__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VETENSKAP # 4–2018   www.optikbranschen.se

Vem gör vad och hur ...

Ä

ntligen har vädret slagit om och våren är här, tänk att vissa förändringar är så välkomna. Det är något som alltid sker och som vi inte kan styra över men det går ändå alltid att prata om. Förändringar sker även inom optikernas arbete och diskussioner om hur det ska fungera sker ofta och återkommande. Ögonbotten verkar kunna diskuteras om och om igen och är det verkligen så att ta en ögonbottenbild kan jämställas med att utföra en ögonhälsoundersökning? Nej, det är det inte. Är det sedan svårare att bedöma en ögonbotten med hjälp av en funduskamera än med endast ett oftalmoskop eller biomikroskop med 90D lins? Eller varför diskuteras nu vilka optiker som kan bedöma en ögonbottenbild. En sak att komma ihåg är att fundusfoto är en översikt, sen måste fynden granskas med direkt eller indirekt oftalmoskopi för att bedömas. Foton och bilder tillsammans med bedömningen ger en bra dokumentation i journalen som även kan granskas senare. För att ha kontroll på hur arbetet bör ske rekommenderas att läsa dokumentet, State Of The Art (SOTA). I detta nummer finns nu SOTA dokumentet: ”Att använda digital bilddokumentation”, för att ge en vägledning i de frågor som på senaste tid har varit uppe för diskussion. Fler SOTA-dokument inom många olika områden finns på Optikerförbundets intranät. Har du funderingar på vad assistenter kan utföra finns ett dokument för det, eller vill du veta mer om undersökningar på Patient med Läs-och

Skrivsvårigheter eller Patient med Nedsatt syn, reducerad syn och synskada, så finns dokument för även det. Det är bara att logga in och läsa, här kan många frågor klars ut, det är en viktig medlemsförmån. Den sista artikeln i detta nummer handlar också om att bedöma bilder. Det är en studie som gjorts för att se hur sanningsenliga bilderna är och om de artefakter som kan uppkomma ställer till det i bedömningen. Att en studie görs på detta visar om igen att beslut fattade på åtgärd enbart efter en bedömning av en bild inte är patientsäkert. Vem som kan göra vad är egentligen endast den enskilda optikern som vet. Under utbildningen ska alla lära sig grunderna och få behörighet och Legitimation som optiker och kontaktlinsbehörighet samt i förekommandefall behörighet för diagnostiska läkemedel. En Leg hälso- och sjukvårds personal får utföra det som man har kunskap om men inte utföra något där kunskap saknas. Detta gäller även vid delegeringar. Kunskap ska inhämtats kontinuerligt, men hur mycket och inom vilka områden den enskilda personen har sökt kunskap i är individuellt, därför varierar detta mellan olika personer. Uttalanden om vad optiker kan utgår oftast från optikerns egen kunskapsnivå. Frågor finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida, passa på och se vilka SOTA-dokument du inte har läst. CATARINA ERICSON

n Artikel 1: Att använda digital bilddokumentation. n Artikel 2: Interindividuella variationer in Foveal Anatomi och Artefacter synliga på Inter Retinala sannolikhetskartor från OCT-skanningar av Macula

2 3

Catarina Ericson är OPTIK:s vetenskapsredaktör. Hon är MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se


2 OPTIK VETENSKAP # 4–2018 n

Redaktörens kommentar: Detta är ett SOTA-dokument och ska läsas i sin helhet.

Att använda digital bilddokumentation I dagens optikerverksamhet, ingår användning av allt mer avancerade instrument. Flera olika instrument för digital bilddokumentation finns idag att tillgå fördokumentation externt, samt i ögats främre och bakre segment. Detta ger ökade möjligheter att både diagnosticera och att följa dokumenterade fynd över tiden. Nya digitala tekniker ger ökade möjligheter både att dokumentera och att diagnosticera flera tillstånd i ögat. Digital bilddokumentation ger också ökade möjligheter att dela information med

andra liksom att inhämta uppfattningar och bedömningar från andra kollegor, till stöd för diagnostiskt beslut. Viktigt att ta i beaktande är att enbart en bild/ foto inte ensamt är en remissorsak, utan frågeställning och information är huvuddelen i en remiss och bild/foto ett komplement. Med digital bilddokumentation avses i detta dokument inte enbart fundusfotografering, utan även användning av andra instrument som t.ex. olika topografer, Optomap och OCT.

Länk: http://www.optikbranschen.se/files/1.8_Att_anvanda_digital_bilddokumentation_Rev_2014.pdf


3 n

Redaktörens kommentar: Introduktionen är viktig för frågeställningen, sedan är metod och resultatdelen viktig och sammanfattningen med författarnas tankar intressant.

Interindividuella variationer in Foveal Anatomi och Artefacter synliga på Inter Retinala sannolikhetskartor från OCT-skanningar av Macula .1167/tvst.7.2.4

https://doi.org/10

Syfte: Vi testade hypotesen att variationer i foveal morfologi kan bero på artefakter som ses på optisk coherence tomografi (OCT) och retinala ganglioncells (RGC) lager sannolikhetsscheman. Metoder: Totalt 126 friska försökspersoner testades med spektraldomän (sd) OCT. Tjocklek och sannolikhetskartor för det makulära RGC plus inre plexiformskiktet (RGCþ) erhölls med anpassad mjukvara. Maculära b-scanningar analyserades för att härleda tre foveala anatomiska parametrar: bredd, djup och lutning. Fördelningen av dessa parametrar jämfördes mellan ögon med och utan kringgående artefakter som ses i de centrala 48 av macula RGCþ- sannolikhetsscheman. Resultat: Av 126 friska individer hade 12 (9,5%) en onormal omkretsregion (artefakt) på RGCþ- sannolikhetsscheman. Baserat på den normala fördelningen av de tre anatomiska parametrarna föll endast tre av de 12 ögonen (25%) utanför 95% av konfidensintervallet för en eller flera av de tre foveala morfologiska parametrarna. Kombinationen av dessa parametrar och ålder förklarade bara 11% av den totala variationen av dessa artefakter. Slutsatser: Fovea-morfologi, baserat på bredd, djup och lutning, har en mindre roll för att förklara artefakter som ses på makulärskanningar. Variationer i fördelningen av RGCþ-tjocklek som inte återspeglas i våra mätningar motiverar ytterligare undersökning som potentiella källor till artefakter.

