǡ ǡ ¤ ¤ § Ǩ

͜Ǥ ǡ ¤ § Ǥ ± ǣ § § ǡ Ǩ

Trykt med tilladelse

PO-bladet


NYHEDER

KORT NYT ANCIENNITET NULSTILLES!

FORSINKET LØNREGULERING

I en artikel bragt i PO-bladet januar 2012 skrev vi, at ”gamle organister” beholder deres opsigelsesanciennitet ved jobskifte inden for folkekirken. Det viser sig nu at være forkert. Sagen drejer sig om overenskomstens bestemmelser om anciennitet i forhold til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse. Kirkeministeriet har over for Organistforeningen præciseret, at ingen overenskomstansatte organister bevarer deres opsigelsesanciennitet ved jobskifte – heller ikke de tjenestemandslignende, der var vant til at gøre dette, før overenskomsten trådte i kraft d. 1. januar 2010. Har man været organist i samme stilling siden 2009 eller tidligere, bevarer man naturligvis den anciennitet, man har optjent. Filip

Kirkeministeriet oplyser, at Multidata ikke har kunnet nå at omlægge til de nye grundbeløb (se PO-bladet nr. 4, s. 36), og at de derfor først omlægger ved anvisningen af maj-lønnen for de bagudlønnede og juni-lønnen for de forudlønnede. Tilsvarende gælder for procentreguleringen. Der vil naturligvis blive foretaget en efterregulering. I lønudbetalingen for april 2012 vil der således ikke være foretaget forhøjelse af lønnen efter den nye reguleringsprocent. Filip

ORGELMUSIK I GRÆNSELANDET Den grænseoverskridende Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig kan i år fejre sit 10-års jubilæum med mere end 130 arrangementer på programmet. Der lægges ud i Løgumkloster Kirke d. 17. juni med Lasse Toft Eriksen ved tangenterne, og festivalen fortsætter helt frem til d. 16. september, hvor der er Jubiläumskonzert i St. Nikolai, Flensborg. Undervejs kan man opleve blandt andre Philip Schmidt-Madsen og britiske Margaret Philips, begge i Haderslev Domkirke. Og i Tyskland eksempelvis en firehændig orgelkoncert i St. Christian i byen Garding. Hele programmet kan studeres på Orgelfestival-sja-sl.com. Filip PO-bladet

FORTSAT DEBAT OM NY UDDANNELSE Debatten om Det Jyske Musikkonservatoriums nye rytmiske kirkemusikeruddannelse fortsætter i blandt andet Kristeligt Dagblad. ”Det er bedre at spille færre stilarter godt end flere stilarter halvdårligt (...). Jeg synes derfor slet ikke, at ’den alment praktiserende kirkemusiker i Danmark skal være i stand til at håndtere et tværsnit af den musik, der dækker de vigtigste funktioner og tjenester’,” citeres professor Ulrik Spang-Hanssen for at have skrevet med direkte henvisning til kirkemusikskolerektor Ivar Mælands indlæg i PO-bladet nr. 4. Citatet gengives af Johannes Konstantin Neergaard (FRIK) i et indlæg i avisen d. 11. april. Neergaard selv mener, at ”det kunne give os en stor, livgivende musikalsk skylle, at unge, nyuddannede musikere – i tråd med tidens trend – ser stort på gamle skel mellem klassisk og rytmisk”. Filip 21


TRÆFSIKKERT KORLEDER-REDSKAB PÅ VEJ Ny database med kornoder til gudstjenesten skal få korlederen til at ramme plet med sit repertoirevalg. Hans Christian Magaard er i færd med at digitalisere FUK’s nodebibliotek. Tekst og foto af Nina Møller, journalist Når skoven falmer trindt om land, kan forløste klange brede sig i kirkekorlederens sind. En arbejdsmæssig lettelse er nemlig på vej: Folkekirkens Ungdomskors (FUK’s) nodebibliotek bliver overført til en ny webdatabase, som korkonsulent og projektleder Hans Christian Magaard siden januar har været ansat til at bygge op. For en organist, der træder sine første orgelsko i en mindre kirke med et kor af utrænede børnestemmer, kan det være en prøvelse at finde velegnede nodesatser. Her kan Hans Christian Magaard få en aura af frelsende engel, når han kommer med en tidlig adventsgave: første tekstrække, i tide til planlægningen af julens heftige repertoire. Vingerne bæres dog også af bibliotekar Helle Kjeldsen og to liturgiske eksperter, som skal stå for den kirkelige kvalitetssikring.

