Opwekking Magazine 668

Page 1

OPWEKKING OKTOBER 2021 - NR. 668

M

A G

BEKERING IS EEN BESLISSING KEES GOEDHART ZANDVERHALEN INTERVIEW MET AAD PETERS OVERTUIGEN OF GETUIGEN? PAMELA PRINCE KWETSBAAR EN KRACHTIG HANS ALBLAS

A

Z I N E


advertentie

NU IS DE TIJD ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021

BARNEVELD, MIDDEN NEDERLAND HALLEN Ontdek inspirerende verhalen van vervolgde christenen, Ron van der Spoel & sprekers uit o.a. Irak. Kom naar het middag- of avondprogramma. Ook online te volgen via de livestream.

Kies jouw ticket en meld je aan op:

OPENDOORS.NL/DAG

Wee snel bs er ij!


REDACTIONEEL

Colofon Oktober 2021 61e jaargang Nr. 668 Opwekking Magazine is een uitgave van Stichting Opwekkingslectuur en verschijnt 11 keer per jaar Stichting Opwekking Ruitenbeek 16, 3881 LW Putten 088 35 26 700 info@opwekking.nl www.opwekking.nl

Redactie: (redactie@opwekking.nl) Eindredactie: Carina Bergman en Joyce de Jongh Hoofdredactie: Ruben Flach Redactie: Henk Dik, Kees Goedhart, Harry Zijlstra Vormgeving: Bernard van den Berg Drukwerk: Vellendrukkerij BDU, Werkendam Advertenties BDU Vakmedia, Roel Abraham T: 06-5427 74244 E: r.abraham@bdu.nl Opwekking is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties

Beweging De inhoud van dit magazine werd voorbereid in de zomer, in een tijd van rust. Liever gezegd: schijnbare rust, want hoewel we allemaal wel een paar weken vrij namen, lag het werk niet stil. De voorbereidingen van de volgende Pinksterconferentie zijn al in volle gang, zoals Ruben schrijft in zijn Persoonlijk (pagina 19). En begin augustus vond in Amerika de Global Leadership Summit plaats, waarna er bij Opwekking gestart is met de vertaling en voorbereiding van de Nederlandse GLS. Op pagina 16 lees je op welke Nederlandse locaties die plaatsvinden én hoe je zelf een locatie kunt hosten. Breng je eigen netwerk in beweging!

Dynamiek De zomertijd brengt rust maar ook inspiratie en nieuwe ideeën. Het lijkt alsof alles stilstaat maar juist doordat we afstand nemen, ontstaat er een nieuwe dynamiek. De expositie Zandverhalen in Elburg is er een mooi voorbeeld van (pagina 20). De beelden zijn uitgesneden uit zand en daarna gefixeerd – het is letterlijk een permanente tentoonstelling. Maar de zandsculpturen verbeelden een grote dynamiek – Gods dynamiek. Hij schept, Hij spreekt, Hij redt, Hij brengt een beweging op gang. En als bezoeker kun je geïnspireerd raken door deze Bijbelverhalen – je denken wordt in beweging gebracht.

Fotografie Adobe Stock, tenzij anders vermeld Foto cover: Eljee Bergwerff Editie voor mensen met leesbeperking

De zomertijd brengt rust maar ook inspiratie en nieuwe ideeën

Opwekking Magazine is ook verkrijgbaar in gesproken vorm. Info: CBB, T: 034 15 65 499 W: www.cbb.nl Abonnementen en Financiën Opwekking Magazine is, gedrukt en online, gratis beschikbaar voor Vrienden van Opwekking. We bieden het blad gratis aan, maar natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het produceren van het blad. De kosten worden gedekt door (periodieke) giften van Vrienden van Opwekking.

Beweging zit er ook in bekering. “Bekering is een combinatie van een innerlijke beslissing, en van daden die daaraan beantwoorden,” schrijft Kees Goedhart in het openingsartikel van dit magazine, op pagina 6. “Het is een daad van je wil.” En het mooie is: als een mens zich oprecht bekeert, komt God daarop altijd ook in actie: Hij laat ons wedergeboren worden! Dus neem een kop koffie en ga lekker zitten met dit blad… en sta open voor de Heilige Geest om dingen in beweging te zetten.

Stichting Opwekking is voor het uitvoeren van haar opdracht afhankelijk van God en van haar trouwe

De redactie wenst je veel leesplezier!

achterban, door wat we ontvangen in gebed, medewerking en giften. In dankbaarheid zien we hoe God keer op keer vermenigvuldigt wat we ontvangen. Wil je ons werk steunen met een gift? Alvast hartelijk dank! Voor meer informatie kijk op www.opwekking.nl/word-vriend Giften: Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL52 ABNA 0477 7744 82

3


Inhoudsopgave

06

Bekering is een beslissing Bekering is iets moois, een unieke combinatie van een innerlijke beslissing en daden die daaraan beantwoorden. Vanaf dat moment ga je meer lijken op de mens zoals

06

je bedoeld bent door de Schepper.

12

Rob Radosti: een satanist ontmoet Jezus

Rob Radosti had vroeger een altaar voor satan in zijn huis staan. Totdat hij twintig jaar geleden een levensveranderende ontmoeting met Jezus had.

20

Zandverhalen In Elburg worden Bijbelverhalen verteld door middel van prachtige, gedetailleerde zandsculpturen. Initiatiefnemer Aad Peters: “Of de

12

Bijbelverhalen waar zijn of niet laten we aan het oordeel van de bezoeker over.”


24

Overtuigen of getuigen?

20

In gesprek met ongelovigen kunnen we geneigd zijn om de ander te willen overtuigen van het evangelie. Maar als we de Heilige Geest de ruimte geven, wordt ons getuigenis veel krachtiger.

30

Kwetsbaar en krachtig We vinden het vaak moeilijk om eerlijk te zijn over onze worstelingen en zwakheden. Liever wekken we de indruk dat we succesvol en gelukkig zijn. Paulus gaat hier lijnrecht tegenin.

24 En verder 03 Colofon 03 Redactioneel 09 Frisse kijk - Marja Verschoor-Meijers 10 Aanbevolen media 17 Bijbelstudie - Kees Goedhart 18 Opwekking Nieuws 19 Persoonlijk - Ruben Flach 28 Nieuws 29 Agenda 35 Uitgevogeld - Henk Stoorvogel

30


BEKERING IS EEN BESLISSING KEES GOEDHART EN JOYCE DE JONGH

‘Het beeld zit er al in, je hoeft alleen de rest maar weg te halen…’

Volgens de beroemde schilder-beeldhouwer Michelangelo zou beeldhouwen helemaal niet zo moeilijk zijn. “Het beeld zit al in de steen, je hoeft alleen de rest maar weg te halen”, zou hij hebben gezegd. In zijn serie beelden ‘De slaven’ is dat duidelijk te zien: in vier enorme marmeren blokken zijn onvoltooide mannenfiguren te zien. Het lijkt of ze zich proberen los te worstelen uit het steen. De rest hoeft alleen nog maar te worden weggehakt. De beelden waren oorspronkelijk bedoeld voor een pauselijk mausoleum, maar werden nooit afgemaakt. Toch zijn de beelden ook nu nog mooi, je ziet al de figuren die Michelangelo voor ogen had. Daarmee zijn ze ook een mooie illustratie voor wat bekering inhoudt: een mens die zich losmaakt van alle last en de zonde die hem verstrikt (Hebreeën 12:1), van alles wat hem afhoudt om te zijn zoals hij door de Schepper bedoeld is: een vrij

onder tranen naar voren komen in een samenkomst. Mede door deze misvatting wachten mensen soms op een bepaald ‘gevoel’ om zich te bekeren. Maar iemand kan erg ontroerd zijn en toch niet in Bijbelse zin bekeerd zijn.

mens, naar Gods beeld en gelijkenis geschapen.

leven. Je verandert van koers, je maakt als het ware een ommezwaai van 180 graden.”

BESLISSING Bekering is een daad van je wil. Het heeft niet zozeer te maken met emoties, maar met een beslissing. Toch lijkt het soms of bekering een zaak is van onze gevoelens, omdat zondaren

6

Bijbelleraar Derek Prince omschrijft bekering als volgt: “In het Oude Testament betekent het Hebreeuwse woord voor bekering ‘omdraaien’, ‘omkeren’ of ‘terugkeren’; het richt zich op het (zichtbare) gedrag. Het Griekse woord dat in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, betekent letterlijk ‘van gedachten veranderen’. Bekering is dus een combinatie van een innerlijke beslissing, en daden die daaraan beantwoorden. Iemand die zich bekeerd heeft, probeert vanaf dat moment naar Gods maatstaf te leven, ongeacht de omstandigheden en de consequenties. Je verruilt jouw oude leven voor Gods nieuwe manier van

NIEUW LEVEN Bij Johannes de Doper stond bekering centraal in de prediking. Hij zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen


PINKSTERCONFERENTIE

Bij het woord bekering denken velen al snel aan het straffende, opgeheven vingertje. Bekeer je, of anders…! Maar bekering is juist iets heel positiefs: je gaat meer lijken op de mens zoals je bedoeld bent door de Schepper.

(Mattheüs 3:2). Ook Jezus en de apostelen riepen zondaren op zich te bekeren (Lukas 5:32, Handelingen 2:38). God bekeert ons niet; dat moeten wij doen. God gaf zijn Zoon, Jezus Christus, als een zoenoffer voor al onze zonden. Hij vergeeft gegarandeerd iedere zondaar die zich bekeert van zijn zonden (zie 1 Johannes 1:7-9). Bekering is bij Johannes niet alleen ‘je afwenden van een zondig leven’, maar ook: je keren tot een nieuw leven in Christus. In Mattheüs 3:8 zegt hij: Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Vrucht dragen wijst impliciet op een relatie (zie Johannes 15 over het beeld van de wijnstok en de ranken). Bekering is niet met veel inspanning proberen wat goede daden te doen, maar vanuit je nieuwe leven met Jezus wordt zichtbaar dat je gekozen hebt voor God en dat je nu leeft naar de wetten van Gods koninkrijk.

WEDERGEBOORTE Als een mens zich oprecht bekeert, volgt daarop altijd een daad van God: Hij laat ons wedergeboren worden. Johannes 1:12 zegt:

Allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

De bekeerde mens mag nu gaan leven vanuit die nieuwe status: kind van God In Johannes 3 benadrukt Jezus tot drie keer toe de noodzaak van wedergeboorte om het koninkrijk Gods te kunnen zien. Hij zegt: ‘Als iemand niet wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.’ Het Griekse woord dat vertaald is met ‘opnieuw’ of ‘wederom’ betekent letterlijk ‘van boven’ en ’geboren uit de Geest’. Door bekering wordt een mens, die vroeger zondaar was, een kind van God. Hij is een nieuwe schepping (2 Korinthe 5:17) en een burger van het hemelrijk (Filippenzen 3:20). De bekeerde mens mag nu gaan leven vanuit die nieuwe status: kind van God. Er is maar één manier waarop iemand wedergeboren kan worden, namelijk door Jezus Christus aan te nemen. Als iemand door geloof zijn hart voor Hem opent, Hem uitnodigt in zijn

7


leven te komen en Jezus’ heerschappij over zijn leven aanvaardt, dan brengt de Heilige Geest de wedergeboorte tot stand.

BEITELWERK Hoewel een nieuwe schepping nog kan zondigen (en dat waarschijnlijk ook nog wel eens zal doen) mag hij zich toch kind van God noemen. Wie zich heeft bekeerd tot God is een kind van God en dat is echt geen geestelijke hoogmoed! Na deze (eerste) bekering tot God volgt er een heiligingsproces waarin mensen verder toegroeien naar hoe God hen bedoeld heeft. In dat proces bekeren mensen zich van verkeerde gewoonten, karaktereigenschappen, verslavingen, onbijbelse gedachten enzovoort (zie ook Openbaring 2:5). Dat is het ‘beitelwerk’ van de Heilige Geest om het beeld van Jezus Christus in ons steeds meer zichtbaar te maken, net zoals Michelangelo aan zijn ‘slaven’ werkte. Soms wordt er dan ook onderscheid gemaakt tussen ‘zonde’ en ‘zonden’. Het eerste (zonde) zou dan de menselijke hartsgesteldheid zijn die tegen God rebelleert en die weigert God te erkennen. Vanuit deze ‘zonde’ komen allerlei verkeerde daden voort: zonden. Bekering begint ermee dat iemand zijn rebellie (zonde) tegen God opgeeft en vervolgens in een heiligingsproces ook afrekent met zijn verkeerde daden (zonden).

WEERSTAND Soms komen mensen in paniek bij mij (Kees) om voorbede. Ze hebben last van ‘zondige gedachten’. Ons verstand ontvangt voortdurend informatie uit allerlei bronnen. Er zijn goede en slechte bronnen en ons verstand moet deze informatie filteren. Zo kan ook een onreine gedachte binnenkomen, maar pas als de begeerte bevrucht wordt, baart zij zonde (Jakobus 1:14). Het geloof in Jezus Christus bewaart ons niet voor verzoekingen of begeerten, maar het heeft de autoriteit daarvan weggenomen, zodat wij er niet op in hoeven te gaan. Verzoeking of begeerte is dan ook niet het werkelijke probleem. Ook Jezus werd verzocht, maar Hij rekende meteen af met elke begeerte. Ook wij mogen geestelijke autoriteit nemen, vanuit gehoorzaamheid aan

8

Het thema van de Pinksterconferentie 2022 is DIEP GERAAKT en is gebaseerd op deze prachtige gebeurtenis in Jeruzalem, zoals beschreven in Handelingen 2:37-39: En toen zij dit hoorden, werden zij DIEP in het hart GERAAKT en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. In de komende maanden staan we stil bij de verschillende aspecten van deze Bijbeltekst, om nu al biddend toe te leven naar de conferentie.

Jezus en onze onderworpenheid aan Hem, én weerstand bieden. Jakobus 4:7 zegt: Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel dan zal die van u wegvluchten.

THUISKOMEN Een prachtig voorbeeld van bekering vinden we in de gelijkenis van de Verloren Zoon (Lucas 15:11-32). De jongste zoon wil weg bij zijn vader en vertrekt naar een ander land. Het is opvallend dat de vader hem niet tegenhoudt. De zoon is verantwoordelijk voor zijn eigen keuze. Hij kiest voor de wereld, maar voor wie je kiest, door die word je geholpen. De wereld helpt hem dan ook prompt van zijn geld en goed af! Als de zoon berooid bij de varkens zit, neemt hij een besluit: Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan (vs 18). Dat was zijn innerlijke beslissing. Daarna zet hij die beslissing om in een daad: En hij stond op en keerde naar zijn vader terug (vs 20). Deze twee aspecten samen laten zien wat bekering inhoudt. Elk mens is weggelopen bij God en woont ‘in een ver land’. Hij moet stoppen met waar hij mee bezig is en de weg teruggaan naar God. De Vader wacht met open armen op ons! •


MARJA VERSCHOOR-MEIJERS

FRISSE KIJK OP OUDE WAARHEDEN

Bedenk de dingen… ‘Mijn gedachten zijn niet altijd goed en vriendelijk’, schreef ik een tijdje terug op mijn blog. Een ontboezeming waarvan de lezers misschien zouden kunnen schrikken. Maar goed, ik kan maar beter gewoon toegeven dat niets menselijks mij vreemd is en dat ik soms merk dat er ergernis is of wantrouwen of een stukje negativiteit in mijn denken. Ik vermoed dat het wel herkenbaar is. Met regelmaat kom ik namelijk mensen tegen die worstelen met hun gedachten, met de maalstroom waarin ze zich meegesleurd voelen. Of dat nu overdag, voor het slapen gaan, midden in de nacht of bij het eerste ochtendgloren is. Persoonlijk ervaar ik het als een enorme vertroosting dat God mijn gedachten kent én begrijpt, ja ook die minder mooie dingen. De psalmist schreef: U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten (Psalm 139:2).

God kent én begrijpt mijn gedachten, ja ook die minder mooie dingen. Dat wil trouwens niet zeggen dat we onze gedachten altijd maar de vrije loop kunnen laten gaan. Integendeel, de Bijbel zegt dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken en dat we kunnen leren goede gedachten te koesteren. Daarmee sturen we tegelijkertijd negatieve, dwingende, angstige, treurige of boze gedachten een andere kant op. Heel ingewikkeld is het dus blijkbaar niet! Lees even mee wat de apostel Paulus schrijft in Filippenzen 4:6-7: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die

alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. De vrede die God wil geven, bewaakt onze gedachten; dat is best bijzonder. En dan staat er vervolgens: Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Oké, niet bepaald een opsomming die we in de hedendaagse seculiere media terug kunnen vinden. Daar kunnen we ook beter niet zoeken als we de vrede willen ontvangen die ons hart én onze gedachten bewaart. Die vrede is Jezus zelf. Vredevorst, ‘Prince of peace’, staat er zo mooi in de Engelstalige bijbel. Paulus schrijft ‘Bedenk dat…’ of ‘schenk aandacht aan.’ Met andere woorden: vul je gedachten met... En dan volgt er een prachtig rijtje! Bedenk alles wat waar, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk, welluidend, deugdzaam en prijzenswaardig is. Er zijn genoeg dingen te verzinnen, daar twijfel ik niet aan. Als we toch merken dat nare en negatieve gedachten door ons hoofd blijven gaan, is het misschien een goed idee om een lijstje of serie kaartjes te maken met daarop alles wat mooi en zuiver is en dat te gebruiken om onze gedachten een andere kant op te sturen! Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn (Kolossenzen 3:1-2). •

9


ZWARTE ZWANEN Hope Adams

Londen, 1841. Bijna tweehonderd vrouwen, veroordeeld voor lichte misdrijven, gaan aan boord van de driemaster Rajah. Ze krijgen de kans om aan de andere kant van de wereld een nieuwe start te maken, in Van Diemensland (Tasmanië). Kezia Hayter heeft de taak op zich genomen om de vrouwen onderweg geestelijk bij te staan en praktische vaardigheden bij te brengen. Als midden op zee een jonge moeder dodelijk verwond wordt, breekt er paniek uit. Wie heeft dit gedaan? En wie wordt het volgende slachtoffer? Zwarte zwanen is een op historische feiten gebaseerde, meeslepende roman over afgunst en vooroordelen, maar ook over sisterhood, hoop en nieuwe kansen. Uitgeverij Mozaïek Prijs € 21,99

NBV21 – DICHT BIJ DE BRON In oktober komt de herziene versie van de NBV uit: de NBV21. Bij het verschijnen van de NBV in 2004 riep het Nederlands Bijbelgenootschap iedereen op om feedback op de vertaling te geven. Die feedback, variërend van vertaalfoutjes en onduidelijke zinnen tot verbetersuggesties, is meegenomen in de NBV21. De vertaling is over de hele linie bijgewerkt, geüpdatet en verbeterd, met als doel de lezer dicht bij de bron te brengen. De NBV is een interconfessionele vertaling waarin het NBG heeft samengewerkt met het Vlaams Bijbelgenootschap, de Katholieke Bijbelstichting en de Vlaamse Bijbelstichting. Op de website www.nbv21.nl is een schat aan interessante achtergrondinformatie over de totstandkoming van de NBV21 te vinden.

WAAROM IEDEREEN GELIJK HEEFT BEHALVE JIJ

Bijbelgenootschap www.nbv21.nl

1010

Martine Jonker

Erwin Kok De twaalfjarige Peter groeit op

“Laten we samen leren om minder snel te oordelen en meer te vragen. Laten we als volgelingen van Jezus de eenheid bewaren door ruimte te laten voor de meningen die we (nog) niet begrijpen.” Met deze gepassioneerde oproep besluit Erwin Kok zijn lezenswaardige boek. Hij daagt ons uit om onze kijk op de wereld te onderzoeken en open te staan voor andermans mening. Want iedereen bekijkt het leven vanuit zijn eigen unieke situatie. Zet dus een vraagteken achter je zin en geen punt. Ga het gesprek aan en vraag je af hoe Jezus kijkt naar de persoon tegenover je. En doe zoals Hij zou doen: spreek en handel uit liefde.

in het katholieke, bijgelovige Engeland van de veertiende eeuw. Hij vindt een kist met eeuwenoude documenten. Als hij de teksten wil ontcijferen, komt hij in contact met professor Wyclif die in Oxford aan een geheim project werkt. Daar raakt Peter ook bevriend met de mysterieuze Anna en haar broer Stefan. Anna is in het bezit van een antieke, gouden speld. Waarom willen anderen die zo graag in handen krijgen? En wat heeft die speld met de documenten te maken? In de jeugdserie De Gouden Speld beleven tieners spannende avonturen tegen de achtergrond van de geschiedenis van het christelijk geloof. Peter & Anna is het vierde deel. Uitgeverij Gideon/Vuurbaak Prijs € 14,95

Uitgeverij Buijten & Schipperheijn Prijs € 14,90

Nederlands-Vlaams

DE GOUDEN SPELD – PETER & ANNA


AANBEVOLEN MEDIA

DE STEM / BID VOOR ONS

ALS ER NIETS MEER KLOPT

Podcast / Gebedsapp

Ineke Marsman-Polhuijs

SDOK (Stichting de

Hoe houd je vast aan je geloof als je wereld in elkaar stort? Hoe blijf je staan op de Rots als het water je aan de lippen staat? Die vragen kwamen op Ineke en haar gezin af toen haar dochtertje in haar buik was overleden. “Ik bevond me plotseling tussen de brokstukken van alles wat ik dacht, geloofde en vond,” schrijft ze in haar voorwoord. Niets klopte meer en Ineke begon aan een lange, eenzame weg van rouwen, loslaten en opnieuw leren te vertrouwen op de God die haar in het diepe dal niet losliet. Een open en eerlijk boek vol doorleefde lessen voor iedereen die worstelt met pijn en verlies.

“Bidden maakt licht. Want bidden heet je welkom in het licht van Gods nabijheid”, begint Theo van den Heuvel zijn gebedsboek. Honderd dagen lang neemt hij je mee op een reis vol inspiratie en ontdekkingen en spoort hij je aan om biddend door het leven te gaan. Elke week is gecentreerd rondom een boeiend thema, zodat je gericht kunt bidden, zoals: thuis bij God, alleen in de stilte, bidden loont, met Jezus aan tafel, onze Vader in de hemel, het zal geschieden, altijd bereikbaar, voorbede en huis van gebed. De quotes, verdiepingsvragen en gebeden zetten je aan het denken en begeleiden je door de week heen.

De app is beschikbaar voor

Uitgeverij Triple boeken

Uitgeverij KokBoekencentrum

Android en iOS (Apple).

Prijs € 15,95

Prijs € 17,99

is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. In de tweewekelijkse podcast De Stem hoor je unieke, bemoedigende en inspirerende verhalen van christenen op plekken waar het volgen van Jezus niet zonder gevaar is. Richard Groenenboom van SDOK brengt de verhalen dichtbij, samen met diverse gasten. Beluister de podcast via Spotify, iPhone of computer. Geraakt door de verhalen? Gebed voor vervolgde christenen is onmisbaar! Via de gebedsapp Bid voor ons krijg je elke dag een actueel en concreet gebedspunt vanuit de vervolgde kerk. De

Theo van den Heuvel

Tim en Kathy Keller

app heeft ook een reminder.

SDOK – www.sdok.nl Gratis

GEBOORTE – TROUWEN - STERVEN In de serie ‘Hoe vind ik God?’ helpen Tim en Kathy Keller lezers die grote levensveranderingen doormaken na te denken over wat een écht veranderd leven is. Ze reiken een solide christelijk fundament aan voor de ingrijpendste momenten van het leven. De serie bestaat uit drie los verkrijgbare geschenkboekjes. In Geboorte wordt duidelijk wat zowel de fysieke als de geestelijke geboorte betekent, en hoe de doop de verbinding is daartussen. Trouwen is een kort maar krachtig boekje waarin de auteurs laten zien wat de bedoeling is van het huwelijk binnen Gods visie op het leven. In Sterven staat centraal hoe we vanuit Bijbels perspectief kunnen omgaan met het sterven. Uitgeverij Van Wijnen Prijs € 12,50 per stuk

11

TEKST: Regina Frumau

Ondergrondse Kerk)

BIDDEN MAAKT LICHT


ROB RADOSTI:

EEN SATANIST ONTMOET

JEZUS WILL VINING

12


GEESTELIJK LEVEN

Rob Radosti had vroeger een altaar voor satan in zijn huis staan. Totdat hij twintig jaar geleden een levensveranderende ontmoeting met Jezus had.

De aanzet tot het getuigenis van Rob Radosti begint in zijn jeugd, toen zijn moeder na een scheiding in haar eentje de zorg voor haar zoon kreeg. Als opgroeiende tiener verlangde hij er sterk naar om geaccepteerd te worden, maar hij vond geen aansluiting bij leeftijdsgenoten. Zo kwam hij terecht bij de enige groep mensen die hem het gevoel gaven dat ze hem accepteerden: satanisten. Al snel liet Rob niet alleen zijn identiteit bepalen door zijn nieuwe groep vrienden, maar hij begon zich ook te kleden als een vrouw, vanuit de gedachte dat hij eigenlijk in een vrouwenlichaam geboren had moeten worden. Het dragen van zware makeup en vrouwenkleding werd een manier om zich te uiten, maar hij verlangde naar meer. Hij zocht naar zingeving en wilde controle over zijn leven. Daarom begon hij zich te verdiepen in hekserij.

WANHOOP Hoe verder hij het pad van de zwarte magie betrad, hoe meer contact hij kreeg met demonen. Hij hield séances op begraafplaatsen en gebruikte ouijaborden om geesten op te roepen. Hij zag hoe boeken ‘vanzelf’ van een plank vielen en deuren dichtsloegen. In eerste instantie maakten dit soort gebeurtenissen hem vreselijk bang, maar hij raakte eraan gewend. Hij voelde een sterke band met de duisternis, en die trok hem dieper in de afgrond. Uiteindelijk bracht het hem tot diepe wanhoop, maar toch bleef hij satan aanbidden voor het altaar dat hij in zijn eigen

huis voor hem had opgericht. De duisternis werd steeds sterker en gedachten aan zelfmoord vulden zijn denken. Hij begon zelfs plannen te maken voor een schietpartij op school, waarbij hij ook anderen hun leven zou ontnemen.

WOEDE Maar er gebeurde iets anders. Op een dag trof Rob zijn moeder huilend aan, met een bijbel in haar handen. Ze smeekte hem om Jezus een kans te geven, maar op het moment dat zij de naam Jezus uitsprak, barstte hij in woede uit. Met een stem die niet de zijne was, schreeuwde hij: “Spreek die naam niet uit!” Rob schrok hier zelf zo van, dat hij naar zijn auto vluchtte, omdat hij bang was dat hij zijn moeder zou gaan wurgen. Zijn moeder verzamelde echter al haar moed en nodigde hem uit voor een christelijk heavymetalconcert. In eerste instantie weigerde hij, tot hij het ging zien als een kans om wraak te nemen op christenen zoals zijn moeder. Hij besloot naar het concert te gaan om de christenen daar te bekeren tot het satanisme. Hij vertelde ook zijn vrienden over zijn plan. Die besloten met hem mee te gaan en met elkaar het concert te verstoren door folders en drugs uit te delen.

VERGEVEN Het plan mislukte. Toen ze op de laatste dag van het evenement zonder drugs en folders zaten, besloten ze de aanbiddingsdienst te verstoren en

13


de mensen te bespotten die daar God aanbaden. Terwijl ze daarmee bezig waren, begon de spreker het evangelie uit te leggen. Rob luisterde naar zijn woorden en iets vanbinnen werd geroerd. Hij voelde een enorme zwaarte op hem drukken, een gewicht dat hij beschrijft als een ton bakstenen die op zijn schouders lag, en daardoor viel hij voorover, met zijn gezicht op de grond. Daarna leek er een soort bubbel op te wellen uit zijn binnenste, die door zijn keel naar boven kwam, waarna hij zijn mond opende en ‘Jezus!’ riep. Hij begon zich ook meteen van alles te bekeren en hoorde Gods levengevende woorden in zijn geest. De stem van God zei: “Je bent vergeven.” Nooit eerder in zijn leven had Rob zo’n soort omhelzing ervaren. “Het was anders, en krachtig, en vol van liefde.”

GETUIGEN Na deze ervaring kwam hij tot geloof. Hij kwam overeind, terwijl zijn vrienden onthutst toekeken. Rob begon meteen op hen in te praten dat ook zij hun leven aan Jezus moesten geven. De restjes drugs die hij nog bij zich had, gooide hij weg. Zijn vrienden geloofden eerst niet dat het hem ernst was, maar in de dagen daarna fietste hij bijna vijftig kilometer om bij alle satanische leiders in de regio te getuigen van Jezus en aan hen het evangelie te verkondigen. Daar hield het niet mee op. Hij begon ook op straat te prediken, en in restaurants. Het is inmiddels twintig jaar geleden dat Rob deze ontmoeting had met Jezus, en nog altijd is hij actief als evangelist en prediker. Welk advies heeft hij - nu er zo’n groeiende interesse is voor het paganisme* - aan mensen die dit soort duistere praktijken najagen? “Ik begrijp heel goed dat ze de onzichtbare wereld beter willen leren kennen. Misschien denk je: ik wil ontdekken of ik hiermee krachtiger en succesvoller kan worden in mijn leven. Maar als we ons inlaten met de geestelijke wereld zonder dat we in een verbondsrelatie staan met de bron van het bovennatuurlijke (God), dan openen we onszelf voor dingen die ons kunnen beschadigen en zelfs vernietigen. Gebruik dit moment, hier en nu, om aan Jezus te vragen om zich aan jou te openbaren. Hij weet dat we, als we de geestelijke wereld betreden,

14

HALLOWEEN In oktober is het Halloween, hoe kijkt Rob hier tegenaan? “Mijn familie en ik vieren geen spokenfeest op 31 oktober, wij vieren de oogst en de hervorming! Hervormingsdag vindt ook plaats op 31 oktober, hoe geweldig is dat? Ik vind wel dat dit het moment is om je als christen niet terug te trekken maar juist om moediger te zijn. Natuurlijk willen we niet deelnemen aan dingen die onze geest vervuilen, dus ik denk dat het belangrijk is om God te vragen hoe Hij denkt over het vieren van Halloween. We weten dat maskers en nep-skeletten geen kracht hebben. En het is een geweldige kans om de kracht van de krachtigste geest te laten zien – de Heilige Geest!” Zouden we als christenen speciale gebedsavonden moeten houden tijdens Halloween? “Zolang die avonden niet gebaseerd zijn op angst. Onze gebeden zijn elke dag van het jaar net zo effectief vanwege Hem die in ons leeft.” Hoe zouden we kunnen reageren op de kinderen die aan onze deur komen? “Geef ze iets kleins, als een zegen, en vraag of hun familie gebed nodig heeft ergens voor. Naar mijn mening is dit een geweldige kans om in geloof te zaaien in hun harten.” Kunnen we onze eigen kinderen er aan mee laten doen? “Ieder gezin moet dat zelf aan God voorleggen als het gaat om wat het beste is voor de kinderen. Waar ik mijzelf het meest zorgen over maak is veiligheid, maar ook over de verheerlijking van de dood. Je kunt er ook voor kiezen om je buurt uit te nodigen voor een evenement waar ze kunnen horen dat Jezus alle demonen verjaagt.”


GEESTELIJK LEVEN

onszelf voor zoveel dingen openen die wij niet kennen. Als je bereid bent te erkennen dat God ‘misschien’ de bron van de hele bovennatuurlijke wereld zou kunnen zijn, dan kun je Hem op zijn minst een kans geven. Daarmee kun je voorkomen dat jij jezelf opent voor machten die je kwaad kunnen doen. Je kunt met God een persoonlijke relatie hebben, maar bij de heidense praktijken gaat het er vooral om meer en meer kracht te krijgen – en uiteindelijk blijf je leeg achter.” Wat is het belangrijkste verschil tussen de geesten van de duisternis waarmee Rob te maken had en de Geest van God? “Dat verschil is levensgroot en ik wist dat meteen. Demonische geesten geven je een naar gevoel, en zelfs al voelt het ergens wel prettig, het blijft een zoektocht om je identiteit erin te vinden, een soort voortdurend mysterie. Maar met de Geest van God is het anders. Jouw eigen geest verbindt zich rechtstreeks met Gods Geest en ik wist dat er in Gods hart plaats voor mij was, zelfs al leek mij dat onmogelijk. In de duisternis heb je die zekerheid nooit. In de duisternis was er geen doel, geen ‘thuishoren’. Mijn ziel werd niet geraakt zoals toen de Geest van God op me kwam. Hekserij voerde me steeds dieper in duistere, perverse verlangens. De Geest van God bracht me echter tot overtuiging van zonde. Ik had goddelijk berouw, ik werd vervuld met vreugde. Het is totaal het tegenovergestelde.” Wat is Robs boodschap voor mensen in de kerk die niet geloven dat de gaven van de Geest ook voor vandaag zijn? “Wanneer wij de Heilige Geest de ruimte geven, kan er opwekking komen. Hij opent de schatkist van onze erfenis in Christus voor ons. Zonder een persoonlijke verbinding met de Geest zullen we, hoewel we deze erfenis hebben ontvangen, nooit zijn gaven en werk door ons heen ervaren. Ik had eens een gesprek met een voorganger van een kerk die niet gelooft dat de gaven van de Geest ook voor ons beschikbaar zijn. Hij vertrouwde me toe dat zijn gemeenteleden geen passie voor God hadden, dat ze geen verlangen hadden om het evangelie met anderen te delen. Ik vroeg aan hem of ik voor hem mocht bidden om de doop met de Heilige Geest. Hij glimlachte vriendelijk en zei dat hij daarover ‘moest bidden’.

PAGANISME* Volgens recent onderzoek door het Amerikaanse bureau Pew Research gelooft 75% van de Amerikanen in één of meer newage-opvattingen. Daarvan geloven zes op de tien mensen dat fysieke voorwerpen geestelijke energie kunnen bevatten, en 54% gelooft in helderziendheid. De opkomst van het paganisme, dit moderne heidendom, onder jongeren is opvallend. Velen zoeken via verschillende kanalen naar geestelijke kracht. Maar veel van de mensen die de newagespiritualiteit beoefenen, beseffen niet welke duisternis zich achter het gordijn verschuilt, in afwachting van het juiste moment om hen geestelijk gevangen te zetten.

Het punt is dat de Heilige Geest de grote onbekende kan zijn. Sommige mensen gaan met Hem om alsof Hij een bron van magie of waarzeggerij is, en blijven daarom op afstand. Soms worden mensen de verkeerde kant op geduwd en sluiten ze de deur voor de Geest. Maar de apostel Johannes zegt dat de Heilige Geest ons in de volle waarheid zal leiden. Het klinkt misschien controversieel, maar er staat niet dat de Bijbel ons in de volle waarheid zal leiden. Gods Woord is onmisbaar, maar het is de Heilige Geest die de Schrift tot leven brengt en ons dingen te binnen brengt. We moeten de Bijbel dus niet alleen lezen, maar er ook mee omgaan alsof wij zelf een hoofdstuk in het Boek zijn. Neem alsjeblieft afstand van alles wat jou heeft weggehouden bij de Heilige Geest en zeg: ‘Heilige Geest, openbaar Uzelf aan mij.’ We kunnen niet zonder het werk van de Heilige Geest.” • _____________________________________________________ Dit artikel is met toestemming overgenomen van Charisma Media en vertaald. Het oorspronkelijke artikel vind je hier:

15


IN MEMORIAM

EVANGELIST JAN ZIJLSTRA OVERLEDEN

‘Hij liep niet achter de wonderen aan, maar de wonderen volgden hem’ Op donderdag 9 september is evangelist Jan Zijlstra op 82-jarige leeftijd overleden. Meer dan 60 jaar verkondigde hij samen met zijn vrouw Herma het evangelie, zowel in Nederland als buiten onze landsgrenzen. Een generaal is thuisgekomen. Jan Zijlstra was evangelist in hart en nieren. In zijn evangelisatie- en genezingsdiensten verkondigde hij niet alleen het goede nieuws van redding door Jezus Christus, maar bad hij ook voor de zieken vanuit het rotsvaste geloof dat de God van wonderen dezelfde is: gisteren, heden en tot in eeuwigheid. En vele bezoekers van de diensten hebben het wonder van redding en genezing mogen meemaken. Kees Goedhart, oud-bestuurslid van Opwekking: “Steeds als we elkaar tegenkwamen, was er weer die klik van herkenning: we zagen Jezus en zijn liefde in elkaar en deelden onze passie voor de redding van het verlorene. In tijden van strijd en pijn zochten we

elkaar op en baden samen. Meerdere malen mocht ik voorgaan in een dienst in Leiderdorp en voor de dienst vertelden we elkaar over de grote daden van onze God. Jan was een man van God. Hij liep niet achter de wonderen aan, maar de wonderen volgden hem na. Als Jan de troonzaal binnenkomt, zal hij zeker niet met lege handen staan. En zo hoort het ook! We zien elkaar zeker terug.” We zijn dankbaar voor het leven van Jan en voor zijn enorme inzet, trouw en toewijding in het brengen van het evangelie van Jezus Christus als persoonlijke Redder en Verlosser. We willen stilstaan bij zijn enorme geestelijke nalatenschap: hij was tot zegen van zoveel mensen die zijn aangeraakt, bemoedigd of genezen door het gebed en geloof van Jan Zijlstra. We bidden zijn nabestaanden de troost en de nabijheid van de Here Jezus Christus toe. •

HOST DE GLS OP JOUW LOCATIE Op 12/13 november en 28/29 januari vindt de Global Leadership Summit (GLS) op verschillende plekken in Nederland plaats. Meld je ook aan als hostlocatie.

De Global Leadership Summit is een wereldwijde conferentie bedoeld voor iedereen die betrokken is bij leiderschap en zich hierin wil ontwikkelen.

16

In Nederland wordt de GLS dit jaar op meerdere plekken tegelijk georganiseerd via regionale hostlocaties: dat zijn kerken, organisaties of bedrijven die het voortouw nemen om lokaal of regionaal een GLS te organiseren. Daarbij wordt de GLS gestreamd vanuit de centrale locatie in Apeldoorn en lokaal vertoond, waarbij veel ruimte is voor ontmoeting, netwerken of het samen creëren van visie voor je eigen stad of buurt.

De GLS wordt dit jaar niet alleen op verschillende locaties maar ook op meerdere dagen gehouden. Twee (identieke) dagen in november (12 en 13 november) en twee (identieke) dagen in januari (28 en 29 januari 2022). Wanneer je een ticket koopt voor de GLS, reserveer je dus een plek voor twee dagen: één voorkeursdatum in november en één in januari.

Wil jij hostlocatie worden en mensen bij jou in je kerk, organisatie of (zakelijke) netwerk uitnodigen om met elkaar de GLS te beleven? Neem dan contact op met Opwekking via gls@opwekking.nl

Wil je groeien in leiderschap, en je door God gegeven mogelijkheden benutten? Kom dan naar de GLS. Voor meer informatie over de GLS, de locaties en het reserveren van tickets, kijk op: www.glsnederland.nl


BIJBELSTUDIE

RAMPSPOEDZAAIERS EN PANIEKZAAIERS Paulus zegt in Galaten 6:7: Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. In Job 4:8 staat: Wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten en Petrus spreekt over paniekzaaiers, oftewel onruststokers (1 Petrus 4:15). Het soort zaad is dus belangrijk! Over ‘armoedzaaiers’ zeg ik bewust maar even niets. Geen enkel natuurlijk zaad van Adam zou in staat zijn geweest om ons te verlossen van de zonde. Allen die uit Adam voortkwamen, zaten vast aan zijn natuur. Er was een andere geboorte en een ander zaad nodig om de mens te rechtvaardigen. Humanisme kan de mens daarom nooit verlossen. Niet zozeer door gebrek aan visie als wel door gebrek aan het juiste zaad. Wie begint met het zaad van Adam eindigt met de problemen van Adam. Want wat was het eerste wat voortkwam uit het zaad van Adam? Een zekere Kaïn, een leugenaar en een moordenaar. Daarna kwam Abel, maar helaas zegevierde Kaïn. Hoewel Seth daarna als troost kwam, was dat toch niet de oplossing voor de problemen in de wereld. De mens bleef oorlog voeren en doden. God probeerde het via Noach en zijn zaad en daarna via Abraham, Isaak, Jacob, David, enzovoort, maar de oplossing leek ver weg.

MARIA Uiteindelijk werd er door Gods ingrijpen toch nieuw leven

zichtbaar. God had Israël uitgekozen om de Verlosser voort te brengen. En uit dat volk koos God een nieuwe Eva, een jonge vrouw, een maagd, Maria. Dat Maria een perfecte keus was, blijkt wel uit haar woorden na de aankondiging dat zij de Verlosser zou voortbrengen. Zij zegt namelijk: Laat er met mij gebeuren wat U hebt gezegd (Lukas 1:38). Maria gaf ruimte aan het Woord van God. Toen kon dat Woord mens worden en werd Jezus uit haar geboren. Hij kon mens worden voor ons, mede dankzij Maria. Als wij ruimte geven aan het Woord, dan wordt Christus zichtbaar in ons leven. Dan veranderen omstandigheden, want waar het Woord de ruimte krijgt, doet het Woord waartoe God het heeft gezonden (Jesaja 55:11).

VREDEVOL Jezus, het levendmakende zaad van God, wil in ons komen wonen. Dat noemen we wedergeboorte. Door dat zaad toe te laten in ons hart, hoeven we niet langer rampspoedzaaiers

of paniekzaaiers te zijn. Integendeel, God begint orde op zaken te stellen en brengt een diepe vrede over ons.

ALS WIJ RUIMTE GEVEN AAN HET WOORD, DAN WORDT CHRISTUS ZICHTBAAR IN ONS LEVEN Vanuit het Bijbelse denken is vrede ook orde. God is immers geen God van wanorde, maar van orde of vrede (1 Korinthe 14:33). Vrede op aarde betekent dan ook dat God orde op zaken stelt op aarde! Jaag naar vrede met alle mensen, en jaag dus ook naar orde in de gezinnen, in de gemeente, in de wereld! De oogst daarvan zullen we alleen binnenhalen als we massaal kiezen om dat nieuwe zaad te gaan zaaien in de wereld om ons heen. •

Kees Goedhart

17


OPWEKKING NIEUWS WORDT JOUW LIED EEN OPWEKKINGSLIED? 25 september is het zover, dan nemen we de eerste serie Opwekkingsliederen van cd 46 op! We zien ernaar uit om vier prachtige, nieuwe liederen beschikbaar te maken voor kerken en gemeenten. In november volgt de tweede serie, en we zijn volop bezig om liederen daarvoor uit te zoeken. Heb jij een lied geschreven, of wil je een lied voordragen? Dan horen we graag van je! Kijk op www.opwekking.nl/uitgaven/opwekkingsliederen voor meer informatie en hoe je je suggesties kunt insturen.

VOORBEREIDINGEN PINKSTERCONFERENTIE Voor de zomervakantie maakten we het thema van de Pinksterconferentie al bekend: DIEP GERAAKT. We ontvingen mooie reacties op het thema, en inmiddels zijn de teams bezig om het te vertalen naar diensten en programmaonderdelen. Nu al vind je in dit en volgende magazines artikelen die samenhangen met het thema. Om ervoor te zorgen dat er met Pinksteren weer een geweldig tentenkamp in de polder verrijst, kunnen we niet zonder een degelijke voorbereiding. Inmiddels hebben we een coördinatorenontmoeting gehad en zijn er contacten met leveranciers en andere relaties. We hebben er zin in en zien ernaar uit om weer samen te komen rondom het kruis!

SIMPLY JESUS COME TOGETHER Op 5, 6 en 7 november staan de IJsselhallen in Zwolle in het teken van Simply Jesus Come Together, een fantastisch feest om te vieren dat we weer mogen samenkomen en samen stil te staan bij onze verbinder: Jezus. Er is een geweldig programma voor alle generaties: kids hebben hun eigen programma op

18

KERSTEVENT ZOEKT MEDEWERKERS Op 10 en 11 december staat de binnenstad van Harderwijk in het teken van het Kerstevent: een boeiend en uniek wandeltheater voor jong en oud. Al wandelend ontdek je in voorstellingen met dans, muziek en toneel meer over het leven van Jezus, van geboorte tot kruisiging, en van het jaar 0 tot in de hemel. Voor dit prachtige evenement worden medewerkers gezocht: spelers, regisseurs, coördinatoren, bidders, stewards, technici, IT’ers, bouwers, sjouwers en vele andere handige mensen. Wil jij je steentje bijdragen aan deze creatieve manier om het evangelie bekend te maken, dan kun je contact opnemen met info@kerstevent.nl. Of geef je direct op via www.kerstevent.nl.

HENK DIK 25 JAAR BESTUURSLID Op 6 september was het 25 jaar geleden dat Henk Dik deel ging uitmaken van het Opwekkingsbestuur. Een bijzondere mijlpaal en reden tot grote dankbaarheid. In hem hebben we een bijzonder betrokken bestuurslid, die met veel liefde en wijsheid zijn bestuurstaak vervult. Sinds het moment dat Henk en zijn vrouw Nelly naar Putten zijn verhuisd, komt hij geregeld even aanwaaien op kantoor en heeft hij persoonlijke aandacht voor de medewerkers. Hartelijk dank, Henk en Nelly, voor jullie trouwe inzet voor Opwekking!

zaterdag rondom het thema Superhelden, en op zondag is er een speciaal Like Jesus tienerfeest i.s.m. EO Beam. Volwassenen zijn op vrijdag en zaterdag welkom voor krachtig onderwijs door o.a. Louie Giglio, Wilkin van de Kamp, David de Vos en Jan Pool, en muziek van Dwight Dissels, Mozaïek Worship en de Opwekkingsband. Meer info: www.simplyjesus.nl.


PERSOONLIJK

BOUWEN, HERBOUWEN EN VOORTBOUWEN Er is werk aan de winkel en we gaan weer bouwen en gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. Samen met onze God en met ons vrijwilligersleger stappen we het nieuwe seizoen in.

De vraag die me momenteel het meest gesteld wordt is of ik verwacht dat we weer aan een gewone Pinksterconferentie gaan bouwen voor volgend jaar. Mijn antwoord is vol geloof en daarom positief. Ten eerste geloof ik echt dat we weer mogen gaan Ruben Flach bouwen, en dat we een geluid van hoop mogen verspreiden. Daarnaast kunnen we niet op het laatste moment pas beslissen te gaan bouwen, daar is de Pinksterconferentie te groot voor.

We gaan weer bouwen!

Sommige teams zijn al begonnen met hun vergaderingen en zijn super enthousiast elkaar weer te ontmoeten en plannen te maken. Andere teams starten de komende maanden op met hun werk. Twee jaar lang konden ze hun taak en bediening binnen de Pinksterconferentie niet uitvoeren. En sommige teams hebben elkaar niet of nauwelijks live gesproken.

Dat betekent herbouwen!

Herbouwen van relaties maar ook van kennis en ervaring. Soms zijn regels, maar ook materialen en technieken veranderd of ontwikkeld en zijn er aanpassingen nodig. Vol passie gaan we de tentenstad herbouwen. Zoals in het verhaal van Nehemia. De stad moest herbouwd worden en de tempel en de eredienst moesten hersteld worden, zodat mensen weer samen konden komen om naar het Woord van God te luisteren.