y and Artifacts in Foveal Anatom ns tio ria Va l ua from Spectral Interindivid Probability Maps al tin Re r ne In Seen on s of the Macula 4 4 Domain OCT Scan , Diane Wang , Article

2,3 ushmit Kaur 1 Muhammad , Kh Moraes , Hassan4,6 Carlos Gusta5vo De od Ho Donald C. tute, Columbia Robert Ritch , and Harkness Eye Insti ology, Edward S.

Ophthalm y, Department of a Research Laborator ee Brown Glaucom York, NY, USA Bernard and Shirl , NY, USA ell Medicine, New Center, New York Biology, Weill Corn ms , NY, USA Syste University Medical and s, er Center, New York iology, Biophysic 2 Sloan Kettering Canc Department of Phys Biology, Memorial ms USA Syste NY, , and l York 3 NY, USA Computationa University, New Sinai, New York, hology, Columbia Infirmary of Mount 4 Department of Psyc York Eye and Ear York, NY, USA arch Center, New ical Center, New 5 Med y ersit Univ Einhorn Clinical Rese mbia unt thalmology, Colu 6 phology can acco ) Department of Oph tions in foveal mor

1

Carlos Gustavo De Correspondence: Harkness Eye Moraes, Edward S. h St, Box 69, 165t W 635 tute, Insti 2, USA. e-mail: 1003 New York, NY umbia.edu cvd2109@cumc.col ember 2017 Received: 19 Sept mber 2017 Accepted: 18 Dece h 2018 Published: XX Marc macula; glaucoa; Keywords: fove rence tomography ma; optical cohe es CG, Muhammad Citation: De Mora Ritch R, Hood DC. H, Kaur K, Wang D, tions in foveal Interindividual varia cts seen on inner artifa and anatomy s from specmap ty retinal probabili scans of the tral domain OCT : Sci Tech. 2018;7(2) macula. Trans Vis .1167/tvst.7.2.4 4, https://doi.org/10 ors Auth Copyright 2018 The

Introduction

n cell (RGC that varia T) retinal ganglio ed the hypothesis e tomography (OC Purpose: We test on optical coherenc for artifacts seen maps. ain (sd) OCT. layer probability with spectral dom ects were tested layer (RGCþ) of 126 healthy subj macular RGC plus inner plexiform to derive Methods: A total the yzed ability maps of ans were anal Thickness and prob customized software. Macular b-sc e. The distribution of these slop with and were obtained width, depth, artifacts seen ers: veal met mfo para circu c omi with and without three foveal anat pared between eyes parameters was com probability maps. on of macular RGCþ al circumfoveal regi in the central 48 ) had an abnorm ibution of the three (9.5% 12 healthy subjects, n the normal distr Results: Of 126 95% confidence maps. Based upo the ty ide abili outs prob fell þ ) (artifact) on RGC the 12 eyes (25% Multivariable ers, only three of logic parameters. ciated with anatomic paramet e foveal morpho significantly asso more of the thre meter slope was bination interval of one or aled that the para 0.26; P ¼ 0.019). However, the com reve n essio regr ¼ e artifacts. logistic e artifacts (odds ratio 11% of the total variance of thes only the presence of thes d aine expl age and th, and slope, of these parameters upon width, dep ns in the measured based ular scans. Variatio further a morphology, as ant Conclusions: Fove explaining artifacts seen on mac warr s in cted in our measure has a minor role s that are not refle knes thic þ RGC of acts. distribution ntial sources of artif on RGCþ investigation as pote veal artifacts seen ortion of circumfo vance: A small prop al anatomy. Translational Rele be explained by variations in fove can probability maps

to the macula comatous damage und the Traditionally, glau central 688 aro the as ned defi (herewith tively rare in the thought to be rela such, As fovea) has been um. glaucoma continu early stages of the assessment of1 al and functional es. stag ed scrutinized structur anc ranted only in adv the macula was war

gained increasing 2,3 ula recently has age, However, the mac atous dam 4–8 and of early glaucom site a as n ntio atte ed for diagnosis itor mon be 9–11 which should coma. progression of glau s damage to the that glaucomatou al One main reason is that convention been overlooked damage, macula long has nal and structural ctio fun ct dete P) to techniques perimetry (SA dard automated namely 24-2 stan retinal nerve fiber , circumpapillary and, more recently 4 7 j No. 2 j Article TVST j 2018 j Vol.

License. 4.0 International ial-NoDerivatives ution-NonCommerc ive Commons Attrib 04/07/2018 sed under a Creat ls/tvst/936792/ on urna ta/jo This work is licen l=/da g/pdfaccess.ashx?ur //tvst.arvojournals.or nloaded From: http:

1

Dow

Länk: http://tvst.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2674859&resultClick=1

Profile for OPTIK

Vetenskap 4 18  

Vetenskap 4 18  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded