Page 1

PRAWNIK BIULETYN

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd.

fot. M. Nowachowicz

Seneka Młodszy

Pismo bezpłatne

Nr 1/41

ISSN 1732-3320

2017


fot. M. Nowachowicz


Wydawca: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie 20-607 Lublin ul. Konrada Wallenroda 2E tel. (081) 532-06-95 fax (081) 534-44-96 e-mail: poczta@oirp.lublin.pl numer konta: 66 1240 2500 1111 0010 0399 5559 w Banku Pekao S.A. IV Oddział w Lublinie oraz 51 1050 1953 1000 0023 0708 6344 w ING BANK ŚLĄSKI O/Lublin Redakcja: Redaktor Naczelny – Ireneusz Misiejuk Komisja Wydawnicza (Rada Programowa): przewodniczący – Arkadiusz Bereza, członkowie – Krzysztof Adamski, Anna Fermus-Bobowiec, Ewa Urbanowicz-Jakubiak, Mariusz Nowachowicz, Iwona Wieleba, Tomasz Woś.

Dyżury członków Prezydium Rady Dziekan Rady – Arkadiusz Bereza – poniedziałek 1430–1600 Wicedziekan Rady – Sławomir Bartnik – poniedziałek w godz. 1400–1600 – czwartek w godz. 1500–1700 Wicedziekan Rady – Hanna Chabros – środa w godz. 1200–1600

PRAWNIK Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Nr 1/41/2017 W numerze między innymi:

INFORMACJE I KOMUNIKATY Od Dziekana..................................................................................... 2 Informacja od Redakcji..................................................................... 5 Z posiedzeń Rady............................................................................. 5 Szkolenia w II kwartale 2017 roku................................................... 8 Spotkanie opłatkowe...................................................................... 10 Ślubowanie aplikantów radcowskich.............................................. 10 Ślubowanie radców prawnych........................................................ 11 Uroczyste spotkanie aplikantów z członkami KRRP w Warszawie...... 12 Wywiad z wyróżnioną aplikantką z OIRP Lublin.............................. 13 II Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych X Kadencji........... 15 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem............. 15 Egzamin zawodowy w Lublinie....................................................... 16 I Halowy Turniej Piłki Nożnej......................................................... 17 III Otwarty Halowy Turniej Prawników w Tenisie........................... 18 XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe......... 20 IV Karnawałowy Bal Choinkowy dla Dzieci..................................... 21 Karnawałowy Bal Radców Prawnych OIRP w Lublinie.................... 22 VIII Bal Aplikanta........................................................................... 22 Legal Market Day 2017.................................................................. 24 Uchwała w sprawie organizacji Spartakiady................................... 28 Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej.................................... 29 Fundacja OIRP w Lublinie „Znam Prawo” * Edukacja prawna dla najmłodszych............................................ 30 * Bezpieczny internet – zajęcia edukacyjne................................... 31 * Konkurs wiedzy o prawie dla gimnazjalistów.............................. 32 * Konkurs wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego........... 33 * Oferta współpracy z organami administracji publicznej.............. 34

Wicedziekan Rady – Anna Fermus-Bobowiec – poniedziałek w godz. 1400–1600 – piątek w godz. 1000–1200

Z życia Klubu Seniora * Harmonogram spotkań Klubu Seniora........................................ 35 * Świąteczne spotkanie opłatkowe................................................. 36

Sekretarz Rady – Krzysztof Adamski – poniedziałek w godz. 1400–1600

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Rzecznik Dyscyplinarny – Patrycja Kozłowska-Kalisz – poniedziałek w godz. 930–1100 Rzecznik Funduszu Seniora – Irena Kopiec – każdy I piątek miesiąca w godz. 1000–1200 Skarbnik Rady – Bartosz Gdulewicz – środa w godz. 800–1000

Michał Mazurek, Postępowanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP w obecnym stanie prawnym – Sprostowanie..................................................... 39 Jaromir Miaskowski, Piotr Skawiński, Postępowanie restrukturyzacyjne jako forma ochrony dłużnika przed wierzycielami.......... 40 Sławomir Trzeciak, Etyka radcy prawnego w Republice Białorusi – stan prawny.................................................................. 51 Paweł Witkowski, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego.......... 55 Renata Flis, Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego......................................................................... 56


Od Dziekana

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

C

zasy, w których przyszło nam wykonywać zawód radcy prawnego, nie są łatwe z uwagi na szybkie zmiany prawa, tworzące całkowicie nową rzeczywistość w sferze świadczenia pomocy prawnej. Zapowiadana przebudowa pionu władzy sądowniczej dotyka fundamentów ustrojowych państwa, w oparciu o które funkcjonują prawnicze zawody zaufania publicznego. Stanowisko w tej sprawie wyraził samorząd radcowski przez swoje organy krajowe (vide ostatnie stanowisko Prezydium KRRP z 17 lutego 2017 r.). 2

PRAWNIK Nr 1/41/2017

Niepokojące jest ograniczenie rynku świadczenia pomocy prawnej radców prawnych przez nowe regulacje dotyczące kompetencji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Konsekwencją tych zmian jest także zwiększenie obsady personalnej Prokuratorii Generalnej RP, a co za tym idzie, znaczne poszerzenie kolejnej, pozaaplikacyjnej ścieżki do zawodu radcy prawnego poprzez pracę na stanowisku referendarza i radcy Prokuratorii Generalnej RP. Jakie będą konsekwencje związane z wejściem w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, czas pokaże. W tej


chwili są przeprowadzane – na wniosek pracodawcy – wizytacje wszystkich radców prawnych zatrudnionych w pionach organów, scalonych w jednolitą administrację skarbową. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada także zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Mogą one dotyczyć nie tylko rozszerzenia grupy beneficjentów, ale także zakresu przedmiotowego świadczonej pomocy prawnej, a być może połączenia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej z występowaniem w sądzie w charakterze pełnomocnika wyznaczonego z urzędu. Te wszystkie elementy spowodują, w niedalekiej perspektywie czasowej, dalsze ograniczenie rynku świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych. Ze względu na okoliczność, że Krajowa Rada Radców Prawnych i jej Prezydium nie mają obecnie żadnego wpływu na kierunek przeprowadzanych zmian, powinny przynajmniej podjąć określone działania w ramach swoich kompetencji oraz możliwości organizacyjnych. Jakie to działania, trudno powiedzieć, gdyż okręgowe izby nie otrzymują konkretnych komunikatów dotyczących dalszej strategii samorządu, mającej na celu wsparcie radców prawnych. Możliwości organów na szczeblu krajowym są także ograniczone, gdyż mogą dotyczyć zmiany zasad wykonywania zawodu wskazanych w Kodeksie etyki radcy prawnego (np. związanych z wynagrodzeniem), stworzenia nowych instrumentów prawnych pozwalających na rywalizację o te segmenty rynku za-

gospodarowane dziś przez inne podmioty, promocji zawodu radcy prawnego, której wynik może być mizerny, albo sfery długofalowej edukacji prawnej społeczeństwa. Trudno chyba liczyć na ustawodawcę, który mógłby uporządkować ten wrażliwy (dla naszych rodaków) i trudny (dla radców prawnych) rynek, wprowadzając odpowiednie instrumenty regulacyjne w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast innych zmian możemy z pewnością oczekiwać, gdyż nowelizacja ustawy o radcach prawnych znajduje się w harmonogramie prac Ministerstwa Sprawiedliwości. Wyprowadzając Państwa z nastroju zadumy nad tymi informacjami, które wymagają także głębszej refleksji, chciałbym wszystkim przekazać kilka radośniejszych wiadomości dotyczących działalności integracyjnej radców prawnych izby lubelskiej. W ostatnich tygodniach odbyły się: niezwykle udany bal karnawałowy radców prawnych (mam nadzieję, że wejdzie do kalendarza działalności izby lubelskiej) oraz bal choinkowy dla dzieci, których liczba zaskoczyła organizatorów. Dziękuję radcom prawnym: Pani Katarzynie Klech, Pani Beacie Ogrodnik-Kołodziejczyk oraz Panu Andrzejowi Pruszkowskiemu za zaangażowanie w organizację tych imprez. Zbliżają się obchody 35-lecia powstania samorządu radcowskiego, w związku z którymi Krajowa Rada Radców Prawnych ustanowiła medal okolicznościowy. Chciałbym uhonorować nim dużą grupę INFORMACJE I KOMUNIKATY

3


lubelskich radców prawnych zasłużonych dla budowania naszej wspólnoty i funkcjonowania samorządu. Najbliższe wydarzenia, będące okazją ku temu, to zbliżające się zgromadzenie delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz obchody Dnia Radcy Prawnego połączone ze spotkaniem przedstawicieli lubelskich środowisk prawniczych. Piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego planowany jest na 8 lipca (sobota) na terenach przy Arenie Lublin, gdzie zostanie także rozegrany tradycyjny mecz piłkarski. Niezwykle ważnym wydarzeniem w tym roku jest XXVIII Ogólnopolska Spartakiada Letnia Prawników, która odbędzie się w Lublinie w dniach 13–17 września 2017 r. (komunikaty organizacyjne zostały już opublikowane). Impreza ta doskonale wpisuje się obchody 700-lecia miasta Lublina. Ciężar organizacji tego

4

PRAWNIK Nr 1/41/2017

przedsięwzięcia spoczywa na naszej Izbie, przy wsparciu pozostałych samorządów prawniczych. W związku z tym zachęcam wszystkich naszych radców prawnych do wzięcia udziału w Spartakiadzie oraz zapraszam do zgłoszenia swojego udziału w zawodach sportowych oraz towarzyszących im uroczystościach i imprezach. Zarazem apeluję o pomoc w jej organizacji. Spartakiada jest największą krajową imprezą sportową prawników, którzy przyjeżdżają do Lublina, aby poznać nasze miasto i jego historię. Ochotników, a wierzę, że tacy są wśród nas, proszę o kontakt z Izbą. Z serdecznymi pozdrowieniami. Arkadiusz Bereza Dziekan Rady OIRP w Lublinie


Informacja od Redakcji Szanowni Państwo! Od bieżącego numeru przypadł mi zaszczyt redagowania Biuletynu „Prawnik”. Wiem, że wielu z Państwa bardzo pozytywnie odbiera to wydawnictwo. Umożliwia ono stały kontakt z samorządem oraz pozwala powrócić do miłych wydarzeń, w których braliście udział. Zdaję sobie jednak sprawę, że z pewnością znajdą się też głosy sugerujące zmiany w dotychczasowej formule wydawnictwa. Już dziś za-

praszam do współpracy przy redagowaniu niniejszego czasopisma, co być może pozwoli nadać mu nieco inny kształt poprzez nowe stałe kolumny tematyczne. Chciałbym, aby „Prawnik” był pismem tworzonym przez jak najszersze grono radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Wszystkich zainteresowanych współpracą proszę o kontakt za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: prawnik@oirp.lublin.pl. Ireneusz Misiejuk Radca prawny

Z posiedzeń Rady

W

dniu 16 grudnia 2016 r. odbyło się IV Posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie X Kadencji. Posiedzenie otworzył dziekan Rady Arkadiusz Bereza, który zapoznał członków Rady z porządkiem obrad. Wicedziekan Rady Sławomir Bartnik przedstawił wnioski o wpis na listę radców prawnych: Pana Macieja Jezierskiego, Pani Sylwii Klikickiej, Pani Katarzyny Krawczyk, Pani Marzeny Mirskiej, Pana Mateusza Turbaka i Pani Agaty Wyki. Rada podjęła uchwały o wpisie tych osób na listę radców prawnych.

Wicedziekan Rady Sławomir Bartnik poinformował zebranych o śmierci radcy prawnego Aleksandra Gamli. Rada uczciła pamięć zmarłego kolegi minutą ciszy. Następnie podjęła uchwałę o skreśleniu zmarłego z urzędu z listy radców prawnych. Wicedziekan Rady Sławomir Bartnik przedstawił wniosek radcy prawnego Zofii Woszczek o skreślenie jej z listy radców prawnych. Rada podjęła uchwałę o skreśleniu tej osoby z listy radców prawnych. Następnie wicedziekan Rady Sławomir Bartnik przedstawił wniosek o uchylenie INFORMACJE I KOMUNIKATY

5


uchwał dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie skreślenia z listy radców prawnych z powodu niepłacenia składek. Rada podjęła dwie uchwały uchylające uchwały w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania dotyczącego skreślenia z listy radców prawnych. Wicedziekan Anna Fermus-Bobowiec przedstawiła wniosek o zmianę patrona aplikantce radcowskiej. Rada zmieniła patrona, podejmując stosowną uchwałę w tej sprawie. Następnie na wniosek wicedziekan Anny Fermus-Bobowiec Rada podjęła trzy uchwały w sprawie ustalenia planów szkolenia dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2017. Skarbnik Rady Bartosz Gdulewicz przedstawił wniosek o dofinansowanie konferencji wyjazdowo-szkoleniowej, która odbyła się w dniach 6-8 października 2016 r. Rada podjęła uchwałę o dofinansowaniu tej konferencji. Następnie skarbnik Rady Bartosz Gdulewicz przedstawił wnioski dwóch radców prawnych o  umorzenie zaległości z tytułu składek członkowskich i wniosek radcy prawnego o zwolnienie z uiszczania składki członkowskiej. Rada podjęła uchwały o umorzeniu składek dwóm radcom i o zwolnieniu radcy prawnego z uiszczania składki członkowskiej. W dniu 30 stycznia 2017 r. odbyło się V Posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie X Kadencji. Posiedzenie otworzył dziekan Rady Arkadiusz Bereza, który zapoznał członków Rady z porządkiem obrad. 6

PRAWNIK Nr 1/41/2017

Wicedziekan Sławomir Bartnik przedstawił wnioski o wpis na listę radców prawnych Pani Moniki Głuszczyńskiej, Pani Katarzyny Zawiślak, Pani Małgorzaty Topyły, Pana Grzegorza Nowakowskiego, Pani Anny Zaleskiej-Dudek, Pani Agnieszki Romanko i Pana Mariana Cichosza. Rada podjęła uchwały o wpisie tych osób na listę radców prawnych. Wicedziekan Rady Sławomir Bartnik przedstawił wniosek Pana Macieja Ligowskiego o przeniesienie wpisu z listy radców prawnych, prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. Rada podjęła uchwałę o przeniesieniu wpisu tej osoby na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Wicedziekan Rady Sławomir Bartnik zawnioskował o umorzenie wszczętego postępowania w sprawia skreślenie z listy radców prawnych z powodu całkowitej lub częściowej spłaty zaległych składek w stosunku do 16 osób. Rada podjęła 16 uchwał o umorzeniu wszczętego postępowania. Wicedziekan Rady Sławomir Bartnik przedstawił wniosek o zawieszenie Pana Piotra Rymarczyka w prawie do wykonywania zawodu radcy prawnego ze względu na zatrudnienie w organach ścigania. Rada podjęła uchwałę o zawieszeniu tej osoby w prawie do wykonywania zawodu radcy prawnego w  związku z podjęciem pracy w organach ścigania. Wicedziekan Rady Sławomir Bartnik przedstawił wnioski Pani Katarzyny Arciszańskiej, Pani Heleny Filipiuk,


Pana Aleksandra Harańczyka i Pani Anny Szwedo-Dytry o skreślenie z listy radców prawnych. Rada podjęła cztery uchwały o skreśleniu ww. osób z listy radców prawnych. Wicedziekan Sławomir Bartnik poinformował zebranych o śmierci radcy prawnego Krystyny Strzałki. Rada uczciła pamięć zmarłej koleżanki minutą ciszy, następnie podjęła uchwałę o skreśleniu zmarłej z urzędu z listy radców prawnych. Wicedziekan Anna Fermus-Bobowiec przedstawiła wnioski o skreślenie Pana Łukasza Bańkowskiego i Pana Dawida Brodziaka z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę OIRP w Lublinie. Rada podjęła dwie uchwały o skreśleniu tych osób z listy aplikantów radcowskich na ich wniosek. Wicedziekan Anna Fermus-Bobowiec zawnioskowała o podjęcie uchwał w sprawie skreślenia z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z urzędu w związku z art. 37 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, tj. aplikantów radcowskich, w przypadku których upłynął rok od  daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej (aplikantów, którzy ukończyli aplikację w 2015 r.). Takich osób było 30. Rada podjęła 30 uchwał o skreśleniu tych osób z  listy aplikantów radcowskich. Kierownik Szkolenia Hubert Ząbek przedstawił Radzie wnioski pięciu aplikantów (trzech z II roku aplikacji, dwóch z III roku aplikacji) o zaliczenie roku szkole-

niowego 2016. Rada podjęła pięć uchwał o zaliczeniu tym aplikantom roku szkoleniowego 2016. Wicedziekan Anna Fermus-Bobowiec przedstawiła wnioski pięciu aplikantów radcowskich I roku i czterech aplikantów radcowskich II roku o przeniesienie wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Lublinie z list prowadzonych przez inne Izby. Rada podjęła dziewięć uchwał o przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Wicedziekan Anna Fermus-Bobowiec przedstawiła wnioski o zmianę patronów czterem aplikantom radcowskim. Rada zmieniła patronów, podejmując cztery stosowne uchwały w tych sprawach. Wicedziekan Anna Fermus-Bobowiec zawnioskowała o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu szkolenia dla  I  roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2017. Rada podjęła uchwałę zmieniającą plan szkolenia dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2017. Skarbnik Rady Bartosz Gdulewicz przedstawił projektu budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie na rok  2017. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę przyjmującą projekt budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie na rok 2017. Skarbnik Rady Bartosz Gdulewicz przedstawił wnioski dwóch radców prawnych o umorzenie zaległości z tytułu skłaINFORMACJE I KOMUNIKATY

7


dek członkowskich. Rada podjęła uchwały o umorzeniu składek dwóm radcom. Następnie skarbnik Rady Bartosz Gdulewicz zawnioskował o podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za I, II, III rok aplikacji radcowskiej w 2017 r. Rada podjęła uchwałę stanowiącą, że opłata roczna dla aplikantów I, II i III roku za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2017 wynosi 5.200,00 zł i płatna będzie w dwóch ratach: I rata w kwocie 2.600,00 zł płatna do 15 lutego 2017 r. i II rata w kwocie 2.600,00 zł płatna do 30 czerwca 2017 r.

Dziekan Rady Arkadiusz Bereza przedstawił stan przygotowań do Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników w dniach od 13 do 17 września 2017 r. Rada przyjęła do wiadomości informację dziekana. Sekretarz Rady Krzysztof Adamski przedstawił plan pracy Rady na rok 2017. Rada zaakceptowała projekt w celu przedłożenia go do zatwierdzenia na najbliższym Zgromadzeniu Delegatów. Krzysztof Adamski Sekretarz Rady OIRP w Lublinie

Szkolenia w II kwartale 2017 roku I szkolenie „Praktyka stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym” Termin: 24 kwietnia 2017 r., godz. 9.00–14.00 Wykładowca: prof. dr hab. Katarzyna Dudka – UMCS Lublin, radca prawny

II szkolenie „Zażalenie na uchylenie wyroku (tzw. kasatoryjne) i zakres jego rozpoznania w świetle dotychczasowej praktyki” Termin: 15 maja 2017 r., godz. 9.00–14.00 Wykładowca: dr Joanna Studzińska – KUL, Katedra Postępowania Cywilnego, radca prawny

8

PRAWNIK Nr 1/41/2017


III szkolenie „Proces wekslowy – zarzuty wekslowe” (część II wykładu) Termin: 22 maja 2017 r., godz. 9.00–14.00 Wykładowca: dr Jan Mojak – WSEI Lublin, UMCS Lublin, radca prawny

IV szkolenie „Pozycja współmałżonka w postępowaniu egzekucyjnym – udział i obrona” Termin: 5 czerwca 2017 r., godz. 9.00–14.00 Wykładowca: sędzia Alicja Zych – Sąd Okręgowy w Lublinie

V szkolenie „Stosunki organizacyjne (mandat i kadencja) w poglądach doktryny, orzecznictwie i w praktyce ZUS” Termin: 19 czerwca 2017 r., godz. 9.00–14.00 Wykładowca: dr Juliusz Petraniuk – radca prawny

VI szkolenie „Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika. Wybrane zagadnienia” Termin: 26 czerwca 2017 r., godz. 9.00–14.00 Wykładowca: sędzia Renata Borek-Buchajczuk – Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie Jolanta Piekarczyk Koordynator ds. Szkoleń

Przypominamy, że 31 grudnia 2017 r. kończy się III Cykl Szkoleniowy (2015–2017) w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego, zgodnie z którym radca prawny wykonujący zawód zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu.

INFORMACJE I KOMUNIKATY

9


Spotkanie opłatkowe

W

dniu 16 grudnia ubiegłego roku odbyło się coroczne, świąteczne spotkanie radców prawnych, tradycyjnie już w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym OIRP w Lublinie. Zgromadzonych powitał dziekan Rady Arkadiusz Bereza, który zaprosił do tradycyjnego podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie wzajemnie świątecznych życzeń. Lubelski samorząd radców prawnych swoją obecnością

zaszczycił biskup archidiecezji lubelskiej Mieczysław Cisło. Przez kilka następnych godzin, przy świątecznych przekąskach, zaproszeni goście mogli posłuchać kolęd w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego „Anima”, jak również uczestniczyć we wspólnym śpiewaniu kolęd. Redakcja

Ślubowanie aplikantów radcowskich

W

dniu 2 stycznia br. w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym OIRP w Lublinie odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich. Podczas inauguracyjnego przemówienia dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Arkadiusz Bereza powitał 87 nowych członków naszego samorządu. Gratulując zebranym pomyślnie zdanego egzaminu, dziekan wyraził nadzieję, że w codziennej nauce i pracy aplikanci będą się kierowali wysokimi standardami

10

PRAWNIK Nr 1/41/2017

etycznymi radców prawnych jako zawodu zaufania publicznego. Podczas ślubowania byli obecni Anna Fermus-Bobowiec – wicedziekan ds. aplikacji, kierownik szkolenia Hubert Ząbek oraz zastępcy kierownika szkolenia: Anna Łacek i Sławomir Pilipiec oraz rzecznik prasowy Ewa Urbanowicz. Wszystkim aplikantom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia. Redakcja


Ślubowanie radców prawnych

O

kręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie rośnie w siłę! Nasze grono stale się powiększa o nowe koleżanki i nowych kolegów. Ostatnie ślubowanie radców prawnych odbyło się w dniu 27 lutego 2017 r. Do radców prawnych zrzeszonych w naszej Izbie dołączyli: Marian Cichosz, Monika Głuszczyńska, Grzegorz Nowakowski, Agniesz-

ka Romanko, Małgorzata Topyła, Anna Zaleska-Dudek, Katarzyna Zawiślak. Po ślubowaniu świeżo upieczeni radcowie prawni spotkali się z Dziekanem Rady. Oczywiście nie mogło również zabraknąć pamiątkowej fotografii. Redakcja

INFORMACJE I KOMUNIKATY 11


Uroczyste spotkanie aplikantów z członkami KRRP w Warszawie

W

dniu 13 stycznia br. odbyło się uroczyste spotkanie aplikantów Okręgowych Izb Radców Prawnych, którzy podczas egzaminu wstępnego uzyskali największą liczbę punktów, z członkami Krajowej Rady Radców Prawnych. Zaproszeni do Warszawy aplikanci otrzymali listy gratulacyjne od Prezesa KRRP, wykonano pamiątkowe zdjęcia. W spotkaniu uczestniczył dziekan Rady OIRP w Lubli-

12

PRAWNIK Nr 1/41/2017

nie Arkadiusz Bereza oraz wicedziekani Hanna Chabros i Sławomir Bartnik oraz Teresa Stecyk – jako członkowie KRRP. OIRP w Lublinie reprezentowała Anna Kliczek-Paśnicka, która otrzymała na egzaminie 129 pkt. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Redakcja


Wywiad z wyróżnioną aplikantką z OIRP Lublin

W

ywiad z Anną Kliczek-Paśnicką, aplikantką radcowską, która osiągnęła najwyższy wynik wśród zdających podczas przeprowadzonego w Lublinie egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Anna Kliczek-Paśnicka pochodzi z Łaskarzewa. Studia prawnicze ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

E.U.: Aplikacje to naturalny wybór każdego świeżo upieczonego magistra prawa. Dlaczego aplikacja radcowska w Pani przypadku? W zasadzie już na samym początku studiów prawniczych zdecydowałam, że po ich ukończeniu przystąpię do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Zawód radcy prawnego daje bowiem największą elastyczność. W odróżnieniu od adwokata, radca prawny może zarówno prowadzić kancelarię, jak i pracować na podstawie umowy o pracę. Uważam, że ta możliwość wyboru sprawia, iż zawód radcy prawnego zapewnia młodym prawnikom duże korzyści i szanse rozwoju.

E.U.: Czy podczas studiów praktykowała Pani w kancelariach prawnych? Czy pomogło to Pani w wyborze aplikacji radcowskiej, a może przydało się w czasie egzaminu na aplikację? Podczas studiów dwukrotnie odbywałam praktyki w kancelarii prawnej nieopodal mojego rodzinnego miasta. W czasie trwania praktyk mogłam przede wszystkim zaobserwować, jak wygląda codzienna praca prawnika. Nauczyłam się również wielu praktycznych rzeczy. Co ciekawe, niektóre zagadnienia, z którymi zetknęłam się podczas stażu w kancelarii, pojawiły się również na egzaminie wstępnym. Praktyki nie wpłynęły jednak na wybór aplikacji, ponieważ – jak wspomniałam – od początku studiów brałam pod uwagę jedynie aplikację radcowską. E.U.: Otrzymała Pani najwyższy wynik podczas egzaminu na aplikację radcowską w Lublinie. Czy ma Pani specjalne metody przygotowywania się do egzaminu. Czy Pani zdaniem sukces na tym egzaminie to tylko kwestia wiedzy, a może szczęścia? Pewnie, że mam swoje specjalne metody, których w żadnym wypadku nie zdradzę… Oczywiście żartuję, ponieważ uważam, że jedyną skuteczną metodą jest po prostu powtarzanie. Zgodnie z łacińską sentencją, repetitio est mater studiorum, przez kilka miesięcy czytałam przepisy INFORMACJE I KOMUNIKATY 13


ustaw, które według ogłoszonego wykazu miały się pojawić na egzaminie wstępnym. I choć prawie ze wszystkimi aktami prawnymi zetknęłam się podczas studiów, to jednak przed egzaminem musiałam je sobie ponownie przyswoić. Sądzę bowiem, że osiągnięcie dobrego wyniku na egzaminie zależy przede wszystkim od poziomu naszej wiedzy. Chociaż nie ukrywajmy, łut szczęścia jest nam w życiu również potrzebny. E.U.: Jakie cechy Pani zdaniem powinien posiadać dobry prawnik? Podczas praktyk na aplikacji jeden z sędziów życzył nam, abyśmy byli przede wszystkim prawnikami profesjonalistami. Po głębszym zastanowieniu uważam, że profesjonalizm to najbardziej pożądana cecha wśród prawników. Musimy zauważyć, że prawnik wykwalifikowany (czyli taki, który zdał egzamin zawodowy) nie zawsze jest profesjonalistą. W moim mniemaniu profesjonalny radca prawny (bądź adwokat) to osoba cechująca się wysokim poziomem wykonywanej pracy, dla takiej osoby nadrzędnym celem jest ochrona interesów klienta. Właśnie takim radcą prawnym chciałabym być w przyszłości. E.U.: Które z dotychczasowych osiągnięć uważa Pani za najważniejsze? Ważne dla mnie osiągnięcia to przede wszystkim ukończenie studiów prawniczych z wyróżnieniem, a także zdanie egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Równie istotne dla mnie jest to, że z dniem 1 października 2016 r. rozpoczęłam studia doktoranckie. 14

PRAWNIK Nr 1/41/2017

E.U.: Jakimi dziedzinami prawa jest Pani szczególnie zainteresowana i dlaczego? Moje zainteresowania dotyczą w szczególności prawa konstytucyjnego. Praca magisterska, którą napisałam pod kierunkiem wybitnego konstytucjonalisty, prof. dr. hab. Dariusza Dudka, również dotyczyła rzeczonej dziedziny prawa. E.U.: A działalność pro bono – czy poleciłaby Pani każdemu studentowi czy aplikantowi zaangażowanie się w taką działalność? Z pewnością poleciłabym wszystkim studentom oraz aplikantom zajęcie się taką działalnością. W zupełności zgadzam się bowiem z dewizą, która przyświecała VII Europejskiemu Forum „Pro Bono”. Zgodnie z jej treścią: „Pomoc pro bono jest bezpłatna nie dlatego, że jest bezwartościowa, lecz dlatego że jest bezcenna”. Jak powszechnie wiadomo, działalność pro bono polega przede wszystkim na nieodpłatnym świadczeniu usług prawnych najbardziej potrzebującym. Osobiście w czasie studiów należałam do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, która od początku swego istnienia propaguje postawy działalności pro bono. E.U.: A prywatnie jak lubi Pani spędzać wolny czas? Wolny czas spędzam ze swoją córką Zuzanną oraz mężem Tomaszem. Lubię również czytać książki. Muszę przyznać, że od dłuższego czasu najczęściej sięgam po bajki. E.U.: Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Ewa Urbanowicz-Jakubiak Rzecznik Prasowy OIRP Lublin


II Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych X Kadencji

W

dniach 13 i 14 stycznia br. odbyło się II Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych X Kadencji. Na posiedzeniu podjęto decyzje dotyczące powołania komisji stałych KRRP, w tym zasad ich funkcjonowania oraz zadań komisji, ustalono zakres obowiązków członków Prezydium KRRP. Na posiedzeniu dokonano wyboru 10 zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, przy czym jednym z zastępców został radca prawny Okręgowej Izby Radców w Lublinie Sławomir

Pilipiec. Powołano Krajowy Zespół Wizytatorów, którego przewodniczącą została radca prawny Hanna Chabros – wicedziekan naszej izby. Ponadto na członka Kapituły Funduszu Seniora została wybrana lubelska mecenas Anna Komarska, a stałym członkiem redakcji dwumiesięcznika „Radca Prawny” została ponownie wybrana mec. Ewa Urbanowicz-Jakubiak, rzecznik prasowy OIRP w Lublinie. Redakcja

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W

tym roku kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod nazwą Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem trwała od 20 do 26 lutego. Kampania ta jest związana z ustanowieniem – na mocy ustawy z 2003 r. – 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw i ma na celu podkreślenie konieczności stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy tych osób. Działania podej-

mowane w trakcie obchodów Tygodnia w szczególności zwracają uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz pokazują, jak można zapewnić potrzebującym skuteczną pomoc. Jak co roku bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane były w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, organizacjach pozarządowych, sądach, prokuraturach, komendach policji, samorządach zawodowych. INFORMACJE I KOMUNIKATY 15


Radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i w tym roku udzielali porad prawnych m.in. w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” czy Stowarzysze-

niu Wspierania Aktywności „Bona Fides”. Wszystkim radcom prawnym i aplikantom naszej Izby zaangażowanym w tę potrzebną akcję serdecznie dziękujemy. Redakcja

Egzamin zawodowy w Lublinie

W

dniach 28–31 marca br. w dwóch lubelskich hotelach: „in Between” oraz „Luxor” odbył się egzamin zawodowy dla przyszłych radców prawnych. Pretendenci do tytułu radcy prawnego zostali podzieleni na dwie grupy i egzamin został przeprowadzony przez dwie komisje egzaminacyjne na obszarze właściwości Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Przewodniczącymi komisji egzaminacyjnych byli sędziowie Sądu Apelacyjnego w Lublinie: Lech Lewicki i Jolanta Terlecka. W tym roku wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyło 148 osób. W pierwszym dniu egzaminu zdający  rozwiązywali zadanie z zakresu prawa karnego, w drugim dniu zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, w trzecim dniu zadanie z zakresu prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosił 360 minut. W czwartym dniu egzaminu zdający rozwiązywali

16

PRAWNIK Nr 1/41/2017

zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki, a czas na rozwiązanie tych zadań wynosił łącznie 480 minut. Podczas egzaminu radcowskiego zdający nie mogli posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Wolno im było korzystać jedynie z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Zdający, według własnego wyboru, mieli możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego albo pisma ręcznego. Zdecydowana większość zdających wybrała możliwość skorzystania z własnego lub pożyczonego laptopa. Ogłoszenia wyników egzaminu radcowskiego należy się spodziewać w drugiej połowie kwietnia br. Redakcja


I Halowy Turniej Piłki Nożnej

O

kręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie zorganizowała 10 grudnia 2016 r. Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dziekana Rady OIRP w Lublinie. W turnieju, który odbył się w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego, wzięło udział sześć drużyn reprezentujących: OIRP Kielce, OIRP Warszawa, ORA Lublin, środowiska prawnicze Zamościa i Mielca, a także nasza reprezentacja w składzie: Krzysztof Gołaszewski, Mateusz Dudek, Jacek Borsukiewicz, Dawid Wicha, Mateusz Chmielnicki, Mirosław Bielak, Sławomir Bereza, Mateusz Szczecki, Miłosz Borowiecki, Patryk Łysakowski i Łukasz Bańkowski. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał dziekan Rady OIRP w Lublinie Arkadiusz Bereza. W pierwszej fazie turnieju drużyny zostały podzielone na dwie grupy. Naszej drużynie przyszło rozgrywać mecze z rywalami z Zamościa (wygrana 3:1) i z Mielca (przegrana 0:2). Następny, niestety przegrany mecz z drużyną OIRP Warszawa (1:2), sprawił, iż drużyna OIRP Lublin zajęła w swojej grupie II miejsce i w półfinale przyszło jej się zmierzyć ze zwycięzcą grupy B, drużyną OIRP Kielce. Tym razem nasza drużyna zagrała znacznie lepiej niż w poprzednich meczach i odniosła zdecydowane zwycięstwo 6:2. W finale doszło do ponownego spotkania z drużyną z Mielca. Był to niewątpliwie najlepszy mecz turnieju i w regulaminowym czasie zakończył się wynikiem

remisowym 1:1. W rzutach karnych niestety lepsi okazali się goście z Mielca i oni cieszyli się ze zdobycia I miejsca w turnieju. W meczu o III miejsca drużyna OIRP Kielce pokonała drużynę OIRP Warszawa (3:1). Po zakończeniu turnieju dziekan Rady Arkadiusz Bereza wręczył wszystkim drużynom ufundowane przez Izbę dyplomy i puchary. Dodatkowo najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali wyróżnienia w postaci pamiątkowych nagród. Na koniec należy wyrazić podziękowanie członkom drużyny piłkarskiej naszej Izby za zaangażowanie w przygotowanie turnieju, w szczególności radcom prawnym Mateuszowi Dudkowi, Dawidowi Wicha i Marcinowi Karaskowi, który dodatkowo pełnił funkcję dyrektora turnieju i czuwał nad sprawnym przebiegiem zawodów. Pozostaje mieć nadzieję, iż tak udany turniej wpisze się na stałe w kalendarz imprez sportowych integrujących środowiska prawnicze. Redakcja INFORMACJE I KOMUNIKATY 17


III Otwarty Halowy Turniej Prawników w Tenisie

W

dniach 3–4 grudnia 2016 r. odbył się w Lublinie III Otwarty Halowy Turniej Prawników w Tenisie pod patronatem Dziekanów OIRP oraz Izby Adwokackiej w Lublinie. Zawody uroczyście otworzył dziekan Arkadiusz Bereza, a można je było zorganizować dzięki wsparciu finansowemu obu Izb. W turnieju wzięło udział 23 zawodników i zawodniczek. Zawody były bardzo udane pod względem sportowym i towarzyskim. Poziom wielu spotkań, którym towarzyszyły duże emocje, należy ocenić jako wysoki. Była to też okazja do integracji środowiska prawniczego, sympatycznych rozmów oraz do oderwania się od codziennych obowiązków zawodowych.

18

PRAWNIK Nr 1/41/2017

Turniej rozgrywany był w trzech kategoriach: Kobiety Open, Mężczyźni Open, Mężczyźni 50+. Wśród uczestników gościliśmy adwokatów, sędziów, radców prawnych, prokuratora i referendarza sądowego. Naszą Izbę reprezentowali Małgorzata Prasek, Aleksander Jedenak i Marek Duszyński. Silną grupę stanowili prawnicy z Warszawy, a także reprezentanci Rzeszowa, Kielc, Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego oraz Zabrza i Dąbrowy Górniczej. Tradycyjnie najliczniej reprezentowany był Lublin, a w porównaniu z poprzednią edycją zawiodły Siedlce. Była to naprawdę solidna dawka tenisa, bo we wszystkich kategoriach rywalizacja


przebiegała w grupach według „zasady każdy z każdym”, a mecze były rozgrywane do dwóch pełnych setów z przewagami i trzecim STB (dla niewtajemniczonych jest to set skrócony do 10 punktów). Miło mi przekazać informację, że w najliczniejszej, koronnej kategorii Open triumfował nasz kolega, radca prawny Aleksander Jedenak, drugi był sędzia z Kielc Wiesław Stępniak, a trzecie miejsce przypadło referentowi sądowemu Pawłowi Drągowi. W kategorii kobiecej wygrała radca prawny Ewa Jurczak z Dąbrowy Górniczej, druga była sędzia Urszula Zwolak z Biłgoraja, a trzecia adwokat Beata Woś z Rzeszowa. W kategorii Mężczyźni 50+ zwyciężył adwokat Sławomir Leśniewski, przed adwokatem Januszem Dziedzicem oraz radcą prawnym

Rafałem Dadokiem (wszyscy z Warszawy). Na stronie internetowej LKT http://www. tenislublin.com można się zapoznać ze szczegółowymi wynikami zawodów oraz galerią zdjęć. Następne halowe zawody odbędą się 25–26 listopada 2017 r., wcześniej spotkamy się na turnieju letnim w dniach 10–11 czerwca 2017 r. Na obie imprezy już teraz serdecznie zapraszam zawodników i kibiców. Odbędą się one jak dotychczas na gościnnych obiektach Lubelskiego Klubu Tenisowego przy Al. Zygmuntowskich 4. Proszę pamiętać także o organizowanej przez naszą Izbę Spartakiadzie Prawników, podczas której także nie zabraknie tenisa. Marek Duszyński Radca prawny

INFORMACJE I KOMUNIKATY 19


XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe

W

dniach 2–4 marca 2017 r. odbyły się XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowbordowe Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich Krynica 2017. Impreza ta cieszy się corocznie dużą frekwencją z uwagi na atrakcje, które serwuje organizator (Komisja Kultury, Sportu i Re-

kreacji KRRP w Warszawie), jak też z powodu możliwość towarzyskiej integracji oraz sportowej rywalizacji w pięknej górskiej scenerii na Jaworzynie Krynickiej – uznanym, krajowym ośrodku narciarskim. Honorowy patronat nad mistrzostwami objął w tym roku prezes KRRP, mecenas Maciej Bobrowicz. Tradycyjnie zawody były rozgrywane na trasie slalomu giganta w sobotę. Dzień wcześniej odbył się czterogodzinny trening na ustawionych w tym celu bramkach. Na starcie zawodów pojawiły się 53 osoby z grona dorosłych narciarek i narciarzy oraz 19 osób w konkurencji snowbord. W konkurencji dziecięcej wystąpiły dwie dzielne dziewczynki i pięciu chłopców. Zawo20

PRAWNIK Nr 1/41/2017

dy odbywały się w kategoriach wiekowych z podziałem na dzieci, mężczyzn i kobiety w konkurencji narty oraz snowbord. Nie wszyscy zgłoszeni zawodnicy wystartowali, zapewne z uwagi na wyczerpującą integrację, która nastąpiła w noc poprzedzającą start. W tym względzie przydaje się doświadczenie i obycie „sportowe”, do którego dochodzi się przez lata startów. Nie ucierpiała na tym jednak sportowa rywalizacja, walka była zacięta i często o zajętym miejscu decydowały dosłownie ułamki sekundy. Szczegółowe wyniki zawodów zostały opublikowane na stronie naszej Izby. Jedyny reprezentant OIRP w Lublinie i zarazem autor relacji wygrał w kategorii wiekowej 45–55 lat w konkurencji narciarskiej „gigant” i miał piąty czas w klasyfikacji generalnej mistrzostw. W ubiegłym roku medali było więcej, chociaż zabrakło złota, ale wówczas Lubelszczyznę reprezentowało 12 naszych koleżanek i kolegów. Serdecznie zachęcam wszystkich zapalonych narciarzy i snowboardzistów do uczestniczenia w kolejnych edycjach mistrzostw, które na stałe odbywają się w pierwszy weekend marca każdego roku na Jaworzynie Krynickiej. Naprawdę warto wziąć w nich udział ze względu na walory integracyjne imprezy, piękną zimową przyrodę oraz emocje wynikające ze sportowej rywalizacji. Marek Duszyński Radca prawny


IV Karnawałowy Bal Choinkowy dla Dzieci

W

dniu 11 lutego 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych, w Ośrodku Szkoleniowym przy ulicy Konrada Wallenroda 4c, już po raz czwarty odbył się Karnawałowy Bal Choinkowy dla Dzieci. Bal został zorganizowany przez naszą Izbę we współpracy z firmą organizującą imprezy integracyjne „FUH Fantasy” oraz z nowym autoryzowanym dilerem Audi w Lublinie – AutoHaus Otto. W tym roku w zabawie uczestniczyło blisko 150 dzieci, tj. najwięcej w historii Balu Choinkowego dla Dzieci organizowanego przez OIRP; dzieci były w wieku od około 1 roku do 12 lat. Na ten wyjątkowy dzień sala wykładowa, w której na co dzień odbywają się zajęcia dla aplikantów, przeobraziła się w bajkowy świat, pełen balonów, girlandów i postaci z baśni. Godne podkreślenia jest, iż dzieci przyszły w różnorodnych przebraniach, które wkomponowały się w przygotowaną scenerię balu. Impreza składała się z dwóch głównych części: teatralnej, w ramach której dzieci obejrzały przedstawienie na podstawie baśni Christiana Andersena pt. „Calineczka”, oraz pełnej niezapomnianych doznań części artystycznej, za którą była odpowiedzialna grupa cyrkowa „Cyrk Fokus”, składają-

ca się z wesołego clowna Maniusia i Pani wykonującej akrobacje. W pamięć zapadła również zwierzęca świta grupy cyrkowej: pudel Keri, królik i legwan czerwony. W międzyczasie, jak co roku, dzieci mogły się pobawić w dmuchanym zamku, basenie z piłeczkami, połowić rybki w specjalnie dla nich przygotowanym suchym baseniku, jak i skorzystać z możliwości pomalowania swoich buziek. Pisząc o naszym tegorocznym balu, nie można zapomnieć o pełnym kolorowych słodkości stole dla dzieci, który zapewnił nam nasz sponsor AutoHaus Otto i który bez wątpienia stanowił smaczne dopełnienie bajkowej konwencji balu. Kulminacyjny punkt balu, co oczywiste, stanowiła wizyta Świętego Mikołaja, który każdemu z uczestników wręczył prezent. Dzieci otrzymały także słodkie upominki od sponsora AutoHaus Otto. Mamy za sobą IV Karnawałowy Bal Choinkowy dla Dzieci. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko oczekiwać z niecierpliwością kolejnych niespodzianek, które przyniesie naszym dzieciom kolejny bal. Katarzyna Klech Radca prawny Andrzej Pruszkowski Radca prawny

INFORMACJE I KOMUNIKATY 21


Karnawałowy Bal Radców Prawnych OIRP w Lublinie

W

dniu 4 lutego 2017 r. w restauracji „Etiuda” odbył się pierwszy Karnawałowy Bal Radców Prawnych naszej Izby. Jak go podsumować? Spontaniczna inicjatywa, niedużo czasu na organizację, a rezultat – czas spędzony w przyjemnej atmosferze, w samorządowym gronie. Bal otworzył dziekan OIRP w Lublinie Arkadiusz Bereza, witając przybyłych uczestników. Po części oficjalnej i uroczystej kolacji uczestnicy balu bawili się nieomal do „białego rana” przy dźwiękach dobrej muzyki. Urozmaicenie balu stanowiła, zapewniona przez sponsora – AutoHaus Otto, możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą motoryzacyjną marki Audi, jak i wzięcia udziału w loterii wizy-

tówkowej, w ramach której do rozlosowania były vouchery na weekendową jazdę samochodem marki Audi. Było nam niezmiernie miło nie tylko uczestniczyć, ale i odpowiadać za organizację tegorocznego Karnawałowego Balu Radców Prawnych, w szczególności w obliczu pozytywnych wrażeń, jakimi dzielą się z nami jego uczestnicy. Mamy nadzieję, iż owe pozytywne wrażenia zaowocują wpisaniem się balu na stałe w kalendarz imprez integracyjnych naszej Izby. Katarzyna Klech Radca prawny Beata Ogrodnik-Kołodziejczyk Radca prawny

VIII Bal Aplikanta

T

egoroczny VIII Bal Aplikanta zorganizowany przez Starostów III roku aplikacji radcowskiej przy współpracy z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie odbył się 4 marca br. w hotelu „in Between”. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 250 osób – aplikantów wraz z osobami towarzyszącymi. Władze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie repre22

PRAWNIK Nr 1/41/2017

zentowali zaproszeni goście: dziekan Rady – Arkadiusz Bereza, wicedziekani – Anna Fermus-Bobowiec oraz Hanna Chabros, sekretarz – Krzysztof Adamski, skarbnik– Bartosz Gdulewicz, kierownik szkolenia aplikantów – Hubert Ząbek oraz zastępca kierownika szkolenia aplikantów – Sławomir Pilipiec.


Podczas uroczystej inauguracji dziekan Rady OIRP w Lublinie Arkadiusz Bereza oficjalnie przywitał uczestników balu, a następnie przedstawił osiągnięcia naukowe aplikantów uzyskane w roku 2016 oraz informacje o działalności aplikantów na rzecz samorządu radcowskiego. W trakcie części oficjalnej nagrodzono aplikantów, którzy osiągnęli średnią ocen z kolokwiów przeprowadzonych w roku 2016, powyżej 4,6 – kategoria „nauka” oraz aplikantów szczególnie zaangażowanych w działalność OIRP w Lublinie – kategoria „integracja, działalność na rzecz samorządu radcowskiego”. W kategorii „nauka” nagrodzono czterech aplikantów: Magdalenę Koronę-Tobałę, Joannę Kozyrę, Agnieszkę Łapińską oraz Agnieszkę Kowalik. Wyróżnieni otrzymali nagrody w postaci statuetek Temidy, pamiątkowych znaczków OIRP w Lublinie oraz książek. W kategorii „integracja, działalność na rzecz samorządu radcowskiego” nagrodzono 13 aplikan-

tów: Mirosława Bielaka, Grzegorza Borka, Ewę Gębkę, Karolinę Kalinowską, Karolinę Klimek, Agnieszkę Kowalik, Joannę Kozyrę, Michała Lenarczyka, Ewę Pawłowską, Justynę Rokitę, Katarzynę Sobolewską, Agnieszkę Wasiluk, Katarzynę Zając-Suską. Nagrodzeni w tej kategorii otrzymali nagrody w postaci pamiątkowych znaczków OIRP w Lublinie oraz książek. Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się uroczysta kolacja, zwieńczona zabawą do późnych godzin wieczornych. Bal Aplikanta stanowił doskonałą okazję do integracji wszystkich aplikantów zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie i choć przeszedł już do historii, należy mieć nadzieję, że tradycja organizacji tego wydarzenia będzie podtrzymywana przez naszych młodszych kolegów i koleżanki. Justyna Rokita Starosta III roku aplikacji radcowskiej

INFORMACJE I KOMUNIKATY 23


Legal Market Day 2017

W

dniu 3 marca 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się IV edycja Legal Market Day – konferencji dla prawników, którzy chcą tworzyć i rozwijać nowoczesne kancelarie. W poprzednich edycjach LMD wzięło udział prawie 500 reprezentantów branży prawniczej oraz specjalistów z zakresu marketingu z Polski i zagranicy. Prelegenci to prawnicy praktycy, doradcy z zakresu marketingu oraz budowania marki, a także przedstawiciele świata nauki. Ważnym elementem konferencji jest możliwość networkingu, czyli nawiązania nowych i trwałych kontaktów biznesowych oraz zdobycia wiedzy i kompetencji niezbędnych do konkurowania na obecnym rynku usług prawnych. W tegorocznej edycji LMD uczestnicy mieli do wyboru 12 zróżnicowanych wystąpień. Prelegenci poruszali m.in. kwestie marketingu prawniczego i public relations, zarządzania kancelarią, bezpieczeństwa cyfrowego, obecności w Internecie, korzystania z nowoczesnych mediów oraz technologii, skutecznej komunikacji językowej. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się specjaliści: Marcin Tomczak, Jacek Stanisławski (Tomczak Stanisławski Marketing), Przemysław Maciak (Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci), Aneta Pacek-Łopalewska, Joanna Daniłowicz (Treesk. 24

PRAWNIK Nr 1/41/2017

pl), Bartłomiej Raczkowski (Raczkowski Paruch), Piotr Zimmerman (Zimmerman i Wspólnicy), Beata Okowiak, Ewa Gajewska (BO Communications), Rafał Chomicz (BezpiecznyPrawnik.pl), Cezary Lech (SprawnyMarketing.pl), Tomasz Zalewski (Wierzbowski Eversheds), Ron Given (Wolftheiss), Tomasz Piekot (Pracownia Prostej Polszczyzny), Paulina Jabłonowska (AirHelp.pl). Poniżej prezentujemy garść najistotniejszych informacji z wybranych prelekcji dla tych wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje kancelarie, dostosowując ich działania do intensywnie zmieniających się warunków rynkowych. Pierwszą prelekcją tego wyjątkowego dnia dla prawników w naszym kraju była dynamiczna prezentacja tematu Marketing prawniczy – co działa, a co nie. Pierwsza część wykładu dotyczyła działań w sferze internetowej. I tak na samym początku udowodniono, że zdecydowanie marketingowo nie działają: proste strony internetowe (tzw. wizytówki), zawierające zbyt mało treści, witryny typu one-page, które ze względu na swoją konstrukcję nie mają szans na dobre pozycje w wynikach wyszukiwania. Zdecydowanie lepszym wyborem są rozbudowane serwisy internetowe, wykorzystujące w swej strukturze elementy służące użytkownikom – adresatom tej formy działań marketingowych (np. baza wiedzy jako jeden z istotnych


elementów contentowych strony kancelarii prawniczej). Należy mieć na uwadze, że – w kontekście strategii pozycjonowania strony internetowej, tzw. SEO – 35% sukcesu to dobre przygotowanie techniczne serwisu, a 45% – zawartość merytoryczna (content) oraz jej systematyczne aktualizowanie. Wciąż jeszcze rzadko spotykanym elementem na stronach internetowych kancelarii prawniczych są obrazy pasji, zainteresowań ich członków. A to właśnie metody, takie jak: – story telling, czyli opowiadanie ciekawych, wartościowych historii na temat swojej osoby i swojej kancelarii (w tym jej sukcesów), – prezentowanie swoich pasji, zainteresowań poprzez np. uczestnictwo w zawodach sportowych czy organizowanie takich zawodów pod marką własnej kancelarii szczególnie uwiarygadniają wizerunek radcy prawnego w oczach potencjalnych klientów jego kancelarii i zachęcają do kontaktu. Królem wśród produktów marketingowych trwającego roku, nie tylko branży prawniczej, jest zdecydowanie tzw. content marketing (marketing treści). I to nie tylko w formie pisanej, lecz również w postaci nowatorskiego video content marketingu, czyli krótkich klipów – alertów filmowych, nagranych w zaciszu własnej kancelarii i opublikowanych w serwisie społecznościowym YouTube. Doskonałym wzorcem mogą tutaj być: kancelaria prawna „Pragmatiq” (film pt. Nasz rok 2016) czy kancelaria M. Krotoski Adwoka-

ci i Radcy Prawni s.k. (film pt. Niezbędnik prawny przydatny w życiu codziennym). Pamiętajmy, że obecnie strony internetowe odwiedzane są w 51,3% z urządzeń mobilnych (smartfony, tablety), w mniejszej części natomiast – z komputerów stacjonarnych (48,7%). Nie zapominajmy zatem o tym istotnym fakcie, projektując czy przebudowując serwis internetowy kancelarii. W ramach omawianego panelu zaprezentowano również stosunkowo nowatorskie rozwiązania w dziedzinie marketingu prawniczego: – SMS marketing: strategia polegająca na powiadamianiu swoich klientów o zmianach w przepisach prawnych (alert prawny) za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS. Jest to wszak forma przekazu treści gwarantująca najwyższą statystyczną odczytywalność (98%), – raport tematyczny: materiał sprawozdawczy dotyczący kancelarii, przekazywany klientom – zamiast tradycyjnej reklamy – w formie drukowanego folderu i/lub udostępniany online. Kolejna prelekcja dotyczyła nowatorskiego i interesującego – sądząc po wielkości zgromadzonego audytorium – projektu o nazwie kancelaria butikowa. Mowa tu o wąskim, specjalistycznym, charakterystycznym pomyśle na kancelarię. W dzisiejszym świecie wszechspecjalizujących się podmiotów prawnych kancelaria butikowa okazuje się swoistą niszą rynkową. Nastawiona na wyrazistość marki i specjalizacji, taka forma działalINFORMACJE I KOMUNIKATY 25


ności kreuje jasny i klarowny przekaz: My jesteśmy po Waszej stronie – nie zajmujemy się niczym innym poza dziedziną, w ramach której oczekujecie od nas pomocy. Rozwój takiej właśnie kancelarii, której już przyznano alternatywną nazwę „kancelaria niszowa”, może z sukcesem doprowadzić do zbudowania siatki pokrewnych specjalistycznie butików. Mogą być do nich z zaufaniem kierowani klienci w sprawach niezwiązanych ściśle z wąską specjalizacją danej kancelarii. Inny panel dotyczył z kolei tematyki wykorzystania mediów w budowaniu wizerunku prawnika i w dotarciu do klienta. Adresatami prezentowanych tutaj informacji byli przedstawiciele działów kancelarii i innych instytucji prawnych zajmujący się kontaktami z mediami: prasą, radiem, telewizją, portalami internetowymi etc. Zebranych słuchaczy zachęcano do podejmowania działań w wymiarze przede wszystkim długofalowym, opartych na dobrze zbudowanej strategii oraz skierowanych do starannie dobranej bazy dziennikarzy. Cennym produktem wzbogacającym wiedzę słuchaczy w tym zakresie były, zebrane w kilku konkretnych punktach, wskazówki: – proponuj dobre, aktualne tematy – to ma być Twój temat, np. Twój komentarz, a nie treści, które można już odnaleźć w internecie, – pisz prostym językiem: używaj krótkich zdań, stosuj tytuł, wstęp, śródtytuły, nie wymieniaj pełnych nazw ak26

PRAWNIK Nr 1/41/2017

tów prawnych, dobierając słownictwo, pamiętaj o odbiorcy, – nie reklamuj, tylko dostarczaj informacji: chwal się sukcesem, ale w stonowany sposób – bez komercji i autoreklamy, – bądź dobrze przygotowany do wywiadu: zweryfikuj dopuszczalny czas wypowiedzi, nie zapominaj o stosownym wyglądzie i mowie ciała, – zawsze dotrzymuj obietnic w zakresie terminów, zobowiązań czy chociażby punktualności, – pytaj o zapotrzebowanie na tematykę, ale nigdy nie pytaj o termin publikacji, – pomagaj mediom swoim wsparciem i wiedzą, to procentuje i wraca, – zbieraj informacje o swojej obecności w mediach i informuj o tym klientów na stronie internetowej, profilu społecznościowym etc. Spośród innych, równolegle odbywających się prelekcji, do równie ciekawych co wyżej opisane należy zaliczyć: – uderzeniową, burzącą poczucie bezpieczeństwa informacji dyskusję na temat skutecznego zabezpieczenia danych w kancelariach prawnych, prowadzoną przez Rafała Chomicza (BezpiecznyPrawnik.pl), – niezwykle interesujący, przywracający wiarę w pracę z udziałem człowieka (a nie robota!) panel na temat technologii cyfrowych zmieniających rynek usług prawnych (polecamy do ściągnięcia z internetu Looking Glass Report), – kończący cykl prelekcji wykład dr. Tomasza Piekota z Pracowni Prostej Pol-


szczyzny o wszystko mówiącym tytule Zostań adwokatem prostego języka. Skracanie zdań (do 22 wyrazów maksymalnie), pozbywanie się operatorów obronno-zaczepnych (np. „niezwłocznie”, „co do zasady”, „niniejszym”, „w szczególności” etc.), rezygnacja ze stosowania słów-bufonów (np. „podanie nie czyni zadość wymaganiom”, „w trosce o zaufanie” etc.) – to tylko wybrane z przekazanych zebranym, z dużą dozą humoru, kluczowych wy-

tycznych do powszechnego stosowania prostych form komunikacji. Tegoroczną edycję konferencji Legal Market Day zdecydowanie należy zaliczyć do bardzo udanych wydarzeń, obok których żaden prawnik nie powinien przechodzić obojętnie. Na zakończenie pozostaje jedynie przytoczyć słowa organizatorów LDM 2017: „Teraz trzeba zacząć działać!”. Łukasz Kamiński

INFORMACJE I KOMUNIKATY 27


28

PRAWNIK Nr 1/41/2017


Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

T

o już drugi rok funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Do obsady punktów znajdujących się we właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie a zarazem przeznaczonych do świadczenia w nich pomocy prawnej wyłącznie

przez adwokatów lub radców prawnych, w 2017 r. zgłosiło się 229 radców prawnych. 215 z nich spełniło kryteria do wyznaczenia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. W drodze losowania, w sumie do 24 punktów wyznaczonych zostało 134 radców prawnych. Pozostali radcowie prawni pełnią funkcję zastępców. Redakcja INFORMACJE I KOMUNIKATY 29


Edukacja prawna dla najmłodszych

F

undacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” rozpoczęła projekt przeznaczony dla uczniów klas I–III szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie objętym działalnością Izby. Jego pierwsza edycja to konkurs rysunkowy, w ramach którego organizatorzy oczekują na prace obrazujące odpowiedź na pytanie konkursowe: „Jak wyobrażam sobie pracę radcy prawnego?”. Celem projektu jest zwrócenie uwagi dzieci na istnienie prawa jako zjawiska kreującego uprawnienia oraz obowiązki, niezależnie od nakazów i zakazów otrzymywanych na co dzień od rodziców, a tym samym podnoszenie świadomości prawnej i społecznej młodych ludzi. Konstruując regulamin, zdecydowano, że Fundacja nie będzie zapewniać jakichkolwiek materiałów edukacyjnych pomocnych w przygotowaniu do konkursu. Jednym z głównych założeń jest bowiem samodzielne dotarcie uczestników, przy pomocy nauczycieli i rodziców, do niezbędnej wiedzy. Jest to więc projekt skierowany do najmłodszych, ale w swoim zamyśle ma on oddziaływać znacznie szerzej. Oczywiste 30

PRAWNIK Nr 1/41/2017

jest, że uczniowie klas I–III szkoły podstawowej prawdopodobnie nie słyszeli jeszcze o zawodzie radcy prawnego. Niestety, zawód radcy prawnego często nie jest rozpoznawany także przez ich rodziców i nauczycieli. Chcąc pomóc dzieciom w trafnym zobrazowaniu pytania konkursowego, zapewne i jedni, i drudzy będą zmuszeni zasięgnąć podstawowych informacji o naszej profesji chociażby za pośrednictwem internetu. Do udziału w konkursie mają zachęcać nagrody rzeczowe w postaci przyborów plastycznych, a dodatkowo możliwość wygrania dla swojej klasy lekcji z zakresu prawa. Podczas zajęć radca prawny zaprezentuje strój urzędowy i w przystępny sposób przybliży, na czym polega wykonywanie zawodu, będące jednocześnie stosunkowo trudnym do zobrazowania pytaniem konkursowym. Klasa zwycięzcy będzie również mogła skorzystać z zaproszenia do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. W kolejnym numerze „Prawnika” postaramy się zaprezentować Państwu najciekawsze prace konkursowe. Ireneusz Misiejuk Radca prawny


Bezpieczny internet – zajęcia edukacyjne

W

grudniu 2016 r. przedstawiciel Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” przeprowadził serię zajęć edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej. Głównym tematem spotkań były zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież. Szczegółowo omówiono konsekwencje prawne, jakie mogą ponosić uczniowie w związku z niewłaściwym zachowaniem w mediach społecznościowych. Zajęcia przeprowadzono w trzech turach. Oddzielnie dla poszczególnych roczników gimnazjum. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie gimnazjum (około 350 osób). W czasie zajęć omówiono kwestie związane z: cyberprzestępczością, cyberprzemocą (agresją elektroniczną), prawami ofiar przestępstwa, prawem do ochrony życia prywatnego wynikającym z art. 47 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Podjęto też zagadnienia związane z naruszeniem dóbr osobistych (art.

23 i art. 24 k.c.), zniesławieniem (art. 212 k.k.), znieważeniem (art. 216 k.k.), trollowaniem (różnego typu nieprzyjazne zachowania wobec innych uczestników internetu, które mają na celu rozbicie prowadzonej dyskusji), flamingiem (celowe zaognienie wymiany zdań), groźbą karalną (art. 190 k.k.), stalkingiem (uporczywe nękanie innych za pomocą nowych technologii, np. zakładanie fałszywego profilu w celu ośmieszenia poszkodowanego), phishingiem (wyłudzanie danych osobistych i informacji majątkowych), spoofingiem (szereg technik zmierzających do podszycia się pod kogoś innego w sieci), nielegalnym uzyskaniem informacji (art. 267 k.k.), szkodami w bazach danych (art. 268a k.k.), oszustwami komputerowymi (art. 287 k.k.). W podsumowaniu zajęć wskazano, gdzie można szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą cyberprzemocy. Placówki edukacyjne chcące nawiązać współpracę z Fundacją we wskazanym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Andrzej Pruszkowski Radca prawny

INFORMACJE I KOMUNIKATY 31


Konkurs wiedzy o prawie dla gimnazjalistów

P

rzedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” współpracowali z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w przeprowadzeniu Konkursu wiedzy o prawie dla gimnazjalistów, zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Elsnera. Finał konkursu odbył się 23 lutego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka i Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk. W Konkursie wiedzy o prawie wzięło udział 20 szkół gimnazjalnych z Lublina i województwa lubelskiego, przy czym do samego finału przeszły trzy gimnazja: dwie szkoły z Lublina – Gimnazjum nr 24,

32

PRAWNIK Nr 1/41/2017

Gimnazjum nr 26 oraz Gimnazjum nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego z Niedrzwicy Dużej. Zwycięzcami konkursu okazali się uczniowie gimnazjum w Niedrzwicy Dużej, uzyskując największą liczbę punktów podczas jego ostatniego etapu. Na uwagę zasługuje bardzo dobra organizacja konkursu, sposób jego przeprowadzenia, ciekawa konwencja pytań konkursowych oraz wysoki poziom merytoryczny. Przygotowane pytania obejmowały szczegółową wiedzę z zakresu ustroju sądów, prawa konstytucyjnego oraz prawa cywilnego, odnosząc się przy tym do bieżących spraw życia codziennego i aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie. Uczniowie na bieżąco udzielali ustnych odpowiedzi przed publicznością i komisją konkursową w limitowanym czasie. Mie-


li za zadanie m.in. scharakteryzować pojęcie ograniczonej zdolności do czynności prawnych ze wskazaniem na jej praktyczne skutki, zidentyfikować poszczególne etapy procesu legislacyjnego, odnieść się do prawidłowości oznaczeń oferowanych do sprzedaży zabawek, rozpoznać na zdjęciach osoby pełniące funkcje publiczne oraz wskazać poprzednio zajmowane przez nie stanowiska. Gruntowna wiedza uczniów, pewność i stanowczość w ich wypowiedziach z pewnością mogłaby zawstydzić niejednego studenta prawa. Świadczy to o dużym zaangażowaniu w przygotowanie do konkursu nie tylko samych uczniów, ale także ich nauczycieli, z roku na rok coraz chętniej zgłaszających swoich podopiecz-

nych do udziału w konkursie. Z pewnością zachętą do udziału w nim jest pozytywne i sumienne nastawienie głównych organizatorów konkursu, czyli pracowników Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie, w tym dyrektora szkoły Mariana Klimczaka oraz dr Anny Szymczyk-Furgał, starających się stworzyć najbardziej dogodne i profesjonalne warunki do przeprowadzenia konkursu, jak i atrakcyjne nagrody rzeczowe sponsorowane m.in. przez naszą Izbę. Żywimy nadzieję, że kolejna edycja konkursu będzie co najmniej tak satysfakcjonująca dla jej organizatorów i uczestników jak tegoroczna. Katarzyna Filipek Radca prawny

Konkurs wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego

F

undacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” objęła patronatem Konkurs wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego, organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Konkurs skierowany jest do studentów III–V roku studiów na kierunku pra-

wo. Jego pierwszy etap polega na napisaniu pracy na temat „Przekroczenie granic wolności słowa w wykonywaniu zawodu radcy prawnego”. Musi ona spełniać kryteria określone w Regulaminie konkursu. Drugi etap to prezentacja przygotowanej pracy pisemnej oraz odpowiedź przed jury konkursowym, w skład którego wchodzi także przedstawiciel zarządu Fundacji. Zakres tematyki konkursowej wyznaczają regulacje normatywne dotyczące INFORMACJE I KOMUNIKATY 33


wykonywania zawodu radcy prawnego oraz funkcjonowania samorządu zawodowego radców prawnych, w szczególności: a) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., b) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, c) Kodeks etyki radcy prawnego, d) Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest płatna miesięczna praktyka w Kancelarii Radców Prawnych Marek Mazur, Renata Kościelska-Mazur s.c. w Lublinie, natomiast dla pozostałych finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe. W kolejnym numerze przedstawiona zostanie relacja z przebiegu wydarzenia. Zapytamy finalistów, czy udział w konkur-

sie przekonał ich do wyboru aplikacji radcowskiej. Powyższy konkurs to jedna z wielu inicjatyw, która pośrednio przekłada się na promowanie zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego. Jeśli podmioty, w których funkcjonowanie zaangażowani są czytelnicy „Prawnika”, byłyby zainteresowane współpracą z Fundacją w zakresie organizowania wydarzeń edukacyjnych związanych z promowaniem naszej profesji lub z szeroko pojętą edukacją prawną, prosimy o kontakt z Fundacją za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@fundacjaznamprawo.pl. Zarząd Fundacji

Oferta współpracy z organami administracji publicznej

U

stawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przewiduje szereg działań polegających na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zgodnie z ustawą organy administracji publicznej, realizując właściwe im zadania z zakresu edukacji prawnej, powinny podejmować działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Dzia34

PRAWNIK Nr 1/41/2017

łania te powinny dotyczyć w szczególności upowszechniania wiedzy o możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz o sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.


Zadania te powinny być realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Mają stanowić bazę przyszłych działań na rzecz pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa. Biorąc pod uwagę powyższe, Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” zaprasza przedstawicieli organów administracji publicznej, dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych do nawiązania współpracy w zakresie ustawowych zadań oraz możliwych do podjęcia działań na rzecz edukacji prawnej.

W tym celu zwracamy się również do radców prawnych współpracujących w ramach swojej praktyki zawodowej z wymienionymi podmiotami, aby w miarę możliwości byli uprzejmi informować o istnieniu i działalności Fundacji OIRP „Znam Prawo” w Lublinie. Po nawiązaniu kontaktu Fundacja deklaruje przygotowanie propozycji współpracy przeznaczonej dla potrzeb konkretnej grupy odbiorców. Zarząd Fundacji

Harmonogram spotkań Klubu Seniora przy OIRP w Lublinie na III–VI 2017 lp.

data i godzina spotkania

temat spotkania

zaproszony gość

uwagi

1.

5 kwietnia godz. 13.00

Spotkanie wielkanocne

2.

27 kwietnia godz. 7.30

Wyjazd do Woli Okrzejskiej

Zwiedzanie muzeum im. Henryka Sienkiewicza

3.

10 maja godz. 11.00

Wycieczka do Skansenu Lubelskiego, zbiórka przy wejściu do skansenu

Możliwa konsumpcja wspaniałych pierogów

4.

27 maja godz. 5.00

Wyjazd na wycieczkę: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia

Wycieczka na 5 dni

5.

14 czerwca godz. 11.00

Zwiedzanie Centrum Spotkań Kultury

Zbiórka przy wejściu do CSK

Rada OIRP w Lublinie

INFORMACJE I KOMUNIKATY 35


Uwaga: Jeżyli w dniu przewidzianym na zwiedzanie Lublina będzie zła pogoda uniemożliwiająca spokojny spacer, to spotykamy się w siedzibie Klubu przy OIRP o godz. 14.00. W planie pracy Klubu w II kwartale br. przewidujemy wycieczki dwudniowe do Wrocławia i Krakowa, jeżeli ilość chętnych na te wycieczki przekroczy 20 osób. Ponadto proponujemy wspólne wyjścia do teatru, kina i inne imprezy kulturalne i sportowe.

To nic, że skończyłeś (skończyłaś) 60 lat. To nieprawda, że wszystko już jest za Tobą. Przyjdź do Klubu, zaangażuj się w nasze przedsięwzięcia. Odzyskasz radość ze spotkania z innymi ludźmi, przekonasz się, że dopiero teraz jesteś wolnym człowiekiem i świat z jego radościami i wadami należy do Ciebie. Wszelkie informacje o pracy Klubu możesz uzyskać pod telefonem: 502 114 875

Świąteczne spotkanie opłatkowe

W

siedzibie Izby Radców Prawnych, podobnie jak w latach ubiegłych, 14 grudnia 2016 r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, odbyło się spotkanie radców prawnych, będących członkami Klubu Seniora. W spotkaniu wziął udział dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych Arkadiusz Bereza, a także rzecznik Funduszu Seniora Irena Kopiec. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 radców prawnych. Spotkanie otworzyła koleżanka Maria, która powitała wszystkich przybyłych, następnie głos zabrał dziekan oraz przewodniczący Klubu Seniora, Jan Rybojad, którzy złożyli wszystkim gościom najlepsze życzenia świąteczne. Spotkanie przebiegło w szczególnie uroczystej atmosferze, przy pięknie przystrojonym stole, zastawionym tradycyjnymi świą36

PRAWNIK Nr 1/41/2017

tecznymi potrawami. Salę rozświetlała pięknie przyozdobiona świąteczna choinka. W przyjaznym nastroju wszyscy wzajemnie łamali się opłatkiem i składali sobie serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt i Nowego Roku, po czym przystąpili do próbowania wigilijnych potraw. Domową atmosferę stworzyły kolędy, śpiewane przez wszystkich obecnych. Wyjątkowy nastrój sprawił, że spotkanie trwało do późnego popołudnia. W imieniu koleżanek i kolegów składam organizatorom serdeczne podziękowania za umożliwienie nam wspólnego spędzenia czasu w tak radosnej i podniosłej atmosferze, dzięki której już wcześniej mogliśmy poczuć klimat nadchodzących świąt. Teresa Bogusz Radca prawny


 Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r.

KOMUNIKAT Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych i turnusów sanatoryjnych w 2017 r. dla radców prawnych seniorów I. Ogólnopolskie integracyjne spotkania radców prawnych seniorów w formule „open”, pełnopłatne przez uczestników, bez jakiekolwiek reglamentacji czy limitów dochodowych lub wymagań sanatoryjnych, realizowane przez Radę Klubów Seniora działającą przy Kapitule Funduszu Seniora: 1. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów w Zakopanem pod nazwą „A teraz w Tatry”. Miejsce spotkania: Pensjonat „Parzenica”, ul. Ogrodowa 6, 34-500 Zakopane (w pobliżu Krupówek) Termin 5–14 maja 2017 r. (10 dni), ilość miejsc: 50 osób Cena: 1272,00 zł (pokój dwuosobowy) do pokoju jednoosobowego dopłata 300,00 zł. Ilość pokoi jednoosobowych ograniczona. Cena obejmuje: wyżywienie 3x dziennie (śniadanie bufet, obiad i kolacja serwowane, w dniu wyjazdu śniadanie i prowiant na drogę powrotną), zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem, uroczysty wieczór z muzyką i gorącymi posiłkami, 8 zabiegów z zakresu fizjoterapii, światłolecznictwa, hydroterapii, 2x jaccuzzi, 1x masaż leczniczy, 1x sauna sucha, katedra biczy szkockich, 1x masaż perełkowy w wannie z ozonem, bezpłatny zewnętrzny parking monitorowany, bezprzewodowa sieć WI-FI, mini siłownia, tenis stołowy, piłkarzyki, bilard. Płatność: zadatek w kwocie 400,00 zł w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., pozostała należność w kwocie 872,00 zł w terminie do dnia 31 marca 2017 r. Doba hotelowa od 14.00 w dniu przyjazdu, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do 11.00. Płatność na konto: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia, ul. Wandy Tarnowskiej 4, 35-222 Rzeszów, nr konta: 95 1130 1105 0005 2102 0220 0014. W tytule wpłaty należy wpisać: „turnus radców prawnych w Zakopanem, Ośrodek „Parzenica”, 5–14 maja 2017”. W programie przewidziano również fakultatywnie, za dodatkową odpłatnością: wjazd kolejką i spacer po Gubałówce, wjazd kolejką i spacer po Kasprowym Wierchu, zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego, cmentarz na Pęksowym Brzysku, Teatr Witkacego, wycieczkę dorożkami do Morskiego Oka. Planowany jest też spływ Dunajcem, który sfinansuje Kapituła Funduszu Seniora KRRP. Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz, tel. 608 828 198 do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. Decyduje data zgłoszenia, a następnie data wpłacenia zadatku. Ilość miejsc ograniczona. 2. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów w Trzęsaczu koło Rewala pod nazwą „Czerwcowe morze”. Miejsce spotkania: Pensjonat „Orka”, ul. Kamieńska 13, Trzęsacz 72-344 Rewal. Termin: 19 czerwca 2017 r.–2 lipca 2017 r. (14 dni) Cena: 1400, 00 zł. Cena obejmuje: nocleg w pokoju dwuosobowym z łazienką, balkonem i TV, wyżywienie (śniadania bufet, obiadokolacje), basen (w tym jaccuzzi, sauna, łaźnia – 1 godzina dziennie), wieczór powitalny i pożegnalny z muzyką na żywo, grill. W pensjonacie jest winda. Parking bezpłatny, odległość do morza 50 m, do miejscowości Rewal 1 km. Doba hotelowa od 14.00 w dniu przyjazdu, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do 10.00. Płatność: zadatek w kwocie 400,00 zł od osoby w terminie do dnia 28 lutego 2017 r., pozostała należność w terminie do dnia 31 maja 2017 r. na konto: Pensjonat „Orka”, ul. Kamieńska 13, Trzęsacz 72-344 Rewal, nr konta: 86 9376 0001 3002 0015 2145 0001 z dopiskiem: „turnus radców prawnych 19.06.–2.07.17”. Fakultatywnie przewidziano zwiedzanie okolic, Gosań, Międzyzdroje, Szczecin. Kapituła Funduszu Seniora KRRP sfinansuje wycieczkę do Szczecina. Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz, tel. 608 828 198, do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. Decyduje data zgłoszenia i wpłacenia zadatku. Ilość miejsc ograniczona. 3. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów pod nazwą „Poznań i okolice”. Miejsce spotkania: Hotel „Ikar” w Poznaniu, ul. Kościuszki 118 (blisko centrum). Termin spotkania: 19–23 lipca 2017 r. (5 dni) Cena: 680,00 zł plus bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 52,00 zł. Cena obejmuje: nocleg w pokojach dwuosobowych w Hotelu „Ikar” w Poznaniu, wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja), zwiedzanie (Poznań, Kórnik, Biskupin, Gniezno, Rogalin). Planowane jest spotkanie z radcami prawnymi seniorami w Klubie OIRP Poznań, fakultatywnie spektakl w Teatrze w Poznaniu (nazwa teatru, spektaklu, cena biletu oraz termin wpłaty na bilet, zostanie podana, dla zainteresowanych, w terminie późniejszym). Wpłaty należności: zaliczka w kwocie 210,00 zł w terminie do dnia 30 marca 2017 r. na konto: Biuro Podróży „Juwentur”, ul. Ślusarska 15, 61-778 Poznań, nr konta: 40 1500 1621 1216 2004 3935 0000. Pozostała należność w kwocie 522,00 zł w terminie do dnia 15 czerwca 2017 r. na wskazane wyżej konto. W tytule wpłaty należy wpisać: „wycieczka radców prawnych 19–23 lipca 2017 r.”.


Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz, tel. 608 828 198, do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 15 marca 2017 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje data zgłoszenia i wpłaty zaliczki. Kapituła Funduszu Seniora KRRP sfinansuje koszty autokaru, przewodnika i pilota. 4. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów pod nazwą „Długopole”. Miejsce spotkania: Uzdrowisko „Długopole”, ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój. Termin: 24 sierpnia–8 września 2017 r. (15 dni). Cena: 1547,00 zł. Cena obejmuje: noclegi w pokojach dwuosobowych w budynku „Józef”, gdzie znajduje się kompleksowa baza zabiegowa, jadalnia, kawiarnia, winda, basen termalny, internet bezprzewodowy, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), 20 zabiegów leczniczych według wskazań lekarza, całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska w razie potrzeby, kąpiel w basenie termalnym w Zdroju „Wojciech”, ognisko z pieczeniem kiełbasek, spacer z przewodnikiem po okolicy, koncert muzyczny Zespołu „Zaczarowane Melodie”, wieczorek taneczny, warsztaty dietetyczne na temat zdrowego żywienia. Parking niestrzeżony płatny. Doba hotelowa od 16.00 w dniu przyjazdu, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do 12.00. Wpłaty należności: zaliczka w kwocie 547,00 zł w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. na konto Uzdrowisko „Lądek – Długopole”, ul. Wolności 4, 57-540 Lądek Zdrój, nr konta: 83 1090 2297 0000 0005 8800 89 41. Pozostała należność w kwocie 1000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. na wskazane wyżej konto. W tytule wpłaty należy wpisać: „turnus radców prawnych 24.08–8.09.2017 r.”. Koordynator spotkania: radca prawny Helena Oprzyńska-Pacewicz, do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r., tel. 608 828 198. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia i wpłacenia zaliczki. 5. Ogólnopolskie spotkanie integracyjne pod nazwą „Zwiedzamy Lubelszczyznę”. Termin: 25 września–2 października 2017 r. (8 dni). Ilość miejsc do 49, decyduje termin zgłoszenia i wpłaty zaliczki oraz termin wpłaty dodatkowej należności. Cena: 805,00 zł. W cenie zakwaterowanie w Zajeździe Piastowskim w Kazimierzu Dolnym, ul. Słoneczna 3, 24-120 Kazimierz Dolny, miejsce w pokoju dwuosobowym, śniadania i obiadokolacje. Program: Kazimierz Dolny, Janowiec, Nałęczów, Puławy, Wojciechów ze słynnym muzeum kowalstwa, Pałac Kozłówka, Skansen Wsi Lubelskiej, Zamek Lubelski, w tym obrazy Jana Matejki, gotycka Kaplica Trójcy Św., Zamość. Wpłaty należności: zaliczka 400,00 zł w terminie do dnia 15 lutego 2017 r., na konto: Zajazd Piastowski Leszek Tomaszewski, ul. Słoneczna 3, 24-120 Kazimierz Dolny, nr konta: 74 1060 0076 0000 3280 0006 5934 z dopiskiem „radca prawny 2017”. Pozostała należność w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 r. Na miejscu dodatkowo płatne 160,00 zł z tytułu biletów wstępu, przewodników, rejsu statkiem. Parking osobno płatny. Kapituła Funduszu Seniora KRRP sfinansuje koszty autokaru. Koordynator spotkania: radca prawny Teresa Kukieła, tel. 508 300 951, do której należy kierować zgłoszenia w terminie do dnia 15 lutego 2017 r. II. Sanatoria lecznicze dla radców prawnych seniorów, reglamentowane i limitowane dochodami, ze skierowaniami i wskazaniami lekarskimi, organizowane przez Kapitułę Funduszu Seniora: 1. Ogólnopolski Turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Busku-Zdroju – w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym. Termin: 23 kwietnia–6 maja 2017 r. 2. Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Krynicy-Zdroju – w Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym „Lwigród”. Termin: 8 sierpnia–22 sierpnia 2017 r. W turnusie tym istnieje możliwość, za pełną odpłatnością, uczestniczenia współmałżonka lub osoby towarzyszącej, a także radcy prawnego seniora bez skierowania, po uprzednim uzgodnieniu. 3. Ogólnopolski turnus sanatoryjny dla radców prawnych seniorów w Kołobrzegu – w Sanatorium Uzdrowiskowym „Lech”. Termin: 23 września–7 października 2017 r. W turnusie tym istnieje możliwość, za pełną odpłatnością, uczestniczenia współmałżonka lub osoby towarzyszącej, a także radcy prawnego seniora bez skierowania, po uprzednim uzgodnieniu. Wnioski indywidualne składają poszczególne Izby Okręgowe w ogłoszonym terminie bezpośrednio do Pani Lidii Wysockiej, załatwiającej sprawy Kapituły Funduszu Seniora (tel. 22 821 99 71 wew. 5). Mieczysław Humka Radca prawny Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora


Sprostowanie artykułu Postępowanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP w obecnym stanie prawnym (autor: M. Mazurek, w: „Prawnik” 2016, nr 3/40, s. 36-41)

W

związku z błędami, które pojawiły się w tekście ww. artykułu na etapie prac korektorskich, z przyczyn nieleżących po stronie autora artykułu, redakcja „Prawnika” dokonuje następującego sprostowania: – na s. 36 jest: „[Urząd] Sprawdza zatem wymagane dane, kompletność dokumentacji zgłoszeniowej oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty zgłoszeniowej (braki w tym zakresie wymagają uzupełnienia przez zgłaszającego, w terminie wyznaczonym przez Urząd pod rygorem umorzenia postępowania).” Powinno być: „[Urząd] Sprawdza zatem wymagane dla podania dane, kompletność dokumentacji zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty zgłoszeniowej (braki w tym zakresie podlegają uzupełnieniu przez zgłaszającego, w wyznaczonym przez Urząd terminie, pod rygorem umorzenia postępowania)”; – na s. 40 jest: „Po pierwsze, w razie, gdy sprzeciw został uznany za zasadny w odniesieniu do wszystkich towarów/usług objętych zgłoszeniem, Urząd odmawia udzielenia prawa

ochronnego na zgłoszony znak w całości. Po drugie, w razie, gdy sprzeciw został uznany za zasadny w odniesieniu do niektórych towarów/usług objętych zgłoszeniem, Urząd odmawia udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak w zakresie tych towarów lub usług, a w pozostałym zakresie udziela prawa ochronnego – chyba że po zgłoszeniu znaku do „Biuletynu Urzędu Patentowego” poinformował o bezwzględnych przeszkodach rejestracji. Po trzecie, w razie oddalenia sprzeciwu wobec wszystkich towarów/ usług objętych zgłoszeniem, Urząd udziela prawa ochronnego w całości – chyba że po zgłoszeniu znaku do „Biuletynu Urzędu Patentowego” poinformował o bezwzględnych przeszkodach rejestracji”. Powinno być: „Po pierwsze, w razie, gdy sprzeciw został uznany za zasadny w odniesieniu do wszystkich towarów/usług objętych zgłoszeniem, Urząd odmawia udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak w całości. Po drugie, w razie, gdy sprzeciw został uznany za zasadny w odniesieniu do niektórych towarów/ WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

39


usług objętych zgłoszeniem, Urząd odmawia udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak w zakresie tych towarów lub usług, a w pozostałym zakresie udziela prawa ochronnego – chyba że powziął, po ogłoszeniu zgłoszenia znaku w „Biuletynie Urzędu Patentowego”, informację o bezwzględnych przeszkodach rejestracji. Po trzecie, w razie oddalenia sprzeciwu wobec wszystkich towarów/usług objętych zgłoszeniem, Urząd udziela prawa ochronnego w całości – chyba że powziął, po ogłoszeniu zgłoszenia znaku w „Biuletynie Urzędu Patentowego”, informację o bezwzględnych przeszkodach rejestracji”; – na s. 40 jest: „Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy ogłasza

się w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” (art. 232 ust. 1 PrWłPrzem)”. Powinno być: „O udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy ogłasza się w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” (art. 232 ust. 1 PrWłPrzem); – na s. 41 jest: „W szczególności, w odniesieniu do takich zgłoszeń wykluczone jest wnoszenie sprzeciwów, a Urząd ex officio bada zgłoszony znak pod względem przeszkód w rejestracji” . Powinno być: „W szczególności, w odniesieniu do takich zgłoszeń wykluczone jest wnoszenie sprzeciwów, a Urząd ex officio bada zgłoszony znak na względne przeszkody rejestracji”. Redakcja „Prawnika”

Postępowanie restrukturyzacyjne jako forma ochrony dłużnika przed wierzycielami Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w celu zabezpieczenia się przed ewentualną egzekucją w przypadku skierowania przez wierzycieli swoich roszczeń na drogę postępowania sądowego. W tym miejscu należy zacząć od tego, iż od niedawna obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. prawa restrukturyzacyjne40

PRAWNIK Nr 1/41/2017

go. Zamiast jednej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze w obrocie prawnym funkcjonują dwa odrębne akty normatywne: Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne. Główną ideą wprowadzonych zmian jest przede wszystkim ratowanie zadłużonych firm, a ogłoszenie upadłości ma być ostatecznością. Niestety


do tej pory częstą praktyką była likwidacja przedsiębiorstw, gdyż było to najprostsze rozwiązanie. Przepisy prawa restrukturyzacyjnego przewidują cztery procedury zmierzające do naprawy przedsiębiorstwa: – postępowanie o zatwierdzeniu układu, – przyspieszone postępowanie układowe, – postępowanie układowe, – postępowanie sanacyjne. Postępowanie o zatwierdzeniu układu Jest to procedura przewidziana przez ustawodawcę dla przedsiębiorców, którzy co prawda nie spełniają ustawowych przesłanek niewypłacalności, ale posiadane przez nich informacje pozwalają przewidzieć, iż przedsiębiorstwo może w najbliższym czasie napotkać problemy z płynnością finansową. Ogromną zaletą tego postępowania jest jego odformalizowanie. Jednakże jego przeprowadzenie będzie możliwe jedynie, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności. Przedsiębiorca sam zbiera głosy wierzycieli w celu doprowadzenia do zawarcia układu. Niniejsze postępowanie daje dłużnikom możliwość samodzielnego negocjowania warunków porozumień z wierzycielami. Układ będzie mógł być zawarty dopiero, gdy zagłosuje za nim większość wierzycieli uprawnionych do głosowania, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności. W momencie, gdy przed-

siębiorca uzyska ww. większość, winien złożyć w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu, załączając do niego karty z zebranymi głosami wierzycieli. Rola sądu będzie się jedynie ograniczać do zbadania, czy zawarty układ jest zgodny z prawem oraz czy nie narusza słusznych praw wierzycieli głosujących przeciw jego zawarciu. Sąd winien wydać stosowne orzeczenie w sprawie nie później niż w ciągu dwóch tygodni. Głównym celem postępowania o zatwierdzenie układu jest zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu, jednak przy udziale nadzorcy układu posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Nadzorca układu m.in. ma za zadanie udzielać wierzycielom informacji dotyczącej sytuacji majątkowej dłużnika i szans na powodzenie postępowania o zatwierdzenie układu i wykonania układu. Rolą sądu w tym typie postępowania jest jedynie zatwierdzenie układu przyjętego przez wierzycieli. Przyspieszone postępowanie układowe Powyższa procedura restrukturyzacyjna będzie możliwa do przeprowadzenia przez przedsiębiorcę wówczas, gdy zostanie sporządzony i zatwierdzony spis wierzytelności w uproszczonym trybie oraz jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

41


Do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego należy dołączyć m.in. odpisy propozycji układowych, wykaz wierzytelności spornych, oświadczenie, że zawarte we wniosku i w załącznikach informacje są zupełne i prawdziwe oraz dowód uiszczenia zaliczki na wydatki związane z przeprowadzeniem niniejszej procedury. Podobnie jak postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie przyspieszone może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W odróżnieniu od postępowania o zatwierdzenie układu, postępowanie przyspieszone jest prowadzone z udziałem sądu. Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie postępowania przyspieszonego w terminie 7 dni od dnia jego złożenia na posiedzeniu niejawnym. Uwzględniając wniosek, wyznacza sędziego-komisarza i nadzorcę sądowego, który ma dwa tygodnie na złożenie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i planu restrukturyzacyjnego. W tym postępowaniu dłużnik sprawuje zarząd nad swoim majątkiem, ale może zostać go pozbawiony. Postępowanie toczy się w sposób zbliżony do dotychczasowego postępowania o ogłoszenie upadłości, w którym w drodze zabezpieczenia ustanowiono tymczasowego nadzorcę sadowego, zaś skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego są zbliżone do skutków ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu 42

PRAWNIK Nr 1/41/2017

na podstawie dotychczasowych przepisów Prawa upadłościowego. Z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie służące do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą układową. Po złożeniu przez nadzorcę sadowego spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i planu restrukturyzacyjnego sędzia-komisarz niezwłocznie wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Po uwzględnieniu wniosku przez sąd następnym krokiem będzie wyznaczenie sędziego-komisarza oraz nadzorcy sądowego. W trakcie przeprowadzania niniejszej procedury dłużnik będzie zobowiązany do udzielenia wyjaśnień, powstanie masa układowa objęta zakazem jej obciążania, ponadto zakazane będzie również spełnianie świadczeń z wierzytelności objętych układem oraz dokonywanie potrąceń. Postępowanie ma trwać od 2 do 3 miesięcy, a w przypadku zastosowania przepisów o pomocy publicznej od 3 do 4 miesięcy. W trakcie całego postępowania dłużnik zachowuje zarząd własny nad całym majątkiem. Należy jednak pamiętać, że sąd będzie mógł uchylić ww. zarząd z urzędu i ustanowić zarządcę, ale wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Ustanowiony przez sąd nadzorca sądowy będzie zobowiązany do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności, jak również spisu wierzytelności spornych w dwutygodniowym terminie. W procedurze przyspieszonego postępowania układowego wierzyciele nie będą


mogli wnosić sprzeciwów, jednakże dłużnicy będą uprawnieni do zgłaszania zastrzeżeń do ujętych w spisie wierzytelności. W wyniku zgłoszonego przez dłużnika zastrzeżenia wierzytelność stanie się wierzytelnością sporną, w konsekwencji czego sędzia-komisarz zobowiązany będzie do zmian w spisie wierzytelności, jak również w spisie wierzytelności spornych. Wierzyciele ujęci w spisie wierzytelności spornych będą uprawnieni do wnoszenia o dopuszczenie ich do udziału w zgromadzeniu. Jeżeli chodzi o głosowanie nad układem, będzie ono przebiegało na zasadach ogólnych. Postępowanie układowe Przedsiębiorcy będą mogli przeprowadzić postępowanie układowe w przypadku, gdy nie będą spełniać wymogów przeprowadzenia postępowania o zatwierdzeniu układu bądź przyspieszonego postępowania układowego, tj. gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekroczy 15% ogólnej sumy takich wierzytelności. Powyższe oznacza również, że dłużnicy, których wierzytelności sporne nie przekroczą ww. progu 15%, nie będą mogli skorzystać z procedury układowej. Obligatoryjnym elementem wniosku o wszczęcie postępowania układowego będzie uprawdopodobnienie przez przedsiębiorcę zdolności zaspokajania bieżących kosztów postępowania, jak również zobowiązań, które mogą powstać w trakcie jego przeprowadzania.

Sąd może już w trakcie badania wniosku dłużnika o wszczęcie postępowania układowego zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem, jak również uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli uzna, że jest to niezbędne do osiągnięcia celów omawianego postępowania. Warto wskazać, iż w przypadku wszczęcia postępowania układowego do postępowań sądowych oraz administracyjnych z mocy prawa wstępować będzie nadzorca sądowy. Ustanowiony przez sąd nadzorca sądowy będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania do ustalenia składu masy układowej, opierając się na wpisach w księgach prowadzonych przez przedsiębiorcę oraz na bezspornych dokumentach. Ustawodawca przewidział, iż postępowanie układowe ma trwać od 6 do 10 miesięcy. Nadzorca sądowy, miesiąc od wydania przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania układowego, sporządzi spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny, który będzie następnie weryfikowany przez sędziego-komisarza. Niniejsze postępowanie umożliwia ochronę dłużników przed postępowaniami egzekucyjnymi. Co prawda, wierzyciele rzeczowi będą mogli się zaspokajać z przedmiotów zabezpieczenia, z tym że sędzia-komisarz będzie miał możliwość zawieszenia takiej egzekucji do 3 miesięcy. Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporząWARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

43


dzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. W tym postępowaniu dłużnik sprawuje zarząd nad swoim majątkiem, ale może zostać go pozbawiony. Postępowanie układowe także prowadzone jest przy udziale sądu. Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie postępowania układowego na posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy – w takim przypadku wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni. Postępowanie o otwarcie postępowania układowego i postępowanie układowe toczą się w sposób zbliżony do dotychczasowego postępowania o ogłoszenie upadłości i postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Skutki otwarcia postępowania układowego są zbliżone do skutków ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu na podstawie dotychczasowych przepisów Prawa upadłościowego. Z dniem otwarcia postępowania układowego mienie służące do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą układową. Uwzględniając wniosek o otwarcie postępowania układowego, sąd wyznacza sędziego-komisarza i nadzorcę sądowego, który ma 30 dni na złożenie spisu wierzytelności i planu restrukturyzacyjnego. Po złożeniu przez nadzorcę sadowego planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności sędzia-komisarz niezwłocznie wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