VIDENDELING GIVER NODERNE LIV Projektet kan ses som et kvantespring i det fortsatte arbejde med at gøre FUK’s nodebibliotek tilgængeligt. 22

”Vi vil gerne gøre det lettere for organisterne. De første par og tyve år har nodebiblioteket været lidt af et elfenbenstårn; noderne stod fint lodret på hylder. Men vi vil gerne have, at brugerskaren øges, og at der er mere liv omkring det,” siger Hans Christian Magaard. FUK’s erfaring er, at videndeling skaber udvikling og giver flere medlemmer. Derfor bliver databasen åben for alle, ikke bare for FUK’s 500 medlemmer. Det bliver muligt at søge i databasen efter en lang række kriterier, som i høj grad vil let-

ALSIDIGE SØGEMULIGHEDER I databasen vil man kunne søge på: • Sværhedsgrad • Kortype (lige/blandede stemmer, antal stemmer osv.) • A cappella/akkompagneret • Komponist og arrangør • Udgivelsesår • Titel • Periode (f.eks. adventstiden) • Egnede satser til en given søndag/helligdag • Første og anden tekstrække Der bliver links til direkte (gratis) udskrift af 4-500 satser, som ikke er copyright-beskyttede. Ved de øvrige angives i hvilken nodesamling, satsen findes, eller hvor den kan købes. Nogle kirker har en Copydan-aftale.

PO-bladet


NYHEDER

Projektleder Hans Christian Magaard studerer en kornode fra hylden på FUK’s nodebibliotek.

te korlederens arbejde med at finde den rette korsats. Man vil kunne søge på en lang række kriterier som sværhedsgrad, enkeltsøndage, periode, komponist og arrangør.

FORLÆNGELSE AF KMKC-ARBEJDE Hans Christian Magaard er pensioneret kirkemusiker og har fået projektstillingen i kraft af sin mangeårige erfaring, også som korkonsulent med tilknytning til FUK’s nodebibliotek siden 2010. Han skal nyinddatere de små femtusinde dansksprogede korsatser til gudstjenestebrug. Når 2013 rinder ud, vil den nye database således rumme mellem 30 og 50 korsatser til hver af kirkeårets søndage, eller cirka 2.400 satser per tekstrække. Den nye database kan ses i forlængelse af Kirkemusikalsk Kompetencecenters (KMKC’s) arbejde med repertoirevejledning for organister. Men hvor Kmkc.dk’s “Bag om helligdagen” blot giver et eller to forslag for henholdsvis lige stemmer og blandet kor, vil FUK’s PO-bladet

database give et kvantespring i repertoiremuligheder. ”KMKC’s arbejde er gået lidt i stå, men nu knytter vi til med det her projekt, som foregår i meget tæt samarbejde med dem,” fortæller Hans Christian Magaard. FUK’s nodebibliotek blev grundlagt i 1988 på initiativ af to organister i Aalborg, Orla Olesen og nyligt afdøde Mogens Hybel. For at fremtidssikre biblioteket besluttede organisationens hovedbestyrelse at flytte det til Løgumkloster i 2008, fordi der her var faglige kapaciteter som bibliotekar Helle Kjeldsen og teologiprofessor Eberhard Harbsmeier, der er rektor for Teologisk Pædagogisk Center og initiativtager til Løgumklosters Kirkemusikalske Studiecenter.

I FÆLLES RYTME MED PRÆSTEN Eberhard Harbsmeier lægger vægt på det kirkemusikalske samspil mellem præst og organist, og det er også på et højere plan, hvad det 23


NYHEDER nye projekt sigter imod. For når korlederen kommer på forkant med repertoiret, giver det mulighed for at komme i en mere kvalificeret dialog med præsten om indholdet af gudstjenesten, pointerer Magaard: ”Det bliver lettere at finde og at ramme de helt relevante satser, der passer til netop den søndag, hvor børnekoret skal være med. Og teologerne synes jo, det er nam-nam, hvis tingene hænger sammen.” Derfor kunne man tro, at organister og præster ville valfarte hånd i hånd til FUK’s sommerkurser i Løgumkloster, som til juni kører for tredje år i træk. Herfra er organister vendt hjem fulde af ny inspiration, og mange har meldt tilbage, at der er faldet en ro over deres arbejde, fordi de fik tilrettelagt kormusikken mindst et halvt år frem. Og organisterne må gerne invitere deres præst med, men få har endnu taget den invitation til sig. Her ligger dog den guldrandede vision for, hvordan den nye database kan være med til at

FAKTA OM PROJEKTET • Kirkeministeriets Udviklingsfond har bevilget 250.000 kroner til projektet. • Databasen er designet af Søren Storm Larsen fra Noder.dk. • Allerede i 2009 begyndte arbejdet med at digitalisere FUKs nodebibliotek, men kun i pdf-format med oversigter og forslag. Disse ligger fortsat på Nodebibliotek.dk. • Efter åbning af den nye database i efteråret 2012 vil man fortsat kunne kontakte Hans Christian Magaard og bibliotekar Helle Kjeldsen i FUK's nodebibliotek og få hjælp til at finde og få skannet kornoder, som ikke kan downloades fra databasen.

styrke kirkemusiklivet: at organist og præst finder sammen i en fælles rytme i arbejdet med tekster og musik, så de i sidste ende indgår i et stærkere samspil.

FRITAGELSE FRA HOMOVIELSER SKER LOKALT Ifølge Kirkeministeriet vil kirkefunktionærer have pligt til at deltage i eventuelle vielser af homoseksuelle, medmindre de fritages lokalt. Det bakkes op af Organistforeningen, selvom en række medlemmer kan komme i klemme. Af Filip Graugaard Esmarch En gruppe organister er frustrerede over, at kun præster vil kunne vælge, om de ønsker at medvirke ved kirkelig vielse af personer af samme køn. Lokalt kan kirkefunktionærer af24

tale fritagelse med deres menighedsråd, men det er ikke tilstrækkeligt, mener organisterne. Kirkeministeriet har afholdt flere høringsrunder – første gang i 2010, hvor FPO kortfattet gav sin holdning til kende: ”Der bør ikke være nogen generel undtagelsesmulighed for kirkefunktionærers deltagelse i kirkelige handlinger med henvisning til handlingens karakter eller de deltagende personer (…). Lokalt bør der være mulighed for i særlige tilfælde at aftale fritagelse fra en tjeneste,” hedder det i høringssvaret. PO-bladet


NYHEDER I februar i år har kirkeministerens aktuelle lovforslag været til høring. Her har 42 organister uafhængigt af organisationer pointeret, at lovændringerne er ’uforenelige med kristen ægteskabsforståelse’. ”Skulle sådanne indføres, presses vi ud i en samvittighedskonflikt i vores daglige arbejde. Vi anmoder derfor om (...) at man sikrer kirkemusikeres ret til at blive fritaget for at medvirke,” står der i svaret. En af underskriverne er Inger Marie Riis, der som Organistforeningens tillidsrepræsentant i Helsingør og Københavns Stifter forventer at få henvendelser omkring fritagelsesspørgsmålet. ”Jeg er overbevist om, at nogen vil komme i klemme, for jeg ved, at flere har samme holdning som jeg selv,” begrunder hun. Det vil være forskelligt, hvordan organisterne i praksis vil håndtere situationen, vurderer hun. ”Nogle vil sikkert sætte deres stilling på højkant, og andre vil sige, ’jamen, det er ikke mig, der foretager vielseshandlingen, så jeg lukker øjnene og spiller’,” siger Inger Marie Riis.

måske på seniorarbejdet på bekostning af det børnearbejde, man brændte for. Vores holdning er, at vielse af homoseksuelle ikke er et særligt område, der skal skilles ud fra andre,” siger Anders Thorup. Elsebeth Kvistgaard, tillidsrepræsentant i Viborg Stift, mener derimod ikke, at orgelspil ved vielser af homoseksuelle nødvendigvis hører ind under ’at passe sit arbejde’. ”Vi, som arbejder inden for folkekirken, har en opfattelse af, hvad det er, kirken står for. Når noget går langt ud over den grænse, som jeg for eksempel mener, den står for, så er det ikke noget, der hører under den almindelige ansættelsesaftale,” mener hun. Mens Elsebeth Kvistgaard – og ligesindede – finder det urimeligt, at organister lokalt skal forhandle om “noget, som burde være alles ret”, hæfter Kirkeministeriet sig ved, at det teologiske ansvar er præstens. ”Kirkefunktionærerne vil, uanset om de deler præstens teologiske opfattelse, være forpligtet til at medvirke til, at den kirkelige handling kan gennemføres,” fastslår ministeriet i sit høringsnotat fra d. 8. marts.

ER HOMOVIELSER NOGET SÆRLIGT? Organistforeningens formand, Anders Thorup, uddyber FPO’s høringssvar fra 2010: ”Groft sagt synes vi i bestyrelsen, at som organister er det vores arbejde at spille. Vores opgave består ikke i at komme med personlige vurderinger af, om vi vil spille for homoseksuelle eller for rødhårede. Men hvis nogen virkelig har et problem med det, må man ordne det lokalt,” siger han. Og kan man ikke blive enig med sit menighedsråd, er man nok ansat et forkert sted: ”Der kan være så mange ting, der gør, at man som organist ikke længere føler sig tilpas et bestemt sted. Et nyt menighedsråd satser PO-bladet

KONCERTANMELDELSE PÅ ORGANISTFORENINGEN.DK Lene Gudnason har anmeldt kirkekoncerten/cd’en ”Vintermusik” med spillemandsgruppen Jysk på Næsen. Find den på Organistforeningens hjemmeside under Organistfaget > Koncert. OBS! Har du selv haft en god oplevelse med en koncert i jeres kirke, så send din begrundede anbefaling til po-bladet@organistforeningen.dk.

25


Folkekirkens eŌeruddannelser Løgumkloster Kirkemusikskole Kurser i denne spalte udbydes som led i udviklingsprojektet ”Folkekirkens eŌeruddannelse for Kirkemusikere” og gennemføres med Ɵlskud fra projektmidler.

2 Kirkemusikkurser på Løgumkloster Højskole i samarbejde med Løgumkloster Kirkemusikskole 1.Ͳ7. juli og 7.Ͳ13. oktober. Orgel, sang, m.v.

OrgelimprovisaƟon i gudstjenesten 3 mandage sept.Ͳnov. med bl.a. KrisƟan Lumholdt på Løgumkloster Kirkemusikskole

Babysalmesang, Musikalsk Legestue for 1-3-årige og for 3-6 årige - 3 kurser septemberͲnovember v/ Karin Elkjer

Oplæsning, udtale, mundtlig fremsƟlling 3 fredage i nov. for sangere og korledere på Sjællands Kirkemusikskole

Brugsklaver i rytmiske genrer Fra d. 24. august Ͳ 4 fredage v/ Bjørn Elkjer

Salmer og musik ved kirkehandlinger og særlige gudstjenester 24.Ͳ 25. september og 29. Ͳ 30. oktober på Vestervig Kirkemusikskole Der planlægges følgende IT-kurser : x

Elektronisk nodeskrivning på Sibelius og Finale

x

Visuel kommunikaƟon - layout og billedbehandling

Haydn, Vivaldi og kirkemusikken 17. sept. og 31.okt. 2 foredrag v/ Hans Chr. Hein InspiraƟonsdag i gudstjenesterepertoire 1. oktober v/ Hans Chr. Hein InspiraƟonsdag i repertoire for blandet kor Fredag d. 9. november v/ Hans Chr. Magaard og Hans Chr. Hein

www.kirkemusikskole.dk


Sjællands Kirkemusikskole Sommerkursus i Haslev – højt Ɵl loŌet 25. Ͳ 29. juni. OrgelͲ, sangͲ og klaverͲworkshop. Korprojekt. Foredrag mm Kirkemusikkens dag Torsdag 28. juni kl. 10Ͳ21 i Haslev 5 moduler i moderne komposiƟonsmusik Fra d. 31.august Ͳ 5 fredage med Anders Brødsgaard Mød professor Hans Davidsson I-III Seminardage og mesterkursus i samarbejde med Roskilde Domkirke. Fra d. 17. september Netværksdag for undervisere i Babysalmesang Mandag 17. september v/ AnneͲMeƩe Riis InspiraƟonsdage Ɵl børnekorledelse 2 fredage med Pia Boysen Brugsklaver i mange sƟlarter 8 mandage fra 3. september med Mads Granum

Vestervig Kirkemusikskole Brugsklaver i forskellige sƟlarter - inspiraƟonskursus og undervisning på instrumentet Lørdag d. 15. september i Vestervig v/ Henrik Tjagvad Madsen Musikalsk Legestue for 1-3-årige 18.Ͳ 19. september i Vestervig v/ CharloƩe Møller Børnekor - kom godt i gang mandage: 11. juni, 3. september, 8. oktober og 5. november v/ Margrethe Smedegaard, Vibeke Aarkrogh og Jørgen Kjærgaard Fra fællessang Ɵl Ňerstemmig sang - det enkle voksenkorarbejde mandag d. 22. oktober i Vestervig v/ Erik Sommer Salmedag i Vestervig - kursusdag for organister, kirkesangere, præster og menighedsrådsmedlemmer Lørdag d. 3. november i Vestervig Hent brochurer og Ɵlmeldingsblanket på kirkemusikskolernes hjemmeside

www.kirkemusikskole.dk


ØVEORGEL Et enestående godt orgel til en enestående god pris JOHANNUS

Studio 150: Nyt øveorgel med 28 stemmer og 4 dispositioner: Barok, symfonisk, romantisk samt historisk. Det har 2 manualer og et 30 toners pedalspil, som kan fås i både konkav og lige udgave. Endvidere, 2 Tremulanter 3 Kobler MIDI tilslutning SPECIALPRIS: 29.800,- Kr.

JOHAN NUS S tudio 1 50

Skandinavisk Orgelcentrum Ribevej 38, Ødsted 7100 Vejle

www.kirkeorgel.dk

Tlf.: 75 86 41 00 40 33 10 80


Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30

Få Danmarks højeste rente på din lønkonto Som medlem af Organistforeningen kan du få en lønkonto med Danmarks højeste rente. Vælg en bundsolid bank, som har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige.

SÅDAN FÅR DU 5% PÅ DIN LØNKONTO

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på din lønkonto og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine penge hver eneste dag, også når du ikke bruger dem.

Online: Gå på lsb.dk/co10 og vælg ’book møde’. Så kontakter vi dig, så du kan få mere at vide om, hvad det betyder at få Danmarks højeste rente på din lønkonto.

Ring:

For at få den høje rente skal du være medlem af Organistforeningen, have afsluttet din uddannelse – og du skal samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit realkreditlån, som du ikke behøver at pytte, før du lægger lånet om. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og services. Vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke. Rentesatserne er variable og gældende pr. 13. februar 2012.

Ring til os på 3378 1906


Nordens Tone Sange og viser fra alle de nordiske lande sunget på originalsprogene Nordens Tone er et orkester, der med udgangspunkt i nordens viser og sange udforsker krydsfeltet mellem jazz, viser og folkemusik på en utraditionel og nyskabende måde, og derigennem forsøger at indfange en særlig nordisk lyd eller ”tone” I spidsen står den unge dansk/norske grammyvindende sangerinde Jullie Hjetland, som mester og synger på alle de syv nordiske sprog. Hendes baggrund er folkemusikken, og i mødet med de tre erfarne jazzmusikere som udgør resten af ensemblet, skabes der ny, anderledes og velklingende musik.

Alle sangene har en blå undertone af melankoli i sig, og Jullie Hjetland går helt ind i dem og synger dem indefra og ud. Hun bakkes indfølt og lyttende op af musikerne, og tilsammen bliver resultatet særdeles tilfredsstillende og stemningsfuldt Vejle Amts Folkeblad Trods de mange sprog bæres projektet af en stor sammenhængskraft, som fylder hjemmet med én stor nordisk stemme. Fyens Stiftstidende Jullie Hjetland kan synge på alle nordiske sprog, og hendes stærke vokal bliver flot akkompagneret af de tre musikere, der nænsomt, ja nærmest stilfuldt og elegant, diskret støtter sangerindens smukke fortolkninger uanset hvilket sprog hun synger på. Rootszone.dk Musikken fra Nordens Tone passer både i lyd og stemning og fremførelse eminent til kirkerummet. Niveauet er højt som Babelstårnet, den kvindelige forsangers sans for nordisk sprog som taget ud af Apostlenes Gerninger kap. 2. og der er ånd i enhver tone som var det på Pinsedag. Derudover går man fra koncerten med en rigtig god fornemmelse af kernen i den rendyrkede, nordiske tone. Ulrik Dige, sognepræst Glud-Hjarnø

Kontakt og info: www.nordenstone.dk


Koncerter af alle slags og i alle prislag - vælg i ro og mag!

Ǥ Ǥ 107 udbydere med 293 koncertforslag sselvelv B estil gratis NYHEDSBREV på hjemmesiden! Eller præsentér dig selv på siden i ét år med foto,

lydprøve og op til 5 koncertforsl ag for kun 775 kr. Ring 8626 0023 / mail postmaster@ kirkekoncert.dk


2 vigtige nyheder med nyhedsrabat SALMER OG SANGE i skole og kirke 2 NU KOMMER Satsbogen med klaver/orgelsatser og becifringer Pia Boysen og Margrethe Enevold

Børnekor i poesi og bevægelse 3 Salmer og sange for 2 og 3 lige stemmer, metodisk stof m.m. Pris kr. 305,00 Indtil 30. juni kr. 255,00

Kr. 570,00 Indtil 30. juni kr. 480,00 Bed om tilbud på korsæt af FUK-noder Læreplanmaterialer Dansk Sang og meget andet

NODEhandleren Lunikvej 26 C . 2670 Greve . 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk . www.nodehandleren.dk


ANMELDERROSTE ORGELSAMLINGER

OXFORD SERVICE MUSIC FOR ORGAN MAN AND PED. BOOK 1-3 MANUALS ONLY BOOK 1-3

Anne Marsden Thomas har i 2 x 3 bind samlet 500 års orgelmusik i et appetitligt format. “Denne udgivelse fortjener den absolut bedste anbefaling...” PO-bladet 2/2012

SONNTAGSORGEL

ORGELMUSIK ZUM EIN- UND AUSZUG

Ny serie fra Bärenreiter med lettere orgelmusik til gudstjenesten. Hæfterne er også ideele til undervisningsbrug.

Meget omfattende samling med ca. 140 kompositioner (præludier, fugaer, toccataer og versetter) fra det 17. og 18. århundrede.

Flere bøger i serien på vej...

Alle stykker er sorteret efter toneart og bogen er dermed praktisk anvedelig når der skal findes musik til gudstjenesten.

VOL 1-2 BOOK 1-2

KUN 119,00 stk.

BOOK 3

KUN 139,00 stk.

ORGANO PLENO

VOL. 1 - FESTLICHES, FUGE, TRIO VOL. 2 - MEDITATIVES, PASTORALE

KUN 114,00 stk.

PRIS

389,00

NYE ORGELUDGIVELSER HYMN MINIATURES 2

LITURGICAL JAZZ

28 PRACTICAL SETTINGS FOR THE CHURCH YEAR

20 SWINGLY PIECES FOR ORGAN

Lasse Toft Eriksen 20 jazzede stykker for orgel Messe for nu trompet og orgel af den afdøde australske

Rebecca Groom te Veldes opfølger til successen Hymn Miniatures 1. Indeholder 28 små praktiske arrangementer der tager udgangspunkt i velkendte salmemelodier. VOL. 2

oghyldest organist Rosalie Dennekomponist messe er en til den og giv danskeBonighton. komponistTag Vagnchancen Holmboe gudstjensten et strejf afaf100Jazz. og komponeret i anledning året forPRIS hans fødsel. Satserne Sanctus 179,00 og Agnus Dei er for orgelsolo og velegnede til gudstjenestebrug.

KUN 149,00

NU OVER 2500 ORGELTITLER PÅ LAGER LYNHURTIG LEVERING BESTIL ONLINE - OPRET KONTO NU

Pris 179,00

SCAN QR-KODEN PÅ DIN SMARTPHONE OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

,42(**$-Û' 1Û!14& %.1Û.1(&(- +$1

1'42Û,42(*

Û

-.#$1 #*

TORVEGADE 60 . 6700 ESBJERG . TLF 86136655 . INFO@NODER.DK


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 2, 2012, side 34. Teksten ligger også på Organistforeningen.dk under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og evt. rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se Organistforeningen.dk).

ORGANIST TIL VARNÆS KIRKE, AABENRAA PROVSTI, HADERSLEV STIFT VARNÆS SOGN søger en organist pr. 1.07.12, der vil være med til at sætte sit præg / have indflydelse på musiklivet i sognet. ORGANISTEN ARBEJDSOPGAVER er: - medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger. - medvirke ved særlige gudstj. så som høst og lysgudstj., - gudstj. i forbindelse med skole- børnehave og kirkesamarbejde - planlægge kirkekoncerter. - lede børnekor - lede babysalmesang m.m. VI FORVENTER at du - har en musikalsk uddannelse eller er på vej - er engageret og i samarbejde med menighedsrådet vil være med til at fortsætte det gode musikliv i sognet. - kan indgå i et konstruktivt samarbejde med kirkens øvrige personale - har lyst og evner til at arbejde med børn og unge.

34

VARNÆS SOGN har ca. 1200 indbygger. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelse. STILLINGEN er på 19 timer pr. uge. ANSØGNINGEN sendes til: Kirsten Krogh, Smedegade 14, Varnæs, 6200 Aabenraa. ANSØGNINGSFRIST: Tirsdag den 22. maj 2012 SAMTALER forventes gennemført i uge 22 .

PO-bladet


STILLINGER

ORGANIST TIL THYREGOD OG VESTER KIRKER, GRENE PROVSTI, RIBE STIFT STILLINGSTØRRELSE: 32 timer ugentlig. Ledig 1.7.2012 STILLINGEN omfatter bl.a. - medvirken ved gudstjenester, kirkelige handlinger og plejehjemsgudstjenester - ledelse af børne- og ungdomskor samt korskole - planlægning og gennemførelse af kirkekoncerter og musikgudstjenester - medvirken ved sognearrangementer - medvirken ved skole-kirke-samarbejde SOGNENE Der bor ca. 2500 mennesker i de to sogne på en egn med et rigt folkeligt liv. Thyregod og Vester Menighedsråd lægges sammen til ét menighedsråd med virkning fra 1. søndag i advent 2012. ORGLERNE Thyregod Kirkes orgel: Bruun og sønner, årg. 72, renoveret og udbygget i 2007, 2 manualer + pedal, 12 stemmer. Vester Kirkes orgel: Bruno Christensen, arg. 99, med 1 manual + pedal, 6 stemmer. VI FORVENTER, at du - er uddannet organist - har forståelse for musikkens rolle i gudstjenesten - har lyst til og gerne erfaring med at arbejde musikalsk med børn og unge - er engageret, fleksibel, udadvendt og har gode samarbejdsevner

Se overenskomsten på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. En pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet kan komme på tale, hvis menighedsrådene indgår aftale herom med andre ansættelsesmyndigheder. Der er 3 måneders gensidig prøvetid. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådenes kontaktpersoner Jens Hagelskjær. Vester Menighedsråd, tlf. 7573 6072, og Henning Iversen, Thyregod Menighedsråd, tlf. 7573 1720. ANSØGNING sendes til formanden for Thyregod menighedsråd Inge-Lise Dinsen, Vesterlundvej 72, 7323 Give, eller til e-mail: ild@altiboxmail.dk.. ANSØGNINGSFRIST: Torsdag den 10. maj 2012. Samtaler og prøvespilning finder sted i uge 20 og 21.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR I henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

PO-bladet

35


STILLINGER

ORGANIST TIL BINDSLEV OG SØRIG KIRKER, HJØRRING NORDRE PROVSTI, AALBORG STIFT STILLINGEN som organist ved Bindslev Kirke og Sørig Kirker er ledig og ønskes besat pr. 15. juni eller efter aftale. VI ØNSKER EN ORGANIST: • som kan understøtte de kirkelige handlinger med musik af høj kvalitet • som vil arrangere et antal koncerter • som vil akkompagnere til et aftalt antal sogneaftener og andre arrangementer i begge sogne • som vil bidrage med inspiration og musikalitet til konfirmandundervisning og minikonfirmandeftermiddage • som kan arbejde selvstændigt og indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab VI TILBYDER • en stilling på 26 t. pr. uge med mulighed for 31 t. pr. uge efter aftale (f.eks. med opbygning og varetagelse af børnekor) • levende og aktive menigheder med en god kirkegang • almindelige folkekirkelige forhold • gode og åbne arbejdsforhold med præst og menighedsråd • et Bruno Christensen-orgel fra 1970 med 8 st. (Bindslev) • et Jensen og Thomsen-orgel fra 1995 med 15 st. (Sørig)

Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Løn- og ansættelsesvilkår for en kirkemusiker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. ANSØGNINGEN med relevante bilag sendes på mail til mos.45@hotmail.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådene i hænde senest mandag den 21. maj kl. 15. ANSÆTTELSESSAMTALER samt prøvespil forventes at finde sted i uge 23. Menighedsrådene vil indhente referencer.

Kontaktperson Mona Jensen: tlf. 2160 8548. Sognepræst Kenneth Berg: tlf. 9893 8550. Se også nærmere på: www.bindslevpastorat.dk LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet organist i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor

36

PO-bladet


STILLINGER

ORGANIST VED SØNDER BJERT KIRKE, KOLDING PROVSTI, HADERSLEV STIFT STILLINGEN som organist ved Sønder Bjert Kirke bliver ledig til besættelse 1. september. Stillingen er på 31 timer. Der bor ca. 2500 i sognet. Vi har et aktivt kirkeliv. Der er tradition for at bruge mange frivillige i gudstjenesten, og der synges både nye og gamle salmer. VI ØNSKER derfor en organist, der både mestrer det rytmiske og det klassiske repertoire. Uddannelseskravene er ikke specifikke. Se stillingesopslaget i sin fulde længde på sognets hjemmeside, www.sdrbjertkirke.dk, eller på Organistforeningen.dk.

PO-bladet

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Der vil være tre måneders prøvetid. YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås ved henvendelse til sognepræst Tine Illum, tlf. 75572090, mail ti@km.dk, eller menighedsrådsformand Arne Friis, tlf. 20154797, formandbjert@gmail.com. ANSØGNING SENDES senest søndag den 20. maj til formandbjert@gmail.com eller til Sdr. Bjert Menighedsråd, Agerland 13, 6091 Bjert, mærket ”ansøgning”.

37


MEDLEMSNYT

DØDSFALD

HUSKESEDLEN

• Mogens Axel Hybel, Nørresundby, er død den 13. februar 2012

OPDATER DIN ADRESSEBOG

NYE MEDLEMMER • Jens Bøgestrand, Søgårdsvej 12, 8800 Viborg (ansat ved Daugbjerg kirke)

UDNÆVNELSER • Susanne Elbæk,Holsted, er ansat ved Nr. Bjert kirke, Haderslev Stift, pr. 1.3.2012

RUNDE FØDSELSDAGE • Hans Dammeyer, Brabrand, Skjoldhøj kirke, 50 år den 3. maj • Bente Lind Bliksted, Snedsted, Hørdum og Skyum kirker, 50 år den 3. maj

JUBILÆUM • Jørgen Nielsen, Hjulby kirke, fejrede 40 års jubilæum den 18. marts 2012, hvor menighedsrådsformanden overrakte ham Hendes Majestæt Dronningens Fortjenstmedalje i sølv Annonce

T

ekst, melodi og enkelhed er i fokus på denne CD. Margit Bavnhøj synger salmer på dansk uden instrument ledsagelse.

Ved overgangen til 2012 skiftede FPO navn til Organistforeningen, og hjemmesiden fik adressen Organistforeningen.dk. I samme forbindelse er der også lavet mailadresser, der passer med det nye navn: • sekr@fpo.dk hedder nu sekr@organistforeningen.dk • fpo@fpo.dk hedder nu post@organistforeningen.dk • cbm@fpo.dk hedder nu cbm@organistforeningen.dk • po-bladet@fpo.dk hedder nu po-bladet@organistforeningen.dk Hvis du har mailadresserne indkodet i en elektronisk adressebog, bør du ændre adresserne til de nye adresser, så tingene passer sammen.

TJEK DINE OPLYSNINGER Vi mangler en del e-mail-adresser på Organistforeningens medlemmer, så tjek om vi har registreret de rigtige oplysninger om dig i medlemsfortegnelsen under “For medlemmer” i den sorte bjælke øverst på Organistforeningen.dk.

OPSLAGSTAVLEN

www.danskbogforlag.dk www.bethesdas.dk

Vi har ikke modtaget noget til opslagstavlen denne gang. Men måske har du noget på hjerte? Du kan fortælle andre FPOmedlemmer om spændende ting, du går og laver inden for – eller affødt af – dit virke som organist. Eller om dit initiativ til et samarbejde. Eller…? Skriv til po-bladet@organistforeningen.dk.

38

PO-bladet


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

(FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER) Kløvervej 28 A, 7190 Billund Tlf.: 7665 9560. Fax. 7665 9563 Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organistforeningen.dk / www.fpo.dk Postgiro: 400 0935 Sekretariatsleder: John Poulsen, e-mail: post@organistforeningen.dk Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen, e-mail: sekr@organistforeningen.dk Konsulent: Carsten Bech Madsen, e-mail: cbm@organistforeningen.dk, tlf.: 2327 8953

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk Næstformand Helle Zederkof Vedøvej 1, 8560 Kolind Tlf.: 2445 6236 E-mail: hellez@mail.tele.dk Kasserer Kenn Therkelsen Brandsgårdsvejen 14, 3730 Nexø Tlf.: 2960 0683 E-mail: kenntherkelsen@yahoo.com Sekretær Poul Mørk-Hansen Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede Tlf.: 7577 0775 E-mail: moerk-hansen@tdcadsl.dk Øvrige medlemmer Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf.: 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER Inger Marie Riis, tlf.: 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk ROSKILDE OG LOLLAND­FALSTER STIFTER Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 E-mail: bjergkvist@stofanet.dk FYENS STIFT Tillidsmandsfunktionen varetages af konsulent Carsten Bech Madsen, tlf.: 2327 8953 E-mail: cbm@organistforeningen.dk VIBORG STIFT Nils Henrik Wyke, tlf.: 9712 7787 / 9721 5341 E-mail: nh.wyke@adr.dk Inge Marie Andersen, tlf.: 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk Elsebeth Kvistgaard, tlf.: 2012 8236 E-mail: elsebeth@lukana.dk ÅRHUS STIFT Christian Holdensen, tlf.: 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@fibermail.dk Jan Ole Christiansen, tlf.: 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf.: 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV STIFT Henriette Hoppe, tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Mette-Lise Skov Bennedsgaard, tlf.: 7556 5188 E-mail: mlsb@stofanet.dk Maren Frost Nielsen, tlf.: 2828 6226 E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk AALBORG STIFT Susanne Mørk-Jensen, tlf.: 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: smj@sandborg.dk Annette Bæk, tlf.: 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk Jens Erik Rasmussen, tlf.: 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

Susanne Mørk-Jensen Bønfeltvej 16, 9510 Arden Tlf.: 9664 5464 / 40 96 93 54 E-mail: smj@sandborg.dk

PO-bladet

39


Returadresse/Afsender: Organistforeningen, Kløvervej 28A, 7190 Billund Foto: Tom Bjornstad / Wikimedia Commons

KUN ORGELBRUSET UDEBLEV

Her er lidt godt for øjet fra Norderhov Kirke, Ringerike, Norge. Bortset fra nationaliteten har orglet næppe nogen forbindelse til anekdoten, som vores egen Henrik Strøm, organist ved Abilgård Kirke, Frederikshavn, her videregiver: ”Følgende historie er gengivet efter en kollega, hvorfor mindre væsentlige detaljer som tid og sted fortoner sig i det uvisse – dog skulle historien være ganske sand og udspille sig hos vort norske broderfolk. I en af de store norske kirker var der en organist, som yndede at indlede salmen efter prædiken med et kraftigt forspil. For at fuldende sit spil velsignede han ofte disse forspil med, i samme øjeblik som fingre og fødder ramte tangenterne, at slippe de under prædikenen opsamlede tarmgasser. En skæbne-

svanger søndag morgen havde organisten dog helt glemt at starte orglets blæser, hvorved orgelbruset udeblev – det gjorde organistbruset til gengæld ikke!” Citatet er fra den åbne Facebook-gruppe ”Organister i Danmark”, hvor mange organister udveksler dette og hint af både seriøs, informativ og munter karakter. Skulle man have appetit på flere gode grin, kan man øverst på gruppens side klikke på ”Docs” og derfra videre til dokumentet ”Underlige oplevelser på orgelbænken”. PO-bladet tager gerne idéen op og opfordrer læserne til at indsende deres egne pudsige tildragelser til po-bladet@organistforeningen.dk. Tekst: Filip Graugaard Esmarch