Page 1

VETENSKAP # 9–2018   www.optikbranschen.se

Värme är bra men kan ge problem

S

ommaren som gått har varit speciell på många sätt, med mycket värme under lång tid. Men det är också den sommar när det har kommit flest patienter som har problem med torra ögon. Med mycket värme under lång tid har fläktar och AC fått gå för fullt, så det kanske inte så konstigt. Normalt sett brukar det vara hösten som är högsäsong för problemet med torra och rinnande ögon. Vi kan säkert räkna med att det också nu till hösten kommer många patienter med dessa problem. Dels så finns det personer som fått problem under sommaren men stått ut och då kan problemen öka ännu mer nu till hösten och sedan kommer det så klart den mängd som alltid dyker upp under denna årstid. Det är säkert många av oss som kommer att ordinera värme och massage av ögonlocken för att oljeskiktet i tårfilmen ska få en bättre stabilitet, så är det. Men en fråga som synts på sociala medier i grupper med glaukom i fokus har varit, hur värme och massage som en del blivit rekommenderade påverkar det intraokulära trycket (IOP). Den första artikeln i detta nummer är ett examensarbete från LNU som handlar om förändringen av IOP efter behandling med värme på ögonen. Det är ett bra arbete som också tar upp fysiologin för produktion och avflöde av kammarvattnet på ett tydligt sätt.

Den andra artikeln är från JOVS och handlar om användning av tårsubstitut. Frågeställningen där är om droppar ska användas enligt schema eller endast vid behov och vilket som ger bäst resultat. Den artikeln är nyttig och passar bra att läsa under denna säsong. Under den tid jag har tagit fram artiklar till vetenskapsdelen i Optik har målet varit att hålla en bredd för att alla ska få något, kunskapen har skiljt sig mellan olika optiker som i alla yrken, vi har olika nivåer och intresseområden. Nu verkar det som att de flesta optikerna utför fullständiga ögonhälsundersökningar, det är glädjande att kunskapen har ökat hos alla och då bör de utländska medicinska artiklarna passa allt fler. Tanken har funnits att endast ta med de utländska artiklarna. Men av kommentarer som kommit verkar det ändå som om att många uppskattar att det är en variation av nivån på artiklarna. Därför eftersöks alla de olika examensarbeten som gjordes på KI under förra läsåret både på grundutbildning och magisterutbildningen, några har kommit in men det finns fler, så skicka dem gärna till undertecknad och låt era kollegor få ta del av det ni gjorde under utbildningen. CATARINA ERICSON

n Artikel 1: Påverkas mätvärdet för IOP efter behandling med varma ögonkompresser?

2

n Artikel 2: Kliniska utfall av fast versus vid behovsanvändning av artificiella tårar vid torra ögon: en klinisk prövning under 6 veckor

3

Catarina Ericson är OPTIK:s vetenskapsredaktör. Hon är MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se


2 OPTIK VETENSKAP # 9–2018 n

Redaktörens kommentar: I introduktionsdelen ges en tydlig och informativ beskrivning på fysiologin av IOP. Sedan är resultat och sammanfattningen också intressant.

Påverkas mätvärdet för IOP efter behandling med varma ögonkompresser? Störningar i de meibomska körtlarna, även kallat meibomian gland dysfunction (MGD), kan uppstå av olika orsaker. Som behandling rekommenderar man idag vanligtvis egenvård med varma ögonkompresser i kombination med ögonlocksmassage. Hur värme påverkar hornhinnan är väl utforskat, dock saknas det studier som visar hur värme påverkar ögats intraokulära tryck (IOP) och mätvärdet man får fram. Syftet med denna studie var att undersöka om det uppstår en förändring i mätvärdet för IOP efter behandling med varma ögonkompresser. IOP mättes på 30 personer, 25 kvinnor och 5 män, med non-contact tonometer efter behandling med varma ögonkompresser som deltagarna fick sitta med över sina ögon i 10 minuter. IOP mätningen utfördes före behandling med varma ögonkompresser och sedan efter 1, 5, 15, 30 och 60 minuter från avslutad behandling Studien visade en statistiskt signifikant (p <0,05) ökning av IOP både för höger samt vänster öga efter 1 minut från avslutad behandling och en statistiskt signifikant (p <0,05) sänkning mellan minut 1 och minut 5 från avslutad behandling. Resultaten från denna studie visade en tillfällig ökning på 0,9 mmHg efter behandlingen med varma ögonkompresser hos unga och friska människor. Denna ökning kan dock inte anses vara kliniskt signifikant men det kan vara bra att känna till att behandlingen kan ge en förändring av ögontrycket.

o- och Fakulteten för häls

livsvetenskap

Examensarbete

g med

ndlin t för IOP efter beha Påverkas mätvärde esser? varma ögonkompr

Sammanfattning Catarina Ericson

Länk: http://diva-portal.org/smash/get/diva2:1216990/FULLTEXT01.pdf

Shahed Sabtti Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå

i


3 n

Redaktörens kommentar: Denna artikel är kort så rekommendationen är att läsa hela för helheten. Metod och resultat delen är riktigt intressanta.

Kliniska utfall av fast versus vid behovsanvändning av artificiella tårar vid torra ögon: en klinisk prövning under 6 veckor För att utvärdera de kliniska effekterna av att använda bestämda tider(fyra gånger dagligen [QID]) jämfört med vid behov (PRN) dosering av en artificiell tårprodukt (polyetylenglykol / propylenglykol [PEG / PG], Systane Ultra) hos personer med torra ögon. I denna prospektiva, parallellgruppsförsöks studie randomiserades deltagarna (1: 2-fördelning) för att ta 1 droppe PEG / PG QID (34) eller PRN (63) i 28 dagar. Den primära slutpunkten var förändringen av den totala okulära ytfärgningen från baslinjen (TOSS) poäng (enligt Oxford skala) vid dag 28. Vid dag 28 var förändringen från medelvärdet för de minsta kvadraterna (LSM) TOSS-poäng för QID- och PRN-grupper 1,19 respektive 0,94. Vid dag 28 för QID och PRN-grupper var LSM-förändringen från baslinjen i Impact of Dry Eye on Everyday Life (IDEEL) poäng symptomstörande, 7,0 och 2,94 behandlingseffektivitet, 2,43 och 0,16 och behandlingsrelaterade besvär, 11,56 och 2,77. Incidensen av biverkningar var låg (3,2%) i båda grupperna; Inga allvarliga biverkningar rapporterades. QID-dosering av PEG / PG var inte överlägsen PRNdosering vid okulär färgning. IDEEL-symtom visar att QID-dosering upplevdes bäst, vilket tyder på att regelbunden användning av artificiella tårar kan ge bättre symptomatisk lättnad än PRN-användning.

miologic Research Clinical and Epide

-Needed Use of Fixed Versus As of es m tco Ou l Clinica ase: A 6-Week, in Dry Eye Dise Artificial Tears l Trial ica d Phase 4 Clin 2 Observer-Maske nie, Gar y 4 le, Laura E. Dow nde 3 2 Tan, Abayomi Ogu 1 grys, Jacqueline ell, Algis J. Vin 6 Penny Asb 5 ttle She Lee Jerkins, and ed States Australia i, New York, Unit Parkville, Victoria, icine, Mount Sina y of Melbourne, Icahn School of Medmetr y and Vision Sciences, Universit s, Australia Department of Opto h Wales, Sydney, New South Wale United States Sout Worth, Texas, Fort University of New on, orati eutical Corp ed States 4 , Tennessee, Unit Novartis Pharmac Associates, Nashville 5 ed States Nashville Vision , Largo, Florida, Unit 6 Shettle Eye Research

1

2

3

[QID]) versus as(four times daily / ts of using fixed ropylene glycol [PEG ate the clinical effec yethylene glycol/p

PURPOSE. To evalu tear product (pol ng of an artificial Penny Asbell, Dedry eye disease. Correspondence: needed (PRN) dosi thalmology, Icahn ntrol, parallel-group ) in individuals with partment of Oph -masked, active-co /PG QID (n ¼ 34) PG]; Systane Ultra Mount Sinai, at cine icenter, observer Medi mult of School ive 1 drop of PEG prospective, t, New this Stree In h . DS 100t line in the total allocation) to rece and ETHO M 5th Avenue randomized (1:2 change from base were was nts oint USA; icipa 9, endp trial, part primary day 28. York, NY 1002 Oxford scale) at for 28 days. The edu. or PRN (n ¼ 63) penny.asbell@mssm. e (according to the scor SS) S scores for QID (TO TOS ing ) 26, 2017 res mean (LSM ocular surface stain Submitted: December 2018 baseline in least squa tment difference [TD]: �0.26; 95% 13, the change from ely (trea ng was S. At day 28, Accepted: February and �0.94, respectiv superiority of QID versus PRN dosi limit). 9 et RESULT J, �1.1 Tan AJ, were rys ps Ving P ¼ 0.184); and PRN grou (prespecified Citation: Asbell P, [CI]: �‘ to 0.21; of fixed versus for TD was not <0 act of Dry Eye on confidence interval upper limit of one-sided 95% CI al. Clinical outcomes cial tears in dry Imp in line base the artifi as-needed use of the LSM change from �2.94 (TD: �4.06, P ¼ 0.037); not established, as ek, observerand and PRN groups, eye disease: a 6-we al trial. Invest ptom-bother, �7.0 ¼ 0.278); and treatment-related At day 28, for QID clinic P EL) scores was sym masked phase 4 of adverse Everyday Life (IDE ess, 2.43 and 0.16 (TD: 2.28, Sci. 2018;59:2275– ectively. Incidence tiven Ophthalmol Vis effec t , P ¼ 0.996), resp reported. treatmen /10.1167/ �2.77 (TD: �8.8 and .56 adverse events were 2280. https://doi.org us �11 e, inconvenienc the groups; no serio of ocular s both in term in 2%) iovs.17-23733 ng (�3.

to PRN dosi of events was low was not superior g that regular use dosing of PEG/PG dosing, suggestin CONCLUSIONS. QID score favored QID than PRN use. (ClinicalTrials.gov f L symptom-bother staining. The IDEE provide better symptomatic relie artificial tears may bother, dosage 6015.) staining, symptom number, NCT0244 se, ocular surface tears, dry eye disea Keywords: artificial regimen

artificial -dose regimen for condition, a fixed film support than would DED is a chronic istent tear monly ng versus PRN ng the most com provide more cons dosi amo may is h fixed tears whic ther ), ition 1 However, whe or patient ry eye disease (DED a multifactorial cond infrequent dosing. ar surface health ar morbidities, is lead iously tears affects ocul encountered ocul homeostasis that can tic has not been prev dosing of artificial ptions to tear film toma management of DED characterized by disru ar surface.2,3 As DED is a symp outcomes in the t e. men ledg ocul treat the know se, was to evaluate the for the disea to damage4 of stigated to our trial cure inve cal no clini ently 4 e curr is phas us e tomatic relief. condition and ther The objective of this fixed (four times daily [QID]) vers d at providing symp DED, a 28using goals are often aime h are a mainstay in the treatment of g artificial tears over clinical effects of the PEG/PG–containin the of . ng DED Artificial tears, whic replenishing the aqueous layer of dosi PRN ls with act by layer to period in individua are considered to orting the lipid day intervention restoring and supp Ltd., Fort tear film and/or (Alcon Research, 1 film. Systane Ultra artis) is an artificial tear stabilize the tear Nov of ion l (PG) , a divis METHODS Worth, Texas, USA and propylene glyco 5,6 PEG lene glycol (PEG) agement of DED. containing polyethy efficacy in the man ect the ocular Study Design rverwith demonstrated ity agents that prot of artificial ive, multicenter, obsetria l iscos nt/v ulce phase 4, prospect ence time and PG are dem 2 grou p clin ical This was a 6-week, , increase the resid of ocular comfort. ontr ol, para llel- centers in the United ve-c ds acti surface epithelium , perio ked t mas eigh ide extended nts by conducted across lubricants, and prov generally prescribed to DED patie1 (NCT02446015) ]). Since Artificial tears are (pro re nata [PRN 2275 as-needed basis clinicians on an

D

Authors Copyright 2018 The j ISSN: 1552-5783 iovs.arvojournals.org

License. es 4.0 International

mercial-NoDerivativ

ution-NonCom tive Commons Attrib sed under a Crea This work is licen 09/08/2018 on org/ nals. ojour ed From: https://arv

Download

Länk: https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2680678&resultClick=1


4 OPTIK VETENSKAP # 10–2017 n 

Profile for OPTIK

Optik_vetenskap_9_18  

Optik_vetenskap_9_18  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded