Aktiverende Faglokaler

Page 1

aktiverende

FAGLOKALER


INDHOLD

HÅNDVÆRK & DESIGN

14-23

MAKERSPACE

24-25

(NY) NATURFAG

26-43

SLØJD/VÆRKSTED

44-47

“Formålet er at lave en praksisnær undervisning, hvor eleverne kan se meningen med at lære og hvor de oplever en højere grad af selvbestemmelse, kompetence og samhørighed.“ Louise Klinge, adjunkt og ph.d.

MADKUNDSKAB

48-51

Med dette katalog håber vi at kunne inspirere og være med til at sætte en retning for jeres skole. Vi har mange års erfaring med indretning af lokaler til skoler og står vi klar til rådgivning og vejledning omkring indretning af alle skolens lokaler.

2


FAGLOKALER Nuværende undersøgelser viser, at der er en tæt sammenhæng mellem indretningen og elevernes læringsadfærd og trivsel. ”Kroppen skal have det godt, så hovedet kan lære.” Denne enkle sætning er fælles grundlag for alle nye former for undervisning og også for Højer Møblers opfattelse af, hvordan læringsrum bedst indrettes. Vi indretter læringsrum ud fra et koncept vi kalder Aktiverende Læringsrum, hvor bevægelse og fysisk variation giver arbejdsglæde og øger både koncentration og hukommelse. Dette konceptkatalog giver en forsmag på nogle af de innovative faglokaleløsninger, som vi har udviklet til skoler, elever og undervisere. Vi viser dig, hvordan du kan støtte op omkring aktiv læring med det fremtidssikrede Aktiverende Læringsrumskoncept. Hos Højer Møbler betyder fremtidssikret, at uanset, didaktik og fag kan vores indretningskoncept understøtte den undervisning, som udføres. Fremtidssikret betyder også, at vores møbler lever op til kravene i moderne skoer og vi fremstiller møbler i en kvalitet og et tidløst design, der kan modstå mange års brug. Vi tror ikke, at der er én løsning, som passer til alle skoler. Derfor arbejder vi tæt sammen med skolerne om i fællesskab at udvikle den løsning, der passer til hver enkelt skole. De mange aktiviteter i faglokalerne kræver, at lokaleforholdene er grundigt gennemtænkt med løsninger baseret på den enkelte skoles særlige forhold. Det løse inventar i rummet skal sammen med det faste inventar støtte op omkring en mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning for at ruste eleverne til det 21. århundredes kompetencer. Der skal være plads til gruppearbejdspladser, formidlingszoner, fordybelseszoner, værkstedszoner og smudszoner til at arbejde med forskellige materialer og temaer. Den praksisfaglige undervisning giver eleverne mulighed for at afprøve fag og emner efter deres interesse og opnå erfaring og læring med forskellige materialer gennem hænderne. Højer Møbler leverer løst og fast møbelinventar til fagområder som: Billedkunst, Håndværk & Design, Madkundskab, Musik og drama, Sløjd/værksted, Mediefag, Makerspace, Fysik & Kemi, Natur & teknologi, Naturfag, Biologi & Geografi. I lokaler til naturfag, indretter Højer Møbler efter det forskningsbaserede indretningskoncept NyNaturfag, udviklet af Katafonden. Konceptet er drevet af Højer Møbler og er frit tilgængeligt for landets skoler. Læs mere på www.nynaturfag.dk

3


FREMTIDSSIKRET LÆRINGSRUM

Man lærer også mere, hvis man ligesom selv opsøger det… og så kan man måske forklare det til andre, og det lærer man det endnu bedre af. Elevuddalelse

65% af alle børn i førskolen kommer til at arbejde i jobs, som ikke eksisterer i dag!

Lytte - 5%

Amy Yurko, Brainspaces Chicago

Læse - 10% Se - 20% Passiv

Aktiv

Hvordan forbereder vi den nye generation af børn på den fremtid de skal møde? Nogle af de vigtige issues er, at vi tænker undervisning på nye måder. At eleverne får kompencer til det 21. århundrede som:

Demonstration - 30%

Samarbejde (Gruppearbejde) - 50% Praktisere - 75% Lære fra sig - 90%

Hvad kan eleverne genkalde sig efter 24 timer, kilde: "National Training Laboratories"

Læringspyramide Hvad kan elever genkalde sig efter 24 timer. Kilde “National Training Laboratories”

De 21. århundredes kompetencer ruster eleverne til fremtiden og til at: • • • • • • • • •

Fejl kan føre til mestring – at være udholdende Drage nytte af hinandens styrker Være selvlærende Styre egne læreprocesser Kunne kommunikere på kreative, indsigtsfulde og kildekritiske måder Finde ro i forskelligheder – nye relationer Give hinanden konstruktiv feedback Gøre viden brugbar Være bevidst om hvordan viden bliver skabt

Det kræver nye strukturer i skolen. Nye steder at være og lære.

4


ELEVEN I CENTRUM Aktiverende læringsrum gør det let for underviseren at differentiere undervisningen og arbejde med projektbaseret læring. Højer Møblers aktive læringsrum engagerer eleverne i deres læring. Det er især muligheden for at være selvlærende, gøre viden brugbar, styre egne læreprocesser og kommunikationen med andre som eleverne fremhæver.

HVAD SIGER ELEVERNE OM HØJER MØBLERS AKTIVERENDE LÆRINGSRUM? •

Jeg har mange muligheder for at lære og for at sætte mig, der hvor jeg synes det er rigtigt.

Indretningen og undervisningen er meget mere fri, og jeg kan selv bestemme.

Det er dejligt, at vi ikke alle sammen skal lave det samme, at vi kan få lov at lave noget forskelligt.

Jeg lærer at arbejde selv og lave tingene selv.

Jeg kan godt lide, at jeg kan afprøve forskellige vinkler på forsøgene og gå i dybden med opgaven.

Det er nemmere at engagere sig, når alle tingene er der og vi har det rigtige udstyr.

Det er spændende at opleve nye måder at lære på. Man engagerede sig, når man bliver sat lidt fri.

Jeg er mere koncentreret, om det jeg laver, fordi jeg ikke lige har lærerne til at stå lige ved siden af som en sikkerhed.

Vi lærer af os selv og hinanden, fordi man har mere lyst til at lære, og ikke bare ved at sidde og få det fortalt direkte.

6 FORDELE VED DET AKTIVERENDE LÆRINGSRUM •1 SKABER INKLUDERENDE RUM TIL ALLE elevtyper med forskellige læringspræferencer, personligheder, læringsstile, intelligenser og forskellige fysiske behov. •2 Giver eleven ANSVAR og MEDBESTEMMELSE for egen læring. •3 Giver underviseren mulighed for HURTIGE SCENESKIFT og VARIEREDE AKTIVITETER

•4 Skaber nye perspektiver på læring, giver visuel variation og efterlader RUM til KREATIVITET. •5 FORBEDRER FYSISK VELVÆRE. Skiftende siddestillinger reducerer risikoen for rygsmerter. •6 FORBEDRING AF LYDBILLEDET gennem kombination af åbne og lukkede møbler i forskellige højder, materialer og former. Hermed opnås forudsætning for BEDRE KONCENTRATION OG ARBEJDSRO. 5


21. ÅRHUN DREDES KOMPE TENCE R

Udnyt kvadratmetrene og få flere fag og funktioner i et og samme rum.

HÅNDVÆRK OG DESIGN

Kreavogn Organiseringen af værktøj, redskaber og materialer er vigtig for at kreative fag didaktisk kan hænge sammen. 6

Kreativitet er en af de centrale færdigheder i det 21. århundredes kompetencer. Kreativitet er ofte tæt knyttet til ”projektbaseret læring”, når eleverne selv tager ansvar for deres læringsfremskridt. Eleverne lærer at komme med ideer til et specifikt projekt eller produkt, indsamle information, tilegne sig færdigheder, sætte tavs viden i spil og arbejde i teams for i sidste

ende at præsentere en prototype eller et færdigt projekt. Elevernes alder og kompetence bestemmer opgavens type og omfang. Hos Højer Møbler udvikler vi altid nye møbelideer til kreative rum, der tilskynder til projektarbejde. Uanset om det er tekstil, maleri, træværksted eller andre former for kreativt læringsrum: I tæt dialog med skolerne skaber vi plads til nye ideer.


KRITIS K TÆNKN ING

KREAT IVITET

SAMAR BEJDE

KOMM UNIKATION

Rustik-A bord Classic II gasstol

Moodboard bænk 7


HVEM SKAL BRUGE LOKALERNE? Ved indretning af Håndværk & Design er en af de allerførste ting man med fordel kan forholde sig til, hvilke aldersgrupper lokalet/lokalerne skal indrettes til (indskoling, mellemtrin, udskoling). Som udgangspunkt skal lokaliteterne være tilpasset alle bru-

8

gernes højde og faglige virke i forhold til fagenes progressive mål. Tag også stilling til om SFO samt eventuelt voksne fritidsbrugere skal bruge lokalet. Det gælder i forhold til ergonomi, maskinel bestykning og depotplads.


Organiske former Donutborde er både funktionelle og elegante og giver mulighed for at skabe en visuel sammenhæng i indretningen. Donut er ideélt som gruppebord eller IT-arbejdsplads pga. bordets dybde på 80 cm ligesom bordet kan være med til at bryde rummet op i organiske former. Donut gruppeborde

vv

Organiske former på både borde og bænke. Her på berlinbænk og søjlebord.

Enkelt dounutbord eller sæt 4 stk. sammen og dan et cirkulært bord.

Højdejusterbar Hvis lokalet skal bruges til flere alderstrin, er det en god idé med højdejusterbare borde og justerbare taburetter/stole. Manuelt hævesænkebord fungerer uafhængigt af strøm.

Vores anbefalinger har vi hentet fra BFA’s hjemmeside om krav og standarder til det fysiske arbejdsmiljø på undervisningsområdet:

https://www.arbejdsmiljoweb. dk/byggeri-og-indretning/godtskolebyggeri/naar_klokken_ringer

Donutborde kan sættes sammen og danne bordkombinationer med organiske former. Skab f.eks. en “slange” gennem rumme af flere borde.

9


ZONETÆNKNING I LOKALERNE Når man indretter nye Håndværk & Design lokaler vil det fra starten være en god idé at være opmærksom på, at der indenfor fagene arbejdes i tre zoner:

- Tekstil: Smudsfri zone - Metal: Varme/våd zone - Træ: Spån/støv zone

Flere fag og fuktioner i samme rum Hver zone er underlagt lovkrav ifht. f.eks. materialer, støj, støv, lys mm. En ombygning eller nye lokaler vil sjældent ende med ét samlet faglokale, men med sammenhængende lokaliteter opdelt i mindst tre værksteds-zoner, der yderligere opdeles i åbne og lukkede afsnit. Omvendt vil der på skoler med eksisterende lokaler ind

10

imellem være udfordringer med manglende kvadratmetre til de fag, der skal udbydes. Derfor vil der være behov for, at nogle lokaler/zoner skal bruges til flere fag end håndværk og design, eksempelvis IT-Teknologi, medieværksted og billedkunst. Det er en udfordring, der sagtens kan løses.


Nogle lokaler vil derfor fungere mere som “makerspaces” til flere fag, men dette er ingen hindring, når blot der stadig er tænkt forskellige arbejdszon-

er ind til selve designprocessen, samt forskellige zoner (smudsfri-, varme/våd- eller spån/støv zone) til den arbejdsproces, man arbejder i.

Klippebord Der er behov for mindst et bord pr. 10 elever. Klippeborde bør kunne bruges både til stående og siddende aktiviteter. Vi anbefaler en størrelse på mindst 1 x 2 m.

11


OPDELING AF ZONER I FLERE LOKALER

Ud over den normale rumventilation er det en god idé med en til to arbejdspladser, hvor der er etableret procesventilation. F.eks ved smykkefremstilling, hvis der loddes.

Symaskinearbejdspladser og elevarbejdspladser Man kan vælge at kombinere symaskinearbejdspladserne med elevarbejdspladserne eller holde dem adskilt. Fordelen ved at kombinere arbejdspladserne er, at eleven kan blive ved maskinen, når læreren hjælper, og at bordene kan fungere som almindelige elevborde, når der ikke bruges symaskiner. Der bør regnes med max. to elever pr. symaskine.

12


”Boglige og praktiske evner er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod. De skal gå hånd i hånd i folkeskolen. Elever skal udfordres uanset om de er gode med hovedet, hænderne eller begge dele. Tidligere undervisningsminister Merete Riisager.

13


ZONETÆNKNING I LOKALERNE Ved at inddele et stort åbent rum til mindre nicher, kan der blive plads til mange zoner bl.a. til samling, kreativitet, fordybelse og gruppearbejde. Det anbefales, at eleverne har adgang til ny teknologi, interaktiv tavle, PC, trådløst internet, og design-, farve- og simulationsprogrammer, samt adgang til farveprinter i nærheden.

14

Mere konstruktion, teknik, service og materialer skal tænde elevernes håndværker- og skaberdrømme og give dem vigtig viden og stærke erfaringer med fra folkeskolen, så der forhåbentlig er flere elever, som får øjnene op for erhvervsuddannelserne. Tidligere undervisningsminister, Merete Riisager


En ny didaktik, flere typer materialer, vægt på progression, designprocesser, innovation, IT og entreprenørskab. Det skal gerne afspejles i indretningen af de nye lokaler.

På toppen af scenekasserne er der fint overblik til at se og blive inspireret af andres arbejde.

Stofrullerne er lige ved hånden, når der skal klippes stof ved det store klippebord. 15


UDNYT GANGAREALER Mindre lokaler og gangarealer kan integreres til sammenhængende Håndværk og Design lokaler, hvor rummene deles op til forskellige funktioner. For underviseren er det stadig muligt med overblik, da der her er sat vinduer i fra gangarealet og ind til det tilstødende lokale.

Små lokaler og små nicher kan give ro til fordybelse og eleverne kommer lettere i flow med deres projekter, når de har mulighed for at arbejde mere uforstyrret.

16


Symaskinevogn Til opbevaring af 8 stk. symaskiner. Vognen kan opbevares i Højskab til kreavogn, når den ikke er i brug. Toppen af vognen har små rum til opbevaring af trådruller, sakse og andet tilbehør til symaskinen.

I Kreaskabene kan kreavognene opbevares, når de ikke er i brug, så de er gemt af vejen og ikke samler støv.

Moodboard bænken med bulletin board er en lille hyggelig siddeniche, der samtidig kan fungere som opslagstavle til udstilling af elevarbejder eller brainstorm/moodboard, mens der arbejdes med gruppeprojekter.

Zap Totem & Zap Bord skriveplade Zap Totem kan på meget lidt plads fungere som både stå- og siddearbejdsplads. Zap Boardet kan med et snuptag frit placeres i den højde, der passer til formålet og til den enkelte. 17


CASE: HÅNDVÆRK & DESIGNLOKALE PÅ VEMMELEV SKOLE

18

Vemmelev skole er en folkeskole på Sjælland med ca 500 elever med almen spor fra 0.-9 klasse. I 2019 indrettede skolen Naturfagslokale og Håndværk- & designlokale med møbler fra Højer Møbler. Skolen ønskede at flytte sløjdlokalet sammen med Håndværk- & designlokalet, da sløjd nu er en del af Håndværk & Design faget. Indretningen og møblerne i de to lokaler var ikke tidssvarende,

og skolen ønskede en ny indretning, der understøttede den undervisningsform, de benyttede. Det nye H&D lokale har højborde og lave arbejdeborde, som kan passe til både store og små elever og det arbejde, der udføres - bl.a. lave arbejdsborde med plads til arbejde ved symaskiner.

Under bordene er der el-udtag til symaskinerne, så ingen ledninger ligger på gulvet. Lokalet har en praktisk symaskinereol, som kan køres hen til arbejdsbordene, så

eleverne er fri for at bære rundt på maskinerne. Der er mange gode opbevaringsskabe, der er valgt uden glaslåger, for at skabe visuelt ro.


Der er let adgang til sytråd og sakse, som har deres egen hylde, der kan tages ud og sættes på et bord, så eleverne ikke stimler sammen ved skabene. Det store hæve-/sænkebord bruges til klippebord.

Efter at Håndværk- og designlokalet er flyttet hen til sløjdlokalet, kan man nu gå direkte fra det ene værksted til det andet. Der er kig igennem lokalerne via en glasrude. Bagerst i lokalet er de to strygestationer placeret, da trafikken i lokalet er mindst her.

19


Elever lærer bedst når de er konstruktører af deres egen viden. Elever der undervises på en måde der respekterer deres læringsstil og dominerende intelligens bevarer det læringsengagement som de oprindelig kom i skole med. Dr. David Thornburg - Futurist and Founder, The Thornburg Center

Classic II gasstol. Sæt fodring og høj gascylinder på og du har en værkstedsstol!

MAKERSPACE Et MAKERSPACE er legepladsen for medievidenskab, videnskab, fotografering, elektronik, IT-teknologi, 3Dprintere, droner, robotteknologi og meget mere. Der skal være rum til at eksperimentere, udvikle modeller og lege, da drivkraften blandt eleverne i Makerspace lokalet er lysten og modet til at afprøve viden og hypoteser. Som i de kreative rum er det her vigtigt, at eleverne gives plads til at samarbejde om at udvikle innovative løsninger og teste deres egen viden.

20


I Makerspacelokalet arbejdes der indimellem med 3D modeller produceret på 3D-printere. Nogle 3D printere øger risikoen for udvikling af sundhedsskadelig forurening, derfor skal man være opmærksom på at anvende procesventilation.

Designet af Makerspaces er rettet mod at sikre, at enheder og materialer er let tilgængelige. Her er IT-infrastruktur og adgang til strøm afgørende. Med et område til robotteknologi i Makerspace lokalet, kan eleverne eksperimentere med konstruktion af robotter og teste programmering af små AI-løsninger. Makerspace skal både rumme mulighed for formidlingzone, til f.eks. projektstart eller en præsentation, samt mulighed for at elever kan arbejde i hold såvel som individuelt.

21


NATURFAG Indret med NyNaturfagsprincipperne og opnå øget motivation for læring

Mulighed for flow øges

NyNaturfag er et indretningskoncept for naturfagslokaler, udviklet og lanceret af Kata Fonden i 2013, hvis mål er at øge interessen for naturvidenskab for elever i Danmarks folkeskoler.

Adgang til udstyr og materialer

Inspiration Koncentration i stilhed

Fra januar 2018 blev Højer Møbler udvalgt at Katafonden til at drive projektet videre for at fremme udbredelsen og implementeringen af konceptet i de danske skoler. Forskningen fra projektet viser, at en varieret indretning af naturfagslokalerne understøtter udforskende og eksperimenterende, naturfaglig undervisning samt muliggør, at man også i naturfagene kan vælge mellem mange måder at lære på. Indretningen motiverer eleverne – de involverer sig mere i fagene og viser en øget interesse for at beskæftige sig med naturfaglige opgaver og eksperimenter. Naturfagslærerne oplever, at en forbedring af rammerne giver dem bedre vilkår for at skabe god, spændende og involverende undervisning.

Rolig æstetik

FAKTA - KATA FONDEN NyNaturfag blev udviklet og lanceret af Kata Fonden i 2013 med støtte fra Fremstillingsindustrien, Bitten og Mads Clausens Fond og Det Obelske Familiefond. Kata Fonden er en almennyttig fond med det formål at fremme ny viden om læring. Fra januar 2018 ejes og drives NyNaturfag af møbel- og indretningsvirksomheden Højer Møbler A/S. Højer Møbler er valgt af KataFonden til at drive NyNaturfagskonceptet videre. Højer Møbler A/S vedbliver med at stille erfaringer fra NyNaturfag gratis til rådighed til gavn for danske skoler.

22

NyNaturfagskonceptets fleksible indretning giver mulighed for at rumme forskelligartede læringssituationer og arbejde med forskellige læringsmål, alt efter hvor eleven er i sin læringsproces. På samme måde som med indretning af aktiverende læringsrum, opnår man med varieret, aktiverende indretning i naturfagslokalerne og i naturfagsundervisning, at eleverne øger deres motivation for læring.

En narrativ ramme


NYNATURFAG INDRETNINGSKONCEPTET

At lære er en holistisk proces. Læring sker ikke kun i hovedet. Læring er en transformeringsproces og vi modtager nye indtryk og nye idéer gennem hele kroppen. Kathrin Otrel-Cass, Lektor Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Selvom universiteterne de senere år har oplevet en stigning i søgningen til de klassiske naturfaglige uddannelser, klarer eleverne i grundskolens afgangsklasser sig internationalt set kun gennemsnitligt i naturfagene. Meget tyder på, at vi på grundskoleniveau skal finde nye løsninger til at skabe bedre læring og større engagement i naturfagene. Aktuel forskningsviden peger på, at der er et samspil mellem skolens indretning og elevernes læring og trivsel. Hvis man ændrer på læringsrummet i overensstemmelse med det nye indretningskoncept, så giver det anledning til, at også undervisningen, lærerrollen, elevrollerne, mulighederne for *flow og mulighederne for læring kan ændre sig, og at ændringerne kan være gavnlige for elevernes læring og engagement. Undervisningen skal stadig være veltilrettelagt, der skal stadig gode lærere til for at få undervisningen til at lykkes, og eleverne skal spille konstruktivt med, men ved at “dreje på rummet” skabes der nye muligheder. Når rum-hjulet drejes, vil de andre hjul gerne dreje med.

RUM

UNDERVISNING

LÆRERROLLE

ELEVROLLE

FLOW

Den anderledes indretning og undervisning, giver eleverne gode muligheder for at komme i flow, får dem til at glemme tiden og øger deres evne til at koncentrere sig om de opgaver, de bliver stillet.

*“Flow”betegner den mentale tilstand, som en person befinder

sig i, når vedkommende er fuldstændig engageret og opslugt af en aktivitet. I hverdagssproget beskriver vi ofte denne tilstand som forbundet med oplevelsen af, at tiden bare ”forsvinder”. Mihaly Csikszentmihalyi

Når elever regelmæssigt oplever flow i forbindelse med videnskabelige aktiviteter, tilskynder dette ønsket om at beskæftige sig med videnskab. En effektiv læringsproces finder sted, når udfordringen løbende tilpasser sig kompetenceudviklingen.

”Vi har set store potentialer for både bedre undervisningsformer, mere produktive lærerroller, mere konstruktive elevroller, bedre forudsætninger for flow og flere muligheder for læring”. – Frans Ørsted Andersen, flowforsker og leder af forsøgsundervisningens evaluering.

LÆRING

23


INDRETNINGSKONCEPTET – Labs og læringszoner VIDENS-LAB

NATUR-LAB 1

Indret med elementer fra alle læringszoner Ved indretning efter nynaturfagsprincipperne er der lagt vægt på, at indretningen inddeles i forskellige labs- og eller læringszoner, så der bl.a. skabes muligheder for mange måder at lære på. Det er ikke altid muligt at naturfagsundervisningen kan foregå i 4 separate labs, da ikke alle skoler har så mange kvm til rådighed, men det er en god idé at tilstræbe elementer fra alle 4 labs i den færdige indretningsløsning uanset antallet af lokaler, der er til rådighed. NyNaturfag kan kombinere mange muligheder i helt ned til ét rum: f.eks. zoner til individuelt arbejde, teamarbejde, forskning, analyse, projektarbejde eller dybdegående undersøgelse. Samtidig tillader NyNaturfag flere hold eller klasser at bruge laboratorierne på samme tid. Møblementet skal i dette tilfælde være fleksibelt i forhold til alder. 24

SCIENCE-LAB

NATUR-LAB 2

VÆRKSTED

Naturfagslokalernes indretning påvirker undervisningens form, lærerens og elevernes rolle og derigennem elevernes engagement og interesse i naturfagene. (Kirkeby, 2006).


ØGET MOTIVATION FOR LÆRING MED NYNATURFAG •

Gode muligheder for at komme i FLOW. Elever glemmer tiden og Koncentration i larm øger deres evne til at koncentrere sig om de opgaver, de bliver stillet

Bred spændvidde (VARIATION) I indretningen, hvor der både er plads til at arbejde med det generelle og med det specifikt naturfaglige

Plads til KONCENTRATION i stilhed og koncentration i larm

Indretningen tilbyder forskellige og VARIEREDE UNDERVISNINGSFORMER

Eleverne kan EKSPERIMENTERE og UDFORSKE forskellige naturfaglige emner

LET ADGANG til inspiration, UDSTYR og materialer

En ROLIG ÆSTETIK, et godt indeklima og ordentlige materialer

INSPIRERERENDE INDRETNING i en narrativ ramme. Fleksibelt møblement og autentisk udstyr og materialer, som inspirerer eleverne til at leve sig ind i temaet og de forskellige roller.

Eksperimentere og udforske

Uddannelse handler ikke om at fylde spanden op, men om at tænde en ild. William Butler Yeats

Indretning I en narrativ ramme.

Fleksibelt møblement og autentisk udstyr og materialer. (Et rigtigt obduktionsbord) 25


VIDENS LAB

Arena - realiseres ved at opstille siddepladser - Amfigo-trapper - i halvcirkel til formidling og præsentation.

De 4 labs har hver deres fordel og fokusomårde i forhold til at skabe de bedste muligheder for læring. I Videns Lab starter læringsaktiviteten. Her bliver eleverne præsenteret for emnet, de skal arbejde med, og nysgerrigheden opstår. Der brainstormes på ideer, der laves research på nettet, resultaterne debatteres, opdagelserne rapporteres i artikler eller på store plancher, film klippes og

AmfiGo kan også bruges til gruppearbejde og fordybelse.

26

viden formidles for et publikum. Man sidder alene og fordyber sig, man samles i store grupper, man griner og diskuterer, eller man arbejder koncentreret på at forstå et resultat. I dette lokale vender man tilbage når hele læringsaktiviten er gennemført for at fortæller andre, hvad man har lært gennem tekst, billeder og præsentationer.


Området anvendes til en introduktion eller præsentation, men kan desuden benyttes som gruppearbejdspladser.

Omkring en demokratisk tavle, er der mulighed for at placere ideer, hvor alle i gruppen kan se dem.

Studiepladser

Brainstorm zone

Whiteboard

Niche

Arena

Whiteboard

Whiteboard

Studiepladser langs væggen er gode at fortrække til, når man har brug for at sidde alene og søge viden eller dokumentere.

Læringszoner

Brainstorm zone

Mikroskopi

Brainstorm zone

27


Når du arbejder selvstændig, så har du ikke rigtig brug for pause, fordi når det er sjovt, så opdager du ikke rigtig at tiden den går. Elevudtalelse

SCIENCE LAB I Science Lab er der særligt fokus på at arbejde med “små armbevægelser”. Dvs. at eksperimenter foregår med præcition og præsice, følsomme apparater og ud-

Researchbar / Observationsplads Man opholder sig ofte kun ved researchbaren i kortere perioder, hvor man hurtigt søger viden eller går til og fra for at dokumentere et resultat. Pladsen kan også bruges som observationsplads, da der ved nogle eksperimenter ikke er mulighed for, at hele gruppen er i gang med forsøget, eller måske kræves det, at nogle elever dokumenterer aktiviteterne og resultaterne undervejs.

28

styr. Her eksperimenteres med små, kemiske og molekylære forsøg, mikroskopi, forsøg med el, magnetisme, mekaniske bevægelser, kulde og varme mv.


Gruppebord/højborde på hjul kan trækkes hen til forsøgsstationerne og kan også benyttes til at dokumentere frem for at eksperimentere. Materialeskabe og opbevaringsvogne til diverse udstyr kan placeres i labratoriet eller i depotrum.

LÆRINGSZONER

Dokumentation

Forsøgsopstilling

Rearchbar / Observationsplads

Lokalerne til Science Lab har en spændvidde, der rækker fra det mere generelle (steder til at søge information, strukturere, bearbejde, vurdere, omformulere og frem-

lægge sin viden) til det specifikt naturfaglige (steder til at undersøge og eksperimentere).

29


Forsøgsopstilling At udarbejde en forsøgsopstilling er en vigtig aktivitetet i de naturfaglige fag, da det er her eleverne be- eller

afkræfter deres hypoteser. Når der arbejdes med forsøg, er det ofte nødvendigt at have adgang til gas, vand eller strøm.

Spændvidde Lokalerne har ligeledes en spændvidde fra det indadvendte, koncentrerede og stille til det udadvendte, adspredte og larmende. Lokalerne giver adgang til det

udstyr og de materialer, der skal bruges i arbejdet. Ved at skabe luft mellem møblerne, kan eleverne lettere interagere med de andre grupper og lære af hinanden.

30 Amfigo-trappe kan både benyttes som observationsplads og areana


Naturfagslokale hvor flere labs er i samme rum, men hvor indretningen tydeliggør, hvad der skal ske i de forskellige zoner: Amfigotrappe til formidling/præsentation/observationsplads, runde gruppeborde til dokumentation. Bagerst højborde til forsøgsopstilling og mikroskopiområde i venstre hjørne. En narrativ ramme Lokalerne indbyder til, at eleverne kan lege og lære sig ind i naturfaget gennem forskellige roller. Lokalet skal være kodet til det arbejde, der skal foregå der.

Altså – Vi flytter os rundt til det rum, der passer til det forsøg vi skal lave. Jeg kan godt lide, der er forskellige rum, fordi så kan man være flere steder på én gang og prøve nogle forskellige vinkler på forsøgene og det. Elevudtalelse

31


CASE: NATURFAGSLOKALER HILLERØD LILLESKOLE Hillerød Lilleskole er en fri grundskole – med op til 220 elever. Baggrund for indretningen udspringer af Hillerød Lilleskoles mangeårige og solide undervisningspraksis, der er baseret på en pædagogik og didaktik, hvor man antager, at børn af natur er nysgerrige og at undervisningen derfor skal være opsøgende og eksperimenterende. Skolen vil gerne, at deres samvær med børnene handler om at understøtte og videreudvikle børnenes nysgerrighed. Det legende og det lærende hører sammen. Derfor var det yderst vigtigt, at læringsrummet levede op til denne praksis.

Farlige kemikalier skal opbevares i aflåste skabe med direkte udsugning.

Resultatet Skolens science-/naturfagsmiljøer findes mange og skiftende steder på skolen og eleverne støder i bogstaveligste forstand ind i miljøet i deres daglige færden – som en inspirationskilde til naturfagsemner gennem hele skoleforløbet. F.eks. har skolen nu et stort mobilt sjaskekar, hvor man kan “bringe naturen ind” og undersøge.

Indretningen og elementerne i lokalet skulle pirre elevernes nysgerrighed, have ”wauw effekt” og vække børnenes undren og lyst til at lege og lære. Sciencelokalet skulle mobilisere en iver for at komme i gang, også på egen hånd. Her må man meget gerne fejle, som en væsentlig del af læringen og en vigtig forudsætning for at udvikle sin naturfagsviden og kompetencer.

Via et stort vinduesparti fra Scienelokalet og ud til fælleslokalet kan man som elev følge med i andre elevers undervisning fra fællesrummet og se med, når der eksperimenteres. Hylder med interessante effekter og instrumenter kan pirre elevernes nysgerrighed og undren. 32


MIKROSKOPI-ZONE

Udstyr må gerne stå fremme, så det kan inspirere eleverne til at undersøge og afprøve det. Mikroskopizonen bør være et afskærmet sted, hvor man sidder godt i længere tid og hvor der er ro til at koncentrere sig.

Altså når du sådan arbejder selvstændig, så har du ikke rigtig brug for pause, fordi når det er sjovt, så opdager du ikke rigtig at tiden den går. Elevudtalelse

33


CASE: NATURFAGSLOKALER VEMMELEV SKOLE Vemmelev skole har fået indrettet et flot Natur & Tekniklokale, som benyttes af mellemtrin og udskoling. Det gamle Natur- & Tekniklokale manglede opbevaring. Det nye lokale har nu en masse gode opbevaringsreoler, hvoraf mange er åbne reoler, så det er let at se, hvad der er på hylderne. Gruppeborde og stålborde har en god arbejdshøjde, hvor man enten kan sidde eller stå. Det lange stålbord har højdejusterbare ben og kan indstilles efter behov og er indrettet med en slidstærk underhylde i laminat. Det store sjaskekar kan også benyttes ude, da der er installeret vand udenfor.

Skolen har desunde fået flytbare stålborde, så man let kan flytte sin arbejdsstation mellem vasken og bordene.

34


NICHER - TIL FORDYBELSE ALENE ELLER I GRUPPER Niche I en niche kan man trække sig tilbage alene eller med få personer. En niche er god, hvis man skal koncentrere sig om en svær opgave eller hvis læreren skal give individuel feedback. En niche kan skabes i et mindre rum, der er helt eller delvist lukket. En niche med mulighed for at snakke fortrolig, kan også skabes i et afskærmet hjørne af et større rum eller på et gangareal.

Grupperum på gangene – til fordybelse i forbindelse med naturfag eller andre fag.

35


”Man kan lave en naturfaglig undervisning, uden nødvendigvis at skulle sige ”i dag har vi fysik, nu har vi biologi, nu har vi geografi” men at ”nu har vi natur”. Lærerudtalelse

NATUR LAB 1 I Natur Lab er der plads til “både små og store armbevægelser”. Her er særligt fokus på beskidte/våde eksperimenter og forsøg, såsom kemiske eksperimenter, dissektion, bearbejdelse af plantedele, jordbundprøver og lignende. Alle naturens elementer som vand, vejr, jord, planter, liv, dyr, død og ekskrementer bringes i spil.

Reseachbaren Når man er placeret ved researchbaren har man overblikket over lokalet og sine gruppemedlemmer, som evt. er i gang med at opstille et forsøg.

36

Autentisk udstyr Det er fleksibelt møblement, autentisk udstyr og materialer, som inspirerer eleverne til at leve sig ind i temaet og forskellige roller.


Eksperiment med observation Ved nogle eksperimenter er der ikke mulighed for, at hele gruppen er i gang med forsøget, eller det kræver, at nogle elever dokumenterer aktiviteterne og resultaterne undervejs.

Fokuszonerne I fokuszonerne arbejdes der i grupper på 3-6 personer. Der deles viden og diskuteres. Fokuszonerne kan enten være åbne, så der er fri adgang til at gruppen ved siden af, og dermed rig mulighed for at sparre med hinanden og spørge om hjælp. De kan også være mere afskærmede med lette reoler, trådnet eller skillevægge, så der er visuel ro til at arbejde fokuseret i gruppen. Læringszoner

Fokuszone / Dokumentation

Researchbar / Observation

37


Den der rolle med, at man er mentor, og man ikke kan være alle steder på en gang, tror jeg er rigtig god for eleverne. Lærerudtalelse

NATUR LAB 2 Forskellige og varierede undervisningsformer Lokalerne tilskynder underviseren til at bruge forskellige og varierede undervisningsformer så langvarig frontalundervisning undgås. Der er mulighed for at undervise projektorienteret, hvor de forskellige naturfag indgår i en tværfaglig form. Lokalerne trækker eleverne væk fra bænken. Lokalerne giver eleverne mulighed for at udforske naturfaglige fænomener med det blotte øje, kroppen og sanserne, med finmotorikken og grovmotorikken og med avanceret udstyr.

Udstyret skal virke, så læreren har tid til at undervise og vejlede eleverne, og så eleverne ser forsøgene lykkes og kan koncentrere sig om at forstå teorien. 38

I Natur lab 2 er der særligt fokus på fine eksperimenter og apparater.


Koncentration i stilhed Der er steder, hvor eleverne kan få ro til at arbejde alene og steder, hvor de kan få ro til at arbejde i grupper.

Lyssætning Læsepladser med punktlys, hvor man skal have ro til fordybelse.

Modelcelle Når der skal bygges modeller er det finmotorikken, der er i spil, og det er derfor vigtigt ikke at blive forstyrret eller sidde ved et ustabilt bord. Stedet er typisk et sted, hvor den introverte elev nyder at sidde og fordybe sig. En modelbyggercelle kan udstyres med asymmetriske bordplader og en afskærmet endevæg, der muliggør et valg mellem at arbejde med udsyn til andre eller helt for sig selv. Læringszoner

Dokumentation

Forsøgsopstilling

Modelcelle Forsøg med el, magnetisme, mekanisk bevægelser, kulde og varme mv. 39


VÆRKSTEDS LAB / SLØJD “

Der er mange muligheder for, hvor vi kan gå hen alt efter hvad for en slags (naturfags) forsøg vi skal lave, – nede i værkstedet – der er det meget larmende, og det er dernede, hvor det var sjovt nok – larmende arbejde, – så det er sådan, at man kan sætte sig de steder, hvor man nu syntes, der er rigtigt – der er mange muligheder. Elevudtalelse - naturfag

Værkstedet er et centralt element i både Håndværk og Design undervisningen men også i Nynaturfagskonceptet. Et godt naturfagligt læringsmiljø har et dedikeret værksted med almindeligt værkstedsudstyr, som eleverne frit må bruge, og et tilhørende materialelager med “godt, brugbart skrammel” – tilpas store og små stumper af alt muligt anvendeligt. Udfordringen med at benytte skolens sløjdlokale kan være, at det er optaget af andre, og at sløjdlokalet af sikkerhedshensyn ofte kun må benyttes af få udpegede undervisere. I værksteds Lab / Sløjd bygger man simple modeller til sine eksperimenter, man støjer og sviner, snakker og griner. Man koncentrerer sig i larm, afprøver ideer, regner og tegner, bygger og tester.

Det er ikke nok at kunne analysere et billede på væggen. Man skal også kunne hænge det op. Annette Lind, tidligere undervisningsordfører for Socialdemokratiet.

40


Man er sådan måske lidt mere koncentreret, om det man laver, fordi man ikke lige har dem (lærerne) til at stå sådan lige (ved siden af) som sådan en sikkerhed, så er man ligesom lidt mere inde i det. Elevudtalelse

Gulve og akustik Hvor der svejses og loddes m.v., skal gulvbelægningen være af ikke-brændbart materiale, f.eks. klinker.

Koncentration i larm - nicher til ro Værksted/ sløjdlokalerne bør give eleverne mulighed for koncentration i larm. Derfor bør der også være nicher/rum til de elever, der har brug for stilhed for at arbejde. I et tilstødende lokale kan der være f.eks. være rum til smykkefremstilling og arbejdsstationer til mere stille arbejde. Her har underviseren desuden mulighed for ro til at tale uden forstyrrelser og larm i baggrunden.

Trægulve er velegnede til værkstedsdelen af lokaler, hvor en hårdere belægning, vil ødelægge skærende værktøj, som tabes, og give problemer med akustikken. Det er vigtigt, at gulvbelægningen er skridsikker - også, når der ligger spåner og savsmuld på gulvet.

Se endvidere BFA’s anbefalinger, krav og standarder om om fysisk arbejdsmiljø på undervisningsområdet: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/ byggeri-og-indretning/godt-skolebyggeri/ naar_klokken_ringer

41


• •

Husk procesventilation bl.a. ved Støvudvikling ved træbearbejdningsmaskiner og ved slibe-, pudse- og polereprocesser. Røgudvikling ved svejsning, lodning og smedning. Dampe fra arbejde med emaljearbejder, maling, lak og lim.

Skab overblik med glaspartier Vær opmærksom på, at for at opfylde den skærpede tilsynspligt, skal væggene til værkstedszonerne være isat store partier af brudsikkert glas eller akryl, hvis der arbejdes i flere rum på en gang, med tilsyn alene af en lærer.

Smudsfri zone Der er mulighed for at lukke af med foldedør til træværkstedet, når der arbejdes i rummet af hensyn til den smudsfrie zone, hvor der f.eks. arbejdes med tekstiler.

42


”Jeg tror, at man lærer mere, hvis man selv har lyst til at lære det – hvis man selv har lyst til at finde ud af hvad det er og sådan – i stedet for at man bare sidder og hører på nogen der taler, så får man måske ikke det hele med.” Elevudtalelse

FORSKELLIGE VÆRKSTEDSZONER Når man arbejder med naturfag er det indimellem brug for et teste sine eksperimenter af og simulere virkeligheden. Dette kan gøres flere steder på skolen. Fald lab I Fald lab er der højt til loftet og plads til store armbevægelser. Man eksperimenterer med tyngdekraft, opdrift og 1:1 modeller. Det lukkede rum er oplagt til at undersøge lys i forskellig form eller lave forskellige eksperimenter med lyd. Fald lab kan praktiseres andre steder på skolen f.eks. i skolens gymnastiksal, hvor der er højt til loftet, fra en trappeopgang, eller udenfor på en brandtrappe.

Lukket forsøg Det vil være en fordel, hvis man i nærheden af et naturfagsområde kan have et sted, hvor der kan laves lukkede forsøg med tyngdekraft, lys eller lyd. Et sted til lukkede forsøg kan etableres ved at lukke dørene og rulle mørklægningsgardiner ned i et mindre rum f.eks. et depot, et videnslab eller et faldlab.

43


MADKUNDSKAB

Madkundskabslokalet er mere end bare et køkken. Her skal der måske også være plads til at tage mere af naturen med ind end blot grøntsager. Tendensen er også her, at flere dicipliner fra andre fag skal kunne integreres i lokalet. Her skal måske være plads til naturfaglige eksperimenter i form at dissekering og undersøgelse af døde dyr mm., hvis skolen mangler kvadratmetre til dette andre steder på skolen. Derfor er det en god idé at overveje dette fra starten. Lokalet skal også være stort

nok til at rumme både de teoretiske discipliner og det praktiske arbejde. Der skal være mulighed for individuelt arbejde ved mindst én arbejdsplads, og for hold- eller gruppearbejde. I et fag, hvor man arbejder med hygiejne, anretning, nydelse og kvalitet, bør faglokalet fremtræde lyst, rent og velholdt. Samtidig med, at dagslyset er vigtigt, har kvaliteten af det kunstige lys i et madkundskabslokale stor betydning.

Det er hensigtsmæssigt, hvis lokalet har adgang til det fri med en lille krydderurtehave.

Af hensyn til sikkerheden er det en god idé at underviseren let kan have tilsyn og overblik. Derfor bør der kun være overskabe langs ydervægge, og der bør være plads til fri passage mellem de forskellige afsnit. 44


Zoner Typisk vil man vælge at inddele køkkenet i zoner, så madlavnings-zonen tillempes en familielignende størrelse. Her bør findes faste køkkenborde med underskabe, dobbeltvaske, kogezone, ovn, ophængt mikro-bølgeovn, tilstrækkeligt med redskaber m.m. Det er uhensigtsmæssigt med hylder i underskabe. Monter i stedet skuffer eller kurve på letløbende glidere, så redskaberne kommer ud til brugeren.

Køleskabe kan med fordel placeres sammen med fryser, ovne og skabe til madvarer. Ventilation Køkkenets ventilationssystem skal løse to ventilationsbehov, dels rumventilation og dels udsugning over komfurer uden at komme i forbindelse med skolens øvrige ventilationssystem og sende lugt ud i andre lokaler. Hvis man arbejder mere projektorienteret, kan man f.eks. placere komfurerne i samme område, så der kun er et udsugningsområde, eller som almindeligvis i seperate familiekøkkener med flere udsugningsområder.

Grovkøkken / forrum Det er en god ide at have et forrum med depotskabe, elevgarderobe, håndvask og spejl og taskehylder. Her er der mulighed for at finde forklæder, rene viskestykker, klude, grydelapper, håndklæder m.v. Der bør desuden i forrummet eller i grovkøkkenafsnittet være et skab med rengøringsrekvisitter. Under alle omstændigheder bør der være en eller flere håndvaske i madkundskabslokalet ud over køkkenvaskene. Det er en rigtig god idé med stålbordplader til dette afsnit.

45


Hyggelige spisekroge med lounge/ dinér indretning, der leder tankerne hen på restaurant og caféstemning. Den narrative ramme har stor betydning for, hvordan eleverne lever sig ind i rollerne i madkundskabsfaget på samme vis som i naturfagsundervisningen.

Ved dinérborde-/sofaløsningen skal det være let at komme ud fra de inderste pladser. Derfor er borde på søjlefødder eller T-stel en god løsning. Der er ofte plads til en ekstra person, når der ikke er generende bordben.

Berlin bord med T-stel

46


CASE: MADKUNDKSKAB - GENNER SKOLE Genner skole er en lille, kommunal skole tom. 6. klassetrin. Skolen har i 2020 fået et nyt, flot madkundskabslokale. Lokalet skal også fungere som Natur- og tekniklokale. Det gamle lokale var ikke tidssvarende og levede ikke op til de nye krav om f.eks. familielignende madlavningszoner. Genner er en lille by, hvor også lokalsamfundet bruger lokalet til aftenskole og madlavningshold. I det store lyse lokale, som ligger i skolens øverste etage, er der indrettet et lille forrum, som bruges til formidling og præsentation. Dernæst i grå elementer et grovkøkken med stålbordplade. Her er plads til Natur og Teknik undervisning, hvis der skal dissekeres og skæres.

Elementerne er holdt i moderne og varme farver med egetræslaminat og har en hyggelig og hjemlig atmosfære. Det er tiltænkt til ca 16 elever. “Det er blevet sindsygt lækkert!” siger skolelederen.

Til teoridelen har skolen sin egen lille niche med scenekasser i forskellige højder og en interaktiv tavle og demonstrationsplads, der kan ses af alle. 47


HØJER MØBLER Højer Møbler A / S er en dansk virksomhed med 30 års erfaring inden for udvikling, produktion og levering af møblelløsninger til uddannelsessektoren. Størstedelen af ​​vores møbler er lavet af træ eller krydsfinér med højtrykslaminat for at opnå en nøjagtig designlinje og skabe førsteklasses kvalitet. Vi mener, at omhyggelig og gennemtænkt indretning i form af funktionelle, inspirerende og innovative løsninger skaber optimale betingelser for menneskelig trivsel og læring. Ud fra vores passioneret interesse for og årelange erfaring med skolemiljøer, ved vi, at især skolemøbler er udsat for betydelig belastning i dagligdagen. Når vi fremstiller vores møbler, stiller vi derfor særligt høje krav til holdbarhed, kvalitet og stabilitet. Den uovertrufne kvalitet har mange fordele. For dig som kunde betyder det, at dine møbler holder i rigtig mange år. Vi giver derfor branchens nok længste garanti på 20 år! Den lange levetid sikrer, at vores kunder får stor værdi for den investering, der foretages i Højers Møblers indretninger. Ligeledes har møblernes høje kvalitet et bæredygtigt bidrag, da vi reducerer miljøbelastningen og hindrer brug- og smidvæk-kulturen. Lang levetid er en bæredygtig kvalitet i sig selv. Højer Møbler arbejder aktivt med at skabe cirkulære forretningsmodeller, til gavn for mennesker og miljø. Derfor er det nærliggende for os at arbejde med FSC® certificeret træ og inddrage dette i vores møbelproduktion. Højer Møbler er desuden miljøcertificeret gennem miljøledelsessystem ISO 14001:2015

48


VI RÅDGIVER DIG GENNEM HELE PROCESSEN Vi bestræber os på at give alle vores kunder den løsning, som passer præcis til deres konkrete behov og ønsker. En holdbar og fremtidssikret løsning som sikrer, at processen fra idé til implementering forløber planmæssigt, og at møblerne bliver en medspiller i undervisningen. Hos Højer Møbler betyder fremtidssikret, at uanset undervisningsform og didaktik kan vores indretningskoncept understøtte den undervisning, som udføres. Fremtidssikret betyder også, at vores møbler lever op til kravene i moderne skoler. At vi fremstiller møbler i en kvalitet og et tidløst design, der kan modstå mange års brug. Derfor giver vi 20 års garanti! Vi tror ikke, at der er én løsning, der passer til alle skoler. Derfor arbejder vi tæt sammen med skolerne om i fællesskab at udvikle den løsning, der passer til hver enkelt skole. Vi kan hjælpe jer med at se på læringsrummet med nye øjne ved at tilbyde: • Inspirationsoplæg, hvor vi fortæller om vores indretningsprincipper. • Workshop for personale og ledelse, hvor I sammen kan indrette jeres læringsrum. • Studietur, hvor I kan se og mærke vores møbler, samt få en snak med den pågældende skole. Vores salgskonsulenter og læringsrumsspecialister er altid parate til at videndele og rådgive omkring sammenhængen mellem motivation, læring og det fysiske rum. Besøg www.hojermobler.dk

49


DAGSORDEN 2030 - FN’S VERDENSMÅL I 2015 offentliggjorde FN 2030-dagsordenen: Disse 17 ambitiøse globale mål og 169 delmål er beregnet til at sætte benchmarks for bæredygtig udvikling frem til år 2030. FN-verdensmålene er baseret på et omfattende koncept for bæredygtighed med henblik på mennesker, planeten og økonomien. For at nå disse mål er det vigtigt, at alle arbejder sammen - på virksomhedsniveau, offentligt og privat niveau. Vi i Højer Møbler støtter aktivt FN’s verdensmål, der fokuserer på bæredygtig udvikling for mennesker og planeten. Vi bruger FN’s verdensmål som en tjekliste for vores produkter og tjenester for at yde vores bidrag til en bæredygtig verden. Ikke alle målene passer til vores produkter og tjenester, men vi har valgt syv mål, som vi kan påvirke.

HØJER MØBLERS VERDENSMÅL for en bæredygtig verden Højer Møbler arbejder for at elever og lærere får en sundere og bedre skolegang og et bedre arbejdsliv. Vores løsninger skal øge lærerens mulighed for at gennemføre en varieret og aktiv undervisning, samt anspore eleverne til ofte at skifte arbejdsstilling og bevæge sig mere. Højer Møblers aktiverende indretninger kan være med til at højne skoleelevers lyst og motivation til læring. Her skal være plads til alle uanset personlighedstype, læringspræferencer og fysiske behov.

Socialt ansvar er én af Højer Møblers grundværdier, og Højer Møbler ønsker at skabe en god hverdag for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Vi samarbejder med socialøkonomiske virksomheder som en del af vores sociale ansvar. Højer Møbler arbejder aktivt med at skabe nye cirkulære forretningsmodeller til gavn for mennesker og miljøet. Højer Møbler har fokus på ansvarlig, bæredygtig produktion, hvor der spares på råmaterialer. Der udvikles moduldesignede kvalitetsprodukter med lang levetid, der kan vedligeholdes og istandsættes. Vi affaldssorterer og genanvender emballage samt arbejder aktivt med at nedbringe CO2 udledningen. Derudover opfordrer Højer Møbler aktivt kommuner til at ændre indkøbspraksissen så bæredygtighed opprioriteres. Ved at tilbyde produkter, der er FSC® certificeret, bidrager Højer Møbler til ansvarligt skovbrug, samt sikring af biodiversiteten både inden for planteliv og dyreliv i de skove, hvor det certificerede træ kommer fra. Vi sikrer også, at de mennesker, der arbejder i skovene har ordentlige arbejds-vilkår. Det er nødvendigt med lokalt, nationalt og internationalt samarbejde for at nå verdensmålene. Derfor har Højer Møbler også fokus på partnerskaber og samarbejdsaftaler, der fremmer bæredygtig udvikling.

50


FAKTA •

Vi giver 20 års produktgaranti på alle Højer Møbler møbelprodukter. Kvalitet er den vigtigste parameter for os, når det kommer til bæredygtighed.

Vi pulverlakerer vores metalkomponenter. Vi bruger en tør maling, der er fri for miljøskadelige opløsningsmidler, og hvis anvendelsesgrad er næsten 100%.

Ingen af vores plastmaterialer eller syntetiske stoffer er fremstillet af PVC. Vores plast indeholder ALDRIG phthalater eller bisphenol-A. På denne måde undgår vi brugen af hormonforstyrrende og miljøskadelige stoffer.

Af sikkerhedsmæssige årsager er alle vores tekstiler, flamingokuglerne i sækkestolene, og koldskumspuder m.v. enten fremstillet i brandhæmmende materialer eller behandlet med flammehæmmende stoffer. Vi undgår bevidst bromerede stoffer, der er skadelige for miljøet såvel som for mennesker.

Vi anvender OEKO-TEX® certificerede tekstiler, som ikke indeholder skadelige kemikalier.

Vores aluminiumsfodkryds består af 85 - 99% genanvendt, skrottet aluminium.

Vores bordstel er produceret af 15-25% genbrugsstål.

Vores hjul er produceret af 100% genbrugt nylon, fremstillet af fiskenet eller emballeringsfilm.

Spørg efter vores FSC®-certificerede varer.

51


PRODUKTSORTIMENT STOLE

Nova4

Elegance

Orion

Model 2000

Pure

Slot fill

Mary

Compact

Topic elevstol

Nova Gas

Nova Midi Gas

Classic II

Agiro turn

Lab Sit

Slot fill gas

Kevi

Mood

Artesia

Dry

Orion Gas

Orion Mini Gas

Surf gas

PureX

BS Comfort

Eggy

GASSTOLE

TABURETTER

Trintaburet

Gap taburet

52

Topic gas taburet

bObles ABC og bObles taburet

Gas taburet

Bobles multiblox

Pilates air

iQSeat

Oktavia Chair

SMS box

Wobbly

Office Ballz

UP taburet

Pif - Paf - Puf

Bimbo

B-bitz/U-sit puf


PRODUKTSORTIMENT BARSTOLE

Nova Bar

Orion Barstol

Høj trintaburet

Slot Fill Barstol

40/4 Barstol

Isidoro barstol

BORDE

Zap skriveplade

Zap vægliste

Zap Totem

Gruppebord

Gruppebord

Gruppebord

Zap meeting

Crea gavlbord

Manuelt hæve- sænkebord

Berlin bord

Gavlbord

Gavlbord light

Elevbord

Model 2000

Rundt søjlebord

Model 500

Step

Højbord - laminat

Trifolio

Dissekeringsbord

Donut

Model 360

Mute bordplade

Rustik-A Arbejdsbord

53


PRODUKTSORTIMENT BORDE

Kateder

Katederreol XL

Gap diner

Gap rundt

Gap højbord

Gap gavlbord

Gap vægmonteret

Opklappeligt bord-bænkesæt

Klap-op bord med bænk

Klippebord

Berlin bord

Tip-top bord

Flow

L-note

Spider

Fade bordserie

Square counter bord

Usu

Moveo

Pinto borde

Soft bench

Gavlbord med bås inddeling Focus

Syrefast bordsjaskekar

54

Sjaskekar

Organic bord

Sløjdbænke

Cafébord


PRODUKTSORTIMENT LOUNGE

B-Bitz

U-Sit

Bob

Meeter

Cloversofa - polster

Jay

Flow

Berlin

Mona high

Aura cafe high

Fairytale alkove

Byhuse

Pinto sofa

Mood board bænk

Hendrix mini

Soft bench

Cara high

Box sofa

Hexagon vægbænk

Fiber chair

Square counter bænk

Penta

Bobban/Bobby

Cara small

Outline sofa

Læsehule Kip

Multi læsehule

Hexagon bænk/plantekasse

Fiber loungestol

Gap bænk

Board:Chair

40/4 lounge

Cutter bænk

55


PRODUKTSORTIMENT LOUNGE

Square

Scenekasse

Amfigo vinklet

Amfigo lige

Focus

Aura light

B-bitz/U-sit puf

Pif - Paf - Puf

Moda puffer

Isley

iQSeat

SMS box

Bobles ABC taburet

Bobles taburet

Bobles multiblox

Piece of cake

Base hynde

Office Ballz

MEGAMØBEL Isbjerg i 3 lag. Hørby Efterskole 26.02.2016

Isbjerg

Bastalto scene

Fairytale alkove

Skilderhus

Byhuse

OPBEVARING

Multireol Crea

56

Multireol Base

Zap Trolley

Zap Storage

Multireolserie

Elevreolserie


PRODUKTSORTIMENT OPBEVARING

Kreavogn

Bastalto

Kemiskab

Krea symaskinevogn

Multireol ståpult

Elev-lærerskab

Dueslag

X-finér

Katederreol XL

Højskab til Kreavogn

Bogkasse

Tråd- og sakseholder

Værkstedsvogn

NoteCart Simple

NoteCase

NoteBox mobil

Cloud

Kite

Hyldesystemer

Reol

Højskabe

Dukkehus

Lockers

Stålreoler

NoteLocker

NoteBag

Stinkskab

NoteCart

Mobilkasse

Link

Udstillingsmontre

Ridge

Notebox Flex

Birdie

Underskab med sokkel og bordplade

57


PRODUKTSORTIMENT GARDEROBE

X-finér garderobe

Mobil skoreol

Cutter

K2

Node knagerække

Wood table lamp

Ambit rail

Cutter Mini

Dots wood

BELYSNING

Success 66

Tip table lamp

Leaf table lamp

Ambit pedant

Studio pedant

Unfold

Rime pedant

Under the bell

Pull floor lamp

DIVERSE

Bordvaske

Hårde hvidevarer

58

Amatur

Installationsstander til el

Rullebord

Værkstedsplade

Punkt sug

Mørklægningsgardin

Strygecenter

El-panel


PRODUKTSORTIMENT AFSKÆRMNING OG AKUSTIKLØSNINGER

Contour

ScreenIT A30

Nova skærmvæg

Studio

Fold it

ECOsound

Plantekasse

Jungle Wall

Indendørs planter

Sketch Floor Screen

ScreenIT-HealthCare

Hang With Me

Akustikbilleder

Sound of Cloud

TAVLER

Whiteboard

Mood flow

Whiteboard Air

Mood fabric mobil

Opslagstavle

Mood fabric wall

Kridttavle

Crea Wall

Mood wall glastavler

Note Whiteboard

Akustik opslagstavle

59


Print&Grafik – Phone +45 26 23 50 02

Hvad siger videnskaben om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring?

”Der er positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kognitive processer, som er forudsætning for læring” *Kilde 1 - Sundhedsstyrelsen. Børn og fysisk aktivitet – et baggrundsnotat. København: Sundhedsstyrelsen, 2006

”Ved indførelse af 90 minutters ugentlig fysisk aktivitet i de boglige fag får eleverne en signifikant bedre udvikling i læsning, matematik og stavning.” *Kilde 2 - Vidensråd for Forebyggelse: ”Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i folkeskolen”. 2016

”15-20% af unge i alderen 11-15 år har hyppige og stærke smerter i ryggen, mens en anden stor gruppe har mindre og mere forbigående gener.” *Kilde 3 - Vidensråd for Forebyggelse : ”Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i folkeskolen.” 2016

Den næste siddestilling er den bedste....

Vil du høre mere om Højer Møblers Aktiverende Læringsrum Højer Møbler A/S | Industrivej 12, 9310 Vodskov | Tlf. 51 51 60 10 | hojer@hojermobler.dk | www.hojermobler.dk

7 April 2022 12:53 pm

“Hos Højer Møbler udvikler vi helt bevidst ikke møbler, man skal sidde på en hel dag. Vi udvikler læringsrum med varieret indretning, som inviterer og motiverer til bevægelse. Herved opnåes den bedste ergonomi, motivation og indlæring.”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.