Octogon Deco 2023/6

Page 1

KÉNYEZTETŐ KÉNYELEM N a p pa li k lux us ki v i telben ELVARÁZSOLT VADÁSZHÁZ St ílusos p ihe n ő az erd ő mé l yén

2023/6.

995Ft

DEKORATÍV FALFELÜLETEK Látványos falpanelekkel


Szöveg

Portré

Babics Anna

Marossy Judit

FÓKUSZ

2

Középpontban az ember és otthona: belsőépítészetről interdiszciplináris szemlélettel Építészként végzett és a környezetpszichológia területén meg sem áll a doktori kutatás befejezéséig, amelynek középpontjában az otthon építészeti és pszichológiai kérdései állnak. Rendhagyó módon gondolkodik arról, hogy az enteriőrtervezés során mit nem szabad tennünk a térrel, és mélyen hisz abban, hogy az otthonunknak egy velünk alakuló, bizalmi térnek kell lennie. Páhy Rékával beszélgettünk.


Mi volt az első találkozásod

lenni és sikerül olyan tereket létrehozni,

Igen, a környezetpszichológia valóban

az építészettel?

ahol jó érzés lenni.

egyre jobban előtérbe kerül. A covid óta az otthonokkal való viszonyunk megvál-

Egyik legkedvesebb gyerekkori elfoglaltságom volt építész apukám homlok-

Milyen konstrukcióban dolgozol most?

tozott, kénytelenek voltunk a tereinkkel

zatrajzainak kiszínezése. Az érdeklődé-

Jelenleg a legtöbb projekten Klein Judit

foglalkozni, a home office is új volt. Sok

sem egyik fele innen indult, anyukámtól

belsőépítésszel dolgozunk ket ten, ez

pszichés változás ért minket az elmúlt

pedig a pszichológia iránti vonzalmamat

abszolút csapatmunka. Négy éve dolgo-

években, ami a közvetlen környezetün-

hoztam. Az építészet mellett mindig ér-

zunk együtt, egy kolléganőn keresztül

kön is nyomot hagyott, az otthon nem

dekeltek az emberek, ezér t fordultam

találkoztunk és az első pillanattól kezd-

passzív háttér, ember-tér-környezet köl-

a környezetpszichológia felé, ami jelen-

ve nagyon jól kiegészítjük egymást. Én

csönösen hat egymásra. Szeretném ezt

leg kutatási területként tudott bekapcso-

viszem az építészet miatt a praktikus

a szemléletmódot a tervezésen keresztül

lódni az életembe.

részt, funkciókat, alaprajzokat, Judit

továbbadni, van a megrendelők részéről

pedig inkább a színekkel, harmóniával,

egyfajta kíváncsiság, hogy mitől lesz jó

Építészettel indultál, de

berendezéssel foglalkozik.

egy otthon, mitől érzik jól magukat az ottélők, hogyan befolyásolja a családi di-

belsőépítészként dolgozol.

Így van, az Építész karon végeztem, de

namikát a tér. Mindig kérdés, hogy van-e

már a tanulmányaim alat t is a belső-

“Van a megren-

egy ot thonban elegendő privát szféra,

delők részéről egy-

Otthonról indulunk és oda érünk haza, ez

fajta kíváncsiság,

mint azt sokan gondolnák.

építésze ti témák felé orientálódtam. Külföldön, Olaszországban töltöt tem a szakmai gyakorlatomat egy belsőépítész stúdióban, itt nagyon új és friss rálátást kaptam a korábban tanultakra, és itt tanultam meg átlátni, és gyakorlattá fordítani a szakmai alapokat, és folyamatokat. Visszatekintve ebben az olasz stúdióban tanultam a leg többet a színekről, formákról. Amikor vék i fejeze t t en belsőépít é sze t i képzé s, így mondhatjuk, hogy a saját tanulási folyamataimon és tapasz talataimon

egy otthon, mitől érzik jól magukat

Nagyon fontos, hogyan néz ki az otthonunk és mivel alapvetően zajos a világ,

benne, hogyan befolyásolja a családi

gazinokban látot t képek hez képes t

dinamikát a tér.”

ni preferenciákra. Nekünk egyszerűen

mivel vesszük körül magunkat. A maa fókuszt érdemes áthelyezni az egyémegfogalmazható a küldetésünk: sze-

kisebb-nagyobb irodákban is megforvolt saját munkákra is.

Mi a fontos számodra az otthontervezésnél?

egyre fontosabb, hogy a lakótereinkben

keresztül váltam azzá. A diploma után dultam. Ekkor már több megkeresésem

a tér meghatározóbb a mindennapokban,

3

gez tem az egyetemen, nem volt még

hogy mitől lesz jó

hogy kapcsolódnak egymáshoz a terek.

mélyes igényekre szeretnénk szabni Miért jó, hogy van társad

a lakás kinézetét. Személyes beszélge-

a munkában?

tésekkel közeledünk az ügyfélhez, olyan

Jó megvi t at ni a fon t o s kérdé seke t,

otthont szeretnénk nekik létrehozni, ami hosszú távon jó, támogató közeg lehet.

Jelenleg is tanulsz, mesélnél erről?

egy ü t t kön nye bben r álá t un k a na-

Az ELT E PPK Ember-Környezet Tran-

gyo b b t ém ák r a. Ke t t őn k köz ü l én

zakció Intézet doktorandusza vagyok,

vagyok a kezdeményezőbb típus, én

Milyen értékrend mentén dolgozol?

Dúll Andreánál másfél éve kezdtem el

tar tom a megbízókkal is a kapcsola-

Otthontervezésnél az alapgondolatunk,

a képzést. Az otthon témát vittem ide

tot. Mindket ten nagyon kompromis�-

hogy a kevesebb több. Mindketten na-

is, mert innen van tapasztalatom, ez az,

szumkészek vagyunk. Fontos nekünk

gyon szeretjük a természetes anyagok,

ami foglalkoztat: milyen ma az ot tho-

a szolgáltatás tudata, mindig a win-win

színek, formák használatát, ezzel a hoz-

nunkkal való viszonyunk és mennyiben

helyzeteket keressük, nem erőltetjük az

záállással tudunk semleges hát teret

fog változni. Ez az érdeklődés meglát-

elképzeléseinket a megrendelőre, a fo-

biztosítani. Elsősorban funkcionálisan

szik a tervezési attitűdömben is: hogyan

lyamat legvégén az ő érzései, döntései

és praktikusan kell rendben lennie az otthonnak. Fontos, hogy ne legyen túl

tudok egy kicsit más szemüveggel nézni

számítanak, ettől is tudja otthon érez-

a belsőépítészetre, ha a környezetpszi-

ni magát a saját terében. Tudjuk, hogy

hangos maga az enteriőr, mer t az ot t

chológia, vagy akár a színdinamika,

meddig mehetünk el, és tisz teletben

élők változnak, ezt pedig a térnek le kell

a színpszichológia is része a gondolko-

tartjuk a kéréseket, határokat.

követnie. És ezt akkor tudja megtenni,

tervező, belsőépítész vagyok – szeretem

Az egyik területed a környezet-

ami velünk változhat. A saját személyi-

a tervezési kérdéseket más szemszögből

pszichológia, amiről korábban

ségünk kibontakozik az otthonunkban

is megvizsgálni. Azt tapasztalom, hogy

keveset hallottunk, mostanra viszont

és akkor tud együttműködni a designnal,

a folyamat végén ez hatalmas plusz tud

fókuszba került.

ha az nem túl hangsúlyos.

ha van egy semleges, visszafogott háttér,

dásomnak. Nem az a tipikus enteriőr-

FÓKUSZ


4

SSUS EKLEKTIKÁRA HANGOLT TÉRKOMPONÁL ÁS

Triász elnevezésű sorozatunkban mindig

tosít megrendelőik számára – legyen szó

egy-egy általunk felkért belsőépítész fejti

magánlakásról, nyaralóról, étteremről,

ki a véleményét három kedvenc projekt-

üzlethelyiségről vagy akár egy kids club-

jéről – belsőépítészek belsőépítészekről.

ról. A kiindulópont náluk mindig a meg-

Ezúttal Andrási Ger trúdot és Aleksic-

felelő funkcionalitás, éppen ezér t jól

Süt ő Júliát, azaz a Sunny Side Up

kihasználható tereket és bútorokat kre-

Studio-t (SSUS) kérdeztük favoritjaikról.

