Презентаційна брошура "Оболонь"

Page 1
ЗМІСТ CONTENT

obolon.ua


1. КОМПАНІЯ 1. COMPANY 2. НАПОЇ 2. DRINKS 3. НОВИЙ БІЗНЕС 3. NEW BUSINESS

5


КОМПАНІЯ COMPANY

obolon.ua


КОМПАНІЯ COMPANY

«Оболонь» — найбільший виробник напоїв в Україні. Репутація компанії формується на принципах незмінно високої якості продукції, інноваційності та відповідального ведення бізнесу. Підприємства компанії випускають пиво, безалкогольні та слабоалкогольні напої, мінеральну та питну воду, снеки. Іншими видами діяльності є агровиробництво, переробка використаних ПЕТ-пляшок та випуск кріпильно-пакувальної стрічки з вторинної сировини, виробництво полімерних заготовок та виробництво сухої пивної дробини. «Оболонь» — єдина компанія зі Східної Європи, що входить до ТОП-40 світових виробників пива, посідаючи 31-ше місце у рейтингу. Починаючи з 1989 року, компанія є національним лідером з експорту пива. Місія: Щодня ми працюємо, щоб бути першими і не залишити спраглих на планеті Obolon is the largest manufacturer of drinks in Ukraine. The reputation of the company is formed on the basis of consistently high products quality, innovation and responsible business. Enterprises produce beer, soft drinks and lowalcoholic beverages, mineral and drinking water, snacks. Other activities are agricultural production, processing used PET bottles and release rim band from recycled materials, production of plastic billets and production of dry brewers grains. Obolon is the only company in Eastern Europe, ranks among Top 40 beer producers in world, occupying 31 place in the rating. Since 1989, the company is national leader in the export of beer. Mission: We work every day to be the first and not to leave thirsty ones on the planet

www.obolon.ua report.obolon.ua 0-800-507-300 www.facebook.com/ObolonUkraine

7


ФІЛОСОФІЯ БІЗНЕСУ BUSINESS PHILOSOPHY

Соціальна місія: «Створювати корисні та безпечні напої з турботою про людей і відповідальністю за довкілля» Соціальна мета: «Баланс економічних, соціальних та екологічних вигод через інтеграцію сталого розвитку в інтереси корпорації» Цінності: - якість — орієнтація на випуск напоїв високих стандартів якості і безпеки; - професіоналізм — злагоджена і майстерна робота працюючих; - безпека — відповідальність за життя і здоров'я співробітників, споживачів; - ефективність — значні результати роботи з дотриманням екологічної і промислової безпеки; - командний дух — єдина «родина» однодумців, які розділяють спільні цінності Social mission: «Create useful and safety drinks with care about people and responsibility for the environment» Social aim: «The balance of economic, social and environmental benefits through the integration of sustainable development in the interests of the corporation» Values: - Quality — focus on the production of beverages, that meet high standards of quality and safety; - Professionalism — established and clever work of employees; - Safety — responsibility for the life and health of employees, customers; - Efficiency — significant results of compliance with environmental and industrial safety; - Team spirit — is the only family likeminded person who shares common values.

obolon.ua


КОМПАНІЯ COMPANY

«Добрі справи на довгі роки» Складові стратегії сталого розвитку компанії «Оболонь»: Люди Співробітники — ключовий актив корпорації, який формує особливу трудову культуру і відрізняє «Оболонь» від конкурентів. Екологія Мінімальний вплив роботи компанії на довкілля завдяки повторному використанню і переробці ресурсів та енергоефективним технологіям. Місцеві громади Підтримка громад на територіях присутності корпоративних підприємств є запорукою спільної, взаємовигідної співпраці. Культура і спорт Інвестуючи у розвиток культурного середовища, «Оболонь» робить внесок у підтримку самобутності українських традицій.

«Good business for many years» The components of the sustainable development strategy of company «Obolon»: People Employees — asset base of the corporation that forms a special labor culture and differentiates Obolon from its competitors. Ecology Minimal impact of the company on the environment through reuse and recycling of resources and energy efficient technologies. Local communities Support of communities, that are present on the corporate enterprises territories, is the key to common, mutually beneficial cooperation. Culture and Sports By investing in the development of the cultural environment, «Obolon» contributes to the support of obolon.ua Ukrainian identity traditions.

9


Президент ПАТ «Оболонь»

President of PJSC Оbolon

Олександр Olexandr СЛОБОДЯН SLOBODIAN

obolon.ua


КОМПАНІЯ COMPANY

Ми збудували «Оболонь», а «Оболонь» створила ринок пива в Україні. Розвиваючи власний бізнес, ми пришвидшили еволюцію національного ринку. Впроваджуючи інновації, ми принесли в Україну актуальні світові тренди у виробництві, упаковці та створенні напоїв. Наша стратегічна ціль — розвивати ефективний бізнес, який принесе користь суспільству, прибуток акціонерам і добробут нашим співробітникам. Для цього у нас є професійний колектив, унікальний досвід та найпотужніша на континенті виробнича база.

We have built Obolon, and Obolon created beer market in Ukraine. Developing own business we accelerated the evolution of the national market. Introducing innovations we brought to Ukraine current global trends in production, packaging and creating drinks. Our strategic goal to develop efficient business that will benefit society and shareholders and bring welfare of our employees. For this we have a professional team, unique experience and the most powerful production base on the continent.

11


Голова ради ПАТ «Оболонь»

Chairman of the Shareholder’s Council of PJSC Obolon

Сергій Sergii БЛОЩАНЕВИЧ BLOSCHANEVICH

obolon.ua


КОМПАНІЯ COMPANY

У 2007 році ми приєдналися до мережі Глобального Договору ООН. З цього часу наша стратегія — це сталий розвиток. «Оболонь» — національна компанія, чия ефективна діяльність гармоніює з дотриманням прав людини, розумним впливом на довкілля та примноженням суспільного блага. Наші цінності — прозорість, відповідальність, якість та ефективність — ми втілюємо в усі сфери своєї діяльності й очікуємо, що партнери поділятимуть наше бачення.

In 2007, we joined the Global Agreement of UNO. Since then, we have the strategy a sustainable development. Obolon is a national company whose effective work is in harmony with human rights, reasonable impact on the environment and enhancement of public good. Our values are transparency, accountability, quality and efficiency — we implement into life in all activities of our business and expect our partners share our vision.

13


Генеральний директор ПАТ «Оболонь»

CEO of PJSC Оbolon

Ігор Ihor БУЛАХ BULAKH

obolon.ua


КОМПАНІЯ COMPANY

Сьогодні наш бізнес — це десять виробничих підприємств у різних кластерах економіки: виробництво напоїв та снеків, сільське господарство, вторинна переробка та випуск промислових товарів. Створені продукти «Оболонь» реалізує як на внутрішньому ринку України, так і в більш ніж 50 країнах світу. Бренд «Оболонь» відомий на п’яти континентах, як українське пиво №1 у світі. Наше стратегічне завдання — посилення позицій на внутрішньому ринку напоїв, пошук нових конкурентних ніш та розширення географії експорту.

Today our business are ten manufacturing plants in different clusters of the economy: production of beverages and snacks, agriculture, recycling and production of industrial goods. Created products «Obolon» implements both in the domestic market of Ukraine, and in more than 50 countries. Brand «Obolon» is known on five continents as Ukrainian beer №1 in the world. Our strategic goal is strengthening the position on the domestic beverage market, search for new competitive niches and geographic expansion of exports.

15


ІСТОРІЯ HISTORY

1974

1980

1982

1989

1990

Початок будівництва Київської пивоварні

Офіційне відкриття Київського пивзаводу №3 та випуск першої партії пива

Випуск першої продукції у цеху розливу мінеральної води

Початок експорту пива: перші поставки здійснено до Великобританії

Трудовий колектив узяв підприємство в оренду з правом викупу. «Оболонь» відкриває ринок США

Release of the first products in the bottling department of mineral water

Beginning of beer export: first deliveries made to the UK

Start of construction of the brewery in Kyiv

Opening of Kyiv Brewery №3 and the first batch of beer

obolon.ua

Work team took the company to rent with purchase option. Obolon opened market of USA


КОМПАНІЯ COMPANY

1992 Підприємство отримало приватизаційне свідоцтво №1 Фонду держмайна України. На ринок вийшов перший український бренд пива ТМ «Оболонь» The company received a certificate of privatization №1 SPF Ukraine. On the market entered the first Ukrainian beer brand TM Obolon

1994 Компанія започаткувала ринок слабоалкогольних напоїв у Східній Європі, випустивши легендарний «Джин Тонік» The company launched the low alcohol drinks market in Eastern Europe, releasing legendary Gin Tonic

1995 Початок випуску напоїв у новій упаковці — ПЕТ-пляшках Launch of beverages in new packaging — in PET bottles

1996 «Оболонь» запускає інновації у тараупаковці — налив пива в кеги та жестяні банки Obolon launched innovation in packaging container — filling beer in kegs and tin cans

1997 Компанія вперше в Україні отримує без гарантій уряду кредит від ЮБРР у $40 млн на фінансування стратегічних програм The company first in Ukraine received without government guarantees credit of $ 40 millions from YUBRR to finance strategic programs

17


ІСТОРІЯ HISTORY

1998

2000

2002

2004

2008

Започаткування аграрного напрямку в структурі корпорації: на Хмельниччині створена асоціація з селекції пивоварного ячменю

Вихід на ринок ТМ «Живчик» — початок категорії безалкогольних соковмісних напоїв із корисними властивостями

Поява революційної для ринку категорії пивних міксів — «Оболонь BeerMix»

«Оболонь» першою серед підприємств харчової промисловості сертифікувала чотири системи управління

Start of the agricultural area in the structure of the corporation, established Association of malt barley selection in Khmelnytsky

Entering the market with TM Zhivchik — start of category juicecontaining soft drinks with useful properties

Із запуском нового варильного порядку та найбільшої в Європі лінії розливу пива потужності 110 тис. пляшок на годину «Оболонь» увійшла до трійки найпотужніших пивоварень континенту

obolon.ua

Appearance of revolutionary market category of beer mixes — Obolon Beermix

With the launch of the new brew house and Europe’s largest beer bottling line with capacity of 110 thousand bottles/hour Obolon became one of the three most powerful breweries on this continent

Obolon first among the food industry certified four management systems


КОМПАНІЯ COMPANY

2009

2011

2013

2015

Розвиток аграрного напрямку: на Хмельниччині почав роботу найсучасніший солодовий завод

Вихід на ринок кулерної води — ТМ «Аквабаланс»

Початок роботи на ринку снеків — сухарики «Оболонські»

Відкриття нових категорій продуктів — сидру, настоянок, грінок

Entered the snacks market with snacks Obolonski

Opening of new product categories — cider, liqueurs, toast

Development of the agricultural area: in Khmelnytsky region started operating the most modern malting plant

Entered the market water for coolers TM Aquabalance

19


obolon.ua


НАПОЇ DRINKS

ПИВО BEER

21


ТМ «Оболонь» ТМ Obolon

obolon.ua


НАПОЇ DRINKS

У 1992 році «Оболонь» створила перший український пивний бренд і розробила його фірмовий стиль. До кінця 90-хх ТМ «Оболонь» була представлена в Європі, США, Канаді та ряді інших країн. Сьогодні «Оболонь» входить до ТОП-3 улюблених брендів українців і є українським пивом №1 у світі. Зварене з артезіанської води Пивоварня «Оболонь» використовує лише воду глибокого залягання — з водоносних горизонтів сеноманського та юрського періодів глибиною від 105 до 297 метрів. Така глибина є гарантією того, що вода не забруднена поверхневоактивними речовинами та іншими шкідливими сполуками. Створене з власного солоду «Оболонь» — єдиний в Україні виробник, який створює солод з власноруч вирощеного пивоварного ячменю. Це дає змогу найповніше контролювати якість пива. Для забезпечення власних потреб у сировині, корпорація інвестувала $100 млн. у будівництво солодового заводу, на якому впроваджено близько 50 технічних інновацій. Випускається на одній пивоварні Випуск усіх сортів лінійки ТМ «Оболонь» здійснюється на головній пивоварні корпорації у Києві з найбільшою в Європі потужністю 14 млн. гектолітрів на рік. Тут встановлене високопродуктивне обладнання, переважно німецького виробництва. Це є гарантією стабільної якості та смаку пива. Якість сировини і матеріалів контролюють чотири власних лабораторії. In 1992 Obolon created the first ukrainian beer brand and developed his signature style. Till the end 90s TM Obolon has been represented in Europe, USA, Canada and other countries. Today Obolon is in top 3 favorite brands of Ukrainian and Ukrainian beer №1 in the world. Brewed with artesian water Brewery Obolon uses only deeplaid water — from aquifers horizons of Cenomanian and Jurassic periods with depth from 105 to 297 meters. This depth is a guarantee that the water is not contaminated with surface active substances and other harmful compounds. Created from own malt Obolon is the Ukraine’s only producer who creates his own malt from own malting barley. This allows to control quality of beer. For their own needs in raw materials, the corporation invested 100 mln.$ in the construction of the malting plant, where were implemented 50 technical innovations. Produced in one brewery All grades from range TM Obolon is carried out on the main corporations brewery in Kiev with the largest capacity in Europe 14 million. hectoliters/year. Here established a high-performance equipment, mainly produced in Germany. This ensures consistent quality and taste of beer. Quality of raw materials is controlled by their own four laboratories.

23


ТМ «Оболонь» ТМ Obolon

Оболонь «Світле» / Obolon Light Алк., не менше / Alcohol by volume

4,5% Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can 0,5л скло / 0,5l glass 1л, 1,25л, 2л, 2,5л ПЕТ / 1l, 1,25l, 2l, 2,5l PET 30л, 50л КЕГ / 30l, 50l KEG

11,0% Оболонь «Світле» — найпопулярніше українське пиво у світі Obolon Light is the most popular Ukrainian beer in the world

Оболонь «Преміум» / Obolon Premium Алк., не менше / Alcohol by volume

5,0%

ТАРА/PACKAGE 0,33л, 0,5л банка / 0,33l, 0,5l can 0,5л скло / 0,5l glass 30л, 50л КЕГ / 30l, 50l KEG

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

12,0% Оболонь «Преміум» — преміальний світлий лагер з додаванням рису Obolon Premium is premium light lager with the addition of rice

obolon.ua


НАПОЇ DRINKS

Оболонь «Соборне» / Obolon Soborne Алк., не менше / Alcohol by volume

4,9%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 1л ПЕТ / 1l PET

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

11,5% Оболонь «Соборне» — преміальне світле пиво, що має м’який смак завдяки використанню кукурудзяної крупи Obolon Soborne is premium light beer, which has a mild flavor through the use of cornmeal

Оболонь «Оксамитове» / Obolon Oksamytove Алк., не менше / Alcohol by volume

5,3%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 1л ПЕТ / 1l PET 30л КЕГ / 30l KEG

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

14,0% Оболонь «Оксамитове» — темний сорт пива на основі оригінальної композиції карамельного та світлого солоду Obolon Oksamytove is dark beer on the basis of original composition of light and caramel malt

25


ТМ «Оболонь» ТМ Obolon

Оболонь «Безалкогольне» / Obolon NonAlcoholic Алк., не менше / Alcohol by volume

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can 0,5л скло / 0,5l glass

0,4% Оболонь «Безалкогольне» — пиво, що має смак класичного лагера і при цьому його об’ємна частка спирту не перевищує 0,4% Obolon NonAlcoholic is beer that has taste of classic lager but its alcohol by volume is less than 0,4%

Оболонь «Жигулівське» / Obolon Zhygulivske ЕКСПОРТНЕ

EXPORT

Алк., не менше / Alcohol by volume

4,7%

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

12,0% Оболонь «Жигулівське» Експортне класичне — непастеризоване світле пиво Obolon Zhygulivske Export is Classic unpasteurized lager beer

obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass


НАПОЇ DRINKS

27


ТМ «Зіберт» TM Zibert

obolon.ua


НАПОЇ DRINKS

Бренд Zibert випускається на одній з найстаріших пивоварень Київщини. Він створений в пам’ять про її засновника німця Юліуса Зіберта. Зіберт любив пиво, проте не обмежувався лише його виробництвом. Він цікавився історією одного з найдавніших напоїв, збирав рецепти, залишивши по собі велику колекцію. Старовинні рецепти з колекції Зіберта лягли в основу сортів, що входять до ТМ Zibert. Пиво ТМ Zibert вариться відповідно до німецького Закону «Про чистоту пива 1516 року з використанням води, дріжджів, пивоварного солоду і німецького хмелю при суворому дотриманні технології.» Усі сорти ТМ Zibert — «Світле», «Баварське», «Weissbier» та «Bockbier» — повністю відповідають класичним німецьким сортам. «Zibert Weissbier» еталон смаку пшеничного пива. «Пивоварня Зіберта» володіє унікальним обладнанням — єдиними в Україні танками, що відповідають вимогам для виготовлення пшеничного пива. Завдяки цьому пшеничне пиво, яке тут варять, є еталоном смаку і повністю відповідає німецькому Weissbier. Понад сто років тому, коли німецький підприємець Юліус Зібет обирав місце для будівництва пивоварні, він орієнтувався, перш за все, на джерело ідеальної води. Після тривалих пошуків він знайшов таке місце — на березі річки Унави. Вода з місцевого джерела наче створена природою для того, щоб з неї варили пиво. Brand Zibert is produced on one of the oldest breweries in Kiev. It was created in memory of its founder Julius Zibert from Germany. Zibert loved beer, but wasn’t not only limited with its production. He was interested in the history of one of the oldest drinks, gathering recipes, left behind a large collection. Ancient recipes from the Zibert collection became the basis of the grades TM Zibert. Beer TM Zibert is brewed according to the German beer purity law of 1516 using water, yeast, brewing malts and german hops in strict compliance with technology. All sorts TM Zibert Light, Bayern, Weissbier and Bockbier fully meet the classic German varieties. Zibert Weissbier is standard of wheat beer. Brewery Zibert possesses unique equipment is the only in Ukraine tanks that meet the requirements for the production of wheat beer. This wheat beer, which is brewed here, is the standard of taste and fully meets German Weissbier. More than a hundred years ago when a German businessman Julius Zibert chose the place for building the brewery, he looked, above all, for the ideal water source. After a long search, he found a place the river Unava. Water from local sources was created by nature for brewing beer.

29


ТМ «Зіберт» TM Zibert

Zibert «Світле» / Zibert Light Алк., не менше / Alcohol by volume

4,4%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 1л, 1,25л, 2л, 2,5л ПЕТ / 1l, 1,25l, 2l, 2,5l PET 30л, 50л КЕГ / 30l, 50l KEG

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

11,0% Zibert «Lagerbier» — класичний німецький світлий лагер Zibert Lagerbier is classic German light lager

Zibert «Баварське» / Zibert Bayern Алк., не менше / Alcohol by volume

4,8% Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

12,0% Zibert «Bayern» — світле пиво, створене за традиційною баварською рецептурою Zibert Bayern is light beer, created by traditional Bavarian recipe

obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 1л,2л ПЕТ / 1l, 2l PET


НАПОЇ DRINKS

Zibert «Міцне» / Zibert Bockbier Алк., не менше / Alcohol by volume

7,5%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 1л,2л ПЕТ / 1l, 2l PET

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

16,0% Zibert «Bockbier» — класичний міцний німецький світлий лагер Zibert Bockbier is classic strong German light lager

Zibert «Пшеничне» / Zibert Weissbier Алк., не менше / Alcohol by volume

5,0%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 30л КЕГ / 30l KEG

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

12,5% Zibert «Weissbier» — нефільтроване пшеничне пиво Zibert Weissbier is unfiltered wheat beer

31


ТМ «Злата Прага» TM Zlata Praha ТМ «Hike» ТМ Hike Zlata Praha «Світле» / Zlata Praha Light Алк., не менше / Alcohol by volume

5,0% Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can 0,5л скло / 0,5l glass 1л ПЕТ / 1l PET 30л, 50л КЕГ / 30l, 50l KEG

12,0% Zlata Praha «Світле» — традиційне світле чеське пиво Zlata Praha Light is light traditional Czech beer

Zlata Praha «Темне» / Zlata Praha Cerne Алк., не менше / Alcohol by volume

4,1% Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

11,0% Zlata Praha «Темне» — традиційне темне чеське пиво Zlata Praha Cerne is traditional dark Czech beer

obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 30л КЕГ / 30l KEG


НАПОЇ DRINKS

Hike «Premium» / Hike Premium Алк., не менше / Alcohol by volume

4,8%

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can 0,5л скло / 0,5l glass

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

11,5% Hike «Premium» — преміальне світле пиво з м’яким легким смаком Hike Premium is premium light beer with soft light taste

Hike «Chill» / Hike Chill Алк., не менше / Alcohol by volume

4,5%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

11,0% Hike «Chill» має гармонійний легкий та освіжаючий смак. Пиво зварене за технологією холодної фільтрації, що надає йому м’якості в смаку, без традиційної пивної гірчинки. Hike Chill has harmonious and refreshing taste. Beer is brewed by cold filtration technology that gives it a soft taste without bitterness of traditional beer.

33


ТМ «Десант» ТМ «Жигулівське» ТМ «Король Данило» ТМ «Золотий Майстер»

TM Desant ТМ Zhygulivske ТМ Korol Danylo ТМ Zolotiy Master

Десант «Міцне» / Desant Strong Алк., не менше / Alcohol by volume

6,8%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 1л, 1,25л, 2л, 2,5л ПЕТ / 1l,1,25l, 2l, 2,5l PET 30л, 50л КЕГ / 30l, 50l KEG

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

15,5% Десант «Міцне» — світле витримане міцне пиво, виготовлене за спеціальною технологією глибокого бродіння Desant Strong is light aged strong beer produced by special technology of deep fermentation

Жигулівське / Zhygulivske Алк., не менше / Alcohol by volume

4,2%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 1л, 1,25л, 2л, 2,5л ПЕТ / 1l,1,25l , 2l, 2,5l PET 30л, 50л КЕГ / 30l, 50l KEG

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

11,0% Жигулівське Світле — світле пиво, виготовлене за рецептурою 80-хх років ХХ ст Zhygulivske Light is light beer, made according to a recipe from 80s XX

obolon.ua


НАПОЇ DRINKS

Король Данило / Korol Danylo Алк., не менше / Alcohol by volume

6,8%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 1л, 2л ПЕТ / 1l, 2l PET

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

15,5% Король Данило — класичне світле пиво з невеликим вмістом алкоголю (4,4%), яке виготовляється на основі світлого ячмінного солоду, рису, хмелю та води Korol Danylo is classical light beer with low alcohol content (4,4%) which is based on barley malt, rice, water and hop

Золотий Майстер / Zolotiy Master Алк., не менше / Alcohol by volume

5,0%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

10,5% Золотий Майстер — світлий лагер, зварений за оригінальною рецептурою початку ХХ століття Zolotoy Master Light is light lager, brewed according to the original recipe from early twentieth century

35


Регіональні пива Regional beer ТМ Охтирське TM Okhtyrske Охтирське «Світле» / Оkhtyrske Light Алк., не менше / Alcohol by volume

4,4%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 1л, 1,5л, 2л ПЕТ / 1l, 1,5l, 2l PET 30л, 50л КЕГ / 30l, 50l KEG

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

11,0% Охтирське «Світле» — світлий лагер, створений за автентичною рецептурою охтирських пивоварів Okhtyrske Light is light lager, created by authentic recipe of brewers from Okhtyrka

Охтирське «Козацьке» / Okhtyrske Kozacke Алк., не менше / Alcohol by volume

6,8% Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

17,0% Охтирське «Козацьке» — світле не пастеризоване пиво з насиченим винним присмаком Okhtyrske Kozacke is light unpasteurized beer with a rich taste of wine

obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 1л ПЕТ / 1l PET 30л, 50л КЕГ / 30l, 50l KEG


НАПОЇ DRINKS

Охтирське «Бочкове» / Okhtyrske Bochkove Алк., не менше / Alcohol by volume

4,4%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 1,5л ПЕТ / 1,5l PET

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

11,0% Охтирське «Бочкове» — світлий лагер з високою густиною і м’яким смаком Okhtyrske Bochkove is light lager with high density and smooth taste

Охтирське «Жигулівське» / Okhtyrske Zhygulivske Алк., не менше / Alcohol by volume

4,4%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 1,5л ПЕТ / 1,5l PET

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

11,0% Охтирське «Жигулівське» — світле пиво на основі жигулівських сортів Okhtyrske Zhygulivske is light beer based on range of Zhygulivske beer

37


Бір Мікс Beer Mix

obolon.ua


НАПОЇ DRINKS

Компанія «Оболонь» заснувала категорію пивних міксів в Україні в 2002 році, запропонувавши споживачам пивний коктейль із смаком лимона. З того часу практично щороку на ринок виводилися оригінальні бірмікси з новими модними смаками. Зараз молоді люди можуть насолодитися бірміксами зі смаком лимона, вишні, малини, граната, енергетичним пивним міксом зі смаком лісових ягід і новим унікальним безалкогольним Beermix Лимон. Основні споживачі пивних коктейлів — молоді життєрадісні люди, які цінують різноманітність і знають смак життя. Їм важливі нові емоції, яскраві фарби й рух. Орієнтуючись на них, «Оболонь» створила серію цих неповторних напоїв. The company Obolon established category of beer mixes in Ukraine in 2002, offered consumers a beer cocktail with lemon flavor. Since that time almost every year on the market we derived the original Beermix’s with new trendy tastes. Now young people can enjoy Beermix’s with flavors of lemon, cherry, raspberry, pomegranate, energy beer mix with a taste of wild berries and new unique nonalcoholic Beermix Lemon. The main consumers of beer cocktails are young cheerful people who appreciate diversity and know the taste of life. For them are important new emotions, bright colors and movement. Being oriented on them, Obolon has created a series of this unique drinks.