44

PRAWNIK Nr 1/41/2017

Postępowanie sanacyjne Postępowanie sanacyjne charakteryzuje się największym rygoryzmem oraz największym zaangażowaniem organów władzy publicznej spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Jest ono podobne do dawnego postępowania upadłościowego z opcją układową – z tą jednak różnicą, że postępowanie sanacyjne nie powoduje ogłoszenia upadłości dłużnika, a przyjęcie układu następuje dopiero po wykonaniu czynności sanacyjnych. Postępowanie sanacyjne jest jedynym z postępowań restrukturyzacyjnych, które obok uniknięcia upadłości dłużnika w drodze zawarcia układu z wierzycielami, ma także doprowadzić do uzdrowienia sytuacji gospodarczej dłużnika przez przeprowadzenie działań sanacyjnych na podstawie planu restrukturyzacyjnego. Ustawa definiuje, że działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Postępowanie sanacyjne jest wszczynane na skutek złożenia wniosku restrukturyzacyjnego do sądu restrukturyzacyjnego, którym jest właściwy miejscowo sąd gospodarczy. Tak jak w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych uprawnionym do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego jest dłużnik. Jednak ustawa przyznaje takie prawo także kuratorowi rejestrowemu (ustanowionemu przez sąd na podsta-


wie art. 26 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), a jeśli dłużnikiem jest niewypłacalna osoba prawna, również jej wierzycielowi osobistemu. W czasie postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego sąd restrukturyzacyjny może zastosować zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego albo tymczasowego zarządcy, co w odpowiednim zakresie ogranicza prawo dłużnika do zarządu własnym majątkiem w toku postępowania przedmiotowego. Otwarcie postępowania sanacyjnego wywołuje daleko idące skutki w sferze stosunków prawnych dłużnika. Mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą sanacyjną. Dłużnik traci prawo zarządu nad tym majątkiem pod rygorem nieważności czynności prawnych dokonanych z naruszeniem zakazu, a zarządzanie przejmuje zarządca. Zarządca dokonuje czynności w imieniu własnym, lecz na rachunek dłużnika, wykonuje obowiązki sprawozdawcze ciążące na dłużniku oraz nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy sanacyjnej. Dłużnik ma obowiązek wskazać i wydać zarządcy cały majątek oraz dokumenty dotyczące jego działalności, majątku i rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe i inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych oraz korespondencję, a także udzielać zarządcy wszelkich potrzebnych wyjaśnień. Za zgodą sędziego-komisarza zarządca może odstąpić od umowy wzajemnej dłuż-

nika, która nie została wykonana w całości lub w części przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, jeżeli świadczenie drugiej strony wynikające z tej umowy jest świadczeniem niepodzielnym. Jeżeli świadczenie drugiej strony jest świadczeniem podzielnym, odstąpienie może nastąpić w zakresie, w jakim świadczenie drugiej strony miało zostać wykonane po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego. W celu zapewnienia pewności obrotu, na żądanie drugiej strony, zarządca ma obowiązek w terminie dwóch tygodni złożyć do sędziego-komisarza wniosek o zgodę na odstąpienie od umowy albo poinformować drugą stronę, że nie zamierza składać takiego wniosku. Jeżeli zarządca odstąpił od umowy, druga strona może żądać zwrotu świadczenia spełnionego po otwarciu postępowania sanacyjnego, a przed dojściem do niej oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli świadczenie to znajduje się w majątku dłużnika. Jeśli jest to niemożliwe, druga strona może dochodzić jedynie wierzytelności z tytułu wykonania zobowiązania i poniesionych strat. Wierzytelności te nie są objęte układem. Ponadto po otwarciu postępowania sanacyjnego niedopuszczalne staje się spełnienie przez dłużnika lub zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem. Zachodzą również ograniczenia dopuszczalności potrącenia wzajemnych wierzytelności między dłużnikiem i wierzycielem. Co więcej, co do zasady, niedopuszczalne staje się wypowiedzenie przez wynajmująceWARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

45


go lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, co stosuje się odpowiednio także do umów kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw. Należy dodać też, że otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa na stosunki pracy i wywołuje takie same skutki w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawcy jak ogłoszenie upadłości. W następstwie otwarcia postępowania sanacyjnego bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej są czynności prawne, nieodpłatne albo odpłatne, którymi dłużnik rozporządził swoim majątkiem, jeżeli wartość świadczenia dłużnika przewyższa w istotnym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez dłużnika lub zastrzeżonego dla dłużnika lub dla osoby trzeciej, dokonane w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Powyższe stosuje się także odpowiednio do ugody sądowej, uznania powództwa i zrzeczenia się roszczenia. Bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej są także zabezpieczenia, które nie zostały ustanowione bezpośrednio w związku z otrzymaniem przez dłużnika świadczenia, a zostały ustanowione przez dłużnika w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Podobnie bezskuteczne jest ustanowienie w tym terminie zabezpieczenia w części, która w dniu ustanowie46

PRAWNIK Nr 1/41/2017

nia zabezpieczenia przewyższa więcej niż o połowę wartość zabezpieczonego świadczenia otrzymanego przez dłużnika. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez dłużnika poręczeń, gwarancji i innych podobnych czynności dokonywanych w celu zabezpieczenia świadczenia. Choć otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności, to jednak dłużnik uzyskuje ochronę przed egzekucją. Wszelkie postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego (w tym prowadzone przez wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo), ulegają zawieszeniu z mocy prawa, zaś skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz zabezpieczenie roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne. Co więcej, sędzia-komisarz może uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy sanacyjnej. Następnie w ciągu 30 dni od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zarządca składa sędziemu-komisarzowi do zatwierdzenia plan restrukturyzacyjny


obejmujący czynności restrukturyzacyjne, jakie mają być podjęte wobec przedsiębiorstwa dłużnika. W wyjątkowych przypadkach zarządca jeszcze przed zatwierdzeniem planu restrukturyzacyjnego może podjąć działania mające na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności wykonywania zobowiązań, jeżeli brak ich niezwłocznego podjęcia istotnie utrudniłby możliwość osiągnięcia celu postępowania sanacyjnego. Ponadto w tym samym terminie 30 dni od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zarządca sporządza i składa sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności. Następnie sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli ma się odbyć niezwłocznie po zrealizowaniu planu restrukturyzacyjnego w całości lub w części przewidzianej do wykonania w toku postępowania sanacyjnego, nie później jednak niż przed upływem dwunastu miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego. Układ obejmuje wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonywania układu. Wierzytelności wynikające z umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, są objęte układem tylko w przypadku, gdy świadczenie drugiej strony jest świadczeniem podziel-

nym i tylko w zakresie, w jakim druga strona spełniła świadczenie przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i nie otrzymała świadczenia wzajemnego. Układ nie obejmuje: – wierzytelności alimentacyjnych oraz rent odszkodowawczych, – roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw, – wierzytelności związanych z nabyciem spadku po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, – wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, – wierzytelności ze stosunku pracy, – wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika na mocy układu może obejmować w szczególności: – odroczenie terminu wykonania, – rozłożenie spłaty na raty, – zmniejszenie wysokości, – konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, – zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność. Układ może obejmować jeden lub więcej sposobów restrukturyzacji zobowiązań dłużnika. Jeżeli propozycje ukłaWARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

47


dowe przewidują spłatę zobowiązań z zysku przedsiębiorstwa dłużnika, mogą one określać, jaka część zysku będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań. Propozycje układowe mogą przewidywać również zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku dłużnika. W takim wypadku jednak sprzedaż dokonana w wykonaniu układu likwidacyjnego nie wywołuje skutków sprzedaży egzekucyjnej, inaczej niż gdy sprzedaży składników masy sanacyjnej dokonuje zarządca za zgodą sędziego-komisarza. Postępowanie sanacyjne jest jedynym z postępowań restrukturyzacyjnych, które może być wszczęte i prowadzone w związku z niepowodzeniem innego postępowania restrukturyzacyjnego. Co do zasady, jeżeli doszło do umorzenia przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego, w szczególności dlatego że układ nie został przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli albo doszło do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny, dłużnik może złożyć wniosek restrukturyzacyjny o otwarcie postępowania sanacyjnego. Ta procedura została przewidziana dla przedsiębiorców niewypłacalnych, wobec których z różnych powodów warto jednak przeprowadzić procedurę restrukturyzacyjną. Postępowanie sanacyjne jest postępowaniem, które poprzez restrukturyzację zadłużenia, jak również zatrudnienia, mocno ingeruje w strukturę przedsiębiorstwa. Regułą postępowania sanacyjnego ma być odebranie przedsiębiorcy przez sąd zarządu własnego i oddanie go 48

PRAWNIK Nr 1/41/2017

zarządcy. Jednakże ustawodawca przewidział, iż sąd w szczególnych okolicznościach będzie mógł wyrazić zgodę na sprawowanie przez dłużnika zwykłego zarządu nad przedsiębiorstwem. Zarządca będzie również występował w sprawach sądowych i administracyjnych odnoszących się do masy sanacyjnej. Przedsiębiorca, składając wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, zobowiązany jest do uprawdopodobnienia zdolności pokrycia kosztów postępowania, jak również zobowiązań powstałych po dniu otwarcia restrukturyzacji. Cechą odróżniającą niniejsze postępowanie od pozostałych jest zawieszenie z mocy prawa wszystkich postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku dłużnika. Konkludując, kwestia zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego w prawie restrukturyzacyjnym jest ostatnio często poruszana. Faktycznie nowe prawo restrukturyzacyjne stanowi swoisty parasol ochronny przed toczącymi się egzekucjami komorniczymi. Cel takiego rozwiązania jest prosty: umożliwienie dłużnikowi wynegocjowania ze swoimi kontrahentami optymalnego układu w warunkach względnego spokoju, przy niezakłóconym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Praktycznie każde postępowanie restrukturyzacyjne zapewnia ochronę przed egzekucją. W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, zgodnie z art. 170 p.r., postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu za-


spokojenia wierzytelności objętych układem ulegają umorzeniu z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego, postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania (art. 259 i 269 p.r.). W postępowaniu sanacyjnym, zgodnie z art. 312 p.r., postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Ponadto należy wskazać na fakt, iż nowe prawo restrukturyzacyjne ogranicza uprawnienia wierzycieli rzeczowych w toku postępowań egzekucyjnych w ramach każdego z postępowań restrukturyzacyjnych. Wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską będą mogli prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia. Takie rozwiązanie zmniejszy wpływ wierzycieli rzeczowych na toczące się postępowania restrukturyzacyjne oraz pozwoli wyważyć interesy różnych grup wierzycieli. W dotychczasowym stanie prawnym postawa wierzycieli rzeczowych w istocie warunkowała powodzenie restrukturyza-

cji zadłużenia i dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez dłużnika. Wymuszało to negocjowanie odrębnych porozumień mających na celu wstrzymanie egzekucji prowadzonych przez wierzycieli, wydłużało czas trwania restrukturyzacji oraz istotnie zmniejszało efektywność działań restrukturyzacyjnych. Jeszcze dalej idące skutki dla wierzycieli rzeczowych będzie miało otwarcie postępowania sanacyjnego, które z mocy prawa zawiesi wszelkie postępowania egzekucyjne, w tym te prowadzone z przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego. Otwarcie postępowania sanacyjnego może być więc dla szeregu dłużników alternatywą dla żmudnego negocjowania z wierzycielami umów o wstrzymaniu działań egzekucyjnych. Dodatkową ochronę przed wnioskami upadłościowymi wierzycieli zapewni dłużnikom nowo wprowadzona do prawa zasada, że skuteczne otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wykluczy późniejsze ogłoszenie upadłości dłużnika. Ustawodawca znalazł też sposób na przełamanie dotychczasowej niechęci wierzycieli rzeczowych do podejmowania rozmów na temat restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika. Prawa wierzyciela rzeczowego (którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką, zastawem albo zastawem rejestrowym) będzie można bowiem objąć układem częściowym nawet bez jego zgody, o ile dłużnik przedstawi takiemu wierzycielowi propozycje układowe przewidujące pełne zaspokojenie albo zaspokojenie w stopniu nie niższym WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

49


od tego, jakiego może się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia. Nie mniej istotna od powstrzymania egzekucji w trakcie restrukturyzacji przedsiębiorstwa niewypłacalnego dłużnika jest możliwość kontynuowania prowadzonej przez dłużnika działalności na podstawie stosunków umownych, które w okresie restrukturyzacji powinny zostać ustabilizowane w zakresie niezbędnym do prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika. Te ze stosunków umownych niewypłacalnego dłużnika, które są dla dłużnika istotnie niekorzystne, powinny być możliwe do rozwiązania, jeżeli nie łączy się to z naruszeniem uzasadnionych interesów wierzycieli. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym nadrzędnym celem postępowań sądowych toczonych w obliczu niewypłacalności dłużnika jest zapobieżenie likwidacji prowadzonego przez dłużnika przedsiębiorstwa. W efekcie postępowania restrukturyzacyjne nie sprowadzają się do zawarcia układu z wierzycielami. Mechanizmy przewidziane przez ustawodawcę muszą służyć uzdrowieniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, które po restrukturyzacji powinno zachować swój byt prawny i kontynuować działalność, o ile to możliwe, ze zwiększoną efektywnością. Na uwagę zasługuje także jeszcze jedna istotna zmiana podejścia do kwestii stabi-

50

PRAWNIK Nr 1/41/2017

lizacji stosunków umownych w toku sanacji przedsiębiorstwa prowadzonego przez niewypłacalnego dłużnika. Ustawodawca przyznał zarządcy masy restrukturyzacji w toku postępowania sanacyjnego prawo do odstąpienia od niekorzystnych dla niewypłacalnego dłużnika umów w części, w jakiej te umowy nie zostały wykonane do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego i nie mają być objęte układem. Konstatując całokształt powyższej argumentacji, należy wskazać, iż aby móc wdrożyć którekolwiek z ww. rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego konieczne staje się dokonanie precyzyjnej analizy ekonomiczno-finansowej kondycji spółki, tak by można było wybrać najbardziej optymalną procedurę postępowania restrukturyzacyjnego. Jak bowiem zostało to przedstawione powyżej, każde z postępowań cechuje się odmiennymi warunkami formalnymi, aby można było wystąpić z wnioskiem, jak również każde z nich cechują odmienne skutki, wobec czego w pierwszej kolejności zawsze niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy kondycji ekonomicznej spółki. Piotr Skawiński Adwokat Jaromir Miaskowski Radca prawny


Etyka radcy prawnego w Republice Białorusi – stan prawny Wprowadzenie Zgodnie z art. 62 Konstytucji Republiki Białorusi każdy ma prawo do kwalifikowanej pomocy prawnej w celu realizacji oraz ochrony własnych praw i wolności. Kwalifikowaną pomoc prawną na Białorusi zgodnie z ustawodawstwem świadczą: – adwokaci, – prawnicy koncesjonowani, – rzecznicy patentowi, – audytorzy. W niniejszym artykule będzie mowa o etyce prawnej jednej z wyżej wymienionej grup, tj. prawników koncesjonowanych. Należy podkreślić, że koncesja na świadczenie usług prawnych wydawana jest osobom prawnym zatrudniającym prawników posiadających atestat prawnika (co najmniej dwóch) oraz przedsiębiorcom indywidualnym posiadającym ww. atestat(¹), na podstawie decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Białorusi. (¹) Po 1 marca 2016 r. w ustawodawstwie Białorusi nastąpiły zmiany w zakresie koncesjonowania świadczenia usług prawnych. Obecnie zdjęto wymóg posiadania atestacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. W celu uzyskania koncesji należy spełnić następujące warunki: – osoby prawne: posiadanie na etacie dwóch prawników z wyższym wykształce-

niem prawniczym, mających co najmniej 3-letni staż prawny oraz posiadających obywatelstwo Białorusi; – przedsiębiorcy indywidualni: wyższe wykształcenie prawnicze, obywatelstwo Białorusi oraz co najmniej 3-letni staż prawny. Właśnie do osób świadczących usługi prawne na tej podstawie stosuje się zasady etyki radcy prawnego, o której mowa poniżej. Jak z tego wynika, pomoc prawna na Białorusi jest działalnością gospodarczą podlegającą bezpośredniej kontroli ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, a nie jak w Polsce – przez samorząd zawodowy. Etykę radcowską na Białorusi reguluje Postanowienie Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Białorusi z dnia 8 czerwca 2007 r. Nr 37 (w red. Postanowienia MS z dnia 1.12.2010 r. Nr 109) „O zatwierdzeniu zasad etyki zawodowej osób wykonujących działalność w przedmiocie świadczenia usług prawnych” (dalej: zasady etyki zawodowej). Status radcy prawnego Radca prawny na Białorusi nie posiada tak szerokiego zakresu uprawnień, jak to się dzieje w Polsce. Zgodnie z Ukazem Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 1 września Nr 450 „O koncesjonowaniu niektórych WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

51


rodzajów działalności” radca prawny jest uprawniony do świadczenia usług prawnych jedynie w sprawach gospodarczych (prowadzenie biznesu), może reprezentować klienta jedynie przed sądem polubownym (przed sądem państwowym – już nie). Radca prawny powinien (pkt 4 zasad etyki zawodowej): – przestrzegać obowiązującego ustawodawstwa, – kierować się ogólnie przyjętymi normami moralności, dbać o prestiż zawodu oraz podwyższenie jego statusu społecznego, – okazywać szacunek dla upoważnionych przedstawicieli organów państwowych oraz innych organizacji, w tym także sprawujących kontrolę działalności świadczenia usług prawnych, – być punktualnym oraz odpowiedzialnym, – przestrzegać ustalonych w społeczeństwie zwyczajów oraz tradycji. W każdym przypadku, w celu rozstrzygnięcia złożonej sytuacji etycznej, radca prawny może się zwrócić do Ministerstwa Sprawiedliwości (pkt 6 zasad etyki zawodowej). Stosunki radcy prawnego z klientem Obowiązki radcy prawnego wobec klienta określa pkt 7 zasad etyki zawodowej. Radca prawny powinien: – gwarantować klientowi świadczenie usług prawnych zgodnie z wymogami ustawodawstwa oraz umowy o świadczenie usług prawnych z klientem, 52

