Page 1

Phát triển đô thị bền vững Các cách tiếp cận phương pháp luận, liên ngành và thực tiễn

/ Tháng 7 / 2015 /

Với chủ đề «Phát triển đô thị bền vững», cuốn kỷ yếu này ghi lại những tham luận và thảo luận được thực hiện trong khuôn khổ các phiên học toàn thể và lớp học chuyên đề diễn ra từ ngày 21 đến 29 tháng 7 năm 2014 tại trường Đại học Đà Lạt. Bốn lớp học chuyên đề đã đề cập đến các chủ đề nghiên cứu chính bao gồm: (i) công cụ và phương pháp lập kế hoạch đô thị và quy hoạch lãnh thổ; (ii) công cụ và mô hình hiểu và thăm dò sự vận động của không gian đô thị; (iii) đô thị và các hiện tượng bất bình đẳng về không gian xã hội; (iv) đào tạo kỹ thuật điều tra điền dã: thực tiễn, mạng lưới và chiến lược của hoạt động sản xuất rau vùng ngoại ô.

13 7 / 2015 Phát triển đô thị bền vững

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Viện nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD), Đại học Nantes, Viện Viễn đông Bác cổ Pháp (ÉFEO) và Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) đồng thuận hỗ trợ tổ chức Khóa học mùa hè về khoa học xã hội «Khóa học Tam Đảo» trong khuôn khổ thỏa thuận đối tác giai đoạn 2014-2015. Thỏa thuận đối tác nhằm mục đích tổ chức khóa đào tạo đa ngành chất lượng cao, xây dựng diễn đàn đối thoại về các chính sách và thu hút đông đảo đối tượng trong và ngoài giới học thuật của khu vực Đông Nam Á.

ĐIỀU PHỐI Stéphane LAGRÉE Viện Viễn đông Bác Cổ Pháp, ÉFEO fsp2s@yahoo.fr

Các cách tiếp cận phương pháp luận, liên ngành và thực tiễn

Khóa học mùa hè về khoa học xã hội «Khóa học Tam Đảo» (Đà Lạt, Việt Nam) Tháng 7 / 2014

Conférences & Séminaires

Virginie DIAZ Cơ quan Phát triển Pháp, AFD diazv@afd.fr

Phát triển đô thị bền vững

Mã ISBN: 978-604-943-184-5 Sách không bán

!"#$%&'($)*!$(+,$("-.


!",/&$(0.$1,*

Phát triển đô thị bền vững

Các cách tiếp cận phương pháp luận, liên ngành và thực tiễn CHỦ BIÊN BẢN TIẾNG VIỆT:

GS.TS. Đỗ Hoài Nam TS. Stéphane LAGRÉE ĐIỀU PHỐI

Virginie DIAZ

Cơ quan Phát triển Pháp, AFD diazv@afd.fr

!"#$%&'($)*!$(+,$("-.


Háť™i ngháť‹ & háť™i thảo V᝼ NghiĂŞn cᝊu cᝧa AFD táť• chᝊc nhiáť u háť™i thảo vĂ háť™i ngháť‹, lĂ  nĆĄi trao Ä‘áť•i kiáşżn thᝊc vĂ  kinh nghiᝇm giᝯa cĂĄc tĂĄc nhân tham gia háť— trᝣ phĂĄt triáťƒn: nhĂ  nghiĂŞn cᝊu, chuyĂŞn gia, nhĂ  hoấch Ä‘áť‹nh chĂ­nh sĂĄch, táť• chᝊc phi chĂ­nh phᝧ, doanh nghiᝇp... CĂĄc buáť•i gạp gᝥ nĂ y cĂł tháťƒ Ä‘áť cáş­p máť?i lÄŠnh váťąc hoất Ä‘áť™ng cᝧa AFD. Tuyáťƒn táş­p Ẽn phẊm Háť™i ngháť‹ vĂ  háť™i thảo cĂł m᝼c Ä‘Ă­ch cung cẼp nhᝯng káşżt quả vĂ  thĂ nh táťąu chĂ­nh cᝧa cĂĄc cuáť™c gạp nĂ y táť›i nhᝯng Ä‘áť™c giả cĂł liĂŞn quan. CĂĄc Ẽn phẊm Ä‘ĂŁ xuẼt bản thuáť™c tuyáťƒn táş­p: tË’OQIĚ€NTĚ”Les exclusions paysannes : quels impacts sur le marchĂŠ international du travail ? tË’OQIĚ€NTĚ”The Rise of Asian Emerging Providers: New Approaches to Development Cooperation in Asia? tË’OQIĚ€NTĚ”KhĂĄi niᝇm vĂ  quản lĂ˝ rᝧi ro - CĂĄc cĂĄch tiáşżp cáş­n phĆ°ĆĄng phĂĄp luáş­n ᝊng d᝼ng trong phĂĄt triáťƒn (CĂł bản tiáşżng Anh vĂ  tiáşżng PhĂĄp) tË’O QIĚ€N TĚ” L’Êvaluation en ĂŠvolution - Pratiques et enjeux de l’Êvaluation dans le contexte de l’efficacitĂŠ du dĂŠveloppement tË’OQIĚ€NTĚ”NĆ°áť›c vĂ  cĂĄc vẼn Ä‘áť liĂŞn quan – PhĆ°ĆĄng phĂĄp vĂ  tĂ­nh Ä‘a ngĂ nh trong phân tĂ­ch (CĂł bản tiáşżng Anh vĂ  tiáşżng PhĂĄp) tË’O QIĚ€N TĚ” Quartiers informels d’un monde arabe en transition  : rĂŠflexions et perspectives pour l’action urbaine tË’OQIĚ€NTĚ”Kinh táşż phi chĂ­nh thᝊc tấi cĂĄc nĆ°áť›c Ä‘ang phĂĄt triáťƒn (CĂł bản tiáşżng PhĂĄp) tË’O QIĚ€N TĚ” Evaluation and its Discontents: Do We Learn from Experience in Development? tË’OQIĚ€NTĚ”KhĂĄc biᝇt xĂŁ háť™i vĂ  bẼt bĂŹnh Ä‘áşłng (CĂł bản tiáşżng Anh vĂ  tiáşżng PhĂĄp) tË’OQIĚ€NTĚ”Measure for Measure - How Well Do We Measure Development? – Kᝡ yáşżu )Ě˜JUIË˝P"'%&6%/MËżOUIĚ  OÇŠN tË’OQIĚ€NTĚ”Nhᝯng chuyáťƒn Ä‘áť•i Ä‘ĂŁ ban hĂ nh vĂ  qua tháťąc táşż,IĂ˜BIĚ’DNĂĄBIĂ’WĚŒ ,IPBIĚ’DYĂ?IĚ˜Ji,IĂ˜BIĚ’D5BNĂĽË˝Pw $Ă˜CË˝OUJĚ‹OH"OIWĂ‹UJĚ‹OH1IĂˆQ tË’OQIĚ€NTĚ”Implementing Large-Scale Energy Efficiency Programs in Existing Buildings in Chinao)Ě˜JUIË˝PUËźJ7Çż)ĂˆO 5SVOH2VĚ”D 

[ LĆ°u Ă˝ ] /IĚŁOHQIÉOUĂ“DIWĂ‹LĚ‹UMVĚ‚OHJĚ™JUIJĚ?VUSPOHUĂ‹JMJĚ?VOĂ‹ZUIVĚ˜DUSĂˆDIOIJĚ?NDĚ&#x;BDĂˆDUĂˆD HJË˝WĂ‹LIĂ™OHOIËžUUIJĚ‹UQIË˝OĂˆOIRVBOĂŞJĚ?NDĚ&#x;B"'%IṖDDĚ&#x;BDĂˆDĂŞĚ‘OIDIĚ‹ĂŞĚ”JUĂˆD DĚ&#x;B"'% (JĂˆNĂŞĚ”DYVËžUCË˝O

Anne PAUGAM (JĂˆNĂŞĚ”DCJĂ?OUĚ‚Q

GaĂŤl GIRAUD


-̚JOØJê˿V -̚JD˽NˌO %J̎OWNJOLIBJN˼D

 

.̞DM̞D

t (454å̗)PËJ/BN $I̟ȖDI)̘Jê̕OH)̒DWJ̏O,IPBI̒DYÍI̘J 7J̏O)ËOMÉN,IPBI̒DYÍI̘J7J̏U/BN t 3ÏNJ(FOFWFZ (JÈNê̔D$ˌRVBO1IÈUUSJ̍O1IÈQ"'%7J̏U/BN t 0MJWJFS5FTTJFS 5Sˍ̛OHê˼JEJ̏O7J̏O7J̎OåÙOH#ÈD$̖²'&0U˼J7J̏U/BN t +FBO1BTDBM5PSSÏUPO 5Sˍ̛OHê˼JEJ̏O7J̏O/HIJÐOD̠V1IÈUUSJ̍O*3% U˼J7J̏U/BN t (JÈPTˍ:WFT1FSSBVEFBV (JÈNê̔D7J̏O,JOIŰ2V˽OMâ*"&  1I̞USÈDIE̤ÈOI̝QUÈDW̙J7J̏U/BNWËDÈDOˍ̙DåÙOH/BN« å˼JI̒D/BOUFT t $MBVEF&NNBOVFM-FSPZ 5Sˍ̛OHê˼JEJ̏O$ˌRVBOå˼JI̒D1IÈQOḤ"6' 

1I˿Oo1IJÐOUPËOUI̍ åÙUȊYˍBWËE˾VW̋UêˍˌOHê˼J 1IJMJQQF1BQJO  åË-˼U7ËC˽Oê̕U˼POÐOUIËOIQI̔y 1BTDBM#PVSEFBVY  9ÉZE̤OHêÙUȊTPTÈOIDÈDQIˍˌOHQIÈQWËDÙOHD̞RVZIP˼DI  U˼J1IÈQWË7J̏U/BN5̖OHL̋ULJOIOHIJ̏NI̝QUÈDD˾Qê̑BQIˍˌOH  'BOOZ2VFSUBNQ &NNBOVFM$FSJTF  1IÈUIJ̏O êPMˍ̚OHWËMâ̓HJ˽JDÈDIJ̏OUˍ̝OHQIÉOCJ̏ULIÙOHHJBOYÍI̘J  +FBO.JDIFM8BDITCFSHFS  5IÈDIUI̠DêÙUȊUˍˌOHMBJWËRVZIP˼DIMÍOIUI̖ *SÒOF4BMFOTPO  åÙUȊ N̘UȈUI̔OHQI̠DI̝Q /ỊOHUIÈDIUI̠DN̙J  USPOHNÙIÖOIIØBêÙUȊ "SOBVE#BOPT  5̖OHMV̂ODÈDQIJÐOUPËO̓UI̍1IÈUUSJ̍OêÙUȊČO̓ẈOHUSˍ̙DUIÈDIUI̠D  D̟BRVÈUSÖOIDIVZ̍Oê̖JêÙUȊ̛̓7J̏U/BN $IBSMFT(PMECMVN 

1I˿Oo$ÈDM̙QDIVZÐOê̌$ÙOHD̞WËQIˍˌOHQIÈQRVZIP˼DIêÙUȊWËMÍOIUI̖ .BJ-JOI$BN  &NNBOVFM$FSJTF $ISJTUJOF-BSPVTTF $MÏNFOU.VTJM 'BOOZ2VFSUBNQ  *SÒOF4BMFOTPO $ÙOHD̞WËNÙIÖOIê̒DT̤̓ŴOê̘OHLIÙOHHJBOêÙUȊ "SOBVE#BOPT  "MFYJT%SPHPVM #FOPÔU(BVEPV )VȅOI2VBOH/HIJ 5SˍˌOH$IÓ2VBOH  7Üå̠D¬O åÙUȊWËDÈDC˾UCÖOIê̅OHLIÙOHHJBOoYÍI̘JUJ̋QD̂OȆDIW̞DÙOH  WJ̏DMËNWËOIË̛ "YFM%FNFOFU %BOJFMMF-BCCÏ 9BWJFS0VEJO (XFOO1VMMJBU  .JSFJMMF3B[BöOESBLPUP 'SBOÎPJT3PVCBVE +FBO.JDIFM8BDITCFSHFS åËPU˼PêJ̌VUSBêJ̌OEÍ5I̤DUJ̎O N˼OHMˍ̙JWËDIJ̋OMˍ̝DUSPOH  IP˼Uê̘OHUS̕OHSBVU˼JWáOHWFOêÙ 1JFSSF:WFT-F.FVS  &NNBOVFM1BOOJFS 0MJWJFS5FTTJFS 5SˍˌOH)PËOH5SˍˌOH 

-âM̑DIHJ˽OHWJÐO ,âIJ̏VWËWJ̋UŨU

 Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Lời nói đầu ̓

5̡ONJNê̋OOBZ IËOHONJNj̓,IØBI̒DNáBIÒ5BNå˽P̓xê̌VÛQUSVOHWËPêËPU˼PW̌ QIˍˌOHQIÈQQIÉOUÓDIUSPOHDÈDOHËOIUIV̘DLIPBI̒DYÍI̘JOIˍê̑BMâ LJOIŰ UI̔OHLÐ YÍ I̘JI̒DOIÉOI̒D M̑DIT̢y DIPLIP˽OHI̒DWJÐO7J̏U/BN TJOIWJÐO HJ˽OHWJÐO OHIJÐO D̠VWJÐO DÈOC̘ OỊOHOHˍ̚JMËNUSPOHMǡOIW̤DQIÈUUSJ̍O WWy ,IØBI̒Dêˍ̝DU̖DI̠DU˼J )Ë/̘JWË5BNå˽P Từ năm 2010, nâng tầm khóa học lên phạm vi khu vực 2VBUIËOIDÙOHD̟BCBLIØBI̒Dê˿VUJÐOWËPONJN WË W̙JN̞DêÓDII̗US̝ EVZUSÖQIÈUUSJ̍OLIØBI̒D 7J̏O,IPBI̒D9ÍI̘J7J̏U/BN $ˌRVBO1IÈUUSJ̍O1IÈQ "'% 7J̏O /HIJÐOD̠V1IÈUUSJ̍O1IÈQ *3% å˼JI̒D/BOUFT 7J̏O7J̎OåÙOH#ÈDD̖ ²'&0 WË$ˌRVBOå˼J I̒D1IÈQOḤ "6' êÍUÈJLI̅OHê̑OIDBNL̋UUIÙOHRVBN̘UUI̓BUIV̂Oê̔JUÈDLâOHËZ UIÈOHONJNU˼JUS̞T̛D̟B"'%U˼J1BSJT DIPHJBJêP˼OC̔OONJNU̡ê̋O 7̙JOỊOHLJOIOHIJ̏NêÍUÓDIMǿZU̡CBLIØBI̒Dê˿VUJÐO ,IØBI̒DNáBIỜQI˼NWJLIVW̤D DǿOHê̇USBN̘UT̔N̞DUJÐVN̙J -̤BDI̒ODI̟ê̌ê̇DUIáW̙JOỊOHUIÈDIUI̠DNBOHU˿NLIVW̤DIṖDRV̔DŰDIPU̡OH ONJN U̡ êØ T̊ CØD UÈDI WË UI˽P MV̂O UIFP OIJ̌V DÈDI UJ̋Q D̂O QIˍˌOH QIÈQ MV̂O WË MJÐO ngành; åˍ̝DU̖DI̠DU˼J7J̏O)ËOMÉN,IPBI̒DYÍI̘J7J̏U/BN IBJOHËZI̒DD̟BQIJÐOUPËOUI̍T̊ L̋UUIÞDC̄OHQI˿OU̖OHMV̂OOĪNN̛SBDÈDIˍ̙OHUˍEVZEˍ̙JHØDê̘MJÐOOHËOI åˍ̝DUJ̋QU̞DU˼J5BNå˽P ê̍ê˽NC˽PUÓOIONJOHê̘OHUSPOHDÈDOIØNI̒DWJÐOWËDÈDIUJ̋Q D̂OTˍQI˼NIJ̏VRV˽ D̛JN̛ DÈDI̒DWJÐOT̊DIJBê̌VUIËOIC̔OM̙QDIVZÐOê̌LÏPEËJ USPOHONJNOHËZ I̒DWJÐOM̙Q $V̔JLIØBI̒DT̊MËCÈPDÈPU̖OHI̝QD̟BN̗JM̙Q ,IØBI̒DDǿOHLIVZ̋OLIÓDIêØOUJ̋QDÈDI̒DWJÐOUSPOHLIVW̤DåÙOH/BN« OĪNOÉOH DBPU˿N˽OIIˍ̛OHWËIÖOI˽OIUSPOHLIVW̤D DIPQIÏQN̛S̘OHN˼OHMˍ̙JUSBPê̖JWËI̝Q UÈDHJ̣BDÈDOIËLIPBI̒D Năm 2013 và 2014: mở rộng phạm vi địa lý và quan hệ đối tác 7J̏DDIVZ̍Oê̑BêJ̍NU̖DI̠DLIØBI̒DWËPå˼JI̒DåË-˼UOĪNN̞DêÓDIN̛S̘OHê̔JUˍ̝OH êËPU˼PWËDÈDIP˼Uê̘OHI̝QUÈDW̙JDÈDêˌOW̑NJ̌O5SVOHWËNJ̌O/BN/IÖODIVOH WJ̏D UIBZê̖Jê̑BêJ̍NU̖DI̠DHJ̣B5BNå˽PWËåË-˼UDǿOHMËN̘UDÈDIê̍ê˽NC˽PT̤DÉOC̄OHW̌ ṄUê̑BMâHJ̣BDÈDWáOHDØI̒DWJÐOUIBNHJBLIØBI̒D,IØBI̒DNáBIÒ5BNå˽Pêˍ̝DM̤B DI̒OMËN̘UUSPOHDÈDIP˼Uê̘OHU̖DI̠DUSPOHLIVÙOLI̖ONJN1IÈQ7J̏U êJ̌VOËZ DǿOHNBOHê̋ON̘UMV̕OHHJØN̙JDIPÐLÓQHJ˽OHWJÐOWËOHIJÐOD̠Vê̕OHUI̚JLI̅OHê̑OI VZUÓOD̟BLIØBI̒D

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


/NJNDǿOHêÈOIE˾VT̤N̛S̘OHRVBOȈê̔JUÈDW̙J)Ï4BN1BSJT/PVWFBVY.POEFT<> )P˼Uê̘OHUËJUS̝D̟B)ÏTBNIˍ̙OHU̙JOỊOHN̞DUJÐVDIVOHI̝QUÈDOHIJÐOD̠VMJÐOOHËOI LIPBI̒D UÓOIê̖JN̙JD̟BEJ̎OêËOUSBPê̖JWËT̤êØOHHØQWËPUSJ̍OW̒OHI̝QUÈDW̌êËPU˼P IṖDOHIJÐOD̠V Kỷ yếu khoa học xuất bản hàng năm 7J̏DYV˾UC˽OL̦Z̋VD̟BLIØBI̒Dêˍ̝DUI̤DIJ̏OUSPOHONJNUJ̋QUIFPTBVLIJLIØBI̒DL̋U UIÞDWËŌNUSPOHC̘TˍVÛQ˾OQÌND̟B"'%$POGÏSFODFTFU4ÏNJOBJSFTEP²'&0WË/9#5SJ 5I̠Dê̕OHYV˾UC˽O5̡ONJN L̦Z̋VLIØBI̒Dêˍ̝DYV˾UC˽OC̄OHCBUI̠UJ̋OH"OI 1IÈQ 7J̏U$V̔OL̦Z̋VDØUI̍êˍ̝DU˽JNJ̎OQIÓUSÐOUSBOHXFCD̟B"'% D̟BDIˍˌOHUSÖOILIØBI̒D NáBIÒ XXXUBNEBPDPOGDPN WËUSBOHXFCD̟BDÈDê̔JUÈDLâL̋UE̤ÈO,̦Z̋VHIJM˼JOỊOH O̘JEVOHCËJHJ˽OHD̟BDÈDQIJÐOUPËOUI̍ D̟BC̔OM̙QI̒DDIVZÐOê̌WËD̟BCV̖JU̖OHL̋U LIØBI̒D%BOITÈDII̒DWJÐOWËMâM̑DIDIJUJ̋UD̟BDÈDHJ˽OHWJÐODIPQIÏQUIJ̋UM̂QN˼OHMˍ̙J DÈDOIËLIPBI̒D/HPËJC˽OJO USBOHXFCD̟BLIØBI̒DêNJOHDÈDCËJê̒DUIBNLI˽PC̖TVOH UIÙOHUJOWËQIÉOUÓDITÉVIˌODIPDÈDDI̟ê̌WËQI˼NWJOHIJÐOD̠VD̟BDÈDDIVZÐOOHËOI

«Phát triển đô thị bền vững. Các cách tiếp cận phương pháp luận, liên ngành và thực tiễn» $I̟ê̌YVZÐOTV̔UD̟BLIØBI̒DNáBIÒ+5%MËW˾Oê̌êÙUȊRVBMNJOHLÓOID̟BDÈDOHËOI LIPBI̒DOIÉOWNJO YÍI̘JWËLJOIŰUSPOHDÈDNÙJUSˍ̚OHWËUIBOHê̘QIÉOUÓDILIÈDOIBV ẂOUIFPLIVOHDIˍˌOHUSÖOIêÍYÈDê̑OI LIØBI̒DM˿OUI̠UÈNOËZêˍ̝DU̖DI̠DYPBZRVBOI IBJUS̞DO̘JEVOHC̖TVOHDIPOIBV )BJOHËZI̒DU̖OHUI̍OHËZ UIÈOH5PËOUI̍I̒DWJÐO HJ˽OHWJÐOWËLIÈDIN̚JêÍ OHIFUSÖOICËZTÈVCËJUIBNMV̂OEˍ̙JHØDOIÖOQIˍˌOHQIÈQMV̂OWËêBOHËOIW̌DÈDW˾O ê̌MJÐORVBOê̋OQIÈUUSJ̍OêÙUȊHØDOIÖOM̑DIT̢ DIÓOIUS̑ ê̑BMâ LJOIŰ UI̤DUJ̎OWËDÈDI UJ̋QD̂OUIFPȈUI̔OHQI̠DI̝Q1IJNUËJMJ̏Vj,IVW̤DQIJDIÓOIUI̠D OHˍ̚JMBPê̘OHUSPOH WáOHYÈNxêˍ̝DUSÖOIDIJ̋VW̙JQI˿OHJ̙JUIJ̏VWËCÖOIMV̂OD̟BN̘UUSPOHOỊOHUÈDHJ˽ UI̤DIJ̏O)BJOHËZI̒DU̖OHUI̍êˍ̝DL̋UMV̂OC̄OHN̘UCËJU̖OHUIV̂UUPËOC̘OỊOHO̘J EVOHêÍêˍ̝DUSÖOICËZWËUI˽PMV̂O #̔OM̙QI̒DDIVZÐOê̌LÏPEËJUSPOHONJNOHËZ U̡UI̠ONJNOHËZê̋OUI̠IBJOHËZ UIÈOH$ÈDM̙QI̒DDIVZÐOê̌ê̌D̂Qê̋ODÈDW˾Oê̌MJÐORVBOê̋ODÙOHD̞WËQIˍˌOH QIÈQYÉZE̤OHRVZIP˼DIêÙUȊWËMÍOIUI̖ M̙QDIVZÐOê̌ DÙOHD̞WËNÙIÖOIUÖNIJ̍V WËUINJNEÛT̤ŴOê̘OHLIÙOHHJBOêÙUȊ M̙QDIVZÐOê̌ êÙUȊWËDÈDC˾UCÖOIê̅OHW̌ LIÙOHHJBOYÍI̘J M̙QDIVZÐOê̌ UI̤DUJ̎O N˼OHMˍ̙JWËDIJ̋OMˍ̝DD̟BIP˼Uê̘OHT˽O YV˾USBVWáOHOHP˼JÙ M̙QDIVZÐOê̌ $V̔JLIØBI̒D DÈDM̙QDIVZÐOê̌êÍUSÖOICËZCËJ UIVIP˼DIU̖OHL̋UWËPUI̠CBOHËZUIÈOH

<>$ÈDUIËOIWJÐOD̟B)Ï4BN6OJWFSTJUÏ)̒DWJ̏O/HȈUIV̂UWË/HǏOHIJ̏Q2V̔DHJB1IÈQ $/". 5Sˍ̚OH$BPI̒D ,IPBI̒DYÍI̘J &)&44 5Sˍ̚OH-PVWSF &%- 7J̏O7J̎OêÙOH#ÈD$̖ ²'&0 5Sˍ̚OH)ËOIDIÓOI2V̔DHJB &/" 5Sˍ̚OH1IÈQêJ̍O2V̔DHJB &/$ &/4$*-FT"UFMJFST5Sˍ̚OH$BPI̒DUI̤DIËOI &1)& 5Sˍ̚OH,̧OHȈ2V̔DHJB &/4". &4$1&VSPQF'POEBUJPONBJTPOEFTTDJFODFTEFM)PNNF '.4) 7J̏ORV̔DHJBOHIJÐOD̠VOIÉOLÌV */&% 7J̏O-̑DIT̢WËOHȈUIV̂URV̔DHJB */)" 7J̏O%JT˽ORV̔DHJB */1 å˼JI̒D1BSJT1BOUIÏPO4PSCPOOF

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


#ËJUIBNMV̂ON̛ê˿VD̟BOIËT̢I̒D1IJMJQQF1BQJO IJ̏OêBOHDÙOHUÈDU˼J#BO,IPBI̒DM̑DI T̢WËOḤWNJOD̟BUSˍ̚OH$BPI̒D5I̤DIËOI &1)& êÍHJ̙JUIJ̏VN̘UT̔OÏUê̇DêJ̍ND̟BêÙ UȊD̖7J̏U/BN5Sˍ̙DUI̋L̦ DÈDêÙUȊ7J̏U/BNDØT̔Mˍ̝OHLIÙOHOIJ̌VWËUIˍ̚OHê̇U Eˍ̙JT̤LJ̍NTPÈUD̟BUSJ̌VêÖOI WÖUI̋ÓUDØT̤QIÉOCJ̏UHJ̣BDÈDêÙUȊUIV˿OUÞZWËDÈDLIV EJOIUI̤D̟BRVBOM˼JWËDÈDDI̝MËOHŌN̛DÈDêJ̍NOÞUD̟BDÈDUS̞Dêˍ̚OHHJBPUIÙOH2V˽O MâêÙUȊUI̚JêØDǿOHLIÙOHLIÈDW̙JWJ̏DRV˽OMâDÈDIVZ̏OWËU̐OI5VZOIJÐO LIJDÈDDIÞB /HVZ̎OMÐOOHÙJ êJLÒNW̙JêØMËWJ̏DE̜C̓M̏OID˾ND̟BUSJ̌VêÖOI DÈDêÙUȊE˿OLI̅OHê̑OI WËQIÈUUSJ̍OEˍ̙J˽OIIˍ̛OHU̖OHI̝QD̟BDÈDMV̕OHEJEÉOU̡OÙOHUIÙOSBê̑OIDˍWǡOIWJ̎O ̛QI̔WËT̤QIÈUUSJ̍ON˼OIN̊D̟BDÈDIP˼Uê̘OHHJBPUIˍˌOH˯)Ë/̘J êˌOW̑QIˍ̚OHDIÓOI UI̠Dêˍ̝DDIJBUIËOIIËOHUSNJNQI̔ N̗JQI̔DIVZÐON̘UOHǏW̙JOỊOHOHˍ̚JEÉOU̡OÙOH UIÙODIVZ̍OSBê̑OIDˍWËE˿OU˼POÐOLIVÙOLI̖DIPN̘Uê̚JT̔OHUȊUIËOIN̙J#BOê˿V QI̔)Ë/̘JDÛOMËêˌOW̑IËOIDIÓOIQIJDIÓOIUI̠D êˍ̝DOH˿NDÙOHOÎOWËẂODÛOHJ̣N̔J MJÐOȈQI̞UIV̘DW̙JMËOHH̔D̛RVÐoêÉZMËN̘Uê̇DêJ̍NêÙUȊOHˍ̝DW̙JOỊOHê̇DêJ̍N D̟BêÙUȊDIÉV¬VUI̚JLȅêØ ̛DIÉV¬V UIËOIQI̔T̛ỊVOÙOHUIÙOWËLJ̍NTPÈUOÙOHUIÙO U̡YB/IˍOHU̡O̢BTBVD̟BUI̋L̦ DÈDQI̔D̟B)Ë/̘JUNJOHS˾UOIJ̌VW̌T̔Mˍ̝OH DØN̂U ê̘EËZIˌOWËE˿OE˿OQIÈUUSJ̍Oê̘DM̂Q LIÙOHDÛOQI̞UIV̘DWËPMËOHDǿNËDØDÈDIP˼U ê̘OHSJÐOH LJ̋OUSÞDSJÐOH IP˼Uê̘OHUI̚DÞOHSJÐOHå˾UêBJD̟BUIËOIQI̔DØH̔DHÈDU̡ OÙOHUIÙO OIˍOHLIÙOHHJBOêÙUȊ YÏUD˽W̌M̑DIT̢WËê̑BMâUIÖM˼JIÖOIUIËOIE˿OE˿OUSPOH RVBOȈê̔JM̂QW̙JOÙOHUIÙO(JBJêP˼OUIV̘Dê̑B QIˍ̚OHE˿OCJ̋ON˾UWËUIBZWËPêØMËQI̔ QI̔US̛UIËOIêˌOW̑IËOIDIÓOIDIÓOIUI̠Do)Ë/̘JDØUȊUSˍ̛OHWËN̗JQI̔DØN̘UUSˍ̛OH QI̔oêÉZMËOỊOHCJ̍VIJ̏OSÜOÏUD̟BWJ̏DLI̅OHê̑OIT̤ê̘DM̂QD̟BQI̔TPW̙JMËOHH̔D$ÈD USVOHUÉNêÙUȊUNJOHMÐOW̌T̔Mˍ̝OH WËDÙOHD̞UI̔OHLÐDIPQIÏQUBêPMˍ̚OHêˍ̝DDÈDDI̐ T̔LIÈDOIBV EÉOT̔ EJ̏OUÓDIT̛ỊV DIVZ̍OOIˍ̝OHT̛ỊVê˾UêBJ #ËJUIBNMV̂OOËZDǿOH ê̌D̂QU̙JT̤QIÈUUSJ̍OêÙUȊIJ̏OOBZUSÐODÈDLIÓBD˼OIW̌QIÉOC̖W̌ê̑BMâ N˼OHMˍ̙JMÍOI UI̖WËOỊOHUIÈDIUI̠DêBOHQI˽Jê̔JṄU$V̔JDáOH USPOHQI˿OL̋UMV̂O UÈDHJ˽ÛQUSVOH WËPLIÈJOJ̏ND˽OIRVBOêÙUȊ #ËJUIBNMV̂OD̟BOIËT̢I̒D1BTDBM#PVSEFBVY ê˼JEJ̏OD̟B5Sˍ̚OH7J̎OêÙOH#ÈD$̖²'&0U˼J UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOIêÍC̃Uê˿VQIJÐOI̒DU̖OHUI̍CV̖JDIJ̌VW̙JDI̟ê̌W̌UIËOIQI̔åË -˼U/HIJÐOD̠VOËZêÍêˍBê̋OL̋URV˽CBPH̕NN̘UUSJ̍OMÍNWËN̘UDV̔OTÈDI˽OIC̄OHCB UI̠UJ̋OH 1IÈQ7J̏U"OI W̙JH˿OUËJMJ̏VOHVZÐOC˽ODÈDMP˼JDØU̡UIV̛CBOê˿VLIJUIËOI M̂QUS˼NOHI̐Eˍ̜OH-BOH#JBOHWËPDV̔JUI̋L̦DIPU̙JOỊOHCJ̋Oê̖JIJ̏OOBZWËDÈDL̋ IP˼DIUˍˌOHMBJDIPUIËOIQI̔ê̋OONJNWË1IÉOUÓDIM̑DIT̢IÖOIUIËOIUIËOIQI̔ D̟BOHIJÐOD̠VOËZE̤BUSÐOOHIJÐOD̠VC˽Oê̕ê̍YFNYÏUDÈDL̋IP˼DIDI̐OIUSBOH RVZ IP˼DIêÍUÈDê̘OHUI̋OËPê̋OEJ̏ON˼PD̟BUIËOIQI̔ DǿOHOIˍê̍YÈDê̑OIêˍ̝DOỊOH LIP˽OHDÈDIUSPOHDÈDL̋IP˼DIDI̐OIUSBOHTPW̙JOỊOHHÖEJ̎OSBUSPOHUI̤DUJ̎Oê̚JT̔OH LJOIŰYÍI̘JD̟BUIËOIQI̔RVBDÈDUI̚JLȅ 5SPOHCËJUIBNMV̂OUI̠IBJD̟BCV̖JDIJ̌V &NNBOVFM$FSJTF DÙOHUÈDU˼J7J̏O2VZIP˼DIêÙ UȊ *.7 U˼J)Ë/̘J WË'BOOZ2VFSUBNQ UIV̘D5SVOHUÉN%̤CÈPWËOHIJÐOD̠VêÙUȊUIËOI QI̔)̓̕$IÓ.JOI 1"%%* êÍêˍBD̢U̒BU̙JN̘UUIBOHê̘QIÉOUÓDILIÈDRVBUIBNMV̂ONBOH UÐOj-ËNêÙUȊ̛7J̏U/BNå̔JDIJ̋VQIˍˌOHQIÈQWËDÙOHD̞D̟B7J̏U/BNWË1IÈQx

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


˯7J̏U/BN M̂QL̋IP˼DIêÙUȊMËN̘UUSPOHOỊOHCˍ̙DDIJ̋OMˍ̝DD̟BUJ̋OUSÖOIQIÈUUSJ̍O êÙUȊ%ˍ̙JT̤DI̐ê˼PD̟B#BODI˾QIËOIUSVOHˍˌOHå˽OH L̋IP˼DIêÙUȊêˍ̝DM̂QSBT̊YÈD ê̑OIQI˼NWJ UÓOIDI˾U DI̠DONJOHWËê̑OIIˍ̙OHQIÈUUSJ̍OêÙUȊ/HËZOBZ DÈDDIÓOIRVŽO ê̑BQIˍˌOHêBOHD̔H̃OHOÉOHDBPIJ̏VRV˽D̟BDÙOHUÈDM̂QL̋IP˼DIêÙUȊ$ÈDL̋IP˼DI êˍ̝DYÉZE̤OHNBOHUÓOIDIJ̋OMˍ̝DDBPIˌO MJOIIP˼UIˌOUSPOHUI̤DIJ̏O UIÈDIUI̠Dê̇USB MËMËNTBPYÈDê̑OIêˍ̝DDÈDMǡOIW̤DRVBOUS̒OHD˿OˍVUJÐO QI̔JI̝Qêˍ̝DWJ̏DUI̤DIJ̏OHJ̣B DÈDDˌRVBOCBOOHËOIWËUSÐOI̋UMËOÉOHDBPONJOHM̤DRV˽OMâE̤ÈOD̟BDÈDDˌRVBOOIË Oˍ̙Dê̔JW̙JDÈDE̤ÈOê˿VUˍDÙOHå˾UêBJMËN̘UZ̋VU̔DIJ̋OMˍ̝DLIÈDD̟BDÈDDˌRVBODÙOH RVŽOê̔JW̙JDÈDDˌRVBORV˽OMâ êJ̌VRVBOUS̒OHMËMËNTBPẂOê˽NC˽Pêˍ̝DRV̧ê˾U UI̤D UIJMV̂Uê˾UêBJWËDØW̔Oê̍ê˿VUˍDIPDÈDDÙOHUSÖOII˼U˿OHWËUSBOHUIJ̋UC̑7J̏DYÉZE̤OH WËUÓDII̝QU̖OHUI̍DÈDN˼OHMˍ̙JHJBPUIÙOHDÙOHD̘OH̛IBJUIËOIQI̔M̙OoMËHJ˽JQIÈQ ê̍HJ˽JRVZ̋UUIÈDIUI̠DW̌HJBPUIÙOHêJM˼J̛DÈDêÙUȊ7J̏U/BNoDǿOHT̊êØOHN̘UWBJUSÛ RVBOUS̒OHNBOHUÓOIDI˾UDˌD˾Vê̔JW̙JT̤QIÈUUSJ̍OêÙUȊUSPOHNˍ̚JONJNU̙J)ˌOỌB ê̍ C̃UL̑Qêˍ̝DW̙JU̔Dê̘UNJOHUSˍ̛OHêÙUȊ DÈDDˌRVBORV˽OMâêBOHQI˽JHJ˽JRVZ̋UOIJ̌VW˾O ê̌D˾QUIJ̋ULIÈDOIˍQI˽JêBE˼OHIØBOHV̕ODVOHW̌OIË̛ ê̇DCJ̏UOIË̛DØHJÈD˽QIáI̝Q W̙JṄUC̄OHUIVOÎQDIVOH2VÈUSÖOIêÙUȊIØBLIÙOHêˍ̝DLJ̍NTPÈUê˿Zê̟DǿOHMËN̘U Z̋VU̔HØQQI˿OQIÈIP˼JDÈDLIÙOHHJBOWNJOIØBWËM̑DIT̢USVŽOUI̔OH$IVZÐOHJBWËOỊOH OHˍ̚JMËNRV˽OMâQI˽JUÖNêˍ̝DHJ˽JQIÈQê̍HJ˽JRVZ̋UDÈDUIÈDIUI̠DW̌C˽PU̕OWËQIÈUIVZ EJT˽OLJ̋OUSÞDWËEJT˽OêÙUȊ ê̇DCJ̏ƯOỊOHUIËOIQI̔HJËVW̌C˽OT̃DWNJOIØB ê̕OHUI̚J ẂOLIÙOHLÖNIÍNU̔Dê̘QIÈUUSJ̍OD̟BêÙUȊêØ)BJHJ˽OHWJÐODǿOHêÍê̌YV˾UDÈDDÙOHD̞ MËNêÙUȊWËIˍ̙OHTVZOHIǡUIÙOHRVBN̘UU˿NOIÖOCBPRVÈUNBOHUÓOIDI˾UMJÐOOHËOIê̍ giải quyết các thách thức đô thị liên quan tới các vấn đề về lập kế hoạch đô thị, quản lý đất đai, HJBPUIÙOHDÙOHD̘OH OIË̛WËC˽PW̏EJT˽O /HËZI̒DU̖OHUI̍UI̠IBJêˍ̝DC̃Uê˿VC̄OHCËJUIBNMV̂OD̟BDIVZÐOHJBLJOIŰWËYÍI̘J I̒D+FBO.JDIFM8BDITCFSHFS IJ̏OêBOHMËHJ˽OHWJÐOU˼Jå˼JI̒D-JMMFWËMËOHIJÐOD̠VWJÐO UIV̘DêˌOW̑OHIJÐOD̠VI̗OI̝QD̟B*3%%*"- CËJUIBNMV̂OCËOW̌IJ̏OUˍ̝OHQIÉODÈDIWË QIÉOUÈDIW̌LIÙOHHJBOYÍI̘J̛êÙUȊ )J̏OUˍ̝OHQIÉODÈDIWËIṖDQIÉOUÈDILIÙOHHJBOêÙUȊêJDáOHW̙JRVÈUSÖOIQIÈUUSJ̍O êÙUȊU̡ê˿VUI̋L̦MËDI̟ê̌UIˍ̚OHYVZÐOêˍ̝Dê̌D̂Qê̋OUSPOHDÈDOHIJÐOD̠VW̌êÙ UȊ$ÈDIJ̏OUˍ̝OHOËZMËOHV̕OH̔DMPM̃OHW̌T̤̖Oê̑OID̟BYÍI̘JêÙUȊ WËDǿOHUIˍ̚OHMË N̘UUSPOHDÈDN˽OHRVBOUS̒OHUSPOHDÈDDIÓOITÈDIDÙOHW̌OIË̛WËRVZIP˼DIêÙUȊêBOH êˍ̝DUI̤DIJ̏O5VZOIJÐO DIˍBDØê̑OIOHIǡBDǿOHOIˍN̘UDÈDIIJ̍VUI̔OHOI˾UW̌DÈDIJ̏O Uˍ̝OHOËZ W̌UJ̋OUSÖOIÉOU̙JT̤YV˾UIJ̏OD̟BDIÞOHDǿOHOIˍÎVRV˽DØUI̍DØ#ËJUIBN MV̂Oê̇UDÉVI̓JW̌T̤YÈDêÈOHD̟BC˽OUIÉOIBJLIÈJOJ̏NOËZC̄OHDÈDIT̢E̞OHCJ̏OQIÈQ êPMˍ̚OH RVBêØDI̠OHU̓S̄OHŐVDÈDDI̐T̔UI̔OHLÐHØQQI˿ORVBOUS̒OHWËPOỊOHUSBOI MV̂OLIPBI̒DIJ̏OOBZW̌IÖOIUIÈJWËUJ̋OUSÖOIU̖DI̠DW̌LIÙOHHJBOYÍI̘JUIÙOHRVBWJ̏D YÈDê̑OISÜSËOHIJ̏OUˍ̝OHOHIJÐOD̠V UIÖDÈDDI̐T̔êØDǿOHQI˽Jêˍ̝Dê̇UEˍ̙JMNJOHLÓOIUˍ EVZYÍI̘JI̒D7J̏DYÉZE̤OHWËê̒DDÈDDI̐T̔êØMVÙOQI̞UIV̘DWËPDÈDIUI̠DDIÞOHUBT̢ E̞OHUSˍ̙DêØê̍YÈDê̑OIIJ̏OUˍ̝OHOHIJÐOD̠V IÖOIEVOHDÈDOHVZÐOOIÉOWËÎVRV˽DØ UI̍DØD̟BIJ̏OUˍ̝OHêØ5IFPIˍ̙OHêØ DÈDDI̐T̔YÉZE̤OHêˍ̝DT̊LIÙOHQI˽JMËN̘UC̄OH DI̠OHUVZ̏Uê̔JNËDI̐MËN̘UCˍ̙DUSPOHUˍEVZ

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


5IBNMV̂OD̟B*SÒOF4BMFOTPOoIJ̏OêBOHDÙOHUÈDU˼J#BO/HIJÐOD̠VD̟B$ˌRVBO1IÈU USJ̍O1IÈQ"'% U˼JI̘JT̛1BSJToRVBOUÉNê̋ODÈDUIÈDIUI̠DêÙUȊUSPOHUˍˌOHMBJWËW˾Oê̌ RVZIP˼DIMÍOIUI̖å̍IJ̍Vêˍ̝DDÈDUIÈDIUI̠DD̟BT̤UNJOHUSˍ̛OHêÙUȊN˼OIN̊êBOH EJ̎OSB̛DÈDOˍ̙DQIÓB/BN HJ˽OHWJÐORVBOUÉNUSˍ̙DI̋UU̙JT̤QIÉOC̖D̟BUNJOHUSˍ̛OH HJ̣BDÈDWáOHUSÐOUI̋HJ̙J UJ̋QêØ ê̇USBW˾Oê̌W̌ê̑OIOHIǡBj̓êÙUȊ̓xêÉVMËDÈDZ̋VU̔ D˾VUIËOID̟BN̘UêÙUȊ $ÈDêÙUȊLIÈDOIBV̛DÈDOˍ̙DLIÈDOIBVUSÐOUI̋HJ̙JDØUI̍DØ DáOHN̘Uê̑OIOHIǡBIBZLIÙOH 1I˿ODV̔JD̟BUIBNMV̂Oê̌D̂QU̙JDÈDIÖOIUI̠DN̛S̘OH êÙUȊLIÈDOIBVDǿOHOIˍDÈDiNÙIÖOIwêÙUȊLIÈDOIBVUáZUIFPEJ̏ON˼PWËê̇DêJ̍N LJOIŰå̍ê˽NC˽PUIFPL̑QU̔Dê̘UNJOHUSˍ̛OHêÙUȊOIBOIDIØOH D˿OQI˽JDØOHV̕OM̤D UËJDIÓOIêÈOHL̍ OIˍOHLIÙOHQI˽JêÙUȊOËPIJ̏OOBZDǿOHêÈQ̠OHêˍ̝D#ËJUIBNMV̂O EPêØDǿOHHJ̙JUIJ̏VN̘UT̔Iˍ̙OHUJ̋QD̂OW̙JDÈDOHV̕OM̤DUËJDIÓOIWËH̝JâHJ˽JQIÈQ ê̍D˽JUIJ̏OUÖOIUS˼OHIJ̏OOBZ #ËJUIBNMV̂ODV̔JDáOHEP"SOBVE#BOPTUSÖOICËZ UÈDHJ˽IJ̏OêBOHDÙOHUÈDU˼J5SVOHUÉN /HIJÐOD̠V,IPBI̒D2V̔DHJB1IÈQ$/34 ê̕OHUI̚JMËHJÈNê̔DêˌOW̑OHIJÐOD̠VI̗OI̝Q W̌DIVZÐOê̌å̑BMâêÙUȊ $/341BSJT̓1BSJT̓ CËJUIBNMV̂OOËZê̌D̂QU̙JDÈDUIÈDIUI̠DN̙J ê̔JW̙JQIˍˌOHQIÈQNÙIÖOIIØBêÙUȊ $ÈDêÙUȊUIˍ̚OHêˍ̝DDPJMËN̘UȈUI̔OHQI̠DI̝Q D˾VUIËOIOÐOU̡S˾UOIJ̌VUI̤DUI̍ LIÙOHUˍˌOHê̕OH DØUÈDê̘OHUˍˌOHUÈD RVBM˼JḾOOIBVN̘UDÈDIê̘DM̂Q̛OIJ̌VUIBOHê̘ LIÈDOIBV.̗JUI̤DUI̍M˼JQI̞UIV̘DWËPU̡OHUIBOHê̘RVBOTÈƯD˾QDÈOIÉO êØMËOỊOH OHˍ̚JêJC̘ êJYFê˼QIṖDMÈJYFDˌHJ̙Jêˍ̝DDPJMËDÈDUI̤DUI̍IJ̍OOIJÐOD˾VUIËOIOÐOȈ UI̔OH OIˍOHÓUBJOHIǡS̄OH D̘UêÒOHJBPUIÙOHIṖDDÈDUÛBOIËjUIÙOHNJOIxNËUBUI˾ZYV˾U IJ̏OUSPOHDÈDUI̢OHIJ̏N4NBSU$JUJFTM˼JDǿOHMËOỊOHUI̤DUI̍D˾VUIËOIOÐOUIËOIQI̔,IJ OÉOHE˿OUIBOHê̘RVBOTÈUMÐO UBT̊UI˾ZDÈDÛQI̝QDÈOIÉO IJ̏QI̘J EPBOIOHIJ̏Q D̘OH ê̕OHÛQUI̍ WW DǿOHDØUI̍DPJMËUI̤DUI̍US̡VUˍ̝OH$V̔JDáOH ̛D˾QWǡNÙD̟BN˼OHMˍ̙J êÙUȊ UBDǿOHUI˾ZN̗JN̘UUIËOIQI̔T̊MËN̘UUI̤DUI̍ê̘DM̂Q UˍˌOHUÈDW̙JDÈDUI̤DUI̍ LIÈDDǿOHDIÓOIMËDÈDUIËOIQI̔/IˍŴZ T̤ŴOê̘OHD̟BêÙUȊQI̞UIV̘DQI˿OM̙OWËPDˌ DI̋ṲU̖DI̠D USPOHLIJêØ D˾VUSÞDêÙUȊêˍ̝DIÖOIUIËOIOÐOU̡WÙT̔DÈDRVBOȈUˍˌOH UÈDOH˿ǸO4̤UˍˌOHê̕OHSÜS̏Uê̋ON̠DUBDØUI̍TPTÈOIN̘UUIËOIQI̔W̙JDˌUI̍T̔OH DØDáOHN̘UT̔UIV̘DUÓOIDIVOH #̘QIJNUËJMJ̏Vj,IVW̤DQIJDIÓOIUI̠D OHˍ̚JMBPê̘OHUSPOHWáOHYÈNxEËJQIÞUêˍ̝D OIØNUÈDHJ˽ "YFM%FNFOFU 7JODFOU%PVCSÒSFWË+FBO:WFT3JDDJ UI̤DIJ̏OU˼JUIËOIQI̔)̕ $IÓ.JOIONJNêˍ̝DUSÖOIDIJ̋VWËPDV̔JOHËZI̒DU̖OHUI̍UI̠IBJ5̡CBUÎQL̦H˿OêÉZ 7J̏U/BNêÍDØU̔Dê̘UNJOHUSˍ̛OHOIBOIDIØOH7ËQI˿OM̙OOHˍ̚JMBPê̘OHUSPOHDÈDMǡOIW̤D QIJOÙOHê̌VDI̐DØDÈDIP˼Uê̘OHDÙOHWJ̏DOI̓M̉USPOHLIVW̤DQIJDIÓOIUI̠D5VZOIJÐO IJ̏ODIˍBDØN̘Uê̑OIOHIǡBSÜSËOHUI̋OËPMËLIVW̤DQIJDIÓOIUI̠D LIVW̤DOËZDǿOHLIÙOH êˍ̝DUI̡BOÎOD̞UI̍USPOHǑOLJOIŰåJ̌VLJ̏OMËNWJ̏DLIØLINJO OHˍ̚JMBPê̘OHUIV̘D LIVW̤DOËZS˾UE̎C̑U̖OUIˍˌOH,IVW̤DOËZRVBOȈDİUDI̊W̙JUÖOIUS˼OHOHIÒPêÙUȊWË LIÙOHQI˽JMÞDOËPOHˍ̚JMBPê̘OHDǿOHṲOHVZ̏OM̤BDI̒ON̘UT̔OHˍ̚JUIÓDIMËNWJ̏DUSPOH LIVW̤DQIJDIÓOIUI̠DWÖD˽NUI˾ZṲEPWËMJOIIP˼UIˌOTPW̙JDÙOHWJ̏DUSPOHLIVW̤DDIÓOI UI̠D/IˍOHCÐOUSPOHLIVW̤DOËZDØT̤êBE˼OHWËLIÙOHê̕OHOI˾US˾UM̙O êJ̌VOËZê̇USB

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


OIJ̌VW˾Oê̌QI̠DU˼QDIPOIJ̌VUIËOIQI̔êBOHUSPOHRVÈUSÖOIDIVZ̍Oê̖J/NJNOIÉOŴU D̟BC̘QIJNL̍M˼JDÉVDIVZ̏OD̟BI̒ WËDǿOHMËDÉVDIVZ̏ONJOII̒BT̔OHê̘OHDIPUI̤D ŰDV̘DT̔OHD̟BIËOHUSJ̏VOHˍ̚J7J̏U/BNêBOHTJOIT̔OH̛DÈDUIËOIQI̔#̘QIJNê̌D̂Q ê̋ODÈDDI̟ê̌êJ̌VLJ̏OMBPê̘OH M̑DIT̢DV̘Dê̚J RVBOȈW̙JDIÓOIRVŽOWËW̙JUIËOIQI̔ )BJOHËZD̟BQIJÐOU̖OHUI̍êˍ̝DLIÏQM˼JC̄OHCËJU̖OHMV̂OD̟B$IBSMFT(PMECMVN HJÈPTˍˍV UÞ D̘OHUÈDWJÐOOHIJÐOD̠VW̙J7J̏O/HIJÐOD̠V LJ̋OUSÞD RVZIP˼DIêÙUȊWËYÍI̘J*13"64 WË5SVOHUÉN/HIJÐOD̠VåÙOH/BN«$"4& ,IØBI̒Dêˍ̝DUJ̋QO̔JC̄OHDÈDM̙QDIVZÐOê̌LÏPEËJU̡UI̠ONJNOHËZê̋OUI̠IBJOHËZ UIÈOH -̙QDIVZÐOê̌ CËOW̌DÈDj$ÙOHD̞WËQIˍˌOHQIÈQYÉZE̤OHRVZIP˼DIêÙUȊWËMÍOI UI̖x ê̇UN̞DêÓDIUSÖOICËZDIPI̒DWJÐODÈDWÓE̞W̌QIˍˌOHQIÈQWËDÈDCˍ̙DM̂QL̋IP˼DI êÙUȊWËRVZIP˼DIMÍOIUI̖DǿOHOIˍOỊOHDÙOHD̞êˍ̝DDÈDDIVZÐOHJBM̂QL̋IP˼DIRVZ IP˼DIêÙUȊ QMBOOFST T̢E̞OH ,IÙOHHJ̔OHOIˍDÈDM̙QDIVZÐOê̌LIÈD M̙QDIVZÐOê̌ C̃Uê˿VC̄OHIP˼Uê̘OHUIBN RVBOUIËOIQI̔åË-˼U W̙JT̤Iˍ̙OHÉOD̟BIBJDIVZÐOHJBW̌RVZIP˼DIêÙUȊD̟B7J̏U/BN WËPTÈOHUI̠UˍOHËZUIÈOH4̤QIÈUUSJ̍OH˿OêÉZD̟BUIËOIQI̔êÍêˍ̝DM̙QI̒DQIÉO UÓDI ê̕OHUI̚JDǿOHUI˽PMV̂OW̌DÈDUIÈDIUI̠DUSPOHUˍˌOHMBJ.̘UIP˼Uê̘OHLIÈDMËQIÉO UÓDIZ̋VU̔MÍOIUI̖C̄OHDÈDIRVBOTÈUUS̤DRVBOWËQI̓OHW˾O êÉZMËDÈDDÙOHD̞IËOHê˿V D̟BOHˍ̚JMËNRVZIP˼DI5I̠ONJNOHËZUIÈOH M̙QI̒DU˼JQIÛOHI̒D O̘JEVOHD̟BD˽ ngày học là giới thiệu các công cụ và phương pháp phân tích không gian và thực hiện bài tập êÈOIHJÈDÌOêPÈO)̒DWJÐOD̟BM̙QMËNWJ̏DUIFPOIØNê̍HJ˽JRVZ̋UCËJÛQQIÉOUÓDIDÈD Z̋VU̔MÍOIUI̖USÐODˌT̛UˍMJ̏VMËLIÙOH˽OIWËC˽Oê̕oDI̞QLIÙOH˽OID̟B'ÒT .BSPD C˽Oê̕ê̑BIÖOID̟B)̕OH,ÙOH 5SVOH2V̔D WËUIËOIQI̔(SFOPCMF 1IÈQ #ËJÛQUJ̋QUIFP MËQIÉOUÓDIDÈDUIÈDIUI̠DW̌HJBPUIÙOHêJM˼JUIÙOHRVBWJ̏DT̢E̞OHDÈDDÙOHD̞ê̑OIMˍ̝OH UI̔OHLÐ L̋UI̝QW̙JDÈDDÙOHD̞IÖOII̒B C˽Oê̕ 7J̏DT̢E̞OHQI̔JI̝QIBJDÙOHD̞OIˍ ŴZHJÞQYÈDê̑OIêˍ̝DDÈDMV̕OHEJDIVZ̍OU̡OIËê̋OOˌJMËNWJ̏DWËOHˍ̝DM˼JUSPOHN̘U UIËOIQI̔êÙOHEÉOWËSÞUSBêˍ̝DT̤ŴOê̘OHW̌LJOIŰWËOIË̛DǿOHOIˍDÈDOIVD˿VêJ LÒNW̌HJBPUIÙOH WJ̏DMËN OIË̛WËI˼U˿OHoOHIJÐOD̠VUSˍ̚OHI̝QȈUI̔OHYFCVâUOIBOI #35 êBOHêˍ̝DYÉZE̤OHU˼JUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI)̒DWJÐODáOHUI̤DIJ̏OCËJÛQQIÉO UÓDIêÈOIHJÈMÍOIUI̖ UI˽PMV̂OW̌DÈDUIÈDIUI̠DRVZIP˼DI̛OIJ̌VD˾Qê̘WËHJ˽JUSÖOIDIP OỊOHM̤BDI̒ONËNÖOIêˍBSBê̍ê̌YV˾UDIPDÈDHJ˽JQIÈQRVZIP˼DIȈUI̔OHYFCVâU -̙QI̒Dêˍ̝DUJ̋QO̔JW̙JO̘JEVOHê̌D̂Qê̋ODÈDUIÈDIUI̠DW̌YÈDê̑OIUIBOHê̘LIÙOHHJBO LIJUJ̋OIËOIM̂QL̋IP˼DIêÙUȊ CËJÛQT̢E̞OHIBJUSˍ̚OHI̝QNJOII̒BD̟B7J̏U/BNM̤B DI̒OQIˍˌOHQIÈQMV̂Oê̍M̂QRVZIP˼DIDIJ̋OMˍ̝DDIPE̤ÈOåË-˼UN̛S̘OH̛D˾Qê̘LIV W̤DUIÈDIUI̠DRVZIP˼DID̟BN̘ULIVW̤DWFOêÙ)Ë/̘J$V̔JDáOH M̙QDǿOHHJ̙JUIJ̏VDIP I̒DWJÐOT˽OQÌNNBUŜOêÙUȊ EP#BOå̑BQIˍˌOHWËQIÈUUSJ̍OêÙUȊD̟B"'%YÉZE̤OH êÉZMËU̖OHI̝QDÈDDÙOHD̞WËOHV̕OUˍMJ̏Vêˍ̝DDÈDOIËMËNêÙUȊT̢E̞OH$ÙOHD̞OËZ HJÞQUIVUÎQWËê̔JDIJ̋VDÈDQIˍˌOHEJ̏OLIÈDOIBV D˿OUIJ̋UDIPQIÉOUÓDIMÍOIUI̖êÙ UȊQIˍˌOHEJ̏Oê̑BIÖOI UIJÐOOIJÐO NÙJUSˍ̚OHQIˍˌOHEJ̏OOIÉOLÌVYÍI̘JWËLJOIŰ 

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


QIˍˌOHEJ̏OUI̍DI̋WËUËJDIÓOI-̙QI̒DDǿOHIˍ̙OHI̒DWJÐOê̋ODÈDW˾Oê̌D˿OQI˽JHJ˽J RVZ̋ULIJMËNWJ̏DW̙JDÈDDˌRVBOUËJUS̝W̔OOIˍ"'%MJÐORVBOê̋ODÈDUI̟U̞DUËJDIÓOIWË OỊOHI˼ODI̋D̟BDÈDDÙOHD̞êˍ̝DHJ̙JUIJ̏V #J̍VEJ̎ON̘UȈUI̔OHUI̤DW̙JU˾UD˽T̤QI̠DU˼QD̟BOØê̍êPMˍ̚OHêˍ̝DOỊOHUIBZê̖JDØ UI̍Y˽ZSBIṖDê̍YÈDê̑OIêˍ̝DDÈDHJ˽JQIÈQRVZIP˼DIQIáI̝QMËN̘UUSPOHOỊOHUIÈDI UI̠DIJ̏OOBZUSPOHDÈDOHIJÐOD̠VMJÐORVBOê̋OQIˍˌOHQIÈQNÙIÖOIIØBUJOI̒D êÉZMËDI̟ ê̌D̟BM̙QDIVZÐOê̌ W̙JUÐOH̒Jj$ÙOHD̞WËNÙIÖOIIJ̍VWËUINJNEÛT̤ŴOê̘OHLIÙOH HJBOêÙUȊx1IˍˌOHQIÈQNÙIÖOIIØBC̖TVOHDIPDÈDQIˍˌOHQIÈQQIÉOUÓDIUSVŽOUI̔OH HJÞQUIJ̋UL̋êˍ̝DDÈDNÙIÖOIW̙JT̤ŴOê̘OHMËL̋URV˽D̟BDÈDUˍˌOHUÈDRVBM˼JHJ̣BDÈDNÙ IÖOICJ̍VEJ̎OC̄OHUJOI̒DD̟BDÈDUI̤DUI̍D˾VUIËOIOÐOȈUI̔OHD˿OQI˽JM̂QNÙ̓IÖOI DÈD DI̟UI̍ UI̍DI̋ NÙJUSˍ̚OH DÈDIP˼Uê̘OHRVZIP˼DI DI̐OIUSBOH WW 5J̋Q̓êØ DÈDNÙIÖOI OËZêˍ̝DT̢E̞OHê̍MËNCËJÛQUI̤DOHIJ̏Nj̓˽P̓xoT̢E̞OHQIˍˌOHQIÈQNÙQI̓OHoUIFP êØT̤ŴOê̘OHD̟BDÈDZ̋VU̔DØUI̍êˍ̝DOHIJÐOD̠VU̙JU̡OHDIJUJ̋UOI̓OI˾UŐVD˿O USPOH êØLIVZ̋OLIÓDIT̤UˍˌOHUÈDW̙JOHˍ̚JT̢E̞OH.̞DUJÐVê̇USBMËHJÞQI̒DWJÐOMËNRVFOW̙J DÈDQIˍˌOHQIÈQNÙIÖOIIØBUJOI̒D ÈQE̞OHDIPDÈDIJ̏OUˍ̝OHUNJOHUSˍ̛OHêÙUȊ%̤B USÐOOHIJÐOD̠VUSˍ̚OHI̝QW̌RVÈUSÖOIQIÈUUSJ̍ON̘UQI˿OD̟BUIËOIQI̔$˿O5Iˌ ê̕OH C̄OHTÙOH.Ð,ÙOH HJBJêP˼O CËJÛQê̌D̂Qê̋ODÈDO̘JEVOHDÈDLJ̍VNÙIÖOI UNJOHUSˍ̛OHêÙUȊ NÙIÖOIDFMMVMBSBVUPNBU NÙIÖOIWÏDUˌ NÙIÖOIUI̚JHJBOEËJ NÙIÖOI UI̚JHJBOOH̃O DÈDLIÓBD˼OIW̌QIˍˌOHQIÈQMV̂OMJÐORVBOê̋OWJ̏DYÉZE̤OHC̘ẸMJ̏V ê̑B Mâ êÙUȊ YÍI̘J D˿OUIJ̋UDIPN̒JLJ̍VNÙIÖOIIØB ȈUI̔OHUIÙOHUJOê̑BMâ(*4 IÖOI˽OIW̏ UJOI L̋URV˽êJ̌VUSB YÉZE̤OHNÙIÖOIUNJOHUSˍ̛OHêÙUȊC̄OHQI˿OŇN("." UINJNEÛ DÈDNÙIÖOIêØC̄OHQIˍˌOHQIÈQNÙQI̓OHUSÐODˌT̛W˾Oê̌CBOê˿V-̙QI̒Dêˍ̝DDIJB UIËOIONJNOIØN N̗JOIØNC̔OI̒DWJÐOEPN̘UHJ˽OHWJÐOIˍ̙OHÉO DÈDOIØNMËNCËJ ÛQÈQE̞OHê̍ŴOE̞OHIBJUSPOHT̔ONJNNÙIÖOIêˍ̝DHJ̙JUIJ̏VoNÙIÖOIDFMMVMBSBVUPNBU WËNÙIÖOIWÏDUˌêBUÈDU̢oDØT̢E̞OHDÈDẸMJ̏VN̙JWËRVZŨDN̙J.̗JOIØNDØOIJ̏N W̞USÖOICËZM˼JOỊOHHÖêÍI̒D̛IBJOHËZê˿VUJÐO -̙QDIVZÐOê̌ jåÙUȊWËDÈDC˾UCÖOIê̅OHW̌LIÙOHHJBOYÍI̘JLI˽ONJOHUJ̋QD̂OȆDIW̞ DÙOH WJ̏DMËNWËOIË̛xMËN̛S̘OHDIPDI̟ê̌D̟BCËJUIBNMV̂OêÍêˍ̝DUSÖOICËZ̛QIJÐO U̖OHUI̍MJÐORVBOê̋OIJ̏OUˍ̝OHQIÉODÈDIWËQIÉOUÈDILIÙOHHJBOYÍI̘JêÙUȊ-ËNWJ̏D DˍUSÞ UJ̋QD̂OȆDIW̞DÙOH̛êÙUȊMËOỊOHN̔JĈOUÉNUIˍ̚OHUS̤DD̟BOHˍ̚JEÉOêÙUȊ DÈDW˾Oê̌OËZLIÙOHUI̍IJ̍Vêˍ̝DŐVDI̐OIÖON̘UDÈDISJÐOHS̊NËLIÙOHê̇UUSPOHN̔J RVBOȈQI̞UIV̘DḾOOIBVåØDǿOHMËOỊOHMǡOIW̤DE̎Y˽ZSBUÖOIUS˼OHC˾UCÖOIê̅OH ÉOU̙JT̤YV˾UIJ̏OD̟BDÈDIJ̏OUˍ̝OHQIÉODÈDIWËU̡êØM˼JUJ̋QU̞DMËNO˽ZTJOIOỊOHIJ̏O Uˍ̝OHC˾UCÖOIê̅OHN̙J-̙QDIVZÐOê̌OËZÛQUSVOHWËPDI̟ê̌T̤IÖOIUIËOID̟BDÈDIJ̏O Uˍ̝OHC˾UCÖOIê̅OH̛êÙUȊWËDÈDINËDÈDIJ̏OUˍ̝OHOËZHØQQI˿OWËPU˼POÐOEJ̏ON˼P WËD˽OIRVBOêÙUȊ.̞DUJÐVMËHJ̙JUIJ̏VWËTPTÈOIDÈDDÙOHD̞QIˍˌOHQIÈQMV̂OT̢E̞OH̛ DÈDDIVZÐOOHËOILIÈDOIBV OỊOHW˾Oê̌ḢQQI˽J ê̍DI̠OHNJOIT̤UˍˌOHUÈDWËUÓOIQI̠D U˼QD̟BDÈDIJ̏OUˍ̝OHY˽ZSBUSPOHN̘UC̔JD˽OIêÙUȊê̘DOI˾U)̒DWJÐOD̟BM̙QMËNCËJÛQ USÐOOIJ̌VMP˼JUˍMJ̏VLIÈDOIBVoCËJCÈP QI̓OHW˾O ẸMJ̏VUI̔OHLÐ WWoWËCÖOIMV̂OW̌ T̤QIÈUUSJ̍O DPOêˍ̚OHêJWËUÈDê̘OHD̟BDÈDDIÓOITÈDIêÙUȊ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


$ÈDI̒DWJÐODǿOHMËNWJ̏DUIFPOIØNUSPOHTV̔UD˽UV˿OI̒D#ËJÛQOĪNN̞DêÓDIYÉZE̤OH N̘UC˽OHI̓JW̌UÖNIJ̍VDÈDLIÓBD˼OILIÈDOIBVD̟BIJ̏OUˍ̝OHC˾UCÖOIê̅OHC˾UCÖOIê̅OH êˍ̝DCJ̍VIJ̏OOIˍUI̋OËPUSPOHDÈDW˾Oê̌MJÐORVBOê̋OLI˽ONJOHUJ̋QD̂OWJ̏DMËN IP˼U ê̘OHLJOIŰU˼PSBC˾UCÖOIê̅OHOIˍUI̋OËP 7J̏DQIÉOUÓDIUÖOIUS˼OHOIË̛WËUIØJRVFO DˍUSÞDØUI̍HJÞQUÖNIJ̍VWËHJ˽JUIÓDIUJ̋OUSÖOIYV˾UIJ̏OIJ̏OUˍ̝OHQIÉODÈDIWËQIÉOCJ̏U LIÙOHHJBOYÍI̘JOIˍUI̋OËP åÉVMËOỊOHIJ̏OUˍ̝OHC˾UCÖOIê̅OH ê̇DCJ̏UMËC˾UCÖOI ê̅OHW̌LIÙOHHJBO DØMJÐORVBOU̙JLI˽ONJOHUJ̋QD̂ODÈDȆDIW̞DÙOH WËIJ̏OUˍ̝OHC˾UCÖOI ê̅OHêØIÖOIUIËOIOIˍUI̋OËP .̞DUJÐVMËê̍DIPUI˾ZDÈDêJ̌VUSBê̑OIMˍ̝OHHØQQI˿O OIˍUI̋OËPUSPOHWJ̏DMËNTÈOHSÜMPHJDD̟BDÈDDI̟UI̍ HJÞQIJ̍Vêˍ̝DUJ̋OUSÖOIM̤BDI̒OWË OỊOHSËOHCV̘DDØMJÐORVBO HJÞQUBIJ̍Vêˍ̝DT̤ŴOê̘OHD̟BDÈDIJ̏OUˍ̝OHQIÉODÈDIWË DV̔JDáOH MËNSÜD˽NOÎOWËRVBOOJ̏ND̟BDÈDDI̟UI̍W̌IËOIê̘OH IPËOD˽OISJÐOHD̟B N̗JCÐOWËIJ̏OUˍ̝OHQIÉODÈDIOØJDIVOH -̙QDIVZÐOê̌ jåËPU˼PĻUIV̂UêJ̌VUSBêJ̌OEÍ5I̤DUJ̎O N˼OHMˍ̙JWËDIJ̋OMˍ̝DD̟B IP˼Uê̘OHT˽OYV˾USBVWáOHOHP˼JÙxê̇UIBJN̞DUJÐVHJ̙JUIJ̏VDÈDDÙOHD̞WËQIˍˌOHQIÈQ êJ̌VUSBUSPOHOHËOIYÍI̘JLJOIŰWËOIÉOI̒D ÈQE̞OHWËPUI̤Dê̑BRVBCËJÛQêJ̌VUSBLÏP EËJCBOHËZ-̙QI̒DUI̤DIJ̏OêJ̌VUSB̛IBJêJ̍NYÍ-JÐO/HIǡB IVZ̏Oå̠D5S̒OHUIÙO2V˽OH )J̏Q YÍ)J̏Q5I˼OI $I̟ê̌YVZÐOTV̔UD̟BM̙QDIVZÐOê̌OËZMËUI̤DIJ̏OOHIJÐOD̠VTPTÈOIIBJȈUI̔OHT˽O YV˾USBVȈUI̔OHT˽OYV˾UHJBêÖOI DIVZÐODBOIWËCÈOUIÉNDBOIȈUI̔OHUIÉNDBOI̛TÈV USBOHUS˼JM̙OW̙JEJ̏OUÓDIOIJ̌VIFDUB L̋UI̝QW̙JQIˍˌOHUI̠DDBOIUÈDLIÙOHEáOHê˾U)̒D WJÐOD̟BM̙Qêˍ̝DDIJBUIËOIḊQUIV̘DDÈDOIØNOI̓ N̗JOIØNUJ̋QD̂ODI̟ê̌UIFPN̘U USPOHDÈDIˍ̙OHWËDÈDê̑BCËOTBVêÉZ 5˼JYÍ-JÐO/HIǡBUI̤DIJ̏OêJ̌VUSBê̔JW̙JMÍOIê˼P DÙOHOIÉO D̢BIËOHCÈOŴUUˍOÙOH OHIJ̏Q UIËOIWJÐOI̝QUÈDYÍSBVWËIPBBOUPËO ê˿VN̔JUIVNVB̛DI̝ê˿VN̔JD̟BIVZ̏O T̤DBOUIJ̏QWËWBJUSÛD̟BDIÓOIRVŽOê̑BQIˍˌOH̓ US̝D˾Q RV˽OMâ HJÈNTÈU oQI̓OHW˾O DIÓOIRVŽOê̑BQIˍˌOHWËDÈDU̖DI̠DêPËOUI̍LIÈDOIBV 5˼JUIÙO2V˽OH)J̏QêJ̌VUSBW̌LJOIŰI̘HJBêÖOIÛQUSVOHIPËOUPËOWËPUS̕OHSBVUIˍˌOH N˼JoOÙOHEÉOUS̕OHSBV M̑DIT̢HJBêÖOI IPËOD˽OILJOIŰ WW D̢BIËOHŴUUˍOÙOH OHIJ̏Q W̤BSBVRV˽OỊOHOHˍ̚Jê̋OUIVNVBUS̤DUJ̋QU˼JSV̘OHD̟BOÙOHEÉO DÈDI̘C̓ MËNOÙOHê̍DIVZ̍OTBOHMËNȆDIW̞WËDÈDIP˼Uê̘OHLJOIŰLIÈD êJ̌VUSBW̌T̤DBOUIJ̏Q WËWBJUSÛD̟BDIÓOIRVŽOYÍWËUIÙO ,̋URV˽êJ̌VUSBUI̤Dê̑BUJ̋QêØêˍ̝DLIBJUIÈDQIÉOUÓDIW̙JT̤UIBNHJBD̟BU˾UD˽DÈDOIØN ê̍HJÞQI̒DWJÐOMËNRVFOW̙JRVZUSÖOIUÓDIMǿZUIFPU̡OHCˍ̙D

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


CĂĄc láť&#x203A;p chuyĂŞn Ä&#x2018;áť cᝧa khĂła háť?c mĂša hè 2014 cĂł cĂĄc Ä&#x2018;ạc Ä&#x2018;iáť&#x192;m nhĆ° sau: Láť&#x203A;p chuyĂŞn Ä&#x2018;áť

Thang Ä&#x2018;áť&#x2122;/cẼp Ä&#x2018;áť&#x2122; phân tĂ­ch

ChuyĂŞn ngĂ nh

Công c᝼/phưƥng phåp

Khu váťąc, Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039;, hĂ nh lang giao thĂ´ng Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039;

PhĂĄt triáť&#x192;n Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; vĂ quy hoấch, láş­p káşż hoấch Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039;, Ä&#x2018;áť&#x2039;a lĂ˝

Quan sĂĄt tráťąc quan, pháť?ng vẼn, phân tĂ­ch bản Ä&#x2018;áť&#x201C;, phân tĂ­ch lĂŁnh tháť&#x2022;, cĆĄ sáť&#x; dᝯ liáť&#x2021;u tháť&#x2018;ng kĂŞ

-2CĂ´ng c᝼ vĂ mĂ´ hĂŹnh tĂŹm hiáť&#x192;u vĂ  thÄ&#x192;m dò sáťą váş­n Ä&#x2018;áť&#x2122;ng khĂ´ng gian Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039;

Ä?Ă´ tháť&#x2039;

MĂ´ hĂŹnh hĂła, Ä&#x2018;áť&#x2039;a lĂ˝, quy hoấch

MĂ´ hĂŹnh tÄ&#x192;ng trĆ°áť&#x;ng Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039;, phần máť m mĂ´ hĂŹnh hĂła Gama, nghiĂŞn cᝊu trĆ°áť?ng hᝣp

-3Ä?Ă´ tháť&#x2039; vĂ cĂĄc bẼt bĂŹnh Ä&#x2018;áşłng váť khĂ´ng gian-xĂŁ háť&#x2122;i: khả nÄ&#x192;ng tiáşżp cáş­n váť&#x203A;i dáť&#x2039;ch v᝼ cĂ´ng, viáť&#x2021;c lĂ m vĂ  nhĂ  áť&#x;

VÄŠ mĂ´ vĂ trung mĂ´, phĆ°áť?ng, Ä&#x2018;iáť u tra háť&#x2122; gia Ä&#x2018;ĂŹnh

XĂŁ háť&#x2122;i háť?c, kinh táşż, Ä&#x2018;áť&#x2039;a lĂ˝

Phân tĂ­ch cháť&#x2030; sáť&#x2018;, phân tĂ­ch váť khĂ´ng gian-xĂŁ háť&#x2122;i, nghiĂŞn cᝊu trĆ°áť?ng hᝣp, cĆĄ sáť&#x; dᝯ liáť&#x2021;u tháť&#x2018;ng kĂŞ, bảng háť?i

Nhân háť?c-xĂŁ háť&#x2122;i, kinh táşżxĂŁ háť&#x2122;i, láť&#x2039;ch sáť­

Kinh táşż-xĂŁ háť&#x2122;i, pháť?ng vẼn Ä&#x2018;áť&#x2039;nh tĂ­nh, tiáť&#x192;u sáť­

-1CĂ´ng c᝼ vĂ phĆ°ĆĄng phĂĄp xây dáťąng quy hoấch Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; vĂ  lĂŁnh tháť&#x2022;

-4Ä?Ă o tấo váť káťš thuáş­t Ä&#x2018;iáť u tra Ä&#x2018;iáť n dĂŁ. Tháťąc tiáť&#x2026;n, mấng lĆ°áť&#x203A;i vĂ  chiáşżn lưᝣc cᝧa hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng xản xuẼt rau áť&#x; vĂšng ngoấi Ă´

Ä?áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng: xĂŁ, thĂ´n. Ä?ĆĄn váť&#x2039; phân tĂ­ch: Ä&#x2018;iáť u tra háť&#x2122; gia Ä&#x2018;ĂŹnh vĂ cĂĄ nhân

#Ě&#x201D;OMĚ&#x2122;QDIVZĂ?OĂŞĚ&#x152;ĂŞË?Ě?DYĂ&#x2030;ZE̤OHIË?Ě&#x2122;OHUĚ&#x2122;JIĚ&#x2019;DWJĂ?OUIVĚ&#x2DC;DDĂ&#x2C6;DDIVZĂ?OOHĂ&#x2039;OIOHIJĂ?ODĚ V LIĂ&#x2C6;DOIBV WĚ&#x2122;JNĚ&#x17E;DUJĂ?VË?VUJĂ?OHJĂ&#x17E;QDIPUËžUDË˝DĂ&#x2C6;DIĚ&#x2019;DWJĂ?ODĂ&#x2DC;UIĚ?WĚ&#x201A;OEĚ&#x17E;OHĂŞË?Ě?DDĂ&#x2C6;DQIË?Ë&#x152;OH QIĂ&#x2C6;QUJĚ&#x2039;QDĚ&#x201A;OWĂ&#x2039;DĂ&#x2122;OHDĚ&#x17E;OHIJĂ?ODĚ VNĚ&#x203A;OIËžU.POHNVĚ&#x201D;OUĚ&#x2013;DIĚ DDĂ&#x2C6;DMĚ&#x2122;QDIVZĂ?OĂŞĚ&#x152;ĂŞB OHĂ&#x2039;OIWĂ&#x2039;MJĂ?OOHĂ&#x2039;OIOĂ&#x2039;ZĂŞĂ?ĂŞËźUĂŞË?Ě?DLĚ&#x2039;URVË˝UIĚ?IJĚ?ORVBCĂ&#x2039;JUIVIPËźDIUĚ&#x2013;OHLĚ&#x2039;UDĚ&#x;BNĚ&#x2014;JMĚ&#x2122;Q ĂŞË?Ě?DUSĂ&#x2013;OICĂ&#x2039;ZWĂ&#x2039;POHĂ&#x2039;ZDVĚ&#x201D;JDĂĄOHDĚ&#x;BLIĂ&#x2DC;BIĚ&#x2019;D UIĚ CBOHĂ&#x2039;ZUIĂ&#x2C6;OH.Ě&#x2DC;UUIĂ&#x2122;OHMĚ?DĚ&#x;BUËžU DË˝DĂ&#x2C6;DLIĂ&#x2DC;BIĚ&#x2019;DNĂĄBIĂ&#x2019;MĂ&#x2039;QIËżOUSBPDIĚ OHDIĚ?UIBNHJBLIĂ&#x2DC;BIĚ&#x2019;DDIPDĂ&#x2C6;DIĚ&#x2019;DWJĂ?ODĂ&#x2DC;DIĚŁLâ ĂŞËźJEJĚ?ODĚ&#x;B7JĚ?O)Ă&#x2039;OMĂ&#x2030;N,IPBIĚ&#x2019;DYĂ?IĚ&#x2DC;J7JĚ?U/BN $Ë&#x152;RVBO1IĂ&#x2C6;UUSJĚ?O1IĂ&#x2C6;Q"'% 7JĚ?O/HIJĂ?O DĚ V1IĂ&#x2C6;UUSJĚ?O1IĂ&#x2C6;Q*3% 7JĚ?O7JĚ&#x17D;OĂŞĂ&#x2122;OH#Ă&#x2C6;D$Ě&#x2013;²'&0WĂ&#x2039;USË?Ě&#x161;OHĂĽËźJIĚ&#x2019;D/BOUFT

Ä?ạc Ä&#x2018;iáť&#x192;m cᝧa háť?c viĂŞn /Ç&#x160;N UĚŚMĚ?DIĚ&#x2019;OIĚ&#x2019;DWJĂ?OSËžUDBPWĂ&#x2013;CBOUĚ&#x2013;DIĚ DOIĚ&#x201A;OĂŞË?Ě?DUĚ&#x2122;JĂŞÇ&#x160;OHLâĂŞÇ&#x160;OHLâ ĂŞĂ?ĂŞË?Ě?DDIĚ&#x2019;O CBPHĚ&#x2022;NDË˝DĂ&#x2C6;DIĚ&#x2019;DWJĂ?OĂŞÇ&#x160;OHLâE̤UIĂ&#x201C;OI TĚ&#x201D;MË?Ě?OHIĚ&#x2019;DWJĂ?OE̤UIĂ&#x201C;OIDBPIË&#x152;O TPÍ&#x192;WĚ&#x2122;JOÇ&#x160;NUSË?Ě&#x2122;D7JĚ?DDIĚ&#x2019;OMĚ&#x2019;DLIĚ&#x192;ULIFOIË?WĚ&#x201A;ZMĂ&#x2039;DËżOUIJĚ&#x2039;UĂŞĚ?ĂŞË˝NCË˝PNĚ DĂŞĚ&#x2DC;UË?Ë&#x152;OHUĂ&#x2C6;DHJĚŁB DĂ&#x2C6;DIĚ&#x2019;DWJĂ?ODÇżOHOIË?IJĚ?VRVË˝DĚ&#x;BQIË?Ë&#x152;OHQIĂ&#x2C6;QTË?QIËźNĂ&#x2C6;QEĚ&#x17E;OHDIPDĂ&#x2C6;DMĚ&#x2122;QDIVZĂ?OÍ&#x192;ĂŞĚ&#x152; 5Ě&#x2013;OHDĚ&#x2DC;OHDĂ&#x2DC;LIPË˝OHIË&#x152;OOHË?Ě&#x161;JUIBNE̤WĂ&#x2039;PIBJOHĂ&#x2039;ZIĚ&#x2019;DUĚ&#x2013;OHUIĚ?UËźJUSË?Ě&#x161;OHĂĽËźJIĚ&#x2019;D ĂĽĂ&#x2039;Í&#x192;-ËźU2VBQIJĚ&#x2039;VĂŞÇ&#x160;OHLâ DIĂ&#x17E;OHUĂ&#x2122;JOIĚ&#x201A;OUIËžZIĚ&#x2019;DWJĂ?ODĚ&#x;BLIĂ&#x2DC;BIĚ&#x2019;DDĂ&#x2DC;DĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2021;DĂŞJĚ?NOIË?Í&#x192;TBV IĚ&#x2019;DWJĂ?OOĚŁDIJĚ&#x2039;NĂŞBTĚ&#x201D;Í&#x192;UĚ&#x2013;OHTĚ&#x201D;IĚ&#x2019;DWJĂ?O ĂŞĚ&#x2DC;UVĚ&#x2013;JUVĚ&#x2013;JUĚĄUVĚ&#x2013;J UVĚ&#x2013;JUĚĄUVĚ&#x2013;J UVĚ&#x2013;JUĚĄUVĚ&#x2013;JWĂ&#x2039;IË&#x152;O Í&#x192;UVĚ&#x2013;J

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[ ]


 USÖOIê̘WËDÙOHWJ̏DêBE˼OHUI˼DTǡ HJ˽OHWJÐOUI˼DTǡ UI˼DTǡWËQIÈUUSJ̍O OHIJÐOD̠VTJOI OHIJÐOD̠VTJOIUJ̋OTǡHJ˽OHWJÐO OHIJÐOD̠VWJÐO OHIJÐOD̠VWJÐOHJ˽OHWJÐO DÈOC̘E̤ÈO phát triển; êBOHËOIYÍI̘JI̒D OIÉOI̒DWËOIÉOI̒DYÍI̘J LJOIŰ UËJDIÓOI UI̔OHLÐUPÈO EÉOT̔ ê̑BMâ T̢I̒D LIPBI̒DDIÓOIUS̑ RV˽OMâRVZIP˼DIêÙUȊ LIPBI̒DQIÈQMâ UJOI̒D I̒DWJÐODI̟Z̋VUIV̘DDÈDU̐OI UIËOIQI̔QIÓB/BN5IËOIQI̔)̕$IÓ.JOI $˿O5Iˌ "O (JBOH #ÖOI%ˍˌOHUJ̋QêØMË)Ë/̘J åË-˼U åË/̆OH 5IÈJ/HVZÐO I̒DWJÐOU̡DÈDOˍ̙DUSPOHLIVW̤D$BNQVDIJB -ËP I̒DWJÐOE̤UIÓOID̟B7J̏U/BN2V̧ê˿VUˍQIÈUUSJ̍O$˿O5Iˌ 5SVOHUÉN%̤CÈPWËOHIJÐO D̠VêÙUȊUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI 1"%%*  DØT̤UIBNHJBD̟BOIJ̌VDˌRVBO t 7J̏U/BN)̒DWJ̏O,IPBI̒DYÍI̘J å˼JI̒D)Ë/̘J å˼JI̒D4ˍQI˼N)Ë/̘J å˼JI̒D#ÈDI LIPB)Ë/̘J å˼JI̒D5I̟ZM̝J 7J̏O/HIJÐOD̠VåÙOH/BN« å˼JI̒D/HP˼JUIˍˌOH 7J̏O 9ÍI̘JI̒D 5SVOHUÉN1IÉOUÓDIE̤CÈP 5SVOHUÉN7̏UJOIRV̔DHJB7J̏U/BN å˼JI̒D,JOI ŰWËRV˽OMâ5IÈJ/HVZÐO 4̛7NJOIØB5I̍UIBPWË%VM̑DI-ËP$BJ *OUFSOBUJPOBM$FOUFSGPS "EWBODFE3FTFBSDIPO(MPCBM$IBOHFT 7J̏O,IPBI̒D9ÍI̘JWáOH5SVOH#̘ 7J̏O,IPBI̒D 9ÍI̘JWáOH5ÉZ/HVZÐO ,IPB-V̂Uoå˼JI̒D)V̋ å˼JI̒DåË/̆OH 7J̏O/HIJÐOD̠VQIÈU USJ̍OLJOIŰåË/̆OH å˼JI̒DåË-˼U å˼JI̒D,IPBI̒D9ÍI̘JWË/IÉOWNJOUIËOIQI̔)̕$IÓ .JOI 7J̏O/HIJÐOD̠VQIÈUUSJ̍O51)̕$IÓ.JOI å˼JI̒D,JOIŰUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI å˼J I̒D5ËJOHVZÐONÙJUSˍ̚OH 7J̏O,IPBI̒D9ÍI̘JWáOH/BN#̘ å˼JI̒D)PB4FO å˼JI̒D.̛ 51)̕$IÓ.JOI 5SVOHUÉNOHIJÐOD̠VêÙUȊWËQIÈUUSJ̍O $&'63% UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI å˼JI̒D7J̏Uå̠D 5SVOHUÉN%̤CÈPWËOHIJÐOD̠VêÙUȊUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI 1"%%* 7J̏OOHIJÐOD̠VQIÈUUSJ̍OUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI å˼JI̒D"O(JBOH å˼JI̒D$˿O5Iˌ å˼J I̒D#ÖOI%ˍˌOH 2V̧å˿VUˍQIÈUUSJ̍O$˿O5Iˌ ,IÈOI)ÛBWË-ËP$BJ t $BNQVDIJB7J̏O$ÙOHOHȈ å˼JI̒D-V̂UWËLIPBI̒DLJOIŰIPËOHHJB$BNQVDIJB DÈD DIˍˌOHUSÖOIUI˼DTǡHJ˽OHE˼ZC̄OHUJ̋OH1IÈQU˼J)Ë/̘J t -ËP#̘5ˍQIÈQ $V̔JDáOH LIJWJ̋UOỊOHM̚JN̛ê˿VOËZ DIÞOHUÙJWVJN̡OHUIÙOHCÈPU̙Jê̘DHJ˽RVZ̋Uê̑OI N̛S̘OHN˼OHMˍ̙Jê̔JUÈDW̙JT̤UIBNHJBD̟Bj(MPCBM%FWFMPQNFOU/FUXPSLx (%/ DIPDÈD LIØBI̒D RVBêØ UJ̋QU̞DN̛S̘OHQI˼NWJD̟BLIØBI̒DTBOHIBJOˍ̙D$BNQVDIJB WË-ËPDǿOHOIˍTBOH.ZBONBSWË.BEBHBTDBSLIØBI̒DNáBIÒM˿OUI̠DIÓOT̊êˍ̝DU̖DI̠D U˼JUSˍ̚OHå˼JI̒D%VZ5ÉO UIËOIQI̔åË/̆OHW̙JDI̟ê̌j$ÈDUIÈDIUI̠DDIVOHUSPOHQIÈU USJ̍OD̟BLIVW̤D"4&"/x Stéphane Lagrée 1I̞USÈDI7NJOQIÛOHêJ̌VQI̔JI̝QUÈD W̙J$̘OHê̕OH1IÈQOḤ

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


-̚JDÈNˌO )̝QUÈDWËMJÐOL̋UHJ̣BDÈDDˌRVBOLIÈDOIBVUIÙOHRVBN̘U5I̓BUIV̂Oê̔JUÈDLâL̋UDIP HJBJêP˼OC̔O̓ONJNRVBêÍNBOHê̋ODIP,IØBI̒DNáBIÒ5BNå˽PN̘UVZUÓOLIÙOHDI̐E̡OH M˼J̛U˿NLIVW̤DåÙOH/BN«NËDÛOWˍˌOYBIˌOỌB$IÞOHUÙJYJOD˽NˌODÈDDˌRVBOêÍ êØOHHØQWËPL̋URV˽DIVOHOËZ7J̏O)ËOMÉN,IPBI̒DYÍI̘J7J̏U/BN $ˌRVBO1IÈUUSJ̍O 1IÈQ"'%o#BO/HIJÐOD̠V 7J̏O7J̎OêÙOH#ÈD$̖1IÈQ²'&0 7J̏O/HIJÐOD̠V1IÈUUSJ̍O1IÈQ *3%̓o#BODÈD$IˍˌOHUSÖOIOHIJÐOD̠VWËêËPU˼PQIÓB/BN USˍ̚OHå˼JI̒D/BOUFTWË$ˌRVBO å˼JI̒D1IÈQOḤ"6' ˒OQÌNRVâW̑êBOHD˿NUSÐOUBZêˍ̝DIPËOUIËOIUIÙOHRVBT̤H̢JH̃ND̟B(VJMMBVNFEF 4BJOU1IBMMF #BO)̗US̝RV˽OMâUSJUI̠DD̟B$ˌRVBO1IÈUUSJ̍O1IÈQ"'%$IÞOHUÙJYJOD˽NˌO W̌OỊOHUSBPê̖JS˾UIJ̏VRV˽USPOHUI̚JHJBORVB $IÞOHUÙJCËZU̓T̤CJ̋UˌODIÉOUIËOIU̙JDÈDHJ˽OHWJÐOêÍUIBNHJB,IØBI̒DNáBIÒ5BNå˽P OỊOHOHˍ̚JêÍNBOHê̋ODI˾UMˍ̝OHLIPBI̒DWËTˍQI˼NS˾UDBP LIÙOHDI̐US̤DUJ̋QU˼JLIØB I̒DNËDÛOD˽USPOHDÙOHUÈDU̖DI̠DWËRV˽OHCÈDIPLIØBI̒DåØMËDÈDHJ˽OHWJÐO"SOBVE #BOPT 1BTDBM#PVSEFBVY .BJ-JOI$BN &NNBOVFM$FSJTF "YFM%FNFOFU "MFYJT%SPHPVM #FOPJU (BVEPV $IBSMFT(PMECMVN 2VBOH/HIJ)VȅOI %BOJFMMF-BCCÏ $ISJTUJOF-BSPVTTF 1JFSSF:WFT -F.FVS $MÏNFOU.VTJM 9BWJFS0VEJO &NNBOVFM1BOOJFS 1IJMJQQF1BQJO (XFOO1VMMJBU 'BOOZ 2VFSUBNQ .JSFJMMF3B[BöOESBLPUP 'SBOÎPJT3PVCBVE *SÒOF4BMFOTPO 0MJWJFS5FTTJFS 5SˍˌOH$IÓ 2VBOH 5SˍˌOH)PËOH5SˍˌOH 7Üå̠D¬OWË+FBO.JDIFM8BDITCFSHFS $ÙOHWJ̏DHIJWËH̜CNJOHQI̞DW̞DIPYV˾UC˽O˾OQÌNOËZS˾UU̐N̐WËN˾UOIJ̌VUI̚JHJBO $IÞOHUÙJYJOD˽NˌODÙOHT̠DWËDI˾UMˍ̝OHDÙOHWJ̏DD̟BDÈDCÈPDÈPWJÐO-ÏOB,ÏSBWFDU˼J M̙QDIVZÐOê̌ U̔UOHIJ̏Qå˼JI̒D3FOOFT**WË7J̏O%JT˽OWáOH*31" .BSJF'MPSJOF5IJFòSZ U˼JM̙QDIVZÐOê̌ å˼JI̒D)Ë/̘J 1JFSSF#VTTJÒSFU˼JM̙QDIVZÐOê̌ OHIJÐOD̠VTJOIW̌RVZ IP˼DI å˼JI̒D.POUSÏBM 1JFSSF.PSÒSFU˼JM̙QDIVZÐOê̌ U̔UOHIJ̏QD̢OIÉOW̌OIÉOI̒DYÍ I̘J å˼JI̒D4USBTCPVSH $IÞOHUÙJH̢JM̚JD˽NˌOU̙Jê̘JOHǿCJÐO QIJÐOȆDIêÍUI̤DIJ̏ODÙOHWJ̏DȆDIUIV̂UDIP LIØBI̒D5S˿O5Ȋ1IˍˌOH5I˽P ,J̌V5Ȋ5IVâ2VȅOI å˼JI̒D)Ë/̘J-Ð5IBOI.BJ #̘ /HP˼JHJBP7J̏U/BN/HVZ̎O5Ȋ5VZ̋U-BO å˼JT̠RVÈO1IÈQU˼J7J̏U/BN̓/HÙ)̕OH-BO å˼J I̒D,JOIŰRV̔DEÉO-ˍˌOH5Ȋ.BJ5SÉN 1IJÐOȆDIWJÐO%BWJE4NJUIWË.BSZ(MÏNPU QIJÐO ȆDIê̘DM̂Q $V̔JDáOH DIÞOHUÙJYJODIÉOUIËOID˽NˌO˳ZCBO/IÉOEÉOU̐OI-ÉNå̕OHWË#BOHJÈNIJ̏V USˍ̚OHå˼JI̒DåË-˼U ÙOH/HVZ̎Oå̠D)ÛB )J̏VUSˍ̛OHOIËUSˍ̚OH ÙOH/HVZ̎OåÖOI)˽P ÙOH/HVZ̎O%VZ.̂V ÙOH.BJ9VÉO5SVOH 1IØ)J̏VUSˍ̛OHOIËUSˍ̚OH êÍU˼PêJ̌VLJ̏OêØO UJ̋Q HØQQI˿OM̙OU˼POÐOUIËOIDÙOHD̟BLIØBI̒D GS. TS. ĐỖ Hoài Nam $I̟ȖDI)̘Jê̕OH Học viện Khoa học xã hội

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


%JĚ&#x17D;OWÇ&#x160;OLIBJNËźD (454ĂĽĚ&#x2014;)PĂ&#x2039;J/BN Chᝧ táť&#x2039;ch Háť&#x2122;i Ä&#x2018;áť&#x201C;ng Háť?c viáť&#x2021;n Khoa háť?c xĂŁ háť&#x2122;i Viáť&#x2021;n HĂ n lâm Khoa háť?c xĂŁ háť&#x2122;i Viáť&#x2021;t Nam 3Ă?NJ(FOFWFZ GiĂĄm Ä&#x2018;áť&#x2018;c CĆĄ quan PhĂĄt triáť&#x192;n PhĂĄp - AFD Viáť&#x2021;t Nam 0MJWJFS5FTTJFS TrĆ°áť&#x;ng Ä&#x2018;ấi diáť&#x2021;n Viáť&#x2021;n Viáť&#x2026;n Ä&#x2018;Ă´ng BĂĄc Cáť&#x2022; PhĂĄp - Ă&#x2030;FEO tấi Viáť&#x2021;t Nam +FBO1BTDBM5PSSĂ?UPO TrĆ°áť&#x;ng Ä&#x2018;ấi diáť&#x2021;n Viáť&#x2021;n NghiĂŞn cᝊu PhĂĄt triáť&#x192;n - IRD tấi Viáť&#x2021;t Nam :WFT1FSSBVEFBV GiĂĄm Ä&#x2018;áť&#x2018;c Viáť&#x2021;n Kinh táşż-Quản lĂ˝ â&#x20AC;&#x201C; IAE, Ph᝼ trĂĄch dáťą ĂĄn hᝣp tĂĄc váť&#x203A;i Viáť&#x2021;t Nam vĂ  cĂĄc nĆ°áť&#x203A;c Ä?Ă´ng Nam Ă , Ä?ấi háť?c Nantes $MBVEF&NNBOVFM-FSPZ TrĆ°áť&#x;ng Ä&#x2018;ấi diáť&#x2021;n CĆĄ quan Ä?ấi háť?c PhĂĄp ngᝯ - AUF

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[ ]


%J̎OWNJOLIBJN˼D

(454å̗)PËJ/BN Chủ tịch Hội đồng Học viện Khoa học xã hội Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Kính thưa Quý vị, 5IBZ ṄU )̒D WJ̏O ,IPB I̒D YÍ I̘J UIV̘D 7J̏O)ËOMÉN,IPBI̒DYÍI̘J7J̏U/BN UÙJ YJOH̢JM̚JDIËPUSÉOUS̒OHê̋OMÍOIê˼På˼J I̒DåË-˼U DÈDÙOH(JÈNê̔DWË5Sˍ̛OHê˼J EJ̏OD̟BDÈDDˌRVBOOHIJÐOD̠V DÈDUSˍ̚OH ê˼JI̒DWËDÈDOIËUËJUS̝D̟B1IÈQ 9JOOIJ̏UMJ̏UDIËPN̡OHU˾UD˽DÈDHJ˽OHWJÐO WË I̒D WJÐO UIBN E̤ ,IØB I̒D NáB IÒ W̌ ,IPBI̒DYÍI̘JONJN åÉZMËM˿OUI̠UÈNLIPÈI̒DNáBIÒW̌,IPB I̒D YÍ I̘J êˍ̝D U̖ DI̠D UIˍ̚OH OJÐO WË MË M˿OUI̠IBJêˍ̝DU̖DI̠DU˼Jå˼JI̒DåË-˼U N̘UUSVOHUÉNêËPU˼POHV̕OOIÉOM̤DDI˾U Mˍ̝OHDBPD̟BWáOH5ÉZ/HVZÐO 7J̏U/BN 5S˽JRVBDÈDONJNMJÐOUJ̋Q LIØBI̒DNáB IÒ5BN å˽P êÍ LI̅OH ê̑OI êˍ̝D UIˍˌOH IJ̏V UI̍ IJ̏O ê̅OH D˾Q W̌ DI˾U Mˍ̝OH HJ˽OH E˼Z WË NÙ IÖOI U̖ DI̠D )J̏O U˼J chúng ta có thể tự hào nói rằng, khoá học MË êJ̍N ÏO NáB IÒ I˾Q ÉO UIV IÞU T̤ RVBO UÉN D̟B OHËZ DËOH OIJ̌V OỊOH OIËOHIJÐOD̠VWËOIËLIPBI̒DUS̉USÐO N̒JNJ̌Oê˾UOˍ̙D7J̏U/BNWËDÈDRV̔D HJBåÙOH/BN«2VBêØ N˼OHMˍ̙JD̘OH UÈDD̟BDÈDOIËOHIJÐOD̠VUSPOHLIVW̤D OHËZDËOHêˍ̝DN̛S̘OH

Với thiện chí tiếp tục phát triển khóa học, )̒DWJ̏O,IPBI̒DYÍI̘JUIV̘D7J̏O)ËOMÉN ,IPBI̒D9ÍI̘J7J̏U/BNWËDÈDê̔JUÈD1IÈQ USVŽOUI̔OHêÍLâL̋U5IP˽UIV̂Oê̔JUÈDN̙J DIP HJBJ êP˼O IBJ ONJN 5˼J CV̖J LIBJHJ˽OHOËZ UÙJYJOH̢JM̚JD˽NˌOTÉVT̃D tới Cơ quan Phát triển Pháp AFD, Viện Nghiên D̠V1IÈUUSJ̍O1IÈQ*3% 7J̏O7J̎OêÙOH#ÈD $̖&'&0WËå˼JI̒D/BOUFTWÖT̤UJOUˍ̛OHWË ̟OHI̘NËDÈDC˼OEËOIDIPDIÞOHUÙJ 5ÙJDǿOHH̢JM̚JD˽NˌOê̇DCJ̏UU̙J$ˌRVBO å˼J I̒D 1IÈQ OḤ "6' 7NJO QIÛOH $IÉV « 5IÈJ #ÖOI %ˍˌOH ,IÙOH DI̐ ê̕OH IËOI DáOH DIÞOH UÙJ OHBZ U̡ OỊOH LIPÈ I̒D ê˿VUJÐONËWËPUIÈOHONJN "6'êÍ LâUIP˽UIV̂OI̝QUÈDW̙J7J̏O)ËOMÉN,IPB I̒DYÍI̘J7J̏U/BNê̍USJ̍OLIBJUI̤DIJ̏O E̤ÈOj)̗US̝OÉOHDBPONJOHM̤DOHIJÐOD̠V USPOHMǡOIW̤D,IPBI̒DYÍI̘JWËOIÉOWNJOx %̤ÈOI̝QUÈDOËZDØUI̚JI˼OC̔OONJN U̡ ONJNê̋O USPOHêØ,IPÈI̒DNáB IÒ MË I̝Q QI˿O êËP U˼P RVBO US̒OH OI˾U 5SPOHLIVÙOLI̖OËZ T̊DØOIJ̌VIˌOỌB những cơ hội cho các học viên đến từ các RV̔DHJBUSPOHLIVW̤DUIBNE̤LIPÈI̒D Kính thưa Quý vị, ,IØB I̒D M˿O UI̠ UÈN ONJN OBZ NBOH DI̟ ê̌1IÈUUSJ̍OêÙUȊČOẈOH UJ̋QD̂OEˍ̙J

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


các góc độ phương pháp luận, liên ngành và UI̤DUJ̎O

SBDÛODØT̤UIBNHJBDÈDI̒DWJÐOê̋OU̡-ËP WË$BNQVDIJB

$ØT̠DIÞUN˼OIN̊W̌DˌI̘JWJ̏DMËN DÈD ȆDIW̞ZŰ WNJOIPÈWËHJÈPE̞D DÈDUIËOI QI̔M̙OWËDÈDLIVêÙUȊM̙OOHËZDËOHMËN HJB UNJOH EÛOH OHˍ̚J EJ Dˍ U̡ OÙOH UIÙO SB UIËOI UȊ ,̍ U̡ ONJN êÍ DØ IˌO EÉO T̔ UI̋ HJ̙J TJOI T̔OH ̛ DÈD êÙ UȊ YV Iˍ̙OH OËZ T̊ DÛO UNJOH USPOH OỊOH UÎQ OJÐO T̃Q U̙J 4̤ QIÈU USJ̍O êÙ UȊ êBOH EJ̎O SBê̇DCJ̏UN˼OIN̛̊DÈDOˍ̙DêBOHQIÈU USJ̍O5VZOIJÐO DáOHW̙JêØ DI˾UMˍ̝OHT̔OH D̟BOHˍ̚JEÉOêÙUȊWËOỊOHW˾Oê̌W̌NÙJ USˍ̚OHêBOHê̇USBDIPDÈDDÈDOIËRV˽OMâ WËIP˼DIê̑OIDIÓOITÈDIOIJ̌VLIØLINJOWË UIÈDIUI̠DN̙J

$IÞOH UÙJ DǿOH êÈOI HJÈ DBP T̤ UIBN HJB D̟BDÈDOIËLIPBI̒DDØVZUÓOê̋OU̡1IÈQ $BOBEB WË /PVWFMMF$BMÏEPOJF /ỊOH USJ UI̠D WË LJOI OHIJ̏N D̟B DÈD HJ˽OH WJÐO ê̋O U̡ DÈD Oˍ̙D USÐO UI̋ HJ̙J T̊ HJÞQ N̛ SB OỊOH Iˍ̙OH UJ̋Q D̂O N̙J NBOH UÓOI phương pháp luận và liên ngành, có thể ứng E̞OH LIÙOH OỊOH USPOH MǡOI W̤D OHIJÐO D̠V HJ˽OHE˼ZNËDÛOUSPOHDÙOHUÈDIP˼DI ê̑OIDIÓOITÈDI

5̡ IˌO ONJN US̛ M˼J êÉZ ǑO LJOI Ű7J̏U /BNê˼Uêˍ̝DT̤UNJOHUSˍ̛OHN˼OIN̊ RVB êØ êÍ LÏP UIFP T̤ QIÈU USJ̍O OIBOI DIØOH D̟BOIJ̌VêÙUȊN̙J ê̇DCJ̏UMË̛UIËOIQI̔ )̕$IÓ.JOI )Ë/̘J åË/̆OH5ÖNIJ̍V I̒D ÛQ WË UIBN LI˽P LJOI OHIJ̏N RV̔D Ű W̌ QIÈUUSJ̍OWËRV˽OMâêÙUȊD̟BOIJ̌VOˍ̙D USÐO UI̋ HJ̙J USPOH C̔J D˽OI QIÈU USJ̍O IJ̏O ê˼JMËWJ̏DMËNS˾UD˿OUIJ̋UDIP7J̏U/BNåØ MË Mâ EP NË )̘J ê̕OH LIPB I̒D D̟B %̤ ÈO ,IPÈI̒DNáBIÒêÍRVZ̋Uê̑OIM˾ZDI̟ê̌ US̒OHUÉNDIPLIPÈI̒DONJNOBZMË1IÈUUSJ̍O êÙUȊČOẈOH 5IBNHJBLIØBI̒DONJNOBZDØIˌOI̒D viên đến từ các viện nghiên cứu, trường đại I̒D DÈD4̛ #BO /HËOID̟B7J̏U/BN/HPËJ

å̍L̋UUIÞDCËJQIÈUCJ̍V UIBZṄU)̒DWJ̏O ,IPBI̒DYÍI̘JUSÐODˍˌOHW̑$I̟ȖDI)̘J ê̕OH)̒DWJ̏O UÙJYJOUSÉOUS̒OHD˽NˌO˳Z CBOOIÉOEÉOU̐OI-ÉNå̕OH 4̛/HP˼JW̞ U̐OI-ÉNå̕OH ˳ZCBOOIÉOEÉOIVZ̏Oå̠D 5S̒OH å˼JI̒DåË-˼UWËDÈDDˌRVBOê̔JUÈD 1IÈQ êÍ ê̕OH IËOI DáOH DIÞOH UÙJ USPOH DÙOH UÈD USJ̍O LIBJ U̖ DI̠D ,IØB I̒D NáB IÒ 9JO D˽N ˌO DÈD HJ˽OH WJÐO I̒D WJÐO ê̘J OHǿ CJÐO QIJÐO ȆDI WË DÈD DÈO C̘ 7NJO QIÛOH êJ̌V QI̔J I̝Q UÈD W̙J D̘OH ê̕OH 1IÈQ OḤ WÖ OỊOH êØOH HØQ DIVOH ê̍ QIÈUUSJ̍OLIØBI̒Dê˿ZI̠BÏOWËNBOH UÓOILIVW̤DOËZ 9JOLÓOIDIÞDDÈD2VâW̑T̠DLI̓F DIÞD,IØB I̒DUIËOIDÙOHU̔Uê̈Q 9JOUSÉOUS̒OHDÈNˌO

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


%J̎OWNJOLIBJN˼D

3ÏNJ(FOFWFZ

Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp AFD Việt Nam DÈD Oˍ̙D USPOH LIV W̤D 5ÙJ S˾U WVJ N̡OH êˍ̝DDØṄUU˼JêÉZW̙JDÈDC˼Oê̍DáOHW̙J DÈDHJ˽OHWJÐOê˼JI̒DWËOIËOHIJÐOD̠VI̗ US̝ ê̑OI Iˍ̙OH DIP OỊOH OHIJÐO D̠V W̌ QIÈUUSJ̍OêÙUȊČOẈOH

Thưa Ông Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Hội đồng Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thưa Ông Nguyễn Đức Hòa, Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt, Thưa các Bà, các Ông, Các bạn thân mến, 5Sˍ̙D I̋U DIP QIÏQ UÙJ CËZ U̓ T̤ WVJ N̡OH êˍ̝DDØṄUDáOHRVâW̑OHËZIÙNOBZê̍N̛ NËODIP,IØBI̒DNáBIÒ5BNå˽PM˿OUI̠ UÈNåÉZMËONJNUI̠IBJMJÐOUJ̋QLIØBI̒DOËZ EJ̎OSBU˼JåË-˼U $ˌRVBO1IÈUUSJ̍O1IÈQS˾U IÉOI˼OIêˍ̝DUIBNHJBU̖DI̠DWËUËJUS̝DIP LIØBI̒D,IØBI̒DêÍUS̛UIËOIN̘UȆQS˾U êˍ̝DNPOHê̝Jê̍DáOHOHIJÐOD̠VDIVOHW̌ OỊOHDI̟ê̌êÈOHRVBOUÉNê̔JW̙JLIVW̤D D̟B UI̋ HJ̙J OˌJ DIÞOH UB êBOH T̔OH5ÙJ YJO D˽NˌODÈDU̖DI̠DêÍHØQQI˿OUIBNHJBU̖ DI̠DT̤LJ̏OOËZ WËYJOêˍ̝DOÐVD̞UI̛̍êÉZ 7J̏O)ËOMÉN,IPBI̒DYÍI̘J7J̏U/BN USˍ̚OH å˼JI̒DåË-˼U 7J̏O/HIJÐOD̠V1IÈUUSJ̍O*3% 7J̏O7J̎OêÙOH#ÈD$̖&'&0 $ˌRVBOå˼JI̒D 1IÈQOḤ"6' USˍ̚OHå˼JI̒D/BOUFTWË$ˌ RVBO1IÈUUSJ̍O1IÈQ"'%5ÙJYJOê̇DCJ̏UUSÉO US̒OH OI˾O N˼OI WBJ USÛ D̟B ÙOH 4UÏQIBOF -BHSÏF C̛JM̊UÙJIJ̍VSÜOỊOHêØOHHØQWË OIJ̏UIVZ̋UD̟BÙOHEËOIDIPLIØBI̒DOËZ $ÈDO̗M̤DMJÐOU̞DD̟BRVâW̑DIPQIÏQ,IØB I̒D ONJN OBZ UJ̋Q U̞D UIV IÞU êˍ̝D N̘U T̔ Mˍ̝OH êÙOH ê˽P DÈD OIË OHIJÐO D̠V US̉ U̡

$ĨDI̅ODÈDC˼OêBOHOHIǡS̄OHêÉZMËN̘U DIˍˌOHUSÖOII̋UT̠DS̘OHM̙O WËDÈDC˼ODØ MâLIJOHIǡOIˍŴZ5VZOIJÐO USPOHRVÈUSÖOI OHIJÐOD̠VD̟BNÖOI DÈDC˼OOÐOIˍ̙OHU̙J RVZNÙUPËOD˿VD̟BUIÈDIUI̠DêÙUȊIØBWË WÙT̔UÈDê̘OHD̟BRVÈUSÖOIOËZU˼Jê̑BQIˍˌOH $I̟ê̌OËZCBPUSáNN̒JMǡOIW̤DD̟BLIPB I̒DYÍI̘JWËN̘UT̔OHËOILIPBI̒DṲOIJÐO jD̠OHxOIˍOHDØOỊOHDÉVUS˽M̚Jê̔JW̙JDÈD thách thức về phát triển đôi khi bị coi là quá jŇNx5VZOIJÐO UIÈDIUI̠DW̌QIÈUUSJ̍OêÙ UȊČOẈOHLIÙOHDI̐MËW˾Oê̌D̟BLIPBI̒D WËOỊOHM̚JHJ˽JêÈQDIPDÈDDÉVI̓JNËUIÈDI UI̠DOËZê̇USBêÛJI̓JDÈDC˼OQI˽JDØT̤OI˼Z D˽NDBP ê̇DCJ̏UMËW̌WNJOIØBWËOHȈUIV̂U C̛JM̊WÖTBPWËMËNDÈDIOËPê̍T̔OH̛N̘U UIËOIQI̔NËDV̘DT̔OHLIÙOHE̎DȊV $IÞU ỌBUÙJT̊US̛M˼JW̙JQIˍˌOHEJ̏OOËZ êÉZDǿOH MËN̘UDÉVI̓JDˌC˽OH̃OW̙JDI̟ê̌OHIJÐO D̠Vêˍ̝Dê̌YV˾UW̙JDÈDC˼O $IPQIÏQUÙJêˍ̝DRVBZUS̛M˼JUSPOHDI̔DMÈU W̙JWBJUSÛD̟BN̘UOIËUËJUS̝QIÈUUSJ̍O W̔O MËMǡOIW̤DIP˼Uê̘OHD̟BUÙJ ê̍UØNMˍ̝DDIP

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


DÈDC˼ON̘UDÈDIOIÖOW̌W˾Oê̌QIÈUUSJ̍OêÙ UȊIJ̏OU˼J W̙JOỊOHOÏUM̙ODÛODIˍBê̑OISÜ - Trong những thập kỷ vừa qua, các khu vực êÙUȊêÍDØT̤QIÈUUSJ̍ODIˍBU̡OHUI˾Z )J̏OOBZ IˌOEÉOT̔USÐOUI̋HJ̙JMË EÉO Dˍ êÙ UȊ WË N̗J ONJN EÉO Dˍ êÙ UȊ USÐO UI̋ HJ̙J UNJOH LIP˽OH USJ̏V OHˍ̚J U̠DMËIˌOM˿OEÉOT̔IJ̏OU˼JD̟BUIËOI QI̔)̕$IÓ.JOI)J̏OUˍ̝OHOËZDI̟Z̋V EJ̎OSB̛DÈDOˍ̙DQIÓB/BN ̛DIÉV«WË DIÉV 1IJ D̂O 4BIBSB MË LIV W̤D NË EÉO Dˍ êÙ UȊ DÛO êBOH QI˽J T̔OH USPOH N̘UNÙJUSˍ̚OHêÙUȊê̘DI˼J 9VIˍ̙OHOËZUIˍ̚OHC̑DPJMËLIÙOHUI̍ê˽P OHˍ̝D ê̋Oê̘NËN̘UT̔OHˍ̚JDIPS̄OHWJ̏D UÖNDÈDII˼ODI̋EJEÉOU̡OÙOHUIÙOSBêÙ UȊMËWÙÓDI WËD˿OQI˽JÛQUSVOHO̗M̤DWËP T̤I̗US̝UNJOHUSˍ̛OHêÙUȊN̘UDÈDIUIÙOH NJOI5ÎUŴZ êÙUȊIJ̏OMËOˌJT˽OTJOISB OIJ̌VHJÈUS̑HJBUNJOHWËD̟BD˽JRV̔DHJBOI˾U WËêJ̌VOËZHJ˽JUIÓDIDIPT̠DI˾QÉOD̟BêÙ UȊê̔JW̙JOHˍ̚JEÉOWáOHOÙOHUIÙO%PŴZ QI˽JUIJ̋UL̋DÈDêÙUȊD̟BUˍˌOHMBJOIˍUI̋ OËPê̍UJ̋QOÎOU̦UȊEÉON̙JUSPOHUI̚J HJBOU̡OBZU̙JONJN  ˯ 7J̏U /BN ê̋O ONJN  E̤ LJ̋O EÉO DˍêÙUȊT̊DIJ̋NEÉOT̔5VZŴZ T̤ UNJOHUSˍ̛OHOËZ W̔OêJLÒNT̤W̙JT̤QIÈU USJ̍O N˼OI W̌ LJOI Ű USPOH N̘U UI̚J HJBO EËJ MJ̏VDØČOẈOH /ỊOHUÈDê̘OHUJÐV D̤DD̟BT̤UJ̋OUSJ̍OLIÙOHLJ̍NTPÈUDI̅OH QI˽JêÍêˍ̝DHIJOÎOUSPOHUI̤DU˼JDI˾U Mˍ̝OHLIÙOHLIÓ ÙOIJ̎NOˍ̙D ŨDOHI̊O HJBPUIÙOHU˼J)Ë/̘JWËUIËOIQI̔)̕$IÓ .JOI̛N̘UT̔HJ̚USPOHOHËZ 7ËT̊OIˍUI̋ OËPLIJT̤UNJOHUSˍ̛OHLJOIŰT̊DIPQIÏQ OHˍ̚J MÈJ YF IBJ CÈOI YFN YÏU N̘U DÈDI DIÓOI êÈOH DIVZ̍O TBOH T̢ E̞OH Ù UÙ $IÓOIQI̟WËDÈDDIÓOIRVŽOê̑BQIˍˌOH liệu có thể giải quyết thách thức về trang bị DIPDÈDêÙUȊWËDÙOHOHIJ̏QIØBIJ̏VTV˾U DBPWËI̝QMâê̍ê˽NC˽PU˼PWJ̏DMËN DI˾U

Mˍ̝OHT̔OHDáOHNÙJUSˍ̚OHMËOIN˼OIWË êˍ̝DC˽PW̏MÉVEËJ 4̤QIÈUUSJ̍OêÙUȊÛQI̝QN̒JCJ̍VIJ̏OD̟B T̤QIÈUUSJ̍OOØJDIVOH DØT̤ÛQUSVOHOỊOH UÈDê̘OHUÓDID̤D WÓE̞OIˍUNJOHUSˍ̛OHLJOI Ű IṖDOHˍ̝DM˼JMËUJÐVD̤D1IÈUUSJ̍OêÙUȊ DǿOHNJOII̒BDIPOỊOHT̤MP˼OONJOHUSÐO UPËOD˿V U˼JD˾Qê̘ê̑BQIˍˌOH NËUSˍ̙DUJÐO QI˽JL̍ê̋OCJ̋Oê̘OHLIÓÎVC˾UUIˍ̚OH 7̌ṄUOËZ 7J̏U/BNDØOIJ̌VWÓE̞D̞UI̛̍ LIVW̤DêÙUȊW̌jDNJOC̏OIDIVOHUPËOD˿Vx OËZ NËUSˍ̙DI̋UMËDÈDêÙUȊEVZÐOI˽JOHËZ DËOH E̎ U̖O UIˍˌOH USˍ̙D T̤ EÉOH MÐO D̟B nước biển; $V̔J DáOH MËN DÈDI OËP ê̍ UNJOH USˍ̛OH đô thị không tạo ra những khoảng cách W̌QIÈUUSJ̍O OIˍ7J̏U/BNDIPU̙JOBZêÍ USÈOIêˍ̝D WËLIÙOHU˼PSBOỊOHLIV̖ DIV̘UŌNOHPËJRV̧ê˼PQIÈUUSJ̍O)˿V I̋U DÈD OIË OHIJÐO D̠V IJ̏O ê̌V UI̔OH nhất rằng ngày nay, phát triển bền vững LIÙOH HÖ LIÈD OHPËJ QIÈU USJ̍O U̖OH UI̍ OIˍOHê̄OHTBVUIV̂UOḤOËZ W̔OŌN̛ US̒OHUÉND̟BOỊOHCËJQIÈUCJ̍VD̟BDÈD OIËUËJUS̝I̗US̝QIÈUUSJ̍O MËOỊOHDIÓOI TÈDIOËP ê̇DCJ̏UMËW̌ê˾UêBJ HJBPUIÙOH DÙOHD̘OH RVZIP˼DI 5IÙOH RVB DÈD LIP˽O UËJ US̝ D̟B NÖOI $ˌ RVBO1IÈUUSJ̍O1IÈQ"'%êFNM˼JOỊOHZ̋V U̔HJ˽JêÈQDIPN̘UQI˿ODÈDDÉVI̓JOËZ /ỊOHM̚JHJ˽JêÈQEˍ̙JE˼OHUËJUS̝DˌT̛ I˼U˿OHDIPQIÏQD˽JUIJ̏OêJ̌VLJ̏OT̔OH ̛DÈDUIËOIQI̔ UIÙOHRVBDÈDLIP˽OWJ̏O US̝LIÙOHIPËOM˼JWËUÓOE̞OHEËJI˼OUS̤D UJ̋Q EËOI DIP DÈD DI̟ E̤ ÈO WÓ E̞ OIˍ USˍ̚OHI̝QD̟BUVZ̋Oêˍ̚OHT̃UêÙUȊT̔ D̟B UIËOI QI̔ )Ë /̘J IṖD DÈD LIP˽O UËJUS̝EËOIDIPDÈD2V̧å˿VUˍ1IÈUUSJ̍O êÙUȊUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI $˿O5Iˌ åË /̆OH -ËP $BJ IṖD ,IÈOI )ÛB CJ̋U S̄OH C˽OUIÉODÈDRV̧OËZMËDÈDDÙOHD̞UËJUS̝

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


ê˿VUˍD̟BDIÓOIRVŽODÈDUIËOIQI̔MJÐO quan; /ỊOHHJ˽JQIÈQE̤BWËPONJOHM̤DUËJDIÓOI D̟B "'% WË DØ UÓOI DI˾U UI̍ DI̋ IˌO W̙J N̞D êÓDI LIVZ̋O LIÓDI QIÉO RVŽO IṖD UNJOHDˍ̚OHT̤ṲDI̟D̟BDÈDDIÓOIRVŽO ê̑BQIˍˌOH5IFPêØ "'%NPOHNV̔OHJÞQ ê̜DÈDOˍ̙DåÙOH/BN«W̙JLJOIOHIJ̏N êÍ UIV êˍ̝D U̡ DÈD WáOH I˽J OHP˼J UIV̘D 1IÈQWËDÈDLIVW̤DLIÈDUSÐOUI̋HJ̙JNË DIÞOHUÙJDØIP˼Uê̘OHUËJUS̝US̤DUJ̋QDIP các chính quyền địa phương bằng những LIP˽O UÓO E̞OH êˍ̝D D˾Q DIP DÈD DIÓOI RVŽOOËZNËLIÙOHDØC˽PMÍOID̟B$IÓOI QI̛̟D˾QUSVOHˍˌOH"'%DǿOHŌNUSPOH T̔DÈDU̖DI̠DTÈOHM̂Q-JÐONJOI)̝QUÈD D̟B 1IÈQ WÖ êÙ UȊ WË MÍOI UI̖ Partenariat français pour la ville et les territoires - PFVT), là N̘UMJÐONJOIDPJRV˽OMâêÙUȊEÉODI̟MË N̘UǑOU˽OHD̟BT̤QIÈUUSJ̍OêÙUȊČO ẈOHWËU̖OHUI̍USPOHêØWJ̏DUJ̋QD̂ODÈD ȆDIW̞UIJ̋UZ̋VWËU˼PWJ̏DMËNHØQQI˿O YØBêØJHJ˽NOHIÒPWËYØBC̓C˾UDÙOH $V̔J DáOH "'% E̤B WËP DÈD DIÓOI RVŽO ê̑BQIˍˌOHD̟B1IÈQ$ÈDê̑BQIˍˌOHOËZ EáOHĻONJOHD̟BNÖOIê̍QI̞DW̞DIPDÈD DIÓOI RVŽO ê̑B QIˍˌOH ̛ DÈD Oˍ̙D ê̔J UÈD OỊOH DÈDI MËN MJÐO RVBO ê̋O RV˽O MâDÈDȆDIW̞DÙOH HJBPUIÙOH D˾QOˍ̙D T˼DI UIPÈUOˍ̙DWËW̏TJOINÙJUSˍ̚OH UIV HPNWËY̢MâSÈDUI˽J y DǿOHOIˍW̌M̂QL̋ IP˼DIWËRVZIP˼DIMÍOIUI̖êÙUȊ7ÓE̞ WáOH*MFEF'SBODFWËUIËOIQI̔-ZPON̛ S̘OH êÍ UJ̋O IËOI DÈD IP˼U ê̘OH I̝Q UÈD QIJÛQUSVOHêˍ̝DêÈOIHJÈDBP̛7J̏U/BN /IˍŴZ T̤CáOHO̖D̟BêÙUȊIJ̏OêBOHEJ̎O SB MË N̘U UIÈDI UI̠D DI̟ DI̔U NË OIÉO MP˼J QI˽Jê̔JṄU5̡OBZU̙JONJN T̤UNJOH USˍ̛OHOËZT̊ŌN̛DÈDOˍ̙DêBOHQIÈUUSJ̍O $ÈDêÙUȊQIÓB/BNCÈOD˿VT̊DØU̦OHˍ̚J EÉO UˍˌOHêˍˌOHW̙JUȊEÉOUSÐOUPËO

UI̋HJ̙J USPOHêØDØU̦EÉOT̊T̔OH̛DÈDLIV W̤DU˼NC̝WËDÈDLIV̖DIV̘U /IˍOH OHIǡ ê̋O UIËOI QI̔ D̟B UˍˌOH MBJ LIÙOHDI̐MËTVZOHIǡW̌UˍˌOHMBJ NËDǿOH MËOIÖOW̌RVÈLI̠WËU̡êØUÖNSBOỊOHYÞD UÈDDIPT̤UI̔OHOI˾UYÍI̘J T̤UI̔OHOI˾U OËZ T̊ DIP QIÏQ Dˍ EÉO êÙ UȊ DØ OIJ̌V T̤ LIÈDOIBVW̌OHV̕OH̔DDǿOHOIˍN̠DT̔OH DáOHêPËOL̋UYPBZRVBOIOỊOHUIBNDIJ̋V DIVOHWËUJ̋QOÎOOỊOHDˍEÉON̙J OỊOH OHˍ̚JDǿOHṲIËPMËDˍEÉOD̟BUIËOIQI̔ OIˍOỊOHOHˍ̚JêÍDˍUSÞMÉVê̚J$ÈDUIBN DIJ̋VOËZW̡BỊVIÖOIW̡BQIJŴUDI˾U W̡BMË OỊOHDÙOHUSÖOINËDIÞOHUBUI̡BL̋U̡DÈD UI̋ȈêJUSˍ̙D W̡BMËM̑DIT̢WËOỊOHL̦OJ̏N H̃O W̙J DÈD DÙOH USÖOI OËZ WË U˼P OÐO jUÉN I̕OD̟BN̘UOˌJDI̔Ox HØQQI˿OEVZUSÖDÈD USVŽOUI̔OHWËWNJOIØBD̟BN̘UUIËOIQI̔ 5IËOI QI̔ ČO ẈOH MË N̘U UIËOI QI̔ C˽P U̕O êˍ̝D Lâ ̠D DIVOH W̌ RVÈ LI̠ WË EJT˽OŴUDI˾UNJOII̒BDIPLâ̠DOËZ W̔O LIÙOHUI̍UIJ̋VUSPOHWJ̏DD˾VUIËOIê̇D USˍOHD̟BUIËOIQI̔ÛQUSVOH WËDǿOHMË N̘U UIËOI QI̔ UIÓDI ̠OH W̙J OỊOH ZÐV D˿V D˽J UIJ̏O D̟B D˽J DÙOH W̔O C̑ êF E̒B C̛J T̤ LIBJ UIÈD LIÙOH I̝Q Mâ RV̧ ê˾U WË UËJOHVZÐOUIJÐOOIJÐODǿOHOIˍC̛JCJ̋O ê̘OHLIÓÎVC˾UUIˍ̚OH ˯ QIˍˌOH 5ÉZ OHˍ̚J UB UIˍ̚OH OØJ S̄OH UˍˌOHMBJD̟BDPODÈJDIÞOHUBT̊LIÙOHE̎ DȊVOIˍRVÈLI̠D̟BOHˍ̚JM̙OMËDIÞOHUB IJ̏OOBZ IṖDUÎNDIÓMËRVÈLI̠D̟BOỊOH OHˍ̚J UIV̘D UI̋ Ȉ D̟B UÙJ EP DPO OHˍ̚J LIÙOH ê̟ ONJOH M̤D ê̍ ê̔J ṄU W̙J OỊOH UIÈDI UI̠D D̟B T̤ QIÈU USJ̍O ČO ẈOH5ÙJ NPOHS̄OHRVBOỊOHOHIJÐOD̠VD̟BNÖOI DÈDC˼OT̊DI̠OHNJOIS̄OHT̤UJÐOêPÈOêFO U̔JOËZMËLIÙOHDØDNJOD̠ 9JOD˽NˌO

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


%J̎OWNJOLIBJN˼D

0MJWJFS5FTTJFS

Trưởng đại diện Viện Viễn đông Bác Cổ Pháp - ÉFEO tại Việt Nam 5ÙJ S˾U WVJ N̡OH êˍ̝D UIBN HJB ,IØB I̒D NáBIÒ ,).) M˿OUI̠2VBN̗JONJN T̤ LJ̏OUIˍ̚OHOJÐOOËZêÍUS̛UIËOIN̘UêJ̍N ÏOLIÙOHUI̍C̓RVBUSPOHDÈDIP˼Uê̘OH I̝QUÈD1IÈQ7J̏UW̌LIPBI̒DYÍI̘J VZUÓO D̟BLIØBI̒DêÍWˍ̝USBOHPËJCJÐOHJ̙J7J̏U /BNê̍UIVIÞUDÈDI̒DWJÐOê̋OU̡DÈDOˍ̙D LIÈDUSPOHLIVW̤D 2VBOȈHJ̣B,).) 5Sˍ̚OH7J̎OêÙOH#ÈD D̖1IÈQ &'&0 WËDÈDê̔JUÈDLIÈDêˍ̝DUØN H̒OOIˍTBV 2VBE̤ÈO'41j)̗US̝OHIJÐOD̠VW̌DÈD UIÈDIUI̠DUSPOHRVÈUSÖOIDIVZ̍Oê̖JLJOI Ű WË YÍ I̘J D̟B 7J̏U /BNx ̓ &'&0 MË LI̛J OHV̕O D̟B ,).) EP 4UÏQIBOF -BHSÏF OHIJÐOD̠VWJÐOI̝Qê̕OHD̟B&'&0 OHˍ̚J QI̞USÈDIjM̑DIT̢xUSJ̍OLIBJWËPONJN &'&0DáOHW̙J7J̏O)ËOMÉN,IPBI̒DYÍ I̘J7J̏U/BN $ˌRVBO1IÈUUSJ̍O1IÈQ"'% 7J̏O /HIJÐO D̠V 1IÈU USJ̍O 1IÈQ *3% $ˌ RVBOå˼JI̒D1IÈQOḤ"6'WËUSˍ̚OHå˼J I̒D/BOUFTê̑OIIˍ̙OHLIPBI̒DDIPN̗J LIØBI̒DWËI̗US̝UËJDIÓOI/HPËJSB D˿O OI˾ON˼OIS̄OHUPËOC̘DÈDê̔JUÈDOËZêÍ LI̅OHê̑OIT̤UJOUˍ̛OHD̟BNÖOIê̔JW̙J ,IØBI̒DC̄OHWJ̏DDBNL̋UI̗US̝T̤LJ̏O OËZUIÐNIBJONJNỌB W̙JT̤ UIBNHJBD̟Bê̔JUÈDN̙J 13&4IÏ4BN UËJ US̝WJ̏DYV˾UC˽OL̐Z̋V,IØBI̒DONJNOBZ

 /IÖODIVOH DIÞOHUBDIÞDN̡OH4UÏQIBOF WÖOỊOHO̗M̤DUÖNê̔JUÈDN̙JêBOHEJ̎O SBW̌QIÓB13&4)Ï4BNDǿOHOIˍW̌QIÓB (MPCBM %FWFMPQFNFOU /FUXPSL "%# *OTUJUVU5ØNM˼J 7NJOQIÛOHUJ̋QU̞DD̔H̃OH N̛S̘OHUIFPDIJ̌VIˍ̙OHD˾VUSÞDLIÈD OIˍêÍUSÖOICËZUSPOHUI̓BUIV̂Oj x /ỊOH E˾V IJ̏V W̌ T̠D N˼OI D̟B ,).) WËVZUÓOD̟BDÈD,IØBI̒DOËZDǿOHêˍ̝D UI̍IJ̏ORVBWJ̏D"6'DBNL̋UOIJ̌VIˌO về đầu tư tài chính cũng như việc Khóa học êˍ̝D êˍB WËP DIˍˌOH USÖOI j#̕J Eˍ̜OH OHIJÐOD̠VTJOIOHËOILIPBI̒DOIÉOWNJO WË YÍ I̘Jx7̌ W˾O ê̌ OËZ OĪN êÈQ ̠OH T̔Mˍ̝OHM̙O̠OHWJÐOêNJOHLÓWËPM̙QUI̤D ê̑B USVOHUÉN&'&0êÍê̌YV˾UIˍ̙OHÉO N̗J ONJN N̘U ê̝U IBJ M̙Q I̒D W̌ êËP U˼P OHIJÐO D̠V UI̤D ê̑B USPOH DIˍˌOH USÖOI j#̕J Eˍ̜OH OHIJÐO D̠V TJOIx USPOH WÛOH CBONJN -̙QI̒DOËZDI̐EËOI DIP OỊOH OHIJÐO D̠V TJOI TJOI WJÐO HJ˽OH WJÐO êBOH MËN WJ̏D D̟B 7J̏U /BN -ËPWË$BNQVDIJB-̙QI̒Dê˿VUJÐOUSPOH WÛOHOHËZT̊EJ̎OSBWËPê˿VUIÈOH ONJN 5Sˍ̙DI̋U T̠DIÞUD̟B,).)êˍ̝DêPC̄OH T̔Mˍ̝OH̠OHWJÐO ê˼UU̙JOHˍ̚JUSPOH ONJNOBZ USPOHT̔êØDØN̘UM̤DMˍ̝OHN̙J

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


W̌I̒DWJÐOE̤UIÓOI 1"%%* DÈD2V̧ê˿V Uˍ7J̏U/BNWËMËê̔JUÈDD̟B"'%  $V̔JDáOH U˾UD˽DÈDUIËOIWJÐOD̟B&'&0 &1)&êÍWËêBOHMËNWJ̏DU˼JUSVOHUÉN)Ë /̘JUIBNHJBUS̤DUJ̋QWËPDÈDIP˼Uê̘OH WËQI̞USÈDIM̙QI̒DUSPOH,).) WËOHˍ̚J êÍ UIBN HJB OHBZ U̡ LIØB I̒D ê˿V UJÐO 1IJMJQQF1BQJORVBZUS̛M˼JONJNOBZ OHPËJ SBDÛODØ"OESFX)BSEZ 1IJMJQQF-F'BJMMFS 1BTDBM #PVSEFBVYQI̞ USÈDI 7NJO QIÛOH &'&0NJ̌O/BNWËUÙJ 7̌QI˿ONÖOI 4UÏQIBOFHÈODIPUÙJDÈJUÐO UIÉO N̂U OIˍOH DǿOH DØ DIÞU DI̋ HJ̎V MË jLÓ̠DD̟BDÈD,IØBI̒DNáBIÒxê̍USÈOI OØJê̋OU̡jOHˍ̚JUJ̌OT̢x C̛JUÙJêÍUIBN HJBU˾UD˽DÈDLIØBI̒D USPOHLIVÙOLI̖DÈD QIJÐOI̒DUPËOUI̍WËIṖDOIˍN̘UOHˍ̚J ê̕OHU̖DI̠DUSPOHONJNONJND̟Bj-̙QI̒D về phương pháp nghiên cứu nhân học-xã I̘J I̒Dx  5IFP D˾Q ê̘ OËZ U̡ RVBOêJ̍ND̟BN̘UOIËEÉOU̘DI̒D DIÞOH UBLIÙOHOØJê̋OUIØJRVFOỌBNËOØJê̋O USVŽOUI̔OHMÉVê̚J /NJN OBZ UÙJ WVJ N̡OH US̛ M˼J W̙J jM̙Q I̒D UI̤Dê̑BxN̔JUÖOIê˿VD̟BUÙJ TBVLIJêÍ C̓ CÐ N̔J UÖOI OËZ ONJN OHPÈJ C̛J "MFYJT %SPHPVMêÍE̞UÙJWËPMˍ̙JIBZêÞOHIˌOMË WËPOIØNDIVZÐOê̌D̟BBOI˾Zå̍ê̇USB jDÈJ OIÖO OÙOH UIÙOx W̌ W˾O ê̌ QIÈU USJ̍O êÙ UȊ ČO ẈOH USPOH ,IØB I̒D UI̠ UÈN OËZ DIÞOHUBT̊RVBOUÉNê̋OT̠DT̔OHE̕J EËPD̟BLIVW̤DUS̕OHSBVêˍ̝DUIÞDềZC̛J DIÓOITÈDIê̖JN̙J̛IVZ̏Oå̠D5S̒OH HJÈQ

SBOIW̙JUIËOIQI̔åË-˼Uå̇DCJ̏U T̊ê̌D̂Q ê̋OTPTÈOIWJ̏DUNJOHDˍ̚OH̠OHE̞OHOÙOH OHIJ̏QWËUIˍˌOHN˼JUSPOHLIVÙOLI̖EVZ USÖȈUI̔OHLJOIŰHJBêÖOIWËPWJ̏DDIVZ̍O ê̖JN̘UT̔LIÙOHHJBOê˾UêBJUIËOIêˌOW̑ CÈODÙOHOHIJ̏QT˽OYV˾UUI̤DT̤ USBOHUS˼J I̒DWJÐOUIBNHJBM̙QI̒DT̊MËNWJ̏DEˍ̙J T̤Iˍ̙OHÉOD̟BC̔OHJ˽OHWJÐOMË1BOOJFS :WFT-FNFVSjOHˍ̚JUS̛W̌x BOIêÍUIBNHJB ,IØBI̒DNáBIÒONJN̓W̌1IÉOCJ̏UYÍ I̘J WË C˾U CÖOI ê̅OH &NNBOVFM 1BOOJFS jOHˍ̚JRVFOx CÈPDÈPWJÐOONJN  WËHJ˽OHWJÐOONJN̓ 5SˍˌOH )PËOH5SˍˌOHjOHˍ̚JN̙Jê̋OxWËUÙJjOHˍ̚J UJ̌O T̢x Iˍ̙OH ÉO 1JFSSF .PSÒSF T̊ ê˽N OIJ̏N WBJ USÛ CÈP DÈP WJÐO S˾U RVBO US̒OH UVZMËjOHˍ̚JN̙JxD̟BLIØBI̒DOIˍOHBOI M˼J MË OHˍ̚J BN IJ̍V Uˍ̚OH ÛO UI̤D Ű D̟B ê̑BQIˍˌOHOËZ OˌJBOIMËNWJ̏DU̡OIJ̌V ONJNOBZ å̍L̋UUIÞD DI̟ê̌D̟BONJNOBZN̘UM˿OỌB M˼JUI̍IJ̏ONPOHNV̔OD̟B,IØBI̒DNáB IÒ ˍV UJÐO UJ̋Q D̂O êB OHËOI WË DáOH IÛB OÎQW̙JOỊOHN̔JRVBOUÉND̟BUI̋HJ̙J IJ̏O OBZ T̤ UJ̋O USJ̍O LIÈJ OJ̏N êˍ̝D LI̛J ê˿VU̡LIØBI̒DUI̠Uˍ $ǿOHŴZ UIBZ ṄU&'&0 UÙJDIÉOUIËOINPOHNV̔OS̄OH LJOI OHIJ̏N N̙J M˼ OËZ DØ USPOH ,IØB I̒D NáB IÒ USVŽO D˽N I̠OH DIP OỊOH TÈOH LJ̋OWËIÖOIUI̠DI̝QUÈDN̙JUSPOHWáOHWÖ T̤QIÈUUSJ̍OD̟BOHËOILIPBI̒DYÍI̘JWË WÖT̤IJ̍VCJ̋UIˌODÈDYÍI̘JåÙOH/BN« YˍBWËOBZ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


%J̎OWNJOLIBJN˼D

+FBO1BTDBM5PSSÏUPO Trưởng đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển IRD tại Việt Nam Thưa Ông Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Hội đồng Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thưa quý ông, quý bà, Thưa các bạn đồng nghiệp, các bạn trong ban tổ chức cùng toàn thể các bạn tham gia Khóa học mùa hè, 7J̏O/HIJÐOD̠V1IÈUUSJ̍O*3%UIBNHJBOHBZ U̡ONJNê˿VUJÐO,IØB I̒D NáB IÒW̌LIPB I̒DYÍI̘Jêˍ̝DU̖DI̠DONJNWËS˾UWVJ N̡OHêˍ̝DUJ̋QU̞DDáOHDÈDê̔JUÈDUIBNHJB UÓDID̤DDIPLIØBI̒DONJNOBZ5ÙJYJOQIÏQ OÐVSBÓUOI˾UTÈVêJ̍NLIJ̋O*3%DØê̘OHM̤D UIBNHJBWËI̗US̝DIPLIØBI̒DOËZ t )̝QUÈDW̙J7J̏O)ËOMÉN,IPBI̒DYÍI̘J 7J̏U/BNêˍ̝DEVZUSÖUIFPDI̟USˍˌOHD̟B $I̟ȖDIWJ̏O UI̍IJ̏ORVBN̗JONJN7J̏D ê̕OHI̝QUÈDUSPOH,IØBI̒DNáBIÒDǿOH QIá I̝Q W̙J DI̟ USˍˌOH D̟B *3% OĪN DáOHDÈDê̔JUÈDU˼JDÈDOˍ̙DQIÓB/BNYÈD ê̑OIWËUI̤DIJ̏OOỊOHN̞DUJÐVDIVOH với phương pháp tiếp cận tôn trọng các OHVZÐOŨDê˼Pê̠DI̒DUSPOHI̝QUÈD t ,IØBI̒DNáBIÒDI̐DØUI̍êˍ̝DUI̤DIJ̏O OI̚WËPN̔JRVBOȈI̝QUÈDMÉVEËJHJ̣B 7J̏O )ËO MÉN ,IPB I̒D YÍ I̘J 7J̏U /BN W̙JDÈDU̖DI̠DCBPH̕N"'% &'&0 "6' USˍ̚OH å˼J I̒D /BOUFT WË *3% 2VBO Ȉ I̝QUÈDMÉVEËJHJ̣BOIJ̌VU̖DI̠DDIÓOIMË

QIˍˌOHUI̠DIP˼Uê̘OHNË7J̏O*3%NPOH NV̔OWÖM̝JÓDID̟BDÈDê̔JUÈDQIÓB/BN t ,IØB I̒D NáB IÒ MË NÙJ USˍ̚OH êËP U˼P DIVZÐO TÉV DÈD DÈO C̘ LIPB I̒D HJ˽OH viên và các nhà nghiên cứu, những phân UÓDID̟BI̒T̊HJÞQDIPWJ̏DYÉZE̤OHDÈD DIÓOI TÈDI DÙOH OĪN êÈQ ̠OH OỊOH UIÈDI UI̠D W̌ QIÈU USJ̍O 7J̏D DIVZ̍O giao phương pháp tiếp cận khoa học và QIˍˌOHQIÈQOHIJÐOD̠VIPËOUPËOQIá I̝QW̙JOIJ̏NW̞D̟B7J̏O/HIJÐOD̠V1IÈU USJ̍O*3%/ỊOHO̗M̤DW̌êËPU˼PUI̍IJ̏O USPOH DÈD L̦ Z̋V D̟B DÈD LIØB I̒D êˍ̝D xuất bản bằng ba thứ tiếng cũng cho thấy DI˾UMˍ̝OHD̟BOIØNOIËU̖DI̠D t *3%C̑UIVZ̋UQI̞DW̌U˿NRVBOUS̒OHD̟B WJ̏D QIÈU USJ̍O WË EVZ USÖ N˼OH Mˍ̙J LIPB I̒D H̕N DÈD OHIJÐO D̠V TJOI DÈD OIË OHIJÐOD̠VUS̉WËDÈDHJ˽OHWJÐO5SÐOUI̤D Ű OHPËJ WBJ USÛ êËP U˼P WË DIVZ̍O HJBP ,IØB I̒D NáB IÒ 5BN å˽P DǿOH êØOH N̘UWBJUSÛRVBOUS̒OHUSPOHWJ̏DYÉZE̤OH N˼OHMˍ̙JDÈDOIËOHIJÐOD̠VW̌LIPBI̒D YÍI̘J t 5ÓOIêBOHËOIWËMJÐOOHËOIUSPOHDÈDDÈDI UJ̋QD̂OD̟BLIØBI̒DMËêJ̌VLJ̏OD˿OUIJ̋U ê̍ OÐV SÜ OỊOH UIÈDI UI̠D D̟B T̤ QIÈU USJ̍OWËDǿOHQIáI̝QW̙JUJOIUI˿OD̟B*3% 5˼JLIØBI̒DONJNOBZ DÈDC˼OT̊UI˾Zêˍ̝D NJOIDI̠OHDIPUJOIUI˿O˾ZRVBDÈDM̙Q

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


DIVZÐOê̌W̙JT̤UIBNHJBD̟BDÈDOIËLJOI ŰWËDÈDOIËM̂QNÙIÖOID̟B*3% t $V̔JDáOH WJ̏DN̛S̘OHRVZNÙLIØBI̒D SBDÈDOˍ̙DMÈOHHJ̌OHU̡ONJNOĪN U˼PêJ̌VLJ̏OUIV̂OM̝JDIPWJ̏DQIÈUUSJ̍O WË UIÞD ềZ ê̘OH M̤D OHIJÐO D̠V USPOH WáOH IPËOUPËOQIáI̝QW̙JOIJ̏NW̞D̟B *3% êØ MË U˼P êJ̌V LJ̏O UIV̂O M̝J OI˾U ê̍ N̛S̘OHIP˼Uê̘OHOHIJÐOD̠V êËPU˼PWË DIVZ̍OHJBPSBRVZNÙWáOH $I̟ê̌LIØBI̒DONJNOBZMËj1IÈUUSJ̍OêÙ UȊČOẈOH$ÈDDÈDIUJ̋QD̂OQIˍˌOHQIÈQ MV̂O MJÐOOHËOIWËUI̤DUJ̎Ox #˽OUIÉOUÙJDØS˾UÓUUIÙOHUJOW̌MǡOIW̤DOËZ WËUÙJDĨDDĨOT̊DØUIÐNIJ̍VCJ̋UW̌QIÈU USJ̍O êÙ UȊ UIÙOH RVB LIØB I̒D ONJN OBZ OIˍOH RVÈ USÖOI DIVZ̍O ê̖J êÙ UȊ OIBOI chóng trong các nước phát triển cho thấy DÈDOIËIP˼DIê̑OIDIÓOITÈDID˿OQI˽JÕN SÜWËHJ˽JRVZ̋UOỊOHLIØLINJOUIÈDIUI̠D OĪNEVZUSÖQIÈUUSJ̍OêÙUȊČOẈOH 1IÈUUSJ̍OêÙUȊS˾UN˼OIN̊U˼JDIÉV«WË OỊOH UIÈDI UI̠D LIÙOH DI̐ ŌN USPOH QI˼N WJ DÈD UIËOI QI̔ M̙O NË OHˍ̚J UB UIˍ̚OHOHIǡê̋O5IFP-JÐOIJ̏QRV̔D WËP ONJN  OỊOH UIËOI QI̔ DØ T̔ EÉO Dˍ Eˍ̙J̓OHˍ̚JUS̛UIËOIOỊOHUIËOI QI̔QIÈUUSJ̍OOI˾UUI̋HJ̙JW̙JU̖OHEÉOT̔ MÐOê̋OH˿OU̦OHˍ̚J DIJ̋NU̖OHEÉO T̔USÐOUPËOUI̋HJ̙J 4̤HJBUNJOHWËUÓOIMJÐOL̋UD̟BOỊOHUIÈDI UI̠DMJÐORVBOê̋OOHV̕ODVOHD˾QWËUJ̋Q D̂OȆDIW̞ NÙJUSˍ̚OHUSPOHDÈDMǡOIW̤DZ Ű BOOJOIUSˍ̙DOỊOHUI˽NI̒BLIJ̋ODÙOH UÈD OHIJÐO D̠V USPOH MǡOI W̤D OËZ IˌO CBP HJ̚I̋UD˿OQI˽JQI̔JI̝QêBOHËOIê̍DØUI̍ NBOHM˼JDÉVUS˽M̚J DÙOHD̞ WËQIˍˌOHQIÈQ UJ̋QD̂OD˿OUIJ̋UDIPD̘OHê̕OH

$ÈD UÈD OIÉO WË ê̔J Uˍ̝OH Iˍ̛OH M̝J U̡ T̤ QIÈUUSJ̍OOËZHJBUNJOHêÛJI̓JQI˽JUI̤DIJ̏O OHIJÐO D̠V I̝Q UÈD W̙J OIJ̌V U̖ DI̠D CBP H̕NDÈDDˌRVBODIÓOIRVŽODBPOI˾UDØ UI̍ WË DÈD OIË IP˼DI ê̑OI DIÓOI TÈDI DÈD DÙOHEÉO DÈDDÙOHUZUˍOIÉO DÈDU̖DI̠D W̌QIÈUUSJ̍OWËDÈDOIËOHIJÐOD̠VDáOHDÈD HJ˽OHWJÐO $I̟ ê̌ S̘OH M̙O OËZ DǿOH MË N̘U USPOH OỊOH DI̟ ê̌ ˍV UJÐO USPOH N̞D UJÐV IP˼U ê̘OH D̟B *3% DIP HJBJ êP˼O D̟B *3% USPOHêØDØUI̍L̍SB t 5ÖNIJ̍VN̔JRVBOȈHJ̣BT̤YV˾UIJ̏OD̟B OIVD˿VêÙUȊWËT̤QIÈUUSJ̍OI˼ODI̋D̟B OỊOHOIVD˿VOËZEPOỊOHUIÈDIUI̠D W̌LJOIŰWËUIˍˌOHN˼JIØBUSPOHUSBPê̖J RV̔DŰ t $ÈDW˾Oê̌W̏TJOIêÙUȊ Y̢MâWËT̢E̞OH Oˍ̙DUI˽JU˼JDÈDUIËOIQI̔M̙OUIV̘DDÈD Oˍ̙DQIÓB/BN t .̔JRVBOȈHJ̣BZŰWËNÙJUSˍ̚OHDÛOÓU êˍ̝DYFNYÏUWËOHIJÐOD̠VU˼JDÈDOˍ̙D QIÓB /BN /HPËJ OỊOH Z̋V U̔ MJÐO RVBO US̤D UJ̋Q ê̋O W̏ TJOI NÙJ USˍ̚OH C̏OI USVŽOOIJ̎NIṖDOỊOHWFDUˌDIˍBO̖J IṖDQIÈUUÈOUIFPOỊOHIÖOIUI̠DLIÈD OIBVU˼JOÙOHUIÙOIBZUIËOIUȊEPUJ̋Q YÞD W̙J OHV̕O MÉZ C̏OI ÛQ USVOH êÙOH EÉOIBZCáOHQIÈU̖ȆDI 5SÐOUI̤DŰ USPOHT̔DÈDêˌOW̑OHIJÐO D̠VD̟B*3%UIV̘DC̘NÙOLIPBI̒DYÍI̘J MËNWJ̏D̛DÈDN̠Dê̘LIÈDOIBVW̌DI̟ê̌ êÙ UȊ CBP H̕N DÈD OIË ê̑B Mâ M̑DI T̢ OIË RVZIP˼DIêÙUȊ OIÉOLÌVI̒DWËLJOIŰ %̤ ÈO jå˾U êÙ UȊx Territoires urbains   êˍ̝D êˌO W̑ OHIJÐO D̠V 6.3 1"-0$ UI̤DIJ̏OUSPOHWáOHOĪNQIÉOUÓDIOỊOH CJ̋Oê̖JW̌UI̍DI̋ QIˍˌOHUI̠DRV˽OUS̑êÙ UȊWËN̔JMJÐOȈHJ̣BDÈDDˌRVBO ê̇DCJ̏U

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


MËUIÙOHRVBDÈDêJ̌VLJ̏OI̝QUÈDRV̔DŰWË ˽OIIˍ̛OHD̟BOØê̋OWJ̏DQIÉOD˾QU˼J-ËP %̤ ÈO */7&34&4 OHIJÐO D̠V j5ÓOI C˾U I̝Q M̏ DIÓOI RVŽO WË ṄU LIV˾U D̟B LIV W̤D êÙ UȊx Informalité, pouvoirs et envers des espaces urbains EPêˌOW̑OHIJÐOD̠V6.3 63.*4 UI̤D IJ̏O WË êˍ̝D UIËOI QI̔ 1BSJT UËJ US̝ W̙J N̞D êÓDI OHIJÐO D̠V DÈD IÖOI UI̠DRV˽OUS̑WËLJ̍NTPÈUêÙUȊU˼J+BLBSUB WË.BOJMB E̤BUSÐON̘URVBOêJ̍NÓUêˍ̝D RVBO UÉN OỊOH IP˼U ê̘OH W̌ êÐN WË OỊOH LIP˽OH LIÙOH HJBO EËOI DIP DÈD IP˼Uê̘OHOËZ åˌOW̑OHIJÐOD̠V1IÈUUSJ̍OWË9ÍI̘JOHIJÐO D̠V jEÉO T̔ USÙJ O̖Jx U˼J UIËOI QI̔ )̕ $IÓ .JOIWË)Ë/̘J5VZLIÙOHŌNUSPOHDPOT̔ UI̔OHLÐOIˍOHUSÐOUI̤DŰEÉOT̔USÙJO̖J MËNHJBUNJOHEÉOT̔êÙUȊWËD˿OQI˽Jêˍ̝D UÓOIê̋OUSPOHRVZIP˼DIêÙUȊ åˌOW̑OHIJÐOD̠V6.3$&1&%OHIJÐOD̠V êÙ UȊ IØB WFO êÙ )Ë /̘J ê̇D CJ̏U MË QIÉO UÓDIOỊOHUIÈDIUI̠DO˽ZTJOIEPQIÈUUSJ̍O DÈDLIVDÙOHOHIJ̏QH˿ODÈDD̞NMËOHOHǏ T̢E̞OHDI̟Z̋VOHV̕O̓MBPê̘OHEJDˍ $Ø ṄU U˼J 7J̏U /BN U̡ ONJN  êˌO W̑ OHIJÐOD̠V6.3%*"-UI̤DIJ̏OêJ̌VUSBW̌ UȊUSˍ̚OHMBPê̘OHWËê̇DCJ̏UMËLIVW̤DQIJ DIÓOIUI̠D UIËOIQI˿ODIÓOID̟BM̤DMˍ̝OH MBPê̘OHU˼JDÈDêÙUȊ5˼J)Ë/̘JWËUIËOI QI̔)̕$IÓ.JOI OỊOHUIÙOHUJOUIVUÎQ qua các cuộc điều tra chuyên biệt về khu vực QIJDIÓOIUI̠DUI̤DIJ̏OONJNWË êÍêˍ̝DDÙOHC̔USPOHN̘UT̔˾OQÌN4̃Q U̙JT̊UJ̋QU̞DêJ̌VUSBWËT̊N̛S̘OHUSÐORVZ NÙUPËORV̔D

/HPËJOIØNOHIJÐOD̠VW̌LIPBI̒DYÍI̘J DÈDOIØNOHIJÐOD̠VLIÈDUIV̘D*3%DIVZÐO W̌ Z Ű IBZ NÙJ USˍ̚OH WË OHV̕O M̤D DǿOH MËN WJ̏D W̌ DÈD DI̟ ê̌ MJÐO RVBO ê̋O LIPB I̒DYÍI̘J åˌO W̑ OHIJÐO D̠V 6.3 .*7&(&$ MËN WJ̏D U˼J7J̏U/BNW̌DI̟ê̌ȆDIU̎I̒D̛OHˍ̚J OHIJÐOD̠Vê̑BMâQIÈUTJOID̟BWJSVTT̔UYV˾U IVZ̋U U˼J )Ë /̘J WË UÓOI ê̕OH C̘ D̟B ȆDI C̏OIT̔UYV˾UIVZ̋UHJ̣BDÈDUIËOIQI̔D̟B 7J̏U/BNå̘OHUIÈJLIÙOHê̕OHC̘U˼JDÈD UIËOIQI̔LIÈDOIBVDØUI̍E̎EËOHMËNUÈJ YV˾UȆDIC̏OIU̡DÈDMPËJMÉOD̂ODØU̦M̏UÈJ ÑDC̏OIDBPTBVLIJÊQŨUC̏OIU˼JU̡OH DˌT̛ $V̔J DáOH MË êˌO W̑ OHIJÐO D̠V 6.* 6..*4$0 UI̤D IJ̏O NÙ IÖOI IØB WË NÙ QI̓OHDÈDê̘OHUIÈJHJBUNJOHEÉOT̔êÙUȊ U˼J$˿O5IˌWË1IOPN1FOIWËUÈDê̘OHD̟B DIÞOHê̋OWJ̏DUNJOHS̟JSPEPOHˍ̚JEÉOUJ̋Q YÞDW̙JOHV̕OOˍ̙DLIÙOHBOUPËOWËOỊOH C̏OI ȆDI DØ MJÐO RVBO N̂U UIJ̋U U̙J Oˍ̙D OIˍC̏OIT̔UYV˾UIVZ̋U åJ̍NM˼JO̘JEVOHD̟B,IØBI̒DNáBIÒDǿOH OIˍOỊOHIP˼Uê̘OHD̟B*3%MJÐORVBOê̋O QIÈUUSJ̍OêÙUȊDIPUI˾ZN̞DUJÐV QIˍˌOH QIÈQWËO̘JEVOHD̟BLIØBI̒DNáBIÒW̌ LIPBI̒DYÍI̘JW̙JDI̟ê̌j̓1IÈUUSJ̍OêÙUȊ ČO ẈOH $ÈD DÈDI UJ̋Q D̂O QIˍˌOH QIÈQ MV̂O MJÐOOHËOIWËUI̤DUJ̋O̓xIPËOUPËOQIá I̝QW̙JOỊOHDI̟USˍˌOHD̟B*3% $V̔J DáOH UÙJ YJO DIÞD DIP DÈD RVâ W̑ DØ OỊOHUIBNMV̂OWËUI˽PMV̂OTÙJO̖JWËUIÞ W̑ê̍,IØBI̒DNáBIÒ5BNå˽PM˿OUI̠UÈN UIËOIDÙOHS̤DS̜9JOUSÉOUS̒OHD˽NˌO

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


%J̎OWNJOLIBJN˼D

:WFT1FSSBVEFBV Giám đốc Viện Kinh tế-Quản lý – IAE, Phụ trách dự án hợp tác với Việt Nam và các nước Đông Nam Á, Đại học Nantes Kính thưa các ông/bà chủ tịch, Kính thưa các ông/bà trưởng đại diện, Thưa các nghiên cứu sinh, Thưa các bạn đồng nghiệp, /NJN OBZ N̘U M˿O ỌB UÙJ M˼J WJOI E̤ êˍ̝D DØ ṄU U˼J QIJÐO LIBJ N˼D ,IØB I̒D NáB IÒW̙JDI̟ê̌W̌êÙUȊ7̙JUˍDÈDIMË US̝MâDI̟ȖDI QI̞USÈDIDÈDE̤ÈOI̝QUÈD D̟B USˍ̚OH å˼J I̒D /BOUFT W̙J7J̏U /BN WË DÈDOˍ̙DUSPOHLIVW̤DåÙOH/BN« WËUIBZ ṄUDIPDÈOIÉOUÙJ UÙJYJOêˍ̝DH̢JM̚JD˽N ˌODIÉOUIËOIU̙JRVâW̑ 5IBZṄUDIPDI̟ȖDID̟BUSˍ̚OH ÙOH0MJWJFS -BCPVY WË1IØDI̟ȖDIQI̞USÈDIRVBOȈ RV̔D Ű CË (XÏOBÑMMF 1SPVUJÒSF.BVMJPO DIÞOHUÙJS˾UWVJN̡OHêˍ̝DDØṄUU˼J,IØB I̒D NáB IÒ M˿O UI̠ UÈN OËZ7J̏D UIBN HJB WËPLIØBI̒DOËZUI̍IJ̏ONPOHNV̔OD̟B USˍ̚OHDIÞOHUÙJUSPOHWJ̏DEVZUSÖTJOIIP˼U LIPBI̒DDIVOHOËZD̟BDIÞOHUB $IÞOHUÙJOÎOUI˾ZIÖOIUI̠DU̖DI̠DD̟B LIØBI̒DOËZS˾UC̖ÓDIDIPDÈDOHIJÐOD̠V TJOI HJ˽OHWJÐO OIËOHIJÐOD̠VD̟BDÈDOˍ̙D

"4&"/WËDÈDOˍ̙D1IÈQOḤ/IˍêÍUIÙOH CÈPU̡ONJNOHPÈJ USˍ̚OHå˼JI̒D/BOUFTêÍ C̃Uê˿VḢUIÈJêˍ̝DOỊOHUIËOIRV˽ê˿V UJÐOU̡IP˼Uê̘OHOËZ OIJ̌VIP˼Uê̘OHI̝Q UÈDN̙JêÍêˍ̝DQIÈUUSJ̍O OIJ̌VOHIJÐOD̠V TJOIêÍêNJOHLâMV̂OÈOU˼JUSˍ̚OHUIFPIÖOI UI̠Dê̕OHIˍ̙OHÉO 5SPOH LIVÙO LI̖ DIÓOI TÈDI I̝Q UÈD RV̔D ŰD̟BNÖOI USˍ̚OHDIÞOHUÙJUIBNHJBWËP OIJ̌V IP˼U ê̘OH I̝Q UÈD ONJOH ê̘OH USPOH DÈD MǡOI W̤D Z LIPB )Ë /̘J WË UIËOI QI̔ )̕$IÓ.JOI Eˍ̝D 1IÞ5I̒ OIBLIPB )Ë /̘J LIPBI̒DĻUIV̂U åË/̆OHWË$˿O5Iˌ LIPBI̒DLJOIŰWËRV˽OMâ )Ë/̘J 1IOPN 1FOI UIËOI QI̔ )̕ $IÓ .JOI WË T̃Q U̙J MË /IB5SBOH /HPËJSB DIÞOHUÙJêÍUIBNHJB UÓDID̤DWËPTÈOHLJ̋OYÉZE̤OHE̤ÈOUSˍ̚OH êËPU˼PUJ̋OTǡU˼J7J̏U/BNWËIJ̏OU˼JMËê̔J UÈDRVBOUS̒OHUSPOHE̤ÈOj5˼POHV̕OUJ̋O TǡxD̟B"6'WË7J̏O)ËOMÉN,IPBI̒DYÍI̘J 7J̏U/BN 7̙JUˍDÈDIMË(JÈNê̔D7J̏O,JOIŰ2V˽O-â /BOUFT UÙJ YJO êˍ̝D OI˾O N˼OI U̙J T̤ IJ̏O EJ̏OD̟BDIÞOHUÙJUSPOHC̔ODIˍˌOHUSÖOI

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


êËPU˼PUI˼DTǡUSPOHMǡOIW̤DLJOIŰWËRV˽O Mâ N̘UDIˍˌOHUSÖOIUI˼DTǡU˼J$BNQVDIJB WË DÈD IP˼U ê̘OH UÓDI D̤D UIBN HJB WËP OIJ̌V E̤ÈOOHIJÐOD̠V$IÞOHUÙJDǿOHêÍDØDBN L̋U UIBN HJB WËP DÈD DIˍˌOH USÖOI êËP U˼P êB OHËOI DáOH W̙J DÈD DIVZÐO HJB MV̂U WË DIVZÐOHJBOHÙOOḤ$ÈDE̤ÈOUSJ̍OLIBJU˼J 5IÈJ-BODǿOHDØOIJ̌VUJ̋OUSJ̍O å̔JW̙JN̘UDIVZÐOHJBLJOIŰ W˾Oê̌êÙUȊ MËN̘UW˾Oê̌RVBOUS̒OHWËS˾US̘OHRV˽OMâ LIÙOHHJBOêÙUȊWËêJ̌VUJ̋UDÈDN̞DêÓDI T̢ E̞OH LIÈD OIBV DÙOH OHIJ̏Q ȆDI W̞ HJ˽J USÓ DÙOH WJÐO DÉZ YBOI OIË ̛y RV˽O MâDÈDN˼OHMˍ̙J RV˽OMâÎVD˿OȈUI̔OH giao thông đô thị cũng như nhiều vấn đề liên RVBOê̋OHJÈPE̞DêËPU˼PWËWJ̏DMËN$ÈD W˾Oê̌OËZRVZ̋Uê̑OIU̙JDÈDIUJ̋QD̂Oê̔J W̙JDÈDN˼OHMˍ̙JWËÛQUSVOHêÙUȊêÛJI̓J QI˽JTVZOHIǡW̌W˾Oê̌RVZIP˼DIMÍOIUI̖ -Ë N̘U DIVZÐO HJB̓ jLJOI Ű CJ̍Ox UÙJ T̊ D̔ H̃OHL̋UO̔JW̙JDI̟ê̌D̟BLIØBI̒DUSˍ̙D xoay quanh vấn đề tài nguyên nước, chúng

UÙJ DØ UI̍ OĨD U̙J IJ̏O Uˍ̝OH NË +BDRVFT .BSDBEPOH̒JMËj̓litturbanisation̓x U̠DMËIJ̏O Uˍ̝OHÛQUSVOHEÉODˍ̛DÈDUIËOIQI̔M̙O WFO CJ̍O êÉZ MË IJ̏O Uˍ̝OH ê̇D USˍOH DIP UJ̋OUSÖOIêÙUȊIØBOHËZOBZ 9JODÈNˌODÈDê̔JUÈDêÍê̕OHIËOIDáOH DIÞOHUÙJUSPOHE̤ÈOOËZ D̞UI̍UÙJYJODÈN ˌO7J̏O)ËOMÉN,IPBI̒DYÍI̘J7J̏U/BN 7J̏O7J̎O êÙOH #ÈD $̖ &'&0 $ˌ RVBO 1IÈU triển Pháp AFD, Viện Nghiên cứu Phát triển 1IÈQ*3%WË$ˌRVBOå˼JI̒D1IÈQOḤ"6' $ÈN ˌO BOI 4UÏQIBOF -BHSÏF WË ÐLÓQ êÍ MVÙOO̗M̤DEVZUSÖIP˼Uê̘OHDIPLIØBI̒D OËZ$ÈNˌOUSˍ̚OHå˼JI̒DåË-˼UêÍê̕OHâ MËNê̑BêJ̍NU̖DI̠DD̟BLIØBI̒D 5IBZ ṄU ÙOH 0MJWJFS -BCPVY $I̟ ȖDI å˼J I̒D/BOUFT N̘UM˿OỌBUÙJYJODÈNˌOU˾UD˽ DÈDRVâW̑êÍUIBNHJBLIØBI̒D5ÙJS˾UWVJWË WJOI E̤ êˍ̝D UIBN HJB DáOH DÈD C˼O USPOH E̤ÈODIVOHOËZD̟BDIÞOHUB$IÞDRVâW̑ T̠DLI̓FWËUIËOIDÙOH

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


%J̎OWNJOLIBJN˼D

$MBVEF&NNBOVFM-FSPZ Trưởng đại diện Cơ quan Đại học Pháp ngữ - AUF Kính thưa Ngài Chủ tịch Hội đồng Học viện Khoa học xã hội, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Kính thưa toàn thể các quí vị đại biểu đại diện cho các cơ quan đối tác, Thưa các đồng nghiệp, các bạn thân mến, 5Sˍ̙D I̋U UÙJ YJO QIÏQ /HËJ $I̟ ȖDI )̘J ê̕OH)̒DWJ̏ODIPUÙJêˍ̝DUSÉOUS̒OHDÈN ˌO OỊOH M̚J DIËP N̡OH D̟B /HËJ UÙJ YJO DIÉOUIËOIDÈNˌODÈDC˼OUSPOH7NJOQIÛOH êJ̌VQI̔JI̝QUÈDW̙J$̘OHê̕OH1IÈQOḤ D̟B)̒DWJ̏OêÍEËOIDIPDIÞOHUÙJN̘UT̤ êØOUJ̋QS˾UO̕OHÎV 4̤ DØ ṄU D̟B UÙJ USPOH CV̖J LIBJ N˼D OËZ USˍ̙DI̋UMËN̘UC̄OHDI̠OHW̌T̤RVBOUÉN D̟B$ˌRVBOå˼JI̒D1IÈQOḤU̙JWJ̏DDIJBT̉ OỊOHâUˍ̛OHOĪNN̞DêÓDIêˍBSBOỊOH HJ˽J QIÈQ DIP OỊOH UIÈDI UI̠D NË YÍ I̘J IJ̏OOBZD̟BDIÞOHUBêBOHQI˽JêˍˌOHê˿V $I̟ê̌QIÈUUSJ̍OêÙUȊČOẈOHD̟BLIØB I̒D OËZ MË N̘U NJOI DI̠OH IPËO I˽P DIP OỊOHUIÈDIUI̠DOËZ $IÞOHUBIÍZDáOHOIBVTVZOHIǡ UI˽PMV̂O W̌ WJ̏D ê̇U SB DÈD DIÓOI TÈDI êÙ UȊ DÙOH D̘OH êØDǿOHê̕OHOHIǡBW̙JWJ̏DUIÞDềZ DI̋ê̘RV˽OUS̑UÓDII̝Q$IÞOHUBIÍZDáOH OIBVTVZOHIǡ UI˽PMV̂OW̌WJ̏DMËNTBPDØ UI̍ RV˽O Mâ êˍ̝D N̂U ê̘ Dˍ EÉO êÙ UȊ êØ

DǿOHDIÓOIMËCËOê̋OW˾Oê̌êBE˼OHIØB DÈDQIˍˌOHUJ̏OHJBPUIÙOHêÙUȊ$IÞOHUB IÍZ DáOH OIBV UI˽P MV̂O ê̋O W˾O ê̌ QIÉO CJ̏UYÍI̘JW̌ṄULIÙOHHJBO êØDǿOHDIÓOI MË CËO ê̋O T̤ ONJOH ê̘OH USPOH WJ̏D IP˼DI ê̑OIê˾UêBJMÍOIUI̖$ÛOOIJ̌VW˾Oê̌ỌB DIˍBUI̍MJ̏ULÐI̋ƯêÉZ 5Sˍ̙DDÈDUIÈDIUI̠DW̌WJ̏DT̢E̞OHLIÙOH HJBOêÙUȊN̘UDÈDIONJOHê̘OHTBPDIPDØ UI̍W̡BC˽Pê˽NQIÈUUSJ̍OLJOIŰ W̡BC˽P ê˽Nêˍ̝DT̤H̃OL̋UYÍI̘JUIFPWJ̎OD˽OI QIÈUUSJ̍ONÙJUSˍ̚OHČOẈOH UIÖUÎUMË˽P Uˍ̛OH LIJ UJO S̄OH DI̐ D˿O N̘U DIVZÐO HJB N̘U USVOH UÉN OHIJÐO D̠V IṖD UÎN DIÓ N̘UUIJ̋UDI̋êˌOM̉DØUI̍UÖNSBêˍ̝DDÈD HJ˽JQIÈQLI˽UIJDIPDÈDW˾Oê̌OËZ #̛JWÖN̞DêÓDIê̇USBLIÙOHDI̐MËêˍBSBDÈD âUˍ̛OH DÈDCËJOHIJÐOD̠VêBOHËOIOĪN ê˼UDÈDL̋URV˽UIÓDIêÈOHWËê̕OHC̘USPOH N̘U IPËO D˽OI D̞ UI̍ NË DÛO DØ UI̍ OØJ quan trọng nhất là việc tạo điều kiện phát triển cả về phương pháp nghiên cứu cũng OIˍW̌QIˍˌOHQIÈQHJ˽OHE˼ZOĪNN̞D êÓDI DIVZ̍O U˽J WË ÕN êˍ̝D DÈD LJ̋O UI̠D OËZN̘UDÈDIIJ̏VRV˽OI˾U 7˾O ê̌ êˍB SB DÈD â Uˍ̛OH USVŽO U˽J LJ̋O UI̠D UJ̋QUI̞êˍ̝DDÈDĻONJOHMËOỊOHW˾O ê̌NËDÈDOHIJÐOD̠VWJÐO DÈDHJ˽OHWJÐOWË

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


DÈDTJOIWJÐOD˽N̘UÛQUI̍ê̕OHMÛOHQI˾O ê˾VOĪNêˍBSBêˍ̝DOỊOHM̚JHJ˽JêÈQDIP OỊOHUIÈDIUI̠DNËIJ̏OOBZYÍI̘JDIÞOH UBêBOHQI˽Jê̔JṄU5̂QUI̍OËZQI˽Jêˍ̝D DPJMËê˿VU˿VUIÞDềZT̤QIÈUUSJ̍OD̟BYÍ I̘J êØDǿOHDIÓOIMËT̤UJ̋QO̔JMÙHJDDÈDYV Iˍ̙OHOHIJÐOD̠VD̟B)̘JOHȊRV̔DŰW̌ HJÈPE̞DQIÈUUSJ̍OČOẈOHNË6/&4$0T̊ U̖DI̠DWËPUIÈOHONJNOBZ̛/BHPZB 5SPOH C̔J D˽OI OËZ ,IØB I̒D NáB IÒ5BN å˽PUS̛UIËOIN̘UOˌJḢQH̜ê̇DCJ̏U˯êÉZ DIÞOHUBLIÙOHDI̐êˌOUIV˿OÛQI̝Qêˍ̝D DÈD OHV̕O OIÉO M̤D U̖OH M̤D DÈD Ļ ONJOH DIVZÐONÙO NËOHPËJSBDÛOÛQI̝Qêˍ̝D DÈDOHV̕OUËJUS̝EáÓUOIJ̌VRVBOUS̒OHUI̋ OËPêJỌB OĪNEVZUSÖWËQIÈUIVZDÈDLIØB I̒D NáB IÒ OËZ å̔J W̙J $ˌ RVBO å˼J I̒D 1IÈQOḤ ê̔JUÈDD̟BLIØBI̒DOËZ êØMËWJ̏D U˼PêJ̌VLJ̏ODIPWJ̏DU˼PM̂QN̘UȈUI̔OH để qua đó tôi luyện các nghiên cứu viên và DÈDOHIJÐOD̠VTJOIUI̋ȈN̙J /IÉOêÉZUÙJDǿOHYJOMˍVâ 7NJOQIÛOHI̝Q UÈDå˼JI̒D1IÈQOḤLIVW̤D$IÉV«5IÈJ #ÖOI %ˍˌOH IJ̏O êBOH USJ̍O LIBJ DIˍˌOH USÖOIIP˼Uê̘OHC̔OONJNU̙JD̟BNÖOI N̘U USPOHDÈDE̤ÈODI̟ê˼PD̟BDIÞOHUÙJMËI̗ US̝DÈDDˌRVBOUIËOIWJÐOD̟B5̖DI̠DQIÈU USJ̍ODÈDDIˍˌOHUSÖOIêËPU˼PUJ̋OTÓ

,IØB I̒D NáB IÒ 5BN å˽P MË N̘U USPOH OỊOHÑUYÓDIRVBOUS̒OHD̟BE̤ÈOIJ̏O êBOH êˍ̝D USJ̍O LIBJ OËZ 7̌ C˽O DI˾U E̤ ÈOOËZQIÈUUSJ̍OUIFPIˍ̙OHêBOHËOI W̌ QI˼NWJIP˼Uê̘OHMËUSPOHUPËOLIVW̤DWË ê̇DêJ̍NRVBOUS̒OHỌBMËM˾ZT̤QIÈUUSJ̍O RVBOȈê̔JUÈDMËNê̘OHM̤DUSPOHTV̔UUI̚J HJBOUI̤DIJ̏OE̤ÈO 7ËDIÓOIUJOIUI˿OQIÈUUSJ̍ORVBOȈê̔JUÈD OËZ IˌO CBP HJ̚ I̋U MVÙO MË LJN DI̐ OBN DIP N̒J IPBU ê̘OH D̟B $ˌ RVBO å˼J I̒D 1IÈQOḤ å̍L̋UUIÞD Kính thưa ngài Chủ tịch Hội đồng Học viện, Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu đại diện cho các cơ quan đối tác, Thưa các đồng nghiệp, các bạn thân mến, 5ÙJYJODIÞD,IØBI̒DNáBIÒONJNOBZUIËOI DÙOHS̤DS̜ UIËOIDÙOHUSPOHWJ̏DêBE˼OH IØBDÈDQIˍˌOHQIÈQHJ˽OHE˼ZWËOHIJÐO D̠V UIËOIDÙOHUSPOHWJ̏DêBE˼OHIØBDÈD DIVZÐO OHËOI OHIJÐO D̠V WË DV̔J DáOH MË UIËOI DÙOH USPOH WJ̏D êB E˼OH IØB DÈD QIˍˌOHIˍ̙OHOHIJÐOD̠V 9JOD˽NˌO

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


#Ë˝OĂŞĚ&#x2022;7Ě&#x2018;USĂ&#x201C;

Nguáť&#x201C;n: Tomorrow Media.

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[ ]


1I˿O Phiên học toàn thể

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


åÙUȊYˍBWËE˾VW̋U đương đại Philippe Papin – Trường Cao học Thực hành, khoa Khoa học lịch sử và Ngữ văn

1.1.1 Đô thị và không phải đô thị ,IJ OØJ ê̋O êÙ UȊ 7J̏U /BN D˿O QI˽J C̃U ê˿VU̡ê̑OIOHIǡBLIÈJOJ̏NIṖDÓUOI˾UYÈD ê̑OIHJ̙JI˼OTÈUOI˾UDØUI̍D̟BLIÈJOJ̏N êÙ UȊ /̋V ê̑OI OHIǡB UIFP E˼OH LI̅OH ê̑OIUIÖêÙUȊMËN̘UOˌJQIBUS̘OHJ̣BN̘U CÐO MË LIÙOH HJBO DIÓOI US̑ êˍ̝D C˽P W̏ C̛JUˍ̚OHUIËOI thành WËN̘UCÐOMËDI̝ (thị ŌN USPOH IṖD ŌN CÐO D˼OI UIËOI MËOˌJDVOHD˾QDIPOIVD˿VD̟BUIËOI OÐO MVÙOMVÙOOI̘OOȊQWËDØOIJ̌VOIË̛D̟B UIˍ̚OHEÉO.̘UêÙUȊ ̛7J̏U/BNDǿOHOIˍ ̛DÈDOˍ̙D7J̎OåÙOHLIÈDEˍ̙JDÈDUSJ̌Vê˼J QIPOHLJ̋O USˍ̙DI̋UMËT̤L̋UI̝QD̟BDÈD OˌJ DI̔O LIÙOH HJBO DØ T̤ QI̞ UIV̘D ḾO OIBV U˼POÐOT̃DUIÈJDIPUÐOH̒Jthành-thị. 4̤ê̔JOH́VOËZLIÙOHQI˽JMËê̇DêJ̍Nê̘D êÈPDØSJÐOH̛LIVW̤DOËZ5BDØUI̍E̎EËOH UÖNUI˾ZOØ̛OỊOHOˌJLIÈD OI˾UMË̛DÈD êÙUȊD̟B)Z-˼QD̖ê˼J W̔OMËNBUŜOD̟B ê̇DêJ̍NêÙUȊQIˍˌOH5ÉZ UIFPêØ USPOH tên gọi ta có từ polis U̡OËZDIˍBNBOHOHIǡB jD̘OHê̕OHDˍEÉOṲEPxNËDØOHIǡBjLIV W̤DUIËOIDØUˍ̚OHC˽PW̏x ê̔JM̂QW̙JU̡asti, IṖDastu,DI̐LIVW̤DEˍ̙JUI˾Q DØDˍEÉO TJOIT̔OHWËDØDÈDIP˼Uê̘OHHJBPUIˍˌOH

/̋VQIÉOUÓDIĻDØUI̍UI˾ZLJ̍VQIÉODIJB OIˍ UI̋ OËZ OIÖO DIVOH MË S˾U êˍ̝D NPOH ê̝JSÜSËOHWJ̏DMJÐOL̋U UÎNDIÓMËL̋UO̔J UIËOIW̙JUȊ USVOHUÉNDI̐IVZWËUSVOHUÉN ÎVD˿O DIÓOIUS̑WËUIˍˌOHN˼J RVÉOê̘JWË lương thực, quyền lực và hàng hóa là không UI̍ USÈOI LI̓J $Ø̓ UI̍ OØJ DÈDI C̔ USÓ TPOH IËOIOIˍŴZLIÙOHD̠OHOĨDNËS˾UŇN ẺP UáZUIFPWBJUSÛWËN̠Dê̘RVBOUS̒OH D̟BUIËOIIBZUȊD̟BN̗JOˌJ WËêÉZDǿOHMË Z̋VU̔MËNOÐOIÖOIŃVDIPLIÈJOJ̏NêÙ UȊ UI̤DUJ̎OêÙUȊDǿOHOIˍOỊOHIÖOI˽OI ê˼JEJ̏ONËN̗JOHˍ̚JDØW̌UI̤DUI̍OËZ å̑OI OHIǡB UIFP E˼OH QI̟ ê̑OI QIÈJ TJOI U̡ê̑OIOHIǡBUSÐO LIÙOHQI˽JMËLIÙOHDØ ÓDILIJYFNYÏULIÈJOJ̏NêÙUȊå̑OIOHIǡB OËZ HJÞQ DIP DIÞOH UB USÈOI êˍ̝D OI˿N ḾO WÖ USPOH ê̑OI OHIǡB OËZ UB LIÙOH UÓOI ê̋OOỊOHOˌJDI̔OCBOê˿VDØUI̍LIJ̋O DIÞOH UB OHIǡ S̄OH êØ MË N̘U êÙ UȊ IṖD ÓUOI˾UMËDÈDêÙUȊêBOHN̙JHJBJêP˼OC̃U ê˿VQIÈUUSJ̍O 5SPOHT̔DÈDOˌJDI̔OLIÙOHêˍ̝DY̋QWËP ê̑OIOHIǡBOËZ USˍ̙DI̋UUBDØDÈDUI̤DUI̍ DI̐NBOHUÓOIDIÓOIUS̑OỊOHOˌJD̢BRVBO

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


D̟BDÈDU̐OI IVZ̏OoIṖDOỊOHOˌJUˍˌOH êˍˌOH DI̐ DØ T̔ ÓU RVBO M˼J DBJ US̑ WË MÓOI USÈOH UÖNOHV̕ODVOHD˾QÎVD˿ƠS˾UYB ̛ DÈD UIÙOMËOHH˿O êØ WË LIÙOH DØDI̛̝ YVOHRVBOI5˾UOIJÐO LJ̍VC̔USÓOËZDØ˽OI Iˍ̛OH SÜ S̏U U̙J N˼OH Mˍ̙J êÙ UȊ OHËZ OBZ D̟B7J̏U/BN USPOHêØ LIVEJOIUI̤D̟BDÈD RVBOM˼JêØOHWBJUSÛǑOU˽OH5VZOIJÐO UB LIÙOHUI̍êˍBLJ̍VC̔USÓOËZWËPUSPOHê̑OI OHIǡBW̌êÙUȊ ŐVUBNV̔Oê̑OIOHIǡBêÙ UȊ DØ OỊOH ê̇D êJ̍N ê̇D UIá C̛J OỊOH CJ̋Oê̖JD̟BêÙUȊEJ̎OSBLIÈH˿OUI̚Jê˼J D̟BDIÞOHUBWËUVÉOUIFPN̘UMÙHJDLIÈDW̙J MÙHJDQIÈUUSJ̍OjṲOIJÐOxUSˍ̙DUI̋L̦ DÈDêÙUȊDI̐MËDÈDêJ̍NêˌOM̉ DÙM̂QUSÐO C˽Oê̕ N̘UT̔êÙUȊDØRVZNÙM̙OMËOI̚DØ DI̝WËŴOIËOIUIFPLJ̍VTPOHTPOHUIËOI và thị, tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta không DØUIÙOHUJOOËPW̌IJ̏OUˍ̝OHOËZWËDIÞOH ta cũng không biết thực tế như thế nào, OHPËJUS̡N̘UT̔W̑USÓDIJ̋OMˍ̝Dêˍ̝DêÈOI E˾V USÐO C˽O ê̕ T̠ USÖOI %P ŴZ UB LIÙOH OÐODIPS̄OH T̤QIÈUUSJ̍OUIFPIˍ̙OHOËZ̛ UI̚JêJ̍NêØMËLIÙOHUSÈOIêˍ̝DD̢BRVBO WËEJOIUȊD̟BRVBOM˼JTBVOËZUS̛UIËOIêÙ UȊ OIˍOHEˍ̙JUI̚JDǿ êØDIˍBQI˽JMËêÙUȊ -P˼JOˌJDI̔OUI̠IBJNËUBLIÙOHOÐOêˍB WËPUSPOHê̑OIOHIǡBêÙUȊMËDÈDOˌJDI̔O UIV˿OUÞZNBOHUÓOIUIˍˌOHN˼J5Sˍ̙DêÉZ êÍDØoUÎNDIÓêÉZDÛOMËRVZŨDoDÈDLIV DI̝ŌNOHPËJSBOIHJ̙JMËOH OHPËJLIVDˍ EÉO DI̐I̒QWËJOHËZWËLIÙOHDØDˍEÉODˍ USÞUIˍ̚OHYVZÐO$I̝OËZI̒QUIFPQIJÐO DØMÞDOHˍ̚JUBI̒QDI̗OËZ MÞDI̒QDI̗LJB DI̐I̒QUSPOHOHËZ DIÓOIRVŽOêØOHWBJUSÛ EVZOI˾UMËUIVUIV̋WËQIÓI̒QDI̝,J̍VDI̝ QIJÐOOËZLIÙOHQI˽JMËDI̝MËOH êÉZDØUI̍ MËZ̋VU̔ÉOê̋OT̤SBê̚JD̟BDÈDêÙUȊUI̤D T̤UVZOIJÐO OHPËJN̘UT̔USˍ̚OHI̝QIJ̋N IPJ OIÖODIVOHWJ̏DQIÈUUSJ̍OUIFPIˍ̙OH OËZDǿOHNÍJTBVOËZN̙JEJ̎OSB

5Sˍ̚OHI̝QUI̠CB LIÙOHI̅OQI˽JMP˼JSB LI̓Jê̑OIOHIǡBW̌êÙUȊOIˍOHDǿOHDIˍB thể xếp vào đô thị, đó là các thực thể thuần UÞZNBOHDI̠DONJOHUIˍˌOHN˼J CVÙOCÈO OIˍ LJ̍V 4JOHBQPSF UIFP OHIJÐO D̠V D̟B $IBSMFT (PMECMVN IṖD UIFP LJ̍V UIËOI QI̔ 4JSJWJKBZB ˯ êÉZ DIÞOH UÙJ NV̔O OĨD U̙JUSˍ̚OHI̝QêÙUȊD̖»D&PWË7ÉOå̕O 'BJGPP )̘J"O WË1I̔)J̋OYV˾UIJ̏OU̡UI̋ L̦åJ̌VLIJ̋ODIÞOHUÙJLIÙOHUÓOIDÈD UI̤DUI̍OËZWËPUSPOHê̑OIOHIǡBêÙUȊD̟B 7J̏U /BN DØ UI̍ OHP˼J US̡ USˍ̚OH I̝Q »D &P MË C̛J êØ MË DÈD êÙ UȊCVÙO CÈO êˍ̝D IÖOIUIËOIU̡N̘UM̑DIT̢ŌNOHPËJM̑DIT̢ D̟B7J̏U/BN/IÉOêÉZ DǿOHQI˽JOĨDM˼J MË7J̏U/BNDIJ̋NN̘UW̑USÓê̇DCJ̏UUSPOH M̑DIT̢êÙUȊDÈDOˍ̙DåÙOH/BN«,IÙOH N̘UOˌJOËPWËDIˍBCBPHJ̚OHˍ̚JUBOÎO UI˾Z N̘U T̤ QIÈU USJ̍O ̕ ˼U OIˍ ŴZ D̟B DÈD jUIËOI QI̔ CVÙO CÈOx Iˍ̙OH W̌ HJBP thương đường biển và thông thương với Oˍ̙D OHPËJ ̛ I˿V I̋U DÈD Oˍ̙D USPOH LIV W̤DL̍U̡UI̋L̦ LIJDPOêˍ̚OHIËOHI˽J IÖOIUIËOIUSÐO˒Oå̘%ˍˌOH WËUS̛UIËOI DPOêˍ̚OHHJBPUIˍˌOHDIÓOI,IÙOHHÖTP TÈOIêˍ̝DW̙JDÈDêÙUȊIÖOIUIËOIUI̚JC˾Z HJ̚ OIˍ USˍ̚OH I̝Q D̟B DÈD êÙ UȊ 1BTBJ 1BMFNCBOHWË"DFI̛ê˽P4VNBUSB #BOUBN WË#BUBWJB TBVOËZUS̛UIËOI+BLBSUB ̛ê˽P +BWB IṖD .BMBDDB D̟B .BMBZTJB7Ë êÙ UȊ TÈU OI˾U W̙J ê̑OI OHIǡB D̟B DIÞOH UB U˾U OIJÐOẂODÛOOIJ̌VLIP˽OHDÈDI DIÓOIMË CB IṖD C̔O USˍ̚OH I̝Q UIËOI QI̔ CVÙO CÈOêÍOÐV̛USÐO,IJêÙUȊ7J̏U/BNQIÈU USJ̍O WË Ṳ LI̅OH ê̑OI U̡ CÐO USPOH EP OHˍ̚J7J̏UṲMËNOÐO UBUI˾ZDÈDêÙUȊêØ DØDÈDOÏUD̖êJ̍OoLJ̍VIPËOHUIËOIoêÙ UȊIËOIDIÓOIL̋UI̝QW̙JUȊDI̛̝WÛOH OHPËJ$IÓOIYVIˍ̙OHLIÙOHUIBZê̖JOËZ êÍHJ̣7J̏U/BNŌNOHPËJDÈDIP˼Uê̘OH UNJOH USˍ̛OH LJOI Ű M̙O USˍ̙D êÉZ WË HJÞQ DIPȈUI̔OHêÙUȊD˾VUSÞDUIFPLJ̍VQI̟

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


RVBOẂOêˍ̝DHJ̣OHVZÐOẄOWËU̡UI̋L̦ ê̋O OBZ U˼P OÐO T̤ QIPOH QIÞ WË ê̘D êÈPD̟BN˼OHMˍ̙JêÙUȊ7J̏U/BN /Iˍ ŴZ USPOH T̔ C̔O MP˼J IÖOI êÙ UȊ L̍ USÐOoêÙUȊLJ̍VIPËOHUIËOI êÙUȊU̖DI̠D LJ̍VQI̟RVBO DI̝QIJÐOOÙOHUIÙOWËêÙ UȊCVÙOCÈO DI̐DØMP˼JIÖOIUI̠OI˾U UÓOI ê̋OUS˼OHUIÈJD̟BMP˼JIÖOIOËZ̛UI̚JêJ̍N RVBOTÈU MËDØUI̍êˍ̝DY̋QWËPEJ̏OêÙUȊ NËDIÞOHUBH̒JMËjUIËOIQI̔x7ËU˾UOIJÐO IPËOH UIËOI5INJOH -POH MË N̘U IÖOI ŃV êJ̍OIÖOI êØMËN̘UIÖOIŃVWÖIPËOHUIËOI 5INJOH-POHMËN̘UêÙUȊUIFPLJ̍VUIËOIUȊ êJ̍OIÖOI ê̕OHUI̚JUIFPUI̚JHJBO S˾UOIJ̌V êÙ UȊ LIÈD êÍ C̃U DIˍ̙D LJ̍V D˾V USÞD D̟B IPËOHUIËOI5INJOH-POH OI˾UMË̛QIÓB/BN Eˍ̙JUI̚JDIÞB/HVZ̎O

1.1.2. Thủ đô, một không gian riêng biệt /HBZEˍ̙JUI̚J-âo5S˿O USPOHLIP˽OHUI̋L̦ ê̋OUI̋L̦ IPËOHUIËOI5INJOH-POH êÍNBOHê̇DêJ̍NI̗OI̝QSÜOÏUD̟BN̘U êÙ UȊ )PËOH UIËOI êˍ̝D CBP C̒D W̙J Ȉ UI̔OHD̢BÙWËêÐêJ̌V ê̍QIÉOê̑OIQI˼N WJ D̟B IPËOH UIËOI WË LJOI UIËOI LIV W̤D LJOIUIËOIW̌OHVZÐOŨDLIÙOHêˍ̝Dê̑OI OHIǡB SÜ SËOH OIˍOH OIÖO DIVOH MË OˌJ ÛQ USVOHEÉOUIˍ̚OHWËDØOIJ̌VDI̝5̂QI̝Q IPËOH UIËOI WË LJOI UIËOI U˼P OÐO N̘U êˌO W̑ IËOI DIÓOI SJÐOH CJ̏U USPOH LIJ UI̟ QI̟D̟BDÈDU̐OIM̏LIÙOHDØRVZDI̋SJÐOH UIÖLJOIêÙLIÙOHQI̞UIV̘DWËPC˾ULȅN̘U êˌO W̑ IËOI DIÓOI OËP LIÈD )PËOH UIËOI W̙J RVZ DI̋ SJÐOH êˍ̝D H̒J MË 1I̞OH5IJÐO WËPUI̋L̦ DØUI̍DPJMËN̘ULJ̍VêˌOW̑ bất thường trong phân loại các đơn vị hành DIÓOI DIÓOI UI̠D #J̍V IJ̏O SÜ S̏U OI˾U D̟B D˾V USÞD UIËOIUȊ MË5INJOH -POH êˍ̝D DIJB UIËOIIBJIVZ̏OoIVZ̏O2V˽OHå̠D TBVOËZ MË7ǡOI5IV̂O WËIVZ̏O7ǡOI9ˍˌOH TBVOËZ

MË5I̒9ˍˌOH ̓oDÈDIDIJBOËZU̕OU˼JU̙JLIJ L̋UUIÞDDI̋ê̘QIPOHLJ̋O WËUÎNDIÓDÛO LÏPEËJê̋OÛOHJBJêP˼OUIV̘Dê̑BLIJDØT̤ QIÉOCJ̏UHJ̣B)Ë/̘JWËj̓OHP˼JUIËOI̓x Cách phân chia đơn vị bên trong cũng khác CJ̏U5̡UI̋L̦ê̋OUI̋L̦ UI̟êÙêˍ̝D DIJB UIËOI phường TBV êØ UIËOI QIˍ̚OH U̡ UI̋ L̦ ê̋O UI̋ L̦ 5SPOH ONJN phường là kiểu phân chia đơn vị IËOIDIÓOIU˼POÐOê̇DêJ̍NSJÐOHê̘DêÈP D̟BUI̟êÙ$I̐SJÐOHUI̟êÙN̙Jêˍ̝DDIJB thành phường và bản thân phườngMËZ̋VU̔ ê̍OÎOCJ̋UUI̟êÙ9JOMˍVâUÐOH̒JQIˍ̚OH ̛ êÉZ LIÙOH MJÐO RVBO ê̋O DÈD MËOH OÙOH UIÙO DǿOH DØ DÈDI H̒J UˍˌOH Ṳ ̛ UI̚J êØ IṖDDÈDQIˍ̚OHOHǏ$ǿOHYJOMˍVâMËDÈD êˌOW̑QIˍ̚OHU̓BSBUPËOC̘EJ̏OUÓDIêÙUȊ DI̠LIÙOHDI̐HJ̙JI˼ƠLIVUSVOHUÉNCVÙO CÈOIJ̏OOBZD̟B)Ë/̘J DIPê̋OOBZOHˍ̚J UB ẂO DÛO OI˿N ḾO S̄OH USVOH UÉN CVÙO CÈƠLIVQI̔D̖IJ̏OOBZD̟B)Ë/̘Jêˍ̝D IÖOIUIËOIOÐOU̡WJ̏DphườngD̟B)Ë/̘J U̠DMËUPËOC̘UIËOIQI̔ êÍÉOU̙JT̤SBê̚J D̟BUÐOH̒JIVŽOUIP˼JjCBNˍˌJTÈVQI̔ QIˍ̚OHxU̡UI̚JUIV̘Dê̑B˯êÉZDØIBJDÉV DIVZ̏ODI̕OHMÐOOIBV UÙJT̊US̛M˼JW˾Oê̌ OËZ OIˍOHU˼NUI̚JYJOOI̙S̄OHphường là êˌOW̑IËOIDIÓOIOI̓IˌOŌNUSPOHIPËOH UIËOI ŐV D˿O QI˽J ȆDI UˍˌOH êˍˌOH UB DØUI̍EáOHUÐOH̒JMËj̓RV̂O̓x UÓOID˽DÈD QIˍ̚OHŌN̛QI˼NWJOHP˼JUIËOIDØIP˼U ê̘OHOÙOHOHIJ̏Q /Iˍ ŴZ DØ UI̍ UI˾Z MË UI̟ êÙ DØ D˾V U˼P MÍOIUI̖WËIËOIDIÓOIS˾USJÐOH LIÈDCJ̏U TPW̙JOÙOHUIÙO WËDǿOHLIÈDTPW̙JLJ̍V iêÙUȊwUI̟QI̟D̟BDÈDU̐OIM̑UI̚JC˾ZHJ̚ 7J̏DDBJRV˽OUI̟êÙDǿOHLIÈD/NJN 5INJOH-POHêˍ̝Dê̇UEˍ̙JT̤DBJRV˽OD̟B quan Đại an phủ sứ, trong khi các tỉnh chỉ có 1I̟T̠/NJNDØRVBOKinh sư đại doãn, TBV êØ UIBZ C̄OH RVBO Phủ doãn vào thế

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


L̦7̑USÓOËZêˍ̝DHJBPDIPDÈDRVBOS˾U UP/Hˍ̚Jê˿VUJÐOêˍ̝DC̖WËPW̑USÓOËZMË /HVZ̎O5SVOH/H˼O TJOIONJNU˼JU̐OI /BN å̑OI  UV̖J ê̗ UJ̋O Tǡ êˍ̝D C̖ MËN RVBO WË TBV êØ êˍ̝D HJBP OIJ̏N W̞iDIÏQ DÙOH WJ̏D IËOH OHËZw D̟B USJ̌V êÖOI DIÏQ T̢ QI̟T̠D̟BOIJ̌VU̐OIWËDV̔JDáOH ONJN  LIJ ÙOH UV̖J êˍ̝D C̖ OIJ̏N MËN ,JOITˍê˼JEPÍO.̘UOHˍ̚JD˿OQI˽Jêˍ̝D OĨDê̋OMË%ˍˌOH5S̤D/HVZÐO ê̗UJ̋OTǡ LȅUIJONJN QIÈQRVBO êˍ̝DC̖OIJ̏N MËNRVBO1I̟EPÍOLJOIêÙWËPONJN /Iˍ ŴZ DI̠D RVBO DBJ RV˽O 5INJOH -POH DǿOHDØN̘URVZDI̋SJÐOH

1.1.3. Bước ngoặt vào thế kỷ 17, 18 7ËPUI̋L̦ M̑DIT̢êÙUȊ7J̏U/BNDØ T̤ UIBZ ê̖J M̙O 4̤ UIBZ ê̖J M̙O OI˾U MË ê˿V OÍPD̟BN˼OHMˍ̙JêÙUȊU̠DMËUI̟êÙ)Ë/̘J DØT̤ê˽PM̘OTÉVT̃D5SJ̌V-ÐC̑ê̇UEˍ̙JT̤ LJ̍N TPÈU D̟B DÈD DIÞB5S̑OI OỊOH OHˍ̚J DBJRV˽OUPËOC̘DÈDWáOHQIÓBC̃DD̟Bê˾U Oˍ̙D7VBẂOHJ̣OHÙJCÈVWËẂOOH̤USPOH IPËOH UIËOI OIˍOH DI̐ U̕O U˼J ê̍ MËN WÖ Toàn bộ các công việc cai trị đều thuộc về tay DIÞB5S̑OI4̤U̕OU˼JTPOHTPOHIBJDˌRVBO RVŽOM̤DOËZCV̘DDIÞB5S̑OIQI˽Jê̇UEJOI ̛OˌJLIÈDêØMËLIVW̤DŌNH˿OI̕)PËO ,J̋N QI̔ /IË5I̚ WË QI̔5S˿O )ˍOH å˼P OHËZOBZ UPËOC̘LIVW̤DOËZêˍ̝Dê̇UUÐO N̙JMËvương phủ$I̐USPOHUI̚JHJBOOH̃O DÙOHUSÖOIN̙Jêˍ̝DE̤OHMÐO USPOHêØDØ ê̌O/H̒D4ˌO5ØNM˼JUSVOHUÉN˽OIIˍ̛OH D̟B UIËOI QI̔ êÍ ȆDI DIVZ̍O TBOH LIV CVÙOCÈO DI̝ OIË̛WËLIVEÉOUIˍ̚OH5SÐO C˽Oê̕ WËUSPOHUI̤DŰ USVOHUÉNDIÓOIUS̑ RVŽOM̤DD̟BUIËOIQI̔ẂODØT̤HJBPDËJ W̙JLIVW̤DEÉOT̤ 5IÐNWËPêØ WJ̏DIPËOHê̋N˾URVŽOM̤D DÛO DØ OHIǡB MË T̤ UIJÐOH MJÐOH D̟B RVŽO M̤D USJ̌V êÖOI C̑ HJ˽N TÞU WË OỊOH RVZ

ê̑OI /IP HJÈP C̑ O̙J M̓OH )PËOH ê̋ N˾U RVŽOM̤D̛#̃DLȅWËLIÙOHU̕OU˼Jê̔JW̙J EÉO/BNLȅ2VŽOM̤DHJ̚UIV̘DW̌UBZDÈD DIÞB5S̑OI W̔O MË EÉO WÜ CJ̌O IṖD RVBO DBJUS̑ IṖDOỊOHOHˍ̚JêÍU̡OHêJDIJOI QI̞D9ÍI̘JC̃Uê˿VWˍ̝URVBOỊOHêJ̌V D˾NL̥USPOHRVÈLI̠$I̅OHI˼O WJ̏DCVÙO CÈO LIÙOH DÛO C̑ DPJ MË IP˼U ê̘OH IÒO LÏN OI˾U ỌB WË EP ŴZ T̤ TÈOH U˼P D̟B DÈDOHȈOIÉOMËOHOHǏDǿOHLIÙOHDÛO C̑ D˾N êPÈO OIË Oˍ̙D C̓ ê̘D RVŽO DÈD RVBODǿOHUIBNHJBWËPIP˼Uê̘OHUIˍˌOH OHIJ̏Q DÈD MËOH OHǏ C̃U ê˿V NBOH T˽O QÌN êFN CÈO ̛ DI̝ T̔ Mˍ̝OH DI̝ UNJOH MÐOS˾UOIBOIUJ̍VUIˍˌOH̛DÈDUIËOIQI̔ HJËVMÐO QIÈUUSJ̍OIˌOWËC̃Uê˿VYÉZE̤OH OIËU˿OH W̔OUSˍ̙DêØDÛOC̑D˾NWÖRVBO OJ̏N EÉO UIˍ̚OH LIÙOH êˍ̝D QIÏQ ̛ DBP IˌORVBO /ỊOHHÖEJ̎OSB̛)Ë/̘JDǿOHEJ̎OSB̛ DÈD U̐OI M̑ UȊ US˾O UȊ U̠5I̤D Ű UI̚J Lȅ OËZ MË UI̚J Lȅ UIˍˌOH N˼J QIÈU USJ̍O S˾U N˼OI OIJ̌V OˌJ QI̞D W̞ DIP WJ̏D LJOI EPBOICVÙOCÈOêˍ̝DSBê̚JWËQIÈUUSJ̍O IP˼Uê̘OHHJBPUIˍˌOHUNJOHMÐOUIFPD˾Q T̔OIÉO LIÙOHDI̐HJ̣BUIËOIUȊWËOÙOH UIÙO NË DÛO HJ̣B DÈD WáOH NJ̌O LIÈD nhau trên khắp đất nước, đây cũng là thời Lȅ WJ̏D HJBP UIÙOH êJ M˼J êˍ̝D D˽J UIJ̏O W̙J OIJ̌V DPO êˍ̚OH N̙J êˍ̝D YÉZ E̤OH D˿VH̗êˍ̝DUIBZUI̋C̄OHD˿VêÈ ê˾UêBJ êˍ̝DNVBCÈOUSBPê̖J YV˾UIJ̏OȈUI̔OH T̛ỊVWËIP˼Uê̘OHD̟BUˍOIÉO M̂QDI̝ ̛ DÈD LIV ê˾U UIV̘D T̛ ỊV D̟B DÈD OHÙJ DIáB OỊOH WJ̏D OËZ UB DØ UI̍ UÖN UI˾Z êˍ̝DHIJUSÐODÈDU˾NWNJOCJB $IÓOI̛UI̚JLȅOËZUBUI˾ZC̃Uê˿VDØDÈD IÖOIUI̠DL̋UO̔JêBE˼OHHJ̣BUIËOIUȊWË OÙOH UIÙO WË DÈD IÖOI UI̠D OËZ ẂO DÛO U̕O U˼J WË LÏP EËJ DIP ê̋O UI̚J Lȅ êˍˌOH ê˼JIJ̏OOBZ

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


1.1.4. Đô thị hóa theo hình vuông Di cư từ nông thôn ra thành thị không phải là IJ̏OUˍ̝OHIPËOUPËON̙J5̡MÉVêÍDØN̘U T̔ USˍ̚OH I̝Q EJ Dˍ OIˍ ŴZ 5SPOH YÍ I̘J USˍ̙DêÉZ êÙUȊWËDÈDWáOHWËOIêBJêÙUȊ UIˍ̚OHêˍ̝DIÖOIUIËOIOÐOU̡DÈDQIˍ̚OH W̔O DI̐ MË C˽O TBP QI̞ D̟B DÈD MËOH OÙOH UIÙO ŌNDÈDIUSVOHUÉNLIP˽OHONJNDI̞D DÉZT̔˯OÙOHUIÙODØDÈDMËOH" # $ % WW UIƠ̈UIËOIQI̔DǿOHDØDÈDC˽OTBP" # $ % WW /ØJ DÈDI LIÈD êÙ UȊ C̑ DIJ̋N ỊV U̡CÐOOHPËJåÙUȊDǿOHC̑RV˽OMâU̡CÐO OHPËJUSPOHEBOITÈDIUÐODÈDQI̔QIˍ̚OH O̘JêÙUBUI˾ZDØUÐOD̟BDÈDMËOHYV˾UUIÉO 7J̏D UI̚ DÞOH DǿOH êˍ̝D HJ̣ OHVZÐO åÖOI MËOHDǿOHDØDÈDC˽OTBPOHPËJ)Ë/̘J5ÎN DIÓOHˍ̚JUBDÛOHJ̣OHVZÐOUÐOD̟BMËOHH̔D Người ta đi đi về về thường xuyên giữa hai OˌJ W̙JU˿OTV˾UQI̞UIV̘DWËPLIP˽OHDÈDI YBH˿Oå˾ZMËUÖOIIÖOIUSˍ̙DêÉZ #̃Uê˿VU̡O̢BTBVUI̋L̦ N̘UYVIˍ̙OH N̙JYV˾UIJ̏O êØMËS˾UOIJ̌VOHˍ̚JU̡MËOH SB QI̔ WË ̛ M˼J M̂Q OHIJ̏Q QIÈU USJ̍O HJB êÖOIWËLIÙOHRVBZW̌MËOHDǿỌBoDIÓOI TÈDIṲEPD̟BDIÞB5S̑OIDIPQIÏQI̒MËN êJ̌V êØ )̒ ̛ M˼J QI̔ WË QIÈU USJ̍O DÙOH WJ̏D CVÙO CÈO WÖ WJ̏D LJ̍N TPÈU êÍ êˍ̝D O̙JM̓OH%˿OE˿O I̒UÈDILI̓JMËOHRVÐ˯ QI̔ C̃U ê˿V YV˾U IJ̏O N̘U HJBJ D˾Q Uˍ T˽O UIËOI UȊ LIÙOH DÛO HJ̔OH W̙J EÛOH I̒ ̛ MËOHDǿ5BDǿOHUI˾ZWJ̏DUI̚DÞOHC̃Uê˿V DØT̤LIÈDCJ̏U MËOH̛QI̔C̃Uê˿VUI̚DÈD W̑UI˿OIṖDÙOHU̖OHǏDØMJÐORVBOê̋O M̑DIT̢D̟BêÙUȊ USˍ̚OHI̝Q-JOI-BOH̛ )Ë /̘J IṖD DØ MJÐO RVBO ê̋O IP˼U ê̘OH LJOIEPBOIIËOHOHËZD̟BI̒ ÙOHU̖OHǏ C˼D OHǏȄU OHǏJO WW OIÖODIVOH L̍ cả việc thờ cúng thành hoàng, thánh thần DǿOHLIÙOHDÛOHJ̔OHOIˍ̛MËOHDǿ#˽O TBPD̟BDÈDMËOHDǿC̃Uê˿VE˿Oê̘DM̂QWË UI̍ IJ̏O T̤ ê̘D M̂Q D̟B NÖOI ê̔J W̙J MËOH

Dǿ -ËOH QI̔ E˿O UÈDI LI̓J MËOH Dǿ HJ˽N C̙UDI˾URVÐWËE˿OUS̛UIËOIQIˍ̚OHUSPOH QI̔DI̠LIÙOHDÛOMËMËOHU̡RVÐWˍˌOWËP QI̔ỌB5Iˍ̚OHUIˍ̚OH DÈDMËOHQI̔ÛQ I̝QW̙JOIBV WÖDÛOQI˽JHJ˽JRVZ̋UDÈDW˾O ê̌W̌êˍ̚OHHJBPUIÙOH BOOJOIUŜUṲ WÖ ŴZ DÈD MËOH DáOH L̋U I̝Q YÉZ êÖOI DáOH T̢E̞OHDIVOH OHˍ̚JEÉOLIÙOHDÛOQIÉO CJ̏UH̔DHÈDỌBNËDIVOHT̔OHW̙JOIBV ê̍QI̞DW̞DIPDÈDIP˼Uê̘OHD̘OHê̕OH ÛQUI̍USPOHLIVOÐOêÖOITJOIIP˼UDIVOH D̟BMËOHQI̔LIÙOHDÛOHJ̔OHW̙JêÖOIMËOH ̛RVÐỌB êÖOIMËOH̛RVÐÓUêˍ̝DT̢E̞OH WËE˿OE˿OUS̛OÐOê̖OÈU7̌LJ̋OUSÞD êÖOI TJOIIP˼UDIVOHD̟BMËOHQI̔LIÙOHNBOH LJ̋OUSÞDIÖOIWVÙOHIBZIÖOIDỊOÎUỌB NË HJ̔OH OIˍ N̘U OHÙJ OIË CÖOI UIˍ̚OH lẫn vào khung cảnh xung quanh, không khác W̙JC̠DUSBOIDIVOHD̟BêÙUȊ W̙JD̢BN̛ SBQI̔WËêÉZMËOˌJSBWËPD̟BêÖOIQI̔CÐO trong, khi có hội họp, không phân biệt gian QI˽J HJBOUSÈJỌB NËMËQIÓBUSˍ̙DQIÓBTBV WJ̏DC̔USÓDI̗OH̕JEBOIE̤DǿOHêÍUIBZ ê̖J7̂UMJ̏VYÉZE̤OHDIVOHDǿOHUIBZê̖J Uˍ̚OHUSÖOIêˍ̝DUIBZUI̋C̄OHUˍ̚OHH˼DI 5IËOI QI̔ US̛ OÐO LJÐO D̔ IØB 4BV êØ U̡ LIP˽OH ONJN  IËOH DI̞D DÈD QIˍ̚OH OI̓OËZE˿OUIBZê̖J N̛S̘OHQI˼NWJ H̘Q WËPOIBVUIËOIQIˍ̚OHM̙O ṲU̖DI̠DUáZ UIV̘DWËPUÖOIIÖOII˼ODI̋D̟BUIËOIQI̔ EP EJ̏O UÓDI ÏQ EP EJ̏O UÓDI LIV ê˾U D̟B QIˍ̚OH DI̐ DØ UI̋ åÉZ MË RVÈ USÖOI UIËOI QI̔êˍ̝DêÙUȊIØBE˿OE˿O DPOêˍ̚OHêÙ UȊIØBUIFPIÖOIWVÙOH

1.1.5. Phố ra đời PhườngẂOUJ̋QU̞DU̕OU˼JOIˍOHE˿OCJ̋O N˾ULI̓JDÈDUËJMJ̏V L̍D˽DÈDUˍMJ̏VDIÓOI UI̠D T̔Mˍ̝OHDǿOHIJ̋NIˌO ê̋ON̠DUSPOH DÈDUˍMJ̏VTBVOËZOHˍ̚JUBLIÙOHOĨDê̋O ỌBåÉVêØUSPOHLIP˽OHDV̔JUI̋L̦ê˿V

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


UI̋L̦ LIJ)Ë/̘JN˾UW̑UI̋LJOIêÙ UPËO C̘DÈDQIˍ̚OHê̌VCJ̋ON˾U$I̐DÛOM˼JUSÐO HJ˾ZU̚ IṖDUSÐOǑOê˾UD̟BDÈDQIˍ̚OHDǿ những bộ phận cấu thành nên phường, với DPO T̔ LIP˽OH êˌO W̑ OIˍ ŴZ WË E˿O E˿ODPOT̔OËZDǿOHHJ˽NC̙U OHˍ̚JUBH̒J DÈDêˌOW̑êØMËjMËOH)Ë/̘Jx$ØOIJ̌VUÐO H̒JLIÈDOIBVê̔JW̙JDÈDêˌOW̑OËZ DI̟Z̋V

Bảng

êˍ̝DH̒JMËthôn OIˍOHOIÖODIVOHêØMËDÈD UI̤DUI̍RVZNÙS˾UOI̓%J̏OUÓDIUSVOHCÖOI LIP˽OHŃVUÓOIWËPDV̔JUI̋L̦UˍˌOH êˍˌOHIB žDÉZT̔WVÙOH IṖDC̄OHW̙J EJ̏OUÓDIWˍ̚O+BSEJOEFT1MBOUFT̛1BSJT%J̏O UÓDIOËZOI̓ L̍D˽ŐVTPW̙JEJ̏OUÓDIDÈD MËOHOÙOHUIÙODáOHUI̚JLȅêØEˍ̙JDØ EJ̏OUÓDIEˍ̙JŃV

1 Diện tích đơn vị lãnh thổ đô thị của Hà Nội năm 1894

Loại

Số làng

>= 100 mẫu 50-100 mẫu 20-50 mẫu < 20 mẫu Tổng của Hà Nội trong đó Thọ-Xương trong đó Vĩnh-Thuận

13 10 18 21 63 32 31

Diện tích trung bình (theo mẫu) 238 65 28 9 72 43 102

Tương đương hecta 86 24 10 3 15 37

Nguồn: ANV, Tòa thị chính Hà Nội, hồ sơ 5833

)BJQI˿OCBDÈDMËOHD̟B)Ë/̘JDØEJ̏OUÓDI Eˍ̙J IFDUB .̘U MËOH DØ EJ̏O UÓDI USVOH CÖOID̟Bê̕OHC̄OH#̃DC̘DØUI̍DI̠Bêˍ̝D C̔OIṖDONJNMËOHQI̔D̟B)Ë/̘J$ÈDMËOH QI̔ OËZ ŌN ̛ LIV W̤D USVOH UÉN UIËOI QI̔ UIV̘D IVZ̏O 5I̒ 9ˍˌOH DI̐ DØ EJ̏O UÓDIUˍˌOHêˍˌOHW̙JDÙOHWJÐO.POUTPVSJT ̛1BSJT WËUÎNDIÓDØMËOHDÛODI̐DØEJ̏O UÓDIW̉OẄON, bằng với quảng trường %BVQIJOF ,J̍VLIÙOHHJBO EJ̏OUÓDIOI̓ÏQOIˍŴZ US̛UIËOIN̘UUJÐVDIÓê̍ê̑OIOHIǡBUIËOI QI̔ IJ̏ODI̐DØN̘UC˽Oê̕EVZOI˾UêBOH êˍ̝DMˍVUṢU˼JLIVMˍVUṢ1JOFBVD̟B5SVOH UÉNMˍVUṢD̟B7J̏O,J̋OUSÞDRV̔DHJB1IÈQ #˽O ê̕ OËZ NÙ U˽ U̐ N̐ LIV CVÙO CÈO D̟B )Ë/̘J UÓOIU̡êÐTÙOH)̕OHDIPU̙JIPËOH

UIËOI DØ D˽ DÈD DIJ UJ̋U W̌ BP I̕ IÖOI DÈD DÙOHUSÖOIYÉZE̤OH UÐOê̑BEBOIC̄OHUJ̋OH 7J̏UWËN̘UUIÙOHT̔EVZOI˾ULIÙOHUËJMJ̏V OËPDØMËêˍ̚OHSBOIHJ̙JC̄OHW˼DIDI˾N QIÉOê̑OIW̙JDÈDMËOHOÙOHUIÙO $ÈDMËOHIÖOIUIËOIU̡DIÓOITÈDID̛JN̛W̌ DIÓOIUS̑WËUIˍˌOHN˼JHJBJêP˼OUI̋L̦ DI̟Z̋VŌN̛LIVW̤DWFOTÙOH)̕OHWËDÈD TÙOH OI̓ LIÈD IP˼U ê̘OH DI̟ Z̋V W̌ HJBP UIˍˌOH ŴODIVZ̍OT˽OQÌNU̡MËOHSBQI̔ IṖDNBOHIËOHIØBU̡QI̔W̌MËOH$IÓOIWÖ DÈDMËOHOËZ WËDI̐U̡DÈDMËOHOËZNËIÖOI thành nên cách nói phố phường9ÏUW̌OHIǡB từ nguyên, phốMËUÐODI̐N̘ULIVDI̝I̒Q UIˍ̚OH YVZÐO DØ D̢B IËOH WË OIË ̛ êˍ̝D IÖOI UIËOI YVOH RVBOI N̘U C̋O êÛUËV 5SPOHUJ̋OH)ÈOD̖ phường̓MËU̡DI̐N̘ULIV

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


IËOI DIÓOI N̘U RV̂O DÈJ OËZ DIÞOH UB êÍ OĨDê̋ƠUSÐO7̂ZOÐOUSPOHDÈDIH̒JQI̔ QIˍ̚OHOËZ âOHIǡB̀ODI̠BUSPOHêØLIÙOH QI˽JDÈJNËOHËZOBZOHˍ̚JUBẂOȆDISBMË jQI̔ QIˍ̚OHOHǏx U̠DMËN̗JQI̔DØN̘U nghề – điều này có thể đúng, nhưng không QI˽JêÞOHW̙JU˾UD˽DÈDUSˍ̚OHI̝Q WËDǿOH LIÙOHMJÐORVBOHÖê̋OU̡OḤêˍ̝DT̢E̞OH o âOHIǡBDIÓOIYÈDIˌOD̟BOØQI˽JMËjDI̝ C̋OêÛC̋OUËV RV̂Ox UIFPêØ UBDØUI̍ IJ̍VêØMËN̘ULIVCVÙOCÈƠêÙUȊ DØDˍ EÉOTJOIT̔OH UI̤DIJ̏ODÈDIP˼Uê̘OHHJBP UIˍˌOH ̛ QI˼N WJ S̘OH ÛO E̞OH T̤ UIV̂O UJ̏OD̟BHJBPUIÙOHêˍ̚OHUI̟Z åØDIÓOIMËOỊOHOÏUSJÐOHD̟B)Ë/̘JDǿ TPW̙JQI˿ODÛOM˼JD̟BUI̟êÙ D˽QI˿OOÙOH UIÙOWËQI˿OOHP˼JUIËOI4̤QIÈUUSJ̍OW̌

Tổ chức làng đô thị nhà

1

ng 1, ph  A 

Ph

ng 1, ph  C 

Ph

ng 1, ph  B 

Ph

ng 1, ph  D 

nhà nhà

nhà

nhà nhà

nhà

nhà

nhà

Ph

nhà

nhà

Sơ đồ

TBV OËZ D̟B )Ë /̘J DËOH LI̅OH ê̑OI OÏU SJÐOHCJ̏UOËZD̟BUI̟êÙWÖDÈDMËOHQI̛̔ USVOHUÉNoŌNE̒DWFOTÙOH)̕OH TÙOH 5Ù -̑DI WË DÈD DPO TÙOH LIÈD o DËOH QIÈU USJ̍OIˌOW̌DIJ̌VEËJê̍MËNTBPN̗JOHˍ̚J ê̌VDØDI̗N̛D̢BIËOHWËMËNNJOêˍ̝Då̍ phân biệt với các làng lân cận, phía trước và QIÓB TBV N̗J MËOH Ṳ YÉZ D̖OH MËOH NÖOI PhốUSˍ̙DêÉZDI̐MËN̘UC̋OUËVêÛDØIP˼U ê̘OH CVÙO CÈO E˿O LIÙOH DÛO NBOH â OHIǡBCBOê˿VêØỌB QI̔êˍ̝DIJ̍VOIˍ IJ̏OOBZ MËN̘UDPOêˍ̚OHêJM˼J IBJCÐODØ D̢B IËOH D̢B IJ̏V )ÍZ DáOH YFN YÏU UJ̋O USÖOI CJ̋O ê̖J USPOH DáOH N̘U ŴO ê̘OH MËOHQI̔DIJBOI̓UIËOIphường và từ bên USPOH IÖOIUI̠DU̖DI̠DDǿDǿOHêˍ̝DDIJB OI̓UIËOIDÈDOHÜQI̔

nhà

Nguồn: tác giả.

9FN YÏU ê̑B EBOI D̟B )Ë /̘J DØ UI̍ UI˾Z QI̔ E˿O QI̖ CJ̋O IˌO TP W̙J QIˍ̚OH H̔D CBO ê˿V "J DǿOH CJ̋U ê̋O QI̔ )ËOH $ÉO 

)ËOH/ØO )ËOH(BJ )ËOH5IJ̋D )ËOH#ÙOH OỊOH UÐO QI̔ êÍ êJ WËP UIˌ DB CËJ IÈU U̞DOḤ WËPDÉVDIVZ̏OjCBNˍˌJTÈVQI̔

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


QIˍ̚OHx WË DIP ê̋O OBZ ẂO DÛO U̕O U˼J /IˍOH N˾Z BJ CJ̋U ê̋O OỊOH UÐO H̒J OIˍ 5IÈDI,I̔JIBZ7ǡOI)˼OI å˼J-̝J 5J̌O5ÞD IBZ )̣V /HIJ̏N /Hˍ̝D M˼J ̛ WáOH OHP˼J UIËOI DÈD MËOH LIÙOH ŴO ê̘OH UIFP LJ̍V OIˍŴZNËẂOHJ̣OHVZÐOMËDÈDêˌOW̑MËN OÙOHOHIJ̏QIṖDMËNOHǏUI̟DÙOHUIFP LJ̍VDǿ MâEPMËWÖLIÙOH̛H˿ODÈDEÛOHDI˽Z OIˍTÙOH)̕OHWËDÈDDPOTÙOHLIÈD WÖUI̋ UÐOH̒JD̟BDÈDMËOHẂODÛOHJ̣OHVZÐODIP ê̋OCÉZHJ̚,JN-JÐO 2VȅOI-ÙJ #˼DI.BJ 7ÜOH5Ȋ 5ÉZ)̕ -J̎V(JBJ 5I̟-̏ WW åÉZ LIÙOH I̅O MË IJ̏O Uˍ̝OH ê̘D êÈP 4JOHBQPSF DǿOH IÖOI UIËOI UIFP DÈDI OIˍ ŴZ êØMËL̋URV˽D̟BT̤L̋UI̝QHJ̣BjUŜUṲ HJBPUIˍˌOHx DÈDD̢BIËOHO̔JMJ̌OW̙JOIBV UIFPDÈDIOØJD̟B$IBSMFT(PMECMVNWËjUŜU ṲU̞DM̏YÍI̘Jx ÛQI̝QUIFPOIØNQI̔WË QIˍ̚OH IBJ DÈDI U̖ DI̠D OËZ UNJOH Dˍ̚OH WËC̖TVOHDIPOIBV)BJUIËOIQI̔US̉IˌO MË#BOHLPLWË,VBMB-VNQVSDǿOHQIÈUUSJ̍O UIFPIˍ̙OHOËZ UIÙOHRVBT̤QIÈUUSJ̍ODÈD IP˼U ê̘OH CVÙO CÈO D̟B DÈD UIˍˌOH OIÉO OHˍ̚J)PBWËPDV̔JUI̋L̦5VZOIJÐO êJ̌V UIÞW̑D̟B)Ë/̘JMËRVÈUSÖOIŴOê̘OHD̟B UI̟êÙMËIPËOUPËOṲUIÉO U̡CÐOUSPOH EP DÈDEÛOHEJDˍLIÙOHQI˽JU̡OHPËJWËPNË DI̟Z̋VMËU̡USPOHQI˼NWJO̘JC̘ê̑BHJ̙J D̟BNÖOI

1.1.6. Một quãng nghỉ ngắn 5̙JêÉZUBêÍDØUI̍MËNN̘UêÈOIHJÈU̖OHL̋U ê˿VUJÐO-̑DIT̢êÙUȊ USPOHTV̔UDIJ̌VEËJ D̟BNÖOI êÍCJ̋OU̡N̘UD˾VUSÞDUȊUIËOI W̙J USVOH UÉN DIÓOI US̑ DIJ̋N WBJ USÛ UI̔OH US̑ êˍ̝D C̖ TVOH C̄OH Ȉ UI̔OH DI̝ YVOH RVBOIUIËOIN̘UUIËOIQI̔ÛQUSVOHIPËO UPËOWËPQIˍˌOHEJ̏OEÉOT̤WËUIˍˌOHN˼J $IÓOIUS̑êÍOIˍ̚OHDI̗DIPHJBPUIˍˌOH WË

C̛JWÖDÈDIP˼Uê̘OHOËZŌN̛IBJOˌJLIÈD OIBV OÐOU̖DI̠Dê̑BMâD̟BUIËOIQI̔DǿOH êÍ ê˽P OHˍ̝D /ØJ DÈDI LIÈD USPOH USˍ̚OH I̝QD̟B)Ë/̘J WáOHOHPËJUS̛UIËOIUSVOH UÉNWËLIVW̤DUSVOHUÉNM˼JCJ̋OUIËOIOHP˼J WJ5̡UI̋L̦ USVOHUÉN)Ë/̘Jêˍ̝Dê̑OI W̑USPOHLIVW̤DUBNHJÈDDÈDQI̔CVÙOCÈO USPOHLIJUSˍ̙DêØ USVOHUÉNUI̟êÙM˼JŌN̛ LIVW̤DIPËOHUIËOI W̌TBVLIJLIVW̤DUSVOH UÉN DIVZ̍O ȆDI E˿O W̌ DÈD QI̔ CVÙO CÈO ̛ LIV W̤D IPËOH UIËOI êØ DI̟ Z̋V DI̐ DÛO M˼JDÈDDÈOIê̕OHMÞBWËUSÉVDËZ5SPOHD̞N U̡UIËOIUȊ DØOHIǡBMËjUIËOIQI̔x DỊUȊ êÍUĨOHUI̋TPW̙JDỊUIËOI5I̠IBJ OHBZ USPOHDỊUȊOËZ WËDǿOHC̛JT̤LJ̍NTPÈUD̟B USJ̌VêÖOIêÍêˍ̝DO̙JM̓OHWËDÈDIP˼Uê̘OH HJBPUIˍˌOHQIÈUUSJ̍ON˼OIN̊ DÈDQIˍ̚OH CÐOUSPOHDǿOHLIÙOHDÛOHJ̣OHVZÐOIÖOI UI̠DU̖DI̠DIËOIDIÓOINËDǿOHUIBZê̖JDIP QIáI̝QW̙JUÖOIIÖOIN̙J1Iˍ̚OHDǿOHOHËZ DËOHUS̛OÐOê̘DM̂QIˌOW̙JMËOHH̔D̛RVÐ /IVD˿VW̌CVÙOCÈOWËRV˽OMâU˼JDI̗DǿOH êÍ ÉO ê̋O T̤ UIBZ ê̖J IPËO UPËO DÈD SBOI HJ̙J ÛQ RVÈO RVŽO M̤D UÉN Mâ H̔D HÈD WË MËNUIBZê̖JN˼OIN̊IˌOỌBRVBOȈHJ̣B UIËOIUȊWËOÙOHUIÙOåÉZDǿOHMËOÎOYÏU UI̠CBD̟BUÙJ êØMË LIÙOHHJ̔OHOIˍOỊOH HÖOHˍ̚JUBUIˍ̚OHOØJ êÙUȊ7J̏U/BNIÖOI UIËOI U̖ DI̠D WË QIÈU USJ̍O USPOH UÉN UI̋ DI̔OHM˼JDIÓOITÈDID̟B/IËOˍ̙DWËQI˽OM˼J OÙOHUIÙODI̠LIÙOHQI˽JEPOI̚WËPIBZ DáOHW̙J/IËOˍ̙DWËOÙOHUIÙO

1.1.7. Từ các chợ đô thị đến thị trường nhà đất 5ˍMJ̏VW̌HJBJêP˼OUIV̘Dê̑BLIÈê˿Zê̟WË DI˾UMˍ̝OHUÓOIU̡DV̔JOỊOHONJNêÍ giúp chúng ta lần đầu tiên có thể đo lường êˍ̝DIJ̏OUˍ̝OHêÙUȊN̘UDÈDIU̖OHUI̍ %ˍ̙JêÉZMËDÈDẸMJ̏VW̌NJ̌O#̃D7J̏U/BN

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Bảng

2

Đô thị miền Bắc giai đoạn 1936-1937

Toàn Bắc kỳ Đô thị Bắc kỳ Đô thị trung bình Các đô thị/ toàn Bắc kỳ Đô thị vùng châu thổ Đô thị vùng cao và trung bình Hà Nội

Diện tích theo hecta 11 798 800 8 666,42 249 0,07 % 73 % 27 %

Dân số 8 700 000 379 154 12 231 4,36 % 84 % 16 %

1 235,9

145 442

Mật độ (người / ha) 0,74 44 49

Tỷ lệ đô thị hóa

50 26

4,27 % 4,93 %

4,36 %

118

Nguồn: dữ liệu về diện tích: ANV, Sở địa chính và địa hình Bắc kỳ, hồ sơ 46. Dữ liệu về dân số: Gourou, 1940.

$IJ̋NDIˍBê˿ZEÉOT̔WËEˍ̙JEJ̏O UÓDI DØUI̍OØJêÙUȊDIJ̋NW̑USÓS˾UOI̓$áOH UI̚JLȅOËZ USPOHOỊOHONJN 1IÈQWË *UBMJBêÍêÙUȊIØBU̙J DÛO"OIMË̓ $ÈD êÙ UȊ7J̏U /BN UI̚J Lȅ êØ DØ RVZ NÙ OI̓ IB WËUIˍBEÉO OHˍ̚J .Ë êÉZN̙JDI̐MËN̠DUSVOHCÖOI ŐVYFNYÏU ĻU̡OHUSˍ̚OHI̝Q 1I̞M̞D DØUI̍UI˾Z N˼OHMˍ̙JêÙUȊNJ̌O#̃DDI̐DØIBJUIËOI QI̔M̙OMË)Ë/̘JWË)˽J1IÛOH DI̐SJÐOHIBJ UIËOIQI̔OËZêÍDIJ̋NEJ̏OUÓDIWË EÉOT̔DÈDêÙUȊD̟BUPËONJ̌O Tuy nhiên, nhận định như vậy không gây nhiều ngạc nhiên và cũng không phản ảnh I̋UUI̤DŰ5ÎNDIÓOÎOê̑OIOËZDØUI̍ HÉZOI˿NḾO WÖHJ̔OHOIˍN˼OHMˍ̙JD̟BDÈD êÙUȊ7J̏U/BNOHËZOBZ êÙUȊUI̚JêØDØ ê̋OMËOÙOHUIÙO/IˍŴZ êÈOIHJÈêÙ UȊÛQUSVOHDI̟Z̋VW̌DI˾UIˌOMËW̌Mˍ̝OH /IJ̌V USVOH UÉN êÙ UȊ ẂO DØ UIËOI QI˿O CÐOUSPOHNBOHUÓOIOÙOHUIÙO USPOHLIJêØ 

OHˍ̝DM˼J N̘UT̔MËOHOÙOHUIÙOM˼JC̃Uê˿V ŴOIËOI DˍY̢ HJ̔OHOIˍêÙUȊ5ÙJYJOT̢ E̞OH U̡ jDˍ Y̢x WË UI̤D Ű êÙ UȊ UIÖ êÞOH MËOIˍŴZêÙUȊMËHÖ MJ̏VDØQI˽JWÖOØŴO IËOILIÈDW̙JOÙOHUIÙO ˯êÉZ D˿OQI˽JT̢ E̞OHOIJ̌VUJÐVDIÓLIÈDOIBV WËUIFPâLJ̋O UÙJ DÈDUJÐVDIÓOËZUI̍IJ̏Oêˍ̝DO̘JIËNWË T̃DUIÈJD̟BêÙUȊ$ÈDUJÐVDIÓê˿VUJÐOD˿O YFNYÏUMËMP˼JIÖOIT̛ỊVê˾UêBJWËDÈDIP˼U ê̘OHLJOIŰMJÐORVBOê̋ODÈDUI̢Bê˾U å˾UêBJ̛êÙUȊ7J̏U/BNMËT̛ỊVUˍOIÉO H˿OOIˍIPËOUPËOMËD̟BUˍOIÉO LIÈDW̙J ̛DÈDMËOHOÙOHUIÙO DIPê̋OUI̋L̦ẂO DÛOU̙JžEJ̏OUÓDIê˾UT̛ỊVÛQUI̍ êÉZMË U̦M̛̏QIÓB#̃D U̦M̏OËZ̛QIÓB/BNMËEˍ̙J .̘Uê̇DUSˍOHỌBU˼PT̤LIÈDCJ̏UDIP êÙUȊ7J̏U/BN MËê˾UêBJêˍ̝DDIJBUIËOIS˾U OIJ̌VUI̢B WËOIˍŴZ WJ̏DT̛ỊVê˾Uêˍ̝D DIJBOI̓DIPOIJ̌VDI̟T̛ỊV%̣MJ̏VD̟B ONJNNJOII̒BDIPUI̤DŰOËZ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


Bảng

3

Số lượng thửa đất ở các đô thị Việt Nam năm 1939

Bắc Ninh, Đáp Cầu, Gia Lâm Hà Nội Hải Phòng Hoàn Long Nam Định Hải Dương Đồ Sơn Phát Diệm Hà Ðông

15 998 8 885 7 860 4 851 3 251 2 433 2 321 1 412 1320

Lạng Sơn Sơn Tây Ninh Bình Móng Cái Cao Bằng Bắc Giang Hưng Yên Phú Thọ Thái Bình

1 162 1 120 1 092 1 022 935 894 812 800 751

Nguồn: ANV, Sở địa chính và địa hình, hồ sơ 59.

/̋V LIÙOH UÓOI USˍ̚OH I̝Q D̟B #̃D /JOI USˍ̚OH I̝Q OHP˼J M̏ WÖ #̃D /JOI CBP H̕N OIJ̌VUȊUS˾OUȊU̠OI̓ )Ë/̘JT̊MËêÙUȊ DØ OIJ̌V UI̢B ê˾U OI˾U UJ̋Q UIFP êØ MË DÈD êÙUȊOHP˼JWJD̟B)Ë/̘J )PËO-POH USˍ̙D êÉZMËIVZ̏O7ǡOI5IV̂O WË)˽J1IÛOH5I̟ QI̟D̟BåÙOH%ˍˌOH L̍D˽LIJLIÙOHUÓOI

Bảng

4

DÈDIVZ̏OOHP˼JUIËOI DØT̔Mˍ̝OHUI̢Bê˾U OIJ̌V IˌO U̙J M˿O TP W̙J N̘U UIËOI QI̔ U̐OIM̑OIˍ5IÈJ#ÖOI WËDBPIˌOTÈVM˿OTPW̙J )V̋ C̔OM˿OTPW̙J1IOPN1FOI5BLIÙOHDØ thông tin về giai đoạn trước giai đoạn thuộc ê̑B OIˍOHDØUI̍OØJ T̔Mˍ̝OHUI̢Bê˾UêÍ UNJOHH˾QIˌOIBJM˿ODI̐USPOHWÛOHONJN

Số lượng thửa đất của Hà Nội 1902 1923 1934 1939 1942

4 200 6 678 8 544 8 885 9 334

Nguồn: Papin, 2013.

5VZOIJÐO MJ̏VT̔Mˍ̝OHUI̢Bê˾UUNJOHH˾QIBJ M˿ODØê̕OHOHIǡBW̙JWJ̏DT̔Mˍ̝OHDI̟T̛ ỊV DǿOH UNJOH UˍˌOH Ṳ -J̏V DØ UIÐN DÈD DI̟T̛ỊVN̙Jê̔JW̙JDÈDUI̢Bê˾UN̙JIÖOI UIËOIU̡N̛S̘OHêÙUȊ IBZOỊOHUI̢Bê˾U êØM˼JUJ̋QU̞DSˌJWËPUBZOỊOHOHˍ̚JêÍT̛ ỊVOIJ̌VUI̢Bê˾UUSˍ̙DêØ ˯êÉZUBQI˽J

UÓOIUPÈOT̔Mˍ̝OHUI̢Bê˾UUIV̘DT̛ỊVD̟B U̡OHDI̟T̛ỊV5VZOIJÐO DIÞOHUÙJDI̐DØ ẸMJ̏VD̟BHJBJêP˼ODV̔JOỊOHONJN OIˍOHNBZÑOMËDÈDẸMJ̏VOËZS˾UDIJUJ̋U WËê˿Zê̟ MJÐORVBOê̋OUPËOC̘DÈDêÙUȊ D̟B LIV W̤D åÙOH %ˍˌOH OHP˼J US̡ WáOH /BNLȅ 

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Bảng

5

Số lượng thửa đất và chủ sở hữu đất ở các đô thị vùng Đông Dương năm 1939 Số lượng Số lượng trung tâm đô thị chủ sở hữu đất

Bắc Kỳ Trung Kỳ Lào Campuchia

53 21 14 12

39 175 12 658 4 999 3 768

Số lượng thửa đất

Tỷ lệ (Cơ sở 100)

66 942 14 676 5 104 5 060

171 115 102 134

Nguồn: RST, hồ sơ 15 254.

˯DÈDêÙUȊUIV̘DWáOHåÙOH%ˍˌOH N̗J DI̟ T̛ ỊV USVOH CÖOI  UI̢B ê˾U WáOH 5SVOH Lȅ -ËP WË $BNQVDIJB OHP˼J US̡ #̃D Lȅ DPOT̔OËZMËUI̢B/IˍŴZ IJ̏OUˍ̝OH T̛ỊVOIJ̌Vê˾UêBJMËLIÙOHDØ/ØJDIVOH IÖOIUI̠DT̛ỊVQI̖CJ̋ƠDÈDêÙUȊ7J̏U /BNMËN̗JHJBêÖOIDØN̘UUI̢B.̠DUSVOH CÖOI̛)Ë/̘JDØDBPIˌƠOˌJLIÈD MâEPMË C̛JUI̚JLȅêØ OHˍ̚J1IÈQ DI̠LIÙOHQI˽J OHˍ̚J7J̏U/BN êÍT̛ỊVU̙JEJ̏OUÓDI UIËOIQI̔ L̍D˽DÈDDˌRVBODÙOHRVŽOWË EPBOIOHIJ̏Q 5JÐVDIÓDV̔JDáOHê̍êÈOIHJÈêÙUȊT̤MVÉO DIVZ̍O W̌ RVŽO T̛ ỊV ê˾U $ÈD UI̢B ê˾U êˍ̝DNVBêJCÈOM˼J USBPUBZ WËUȊUSˍ̚OH ê˾UêBJU̕OU˼JUI̤DT̤ êJ̌VOËZLIÙOHDØ̛ DÈDWáOHOÙOHUIÙO T̛ỊVê˾UêBJ̛OÙOH UIÙO̖Oê̑OIIˌO LIÙOHDØOIJ̌VUIBZê̖J 9VIˍ̙OHMVÉODIVZ̍ORVŽOT̛ỊVOËZDØ UI̍OIÖOUI˾ZSÜOÏURVBN̘UDI̐T̔DIVOH êØMËU̦M̏DÈDUI̢Bê˾Uêˍ̝DNVBêJCÈOM˼J USÐO U̖OH T̔ DÈD UI̢B ê˾U D̟B UPËO UIËOI QI̔$IÞOHUÙJDI̐DØẸMJ̏Vê̍UÓOIUPÈODI̐ T̔OËZDIPIVZ̏O)PËO-POH OHP˼JUIËOI )Ë/̘J êÉZMËDÈDẸMJ̏VD̟Bê̑BDIÓOID̟B ONJN

5̦M̏ê˾UNVBêJCÈOM˼JDIJ̋N̓$ǿOHUSPOH ONJN U̦M̏OËZMËDIPUPËOWáOH#̃D #̘WËƯ̡1IÈQ/IˍŴZ DÈDLIVW̤D OHP˼J UIËOI )Ë /̘J TBV OËZ DǿOH êˍ̝D êÙ UȊIØB DØU̦M̏MVÉODIVZ̍Oê˾UêBJS˾UDBP UȊUSˍ̚OHê˾UêBJêÙUȊ)Ë/̘JDØê̘N̛M̙O H˾QIBJM˿OTPW̙JLIVW̤DOÙOHUIÙO/HPËJ SB UB DǿOH OÎO UI˾Z N̘U YV Iˍ̙OH SÜ S̏U ỌBMËê˾UêBJêˍ̝DDIJBOI̓USPOHONJN UI̢Bê˾Uêˍ̝DUÈDIOI̓ USPOHLIJDI̐DØ UI̢Bêˍ̝DH̘QWËP

1.1.8. Đô thị hóa và mạng lưới đô thị ngày nay: một cái nhìn /NJN  êÙ UȊ7J̏U /BN DIJ̋N EJ̏O UÓDIWËEˍ̙JEÉOT̔˯UI̚JêJ̍NêØDI̐ DØN̘UêÙUȊEVZOI˾UDØEÉOT̔IˌOUSJ̏V OHˍ̚J UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI N̘UêÙUȊ DØEÉOT̔USPOHLIP˽OH USJ̏VOHˍ̚J )Ë /̘J  êÙ UȊ DØ EÉO T̔  OHˍ̚J êÙUȊDÛOM˼JDØEÉOT̔Eˍ̙J OHˍ̚J ONJN TBV ONJN  EÉO T̔ êÙ UȊ 7J̏U /BN ˍ̙D UÓOI DIJ̋N EÉO T̔ $PO̓ T̔ OËZQI˽OÈOIêÞOHUI̤DŰ WÖQI˽JUS̡êJT̔ Mˍ̝OH OỊOH OHˍ̚J EJ Dˍ LIÙOH LIBJ CÈP

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


WÓ̓ E̞ DPO T̔ OËZ MË  EÉO T̔ UIËOI QI̔̓)̓̕$IÓ̓.JOI /̋VẂOHJ̣U̔Dê̘OËZ YÏU UIFPDÈDêJ̌VLJ̏OLJOIŰIJ̏OOBZ U̦M̏êÙ UȊIØBD̟B7J̏U/BNT̊MËWËPONJN /ØJD̞UI̍IˌO USPOHWÛOHONJNONJNU̙J N̗J ONJNT̊DØUIÐNUSJ̏VOHˍ̚Jê̋OTJOIT̔OH ̛DÈDWáOHêÙUȊD̟B7J̏U/BN 5IËOIQI̔)̕$IÓ.JOIIJ̏ODØ USJ̏VEÉO êÉZMËN̠DDBPOI˾UD̟BD˽Oˍ̙D ê̑BQIˍˌOH DØT̔EÉOÓUOI˾UD̟BD˽Oˍ̙DMË#̃D$˼OW̙J EÉO USPOHêØDØ USJ̏VOHˍ̚JTJOI T̔OH̛WáOHOHP˼JUIËOIOÙOHUIÙO)Ë/̘J EPN̛S̘OHê̑BHJ̙JOÐOQIÖOIUPN̘UDÈDI ê̘UOH̘U IJ̏ODØ USJ̏VEÉO USPOHT̔êØ USJ̏VOHˍ̚JMËEÉOOÙOHUIÙO/ØJDÈDILIÈD EÉOT̔êÙUȊD̟BIBJUIËOIQI̔M̙OOËZ

Bảng

6

MË  USJ̏V OHˍ̚J ê̔J W̙J UIËOI QI̔ )̕ $IÓ .JOIWË USJ̏VOHˍ̚Jê̔JW̙J)Ë/̘J U̖OH D̘OHMË USJ̏VOHˍ̚J DIJ̋NU̖OHEÉOT̔ êÙUȊWËU̖OHEÉOT̔D̟BD˽Oˍ̙D 5VZŴZ QI˽JOI˾ON˼OIN̘UêJ̌VMË T̤UNJOH USˍ̛OHêÙUȊEJ̎OSB̛U˾UD˽DÈDWáOHNJ̌O UIFPU̦M̏UˍˌOH̠OHW̙JRVZNÙD̟BDÈDêÙ UȊ OØJDÈDILIÈD T̤UNJOHUSˍ̛OHOËZLIÙOH MËN N˾U DÉO C̄OH NË OHˍ̝D M˼J D̟OH D̔ UIÐNT̤QIÉOC̖EÉOT̔êÙUȊDÉOC̄OHUIFP DÈDWáOHê̑BMâ/̋VMËNUSÛOT̔ UBUI˾ZEÉO T̔êÙUȊD̟B7J̏U/BNêˍ̝DQIÉOC̔UIFPU̦ M̏DIPN̗JLIVW̤Dê̕OHC̄OHDIÉVUI̖  DIP WáOH åÙOH /BN #̘  DIP NJ̌O USVOHWËQI˿ODÛOM˼JDIPWáOHUSVOHEVWË NJ̌OOÞJQIÓB#̃D

Phân bố dân số đô thị theo vùng (2009) Vùng Bắc – Trung du và miền núi Bắc – Châu thổ sông Hồng Trung - Đồng bằng và ven biển Trung – Cao nguyên Nam – Vùng Đông Nam Nam – Châu thổ sông Mêkông 7J̏U/BN

% 7 23 18 6 31 15 

Nguồn: tác giả.

5B UI˾Z S̄OH EÉO T̔ êÙ UȊ êˍ̝D QIÉO C̔ UˍˌOHê̔Jê̕OHê̌V UˍˌOH̠OHW̙JRVZNÙ EÉOT̔WËEJ̏OUÓDID̟BN̗JWáOH#˽OHEˍ̙J

đây cho chúng ta thông tin chi tiết hơn về UI̤DŰOËZ

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Bảng

7

Tỷ lệ đô thị hóa theo từng vùng (2009)

Vùng Bắc – Trung du và miền núi Bắc – Châu thổ sông Hồng Trung - Đồng bằng duyên hải Trung – Tây Nguyên Nam – Vùng Đông Nam bộ Nam – Châu thổ sông Mêkông Việt Nam

1999 13,8 21,1 18,4 26,7 55,1 17,1 23,5

Dân số đô thị (%) 2009 Tăng trưởng từ 1999 tới 2009 16,0 + 16 % 29,2 + 38 % 24,1 + 31 % 27,8 +4% 57,1 +4% 22,8 + 33 % 29,6 26

Nguồn: tác giả.

5ÖOIIÖOID̟BIBJONJNWËLIÙOH DØOIJ̌VLIÈDCJ̏U UÎNDIÓ̖Oê̑OI̛N̠D êÈOH OH˼D OIJÐO /̋V QIÉO UÓDI N̠D UNJOH USˍ̛OH D̟B ONJN ê̍ UÖN IJ̍V YFN N̠D UNJOH USˍ̛OH EJ̎O SB ̛ êÉV UB UI˾Z IBJ YV Iˍ̙OH N̘U ṄU LIV W̤D NJ̌O 5SVOH 5ÉZ /HVZÐO WË WáOH åÙOH /BN #̘ DØ U̦ M̏ êÙ UȊIØBLIÙOHUIBZê̖J ṄULIÈD IBJLIVW̤D ê̕OHC̄OHDIÉVUI̖WËê̕OHC̄OHEVZÐOI˽J NJ̌O5SVOHDØU̦M̏êÙUȊIØBUNJOHUIÐN  WË  7˾O ê̌ MË ̛ CB LIV W̤D DØ U̦M̏êÙUȊIØBUNJOHDBPOI˾UOËZ N̠DHJB UNJOH EÉO T̔ OØJ DIVOH M˼J UI˾Q OI˾U OIˍ USˍ̚OHI̝QUIËOIQI̔$˿O5Iˌ EÉOT̔êÙ UȊUNJOH̛OỊOHOˌJEÉOT̔OØJDIVOHUNJOH ÓU/HVZÐOOIÉOMâHJ˽JDIPOHȊDIMâOËZMË N̠DUNJOHUSˍ̛OHêÙUȊDI̟Z̋VYV˾UQIÈUU̡ UÖOIUS˼OHEJEÉOU̡OÙOHUIÙOSBUIËOIQI̔ USPOHQI˼NWJCÈOLÓOIÏQ OHˍ̚JOÙOHEÉO C̓RVÐSBTJOIT̔OH̛DÈDWáOHêÙUȊMÉOD̂O WËê̔JW̙JUSˍ̚OHI̝QDÈDUȊUS˾OUȊU̠UIV̘D U̐OI IBZ IVZ̏O êJ̌V OËZ LIÙOH MËN UIBZ ê̖JU̖OHEÉOT̔D̟BU̐OI$IPOÐON̠DUNJOH USˍ̛OHêÙUȊOËZDI̟Z̋VMËUNJOHDˌI̒DDIP EÉOEJDIVZ̍OUSPOHD̤MZH˿O 5SPOHUI̤DŰ WJ̏DEJEÉOUSPOHQI˼NWJCÈO LÓOIÏQMËIPËOUPËODØUI̍ WÖMÞDOËPDǿOH

DØ N̘U UIËOI QI̔ UȊ US˾O UȊ U̠ H˿O W̙J MËOHNÖOI,IÙOHUI̍OØJI̋Uêˍ̝DW̌T̤êB E˼OHD̟BN˼OHMˍ̙JêÙUȊ̛7J̏U/BN OIˍOH DØUI̍UØNŨUN̘UDÈDIêˌOHJ˽OOIˍTBV ̓EÉOT̔êÙUȊT̔OH̛IBJUIËOIQI̔M̙O T̔OHUSPOHLIP˽OHUIËOIQI̔USVOH CÖOI WË M̙O IˌO W̙J EÉO T̔ USPOH LIP˽OH ̓USJ̏VOHˍ̚J DÛOM˼JT̔OH̛IˌO UIËOIQI̔OI̓ Eˍ̙JEÉO /̋V NV̔OSBUIËOIQI̔ OØJDIVOHDI̅OHCBPHJ̚ RVÈYBTPW̙JOIËNÖOI$ÈDUIËOIQI̔UIV̘D U̐OI IṖD UȊ US˾O UIV̘D IVZ̏O U˾U OIJÐO LIÙOH QI˽J MÞD OËP DǿOH M̙O OIˍOH DI̗ OËPDǿOHDØWËYPBZRVBOIOØMËWáOHOHP˼J UIËOIOÙOHUIÙO˯DÈDU̐OIê̕OHC̄OHNJ̌O #̃D D̠DÉZT̔M˼JDØN̘UUSVOHUÉNêÙUȊ ̛NJ̌O/BN N˼OHMˍ̙JêÙUȊUIˍBIˌON̘U DIÞUWÖI˾QM̤DD̟BUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOIWË UJ̋QêØMËD̟B#Ë3̑B7ǿOH5ËVWË$˿O5Iˌ UVZ OIJÐO N˼OH Mˍ̙J OËZ DØ L̋U D˾V DĨD DĨO WËUNJOHDˍ̚OHD̟OHD̔ḾOOIBV˯DÈDWáOH DÛOM˼J DÈDêÙUȊRVZNÙW̡BS˾UâUI̠Dêˍ̝D UI̤DUS˼OHWËWBJUSÛD̟BNÖOI êÙUȊUSPOH T̔êØêÍL̋UO̔Jê̍IÖOIUIËOIOÐO)J̏QI̘J $ÈDêÙUȊ7J̏U/BN"$7/ IJ̏QI̘JOËZêˍ̝D UIËOIM̂QONJNUIFPTÈOHLJ̋OD̟BDI̟ ȖDI˳ZCBOOIÉOEÉOUIËOIQI̔)V̋5ØNM˼J 

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


N˼OHMˍ̙JêÙUȊ7J̏U/BNêˍ̝DU̖DI̠DUIFP N̘UDÈDISJÐOHCJ̏UTPW̙JDÈDOˍ̙DLIÈD̛ DIÉV « WË HJ̔OH OIˍ IBJ ṄU D̟B U˾N IVZ DIˍˌOH êÙUȊ7J̏U/BNW̡BDØYVIˍ̙OHEJ EÉOU̡ OÙOHUIÙOSB UIËOI QI̔ USPOH D̤MZ H˿O M˼J W̡B DØ T̤ QIÉO C̖ UˍˌOH ê̔J ê̕OH ê̌V U̦ M̏ UIV̂O W̙J RVZ NÙ D̟B U̡OH WáOH USÐOQI˼NWJD˽̓Oˍ̙D .̘UUI̤DŰỌBMËN˼OHMˍ̙JêÙUȊRVZNÙ LIJÐNU̔OêÍÉOê̋OIÖOIUIËOI̛DÈDU̐OI N̘UM̔JT̔OHêÙUȊSÜS̏U LIÙOHDÛONBOH UÓOIOÙOHUIÙOỌB5I̤DŰOËZDØUI̍UI˾Z êˍ̝D̛N̒JOˌJ/ỊOHOHˍ̚JLIÙOHC̓I̅O RVÐ SB QI̔ ẂO DØ UI̍ UIˍ̚OH YVZÐO MÐO UIËOIQI̔ êJW̌USPOHOHËZ U̔JẂOW̌MËOH OH̟ IṖD̛M˼JQI̔WËJU̔JUSPOHUV˿O OI˾UMË OỊOHOHˍ̚JUS̉åÉZDØUI̍DPJMËN̘UCˍ̙D ê̏Nê̍DIVZ̍OSBT̔OHE˿ƠQI̔NËLIÙOH QI˽Jê̔JṄUW̙JRVÈOIJ̌VS̟JSP)̒DI̐êJLIJ I̒DĨDDĨOêÍDØWJ̏DMËNoLIÈDW̙JOỊOH OHˍ̚JC̓RVÐSBI̅ODÈDUIËOIQI̔M̙O OIJ̌V QIJÐVMˍV S̟JSPIˌOoOỊOHOHˍ̚JOËZẂO DØUI̍L̋UC˼O UÖNOHˍ̚JZÐV C˼Oê̚J TBVêØ N̙JRVZ̋Uê̑OIDØ̛M˼JQI̔IBZLIÙOH5IËOI QI̔OI̓US̛UIËOIOˌJDØWJ̏DMËN DØDV̘D T̔OHIJ̏Oê˼J DØDÈDUIØJRVFON̙J DØT̤Ṳ EPOI˾Uê̑OI WËU̡UÉNOØT̊MBOU̓BSBDÈD WáOHOHP˼JWJ OIˍOHê̕OHUI̚JẂOEVZUSÖT̤ U̕OU˼JD̟BDÈDWáOHOHP˼JWJêØ .˼OHMˍ̙JêÙUȊEËZê̇DWËQIÉOC̔ê̕OH ê̌V OIˍ ŴZ êˍ̝D C̔ USÓ UIFP LJ̍V U̖ POH USÐOUPËOC̘EJ̏OUÓDIMÍOIUI̖MËZ̋VU̔ê̍ I˾Q UIV U̔U DÈD DÞ T̔D W̌ EJ EÉO U̡ OÙOH thôn ra thành thị – ít nhất đó là thực tế đã EJ̎OSBDIPU̙JLIJDØOỊOHT̔MJ̏VUI̔OHLÐ N̙JOI˾UD̟BONJN WÖUIFPê̝UUI̔OHLÐ N̙JOËZ ̛7J̏U/BNC̃Uê˿VDØYVIˍ̙OHEJ DˍU̡OÙOHUIÙOSBUIËOIQI̔UIFPD̤MZM̙O U̠DMËêJUI̅OHU̡RVÐSBDÈDUIËOIQI̔M̙O NËLIÙOHRVBN̠DUSVOHHJBOMËDÈDUIËOI QI̔ OI̓ H˿O OIË .̘U USPOH OỊOH UIÈDI

thức trong tương lai gần là – trong những ONJNT̃QU̙J EÉOT̔êÙUȊT̊UNJOHUIÐNN̗J ONJN USJ̏V OHˍ̚J o OÐO T̊ QI˽J D̟OH D̔ N˼OHMˍ̙JDÈDêÙUȊD˾QUSVOHHJBOWËêÉZ T̊MËN̘UM̝JUI̋M̙ODIP7J̏U/BN YÏUD˽W̌ EÉOT̔WËRVZIP˼DIMÍOIUI̖$ÈDêÙUȊD˾Q USVOHHJBOMËN̘UêJ̌VIJ̋NIPJ̛DÈDOˍ̙D DIÉV« WÖQI˿OM̙OD˽DÈDOˍ̙DOËZê̌VDØ IJ̏OUˍ̝OHQIÈUUSJ̍Oê˿VUP IṖDIˌOêˍ̝D N̘UDIÞUMËIBJê˿VUP5SÐORVBOêJ̍NêØ T̊ LIÙOHQI˽JMËLIÙOHDØM̝JŐVDÈDêÙUȊM̙O DØUI̍E̤BWËPDÈDêÙUȊW̏UJOI êØLIÙOH QI˽JMËjOHP˼JUIËOIxNËMËDÈDêÙUȊUI̤D T̤ DØC˽OT̃DSJÐOH UIBNHJBê˿Zê̟WËPT̤ UNJOHUSˍ̛OHD̟BêÙUȊM̙O OIˍOHIPËOUPËO DØLI˽ONJOHê̍QIÈUUSJ̍ODÈDIP˼Uê̘OHê̘D M̂QIṖDC̖US̝DIPUIËOIQI̔M̙O7ËDÈDêÙ UȊW̏UJOIOËZDǿOHM˼JDØDÈDWáOHOHP˼JÙ D̟BNÖOIWËDÈDWáOHOHP˼JÙêØDǿOHêØOH WBJUSÛê̘DM̂QWËC̖US̝UˍˌOHṲ(J̔OHOIˍ WJÐOêÈOÏNUIJBMJB UPËOC̘DÈDWáOHL̍D˽ WáOHOÙOHUIÙOT̊êˍ̝DIˍ̛OHM̝JU̡T̠DềZ U̡UIËOIQI̔M̙O5VZOIJÐOê̍DØUI̍êJUIFP êˍ̝D Iˍ̙OH OËZ ê˿V O̔J D̟B DÈD N̔J O̔J USPOHN˼OHMˍ̙JêÙUȊQI˽JUÎUDĨD LIÙOH DI̐ê̍HJÞQDIPDÈDIP˼Uê̘OHUSBPê̖JLJOI ŰEJ̎OSBOIBOIIˌONËDÛOê̍I˼ODI̋DÈD MV̕OHEJDˍWËê̑OIDˍWǡOIWJ̎OU̡OÙOHUIÙO SBDÈDUIËOIQI̔M̙O)J̏OOBZêJ̌VOËZDIˍB MËNêˍ̝DWÖN˼OHMˍ̙JL̋UO̔JHJBPUIÙOHDÛO RVÈLÏN WËOIÖODIVOHI˼U˿OHHJBPUIÙOH DIˍBê̟ê̍êÈQ̠OHOIVD˿V 5ÙJ YJO QIÏQ êˍ̝D L̋U UIÞD C̄OH êÙJ M̚J W̌ D˽OI RVBO êÙ UȊ åÞOH MË UB DØ UI̍ êˍB SB S˾UOIJ̌Vê̑OIOHIǡBW̌êÙUȊ OI̚WËPDÈD UJÐVDIÓW̌EÉOT̔ êˍBSBê̇DUIáW̌U̡OHMP˼J IÖOI D̔H̃OHY̋QMP˼JN̘UDÈDIIPËODI̐OI các kiểu đô thị càng ngày càng phức tạp hơn, OIˍOHS̔UDV̘DM˼JDÈJD˽OIRVBOêÙUȊNË DIÞOH UB OIÖO UI˾Z ̛ N̘U UI̚J êJ̍N OI˾U ê̑OIN̙JDIÓOIMËZ̋VU̔HJÞQDIÞOHUBOÎO

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


SBT̤LIÈDOIBVHJ̣BêÙUȊWËOÙOHUIÙOH 4̤QIÉOê̑OISÜS̏Uê̋ON̠DUBDØUI̍OÎO SBOỊOHN˽OIHIÏQOÙOHUIÙOUSPOHC̠D USBOIêÙUȊWËN˽OIHIÏQêÙUȊUSPOHC̠D USBOI OÙOH UIÙO "J USPOH DIÞOH UB DIˍB U̡OHOH̜OHËOHLIJUI˾ZN̘ULIVW̤Dê̂N DI˾UOÙOHUIÙOU̕OU˼JUSPOHMÛOHN̘UUIËOI QI̔ IBZN̘UOÏUêÙUȊSÜS̏UOËPêØUSPOH MËOHOÙOHUIÙO $˽OIRVBOMËN̘ULIÈJOJ̏N S˾Uêˍ̝DOỊOHOHˍ̚JMËNW̌ê̑BMâRVBOUÉN WËOỊOHOHˍ̚JOHIJÐOD̠VW̌M̑DIT̢DǿOH DØUI̍M˾ZêØMËND˽NI̠OHOHIJÐOD̠V êØMË DIÖBLIØBê̍HJÞQUBIJ̍VWËN̛êˍ̝DOIJ̌V DÈOI D̢B $Ø UI̍ OØ LIJ̋O UB DØ êÙJ DIÞU MP T̝ WÖ LIÙOH E̎ êP Mˍ̚OH LIÙOH E̎ ê̑OI Mˍ̝OH OØ LIÙOH ŌN USPOH QI˼N USá D̟B OHËOI LIPB I̒D D̟B OỊOH DPO T̔ OIˍOH OØM˼JUIV̘DW̌D˽NOÎO W̌C˽OONJOH W̌T̤ U̠D UI̚J N̘U LJ̍V IJ̍V CJ̋U LIÙOH YB M˼ W̙J D˽NOÎOWNJODIˍˌOHê̔JW̙JOỊOHUI̤DŰ OI˼ZD˽NWËNBOHUÓOID˽NYÞD7Ëê̍OØJW̌ D˽OIRVBO DØM̊DIÞOHUBQI˽JEáOHOỊOH OHÙO U̡ NË 3PMBOE #BSUIFT U̡OH T̢ E̞OH USPOH DV̔O Những điều bí ẩn åÙ UȊ T̊ LIÙ LIBO D̠OH OĨD USPOH TV̔U SÜ SËOH WË DØ LIVÙOLI̖OÙOHUIÙOUIÖ̀Nˍ̙U ŴOê̘OH ê̞DN̚ U̔JWËN̛LIÙOHHJ̙JI˼O˯êÉZMË CÐ UÙOH LÓOI WË YJ NNJOH ̛ LJB MË H˼DI ê˾U WËDÉZD̔J-J̏VOHˍ̚JUBêÍOHIǡê̋OWJ̏DêP

Mˍ̚OHU̦M̏ê˾UNËOHˍ̚JUBDØUI̍C̔Dêˍ̝D WËHJ̣êˍ̝DUSPOHMÛOHCËOUBZ̛N̘UUIËOI QI̔ 7Ë UˍˌOH Ṳ OIˍ UI̋ U̦ M̏ ê˾U LIÙOH C̑M˾ZêJUSPOHN̘UMËOHOÙOHUIÙO -J̏VêØ )Ë/̘JD̟BOỊOHONJNDØDÛOMË N̘U UIËOI QI̔ W̙J OỊOH DPO êˍ̚OH ê˾U C̞J DÉZ OIË Uˍ̚OH USÖOI WË OỊOH êËO M̝O êˍ̝DOVÙJUSPOHDÈDDNJOI̘ÛQUI̍ 7ËMJ̏V N̘UOHÙJMËOHYBYÙJD̟BU̐OI1IÞ:ÐODØDÛO MËN̘UWáOHOÙOHUIÙOLIJOØDØȈUI̔OH D̔OHUIPÈUOˍ̙DIPËODI̐OI êˍ̚OHêJM̔JM˼J C̄OH YJ NNJOH DØ W̐B IÒ WË Wˍ̚O DÉZ ̛ TÉO OIË ˯OˌJ˾Z N̙JêÉZUIÙJ UÙJDÛODIVZ̏O USÛW̙JDÈDUI̝D̃UUØD DI̟RVÈOLBSBPLF UI̝ T̢B˽OIUSÐOQIPUPTIPQ OIÉOWJÐOD̢BIËOH CÈOê̕êJ̏OU̢IJöUI̋ȈN̙JOI˾U CÈDTǡy OỊOH OHˍ̚J IËOH OHËZ WËP QI̔ MËN WJ̏D CJ̋UUˍ̚OHÛOUI̚JT̤N̙JOI˾U OỊOHOHˍ̚J LIÙOHDÛORVBOUÉNê̋OMËNOÙOH OỊOH OHˍ̚JC̃UUBZC˼ODI̠LIÙOHÕNM˾ZD̖UBZ OỊOH OHˍ̚J T̔OH USPOH OỊOH OHÙJ OIË LJÐOT̔ DØCBODÙOHUSBOHUSÓê˿ZIPBOI̤B ,IÙOHQI˽JMÞDOËPW̉OHPËJDǿOHQI˽OÈOI TBJUI̤DDI˾U7ËUSPOHUSˍ̚OHI̝QOËZ DIÓOI D˽OIRVBOCÐOOHPËJDIPDIÞOHUBUI˾ZT̤ LIÈD OIBV HJ̣B OÙOH UIÙO WË UIËOI QI̔ DǿOH OIˍ OÙOH UIÙO WË UIËOI QI̔ êBO DËJ WËPOIBVOIˍUI̋OËP

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


Phụ lục Bảng

8

Trung tâm đô thị TP Hà Nội TP Hải Phòng Nam Định Bắc Ninh (Đáp Cầu, Thị Cầu) Hải Dương Kiến An Sơn Tây Hà Đông Thái Bình Phủ Lý Hưng Yên Vĩnh Yên Việt Trì Ninh Bình Phúc Yên Gia Lâm Hương Hoá Kî Sở Đồ Sơn Đồng-Mô Ninh Giang Phương Lâm Phả Lai (7 chùa) TỔNG

Diện tích, dân số, mật độ các trung tâm đô thị năm 1936 Đồng bằng Héc-ta Dân số

Mật độ

1 236 1 753 445 552

145 442 73 315 25 347 16 865

118 42 57 31

198 605 178 202

9 649 7 599 5 865 5 716

49 13 33 28

94 158 87 313 99 164 62 142 78

5 372 4 926 3 967 3 699 3 024 2 821 2 349 2 251 1 762 327

57 31 46 12 30 17 38 16 23

320 296

46

Miền núi và trung du Trung tâm Héc-ta Dân số đô thị Cao Bằng 182 8 929 Tuyên Quang 112 7 849 Lạng Sơn 766 6 458 Phú Thọ 221 5 325 Móng Cái Lào Cái Yên Bái Phủ Lãng Thương Hoà Bình Thái Nguyên Hà Giang Lai Châu Quảng Yên Bắc Cạn Chapa Thất Khê Chợ Bờ

Mật độ 49 70 8 24

119 138 68 227

5 184 4 357 3 994 3 508

43 32 58 15

31 80 63 170 81 43

3 443 3 432 1 970 1 721 1 597 1 418 859

112 43 31 10 20 33

60 044

25

103 19

526 71 40 15 13 7 030

2 424

Nguồn: Dữ liệu về diện tích: Cục lưu trữ, Sở địa chính và địa hình Bắc Kỳ, hồ sơ 46; dữ liệu về dân số: Gourou, 1940.

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Nguáť&#x201C;n $˲$ -Ë&#x2039;653ˡ /)ÂŽ /Ë&#x2039;Ë­$ "/7 .BJSJF EF )BOPJ EPTTJFSÍ&#x192;jÍ&#x192;3Ă&#x2122;MFEJNQĂ&#x2122;UGPODJFSFO Í&#x192;x o $BEBTUSFFUEFMB5PQPHSBQIJFEV5POLJO EPTTJFS o $BEBTUSF FU 5PQPHSBQIJF EPTTJFS  jÍ&#x192; ²SFDUJPO EFT DFOUSFT VSCBJOT FO DPNNVOFT x o $BEBTUSF FU 5PQPHSBQIJF EV 5POLJO EPTTJFS 3&4*%&/$& 461&3*&63& %6 50/,*/ 345 EPTTJFS j4UBUJTUJRVFTĂśTDBMFT x

Danh m᝼c tham khảo cháť?n láť?c #3*''"65 $ La CitĂŠ Annamite 1BSJT -JCSBJSJF EFMBTPDJĂ?UĂ?EV3FDVFJM4JSFZ WPMVNFT* La fondation Q** Les sĂŠdentaires, Q*** -FTFSSBOUT Q $"35*&3 . j6OFUSBEJUJPOVSCBJOFMFT WJMMFTEBOTMB$IJOFBOUJRVFFUNĂ?EJĂ?WBMFÍ&#x192;x Annales&4$ OÂĄ QQ $)0": 'S j-IJTUPJSFFUMBNĂ?UIPEFFO VSCBOJTNFxJO.BSDFM3PODBZPMPFU5IJFSSZ 1BRVPU EJS Villes et civilisation urbaine, XVIIIe-XXe siècle 1BSJT -BSPVTTF QQ $-"7"- 1 Espace et pouvoir 1BSJT 16' Q $026&3:7*%307*5$) $  jÍ&#x192; 5IF QSPDFTT PG VSCBOJ[BUJPO JO "GSJDB GSPN UIFÍ&#x192; PSJHJOT UP UIF CFHJOOJOH PG JOEFQFOEFODFÍ&#x192; x African Studies Review, WPM OÂĄ BWSJM QQ %"/( 1)60/( /()* Les institutions du Vietnam au XVIIIe siècle 1BSJT 1VCMJDBUJPOT EF M²DPMF 'SBOĂ&#x17D;BJTF E&YUSĂ?NF0SJFOU WPM -9*7 Q

%"6."3% .  j 7JMMF FU TPDJĂ?UĂ? -FTÍ&#x192; QSPCMĂ&#x2019;NFT EV 9*9F TJĂ&#x2019;DMF GSBOĂ&#x17D;BJT x Bulletin de la SociĂŠtĂŠ dâ&#x20AC;&#x2122;Histoire Moderne OÂĄ QQ '063/*"6 $ j-FQIĂ?OPNĂ&#x2019;OFVSCBJO BV7JFUOBNĂ&#x2039;MĂ?QPRVFDPMPOJBMFÍ&#x192;x PĂŠninsule indochinoise, Ă&#x2030;tudes urbaines -)BSNBUUBO QQ (0-%#-6. $ j4JOHBQPVSGPOEBUJPO EVO FTQBDF TPDJBM DPVUVNJFS x JO Bulletin du CeDRASEMI 1BSJT $/34 WPM 7*** OÂĄ QQ (06306 1  Lâ&#x20AC;&#x2122;utilisation du sol en Indochine francaise 1BSJT )BSUNBOO  QFUQ )&37² +$ FU +- #*(&5  Panoramas urbains. Situation de lâ&#x20AC;&#x2122;histoire des villes, 'POUFOBZBVY3PTFT &/4&EJUJPOT Q -0.#"3% % j"QSPQPTEFMIJTUPJSF EFT WJMMFT E"TJF EV 4VE&TU /PVWFMMFT DPOTJEĂ?SBUJPOTx Orbi QQ -0.#"3% % j1PVSVOFIJTUPJSFEFT WJMMFTEV4VE&TUBTJBUJRVFx Annales E.S.C., OÂĄ KVJMMFUBPĂ&#x;U QQ ."$ (&& 5.  The South-East Asian cities. A social Geography of the primates Cities of South-East Asia -POESFT .&3-*/ 1  MĂŠthodes quantitatives et espaces urbains 1BSJT .BTTPO Q /(6:ˢ/7Ć&#x2030;/6Ë&#x201D;/ HĂ  Náť&#x2122;i, náť­a Ä&#x2018;ầu tháşż kᝡ XX )Ă&#x2039;/Ě&#x2DC;J /9#)Ă&#x2039;/Ě&#x2DC;J UĚ&#x201A;Q  US 1"1*/ 1 Histoire des territoires de Hanoi â&#x20AC;&#x201C; Quartiers, villages et sociĂŠtĂŠs urbaines du XIXe au dĂŠbut du XXe siècle -FT *OEFT TBWBOUFT 1BSJT Q 1"2605 5I  Homo urbanus, Essai sur lâ&#x20AC;&#x2122;urbanisation du monde et des mĹ&#x201C;urs 1BSJT -F'Ă?MJO Q 10/4 1I  Dâ&#x20AC;&#x2122;Edo Ă  Tokyo, MĂŠmoires et modernitĂŠ 1BSJT (BMMJNBSE Q

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[ ]


3"(0/ . Histoire de lâ&#x20AC;&#x2122;architecture et de lâ&#x20AC;&#x2122;urbanisme modernes 1BSJT 4FVJM GPMJP Í&#x192;U QFUQ 3".#"6% 1  SociĂŠtĂŠ rurale et urbanisation 1BSJT -F4FVJM Q 3&*$)&35 )FU+%3².0/% Analyse sociale de la ville 1BSJT .BTTPO Q 4*5 7JDUPS '4  Beijing, The nature and planning of a chinese capital city -POESFT 8JMFZ Q

4.*5) 5$ A sense of history - Studies in the social and urban history of Hong-Kong, )POH,POH 5IF )POH,POH &EVDBUJPOBM 1VCMJTIJOH$P Q 8&#&3 . j%Ă?ĂśOJSMBWJMMFx JO.BSDFM 3PODBZPMP FU 5IJFSSZ 1BRVPU EJS Villes et civilisation urbaine, XVIIIe-XXe siècle 1BSJT -BSPVTTF QQ 800%4*%& "#  j5IF %FWFMPQNFOU PG TPDJBM 0SHBOJ[BUJPOT PO 7JFUOBNFTF $JUJFT JO UIF MBUF DPMPOJBM 1FSJPE x Pacific Affairs 9-*7 OÂĄ QQ

[ ] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


åË-˼U7ËC˽Oê̕ U˼POÐOUIËOIQI̔y Pascal Bourdeaux – Viện Viễn đông Bác Cổ, thành phố Hồ Chí Minh

/HIJÐO D̠V OËZ êˍ̝D UI̤D IJ̏O USPOH C̔J D˽OI DIËP N̡OH ONJN HJBP MˍV 1IÈQ7J̏U 5SPOH LIVÙO LI̖ DÈD IP˼U ê̘OH DIËP N̡OH UV˿O M̎ WNJO IØB åË -˼U êÍêˍ̝DU̖DI̠DWËT̤LJ̏ON̛ NËOD̟BUV˿OM̎WNJOIØBDIÓOIMËM̎LIBJN˼D USJ̍OMÍNjåË-˼U7ËC˽Oê̕êÍU˼POÐOUIËOI QI̔yx EJ̎O SB OHËZ U˼J QIÛOH USJ̍OMÍN)ÛB#ÖOI UIËOIQI̔åË̓-˼U/HPËJ SB êÉZ DǿOH MË UI̚J êJ̍N L̦ OJ̏N ONJN OHËZ CÈDTǡ:FSTJOLIÈN QIÈSBDBPOHVZÐO -BOH#JBOHW̙JOỊOHêJ̌VLJ̏OṲOIJÐOˍV êÍJ OˌJTBVOËZIÖOIUIËOIOÐOUIËOIQI̔åË -˼UOHËZOBZ å̍OĨDê̋OM̑DIT̢êÙUȊONJND̟BUIËOI QI̔åË-˼U W̔ODÛOS˾UOIJ̌VêJ̍NDÛODIˍB êˍ̝D CJ̋U ê̋O N̘U DÈDI UI˾V êÈP 0MJWJFS 5FTTJFS 5Sˍ̛OH ê˼J EJ̏O D̟B7J̏O7J̎O êÙOH

#ÈD$̖²'&0U˼J7J̏U/BNWËUÙJOỊOHOHˍ̚J UIBNHJBWËPYÉZE̤OHê̌UËJOHIJÐOD̠VOËZ chúng tôi đã quyết định lựa chọn góc tiếp D̂O C̄OH DÙOH D̞ C˽O ê̕ M̑DI T̢ (ØD UJ̋Q D̂O OËZ OIBOI DIØOH UI̍ IJ̏O T̤ QIá I̝Q WËê̘DêÈPD̟BNÖOIUSPOHWJ̏DMËNTÈOHSÜ D˽N̘UN˽OHUSPOHM̑DIT̢D̟BWáOH OI˾UMË OỊOHêJ̍NDÛOêBOHêˍ̝DUSBOIMV̂OIJ̏O nay về những thách thức và phương pháp D˿OÈQE̞OHWËPN̞DêÓDIHJ̣HÖOEJT˽OêÙ UȊ /HIJÐO D̠V UËJ MJ̏V êÍ êˍ̝D DIÞOH UÙJ UI̤DIJ̏ƠC̔OOˍ̙DW̙JT̤I̗US̝D̟BOIJ̌V ê̕OHOHIJ̏Q DIÞOHUÙJDǿOHêˍ̝DOIJ̌VDˌ quan nhà nước, tư nhân và cá nhân tạo điều LJ̏Oê̍UJ̋QD̂Oêˍ̝DW̙JDÈDOHV̕OUËJMJ̏V OHVZÐO C˽O OIÉO êÉZ DIÞOH UÙJ YJO QIÏQ êˍ̝DH̢JM̚JD˽NˌOU̙JDÈDDˌRVBOU̖DI̠D WËDÈOIÉOEˍ̙JêÉZ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


Khung 1

CĂĄc cĆĄ quan háť&#x2014; trᝣ tĆ° liáť&#x2021;u váť láť&#x2039;ch sáť­ Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; TP Ä?Ă Lất

CĆĄ quan táť&#x2022; chᝊc tấi PhĂĄp C᝼c LĆ°u trᝯ hải ngoấi Viáť&#x2021;n Pasteur Háť&#x2122;i Kiáşżn trĂşc (CitĂŠ de lâ&#x20AC;&#x2122;architecture) Missions ĂŠtrangères de Paris Tu viáť&#x2021;n Couvent des Oiseaux Ban láť&#x2039;ch sáť­ Báť&#x2122; Quáť&#x2018;c phòng (Service historique de la dĂŠfense) Viáť&#x2021;n Ä?áť&#x2039;a lĂ˝ quáť&#x2018;c gia Kho ảnh cᝧa Ă&#x2030;FEO CĂĄc cĆĄ quan khĂĄc Háť&#x2122;i ngháť&#x2039; quáť&#x2018;c táşż váť kiáşżn trĂşc hiáť&#x2021;n Ä&#x2018;ấi (Congrès International de lâ&#x20AC;&#x2122;architecture moderne - Zurich, Suisse) Ä?ấi háť?c Rikkyo (Tokyo, Nháş­t Bản)

$IĂ&#x17E;OH UĂ&#x2122;J ĂŞĂ? UI̤D IJĚ?O WJĚ?D QIĂ&#x2030;O MPËźJ TĚ&#x192;Q YĚ&#x2039;QWĂ&#x2039;QIĂ&#x2030;OUĂ&#x201C;DIOHVĚ&#x2022;OUË?MJĚ?VLIĚ&#x2013;OHMĚ&#x2022;OĂ&#x2039;Z WĂ&#x2039;UĚĄĂŞĂ&#x2DC;IĂ&#x2013;OIEVOHĂŞË?Ě?DUPĂ&#x2039;OCĚ&#x2DC;DĂ&#x2C6;DE̤Ă&#x2C6;O RVZ IPËźDI ĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018; ĂŞË?Ě?D UI̤D IJĚ?O UJĚ&#x2039;Q OĚ&#x201D;J OIBVUSĂ?ODBPOHVZĂ?O-BOH#JBOHWĂ&#x2039;UIĂ&#x2039;OI QIĚ&#x201D;ĂĽĂ&#x2039;-ËźUUSPOHTVĚ&#x201D;UUIĚ&#x2039;LĚŚWĂ&#x2039;UIĚ&#x201A;NDIĂ&#x201C; DIPUĚ&#x2122;JUĚ&#x201A;OIJĚ?OOBZ$IĂ&#x201C;OIRVZĚ&#x152;OUIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D; ĂĽĂ&#x2039;-ËźUĂŞĂ?ĂŞĚ&#x2021;UIĂ&#x2039;OHUI̤DIJĚ?ONĚ&#x2DC;UOHIJĂ?ODĚ V ĂŞĂ&#x2C6;OI HJĂ&#x2C6; USJĚ?O WĚ&#x2019;OH WĂ&#x2039;P DVĚ&#x201D;J OÇ&#x160;N  ĂŞĚ&#x152; Ă&#x2C6;O jĂĽJĚ&#x152;V DIĚ?OI RVZ IPËźDI UĚ&#x2013;OH UIĚ? UIĂ&#x2039;OI QIĚ&#x201D;ĂĽĂ&#x2039;-ËźUĂŞĚ&#x2039;OOÇ&#x160;N UËżNOIĂ&#x2013;OxĂŞĂ? IPĂ&#x2039;OUIĂ&#x2039;OIĂĽĚ&#x152;Ă&#x2C6;OOĂ&#x2039;ZĂŞĂ?ĂŞË?Ě?DUSĂ&#x2013;OIMĂ?ODĂ&#x2C6;D DË&#x152;RVBODIĂ&#x201C;OIQIĚ&#x;WĂ&#x2039;DIĂ&#x201C;OIUIĚ DĂŞË?Ě?DUIĂ&#x2122;OH RVBWĂ&#x2039;PHJĚŁBOÇ&#x160;N/Ă&#x2DC;JOIË?WĚ&#x201A;ZĂŞĚ?OIËžO NËźOI SĚ&#x201E;OH DĂ&#x2030;V DIVZĚ?O WĚ&#x152; MĚ&#x2018;DI T̢ ĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018; UIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D;ĂĽĂ&#x2039;-ËźUNĂ&#x2039;DIĂ&#x17E;OHUĂ&#x2122;JDIJBTĚ&#x2030;USPOH CĂ&#x2039;JUSĂ&#x2013;OICĂ&#x2039;ZOĂ&#x2039;ZTĚ&#x160;NBOHĂŞĚ&#x2039;ODIPDIĂ&#x17E;OHUB NĚ&#x2DC;UDĂ&#x2C6;JOIĂ&#x2013;ONĚ&#x2122;JWĚ&#x152;UIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D;ĂŞĚ&#x2018;BĂŞJĚ?NUĚ&#x2013; DIĚ DLIĂ&#x2DC;BIĚ&#x2019;DNĂĄBIĂ&#x2019;MËżOUIĚ IBJMJĂ?OUJĚ&#x2039;Q ĂŞĚ&#x2022;OHUIĚ&#x161;JDÇżOHHJĂ&#x17E;QDIĂ&#x17E;OHUBDĂ&#x2DC;UIĂ?NDIËžU MJĚ?VWĚ&#x152;DIĚ&#x;ĂŞĚ&#x152;jQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;CĚ&#x152;OWĚŁOHx

CĆĄ quan táť&#x2022; chᝊc tấi Viáť&#x2021;t Nam C᝼c LĆ°u trᝯ quáť&#x2018;c gia (trung tâm lĆ°u trᝯ sáť&#x2018; 1 tấi HĂ Náť&#x2122;i, sáť&#x2018; 2 tấi thĂ nh pháť&#x2018; Háť&#x201C; ChĂ­ Minh, sáť&#x2018; 4 tấi Ä?Ă  Lất) Bảo tĂ ng táť&#x2030;nh Lâm Ä?áť&#x201C;ng  Sáť&#x; xây dáťąng TP Ä?Ă  Lất

CĆĄ quan táť&#x2022; chᝊc tĆ° nhân, cĂĄ nhân VÄ&#x192;n phòng kiáşżn trĂşc Interscène TĆ° liáť&#x2021;u cĂĄ nhân cᝧa kiáşżn trĂşc sĆ° Veysseyre Háť&#x2122;i nhᝯng ngĆ°áť?i bấn Huáşż xĆ°a (Nouvelle Association des Amis du Vieux HuĂŞ) Eric Jennings (Ä?ấi háť?c Toronto, tĂĄc giả máť&#x2122;t cuáť&#x2018;n sĂĄch váť láť&#x2039;ch sáť­ Ä?Ă  Lất) NhĂ  nhiáşżp ảnh Tam ThĂĄi

5SPOHCĂ&#x2039;JUSĂ&#x2013;OICĂ&#x2039;ZOĂ&#x2039;Z DIĂ&#x17E;OHUĂ&#x2122;JUĚ&#x2013;OHIĚ?Q MËźJDĂ&#x2C6;DZĚ&#x2039;VUĚ&#x201D;RVBOUSĚ&#x2019;OHOIËžUUĚĄDBUBMPHVF DĂ&#x2C6;D UË? MJĚ?V ĂŞĂ? ĂŞË?Ě?D USJĚ?O MĂ?N WĂ&#x2039;P UIĂ&#x2C6;OH WĚĄBRVB/HIJĂ?ODĚ VOĂ&#x2039;ZDĚ&#x;BDIĂ&#x17E;OHUĂ&#x2122;JĂŞË?Ě?D UI̤D IJĚ?O USĂ?O HĂ&#x2DC;D OIĂ&#x2013;O ĂŞB OHĂ&#x2039;OI QIË?Ë&#x152;OH phĂĄp luáş­n vĂ  liĂŞn ngĂ nh qua Ä&#x2018;Ăł cho thẼy cĂĄc DIVZĂ?OOHĂ&#x2039;OILIĂ&#x2C6;DOIBVWĚ&#x152;MĚ&#x2018;DIT̢ CË˝OĂŞĚ&#x2022; vĂ  quy hoấch Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; cĹŠng nhĆ° cĂĄch tiáşżp cáş­n MĚ&#x2018;DIT̢WĂ&#x2039;UË?Ë&#x152;OHMBJDĂ&#x2DC;UIĚ?ĂŞĚ&#x201D;JUIPËźJWĚ&#x2122;JOIBV OIË?UIĚ&#x2039;OĂ&#x2039;P

1.2.1. Dẍn nháş­p 7JĚ?DTĚ&#x192;QYĚ&#x2039;QUSĚ&#x201A;UṲDĚ&#x;BNĚ&#x2DC;ULIĂ&#x2122;OHHJBOĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; TĚ&#x160;QIË˝OĂ&#x2C6;OICË˝ODIËžUWĂ&#x2039;T̤ĂŞBEËźOHDĚ&#x;BDĂ&#x2C6;D NĚ&#x201D;JUË?Ë&#x152;OHRVBOWĚ&#x152;RVZĚ&#x152;OM̤D RVBOIĚ?YĂ?IĚ&#x2DC;J WĂ&#x2039;WĚ&#x2018;UIĚ&#x2039;DĚ&#x;BDĂ&#x2C6;DRVBOIĚ?ĂŞĂ&#x2DC; WĚ&#x201D;OMĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DZĚ&#x2039;V UĚ&#x201D;OIĂ&#x2039;POĚ&#x2021;OOĂ?ONĚ&#x2DC;UĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;LĚ?UĚĄLIĚ&#x203A;JOHVĚ&#x2022;O #JĚ?VEJĚ&#x17D;OUËžUDË˝DĂ&#x2C6;DRVBOIĚ?ĂŞĂ&#x2DC;USPOHLIĂ&#x2122;OH HJBO CË˝O ĂŞĚ&#x2022; TĚ&#x160; HJĂ&#x17E;Q UB IĂ&#x2013;OI EVOH ĂŞË?Ě?D OIĚŁOHQIË?Ë&#x152;OHUIĚ DIĂ&#x2013;OIUIĂ&#x2039;OIOĂ?ODËžVUSĂ&#x17E;D YĂ? IĚ&#x2DC;J DIĂ&#x201C;OI USĚ&#x2018; WĂ&#x2039; LJOI UĚ&#x2039; DĚ&#x;B NĚ&#x2DC;U UIĚ&#x161;J LČ&#x2026;

[ ] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


OI˾Uê̑OI5VZOIJÐO ṄDEáDIÓOIRVŽƠ DÈDUI̚JLȅLIÈDOIBV U̡UI̚JLȅUI̤DEÉOê̋O HJBJêP˼OIJ̏OOBZ êÍCBPM˿ONPOHNV̔O LJ̍NTPÈUêˍ̝DWJ̏DRVZIP˼DIUSÐOUI̤DŰ OIˍOH QI˽J UI̡B OÎO N̘U êJ̌V MË åË̓ -˼U OHËZOBZLIÙOHDØN̘UDIÞUHÖMËL̋URV˽D̟B N̘UT̤QIÈUUSJ̍OMJÐOU̞DWËDØL̋IP˼DI 5ÓOIUIˍ̚OHLȅD̟BM̑DIT̢êÙUȊṲÈQê̇UOIˍ MËêJ̌VIJ̍OOIJÐOOHBZLIJUBYFNYÏUUPËOC̘ những kế hoạch chỉnh trang kế tiếp nhau từ ONJNê̋O/IÖOW̌RVÈLI̠ OỊOH L̋ IP˼DI USÐO DI̠OH U̓ T̤ M˼D êJ̏V M̙O HJ̣B L̋IP˼DIIØBêÙUȊêˍ̝DT̃QY̋QN̘UDÈDI S˾U IPËO I˽P W̙J WJ̏D UI̤D UIJ RVÈ I̗O ê̘O WËêÙJLIJM̘OY̘O DI̠OHU̓S̄OHDPOOHˍ̚J LIÙOHDBNDȊVC̑USØJCV̘DWËPOỊOHMP˼J IÖOI IP˼Uê̘OHWËLIÙOHHJBOêˍ̝DYÈDê̑OI U̡USˍ̙DOIˍOHêˍ̝DDIPMËRVÈYBTPW̙JUI̤D UJ̎OUIˍ̚OHOHËZD̟BI̒DǿOHOIˍRVÈYBTP W̙JLIÈUW̒OHDÈOIÉOWËIṖDÛQUI̍ åË̓-˼UDØê˿Zê̟OỊOHê̇DêJ̍ND̟BN̘U UIËOIQI̔OHI̐Eˍ̜OHj5˾UD˽DÈDUS˼NOHI̐ NÈUUSÐODBPN̙Jêˍ̝DU˼PSBWËLIÙOHN̘U US˼N OËP MË T̤ QIÈU USJ̍O U̡ N̘U I˼U OIÉO OHVZÐOUI̟Z$IÞOHLIÙOHDØê̇DUÓOIQIÈU USJ̍O DÎN D̟B DÈD UIËOI QI̔ DǿOH OIˍ LIÙOH DØ OỊOH M̏ UIV̘D W̔O DØ D̟B N̘U US˼OHUIÈJDǿ7ÖŴZ LIÙOHDØHÖUIÞDềZê̍ ê̑OIIˍ̙OHUPËOC̘DÈDDÙOHUSÖOIYÉZE̤OH ̛OỊOHOˌJOËZê̋OT̤UI̍IJ̏OLJ̋OUSÞD WË T̤IPËOUPËOṲEPTÈOHU˼PQI˽Jêˍ̝DUI̤D IJ̏Ox(Indochine hebdomadaire illustré, 1943) )ˌOỌB T̤QIÈUUSJ̍OêÙUȊ̛êÉZêˍ̝DêJ̌V DI̐OIUIFPN̘UOHVZÐOŨD êØMËOHVZÐOŨD RVZIP˼DIQIÉOLIVDI̠DONJOH U̠DMËDIJB LIVWËDIVZÐONÙOIØBLIÙOHHJBOêÙUȊ UáZUIFPC˽ODI˾UT̢E̞OH7J̏DRVZIP˼DI êÙ UȊ UÖN DÈDI I̝Q Mâ IØB L̋ IP˼DI DI̐OI USBOH LIÙOH HJBO C̄OH DÈDI EVOH IÛB IBJ ê̇DUÓOIO̘JU˼JD̟BȈUI̔OHUIV̘Dê̑B5I̠ OI˾U MË T̤ DIVOH T̔OH HJ̣B EÉO UIˍ̚OH WË

RVÉOT̤ RVÉOê̘JLIÙOHUI̍UIJ̋Vê̍C˽PW̏ EÉOWËC˽PW̏UÓOIČOẈOHD̟BȈUI̔OH 5I̠ IBJ MË T̤ QIÉO DÈDI HJ̣B Dˍ EÉO OHˍ̚J ¬V WË OHˍ̚J C˽O ê̑B 5IFP OỊOH IP˼DI ê̑OIê˿VUJÐO êÉZMËOˌJOHI̐Eˍ̜OHWËLIV ê̕OUSÞDIPDÈDê̘JRVÉO TBVêØUIËOIQI̔ EBPê̘OHHJ̣BOIJ̌VDI̠DONJOH US˼NêJ̌V Eˍ̜OH USVOHUÉNOHI̐NÈUUSÐODBPIˍ̙OH U̙JEVM̑DIWËWVJDIˌJHJ˽JUSÓOHPËJUS̚J USVOH UÉN DIÓOI US̑ å˿V OỊOH ONJN êÈOI E˾VT̤DIVZ̍OUJ̋QTBOHêÙUȊIØBLJ̍V7J̏U /BNUIFPêÞOHMÙHJDDIVZ̍OHJBPDÈDȆDI W̞DÙOHD̟BUIËOIQI̔UIV̘Dê̑BDIPDIÓOI RVŽON̙JD̟Bê˾UOˍ̙D TPOHDǿOHMËT̤7J̏U /BNIØBDÈDLIVEÉODˍWËDÈDLIVê˾Uêˍ̝D T̢E̞OHLIÈDD̟BUIËOIQI̔$IPê̋OONJN ŐVOIˍUIËOIQI̔ẂOQIÈUUSJ̍ODI̠D ONJOHEVM̑DI HJÈPE̞DWËUÙOHJÈPD̟BNÖOI DIÓOIMËEPDÈDW˾Oê̌W̌BOOJOIWËUJ̏OÓDI DÙOHêÍUIÞDềZUSJ̍OLIBJOỊOHTÈOHLJ̋O USPOH UIËOI QI̔ 5IËOI QI̔ DǿOH LI̅OH định khuynh hướng khoa học và đào tạo đại I̒D4BVN̘UUÎQL̦DIÖNWËPHJ˾DOH̟ T̤ SBê̚JD̟BDIÓOITÈDIê̖JN̙J êÍN̛ ê˿VN̘Uê̘OHUIÈJêÙUȊN̙J5̡OBZOIJ̌V W˾Oê̌N̙Jêˍ̝Dê̇USBMJÐORVBOê̋Oê̑OI Iˍ̙OHQIÈUUSJ̍ODIPUIËOIQI̔/NJN N̘UL̋IP˼DIU̖OHUI̍êÍêˍ̝DQIÐEVZ̏Ư D˾QOIËOˍ̙DDBPOI˾UOĪNYÈDê̑OIM˼Jê̑B MâD̟BUIËOIQI̔WËD̟BWáOHDIPU̙JUI̋L̦ /ỊOH êJ̌V DI̐OI H˿O êÉZ HJÞQ DIÞOH UBIÖOIEVOHêˍ̝DDÈDê̑OIIˍ̙OHUˍˌOHMBJ USPOHRVZIP˼DIUIËOIQI̔ /̋V C˽O ê̕ DĨD DĨO U˼P SB UIËOI QI̔ ê̕OHUI̚JUSPOHN̘UUI̚JHJBOWVOễQIÖOI ˽OI D̟B N̘U jOˍ̙D 1IÈQ OI̓ NJ̌O OIJ̏U ê̙Jx -F#SVTR UIÖYFNYÏUUSJ̍OW̒OH D̟BWJ̏DM̂QC˽Oê̕M̑DIT̢WËL̋UI̝QOØW̙J WJ̏DM̂QC˽Oê̕UˍˌOHMBJDØUI̍MËNTÈOHU̓ OỊOHM̤BDI̒Oêˍ̝DNÙU˽OHËZOBZWËU̡ êØTJOISBT̤QIÈUUSJ̍OD̟BåË-˼U

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


Ảnh

1

Cao nguyên Lang Biang năm 1925

Nguồn: Hội những người bạn Huế xưa (Nouvelle Association des Amis du Vieux Huê).

1.2.2. «Phát hiện» và các chuyến khảo sát (1881-1905) Những chuyến đi đầu tiên ÅUI̠Dêˍ̝DT̤UIJ̋VIJ̍VCJ̋UD̟BI̒W̌QI˿O M̙OMÍOIUI̖êÍUS̛UIËOIN̘UUIV̘Dê̑BD̟B 1IÈQ U̡ ONJN  DIÓOI RVŽO EÉO T̤ WË RVÉOT̤/BN,ȅêÍêˍBSBN̘UMP˼UDÈDDV̘D UINJNEÛWËUSJOITÈUU˼J5ÉZ/HVZÐOWËPê˿V OỊOH ONJN $IVZ̋O UIÈN IJ̍N ê˿V UJÐO EP CÈD Tǡ 1BVM /ÏJT WË USVOH ÞZ "MCFSU 4FQUBOTUI̤DIJ̏O)̒êÍU̙JDBPOHVZÐO-BOH #JBOH ONJN  TBV LIJ êÍ OHˍ̝D MÐO ê˿V OHV̕OTÙOHå̕OH/BJ OˌJ3BPVM)VNBOOêÍ M̂QN̘UC˽Oê̕DIJUJ̋Uj5IVOHMǿOHTÙOH-B /HËWËå̕OH/BJ5Iˍ̝OHxWËPONJN

:FSTJOLIÙOHQI˽JMËOHˍ̚JDIÉV¬Vê˿VUJÐO ê̇UDIÉOMÐODBPOHVZÐO-BOH#JBOH OIˍOH DIVZ̋OUIÈNIJ̍NÙOHUI̤DIJ̏OU̡UIÈOH ê̋OUIÈOHOĪNêÈOIHJÈOHV̕OUËJ OHVZÐOWËYFNYÏULI˽ONJOHYÉZE̤OHN̘U DPOêˍ̚OH̛WáOHOËZẂODØâOHIǡBRVZ̋U ê̑OIê̔JW̙JUIËOIQI̔åË-˼UUˍˌOHMBJC̛JWÖ chuyến đi này có thể coi là tiền đề cho việc LIBJTJOIåË-˼U5VZOIJÐO DǿOHOÐOUˍˌOH ê̔JIØBWJ̏DÙOHjQIÈUIJ̏OxSBDBPOHVZÐO -BOH#JBOHOHËZWÖUI̤DSBUSˍ̙DêØS˾U MÉVOˌJêÉZêÍDØT̤IJ̏OEJ̏OD̟BDPOOHˍ̚J DÈDU̘DOHˍ̚J-ÈU 4SF .OÙOH$IJM#JI 

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Bản đồ

2

Vùng Đắk Lắk

Nguồn: Lưu trữ của Viện Pasteur, 38341.

/NJN  %PVNFS NPOH NV̔O YÉZ E̤OH N̘U US˼N OHI̐ NÈU USÐO DBP OÐO êÍ I̓J â LJ̋O:FSTJOW̌êJ̌VLJ̏OW̏TJOIOˌJêÉZ DÉV US˽M̚JD̟BÙOHMËDBPOHVZÐO-BOH#JBOHêÈQ ̠OH ê˿Z ê̟ DÈD UJÐV DIÓ jê̘ DBP QIá I̝Q EJ̏O UÓDI ê̟ UI̚J UJ̋U ÙO IÛB OHV̕O Oˍ̙D DØT̆O HJBPUIÙOHDØUI̍E̎UJ̋QD̂Ox$V̔J DáOH%PVNFSêÍDIPYÉZE̤OHH˿OåNJOH,JB MËOHD̟BU̘DOHˍ̚J-ÈU DÛOH̒JMË-BOH4B jQI̔1IÈQx N̘Uê̕OMÓOIOI̓DáOHN̘UêËJ RVBOTÈUW̙JUS˼NLIÓUˍ̝OHWËN̘UUS˼NUI̢ OHIJ̏NOÙOHOHIJ̏Q 5̡ONJNê̋OONJN OIJ̌VQIÈJêPËO LI˽PTÈUW̌ê̑BIÖOI LIÓUˍ̝OHWËZŰêÍêˍ̝D D̢MÐODBPOHVZÐO W̙JN̞DêÓDIMËê̍êÈOI HJÈLI˽ONJOHUJ̋QD̂OWËêJ̌VLJ̏OW̏TJOID̟B

LIVW̤DOËZ4BVN̘UMP˼UDÈDDIVZ̋OLI˽P TÈUOËZ IJ̍OOIJÐOMËWJ̏DM̤BDI̒OåË-˼UêÛJ I̓JOỊOHOHV̕OOIÉOM̤DWËUËJDIÓOIL̋DI Yá ÉOê̋OOIJ̌VâLJ̋OHJÒNQIB.̘UQIÈJ êPËOOHIJÐOD̠VN̙Jêˍ̝DHJBPDIP%FCBZ ê̔J UI̟ D̟B:FSTJO UI̤D IJ̏O ̛ NJ̌O5SVOH U˼J#Ë/Ë5VZOIJÐO E̤ÈOẂOD̠UJ̋Q U̞Dêˍ̝DUI̤DIJ̏O Các công trình quy hoạch đầu tiên về đường giao thông /HBZU̡ONJN DÙOHUSÖOIMËNDPOêˍ̚OH C̘S˽JêÈU̡1IBO3BOHMÐOåË-˼UêÍêˍ̝DLI̛J công để có thể đi lại bằng ô tô, con đường bộ OËZêˍ̝DMÈUêÈWËS˽JOI̤BUSÐODIJ̌VEËJ LN LÏPEËJUIÐNUIFPDPOêˍ̚OHNÛOEËOI

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


DIP MB WË YF UI̕ %VZ DI̐ DØ D˿V #BMBDI WË êˍ̚OHêJMËD˿OQI˽Jêˍ̝DOÉOHD˾QWËN̛ S̘OH,̋IP˼DIYÉZE̤OHUVZ̋Oêˍ̚OHYFM̢B DǿOHêˍ̝DOHIJÐOD̠VDI˼ZU̡5IÈQ$IËNWË C̓RVB/IB5SBOH/IˍOHDIJQIÓW̌UËJDIÓOI WËUIJ̏UI˼JW̌OIÉOM̤DD̟BE̤ÈOOËZRVÈM̙O 4̔OHˍ̚JUIJ̏UN˼OHWÖE̤ÈOOËZMÐOU̙JIËOH OHIÖOOHˍ̚J ê̋OO̗J)̕$IÓ.JOIêÍÉOWÓ E̞W̌WJ̏DYÉZDÈDDPOêˍ̚OHåË-˼Uê̍NJOI DI̠OH DIP OỊOH U̘J ÈD HIÐ H̙N NË UI̤D EÉOêÍQI˼NQI˽J

1.2.3. Một thành phố đang bước đầu thành hình (1900-1916) /NJN åË-˼UN̙JDI̐DØN̘UOIÞNOIË WNJO QIÛOH DÙOH DIÓOI QI˿O M̙O ẂO êBOH DÛOYÉZE̤OH N̘UWËJMÈOUS˼JEËOIDIPRVÉO MÓOI WË N̘U LI̔J OIË M̙O C̄OH H̗ êˍ̝D T̢ E̞OHMËNLIÈDIT˼O /IˍOHOHBZU̡ê˿V US˼NêJ̌VEˍ̜OHåË-˼U êÍêˍ̝DYFNMËOˌJDØIBJDI̠DONJOHRVÉOT̤ WËEÉOT̤ N̞DêÓDIOËZêÍÉOê̋OWJ̏DU̖ DI̠DLIÙOHHJBOUIFPIBJDI̠DONJOH Kế hoạch Champoudry (1906) 1BVM $IBNQPVESZ 5Ȋ USˍ̛OH ê˿V UJÐO D̟B åË -˼U êˍ̝D C̖ OIJ̏N ONJN  MË OHˍ̚J LI̛JYˍ̙OHê̕ÈOê˿VUJÐOW̌êÙUȊIØBêˍ̝D EVZ̏UWËPONJN UIFPêØê̕ÈOYÈDê̑OI T̤UÈDICJ̏UTPOHIËOIN̘UCÐOMËUÈDICJ̏U HJ̣BIBJD̤DRVÉOT̤ QI˿O#̃DDBPOHVZÐO DIP U̙J ê̐OI -BOH #JBOH WË EÉO T̤ QI˿O /BN DBP OHVZÐO WË N̘U CÐO MË UÈDI CJ̏U HJ̣BDÈDLIVW̤DDˍEÉOOHˍ̚J¬VWËLIVW̤D OHˍ̚JC˽OY̠#˽Oê̕OËZêˍ̝DUIJ̋UL̋USÐO Dˌ T̛ OHVZÐO Mâ W̌ DIJB LIV OĪN ÛQ I̝Q DÈDDˌRVBOWËT̛DÙOHDIÓOIIP˼Uê̘OHN̘U QI˿OUSPOHONJN LIVW̤DUSVOHUÉNWËQIÓBUÉZLIVW̤DIËOI DIÓOI OIËUIˍˌOHWËLIVUIˍˌOHN˼J

QIÓBUÉZOIËHBWËUSˍ̚OHI̒DUJ̋QO̔JW̙J LIVOIË̛ 5SPOHUI̤DŰ åË-˼UDIˍBDØOIJ̌VQIÈUUSJ̍O DIP ê̋O ê˿V OỊOH ONJN 5I̚J Lȅ êØ UIËOIQI̔DI̐DØLIP˽OHDI̞DOHÙJOIËOI̓ C̄OHH̗WËN̘UWËJUÛBOIËC̄OHH˼DIÛQ USVOHUIËOIUSVOHUÉNIËOIDIÓOI Bước ngoặt Đại thế chiến 7J̏DL̋UI̝QIBJOIÉOU̔êÍLÏPåË-˼USBLI̓J UÖOIUS˼OHê̚ếO å˼J5I̋DIJ̋OM˿OUI̠OI˾UCáOHO̖LIJ̋O DIP DÈD LJ̌V EÉO LIØ RVBZ US̛ M˼J DIÓOI RV̔DWËOỊOHOHˍ̚JOËZRVZ̋Uê̑OI̛M˼J åÙOH%ˍˌOH 4BV OIJ̌V ê̝U IPÍO êJ IPÍO M˼J N̘U WËJ DÙOHUSˍ̚OHYÉZE̤OHI˼U˿OHHJBPUIÙOH DǿOH êˍ̝D IPËO UIËOI N̛ S̘OH DPO êˍ̚OH O̔J 1IBO 5IJ̋U o %KJSJOH o åË -˼U IPËO UIËOI ONJN UVZ̋O êˍ̚OH T̃U 5IÈQ $IËN9ØN (ÛO êˍ̝D êˍB WËP LIBJ UIÈDONJN /HȊ ê̑OI OHËZ êÍ DIÓOI UI̠D IØBWJ̏DUIËOIM̂QDáOHMÞDUȊU̠åË-˼UWË U̐OI-BOH#JBOH$I̐E̞D̟BUSJ̌VêÖOIOHËZ êÍ DÙOH OÎO RVZ̋U ê̑OI OËZ 5SVOH UÉN êÙ UȊ åË -˼U US̛ UIËOI Y̠ 1IÈQ ŌNCÐOUSPOHY̠C˽PI̘5SVOHLȅ

1.2.4. Thành phố phát triển (1915-1932) /ĪN ê̔J QIØ W̙J T̤ UNJOH N˼OI T̔ Mˍ̝OH LIÈDIEVM̑DIDIÉV¬VUIˍ̚OHYVZÐOê̋OOˌJ OHI̐NÈUOËZU̡LIJê˼JDIJ̋OUI̋HJ̙JM˿OUI̠ OI˾UO̖SB UPËORVŽOåÙOH%ˍˌOHMÞDêØMË &SOFTU3PVNFêÍSBM̏OIYÉZCJ̏UUI̤WËN̘U LIÈDI T˼O M̙O êØ MË LIÈDI T˼O -BOH #JBOH 1BMBDF OBZMËåË-˼U1BMBDF êˍ̝DYÉZUSPOH DÈD ONJN U̡ ê̋O 7̌ QI˿O NÖOI "MCFSU 4BSSBVU êÍ UIJ̋U M̂Q 4̛ $ÙOH DIÓOI

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Ảnh

2

Cảnh hồ Đà Lạt (1919)

Nguồn: Hội những người bạn Huế xưa (Nouvelle Association des Amis du Vieux Huê).

DIVZÐOÛQUSVOHDIPWJ̏DYÉZE̤OHLIVOHI̐ Eˍ̜OHWËOỊOHDPOêˍ̚OHYVOHRVBOI $ǿOHDIÓOI̛UI̚JLȅOËZNËI̕9VÉO)ˍˌOH êˍ̝D êËP OHBZ USVOH UÉN UIËOI QI̔ WËP ONJN Đồ án quy hoạch của O’Neill (1919): cân bằng quy hoạch lãnh thổ nghiêng về phía người dân 7ËPONJN +FBO0/FJMMê̌YV˾UN̘UC˽O RVZIP˼DIêÙUȊêˍ̝DYÉZE̤OHUIFPCBê̑OI Iˍ̙OHDIÓOI QI˿OSV̘OHê˾UUSˍOHE̞OHDIPLIVEPBOI US˼J RVÉO MÓOI DIJ̋N ê̘D RVŽO UPËO C̘ QI˿OEJ̏OUÓDIŌNCÐOC̚ỊVOH˼OTÙOH $BN -Z OBZ C̑ UIV ÏQ M˼J OIJ̌V WË êˍ̝D DIJBUIËOIIBJWáOHềZMáJMÐOQIÓB5ÉZ#̃D WËåÙOH/BNLIVêÙUȊ WáOHê˾UÛQI̝QOỊOHLIVê˾UUIV̘DT̛ ỊVD̟B/IËOˍ̙Dêˍ̝DHJ˽JQIØOH DIJBMÙ iê̍CÈOwWËiê̍EËOISJÐOHw

 ̛ QIÓB I˼ MˍV DPO ê̂Q D̟B I̕ OIÉO U˼P êBOHYÉZE̤OH DØN̘ULIP˽OILIÙOHHJBO êˍ̝DW˼DIê̑OIDIPWJ̏DEVOÎQN̘UiMËOH OHˍ̚J"O/BNw /̋VOIˍIBJLIVZOIIˍ̙OHMÞDê˿VD̟BUIËOI QI̔êˍ̝DDI˾QOÎOUIÖWJ̏DDÉOC̄OHM˼JT̤ DIJ̋NêØOHMÍOIUI̖OHIJÐOHOIJ̌VW̌QIÓB OHˍ̚JEÉO/ỊOHZÐVD˿VOIˍ̝OHê˾UUIV̘D T̛ỊV/IËOˍ̙D U˼NUI̚JIBZWǡOIWJ̎O êÍ NJOII̒BDIPOỊOHUIBZê̖JUSPOHWJ̏DT̢ E̞OHLIÙOHHJBO 5J̋Q UIFP TBV $I̐ E̞ D̟B USJ̌V êÖOI OHËZ M̂QDBPOHVZÐO-BOH#JBOHMËLIV ṲUS̑ŌNCÐOUSPOHU̐OIêˍ̝DM˾ZUÐOU̡DBP OHVZÐOOËZ OHȊê̑OIOHËZêÍDIÓOI UI̠DIØBWJ̏DUIËOIM̂QUȊU̠åË-˼UWËYÈD ê̑OISÜC˽ODI˾UU̖DI̠DIËOIDIÓOID̟BUȊ U̠OËZ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


Đồ án quy hoạch của Hébrard (1923) hay ý tưởng về một thành phố Đà Lạt « đô thị-thủ đô » #˽Oê̕ÈOD̟B)ÏCSBSEIˍ̙OHU̙JUIËOIM̂Q N̘UUSVOHUÉNDIÓOIUS̑WËIËOIDIÓOIRVBO US̒OHĈDOI˾UL̋UI̝QW̙JDÈDDI̠DONJOHHJ˽J USÓWËEˍ̜OHC̏OI5IFPêØ )ÏCSBSEêJU̙JYÈD ê̑OICBiUIËOIQI̔wUSPOHN̘U .̘ULIVOHˍ̚J7J̏UUI̤DUI̞¼OHUBMÐOL̋ IP˼DI N̛ S̘OH LIV OËZ W̌ QIÓB #̃D D̟B MËOHNË0/FJMMêÍYÈDê̑OIUSˍ̙D)ÏCSBSE đề xuất thiết lập khu người Việt thứ hai gần W̙JUSVOHUÉNIËOIQIÈQUSPOHUSˍ̚OHI̝Q USVOHUÉNOËZSBê̚J .̘UUIËOIQI̔EËOIDIPOHˍ̚JDIÉV¬VDˍ USÞH̕NCBMÙM̙O .̘UUSVOHUÉNIËOIDIÓOIT̊T̙NUJ̋QOÎO UI̟êÙNáBIÒD̟B)̘Jê̕OHåÙOH%ˍˌOH 5J̋Q U̞D UIFP Iˍ̙OH OËZ ÙOH OËZ DÛO E̤ LJ̋O YÉZ E̤OH N̘UiUSVOH UÉN IËOI QIÈQw M̙OW̌QIÓBåÙOHUIËOIQI̔ êˍ̝DYFNOIˍ UI̟êÙIËOIDIÓOID̟BåÙOH%ˍˌOH #˽Oê̕ÈOOËZIPËOUPËOM̚êJW˾Oê̌QIÈU USJ̍O I˼ U˿OH EV M̑DI DǿOH OIˍ DÈD Z̋V U̔ D˽OIRVBOåˍ̝DEVZ̏UWËPONJN E̤ÈO U̓SBDØRVÈOIJ̌VUIBNW̒OH$V̔JDáOH DI̐ DØ N̘U USPOH CB I˼OH N̞D QIÉO MÙ WË DPO êˍ̚OHE˼PRVBOII̕MËUS̛UIËOIIJ̏OUI̤D åˍ̚OH YÈ MÐO åË -˼U DǿOH êˍ̝D D˽J UIJ̏O /NJN êÍDØUI̍êJêˍ̚OHC̘U̡4ËJ(ÛO MÐO åË -˼U USPOH N̘U OHËZ /NJN  DPO êˍ̚OHO̔J1IBO3BOHoåË-˼UYFD̘êÍDØ UI̍êJM˼Jêˍ̝DU̡ê˿Vê̋ODV̔J $ÙOHUSˍ̚OHYÉZE̤OHUVZ̋Oêˍ̚OHT̃UN˾U UI̚JHJBOIˌOS˾UOIJ̌VNÍJê̋OONJN N̘UOIËHBN̙Jêˍ̝DêˍBWËPT̢E̞OH

Đổ xô về Đà Lạt và những hệ quả đi theo

åË -˼U DǿOH MË N̘U ê̑B êJ̍N OHI̐ OHˌJ WË HJ˽JUSÓ/Hˍ̚JUBMËNN̒JUI̠ê̍UIVIÞUEV LIÈDI RVB WJ̏D YÉZ E̤OH N̘U LIÙOH HJBO êÙ UȊ E̎ DȊV WË UIP˽J NÈJ W̡B ê˽N C˽P DÈDUJÐVDIÓUÌNNǡWËUI̔OHOI˾UW̌LJ̋O USÞD.̘UUSPOHOỊOHOÏUI˾QÉOEVLIÈDI ê̋OUIËOIQI̔OËZMËIP˼Uê̘OHTNJOC̃OUIÞ S̡OH/HPËJTNJOC̃OSB åË-˼UDÛOHJ̙JUIJ̏V OIJ̌VIËOIUSÖOIEÍOHP˼JêJC̘YVOHRVBOI UIËOIQI̔IṖDYFIˌJå̍ê˽NC˽Pê̟DI̗ MˍVUSÞDIPEVLIÈDIDØUJ̌O OIJ̌VLIÈDIT˼O I˼OH TBOH êÍ êˍ̝D YÉZ E̤OH̓ -BOH #JBOH 1BMBDF LIÈDI T˼O %FTBOUJ )ÙUFM EV 1BSD WË N˾ZONJNTBV LIÈDIT˼O"OOBNWËLIÈDIT˼O $IJD4IBOHIBJDǿOHêˍ̝DYÉZE̤OH 7ËP ONJN  UIËOI QI̔ DØ LIP˽OH OHˍ̚J DIÉV ¬V TJOI T̔OH DáOH W̙J H˿O OHˍ̚J7J̏U/BN D̘OHUIÐNDˍEÉO4ËJ (ÛOLIP˽OHOHˍ̚JUSPOHêØDØOIJ̌V OHˍ̚J4ËJ(ÛOê̋OOHI̐4̤HJBUNJOHEÉOT̔ OËZLI̅OHê̑OIWBJUSÛUIËOIQI̔OHI̐Eˍ̜OH D̟BåË-˼UDǿOHOIˍYVIˍ̙OHềZE˿ODÈD DÙOHUSÖOIRVÉOT̤SBLI̓JLIVW̤DUSVOHUÉN UIËOIQI̔

1.2.5. Tham vọng trái ngược của một đô thị-thủ đô (1932-1940) Các đồ án quy hoạch của Pineau 5ÎQ OJÐO MË UI̚J HJBO D̟B N̒J UIBN W̒OHå̕ÈORVZIP˼DIU̖OHUI̍N̙JW̙Jê̘ DIÓOIYÈDDBPD̟BOIËRVZIP˼DIêÙUȊ1JOFBV êÍêˍBåË-˼UIˍ̙OHU̙JN̘UE̤ÈORVZIP˼DI êÙUȊUI̤DUI̞ IÛBOÎQW̙JNÙJUSˍ̚OHD̟B OØ.̘UMP˼Uê̕ÈOE̤êPÈOWËê̕ÈOL̋IP˼DI êˍ̝D M̂Q WË D̞ UI̍ IØB UIFP DI̟ ê̌ OỊOH ê̑OIIˍ̙OHNPOHNV̔O1JOFBVOI˾ON˼OI U̙JDÈDI˼OHN̞DN̛S̘OHI̕OIÉOU˼P DÈD LIV Wˍ̚O DǿOH OIˍ DINJN DIÞU DIP T̤ êB E˼OHW̌LJ̋OUSÞDê̍QIÈUUSJ̍OåË-˼UUIËOI

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


N̘UjUIËOIQI̔LIÈDIT˼Ox WËC˽PU̕OD˽OI RVBODǿOHOIˍLIÙOHHJBOUIJÐOOIJÐO Nước, nhân tố tạo nên cấu trúc một đô thị-vườn 5J̋Q D̂O WË LJ̍N TPÈU êˍ̝D OHV̕O Oˍ̙D MË US̒OHUÉND̟BRVÈUSÖOIQIÈUUSJ̍OUIËOIQI̔ ê̍ê˽NC˽Pê̕OHUI̚JDÈDW˾Oê̌W̌W̏TJOI QIÞDM̝JYÍI̘J UI̤DOHIJ̏NTJOII̒DOÙOH I̒D WË êÈQ ̠OH êˍ̝D OIV D˿V TBV OËZ ê̔J W̙JOˍ̙DWËONJOHMˍ̝OH$ÈDI̕CJ̋OåË-˼U UIËOI N̘U UIËOI QI̔Wˍ̚O5VZ OIJÐO ê̋O UIÈOH N̘UDˌOCÍPHÉZSBNˍBM̙O W̜ ê̂QWËMǿM̞UṄDEáêÍDØCJ̏OQIÈQQIÛOH OH̡B LIJ̋OOHˍ̚JDI̋U ê̌VMËOHˍ̚J7J̏U /BN5I˽NL̑DIOËZLIJ̋ODÈDOIËRVZIP˼DI QI˽JDØCJ̏OQIÈQRV˽OMâWËQIÛOHOH̡BS̟J SPU̔UIˌO7J̏DW̜ê̂QDǿOHềZOIBOIUJ̋O ê̘DÈDE̤ÈON̛S̘OHI̕ O˼PWÏU RVZIP˼DI C̚CBP UIËOIM̂QDÉVM˼DC̘EVUIVŽONBOH tên «la Grenouillère» - Đầm Ếch ) Các chức năng đô thị mới và mở rộng cảnh quan /NJN  UȊ YÍ åË -˼U êˍ̝D U̖ DI̠D M˼J UIËOIIBJLIVW̤DêÙUȊO̘JêÙWËOHP˼JÙåË -˼UO̖JMÐOW̙JOIJ̌VDÙOHT̛WËDˌRVBOê˼J EJ̏ODIPRVŽOM̤DD̟BUI̤DEÉO)PËOHê̋ #˽På˼JUIˍ̚OHYVZÐOMˍVU˼JêÉZ/IJ̌VUJ̏O ÓDIDÙOHN̙JQIÈUUSJ̍ON̘UC̏OIWJ̏OM̙O êˍ̝DYÉZE̤OHWËPONJN OIËHBWËLIV W̤DDI̝êˍ̝DRVZIP˼DIM˼J USˍ̚OHUSVOHI̒D êˍ̝Dê̖JUÐOUIËOIUSˍ̚OH"MFYBOESF:FSTJO WËP ONJN  QIÉO WJ̏O D̟B 7J̏O 1BTUFVS DǿOHêˍ̝DLIÈOIUIËOIWËPONJN /̋V U̡ MÉV åË -˼U êÍ DØ N̘U jLIV QI̔ "O OBNx UIƠ̈UÎQL̦OËZêÍC̃Uê˿VDØOỊOH Cˍ̙Dê˿VUJÐOUSPOHWJ̏DHJBUNJOHN̂Uê̘Dˍ USÞ DǿOH OIˍ YV Iˍ̙OH TJOI T̔OH MÉV EËJ /HPËJDÈDLIVOIË̛ UIˍˌOHN˼J OIËWˍ̚O US̕OHSBVUIV̘DW̌OHˍ̚J7J̏U N̘UUIËOIQI̔ C˽O Y̠ ỌB êˍ̝D C̔ USÓ ̛ LIV W̤D QIÓB5ÉZ H˿OHBYFM̢BTBVOËZ

åË-˼UUSˍ̙DI̋UẂOMËN̘UUIËOIQI̔OHI̐ NÈU %V M̑DI OỊOH UIÞ NJO DIˌJ D̟B YÍ I̘J UIˍ̝OHMˍV ̀NUI̤DTÈOIWBJṲOIJÐODáOH UI̍UIBP QI̞DI̕JUI̍M̤DWËIÏN̛ê̚JT̔OH WNJOIØBê̑BQIˍˌOH.̘UṄU OHˍ̚JUBUÖN UI˾Z ̛ êÉZ UI̤D QÌN D̟B j1IÈQx W̔O DØ UI̍UIJ̋VUS˿NUS̒OH̛OỊOHOˌJLIÈD.̇U LIÈD êJ̌VLJ̏OUIV̂OM̝JDIPIP˼Uê̘OHUI̍ UIBP êÍ LIJ̋O OˌJ êÉZ UIËOI USVOH UÉN UI̍ UIBPRVBOUS̒OHD̟BUIV̘Dê̑B TÉORV˿OW̝U êˍ̚OHêVBYFê˼Q êˍ̚OHêVBOH̤B DÉVM˼D C̘êVBUIVŽO TÉOHPMGM̗ TÉOCØOHêÈ ,IÙOH HJBO YBOI CBP RVBOI åË -˼U UNJOH UIÐNT̠DUIVZ̋UQI̞DW̌T̤RVZ̋OSǿD̟BOØ .̘UUSPOHOỊOHIˍ̙OHQIÈUUSJ̍OMËOĪN YÉZ E̤OH N̘U jUIËOI QI̔D˽OI RVBOx IÛB OÎQWËPDBPOHVZÐO-BOH#JBOH U̠DMËN̘U UIËOIQI̔USPOHS̡OHåJ̌VOËZêÛJI̓JQI˽J UI̤D IJ̏O HJ˽J QIØOH ṄU C̄OH UIFP IÖOI OØOê̍C˽PW̏U˿NOIÖOUPËOD˽OIRVBOê̇D CJ̏UD̟BNJ̌OOÞJ#ÐOUSPOHUIËOIQI̔ DÈD LIV Wˍ̚O WË LIÙOH HJBO êˍ̝D N̛ S̘OH ê̍ C˽PW̏êˍ̝DEJT˽OUIJÐOOIJÐOOËZ

1.2.6. Kết quả triển khai và những điều xảy ra ngoài kế hoạch quy hoạch dưới thời thuộc địa (1941-1955) Đồ án quy hoạch của Lagisquet và việc kéo dài khu vực đô thị nội đô å˿VOỊOHONJNMËN̘UUI̚JLȅN̙JDØ OIJ̌VUIBZê̖JD̟BUIËOIQI̔$IÓOIRVŽO UI̤DEÉOC̃UUBZWËPDÈDE̤ÈON̙JMËNê̈Q WËN̛S̘OHUIËOIQI̔ MËN̘UQI˿OD̟BL̋ hoạch rộng lớn hơn về chỉnh trang và quy IP˼DI êÙ UȊ USÐO UPËO DÜJ åÙOH %ˍˌOH UIV̘D 1IÈQ .̘U CBO RVZ IP˼DI êÙ UȊ WË LJ̋OUSÞDUSVOHˍˌOHêÍêˍ̝DM̂QWËPUIÈOH ê̍UI̤DIJ̏OâUˍ̛OHOËZ ê̕OHUI̚J N̘U DBP ̟Z W̌ RVZ IP˼DI MËN ê̈Q WË N̛

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


S̘OHDÈDUIËOIQI̔êÍC̃Uê˿VOIJ̏NW̞D̟B NÖOIONJN å̕ ÈO -BHJTRVFU ONJN MË ê̌ YV˾U D˽J UIJ̏ODˌD˾VDV̔JDáOHUÈJIJ̏OUI̤DOỊOH L̋ IP˼DI UJ̋Q UIFP OĪN OI˾O N˼OI ê̋O N̘U T̔ QIˍˌOH EJ̏O QIÈU USJ̍O WË MËN ê̈Q UIËOIQI̔åË-˼UW̔Oêˍ̝DDIPMËN̘UjOˍ̙D 1IÈQOI̓NJ̌OOIJ̏Uê̙JxWÖUI̋D˿OQI˽JHÖO HJ̣ OỊOH M̝J UI̋ UÌN Ņ WË D˽OI RVBO 4POHE̤ÈODǿOHêÍQI˽Jê̔JṄUW̙JOỊOH UIÈDIUI̠DW̌EÉOT̔ $IÓOITÈDIL̋IP˼DIIØBÛQUSVOHê̇DCJ̏U DIÞâê̋OOÙOHOHIJ̏QWËRVÉOê̘J%FDPVY ê̇D CJ̏U OI˾O N˼OI ê̋O WJ̏D YÉZ E̤OH I˼ U˿OH DIP HJÈP E̞D WË UI̍ UIBP EËOI DIP UIBOIOJÐODǿOHOIˍêˍBSBN̘UDIÓOITÈDI N̙JW̌OIË̛YÍI̘J̛LIVW̤DOHP˼JÙ Ảo tưởng về một thành phố thủ đô với một vài công trình xây dựng nổi tiếng åË -˼U US̛ UIËOI UI̟ êÙ D̔ ê̑OI Eˍ̙J UI̚J %FDPVY ,IJ )̘J OHȊ åË -˼U êˍ̝D U̖ DI̠D ONJN OØêÍUS̛UIËOIN̘UUI̟êÙ-JÐO CBOHåÙOH%ˍˌOHQIJUI̤DŰ4BVêØ WËP ONJN LIJUS̛W̌7J̏U/BN #˽På˼JêØOH êÙMËNWJ̏DU˼JåË-˼UêÍMËNS˼OHS̜UIÐN DIP Y̠ T̛ OËZ $IP ê̋O ONJN  ÙOH êÍ M˾Z åË -˼U MËN UI̟ êÙ LIÙOH DIÓOI UI̠D ê̍MÍOIê˼P2V̔DHJB7J̏U/BNWËMÍOIUI̖ WáOH $BP OHVZÐO /BN QI˿O jIPËOH USJ̌V DˍˌOHUI̖xUS̤DUJ̋QUIV̘DRVŽOD̟BNÖOI 5IËOIQI̔DØUI̍ṲIËPW̌OIJ̌VDÙOHUSÖOI YÉZE̤OHVZUÓOUˍ̝OHUSˍOHDIPRVŽOM̤D ê̠OH ê˿V USPOH T̔ êØ MË EJOI 5PËO RVŽO Dǿ êˍ̝D YÉZ E̤OH U̡ ONJN ê̋O ONJN  OˌJ %FDPVY êÍ MËN WJ̏D USPOH UI̚J HJBOO̢BONJN IBZCJ̏UUI̤UI̠IBJD̟BD̤V )PËOHê̋"O/BNêˍ̝DLI̛JDÙOHONJN 5IÈOH ̓5S˿OåÖOI2V̋US̛UIËOIUȊ USˍ̛OH OHˍ̚J 7J̏U ê˿V UJÐO D̟B UIËOI QI̔ åË-˼UêØOOÎOOỊOHDˌT̛RVÉOT̤N̙J

5Sˍ̚OHUIJ̋VTJOIRVÉO 5Sˍ̚OHWÜC̑êˍ̝D UIËOI M̂Q ONJN  WË DÈD Dˌ RVBO IËOI DIÓOI U̐OI WË RV̔D HJB /ỊOH ONJN êÈOIE˾VWJ̏DUIËOIQI̔UIV̘Dê̑BUS̛UIËOI UȊ YÍ7J̏U /BN TPOH TPOH W̙J WJ̏D DIVZ̍O HJBPRVŽOM̤D Làm đẹp đô thị và bảo tồn cảnh quan 5̡OHˍ̚JWËPONJN EÉOT̔UIËOI QI̔ êÍ UNJOH CB M˿O WËP ONJN WË UNJOH MÐOê̋OOHˍ̚JWËPONJN4BVêØ USPOHHJBJêP˼O LIP˽OHIˌODI̞D MËOHêˍ̝DIÖOIUIËOIWËQIÈUUSJ̍OMÐOUIËOI QIˍ̚OH UIˍ̚OHMËD̟BOỊOHOHˍ̚JEÉOEJ DˍDáOHRVÐ 1IPOH DÈDI LJ̋O USÞD UIFP DI̟ OHIǡB DIJ̋U USVOHêˍ̝DQI˽OÈOIUSPOHOIJ̌VDÙOHUSÖOI UÙO HJÈP C̃U ê˿V WËP OỊOH ONJN WË UJ̋Q U̞D USPOH OỊOH ONJN /HPËJ S˾U OIJ̌Vê̑BêJ̍NUIFP5IJÐODIÞBHJÈP UIËOI QI̔DÛODØOIJ̌Vê̌OUI̚ MNJOHN̘M̙OUI̚ /HVZ̎O)̣V)ËPWËOIJ̌VDIáB5̖OHD̘OH DØIˌODIáB OIËUI̚OI̓WËOIËUI̚ EÛOH$ÙOHHJÈP %PÓUDØE̤ÈOYÉZE̤OHêˍ̝DUI̤DIJ̏OOÐO UIËOIQI̔ẂOHJ̣êˍ̝DU˿NOIÖOD˽OIRVBO $ÈDLIVWˍ̚OWËLIVW̤DUS̕OHIPBMËNUNJOH UIÐNT̤IËJIÛBHJ̣BQI˿OYÉZE̤OHWËDÈD LIÙOHHJBOUIJÐOOIJÐOD̟BUIËOIQI̔ åÉZ DĨD DĨO MË UI̚J Lȅ IPËOH LJN USPOH RVZ IP˼DI LJ̋O USÞD WË D˽OI RVBO D̟B åË -˼U5IËOI QI̔ êˍ̝D QIÈU USJ̍O UIFP OIJ̌V QIPOHDÈDIêBE˼OH/NJN UPËOUIËOI QI̔DØCJ̏UUI̤WËDI̡OH˾ZWˍ̚O$ÈD UÛBOIËDÙOHDIÓOIêˍ̝DYÉZE̤OHDI̟Z̋V UIFPQIPOHDÈDIIJ̏Oê˼J$ÈDUÛBOIËN̙J YÉZ E̤OH USPOH UI̚J HJBO OËZ DI̟ Z̋V UIFP QIPOHDÈDIDI̠DONJOH%JT˽OLJ̋OUSÞDD̟B UIËOIQI̔êÍUS̛UIËOICJ̍VUˍ̝OHWËNBOH ê̋ODIPUIËOIQI̔ê̘DIÓOW̌UÌNŅ

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


1.2.7. Đà Lạt và thay đổi quy chế hành chính sang cấp tỉnh (1955-1993) Tính hiện đại của Đà Lạt vào giữa những năm 1960 5SPOH UÎQ OJÐO  UIËOI QI̔ DØ OIJ̌V CJ̋O ê̖J Eˍ̙J UÈD ê̘OH D̟B WJ̏D RV̔D ỊV IØB DÈD ȆDI W̞ DÙOH WË 7J̏U IØB DÈD LIV EÉODˍ)J̍OOIJÐO RVÈUSÖOIQIÈUUSJ̍OD̟B UIËOIQI̛̔UI̚JLȅOËZC̑CØCV̘DEPIPËO D˽OI DIJ̋O USBOI )˼ U˿OH Dˌ T̛ ẂO êˍ̝D UNJOHDˍ̚OHê̍CJ̋OåË-˼UUIËOIN̘UUIËOI QI̔êBONJOH OIˍOHLIÙOHDØOIJ̌VO̗M̤D IBZE̤ÈON̙Jêˍ̝DêˍBSBUSPOHW˾Oê̌RVZ IP˼DIêÙUȊå̕ÈORVZIP˼DID̟B-BHJTRVFU ONJNUÎNDIÓDÛOêˍ̝DT̢E̞OHM˼JEˍ̙J UI̚J5̖OH UI̔OH /HÙ åÖOI %J̏N5SPOH LIJ êØ UIËOIQI̔DØT̤UIBZê̖JRVZDI̋IËOI DIÓOI DIVZ̍OTBOHD˾QU̐OI/NJN WJ̏D

Ảnh

3

DIJBM˼Jê̑BHJ̙JIËOIDIÓOIêÍÉOê̋OT̤SB ê̚JD̟BU̐OI5VZÐOå̠DWËåË-˼UUS̛UIËOI UI̟QI̟D̟BU̐OIOËZ7ËUÎQL̦DI̟Z̋V MËUI̚JHJBOUI̤DIJ̏OWJ̏DU̐OIIØBåË-˼UIˌO MËLÏPEËJDÈDO̗M̤DIJ̏Oê˼JIØBUIËOIQI̔ 5I̚JLȅOËZåË-˼UDØH˿OEÉO$ÈDIP˼U ê̘OHT˽OYV˾UOÙOHOHIJ̏Qêˍ̝DUNJOHDˍ̚OH LIVW̤DUSVOHUÉNUIËOIQI̔UNJOHE˿ON̂Uê̘ EÉODˍ OIJ̌VCJ̏UUI̤N̙Jêˍ̝DYÉZE̤OHå̍ QI̞DW̞DIPDÈDIP˼Uê̘OHUIˍˌOHN˼J N̘U LIVDI̝N̙JS̘OHSÍJOIJ̌VU˿OHDǿOHêˍ̝D YÉZE̤OHWËLIÈOIUIËOIWËPONJN #ÐO D˼OI OIJ̌V USˍ̚OH DÙOH WË USˍ̚OH EÛOH åË -˼U DǿOH DØ N̘U USˍ̚OH êËP U˼P MJOIN̞DTBVOËZUS̛UIËOILIPBUI˿OI̒D N̘U USVOH UÉN WNJO IØB 1IÈQ WË N̘U UIˍ WJ̏OUIËOIQI̔9VIˍ̙OHQIÈUUSJ̍OUIËOI UIËOIQI̔LIPBI̒DDǿOHêˍ̝DLI̅OHê̑OI

Cảnh Đà Lạt (1966)

Nguồn: nguồn chưa xác định, Interscène-Southern Institute of Urban Planning.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


USVOH UÉN UI̢ OHIJ̏N HJ̔OH DÉZ OÙOH OHIJ̏QWËHJ̔OHIPB OIËNÈZUI̟ZêJ̏OåB /IJN USVOHUÉNOHIJÐOD̠VOHVZÐOU̢ WJ̏O 1BTUFVS WJ̏Oê̑BMâ T̛UI̔OHLÐ åˍ̝DMÐOL̋ IP˼DIU̡S˾UT̙N ê̋OONJN åË-˼UC̃U ê˿VDØN̘UUSˍ̚OHê˼JI̒DS̘OHSÍJ̛QIÓB C̃DLIVW̤DI̕USVOHUÉN

 ê̕ ÈO RVZ IP˼DI U̖OH UI̍ êÍ êˍ̝D DIÓOI QI̟ UIÙOH RVB W̙J ê̑OI Iˍ̙OH QIÈU USJ̍ODIPUIËOIQI̔DǿOHOIˍUPËOLIVW̤D ̛ê˿VUI̋L̦

.̇D Eá ̛ USPOH IPËO D˽OI DIJ̋O USBOI OIˍOH åË -˼U ẂO MË N̘U êJ̍N ê̋O EV M̑DI RVBOUS̒OHD̟B7J̏U/BN5SPOHUI̚JHJBOOËZ UIËOIQI̔ẂOUJ̋QU̞DQIÈUUSJ̍OW̌ṄUEV M̑DI ê̇DCJ̏ƯD˾Qê̑BQIˍˌOH

Đà Lạt đầu thế kỷ 21

Những định hướng mới (1980) 5I̚JLȅUI̔OHOI˾Uê˾UOˍ̙DWËOỊOHONJN TBVêØêˍ̝DêÈOIE˾VC̄OHT̤OH̃URVÍOH USPOH RVÈ USÖOI QIÈU USJ̍O D̟B UIËOI QI̔ LIÙOHDØUIÐNN̘UE̤ÈON̛S̘OHN̙JOËP 5PËOC̘LIVW̤DêÙUȊê̌Vêˍ̝DêJ̌VDI̐OI TBV ONJN  EJ T˽O LJ̋O USÞD 1IÈQ DǿOH êˍ̝DUIBZê̖JN̞DêÓDIT̢E̞OHIṖDE˿OC̑ C̓ṄDåË-˼UQI̞UIV̘DWËPT̤QIÈUUSJ̍O D̟BOIJ̌VLIVLJOIŰN̙JUSPOHWáOHWËê̇U Eˍ̙JT̤RV˽OMâUS̤DUJ̋QD̟BOIËOˍ̙D5SVOH ˍˌOH%ÉOT̖̔Oê̑OI TBVêØUNJOHMÐOWËWˍ̝U DPOT̔OHˍ̚J$ÈDIP˼Uê̘OHOÙOH nghiệp và khai thác tài nguyên vẫn tiếp tục êˍ̝DUNJOHDˍ̚OH)̕WËê̂QẂOêˍ̝DUVC̖ 5VZ ŴZ ˾O Uˍ̝OH DIVOH ẂO MË UIËOI QI̔ êBOHE˿OYV̔OHD˾Q $I̟USˍˌOHD˽JU˼PUIËOIQI̔NBOHM˼JN̘U MV̕OH TJOI LIÓ N̙J OIˍOH DǿOH MËN UNJOH ÈQM̤DMÐODÈDDÙOHUSÖOIDǿ ê˾UêBJWËNÙJ USˍ̚OH /IJ̌V DÉV I̓J N̙J W̌ ê̑OI Iˍ̙OH QIÈU USJ̍O UIËOI QI̔ DǿOH êˍ̝D ê̇U SB 4̤ LJ̏OL̦OJ̏NONJNOHËZQIÈUIJ̏OSBDBP OHVZÐO-BOH#JBOHWËåË-˼UWËPONJN MËȆQê̍êˍBSBOỊOHIˍ̙OHN̙J NBOHUÓOI U̖OHUI̍DIPUˍˌOHMBJD̟BUIËOIQI̔/NJN

1.2.8. Định hướng cho dự án Đà Lạt mở rộng ở thế kỷ 21 .̘UE̤ÈOQIÈUUSJ̍OEVM̑DID̟BUIËOIQI̔ åË-˼UWËU̐OI-ÉNå̕OHDIPU̙JONJNêÍ êˍ̝DêˍBSBWËPONJN/HȊRVZ̋UUIËOI QI̔ONJNêÍOÐVSÜDÈDN̞DUJÐVW̌YÉZ E̤OHDˌT̛I˼U˿OH QIÈUUSJ̍OȆDIW̞WËC˽P W̏NÙJUSˍ̚OH /HBZ USˍ̙D ONJN  åË -˼U US̛ UIËOI êÙ UȊ MP˼J  WË ê̋O OHËZ  5I̟ Uˍ̙OH $IÓOI QI̟ êÍ QIÐ EVZ̏U L̋ IP˼DI ê̑OI Iˍ̙OH QIÈU USJ̍O UIËOI QI̔ åË -˼U LN WËU̐OI-ÉNå̕OHDIPIBJUÎQL̦U̙J Phân tích thực trạng của thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng $ÈDê̑OIIˍ̙OHRVZIP˼DILIÙOHHJBON̙J êˍ̝DêˍBSBUSPOHOHIJÐOD̠VLI˽UIJE̤ÈO jåË-˼UM̙Ox̓Iˍ̙OHU̙JIBJN̞DUJÐVWËˍVUJÐO OHVZÐOŨDQIÈUUSJ̍OČOẈOH åË -˼U QI˽J US̛ UIËOI êÙ UȊ MP˼J  EÉO T̔ T̊ UNJOH H˾Q êÙJ ê̋O ONJN OHˍ̚J  -ËN̘UUIËOIQI̔OHI̐Eˍ̜OHW̙Jê̇DêJ̍N LIÓÎVê̘DêÈP LIÙOHOˌJOËPDØ̛7J̏U /BN åË -˼U ê̇U IBJ N̞D UJÐV QIÈU USJ̍O EVM̑DIê̕OHUI̚JẂOHÖOHJ̣êˍ̝DW̉ê̈Q D˽OIRVBOWËˍVUI̋W̌OHËOIUS̕OHIPB USÈJDÉZWËOÙOHOHIJ̏Q 1IÉOUÓDIêÈOIHJÈDIJUJ̋UUPËOC̘MÍOIUI̖ WáOHê˾UåË-˼UT̊HJÞQêÈOIHJÈêˍ̝DUI̋ N˼OI WË êJ̍N Z̋V D̟B UIËOI QI̔ ê̑OI

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Iˍ̙OHêˍ̝DDÈDM̤BDI̒OD˿OUIJ̋UDIPQIÈU USJ̍OE̤ÈOåË-˼UN̛S̘OHSBCÈOLÓOIM̙O IˌO W̙JEJ̏OUÓDIMÐOU̙JLN$ÙOHWJ̏D OËZT̊HJÞQYÈDê̑OIM˼Jêˍ̝DWBJUSÛ IÖOI˽OI WËT̤ONJOHê̘OHD̟BUIËOIQI̔åË-˼UoQI˿O MÜJUSPOHQI˼NWJCÈOLÓOIN̙JS̘OHIˌOD̟B åË-˼UN̛S̘OHCBPH̕ND˽DÈDIVZ̏Oå̠D 5S̒OH åˌO%ˍˌOH -˼D%ˍˌOHWËN̘UQI˿O IVZ̏O-ÉN)Ë

Bản đồ

3

5̐OI-ÉNå̕OHêÍUSJ̍OLIBJN̘UT̔US̞DRVBO US̒OHDÈDê̑OIIˍ̙OHOËZ ê̇DCJ̏UDÈDê̑OI Iˍ̙OHMJÐORVBOê̋OLIBJUIÈDUJ̌NONJOHD̟B WáOHê˾UOËZOIˍQIÈUUSJ̍OEVM̑DI DÈDDˌT̛ HJÈPE̞DêËPU˼PWËOHIJÐOD̠VDI˾UMˍ̝OH DBP T˽OYV˾UOÙOHOHIJ̏QWËQIÈUUSJ̍ODÙOH OHȈN̙J

Bản đồ địa hình

!"#$%&'(%)*#+,%-%../%0(2 1$2%34%#+$45#%672,%/%/88%0(2 !$9%:;%)<%&=>,%/-/%0(2

Nguồn: Interscène-Southern Institute of Urban Planning.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


Đà Lạt 2050, dự báo tổng thể và chuyên đề

1.2.9. Kết luận

$ÈD M̤B DI̒O OËZ E̤B USÐO U˿N OIÖO DIJ̋O Mˍ̝D WË DÈD ê̑OI Iˍ̙OH RVZ IP˼DI LIÙOH HJBOêÈQ̠OHW̙JNPOHNV̔OQIÈUUSJ̍OMÍOI UI̖ČOẈOH

/̋VOIˍj̓C˽Oê̕êÍU˼POÐOUIËOIQI̔x UIÖ MJ̏VS̄OHOØDØUJ̋QU̞DHJ̣WBJUSÛNBOHUÓOI RVZ̋U ê̑OI OËZ USPOH N̘U UˍˌOH MBJ H˿O IBZ LIÙOH /HIJÐOD̠VDÈDC˽Oê̕RVZIP˼DI UB DØUI̍OIÖOUI˾ZOIJ̌Vê̌ÈOLIÈDOIBVêˍBSB OỊOHN̞DUJÐVUIBNW̒OH̛DÈDD˾Qê̘LIÈD OIBVê̍CJ̋OåË-˼UUIËOIN̘UUS˼NOHI̐NÈU USÐODBP N̘UUSVOHUÉNêJ̌VEˍ̜OH N̘UUIËOI QI̔UˍˌOHMBJ N̘UUIËOIQI̔LIÈDIT˼O N̘U UIËOIQI̔EVM̑DIHJ˽JUSÓ N̘UUIËOIQI̔Wˍ̚O N̘UUI̟êÙNáBIÒ N̘UUIËOIQI̔UI̟êÙ N̘U UIËOIQI̔EVM̑DI N̘UUIËOIQI̔UI̢OHIJ̏N OÙOHOHIJ̏QWËUS̕OHIPB N̘UUIËOIQI̔ê˼J I̒DWËLIPBI̒D N̘UUIËOIQI̔IËOHê˿V

$ÈD UJ̌N ONJOH D̟B WáOH ê˾U OËZ DIP QIÏQ ê̇UN̞DUJÐVQIÈUUSJ̍ODÉOC̄OHDIPD˽C̔O D̤DDIJ̋OMˍ̝DC̖TVOHDIPOIBV 5IËOIQI̔åË-˼U T̊êˍ̝DU̖DI̠DM˼JUSPOH QI˼NWJHJ̙JI˼OD̟BDBPOHVZÐO,IVW̤D OHI̐NÈUUSVŽOUI̔OHO̖JUJ̋OHT̊ẂOUJ̋Q tục thực hiện các định hướng bảo vệ và QIÈUIVZHJÈUS̑D˽OIRVBO EJT˽O U˿NOIÖO DÈDLIVW̤DS̡OHYVOHRVBOI WW )BJêJ̍NEVM̑DIêˍ̝DQIÈUUSJ̍ƠLIVW̤D I̕åNJOH,JBWËI̕5VŽO-ÉN .̘U UIËOI QI̔ N̙J ̛ LIV W̤D QIÓB OBN -JÐO /HIǡB T̊ ÛQ USVOH QI˿O M̙O DÈD QIˍ̚OHN̙J QIÈUUSJ̍ODÈDIP˼Uê̘OHLJOI ŰWËDÈDLIVDˍUSÞD̟BOHˍ̚JEÉO )BJLIVêÙUȊTJOIUIÈJ QIÈUUSJ̍OUSÐODˌ T̛DÈDMËOH/BN#ËOWË2VBOH-̂Q̛QIÓB åÙOHWËQIÓB5ÉZUIËOIQI̔N̙J

åË-˼UWËDBPOHVZÐO-BOH#JBOHMËLIÙOHUI̍ UÈDIS̚J DáOHU˼POÐON̘UWËDI̐N̘UUI̤DUI̍ EVZOI˾U$ÈDHJBJêP˼OQIÈUUSJ̍OêÙUȊUJ̋QO̔J OIBVêÍOHBZU̡ê˿Vê̇USBNPOHNV̔OHÖOHJ̣ NÙJUSˍ̚OHYVOHRVBOI$ÈDUJÐVDIÓOËZẂO MVÙOêˍ̝DUÓOIê̋OUSPOHDÈDê̌ÈORVZIP˼DI OHËZOBZê̍YÉZE̤OHN̘UUIËOIQI̔UˍˌOH MBJQIÈUUSJ̍OČOẈOH U̖OHUI̍WËUIÉOUIJ̏O W̙JNÙJUSˍ̚OH N̘UUIËOIQI̔UˍˌOHMBJQI˽J CJ̋OåË-˼UUIËOIêÙUȊMP˼JOIˍOHẂOHJ̣ êˍ̝DDÈJI̕OD̟BN̘UjUIËOIQI̔D˽OIRVBOx OHVZÐO C˽O -̑DI T̢ åË -˼U IJ̍O OIJÐO DIP DIÞOHUBUI˾ZN̘UWËJOÏUê̇DUIá OIˍOHåË -˼U DǿOH OIˍ S˾U OIJ̌V UIËOI QI̔ LIÈD USÐO thế giới hiện đang phải giải quyết hàng loạt DÈDUIÈDIUI̠DW̌EÉOT̔ LJOIŰ C˽PW̏EJT˽O NÙJUSˍ̚OH W̔OMËOỊOHW˾Oê̌NËN̒JêÙUȊ êBOHDIVZ̍Oê̖Jê̌VQI˽Jê̔JṄU

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Danh m᝼c tĂ i liáť&#x2021;u tham khảo "/0/:.& j-FTTUBUJPOTEFSFQPTx Indochine hebdomadaire illustrĂŠ OVNĂ?SP TQĂ?DJBM OÂĄ j MBSDIJUFDUVSF NPEFSOF FO *OEPDIJOFx BPĂ&#x;U Q #063%&"69 1 FU 0 5&44*&3 Ă?E  Ä?à  Lất â&#x20AC;&#x201C; Et la carte crĂŠa la ville USJMJOHVF GSBOĂ&#x17D;BJT 7JFUOBNJFO BOHMBJT )BOPJ /9#Í&#x192;5SJ 5IĚ D&'&0 %Ë&#x2039;Ë&#x160;/( 52 Ă?E  Ä?Ă  Lất XĆ°a, thĂ nh QIĚ&#x201D;)Ě&#x2022;$IĂ&#x201C;.JOI 5ËźQDIĂ&#x201C;9Ë?B/BZ /9# 7Ç&#x160;OIĂ&#x2DC;B4Ă&#x2039;J(Ă&#x203A;O */5&34$&/&4*61 RĂŠvision du Master plan de Dalat pour 2030, avec une vision à 2050 +&//*/(4 &  Imperial Heights - Dalat and the making and undoing of French Indochina #FSLFMFZ 6OJWFSTJUZPG$BMJGPSOJB 1SFTT 7FSTJPO GSBOĂ&#x17D;BJTF  La ville de lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠternel printemps â&#x20AC;&#x201C; Comment Dalat a permis Lâ&#x20AC;&#x2122;Indochine française 1BSJT 1BZPU

)&3#&-*/ $  j "SDIJUFDUVSF FU VSCBOJTNFFOTJUVBUJPODPMPOJBMFMFDBTEV 7JĚ?U/BNx UIĂ&#x2019;TFEFEPDUPSBUj)JTUPJSFEF MBSUx 6OJWFSTJUĂ?1BSJT4PSCPOOF -&#3642 "FU- %F4FMWB Viáť&#x2021;t Nam : A travers lâ&#x20AC;&#x2122;architecture coloniale 1BSJT Ă?EEF M"NBUFVS1BUSJNPJOFFUNĂ?EJBT 4Ëś %ËĽ"  jĂĽĚ&#x2021;D LIË˝P ĂĽĂ&#x2039; -ËźUx OÂĄ 4BJ(PO 5". 5)"*  NgĂ y XĆ°a Lang Bian Ä?Ă  Lất UIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D;)Ě&#x2022;$IĂ&#x201C;.JOI /9#7Ç&#x160;OIĂ&#x2DC;B 5IĂ&#x2122;OHUJO 53Ë&#x2039;Ë&#x160;/( 1ÂŹ WĂ&#x2039; % /(6:ˢ/  Ä?Ă  Lất trÄ&#x192;m nÄ&#x192;m, A hundred years history of Dalat, $Ă&#x2122;OHÍ&#x192; UZ WÇ&#x160;O IĂ&#x2DC;B UĚ&#x2013;OH IĚ?Q -Ă&#x2030;N ĂĽĚ&#x2022;OH YVËžUÍ&#x192;CË˝O ËłZ CBO OIĂ&#x2030;O EĂ&#x2030;O UIĂ&#x2039;OI QIĚ&#x201D; ĂĽĂ&#x2039; -ËźU  Ä?à  Lất thĂ nh pháť&#x2018; Cao NguyĂŞn UIĂ&#x2039;OI QIĚ&#x201D; )Ě&#x2022;$IĂ&#x201C;.JOI /9#UIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D;)Ě&#x2022;$IĂ&#x201C;.JOI

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[ ]


9ÉZE̤OHêÙUȊTPTÈOI DÈD̓QIˍˌOHQIÈQWËDÙOHD̞ RVZIP˼DIU˼J1IÈQWË7J̏U/BN 5̖OHL̋ULJOIOHIJ̏NI̝QUÈD cấp địa phương Fanny Quertamp, Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị (PADDI), Emmanuel Cerise, Dự án hợp tác Phát triển đô thị Hà Nội – Ile-de-France (IMV)

%̤ÈOI̝QUÈD1IÈUUSJ̍OêÙUȊ)Ë/̘Jo*MF EF'SBODF *.7 WË 5SVOH UÉN %̤ CÈP WË /HIJÐOD̠VåÙUȊ 1"%%* êˍ̝DUIËOIM̂Q M˿O Mˍ̝U WËP DÈD ONJN WË USPOH LIVÙOLI̖DÈDUI̓BUIV̂OI̝QUÈDD˾Qê̑B QIˍˌOHHJ̣B7áOH*MFEF'SBODFW̙J˳ZCBO OIÉOEÉO5IËOIQI̔)Ë/̘JWË7áOH3IÙOF "MQFT W̙J ˳Z CBO OIÉO EÉO5IËOI QI̔ )̕ $IÓ.JOI)BJDˌRVBOOËZDØOIJ̏NW̞U̖ DI̠D DÈD I̘J UI˽P êËP U˼P EP DÈD DIVZÐO HJBD̟B7áOH*MFEF'SBODFWË7áOH3IÙOF "MQFT ê˽N OIJ̏N EËOI DIP DÈD Dˌ RVBO DI̠DONJOHD̟BUIËOIQI̔)Ë/̘JWËUIËOI QI̔)̕$IÓ.JOI ê̕OHUI̚JU̖DI̠DIṖDI̗ US̝DÈDE̤ÈOI̗US̝ĻUIV̂U OHIJÐOD̠VLI˽ UIJ UˍW˾O WWy $V̔O TÈDI i9ÉZ E̤OH êÙ UȊ TP TÈOI DÈD phương pháp và công cụ quy hoạch tại

1IÈQWË7J̏U/BN5̖OHL̋ULJOIOHIJ̏NI̝Q UÈDD˾Qê̑BQIˍˌOHwêˍ̝DCJÐOTP˼OU̡DI̟ USˍˌOH DIJB T̉ DÈD LJOI OHIJ̏N W̌ U̖ DI̠D hành chính, các phương pháp và công cụ quy hoạch cho đến các cơ chế kinh tế - xã I̘JD̟BIBJWáOHêÙUȊM̙ONË*.7WË1"%%* êBOHEVZUSÖDÈDIP˼Uê̘OHI̝QUÈD

1.3.1. Những thách thức về quy hoạch đô thị tại Việt Nam: làm thế nào để quy hoạch hiệu quả hơn? 7̙JU̦M̏êÙUȊIØBˍ̙DUÓOIê˼U ONJN 7J̏U/BNUIV̘DIËOHOỊOHOˍ̙DêÙ UȊIØBUI˾QOI˾UUI̋HJ̙J5SPOHLIJDÈDêÙ UȊ7J̏U /BN DIJ̋N U̙J U̖OH T˽O QÌN RV̔D HJB /HÉO IËOH 5I̋ HJ̙J  L̍ U̡ HJ̣BOỊOHONJN $IÓOIQI̟7J̏U/BN

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


êÍM̤BDI̒ON̘UDIJ̋OMˍ̝DQIÈUUSJ̍OLJOIŰ USÐODˌT̛ềZOIBOIêÙUȊIØB Bùng nổ đô thị và các thách thức về đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh å̍UI̤DIJ̏Oêˍ̝DUIBNW̒OHUS̛UIËOIN̘U USPOHOỊOHWáOHêÙUȊIØBM̙OU˼JLIVW̤D åÙOH/BN« UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOIQI˽J HJ˽JRVZ̋Uêˍ̝DOIJ̌VUIÈDIUI̠D4̤CáOHO̖ êÙUȊêˍ̝DUJ̋QT̠DU̡RVÈUSÖOIȆDIDˍOÙOH UIÙOÉOê̋OT̤HJBUNJOHDÈDLIVEÉODˍṲ QIÈU WË DÈD DÙOH USÖOI YÉZ E̤OH IJ̏O ê˼J êÈQ̠OHN̘UUȊUSˍ̚OHC˾Uê̘OHT˽OS˾UTÙJ ê̘OH#̔JD˽OIHJBUNJOHEÉOT̔OIBOIDIØOH êÍÉOU̙JT̤QIÈUUSJ̍OêÙUȊEËOUS˽JDǿOH OIˍ ê˿V Dˌ ê˾U êBJ WË C˾U ê̘OH T˽O U˼J DÈD LIVW̤DUSVOHUÉNUIËOIQI̔WËWáOHOHP˼J WJ.̇ULIÈD EPQI˽JDȊVOHVZDˌOĤQM̞U S˾UM̙O UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOIêˍ̝DY̋QWËP OIØNONJNêÙUȊDȊV˽OIIˍ̛OHȮOHOI˾U UI̋ HJ̙J W̌ OĤQ M̞U %á êÍ DØ OIJ̌V DÙOH USÖOIC˽PW̏OIˍYÉZE̤OHȈUI̔OHêÐWËDÈD E̤ÈOUJÐVUIPÈUOˍ̙DêBOHêˍ̝DUI̤DIJ̏O OHVZDˌOĤQM̞UẂOêÛJI̓JQI˽JDØOỊOH CJ̏O QIÈQ DİU DI̊ OĪN LJ̍N TPÈU êÙ UȊ IØBU˼JOỊOHLIVW̤DE̎OĤQM̞UWËIBJCÐO C̚DÈDDPOTÙOH Như vậy, những thách thức lớn về hạ tầng và ȆDIW̞êÙUȊMËYÉZE̤OHOIË̛ê̍YØBOIË U˼NC̝ HJ˽NU˽JDIPȈUI̔OHI˼U˿OHêˍ̚OH C̘WËQIÈUUSJ̍OHJBPUIÙOHDÙOHD̘OH ê˽N C˽PDIPOHˍ̚JEÉOêˍ̝DT̢E̞OHOˍ̙DT˼DI YÉZE̤OHDÈDȈUI̔OHY̢MâOˍ̙DUI˽JWËU̖ DI̠DY̢MâDI˾UUI˽JS̃O Sự chuyển tiếp hướng tới quy hoạch mang tính chiến lược hơn 5˼J7J̏U/BN DÈDQIˍˌOHQIÈQRVZIP˼DIêÙ UȊẂODÛODȊVUÈDê̘OHD̟BQIˍˌOHQIÈQ RVZIP˼DIUIFPUJÐVDIV̀OUSÐODˌT̛DÈDE̤

CÈPEÉOT̔WËLIØM̕OHHIÏQOỊOHDIVZ̍O CJ̋OW̌ṄULIÙOHHJBOWËLJOIŰYÍI̘JDØ MJÐO RVBO ê̋O UNJOH USˍ̛OH ê˿V Uˍ US̤D UJ̋Q Oˍ̙DOHPËJ '%* WËê˿VUˍD̟BLIVW̤DLJOI ŰUˍOIÉOL̍U̡LIJUJ̋OIËOIN̛D̢BLJOIŰ 5VZ OIJÐO L̍ U̡ HJ̣B OỊOH ONJN  DÈD E̤ÈOêÙUȊN̙J N˼OHMˍ̙JDÈDE̤ÈOHJBP UIÙOH ONJOH M̤D M̙O WË H˿O êÉZ MË WJ̏D M̕OH HIÏQZ̋VU̔CJ̋Oê̖JLIÓÎVUSPOHDIJ̋OMˍ̝D QIÈUUSJ̍OêÙUȊêÍHØQQI˿OMËNUIBZê̖J DÈDIUJ̋QD̂ORVZIP˼DIUIFPUJÐVDIV̀O,̍ U̡Nˍ̚JONJNRVB OỊOHDIVZ̍OCJ̋OUSPOH cách lập và thể hiện các tài liệu quy hoạch đã DIP QIÏQ YÉZ E̤OH OỊOH ê̕ ÈO U̖OH UI̍ W̙JU˿NOIÖODIJ̋OMˍ̝DIˌOê̔JW̙JDÈDWáOH MÍOI UI̖ 5IÈDI UI̠D DI̟ Z̋V MË QIÈU USJ̍O N̘URVZIP˼DIDIJ̋OMˍ̝D MJOIIP˼UWËIJ̏V RV˽CBPIËNWJ̏DêJ̌VQI̔JOIJ̌VDIÓOITÈDI DIVZÐOOHËOIWËNBOHUÓOIMJÐOU̐OI Thực hiện quy hoạch và sự phân tán thẩm quyền và trách nhiệm .̘UUSPOHOỊOHUS̛OH˼JDIÓOIMËLIØLINJO USPOH WJ̏D ÈQ E̞OH DÈD UËJ MJ̏V RVZ IP˼DI 1IˍˌOH QIÈQ Ȉ T̔ LÏP UIFP IÖOI UI̠D quy hoạch cứng nhắc buộc các tài liệu quy IP˼DIDIJUJ̋UQI˽JYÈDê̑OI̛D˾Qê̘RV̂O IVZ̏ODÈDRVŽOT̢E̞OHê˾U QI˼NWJD̟B DÈDDÙOHUSÖOII˼U˿OH DÈDN̞DUJÐVW̌EÉO T̔ N̠Dê̘êÈQ̠OHD̟BDÈDȆDIW̞êÙUȊ WË DÙOH USÖOI DÙOH D̘OH 5I̤D Ű LJOI Ű WËYÍI̘JI̒D DÈDDIVLȅLJOIŰLIJ̋ODIP DÈDRVZIP˼DIOËZUI̤DSBS˾UÓULIJÈQE̞OH êˍ̝DUSÐOUI̤DŰ.̇ULIÈD T̤êBE˼OHD̟B DÈDDI̟UI̍DIÓOIRVŽOê̑BQIˍˌOH U̐OI UIËOI RV̂OIVZ̏O DÈDDI̟UI̍RVZIP˼DI êÙUȊ OIËê˿VUˍ EPBOIOHIJ̏QOIËOˍ̙D WË Oˍ̙D OHPËJ MJÐO EPBOI WWy DÈD Dˌ RVBO IËOI DIÓOI DÈD #̘ LIJ̋O DIP WJ̏D RV˽O Mâ êÙ UȊ US̛ OÐO ȮOH Ǒ ÓU êÈQ ̠OH êˍ̝DDÈDOIVD˿V̛ê̑BQIˍˌOH%PêØIÖOI

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


UI̠DRV˽OMâêÙUȊUIFPRVZDI̋UI̤DSBS˾UÓU êˍ̝DÈQE̞OHC̛JLIØUIFPTÈUêˍ̝DOỊOH DIVZ̍OCJ̋OD̟BUȊUSˍ̚OHC˾Uê̘OHT˽O $ÈD N̞D UJÐV D̟B RVZ IP˼DI U̖OH UI̍ QI˽J UÎUSÜSËOHWËE̎IJ̍VW̙JU˾UD˽DÈDDI̟UI̍ UIV̘D LI̔J OIË Oˍ̙D DǿOH OIˍ W̙J DÈD ê̔J UÈDUˍOIÉO5ÖOIUS˼OHLÏPEËJD̟BDÈDRVÈ USÖOI ê̔J UIP˼J ̛ D˾Q WáOH êÙ UȊ D̟B WJ̏D TP˼OUI˽PWËUI̤DIJ̏O E̤ÈODIVOH DÈDO̘J EVOH êJ̌V DI̐OI DǿOH RVBO US̒OH LIÙOH LÏNHÖTPW̙JDIÓOIO̘JEVOHê̕ÈO$ÈDN̞D UJÐVD̟Bê̕ÈOQI˽Jêˍ̝DêˍBWËPN̘UDIJ̋O ȆDIUSVŽOUIÙOHê̔JW̙JOỊOHê̔JUˍ̝OHT̊ UI̤DIJ̏Oê̕ÈOêØ Phối hợp giao thông và quy hoạch đô thị tại Hà Nội 4BV N̘U UI̚J HJBO EËJ DI̐ CØ ÏQ USPOH QI˼NWJDÈDRV̂OUSVOHUÉN L̍U̡OỊOH ONJN UIËOIQI̔)Ë/̘JêÍDI̠OHLJ̋O T̤ UNJOH USˍ̛OH êÙ UȊ N˼OI N̊ $ÈD E̤ ÈO êÙ UȊ WË DÙOH OHIJ̏Q HJB UNJOH OIBOI DIØOHHØQQI˿OU˼PSBRVÈUSÖOIN̛S̘OH SB DÈD LIV W̤D OHP˼J Ù W̔O êÍ DØ N̂U ê̘ EÉO Dˍ LIÈ DBP /NJN  WJ̏D TÈQ OÎQ U̐OI)Ë5ÉZWËPê̑BCËO)Ë/̘JOĪNN̞D UJÐV LJ̍N TPÈU U̔U IˌO WJ̏D QIÈU USJ̍O êÙ UȊ WË QI̞D W̞ DIP NPOH NV̔O êˍB UI̟ êÙ US̛ UIËOI N̘U WáOH êÙ UȊ M̙O å̕ ÈO RVZIP˼DIDIVOHêˍ̝DTP˼OUI˽POHBZTBV LIJTÈUOÎQIBJê̑BQIˍˌOHOËZWËêÍêˍ̝D QIÐEVZ̏UONJNE̤LJ̋OQIÈUUSJ̍OONJN êÙUȊW̏UJOIUSPOHCÈOLÓOILNYVOH RVBOI )Ë /̘J 2VZ IP˼DI êÙ UȊ T̊ êˍ̝D M̕OHHIÏQWËPRVZIP˼DIWáOH QIÈUUSJ̍O N˼OH Mˍ̙J HJBP UIÙOH DÙOH D̘OH WË QIÈU IVZHJÈUS̑DÈDLIÙOHHJBON̛5SPOHWáOH êÙUȊêBOHN̛S̘OHêØW̙JM̤BDI̒ORVZ IP˼DI UIFP D˾V USÞD WÛOH USÛO ê̕OH UÉN êJ̌V RVBO US̒OH MË QI˽J ÈQ E̞OH QIˍˌOH UI̠DRVZIP˼DIêÙUȊN̂Uê̘DBP DØSBOI

HJ̙JSÜSËOHWËE̤BUSÐON̘UN˼OHMˍ̙JHJBP UIÙOH DÙOH D̘OH IJ̏V RV˽ DBP7J̏D QIÈU USJ̍ON˼OHMˍ̙JHJBPUIÙOHWáOHMËN̘UˍV UJÐOOĪNL̋UO̔JDÈDêÙUȊN̙JW̙JOIBV DǿOHOIˍL̋UO̔JW̙JêÙUȊUSVOHUÉN$ÈD Tˌ ê̕ RVZ IP˼DI êÙ UȊ N̙J DØ UI̍ UVÉO UIFPDÈDOHVZÐOŨD50%j5SBOTJU0SJFOUFE %FWFMPQNFOUxU˼PUIV̂OM̝JDIPQIÈUUSJ̍O đô thị quanh các nhà ga giao thông công D̘OH

1.3.2. Đất đai đô thị: Một công cụ phát triển gắn với một hệ thống phức tạp )Ë/̘JWËUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOIDØN̂Uê̘ êÙUȊDBPUSPOHT̔OỊOHUIËOIQI̔êÙOH êÞD OI˾U USÐO UI̋ HJ̙J ê˼U U̙J OHˍ̚J IB USPOH LIV QI̔ D̖ D̟B )Ë /̘J WË OHˍ̚JIBUSPOHLIVW̤D$I̝-̙OD̟BUIËOI QI̔ )̕ $IÓ .JOI ,̍ U̡ HJ̣B OỊOH ONJN UIËOIQI̔)Ë/̘JêÍN̛S̘OHOIBOI DIØOHTBVN̘UUI̚JHJBOEËJHJ̣OHVZÐOê̑B HJ̙JIËOIDIÓOI5SPOHLIJêØ UIËOIQI̔)̕ $IÓ.JOIêÍN̛S̘OHêÙUȊLJ̍VEËOUS˽JS˾U OIJ̌V MBOSBD˽DÈDU̐OIMÉOD̂OOIˍå̕OH /BJWË-POH"ODǿOHOIˍQIÈUUSJ̍OYV̔OH EJ̏OUÓDIS̡OHOĤQṄOQIÓBOBN/IˍŴZ D˽IBJêÙUȊM̙OD̟B7J̏U/BNê̌VQI˽Jê̔J ṄUW̙JÈQM̤DM̙OW̌ê˾UêBJWËT̤EËOUS˽JêÙ UȊêÛJI̓JN̘UQIˍˌOHUI̠DRVZIP˼DIWË RV˽OMâRV̧ê˾UU̔JˍVIˌO Áp lực đất đai và dàn trải đô thị )J̏O OBZ ê˾U êBJ êˍ̝D /IË Oˍ̙D WË DIÓOI RVŽO ê̑B QIˍˌOH DPJ OIˍ N̘U DÙOH D̞ QIÈU USJ̍O QI̞D W̞ DIP RVÈ USÖOI DÙOH OHIJ̏Q IØB WË êÙ UȊ IØB USÐO D˽ Oˍ̙D ,̍ U̡LIJUI̤DIJ̏ODIÓOITÈDIå̖J.̙J OIVD˿V HJBUNJOHWËDIÓOITÈDIN̛D̢BDIPDÈDOIË đầu tư nước ngoài đã góp phần phát triển DÈDIP˼Uê̘OHYÉZE̤OHWËHJÈê˾U OI˾UMË

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


U˼J)Ë/̘JOˌJOHV̕ORV̧ê˾UI˼ODI̋IˌO /Iˍ ŴZ ê˾U êBJ êÍ US̛ UIËOI N̘U USPOH OỊOHMǡOIW̤Dê˿VUˍêˍ̝DTNJOMáOHOIJ̌V OI˾U WË TJOI M̝J OI˾U U̡ êØ U˼P SB OIJ̌V DIJ̋O Mˍ̝D ê˿V Dˌ LIÈD OIBV 5VZ ê˾U êBJ ẂOêˍ̝DDPJMËUIV̘DT̛ỊVDIVOHD̟B/IË Oˍ̙D WJ̏D DIVZ̍O OIˍ̝OH RVŽO T̢ E̞OH ê˾U M˼J US̛ UIËOI N̘U OHV̕O UIV OÎQ S˾U M̙ODIPDÈDê̑BQIˍˌOH7J̏DLJ̍NTPÈUê˾U đai, chế độ thuế gắn liền với đất đai và việc ê˿VUˍDIPDÈDDÙOHUSÖOII˼U˿OHUSPOHMǡOI W̤DOËZUS̛UIËOIOỊOHUIÈDIUI̠DM̙ONË DIÓOIRVŽODÈDê̑BQIˍˌOHQI˽JHJ˽JRVZ̋U /IJ̌VDÉVI̓Jêˍ̝Dê̇USB-ËNUI̋OËPê̍ U˼P OHV̕O RV̧ ê˾U DIP DÈD E̤ ÈO RVZ NÙ M̙O -ËNUI̋OËPê̍C˽Pê˽NDÈDRVŽOW̌ ê˾UêBJ 4̢E̞OHRV̧ê˾UUI̋OËPDIPIJ̏V RV˽ê̔JW̙JWJ̏Dê˿VUˍYÉZE̤OHI˼U˿OHWË RVZIP˼DIêÙUȊ Đất đai và xây dựng, hai quy hoạch khác nhau )̏UI̔OHê˾UêBJUS̛OÐOQI̠DU˼QEPDÈDI MËNRVZIP˼DILIÙOHê̕OHC̘ RVZIP˼DI ê˾U êBJ RVZ IP˼DI YÉZ E̤OH UÖOI US˼OH U̕OU˼JIBJȈUI̔OHHJÈê˾UWËDÈDRVZUSÖOI HJ˽JQIØOHṄUC̄OHRVÈȮOHǑ$ÈDRVZ IP˼DIT̢E̞OHê˾UWËRVZIP˼DIêÙUȊUÈDI S̚JOIBVD˽W̌ṄUUI̤DIJ̏OWËUI̚JHJBO 4ˌ ê̕ RVZ IP˼DI T̢ E̞OH ê˾U EP 4̛ 5ËJ OHVZÐOWË.ÙJUSˍ̚OHM̂QYÈDê̑OIDÈDDI̠D ONJOHT̢E̞OHê˾UUSPOHUI̚JHJBONˍ̚JONJN WËQI˽JQIáI̝QW̙JRVZIP˼DIU̖OHUI̍YÉZ E̤OHEPDÈDDˌRVBOLIÈDM̂Q4BVêØ RVZ IP˼DIOËZêˍ̝DD̞UI̍IØBUIËOIDÈDRVZ IP˼DIDIJUJ̋ƯD˾QRV̂OIVZ̏O/IˍOHWJ̏D DIÓOIRVŽOIVZê̘OHRV̧ê˾Uê̍UI̤DIJ̏O DÈDDÙOHUSÖOII˼U˿OHYÍI̘JIBZI˼U˿OHĻ UIV̂UUVÉOUIFPDÈDRVZUSÖOIQI̠DU˼QLIJ̋O DIPUI̚JHJBOUI̤DIJ̏ODÈDE̤ÈOC̑LÏPEËJ WËDIJQIÓC̑UNJOHDBP

Sự tồn tại đồng thời cả khung giá đất chính thức và giá đất trên thị trường )̏UI̔OHHJÈê˾Ư7J̏U/BNDØê̇DêJ̍NMË U̕OU˼JDáOHMÞDLIVOHHJÈê˾UDIÓOIUI̠DWË N̠D HJÈ USÐO UȊ USˍ̚OH $ÈD RVZ USÖOI MJÐO RVBOê̋Oê˾UêBJ UIVI̕J ê̌OCá WWy HJ̣B /IËOˍ̙DWËOHˍ̚JEÉOêˍ̝DUI̤DIJ̏OUSÐO DˌT̛LIVOHHJÈê˾UDIÓOIUI̠Dêˍ̝DUIJ̋UM̂Q W̙JN̞DUJÐVêJ̌VUJ̋UHJÈê˾U5VZêˍ̝D#̘5ËJ DIÓOIYÈDê̑OIUSÐORVZNÙUPËORV̔DWËDÈD 4̛5ËJDIÓOIYÈDê̑OI̛D˾Qê̑BQIˍˌOH TPOH các khung giá này đang có xu hướng tiếp cận E˿OW̙JHJÈUȊUSˍ̚OH4̤U̕OU˼JIBJȈUI̔OH OIˍŴZEáDØT̤êJ̌VDI̐OID̟BD˽IBJTPOH ẂOU˼PSBUÖOIUS˼OHN̂QN̚WËUJ̋QUBZDIP IJ̏OUˍ̝OHê˿VDˌ Cải thiện an toàn đất đai và tuân thủ quy hoạch 7J̏DD˽JUIJ̏OBOUPËOê˾UêBJWËUVÉOUI̟RVZ IP˼DI MË OỊOH êJ̌V LJ̏O UJÐO RVZ̋U5Sˍ̙D ÑU WJ̏DYÈDê̑OISÜIˌODÈDDI̠DONJOHT̢ E̞OHD̟BU̡OHUI̢Bê˾U D̟OHD̔DÈDRVŽO H̃OMJ̌OW̙JDÈDIP˼Uê̘OHDIVZ̍OOIˍ̝OH WËM̂QN̘UT̖HIJÛQI̝QUPËOC̘DÈDIP˼U ê̘OH QIÈQ Mâ ê̔J W̙J N̒J UËJ T˽O WË DI̟ T̛ ỊVT̊HJÞQê˽NC˽PBOUPËOW̌ṄUê˾UêBJ .̇ULIÈD T̤HJBUNJOHDÈDDI̟UI̍HÉZQI̠D U˼Q DIP RVÈ USÖOI RV˽O Mâ ê˾U êBJ #̘ 5ËJ OHVZÐOWË.ÙJUSˍ̚OHM̂QRVZIP˼DIT̢E̞OH ê˾UUSÐOUPËORV̔D DÛO4̛5ËJOHVZÐOWË.ÙJ USˍ̚OH RV˽O Mâ DÈD IP˼U ê̘OH UI̋ DI˾Q Tˌ ê̕ ê̑B DIÓOI DIVZ̍O OIˍ̝OH DIÓOI UI̠D QIÉOD˾QIṖDDIPUIVÐê˾U UI̤DIJ̏ORVZ hoạch đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền T̢E̞OHê˾U7̌QI˿ONÖOI 4̛9ÉZE̤OHD˾Q QIÏQYÉZE̤OHDIPDÈDE̤ÈOM̙OUSPOHLIJ DÈDRV̂OIVZ̏OD˾QQIÏQYÉZE̤OHDIPDÈD DÈOIÉODǿOHOIˍUI̤DIJ̏ODÈDRVZUSÖOIUIV I̕Jê˾U C̕JUIˍ̚OHWËUÈJê̑OIDˍDIPOHˍ̚J EÉO#ÐOD˼OIOỊOHDˌRVBOIËOIDIÓOIêØ WJ̏DṲEPIØBDÈDHJBPȆDIê˾UêBJêÍÉO

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


ê̋OT̤YV˾UIJ̏ODÈDDI̟UI̍N̙JUIV̘DEJ̏O UˍOIÉOIṖDCÈODÙOHOIËê˿VUˍC˾Uê̘OH T˽O EPBOIOHIJ̏QLJOIEPBOIC˾Uê̘OHT˽O D̟BDÈDOHÉOIËOH êˌOW̑UˍW˾Oê̑OIHJÈê˾U êBJWËEPBOIOHIJ̏QCÈODÙOH Sự xuất hiện các chủ thể mới và công cụ mới å̍QIÈUUSJ̍ON̘UDIÓOITÈDIUIVI̕Jê˾UêBJ các đô thị thành lập nhiều cơ quan chuyên USÈDIDÈD5SVOHUÉN1IÈUUSJ̍ORV̧ê˾U $%' MËDÈDêˌOW̑T̤OHIJ̏QDØUIVIṖDDÈDEPBOI OHIJ̏QOIËOˍ̙D/IJ̏NW̞D̟BI̒MËUIVI̕J DÈDLIVê˾UWËU˼POHV̕ORV̧ê˾UDIPDIÓOI RVŽOIṖDDÈDOIËê˿VUˍUˍOIÉO.̞DUJÐV MËU˼PSBDˌDI̋iN̘UD̢BwDIPDÈDRVZUSÖOI UIVI̕Jê˾UWËD˾QQIÏQê˿VUˍNËUSˍ̙DêÉZ DØMJÐORVBOê̋OOIJ̌VT̛OHËOILIÈDOIBV 4̛5ËJ OHVZÐO WË .ÙJ USˍ̚OH 4̛ 9ÉZ E̤OH 4̛ ,̋ IP˼DI WË å˿V Uˍ /Iˍ ŴZ WJ̏D LJ̍N TPÈURV̧ê˾UUIJ̋VDİUDI̊D̟BDIÓOIRVŽO khiến cho việc thực hiện các định hướng QIÈU USJ̍O êÙ UȊ USPOH DÈD RVZ IP˼DI U̖OH UI̍US̛OÐOUIJ̋VRVZ̋UMJ̏UWËWJ̏DUIVI̕Jê˾U US̛UIËOIêÛOC̀ZEVZOI˾UD̟BDIÓOIRVŽO ê̑BQIˍˌOHê̍UI̤DIJ̏ODÈDE̤ÈOê˾UêBJ 5VZOIJÐO Eˍ̚OHOIˍDIÓOIRVŽODI̐OÎO UI˾ZêØMËN̘UOHV̕OUIVIˌOMËN̘UDÙOH D̞QI̞DW̞QIÈUUSJ̍OêÙUȊ$IÓOIWÖŴZ 4̛ 5ËJOHVZÐOWË.ÙJUSˍ̚OH5IËOIQI̔)̕$IÓ .JOIIJ̏OêBOHDÉOOĨDLI˽ONJOHÈQE̞OH DÈDDÙOHD̞UˍˌOHṲOIˍRVŽOUSˍOHNVB ̛1IÈQTPOHDØêJ̌VDI̐OIDIPQIáI̝QW̙J C̔JD˽OIRVZê̑OIU˼J7J̏U/BNå̕OHUI̚J Dˌ RVBOOËZDǿOHUÓOIê̋OWJ̏DUIËOIM̂QN̘U USVOHUÉNOHIJÐOD̠VêÙUȊOĪNU˼PUIV̂O M̝JDIPWJ̏DYÉZE̤OHDÈDDIÓOITÈDIê˾UêBJ WËDÈDRVZIP˼DIT̢E̞OHê˾U

1.3.3. Giao thông công cộng nội đô: đấu tranh chống ùn tắc và phát triển một mạng lưới giao thông công cộng hấp dẫn và đa dạng /ỊOHIJ̏V̠OHL̋UI̝QD̟BUÖOIUS˼OHUNJOH EÉOT̔OIBOIDIØOH UNJOHT̠DNVBWËU̔Dê̘ DˌHJ̙JIØBOIBOIDIØOHD̟BDÈDI̘HJBêÖOI ̛UIËOIUȊÉOê̋OIJ̏OUˍ̝OHáOŨDOHËZ DËOHOHIJÐNUS̒OH̛D˽)Ë/̘JWËUIËOIQI̔ )̕$IÓ.JOI9VIˍ̙OHU̡C̓YFê˼Q QIˍˌOH UJ̏ODIÓOIUSPOHOỊOHONJNWË ê̍ DI̟Z̋VDIVZ̍OTBOHT̢E̞OHYFNÈZ DIJ̋N Mˍ̝OH QIˍˌOH UJ̏O ̛ )Ë /̘J WË UIËOI QI̔)̕$IÓ.JOI %áN̙JDI̐DIJ̋NLIP˽OH OIVD˿VêJM˼JUSPOHêÙUȊ TPOHÙUÙDPO êBOH HJB UNJOH OIBOI DIØOH TP W̙J DÈD MP˼J IÖOIHJBPUIÙOHLIÈD Đổi mới giao thông công cộng ở Hà Nội và sự gia tăng ở thành phố Hồ Chí Minh (J̣BOỊOHONJN 5̖OHDÙOHUZ7̂OU˽J )Ë /̘J 5SBOTFSDP êÍ êˍ̝D UIËOI M̂Q U̡ êˌOW̑HJBPUIÙOHêÙUȊD̟BUIËOIQI̔$ˌ RVBOQI̞USÈDIRV˽OMâDÈDN˼OHMˍ̙JYFCVâU D̟BUIËOIQI̔MË5SVOHUÉNRV˽OMâWËêJ̌V IËOI HJBP UIÙOH êÙ UȊ )Ë /̘J 53".0$ êˍ̝DUIËOIM̂QONJN,̍U̡HJ̣BOỊOH ONJN DÈDUVZ̋OCVâUN̙JêÍêˍ̝DHJBP DIP DÈD EPBOI OHIJ̏Q LIÈD UIV̘D UIËOI QI˿O OIË Oˍ̙D IṖD Uˍ OIÉO OĪN U˼P SB N̘UT̤D˼OIUSBOIUSPOHWJ̏DLâL̋UDÈDI̝Q ê̕OHLIBJUIÈD5SPOHTV̔UUI̚JHJBOêØ HJBP UIÙOHDÙOHD̘OHU˼J)Ë/̘JêÍêˍ̝DIJ̏Oê˼J IØB OI˾UMËOI̚DÈDE̤ÈOI̝QUÈDW̙J7áOH *MFEF'SBODF CBP H̕N WJ̏D YÉZ E̤OH DÈD êJ̍N USVOH DIVZ̍O N̘U Yˍ̛OH T̢B DỊB C˽PEˍ̜OH N̛S̘OHN˼OHMˍ̙J MÐOUVZ̋O WËP ONJN  IBZ êËP U˼P DÈD DIVZÐO HJB W̌HJBPUIÙOHDÙOHD̘OH/I̚êØ T̔Mˍ̝OH IËOILIÈDIêÍUNJOHU̡USJ̏VMˍ̝UONJN MÐOU̙JUSJ̏VMˍ̝UWËPONJN7áOH*MF

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


EF'SBODFUIÙOHRVB*.7WË53".0$êÍUJ̋O IËOI YÉZ E̤OH MËO êˍ̚OH EËOI SJÐOH ê˿V UJÐODIPYFCVâUWËPONJNWËOHIJÐOD̠V LI˽ONJOHOIÉOS̘OHE̤ÈOUIÓêJ̍NOËZUSÐO RVZNÙS̘OHM̙OIˌO 5˼J UIËOI QI̔ )̕ $IÓ .JOI L̍ U̡ LIJ D˽J UIJ̏O ONJOH M̤D QI̞D W̞ T̔ UVZ̋O U˿O TV˾U LI˽ONJOHUJ̋QD̂O YFCVâUêˍ̝DOHˍ̚JEÉO T̢ E̞OH OIJ̌V IˌO U̡  USJ̏V Mˍ̝U IËOI LIÈDIONJNUNJOHMÐOUSJ̏VMˍ̝UWËP ONJN 4̤ UNJOH USˍ̛OH êØ DØ UI̍ Mâ HJ˽J C̄OHWJ̏DN̛S̘OHN˼OHMˍ̙JQI̞DW̞SBUPËO ê̑BCËOUIËOIQI̔ UVZ̋OCVâUWËPONJN DǿOHOIˍD˽JUIJ̏ODI˾UMˍ̝OHȆDIW̞ LÏP EËJ UI̚J HJBO QI̞D W̞ USPOH OHËZ UNJOH U˿OTV˾U DIÓOITÈDIHJÈWÏQIáI̝QWËUÎN DIÓUSBOHC̑êJ̌VIÛBUSÐOYF.̇DEáêÍê˼U êˍ̝DOỊOHUJ̋OC̘OIˍŴZ TPOHWJ̏DU̕O U˼JRVÈOIJ̌VDÈDêˌOW̑OI̓M̉LIJ̋ODIPWJ̏D RV˽OMâḢQLIØLINJOD˽W̌DI˾UMˍ̝OHYFWË êËPU˼POIÉOT̤.̇ULIÈD WJ̏DUIJ̋VRV̧ê˾U DǿOHD˽OUS̛WJ̏DYÉZE̤OHIṖDIJ̏Oê˼JIØB DÈD êJ̍N USVOH DIVZ̍O WË MËO êˍ̚OH EËOI SJÐOH DIP YF CVâU /Iˍ ŴZ D˽J UIJ̏O DI˾U Mˍ̝OH ȆDI W̞ WË LI˽ ONJOH UJ̋Q D̂O MË N̘U UIÈDIUI̠DM̙OD˿OHJ˽JRVZ̋U Các chính sách giao thông công cộng đầy tham vọng 2VZ IP˼DI HJBP UIÙOH D̟B )Ë /̘J E̤ LJ̋O ê̋O ONJN HJBP UIÙOH DÙOH D̘OH T̊ DIJ̋N U̙J $Ø U̖OH D̘OH UÈN UVZ̋O êˍ̚OH T̃U êÙ UȊ USPOH êØ C̔O UVZ̋O êÍ êˍ̝D ê˿V Uˍ êÍ êˍ̝D UI̍ IJ̏O USPOH DÈD RVZIP˼DIHJBPUIÙOHWËRVZIP˼DIDIVOH .̘UOHIJÐOD̠VW̌QIˍˌOHÈOê˿VUˍUIFP NÙ IÖOI I̝Q UÈD DÙOHUˍ ê̔J W̙J UVZ̋O T̔ êBOHêˍ̝DUI̤DIJ̏O5SPOHN˼OHMˍ̙JêÍ êˍ̝D RVZ IP˼DI ẂO DÛO C̔O UVZ̋O DIˍB UÖN êˍ̝D OHV̕O LJOI QIÓ /HÉO IËOH 5I̋ HJ̙JI̗US̝N̘UE̤ÈO#35 YFCVâUOIBOI 

$ÛO U˼J5IËOI QI̔ )̕ $IÓ .JOI N̞D UJÐV êˍ̝DYÈDê̑OIUSPOHRVZIP˼DIHJBPUIÙOH êˍ̝DêJ̌VDI̐OIONJNMËê̋OONJN HJBPUIÙOHDÙOHD̘OHT̊êÈQ̠OHLIP˽OHU̡ ê̋OOIVD˿VêJM˼J#˽ORVZIP˼DI OËZ ê̌ YV˾U YÉZ E̤OH TÈV UVZ̋O UËV êJ̏O OH˿N USPOH êØ DØ CB UVZ̋O IJ̏O êÍ êˍ̝D DÈD OIË UËJ US̝ W̔O ê˿V Uˍ /HÉO IËOH5I̋ HJ̙JDǿOHI̗US̝N̘UUVZ̋O#35USÐOå˼JM̘ 7Ü7NJO,J̏U$ØIBJE̤ÈONPOPSBJMLIJÐNU̔O IˌOêˍ̝DDÈDÛQêPËOUˍOIÉOD̟B.BMBZTJB QIÈUUSJ̍Oê̕OHUI̚J Thách thức về giao thông bền vững .̇DEáDØOỊOHE̤ÈOê˿VUˍRVBOUS̒OHê̍ YÉZE̤OHUËVêJ̏OOH˿N̛)Ë/̘JWËUIËOI QI̔)̕$IÓ.JOI DIPê̋OOBZYFCVâUẂO MË QIˍˌOH UJ̏O HJBP UIÙOH DÙOH D̘OH EVZ OI˾UUVZDI̐êÈQ̠OHDIˍBê̋OOIVD˿V êJM˼J̛UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOIWËIˌO ̛)Ë/̘J4̔Mˍ̝OHUBYJWËYFÙNS˾UOIJ̌Vê̍ CáễQQI˿OOËPOỊOHI˼ODI̋D̟BN˼OH Mˍ̙JIJ̏OOBZ TPOHẂOS˾UD˿OUIJ̋UM̂QN̘U ȈUI̔OHHJBPUIÙOHDÙOHD̘OHMJÐOUIÙOH WË IJ̏V RV˽ êJ̌V NË OHˍ̚J EÉO S˾U NPOH ê̝J WË DǿOH MË ˍV UJÐO D̟B DIÓOI RVŽO ê̑B QIˍˌOH4̔W̞UBJO˼OHJBPUIÙOHêˍ̚OHC̘ LIÈ DBP UÎN DIÓ HÉZ OIJ̌V UIˍˌOH WPOH DǿOHMËOHVZÐOOIÉOêÛJI̓JD˿OˍVUJÐOUIÞD ềZHJBPUIÙOHDÙOHD̘OH/IVD˿VêJM˼JH̃O MJ̌OW̙JDÈDUIÈDIUI̠DW̌N̛S̘OHêÙUȊWË T̤IJ̏OEJ̏OD̟BDÈDMP˼JIÖOIHJBPUIÙOHU̔D ê̘DBP EáMËDÙOHD̘OHIBZDÈOIÉO T̊ê˽N C˽PDIPUIËOIDÙOHD̟BDÈDE̤ÈOC˾Uê̘OH T˽ODǿOHOIˍDÈDE̤ÈƠLIVW̤DWFOêÙ OˌJ T̊YÉZE̤OHUˍˌOHMBJD̟BDÈDUIËOIQI̔M̙O D̟B7J̏U/BN%J̏OUÓDIEËOIDIPN˼OHMˍ̙J êˍ̚OH C̘ ẂO DÛO RVÈ UI˾Q ê̇D CJ̏U USPOH DÈD LIV USVOH UÉN M̑DI T̢ DǿOH OIˍ USPOH UPËOC̘DÈDLIVW̤DêÙUȊ̛)Ë/̘JWËUIËOI QI̔)̕$IÓ.JOI OˌJU̦M̏EËOIDIPêˍ̚OH HJBPUIÙOHDI̐DIJ̋N EJ̏OUÓDIêÙUȊ4̤

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


UIJ̋VUI̔OLIÙOHHJBOEËOIDIPHJBPUIÙOH HÉZSBOỊOHYVOHê̘UHJ̣BDÈDMP˼JIÖOIHJBP UIÙOH USPOHêØOHˍ̚JêJC̘LIÙOHǏêˍ̝D UÓOIê̋O Nhiệm vụ của các cơ quan điều hành (PDA) 2V˽OMâHJBPUIÙOHMËN̘UUÌNRVŽODIÓOI D̟BD˾QU̐OI$ÈDT̛HJBPUIÙOHDǿOHDȊVUSÈDI OIJ̏Nê˿VUˍYÉZE̤OHDˌT̛I˼U˿OHWËêJ̌V IËOI HJBP UIÙOH DÙOH D̘OH $ˌ RVBO êJ̌V IËOIHJBPUIÙOHM̂QRVZIP˼DIN˼OHMˍ̙J DÈD UVZ̋O WË LIVOH HJ̚ IP˼U ê̘OH USÖOI T̛ HJBP UIÙOHWË˳ZCBOOIÉOEÉOU̐OIQIÐEVZ̏U TBV êØLâI̝Qê̕OHW̙JDÈDêˌOW̑LIBJUIÈD$ÈD êˌOW̑OËZDȊVUSÈDIOIJ̏NCÈOWÏ WÏMˍ̝U WÏ ÛQ WÏUIÈOH TBVêØO̘QM˼JDIP1%" Tài chính: một hệ thống được trợ giá rất nhiều $ÈDN˼OHMˍ̙JYFCVâUê̌VLIÙOHUI̍DØM̝J OIV̂O OÐO D˿O êˍ̝D US̝ HJÈ S˾U OIJ̌V ̛ D˽ UIËOIQI̔)Ë/̘JWËUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI 1I˿O OHÉO TÈDI US̝ HJÈ DIJ̋N LIP˽OH DIJQIÓŴOIËOI5˼JUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI DIÓOI RVŽO UIËOI QI̔ DÛO DVOH D˾Q DIP DÈDêˌOW̑LIBJUIÈDDÈDDÙOHUSÖOII˼U˿OH OIËê̍YF êJ̍Nê˿VDV̔J WËEËOIDÈDLIP˽O WBZ ˍV êÍJ ê̍ ê̖J N̙J QIˍˌOH UJ̏O ŴO̓ U˽J UIV̘DT̛ỊVD̟BDÈDDÙOHUZêØ(JÈWÏYF CVâUêˍ̝D6#/%UIËOIQI̔RVZ̋Uê̑OIUIFP ê̌YV˾UD̟B1%",IP˽OUJ̌OUIBOIUPÈODIP DÈDêˌOW̑LIBJUIÈDUIFPLJMPNÏUŴOIËOI̛ )Ë̓/̘JEP53".0$˾Oê̑OI DÛƠUIËOI̓QI̔ )̕$IÓ.JOIEP4̛(JBPUIÙOHWË4̛,̋IP˼DI WËå˿VUˍ˾Oê̑OI TBVêØêˍ̝DDIÓOIRVŽO UIËOI QI̔ QIÐ EVZ̏U $ÈDI UI̠D ŴO IËOI OIˍ ŴZ IJ̏O êBOH U̕O U˼J OIJ̌V W˾O ê̌ EP T̤ UNJOH OIBOI Mˍ̝OH IËOI LIÈDI USPOH̓ LIJ WÖOỊOHMâEPDIÓOIUS̑ DIÓOIRVŽOD̟BD˽ IBJUIËOIQI̔ê̌VRVZ̋Uê̑OILIÙOHUNJOHUS̝ HJÈ DǿOH LIÙOH UNJOH HJÈ WÏ5˼J UIËOI QI̔ )̕ $IÓ .JOI Ȉ UI̔OH OËZ E̤B USÐO DIÓOI TÈDIUS̝HJÈWËDÈDI̝Qê̕OHLIBJUIÈDOH̃O

I˼O U̡ N̘U ê̋O C̔O ONJN LIJ̋O DIP DÈD OIËê˿V̓UˍLIÙOHIËPI̠OHWËDǿOHDI̅OH I˾Q̓ÉOOIJ̌Vê̔JW̙JDÈDEPBOIOHIJ̏Q

1.3.4. Nhà ở: đảm bảo chỗ ở cho người thu nhập thấp và tái định cư cho những người dân chịu ảnh hưởng của việc giải phóng mặt bằng 5SPOHTV̔UUÎQOJÐOo EÉOT̔)Ë /̘JWËUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOIêÍUNJOHUSVOH CÖOIN̗JONJN U̡êØLIJ̋ODIPDÈDRV̂O USVOH UÉN WË WáOH OHP˼J WJ UNJOH N̂U ê̘ LÒN UIFP T̤ QIÈU USJ̍O êÙ UȊ EËO US˽J %P êØ OIË̛US̛UIËOIN̘UDI̟ê̌RVBOUÉN DIÓOID̟BOHˍ̚JEÉO DÈDOIËê˿VUˍWËD˽ DIÓOIRVŽO/IJ̌VLIVêÙUȊN̙JêÍQIÈU USJ̍ONÙIÖOIOIËDIVOHDˍDBPU˿OHCÐO D˼OIMP˼JIÖOIOIËMJ̌OĽWËCJ̏UUI̤$I˾U Mˍ̝OH OIË ̛ OIÖO DIVOH êÍ D˽J UIJ̏O OI̚ DÈDDIÓOITÈDIYPÈC̓OIËU˼NC̝ OI˾UMË DÈDLIVW̤DE̒DUIFPDÈDLÐOINˍˌOH Chiến lược quốc gia về nhà ở và các điều kiện nhà ở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện nay .̇DEáDØN̘UUȊUSˍ̚OHYÉZE̤OHC˾Uê̘OH T˽OUˍOIÉOS˾UONJOHê̘OH OHV̕ODVOHOIË ̛U˼J)Ë/̘JWËUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOIẂO DÛOS˾UUI˾QTPW̙JOIVD˿VUI̤DŰ OI˾UMË ê̔J W̙J DÈD U˿OH M̙Q CÖOI EÉO WË USVOH MˍV /HV̕ODVOHC˾Uê̘OHT˽ON̙JẂODI̟Z̋V MËOIËCÈO OHBZD˽LIJDIÓOIRVŽOMVÙOD̔ H̃OH QIÈU USJ̍O RV̧ OIË DIP UIVÐ W̙J N̠D HJÈI̝QMâ$ÈDE̤ÈOOIË̛êˍ̝DI̗US̝ẂO MJÐORVBON̂UUIJ̋UW̙JDÈDDIˍˌOHUSÖOIUÈJ ê̑OIDˍDIPOHˍ̚JEÉOUSPOHEJ̏OHJ˽JUP˽ê̍ YÉZE̤OHDÈDDÙOHUSÖOII˼U˿OHIṖDDÈDE̤ ÈOC˾Uê̘OHT˽O.̇DEáêÍD˽JUIJ̏ODÈDUI̟ U̞DC̕JUIˍ̚OHWËUÈJê̑OIDˍ OỊOHE̤ÈO này vẫn là nguyên nhân chính gây ra những

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


DNJOHUI̅OHHJ̣BOHˍ̚JEÉO DÈDOIËê˿VUˍWË DIÓOIRVŽO 5IFP DÈD T̔ MJ̏V UI̔OH LÐ ̛7J̏U /BN EJ̏O UÓDIOIË̛CÖOIRVÉOê˿VOHˍ̚JêÍUNJOHU̡ N̠D NONJNMÐO NONJN 5VZOIJÐO ê̋OONJNẂODØU̙JEÉO T̔ QI˽J T̔OH USPOH D˽OI DI̐ DØ DIˍB ê˿Z NOHˍ̚J5ÎN DIÓ USPOH LIV QI̔ D̖ )Ë /̘J DPOT̔OËZDI̐ê˼U NOHˍ̚J,IP˽OH T̔OIË̛C̑DIÓOIQI̟êÈOIHJÈMËLIÙOH ê˼UDÈDUJÐVDIV̀OW̌UJ̏OOHIJIṖDDØUI̍ DI̐ ê˼U UJÐV DIV̀O OIË U˼N5ÖOI US˼OH C˾Q CÐOIW̌OIË̛OIˍŴZDØMJÐORVBOU̙JÛQ RVÈOṲYÉZOIË TPOHDǿOHMJÐORVBOê̋ODÈD USˍ̚OHI̝QDIJ̋NỊVLIÙOHI̝QUI̠D EÉO OÎQ Dˍ Ṳ EP U˼J UIËOI QI̔ )̕ $IÓ .JOI LIÙOH DØ HJ˾Z DI̠OH OÎO RVŽO T̢ E̞OH ê˾U WËIṖD RVŽO T̛ ỊV C˾U ê̘OH T˽O IṖDEPUIJ̋VDÈDDÙOHUSÖOII˼U˿OHêÙUȊ DˌC˽O UIPÈUOˍ̙D WWy Tìm kiếm nguồn quỹ đất và các cơ chế tài chính 7J̏DQIÈUUSJ̍ORV̧OIË̛YÍI̘JQI˽JUVÉOUI̟ DÈDê̑OIIˍ̙OHêÍêˍ̝DYÈDê̑OIUSPOHDÈD UËJMJ̏VRVZIP˼DI5VZOIJÐO IJ̏OOBZW˾Oê̌ UÖN êˍ̝D RV̧ ê˾U ê̍ YÉZ E̤OH OIË ÛQ UI̍ WË IVZ ê̘OH DÈD OHV̕O UËJ DIÓOI D˿O UIJ̋U ê̍U˼POHV̕ORV̧ê˾UêØMËIBJLIØLINJOS˾U M̙O ê̔J W̙J DIÓOI RVŽO DÈD D˾Q )ËOH MP˼U NÙIÖOIêÍêˍ̝DÈQE̞OHOĪNIVZê̘OH T̤êØOHHØQD̟BDÈDOIËê˿VUˍUˍOIÉO%P êØ DÈDE̤ÈOC˾Uê̘OHT˽OLJOIEPBOIWËDÈD LIVêÙUȊN̙Jê̌VQI˽JEËOIRV̧ê˾U DIPOIË̛YÍI̘JWËRVZIP˼DII˼U˿OH5IËOI QI̔DǿOHDØUI̍EËOIN̘ULIVê˾UDIPN̘U OIËê˿VUˍDBNL̋UYÉZE̤OHN̘ULIVOIË̛ YÍI̘JU˼JN̘Uê̑BêJ̍NLIÈD5ˍˌOHṲOIˍ ŴZ N̘UOIËê˿VUˍLIJNVBN̘ULIVê˾UDØ UI̍êˍ̝DIˍ̛OHOỊOHêJ̌VLJ̏OˍVêÍJW̌ UIV̋ŐVI̒YÉZOIËWËCÈOW̙JN̠DHJÈEP DIÓOI RVŽO LJ̍N TPÈU /ỊOH OIË ê˿V Uˍ

UI̤DIJ̏ODÈDE̤ÈOUSÐOOỊOHLIVê˾US̘OH DØUI̍DǿOHCV̘DQI˽JYÉZE̤OHN̘ULIVOIË ̛YÍI̘JUSPOHQI˼NWJE̤ÈOD̟BNÖOI$V̔J DáOH WJ̏DD˾QQIÏQYÉZE̤OHDǿOHOIˍWJ̏D DIP QIÏQ OÉOH UIÐN U˿OH DǿOH DØ UI̍ êJ LÒNW̙JêJ̌VLJ̏OQI˽JEËOIN̘UQI˿OOIË ̛USPOHQI˼NWJE̤ÈODIPDIÓOIRVŽO%P những cách thức thực hiện như vậy, các khu UÈJê̑OIDˍIṖDOIËÛQUI̍UIˍ̚OHŌN̛ DÈDLIVW̤DOHP˼JWJ LIÙOHDØê˿Zê̟DˌT̛ I˼ U˿OH WË ÓU êˍ̝D UJ̋Q D̂O W̙J HJBP UIÙOH DÙOH D̘OH .̘U QI˿O OỊOH LIV OIË OËZ CBP H̕N D˽ OIË LJOI EPBOI UIFP N̠D HJÈ UȊUSˍ̚OHWËOIËEPDÈDEPBOIOHIJ̏QOIË Oˍ̙DRV˽OMâOÐOḢQQI˽JOIJ̌VW˾Oê̌W̌ ê̕OHT̛ỊVWÖRVZDI̋QI̠DU˼Q Cải tạo nhà ở và các khu dân cư xuống cấp /ỊOH ONJN H˿O êÉZ D˽J U˼P êÙ UȊ êÍ US̛ UIËOIN̘UUIÈDIUI̠DM̙OEPT̤YV̔OHD˾Q D̟BRV̧OIËêˍ̝DYÉZE̤OHU̡OỊOHONJN o$ÈDE̤ÈOD˽JU˼POIËU˼NDǿOH OÎOêˍ̝DT̤I̗US̝D̟BDÈDOIËUËJUS̝W̔O RV̔D Ű $IˍˌOH USÖOI i7JÐU/BN 6SCBO 6QHSBEJOHw D̟B /HÉO IËOH 5I̋ HJ̙J êˍ̝D USJ̍OLIBJU̡ONJNE̤LJ̋OYÉZE̤OHU˼J DÈDLIVEÉODˍU˼NC̝OIJ̌VDÙOHUSÖOIDÙOH D̘OH USˍ̚OHI̒D US˼NYÈ DˌT̛I˼U˿OHUIJ̋U Z̋V D˾QOˍ̙D UIPÈUOˍ̙D USBPDÈDLIP˽O WBZHJÞQD˽JUIJ̏OOIË̛IṖDI̗US̝DÈDI̘ EÉOIPËOUIJ̏ODÈDUI̟U̞Dê̍êˍ̝DD˾QHJ˾Z DI̠OHOÎORVŽOT̢E̞OHê˾U Thu hồi đất: bồi thường và tái định cư ,IJT̔Mˍ̝OHDÈDE̤ÈOLJOIEPBOIC˾Uê̘OH T˽O DËOH UNJOH OIBOI UIÖ OỊOH UIÈDI UI̠D W̌ UÈJ ê̑OI Dˍ WË C̕J UIˍ̚OH DIP DÈD I̘ EÉOC̑UIVI̕Jê˾UDËOHUS̛OÐOHBZH̃U5˼J UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI USPOHHJBJêP˼O o êÍ DØ H˿O E̤ ÈO MJÐO RVBO ê̋O DÙOHUÈDC̕JUIˍ̚OHWËUÈJê̑OIDˍI̘ EÉOêÍêˍ̝DIṖDD˿Oêˍ̝DUÈJê̑OIDˍUSPOH

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


HJBJ êP˼O o $ÛO U˼J )Ë /̘J UIFP ˍ̙DUÓOIDØLIP˽OHI̘EÉOUSPOHLIV USVOH UÉN QI̔ Dǿ D˿O êˍ̝D UÈJ ê̑OI Dˍ $Ø CBHJ˽JQIÈQêÍêˍ̝Dê̌YV˾UUÈJê̑OIDˍU˼J DI̗ UÈJê̑OIDˍOˌJLIÈDIṖDC̕JUIˍ̚OHW̌ UËJDIÓOI .̠DC̕JUIˍ̚OHêˍ̝DYÈDê̑OIDNJOD̠UIFP DÈD UI̚J êJ̍N RVZ DIJ̋V OI˾U MË UI̚J êJ̍N UI̔OHLÐM˿Oê˿VUJÐOT̔I̘TJOIT̔OHUSPOH HJBJêP˼OUSˍ̙DLIJUSJ̍OLIBJE̤ÈOIṖDOHËZ SBUIÙOHCÈPDIÓOIDI̠D$ÈDRVZê̑OIQIÈQ MV̂UÈQE̞OHDIPWJ̏DC̕JUIˍ̚OHMËOỊOH RVZê̑OIIJ̏OIËOIUSPOHONJNQIÐEVZ̏UE̤ ÈO5VZOIJÐO EPWJ̏DHJ˽JQIØOHṄUC̄OH QI˽Jêˍ̝DUJ̋OIËOIUSPOHOIJ̌VONJNTBVLIJ QIÐEVZ̏UOÐOUSPOHUI̚JHJBOêØ DÈDUËJT˽O ê̌VUNJOHHJÈEPM˼NQIÈU/Hˍ̚JEÉOUIˍ̚OH ZÐVD˿VÈQE̞OHOỊOHRVZê̑OIQIÈQMV̂U N̙J OI˾U U̡ êØ LÏP UIFP OỊOH QIˍˌOH QIÈQ êÈOI HJÈ WË ê̌O Cá C̖ TVOH UIˍ̚OH UIFP Iˍ̙OH DØ M̝J DIP OHˍ̚J EÉO .̠D C̕J UIˍ̚OH DIP DÈD E̤ ÈO D̟B OIË Oˍ̙D êˍ̝D UÓOI UPÈO USÐO Dˌ T̛ HJÈ ê˾U êˍ̝D DÙOH C̔ chính thức, tức là tương đương trong khoảng U̡ê̋OHJÈUȊUSˍ̚OH5̖OHN̠Dê̌O CáDǿOHDØUI̍UÓOIê̋OHJÈUS̑D̟BDÈDC˾U ê̘OHT˽O I̗US̝WËHJÞQê̜UÈJê̑OIDˍ/Iˍ ŴZ MVÙODØN̘UT̤MJOIIP˼UOI˾Uê̑OIUSPOH WJ̏DUÓOIUPÈON̠DC̕JUIˍ̚OH /IÖO DIVOH OHˍ̚J EÉO MVÙO NPOH NV̔O êˍ̝DUÈJê̑OIDˍH˿OOˌJ̛DǿOIˍOHDÈDLIV W̤DUÈJê̑OIDˍM˼JUIˍ̚OHŌN̛OỊOHLIV W̤DOHP˼JWJD̟B)Ë/̘JWËUIËOIQI̔)̕$IÓ .JOI %P LIÙOH QIá I̝Q W̙J M̔J T̔OH D̟B OHˍ̚JEÉOOÐOS˾UOIJ̌VOHÙJOIËU˼JDÈDLIV UÈJê̑OIDˍOËZẂOC̑C̓US̔OH7J̏DUNJOHHJÈ UIVÐ OIË WË DIJ QIÓ êJ M˼J UIˍ̚OH LÏP UIFP IJ̏O Uˍ̝OH OIË UÈJ ê̑OI Dˍ C̑ CÈO M˼J IṖD US̛UIËOILIVDIPEÉOOHIÒP/ỊOHDNJOI̘ UÈJ ê̑OI Dˍ êˍ̝D DIÓOI RVŽO US̝ HJÈ DØ YV

Iˍ̙OHOIBOIDIØOHêˍ̝DOHˍ̚JUI̞Iˍ̛OH CÈOM˼JDIPC̘QÎOEÉODˍLIÈHJ˽IˌOṄD EáUIFPRVZê̑OIUIÖOHˍ̚Jêˍ̝DUÈJê̑OIDˍ DI̐êˍ̝DQIÏQDIVZ̍OOIˍ̝OHDNJOI̘êØTBV Nˍ̚JONJNT̢E̞OH5SPOHOỊOHLIVOËZêÙJ LIJDǿOHYV˾UIJ̏ON̘UUȊUSˍ̚OHDIPUIVÐ M˼JOIËLIÙOHDIÓOIUI̠D

1.3.5. Di sản đô thị: những đô thị luôn chuyển biến, những bản sắc cần được phát huy Di sản phong phú của Hà Nội )Ë /̘J MË N̘U USPOH T̔ IJ̋N OỊOH êÙ UȊ USPOHLIVW̤DåÙOH/BN«DØêˍ̝DN̘UEJ T˽OM̑DIT̢ WNJOIPÈWËêÙUȊIˌOONJN UV̖J$ÈDLIVW̤DMÉOD̂ORVBOI)Ë/̘JIJ̏O DÛOU̙JIˌOMËOHOHǏDIVZÐOT˽OYV˾U DÈDê̕ŅOHȈ IËOHȄUIṖDêBOMÈUUJÐV CJ̍VDIPWNJOIPÈWáOHDIÉVUI̖TÙOH)̕OH 3JÐOHUIËOIQI̔)Ë/̘JêÍDØCBRV˿OUI̍EJ T˽ORVBOUS̒OHLIVQI̔D̖ QI̔QIˍ̚OH LIV QI̔ 1IÈQ WË RV˿O UI̍ EJ UÓDI )PËOH UIËOI 5INJOH -POH $˾V USÞD êÙ UȊ USPOH LIV QI̔ $̖ QI˽O ÈOI NÙ IÖOI U̖ DI̠D D̖ YˍB UIFP DÈD QIˍ̚OH UI̝ )ËOH åËP )ËOH #ÙOH )ËOHåˍ̚OH WWy ,IVW̤DOËZê̇D USˍOHC̛JN̂Uê̘EÉODˍWËDÙOHUSÖOIS˾UDBP DÈDIP˼Uê̘OHCVÙOCÈOWËOHǏUI̟DÙOH DǿOHOIˍEJT˽OLJ̋OUSÞDê̕T̘ OIË̛ êÖOI ê̌O DIáB 5SPOH LIJ êØ LIV QI̔ 1IÈQ W̙J D˾V USÞDiUIËOI QI̔ Wˍ̚Ow QIÉO C̔ E˼OH Ù CËOD̚ê˿VUI̋L̦CBPH̕NOIJ̌VDÙOH USÖOIDÙOHD̘OHUI̚J1IÈQUIV̘DWËCJ̏UUI̤ D̖ UIFP OIJ̌V QIPOH DÈDI LJ̋O USÞD U̡ ê̑B QIˍˌOH UÉOD̖êJ̍O BSUEFDPê̋ODI̟OHIǡB IJ̏Oê˼J ,IVUSVOHUÉN)PËOHUIËOI5INJOH -POH OˌJÛQUSVOHRVŽOM̤DOIËOˍ̙DD̟B 7J̏U/BNL̍U̡UI̋L̦ CBPH̕NN̘ULIV LI˽PD̖DØHJÈUS̑S˾UM̙ODáOHOIJ̌VEJT˽O

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


LIÈD,̍U̡ONJN LIVEJUÓDIOËZêÍêˍ̝D 6/&4$0DÙOHOÎOMË%JT˽OWNJOIPÈUI̋HJ̙J Một di sản phong phú đối với một đô thị hiện đại ở thành phố Hồ Chí Minh %JT˽OêÙUȊD̟BUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOIê̇D USˍOHC̛JT̤êBE˼OHD̟BDÈDDÙOHUSÖOIM̑DI T̢DáOHDÈDRV˿OUI̍êÙUȊDØHJÈUS̑/ỊOH DÙOH USÖOI DI̟ ê˼P USPOH LIV W̤D 2V̂O OIˍUS̞T̛6#/%5IËOIQI̔ /IËIÈU-̙OIBZ #ˍVêJ̏OêÍêˍ̝DUIËOIQI̔-ZPOHJÞQUSáOH UV DIJ̋VTÈOHOHȈUIV̂UWËêˍ̝DY̋QI˼OH DÙOHUSÖOIM̑DIT̢/HBZUSÐOê̑BCËORV̂OOËZ DǿOHDØOIJ̌VRV˿OUI̍êÈOHDIÞâOIˍDI̝ #̋O5IËOIIBZD˽OH#B4PO$ÛOU˼J2V̂O DØOIJ̌VCJ̏UUI̤D̖UI̚J1IÈQ˯2V̂ODØ LIV$I̝-̙OD̟B)PBLJ̌VDØS˾UOIJ̌Vê̌O DIáBDáOHDÈDRV˿OUI̍êÙUȊD̖ DI̝#ÖOI 5ÉZ QI̔ OHˍ̚J )PB WË DÈD EÍZ OIË LIP Dǿ DI˼ZE̒DUIFPDÈDDPOLÐOI(J̚êÉZêÙUȊ M̙OOI˾UQIÓBOBNOËZêBOHIˍ̙OHU̙JN̘U iQIPOH DÈDI IJ̏O ê˼Jw LJ̋O USÞD 7J̏U /BN êˍˌOHê˼JWËT̤YV˾UIJ̏OD̟BOIJ̌VUPËOIË DBPU˿OHW̙JDÈDDÙOHUSÖOICJ̍VUˍ̝OHOIˍ UPË OIË #JUFYDP U˼P OÐO EJ̏O N˼P N̙J DIP D˽OI RVBO êÙ UȊ WË ê̇U SB DÉV I̓J W̌ LIÈJ OJ̏NEJT˽OUIFPDÈDISJÐOHD̟BNÖOI Một áp lực đất đai đe doạ di sản «QM̤Dê˾UêBJWËUÖOIUS˼OHê˿VDˌC˾Uê̘OH T˽O LÒN UIFP OIV D˿V OI˾U UIJ̋U QI˽J IJ̏O ê˼J IPÈ êÙ UȊ C̄OH DÈDI N̛ S̘OH DÈD US̞D êˍ̚OH DIÓOI WË YPÈ C̓ OIË U˼N LIJ̋O DIP WJ̏D C˽P U̕O DÈD DÙOH USÖOI OËZ ḢQ OIJ̌V LIØLINJOUSPOHHJBJêP˼OUSˍ̙DÑU/ỊOH LIVê˾UMJÐORVBOê̋ODÈDCJ̏UUI̤D̖USPOH LIVQI̔1IÈQU˼J)Ë/̘JWËDÈD2V̂OWË D̟BUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOIMVÙOêˍ̝DDPJMË iOỊOHLIVê˾UWËOHwMVÙOU˼PSBOỊOHDˌ I̘JUVZ̏UW̚JDIPWJ̏DYÉZE̤OHDÈDUPËUIÈQ DBPU˿OHEPW̑USÓŌNUSPOHUSVOHUÉNUIËOI

QI̔ EJ̏O UÓDI LIVÙO WJÐO S̘OH ê̋O N WË HJBP UIÙOH UIV̂O UJ̏O 5SPOH LIV QI̔ D̖ )Ë /̘J HJÈ ê˾U UNJOH N˼OI êÍ LÏPUIFPT̤HJBUNJOHN̂Uê̘YÉZE̤OHUIFP Iˍ̙OHDI̕OHUIÐNU˿OHWËYÉZE̤OHOIJ̌V UPËOIËDØDIJ̌VDBPM̙OIˌOS˾UOIJ̌VTPW̙J DÈDEÍZOIËD̖ Các công trình và điều kiện sống xuống cấp $I̟USˍˌOHC˽PU̕OWËQIÈUIVZHJÈUS̑EJT˽O êÙUȊ̛7J̏U/BNDǿOHQI˽Jê̔JṄUW̙JUÖOI US˼OHYV̔OHD˾QD̟BDÈDDÙOHUSÖOIDǿOHOIˍ RVÈU˽JW̌EÉODˍUSPOHDÈDCJ̏UUI̤WËOIË D̖5ÖOIUS˼OHOËZDǿOHMJÐORVBOê̋OOỊOH OHÙJCJ̏UUI̤EPDIÓOIRVŽORV˽OMâOIˍOH êÍ êˍ̝D QIÉO DIP N̘U T̔ I̘ EÉO DáOH T̢ E̞OH.̠DUJ̌OUIVÐOIËRVÈUI˾QLIJ̋ODIP chính quyền không thể đầu tư cải tạo những OHÙJOIËOËZWËUÖOIUS˼OH̛UIVÐLIÙOH̖O ê̑OI DǿOH LIÙOH LIVZ̋O LIÓDI OHˍ̚J EÉO UI̤D IJ̏O DÈD DÙOH WJ̏D EVZ UV C˽P Eˍ̜OH $ÈDCJ̏UUI̤UIˍ̚OHDØOIJ̌VDI̟T̛ỊV U̡ êØÉOê̋OUÖOIUS˼OHQIÉODIJBUI̢Bê˾UWË DÙOHUSÖOIDǿOHOIˍOỊOHLIØLINJOUSPOH WJ̏DRV˽OMâWËLIJDIVZ̍OOIˍ̝OH5˼J)Ë/̘J OỊOH CJ̏U UI̤ êˍ̝D HÖO HJ̣ WË EVZ UV U̔U OI˾Uê̌VMËOỊOHDÙOHUSÖOIêÍêˍ̝DQIÉO DIPDÈDDˌRVBOOHP˼JHJBPOˍ̙DOHPËJ Một quy chế mang tính bảo vệ cao hơn trên quy mô toàn khu vực $ÈDDÙOHUSÖOIM̑DIT̢WËWNJOIPÈê̌VUIV̘D EJ̏O C˽P U̕O D̟B DIÓOI TÈDI D˽J U˼P DNJO D̠ UIFP/HȊê̑OICBOIËOIOHËZW̌ iC˽PU̕ODÈDEJUÓDIM̑DIT̢ WNJOIPÈWËEBOI UĨOHw-V̂U%JT˽OWNJOIPÈONJNDǿOH Iˍ̙OHU̙JDÈDEJT˽OQIJŴUUI̍WËDÙOHUSÖOI EJ UÓDI EBOI UĨOH WË IJ̏O ŴU êˍ̝D UI̡B OÎODØHJÈUS̑UÌNŅ M̑DIT̢WËUÓOIê̘D êÈP-V̂UOËZRVZê̑OIDÈDDÙOHD̞C˽PW̏ OỊOH WáOH ê̏N YVOH RVBOI DÈD EJ UÓDI

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


êˍ̝D C˽P W̏ -V̂U RVZ IP˼DI êÙ UȊ ONJN RVZê̑OIWJ̏DêˍBDÈDEJUÓDIM̑DIT̢WËP DÈDUËJMJ̏VRVZIP˼DIêÙUȊ$ÈDUIËOIQI̔ ̛7J̏U/BNê̌VêÍÕNC̃Uêˍ̝DOỊOHUIBZ ê̖JQIÈQMâOËZWËêÍC̃Uê˿VOHIJÐOD̠VDÈD QI˼NWJC˽PW̏USÐORVZNÙUPËOUIËOIQI̔ OHBZU̡OỊOHONJN Tôn tạo di sản tại Hà Nội 5˼J)Ë/̘J TPOHTPOHW̙JOỊOHDIVZ̍OCJ̋O êÙUȊUSPOHOỊOHONJNMËT̤UIBZê̖J OÎOUI̠DW̌WJ̏DD˿OUIJ̋UQI˽JHÖOHJ̣EJT˽O LJ̋OUSÞDWËêÙUȊD̟BUIËOIQI̔/NJN N̘UL̋IP˼DIC˽PU̕OWËRVZIP˼DILIVW̤D RVBOI I̕ )PËO ,J̋N êÍ êˍ̝D UIÙOH RVB ,̋IP˼DIOËZêÍDIPQIÏQMP˼JC̓IBJE̤ÈO YÉZUIÈQDBPU˿OHDØOHVZDˌ˽OIIˍ̛OHM̙O U̙JD˽OIRVBOêÙUȊD̟BI̕Oˍ̙DNBOHUÓOI CJ̍VUˍ̝OHD̟B)Ë/̘J/NJN #BORV˽O Mâ1I̔D̖)Ë/̘JêÍêˍ̝DUIËOIM̂QUS̤DUIV̘D ˳ZCBOOIÉOEÉORV̂O)PËO,J̋NW̙JUSÈDI OIJ̏NLJ̍NTPÈUDÈDDÙOHUSÖOIYÉZE̤OHWË ê˽NC˽PUVÉOUI̟DÈDRVZê̑OIC˽PW̏/NJN LIVQI̔D̖êÍêˍ̝D#̘7NJOIPÈo5I̍ UIBPo%VM̑DIY̋QI˼OHMË%JUÓDIM̑DIT̢RV̔D HJB#ÐOD˼OIêØ UIËOIQI̔5PVMPVTFêÍHJÞQ ê̜ )Ë /̘J UÙO U˼P OIJ̌V OIË D̖ UJÐV CJ̍V USPOHLIVW̤DOËZê̍QIÈUIVZHJÈUS̑EVM̑DI $V̔JDáOH OI̚T̤I̗US̝ĻUIV̂UD̟B7áOH ·MFEF'SBODF LIV USVOH UÉN )PËOH UIËOI 5INJOH-POHêÍêˍ̝D6/&4$0DÙOHOÎOMË %JT˽OWNJOIPÈUI̋HJ̙JONJNWËN̘URVZ DI̋C˽PU̕OLIVQI̔1IÈQêBOHêˍ̝DUSÖOI MÐOMÍOIê˼PUIËOIQI̔)Ë/̘Jê̍QIÐEVZ̏U 7˾Oê̌EJT˽Oêˍ̝DUÓOIê̋OUSPOHRVZIP˼DI DIVOH OI˾U MË O̘J EVOH MJÐO RVBO ê̋O WJ̏D C˽PU̕OLIVO̘JêÙM̑DIT̢WËN˼OHMˍ̙JDÈD MËOHOHǏ

Một khái niệm di sản mở rộng ra đối với các không gian công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh åˍ̝D UI̤D IJ̏O U̡ ONJN USÐO RVZ NÙ UPËO̓ UIËOI QI̔ USÐO Dˌ T̛ DÈD IP˼U ê̘OH I̝Q̓ UÈD D˾Q ê̑B QIˍˌOH W̙J $̘OH ê̕OH êÙ UȊ-ZPO N̘UUËJMJ̏VUI̔OHLÐEJT˽OêÍDIP QIÏQ UIJ̋U M̂Q EBOI TÈDI DÈD DÙOH USÖOI D˿Oêˍ̝D̓OHIJÐOD̠Vê̍C˽PU̕ODǿOHOIˍ YÈD̓ ê̑OI USÈDI OIJ̏N D̟B U̡OH Dˌ RVBO USPOH̓DÙOHUÈDOËZ,̍U̡êØ UIËOIQI̔)̕ $IÓ .JOI êÍ UÓOI ê̋O N̘U L̋ IP˼DI QIÈU IVZHJÈUS̑EJT˽O/NJN̓ N̘URVZ̋Uê̑OI êˍ̝DDIÓOIRVŽOUIËOIQI̔CBOIËOIQIÉO loại các biệt thự thành ba hạng để bảo vệ êÛJI̓JDÙOHUÈDRV˽OMâUIFPU̡OHN̠Dê̘ DİUDI̊LIÈDOIBV#ÐOD˼OIêØ N̒JIP˼U ê̘OHQIÈE̜ê̌VQI˽Jêˍ̝D˳Z̓CBOOIÉOEÉO UIËOIQI̔UIÙOHRVB)J̏OU˼JDIˍBDØRVZ DI̋DIVOHWËDIJUJ̋UDIPWJ̏DRV˽OMâEJT˽O UIÙOHUIˍ̚OH TPOHOỊOHW˾Oê̌OËZDǿOH êÍC̃Uê˿Vêˍ̝DDIÞâ EáDÛƠN̠DUI˾Q OI˾UMËê̔JW̙JEJT˽ODÉZYBOI DÙOH̓OHIJ̏Q WËDÈDLIÙOH̓HJBODÙOHD̘OH/IˍŴZ DÈD DÙOHUSÖOIUSPOHLIVW̤DD˽OH#B4POUIV̘D 2V̂O̓ êÍ US̛ UIËOI DI̟ ê̌ UI˽P MV̂O MJÐO RVBOê̋OWJ̏DC˽PU̕OUSPOHC̔JD˽OIÈQM̤D ê˾UêBJS˾UM̙O ê˿VDˌC˾Uê̘OHT˽OWËDÈDE̤ ÈOD˽JU˼PC̚TÙOH.̇U̓LIÈD DÈDE̤ÈOD˽J U˼PDÈDDPOLÐOIDǿOHE̤LJ̋OO˼PWÏUMÛOH kênh, chỉnh trang hai bên bờ và quy hoạch DÈD LIÙOH HJBO DÙOH D̘OH N̙J êÈQ ̠OH OIV̓D˿VU˽OC̘

Danh mục tài liệu tham khảo 26&35".1 ' -1"/%0-'* -1&5*#0/  Faire la Ville : Lecture croisée des méthodes et outils de l’urbanisme en France et au Viêt-Nam )Ë/̘J1"%%* *.7 "'% KVJMMFU ̓Q

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


1IÈUIJ̏O êPMˍ̚OHWË Mâ̓HJ˽JDÈDIJ̏OUˍ̝OHQIÉOCJ̏U không gian-xã hội Jean-Michel Wachsberger – Đại học Lille 3, IRD DIAL

(˿OEÉOT̔UI̋HJ̙JIJ̏OêBOHT̔OH̛ LIV W̤D êÙ UȊ DPO T̔ OËZ DI̐ MË  WËP HJ̣BUI̋L̦9VIˍ̙OHEÉODˍOÙOHUIÙO DIJ̋NêBT̔U̕OU˼JUSPOHIËOHUI̋L̦êÍC̑ ê˽POHˍ̝D IJ̏OUˍ̝OHOËZEJ̎OSBUSˍ̙DI̋U ̛DÈDOˍ̙DQIˍˌOH5ÉZWËêBOHUÈDê̘OHU̙J I˿VI̋UDÈDOˍ̙DêBOHQIÈUUSJ̍O.̇DEáU̦ M̏ êÙ UȊ IØB DÛO UI˾Q HJ̔OH OIˍ I˿V I̋U DÈDOˍ̙DåÙOH/BN«LIÈD 7J̏U/BNDǿOH LIÙOHŌNOHPËJYVIˍ̙OHOËZ5SPOHWÛOH N̘U UÎQ L̦ U̦ M̏ êÙ UȊ IØB D̟B7J̏U /BN êÍUNJOHU̡ ONJNMÐO ONJN /̋VOIˍêÙUȊIØBMVÙOI̗US̝DIPT̤QIÈU USJ̍O LJOI Ű WË NBOH ê̋O OỊOH UÈD ê̘OH tích cực, cũng phải thừa nhận là những biến ê̖JOIBOIDIØOHNËRVÈUSÖOIOËZNBOHM˼J L̍D˽ê̔JW̙JDÈDIÖOIUIÈJU̖DI̠DYÍI̘JêÙJ LIJ M˼J MË OHV̕O H̔D D̟B OIJ̌V W˾O ê̌ ˽OI Iˍ̛OHU̙JT̤̖Oê̑OIWËQIÈUUSJ̍OČOẈOH D̟BN̘URV̔DHJB9V˾UQIÈUU̡UÖOIUS˼OHC˾U CÖOI ê̅OH U̕O U˼J ̛ N̠D ê̘ OHIJÐN US̒OH WËIJ̏OUˍ̝OHQIÉOCJ̏UYÍI̘JêBOHEJ̎OSB

OHBZUSPOHDÈDLIVW̤DêÙUȊ OHBZU̡DV̔J UI̋L̦ DÈDOHIJÐOD̠VW̌êÙUȊêÍMVÙO ê̇UDÉVI̓JW̌OHVZÐOOIÉOWËÎVRV˽D̟B UÖOIUS˼OHOËZ7̙JS˾UOIJ̌VOHIJÐOD̠V DÈD DI˾UW˾Oê̇USBêÍWËMVÙOMJÐORVBOU̙JW˾Oê̌ DˌC˽OIˌO TÉVT̃DIˌOW̌LI˽ONJOHD̟BDÈD êÙUȊUSPOHWJ̏DjMËNYÍI̘J MËNêÙUȊx êJ̌V OËZêˍ̝DDI̠OHUI̤DU̡IËNâW̔OUJÐVD̤D D̟BDÈDUIV̂UOḤQIÉODÈDIêÙUȊ WËN̙J đây hơn là phân tách đô thị, những thuật ngữ OËZ IBZ êˍ̝D EáOH ê̍ DI̐ DÈD IJ̏O Uˍ̝OH QIÉOCJ̏ULIÙOHHJBOYÍI̘J #ËJUSÖOICËZOËZOĪNMËNTÈOHU̓OỊOHHÖ êBOHêˍ̝DUSBOIMV̂OIJ̏OOBZEˍ̙JHØDê̘ QIˍˌOHQIÈQMV̂O HJÞQDIÞOHUBDáOHTVZ OHIǡW̌DÈDIUI̠DOIÖOOÎODÈDIJ̏OUˍ̝OH C˾U CÖOI ê̅OH WË QIÉO CJ̏U LIÙOH HJBOYÍ I̘JU˼JDÈDêÙUȊIJ̏OOBZå̍UÖNDÉVUS˽M̚J DIP DÈD DÉV I̓J êÉV MË OHV̕O H̔D D̟B DÈD IJ̏OUˍ̝OHOËZWËÎVRV˽D̟BOØMËHÖêÛJ I̓J DIÞOH UB USˍ̙D I̋U QI˽J YÈD ê̑OI êˍ̝D ê̇DêJ̍ND̟BDÈDIJ̏OUˍ̝OHêØ5I̋OIˍOH UÖNIJ̍VS˾UOIJ̌VOHIJÐOD̠VW̌DI̟ê̌OËZ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


DIPUI˾ZWJ̏DYÈDê̑OIê̇DêJ̍ND̟BDÈDIJ̏O Uˍ̝OHêØUIˍ̚OHQI̞UIV̘DWËPDÈJDIÞOHUB RVBOTÈUMËHÖ RVBOTÈƯD˾Qê̘OËP EJ̎OSB USPOHYÍI̘JOËPWËUI̚JLȅRVBOTÈUMËUI̚JLȅ OËP7˽M˼J UBDØUI̍OİUSBêˍ̝DN̘UT̔Mˍ̝OH M̙O DÈD LIÈJ OJ̏N HJÞQ IJ̍V êˍ̝D DÈD IJ̏O Uˍ̝OHêØ 7BTDPODFMPT 7ËṲVDIVOH M˼J EPDÈDIJ̏OUˍ̝OHOËZUIˍ̚OHêˍ̝DH̃O với những cách hiểu khác nhau nên cũng liên RVBOê̋OOIJ̌VUI̤DUJ̎OLIÈDOIBV åÉZDIÓOIMËêJ̌VDIÞOHUÙJNV̔ODI̐SBUIÙOH RVBCËJUSÖOICËZW̙JIBJQI˿OOËZ USPOHQI˿O N̘UDIÞOHUÙJT̊USÖOICËZW̌DÈDO̗M̤DUSPOH WJ̏DUÖNHJ˽JQIÈQê̍CJ̍VEJ̎OWËNÙIÖOI IØBDÈDIJ̏OUˍ̝OHQIÉOCJ̏ULIÙOHHJBOYÍ I̘J DÛO USPOH QI˿O IBJ DIÞOH UÙJ T̊ OĨD ê̋OWJ̏DêPMˍ̚OHDÈDIJ̏OUˍ̝OHêØ

1.4.1. Biểu diễn-mô hình hóa Những nghiên cứu phân tích xã hội học đầu UJÐOWËPê˿VUI̋L̦W̌DÈDIJ̏OUˍ̝OHQIÉO DÈDILIÙOHHJBOYÍI̘JêÍÉOU̙JWJ̏DSBê̚J DÈDNÙIÖOIU̖DI̠DWËQIÈUUSJ̍OêÙUȊ$ÈD NÙIÖOIOËZNÙU˽UIËOIQI̔OIˍN̘UȈ UI̔OH L̋U O̔J DÈD DÈ OIÉO W̙J NÙJ USˍ̚OH D̟BNÖOIWËU˼PSBN̘UDÈDIṲOIJÐOWËDˌ I̒DDÈDIJ̏OUˍ̝OHQIÉOCJ̏ULIÙOHHJBOYÍ I̘J$ÈDNÙIÖOIOËZêˍ̝DSBê̚J̛.̧ YV˾U QIÈUU̡L̋URV˽RVBOTÈUIJ̏OUˍ̝OHN̛S̘OH OIBOI DIØOH D̟B DÈD UIËOI QI̔ D̟B .̧ USPOH êØ $IJDBHP MË USˍ̚OH I̝Q êJ̍O IÖOI 5VZOIJÐO OHPËJMÙHJDU̖DI̠DWËQIÈUUSJ̍O DIVOH DIÞOHUBT̊UI˾ZDÈDNÙIÖOIOËZS˾U khác nhau kể cả về biểu hiện cũng như trong DÈDIEJ̎OHJ˽JOỊOHDˌDI̋ÉOU̙JT̤IÖOI UIËOI D̟B DÈD IJ̏O Uˍ̝OH QIÉO CJ̏U LIÙOH HJBOYÍ I̘J $IÞOH UB DǿOH T̊ UI˾Z DÈD NÙ IÖOIOËZêˍ̝DM̂QOÐOê̍QIÉOUÓDIDÈDêÙUȊ DÙOHOHIJ̏QWËT̤QIÈUUSJ̍OD̟BDÈDêÙUȊ ȆDIW̞D˿ODØN̘UNÙIÖOIQIÉOUÓDIN̙J

Ba mô hình đô thị .ÙIÖOIêÙUȊê˿VUJÐOWËDǿOHMËNÙIÖOI O̖J UJ̋OH OI˾U MË NÙ IÖOI WÛOH USÛO ê̕OH UÉN EP &SOFTU #VSHFTT êˍB SB WËP OỊOH ONJN åÉZ DǿOH MË NÙ IÖOI LIJ̋O DIP LIÈJ OJ̏N QIÉO DÈDI LIÙOH HJBOYÍ I̘J US̛ OÐOQI̖CJ̋OWËUS̛UIËOIUIV̂UOḤDIVOH DI̐T̤DÈDIMZHJ̣BDÈDOIØNEÉODˍW̙Jê̇D êJ̍N YÍ I̘J OIÉO LÌV LIÈD OIBV W̙J ê̇D UIáSJÐOHUSPOHLIÙOHHJBOêÙUȊ/̋VQIÉO UÓDIUIFPNÙIÖOIOËZ êÙUȊU̖DI̠DWËQIÈU triển tập trung từ trong ra ngoài, xuất phát từ UÉNMËDÈDUSVOHUÉNLJOIEPBOIUIˍˌOHN˼J LIVW̤DUÉNêJ̍N WáOHMÞQIBZDÛOH̒JMË Central Business district) LIVW̤DOËZêˍ̝DDPJ MËUSVOHUÉND̟Bê̚JT̔OHLJOIŰYÍI̘JêÙ UȊ˯LIVW̤DOËZLIÙOHDØT̤U̕OU˼JD̟BDÈD LIVEÉODˍ OIˍOHM˼JMËOˌJDˍOH̞U˼NUI̚J D̟BOỊOHOHˍ̚Jêˍ̝DH̒JMËIPCPT OỊOH OHˍ̚JLIÙOHDØOIË̛D̔ê̑OI EJDIVZ̍OU̡ UIËOIQI̔OËZTBOHUIËOIQI̔LIÈDê̍MËN WJ̏D WË D̟B N̘U WËJ OHȈ Tǡ ˯ SÖB D̟B LIV W̤DUSVOHUÉNOËZMËWáOHDIVZ̍OUJ̋Q êÉZMË OˌJIÖOIUIËOIOIJ̌VIP˼Uê̘OHLJOIEPBOI UIˍˌOHN˼JN̙JWËDÙOHOHIJ̏QOÏ DÈDLIV EÉODˍT̔OHÛQUSVOHUIFPOHV̕OH̔DUÙO HJÈPD̟BOỊOHOHˍ̚JOÎQDˍN̙Jê̋O WË cũng là nơi tập trung các hoạt động buôn CÈOC˾UI̝QQIÈQWËN˼JEÉN,IÙOHHJBO êÙUȊ̛êÉZUIˍ̚OHYV̔OHD˾QW̙JDÈDLIV OIË̖DIV̘U NÙJUSˍ̚OHLIÙOHBOUPËO9B IˌOỌBSBQIÓBOHPËJMËLIVW̤DTJOIT̔OH D̟B DÙOH OIÉO MËN WJ̏D ̖O ê̑OI ̛ DÈD OIË NÈZ I̒LIÙOHNV̔ODˍUSÞ̛WáOHDIVZ̍O UJ̋QOIˍOHM˼JNV̔OT̔OHH˿OOˌJMËNWJ̏D DÛOYBIˌOỌB̛OHPËJDáOHMËLIVW̤DEÉO Dˍ DBP D˾Q W̙J DÈD UÛB DIVOH Dˍ IṖD OIË SJÐOH D̟B HJ̙J OIË HJËV $V̔J DáOH ̛ WËOI OHPËJMËLIVW̤DOỊOHOHˍ̚JDØWJ̏DMËN̛ USVOHUÉNêJêJW̌W̌ êÉZMËLIVW̤DDØLIÙOH HJBOS̘OHM̙O MËOˌJDˍUSÞD̟BOỊOHHJBêÖOI

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


LIÙOHDØê̟UJ̌Oê̍UIVÐOIË̛LIVW̤DOIË HJËV W̙JN̘UIBZOIJ̌VUIËOIWJÐOêJMËN̛ LIVW̤DUSVOHUÉNWËUS̛W̌OIËWËPCV̖JU̔J 5SPOHNÙIÖOIOËZ T̤QIÉOCJ̏ULIÙOHHJBO YÍI̘JMËȈRV˽D̟BWJ̏DÛQUSVOHD̞DC̘DÈD IP˼U ê̘OH T˽O YV˾U DǿOH OIˍ M̤B DI̒O OˌJ ̛D̟BN̗JDÈOIÉƠN̘ULIVW̤DOI˾Uê̑OI M̤BDI̒OOËZLIÙOHEPC˽OUIÉOI̒ṲRVZ̋U ê̑OINËQI̞UIV̘DWËPLI˽ONJOHUËJDIÓOI OHV̕O H̔D jEÉO U̘Dx WË RVZ NÙ HJB êÖOI )J̏OUˍ̝OHQIÉOCJ̏UOËZEJ̎OSBH˿OOIˍṲ OIJÐOUIFPDáOHOȊQW̙JT̤QIÈUUSJ̍OD̟BêÙ UȊ N̗JN̘ULIVW̤DU˼POÐON̘ULIÙOHHJBO U̖DI̠DYÍI̘Jê̇DUIá5VZOIJÐO DǿOHQI˽J MˍVâMËLIVW̤DEBêFO jW̙JDV̘DT̔OHê̘D M̂QWËM̘OY̘OxLIÙOHUVÉOUIFPDÈDIU̖DI̠D WÛOHUSÛOê̕OHUÉNOIˍUI̋OËZ êØMËN̘U khu vực cô lập (black belt) OHBZ USPOH MÛOH LIV W̤D TJOI T̔OH D̟B DÙOH OIÉO DÈD OIË NÈZWËLIVDˍUSÞD̟BOHˍ̚JHJËV #BDRVÏWË -ÏWZ  å̋ODV̔JOỊOHONJN NÙIÖOIOËZêÍ C̑NÙIÖOID̟B0NFS)PZUUIBZUI̋ NÙIÖOI UI̠IBJOËZNÙU˽DÈDêÙUȊLIÙOHDÛOêˍ̝D T̃QY̋QUIFPTˌê̕WÛOHUSÛOê̕OHUÉNỌB NËUIFPLIVW̤DMBOU̓B#̄OHDÈDIM̂QC˽O ê̕ẸMJ̏VW̌OIË̛UIVUÎQêˍ̝DUIFPU̡OH QIÉOLIV̛UIËOIQI̔D̟B.̧WËRVBOTÈU T̤ CJ̋O UIJÐO D̟B C˽O ê̕ Ẹ MJ̏V UIFP UI̚J HJBO 0NFS)PZU N̘UOIËLJOIŰUIV̘D$ÙOH UZOIË̛MJÐOCBOHêÍDI̠OHU̓S̄OHD˾VUSÞD DˍUSÞD̟BDÈDUIËOIQI̔QI̞UIV̘DWËPT̤ CJ̋Oê̘OHD̟BHJÈUIVÐOIË WËHJÈUIVÐOIË DǿOH MVÙO UVÉO UIFP RVZ MV̂U QIÉO C̔ MBO U̓B5IFPêØ DÈDLIVW̤DDØHJÈUIVÐOIËDBP UIˍ̚OH IÖOI UIËOI U̡ DÈD LIV UIˍˌOH N˼J CÈOM̉ WNJOQIÛOH E̒DUIFPDÈDUVZ̋Oêˍ̚OH HJBPUIÙOHU̔Dê̘DBP DÈDOHV̕OOˍ̙DêJ̌V IÛB LIÙOH UIV̘D Ȉ UI̔OH LÐOI D˾Q UIPÈU

Oˍ̙D UIFPIˍ̙OHDÈDLIVW̤DDØDI˾UMˍ̝OH T̔OHDBP OIÖODIVOHU̓BE˿OU̡USVOHUÉNSB DÈDWáOHWËOIêBJ 3BDJOF $ÈDLIVW̤D DØHJÈUIVÐOIËUSVOHCÖOIUIˍ̚OHQIÈUUSJ̍O RVBOIWáOHWFODÈDLIVW̤DDØHJÈUIVÐOIË DBP DÛO DÈD LIV W̤D DØ HJÈ UIVÐ OIË UI˾Q DIJ̋NDÈDW̑USÓDÛOM˼JUSPOHLIÙOHHJBOêÙ UȊ5SPOHNÙIÖOIOËZ UÈDHJ˽DI̐ÛQUSVOH vào không gian cư trú, ta có thể thấy, hành WJ D̟B OHˍ̚J EÉO W̙J W̑ UI̋ YÍ I̘J DBP OI˾U T̊ RVZ̋U ê̑OI U̙J WJ̏D IÖOI UIËOI HJÈ UIVÐ OIËWËQIÉOC̖DÈDLIVW̤DLIÈDOIBVUSPOH LIÙOHHJBOêÙUȊ /NJN IBJOIËê̑BMâMË$IBVODZ)BSSJTWË &EXBSE6MMNBOêÍêˍBSBLJ̍VNÙIÖOIUI̠ CB êˍ̝DH̒JMËNÙIÖOIêBI˼UOIÉOUSPOHU̖ DI̠DMÍOIUI̖1IÉOUÓDID̟BIBJUÈDHJ˽OËZ DIPUI˾ZS̄OHŐVOIˍDÈDUIËOIQI̔UIˍ̚OH EVZUSÖDÈDIU̖DI̠DCBOê˿VW̙JNÙIÖOIN̘U I˼UOIÉOoN̘UWáOHMÜJEVZOI˾U D˽OH OIË HB OIËNÈZ WW UIFPêÞOHOỊOHHÖêˍ̝D NÙU˽̛IBJNÙIÖOIêÍUSÖOICËZ̛USÐO UIÖ USPOH RVÈ USÖOI QIÈU USJ̍O OIJ̌V LIV W̤D I˼UOIÉON̙JDØUI̍IÖOIUIËOI WËDǿOHT̊ RVZ̋Uê̑OIê̋ODÈDIUI̠DU̖DI̠DLIÙOHHJBO ̛WáOHMÉOD̂OYPBZRVBOII˼UOIÉOêØå̔J W̙JIBJUÈDHJ˽OËZ T̤IÖOIUIËOID̟BDÈDLIV W̤DI˼UOIÉON̙JMËL̋URV˽D̟BYVIˍ̙OHÛQ I̝Q DÈD IP˼U ê̘OH DáOH MP˼J WËP N̘U LIV W̤D IṖD YV Iˍ̙OH N̘U T̔ DÈD IP˼U ê̘OH LIÈDṲềZSBYBUSVOHUÉN IṖDU̡OỊOH SËOH CV̘D W̌ LIÙOH HJBO ê̔J W̙J WJ̏D QIÈU USJ̍ON̘UT̔IP˼Uê̘OH OIˍŴOU˽Jêˍ̚OH T̃U YÉZE̤OHLIPCÍJ IṖDU̡DÈDê̇DêJ̍N NÙJ USˍ̚OH W̔O RVZ̋U ê̑OI U̙J M̤B DI̒O W̌ OIË̛D̟BOỊOHOHˍ̚JDØUIVOÎQDBP$ÈD Z̋VU̔OËZL̋UI̝QM˼JMËNIÖOIUIËOIOÐOD˾V USÞDêÙUȊêBI˼UOIÉO 3BDJOF op. cit. 

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


Ba mô 2 hình S Sơ đồ / Ba mô c uhình trúc cấu ô thtrúc c ađô M thị của Mỹ

Nguồn : Ngu http://fr.slideshare.net/ecumene/5-urban-models n : http://fr.slideshare.net/ecumene/5-urban-models

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Phân tích theo hệ giai thừa #BNÙIÖOIHJ̙JUIJ̏V̛USÐODØT̤LIÈDCJ̏U S˾UM̙OD˽W̌U̖DI̠DLIÙOHHJBOYÍI̘J WÛOH USÛO ê̕OH UÉN MBO U̓B IṖD êB D̤DêB I˼U OIÉO WËW̌DˌDI̋ŴOIËOIṲUIÉOD̟BN̗J NÙIÖOI4̤LIÈDCJ̏UHJ̣BDÈDNÙIÖOIOËZ êˍ̝DMâHJ˽JU̡WJ̏DUÈDHJ˽D̟BN̗JNÙIÖOI UIV̘D W̌ N̘U MǡOI W̤D OHIJÐO D̠V SJÐOH WË EPŴZ I̒LIÙOHT̢E̞OHDáOHN̘UQIˍˌOH QIÈQOHIJÐOD̠V DǿOHOIˍLIÙOHRVBOTÈU DáOHDÈDZ̋VU̔HJ̔OHOIBV DÈOIÉO OIË̛ IP˼Uê̘OH ê̇DêJ̍NŴUMâUI̤DUI̍ 5VZŴZ LIÙOH QI˽J WÖ UI̋ NË DÈD LIÈD CJ̏U OËZ M˼J không tương thích với nhau, và thực tế ta có UI̍DPJCBMP˼JIÖOID˾VUSÞDLIÙOHHJBOOËZMË OỊOHUIËOIQI˿Oê̘DM̂QOIˍOHDáOHU˼P OÐOD˾VUSÞDLJOIŰYÍI̘JU̖OHUI̍D̟BN̘U êÙUȊ $JDFSJ  åÉZDIÓOIMËL̋URV˽QIÉOUÓDIUIFPȈHJBJ UI̡Bêˍ̝DêˍBSBWËPHJ̣BOỊOHONJN ,IJUI̤DIJ̏OQIÉOUÓDIQIˍˌOHTBJ<>U̡TÈV CJ̋O UI̔OH LÐ HJÈP E̞D OHǏ OHIJ̏Q UJ̌O UIVÐOIË LI˽ONJOHTJOIDPO WJ̏DMËND̟BQI̞ Ọ MP˼JOIË̛WËOHV̕OH̔DEÉOU̘D IBJOIË YÍI̘JI̒DêÙUȊMË#FMMWË4IFWLZ êˍB SBOÎOê̑OIS̄OHN̔JMJÐOȈHJ̣BDÈDCJ̋O OËZ DØ UI̍ êˍ̝D HJ˽J UIÓDI USÐO CB QIˍˌOH EJ̏OM̙O ê̘DM̂QW̙JOIBVUSÖOIê̘LJOIŰ W̑

UI̋HJBêÖOIWËOHV̕OH̔DEÉOU̘D5̡OÎO ê̑OI OËZ IBJ UÈD HJ˽ "OEFSTPO WË &HFMBOE  UJ̋Q U̞D QIÉO UÓDI T̤ QIÉO C̔ UIFP LIÙOHHJBOD̟BCBQIˍˌOHEJ̏OOËZ̛C̔O UIËOI QI̔ D̟B .̧ ê̍ U̡ êØ DI̠OH U̓ S̄OH USÖOIê̘LJOIŰCJ̋OUIJÐOLIÈDOIBVDI̟Z̋V UIFPU̡OHLIVW̤D WËW̑UI̋HJBêÖOI WËW̑USÓ HJBêÖOIUSPOHWÛOHê̚J êˍ̝DU̖DI̠DUIFP WÛOHUSÛOê̕OHUÉN USPOHLIJêØOHV̕OH̔D EÉO U̘D M˼J êÈOI E˾V DÈD LIÙOH HJBO UÈDI C˼DI ̛ N̘U T̔ LIV W̤D D̟B êÙ UȊ #B IÖOI UIÈJ U̖ DI̠D LIÙOH HJBO OËZ Y̋Q DI̕OH MÐO OIBV WË U˼P SB LIÙOH HJBO êÙ UȊ5̡ êØ UB IJ̍V êˍ̝D OỊOH Z̋V U̔ LIJ̋O DIP DÈD NÙ IÖOIêÍUSÖOICËZ̛USÐOUS̛OÐOLIÙOHUˍˌOH UIÓDI WË̛QI˿OTBV DIÞOHUBDǿOHT̊UI˾Z OỊOHLIØLINJOUSPOHWJ̏DêPMˍ̚OHDÈDIJ̏O Uˍ̝OH C˾U CÖOI ê̅OH W̌ LIÙOH HJBOYÍ I̘J /̋VOIˍOIJ̌VZ̋VU̔USPOHêØDØN̘UT̔ Z̋VU̔ê̘DM̂QW̙JDÈDZ̋VU̔LIÈDDáOHDØ tác động quyết định (nhưng phân tích giai thừa không cung cấp cho chúng ta thông tin W̌ N̠D ê̘ UÈD ê̘OH D̟B DÈD Z̋V U̔ êØ U̙J WJ̏DQIÉOC̔W̌ṄULIÙOHHJBOD̟BDÈDDÈ OIÉOWËDÈDI̘HJBêÖOI UIÖWJ̏DM̂QC˽Oê̕ DÈDIJ̏OUˍ̝OHC˾UCÖOIê̅OHDØUI̍LIÈDW̙J L̋URV˽DØêˍ̝DLIJDIÞOHUBDI̐ÛQUSVOH SJÐOH WËP N̘U LIÓB D˼OI OËZ IBZ LIÓB D˼OI LIÈD

<>1IˍˌOHQIÈQQIÉOUÓDIUPÈOI̒DHJÞQSÞUSBN̘UT̔CJ̋ODˌC˽OWËê̘DM̂QU̡ÛQI̝QDÈDRVBOȈD̟BOIJ̌VCJ̋O

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C;

S3

ThĂ nh phần táşż xĂŁ háť&#x2122;it xĂŁ h i c a m t Ă´ th / ThĂ nh phcẼu o ctrĂşc n ctấo u tcẼu u trĂşc kinh a ckinh cᝧa máť&#x2122;t Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; TT.Kinh doanh 

Lo i h   gia  Ïnh 

Không gian xã h i 

Ngu n g c  dân t c 

M c thu  nh p 

Không gian  v t th  

Nguáť&#x201C;n: Mansuy vĂ Marpsat (1991).

Ngu n : Mansuy et Marpsat (1991). Tᝍ Chicago Ä&#x2018;áşżn Los Angeles RVBOIĚ?QIĚ&#x17E;UIVĚ&#x2DC;DRVBMËźJDĚ&#x;BDĂ&#x2C6;DWĂĄOHHJĚ&#x2122;J IËźO ĂŞĚ&#x2018;B Mâ WĂ&#x2039; DË? EĂ&#x2030;O USPOH NĚ&#x2014;J WĂĄOH USPOH $Ă&#x2C6;DNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIĚ&#x203A;USĂ?OĂŞË?Ě?DMĚ&#x201A;QLIJOHIJĂ?ODĚ V LIJUIVĚ&#x201A;UOHĚŁQIĂ&#x2030;OUĂ&#x2C6;DIMËźJNBOHOĚ&#x2DC;JIĂ&#x2039;NWĚ&#x152; DĂ&#x2C6;DUIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D;jDĂ&#x2122;OHOHIJĚ?Qx5IFPĂŞĂ&#x2DC; Ě&#x203A;DĂ&#x2C6;D LIĂ&#x2122;OHHJBO DIĚ?UĂ&#x2013;OIUSËźOHUË˝ONĂ&#x2C6;U UIĚ&#x201A;NDIĂ&#x201C; Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; hᝯu cĆĄ, cĂĄc thĂ nh phần cẼu tấo khĂĄc SĚ&#x161;JSËźDDĚ&#x;BNËźOHMË?Ě&#x2122;JĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; NĂ&#x2039;CJĚ?VIJĚ?ODĚ&#x;B OIBVWĚ&#x152;QIË?Ë&#x152;OHEJĚ?OYĂ?IĚ&#x2DC;JMËźJĂŞBTĚ&#x201D;LĚ&#x2039;UOĚ&#x201D;J OĂ&#x2DC;MĂ&#x2039;T̤UIJĚ&#x2039;VWĚ&#x192;OHUĂ&#x201C;OIMJĚ&#x152;ONËźDIWĂ&#x2039;DIĚ&#x2022;OH WĚ&#x2122;J OIBV WĚ&#x152; DIĚ D OÇ&#x160;OH5IĚ&#x2039; OIË?OH DĂ&#x2C6;D ĂŞĂ&#x2122; lẼn váť váş­t lĂ˝ tháťąc tháť&#x192; giᝯa cĂĄc khu váťąc khĂĄc UIĚ&#x2018;IĚ&#x201A;VDĂ&#x2122;OHOHIJĚ?QMËźJDĂ&#x2DC;T̤LIĂ&#x2C6;DCJĚ?UDÇ&#x160;O OIBVUSPOHĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; DÇżOHOIË?UĂ&#x201C;OILĚ&#x2039;UOĚ&#x201D;JSËžU CË˝OUIFPDĂ&#x2C6;JOIĂ&#x2013;ODĚ&#x;BNĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;OIĂ&#x2039;RVBOTĂ&#x2C6;U yáşżu giᝯa cĂĄc khu váťąc váť&#x203A;i nhau (hấn cháşż trao háť&#x2021; quả lĂ  thuáş­t ngᝯ phân tĂĄch cĂł xu hĆ°áť&#x203A;ng ĂŞĚ&#x2013;J HJĚŁB DĂ&#x2C6;D NË˝OI ĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018; CĚ&#x2018; UĂ&#x2C6;DI SĚ&#x161;J UIVĚ&#x201A;U EËżO UIBZ UIĚ&#x2039; UIVĚ&#x201A;U OHĚŁ QIĂ&#x2030;O DĂ&#x2C6;DI ĂŞĚ? UIĚ? OHĚŁOĂ&#x2039;ZDÇżOHNBOHOĚ&#x2DC;JIĂ&#x2039;NYĂ?IĚ&#x2DC;J Ă&#x2C6;NDIĚ? IJĚ?OĂŞĚ&#x2021;DUSË?OHDĚ&#x;BDĂ&#x2C6;DIJĚ?OUË?Ě?OHCËžUCĂ&#x2013;OI ĂŞĚ&#x2039;O YV IË?Ě&#x2122;OH UIV NĂ&#x2013;OI MËźJ LĚ? DË˝ WĚ&#x152; YĂ? IĚ&#x2DC;J ĂŞĚ&#x2026;OHWĚ&#x152;LIĂ&#x2122;OHHJBOYĂ?IĚ&#x2DC;J5IVĚ&#x201A;UOHĚŁQIĂ&#x2030;O WÇ&#x160;OIĂ&#x2DC;B DIĂ&#x201C;OIUSĚ&#x2018;WĂ&#x2039;IPĚ&#x2021;DCË˝OTĚ&#x192;DDĚ&#x;BUĚĄOH DĂ&#x2C6;DIDIĚ&#x;ZĚ&#x2039;VDIĚ?UĂ&#x2013;OIUSËźOHDĂ&#x2C6;DIMZUSPOHNĚ&#x201D;J

[ ] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


N˽OI êÙ UȊ C̑ UÈDI S̚J W̙J DÈD N˽OI LIÈD /BWF[#PVDIBOJOF  å̔J W̙J OIJ̌V UÈD HJ˽ T̤ ŴO ê̘OH D̟B DÈD êÙUȊIJ̏OOBZêBOHMËNUIBZê̖JTÉVT̃DU̖ DI̠DLIÙOHHJBOYÍI̘JD̟BDÈDêÙUȊUIFP LJ̍V'PSE USPOHêØ êÙUȊêJ̍OIÖOIOHËZOBZ D̟B .̧ LIÙOH QI˽J MË UIËOI QI̔ $IJDBHP ỌBNËUIBZUI̋WËPêØMË-PT"OHFMFT 4PKB  N̛S̘OHDÈDWáOHWËOIêBJêÙUȊMBO U̓B OIJ̌V IˌO MË UIFP LJ̍V WÛOH USÛO ê̕OH UÉN .BOHJO DIVZÐOCJ̏UWËê̠UHÍZ HJ̣BDÈDLIÙOHHJBOLIÈDOIBV %FBS  ÛQUSVOHUIFPD̤DW̌YÍI̘JWËLIÙOHHJBO YÍI̘J̓ 4BTTFO UˍOIÉOIØBDÈDLIÙOH S

Sơ đồ Tr

/ T

4

Chicago

HJBODÙOHD̘OH YV˾UIJ̏OSBOIHJ̙JN̙JHJ̣B DÈDLIVW̤D %BWJT $ÈDIJ̏OUˍ̝OHOËZ ÉOUBU̙JWJ̏DQI˽JUˍˌOHê̔JIØBHJÈUS̑D̟B DÈDNÙIÖOICJ̍VEJ̎O$ÈDNÙIÖOIOËZOIÖO DIVOHẂOêˍ̝DYÉZE̤OHUSPOHOỊOHC̔J D˽OIê̇DUIáWËê̍êÈQ̠OHN̘UT̔OỊOH W˾Oê̌ê̇DCJ̏U LIÙOHNBOHUÓOICBPRVÈU /IÖODIVOH LJ̍VNÙIÖOIOËZẂOỊVE̞OH USPOHWJ̏DMËNTÈOHU̓OỊOHOÎOê̑OIW̌ DÈDUJ̋OUSÖOILIÙOHHJBOYÍI̘JêBOHEJ̎OSB ̛N̘UT̔êÙUȊ ̛N̘UWËJUI̚JêJ̍NOËPêØ UVZOIJÐO U˿N˽OIIˍ̛OHD̟BDÈDNÙIÖOI êØLIÙOHNBOHUÓOICBPRVÈUD˽W̌LIÙOH HJBOWËUI̚JHJBO

n Los Angeles

Từ Chicago đến Los Angeles T khi ...

c nh ng n m 70 Khu c trú c a ng i giàu «ghettos de riches»

Ngo i thành

Khu ng i nghèo « ghettos de pauvres » » Khu ph nguy hi m

Biên gi i c

Biên gi i m i và nh ng gi i h n

Ngu n : Jacquier (2007). Nguồn: Jacquier (2007).

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


1.4.2. Đo lường-lý giải $ÈD NÙ IÖOI CJ̍V EJ̎O HJÞQ MËN YV˾U IJ̏O DÈDIJ̏OUˍ̝OHC˾UCÖOIê̅OHW̌LIÙOHHJBO YÍI̘JWËDǿOHêˍBH̝JâW̌OỊOHUJ̋OUSÖOI ÉOU̙JT̤YV˾UIJ̏OD̟BDÈDIJ̏OUˍ̝OHêØ 5VZ OIJÐO LJ̍V NÙ IÖOI OËZ LIÙOH HJÞQ UB UI˾Zêˍ̝DN̠Dê̘D̟BDÈDIJ̏OUˍ̝OHêØMË ê̋OêÉVå̍US˽M̚JDÉVI̓JOËZ OIJ̌VUÈDHJ˽ êÍOHIJÐOD̠Vê̍UÖNSBêˍ̝DN̘UDÙOHD̞ êP Mˍ̚OH5SPOH QI˿O OËZ DIÞOH UÙJ T̊ ÛQ USVOHHJ̙JUIJ̏VW̌O̗M̤DD̟BDÈDOIËOHIJÐO D̠VUSPOHêPMˍ̚OHDÈDIJ̏OUˍ̝OHC˾UCÖOI ê̅OHW̌LIÙOHHJBOYÍI̘J5BT̊UI˾ZMËW˾O ê̌êPMˍ̚OHMËNO˽ZTJOIDÈDW˾Oê̌W̌CJ̍V EJ̎ODÈDIJ̏OUˍ̝OHOËZ DÈDMâEPUIÖIPËO UPËOHJ̔OHOIBVê̇DUÓOIêBDIJ̌VWËêBHJBJ UI̡BLIJ̋OUBLIÙOHUI̍ÈQE̞OHêˍ̝DN̘U UIˍ̙DêPEVZOI˾U5Sˍ̙DI̋U USPOHQI˿OOËZ UB T̊ DáOH Uˍ EVZ W̌ DÈD Z̋V U̔ UJÐO RVZ̋U D˿ODØê̍êPMˍ̚OH4BVêØ UÙJT̊HJ̙JUIJ̏V N̘UT̔DÈDDI̐T̔UIˍ̚OHEáOHê̍êÈOIHJÈ IJ̏OUˍ̝OHQIÉODÈDI$V̔JDáOH UBT̊YFN YÏULI˽ONJOHDØUI̍IBZLIÙOHUI̍êPMˍ̚OH êˍ̝DIJ̏OUˍ̝OHQIÉOUÈDI Các yếu tố tiên quyết cho đo lường 5Sˍ̙DLIJUI̤DIJ̏OWJ̏DêPMˍ̚OHIJ̏OUˍ̝OH QIÉODÈDI D˿OQI˽Jê̇UIBJDÉVI̓JUBNV̔O RVBO TÈU IJ̏O Uˍ̝OH OËZ USÐO QIˍˌOH EJ̏O OËPWËWJ̏DêPMˍ̚OHT̊êˍ̝DUI̤DIJ̏OUIFP UIBOHê̘OËP /IˍêÍOØJ̛USÐO DØOIJ̌VZ̋VU̔DØUÈDê̘OH RVZ̋Uê̑OIU̙JDÈDIJ̏OUˍ̝OHQIÉOCJ̏ULIÙOH HJBOYÍI̘J$I̅OHI˼O WJ̏DEÉODˍQIÉOC̔ DˍUSÞUIFPOHV̕OH̔DjEÉOU̘DxDØUI̍DIP SBN̘UD˾VUSÞDLIÙOHHJBOLIÈDW̙JWJ̏DQIÉO C̔UIFPW̑UI̋HJBêÖOI%PŴZ WJ̏DêPMˍ̚OH IJ̏O Uˍ̝OH QIÉO DÈDI UIFP OHV̕O H̔D EÉO

U̘DDØUI̍T̊DIPSBDÈDL̋URV˽LIÈDW̙JêP Mˍ̚OHIJ̏OUˍ̝OHQIÉODÈDIW̌YÍI̘JOIÉO LÌV I̒D5VZ OIJÐO DÈD QIˍˌOH EJ̏O LIÈD OIBVD̟BIJ̏OUˍ̝OHQIÉODÈDILIÙOHOI˾U UIJ̋UQI˽Jê̘DM̂QW̙JOIBV5I̤DŰ êÙJLIJ UBDØUI̍YÉZE̤OHêˍ̝DN̘UDI̐T̔U̖OHI̝Q HJÞQêPMˍ̚OHU˾UD˽DÈDQIˍˌOHEJ̏ODØMJÐO Ȉ RVB M˼J W̙J OIBV IṖD UÓOI UPÈO N̠D ê̘ QIÉODÈDIE̤BUSÐOQIˍˌOHEJ̏ODØN̠Dê̘ L̋UO̔JN˼OIOI˾UW̙JDÈDQIˍˌOHEJ̏ODÛO M˼J$I̅OHI˼O ̛1IÈQ WJ̏DDØUIVOÎQUI˾Q IˌON̠DUIVOÎQCÖOIRVÉODØW̉DØ MJÐORVBOOIJ̌VU̙JN̘UT̔ê̇DêJ̍NLIÈD OIˍ vị thế là người nhập cư, vị trí trên thị trường MBP ê̘OH WJ̏D MËN IṖD UÎN DIÓ MË MP˼J I̘ HJBêÖOI WÖŴZ êÙJLIJDÈDUIËOIQI̔QI˽JT̢ E̞OHDÈDDIÓOITÈDIM̤BDI̒OLIVW̤Dê̍UI̤D IJ̏ODÈDDIˍˌOHUSÖOIIËOIê̘OHUSÐODˌT̛ EVZOI˾UN̘UZ̋VU̔MËUIVOÎQ Lựa chọn thang độ đo lường cũng không phải MËLIÙOHDØUÈDê̘OH.̘UṄU QI˽J˾Oê̑OI DÈD HJ̙J I˼O LIÙOH HJBO USPOH êØ UB NV̔O êP Mˍ̚OH LIV QI̔ UIËOI QI̔ LIV EÉO Dˍ U̐OI LIV W̤D RV̔D HJB WË ṄU LIÈD QI˽J YÈDê̑OIN̠Dê̘TÈUOI˾UW̙JUI̤DŰ OIË DNJO I̘ LI̔J OIË RVBO Ȉ IËOH YØN LIV QI̔ QIˍ̚OH WW $ÈD M̤B DI̒O OËZ LIÙOH MJÐO RVBOê̋OĻUIV̂UUI̔OHLÐ WËOHBZU̡ê˿V D˿O QI˽J DØ DÈJ OIÖO NBOH UÓOI YÍ I̘J I̒D /Iˍ&1SÏUFDFJMMF êÍOÎOê̑OI êJ̌V OËZLIJ̋ODIÞOHUBQI˽JRVZ̋Uê̑OIW̌jÛQ I̝QNËDIÞOHUBDIPS̄OHMËU˼PSBIṖDQI˽J U˼PSBjYÍI̘Jx WËU̡êØNËDÈDIJ̏OUˍ̝OH QIÉO CJ̏U LIÙOH HJBOYÍ I̘J DØ UI̍ QIÈ W̜ UÓOIL̋UEÓOIUSPOHYÍI̘Jx5I̋OIˍOH DÈDM̤B chọn này tất nhiên cũng quyết định tới kết RV˽UIVêˍ̝D

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


$I̅OHI˼O LIJOHIJÐOD̠VIJ̏OUˍ̝OHQIÉO DÈDI USPOH D̘OH ê̕OH Dˍ EÉO OÎQ Dˍ ̛ 1IÈQ .JSOB4Bö êÍDI̐SBS̄OHUIBOH ê̘RVBOTÈUU̖OHUI̍DËOHHJ˽N IJ̏OUˍ̝OH OËZEJ̎OSB̛N̠Dê̘DËOHOÏ/̋VDI̐HJ̙J I˼OUSPOHQI˼NWJUI̟êÙ1BSJT UBUI˾ZN̠D ê̘QIÉODÈDIT̊OI̓êJŐVUÓOIUIÐNWËOI êBJUSPOHDáOH WËT̊OI̓ỌBŐVUÓOIUPËO C̘WáOHWËOIêBJOHPËJDáOH WËWÙDáOHOI̓ ŐVUIBOHê̘RVBOTÈUMËUPËOC̘WáOHUI̟êÙ ·MFEF'SBODF$ÉVI̓Jê̇USB̛êÉZMË̛LIÙOH HJBOOËP ̛UIBOHê̘RVBOTÈUOËPUBDØUI̍ êÈOIHJÈN̘UN̠Dê̘QIÉOC̔DˍEÉOOÎQ DˍOËPêØMËLIÙOHê̕OHê̌VN̘UDÈDIjC˾U CÖOIUIˍ̚OHx êJ̌VOËZÉOê̋OWJ̏DQI˽JUÖN DÉVUS˽M̚JDIPDÈDDÉVI̓JLIÈDDØMJÐORVBO êØ MË êÉV MË Mâ EP WË MÙHJD D̟B WJ̏D OHˍ̚J OÎQDˍjQI˽Jxêˍ̝DQIÉOC̔ê̕OHê̌VUSÐO DÈDWáOHMÍOIUI̖ 8BDITCFSHFS  å̘TÈUD̟BQIÉOUÓDIDǿOHDØ˽OIIˍ̛OHU̙J D˽NOÎOWËRVBOOJ̏NW̌UÖOIUS˼OHQIÉO DÈDIåˍ̝DRVBOTÈUUSPOHQI˼NWJCÈOLÓOI IËOHYØNMÈOHHJ̌OHMÉOD̂O USPOHLIP˽OH I̘ ŌN H˿O OIBV OIˍ USPOH OHIJÐO D̠V D̟B .BVSJO  IJ̏O Uˍ̝OH QIÉO DÈDI W̌ YÍ I̘J OHǏ OHIJ̏Q EJ̎O SB ̛ N̠D ê̘M̙OIˌOTPW̙JL̋URV˽RVBOTÈUDÈDLIV W̤DDØRVZNÙM̙OIˌO DI̅OHI˼OLIVW̤D ÛQUSVOHêˍ̝DêÈOIHJÈUIFPẸMJ̏VUI̔OH LÐ *3*4 LIP˽OH  OHˍ̚J <>, như trong OHIJÐOD̠VD̟B1SÏUFDFJMMF /IˍŴZLIJ ˍVUJÐOM̤BDI̒ON̘UUIBOHê̘RVBOTÈUOI˾U định nào đó, tất nhiên không phải là ưu tiên UIFPT̛UIÓDINËDÛOUáZUIV̘DWËPOỊOH ZÐVD˿VOHIJÐOD̠V UIÖê̌VÉOê̋ON̘UL̋U RV˽ WË N̘U DÈJ OIÖO ê̇D UIá W̌ IJ̏O Uˍ̝OH

QIÉO DÈDI IṖD QIÉO UÈDI YÍ I̘J $I̅OH I˼O M̤B DI̒O RVBO TÈU ̛ D˾Q ê̘ N̘U LIV W̤DMÈOHHJ̌OHÏQêÛJI̓JUBQI˽JRVBOTÈU WËQIÉOUÓDIUIËOIQI˿OYÍI̘JUSPOHDÈDUÛB OIËDIVOHDˍ9ÏUW̌ṄUYÍI̘J DÈDêˌOW̑ OËZDØN̠Dê̘ê̕OHOI˾UDBPIˌOTPW̙JRVZ NÙLIVQI̔OˌJDØDÈDUÛBOIËDIVOHDˍêØ /IˍOHê̍RVBOTÈUêˍ̝DDØIJ̏OUˍ̝OHQIÉO DÈDIYÍI̘JIBZLIÙOH D˿OQI˽Jê̇USBN̘U T̔ Mˍ̝OH M̙O HJ˽ UIVZ̋U W̌ OHVZÐO OIÉO WË ȈRV˽D̟BN̠Dê̘ê̕OHOI˾UDBPW̌ṄUYÍ I̘JUSPOHDÈDUÛBOIËDIVOHDˍêÉZDØQI˽JMË CJ̍VIJ̏OD̟BUÖOIUS˼OHC̑DÈDIMZIBZṲê̘OH DÈDIMZD̟BN̘UT̔U˿OHM̙QIṖDOIØNDˍ EÉO -J̏VêJ̌VêØDØD˽OUS̛T̤UˍˌOHUÈDHJ̣B DÈDOIØNYÍI̘J -J̏VêJ̌VêØDØ˽OIIˍ̛OH U̙JDˌI̘JUJ̋QD̂OD̟BN̗JOHˍ̚JU̙JDÈDMP˼J IËOH IØB ȆDI W̞ êˍ̝D DVOH D˾Q $I̡OH êØDÉVI̓JLIÙOHUI̍DØDÉVUS˽M̚JŐVDI̐ UI̤DIJ̏ODÈDQIÉOUÓDIUI̔OHLÐ EPêØD˿O QI˽JT̢E̞OHHØDOIÖOW̌YÍI̘JI̒D.̠Dê̘ UJOIWËTÈUW̙JUI̤DŰUSPOHRVBOTÈUDǿOHDØ UI̍UIBZê̖JRVZNÙWËIṖDT̤QIÉOC̖DÈD DIˍˌOHUSÖOIDIÓOITÈDID̟BOIËOˍ̙DUSPOH WJ̏DYØBC̓IJ̏OUˍ̝OHQIÉODÈDIYÍI̘J,IJ ÈQE̞OHDIÓOITÈDIU̖DI̠DêÙUȊUIFPIÖOI Mˍ̙JU˼J"NJFOT U̠DMËQIÉODIJBEJ̏OUÓDID̟B UIËOIQI̔UIËOIDÈDIÖOIÙWVÙOHEJ̏OUÓDI YN DÈDDIVZÐOHJBW̌DIÓOITÈDIêÙ UȊN̙JD̟B1IÈQêÍMËNYV˾UIJ̏ON̘UIÖOI UIÈJU̖DI̠Dê̑BMâN̙JD̟BOHIÒPêØJ U̡êØ êÛJI̓JQI˽JHJ˽NSÜS̏UQI˼NWJCÈOLÓOIÈQ E̞OHD̟BDÈDDIÓOITÈDIˍVUJÐOUSPOHHJ˽N OHIÒPDIPDÈDLIVW̤DDØMJÐORVBOWËÛQ USVOHDIPN̘UT̔LIVW̤DOI˾Uê̑OIDØYV˾U IJ̏ODÈDIJ̏OUˍ̝OHOHIÒPN̙J

<>*3*4MËDÈDLIVW̤DDØLIP˽OHEÉOåÉZMËDÈDIQIÉODIJBMÍOIUI̖NË7J̏OUI̔OHL̋WËOHIJÐOD̠VLJOIŰRV̔D HJB*/4&&T̢E̞OHê̍UI̤DIJ̏Oê̝UU̖OHêJ̌VUSBONJN

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


hoấch lĆ°áť&#x203A;isĂĄch vĂ chĂ­nh Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; tấi Amiens Bản 4 hoQuy B n Ä&#x2018;áť&#x201C;/ Quy i hĂŹnh vĂ  chĂ­nh ch theo hĂŹnhtheo l i Amiens Ă´ th tsĂĄch

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Ghi chĂş: nhᝯng Ä&#x2018;iáť&#x192;m mĂ u vĂ ng (1) xĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh nhᝯng khu váťąc táş­p trung Ä&#x2018;Ă´ng ngĆ°áť?i nghèo. Ghihttp://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/reforme-geographique-prioritaire-130729-bd-2.pdf. chĂş : nh ng i m mĂ u vĂ ng (1) xĂĄc nh nh ng khu v c t p trung Nguáť&#x201C;n:

ông ng i nghèo Ngu n : http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/reforme-geographique-prioritaire-130729-bd-2.pdf

CĂĄc cháť&#x2030; sáť&#x2018; 4BV LIJ ĂŞĂ? M̤B DIĚ&#x2019;O QIËźN WJ WĂ&#x2039; UIBOH ĂŞĚ&#x2DC; QIĂ&#x2030;OUĂ&#x201C;DI DËżOQIË˝JYĂ&#x2030;ZE̤OHDĂ&#x2C6;DDIĚ?TĚ&#x201D;UIĚ&#x201D;OH LĂ? QIĂĄ IĚ?Q ĂŞĚ? DĂ&#x2DC; UIĚ? RVBO TĂ&#x2C6;U ĂŞË?Ě?D IJĚ?O UË?Ě?OH QIĂ&#x2030;O DĂ&#x2C6;DI IPĚ&#x2021;D QIĂ&#x2030;O UĂ&#x2C6;DI WĚ&#x152; NĚ&#x2021;U LIĂ&#x2122;OHHJBOĚ&#x203A;QIËźNWJLIVW̤DĂŞĂ?M̤BDIĚ&#x2019;OËŻ Ä&#x2018;ây, nhĂ nghiĂŞn cᝊu cĂł nhiáť u phĆ°ĆĄng ĂĄn láťąa DIĚ&#x2019;O$IĚ&#x2026;OHIËźODĂ&#x2DC;UIĚ?E̤BUIFPOHIJĂ?ODĚ V DĚ&#x;B.BTTFZWĂ&#x2039;%FOUPO ĂŞĚ?T̢EĚ&#x17E;OHOÇ&#x160;N MPËźJ DIĚ? TĚ&#x201D; ĂŞP MË?Ě&#x161;OH IJĚ?O UË?Ě?OH QIĂ&#x2030;O DĂ&#x2C6;DI WĚ&#x152; LIĂ&#x2122;OH HJBO DIĚ? TĚ&#x201D; CĂ&#x2013;OI ĂŞĚ&#x2026;OH(evenness), DIĚ? TĚ&#x201D; UJĚ&#x2039;Q YĂ&#x17E;D (exposure) DIĚ? TĚ&#x201D; UĚ&#x201A;Q USVOH DPODFOUSBUJPO DIĚ?TĚ&#x201D;UĚ&#x201A;QIĚ?QUIĂ&#x2039;OIOIĂ&#x2DC;N váť khĂ´ng gian (clustering)WĂ&#x2039;DIĚ?TĚ&#x201D;USVOHUĂ&#x2030;N hĂła (centralization) 5IĚ&#x2039; OIË?OH NĚ&#x2021;D EĂĄ DIĚ? UIĚ?IJĚ?ONĚ&#x2DC;UQIËżODĂ&#x2C6;DLIĂ&#x201C;BDËźOILIĂ&#x2C6;DOIBV DĚ&#x;B IJĚ?O UË?Ě?OH QIĂ&#x2030;O DĂ&#x2C6;DI DĂ&#x2C6;D DIĚ? TĚ&#x201D; OĂ&#x2039;Z DÇżOHQIË˝OĂ&#x2C6;OINĚ&#x2DC;UDĂ&#x2C6;JOIĂ&#x2013;O IPĚ&#x2021;DIJĚ?OIJĚ?O

IPĚ&#x2021;DOHËżNĚ&#x20AC;O WĚ&#x152;CË˝ODIËžUDĚ&#x;BIJĚ?OUË?Ě?OH QIĂ&#x2030;ODĂ&#x2C6;DI WĚ&#x152;UJĚ&#x2039;OUSĂ&#x2013;OIEĚ OUĚ&#x2122;JYVËžUIJĚ?OIJĚ?O UË?Ě?OHOĂ&#x2039;ZWĂ&#x2039;UIĚ&#x201A;NDIĂ&#x201C;DË˝WĚ&#x152;OIĚŁOHIĚ?RVË˝ NĂ&#x2039;OĂ&#x2DC;HĂ&#x2030;ZSBĂĽĂ&#x2030;ZDIĂ&#x201C;OIMĂ&#x2039;OĚ&#x2DC;JEVOHDIĂ&#x17E;OH UĂ&#x2122;JNVĚ&#x201D;OOIĚ&#x192;DUĚ&#x2122;JĚ&#x203A;ĂŞĂ&#x2030;ZUIĂ&#x2122;OHRVBWJĚ?DHJĚ&#x2122;J UIJĚ?VDĚ&#x17E;UIĚ?NĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;DĂ&#x2C6;DDIĚ?TĚ&#x201D; DĂ&#x2C6;DDIĚ?TĚ&#x201D;ĂŞĂ&#x2DC; ĂŞĂ?ĂŞË?Ě?DT̢EĚ&#x17E;OHOIË?UIĚ&#x2039;OĂ&#x2039;PWĂ&#x2039;OIĚŁOHUSBOI MVĚ&#x201A;OYPBZRVBOIWJĚ?DĂ&#x2C6;QEĚ&#x17E;OHDĂ&#x2C6;DDIĚ?TĚ&#x201D;ĂŞĂ&#x2DC; 5SPOHTĚ&#x201D;OÇ&#x160;NMPËźJDIĚ?TĚ&#x201D;USĂ?O DIĚ?TĚ&#x201D;CĂ&#x2013;OIĂŞĚ&#x2026;OH MĂ&#x2039;DIĚ?TĚ&#x201D;ĂŞËżVUJĂ?OĂŞË?Ě?DQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OĂŞĚ?ĂŞPMË?Ě&#x161;OH IJĚ?OUË?Ě?OHQIĂ&#x2030;ODĂ&#x2C6;DIWĂ&#x2039;IJĚ?OOBZWĚ OĂŞË?Ě?D T̢ EĚ&#x17E;OH QIĚ&#x2013; CJĚ&#x2039;O 3IFJO  $IĚ? TĚ&#x201D; OĂ&#x2039;Z ĂŞË?Ě?DT̢EĚ&#x17E;OHĂŞĚ?ĂŞPMË?Ě&#x161;OHNĚ DĂŞĚ&#x2DC;ĂŞĚ&#x2022;OHĂŞĚ&#x152;V IPĚ&#x2021;DLIĂ&#x2122;OHĂŞĚ&#x2022;OHĂŞĚ&#x152;VUSPOHQIĂ&#x2030;OCĚ&#x201D;EĂ&#x2030;ODË? Ě&#x203A; DĂ&#x2C6;D LIV W̤D LIĂ&#x2C6;D OIBV USPOH NĚ&#x201D;J UË?Ë&#x152;OH RVBOWĚ&#x2122;JUĚŚMĚ?QIĂ&#x2030;OCĚ&#x201D;DĚ&#x;BEĂ&#x2030;OTĚ&#x201D;OĂ&#x2DC;JDIVOH DIĚ?TĚ&#x201D;QIĂ&#x2030;ODĂ&#x2C6;DI IPĚ&#x2021;DWĚ&#x2122;JNĚ&#x2DC;UOIĂ&#x2DC;NEĂ&#x2030;O DË?UIBNDIJĚ&#x2039;V DIĚ?TĚ&#x201D;CËžUUË?Ë&#x152;OHĂŞĚ&#x2022;OH ĂĽË?Ě?D

[ ] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


YÉZE̤OHUIFPOHVZÐOŨDUI̔OHLÐUSÐODˌ T̛ÈQE̞OHêˍ̚OHDPOHUIFPMâUIVZ̋UD̟B -PSFOU[ DI̐T̔OËZDØUI̍DPJMËjUSVOHUÓOIx TPW̙JMâUIVZ̋UOHIJÐOD̠VYÍI̘JI̒D$I̅OH I˼O DI̐T̔QIÉODÈDI IBZDI̐T̔C˾UUˍˌOH ê̕OH EP%VODBOWË%VODBO ê̌YV˾U giúp đo lường khoảng cách chênh lệch trong QIÉOC̔N̘UOIØNEÉODˍOI˾Uê̑OI̛DÈD LIV W̤D LIÈD OIBV TP W̙J T̤ QIÉO C̔ D̟B EÉOT̔OØJDIVOH IṖDD̟BN̘UOIØNEÉO DˍUIBNDIJ̋V ŐVLIP˽OHDÈDIDIÐOIM̏DI C̄OH U̦M̏QIÉOC̔ê̌VOIBVIPËOUPËO ŐVLIP˽OHDÈDIDIÐOIM̏DIC̄OH N̠Dê̘ QIÉODÈDIMËU̔JêB<> 5VZ OIJÐO UB DǿOH D˿O QI˽J ê̇U DÉV I̓J W̌ â OHIǡB YÍ I̘J I̒D D̟B UÖOI US˼OH QIÉO C̔ ê̕OH ê̌V D̟B DÈD OIØN EÉO Dˍ USÐO N̘U WáOH MÍOI UI̖ OI˾U ê̑OI DǿOH OIˍ U̙J UÈD E̞OHD̟BDI̐T̔OËZUSPOHQIÉOUÓDIYÍI̘J I̒D$I̐T̔C˾UUˍˌOHê̕OHOH˿NDI̠BHJ˽ UIJ̋US̄OHLIJT̤QIÉOC̔D̟BN̘UOIØNEÉO Dˍê̇DUIáUˍˌOHê̕OHW̙JT̤QIÉOC̔D̟B N̘UOIØNEÉODˍUIBNDIJ̋V UBDØUI̍DPJ êØMËN̘UUÖOIIV̔OHYÍI̘JjCÖOIUIˍ̚OHxWË C˾UD̠N̘ULIP˽OHDÈDIDIÐOIM̏DIOËPTP W̙JN̠Dê̘QIÉOC̔ê̕OHê̌VOËZDǿOHê̌V MËUI̍IJ̏OD̟BN̘UW˾Oê̌YÍI̘JOËPêØ DÛO ŐVLIÙOHÓUOI˾UDǿOHMËCJ̍VIJ̏OD̟BN̘U IJ̏OUˍ̝OHYÍI̘JD˿ODIÞâRVBOUÉN/Iˍ ŴZ WJ̏D T̢ E̞OH DI̐ T̔ OËZ DI̐ DØ â OHIǡB W̌ṄUYÍI̘JI̒DŐVOIˍOIËOHIJÐOD̠V HJ˽JUIÓDIêˍ̝DU˼JTBPN̘UOIØNEÉOT̔OI˾U ê̑OI OHˍ̚JOÎQDˍ DÙOHOIÉO OHˍ̚JUIFP ê˼P )̕J WW QI˽J êˍ̝D QIÉO C̖ ê̕OH ê̌V ̛N̘ULIVW̤DOI˾Uê̑OIUIÖN̙Jêˍ̝DDPJMË j̓CÖOIUIˍ̚OH̓x WËU̡êØQI˽JêˍBSBêˍ̝DHJ˽

UIVZ̋UW̌DÈDZ̋VU̔ÉOU̙JUÖOIUS˼OHQIÉO C̔LIÙOHê̕OHê̌VD̟BDÈDOIØNEÉODˍêØ $ÈDDI̐T̔UJ̋QYÞDHJÞQêPMˍ̚OHYÈDTV˾UN̘U UIËOIWJÐOUSPOHN̘UOIØNEÉODˍOI˾Uê̑OI DØT̤DIJBT̉OˌJ̛D̟BNÖOIW̙JN̘UUIËOI WJÐOD̟BN̘UOIØNEÉODˍLIÈD DI̐T̔UˍˌOH UÈD IṖD N̘U UIËOI WJÐO USPOH OIØN D̟B NÖOI DI̐T̔DPD̞N $ǿOHHJ̔OHOIˍDÈDDI̐ T̔CÖOIê̅OH DI̐T̔UJ̋QYÞDDǿOHEBPê̘OH U̡ N̠Dê̘UˍˌOHUÈDIṖDDPD̞NC̄OH ê̋O N̠Dê̘UˍˌOHUÈDIṖDDPD̞NU̔JêB $ÈDDI̐T̔OËZE̤BUSÐOâUˍ̛OHUIFPêØ WJ̏D DIJBT̉N̘ULIÙOHHJBODˍUSÞT̊U˼PUIV̂OM̝J DIPUˍˌOHUÈDYÍI̘J WËUIFPIˍ̙OHOËZIBZ Iˍ̙OHLIÈD DÈDUˍˌOHUÈDYÍI̘JêØT̊UÈD ê̘OHU̙JLI˽ONJOHI̘JOÎQIṖDIÛBOÎQ D̟BDÈDDÈOIÉODǿOHOIˍU̙JLI˽ONJOHY˽Z SBIBZLIÙOHY˽ZSBYVOHê̘UW̌YÍI̘JIṖD W̌T̃DU̘D5VZOIJÐO DÈDUˍˌOHUÈDYÍI̘JOËZ DI̐UIV˿OUÞZNBOHUÓOIDI˾UYÈDTV˾U5SPOH UI̤DUJ̎O DIÞOHUBê̌VCJ̋UMËT̤H˿OHǿJW̌ ṄU LIÙOH HJBO LIÙOH QI˽J MÞD OËP DǿOH MËNUNJOHN̠Dê̘USBPê̖JHJ̣BDÈDUIËOIWJÐO $IBNCPSFEPO -FNBJSF 0CFSUJ  /HPËJ SB DÈD USBP ê̖J HJ̣B DÈD OIØN IPËO UPËODØLI˽ONJOHEJ̎OSBOHPËJLIVW̤DDˍ USÞ WËDI̐T̔UJ̋QYÞDLIÙOHHJÞQDIÞOHUBêP Mˍ̚OHêˍ̝DOỊOHUˍˌOHUÈDOËZ̓<> $I̐ T̔ ÛQ USVOH MË OIØN DI̐ T̔ UI̠ CB êP Mˍ̚OHIJ̏OUˍ̝OHQIÉODÈDIYÍI̘J DÈDDI̐ T̔OËZDǿOHM˼JE̤BUSÐON̘UMÙHJDLIÈDCJ̏U 5I̤DŰ DI̐T̔ÛQUSVOHDI̐êPMˍ̚OHN̠Dê̘ ÛQ I̝Q UIFP OIØN D̟B N̘U OIØN EÉO Dˍ OI˾Uê̑OI̛N̘UT̔LIVW̤DOI˾Uê̑OI5S̒OH UÉND̟BDI̐T̔OËZLIÙOHêˍ̝Dê̇UWËPYÈD TV˾UUˍˌOHUÈDNËDI̐ê̇UWËPN̠Dê̘DIJBT̉

<>å̍CJ̋UDÙOHUI̠DUPÈOI̒DD̟BDÈDDI̐T̔ YJOYFNUIÐN8BDITCFSHFS <>7ÓE̞DÈDUˍˌOHUÈDDØUI̍Y˽ZSBU˼JOˌJMËNWJ̏D DÈDLIVCVÙOCÈO7˽M˼J DÈDUˍˌOHUÈDOËZDǿOHDØUI̍Y˽ZSBW̙J DÈDDÈOIÉOTJOIT̔OH̛N̘ULIVW̤DMÉOD̂O $IFSLFSCPBSEQSPCMFN êJ̌VOËZLIJ̋ODIPWJ̏DYÈDê̑OIDÈDQIÉO êˌOê̑BMâT̢E̞OHDIPUÓOIUPÈODÈDDI̐T̔US̛OÐOLIØLINJO .PSSJM 

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


N̘ULIVW̤DMÍOIUI̖OI˾Uê̑OI LIÙOHêˍB SBC˾UD̠N̘UHJ˽UIVZ̋UOËPL̍D˽W̌OHVZÐO OIÉO ḾO UÈD ê̘OH D̟B IJ̏O Uˍ̝OH ÛQ I̝Q UIFP OIØN êØ /Iˍ ŴZ ṄD Eá HJÈ US̑ D̟B DI̐T̔ÛQUSVOHWËDI̐T̔UJ̋QYÞDLIÙOHê̘D M̂QW̙JOIBV N̠Dê̘ÛQUSVOHDBPT̊êJDáOH N̙JN̠Dê̘DPD̞NDBP DØUI̍UI˾Z DÈDDI̐ T̔UJ̋QYÞDT̊HJÞQRVBOTÈUU̔UIˌOWËOIˍ ŴZLIÈDIRVBOIˌO5VZOIJÐO C˽OUIÉODÈD DI̐ T̔ OËZ DǿOH E̤B USÐO N̘U DÈJ OIÖO ê̇D UIáW̌IJ̏OUˍ̝OHQIÉODÈDI UIFPêØ IJ̏O Uˍ̝OHOËZDØH̃OW̙JW˾Oê̌U̕OU˼JD̟BDÈD LIVHIFUUPMËDÈDLIVêÙUȊOHIÒPêÙOHEÉO $ÈDDI̐T̔OËZêPMˍ̚OHU̦M̏EÉODˍêˍ̝DDPJ MË T̔OH ̛ DÈD LIV W̤D IṖD CÈO LÓOI USPOH êØ N̂Uê̘EÉODBPIˌON̂Uê̘DIVOHD̟B EÉO T̔ LIV QI̔ IṖD LIV W̤D DØ N̂U ê̘ OHˍ̚JOHIÒP OHˍ̚JOˍ̙DOHPËJ DÙOHOIÉO WWDBP $ÈDDI̐T̔OËZDǿOHÛQUSVOHOIJ̌V IˌODIPDÈDLIVQI̔IṖDLIVW̤DDØN̂U ê̘ ÛQ USVOH DBP N̘U T̔ ê̔J Uˍ̝OH EÉO Dˍ OI˾Uê̑OIWËC̓RVBDÈDDÈOIÉODǿOHUIV̘D OIØNEÉODˍDØMJÐORVBOêØOIˍOHT̔OHS˽J SÈD̛DÈDLIVQI̔IṖDLIVW̤DLIÈD$ÈDDI̐ T̔OËZDǿOHD˿OQI˽JYÈDê̑OIN̘UDÈDIWÜ êPÈON̘UOHˍ̜OHÛQUSVOHOI˾Uê̑OI5SPOH OHIJÐOD̠VW̌IJ̏OUˍ̝OHIÖOIUIËOIDÈDLIV HIFUUP̛.̧ +BSHPXTLZ êÍUÓOIUPÈOU̦ M̏ÛQUSVOHOHˍ̚JOHIÒPUSÐODˌT̛T̔OHˍ̚J OHIÒP MË OỊOH OHˍ̚J T̔OH Eˍ̙J OHˍ̜OH OHIÒP TJOIT̔OHUSPOHN̘ULIVW̤DDØU̦M̏ OHIÒPMÐOU̙J $ÈD DI̐ T̔ DV̔J DáOH êˍ̝D T̢ E̞OH ê̍ êP Mˍ̚OH IJ̏O Uˍ̝OH QIÉO DÈDI NË DIÞOH UÙJHJ̙JUIJ̏VEˍ̙JêÉZMËDÈDDI̐T̔ÛQI̝Q OIØN DI̐T̔OËZLIÙOHDI̐êPMˍ̚OHN̠Dê̘ ÛQUSVOHDÈDUIËOIWJÐOD̟BN̘UOIØNEÉO DˍOI˾Uê̑OI̛DÈDLIVW̤DNËDÛOYFNYÏU LIP˽OHDÈDIê̑BMâHJ̣BDÈDLIVQI̔C̑QIÉO DÈDI /Iˍ ŴZ DÈD DI̐ T̔ OËZ UI̍ IJ̏O N̠D ê̘ DÙ M̂Q D̟B N̘U OIØN EÉO Dˍ OI˾U ê̑OI

USPOHQI˼NWJCÈOLÓOIRVBOTÈU5̂QUSVOH WËÛQI̝QUIFPOIØNEPêØDIPDIÞOHUB OỊOH UIÙOH UJO LIÈD OIBV 2V˽ UI̤D N̘U OIØNEÉODˍDØUI̍DØN̠DÛQUSVOHS˾UDBP êBT̔DÈDUIËOIWJÐOTJOIT̔OHUSPOHN̘UWËJ LIVW̤Dê̑BMâOˌJOIØNEÉODˍêØDIJ̋NU̦ M̏DBPUSPOHU̖OHEÉOT̔OØJDIVOHD̟BLIV W̤D OIˍOH M˼J DØ N̠D ÛQ I̝Q UIFP OIØN rất thấp nếu như các khu vực cách xa nhau W̌ ṄU ê̑B Mâ åÉZ MË OÎO ê̑OI êˍ̝D SÞU SB S˾USÜSËOHU̡QIÉOUÓDID̟B4Bö W̌T̤ QIÉO C̔ D̟B OHˍ̚J OÎQ Dˍ ̛ DÈD LIV W̤D UIV̘DWáOHUI̟êÙ1BSJT5IFPQIÉOUÓDIOËZ D̘OHê̕OHOHˍ̚JDIÉV«MËDÈDD̘OHê̕OH DØN̠DÛQUSVOHDBP̛N̘UT̔LIVW̤DSJÐOH biệt nhưng lại cách xa nhau về địa lý, trong LIJêØ D̘OHê̕OHOHˍ̚JOÎQDˍH̔D1IJM˼J UIˍ̚OHDØN̠DÛQI̝QUIFPOIØNS˾UDBP USPOHDÈDLIVW̤DOHIÒP H˿OOIBVW̌ṄU ê̑BMâWËUIˍ̚OHC̑LȅUȊQIÉOCJ̏U7J̏DYFN YÏUDØU̕OU˼JIBZLIÙOHIJ̏OUˍ̝OHÛQI̝Q UIFPOIØND̟BDÈDLIVW̤DDˍUSÞDIPDIÞOH UBN̘UT̔Iˍ̙OHEJ̎OHJ˽JW̌DÈDDˌDI̋ÉO U̙JUÖOIUS˼OHÛQUSVOHEÉODˍ̛DÈDLIVW̤D DȊVT̤QIÉODÈDIå̔JW̙JD̘OHê̕OHOHˍ̚J OÎQ Dˍ H̔D « DI̅OH I˼O êJ̌V OËZ DØ UI̍ jQI˽OÈOIN̘UDIJ̋OMˍ̝DIÖOIUIËOIN˼OH Mˍ̙JYÍI̘JUSPOHN̘UT̔LIVW̤DIˌOMËDˌDI̋ C̑H˼USBOHPËJM̛̌N̘ULIVW̤Dê̑BMâDØIPËO D˽OILIÙOHUIV̂OM̝Jx 7ÖDÈDDI̐T̛̔USÐOêˍ̝DYÉZE̤OHUIFPDÈD MÙHJD LIÈD OIBV OÐO N̗J DI̐ T̔ T̊ NBOH ê̋ON̘UDÈJOIÖOê̇DUIáW̌RVZNÙD̟BIJ̏O Uˍ̝OHQIÉODÈDI/̋VQIÉOUÓDITÉVIˌOỌB UBDǿOHDØUI̍DPJDÈDDI̐T̔êØLIÙOHNBOH UÓOILIÙOHHJBOYÏUUSÐON̘UHØDê̘OI˾Uê̑OI WÖDÈDDI̐T̔OËZLIÙOHUÓOIê̋OLIP˽OHDÈDI LIÙOHHJBOD̟BDÈDêˌOW̑DǿOHOIˍUIËOI QI˿OD˾VU˼POÐOU̡OHêˌOW̑êˍ̝DRVBOTÈU /IˍŴZ DÈDDI̐T̔OËZOH˿NDPJS̄OHSBOI giới giữa các khu vực là hoàn toàn kín, và các

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


OIĂ&#x2DC;NEĂ&#x2030;ODË?LIĂ&#x2C6;DOIBVĚ&#x203A;DĂ&#x2C6;DĂŞË&#x152;OWĚ&#x2018;RVBO TĂ&#x2C6;ULIĂ&#x2C6;DOIBVLIĂ&#x2122;OHĂŞË?Ě?DDPJMĂ&#x2039;DĂ&#x2DC;UË?Ë&#x152;OHUĂ&#x2C6;D $Ă&#x2C6;DDIĚ?TĚ&#x201D;OĂ&#x2039;ZDVOHDËžQDIPDIĂ&#x17E;OHUBNĚ&#x2DC;UDĂ&#x2C6;J OIĂ&#x2013;OUĂ&#x2DC;NUĚ&#x192;UWĚ&#x152;IJĚ?OUË?Ě?OHQIĂ&#x2030;ODĂ&#x2C6;DIĚ&#x203A;UĚ&#x2013;OH tháť&#x192; khĂ´ng gian Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; nhĆ°ng lấi khĂ´ng cháť&#x2030; rĂľ LIVW̤DOĂ&#x2039;PDIĚ&#x2018;VT̤QIĂ&#x2030;ODĂ&#x2C6;DIMĚ&#x2122;OOIËžUĂĽĚ? HJË˝JĂŞĂ&#x2C6;QDIPOIĚŁOHâLJĚ&#x2039;OOĂ&#x2039;Z NĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;UĂ&#x2C6;DHJË˝ ĂŞĂ?ĂŞĚ&#x152;YVËžUOIJĚ&#x152;VDĂ&#x2122;OHUIĚ DUĂ&#x201C;OIUPĂ&#x2C6;OĂŞĚ&#x201D;JWĚ&#x2122;J DĂ&#x2C6;DDIĚ?TĚ&#x201D;ĂŞĂ&#x2DC; ĂŞĚ?UĚĄĂŞĂ&#x2DC;UĂ&#x201C;OIUPĂ&#x2C6;OĂŞË?Ě?DQIË?Ë&#x152;OH B n

/ Ch s b t t

Bản Ä&#x2018;áť&#x201C;

ng

EJĚ?OLIĂ&#x2122;OHHJBO DĂ&#x2DC;UĂ&#x201C;OIĂŞĚ&#x2039;OĂŞĚ&#x2021;DĂŞJĚ?NUSPOH QIĂ&#x2030;OCĚ&#x2013;WĚ&#x152;NĚ&#x2021;UĂŞĚ&#x2018;BMâDĚ&#x;BDĂ&#x2C6;DĂŞË&#x152;OWĚ&#x2018;RVBOTĂ&#x2C6;U TĚ&#x201D;MË?Ě?OHIĂ&#x2039;OHYĂ&#x2DC;N QIËźNWJSBOIHJĚ&#x2122;JHJĚŁB DĂ&#x2C6;DLIVW̤D LIPË˝OHDĂ&#x2C6;DIWĚ&#x2122;JIĂ&#x2039;OHYĂ&#x2DC;N WĂ&#x2039; YĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2018;OIWĚ&#x2018;USĂ&#x201C;CĚ&#x201E;OHDĂ&#x2C6;DIĂŞPMË?Ě&#x161;OHNĚ DĂŞĚ&#x2DC;ĂŞB EËźOHUSPOHNĚ&#x2014;JĂŞË&#x152;OWĚ&#x2018;QIĂ&#x2030;ODIJBUIFPSBOI HJĚ&#x2122;JIPĚ&#x2021;DĂŞĚ&#x2DC;ĂŞBEËźOHUSPOHDĂ&#x2C6;DĂŞË&#x152;OWĚ&#x2018;OĂ&#x2039;ZWĚ&#x2122;J DĂ&#x2C6;DĂŞË&#x152;OWĚ&#x2018;IĂ&#x2039;OHYĂ&#x2DC;NÍ&#x192;<>

ng c a vĂšng Ă&#x17D;le-de-France

5 Cháť&#x2030; sáť&#x2018; bẼt tĆ°ĆĄng Ä&#x2018;áť&#x201C;ng cᝧa vĂšng Ă&#x17D;le-de-France S b t t ng ng c a ng i Th Nh K t i vĂšng Ă&#x17D;le-de-France n m 1999

S b t t ng ng c a ng i Tây Ă&#x201A;u t i vĂšng Ă&#x17D;le-de-France n m 1999

Â

Â

Ghi chĂş: mᝊc Ä&#x2018;áť&#x2122; mĂ u sắc chuyáť&#x192;n tᝍ mĂ u trắng tháť&#x192; hiáť&#x2021;n sáťą bẼt tĆ°ĆĄng Ä&#x2018;áť&#x201C;ng mang tĂ­nh tiĂŞu cáťąc cao (sáťą xuẼt hiáť&#x2021;n rẼt Ă­t) táť&#x203A;i mĂ u Ä&#x2018;en tháť&#x192; hiáť&#x2021;n GhitĆ°ĆĄng chĂş Ä&#x2018;áť&#x201C;ng : m mang n xuẼt t mĂ u c mĂ u s ccáťąc chuy th hi n s b t t ng ng mang tĂ­nh tiĂŞu sáťą bẼt tĂ­nh tĂ­ch cao (sáťą hiáť&#x2021;n tr dĂ yng Ä&#x2018;ạc). Nguáť&#x201C;n: cao(2009). (s xu t hi n r t Ă­t) t i mĂ u en th hi n s b t t ng ng mang tĂ­nh tĂ­ch c c cao c c Safi (s xu t hi n dĂ y c).

Ngu n : Safi (2009). Ä?o lĆ°áť?ng hiáť&#x2021;n tưᝣng phân tĂĄch

$Ă&#x2C6;DDIĚ?TĚ&#x201D;USĂ&#x2013;OICĂ&#x2039;ZUSĂ?OĂŞĂ&#x2030;ZĂŞË?Ě?DYĂ&#x2030;ZE̤OH ĂŞĚ? ĂŞP MË?Ě&#x161;OH IJĚ?O UË?Ě?OH QIĂ&#x2030;O DĂ&#x2C6;DI /IË?OH chĂşng ta cĹŠng Ä&#x2018;ĂŁ thẼy trong cĂĄc xĂŁ háť&#x2122;i háş­u DĂ&#x2122;OHOHIJĚ?QDĂ&#x2DC;WĚ&#x2030;YVËžUIJĚ?ODĂ&#x2C6;DIJĚ?OUË?Ě?OH QIĂ&#x2030;OCJĚ?ULIĂ&#x2122;OHHJBOYĂ?IĚ&#x2DC;JDĂ&#x2DC;ĂŞĚ&#x2021;DĂŞJĚ?NHËżO WĚ&#x2122;JIJĚ?OUË?Ě?OHQIĂ&#x2030;OUĂ&#x2C6;DIIË&#x152;OMĂ&#x2039;IJĚ?OUË?Ě?OH QIĂ&#x2030;ODĂ&#x2C6;DIĂĽĚ?ĂŞPMË?Ě&#x161;OHDIĂ&#x201C;OIYĂ&#x2C6;DIJĚ?OUË?Ě?OH OĂ&#x2039;Z DËżOQIË˝JYĂ&#x2030;ZE̤OHDĂ&#x2C6;DDIĚ?TĚ&#x201D;SJĂ?OH5VZ

OIJĂ?O USPOHLIJNPOHNVĚ&#x201D;OĂŞPMË?Ě&#x161;OHĂŞË?Ě?D IJĚ?O UË?Ě?OH QIĂ&#x2030;O DĂ&#x2C6;DI DĚ&#x;B DĂ&#x2C6;D OIĂ&#x2039; OHIJĂ?O DĚ VĂŞĂ?EĚ OĂŞĚ&#x2039;OT̤SBĂŞĚ&#x161;JDĚ&#x;BWĂ&#x2122;TĚ&#x201D;DĂ&#x2C6;DDIĚ?TĚ&#x201D; ĂŞPMË?Ě&#x161;OHUIĂ&#x2013;DĂ&#x2C6;DOIĂ&#x2039;YĂ?IĚ&#x2DC;JIĚ&#x2019;DWĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DOIĂ&#x2039; Ä&#x2018;áť&#x2039;a lĂ˝ hiáť&#x2021;n nay vẍn chĆ°a tháş­t táş­p trung trong WJĚ?DUĂ&#x2013;NSBDĂ&#x2C6;DDIĚ?TĚ&#x201D;ĂŞPMË?Ě&#x161;OHDIPĂŞĚ&#x201D;JUË?Ě?OH QIĂ&#x2030;OUĂ&#x201C;DIDĚ&#x;BIĚ&#x2019;MĂ&#x2039;IJĚ?OUË?Ě?OHQIĂ&#x2030;OUĂ&#x2C6;DI )Ă?ZDĂĄOHĂŞJĚ?NMËźJNĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;EËžVNĚ&#x201D;DUSPOHRVĂ&#x2C6; USĂ&#x2013;OIYĂ&#x2030;ZE̤OHDIĚ?TĚ&#x201D;ĂŞPMË?Ě&#x161;OHDIPIJĚ?OUË?Ě?OH

<>ĂĽĚ?CJĚ&#x2039;UDĂ&#x2122;OHUIĚ DUĂ&#x201C;OIUPĂ&#x2C6;O YJOYFNUIĂ?N(BTDIFUWĂ&#x2039;-F(BMMP 

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[ ]


OËZ$ÈDDI̐T̔êˍ̝DYÉZE̤OHQI˽Jê˽NC˽P đo lường trực tiếp các khía cạnh khác nhau HJÞQ QIÉO CJ̏U SÜ IJ̏O Uˍ̝OH QIÉO UÈDI WË IJ̏OUˍ̝OHQIÉODÈDIUÓOILIÙOHMJÐOU̞DW̌ LIÙOH HJBO WË ê̘ L̋U O̔J Z̋V HJ̣B DÈD LIV W̤DCÈOLÓOIêÙUȊ)BJUJÐVDIÓQIÉOCJ̏UOËZ ṄDEáDØMJÐORVBOê̋OOIBVOIˍOHLIÙOH UI̍H̘QWËPUSPOHDáOHN̘UUIˍ̙DêP#˽O UIÉOIBJUJÐVDIÓOËZM˼JDǿOHNBOHê̇DêJ̍N êBDIJ̌V êJ̌VOËZLIJ̋ODIPWJ̏DYÉZE̤OH N̘UDI̐T̔U̖OHI̝QDËOHUS̛OÐOLIØLINJO IˌO /Iˍ ŴZ ê̌ D̂Q ê̋O IJ̏O Uˍ̝OH QIÉO UÈDIUIFPIˍ̙OHêPMˍ̚OHêÛJI̓JUBQI˽JˍV tiên lựa chọn góc độ tiếp cận, tức là phải xác ê̑OI N̘U W˾O ê̌ ê̇D UIá ˯ êÉZ UÙJ YJO DI̐ OÐVN̘UT̔NJOII̒BDIPOÎOê̑OIOËZê̍ L̋UUIÞDDIPCËJUSÖOICËZ ,IJ QIÉO UÓDI N̘U USPOH IBJ UJÐV DIÓ MË UÓOI LIÙOHMJÐOU̞DW̌LIÙOHHJBOMÍOIUI̖UIV˿O UÞZ̛HØDê̘ê̑BMâ DIÞOHUBDØUI̍T̢E̞OH DÙOHD̞MËT̤DIÐOIM̏DIW̌N̂Uê̘HJ̣BDÈD LIVQI̔ê̍YÉZE̤OHDI̐T̔QIÉOUÈOUˍˌOH ê̔J DI̅OHI˼OOIˍȈT̔EVOHTBJD̟BN̂U ê̘,IJHJÈUS̑DIÐOIM̏DIDBP U̠DMËDØT̤êBO YFOD̟BDÈDjM̗I̖OHxUSPOHLIÙOHHJBOêÙ UȊWËDÈDLIVW̤DDØN̂Uê̘EÉOT̔RVÈU˽J êJ̌VêØDØOHIǡBMËUÖOIUS˼OHQIÉOUÈDIEJ̎O SB̛N̠Dê̘M̙O5VZOIJÐO DI̐T̔OËZLIÙOH UI̍ IJ̏O êˍ̝D W̑ USÓ LIÈD OIBV D̟B LIV W̤D OËZTPW̙JLIVW̤DLIÈD MJ̏VDÈDLIVW̤DDØ N̂Uê̘DBPWËN̂Uê̘UI˾QOIˍŴZDØUI̤D T̤êBOYFO IBZÛQI̝QUIFPD̞N DÈDLIV W̤DOËZÛQI̝QUIFPD̞N̛USVOHUÉN DÈD LIVW̤DLIÈDÛQI̝QUIFPD̞N̛DÈDWáOH WËOIêBJ $I̐T̔OËZDǿOHLIÙOHUI̍IJ̏O êˍ̝D C˽O DI˾U D̟B DÈD LIÙOH HJBO DØ N̂U ê̘ UI˾Q WË EP ŴZ LIÙOH êˍB SB êˍ̝D DÈD OHVZÐOOIÉOMâHJ˽JDIPT̤DIÐOIM̏DIW̌N̂U ê̘HJ̣BDÈDLIVW̤D$ÈDêˌOW̑LIÙOHHJBO DØN̂Uê̘EÉODˍUI˾QMJ̏VDØQI˽JMËLIVW̤D DˍUSÞEËOISJÐOHDIPN̘UT̔ê̔JUˍ̝OHêˍ̝D

ˍV UJÐO DÈD DÙOH WJÐO EËOI DIP U˾U D˽ N̒J OHˍ̚J DÈDLIVDÙOHOHIJ̏QIBZUIˍˌOHN˼J DÈD LIV W̤D ê˾U US̔OH LIÙOH DØ DÙOH USÖOI YÉZ E̤OH EP ê̇D êJ̍N ê̑B DI˾U /HPËJ SB DI̐T̔OËZDǿOHDI̐QI˽OÈOIêˍ̝DN̘ULIÓB D˼OID̟BUÓOILIÙOHMJÐOU̞DW̌LIÙOHHJBO MÍOIUI̖ WÖUBCJ̋Uê̇DêJ̍ND̟BUÓOILIÙOH MJÐOU̞DW̌LIÙOHHJBOMÍOIUI̖êˍ̝DYÈDê̑OI RVBT̤U̕OU˼JD̟BDÈDC̠DUˍ̚OHOHNJO IṖD SBOIHJ̙JLIØWˍ̝URVB.̠Dê̘QIÉOUÈOUI˾Q W̌ N̂U ê̘ D̟B DÈD LIV W̤D OIˍ ŴZ LIÙOH ê̕OHOHIǡBW̙JWJ̏DDØIJ̏OUˍ̝OHQIÉOUÈDI N˼OI 5B DǿOH DØ UI̍ DIP S̄OH IJ̏O Uˍ̝OH QIÉO UÈDIDI̐UI̤DT̤U̕OU˼JŐVDÈDêˌOW̑LIÙOH HJBO LIÙOH L̋U O̔J IṖD L̋U O̔J W̙J OIBV M̓OH M̉P /Iˍ ŴZ LIJ êP Mˍ̚OH UB QI˽J DI̐ SBêˍ̝DOỊOHLIJ̋NLIVZ̋UW̌L̋UO̔JHJ̣B DÈD êˌO W̑ USPOH LIÙOH HJBO êÙ UȊ /ỊOH SËP D˽O êØ DI̅OH I˼O OIˍ êˍ̚OH DBP U̔D LIÙOHêˍ̝DQIÏQDI˼ZOHBOHRVB DÈDC̠D Uˍ̚OH IËOH SËP UIˍ̚OH E̎ OIÖO UI˾Z USÐO C˽Oê̕êˍ̚OHHJBPUIÙOH2VBêØ UBDØUI̍ M̤BDI̒OYÉZE̤OHN̘UDI̐T̔êPMˍ̚OHIJ̏O Uˍ̝OHQIÉOUÈDIêÙUȊ UIFPOỊOHOHIJÐO D̠VêÍêˍ̝DUI̤DIJ̏OUSPOHOHËOITJOII̒D ê̑BMâ 3PNBOP DI̐T̔OËZT̊UI̍IJ̏O N̠Dê̘SËPD˽OêÙUȊD̟BDÈDZ̋VU̔MJ̏ULÐ ̛USÐO5VZOIJÐO ê̍DI̐T̔OËZDØUI̍êˍ̝D T̢ E̞OH OIJ̌V IˌO N̘U ṄU D˿O QI˽J M̂Q EBOITÈDIDÈDMP˼JSËPD˽ODØUI̍DØ êˍ̚OH T̃U êˍ̚OHDBPU̔D TÙOH Uˍ̚OH SËP WW WË ṄULIÈDQI˽JQIÉODIJBN̘UȈT̔SËPD˽O DIPU̡OHMP˼JSËPD˽O WÓE̞êˍ̚OHT̃ULIÙOH QI˽JMÞDOËPDǿOHLIÙOHUI̍Wˍ̝URVBŐV OIˍ LIÙOH DØ SËP DĨO IBJ CÐO IṖD N̘U DPOêˍ̚OHW̙JC̔OMËOêˍ̚OHLIÙOHQI˽JMÞD OËPDǿOHLIÙOHUI̍êJCNJOHOHBOHŐVOIˍ N̂Uê̘HJBPUIÙOHLIÙOHRVÈEËZê̇D WW åÉZMËN̘UWJ̏DLIØWÖUI̤DƯ̋N̗JêÙUȊMË S˾ULIÈDOIBV

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


/IˍŴZ UBDØUI̍UIJÐOTBOHYÉZE̤OHN̘U DI̐T̔E̤BUSÐOUI̚JHJBOUSVOHCÖOINËN̘U DÈOIÉODØṄUUSPOHLIVQI̔IṖDLIVW̤D D̟BNÖOI/̋VêBT̔OHˍ̚JEÉƠN̗JLIVW̤D êÙUȊEËOIQI˿OM̙OUI̚JHJBOD̟BNÖOIê̍ DØṄƯLIVW̤DêØUIÖUBDØUI̍UI˾ZIJ̍O OIJÐO T̊ DØ USÖOI US˼OH LIÏQ LÓO HJ̣B DÈD LIÙOH HJBO W̙J OIBV 5VZ OIJÐO DÛO N̘U êJ̍N ỌB QI˽J MˍV â MË T̤ HJBP MˍV HJ̣B DÈD LIV QI̔ LIÙOH DI̐ êˌO UIV˿O MË EJ DIVZ̍O D̟B DÈD DÈ OIÉO U̡ LIV QI̔ OËZ TBOH LIV QI̔LIÈD$I̅OHI˼O MJ̏VUBDØUI̍OØJS̄OH DØIJ̏OUˍ̝OHQIÉOUÈDIYÍI̘JŐVOIˍDÈD QIÉOLIVUSPOHLIÙOHHJBOêÙUȊL̋UO̔JW̙J OIBVW̌ṄULJOIŰ UIÙOHRVBUSBPê̖JIËOH IØB USPOHLIJDÈDIP˼Uê̘OHOËZLIÙOHêÛJ I̓JDˍEÉOHJ̣BIBJLIVW̤DQI˽JEJDIVZ̍O IBZêJM˼JRVÈOIJ̌V -J̏VUBDØUI̍OĨDê̋O IJ̏OUˍ̝OHQIÉOUÈDIIBZLIÙOHLIJNËEP UIJ̋VT̤UJ̋QYÞDW̌ṄUUI̤DUI̍ŴUMâ DÈD DÈOIÉƠDÈDLIVW̤DLIÈDOIBVMJÐOM˼DW̙J nhau bằng các phương tiện phi vật chất (điện UIP˼J WÙUVZ̋O SBEJP N˼OH*OUFSOFU /Hˍ̝D M˼J N̠Dê̘êJM˼JEJDIVZ̍OOIJ̌VDǿOHLIÙOH I̅O LIÙOH UˍˌOH UIÓDI W̙J YV Iˍ̙OH QIÉO UÈDIYÍI̘J ŐVOIˍM̘USÖOIWËDÈDQIˍˌOH UJ̏OêJM˼JD̟BN̗JDÈOIÉOLIÙOHHJ̔OHOIBV OIˍUSˍ̚OHI̝QD̟BDÈDêÙUȊM̙OD̟B#SB[JM

Kết luận $ÈDNÙIÖOIêÙUȊDáOHDÈDDI̐T̔UI̔OHLÐ có đóng góp lớn vào những tranh luận khoa I̒DW̌DÈDIÖOIUIÈJWËUJ̋OUSÖOILIÙOHHJBO YÍI̘JUSPOHQIÈUUSJ̍OêÙUȊ7J̏DYÉZE̤OH DÈDNÙIÖOIWËDÈDDI̐T̔OËZD˿OQI˽JYÈD ê̑OI S˾U DIÓOI YÈD IJ̏O Uˍ̝OH NË UB QI˽J OHIJÐO D̠V WË OIˍ ŴZ êÛJ I̓J QI˽J MËN SÜ

êˍ̝DDÈDLIÈJOJ̏N7̌L̋URV˽DØUI̍NBOH M˼J DÈD NÙ IÖOI WË DI̐ T̔ UI̔OH LÐ OËZ êÍ HØQQI˿OC˽PW̏DIPRVBOêJ̍ND̟BDÈDUÈD HJ˽WËLIJ̋OOỊOHOHˍ̚JDØRVBOêJ̍NUSÈJ DIJ̌V QI˽J UI̤D IJ̏O OỊOH QIÉO UÓDI TÉV IˌOê̍C˽PW̏DIPRVBOêJ̍ND̟BNÖOI 5VZOIJÐO M̝JÓDID̟BDÈDNÙIÖOIWËDI̐T̔ HJ̙JUIJ̏VUSPOHCËJUSÖOICËZOËZLIÙOHOÐO DIF HJ˾V N̘U êJ̌V MË WJ̏D YÉZ E̤OH WË ê̒D DIÞOH MVÙO QI̞ UIV̘D WËP DÈDI NË DIÞOH UBT̢E̞OHUSˍ̙DêØê̍YÈDê̑OIIJ̏OUˍ̝OH D˿ORVBOTÈU IÖOIEVOHDÈDOHVZÐOOIÉOWË ÎVRV˽DØUI̍DØ5IFPIˍ̙OHêØ DÈDDI̐T̔ UI̔OHLÐLIÙOHLIÈDCJ̏UTPW̙JDÈDZ̋VU̔ LIÈDUSPOHM̂QMV̂OLIPBI̒DD̟BDÈDOHËOI khoa học xã hội và như vậy cũng không có HJÈ US̑ DBP IˌO åØ LIÙOH QI˽J MË DÈD C̄OH DI̠OH UVZ̏U ê̔J NË DI̐ MË N̘U Cˍ̙D SJÐOH USPOHUˍEVZ/IˍŴZ LIJOIJ̌VDI̐T̔NBOH ê̋ON̘UDÉVUS˽M̚JLIÈD êJ̌VêØLIÙOHOI˾U UIJ̋UDØOHIǡBMËUSPOHDÈDDI̐T̔êØDØDI̐T̔ TBJ NËMËN̗JDI̐T̔êØH̃OW̙JDÈDLIÈJOJ̏N êˍ̝D ê̑OI OHIǡB LIÙOH DáOH N̘U DÈDI WË DIÞOHNBOHê̋ODÉVUS˽M̚JDIPOỊOHDÉV I̓Jê̇DUIáêØMËN̘UUS˼OHUIÈJIBZN̘UUJ̋O USÖOI åØDØQI˽JMËN̘UIJ̏OUˍ̝OHṲOIJÐO IBZMËL̋URV˽D̟BN̘UIËOIWJDIJ̋OMˍ̝D /Ø êˍ̝DU̖DI̠DIBZṲQIÈU NáN̚ /Øêˍ̝D DI̟ê̘OHM̤BDI̒OIBZC̑ê̘OH /ØUIˍ̚OH YVZÐOIBZDI̐MËU˼NUI̚J .̗JDÈDIê̇UDÉV I̓J WË YÈD ê̑OI IJ̏O Uˍ̝OH QIÉO DÈDI IBZ QIÉO UÈDI ê̌V ÉO U̙J WJ̏D YÉZ E̤OH êˍ̝D N̘U UIˍ̙D êP SJÐOH CJ̏U WË NBOH ê̋O N̘U DÉV US˽ M̚J ê̇D UIá ,IØ LINJO USPOH WJ̏D êP Mˍ̚OH DIÓOI YÈD IJ̏O Uˍ̝OH QIÉO DÈDI IBZ QIÉOUÈDIOIˍŴZDI̟Z̋VMËW˾Oê̌NBOH UÓOIOḤOHIǡBOIJ̌VIˌOMËW˾Oê̌UI̔OHLÐ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


TĂ i liáť&#x2021;u tham khảo "/%&340/ 53 FU +4 &(&-"/%  j4QBUJBM "TQFDUT PG 4PDJBM "SFB "OBMZTJTx American sociological Review WPM  QQÍ&#x192; #"$26& .) FU +1 -&7:  jÍ&#x192; 4Ă?HSĂ?HBUJPO x JO +. 4UĂ?CĂ? ) .BSDIBM TraitĂŠ sur la ville 16' QQ #&-- 8 FU & 4)&7,:  Social Area Analysis 4UBOGPSE6OJWFSTJUZ1SFTT $)".#03&%0/ +$ FU . -&."*3&  j1SPYJNJUĂ?TQBUJBMFFUEJTUBODFTPDJBMF-FT HSBOET FOTFNCMFT FU MFVS QFVQMFNFOU x Revue française de sociologie Q $*$&3* .'  MĂŠthodes dâ&#x20AC;&#x2122;analyse multivariĂŠe dans la gĂŠographie anglosaxonne. Evaluation des techniques et des applications 5IĂ&#x2019;TF EF EPDUPSBU EF Ă&#x2019;NFÍ&#x192; DZDMF 6OJWFSTJUĂ? EF 1BSJT 1BOUIĂ?PO 4PSCPOOF %"7*4 . Au-delĂ  de Blade runner : Los Angeles et lâ&#x20AC;&#x2122;imagination du dĂŠsastre 1BSJT "MMJB %FBS . +  The Postmodern Urban Condition 0YGPSE #MBDLXFMM1VCMJTIFST %6/$"/ 0% FU # %6/$"/  j " .FUIPEPMPHJDBM "OBMZTJT PG 4FHSFHBUJPO *OEFYFTx American Sociological Review  Q ("4$)&5 ' FU + -& ("--0  j -B EJNFOTJPO TQBUJBMF EF MB TĂ?HSĂ?HBUJPO x JO (BTDIFU ' -BDPVS $ MĂŠtropolisation et sĂŠgrĂŠgation 1SFTTFT 6OJWFSTJUBJSFT EF #PSEFBVY QQ +"$26*&3 $  j $PNNFOU DPOTUSVJSF EFT QSPKFUT TPMJEBJSFT EF UFSSJUPJSFT x Communication Ă  la 4e journĂŠe du cycle de qualification des acteurs 3PVFO +"3(084,: 1  Poverty and Place. Ghettos, Barrios and the American City 3VTTFM 4BHF'PVOEBUJPO /FX:PSL

."/46: . FU . ."314"5  j -FT RVBSUJFST EFT HSBOEFT WJMMFT DPOUSBTUFT TPDJBVY FO NJMJFV VSCBJO x Economie et statistique OÂĄ QQ ."44&: %4 FU /" %&/50/  j 5IF %JNFOTJPOT PG 3FTJEFOUJBM 4FHSFHBUJPO x Social forces  Q ."63*/ & Le ghetto français. EnquĂŞte sur le sĂŠparatisme social 1BSJT &EJUJPO EV 4FVJM .0/(*/ $  j %"OHFMJOPQPMJT Ă&#x2039; 1PTUNFUSPQPMJT PV MFYDFQUJPO EFWFOBOU QBSBEJHNF VO NPEĂ&#x2019;MF QPVS MB WJMMF NPOEJBMF x MappemondeOÂĄ QQ .033*- 3 -  j 0O UIF .FBTVSF PG 4QBUJBM 4FHSFHBUJPO x Geography Research Forum Q /"7&;#06$)"/*/& '  La fragmentation en question : des villes entre fragmentation spatiale et fragmentation sociale ? 1BSJT -)BSNBUUBO 0#&35* .  Lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠcole dans la ville : sĂŠgrĂŠgation, mixitĂŠ, carte scolaire 1BSJT 1SFTTFTEF4DJFODFT1P 13&5&$&*--& &  j -B TĂ?HSĂ?HBUJPO TPDJBMF BUFMMF BVHNFOUĂ? -B NĂ?USPQPMF QBSJTJFOOF FOUSF QPMBSJTBUJPO FU NJYJUĂ? x SociĂŠtĂŠs contemporaines Q 3"$*/& +#  j -F NPEĂ&#x2019;MF VSCBJO BNĂ?SJDBJO-FTNPUTFUMFTDIPTFTx Annales de GĂŠographie OÂĄ QQ 3)&*/ $  j-B TĂ?HSĂ?HBUJPO FU TFT NFTVSFT x JO #SVO + 3IFJO $ EJS La sĂŠgrĂŠgation dans la ville. Concepts et mesures, 1BSJT -)BSNBUUBO Q 30."/0 #  j &WBMVBUJPO PG 6SCBO 'SBHNFOUBUJPO JO UIF &DPTZTUFNT x International conference on mountain environment and development $IFOHEV $IJOB  PDUPCSF IUUQEBVJOH VOJWBRJUQMBOFDPTUBGGSPNBOPQEG@ QVCCMJDB[JPOJ$IJOB@QEG

[ ] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


4"'* .  j -B EJNFOTJPO TQBUJBMF EF MJOUĂ?HSBUJPO Ă?WPMVUJPO EF MB TĂ?HSĂ?HBUJPO EFTQPQVMBUJPOTJNNJHSĂ?FTFO'SBODFFOUSF FUx Revue française de sociologie,  Q 4"44&/ 4  The global City : New York, London, Tokyo 1SJODFUPO 1SJODFUPO 6OJWFSTJUZ1SFTT 40+" & Postmetropolis, Critical Studies of Cities and Regions -POESFT#MBDLXFMM 7"4$0/$&-04 1  j 1SPDFTTVT FU GPSNFTÍ&#x192; TPDJPTQBUJBVY EFT WJMMFT VOF DPOUSJCVUJPO BV EĂ?CBU x JO . $BSSFM 1Í&#x192; $BSZ +. 8BDITCFSHFS SĂŠgrĂŠgation et fragmentation dans les mĂŠtropoles. Perspectives internationales 1SFTTFT 6OJWFSTJUBJSFTEV4FQUFOUSJPO QQ

8"$)4#&3(&3 +.  j 4Ă?HSĂ?HBUJPO FU GSBHNFOUBUJPO TPDJPTQBUJBMF -Ă?QSFVWF EF MB NFTVSF x Bulletin de MĂŠthodologie Sociologique OÂĄ Q 8"$)4#&3(&3 +.  j 1PSUĂ?F FU MJNJUF EFT JOEJDBUFVST EF GSBHNFOUBUJPO FU EF TĂ?HSĂ?HBUJPO x JO $BSSFM . $BSZÍ&#x192; 1 8BDITCFSHFS +. EJS SĂŠgrĂŠgation et fragmentation dans les mĂŠtropoles : perspectives internationales 1SFTTFT VOJWFSTJUBJSFTEV4FQUFOUSJPO -JMMF Q

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[ ]


5IÈDIUI̠DêÙUȊUˍˌOHMBJ WËRVZIP˼DIMÍOIUI̖ Irène Salenson – Cơ quan Phát triển Pháp AFD

#ÈPDÈPOËZOĨDê̋OOỊOHLIÓBD˼OIM̙O trong phát triển đô thị hiện nay và trong tương lai, từ đó đề cập tới những thách thức lớn trong phát triển đô thị tương lai, đây là OỊOHZ̋VU̔D˿OQI˽JUÓOIê̋OOHBZU̡ê˿V khi bắt đầu triển khai các kế hoạch quy hoạch êÙUȊWËRVZIP˼DIMÍOIUI̖ 5SPOHQI˿Oê˿V DIÞOHUÙJT̊OĨDê̋OM̑DI T̢QIÈUUSJ̍OêÙUȊWËT̤QIÉOC̖DÈDêÙUȊ USÐOUI̋HJ̙JW̌ṄUê̑BMâ UJ̋QêØ DIÞOHUÙJ T̊ USÖOI CËZ DÈD ê̑OI OHIǡB LIÈD OIBV D̟B LIÈJOJ̏NjêÙUȊxWËDÈDNÙIÖOIêÙUȊLIÈD OIBV 5SPOH QI˿O OËZ DIÞOH UÙJ DǿOH ÛQ USVOHWËPDÈDDˌI̘JDǿOHOIˍS̟JSPDØUI̍ DØMJÐORVBOU̙JT̤QIÈUUSJ̍OêÙUȊ W̔OW̡B MËDˌI̘JW̡BMËUIÈDIUI̠DDIPT̤QIÈUUSJ̍O êÙUȊD̟BUˍˌOHMBJ 1I˿OIBJD̟BCÈPDÈPT̊ÛQUSVOHWËPN̘UT̔ điều kiện quan trọng cần tính đến trong việc YÉZE̤OHN̘UDIJ̋OMˍ̝DMÍOIUI̖WËDÈDN̞D êÓDID̟BRVZIP˼DIêÙUȊ DÈDO̘JEVOHOËZ T̊êˍ̝DQIÉOUÓDITÉVIˌƠM̙QDIVZÐOê̌ jDÙOHD̞WËQIˍˌOHQIÈQRVZIP˼DIêÙUȊx $IÞOHUÙJDǿOHT̊USÖOICËZTˌRVBN̘UWËJ Iˍ̙OHUJ̋QD̂OOHV̕OW̔Oê̍êÈQ̠OHOIV D˿VS˾UM̙OUSPOHQIÈUUSJ̍OêÙUȊUˍˌOHMBJ

1.5.1. Tăng trưởng đô thị và thách thức cho tương lai Tăng trưởng đô thị trong tương lai diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát triển å˿VUI̋L̦ EÉOT̔UI̋HJ̙JêBT̔ÛQUSVOH ̛DÈDLIVW̤DêÙUȊ/NJN U̦M̏EÉOT̔ êÙUȊUSVOHCÖOIUSÐOUI̋HJ̙JN̙JDI̐MË 4̤ UNJOH USˍ̛OH êÙ UȊ CBO ê˿V EJ̎O SB DI̟ Z̋V̛DÈDOˍ̙DUIV̘D5̖DI̠D)̝QUÈDWË1IÈU USJ̍O,JOIŰ0&$%WË.̧-BUJO EPUÈDê̘OH D̟B RVÈ USÖOI DÙOH OHIJ̏Q IØB WË T̤ QIÈU USJ̍OD̟BLIVW̤DȆDIW̞)J̏OOBZ .̧-BUJO là khu vực có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất thế HJ̙J USVOHCÖOIEÉOT̔êÙUȊDIJ̋NLIP˽OH U̖OHEÉOT̔DÈDOˍ̙DUIV̘DLIVW̤DOËZ 0/6)BCJUBU $IÉV«WËDIÉV1IJD̂O 4BIBSB ẂO DØ U̦ M̏ EÉO OÙOH UIÙO DBP UVZ OIJÐO DØT̤DIÐOIM̏DIHJ̣BDÈDOˍ̙DoU̦M̏ EÉOêÙUȊ̛4JOHBQPSFMËOIˍOH̛7J̏U /BNDI̐ê˼UWËPONJN 7ËPONJN U̦M̏EÉOT̔êÙUȊUSVOHCÖOI USÐO UI̋ HJ̙J T̊ MË  OIˍOH U̦ M̏ OËZ T̊ MÐOU̙J̛DÈDêÙUȊDÈDOˍ̙DQIÓB/BN UNJOHUSˍ̛OHêÙUȊEJ̎OSBDI̟Z̋V̛DÈDOˍ̙D êBOHQIÈUUSJ̍O DIJ̋NU̦M̏UNJOHUSˍ̛OH êÙUȊ 2VÈUSÖOIêÙUȊIØBIJ̏OOBZEJ̎OSB

[ ] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Bản đồ

6

Sự phát triển của đô thị trong 20 năm tới

T l  t ng tr ng  ô th  trung bình  hàng n m  (2010­2015)   ô th  h n 10 tri u  dân  N m 2007  ô th  m i n m  2025 

Nguồn: ONU-Habitat (2005).

DI̟Z̋V̛DÈDêÙUȊQIÓB/BNWËYVIˍ̙OH OËZT̊DÛOUJ̋QU̞Dêˍ̝DEVZUSÖUSPOHOỊOH UÎQL̦U̙JêÉZ UIÈDIUI̠DM̙Oê̇USBDIPDÈD UIËOIQI̔QIÓB/BNMËMËNTBPêÈQ̠OHêˍ̝D OIV D˿V D̟B OHˍ̚J EÉO êÙ UȊ W̌ OIË ̛ I˼ U˿OH ȆDIW̞ WJ̏DMËN WW 5˼J DIÉV « LIÙOH UÓOI /ÎU #˽O U̦ M̏ êÙ UȊIØBUSVOHCÖOIN̙JDI̐MËONJN E̤CÈPU̦M̏OËZT̊Wˍ̝UWËPONJN 5IFPT̔MJ̏VD̟B-JÐOI̝QRV̔D 0/6)BCJUBU  DIÉVM̞DOËZDØU̦M̏UNJOHUSˍ̛OHêÙUȊ N˼OIOI˾UUI̋HJ̙J CÐOD˼OIDIÉV1IJD̂O 4BIBSBN̠DUNJOHUSˍ̛OHêÙUȊUSVOHCÖOIMË ONJNDIPD˽DIÉVM̞D USÐOê̔JW̙J 7J̏U/BN -ËPWË$BNQVDIJB OIˍOH̛DIÉV 1IJ N̠DUNJOHUSˍ̛OHDBPIˌOU˼J$̘OH IÛB .BMJ WË $̘OH IÛB %ÉO DI̟ $POHP 5˾U OIJÐODÈDDPOT̔OËZDÛOOIJ̌VêJ̌VDØUI̍ HÉZUSBOIMV̂OWÖDÛOQI̞UIV̘DWËPêˌOW̑

IËOIDIÓOIMÍOIUI̖USPOHUI̔OHLÐ5IFPêØ để đơn giản hóa, có nơi tính gộp luôn cả các YÍOÙOHUIÙOWËPUSPOHDÈDLIÙOHHJBOêˍ̝D YÈDê̑OIMËjLIÙOHHJBOêÙUȊxUIFPUJÐVDIÓ D̟B-JÐOI̝QRV̔D5̦M̏UNJOHUSˍ̛OHêÙUȊ̛ DÈDOˍ̙D0&$%UI˾QIˌO Eˍ̙J ONJN USPOHLIJêØ/HBWËDÈDOˍ̙DåÙOH¬VHIJ OÎOYVIˍ̙OHHJ˽NUNJOHUSˍ̛OHêÙUȊ 5NJOH USˍ̛OH êÙ UȊ MË L̋U RV˽ L̋U I̝Q HJ̣B UNJOH EÉO T̔ Ṳ OIJÐO D̟B EÉO T̔ êÙ UȊ WË UNJOH EÉO T̔ Dˌ I̒D EP IJ̏O Uˍ̝OH EJ Dˍ U̡ OÙOHUIÙOIṖDEJDˍRV̔DŰ˯N̘UT̔êÙ UȊQIÓB/BN N̠DUNJOHEÉOT̔ṲOIJÐOLIÈ cao (các nước đang trong giai đoạn quá độ EÉOT̔ UÎNDIÓDÛOWˍ̝UD˽N̠DUNJOHDˌ I̒DEPEJEÉOU̡OÙOHUIÙO/ØJDÈDILIÈD WÖ T̔US̉FNTJOISB̛UIËOIQI̔êÙOHOÐODÈD UIËOIQI̔N̛S̘OHSBDI̠LIÙOHQI˽J IṖD

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[ ]


LIÙOHDI̐EP UIËOIQI̔UIVIÞUOHˍ̚JEÉO U̡DÈDWáOHOÙOHUIÙO

W̙JDÈDUJÐVDIÓê̑OIOHIǡBIJ̏OOBZW̌êÙUȊ êÙUȊM̙OWËTJÐVêÙUȊ

/Hˍ̝D M˼J ̛ DÈD Oˍ̙D 0&$% U̦ TV˾U TJOI ̛ N̘UT̔Oˍ̙DRVÈUI˾Q LIÙOHê˽NC˽PN̠D TJOIUIBZUI̋,IJDÈDOˍ̙DêÍDØU̦M̏êÙUȊ IØBS˾UDBP IJ̏OUˍ̝OHEJEÉOU̡OÙOHUIÙO SBUIËOIQI̔LIÙOHDÛOEJ̎OSB̕˼U UÎN DIÓDÛODØYVIˍ̙OHRVBZW̌OÙOHUIÙOIṖD DÈDWáOHWËOIêBJWFODÈDêÙUȊM̙O UIÖU̦M̏ êÙUȊIØBT̊HJ˽N UÎNDIÓW̌N̠DÉN/Iˍ ŴZ ṄDEáYVIˍ̙OHDIVOHUSÐOUI̋HJ̙JMË IJ̏O Uˍ̝OH êÙ UȊ IØB êBOH EJ̎O SB ê˼J USË OIˍOHU̔Dê̘UNJOHUSˍ̛OHêÙUȊêBOHHJ˽N USÐORVZNÙUPËOD˿VWËT̊DÛOUJ̋QU̞DHJ˽N USPOHOỊOHUÎQL̦U̙JêÉZ

Nhiều định nghĩa nhưng các hình thái đô thị lại mang tính phổ quát

7˽M˼J N̠DUNJOHUSˍ̛OHêÙUȊIJ̏Oêˍ̝DHIJ OÎO DI̟ Z̋V ̛ DÈD UIËOI QI̔ jD˾Q IBJx /Hˍ̚JUBêÍOĨDOIJ̌Vê̋ODÈDjê˼JêÙUȊx ONJN USÐOUI̋HJ̙JDØLIP˽OHUIËOI QI̔DØEÉOT̔Wˍ̝UUSJ̏VOHˍ̚J UIFPE̤ CÈP T̊DØUIÐNLIP˽OHONJNIBZTÈVUIËOI QI̔ỌB̛DIÉV1IJWËDIÉV«DØEÉOT̔DBP OIˍ ŴZ /Iˍ ŴZ DØ UI̍ E̎ EËOH UI˾Z DÈD UIËOIQI̔DØEÉOT̔êÙOHUSÐOQI˼NWJUI̋ HJ̙J OIˍOHUI̤DŰ QI˿OM̙ODˍEÉOêÙUȊ IJ̏OOBZêBOHTJOIT̔OH̛DÈDUIËOIQI̔DØ EÉOT̔Eˍ̙JOHˍ̚J5̦M̏DÈDêÙUȊ OI̓ T̊ HJ˽N OÏ U̡  YV̔OH  HJBJ êP˼O OIˍOHU̦M̏êÙUȊDØEÉO T̔IˌOUSJ̏VOHˍ̚JT̊ê˼UUS˿O UNJOHU̡ MÐOUSPOHU̖OHT̔DÈDêÙUȊUSÐOUI̋HJ̙J USPOHDáOHUI̚JLȅ /IˍOH ̛ 1IÈQ DÈD jUIËOI QI̔ MP˼J W̡Bx MË DÈDUIËOIQI̔DØEÉOT̔U̡ người, trong khi đó, đô thị loại vừa lại là các UIËOIQI̔DØEÉOT̔IˌOUSJ̏VOHˍ̚J5I̤D US˼OHOËZCV̘DDIÞOHUBQI˽Jê̇UDÉVI̓Jê̔J

$ÈD jêÙ UȊx UIˍ̚OH êˍ̝D ê̑OI OHIǡB UIFP UJÐV DIÓ EÉO T̔ OIˍOH OHˍ̜OH EÉO T̔ M˼J LIÙOHê̕OHOI˾UHJ̣BDÈDOˍ̙D̛1IÈQ j̓êÙ UȊ̓x UIËOIQI̔ MËDÈDêˌOW̑IËOIDIÓOIDØ EÉOT̔IˌOOHˍ̚J ̛*TMBOE DPOT̔OËZ MËOHˍ̚J USPOHLIJ̛/ÎU#˽O OHˍ̜OH EÉOT̔ê̍YÈDê̑OIêÙUȊMËOHˍ̚J 6/ )BCJUBU  ˯1IÈQ CÐOD˼OIUJÐVDIÓEÉOT̔DÛODØUIÐN UJÐV DIÓ jN̂U ê̘x DÈD DÙOH USÖOI YÉZ E̤OH phải có độ liên tục (khoảng cách giữa các DÙOHUSÖOIUSVOHCÖOIMËEˍ̙JN .̙JêÉZ 7J̏O5I̔OH LÐ RV̔D HJB 1IÈQ */4&& êÍ êˍB UIÐNUJÐVDIÓ̓jWáOH˽OIIˍ̛OHxê̍YÈDê̑OI DÈDjWáOHêÙUȊx QI˼NWJU˼PWJ̏DMËNUSPOH WáOH U˿OTV˾UUˍˌOHUÈDHJ̣BO̘JêÙWËDÈD WáOHOHP˼JÙ WW <> ˯DÈDOˍ̙DLIÈD RVZDI̋jUȊYÍxQI˽Jêˍ̝D OIËOˍ̙DSBRVZ̋Uê̑OIDÙOHOÎO UIFPêØ êˌOW̑IËOIDIÓOIêˍ̝DDÙOHOÎORVZDI̋ OËZT̊DØRVŽOṲDI̟M̙OIˌO ê̔JW̙JDÈD Oˍ̙D UI̤D IJ̏O DIÓOI TÈDI QIÉO D˾Q QIÉO RVŽO RV˽O Mâ IṖD T̊ êˍ̝D D˾Q OIJ̌V phương tiện hoạt động hơn gắn với các cơ RVBOQIJÛQUSVOHD̟BOIËOˍ̙D̛D˾Qê̑B QIˍˌOH IVZ̏O U̐OI CBOH $ÈD Z̋V U̔ OËZ UˍˌOHê̔Jê̘DM̂QW̙JUJÐVDIÓT̔EÉODÈDYÍ jOI̓xDØUI̍US̛UIËOIjUȊYÍx êÙUȊ ŐV /IËOˍ̙DUI˾ZD˿OUNJOHDˍ̚OHWBJUSÛD̟BYÍ êØ̛N̘ULIVW̤DMÍOIUI̖OI˾Uê̑OI IṖD OIJ̌VêˌOW̑IËOIDIÓOILIÈDDØEÉOT̔êÙOH IˌOM˼JLIÙOHêˍ̝DDÙOHOÎOOHBZ

<>IUUQXXXJOTFFGSGSNFUIPEFTEFGBVMUBTQ QBHFEFöOJUJPOTBJSFVSCBJOFIUN UIÙOHUJOUIBNLI˽POHËZ 

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


å̔JW̙JOHˍ̚JEÉO DÈDLIÙOHHJBOêˍ̝DDPJ MËjêÙUȊxDØOỊOHê̇DêJ̍NDIVOH LIÙOH DI̐ MJÐO RVBO ê̋O OHˍ̜OH EÉO T̔ DÈD IP˼U ê̘OHjDØRVBOȈxEJ̎OSB̛OˌJêØ UIˍˌOH N˼J I̒DIËOI ȆDIW̞ IP˼Uê̘OHWNJOIØB 

Sơ đồ

WËjê̚JT̔OHYÍI̘Jx̛OˌJêØT̊UIJ̋UM̂QOÐO DÈDUIJ̋UDI̋WËU̖DI̠DÛQUI̍D̟BOIËOˍ̙D IBZUˍOIÉO$I̅OHI˼O ̛1IÈQ DÈDUȊUS˾O DØIBZEÉOẂODØUI̍UJ̋QU̞DC̑ H̒JMËjMËOHxŐVLIÙOHDØOIJ̌VIP˼Uê̘OH

Đặc điểm đô thị

5

Trung tâm

Đô thị kiểu trung cổ

Ngo i thành

La ville médiévale La médina arabe Trung tâm kinh t

Trung tâm Khu công nhân vùng ngo i ô

Khu nhà vùng ngo i ô

ô th công nghi p

La ville industrielle (XIX°) Vùng ngo i ô chính th c

ô th h u công nghi p

Trung tâm Dàn tr i ô th

La ville non contrôlée

Siêu trung tâm Trung tâm ô th c p hai

Ngo i ô lân c n

Khu nhà vùng ngo i ô

ô th b n v ng

La ville durable

Nguồn: Guillaume Josse, Groupe Huit.

IBZȆDIW̞ USPOHLIJŐVYÏUUIFPUJÐVDIÓ DIÓOIUI̠DD̟B*/4&& DÈDêˌOW̑IËOIDIÓOI OËZêˍ̝DY̋QWËPEJ̏OêÙUȊ UIËOIQI̔ 9ÏUW̌IÖOIUIÈJ M̑DIT̢êÙUȊIØBêÍDI̠OH LJ̋O T̤ QIÈU USJ̍O D̟B OIJ̌V jNÙ IÖOIx êÙ UȊ $ÈD NÙ IÖOI OËZ êˍ̝D HJ̙J UIJ̏V Eˍ̙J E˼OH̓ jNÙ IÖOIx D˾V U˼P ê̍ QI̞D W̞ DIP QIÉOMP˼JUSPOHQIÉOUÓDI OIˍOHOIÖODIVOH LIÙOHN̘UêÙUȊOËPDØUI̍êˍ̝DY̋QWËP N̘UMP˼JjNÙIÖOIxIPËOI˽P N̗JNÙIÖOI M˼JDØOIJ̌VCJ̋OUI̍LIÈDOIBV UÎNDIÓDØ T̤QI̔JI̝Qê̇DêJ̍ND̟BOIJ̌VMP˼JNÙIÖOI

$ÈDêÙUȊDIÉV¬VUI̚J5SVOH$̖WËDÈDêÙ UȊLJ̍VjNÏEJOBTxD̟BUI̋HJ̙JˑŜQUIˍ̚OH êˍ̝D D˾V U˼P W̙J QI˿O̓ MÜJ MË UIËOI 5SPOH UIËOIUIˍ̚OHMËOˌJE̤UṢMˍˌOHUI̤DUI̤D QÌN USÈOIUÖOIUS˼OHDˍ̙QCØDIṖDUS̘N D̃Q 1IÓB CÐO USPOH UIËOI DØ ê̟ DÈD jDI̠D ONJOHêÙUȊxD̟BDÈDUIËOIQI̔IJ̏Oê˼JOHËZ OBZDI̠DONJOHDI̐IVZ DØMÉVêËJ EJOIUI̤ MÍOIDIÞBWËIṖDOˌJ̛D̟BRVBORVÉO DI̠D ONJOH UIˍˌOH N˼J DI̝ CÞB D̢B IËOH D̢B IJ̏V WË ȆDI W̞ DIVOH USˍ̚OH I̒D OHÉO IËOH C̏OI WJ̏O OˌJ UI̚ DÞOH 1IÓB OHPËJ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


UIËOI MË QI˿O LÏP EËJ QIÈU USJ̍O UIËOI DÈD LIV W̤D jWFO UIËOIx IBZ DÛO H̒J MË WáOH WFOêÙOHËZOBZ MâEPÉOU̙JT̤N̛S̘OHSB OHPËJUIËOIOËZMËEPUSPOHUIËOILIÙOHDÛO êÈQ̠OHê̟OIVD˿VW̌OIË̛5VZOIJÐO N̂U ê̘YÉZE̤OHẂOÛQUSVOHDI̟Z̋V̛USPOH UIËOI êÉZ MË NÙ IÖOI UIËOI QI̔ OI̓ H̒O UIFPLJ̍VjOÏO UÓDII̝Qx $ÈDjUIËOIQI̔DÙOHOHIJ̏QxSBê̚JÉOê̋O T̤YV˾UIJ̏OD̟BOIJ̌VIÖOIUIÈJêÙUȊN̙J ṄD Eá OIJ̌V UIËOI QI̔ DÙOH OHIJ̏Q N̙J OËZẂOêˍ̝DHIÏQW̙JDÈDUIËOIQI̔jLJ̍V 5SVOH$̖xDØT̆OUSˍ̙DêØ5SPOHUSˍ̚OHI̝Q OËZ QI˿O UIËOI ẂO EVZ USÖ DÈD DI̠D ONJOH DI̐ IVZ WË DI̠D ONJOH UIˍˌOH N˼J N̂U ê̘ UIˍ̚OHE̕OUIFPDIJ̌VDBP ̛1IÈQDI̟Z̋V UIFP OHVZÐO Mâ )BVTTNBOT WËP DV̔J UI̋ L̦ TBVêØ N̂Uê̘êÙUȊUNJOHW̙JT̤YV˾UIJ̏O D̟B DÈD USVOH UÉN LJOI EPBOI ȆDI W̞ WËP O̢BDV̔JUI̋L̦)P˼Uê̘OHT˽OYV˾UDÙOH OHIJ̏Qêˍ̝DÛQUSVOH̛DÈDWáOHWËOIêBJ D̟BUIËOIWÖD˿ODØLIÙOHHJBOWËEJ̏OUÓDI M̙O$ÈDLIVOIË̛DÙOHOIÉOIÖOIUIËOIH˿O DÈDOIËNÈZDÙOHOHIJ̏Q TBVêØ HJBPUIÙOH êˍ̚OHT̃U WËW̌TBVOËZHJBPUIÙOHêˍ̚OH C̘ WË êJ M˼J C̄OH Ù UÙ QIÈU USJ̍O êÍ ÉO U̙J IJ̏OUˍ̝OHN̛S̘OHDÈDWáOHWFOȖOIUJ̋O SBQIÓBOHP˼JÙ $ÈD Oˍ̙D QIÓB /BN DØ D˽ IBJ NÙ IÖOI êÙ UȊ jLJ̍V 5SVOH $̖x WË jLJ̍V DÙOH OHIJ̏Qx OIˍOHTBOHUÎQL̦C̃Uê˿VYV˾U IJ̏ON̘UIÖOIUIÈJêÙUȊN̙JNÙIÖOIêÙUȊ jLJ̍V Ṳ QIÈUx 9VOH RVBOI LIV W̤D USVOH UÉN êÙJLIJêˍ̝DN̛S̘OHC̄OHN̘UWáOH OHP˼JÙDIÓOIUI̠D UI̚JUIV̘Dê̑BIṖDÎV UIV̘Dê̑B C̃Uê˿VQIÈUUSJ̍ODÈDLIVW̤DjQIJ DIÓOIUI̠Dx UIˍ̚OHDØN̂Uê̘DBP ÉOê̋O IJ̏O Uˍ̝OH EËO US˽J êÙ UȊ 5ÓOI jQIJ DIÓOI UI̠DxDI̐MËN̘UQI˿O RVZIP˼DILÏN UIJ̋V I˼U˿OHDÙOHD̘OH WÖDÈDDÙOHUSÖOI̛DÈD LIVW̤DOËZUIˍ̚OHEPEÉOṲYÉZE̤OH W̙J

OIJ̌VIÖOIUI̠DU̖DI̠DÛQUI̍LIÈDOIBV /HPËJSB DÈDLIVW̤DjṲQIÈUxLIÙOHQI˽JMË UÈDOIÉOEVZOI˾UÉOê̋OUÖOIUS˼OHEËOUS˽J êÙUȊN̘UT̔LIVW̤DOËZŌN̛DÈDWáOH S˾UH˿OW̙JO̘JêÙWËUIˍ̚OHDØN̂Uê̘S˾U EËZ WÓE̞DÈDLIVQI̔OHIÒPGBWFMBTD̟BUI̟ êÙ3JPEF+BOFJSPD̟B#SBTJMIṖDLIV,JCFSB ̛UI̟êÙ/BJSPCJD̟B,FOZB /Hˍ̝DM˼J DIÓOI OỊOHDIˍˌOHUSÖOIOIË̛YÍI̘JD̟BDIÓOI QI̟EËOIDIPOHˍ̚JDØUIVOÎQUI˾Q DÈD LIV j̓ êÙ UȊ N̙J̓ x D̟B U˿OH M̙Q USVOH MˍV IṖDLIVjOIË̛LIÏQLÓO̓xD̟BHJ̙JOIËHJËV N̙JMËDÈDZ̋VU̔HØQQI˿OWËPWJ̏DjḢN OI˾N̓xLIÙOHHJBOOÙOHUIÙO WÖOỊOHLIV W̤DOËZUIˍ̚OHêˍ̝DYÉZE̤OH̛QIÓBOHPËJ DÈDI USVOH UÉN UIËOI QI̔ WËJ DI̞D DÉZ T̔ ê̇DCJ̏Ư"J$̂Q /BN1IJ 5SVOH2V̔D 7J̏U /BNo1BRVFUUF oUÖOIUS˼OHOËZMËN HJBUNJOHDIJQIÓYÉZE̤OHI˼U˿OHWËê˾VO̔J WËPDÈDN˼OHMˍ̙JI˼U˿OH #FSRVF #POOJO (IPSSB(PCJO  .ÙIÖOIjêÙUȊČOẈOHxê̇UN̞DUJÐVI˼O DI̋UÖOIUS˼OHEËOUS˽JêÙUȊ HJ˽NUÈDê̘OH D̟BDÈDUIËOIQI̔U̙JNÙJUSˍ̚OHDǿOHOIˍ N̠D QIÈU UI˽J DÈDCPO WÖ UÖOI US˼OH êÙ UȊ EËO US˽J MËN UNJOH QIÈU UI˽J DÈD MP˼J LIÓ UI˽J HÉZ IJ̏V ̠OH OIË LÓOI 4BUUFSUIXBJUF  'MVY  5IFP êØ QI˽J UIBZ ê̖J DÈD IÖOI UI̠DU̖DI̠DêÙUȊêÍDØ̛DÈDNÙIÖOIDǿ UIFP Iˍ̙OH LIVZ̋O LIÓDI UNJOH N̂U ê̘ ̛ DÈDWáOHUSVOHUÉNWËWáOHOHP˼JÙMÉOD̂O USPOH D̤ MZ H˿O ê̕OH UI̚J QIÈU USJ̍O DÈD jUSVOH UÉN êÙ UȊ D˾Q IBJx NÙ IÖOI UIËOI QI̔jêBUÉNx U˼PWJ̏DMËNWËDǿOHD˾QȆDI W̞ ̛ OIJ̌V OˌJ LIÈD OIBV OHPËJ USVOH UÉN O̘JêÙH̔D êJ̌VOËZT̊HJÞQI˼ODI̋WJ̏DEJ DIVZ̍OD̟BOHˍ̚JEÉO $MVC'SBODF3JP  8JMMJBNT å̍UI̤DIJ̏Oêˍ̝DêJ̌V OËZDÈDDˌRVBORV˽OMâD˿OQI˽JLJ̍NTPÈU N˼OI T̤ QIÈU USJ̍O W̌ ṄU LIÙOH HJBO M̂Q RVZ IP˼DI DIJ UJ̋U êJ LÒN W̙J DÈD RVZ ê̑OI

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


ê˿Zê̟ DÈDRVZê̑OIWËRVZIP˼DIêØQI˽J êˍ̝DÈQE̞OHDİUDI̊ OIˍOHêJ̌VOËZêÛJ I̓J QI˽J ê˿V Uˍ QIˍˌOH UJ̏O W̌ DPO OHˍ̚J WËUJ̌OC˼Dê̍DØUI̍HJÈNTÈU UÓOIUPÈODÈD DÙOHUSÖOIYÉZE̤OH Y̢MâDÈDUSˍ̚OHI̝QWJ QI˼N ÛQUSVOHOHNJOOH̡BYVIˍ̙OHjṲEPx trên thị trường nhà đất cũng như định hướng WJ̏DM̤BDI̒OW̑USÓOIË̛D̟BOHˍ̚JEÉOIBZ US̞T̛EPBOIOHIJ̏Q DÙOHUZ

DÛODÈDOˍ̙DDØ(%1CÖOIRVÉOê˿VOHˍ̚J DBPDǿOHMËOˍ̙DDØU̦M̏êÙUȊIØBDBPå̠D )̕OH,ÙOH 4JOHBQPSFåÙUȊUIˍ̚OHMËOˌJ ÛQ USVOH DÈD IP˼U ê̘OH DØ HJÈ US̑ HJB UNJOH cao và các hoạt động công nghệ, nghiên cứu UËJDIÓOI DÙOHOHȈUIÙOUJO WW $ÈDIP˼U ê̘OHLJOIŰUIBNHJBWËPUPËOD˿VIØBDǿOH EJ̎OSBDI̟Z̋V̛DÈDUIËOIQI̔M̙O N̛D̢B W̙JUI̋HJ̙J 7FMU[ 

Cơ hội và nguy cơ của tăng trưởng đô thị

.̠D ê̘ ÛQ USVOH W̌ EÉO T̔ IP˼U ê̘OH WË ȆDIW̛̞êÙUȊDǿOHDØUÈDê̘OHUÓDID̤D LIJê˼Uê̋ON̘UOHˍ̜OHOI˾Uê̑OI N̂Uê̘ ÛQUSVOHDBP̛êÙUȊT̊HJÞQHJ˽NDIJQIÓ T˽OYV˾U UIFPOHVZÐOMâLJOIŰĈDUIBOH WË QIÈU USJ̍O êˍ̝D ȆDI W̞ DIVZÐO OHIJ̏Q 'VKJUB 5IJTTF 1SBHFS 5IJTTF 

å̔JW̙JDÈDOˍ̙DêBOHQIÈUUSJ̍O êÙUȊIØB DĨD DĨO NBOH M˼J OIJ̌V Dˌ I̘J $ÈD ǑO kinh tế hiện đại (kinh tế công nghiệp và hậu DÙOHOHIJ̏Q ê̌VDØU̦M̏êÙUȊDIJ̋NêBT̔ UBUI˾ZDØT̤UˍˌOHRVBOU̦M̏UIV̂OHJ̣BUNJOH USˍ̛OHêÙUȊWËUNJOHUSˍ̛OH(%1UIFPê˿V OHˍ̚J DÈD Oˍ̙D DØ U̦ M̏ EÉO T̔ OÙOH UIÙO DIJ̋NêBT̔UIˍ̚OHDØUIVOÎQCÖOIRVÉO ê˿VOHˍ̚JUI˾QOI˾U 3XBOEB )BÕUJ ˒Oå̘ 

Biểu đồ

1

5VZ OIJÐO DÈD UIËOI QI̔ QIÈU USJ̍O DǿOH T̊QI˽Jê̔JṄUW̙JOIJ̌VOHVZDˌ5I̠OI˾U MË DÈD OHVZ Dˌ U̡ UIJÐO OIJÐO ê̘OH ê˾U M̛

Tương quan giữa đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế

Nguồn: Satterthwaite (2007).

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


ê˾U CÍP M̞U TØOH UI˿O UIJÐO UBJ UIˍ̚OH ê̍ M˼JÎVRV˽M̙OIˌOEPN̂Uê̘EÉODˍWËI˼ U˿OH ̛ êÙ UȊ DǿOH EËZ IˌO 5ÈD ê̘OH D̟B CJ̋O ê̖J LIÓ ÎV DǿOH M̙O IˌO Oˍ̙D CJ̍O EÉOH M̞U̓M̘J ÕOHOØOH WW 5SÐOQI˼NWJ UI̋ HJ̙J UÈD̓ ê̘OH D̟B CJ̋O ê̖J LIÓ ÎV ÛQ USVOH DI̟ Z̋V ̛ DÈD WáOH WFO CJ̍O OIˍOH êÉZM˼JDǿOHMËOˌJÛQUSVOHOIJ̌VUIËOIQI̔ TJÐVM̙O TJÐVHJËVWËDØN̂Uê̘êÙUȊS˾UEËZ ,IVW̤D5SVOH.̧WËWáOH"OEFT /ÎU#˽O WáOHEVZÐOI˽J5SVOH2V̔DWËCÈOê˽PåÙOH %ˍˌOHMËOỊOHOˌJQI˽Jê̔JṄUW̙JOHVZDˌ M̙OOI˾UU̡CJ̋Oê̖JLIÓÎV #ÈPDÈPT̔D̟B/IØNDÙOHUÈDMJÐODIÓOI QI̟W̌CJ̋Oê̖JLIÓÎV(*&$ *1$$ êÍ DI̐SBS̄OH ŐVN̤DOˍ̙DCJ̍OUNJOHUIÐN N 7J̏U/BNT̊MËOˍ̙DDȊVUÈDê̘OHȮOH ǑOI˾U L̍D˽W̌EJ̏OUÓDI˽OIIˍ̛OHDǿOH OIˍ T̔ OHˍ̚J C̑ ˽OI Iˍ̛OH  Ȉ RV˽ êJDáOHMËUÈDê̘OHU̙JLJOIŰ ˽OIIˍ̛OH U̙J (%1 EP UÖOI US˼OH ÛQ USVOH N̂U

Bản đồ

7

ê̘EÉODˍWËIP˼Uê̘OHLJOIƯ̋DÈDU̐OI WFOCJ̍O Những nguy cơ có nguyên nhân từ con OHˍ̚J DǿOH OHIJÐN US̒OH IˌO ¼ OIJ̎N U̡ HJBPUIÙOH DÙOHOHIJ̏QWËSÈDUI˽JÉOê̋O DÈDW˾Oê̌T̠DLI̓F DÈDLIVW̤DDØêJ̌VLJ̏O C˾QCÐOIOIJ̌VLIJQI˽Jê̔JṄUW̙JDÈDOHVZ DˌZŰ ȆDIU̎WJ̏DUIJ̋VRVBOUÉNU̙JLIØ LINJOUSPOHê̚JT̔OHD̟BOHˍ̚JEÉƠDÈDLIV W̤DOËZDǿOHLÏPUIFPOIJ̌VOHVZDˌW̌ṄU YÍI̘J T̢E̞OHê˾UêBJ M˾Zê˾UOÙOHOHIJ̏Q QI̞DW̞DIPYÉZE̤OH ÎVRV˽êJLÒNT̊MË DÈDOHVZDˌW̌N˾UBOOJOIMˍˌOHUI̤D S̔J MP˼ODIVUSÖOIMVÉODIVZ̍OOˍ̙D WËOI˾UMË OHVZDˌOĤQM̞U 5IÈDIUI̠DWËDˌI̘Jê̇USBDIPDÈDêÙUȊ OIJ̏N W̞ UÖN LJ̋N HJ˽J QIÈQ ê̍ ê˽N C˽P êˍB SB êˍ̝D N̘U DIÓOI TÈDI RVZ IP˼DI WË QIÈUUSJ̍OêÙUȊêÞOHễO LJ̍NTPÈUêˍ̝D T̤QIÉOC̔EÉODˍWËDÈDIP˼Uê̘OH U̡êØ

Các đô thị lớn và nguy cơ biến đổi khí hậu. Nguy cơ tổng hợp: hạn hán, bão lụt, lở đất

Ven biển  dễ  bị tổn  thương  (R i ro th p) 

ô th  h n 5 tri u  dân 

            Nguồn: De Sherbinin et al (2007).