39


Бір Мікс Beer Mix

BeerMix Лимон / BeerMix Lemon Алк., не менше / Alcohol by volume

2,5%

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can 0,5л скло / 0,5l glass

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

12,2% «Beermix Лимон» — освіжаюче легке пиво зі смаком лимона, яке стане прикрасою будь-якої вечірки. «Beermix Лимон» піднімає настрій та ідеально підходить для відпочинку в компанії з друзями BeerMix Lemon is refreshing light beer with lemon flavor, that will be perfect for any party. BeerMix Lemon cheers up and is perfect for relaxing with friends

BeerMix Вишня / BeerMix Cherry Алк., не менше / Alcohol by volume

2,5%

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

12,2% «Beermix Вишня» — пивний мікс, що приваблює своїм ніжним ароматом та особливим смаком з характерною легкою кислинкою. «Beermix Вишня» втілює у собі неповторне поєднання кращих сортів пива з вишневим сиропом BeerMix Cherry is beer mix which attracts with its delicate aroma and special slightly acid flavor. This product embodies an unparalleled combination of best beer varieties and cherry syrup obolon.ua


НАПОЇ DRINKS

BeerMix Малина / BeerMix Raspberry Алк., не менше / Alcohol by volume

2,5%

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

12,2% «Beermix Малина» — гармонійне поєднання світлого пива та малинового сиропу, яке створює насичений коктейль з тонким винним присмаком та ароматом літа. Ніжний смак малини переплітається з ледь відчутною пивною гірчинкою та додає пивному міксу витонченості BeerMix Raspberry is a wellbalanced combination of the best varieties of light beer and raspberry syrup, resulting in a rich drink with delicate wine savor and summer bouquet. Tender raspberry flavor is interlaced with a faint bitter beer taste and adds delicacy to the beer mix

BeerMix Гранат / BeerMix Pomegranate Алк., не менше / Alcohol by volume 2,5% Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort 12,2%

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can

«Beermix Гранат» — це пивний коктейль, що є відмінною комбінацією класичного світлого пива та гранатового сиропу, які створюють вибуховий смак BeerMix Pomegranate is beer mix, which is perfect combination of classical light beer with pomegranate syrup that creates an exploding taste

41


Бір Мікс Beer Mix

BeerMix Energy / BeerMix Energy Алк., не менше / Alcohol by volume

2,5%

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

12,2% «Beermix Energy» — унікальний пивний мікс зі смаком лісових ягід та енергетичним ефектом BeerMix Energy is unique beer mix with a taste of wild berries and energy effect

BeerMix Лимон / BeerMix Lemon БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ

NON-ALCOHOLIC

Алк., не менше / Alcohol by volume

2,5% «Beermix Лимон Безалкогольний» — безалкогольна версія класичного «Beermix Лимон», для тих, хто звик тримати все під контролем BeerMix Lemon NonAlcoholic is nonalcoholic version of classical BeerMix Lemon for people who are used to keep everything under contro

obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can


НАПОЇ DRINKS

BeerMix Bora-Bora / BeerMix Bora Bora Алк., не менше / Alcohol by volume

6%

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can

Масова частка сухих речовин / Solids content in original wort

15,4% «Beermix Bora-Bora» є унікальним напоєм в категорії «Beermix», гармонійно поєднує смаки рому та лимону BeerMix BoraBora is unique beverage in category «Beermix», that combines flavors of rum and lemon

43


Сидр Cider ТМ «Сiбер» ТМ Ciber Сидр «Ciber» / Cider «Ciber» Алк., не менше / Alcohol by volume

5,0 — 6,0%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass

Сидр «Ciber» — натуральний слабоалкогольний напій, утворений в результаті природного бродіння яблучного соку; не містить ароматизаторів, барвників та консервантів Cider Ciber is natural lowalcohol drink formed as a result of natural fermentation of apple juice; doesn’t contain fragrances, dyes and preservatives

obolon.ua


НАПОЇ DRINKS

45


obolon.ua


НАПОЇ DRINKS

СЛАБОАЛКОГОЛЬНІ LOW ALCOHOL НАПОЇ DRINKS

47


Слабоалкогольні Low Alcohol напої Drinks Джин Тонік / Gin Tonik Алк., не менше / Alcohol by volume

4,0 %; 8,6 %

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can 0,33л скло / 0,33l glass

Джин Тонік — слабоалкогольний газований напій на основі артезіанської води, етилового спирту вищої очистки, має легкий аромат джину з характерною для тоніків приємною гіркотою Gin Tonic is lowalcohol carbonated drink, made of artesian water and best quality ethanol, has a light flavor of gin with characteristic pleasant bitterness of tonic

Ром Кола / Rum Cola Алк., не менше / Alcohol by volume

4,0 %; 8,6 % Ром Кола — слабоалкогольний газований напій на основі артезіанської води, етилового спирту вищої очистки, має тонізуючий смак Коли з легким ароматом рому Rum Cola is lowalcohol carbonated drink made of pure artesian water and best quality ethanol, the drink has the tonic taste of cola and a soft pleasant rum flavor

obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can 0,33л скло / 0,33l glass


НАПОЇ DRINKS

Бренді Кола / Brandy Cola Алк., не менше / Alcohol by volume

4,0 %; 8,6 %

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can 0,33л скло / 0,33l glass

Бренді Кола — слабоалкогольний газований напій на основі артезіанської води, етилового спирту вищої очистки, збагачений ароматом витриманого бренді з характерним тонізуючим смаком коли Brandy Cola is lowalcohol carbonated drink made of pure artesian water, best quality ethanol, and enriched with aged brandy aroma with the characteristic tonic taste of cola

Віскі Вишня / Whiskey Cherry Алк., не менше / Alcohol by volume

4,0 %; 8,6 %

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can 0,33л скло / 0,33l glass

Віскі Вишня — слабоалкогольний газований напій на основі артезіанської води, етилового спирту вищої очистки, має аромат міцного віскі, пом’якшеного ніжним смаком солодкої вишні Whiskey Cherry is lowalcohol carbonated drink made of pure artesian water, best quality ethanol, and strong flavor of whiskey in it softened by tender taste of sweet cherries

49


Слабоалкогольні Low Alcohol напої Drinks Водка Лайм / Vodka Lime Алк., не менше / Alcohol by volume

4,0 %; 8,6% Водка Лайм якнайкраще підходить для тих, хто віддає перевагу простим і водночас вишуканим коктейлям з низьким вмістом алкоголю. Має ніжний, ледь терпкий смак, з нотками кислинки, який найповніше розкривається при вживанні напою Vodka lime as best suits for those who prefer simple and yet delicious cocktails with low alcohol content. It has a delicate, slightly tart flavor, with notes of acidity, which is fully disclosed by consuming chilled

obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 0,5л банка / 0,5l can 0,5л скло / 0,5l glass


НАПОЇ DRINKS

51


ТМ Villa Bianka ТМ Villa Bianka

Villa Bianca Лайм-М’ята / Villa Bianca Lime-Mint Алк., не менше / Alcohol by volume

20%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass

Villa Bianca Лайм-М’ята — алкогольна настоянка з використанням етилового спирту вищої очистки та коктейльного поєднання ароматів лайму та м’яти. Може бути основою для більш складних коктейлів Villa Bianca Lime Mint is alcohol liqueur based on pure spirit of best quality and cocktail mix of lime and mint flavors. It may be the basis for more complicated cocktails

Villa Bianca Вишня / Villa Bianca Cherry Алк., не менше / Alcohol by volume

20% Villa Bianca Вишня — алкогольна настоянка з використанням етилового спирту вищої очистки та ароматом стиглої вишні. Може бути основою для більш складних коктейлів Villa Bianca Cherry is alcohol liqueur based on pure spirit of best quality and aroma of ripe cherries. It may be the basis for more complicated cocktails

obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass


НАПОЇ DRINKS

Villa Bianca Слива / Villa Bianca Plum Алк., не менше / Alcohol by volume

20%

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass

Villa Bianca Слива — алкогольна настоянка на основі етилового спирту вищої очистки та ароматом духмяної сливи. Може бути основою для більш складних коктейлів Villa Bianca Plum is alcohol liqueur based on pure spirit of best quality and aroma of sweet plums. It may be the basis for more complicated cocktails