En we mogen voortbouwen!

Twee jaar geen fysieke Pinksterconferentie heeft ook een enorme impact op ons grote vrijwilligersleger gehad. Vrijwilliger zijn bij Opwekking betekent voor velen een tweede familie hebben. Want de banden zijn hecht en de teams zijn er voor elkaar door dik en dun.

Voor sommigen van onze veteranen betekent twee jaar niet bouwen dat ze niet meer terugkeren in actieve dienst. Sommige stonden in 2019 al op het punt hun taakover te dragen en keren niet meer terug. Maar er zijn ook een paar van onze vrienden bevorderd tot heerlijkheid.

VRIJWILLIGER ZIJN BIJ OPWEKKING BETEKENT VOOR VELEN EEN TWEEDE FAMILIE HEBBEN Zo namen we afgelopen zomer afscheid van drie vrijwilligers, van wie er één al een tijd gestopt was. Eén van hen overleed tijdens zijn vakantie in het buitenland. Hij was heel actief en behoorde ook tot de ‘halvrijwilligers’. Dat is een groep mensen die iedere week trouw, en vooral hard, meewerkt in het pand van Opwekking in Putten. We gaan deze lieve vrienden enorm missen. Op hun schouders en die van vele anderen mogen we voortbouwen. Zij zijn de mensen over wie geschreven wordt in Hebreeën 12, en ik werd geraakt door het eerste stuk van deze Bijbeltekst in The Message vertaling: Zie je wat dit betekent: al deze pioniers die de weg banen, al deze veteranen die ons aanmoedigen? Het betekent dat we er maar beter mee door kunnen gaan. De NIV (Engelse vertaling) zegt vervolgens: Laten we alles afwerpen wat hindert en de zonde waarin we zo gemakkelijk verstrikt raken. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons uitgestippeld is, onze blik richtend op Jezus, de pionier en voltooier van het geloof. Daar wil ik voor gaan in dit nieuwe seizoen!

19


ZAND Sinds eind 2018 bevindt zich in Elburg de permanente expositie Zandverhalen van Aad Peters. Door middel van prachtige, gedetailleerde zandsculpturen worden hier Bijbelverhalen verteld.

20

De expositie Zandverhalen is opgebouwd in een aantal grote bedrijfshallen vlak bij het centrum van Elburg. Hier is in 2017 vierduizend kuub ruw zand uit het Markermeer in bakken gestort en aangestampt. Vervolgens is er door 35 kunstenaars 14 maanden lang gewerkt aan het heel zorgvuldig uitsnijden van zeer levensechte en gedetailleerde zandsculpturen. Eigenaar van de permanente expositie is poppenspeler en kunstenaar Aad Peters. Sinds eind 2018 is de expositie te bezoeken en velen hebben inmiddels een bezoek gebracht. De waardering is over het algemeen zeer hoog. Op TripAdvisor krijgt Zandverhalen 4,5 van de 5 sterren. Zo schrijft een bezoeker: “Wat is dit indrukwekkend mooi gemaakt. Wij zijn niet gelovig, maar weten wel iets van de Bijbelse verhalen, omdat we ermee zijn opgegroeid. Maar al weet je er niets van, dan is het nog fantastisch om

dit te gaan bekijken.” En een andere bezoeker schrijft: “Erg mooi opgezet. Ben zelf niet kerkelijk, maar heb hiervan genoten. De positie van de vluchtelingen door de eeuwen heen wordt goed weergegeven. En ook met teksten die tot nadenken stemmen. Aanrader!”

GENERAAL De betrokken kunstenaars zijn voor het merendeel afkomstig uit Rusland. Aad Peters: “Bij veel zandsculptuurevenementen zijn het vooral surfers die hiermee bezig zijn. Maar hiervoor heb ik echte kunstenaars aangetrokken en die vind je vooral in Moskou.” Het resultaat is ernaar: de beelden hebben - zeker voor de wereld van zandsculpturen - een zeer hoge kwaliteit. De lat lag dan ook hoog: “De kunstenaars werkten in opdracht voor mij. Ik heb hier gedurende die 14 maanden als een generaal door de hallen gebaggerd,


VERHALEN REPORTAGE

‘Of de Bijbelverhalen waar zijn of niet laten we aan het oordeel van de bezoeker over’

ik wilde dat het perfect werd.” Hoewel de expositie in meerderheid Bijbelse verhalen toont, waren de meeste kunstenaars geen christen. “Van die 35 was er slechts één een wedergeboren christen. Daarom hield ik elke morgen een Bijbelstudie met hen, zodat ze wisten waar het om ging.”

VINGER Niet iedere bezoeker is positief. Zo hebben sommige christenen moeite met bepaalde teksten in de expositie, zoals deze: ‘Europa. Waar Luther de beeldenstorm veroorzaakte. Calvijn zijn vinger ophief tegen alles wat hem niet zinde. En Spinoza ontdekte dat de wereld meerdere kanten had. In dit christelijke Europa waar moslims, joden, boeddhisten, zigeuners en vele anderen niet welkom waren, woedt nog steeds de vraag hoe wij ons moeten gedragen tegenover hen die onze stranden weten te

bereiken.’ Wie gevoelig is voor kritiek op het christendom, heeft het niet altijd makkelijk in deze expositie. Zoals Aad zelf zegt in een radio-interview: “Er zit een constante opstand in mij, maar het is nooit vals bedoeld.” Een ander tekstbordje vormt een knipoog naar de kerstening van Nederland: ‘Een ongeluk komt nooit alleen. Dat zou de lokale bevolking in de lage landen gedacht kunnen hebben. Bonifatius vanuit het zuiden en Willibrord vanuit het westen. Langzaam werd Europa een christelijk bolwerk. De bevolking keek toe.’ Op deze plek zie je Willibrord hoog te paard en een aantal mensen die, zittend voor hun plaggenhut, enigszins argwanend naar hem kijken. Onder wie Aad Peters zelf. In zekere zin kun je stellen dat je als bezoeker en zeker als christen een spiegel wordt voorgehouden. Hoewel Aad hier zelf niks van wil

Plaggenhut

weten. Hij is er wars van om een doel of centraal thema te noemen. “Het doel? Dat is nou echt een lerarenvraag. Die willen altijd iets leren en uitleggen, maar dan word je niet gegrepen. Ik creëer hier een vraag maar beantwoord die niet.”

THEMA’S Toch zijn er zeker wel een paar centrale thema’s aan te wijzen in

21


Pinkstervuur

de expositie. Zo is het duidelijk dat Aad liefde heeft voor Jezus maar dat hij niets moet hebben van religie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de tekst over een koning die christen werd en daarna zijn hele land uitriep tot christelijke natie: ‘Een bijzondere beslissing omdat Christus de mensen oproept een persoonlijke keuze te maken. Er zouden nog vele koningen en wereldleiders in zijn voetsporen treden.’ Voordat je de expositie bezoekt, word je dringend verzocht om een bezoek te brengen aan de botter die voor de deur lijkt te zijn gestrand. In het schip bevinden zich vluchtelingen – hedendaagse en historische. Het thema vluchtelingen komt herhaaldelijk terug in de expositie. De eerste hal wordt gekenmerkt door het grote aantal deuren – gesloten deuren – die overal zijn opgesteld. Een bordje legt uit: ‘Toen Bonifatius eenmaal het christendom had ingevoerd en er kerken werden gesticht, sloten de deuren zich voor andere religies. Veel bevolkingsgroepen voelen zich bedreigd door nieuwkomers, maar er zullen nog vele nieuwe ‘komers’ volgen.’ Aad: “De hele wereld zit vol vluchtelingen. Het is een van de oudste verhalen, beginnend met Kaïn die een vluchteling werd nadat

22

Judas ziet zichzelf in een spiegel

hij zijn broer had omgebracht. Wat doen wij als de botter met vluchtelingen binnenkomt?”

GELAAGDHEID Wat opvalt in deze expositie, naast de grootsheid en de hoge kwaliteit, is de gelaagdheid van de verhalen. Je kunt het puur als uitgebeelde Bijbelverhalen beschouwen en de tekstbordjes als uitleg daarbij. Maar als je wat langer kijkt en uit verschillende hoeken, valt je steeds meer op: ja, Calvijn heeft een opgeheven vingertje maar hij staat ook op blote voeten. De oude sluisdeuren zijn mooi maar staan er niet zomaar. Overal zie je drukletters staan of liggen. En op meerdere plekken kun je Aad Peters zelf ontwaren – waar precies zullen we hier niet verklappen. Niet voor niets komen bezoekers vaak meerdere keren terug; iedere keer ontdekken ze iets nieuws. Aad Peters: “Je ziet de geschreven kant en de theatrale kant. Theater is genadig maar het gesproken of geschreven woord kan genadeloos zijn. Ik plaats geen Bijbelteksten bij de sculpturen maar indirecte teksten, vanuit de vraag: wat is de geest van de wet versus de letter van de wet? De joden hebben de

Bijbel geschreven ter discussie. Daar zijn ze nog steeds mee bezig. Wij Nederlanders leven onder de zeespiegel en wij hebben om die reden behoefte aan zekerheid. Maar niks is zeker, dat hebben de ontwikkelingen van de laatste tijd wel bewezen.”

EVANGELIE De expositie toont Bijbelverhalen maar is nadrukkelijk niet bedoeld om te evangeliseren, stelt Aad Peters. Om die reden vraagt hij van zijn medewerkers ook geen christelijke achtergrond. “Ik wil niet dat mensen hen om uitleg gaan vragen of dat de medewerkers zich daartoe geroepen voelen. De expositie moet voor zichzelf spreken. Wij geven iets aan en je mag het zelf invullen. De Bijbelverhalen zijn extreem interessant maar of het waar is laten we aan het oordeel van de bezoeker over.” Toch zal de meeste bezoekers de boodschap van het evangelie niet ontgaan. Centraal in de expositie staat de geschiedenis van de kruisiging en opstanding van Jezus. Al zul je het, vanwege de bescheiden plek die het inneemt, niet onmiddellijk als middelpunt herkennen. Het bevindt


REPORTAGE

Beeldenstorm

‘Ik heb hier gedurende die 14 maanden als een generaal door de hallen gebaggerd’ TEKST: Carina Bergman BEELD: Carina Bergman en Eljee Bergwerff

zich onder een groot platform waar comfortabele stoelen je verwelkomen en waarvandaan je een prachtig uitzicht hebt over de verschillende Bijbelverhalen. Maar een bordje onderaan de trap dringt erop aan om eerst onder het platform te kijken: ‘Er is geen overwinning zonder de dood. Dus wanneer u het verhaal van de dood en opstanding van Jezus heeft gezien, heeft u recht om deel te nemen aan de opstanding die hierboven op het platform gevierd wordt.’ Onder het platform is het een beetje donker. De zandsculpturen zijn ondergebracht in oude pontons uit de Tweede Wereldoorlog. Aad legt uit: “Ik heb het evangelie in de pijn van de geschiedenis gelegd.” Over het platform – de hemel - weet Aad nog een mooie anekdote: “De stoelen hebben we bij de kringloopwinkel van Dorcas gekocht. Op een dag raakte een bezoekster zeer geëmotioneerd bij het zien van een van de stoelen: het was de stoel van haar overleden man! Dat juist die stoel in de hemel staat gaf tranen maar ook blijdschap, omdat het voor haar was alsof ze haar man in de hemel zag zitten.” •

Meer info: www.zandverhalen.nl

OVER AAD PETERS Poppenspeler en kunstenaar Aad Peters (65) is in christelijk Nederland sinds jaar en dag een bekende naam. Hij werd niet-gelovig opgevoed en hoorde voor het eerst van het bestaan van Jezus door de film ‘Jesus Christ Superstar’. In de jaren zestig sloot hij zich aan bij de ‘Jesus People’ en was hij betrokken bij Opwekking en de familie Hoekendijk. Verschillende keren trad hij op tijdens evenementen van Opwekking. Ruim 25 jaar maakte Aad tv-programma’s voor kinderen en volwassenen: D’r kan nog meer bij, Bunkeren, De ark van Stekeltje en jurylid Bulletje in de Soundmixshow en meer. Ook gaf hij meer dan zesduizend voorstellingen in ruim zestig landen over de wereld. In 2010 kocht Aad een ark waarmee hij ook Bijbelverhalen vertelt. Deze Verhalenark heeft inmiddels al vele havens en landen aangedaan.