PRAWNIK Nr 1/41/2017

– przestrzegać zasady rozsądności przy ustalaniu cennika świadczonych usług prawnych, – postępować w taki sposób, aby to sprzyjało godności zawodu radcy prawnego, powstrzymywać się od czynów, które mogą zdyskredytować zawód radcy prawnego, – przygotowywać dokumenty z zachowaniem języka literatury oraz terminologii prawnej (pomocny w tym zakresie może być słownik wyrazów prawniczych opublikowany na stronie internetowej pravo.by), – wnikliwie oraz profesjonalnie wykonywać polecenia klienta w takim zakresie, w jakim odpowiadają one wymogom uczciwości, obiektywizmu oraz ustawodawstwu Białorusi, – wykorzystywać prawne środki, sposoby oraz metody świadczenia usług prawnych. Wykonując zlecenie, radca prawny kieruje się domniemaniem dokładności dokumentów oraz informacji pochodzących od klienta (pkt 8 zasad etyki zawodowej). Warto podkreślić, że radca prawny nie może prowadzić sprawy w sądzie, jeżeli w danej sprawie świadczy lub świadczył usługi prawne osobom, których interesy prawne są w konflikcie z interesami prawnymi jego klienta (pkt 9 zasad etyki zawodowej). Radca prawny może natomiast, za zgodą skonfliktowanych osób, dążyć do ich pogodzenia (czyli może być ich mediatorem). Radca prawny powinien rozwiązać umowę z klientem, jeżeli okaże się, że nie


miał prawa do świadczenia usług prawnych danej osobie. Musi jednak to zrobić w takim terminie, żeby klient mógł się zwrócić do innego prawnika (pkt 12 zasad etyki zawodowej). Ma prawo zrezygnować ze świadczenia usług prawnych, jeżeli klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Może rozmawiać z przeciwnikiem procesowym swojego klienta, którego reprezentuje inny radca prawny, wyłącznie za zgodą lub w obecności kolegi (pkt 14 zasad etyki zawodowej). Radca prawny nie może próbować jakimikolwiek środkami ograniczać klientowi wyboru możliwości otrzymania konsultacji ze strony innych osób (pkt 15 zasad etyki zawodowej). Nie może również omawiać z klientem zasadności wynagrodzenia, które otrzymują inni radcowie prawni (pkt 16 zasad etyki zawodowej). Radca prawny ma obowiązek okazać klientowi koncesję na świadczenie usług prawnych oraz (lub) świadectwo atestacji prawnika. Warto zwrócić uwagę, że lista osób (fizycznych oraz prawnych) posiadających koncesje, jak również lista osób, które posiadają atestacje prawnika, jest dostępna na stronie internetowej MS: minjust.gov.by. Stosunki pomiędzy radcami prawnymi nie powinny wpływać na ochronę interesów stron biorących udział w sprawie. Radca prawny przy wykonywaniu działalności zawodowej nie może używać wyrażeń naruszających dobra osobiste innego radcy prawnego, jak również osób biorących udział w sprawie (pkt 22 zasad etyki zawodowej).

Radca prawny nie powinien wypowiadać się negatywnie o działalności innych radców prawnych. Ocena prawna świadczonych usług prawnych przez innego radcę prawnego nie może być rozpatrywana jako podważenie jego działalności (pkt 23 zasad etyki zawodowej). Reklamowanie usług prawnych (pkt 25–28 zasad etyki zawodowej) Reklamowanie usług prawnych powinno się odbywać zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białorusi o reklamie. Radcowie prawni przy stosowaniu technik marketingowych co do swojej działalności zawodowej powinni przestrzegać następujących zasad: – powstrzymywać się od stosowania metod, które mogą dyskredytować zawód prawnika, – prezentować uczciwą informację o sobie oraz zakresie świadczonych usług. Radca prawny nie może dawać klientowi gwarancji pomyślnego załatwienia sprawy, co może w sposób bezpośredni lub pośredni stworzyć bezpodstawne wrażenie, iż radca prawny może wpłynąć na rezultat danej sprawy niedozwolonymi prawnie środkami (pkt 28 zasad etyki zawodowej). Tajemnica zawodowa (pkt 35–38 zasad etyki zawodowej) Radca prawny powinien chronić tajemnicę informacji o działalności klienta, które otrzymuje w związku ze świadczeWARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

53


niem usług prawnych, zarówno w trakcie, jak i po ustaniu stosunku umownego pomiędzy radcą prawnym a klientem, chyba że co innego wynika z umowy lub ustawodawstwa. Bez zgody klienta radca prawny może wykorzystywać informacje otrzymane od klienta na żądanie sądu, prokuratury, organów dochodzenia lub postępowania przygotowawczego w związku ze sprawami karnymi lub cywilnymi; oraz na żądanie sądu gospodarczego w związku ze sprawą gospodarczą rozpatrywaną przez ten sąd, jak również w innych wypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Białorusi. Tajemnica zawodowa dotyczy: – wszystkich materiałów oraz dokumentów zebranych i (lub) przygotowanych przez radcę prawnego w danej sprawie, – informacji otrzymanych od klienta przez radcę prawnego, – treści konsultacji prawnych świadczonych klientowi lub przeznaczonych dla niego,

54

PRAWNIK Nr 1/41/2017

– informacji będących przedmiotem tajemnicy komercyjnej. Zgodnie z pkt 38 zasad etyki zawodowej, tajemnica zawodowa polega na obowiązku zachowania przez radcę prawnego w tajemnicy informacji, które otrzymał w związku ze świadczeniem usług prawnych, oraz na zakazie wykorzystania jej do celów prywatnych lub w interesie osoby trzeciej. Odpowiedzialność radcy prawnego (pkt 40–41 zasad etyki zawodowej) Radca prawny ponosi odpowiedzialność za naruszenie powyższych zasad etyki zawodowej zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białorusi o koncesjonowaniu niektórych rodzajów działalności. Stanisław Trzeciak Aplikant radcowski OIRP w Lublinie


Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego 1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2016 r., sygn. akt III PZP 10/16 W sprawie, w której powód żąda zapłaty wynagrodzenia za pracę i nie dochodzi równocześnie do ustalenia istnienia stosunku pracy, sąd pierwszej instancji rozpoznaje sprawę w składzie jednego sędziego (art 47 § 1 k.p.c.). 2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 72/16 Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. 3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 70/16 Budynek niemieszkalny, wzniesiony przez właściciela przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie, jest częścią składową gruntu. 4. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 77/16 Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością

przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie. 5. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. akt III CZP 80/16 W razie cofnięcia pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej (art. 505[33] § 1 k.p.c.), a przed wysłaniem pozwanemu odpisu pozwu, zwrot uiszczonej opłaty sądowej od pozwu następuje na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 6. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. akt III CZP 81/16 Tytułowi egzekucyjnemu zasądzającemu należność od dłużnika osobistego można nadać klauzulę wykonalności przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą zasądzoną wierzytelność (art. 788 § 1 k.p.c.), jeżeli tytuł egzekucyjny obejmuje obowiązek zbywcy wynikający ze stosunku prawnego hipoteki. 7. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. akt III CZP 57/16 Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

55


8. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 113/16 Dłużnik będący osobą fizyczną ponosi solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 584[13] k.s.h., jeżeli wierzyciel wytoczy przeciwko niemu powództwo w okresie biegu terminu określonego w tym przepisie. 9. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 105/16 Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 k.p.c. może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualnym adresem oraz imieniem i nazwiskiem odbiorcy.

10. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 99/16 Wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy wydany przeciwko spółce jawnej z powodu wygaśnięcia zobowiązania (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.) pozbawia wierzyciela uprawnienia do prowadzenia egzekucji także przeciwko wspólnikowi na podstawie tytułu wykonawczego opartego na art. 778[1] k.p.c.; wspólnikowi przysługuje wtedy wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 825 pkt 2 k.p.c. Paweł Witkowski Radca prawny

Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego SPRAWY PODATKOWE 1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2082/14 Teza: Z zasady o solidarnym obowiązku podatkowym, wyrażonej w przepisie art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wynika, że każdemu z podatników podatku od nieruchomości powinna zostać doręczona identyczna decyzja po56

PRAWNIK Nr 1/41/2017

datkowa, określająca (ustalająca) całą wysokość zobowiązania podatkowego od danej całej nieruchomości. 2. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2016 r., sygn. akt II FZ 728/16 Teza: Niezłożenie wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku powoduje, że wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika prawnego skarga kasacyjna podlega


odrzuceniu jako niedopuszczalna (art. 178 w zw. z art. 177 § 1 in fine ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). 3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 3003/14 Teza: Definiując pojęcie „nabycia” nieruchomości lub udziału w nieruchomości, o których stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), w przypadku ich darowizny z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską do majątku osobistego (odrębnego) jednego z małżonków, w sytuacji dalszego trwania tej wspólności, należy odwoływać się do przepisów i zasad ich wykładni wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 4. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r., sygn. akt II FPS 3/16 Tezy: 1. W sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przepis art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) wyłącza stosowanie przepisu art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.). 2. Wykładnia dokonana w uchwale jest wiążąca od dnia jej podjęcia.

5. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r., sygn. akt II FPS 4/16 Teza: W stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2016 r. za dzień uzyskania środków, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez płatnika należy rozumieć ostatni dzień terminu przekazania zaliczek, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). 6. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 283/15 Teza: Zwrot „na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki – w zakresie dotyczącym działalności tej spółki”, użyty w art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), należy rozumieć w ten sposób, że w kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej w sprawach związanych z przyszłą sytuacją spółki handlowej znajdują się również wspólnicy spółki cywilnej planujący przekształcenie tej spółki w spółkę prawa handlowego.

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

57


7. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia 2017 r., sygn. akt I FPS 5/16 Teza: W sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług rozwiązanie spółki cywilnej po wniesieniu odwołania powoduje konieczność umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 233 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.). 8. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia 2017 r., sygn. akt I FPS 6/16 Teza: Organ podatkowy ma obowiązek na podstawie art. 115 § 1–5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), prowadzić postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego rozwiązanej spółki cywilnej oraz orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej byłych wspólników tej spółki za jej zaległości podatkowe z udziałem wszystkich osób będących w danym okresie wspólnikami spółki cywilnej.

SPRAWY OGÓLNOADMINISTRACYJNE 1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 15 listopada 2016 r., sygn. akt II SA/Bk 596/16 Teza: Oczywistą konsekwencją przeniesienia skutków działania pełnomocnika na mocodawcę, zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych dla strony, staje się 58

PRAWNIK Nr 1/41/2017

obowiązek usprawiedliwiania zaniedbanych działań pełnomocnika, przyczynami leżącymi po jego stronie. Uprawdopodobnienie zatem braku winy strony w niezłożeniu na czas odwołania, z którego wniesieniem spóźnił się pełnomocnik strony, winno się odnosić do przeszkód po stronie pełnomocnika, z powodu których opóźnił się ze złożeniem odwołania. 2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2017 r., sygn. akt II OSK 976/15 Teza: W sytuacji braku właściciela bądź zarządcy nieruchomości podmiot wpisany do ewidencji gruntów i budynków jako władający nieruchomością jest adresatem decyzji, o której mowa w art. 66 w związku z art. 61 Prawa budowlanego. 3. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2017 r., sygn. akt I OPS 2/16 Teza: Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, że nieruchomość ta należała w dniu 27 maja 1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracow-


nikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.). 4. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2017 r., sygn. akt II OPS 2/16 Teza: Stosownie do art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), doręczenie dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na adres wskazany w katastrze nieruchomości nie wyłącza w stosunku do tych osób skutków zawiadomienia o wydaniu decyzji w drodze publicznego ogłoszenia, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.). 5. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2017 r., sygn. akt II OPS 3/16 Teza: W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy, konieczne jest spełnienie warunków określonych w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

SPRAWY GOSPODARCZE 1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 listopada 2016 r., sygn. akt II GSK 918/15 Teza: Bieg nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego przez uprawnionego, uzasadniający stwierdzenie przez Urząd Patentowy RP wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak, rozpoczyna się – stosownie do art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej: p.w.p.) – po dniu wydania przez organ decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Obowiązek używania znaku towarowego jest związany z wydaniem decyzji w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego, nie zaś z faktem jej doręczenia uprawnionemu. 2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2016 r., sygn. akt II GSK 946/15 Z uzasadnienia: (…) Niezależnie jednak od tego, jaką formę sporządzenia pracy wybierze zdający, zawsze ocenie poddana zostanie praca pisemna jako wynik pracy sporządzonej odręcznie albo jako wynik wydruku zapisu określonego dokumentu znajdującego się na dysku komputera. (…) nie jest dopuszczalne, aby KoWARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

59


misja Egzaminacyjna dokonywała korekty oddanej pracy pisemnej z tym, co zdający zapisał na zewnętrznym nośniku danych, ponieważ konfrontacja treści tych dwóch zapisów należy do zdającego. Nie można przyjąć (…), że Komisja uprawniona jest, w ramach wynikającego z art. 7 oraz art. 77 § 1 k.p.a. obowiązku wyjaśnienia wszystkich okoliczności stanu faktycznego sprawy, do porównywania treści pracy pisemnej z jej wersją elektroniczną i w dalszej kolejności do dokonywania wyboru znajdującego się na nośniku elektronicznym dokumentu stanowiącego zapis tej pracy. Przydanie takiej roli Komisji, poza tym, że jest nieuprawnione, to pozbawia przekazaną przez zdającego do oceny pracę pisemną jakiegokolwiek waloru wiążącego, a zdejmując ze zdającego odpowiedzialność za treść pracy, czyni dalsze postępowanie nieczytelnym i niecelowym.

ca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) nie ma zastosowania do członka zarządu województwa, który to organ pełni funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), biorącego udział w postępowaniu prowadzonym w następstwie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 207 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 12 września 2014 r., w sytuacji, gdy uczestniczył on w wydaniu zaskarżonej decyzji. Renata Flis Radca prawny Starszy specjalista w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

3. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2016 r., sygn. akt II GPS 2/16 Teza: Przepis art. 24 § 1 pkt 5 w związku z art. 27 § 1 ustawy z dnia 14 czerw-

Dla Autorów Teksty do publikacji powinny być składane w sekretariacie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (ul. Konrada Wallenroda 2E, 20-607 Lublin) lub pocztą elektroniczną (e-mail: prawnik@oirp.lublin.pl). Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca i rezerwuje sobie prawo do skracania, poprawiania oraz uzupełniania otrzymanych tekstów, a także dodawania i zmiany tytułów. 60

PRAWNIK Nr 1/41/2017

Druk, łamanie i oprawa: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 12 tel. 81 442 19 19, fax 81 442 19 16 e-mail: drukarnia@gaudium.pl www.gaudium.pl Biuletyn jest wydawany przy współpracy finansowej z Wolters Kluwer.


Karnawałowy Bal Choinkowy dla Dzieci


Karnawaล‚owy Bal Radcรณw Prawnych

Bal Aplikanta


Spotkanie Opłatkowe


I Halowy Turniej Piłki Nożnej

Ślubowanie Aplikantów


www.wolterskluwer.pl

Dziś kreujemy środowisko pracy prawnika jutra pewność aktualnej i starannie opracowanej informacji prawnej

komentarze i monografie tworzone przez szerokie grono uznanych autorów

narzędzia do efektywnej pracy z informacją prawną

nowa oferta dla kancelarii

cenne analizy i wskazówki ułatwiające przygotowanie argumentacji

Zobacz, jak zmienia się LEX – Twoje idealne miejsce pracy

www.produkty.LEX.pl

Prawnik 1/41 2017  
Prawnik 1/41 2017  
Advertisement