álnak az egyéni igényeknek megfelelően. Hisznek abban, hogy a minket körülvevő

A pandémia idején alapított Sunny Side

térnek fontos szerepe van jóllétünkben –

Up Studio egy nagy álom megvalósulá-

a SSUS ezt szem előtt tartva hoz létre kü-

sa volt az egyetemi barátnők, Andrási

lönleges és szerethető enteriőröket, némi

Gertrúd és Aleksic-Sütő Júlia belsőépíté-

ekleklektikával megspékelve.

szek számára. Az ebből fakadó „öröm-al-

TRIÁSZ

kotás” pedig a munkáikban is visszaköszön. Projektjeik tervezése során olyan

És, hogy melyik három belsőépítésze-

egységet igyekeznek kialakítani, ami

ti munkát emelte ki Ger trúd és Júlia

harmonikus és inspiráló környezetet biz-

(SSUS) az elmúlt pár évből? Mutatjuk!

Szerkesztő

Fotó

Farkas-Zentai Lili

Rédling Hanna


1

PAUL AY APARTMAN

„Ez egy 41 négyzetméteres kompak t, baldachin függö-

Tervező: Vörös Kati X KOZIE Projekt

nyökkel szeparált, egylég ter ű konyha-nappali-hálós stú-

Projekt megvalósulása: 2023

diólakás, ahol Vörös K ati tör ténészi múlt ja, ahogy min-

Fotók: Gosztom Gergő

den projek t jében, úgy it t is visszaköszön – a lakás eredeti adot tságainak helyreállítása és vintage elemekkel tör ténő kiegészítése jellegzetes vonása minden általa tervezett otthonnak. Kedvenc részletünk a »fekete doboz«, a térkihasználás szempontjából roppant praktikus, homogén tömb, ami magába foglalja az előszobabútor t, konyhát és a fürdőbe vezető titkos át járót – ugyanakkor a lakás legkarakteresebb

TRIÁSZ

és legmodernebb eleme is egyben.”


6

Elvarázsolt vadászház Távol mindentől, a világ zajától, a települések fényétől, az erdő mélyén áll egy ház, ami a vadásztársakat és a családot egyaránt invitálja. A kettős küldetésű épület égetett deszka homlokzatával, kifordult formáival szokatlan látványt nyújt, mégis az erdő részévé válik.

Szöveg

Fotó

Építészet

Belsőépítészet

Bán Dávid

Bujnovszky Tamás

Bártfai-Szabó Gábor

Ádám Miklós

Horváth Zoltán Hargitay Zsófia

VILLÁK

Bártfai-Horváth Építészműhely


7

VILLÁK


8

Sarokház belső oázissal A kisváci Duna-part kapujában, egy forgalmas utca sarkán áll az a ház, ami mellett nem lehet csak úgy elhaladni. Az egykori roskatag vályogház helyén nemrég elkészült családi villa puritán megjelenésével, letisztult, egyszerű, visszafogott formáival tűnik ki környezetéből, és hívja fel magára az arra sétálók figyelmét.

Szöveg

Fotó

Építészet

Belsőépítészet

Borsos Klára

Jaksa Bálint

Prekup Dávid

Lendvai Tünde

VILLÁK

Kőrösi Kitti Preton Architecture


9

VILLÁK


10

Munka és pihenés egy helyen

VILLÁK

Egy hatvanas években épült, budai zöldövezeti házat gondolt újra építész tulajdonosa, ami nem csak otthonként, de irodaként és mintalakásként is megállja a helyét. Az eredeti főfalakat megtartva, de az alapterületet némileg megnövelve alkalmazta a legkorszerűbb technológiákat.

Szöveg

Fotó

Építészet

Belsőépítészet

Borsos Klára

Hlinka Zsolt

Wágner-Héjja Fanni

Wágner-Héjja Fanni

Czikó Miklós

Moody Interior Design


11

VILLÁK


12

Nappalik luxus kivitelben

ÚJDONSÁGOK

A téli hónapokban értékeljük igazán a puha szőnyegekkel, süppedős kanapékkal, kényelmes lábtartókkal és kisasztalként is használható puffokkal berendezett nappalik hangulatát. Összegyűjtöttük legújabb kedvenceinket. Nyitókép: Az exkluzív Cosy szőnyegkollekció darabjai méretre vágva, valamint különleges formákban is megrendelhetők. JAB Anstoetz F looring


A Morten Georgsen által tervezett Bolzano vonal ötvözi az organikus formákat és a kényelmes designt. A Bolzano kanapé és fotel elegáns és áramvonalas megjelenésével bármely nappali éke lehet. BoConcept

1

2

3 A Marcel Wanders által a Natuzzi Italia számára tervezett Adam moduláris kanapé lineáris és sarokváltozatban is kapható, több pozícióban állítható fej- és kartámlával. A párnázat töltése mikrocellás poliuretán hab, amely növényi alapanyagból készült, a természetben található megújuló forrásokból merítve. Natuzzi Italia

13

Igazán merész a Riviera Maison 3,5-személyes, háromrészből álló, moduláris kanapéja, aminek organikus formavilágú designja az Anna Nooshinnel közös együttműködésből született meg. A San Remo kollekció darabja buklé anyaggal, két színben is elérhető, fotellel és lábtartóval kiegészítve pedig még tökéletesebb az összhatás. Bambuszmánia


Szakértő

AZ OTTHON MELEGE Lakberendezési ötletek a téli hónapokra és az ünnepekre

14

Puha plédek és párnák, fényerőszabályzós lámpák, egy kényelmes fotel, egy lábtartó vagy egyszerűen csak néhány gyertya – így tehetjük még barátságosabbá, még hangulatosabbá otthonunkat a téli időszakban. Varga Anitával, a Vákum Design ügyvezetőjével beszélgettünk.

tyát, amik mellett a hideg estéken egy jó

cionálhat. Ha vékony szőnyegünk volt

könyvvel sokkal csábítóbb és meghittebb

eddig, akkor most elgondolkodhatunk

tud lenni az otthonunk. De akár egy jó pi-

egy puha, vastagabb darab beszerzésén,

henőfotel beszerzése is sokban hozzájá-

hogy a komfortérzetet növeljük.

rulhat ehhez. A világítást is érdemes átgondolni, Milyen színekben, anyagokban gon-

hogy hova milyen lámpa kerüljön.

dolkozzunk?

Nagyon prak tikus, ha a lámpáink fé-

Ahogy közeledik a tél, kint minden egyre

nyerőszabályzósak, mert ebben az eset-

szürkébb és hidegebb lesz, ezért azt taná-

ben könnyedén megoldhat juk az esti

csolom, hogy inkább a melegebb árnya-

hangulatfény t. Ha viszont nem azok,

latokkal ellensúlyozzuk a kinti boron-

akkor sincs semmi probléma, mer t né-

gósságot. A rozsdavörös, a fenyőzöld és

hány jól elhelyezet t hang ulatlámpa,

a barna árnyalatai most előkerülhetnek.

állólámpa szintén jó megoldás lehet.

A természetes anyagok, mint a pamut

Ezekbe lehetőleg kisebb lumenszámú és

és a gyapjú, valamint a fa, mint a legké-

melegebb színhőmérsékletű izzót válas�-

zenfekvőbb dekorelem szintén tökéletes

szunk. Jó megoldások még a vezetéknél-

választás lehet.

küli fényerőszabályzós lámpák, amiket

SZAKÉRTŐ

könnyen magunkkal vihetünk a lakás A téli hónapokban szívesen kuckózunk

Melyek azok a kisebb bútorok, kiegé-

különböző pontjaira, vagy akár az étke-

be otthon. Milyen trükkökkel tehetjük

szítők, amik kimondottan az ottho-

zőasztalunkra. A legegyszerűbb, mégis

ebben az időszakban még otthono-

nosság hatását erősítik?

csodás megoldás pedig, ha téli estéken

sabbá lakásunkat?

Sok esetben nem csupán a bútorok azok,

néhány gyer t yát gy ú jt va teremtünk

Már az apró változtatások is nagyon so-

amik ezt a hatást elérik, hanem azok,

meghitt hangulatot.

kat tudnak tenni a bensőségesebb han-

amik rákerülnek, vagy amikkel kiegé-

gulat megteremtéséhez. Kicserélhetjük

szítjük őket. A kanapékra meleg, boly-

Az advent, a karácsony időszaka

a párnahuzatokat, elővehetjük a puha,

hos plédeket rétegezhetünk, beszerez-

hangsúlyosan szól a lakótereink fel-

meleg takarókat, beszerezhetünk né-

hetünk esetleg egy jó lábtartót, ami akár

díszítéséről. Mit gondolsz erről? Mit

hány szép gyertyatartót, vagy illatgyer-

egy fa tálcával lerakóasztalként is funk-

tegyünk és mit ne?


Sokan úgy érzik, hogy ilyenkor nagyon sok munkát és energiát kell abba fektetniük, hogy karácsonyi hangulatot teremtsenek. Pedig valójában nem kell, hogy a dekorálás fárasztó munkával járjon, elég lehet hozzá egy kis kreativitás. Például a környezetünkben sétálva, találhatunk szép, rusztikus gallyakat, ágakat és terméseket. Ezek otthon vázába, kerámia kancsóba vagy kandallóra helyezve természetesen szép benyomást keltenek. Ha szeretjük a csillogóbb kiegészítőket, akkor keverhetjük is ezekkel a natúr elemekkel, és így izgalmas kontrasztot kapunk. Az ünnepek a közös étkezések ideje is. A megfelelő étkezőasztal és székek kiválasztásához milyen tanácsot tudnál adni?

Fontos kérdés, hogy általában mi vagyunk, akik inkább a családot, barátokat fogadják az ünnepek alatt, vagy lis felületű, egyszerű vonalú tömörfa

suk szem előt t, hogy az ot thonunk egy

a rokonokhoz, családhoz. Ha vendégvá-

asztalokat, mer t minden környezetbe

olyan tér, ahol elsősorban a sa ját ké-

rós típusok vagyunk, akkor érdemes egy

nagyon jól beilleszthetők és ot thonos

nyelmünk a legfontosabb és ezér t sze-

bővíthető asztalban gondolkodni, ami

hangulatot adnak, a fa szépsége pedig

rethető, tar tós, és jól funkcionáló búto-

akár 10-12 fő fogadására is alkalmas.

önmagában minimális dekorációval is

rokkal rendezzük be. Az ünnepek alatt

Székekből pedig jó, ha be van készítve

természetesen szép tud lenni.

pedig ne hajszoljuk túl magunkat, in-

néhány összecsukható, mert ezek akár

E t t ől f ügg e t lenü l a z t t an á c s olo m,

kább pihenjünk és töltsük olyanokkal

kisebb lakásban is könnyebben tárol-

hogy bármilyen étkezőasztalt, széket,

az időt, akiknek a társaságában feltöl-

hatók. Én nagyon szeretem a naturá-

vagy kiegészítőt is válasz tunk, tar t-

tődhetünk.

15

esetleg azok vagyunk, akik átmennek

SZAKÉRTŐ


16

Szimmetriára szerkesztett eklektika

OTTHONOK

Az épület jellege és szimmetriája inspirálta a budai nagypolgári lakás átalakítását, amelynek koncepciójában fontos szempont volt az is, hogy egy gyönyörű villában található, ugyanakkor a 2020-as években készült. Ez a kettősség jelenik meg a designban is, ami a klasszikus és kortárs részletek kifinomult ötvözéséből áll.

Szöveg

Fotó

Belsőépítészet

Molnár Ágnes

Kövesdi Réka

Szabó Z Milán


OTTHONOK


18

Falak egyedi designnal A kisebb és nagyobb dekorfalak sok esetben nem csak esztétikailag emelik egy enteriőr színvonalát, de akusztikai panelként is funkcionálnak. Eltérő méretükből és formájukból adódóan bármely helyiségben alkalmazhatók, egyedi látványukkal különleges hangulatot teremtenek. Nyitókép: A Decowall Acoustic Tile ideális dekoráció bármilyen

ÚJDONSÁGOK

falra és mennyezetre. Deli Home


Az akusztikus panel alkalmas minden olyan helyiségbe, ahol fontos a jó akusztika: stúdiókban, konferencia- és előadótermekben, irodákban, szállodákban és más közösségi terekben egyaránt megállja a helyét. Swiss Parkett

1

2

3 A Decowall Acoustic Tile lapok hangelnyelő hatásúak a hátoldalukon lévő filcnek köszönhetően, ami javítja bármely helyiség akusztikáját. A könnyen összeszerelhető táblák mérete 50 x 50 cm. A lapok több meleg színárnyalatban kaphatók. Bármely helyiségbe és bármilyen enteriőrbe illeszkedhet. Deli Home

19

Sokoldalúság és ökológiailag felelős használat természetes termékekből, teak, hevea, shorea fafajtákból. A falburkolat készítésekor elsődleges szempont a fa alapanyagának újrahasznosítása és maximális felhasználása. Egy burkolat, amitől igazán különlegessé és egyedivé válik bármelyik otthon. Swiss Parkett


Karim Rashid, a kortárs művészet egyik legesszenciálisabb alkotója. Az általa megálmodott kollekció úgy született meg, mintha a folyékony festék mély nyomokat hagyna maga után a vásznon, ezáltal egyedi és lenyűgöző atmoszférát teremt. Swiss Parkett

4

20

A fa meleg, természetes érzetet kelt és szinte bármilyen helyiségben, bármilyen belsőépítészeti stílusban jól mutat. A Decowall Acoustic fából készült lécfala pontosan ebbe a fa dekor trendbe illeszkedik. Különböző színárnyalatai, modern megjelenése és a panel különböző módon történő felhasználhatósága révén illeszkedik bármely belső térbe. Deli Home

5

ÚJDONSÁGOK

6 Az elegáns belsőépítészet új irányzataihoz alkalmazkodó 3 dimenziós panelek megteremtik a térbeni harmóniát és stílust. A legújabb trendeket követve ezek a panelek kiváló minőségű amerikai dió, tölgy és kőrisből készülnek, lehetővé téve, hogy a természet szépségét behozzák az otthonokba. Swiss Parkett


SWISS Parkett kft. Pilisvörösvár, Gesztenye utca 1. +36 70 355 6551 info@swissparkett.hu

A stílusos és innovatin 2 és 3 dimenziós falpanelek új dimenziókat nyitnak meg a belső terek kialakításában...

A minőséget hozzuk el otthonába! www.swissparkett.hu


Az Acoustic falpanelhez hasonlóan a Decowall Essential is kellemes, meleg hangulatot varázsol bármilyen otthonba. Különböző színárnyalatai, modern megjelenése és a panel különböző módon történő felhasználhatósága révén bármilyen belső térbe illeszkedik. A falpanel hátoldalán lévő fekete MDF lap erős kontrasztot biztosít az elérhető három fadekor számára. Deli Home

7

22

A fenntartható erdőgazdálkodásból származó lucfenyő hossztoldott maggal ellátott profilok kis súlyuk miatt ideális megoldást jelentenek fal- és mennyezetrendszerekhez, bútorokhoz, beltéri ajtókhoz. Tölgy és amerikai dió furnérozott profilok modern és természetes megjelenést kölcsönöznek. Szálanyagban és akusztikus filc hordozón is rendelhető. Swiss Parkett

8

ÚJDONSÁGOK

9 A Decowall Acoustic fenntartható anyagokból készült falpanel. A fa PEFC tanúsítvánnyal rendelkezik, tehát fenntartható módon kezelt erdőkből származik. A filc pedig újrahasznosított PET-palackokból készül. A panelek 260 cm hosszúságúak és könnyű súlyuknak köszönhetően egyszerűen szállíthatók és kezelhetők. Deli Home

26

Diskurzus: design tárgyak és műalkotások egymás között

ART & DESIGN

Bár nem vagyunk biztosak benne, miről cseveg Pierre Yovanovitch kortárs – anyai ölelést és játékosságot egyszerre sugalló – Mama Bear karosszéke és mögötte, a polcon álló, Josef Hurka tervei alapján megszületett Napako 1618 asztali lámpa az ötvenes évek Csehszlovákiájából, kettősük mindenesetre jól mutatja, hogyan kezdenek interakcióba a különböző korú berendezési- és műtárgyak egy francia-magyar műkereskedő pár párizsi otthonában.

Szöveg

Fotó

Belsőépítészet, styling

Molnár Ágnes

Morgane de Schaetzen

Marie Tourre de Robien Ferenczy Bálint Initio Arts & Design


27

ART & DESIGN


28

Minőség és perfekcionizmus, avagy csúcskísérlet a tetőn

PENTHOUSE

Ritka alkalom, amikor a megrendelő és a tervező egyből megtalálják a közös hangot. Még ritkább, ha mindkét fél részéről a minőség és a perfekcionizmus kap főszerepet, ráadásul mindehhez a megbízó teljeskörű tervezői szabadságot is biztosít. Egy ilyen ideális partnerség eredményeként született meg ez a magas színvonalú, budai penthouse lakás.

Szöveg

Fotó

Tervező

Vakli Tünde

Bíró Dávid

Udvarnoki Dániel Kolozsi Dániel popARCH studio


29

PENTHOUSE


30

Ékszerdoboz a magasban

PENTHOUSE

Élet a város felett, szinte már a felhők szintjén. Ez a magaslati asszociáció itatja át a budai penthouse lakás enteriőrjét. Játékos elegancia, fényre hangolt, kékes árnyalatú terek gyöngyház beütéssel és sok természetes anyaggal, egy női tulajdonos igényeire szabva. Hatalmas gardrób, franciás boudoir és királynői méretű kád fokozza a pazar terasz nyújtotta élményt.

Szöveg

Fotó

Tervező

Gollob Lilla

Jaksa Bálint

Dr Jánszky Györgyi Teréz DLA Jánszky Design


31

PENTHOUSE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.