53


obolon.ua


НАПОЇ DRINKS

БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ SOFT DRINKS

55


ТМ «Живчик» TM Zhivchik

obolon.ua


НАПОЇ DRINKS

Смак, користь і радість у кожну родину протягом п‘ятнадцяти років приносить ТМ «Живчик». Кожна десята продана в Україні пляшка безалкогольного напою — «Живчик». Смакує з користю «Живчик» — перший і єдиний в Україні бренд, який об’єднує напої з корисними властивостями. Соки у поєднанні з екстрактами ехінацеї, шипшини та обліпихи здійснюють сприятливий вплив на людський організм: зміцнюють імунітет, покращують обмін речовин, тонізують, знімають нервову напругу та підвищують стійкість до стресів, корисні у плані профілактики накопичення радіонуклідів. Не містить штучних барвників і ароматизаторів Усі напої ТМ «Живчик» містять вітаміни Е та С, провітамін А, мікроелементи, антиоксиданти, бетакаротин. Для підсолодження використовується лише природний буряковий цукор, у якості ароматизатора — натуральна яблучна «Арома». На глибинній джерельній воді Напої ТМ «Живчик» випускаються на чотирьох корпоративних підприємствах, кожне з яких має власні артезіанські свердловини. Джерельна вода глибокого залягання є ідеальною основою для створення напоїв, оскільки є екологічно чистою, не містить поверхнево-активних речовин та радіонуклідів. Taste, benefit and joy to each family for fifteen years brings TM Zhivchik. Every tenth sold in Ukraine soft drink bottle — Zhivchik. Taste with benefits Zhivchik is the first and only in Ukraine brand that combines drinks with useful properties. Juices combined with extracts of echinacea, rosehip and sea buckthorn exercise beneficial effect of on the human body: strengthen immunity, improve metabolism, tone, relieve tension and increase resistance to stress and are useful in terms of prevention of accumulation of radionuclides. Does not contain artificial colors and flavors All drinks TM Zhivchik contain vitamins E and C, provitamin A, minerals, antioxidants, beta carotene. For sweeting we use only natural beet sugar and as a flavor — natural apple «Aroma». With deep spring water Drinks TM Zhivchik are produced on four corporate enterprises, each has its own artesian wells. Spring water is an ideal basis for making drinks because is environmentally friendly, contains no surfaceactive substances and radionuclides.

57


ТМ «Живчик» TM Zhivchik

Живчик Яблуко / Zhivchik Apple Живчик з соком яблука (газований) — безалкогольний напій на основі концентрованого яблучного соку та настоянки ехінацеї пурпурової, сприяє зміцненню імунітету, має тонізуючі та радіозахисні властивості Zhivchik with apple juice (carbonated) soft drink from concentrated apple juice and tincture of Echinacea purpurea, that strengthens immunity, has a tonic and radioprotective properties

ТАРА/PACKAGE 0,33л, 0,5л банка / 0,33l, 0,5l can 0,5л, 1л, 2л ПЕТ / 0,5l,1l, 2l PET

Живчик Лимон / Zhivchik Lemon Живчик зі смаком лимона — безалкогольний газований напій на основі лимонного соку, збагачений бетакаротином, вітаміном С Zhivchik with lemon taste is nonalcoholic carbonated drink based on lemon juice, enriched with beta carotene, vitamin C

obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 0,5л, 1л, 2л ПЕТ / 0,5l,1l, 2l PET


НАПОЇ DRINKS

Живчик Груша / Zhivchik Pear Живчик зі смаком груші — безалкогольний газований напій на основі грушевого соку та екстракту шипшини, вітаміни С, Е Zhivchik with pear taste is nonalcoholic carbonated drink from pear juice and extract of rose hips, with vitamin C, E

ТАРА/PACKAGE 0,5л, 1л, 2л ПЕТ / 0,5l,1l, 2l PET

59


ТМ «Живчик» TM Zhivchik ТМ «Унік» TM Unik Живчик Яблуко / Zhivchik Apple НЕГАЗОВАНИЙ

NON CARBONATED

Живчик з соком яблука (негазований) — безалкогольний напій на основі концентрованого яблучного соку та настоянки ехінацеї пурпурової, що не містить вуглекислоти Zhivchik with apple juice non-carbonated is soft drink from concentrated apple juice and tincture of Echinacea purpurea, which doesn’t contains carbon dioxide

ТАРА/PACKAGE 0,33л, 0,33(FlipTop), 0,5л, 1л, 2л ПЕТ/ 0,33l, 0,33l(FlipTop), 0,5l, 1l, 2l PET

Живчик Апельсин / Zhivchik Orange Живчик зі смаком апельсину — безалкогольний газований напій на основі апельсинового соку та екстракту обліпихи; є джерелом вітамінів Е і С, провітаміну А та мікроелементів Zhivchik with orange taste is nonalcoholic carbonated drink based on orange juice and sea buckthorn extract; a source of vitamins E and C, provitamin A and micronutrients

obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 0,5л,1л, 2л ПЕТ / 0,5l,1l, 2l PET


НАПОЇ DRINKS

Живчик Апельсин / Zhivchik Orange НЕГАЗОВАНИЙ

NON CARBONATED

Живчик з соком яблука (негазований) — безалкогольний напій на основі концентрованого яблучного соку та настоянки ехінацеї пурпурової, що не містить вуглекислоти

ТАРА/PACKAGE 1л, 2л ПЕТ / 1l, 2l PET

Унік / Unik Унік — безалкогольний газований напій на основі яблучного соку, екстракту ехінацеї та елітної фруктози; зміцнює імунітет та володіє радіопротекторними властивостями Unik is nonalcoholic carbonated beverage based on apple juice, echinacea extract and elite fructose; strengthens the immune system and has radioprotective properties

ТАРА/PACKAGE 1л ПЕТ / 1l PET

61


Серія «Ностальгія» Nostalgia series

Оболонь Лимонад / Obolon Lemonade Оболонь Лимонад — безалкогольний сильногазований напій, виготовлений на основі артезіанської води, сиропу, має лимонно-яблучний смак та аромат фруктової карамелі Obolon Lemonade is non-alcoholic, carbonated beverage based on artesian water, syrup, lemon and apple flavor and aroma of fruit caramel

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 0,5л, 1л, 2л ПЕТ / 0,5l, 1l, 2l PET

Оболонь Ситро / Obolon Sitro Оболонь Ситро — безалкогольний сильногазований напій, виготовлений на основі артезіанської води, сиропу зі смаком цитрусових Obolon Sitro is carbonated soft drink made based on artesian water, syrup with a taste citrus

obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 0,5л, 1л, 2л ПЕТ / 0,5l, 1l, 2l PET


НАПОЇ DRINKS

Оболонь Лайм / Obolon Lime Оболонь Лайм — безалкогольний сильногазований напій з освіжаючим ефектом на основі артезіанської води, сиропу, зі смаком лайму Obolon Lime is non-alcoholic, carbonated drink with a refreshing effect based on artesian water, syrup, with lime taste

ТАРА/PACKAGE 1л, 2л ПЕТ / 1l, 2l PET

Кола Нова / Cola New Кола Нова — безалкогольний сильногазований напій, виготовлений на основі артезіанської води, сиропу зі смаком коли, без штучних ароматизаторів, з тонізуючим та освіжаючим ефектом Cola New is non-alcoholic, carbonated beverage made of artesian water, natural flavoring agent, syrup with cola taste, with toning and refreshing effect

ТАРА/PACKAGE 0,5л, 1л, 2л ПЕТ / 0,5l, 1l, 2l PET

63


Напої натурального Natural fermentation бродіння drinks Квас Старокиївський / Kvass Starokyivskyj Квас «Старокиївський» — натуральний продукт, отриманий шляхом живого бродіння, з пророщеного зерна, ячменю та жита. В смаку та ароматі відчуваються приємні хлібні ноти Kvass Starokyivskyj is natural product obtained by fermentation of sprouted grains, barley and rye. In taste and aroma are felt pleasant bread notes

ТАРА/PACKAGE 0,5л, 1л, 2л ПЕТ / 0,5l, 1l, 2l PET

Квас Старокиївський / Kvass Starokyivskyj БІЛИЙ

WHITE

Квас «Старокиївський білий» — натуральний продукт живого бродіння. Завдяки вмісту екстракту світлого пшеничного солоду має золотистий колір та м’який збалансований смак Kvass Starokyivskyj white is natural product of living fermentation. Due to the light wheat malt extract has a golden color and mild balanced taste

obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 1л, 2л ПЕТ / 1l, 2l PET


НАПОЇ DRINKS

Квас Старокиївський / Kvass Starokyivskyj ТЕМНИЙ

DARK

Квас «Старокиївський Темний» — натуральний продукт живого бродіння, для приготування якого використовується ячмінний та житній солод. Має насичений смак з карамельними тонами. Kvass Starokyivskyj dark is natural product of living fermentation. During preparing kvass barley and rye malt are used.It has a rich flavor with caramel tones.