Tipje van de sluier Nieuwe plannen zijn er ook, al kan en mag daar nog niet veel over verteld worden. Maar door een aantal kunstenaars wordt momenteel hard gewerkt om twee interesses van Aad samen te brengen: bomen en het verhaal van de zondvloed. Ook dat belooft weer indrukkend mooi te worden.

23


OVERTUIGEN OF

GETUIGEN? PAMELA PRINCE

24


EVANGELISATIE

I n eg k s mp r t o v i l u n e gw n i d z j o m a e r t w ie lr v n t ou ga h c s e l i j k . M a r g le s o d w f H i G e s t d r u i m no , v w g . g e t u i n as c lhv k r

Kortgeleden, op een vrijdagavond, hadden mijn man Scott en ik een groepje vrienden te eten. Het zijn goede vrienden met een passie voor Jezus, die heel bewust zoeken naar kansen om Hem te dienen. Twee van hen zijn arts en hun carrière weerspiegelt hun liefde voor wetenschap. Ze zijn intelligent, misschien wel hoogbegaafd. Het is altijd leuk om te luisteren naar mensen die in gesprek zijn over iets waar ik zelf nog niet veel van afweet, en die avond was het niet anders. Een van onze vrienden had kort daarvoor het Creation Museum in Kentucky bezocht, en al snel ging het gesprek over het verschil van mening tussen degenen die geloven in een jonge aarde (creationisten) versus een oude aarde (biologische evolutie). Er kwamen onderwerpen voorbij als radiometrische datering, isotopen en reproduceerbaarheid van de wetenschap. Op een bepaald moment mengde Scott zich in het gesprek en zei iets dat me raakte. Hij zei heel simpel: “Als ik het evangelie met mensen deel, heb ik niet het gevoel dat ik mijn standpunt moet verdedigen over hoe oud de aarde is en hoe wij zijn ontstaan. Ik hoef alleen maar over Jezus te praten en wie Hij is voor mij en wat Hij deed voor mij. Dat is toch geweldig? En wat Hij deed voor mij, wil Hij ook voor jou doen. Laten we het daar over hebben!” Scott houdt ervan zaadjes van het evangelie te planten, gewoon in een ontmoeting met anderen.

GETUIGEN Ik put vaak inspiratie uit Handelingen 2, waar dezelfde Petrus die nog maar een paar weken eerder had ontkend dat Hij Jezus kende, zijn eerste gelegenheid kreeg om te prediken.

Joden uit vele landen hadden zich om hem heen verzameld en vroegen zich af: wat is hier aan de hand? Op dat moment nam Petrus het woord en sprak de menigte toe. Hij deelde het eenvoudige, maar levensveranderende evangelie met hen, en drieduizend mensen aanvaarden die dag zijn boodschap en lieten zich dopen. Petrus was zo succesvol omdat de groep broeders en zusters waar hij deel van uitmaakte, in de bovenkamer had gewacht en gebeden om de Heilige Geest. De Bijbel zegt in Handelingen 2:4: En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

OVERTUIGEN De meesten van ons zullen niet snel de gelegenheid hebben om voor duizenden mensen te spreken, maar ieder van ons heeft de kans om een op een met iemand over Jezus te spreken. Dat weet ik, omdat ik het als nieuwe gelovige geprobeerd heb. Vol van mijn nieuwe geloof, met belangrijke teksten in de Romeinenbrief onderstreept in mijn bijbel, en een notitieboekje om de namen op te schrijven van de mensen met wie ik het evangelie had gedeeld, begon ik mijn seizoen van wat ik inmiddels ‘Gestapo-evangelisatie’ noem. Dat is het soort evangelisatie zonder de hulp en leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest woonde in mij, maar ik verbond me niet met Hem. Het liep uit op een mislukking. Toen probeerde ik het met meer kennis. Meer dan een Timmerman van Josh McDowell en Bewijs Genoeg van Lee Strobel werden mijn studieboeken. En ook al weet ik dat veel mensen Jezus hebben leren

25


advertentie

3XM BESTAAT 40 JAAR!

RD. Voor het hele verhaal

Daar zijn we dankbaar voor! Ter ere hiervan brengen wij een speciale jubileum editie uit van ons magazine ‘In Beeld’. Vol met achtergrond, nieuws en verhalen uit het veld.

Het Reformatorisch Dagblad is een landelijke krant met een heldere, christelijke identiteit. De krant zet het Bijbelse ‘geloof, hoop en liefde’ tegenover de uitgangspunten van de maatschappij: macht, aanzien en rijkdom. Wil je jouw mening onderbouwen of aanscherpen? Het vernieuwde RD verdiept jouw standpunten met de verslaglegging van het nieuws, de achtergrondverhalen en de opiniestukken. RD. Geloofwaardig.

Vraag hem nu aan!

Kijk op rd.nl/opwekking hoe het RD voor het hele verhaal gaat en kies uw proefabonnement.

www.3xm.nl/jubileum

Holland Debriefing Retraite Een week voor zendelingen en geestelijk leiders

5 - 10 december 2021 13 - 18 maart 2022 “ Marja en ik hebben mogen ervaren hoe zegenrijk en troostend het is als je liefdevol wordt meegenomen naar het kruis van Jezus. Wij gunnen iedere leider een dergelijke ervaring.” Wieger Sikkema, voorganger

In deze retraite zul je: • Onder begeleiding van ervaren debriefers ruimte krijgen om te vertellen wat jij kwijt wilt • Reflecteren, bezinnen en de balans opmaken na een bewogen tijd • De gelegenheid krijgen om wat je hebt meegemaakt in Gods aanwezigheid te brengen • Nieuw perspectief ontvangen om verder te gaan Verlang jij als zendingswerker, gemeentestichter of predikant (samen met je partner?) naar vernieuwing voor geest, ziel en lichaam? Dan is deze retraiteweek voor jou. Meer info en aanmelding: mm-nl.lerucher.org of mail hdw@lerucher.org

opwekkingsliederen cd 45 ZING ABB A Z GEN ALZO LIEF HAD IJN L ZE D GO O D SG I S

RIJS DE KON ING UW P NIE OP D VAN GOD IED EDHEI GO

Debriefing biedt je de mogelijkheid om ervaringen die je hebt opgedaan (verder) te verwerken en te integreren. Zo kun jij nieuwe veerkracht krijgen richting de toekomst.

koop de nieuwe cd ZUS SPREEKT VOO AN JE RM ED V IJ BLO ILTE U GEEFT RUST ZIE T HET HE DE ST T DOOR ZIJN N M O N K AAM LAM I HET DE ONZE SCHUILPL AAT

DE RUIL BIJ HET KRUIS

TIS: MET GR AD45 &

C DIGITALE NTALE E INSTRUM S. TR ACK

OPWEKKINGS LIEDEREN

NR 45 845857

KIJK OP WWW.OPWEKKING-WEBWINKEL.NL OF SCAN DE QR-CODE


EVANGELISATIE

kennen door het lezen van deze boeken of door de argumenten eruit te horen in gesprekken over geloof, ze hebben mij nooit echt geholpen om iemand over de streep te trekken. Ik hoop dat je deze laatste zin goed hebt gelezen, want het laat zien welke enorme vergissing ik maakte in het uitdragen van het evangelie. Ik dacht dat ík het moest doen!

OPLUCHTING Dit brengt me terug bij het gesprek dat wij hadden tijdens ons etentje op vrijdagavond. Het is zo verleidelijk om te proberen die ander te overtuigen van je standpunten, van jonge aarde versus oude aarde, de betrouwbaarheid van de Bijbel vergeleken met andere teksten uit de oudheid, Gods geïnspireerde woorden versus de woorden van mensen, enzovoort. Maar dan gaan we voorbij

GETUIGEN DOOR DE GENERATIES HEEN Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Here vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft (Psalm 78:4) Net zoals iedere cultuur en ieder volk zijn eigen gewoonten heeft, zo heeft ook iedere generatie zijn eigen specifieke kenmerken. Dat heeft zijn weerslag op de evangelisatiemethoden. Waar eerdere generaties vooral openstonden voor feiten en argumenten, zijn de jongere generaties meer gericht op gevoel, ervaring en zingeving. Het idee van een ‘absolute waarheid’ die voor iedereen geldt, is tegenwoordig voor veel mensen ongeloofwaardig. Persoonlijke, subjectieve waarheid heeft veel meer zeggingskracht: als iets voor jou ‘waar’ is of goed voelt, heeft het bestaansrecht. Dat maakt het persoonlijke getuigenis zo krachtig in deze tijd. Zonder af te doen aan de waarheid van Gods Woord mag je getuigen van de betekenis daarvan in jouw eigen leven en hoe jij zelf ervaart dat God met je is.

aan het feit dat het Jezus zelf is die iemand ‘over de streep’ draagt, en dat de Heilige Geest die in ons woont ons wil leiden door te zeggen “Ga!” of “Wacht, ze zijn er nog niet klaar voor”, of mijn favoriet: “Let op wat Ik ga doen, kijk maar toe.”

IEDER VAN ONS HEEFT DE KANS OM EEN OP EEN MET IEMAND OVER JEZUS TE SPREKEN Bij dit besef mag je opgelucht ademhalen, want het haalt alle druk van je af, of niet soms? Besef dat je, als jij het evangelie deelt, het niet kunt verknoeien doordat je niet precies de wetenschap kent achter de methoden om de aarde te dateren (waar de meeste brugklassers al meer van afweten dan ik). Ons aandeel en onze roeping is om altijd bereid te zijn tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag (1 Petrus 3:15). Zo kan ik mijn persoonlijke getuigenis delen, en het verhaal van mijn man, om te beschrijven welke transformatie Jezus heeft gebracht in ons leven. Wanneer je jouw getuigenis deelt vanuit de kracht van de Heilige Geest, zul je ook het geweldige wonder meemaken dat alleen mogelijk is dankzij de opstanding van Jezus, het wonder dat iemand wordt wedergeboren door Christus’ verlossende werk. Het is zo belangrijk om in de aanwezigheid van de Heer te zijn als je het evangelie deelt. Dan worden al die boeiende gesprekken gefilterd door de onderscheidingsgave van de Heilige Geest en blijkt hun verdediging vaak niet eens zo heel sterk te zijn. •

Pamela Prince Pyle is arts interne geneeskunde en auteur. Dit artikel is met toestemming overgenomen van Charisma Media en vertaald. Het originele artikel vind je hier:

27


BULGAARS WONDER IN ROTTERDAM Terwijl het kerkelijk leven door de lockdown voor velen zich online afspeelde, ontstond er in Rotterdam een nieuwe gemeente. Stephen Overduin, voorganger van de Kerk van de Nazarener Rotterdam, zag een Bulgaars wonder plaatsvinden. “Ik ben sinds 2008 voorganger van deze gemeente in Rotterdam-Zuid, in de wijk Charlois. In 2009 kreeg ik bericht van een zendeling dat ik de volgende zondag een Bulgaar in de dienst kon verwachten. Die zondag ontmoette ik Aleko voor het eerst. We spraken elkaars taal niet maar ik begreep dat hij in Bulgarije ook lid was van de Kerk van de Nazarener en dat hij een visioen had gekregen van God: hij moest naar Rotterdam gaan om te werken en om Bulgaren naar de kerk te brengen. Aleko werd deel van onze gemeente en na verloop van tijd vormde zich een groepje Bulgaren aan wie hij samen met zijn vriend Nikola leidinggeeft. Tijdens de preek trekken zij zich terug in een aparte ruimte voor studie en gebed met elkaar in de eigen taal. Deze groep wisselde in de eerste jaren nog sterk in samenstelling en grootte omdat veel Bulgaren tijdelijk werk hebben – als het werk klaar is, vertrekken ze weer.” Wat veranderde er dit jaar? “Nikola had een bijzondere ervaring met God waarna hij besloot om samen met Aleko op zondagavond Bulgaarse diensten te gaan houden in ons kerkgebouw. Nikola betrok daar zijn 26-jarige zoon bij, die op zijn beurt veel jongeren kende. De groep is flink gegroeid, inmiddels komen er zo’n 70 Bulgaren naar deze diensten. De meesten hadden geen kerkelijke achtergrond en in juli zijn er tien van hen gedoopt! Inmiddels heeft de Bulgaarse groep in overleg met onze kerkenraad besloten om door te groeien naar een zelfstandige Kerk van de Nazarener. We zien dat dit voornemen zeer gezegend wordt door de Heer.”

