Page 1

"ОБОЛОНЬ"  ОДНА

НАЙЯСКРАВІШИХ

із

ВІЗИТІВОК УКРАЇНИ В СВІТІ

"Оболонь" – це компанія новатор зі світовим ім'ям, продукція якої дістає найвищі оцінки не тільки в Україні, але й за кордоном. Постійно вдосконалюючи технології виробництва та системи управління, колектив підприємства працює для того, щоб задовольнити смаки найвибагливіших споживачів. Стабільно висока якість напоїв – це незмінний пріоритет компанії "Оболонь".

Шлях до успіху Історія компанії веде свій початок із 1974 року, коли розпочалося будівницт во головного заводу. Відкриття виробни цтва було приурочене до Олімпійських ігор 1980 року. Вибір місця для будівництва нового заводу визначався наявністю великих за пасів м'якої та кришталево чистої води. Зараз ця вода з глибин юрського гори зонту (290 м) забезпечує високу якість на шої продукції. Невдовзі підприємство стало осно вою для формування найбільшої в Ук раїні компанії з випуску пива, мінераль ної води, слабоалкогольних та безалко гольних напоїв. Самостійно проклавши шлях на західні ринки, "Оболонь" першою у ко лишньому СРСР почала експортувати пиво за кордон. У далекому 1989 році пер шими відчули смак українського пива у Великобританії, де продукція компанії отримала високі оцінки споживачів. Сьо

годні 75% пивного експорту нашої дер жави припадає на "Оболонь". Більш ніж 30 країн світу знають неповторний смак українських традицій, відтворених пиво варами "Оболоні".

Президент АТ "Оболонь" Олександр Слободян: "Наша компанія пройшла кілька етапів розвитку. І на кожній відмітці ми здобули конкретні досягнення: відбувся перехід з державної у приватну форму власності, компанія вийшла на світові ринки, розширила своє представництво всередині країни".

Виробничий потенціал "Оболонь"  це національна корпо рація, яка об'єднує головний завод у Києві з віддаленими виробництвами в


Олександрії та Чемерівцях Хмельницької області, два дочірніх підприємства  "Пи воварня Зіберта" (Фастів, Київська обл.) та "Красилівське" (Хмельницька обл.), а також підприємства з корпоративними пра вами в Охтирці, Севастополі, Коломиї та Бершаді. Мережа з п'ятнадцяти представ ництв забезпечує покриття торгових точок у найвіддаленіших куточках України. За останні роки обсяги випуску про дукції ЗАТ "Оболонь" жодного разу не за знали спаду. Щоб посилювати лідерські позиції на ринку, колектив підприємства встановлює найсучасніше обладнання і впроваджує нові технології. За обсягами виробництва головний завод корпорації вийшов на першу позицію серед найбіль ших пивоварень Європи.

Наша продукція Серед різноманітної продукції АТ "Оболонь" кожен може знайти те, що за довольнить смаки найдосвідченіших гур манів. Портфель компанії формують 6 пивних торгових марок: "Оболонь" (саб бренди "Оболонь BeerMix" та "Оболонь Pils"), "Магнат", "hike premium beer", "Ко роль Данило", "Десант" та "Охтирське". Ві домими безалкогольними брендами ком панії є "Живчик", мінеральні води "Про зора" та "Оболонська". Також підприємст во випускає слабоалкогольні напої та се рію ностальгічних безалкогольних напоїв. Компанія щороку виводить на ри нок нові торгові марки. У 2008 році запу щено новий безалкогольний напій "Frest" та оновлену ТМ "Magnat"  перше україн ське преміальне пиво. Сьогодні "Оболонь"  лідируючий вітчизняний бренд і найвідоміше україн ське пиво за кордоном. Лінійка ТМ "Обо лонь" займає перші позиції за відсотками продажу і долі ринку. Українці вважають "Оболонь" національною гордістю та яск равою візиткою держави у світі.

Стандарти якості У 2008 році ЗАТ "Оболонь" першим серед підприємств харчової промисловос ті сертифікувало чотири системи управ ління за міжнародними стандартами ISO. Під час аудиту компанія "Оболонь" під твердила відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2001 (Системи управління якіс тю), ДСТУ ISO 22 000:2007 (Системи уп равління безпечністю харчових продук тів), ДСТУ ISO 14 001:2006 (Системи еко логічного керування), ДСТУП OHSAS 18 001:2006 (Системи управління безпе кою та гігієною праці). Впровадження цих систем управління підтверджує той факт, що споживач може бути впевненим в якості і без печності продукції ком панії.

Президент АТ "Оболонь" Олександр Слободян: "Акумулювавши корпоративний досвід, "Оболонь" продовжує втілювати новаторські ідеї та рішення. Ми створили компанію, яка йде в ногу зі світовими тенденціями. Наша ціль – розвивати ефективний бізнес, який приносить користь суспільству". ща, ініційованої представництвом ООН в Україні. З 2002 року в м. Олександрії (Кіро воградська обл.) запущено установку з

Корпоративна соціальна відповідальність "Оболонь"  націо нальна компанія, яка гід но представляє Україну в світі. Такий високий ста тус  це не тільки прес тиж, це  відповідальне ставлення до свого про дукту, споживачів, пер соналу і партнерів. Корпоративна відпо відальність компанії "Оболонь" полягає у гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством. Усвідомлюючи свою відповідаль ність за стан навколишнього природного середовища, у 2008 році компанія підпи сала декларацію "Go green!". Разом із ін шими провідними підприємствами "Обо лонь" приєдналася до національної кам панії захисту навколишнього середови

переробки ПЕТф пляшок. За 2007 рік на цьому підприємстві піддано вторинній переробці понад 800 тонн ПЕТф пляшок, а у вересні 2008 року з отриманої сирови ни стали виробляти бандажну стрічку. По чала працювати установка з переробки сирої пивної дробини в гранули на голов ному заводі. Це дозволить значно змен шити кількість відходів та мінімізувати навантаження на навколишнє середови ще. Понад півтора десятиліття "Обо лонь" активно займається благодійністю. Цей напрямок діяльності компанії бага тогранний і включає освітні проекти, до помогу соціально незахищеним прошар кам населення, сприяння відродженню духовності та історикокультурної спадщи ни. За підтримки "Оболоні" було відбудо вано численні церкви і монастирі, надру ковано сотні українських книжок. Важливою частиною життя корпо рації є спорт. "Оболонь"  єдина у світі пи воварна компанія, яка має футбольну ко манду, що грає на високому професійно му рівні. Крім того, підприємство вихо вує власні футбольні таланти у дитячій спортивній школі "Зміна" та підтримує розвиток спорту, виступаючи спонсором багатьох міжнародних змагань. ЗАТ "Оболонь" 04655 Україна, м. Київ, вул. Богатирська, 3 тел.: +38 044 412 84 10 факс: +38 044 412 76 03 email: general@kiev.obolon.ua www.obolon.ua, www.obolon.com

Obolon is one of the brightest cards of Ukraine in the world  
Obolon is one of the brightest cards of Ukraine in the world  

Article about Obolon corporation in IMAGE.UA magazine

Advertisement