ТАРА/PACKAGE 1л, 2л ПЕТ / 1l, 2l PET

65


obolon.ua


НАПОЇ DRINKS

МІНЕРАЛЬНІ MINERAL ВОДИ WATER

67


ТМ «Оболонська» TM Obolonska

Оболонська / Obolonska Загальна мінералізація / Total mineralization

0,3 — 0,8 г/дм mg/dm 3

3

ТАРА/PACKAGE 1л, 2л ПЕТ / 1l, 2l PET

«Оболонська» — мінеральна природна столова гідрокарбонатна хлоридна вода. Видобувається з артезіанської свердловини глибиною понад 290 метрів, що виключає антропогенні забруднення.Сприяє нормалізації водносольового обміну в організмі людини Obolonska is natural mineral, hydro carbonate chloride table water. Extracted from artesian wells deeper than 290 meters, which excludes anthropogenic pollution. Obolonska promotes normalization of watersalt metabolism in the human body

Оболонська+Лимон / Obolonska+Lemon Загальна мінералізація / Total mineralization

0,3 — 0,8 г/дм3 mg/dm3 «Оболонська плюс лимон» — мінеральна природна столова гідрокарбонатна хлоридна вода складного катіонного складу. Збагачена натуральним ароматом лимона. Видобувається з артезіанської свердловини глибиною понад 290 метрів, що виключає антропогенні забруднення. Сприяє нормалізації водно-сольового обміну в організмі людини Obolonska + lemon is natural mineral, hydro carbonate chloride table water with a complex cationic composition. Enriched with natural lemon flavor. Produced from artesian wells 290 m deep , which excludes anthropogenic pollution. Promote normalization of watersalt metabolism in the human body obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 1л, 2л ПЕТ / 1l, 2l PET


НАПОЇ DRINKS

Оболонська-2 / Obolonska-2 Загальна мінералізація / Total mineralization

0,4 — 0,9 г/дм mg/dm 3

3

ТАРА/PACKAGE 1л, 2л ПЕТ / 1l, 2l PET

«Оболонська-2» — мінеральна природна столова газована гідрокарбонатна складного катіонного складу вода. Походить з Подільського регіону, де водоносні горизонти залягають між шарами кремнію. Сприяє зміцненню волосся, застерігає старінню тканин, в тому числі й шкіри, допомагає при деяких шлункових та печінкових захворюваннях Obolonska-2 — natural mineral, hydro carbonate chloride table water with a complex cationic composition. Proceeds from Podilsk region where aquifers occur between layers of silicon. Helps strengthening of hair, warns aging of tissues, including the skin, helps in some gastric and hepatic diseases.

Оболонська-2 / Obolonska-2 Негазована

Nonсarbonated

Загальна мінералізація / Total mineralization

0,4 — 0,9 г/дм mg/dm 3

3

ТАРА/PACKAGE 1л, 2л ПЕТ / 1l, 2l PET

«Оболонська-2» (негазована) — мінеральна природна столова негазована гідрокарбонатна складного катіонного складу вода. Походить з Подільського регіону, де водоносні горизонти залягають між шарами кремнію. Сприяє зміцненню волосся, застерігає старінню тканин, в тому числі й шкіри, допомагає при деяких шлункових та печінкових захворюваннях Obolonska-2 noncarbonated is natural mineral, hydro carbonate chloride table water with a complex cationic composition. Proceeds from Podilsk region where aquifers occur between layers of silicon. Helps strengthening of hair, warns aging of tissues, including the skin, helps in some gastric and hepatic diseases

69


ТМ «Оболонська» TM Obolonska

Оболонська+ / Obolonska+ Лимон та апельсин

Lemon & orange

Загальна мінералізація / Total mineralization

0,6 — 0,75 г/дм mg/dm 3

3

ТАРА/PACKAGE 1л, 2л ПЕТ / 1l, 2l PET

«Оболонська плюс лимон та апельсин» — мінеральна природна столова гідрокарбонатна хлоридна вода складного катіонного складу. Збагачена натуральним ароматом лимона та апельсина. Видобувається з артезіанської свердловини глибиною понад 290 метрів, що виключає антропогенні забруднення. Сприяє нормалізації водно-сольового обміну в організмі людини Obolonska + lemon and orange is natural mineral, hydro carbonate chloride table water with a complex cationic composition. Enriched with natural lemon and orange flavor. Produced from artesian wells 290 m deep , which excludes anthropogenic pollution. Promote normalization of watersalt metabolism in the human body

Оболонська-2+Лимон / Obolonska-2+Lemon Загальна мінералізація / Total mineralization

04,— 0,9 г/дм3 mg/dm3 «Оболонська-2 плюс лимон» — мінеральна природна столова гідрокарбонатна хлоридна вода складного катіонного складу. Збагачена натуральним ароматом лимона. Видобувається з артезіанської свердловини глибиною понад 290 метрів, що виключає антропогенні забруднення. Сприяє нормалізації водно-сольового обміну в організмі людини Obolonska-2 + lemon is natural mineral, hydrocarbonate chloride table water with a complex cationic composition. Enriched with natural lemon flavor. Produced from artesian wells 290 m deep , which excludes anthropogenic pollution. Promote normalization of watersalt metabolism in the human body obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 0,5л ПЕТ / 0,5l PET


НАПОЇ DRINKS

71


ТМ «Прозора» TM Prozora

Прозора Сильногазована / Prozora Carbonated Загальна мінералізація / Total mineralization

ТАРА/PACKAGE 0,5л, 1,5л ПЕТ / 0,5l, 1,5l PET

0,2 — 0,3 г/дм mg/dm 3

3

«Прозора» — мінеральна природна столова вода. Видобувається у Західній Україні. Завдяки своїй структурі та властивостям здатна задовольнити потреби кожного члена сім’ї у відновленні водного балансу організму. Внаслідок її регулярного споживання покращується самопочуття, чудово тамує спрагу та відновлює водний баланс організму Prozora is natural mineral table water. Produced in Western Ukraine. Due to its structure and properties is able to satisfy the needs of each family member in restoring the water balance of the body. Due to its regular intake improves mood, Prozora perfectly quenches thirst and restores the water balance of the body

Прозора Негазована / Prozora Noncarbonated Загальна мінералізація / Total mineralization

0,2 — 0,3 г/дм3 mg/dm3 «Прозора» (негазована) — вода питна негазована Prozora noncarbonated is drinking non-carbonated water

obolon.ua

ТАРА/PACKAGE 0,5л, 1,5л, 6л ПЕТ / 0,5l,1,5l, 6l PET


НАПОЇ DRINKS

Прозора Негазована / Prozora Nonarbonated ЗІ СМАКОМ ПЕРСИКА ТА ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ WITH PEACH FLAVOR AND GREEN TEA EXTRACT

ТАРА/PACKAGE 0,5л ПЕТ / 0,5l PET

«Прозора» з зеленим чаєм та персиком. Містить натуральний рослинний екстракт зеленого чаю та аромат персика. Поєднує переваги кількох категорій: має тонізуючу дію, не містить цукру, синтетичних барвників та ароматизаторів, є низькокалорійною Contains natural plant extract of green tea and peach flavor. It combines the advantages of several categories: a tonic effect, does not contain sugar, synthetic colors and fragrances, is low-caloric

Аквабаланс / Aquabalance Загальна мінералізація / Total mineralization

225 мг/дм3 mg/dm3

ТАРА/PACKAGE 6л ПЕТ / 6l PET

Питна вода «АкваБаланс» добувається із артезіанських свердловин глибиною до 297 м. Вона має збалансований мінеральний склад, ідеально підходить для щоденного вживання Drinking water Aquabalance is extracted from artesian wells up to 297 m. It has a balanced mineral composition, ideal for daily use

73


Регіональні Regional бренди brands Збручанська 77 / Zbruchanska 77 Загальна мінералізація / Total mineralization

0,6 — 10 г/дм mg/dm 3

3

ТАРА/PACKAGE 0,5л скло / 0,5l glass 0,5л, 1,5л ПЕТ / 0,5l, 1,5l PET

ТМ «Збручанська 77» — лікувально-столова мінеральна гідрокарбонатна магнієвонатрієва вода. Має виражені лікувальні властивості: позитивно впливає на систему травлення, обмін речовин, прискорює відновлення функції кістковомозкового кровотворення та допомагає виводити радіонукліди, володіє седативними властивостями TM Zbruchanska 77 is medical table mineral hydrocarbonate magnesium sodium water. It has expressed therapeutic properties: a positive effect on the digestive system, metabolism, accelerates the recovery of bone and cerebral blood formation and helps remove radionuclides, has sedative properties

Охтирська / Okhtyrska Загальна мінералізація / Total mineralization

0,35 — 0,45 г/дм3 mg/dm3

ТАРА/PACKAGE 0,5л, 1,5, 2л ПЕТ / 0,5l, 1,5l, 2l PET

ТМ «Охтирська» — вода питна сильногазована, що походить із свердловин бучакського водоносного горизонту TM Okhtyrska is carbonated drinking water that comes from wells of Buchakskyj aquifer

obolon.ua


НАПОЇ DRINKS

Підгірна / Pidgirna Загальна мінералізація / Total mineralization

0,6 — 0,75 г/дм mg/dm 3

3

ТАРА/PACKAGE 1,5л ПЕТ / 1,5l PET

ТМ «Підгірна» — питна сильногазована вода з нейтральним смаком, підходить для щоденного вживання. TM Pidhirna is carbonated drinking water with a natural taste, suitable for everyday use

75


obolon.ua


НОВИЙ БІЗНЕС NEW BUSINESS

НОВИЙ БІЗНЕС NEW BUSINESS

77


Снекова продукція Snack products

obolon.ua


НОВИЙ БІЗНЕС NEW BUSINESS

Виготовлені з духмяного пшеничного та житньо-пшеничного сортів хліба, запашної олії та натуральних ароматизаторів. Оригінальний смак та висока якість досягаються завдяки використанню відбірної сировини. Сухарики «Оболонські» з традиційними смаками є чудовим доповнення до пива. Ми створюємо грінки зі свіжого житньо-пшеничного хліба, нарізаного досить крупними шматочками, які обсмажуємо з додаванням ароматних приправ та спецій. Завдяки цій технології грінки мають насичений смак та є гармонійним доповненням до пива. Made from sweet wheat and ryewheat bread, scented oils and natural fragrances. The original taste and high quality are achieved through the use of selected raw materials. Crackers Obolonski with traditional flavors is a perfect complement to beer. We make a toast with fresh rye-wheat bread, sliced fairly large pieces that are fried with the addition of fragrant spices and spices. With this technology toast with rich flavor and is a harmonious addition to beer.

79


Сухарики Snacks «Оболонські» Obolonski Барбекю / Barbecue Житньо-пшеничні зі смаком «Барбекю» Rye-wheat snacks with taste of barbecue

УПАКОВКА/PACKAGE 35г, 90г пачка / 35g, 90g pack

Поживна (харчова) цінність 100 г продукту / Nutritional value of 100 g: білки / proteins — 9,6

г/g жири / fats — 8,3 г / g вуглеводи / carbohydrates — 61,7 г / g

Холодець та хрін / Jelly and horseradish Житньо-пшеничні зі смаком «Холодцю та хрону» Rye-wheat snacks with taste of jelly and horseradish Поживна (харчова) цінність 100 г продукту / Nutritional value of 100 g: білки / proteins — 9,6

г/g жири / fats — 8,3 г / g вуглеводи / carbohydrates — 61,7 г / g

obolon.ua

УПАКОВКА/PACKAGE 35г, 90г пачка / 35g, 90g pack


НОВИЙ БІЗНЕС NEW BUSINESS

Червона Ікра / Red Caviar Пшеничні зі смаком «Червоної ікри» Wheat snacks with taste of red caviar

УПАКОВКА/PACKAGE 35г, 90г пачка / 35g, 90g pack

Поживна (харчова) цінність 100 г продукту/ Nutritional value of 100 g: білки / proteins — 9,6

г/g жири / fats — 8,3 г / g вуглеводи / carbohydrates — 61,7 г / g

Бекон / Bacon Житньо-пшеничні зі смаком «Бекону» Rye-wheat snacks with taste of bacon

УПАКОВКА/PACKAGE 35г, 90г пачка / 35g, 90g pack

Поживна (харчова) цінність 100 г продукту: Nutritional value of 100 g: білки / proteins — 9,6

г/g жири / fats — 8,3 г / g вуглеводи / carbohydrates — 61,7 г / g

81


Грінки Toast «BULBA GRENKI» BULBA GRENKI Копчені Ковбаски / Smoked Sausages Зі смаком «Копчених ковбасок» With taste of smoked sausages

УПАКОВКА/PACKAGE 35г, 80г пачка / 35g, 80g pack

Поживна (харчова) цінність 100 г продукту/ Nutritional value of 100 g: білки / proteins — 9,6

г/g жири / fats — 8,3 г / g вуглеводи / carbohydrates — 61,7 г / g

Холодець та хрін / Jelly and horseradish Зі смаком «Холодцю та хрону» With taste of jelly and horseradish Поживна (харчова) цінність 100 г продукту/ Nutritional value of 100 g: білки / proteins — 9,6

г/g жири / fats — 8,3 г / g вуглеводи / carbohydrates — 61,7 г / g

obolon.ua

УПАКОВКА/PACKAGE 35г, 80г пачка / 35g, 80g pack


НОВИЙ БІЗНЕС NEW BUSINESS

Бекон / Bacon Зі смаком «Бекону» With taste of bacon

УПАКОВКА/PACKAGE 35г, 80г пачка / 35g, 80g pack

Поживна (харчова) цінність 100 г продукту/ Nutritional value of 100 g: білки / proteins — 9,6

г/g жири / fats — 8,3 г / g вуглеводи / carbohydrates — 61,7 г / g

83


Агровиробництво Agricultural production

obolon.ua


НОВИЙ БІЗНЕС NEW BUSINESS

З початку 2000-х рр. «Оболонь» розвиває власний бізнес у сфері аграрного виробництва — вирощування та переробки зернових і сільськогосподарських культур, тваринництва. Створено близько 1300 робочих місць, структури корпорації обробляють понад 17 тис. га землі. Центральною ланкою сільськогосподарської діяльності є солодовий завод, який здатен щорічно переробляти до 180 тис. тон пивоварного ячменю. Щороку ми вирощуємо від 5 до 10 тонн насіння для власних потреб та забезпечення партнерів. Довгострокове партнерство з виробниками включає консультаційну підтримку: ми інформуємо про технології і засоби захисту рослин і гарантуємо надійний канал збуту вирощеного зерна. Компанія здійснює власну наукову роботу з селекції у співпраці з науковцями вітчизняних дослідних станцій. Сорти, з якими працює компанія, в основному французької, голландської та данської селекції, мають відмінні пивоварні властивості. Другою за пріоритетністю культурою є озима пшениця; агроструктури компанії також вирощують ріпак, сою, соняшник, кукурудзу, горох, городні культури та лікарські рослини. Since 2000s Obolon is developing his own business in the field of agriculture: growing and processing of grains and crops, livestock farming. Created about 1,300 work places, the structures of the corporation treat more than 17 thousands hectares of land. Central link of agricultural activities is malting plant, which could annually process up to 180 thousand. tonnes of malting barley. Every year we grow from 5 to 10 tons of seeds for own needs and our partners. Longterm partnership with manufacturers includes consulting support, we inform about the technology and plant protection and guarantee reliable sales channel of crops. The company carries out its own research work on plant breeding in collaboration with scientists from national research stations. Varieties with which the company operates, are mainly French, Dutch and Danish selection with excellent and good brewing properties. The second priority crop is winter wheat; company structures also grow rapeseed, soybean, sunflower, corn, peas, vegetable crops and medicinal plants.

85


Солод Malt

obolon.ua


НОВИЙ БІЗНЕС NEW BUSINESS

ПАТ «Оболонь» — найбільший український національний виробник напоїв, в рамках диверсифікації бізнесу розвиває ряд суміжних виробництв. Високоякісний світлий ячмінний солод пльзенського типу виробляється на сучасній солодівні в смт. Чемерівці Хмельницької області. Для виробництва солоду використовуються кращі сорти європейського пивоварного ячменю. Завдяки чіткому дотриманню всіх нормативних стандартів наш солод відповідає українським (ГОСТ 4282:2004) і міжнародним вимогам. PJSC Obolon is the largest ukrainian national producer of beverages, as part of business diversification developed a number of related industries. Highquality light barley malt of Pilsen type is produced on modern malt plant in the village Chemerovtsi in Khmelnitsky region. For the production of malt are used the best European malting barley varieties. Through adherence to all regulatory standards, our malt meets Ukrainian (GOST 4282: 2004) and international requirements.