28

NIEUWS OPEN DOORS-DAG NIEUWE STIJL

De Open-Doors-dag - die plaatsvindt op zaterdag 6 november - wordt in een nieuw jasje gestoken. Dit jaar geen dagvullend programma, maar een identiek middag- en avondprogramma, dat daarnaast ook voor thuisblijvers via de livestream is te volgen. Hoofdspreker dit jaar is voorganger Behnam Benoka uit Irak. Hij vertelt het indringende verhaal van de kerk in Irak die veel leden verloor na de opkomst van IS. Twee andere internationale sprekers zetten de schijnwerper op actuele uitdagingen waar de kerk in andere delen van de wereld voor staat. Het thema is ‘Nu is de tijd’. Nu is de tijd om onze vrijheid te benutten en het evangelie te delen. Nu is de tijd om te leren van de vervolgde kerk. Nu is de tijd om het Lichaam van Christus te versterken. Nu is de tijd die ons is gegeven.   De toegang is gratis. Reserveren kan via www.opendoors.nl.

KONING WILLEM-ALEXANDER ONTVANGT EERSTE NBV21

Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van deze vernieuwde Bijbelvertaling wordt aangeboden aan koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het NederlandsVlaams Bijbelgenootschap (NBG). De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is de feedback van duizenden betrokken Bijbellezers benut en zijn nieuwe inzichten verwerkt. De overhandiging is via een livestream te volgen en de EO maakt tv-opnamen. Naast de introductie van de NBV21 op 13 oktober in Den Haag wordt op 23 oktober in Mechelen een viering georganiseerd om de NBV21 te introduceren in Vlaanderen.


MICHAZONDAG: GENIETEN VAN GENOEG

De supermarkt ligt vol met acties van één-plus-één gratis, maar hebben we dat tweede bakje tomaten écht nodig? Het antwoord weten we eigenlijk wel: de arbeider en de schepping betalen de echte prijs. Daarom is het motto van de Michazondag: Genieten van genoeg! Leviticus 19:9 en 10 staan hierbij centraal: Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Michazondag valt op 17 oktober (Wereldarmoededag). Via www.michanederland.nl is materiaal beschikbaar voor het organiseren van een Michazondag in de eigen kerk of gemeente.

AGENDA 1 - 3 OKTOBER

Schilderweekend - Apeldoorn Deelnemers schilderen tijdens dit weekend onder leiding van docenten Christina Klop en Carla Veldhuis. De lessen zijn gericht op profetisch schilderen en verhalend schilderen. Meer info: www.artsalive.nl

_________________________________

7 OKTOBER

Tearfund Werkconferentie – Maastricht De Tearfund Werkconferentie in Maastricht gaat om ontmoeten, bemoedigen en leren met lokale kerken. Samen vanuit de praktijk reflecteren op wat de Bijbel zegt over kerk-zijn in de buurt. Hoe wordt het evangelie zichtbaar in Maastricht? Meer info: www.truetickets.nl

_________________________________

VERTEL EENS

Van 4 tot en met 10 oktober vindt de jaarlijkse Week van de Opvoeding plaats met als thema: ‘Vertel eens’. Ook dit jaar roept het MissieNederlandnetwerk kerken op om in deze week extra aandacht te hebben voor hun rol in het mede opvoeden van kinderen in en om hun geloofsgemeenschap. Diverse aangesloten organisaties uit het netwerk bieden inspirerende materialen aan om tijdens deze week en de rest van het jaar aan de slag te gaan met het thema geloofsopvoeding. Meer info: www.missienederland.nlweekvandeopvoeding/2021.

9 OKTOBER

Vrouwenconferentie – Baacht (België) Het thema van de conferentie is ‘Crowned with Glory’. Vanuit weten wie je bent in Jezus Christus en de autoriteit die je in Hem hebt, sta je op om je plek in te nemen in Gods koninkrijk en om van invloed te zijn. Meer info: www.destinedtoreign.nl

_________________________________

22 - 24 OKTOBER

Israëlweekend – Doorn

CHINA ZET KERK VOET DWARS

China blokkeert de populaire socialmediaapp ‘WeChat’ en treft daarmee veel socialmediagebruikers waaronder kerken. Veel Chinese kerken gebruiken ‘WeChat’ voor hun dagelijkse gebedsmoment, christelijke muziek en het verspreiden van kerkdiensten. Al eerder blokkeerden de Chinese autoriteiten christelijke WeChat-accounts in een poging om meer grip te krijgen op de groei van de kerk. Chinese gelovigen voelen zich door de strenge coronamaatregelen en lockdowns extra gedupeerd nu deze ‘lifeline’ hun ontnomen wordt.

Tijdens dit verdiepingsweekend neemt Otto de Bruijne bezoekers mee in de vraag wat wij kunnen leren van de joodse wijsheid. Gastsprekers dit weekend zijn rabbijn Shmuel Katz en drs. Boudewijn Ridder. Meer info: www.betteldbrandpunt.nl

_________________________________

29 - 31 OKTOBER

Zendingsweekend – Bantega Weekend van Operatie Mobilisatie voor wie het verlangen heeft om (meer) bij te dragen aan de verspreiding van het evangelie of op zoek is naar zijn of haar plek in Gods koninkrijk. Meer info: www.operatiemobilisatie.nl

29


HANS ALBLAS

KWETSBAAR EN

30


BIJBELSTUDIE TITEL

2 KORINTHE EN DE WEG VAN HET KRUIS

KRACHTIG We vinden het vaak moeilijk om eerlijk te zijn over onze worstelingen en zwakheden. Liever wekken we de indruk dat we succesvol en gelukkig zijn en denken we misschien dat we daarmee ook laten zien dat we leven uit geloof. Paulus gaat hier lijnrecht tegenin en wijst ons een totaal andere weg.

Veel leden van de gemeente in Korinthe blijken gevoelig voor status, succes en een gelikte show. Ze zijn onder de indruk van bepaalde leraren en apostelen die hierop inspelen. Dat ze daar torenhoge tarieven voor rekenen, pleit volgens deze gelovigen alleen maar voor hen. Je kunt zo wel zien dat deze apostelen zo’n salaris verdienen! De stichter van hun gemeente steekt hier maar bleekjes bij af. Hij weet hen niet echt te boeien met zijn degelijke preken en studies. Hij kleedt zich eenvoudig en verdient een mager loontje als zzp’er, aangevuld door giften. Hij spreekt vaak over lijden en kent persoonlijk ontzettend veel tegenslagen. Makkelijk in de omgang is hij beslist niet. Met deze zogenaamde apostel hebben ze onlangs nog een knallende ruzie gehad. Hij had hen namelijk keihard geconfronteerd met hun laksheid ten opzichte van hun eigen zonden en die van een

specifiek gemeentelid. Laat hij eerst maar eens bewijzen dat hij het recht heeft om hen zo te behandelen! Daarna praten ze wel verder met deze pedante Paulus.

IN ALLES VOEL JE DAT PAULUS HET ZWAAR HEEFT EN DAAR MAAKT HIJ OOK GEEN GEHEIM VAN GOUDEERLIJK In 2 Korinthe zien we hoe Paulus worstelt met deze gemeente. Maar ook met zijn functie als apostel, het vele lijden dat daarmee gepaard gaat en de valse concurrentie waar hij mee te maken

31


heeft. De lijn van zijn betoog is grillig, vloeiende volzinnen ontbreken, zijn taalgebruik is niet zo fraai als we van hem gewend zijn. In alles voel je dat Paulus het zwaar heeft en daar maakt hij ook geen geheim van. Neem bijvoorbeeld vers 4 van hoofdstuk 2: Toen ik u schreef was ik terneergeslagen en bedrukt en stonden de tranen in mijn ogen.

door wie we ons willen laten leiden. Door leiders die ons imponeren met hun uitstraling, zelfvertrouwen en prestaties? Of door kwetsbare mannen en vrouwen, die van ons houden als van hun eigen kinderen en voor ons door het vuur gaan?

Wat je ook van Paulus kunt zeggen, hij is in elk geval goudeerlijk. Hij doet zich niet sterker of beter voor dan hij is. Hij geeft gewoon toe dat hij er soms behoorlijk doorheen zit. Het volgen van zijn Heer Jezus gaat hem niet in de koude kleren zitten. Paulus lijdt onder de verstoorde relatie met zijn geestelijke kinderen in Korinthe. Hun ongehoorzaamheid en voortdurende zonden doen hem pijn. Daar windt hij geen doekjes om in hoofdstuk 12 vers 20 en 21: Ik ben namelijk bang dat ik u bij mijn komst anders zal aantreffen dan ik zou wensen, en dat onze ontmoeting dus anders zal uitpakken dan u wilt. Ik ben bang voor tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, kwaadsprekerij, geroddel, arrogantie en wanorde. Ik ben bang dat God mij bij mijn bezoek opnieuw zal vernederen en ik opnieuw verdriet zal hebben om al die broeders en zusters die zijn blijven zondigen en zich niet hebben afgekeerd van hun zedeloosheid, ontucht en losbandigheid.

OMGEKEERD

LIEFHEBBENDE OUDERS Paulus houdt intens veel van de gelovigen in Korinthe en hij ziet zoveel moois in deze gemeente. Als een liefhebbende vader kan hij echter wel huilen om hun geestelijke nood. Hij heeft er alles voor over dat zij gaan lijken op Christus. In hoofdstuk 7 vers 3 zegt hij het zo: Ik zeg dit niet om u te beschuldigen, want ik heb u al eerder gezegd dat u ons zo na aan het hart ligt dat we met u in leven en sterven verbonden zijn. 2 Korinthe stelt ons voor de indringende vraag

32

Wat voor onze leiders geldt, geldt uiteraard voor ons allemaal. Tegenslagen, mislukkingen, langdurige lichamelijke of mentale beperkingen – wie van ons loopt daarmee te koop? Onbewust vergelijken we onszelf vaak met anderen. Het lijkt wel of wij altijd minder geslaagd, gelukkig of gezond zijn. We schamen ons voor onze zwakheden en doen ons daarom sterker voor dan we ons voelen. De apostel Paulus schrijft compleet het tegenovergestelde in 2 Korinthe 12 vers 9 en 10. In de Bijbel in Gewone Taal staat het er helemaal duidelijk: En dus is er toch iets waar ik graag over opschep: dat ik zwak ben en moet lijden. (…) Ik ben blij als mensen mij beledigen of me gevangen willen nemen. Ik ben blij als ik in moeilijkheden kom en het zwaar heb. Ja, je leest het goed: Paulus is trots op zijn zwakheden en moeilijkheden! Hij schaamt zich er niet voor. Dit is de wereld op zijn kop. Zoals dingen zo vaak omgekeerd worden in het koninkrijk van God. Wat is de reden van deze opmerkelijke houding? In de woorden van Paulus zelf: Het maakt mij geschikt om de macht van Christus zichtbaar te maken. (…) Want zo wil Christus zijn macht laten zien. Juist doordat ik zwak ben, ben ik sterk!

KRACHT IN ZWAKHEID Er zijn er genoeg die menen dat de kracht van God ons in staat stelt om een zogenoemd


BIJBELSTUDIE

‘overwinningsleven’ te leiden, waarbij we elke ziekte, elk gebrek en elke tegenstand de baas zijn in de naam van Jezus. De kracht van een christen blijkt volgens hen uit voorspoed, welvaart en gezondheid.

ALS VOOR IEDEREEN DUIDELIJK IS DAT JE NIETS AAN JEZELF TE DANKEN HEBT, WIJST ALLES NAAR BOVEN Paulus heeft echter leren inzien dat Gods kracht juist in zijn zwakheid zichtbaar wordt. Wanneer dat gebeurt, krijgt God de eer. Want als voor iedereen duidelijk is dat je niets aan jezelf te danken hebt, wijst alles naar boven. Mensen kunnen Hem op deze manier leren kennen zonder afgeleid te worden door zijn boodschapper. En als er voor zo’n schijnbare mislukkeling hoop is, dan ook voor hen. Reden genoeg dus om ons niet voor onze worstelingen te schamen. Maar er speelt zelfs nog iets diepers mee. Wanneer God onze zwakheden mag gebruiken voor zijn eer, gaan we de weg die Christus zelf is gegaan: de weg van het kruis. 2 Korinthe 8 vers 9 vat het zo mooi samen (NBV): Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

apostelen zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als Hij leven door Gods kracht.

ONVOORSTELBAAR De kracht en heerlijkheid van Jezus Christus zijn onovertroffen en onvoorstelbaar groot. En als volgelingen van Jezus mogen we daar volop in delen (4:7). Deze kracht van God is er alleen niet op gericht om al onze moeilijkheden weg te nemen. Maar die kracht blijkt wel uit de geestelijke vruchten die ondanks alle moeilijkheden blijven groeien. Mensen die tot geloof komen, gemeenten die opgebouwd worden, Gods koninkrijk dat op allerlei manieren doorbreekt. Dwars door alles heen en vaak ondanks onszelf! Jezus volgen en Hem dienen betekent de weg van het kruis gaan. Delen in zijn lijden door niet je eigen comfort en succes te zoeken. Trouw blijven aan het getuigenis van God, in alle omstandigheden. Als je dat doet, zul je merken dat Gods Geest krachtig door je heen werkt. Je zult dan niet alleen delen in het lijden maar ook in de heerlijkheid van Christus. Tot eer van God de Vader! •

Hans Alblas is freelance Bijbelleraar, spreker en geestelijk begeleider (www.omnicus.nl). Hij verlangt ernaar leiders en andere leerlingen van Jezus te zien groeien in echtheid, vanuit een diepe verbondenheid met Jezus.

En in hoofdstuk 13 vers 4 legt Paulus direct de verbinding tussen Christus en hemzelf en zijn medewerkers: Dat Hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft Hij door Gods kracht. Wij

33


Een frisse start Een frisse start ininGods Woord Gods Woord metmetdedeKringserie Kringserie

Een frisse start in Gods Woord met de Kringserie

advertentie De kringserie biedt een ruim aanbod aan bijbelstudies over verschillende bijbelse onderwerpen en bijbelgedeeltes. De kringserie biedt een ruim aanbod aan bijbelstudies Op deze manier kun je je bijbelstudiekring of huiskring of over verschillende bijbelse onderwerpen en bijbelgedeeltes. een rijke invulling geven. Met verwerkingsvragen om over Op deze manier kun je je bijbelstudiekring of huiskring of door te denken/praten. Elk bijbelstudieboekje is geschreven een rijke invulling geven. Met verwerkingsvragen om over doorte een andere auteur, zoals ds. René deisReuver, ds. Jos door denken/praten. Elk bijbelstudieboekje geschreven Douma en ds. René van Loon. Alle delen uit de ‘Kringserie’ door een andere auteur, zoals ds. René de Reuver, ds. Jos wordenenuitgegeven samenwerking de IZB. Alle delen Douma ds. René vaninLoon. Alle delen uitmet de ‘Kringserie’ zijn per stuk €9,99. worden uitgegeven in samenwerking met de IZB. Alle delen

De kringserie biedt een ruim aanbod aan bijbelstudies over verschillende bijbelse onderwerpen en bijbelgedeeltes. Op deze manier kun je je bijbelstudiekring of huiskring of een rijke invulling geven. Met verwerkingsvragen om over door te denken/praten. Elk bijbelstudieboekje is geschreven zijn per stuk €9,99. HARALD OVEREEM door een andere auteur, zoals ds. René de Reuver, ds. Jos HARALD OVEREEM Een hartstochtelijke brief over vrijheid Douma en ds. René van Loon. Alle delen uit de ‘Kringserie’ Bijbelstudies over het evangelie van genade vanuit vrijheid de brief aan de Galaten Een hartstochtelijke brief over worden uitgegeven in samenwerking met de IZB. Alle delen Bijbelstudies over het evangelie van genade vanuit de brief aan de Galaten De brief die Paulus aan de Galaten schreef is zijn meest emotionele brief. Paulus stond zijnzeer per stukstond €9,99. nog enigszins het begin van zijn bediening Hij was er van onder De brief aan die Paulus aan de Galaten schreef is als zijn apostel. meest emotionele brief. Paulus de indruk dat Gods handelen in bediening Jezus Christus en deHij gave zijnvan Geest noggeraakt enigszins aan het begin van zijn als apostel. wasvan er zeer onder goed nieuws is voor zijndat volksgenoten éninvoor de van Galaten zijn gaan de indruk geraakt Gods handelen Jezusniet-Joden. Christus enMaar de gave zijn Geest

NIEUW DEEL IN DE NIEUW KRINGSERIE DEEL IN DE KRINGSERIE!

HARALD OVEREEM twijfelen: hoort deze laatste er ook én werkelijk bij? Of moeten nu zijzijn eenmaal goed nieuws is voor zijn groep volksgenoten voor niet-Joden. Maar dezij, Galaten gaan de Joodse Messias omarmd hebben, ook Joods gaan leven? Maar dan is genade niet twijfelen: hoort deze laatste groep er ook werkelijk bij? Of moeten zij, nu zij eenmaal

Een hartstochtelijke brief over vrijheid

werkelijk en is men niet hebben, werkelijkook vrij. de genade Joodse Messias omarmd Joods gaan leven? Maar dan is genade niet In dezewerkelijk bijbelstudies genadestaat en is het menhartstochtelijke niet werkelijk vrij.pleidooi van Paulus voor het evangelie

Bijbelstudies over het evangelie van genade vanuit de brief aan de Galaten

van Gods genade centraal. Eenhet bemoedigende vrijheid In deze bijbelstudies staat hartstochtelijkeboodschap pleidooi vanvan Paulus voor en het eenheid. evangelie van Gods genade centraal. Een bemoedigende boodschap van vrijheid en eenheid.

De brief die Paulus aan de Galaten schreef is zijn meest emotionele brief. Paulus stond nog enigszins aan het begin van zijn bediening als apostel. Hij was er zeer van onder de indruk geraakt dat Gods handelen in Jezus Christus en de gave van zijn Geest

NIEUW DEEL IN DE KRINGSERIE!

goed nieuws is voor zijn volksgenoten én voor niet-Joden. Maar de Galaten zijn gaan twijfelen: hoort deze laatste groep er ook werkelijk bij? Of moeten zij, nu zij eenmaal de Joodse Messias omarmd hebben, ook Joods gaan leven? Maar dan is genade niet NIEUW

werkelijk genade en is men niet werkelijk vrij. NIEUW In deze bijbelstudies staat het hartstochtelijke pleidooi van Paulus voor het evangelie van Gods genade centraal. Een bemoedigende boodschap van vrijheid en eenheid. ANNE-MARIE VAN BRIEMEN

TANNO VERBOOM

VAN BRIEMEN DoorANNE-MARIE God geleid Bijbelstudies persoonlijke Doorvoor God geleid groei

TANNO VERBOOM PLAISIER Leven in het spoor van ARJAN Alomvattende liefde Leven in het spoor van Bijbelstudies over het nieuwe Alomvattende liefde leven in liefde en trouw Christus vanuit denieuwe brief aan over het levenEfeze in Ontdek Gods liefde enontferming trouw in het bijbel- Bijbelstudies

vanuit Bijbelstudies het leven van Jozef voor persoonlijke groei vanuit het leven van Jozef

boek Ruth Ontdek Gods ontferming in het bijbelboek Ruth

ARJAN PLAISIER

Christus vanuit de brief aan Efeze

Bekijk alle delen van de Kringserie en de andere bijbelstudieboeken Bekijk alle delen van de Kringserie van Ark Media, Sestra en Groen op en de andere bijbelstudieboeken royaljb.com/bijbelstudie of scan: van Ark Media, Sestra en Groen op royaljb.com/bijbelstudie of scan:

onderdeel van Royal Jongbloed Publishing

NIEUW

onderdeel van Royal Jongbloed Publishing

royaljongbloed.com royaljongbloed.com


UITGEVOGELD MIJN EERSTE BOEK Vorige week kwam mijn uitgever langs met een bijzonder pakket: hij bracht niet één, maar twee nieuwe boeken naar Zwolle.

Henk Stoorvogel

Het ene boek was Leiderschap vanuit de oorsprong, het boek waar ik het afgelopen jaar aan heb gewerkt. In het boek neem ik de lezer mee naar de acht grote verhalen uit Genesis en deel ik de belangrijkste lessen voor ons mens-zijn en leiderschap die we vanuit deze oergeschiedenis kunnen leren. Ik wist dat dit boek zou verschijnen dus dat was geen verrassing. Het tweede boek dat mijn uitgever meenam was dat wel. Hoewel ik ook dat boek van A tot Z zelf heb geschreven, stond de inhoud me niet meer zo helder voor ogen. Dat was namelijk het allereerste boek dat ik ooit heb geschreven, bijna twintig jaar geleden. De droom van God heet het. Vijfentwintig jaar jong was ik toen ik het schreef. De uitgeverij kende ik van boeken als Ik zal nooit meer huilen en de boeken van Floyd McClung. Als ik mijn boek ergens uit kon geven, dan wilde ik dat daar doen. Ik stuurde de eerste drie hoofdstukken van het boek naar de uitgever en mocht op gesprek komen. Hoewel mijn netwerk nog maar klein was en de rest van het boek nog in de pen zat, besloten ze het boek toch te publiceren.

ONBEVANGEN En nu, achttien jaar later, is het zelfs voor de tweede keer uitgebracht. Dus ontving ik vorige week niet alleen het eerste boek dat ik ooit geschreven heb, maar ook het laatste. Die avond herlas ik mijn eerste boek en wat ik daar aantrof was zowel bekend als nieuw. Wat was ik jong en groen toen ik het schreef. Maar ook: wat zat ik boordevol passie en onbevangen geloof. Het was alsof ik door een oud fotoalbum bladerde dat ik bij toeval bij het opruimen van de zolder weer had gevonden. Ik las over de blokhut in Amerika waar ik ervoer dat God tot mij sprak en de visie voor het stadsbrede sport-evangelisatieproject Sonrise ontstond. En hoe we in een paar auto’s naar Albanië reden om daar door middel van voetbal jongeren en jonge gangsters te bereiken met het evangelie. Ook schrijf ik in dit boek al over mijn relatie met Eugene Poppe, mijn mentor, vriend en medestrijder door de jaren heen. Regelmatig dacht ik tijdens het lezen: “Oké Henk, een tandje minder mag ook wel.” Maar er zat in ieder geval veel vuur in mijn donder. En veel van de overtuiging eronder en de bezieling erin is ook nu, achttien jaar later, nog levensecht. •

35


"Geweldig om deze GLS mee te maken!

"De GLS is het eerste wat ik in mijn

Ik las erover op de website, en ik dank God voor de kans om erbij te zijn."

agenda zet elk jaar. Hèt evenement om je eigen leiderschap te ontwikkelen."

Wil je groeien in leiderschap, en je door God gegeven mogelijkheden benutten? Kom dan naar de GLS en ontdek hoe jij op jouw plek van invloed kunt zijn.

12 / 13 NOVEMBER 2021 • 28 / 29 JANUARI 2022 SCHRIJF JE NU IN VIA WWW.GLSNEDERLAND.NL


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.