Показник / Data

Од. виміру / Unit

Нижня межа / The lower limit

Орієнтир. знач. / Approximate value

Верхня межа / The upper limit

Вологість / Humidity

%

4,0

4,5

5,0

Екстрактивність / Extractivity

%

79,0

80,5

Час оцукрення / Saccharification time

Хв.

10

15

20

Загальний білок / Total protein

%

9,5

12,5

87


Полімерні вироби Polymer Goods

obolon.ua


НОВИЙ БІЗНЕС NEW BUSINESS

ПЕТ-преформа В Україні ПЕТ-пляшка з`явилася у 1995 році завдяки корпорації «Оболонь», яка першою освоїла випуск пива в цій зручній тарі. ПЕТ-пляшка швидко здобула популярність серед виробників та споживачів завдяки прийнятній ціні, міцності, малій вазі та зручності у транспортуванні та використанні. Сьогодні ПЕТ є лідером серед різних видів упаковки. Із запуском власного виробництва преформ «Оболонь» стала єдиною компанією в Україні, яка отримала повний цикл — від випуску полімерної заготовки до переробки ПЕТ-пляшки та виготовлення бандажної стрічки з вторинної сировини. Преформи ємністю 1л випускається у наступних кольорах: темнозелений, світлозелений, блакитний, коричневий та прозорий. Кріпильно-пакувальна стрічка «Оболонь» — лідер серед українських пивоварних компаній з використання технології вторинної переробки відходів. Компанія першою в Україні розпочала переробку ПЕТ-пляшок. Отримана сировина є основою для виготовлення кріпильнопакувальної стрічки, що використовується в металургії, будівельній, деревообробній, машинобудівній та інших галузях. PET-Preform In Ukraine PET bottle appeared in 1995 thanks to the corporation Obolon which first mastered the production of beer in this convenient package. PET bottle quickly gained popularity among producers and consumers due to affordable price, durability, light weight and convenience for transport and use. Today, PET is the leader among the various types of packaging. With the launch of own production of preforms Obolon was the only company in Ukraine, which received the full cycle from the production of billets to the polymer processing and manufacturing rim band from recycled resources. Preforms capacity of 1 liter are available in the following colors: dark green, light green, blue, brown and transparent. Rim band Obolon is leader among Ukrainian brewing companies in using technology of waste recycling. The company was the first in Ukraine who began recycling of PET bottles. The resulting materials are the basis for making rim band that is used in metallurgy, construction, woodworking, engineering and other industries.

89


ПЕТ преформи PET preforms

obolon.ua


НОВИЙ БІЗНЕС NEW BUSINESS

ПАТ «Оболонь» пропонує екологічну ПЕТ преформу стандарту PCO 1881 власного виробництва. PJSC Obolon offers ecological PET preform that meets standard PCO 1881.

Колір / Color

Вага гр. / Weight g.

Тип горловини (РСО) / Neck type РСО

Прозора / Transparent

31,7 / 34,7

1881

Блакитна / Blue

31,7 / 34,7

1881

Темнозелена / Dark green

31,7 / 34,7

1881

Світлозелена / Light green

31,7 / 34,7

1881

Коричнева / Brown

31,7 / 34,7

1881

91


Бондажна стрічка Rim band

obolon.ua


НОВИЙ БІЗНЕС NEW BUSINESS

Піклуючись про навколишнє середовище, компанія відповідально поводиться з відходами власного виробництва. Одним з цих напрямків є переробка полімерної упаковки, а саме ПЕТ-пляшки. Перероблену ПЕТ-пляшку ми використовуємо у виробництві ПЕТ-стрічки, яка використовується в деревообробці, металургії, будівельній, машинобудівній та інших галузях. Ще однією перевагою ПЕТ-стрічки є її ціна, яка нижче ціни металевої стрічки. Виробництво ПЕТстрічки здійснюється на сучасному німецькому обладнані фірми REIMOTEC. Taking care of the environment, the company is behaving responsibly with produced waste. One of these areas is recycling plastic packaging, such as PET bottles. Recycled PET bottles we use in the production of PET rim band used in woodworking, metallurgy, construction, engineering and other industries. Another advantage of PET rim band is its price, which is below the price of the metal strip. Production of PET rim band is carried out on the modern German equipment of firm REIMOTEC.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПЕТ СТРІЧКИ / KEY BENEFITS OF PET RIM BAND Економія в порівняні з металевою стрічкою. The savings compared to the metal strip

2030%

Стійкість до температури Resistance to temperature

Від - 40 до + 90 °C From - 40 to + 90 °C

Еластичність Elasticity

Відносне видовження при розриві, 815%. Здатність повернення в початковий стан (динамічна пам’ять). Relative elongation at break, 815%. The ability to return to its original state (dynamic memory).

Безпека Security

Дозволяє істотно знизити травмонебезпечність процесів пакетування. Уникнення нещасних випадків при розриві стрічки. Herbs can significantly reduce the danger of packing processes. Avoiding accidents at break tape.

93


Продукти Products переробки processing

obolon.ua


НОВИЙ БІЗНЕС NEW BUSINESS

Особливістю пивоваріння є накопичення значної кількості органічних відходів. Для екологічно відповідальних компаній переробка відходів з витратної частини може стати додатковим прибутком. Переважна більшість відходів пивоваріння (дробина, солодові паростки та дріжджі) традиційно використовуються у сільському господарстві. Пивна дробина — натуральний, екологічно чистий продукт з високим вмістом протеїну, альтернатива різним видам комбікормів та харчових добавок. Утворюється після фільтрації пивного сусла у процесі варки пива. Найчастіше дробина застосовується як високоякісний корм для тварин, оскільки є натуральним, екологічно чистим та біологічно активним продуктом без хімічних домішок. Для зменшення впливу на навколишнє середовище в 2008 р. «Оболонь» першою в Україні перейшла на технологію сушки пивної дробини. Термін її зберігання в сухому (гранульованому) вигляді складає близько 6 місяців, що дозволяє здійснювати поставки продукту без територіальних обмежень. Feature of brewing is the accumulation of large quantities of organic waste. For environmentally responsible companies recycling may become from the expenditure side an additional profit. The majority brewing waste (brewers grains, malt sprouts and yeast) traditionally are used in agriculture. Brewers grains are natural, environmentally friendly product with high protein content, alternative to different types of animal feed and food additives. Formed after filtering beer wort during the beer brewing. Most grains are used as high quality animal feed, as natural, environmentally friendly and biologically active products without chemical additives. For reducing the impact on the environment Obolon the first in Ukraine has moved to technology of brewers grains drying in 2008. Its shelf life in dry (granular) form is about 6 months, that allows delivery of the product without territorial restrictions.

95


Дробина Brewer`s grains

obolon.ua


НОВИЙ БІЗНЕС NEW BUSINESS

Дробина пивна суха — цінний кормовий продукт, що містить білки, вуглеводи, ліпіди і призначена для годування тварин шляхом введення в раціон тварин, а також для виробництва комбікормів і кормосумішей. Може використовуватися для годування таких тварин: корів, волів, свиней, коней. Дробина відповідає українським (ТУ В 15.905391057006:2007) і міжнародним вимогам. Dry brewer`s grains are valuable feed product containing proteins, carbohydrates, lipids and intended for animal feed by entering into the diet of the animals and for the production of animal feed. Can be used for the feeding of animals — cows, bulls, pigs and horses. Brewer`s grains meet Ukrainian (TU W 15.9_05391057_006: 2007) and international requirements.

Показник / Indicator

Од. виміру / Unit

Норма / Norm

Вологість / Humidity

%

10,0

Сирий протеїн / Crude protein

%

24,0 — 27,0

Сира клітковина / Crude cellulose

%

16,0

Сира зола / Crude ash

%

5,0 — 6,0

Сирий жир / Crude oil

%

4,0 — 8,0

97


ПАТ «Оболонь» 04212, м. Київ, вул. Богатирська, 3 Телефон: (044) 412-84-10, 0 800 507 300 Факс: (044) 412-76-03 www.obolon.ua www.facebook.com/ObolonUkraine

Obolon PJSC 3 Bogatyrska Street, Kyiv 04212 Phone: (044) 412-84-10, 0 800 507 300 Fax: (044) 412-76-03 www.obolon.ua www.facebook.com/ObolonUkraine
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.