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


êˍB SB êˍ̝D DÈD USJ̍O W̒OH QIÈU USJ̍O ČO ẈOH DIP êÙ UȊ USPOH UˍˌOH MBJ ,BOBMFZ 3PCFSUT 

1.5.2. Xây dựng chiến lược lãnh thổ: lời giải nào cho thách thức tương lai? %ˍ̙J EÉZ DIÞOH UÙJ USÖOI CËZ OH̃O H̒O CB LIÓB D˼OI Dˌ C˽O USPOH QIÈU USJ̍O êÙ UȊ ̛ D˾Qê̘ê̑BQIˍˌOHRV˽OUS̑ê̑BQIˍˌOH RVZ IP˼DIMÍOIUI̖ OHV̕OUËJDIÓOIê̑BQIˍˌOH Quản trị địa phương và quản lý đầu tư công 5SPOHOỊOHUÎQL̦H˿OêÉZ ̛OIJ̌VOˍ̙D êBOHQIÈUUSJ̍OêÍEJ̎OSBRVÈUSÖOIQIJÛQ USVOH QIÉORVŽORV˽OMâ ÉOê̋OT̤YV˾U IJ̏OWËLI̅OHê̑OIWBJUSÛD̟BDÈDI̘Jê̕OH ê̑B QIˍˌOH EP EÉO C˿V 5VZ OIJÐO N̠D ê̘ QIJ ÛQ USVOH WË QIÉO RVŽO RV˽O Mâ ̛ DÈD Oˍ̙D LIÙOH HJ̔OH OIBV WË NÙ IÖOI OËZ DǿOH LIÙOH NBOH UÓOI QI̖ RVÈU .̘U T̔Oˍ̙DẂOEVZUSÖDˌDI̋ÛQUSVOHWËDI̐ UI̤DIJ̏OWJ̏DQIÉOD˾QW̌OˌJSBRVZ̋Uê̑OI 5SPOH N̒J USˍ̚OH I̝Q N̗J N̘U Ȉ UI̔OH RV˽OUS̑UI̍DI̋DǿOHê̌VQI˽JQIáI̝QW̙J C̔JD˽OID̟BOØWËQI˽JMËL̋URV˽U̡T̤M̤B DI̒OD̟BOHˍ̚JEÉO 7J̏DM̂QRVZIP˼DIêÙUȊOIÖODIVOHUIˍ̚OH êÈQ̠OHU̔UIˌOOIVD˿VD̟BOHˍ̚JEÉOLIJ êØMËL̋URV˽EPDIÓOIUÈDOIÉOê̑BQIˍˌOH RVZ̋U ê̑OI5VZ OIJÐO RV˽O US̑ ê̑B QIˍˌOH DÛO ḢQ OIJ̌V UIÈDI UI̠D .̘U ṄU WJ̏D QIÉO DIJB UÌN RVŽO HJ̣B DÈD UI̤D UI̍ DIÓOIRVŽOêˍ̝DQIÉOD˾Q QIÉORVŽOQIJ tập trung, các cơ quan hành chính tản quyền WËDIÓOIRVŽOUSVOHˍˌOHD˿OQI˽Jêˍ̝DI̗ US̝U̡N̘UȈUI̔OHDÈDWNJOC˽OWËDÙOHD̞ QIÈQMâDǿOHOIˍRVZê̑OIê˿Zê̟.̇ULIÈD OHBZD˽LIJêÍDØȈUI̔OHDÈDWNJOC˽OWË DÙOHD̞DIJUJ̋U ê̑BQIˍˌOHDÛOD˿OQI˽JDØ ê̟QIˍˌOHUJ̏Oê̍ê˽NUSÈDIOIJ̏NW̞DÙOH

D̟BNÖOI̛D˾Qê̘ê̑BQIˍˌOH OI˾UMËQI˿O OHÉOTÈDIQIÉOC̖U̡OHÉOTÈDIOIËOˍ̙D QI˽J ê̟ ê̍ êÈQ ̠OH OIV D˿V $IÓOI RVŽO ê̑B QIˍˌOH DÛO QI˽J ê̌ SB DÈD DIÓOI TÈDI DÙOH QIá I̝Q DIP ê̑B QIˍˌOH NÖOI DǿOH OIˍê˽NC˽PUÖNSBDÈDHJ˽JQIÈQČOẈOH $IÓOIRVŽOê̑BQIˍˌOHDǿOHQI˽JU̖DI̠D U̔UN̔JRVBOȈHJ̣BDÈDUÈDOIÉOLIÈDOIBV USPOHê̑BQIˍˌOHNÖOI E̤BWËPLIVW̤DUˍ OIÉO WË OHˍ̚J EÉO êˍB I̒ WËP USPOH RVZ USÖOISBRVZ̋Uê̑OI /IJ̌V êJ̌V LJ̏O DØ UI̍ U˼P UIV̂O M̝J DIP DÙOH UÈD RV˽O Mâ ê˿V Uˍ DÙOH ̛ DÈD E̤ ÈO RVZIP˼DIWËQIÈUUSJ̍Oê̑BQIˍˌOH ṄDEá DÈDêJ̌VLJ̏OOËZIJ̏OEJ̏ƠOIJ̌VN̠Dê̘ LIÈDOIBV5Sˍ̙DI̋UD˿OQI˽JLJ̍NTPÈUêˍ̝D vấn đề đất đai (cũng không nhất thiết phải USJ̏Uê̍ CJ̋Uêˍ̝DIJ̏OUS˼OHD̟BDÈDMP˼Jê˾U ê̑B C˼ IṖD Ȉ UI̔OH UIÙOH UJO ê̑B Mâ (*4 M̂QRV̧ê˾UE̤QIÛOHDIPYÉZE̤OHDˌC˽O MÐOL̋IP˼DIRVZIP˼DIMÍOIUI̖ UI̤DIJ̏O DÈDDÙOHWJ̏DDI̐OIUSBOH$ǿOHD˿OQI˽JDØ ê̟ OHV̕O OIÉO M̤D ê̍ ê˽N C˽P USJ̍O LIBJ UI̤DIJ̏OWËUIFPEÜJUI̤DIJ̏OE̤ÈOOIÉO M̤DQI˽JDØê̟USÖOIê̘ N̠DUIVOÎQQI˽J UˍˌOH Y̠OH W̙J USÈDI OIJ̏N WË DÙOH WJ̏D êJ̌VLJ̏OMBPê̘OHQI˽Jê˽NC˽P̖Oê̑OIT̔ Mˍ̝OHOIÉOM̤D$ÈDDˌRVBOIËOIDIÓOIQI˽J DØONJOHM̤DUSPOHRV˽OMâDÈDLIÉVW̌IËOI chính trong đầu tư công, nhất là phải có khả ONJOHU̖DI̠Dê˾VUI˿VDIPOIJ̌VE̤ÈODáOH N̘UMÞD LâI̝Qê̕OHW̙JDÈDEPBOIOHIJ̏Q USÞOHUI˿VWËIˍ̙OHÉOEPBOIOHIJ̏QUI̤D IJ̏O ê̕OHUI̚JQI˽JDØLI˽ONJOHê˽NUSÈDI DÙOH UÈD C˽P USÖ C˽P Eˍ̜OH UIJ̋U C̑ WË I˼ U˿OH $V̔J DáOH DÙOH UÈD RV˽O Mâ UËJ DIÓOI ê̑B QIˍˌOH DǿOH MË N̘U êJ̌V LJ̏O ê̍ ê˽N C˽P UIËOI DÙOH LI˽ ONJOH D˽J UIJ̏O OHV̕O UIV OHÉO TÈDI M̂Q E̤ UPÈO UËJ DIÓOI RV˽O Mâ OHÉO TÈDI WW #PVSEJO -FGFVWSF .ÏMÏ  

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


˯êÉZDIÞOHUÙJê̌YV˾UN̘UWËJIˍ̙OHOĪN D˽J UIJ̏O UÖOI IÖOI UI̤D UJ̎O W̌ RVZ IP˼DI MÍOIUI̖WËRV˽OMâUËJDIÓOI̛ê̑BQIˍˌOH $ÈDQIˍˌOHQIÈQRVZIP˼DIT̊êˍ̝DQIÉO UÓDI TÉV IˌO ̛ M̙Q DIVZÐO ê̌ $ÈD DI̟ ê̌ OËZ DǿOH êˍ̝D HJ˽OH USPOH CB NÙO UIV̘D DIˍˌOHUSÖOIêËPU˼PD̟B5SVOHUÉNOHIJÐO D̠VUËJDIÓOI LJOIŰWËOHÉOIËOH $&'&# UIV̘D"'% êÉZMËDIˍˌOHUSÖOIêËPU˼PEËOI DIPDIVZÐOHJBMËNWJ̏DDIPDÈDê̔JUÈDD̟B $ˌRVBO1IÈUUSJ̍O1IÈQ<> Mục tiêu và thách thức trong quy hoạch lãnh thổ 2VZIP˼DIMÍOIUI̖U̠DMËDÈDUÈDOIÉOê̑B QIˍˌOH DáOH OIBV OH̕J M˼J ê̍ M̂Q DÈD L̋ IP˼DI E̤ CÈP QIÈU USJ̍O IP˼U ê̘OH WË U̖ DI̠DLIÙOHHJBOUSÐON̘UWáOHMÍOIUI̖YÈD định cho tương lai gần – thường là khoảng ONJN $IPBZ .FSMJO  7J̏D RVZ IP˼DIOËZOĨNê̋OOIJ̌VN̞DUJÐV DIÞOH UÙJYJOUSÓDIOÐVSBêÉZN̘UT̔N̞DUJÐVDIÓOI .̞D UJÐV UI̠ OI˾U MË ê̍ êÈQ ̠OH OIV D˿V D̟B OHˍ̚J EÉO WË OHˍ̚J T̢ E̞OH W̌ OIË ̛ WJ̏D MËN WË ȆDI W̞ .̞D UJÐV UI̠ IBJ DǿOH MËȈRV˽US̤DUJ̋QD̟BN̞DUJÐVUI̠OI˾U MË ê̍ê˽NC˽PDÉOC̄OHHJ̣BDÈDOIVD˿VLIÈD OIBV UJ̋OU̙JYÈDê̑OIM̝JÓDIDIVOH CBPRVÈU .̞DUJÐVUI̠CBMËHJÞQDIPê̑BQIˍˌOHMËN DI̟êˍ̝DWJ̏DRV˽OMâê˾UêBJ DØRV̧ê˾UDIP YÉZE̤OHDˌC˽O YÉZE̤OHI˼U˿OHWËUI̤D IJ̏ODÈDDÙOHWJ̏DDI̐OIUSBOH.̞DUJÐVUI̠ Uˍ MË C˽P W̏ UËJ OHVZÐO UIJÐO OIJÐO WË NÙJ USˍ̚OH ê̍ MËN êˍ̝D êJ̌V OËZ D˿O I˼O DI̋ UÖOIUS˼OHEËOUS˽JUSPOHQIÈUUSJ̍OêÙUȊWË LIVZ̋OLIÓDIQIÈUUSJ̍OêÙUȊUÓDII̝Q OI̓ H̒O.̞DUJÐVUI̠ONJNMËU˼PUIV̂OM̝JDIP phát triển các hoạt động kinh tế tạo nhiều WJ̏DMËN N̞DUJÐVUI̠TÈVMËDI̔OHC˾UCÖOI ê̅OH YÍ I̘J 'BJOTUFJO  (J̣B DÈD N̞D

UJÐVOËZLIÙOHDØUI̠ĈDW̌U˿NRVBOUS̒OH U˾UD˽DÈDN̞DUJÐVê̌VDØWBJUSÛRVBOUS̒OH OIˍOIBVUSPOHWJ̏Dê˽NC˽PT̤QIÈUUSJ̍O DÉOC̄OHWËČOẈOHD̟Bê̑BQIˍˌOH 7˽M˼J N̘UUSPOHOỊOHUIÈDIUI̠DM̙OUSPOH DÙOHUÈDRVZIP˼DIMÍOIUI̖MËQI˽JUÓOIê̋O LIV W̤D j QIJ DIÓOI UI̠D̓ x $ÈD DIÓOI TÈDI QIÈUUSJ̍OD̟Bê̑BQIˍˌOHLIÙOHêˍ̝DQIÏQ C̓ RVB T̤ U̕O U˼J D̟B DÈD LIV W̤D WË DÈD IP˼Uê̘OHêˍ̝DIÖOIUIËOIṲQIÈU LIÙOH UIFPL̋IP˼DID̟BDÈDDˌRVBODÙOHRVŽO UIˍ̚OHUIÖWJ̏DIÖOIUIËOIDÈDLIVW̤DIṖD IP˼Uê̘OHOIˍŴZMËȈRV˽D̟BUÖOIUS˼OH DIÓOI RVŽO LIÙOH DØ ê̟ QIˍˌOH UJ̏O ê̍ êÈQ̠OHOIVD˿VD̟BOHˍ̚JEÉOLIJEÉOT̔ HJB UNJOH WË LIJ êÙ UȊ QIÈU USJ̍O $ÈD DIÓOI TÈDIQI˼Uê̔JW̙JLIVW̤DQIJDIÓOIUI̠DT̊ DØ ÎV RV˽ UJÐV D̤D W̌ ṄU YÍ I̘J WË OIÖO DIVOH DÈDDIÓOITÈDIOIˍŴZDǿOHUIˍ̚OH LIÙOHIJ̏VRV˽ WÖT̤QIÈUUSJ̍OD̟BDÈDLIV vực và hoạt động đó rõ ràng là để đáp ứng OIVD˿VUIJ̋UZ̋VD̟BOHˍ̚JEÉO OIË̛ WJ̏D MËN ȆDIW̞ %VSBOE-BTTFSWF  Như vậy, chính quyền phải quyết định quan êJ̍N D̟B NÖOI ê̔J W̙J LIV W̤D QIJ DIÓOI UI̠DDØOÐOI̝QUI̠DIØBDÈDLIVW̤DQIJ DIÓOI UI̠D USPOH UÖOI US˼OH C˾Q CÐOI IBZ LIÙOH $Ø OÐO LJ̍N TPÈU U˾U D˽ N̒J IP˼U ê̘OHLIÙOHêˍ̝DêNJOHLâDIÓOIUI̠D /̋V câu trả lời là có, chính quyền cần phải thực hiện các khoản đầu tư lớn để giúp cho các LIVW̤DṲQIÈUIÛBOÎQêˍ̝DW̙JDÈDLIV W̤DDIÓOIUI̠DL̋UO̔JN˼OHHJBPUIÙOHDÙOH D̘OH DÈDN˼OHȆDIW̞I˼U˿OHUIJ̋UZ̋V YÉZ E̤OHUIÐNI˼U˿OH êˍ̚OHYÈ$IÓOIRVŽO DǿOH DØ UI̍ UI̤D IJ̏O OIJ̌V DIˍˌOH USÖOI YÉZE̤OHOIË̛ê̍êÈQ̠OHOIVD˿VêÙUȊ UNJOHMÐO I˼ODI̋WJ̏DIÖOIUIËOIDÈDLIVW̤D C˾QCÐOIQIJDIÓOIUI̠DN̙J7J̏DLJ̍NTPÈU

<>IUUQXXXDFGFCPSHIPNFQSPHSBNNFTBQQVJBVYPQFSBUJPOTEVHSPVQFBGE@1"(&4"$564@1$-

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


DÈDIP˼Uê̘OHLJOIŰDǿOHD˿OQI˽JDØN̘U C̘NÈZIËOIDIÓOIê˿Zê̟WËOHV̕OM̤DDPO OHˍ̚J $IBCPDIF %VLIBO 4BMFOTPO  .̘UIˍ̙OHLIÈDDØUI̍OHIǡU̙JMËUÖNSBêJ̍N O̔JHJ̣BLIVW̤DDIÓOIUI̠DWËLIVW̤DQIJ DIÓOI UI̠D $I̅OH I˼O YF CVâU DÙOH D̘OH T̊QI̞DW̞DÈDLIVW̤DjDIÓOIUI̠DxWËN̘U QI˿ODÈDLIVW̤DCÖOIEÉODØUI̍UJ̋QD̂O êˍ̝D DÛODÈDLIVW̤DDÛOM˼JT̊DI˾QOÎO DÈD IÖOI UI̠D HJBP UIÙOH DÙOH D̘OH IÖOI UIËOI Ṳ QIÈU U̡ TÈOH LJ̋O D̟B OHˍ̚J EÉO NBOHUÓOIjUIÙTˌIˌOx (PEBSE OIˍ LJ̍VȆDIW̞YFÙN̛7J̏U/BN ȆDIW̞OËZ T̊ êÈQ ̠OH OIV D˿V êJ M˼J DIP OHˍ̚J EÉO ̛ OỊOHê̑BCËODØêˍ̚OHYÈDÎUÏQ 7J̏D EVOH IÛB DÈD N̞D UJÐV WË UIÈDI UI̠D khác nhau trong quy hoạch đô thị bản thân OØ DǿOH êÍ MË N̘U UIÈDI UI̠D UIˍ̚OH S˾U LIØWˍ̝URVB OIˍOHDÙOHUÈDRVZIP˼DIêÙ UȊ DÛO ḢQ QI˽J OIJ̌V LIØ LINJO LIÈD ỌB -â Uˍ̛OH NË OØJ DÈD L̋ IP˼DI WË DIˍˌOH USÖOIQI˽Jêˍ̝DM̂Q̛U˿NLIÙOHHJBOUˍˌOH ̠OHW̙JN̘ULIVW̤DDI̠DONJOH DI̅OHI˼O LIVW̤DI˼MˍVN̘UDPOTÙOHT̊QI˽JDØDI̠D ONJOHRV˽OMâOHV̕OOˍ̙D LIVW̤DCÈOLÓOI U˼PWJ̏DMËNê̍ê˽NC˽PDI̠DONJOHI˼ODI̋ EJDIVZ̍ƠLIP˽OHDÈDIRVÈYB WW OIˍOH vấn đề là địa giới hành chính không phải lúc OËP DǿOH êˍ̝D YÈD M̂Q UˍˌOH ̠OH W̙J DÈD LIÙOHHJBODI̠DONJOH êJ̌VOËZT̊ÉOê̋O YV˾UIJ̏ODÈDW˾Oê̌W̌RV˽OUS̑ê̑BQIˍˌOH %PUÖOIIÖOIEÉOT̔ LJOIŰ YÍI̘JCJ̋Oê̘OH RVÈOIBOI DǿOHOIˍEPWJ̏DRVZIP˼DIM˼J LIÙOHHJBOêÙUȊ OÐODÈDê̕ÈORVZIP˼DI DǿOH QI˽J MJOI IP˼U WË E̎ êJ̌V DI̐OI UIBZ ê̖JåJ̌VOËZêÛJI̓JQI˽JUIˍ̚OHYVZÐOUI̤D IJ̏OWËD̂QOÎUDÈDOHIJÐOD̠VUI̔OHLÐẸ MJ̏VW̌IJ̏OUS˼OHMÍOIUI̖ L̍D˽ẸMJ̏VW̌ EÉODˍWËDÈDIP˼Uê̘OHLJOIŰ QI˽JDØN̘U DˌDI̋WËDÙOHD̞UI̔OHOI˾U MÉVEËJ ŇN

ẺP USPOH YÉZ E̤OH WË UI̤D IJ̏O Ȉ UI̔OH DÈDRVZê̑OIQIÈQMV̂U WË OIˍêÍOØJ̛USÐO D˿O QI˽J DØ OHV̕O M̤D W̌ UËJ DIÓOI WË DPO OHˍ̚Jê̟ê̍USJ̍OLIBJU˾UD˽DÈDDÙOHWJ̏DêØ åÉZMËMâEPWÖTBPWJ̏DRVZIP˼DIQI˽JQIá I̝QW̙JOỊOHQIˍˌOHUJ̏OUI̤DDØUI̍IVZ ê̘OHê̍QI̞DW̞DIPWJ̏DUI̤DIJ̏ODÈDê̕ ÈORVZIP˼DIDǿOHOIˍUIFPEÜJW̌TBV$ÈD ê̕ÈORVZIP˼DILIÙOHêˍ̝DêˍBSBOỊOH N̞DUJÐVRVÈUIBNW̒OHTPW̙JONJOHM̤DUI̤D IJ̏OE̤ÈO$I̅OHI˼O U˼JWáOH*MFEF'SBODF LIJêJ̌VDI̐OIRVZIP˼DIU̖OHUI̍D̟BWáOH WËP ê˿V OỊOH ONJN  OHˍ̚J UB OÎO UI˾ZDÈDDÙOHUSÖOIYÉZE̤OHUSPOHWáOH êˍ̝DUI̤DIJ̏ƠDÈDLIVW̤DŌNOHPËJUÓOI UPÈO CBO ê˿V D̟B C˽O RVZ IP˼DI U̖OH UI̍ êˍBSBWËPONJN *"6*%' /IˍŴZ LIÙOHOÐOUJÐVU̔OUPËOC̘ONJOHMˍ̝OHWËP WJ̏D YÉZ E̤OH Ȉ UI̔OH DÈD RVZ ê̑OI DİU DI̊ ŐV OIˍ LIÙOH DØ QIˍˌOH UJ̏O ê̍ ê˼U êˍ̝DN̞DUJÐVê̌SBWËY̢MâDÈDUSˍ̚OHI̝Q WJQI˼NŐVDØ 5Sˍ̙D UÖOI IÖOI OIV D˿V HJB UNJOH OIˍ ŴZ N̘UUSPOHDÈDIˍ̙OHHJ˽JQIÈQMËHØQQI˿O WËPD˽JUIJ̏OOHV̕OM̤DUËJDIÓOID̟BDÈDUÈD OIÉODȊVUSÈDIOIJ̏NW̌DÙOHUÈDQIÈUUSJ̍O êÙUȊDIÓOIQI̟ UIËOIQI̔ DIÓOIRVŽOê̑B QIˍˌOH EPBOIOHIJ̏QOIËOˍ̙DWËUˍOIÉO ̛ê̑BQIˍˌOH Tài chính cho phát triển đô thị: một vài hướng đi $ÈDDIÓOIRVŽOê̑BQIˍˌOHêˍ̝DQIÉOD˾Q RV˽O Mâ MË Dˌ RVBO ê˼J EJ̏O US̤D UJ̋Q D̟B DIÓOIQI̛̟D˾Qê̘ê̑BQIˍˌOH IṖDQIÉO RVŽO I̘Jê̕OHê̑BQIˍˌOHEPEÉOC˿VSB DØOIJ̌VOHV̕OUËJDIÓOIUJ̌NONJOHDØUI̍ huy động để đầu tư cho công tác quy hoạch D̟Bê̑BQIˍˌOH 9ÏUW̌T̔Mˍ̝OH /IËOˍ̙DMËDˌRVBOêØOH HØQ ê˿V UJÐO UJ̌O U̡ /IË Oˍ̙D T̊ êˍ̝D SØU

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


YV̔OH DIP DÈD ê̑B QIˍˌOH UJ̌O OHÉO TÈDI D˾QOIÖODIVOHUIˍ̚OHDIJ̋NIˌON̘UO̢B USPOHOHV̕OOHÉOTÈDID̟Bê̑BQIˍˌOH5J̌O OHÉO TÈDI D˾Q DØ UI̍ UIFP ê̑OI Lȅ UIˍ̚OH YVZÐO IËOHONJN IṖDC˾UUIˍ̚OHLIJD˿O QI˽JUI̤DIJ̏ON̘UE̤ÈOD̞UI̍ DI̅OHI˼O YÉZC̏OIWJ̏O IṖDMËNêˍ̚OH WW å̔JW̙J QI˿OD˾QOHÉOTÈDIê̑OILȅIËOHONJN N̠D êˍ̝DD˾QUIˍ̚OHU̦M̏UIV̂OW̙JRVZNÙEÉO T̔WËN̠DêØOHHØQU̡UIV̋D̟Bê̑BQIˍˌOH WËPOHÉOTÈDIOIËOˍ̙D.̠DOËZOIJ̌VLIJ DǿOHêˍ̝DUÓOIUPÈOUSÐODˌT̛RVZDI̋IËOI DIÓOID̟Bê̑BQIˍˌOHOÎOOHÉOTÈDI UIÙO UȊYÍ UȊUS˾O UIËOIQI̔ WW WË̛N̠Dê̘ IJ̋NIˌO N̠DD˾QT̊êˍ̝DUÓOIUPÈOUSÐODˌ T̛OIVD˿VIṖDIPËOD˽OILIØLINJOD̟Bê̑B QIˍˌOH5IFP êØ ̛ N̘U T̔ Oˍ̙D OI˾U MË ̛ 1IÈQ OIJ̌VDˌDI̋DÉOC̄OHOHÉOTÈDIHJ̣B DÈDê̑BQIˍˌOHêˍ̝DÈQE̞OHê̍UNJOHN̠D OHÉOTÈDID˾QDIPDÈDê̑BQIˍˌOHOHIÒP T̔ UJ̌OCáDIÐOIM̏DIOËZT̊êˍ̝DM˾ZU̡QI˿O êØOH HØQ OHÉO TÈDI D̟B DÈD ê̑B QIˍˌOH HJËVIˌO 5VZ OIJÐO OHÉO TÈDI EP /IË Oˍ̙D D˾Q M˼J êˍ̝DT̢E̞OHê̍QI̞DW̞DIPD˽DIJQIÓIP˼U ê̘OH D̟B DIÓOI RVŽO ê̑B QIˍˌOH ḾO ê˿V UˍDIPYÉZE̤OHDˌC˽O˯OIJ̌VOˍ̙D H˿O OIˍ UPËO C̘ UJ̌O OHÉO TÈDI OIË Oˍ̙D D˾Q êˍ̝DT̢E̞OHê̍DIJUJÐVDIPIP˼Uê̘OHD̟B chính quyền địa phương (nhất là để trả lương DIPê̘JOHǿDÈOC̘ WËÎVRV˽MËLIÙOHDÛO UJ̌ODIPê˿VUˍ2VZê̑OIUSPOHDÈDWNJOC˽O QIÈQ MV̂U D˾Q RV̔D HJB WË QIÈQ RVZ D˾Q địa phương) cần phải đưa ra nhiều biện pháp DØUI̍êˍ̝DÈQE̞OHê̍RVZê̑OIDİUDI̊ N̞DêÓDIT̢E̞OHD̟BDÈDLIP˽Oê˿VUˍEËOI SJÐOHDIPQIÈUUSJ̍OêÙUȊ /HV̕OUËJDIÓOIUI̠IBJDØUI̍OHIǡê̋OMË OHV̕OSJÐOHD̟BDÈDê̑BQIˍˌOH$ÈDLIP˽O OËZ DØ UI̍ DØ OIJ̌V MP˼J 5J̌O UIV U̡ UIV̋

ê˾U UIV̋OIË̛ UIV̋C˾Uê̘OHT˽Oêˍ̝Dê̑B QIˍˌOHUIVUS̤DUJ̋Q OHV̕OOËZUIˍ̚OHDØ ê̔J W̙J DÈD ê̑B QIˍˌOH êˍ̝D QIÉO RVŽO RV˽OMâ#ÐOD˼OIêØDÛODØUIÐNDÈDMP˼J thuế đánh vào các hoạt động kinh tế (thuế IP˼U ê̘OH OHǏ OHIJ̏Q IṖD UJ̌O LJOI EPBOI DIP UIVÐ DÈD Dˌ T̛ UIˍˌOH N˼J DÈD LIP˽O OËZ UIˍ̚OH UIV US̤D UJ̋Q ̛ ê̑B QIˍˌOH L̍D˽̛OỊOHê̑BQIˍˌOHLIÙOH êˍ̝DQIÉORVŽORV˽OMâ/HPËJSB DÈDê̑B QIˍˌOHDǿOHUIVUJ̌OQIÓT̢E̞OHȆDIW̞ DÙOH U˼J ê̑B QIˍˌOH ŐV DØ UJ̌O UIV E̒O SÈDUI˽JTJOIIP˼U UJ̌OOˍ̙D UJ̌Oê̗YF UJ̌O QIÓȆDIW̞HJBPUIÙOHDÙOHD̘OH WWå̑B QIˍˌOHT̊UÖNDÈDIê̍D˽JUIJ̏ODÈDOHV̕O UIVOËZWÖêÉZMËN̘UOHV̕OUIVOÎQRVBO US̒OH DIP OHÉO TÈDI ê̑B QIˍˌOH $I̅OH I˼O UJ̌OUIV̋ê˾UDØUI̍NBOHW̌DIP1IÈQ OHV̕OUIVMÐOU̙JU̦FVSPONJN DIJ̋NU̙J UIVOÎQD̟BDÈDUIËOIQI̔å̍DØUI̍ ê˽NC˽PIJ̏VRV˽USPOHUIVUIV̋ê˾UêBJWË C˾Uê̘OHT˽ODI̅OHI˼O D˿OQI˽JYÉZE̤OH WË D̂Q OÎU Ȉ UI̔OH UIÙOH UJO ê̑B Mâ ê̑B DIÓOIIṖD(*4 $ÛOê̔JW̙JUIV̋NÙOCËJ đánh vào các hoạt động kinh tế, cần phải I˼ODI̋T̔Mˍ̝OHDÈDUSˍ̚OHI̝Qêˍ̝DNJ̎O UIV̋ DǿOH OIˍ UI̚J HJBO êˍ̝D NJ̎O UIV̋ ÈQE̞OHCBOê˿Vê̍UIVIÞUEPBOIOHIJ̏Q ê̋Oê̑BQIˍˌOH QI˽JC̔USÓDÈOC̘UIVUIV̋ LJ̍N USB WË Y̢ Mâ USPOH USˍ̚OH I̝Q LIÙOH DȊVêØOHUIV̋LJOIEPBOI /HV̕OUIVUËJDIÓOIUI̠CBMËUSÓDIN̘UQI˿O HJÈUS̑HJBUNJOHU̡ê˾UêBJWËC˾Uê̘OHT˽O,IJ D˾QQIÏQYÉZE̤OH ê̑BQIˍˌOHDØUIVQIÓ Ngoài ra, địa phương cũng có thể bán quyền YÉZE̤OHUSÐODÈDN˽OIê˾UUIV̘DT̛ỊVD̟B NÖOI IṖDDIVZ̍ORVŽOYÉZE̤OHDIPN̘U CÐO OËP êØ OỊOH WJ̏D OËZ DǿOH NBOH M˼J UIVOÎQ 8FJQJOH8 (JÈUS̑HJBUNJOH M̝JOIV̂O NËCÐOUˍOIÉOêˍ̝DDIVZ̍OHJBP RVŽO YÉZ E̤OH UIV êˍ̝D U̡ WJ̏D DIVZ̍O

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


ê̖J N̞D êÓDI T̢ E̞OH U̡ ê˾U OÙOH OHIJ̏Q UIËOIê˾UYÉZE̤OH IṖDDÈDHJBPȆDILIÈD NVBCÈO DIVZ̍OOIˍ̝OH IṖDU̡UI̡BL̋ cũng có thể đánh thuế nếu như việc chuyển OIˍ̝OH IṖD HJBP ȆDI êØ êˍ̝D UI̤D IJ̏O N̘U DÈDI I̝Q QIÈQ USPOH LIVÙO LI̖ RVZ ê̑OI $ÈD E̤ ÈO WË I˼OH N̞D RVZ IP˼DI êˍ̝DUI̤DIJ̏OW̙JT̤UIBNHJBD̟BDÈDDÙOH UZC˾Uê̘OHT˽O DÈDDÙOHUZYÉZE̤OHWËLIBJ UIÈD M̙O D̟B /IË Oˍ̙D ê̔J W̙J I˼ U˿OH WË DÈDEPBOIOHIJ̏QWËÛQêPËODÙOHOHIJ̏Q (trong quy hoạch các khu công nghiệp, khu T˽O YV˾U T̊ NBOH M˼J OIJ̌V M̝J ÓDI DIP LIV W̤DUˍOIÉO U̡êØOÉOHDBPOHV̕OêØOHHØQ DIPOHÉOTÈDIê̑BQIˍˌOH 1BVMBJT  /HV̕OUËJDIÓOIUI̠UˍDIPQIÈUUSJ̍OêÙUȊMË YÉZE̤OHNÙIÖOIê̔JUÈDHJ̣BLIVW̤DDÙOH WËLIVW̤DUˍ WÓE̞OIˍê̍UI̤DIJ̏ODÈDI˼OH N̞DWËE̤ÈORVZIP˼DIOÐV̛USÐO$IÓOI RVŽOê̑BQIˍˌOHHØQW̔OWËPE̤ÈOC̄OH ê˾U C˽PMÍOIWBZW̔OOHÉOIËOHDIPEPBOI OHIJ̏Q DÛODÈDDÙOHUZUˍOIÉOT̊ê˽NUSÈDI DIJQIÓUI̤DIJ̏O RVZIP˼DIDÈDUI̢Bê˾U M̃Q ê̇U I˼ U˿OH WW å̕OH UI̚J IÖOI UI̠D j̟Z RVŽOȆDIW̞DÙOHxDǿOHMËIÖOIUI̠Dê̔J UÈDHJ̣B/IËOˍ̙DWËUˍOIÉO USPOHêØ ê̔J UÈDUˍOIÉODȊVUSÈDIOIJ̏NQIÉOQI̔JN̘U MP˼JȆDIW̞DÙOHOËPêØUIBZDIPD̘OHê̕OH å̔JUÈDUˍOIÉOT̊QI˽JUI̤DIJ̏ODÈDLIP˽O ê˿VUˍD˿OUIJ̋Uê̍IPËOUIËOIOIJ̏NW̞OËZ DI̅OHI˼O N̛S̘OHN˼OHMˍ̙Jêˍ̚OH̔OH ÉOOˍ̙DT˼DI /HV̕O UËJ DIÓOI DV̔J DáOH DIP QIÈU USJ̍O êÙUȊMËOHV̕OW̔OWBZOHÉOIËOH IJ̏OU˼J OHV̕OOËZUˍˌOHê̔JÓUêˍ̝Dê̑BQIˍˌOH̛ DÈDOˍ̙DêBOHQIÈUUSJ̍OT̢E̞OH USPOHLIJ êÉZ M˼J MË OHV̕O W̔O êˍ̝D T̢ E̞OH S˾U QI̖ CJ̋O ̛ ê̑B QIˍˌOH DÈD Oˍ̙D QIÓB #̃D5SÐO DˌT̛E̤CÈPOHV̕OUIVIËOHONJNUÓOIUPÈO êˍ̝DWËDI˾UMˍ̝OHD̟BDÙOHUÈDRV˽OMâUËJ

DIÓOI N̘U ê̑B QIˍˌOH DØ UI̍ US̤D UJ̋Q WBZ tiền ngân hàng, có thể là ngân hàng trong Oˍ̙DIṖDOHÉOIËOHOˍ̙DOHPËJ L̍D˽DÈD U̖DI̠DDIPWBZRV̔DŰOIˍ/HÉOIËOH5I̋ HJ̙J8# /HÉO IËOH 1IÈU USJ̍O $IÉV « "%# IṖD$ˌRVBO1IÈUUSJ̍O1IÈQ"'% IṖDWBZ HJÈOUJ̋QU̡DÈDLIP˽OWBZD̟BDIÓOIQI̟ U̡ C̘5ËJDIÓOI å̑BQIˍˌOHDǿOHDØUI̍Iˍ̛OH DˌDI̋C˽PMÍOIO̝ UIFPêØ N̘UU̖DI̠DUËJ DIÓOIDBNL̋UC˽Pê˽NS̟JSPDIPDÈDLIP˽O WBZ D̟B ê̑B QIˍˌOH .̘U USPOH OỊOH êJ̌V LJ̏O UJÐO RVZ̋U ê̍ DØ UI̍ IVZ ê̘OH êˍ̝D OHV̕OOËZMËQI˽JQIÈUUSJ̍Oêˍ̝DDÈDIP˼U ê̘OH USPOH MǡOI W̤D OHÉO IËOH D˽ ̛ D˾Q trung ương và địa phương, ngân hàng phát USJ̍OT̊IVZê̘OHêˍ̝DW̔OOIËOS̗JD̟BDÈD I̘HJBêÖOIê̍U̡êØDØUI̍T̢E̞OHWËPDÈD E̤ÈOê˿VUˍD̟Bê̑BQIˍˌOH.̘UOHV̕OỌB DØUI̍OHIǡê̋OêØMËN̘UT̔UIËOIQI̔M̙O có thể phát hành trực tiếp trái phiếu trên thị USˍ̚OHUËJDIÓOIê̍DØUI̍ê˽NC˽PDØOHV̕O W̔OM̙O5VZOIJÐO WJ̏DQIÈUIËOIUSÈJQIJ̋V DǿOHOÐODI̐HJ̙JI˼ƠN̘UN̠Dê̘I̝QMâ USÈOIUSˍ̚OHI̝QO̝RVÈOIJ̌VåÉZMËUSˍ̚OH I̝QêÍU̡OHY˽ZSBW̙JOIJ̌VU̐OID̟B#SBTJM WË"SHFOUJOB C̑UÈDê̘OHU̡IBJDV̘DLI̟OH IP˽OHUJ̌OȔY˽ZSBWËPONJNWË 5˼J#SBTJM O̝DÙOHD̟BDÈDCBOHMÐOU̙JN̠D DBPIˌOH˾QNˍ̚JM˿OTPW̙JN̠DUIVOHÉO TÈDIUIˍ̚OHYVZÐO "'% *1&"WË2V̧$JVEBE )VNBOB  5˾U D˽ DÈD Iˍ̙OH OÐV USÐO ê̌V OÐO êˍ̝D OHIJÐOD̠VLI˽ONJOHÈQE̞OHê̍IVZê̘OH êˍ̝D OHV̕O W̔O DIP QIÈU USJ̍O êÙ UȊ êÈQ ̠OHOIVD˿VêBOHOHËZDËOHUNJOHEPEÉOT̔ HJBUNJOH5I̤DŰ jXJTIGVMMUIJOLJOHxW̌QIÈU USJ̍OêÙUȊČOẈOH W̌RVZIP˼DIMÍOIUI̖ jUIÙOHNJOIx W̌T̤UIBNHJBD̟BOHˍ̚JEÉO WËPRVZUSÖOISBRVZ̋Uê̑OIT̊LIÙOHNBOH M˼JM̝JÓDIHÖŐVOIˍLIÙOHUÖNêˍ̝DOHV̕O

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


WĚ&#x201D;ODËżOUIJĚ&#x2039;UĂŞĚ?UI̤DIJĚ?OĂŞË?Ě?DDĂ&#x2C6;DNĚ&#x17E;DUJĂ?V QIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OCĚ&#x152;OWĚŁOH

Káşżt luáş­n ĂĽĚ?HJË˝JRVZĚ&#x2039;UDĂ&#x2C6;DUIĂ&#x2C6;DIUIĚ DĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;UË?Ë&#x152;OHMBJ cĂ´ng tĂĄc láş­p káşż hoấch vĂ  quy hoấch Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; cần QIË˝J UĂ&#x201C;OI ĂŞĚ&#x2039;O CB USĚ&#x17E; DĚ&#x2DC;U DĚ&#x;B QIĂ&#x2C6;U USJĚ?O CĚ&#x152;O WĚŁOHQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OLJOIUĚ&#x2039; HJË˝JRVZĚ&#x2039;UUĂ&#x2013;OIUSËźOH CËžUCĂ&#x2013;OIĂŞĚ&#x2026;OHYĂ?IĚ&#x2DC;JWĂ&#x2039;CË˝PWĚ?NĂ&#x2122;JUSË?Ě&#x161;OH PhĂĄt triáť&#x192;n kinh táşż lĂ  Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cĆĄ giĂşp cĂĄc Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; NBOHMËźJDIPOHË?Ě&#x161;JEĂ&#x2030;OWJĚ?DMĂ&#x2039;N EĚ&#x2018;DIWĚ&#x17E; WĂ&#x2039; DVOH DËžQ OHVĚ&#x2022;O M̤D DIP YĂ&#x2030;Z E̤OH IËź UËżOH DĂ&#x2122;OHDĚ&#x2DC;OHĂĽĚ&#x201D;JWĚ&#x2122;JDĂ&#x2122;OHUĂ&#x2C6;DRVZIPËźDIMĂ?OI UIĚ&#x2013; DËżOQIË˝JYĂ&#x2030;ZE̤OHĂŞË?Ě?DDĂ&#x2C6;DDIJĚ&#x2039;OMË?Ě?D WĂ&#x2039;LĚ&#x2039;IPËźDIĂŞËżVUË?IJĚ?VRVË˝ 2VZIPËźDIDÇżOHQIË˝JMĂ&#x2039;NTBPĂŞË˝NCË˝PQIĂ&#x2C6;U IVZ ĂŞË?Ě?D NĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OI ĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018; jQIĂ&#x2C6;U USJĚ?O CBP RVĂ&#x2C6;UxIBZjĂŞPĂ&#x2039;OLĚ&#x2039;Ux UĚ DMĂ&#x2039;NĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; LIĂ&#x2122;OHDĂ&#x2DC;UĂ&#x2013;OIUSËźOHNĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;CĚ&#x2DC;QIĚ&#x201A;OOHË?Ě&#x161;J EĂ&#x2030;OCĚ&#x2018;HËźUSBOHPĂ&#x2039;JMĚ&#x152; OHË?Ě&#x161;JOIĚ&#x201A;QDË? OHË?Ě&#x161;J OHIĂ&#x2019;P OHË?Ě&#x161;JUIJĚ?VTĚ&#x201D; QIĚ&#x17E;OĚŁ OHË?Ě&#x161;JHJĂ&#x2039; ĂĽĚ? MĂ&#x2039;NĂŞË?Ě?DĂŞJĚ&#x152;VOĂ&#x2039;Z DĂ&#x2122;OHUĂ&#x2C6;DRVZIPËźDIĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; QIË˝JĂŞĚ&#x2021;USBNĚ&#x17E;DUJĂ?VUËźPĂŞJĚ&#x152;VLJĚ?OUIVĚ&#x201A;OMĚ?JĂŞĚ? NĚ&#x2019;JOHË?Ě&#x161;JEĂ&#x2030;OĂŞĚ&#x152;VĂŞË?Ě?DUJĚ&#x2039;QDĚ&#x201A;OWĚ&#x2122;JDĂ&#x2C6;DEĚ&#x2018;DI WĚ&#x17E;DË&#x152;CË˝O WĂ&#x2039;DIVOHIË&#x152;OOĚŁBMĂ&#x2039;UJĚ&#x2039;QDĚ&#x201A;OĂŞË?Ě?D ĂŞË?Ě?D WĚ&#x2122;J DĂ&#x2C6;D LIĂ&#x2122;OH HJBO DĂ&#x2122;OH DĚ&#x2DC;OH DIVOH ṲEPĂŞJMËźJ UJĚ&#x2039;QDĚ&#x201A;OWĚ&#x2122;JIËźUËżOH WW $Ă&#x2122;OH UĂ&#x2C6;D RVZ IPËźDI DÇżOH QIË˝J ĂŞË˝N CË˝P OHÇ&#x160;O DIĚ&#x2021;OĂŞË?Ě?DIJĚ?OUË?Ě?OHQIĂ&#x2030;OUĂ&#x2C6;DILIĂ&#x2122;OHHJBO YĂ?IĚ&#x2DC;J NBOHMËźJDIPOHË?Ě&#x161;JEĂ&#x2030;OEĚ&#x2018;DIWĚ&#x17E;OIĂ&#x2039; Ě&#x203A;IĚ?QMâDIPNĚ&#x2019;JOHË?Ě&#x161;J DË˝JUIJĚ?OĂŞJĚ&#x152;VLJĚ?O TĚ&#x201D;OHĚ&#x203A;DĂ&#x2C6;DLIVOIĂ&#x2039;IJĚ?ODĂ&#x2DC;UIĂ&#x2122;OHRVBDĂ&#x2C6;DE̤ Ă&#x2C6;ODË˝JUËźPĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; $VĚ&#x201D;JDĂĄOH WJĚ?DMĚ&#x201A;QLĚ&#x2039;IPËźDIWĂ&#x2039;RVZIPËźDIĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018;DÇżOHQIË˝JĂŞË?BSBDĂ&#x2C6;DDĂ&#x2122;OHDĚ&#x17E;CË˝PWĚ?NĂ&#x2122;J USË?Ě&#x161;OH/IĚŁOHUIĂ&#x2C6;DIUIĚ DDIĚ&#x;ZĚ&#x2039;VIJĚ?OOBZ USPOHMÇĄOIW̤DOĂ&#x2039;ZMĂ&#x2039;MĂ&#x2039;NTBPUI̤DIJĚ?OĂŞË?Ě?D DĂ&#x2C6;DDBNLĚ&#x2039;UĂŞĂ?ĂŞË?BSB CË˝PWĚ?UĂ&#x2039;JOHVZĂ?O CË˝P WĚ?LIĂ&#x2122;OHHJBOYBOI WĂ&#x2039;UĂ&#x2013;NĂŞË?Ě?DOHVĚ&#x2022;OUĂ&#x2039;J chĂ­nh cần thiáşżt cho viáť&#x2021;c triáť&#x192;n khai cĂĄc biáť&#x2021;n

QIĂ&#x2C6;QĂŞĂ?ĂŞË?BSB DIĚ&#x2026;OHIËźOĂŞĚ?DË˝JUIJĚ?OIJĚ?V RVË˝T̢EĚ&#x17E;OHOÇ&#x160;OHMË?Ě?OHUSPOHTË˝OYVËžUDĂ&#x2122;OH OHIJĚ?Q IPĚ&#x2021;DIËźODIĚ&#x2039;MË?Ě?OHLIĂ&#x201C;UIË˝JHĂ&#x2030;ZIJĚ?V Ě OHOIĂ&#x2039;LĂ&#x201C;OIUIË˝JWĂ&#x2039;PNĂ&#x2122;JUSË?Ě&#x161;OH 

TĂ i liáť&#x2021;u tham khảo "'% *1&"&5'0/%"5*0/$*6%"%)6."/"  Financer la ville latino-amĂŠricaine, Des outils au service dâ&#x20AC;&#x2122;un dĂŠveloppement urbain durable "'% 4BWPJSTDPNNVOTOÂĄ #0%:(&/%3054 .-644"6-5 51"2605  La Ville et lâ&#x20AC;&#x2122;urbain, lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtat des savoirs, -BÍ&#x192;%Ă?DPVWFSUF Q #&326& " 1 #0//*/ $ ()033"(0#*/ La ville insoutenable 1BSJT #FMJO #063%*/ " .1 -&'&673& 1 .&-& EJS  Les règles du jeu urbain. Entre le droit et  la confiance 1BSJT %FTDBSUFT FU $PNQBHOJF $)"#0$)& . " %6,)"/ * 4"-&/40/  j *OUĂ?HSFS MFT RVBSUJFST QSĂ?DBJSFT BVYWJMMFTMFEĂ?ĂśEFEFNBJOx Question de dĂŠveloppementOÂĄ "'% $)0": ' 1 .&3-*/  Dictionnaire de lâ&#x20AC;&#x2122;urbanisme et de lâ&#x20AC;&#x2122;amĂŠnagement 1BSJT 1SFTTFT6OJWFSTJUBJSFTEF'SBODF $-6# '3"/$& 3*0  Sustainable Urban Territories: towards a new Model ?, $MVC'SBODF3JP %&4)&3#*/*/" "4$)*--&3 "16-4*1)&3  The vulnerability of global cities to climate hazards 1VCMJTIJOH CZ 4"(& PO CFIBMG PG *OUFSOBUJPOBM *OTUJUVUF GPS &OWJSPONFOUBOE%FWFMPQNFOU %63"/%-"44&37&" i.BSLFUESJWFO &WJDUJPOT BOE %JTQMBDFNFOUT *NQMJDBUJPOT GPSUIF1FSQFUVBUJPOPG*OGPSNBM4FUUMFNFOUT JO%FWFMPQJOH$PVOUSJFTw JO)VDI[FSNFZFS . ,BSBN " FET Informal Settlements, A Perpetual Challenge? $BQF 5PXO $BQF 5PXO6OJWFSTJUZ1SFTT

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


FLUX  j 'BJCMFT EFOTJUรT FU DPรŸUT EV EรWFMPQQFNFOU VSCBJO x Flux OVNรSP KBOWJFSKVJO '6+*5".FU+'5)*44& The Economics of Agglomeration $BNCSJEHF $BNCSJEHF 6OJWFSTJUZ1SFTT (0%"3% 9  j 5SBOTQPSU BSUJTBOBM FTRVJTTFEFCJMBOQPVSMBNPCJMJUรEVSBCMFอƒx DPNNVOJDBUJPO MPST EF MB DPOGรSFODF $0%"569*** )P$IJ.JOIWJMMF *"6*%'  j -FT QSFTTJPOT GPODJร’SFT FO NJMJFV BHSJDPMF FU OBUVSFM x 1BSJT *"6*%' *OUFSOBUJPOBM 1BOFM PO $MJNBUF $IBOHF  Assessment Report 5 on Climate Change 6/&1 +"$26&5 1 3, 1"$)"63* -56#*"/" EJS  j 7JMMFT DIBOHFS EF USBKFDUPJSFอƒ x Regards sur la Terre 2010 1SFTTFTEF4DJFODFT 1P ,"/"-&: 5 FU # 30#&354 FET  Urbanization and Sustainability in Asia, Good Practice Approaches in Urban Region Development "TJBO%FWFMPQNFOU#BOLBOE $JUJFT"MMJBODF -033"*/% FE  Governing Megacities in Emerging Countries -POESFT "TIHBUF 0/6)"#*5"5  Responding to the challenges of an urbanizing word, UN)BCJUBU 0/6)"#*5"5 State of the Worldโ€™s Cities 2012-2013 6/)BCJUBUBOOVBMSFQPSU 1"26&55& $ j.PCJMJUรRVPUJEJFOOF FUBDDร’Tร‹MBWJMMFEFTNรOBHFTQรSJVSCBJOT EBOT MBHHMPNรSBUJPO EF .FYJDP 6OF MFDUVSFEFTMJFOTFOUSFQBVWSFUรFUNPCJMJUรx Revue Tiers-Monde Oยก  QQ  KBOWJFSNBST 1BSJT "SNBOE$PMJO

13"(&3+$FU+'5)*44& -FTFOKFVY EรNPHSBQIJRVFT EV EรWFMPQQFNFOU รDPOPNJRVF Notes et documentsOยก "'% 1"6-"*4 5  'JOBODJOH "GSJDBT $JUJFT 5IF *NQFSBUJWF PG -PDBM *OWFTUNFOU 8BTIJOHUPO 8PSME#BOL "HFODF'SBOรŽBJTF EF%รWFMPQQFNFOU 4"55&35)8"*5& % FE  Sustainable Cities -POESFT &BSUITDBO 4"55&35)8"*5& %  The ten and half myths that may distort the urban policies of governments and international agencies DJUร EBOT $(-6 EPDVNFOU UFDIOJRVF TVS MFT รถOBODFTMPDBMFT '"*/45&*/4  i*OFRVBMJUZJO(MPCBM$JUZ 3FHJPOTw JO 4DPUU " 4PKB & FU "HOFX + Global City-regions: Trends, Theory, Policy, 0YGPSE 0YGPSE6OJWFSTJUZ1SFTT 7&-5; 1  Mondialisation, villes et territoires. Lโ€™รฉconomie dโ€™archipel 1BSJT 16' 8&*1*/( 8  i6SCBO *OGSBTUSVDUVSF BOE 'JOBODJOH JO $IJOBw JO:BO 4 %JOH 4 FET Urbanization in China: Critical Issues in an Era of Rapid Growth $BNCSJEHF .BTTBDIVTTFUUT -JODPMO *OTUJUVUF PG -BOE 1PMJDZ 8*--*".4 ,  i4VTUBJOBCMF DJUJFT SFTFBSDI BOE QSBDUJDF DIBMMFOHFTw International Journal of Urban Sustainable Development QQ

Thรกng 7 nฤƒm 2015 / Khรณa hแปc Tam ฤแบฃo 2014 / ยฉ AFD

[]


åÙUȊ N̘UȈUI̔OH QI̠DI̝Q /ỊOHUIÈDIUI̠DN̙J USPOHNÙIÖOIIØBêÙUȊ Arnaud Banos – CNRS-Paris 1-Paris 7

$ÈD UIËOI QI̔ UIˍ̚OH êˍ̝D ê̑OI OHIǡB MË N̘U Ȉ UI̔OH QI̠D I̝Q IÖOI UIËOI OÐO U̡ S˾U OIJ̌V UI̤D UI̍ C˾U ê̕OH OI˾U DØ UÈD ê̘OHRVBM˼JḾOOIBV̛OIJ̌VD˾Qê̘LIÈD OIBV4̤ŴOê̘OHêÙUȊWÖŴZUáZUIV̘DS˾U OIJ̌VWËPUJ̋OUSÖOIṲU̖DI̠D USPOHLIJD˾V USÞDêÙUȊT̊êˍ̝DIÖOIUIËOIOÐOU̡DIÓOI WÙT̔OỊOHUˍˌOHUÈDRVBM˼JUJ̌ǸOUSPOH MÛOHD˾VUSÞDêØåÙJLIJDIÞOHUBDØUI̍OØJ U̖DI̠DUSPOHD˾VUSÞDêÙUȊH˿OOIˍUˍˌOH ê̕OH W̙J U̖ DI̠D D̟B DÈD Dˌ UI̍ T̔OH W̙J OIJ̌VUIV̘DUÓOIUˍˌOHṲ

1PSUVHBMJ  åÞOH MË ê̑OI OHIǡB S̘OH OI˾UW̌ȈUI̔OHQI̠DI̝Q 8BMESPQ  êˍBSBLI̅OHê̑OIÓUOHIJOH̚W̌LI˽ONJOHDØ UI̍ê˼UU̙JN̘UT̤TPTÈOIUˍˌOHê̕OHS˾UM̙O N̘UȈUI̔OHêˍ̝DDPJMËQI̠DI̝QLIJêˍ̝D cấu tạo nên từ nhiều thực thể ít nhiều độc M̂Q WËHJ̣BDÈDUI̤DUI̍êØDØT̤UˍˌOHUÈD D̞DC̘$ÈDȈUI̔OHOIˍŴZLIÙOHDȊVT̤ LJ̍NTPÈUIṖDÉOẼUD̟BN̘UOIØNUI̤D UI̍IṖDN̘UD˾VUSÞDD˾QDBPIˌO UIFPMÙ HJDUPQEPXO NËDI̟Z̋VŴOê̘OHUIFPDˌ DI̋ṲU̖DI̠D UIFPMÙHJDCPUUPNVQ 

7̂ZDIÞOHUBI̒DI̓Jêˍ̝DHÖU̡OỊOHêJ̌V OËZ $IÞOHUBDØUI̍SÞUSBêˍ̝DOỊOHHÖê̍ ÈQE̞OHWËPRVZIP˼DIêÙUȊ 

$ÈD UI̤D UI̍ D˾V UIËOI OÐO N̘U Ȉ UI̔OH OIˍ ŴZ QI̞ UIV̘D N̘U DÈDI Ṳ OIJÐO WËP U̡OHD˾Qê̘RVBOTÈUOI˾Uê̑OI̛D˾Qê̘WJ NÙ N̗JUI̤DUI̍jUIËOIUȊxRVBOTÈUêˍ̝D N̘UDÈDIIJ̍OOIJÐODIÓOIMËOHˍ̚JêJC̘ êJ YFê˼Q IṖDMÈJYFÙUÙ OIˍOHÓUBJOÎOUI˾Z S̄OHC˽OUIÉODÈDUS̞êÒOHJBPUIÙOHIṖD DÈD UÛB OIË jUIÙOH NJOIx YV˾U IJ̏O USPOH DÈDUI̢OHIJ̏NNBOHUÐO4NBSU$JUJFTDǿOH DIÓOIMËOỊOHUI̤DUI̍WJNÙêØ,IJOÉOH

1.6.1. Đô thị, một hệ thống phức hợp? 3˾UOIJ̌VOHIJÐOD̠VêÍTPTÈOIêÙUȊW̙JDÈD ȈUI̔OHQI̠DI̝Q #BUUZ #FOFOTPOWË 5PSSFOT ,SVHNBO +PIOTPO 

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


EËżOUIBOHĂŞĚ&#x2DC;RVBOTĂ&#x2C6;U UBUIËžZDĂ&#x2C6;DUĚ&#x201A;QIĚ?Q IJĚ?QIĚ&#x2DC;J EPBOIOHIJĚ?Q DĚ&#x2DC;OHĂŞĚ&#x2022;OHy DÇżOH DĂ&#x2DC;UIĚ?USĚ&#x203A;UIĂ&#x2039;OIOIĚŁOHUI̤DUIĚ?USĚĄVUË?Ě?OH Ě&#x203A;DËžQUSVOHNĂ&#x2122;7Ă&#x2039;DVĚ&#x201D;JDĂĄOH Ě&#x203A;DËžQĂŞĚ&#x2DC;WÇĄNĂ&#x2122; USPOHDËžVUSĂ&#x17E;DNËźOHMË?Ě&#x2122;JĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; UBDĂ&#x2DC;UIĚ?UIËžZ NĚ&#x2014;J UIĂ&#x2039;OI QIĚ&#x201D; ĂŞĚ&#x152;V DĂ&#x2DC; UIĚ? ĂŞË?Ě?D DPJ MĂ&#x2039; NĚ&#x2DC;U tháťąc tháť&#x192; Ä&#x2018;áť&#x2122;c láş­p, nhĆ°ng cĂł tĆ°ĆĄng tĂĄc váť&#x203A;i cĂĄc UIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D;LIĂ&#x2C6;D 1VNBJOWĂ&#x2039;DĚ&#x2DC;OHT̤  /Ě&#x2039;VOIË?OHĂ&#x2039;ZOBZ OHË?Ě&#x161;JUBĂ&#x2C6;QEĚ&#x17E;OHĂŞJĚ&#x152;VOĂ&#x2039;Z WĚ&#x2122;JOIJĚ&#x152;VIĚ?UIĚ&#x201D;OHQIĚ DIĚ?QṲOIJĂ?O IPËźU DIËžU DË&#x152; UIĚ? TĚ&#x201D;OH RVËżO UIĚ? DĂ&#x2122;O USĂĄOH WĂ&#x2039; OIĂ&#x2030;OUËźP NËźOH*OUFSOFUDIĚ&#x2026;OHIËźO WJĚ?DĂ&#x2C6;Q EĚ&#x17E;OHLIVOHQIĂ&#x2030;OUĂ&#x201C;DIOIË?USĂ?OWĚ&#x2122;JYĂ?IĚ&#x2DC;JMPĂ&#x2039;J OHË?Ě&#x161;JWĂ&#x2039;WĚ&#x2122;JNĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;IJĚ?OUË?Ě?OHĂŞĚ&#x2021;DUIĂĄOIËžU USPOHYĂ?IĚ&#x2DC;JMPĂ&#x2039;JOHË?Ě&#x161;J OIË?USË?Ě&#x161;OHIĚ?QDĂ&#x2C6;D ĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;DIĚ&#x2026;OHIËźO WĚ ODĂ&#x203A;OĂŞBOHĂŞË?Ě?DUSBOI MVĚ&#x201A;OSËžUOIJĚ&#x152;V5I̤DUĚ&#x2039; TĚ&#x160;MĂ&#x2039;ĂŞJĚ&#x152;VĂŞĂ&#x2C6;OHOHËźD OIJĂ?O LIJ DIP SĚ&#x201E;OH ĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018; MĂ&#x2039; NĚ&#x2DC;U IĚ? UIĚ&#x201D;OH QIĚ D IĚ?Q DĂ&#x2DC; UIĚ? ĂŞJĚ&#x152;V DIĚ?OI WĂ&#x2039; Ṳ UĚ&#x2013; DIĚ D WĂ&#x2039;SĚ&#x201E;OHDËžVUSĂ&#x17E;DWĂ&#x2039;T̤WĚ&#x201A;OĂŞĚ&#x2DC;OHDĚ&#x;BĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; QIĚ&#x17E;UIVĚ&#x2DC;DOIJĚ&#x152;VWĂ&#x2039;PDË&#x152;DIĚ&#x2039;ṲUĚ&#x2013;DIĚ DIË&#x152;O MĂ&#x2039;WĂ&#x2039;PDĂ&#x2C6;DUĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2DC;OHEĚ OEĚ&#x192;UWĂ&#x2039;LJĚ?NTPĂ&#x2C6;UNĚ&#x2DC;U DĂ&#x2C6;DIUĚ&#x201A;QUSVOH5VZOIJĂ?O ĂŞËžZDIĂ&#x201C;OIYĂ&#x2C6;DMËźJMĂ&#x2039; OIĚŁOH HĂ&#x2013; %FOJTF 1VNBJO NĚ&#x2DC;U USPOH OIĚŁOH DIVZĂ?OHJBYVËžUTĚ&#x192;DDĚ&#x;BMÇĄOIW̤DOĂ&#x2039;ZOĂ&#x2DC;JĂŞĚ&#x2039;O LIJUĂ&#x2C6;DHJË˝OĂ&#x2039;ZOIĚ&#x192;DĂŞĚ&#x2039;OOHVĚ&#x2022;OHĚ&#x201D;DDĚ&#x;BDĂ&#x2C6;D IĚ?UIĚ&#x201D;OHDË?USĂ&#x17E; ÂŤDĂš cĂĄc biáť&#x2021;n phĂĄp Ä&#x2018;ưᝣc Ä&#x2018;Ć°a ra nháşąm kiáť&#x192;m soĂĄt lĂŁnh tháť&#x2022; thĂ´ng qua viáť&#x2021;c thiáşżt láş­p cĂĄc chᝊc nÄ&#x192;ng Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; trung tâm cĂł táť&#x2022; chᝊc káşżt cẼu chạt cháş˝ Ä&#x2018;ĂŁ vĂ  sáş˝ tiáşżp t᝼c cĂł hiáť&#x2021;u quả, ta vẍn cĂł tháť&#x192; chắc chắn ráşąng, cĂĄc chᝊc nÄ&#x192;ng Ä&#x2018;ưᝣc thiáşżt láş­p Ä&#x2018;Ăł khĂ´ng phải lĂ  yáşżu táť&#x2018; chĂ­nh yáşżu mang tĂ­nh quyáşżt Ä&#x2018;áť&#x2039;nh trong cẼu trĂşc vĂ  sáťą váş­n Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cᝧa cĂĄc háť&#x2021; tháť&#x2018;ng cĆ° trĂş cᝧa con ngĆ°áť?i. Háşłn nhiĂŞn, nhᝯng ngĆ°áť?i cai tráť&#x2039; vĂ  Ä&#x2018;Ă´ háť&#x2122; cĂł tháť&#x192; dáťąng lĂŞn cĂĄc káşż hoấch sáť­ d᝼ng lĂŁnh tháť&#x2022; báşąng máť&#x2122;t háť&#x2021; tháť&#x2018;ng cĂĄc quảng trĆ°áť?ng, dinh tháťą, tr᝼ sáť&#x; hay trấi lĂ­nh. Máť&#x2122;t sáť&#x2018; cĂ´ng trĂŹnh Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; Ä&#x2018;ưᝣc tĂšy tiáť&#x2021;n

ĂĄp Ä&#x2018;ạt tᝍ phĂ­a nhᝯng ngĆ°áť?i cĂł quyáť n láťąc váť chĂ­nh tráť&#x2039; (Richelieu tấi PhĂĄp) hoạc váť kinh táşż (Sun City tấi Nam Phi) hoạc tháş­m chĂ­ tᝍ nhᝯng ngĆ°áť?i lĂ m quy hoấch (nhᝯng thĂ nh pháť&#x2018; máť&#x203A;i). Tuy nhiĂŞn, mạc dĂš tháťąc sáťą giĂşp kiáť&#x192;m soĂĄt hiáť&#x2021;u quả toĂ n báť&#x2122; táť&#x2022; chᝊc cĂĄc háť&#x2021; tháť&#x2018;ng cĆ° trĂş, cĂĄc biáť&#x2021;n phĂĄp can thiáť&#x2021;p chᝧ quan nĂ y khĂ´ng nhẼt thiáşżt phải dẍn Ä&#x2018;áşżn sáťą xuẼt hiáť&#x2021;n cᝧa nhiáť u hĂŹnh thĂĄi Ä&#x2018;a dấng, theo cĂĄc cháşż Ä&#x2018;áť&#x2122; chĂ­nh tráť&#x2039; vĂ  háť&#x2021; tháť&#x2018;ng kinh táşż, báşąng nhᝯng biáť&#x192;u hiáť&#x2021;n rĂľ ráť&#x2021;t hĆĄn trong sáťą thay Ä&#x2018;áť&#x2022;i cᝧa chĂşngÂť (Pumain, 1998). /HIJĂ?ODĚ VNĚ&#x2122;JĂŞĂ&#x2030;ZDĚ&#x;BDĂ&#x2C6;DOIĂ&#x2039;ĂŞĚ&#x2018;BMâOHË?Ě&#x161;J *TSBFMUËźJUIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D;5FM"WJWUSPOHUIĚ&#x161;JHJBO OÇ&#x160;N /VSJUWĂ&#x2039;DĚ&#x2DC;OHT̤ ĂŞĂ?HĂ&#x2DC;QQIËżOWĂ&#x2039;P OIĚŁOH USBOI MVĚ&#x201A;O YPBZ RVBOI NĚ&#x2DC;U OHIJĂ?O cᝊu tháťąc chᝊng váť khoảng cĂĄch trong phĂĄt USJĚ?OĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;HJĚŁBRVZIPËźDIWĂ&#x2039;UI̤DUĚ&#x2039;UĚŚMĚ? ĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;QIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OLIĂ&#x2122;OHUIFPRVZIPËźDICBO ĂŞËżV DĂ&#x2DC; MĂ&#x17E;D MĂ?O UĚ&#x2122;J IË&#x152;O ĂĽJĚ&#x152;V OĂ&#x2039;Z LIJĚ&#x2039;O DĂ&#x2C6;DUĂ&#x2C6;DHJ˽êĚ&#x2021;UOHIJOHĚ&#x161;WĚ&#x152;WJĚ?DMJĚ?VDĂ&#x2C6;DDIĂ&#x201C;OI TĂ&#x2C6;DIRVZIPËźDIĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;ĂŞË?Ě?DĂŞË?BSBDĂ&#x2DC;UI̤D T̤EĚ OEĚ&#x192;UT̤QIĂ&#x2C6;UUSJĚ?ODĚ&#x;BDĂ&#x2C6;DĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;USPOH UI̤DUJĚ&#x17D;OIBZLIĂ&#x2122;OH 7Ě&#x201A;Z IĂ&#x2039;OI ĂŞĚ&#x2DC;OH DĚ&#x;B OIĂ&#x2039; OË?Ě&#x2122;D IJĚ?V UIFP OHIÇĄB SĚ&#x2DC;OH DĂ&#x2DC; WBJ USĂ&#x203A; HĂ&#x2013; USPOH WËžO ĂŞĚ&#x152; OĂ&#x2039;Z j/IĚŁOHWJĚ?DĂŞĂ&#x2DC;WË?Ě?URVĂ&#x2C6;OÇ&#x160;OHM̤DDĚ&#x;BDIĂ&#x17E;OH UĂ&#x2122;J OIĚŁOHOHË?Ě&#x161;JWĚ&#x201D;OMĂ&#x2039;OIĂ&#x2039;UĚ&#x2013;DIĚ DMĂ&#x2039;N WĂ&#x2013; DĚ&#x;BRVZIPËźDIQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;xUIFPMĚ&#x161;JDĚ&#x;B 'SBOĂ&#x17D;PJT "TDIFS  UĂ&#x2C6;D HJË˝ OĂ&#x2039;Z DIĚ? USĂ&#x201C;DI OIĚŁOHIJĚ?OUË?Ě?OHQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OHËżOĂŞĂ&#x2030;ZDĚ&#x;BDĂ&#x2C6;D YĂ? IĚ&#x2DC;J IJĚ?O ĂŞËźJ DÇżOH OIË? OIĚŁOH TË˝O QIĚ&#x20AC;N ĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;ĂŞJLĂ&#x2019;N HĚ&#x2019;JĂŞĂ&#x2DC;MĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DÂŤmĂŠtapolesÂťUËźN EĚ&#x2018;DIMĂ&#x2039;ĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;TJĂ?VIĂ&#x2013;OIoĂŞĚ?OIËžONËźOIUĂ&#x2013;OI USËźOH EJĚ?O NËźP ĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018; DĂ&#x2039;OH OHĂ&#x2039;Z DĂ&#x2039;OH CĚ&#x2018; QIĂ&#x2030;ONË˝OI UBOMPĂ?OH WĚ&#x2122;JT̤WĚ&#x201A;OIĂ&#x2039;OIOHĂ&#x2039;Z DĂ&#x2039;OHQIĚ DUËźQEPUË?Ë&#x152;OHUĂ&#x2C6;DHJĚŁBDĂ&#x2C6;DUI̤DUIĚ? DËžVUIĂ&#x2039;OIOĂ?OĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;OHĂ&#x2039;ZDĂ&#x2039;OHEĂ&#x2039;ZWĂ&#x2039;OIJĚ&#x152;V

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


1.6.2. Từ mô hình hóa các hệ thống đô thị... 4̤QIÈUUSJ̍Oê̕OHUI̚JD̟BYÍI̘J êÙUȊWË RVZIP˼DIêÙUȊDĨDDĨOD˿ODØT̤QIÈU USJ̍O TPOH TPOH D̟B DÈD QIˍˌOH QIÈQ WË DÙOHD̞NÙIÖOIIØBêÙUȊ êÉZMËDÙOHD̞ LIÙOHUI̍C̓RVBṄDEáUIˍ̚OHS˾UÓUêˍ̝D

Sơ đồ

6

CJ̋Uê̋O OHP˼JUS̡USPOHQI˼NWJÏQD̟BDÈD DIVZÐOHJBMËNNÙIÖOI$ÈDNÙIÖOIWǡNÙ WËNÙIÖOIUǡOIêˍ̝DêˍBSBWËPOỊOHONJN E˿O E˿O êˍ̝D UIBZ UI̋ C̄OH DÈD NÙ IÖOIIJ̏VRV˽IˌO ̛RVZNÙOI̓IˌO UÎN DIÓDØT̤YV˾UIJ̏OD̟BDÈDNÙIÖOIDIPQIÏQ êPMˍ̚OHêˍ̝D̛D˾Qê̘DÈOIÉO

Sự phát triển đồng thời của đô thị, quy hoạch đô thị và mô hình đô thị

Nguồn: Batty (2005), http://www.casa.ucl.ac.uk/rits/rits-lecture-2.pdf

4̤QIÈUUSJ̍OD̟BDÈDQIˍˌOHQIÈQWËDÙOH D̞NÙIÖOIIØBEJ̎OSBUSPOHN̘UC̔JD˽OI xã hội liên tục vận động cũng tương ứng với N̘U YV Iˍ̙OHDIVOHÉO ẼUT̤ QIÈU USJ̍O D̟B OIJ̌V OHËOI LIPB I̒D /IÖO DIVOH DØ UI̍OØJT̤QIÈUUSJ̍OD̟BMǡOIW̤DOËZDØDÈD ê̇DUSˍOHSÜS̏UOIˍTBV (JB UNJOH N˼OI DÈD Dˌ DI̋ MBO U̓B UˍˌOH UÈD EˍˌOH WË M˾O ÈU E˿O Dˌ DI̋ êJ̌V UJ̋U UˍˌOHUÈDÉN  $˾V USÞD TJOI I̒D QIÈU USJ̍O N˼OI DáOH W̙JDÈDLIÈJOJ̏NUIV˿OUÞZTJOII̒DOIˍ

Ṳ U̖ DI̠D auto-organisation, chuyển hóa, WÛOH ê̚J M˾O ÈU E˿O DÈD LIÈJ OJ̏N ŴU Mâ UIFPLJ̍V/FXUPOWËWJ̏DUÖNLJ̋NT̤DÉO C̄OH ̖Oê̑OI (JB UNJOH RVBO Ȉ LIÙOH ê̕OH OI˾U HJ̣B các thực thể cấu thành nên xã hội con OHˍ̚J ê̇DCJ̏ƯD˾Qê̘DÈOIÉO $PJUS̒OHDÈDLIÈJOJ̏NDÉOC̄OHê̘OHWË ŴOê̘OHYBDÉOC̄OH j̓-JGFBUUIFFEHFPG DIBPT̓x M˾OÈUE˿OWJ̏DUÖNLJ̋NC˽OUIÉO T̤DÉOC̄OH

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


åØMËN̘UT̤ŴOê̘OHǑOU˽OHWËD˿OQI˽J êˍ̝DêÈOIHJÈêPMˍ̚OHD̀OUÎO˯êÉZUB UI˾ZDØN̘ULIØLINJOO̘JU˼JD̟BDÈDOHËOI LIPBI̒DYÍI̘J LIØLINJOOËZUIˍ̚OHIBZC̑ )FSCFSU4JNPOOĨDê̋O )FSCFSU4JNPOMË OIËLIPBI̒DêP˼UHJ˽J5VSJOHONJNOI̚ DÈDDÙOHUSÖOIOHIJÐOD̠VW̌USÓUIÙOHNJOI OIÉOU˼PWËHJ˽J/PCFMLJOIŰONJNOI̚ DÈDOHIJÐOD̠VW̌UÓOII̝QMâI˼ODI̋ -̝J E̞OH OHIǡB LÏQ D̟B U̡ «hard» trong tiếng "OI D̠OH WË LIØ )FSCFSU 4JNPO UIˍ̚OH OØJS̄OHDÈDOHËOILIPBI̒DYÍI̘JUI̤DT̤ MËOỊOHOHËOIjLIPBI̒DD̠OHx IJ̍VUIFP OHIǡB jLIØ LINJOx å̔J W̙J 4JNPO LIÙOH UI̍ D̃U UÓOI YÍ I̘J UIËOI OIJ̌V UJ̋O USÖOI LIÈDOIBV SJÐOHS̊S̕JHJBPDIPU̡OHOHËOI nghiên cứu khác biệt thực hiện phân tích ê̘DM̂QW̙JOIBV TBVêØN̙JH̘QM˼Jê̍DIP SBL̋URV˽QIÉOUÓDIU̖OHUI̍D̟BȈUI̔OH YÍI̘J)ˌOỌB USÈJW̙JDÈDOHËOILIPBI̒D ṲOIJÐOWËŴUMâ LIPBI̒DYÍI̘JLIØê˽N C˽P UI̤D IJ̏O êˍ̝D DÈD UI̤D OHIJ̏N DØ LJ̍N TPÈU %P ŴZ LIØ DØ UI̍ LJ̍N DI̠OH êˍ̝DDÈDHJ˽UIVZ̋UMJÐORVBOê̋ON̔JMJÐO ȈHJ̣BIËOIWJD̟BDÈDDÈOIÉOWËDÈDD˾V USÞDDǿOHOIˍUJ̋OUSÖOIWǡNÙ êJ̌VOËZT̊ I˼O DI̋ N̒J DÉV I̓J NBOH UÓOI ǑO U˽OH DNJOC˽O LJ̍VOIˍj/˟6DÈDDÈOIÉOêJUIFP N̘UT̔RVZŨD 5)¹U̖OHUI̍YÍI̘JT̊DØN̘U T̔ UIV̘D UÓOI OËP êØx7̂Z NË DIÓOI E˼OH W˾Oê̌OËZN̙JMËZ̋VU̔U˼POÐOT̤TÙJO̖J USPOHOHIJÐOD̠VW̌DÈJNËOHËZOBZUBH̒J MËDÈDȈUI̔OHQI̠DI̝QDØLI˽ONJOHUIÓDI OHIJ̛N̠Dê̘OËPDÈDIËOIWJ̛QI˼NWJ D̞DC̘ LIÙOHDØT̤QI̔JI̝QOIˍOHM˼JQI̞ UIV̘DḾOOIBVDØUI̍ÉOê̋OT̤YV˾UIJ̏O D̟BDÈDD˾VUSÞDWËIṖDUJ̋OUSÖOIU̖OHUI̍ 1IÓBTBVDÉVI̓JêˌOHJ˽OOËZ̀ODI̠BIBJLIØ LINJOM̙OW̙JC˽ODI˾US˾ULIÈDOIBV5I̠OI˾U USPOHN̘UȈUI̔OHQI̠DI̝Qêˍ̝DD˾VU˼P nên từ rất nhiều thực thể có tương tác qua lại

̛QI˼NWJD̞DC̘ LIØDØUI̍SÞUSBêˍ̝DDÈD UÈDê̘OHNBOHUÓOIDI˾UȈRV˽WǡNÙU̡DÈD IËOIWJ̛U˿NWJNÙ UÎNDIÓOHBZD˽LIJUBêÍ CJ̋USÜDÈDêJ̌VLJ̏OCBOê˿V UIV̘DUÓOID̟B N̗JUI̤DUI̍DǿOHOIˍNÙJUSˍ̚OHWËRVZMV̂U IËOI WJ D̟B DIÞOH EP ŴZ NÙ QI̓OH C̄OH DÙOH D̞ UJO I̒D o IJ̍V UIFP OHIǡB DI˼Z ṀQ M˼J OIJ̌V M˿O C̄OH QI˿O ŇN NÈZ UÓOI N̘U NÙIÖOIUPÈOI̒DWËIṖDUJOI̒DoUIˍ̚OH MËDÙOHD̞EVZOI˾UHJÞQUBDØUI̍IJ̍VCJ̋U UIÐNUSPOHMǡOIW̤DOËZ,IØLINJOUI̠IBJ̛ êÉZMËT̊DÛOLIØIˌOỌBLIJNV̔OSÞUSBL̋U MV̂OW̌IËOIWJ̛U˿NWJNÙU̡OỊOHIJ̍VCJ̋U ̛U˿NWǡNÙê̔JW̙JLJ̍VjW˾Oê̌ê˽POHˍ̝Dx OËZ HJ˽JQIÈQT̊MËjMËNT˽OTJOISBxDÈD̓jZ̋V U̔DØWBJUSÛHJ˽JUIÓDIxU̡WJ̏DNÙQI̓OHDÈD D˾VUSÞDWËUJ̋OUSÖOIWǡNÙUSÐODˌT̛DÈDIËOI WJDÈOIÉO &QTUFJOWË"YUFMM UJ̋QêØD˿O QI˽JLJ̍NDI̠OHWËê̔JDIJ̋VDÈDZ̋VU̔êØW̙J MâUIVZ̋UD̟BDÈDUI̤DŰêˍ̝DRVBOTÈU 5BUI˾ZS̄OH USPOHD˽IBJUSˍ̚OHI̝Q WJNÙ o Wǡ NÙ WË Wǡ NÙ o WJ NÙ WJ̏D NÙ IÖOI IØBWËNÙQI̓OHê̌VêØOHWBJUSÛDIÖBLIØB .ÙIÖOIQIÉODÈDID̟B4DIFMMJOH 4DIFMMJOH  N̘UUSPOHOỊOHNÙIÖOIêˍ̝DCJ̋U đến nhiều nhất trong các nghiên cứu khoa I̒DYÍI̘JWËOIÉOWNJO T̊NJOII̒BSÜOÏU DIPIBJMP˼JLIØLINJOOËZ .ÙIÖOIMâUIVZ̋UOËZOØJMÐOêJ̌VHÖ )ÍZ Uˍ̛OH Uˍ̝OH DØ N̘U T̔ Mˍ̝OH DÈD I̘ HJB êÖOIMËT̔DĬO N̘UO̢Bêˍ̝DNBOHNËV $WËO̢BDÛOM˼JNBOHNËV$$ÈDI̘HJB êÖOIOËZêˍ̝Dê̇UN̘UDÈDIOH́VOIJÐOWËP DÈDÙWVÙOHUSÐOCËOD̚UIFPIBJZÐVD˿V TBVêÉZ N̗JÙDI̐DI̠BN̘UI̘WË T̔ Mˍ̝OHÙQI˽JM̙OIˌOT̔I̘#ÉZHJ̚DIÞOH UB T̊ DIP DÈD UÈD U̢ OËZ N̘U OHVZÐO ŨD IËOIWJS˾UêˌOHJ˽O UIFPLJ̍VLÓDIUIÓDI QI˽OY˼ŐVU̦M̏T̔I̘NBOHNËV$ŌN USPOH WáOH QI˼N WJ MÉO D̂O W̙J N̘U I̘ NBOHNËV$NËM̙OIˌOOHˍ̜OHɄ I̘$

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


êØêˍ̝Dê̇UWËPUSPOHN̘UÙWVÙOHUS̔OH USÐOCËOD̚DØU̦M̏I̘NBOHNËV$UI˾Q IˌOOHˍ̜OHɄ )J̍OOIJÐO ŐVê̘EVOHTBJUI˾Q HJÈUS̑D̟B OHˍ̜OHɄUI˾Q T̤UIBZê̖JW̌W̑USÓD̟BDÈD

Sơ đồ

7

I̘T̊U˼PSBN̘UU̖DI̠DLIÙOHHJBODØD˾V USÞD êˍ̝D êÈOI E˾V C̄OH T̤ QIÉO DÈDI ÓU OIJ̌VSÜSËOHHJ̣BIBJMP˼JI̘NBOHIBJNËV LIÈDOIBV

Ví dụ về tổ chức không gian khi ngưỡng dung sai thấp

Ghi chú: λ = 30 % số các hộ láng giềng có màu khác Nguồn: NetLogo, https://ccl.northwestern.edu/netlogo

åJ̌VêÈOHOH˼DOIJÐOWËDǿOHU˼POÐOUIËOI DÙOHD̟BNÙIÖOIOËZM˼JMËOHȊDIMâTBVêÉZ OHBZ D˽ LIJ HJÈ US̑ D̟B OHˍ̜OH Ʉ DBP WÓ E̞ T̔DÈDI̘MÈOHHJ̌OHDØNËVLIÈDêˍ̝D

DI˾QOÎO T̤ŴOê̘OHD̟BNÙIÖOIDǿOH ẂOT̊DØYVIˍ̙OHQIÉODÈDIW̌ṄULIÙOH HJBOê̔JW̙JD˽IBJMP˼JI̘

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Sơ đồ

8

Ví dụ về tổ chức không gian khi ngưỡng dung sai cao

Ghi chú: λ = 70 % số các hộ láng giềng có màu khác Nguồn: NetLogo, https://ccl.northwestern.edu/netlogo

5SPOHUSˍ̚OHI̝QD̞UI̍OËZ DÈDI̘LIÙOH DØ U̦ M̏ MÈOH HJ̌OH LIÈD NËV USVOH CÖOI MË NËDI̐MË/ØJDÈDILIÈD «tổng nhu cầu cá nhân sẽ tạo ra một hiệu ứng phân cách, hiệu ứng này sẽ vượt quá nhu cầu và tạo ra hình ảnh chế giễu về các nhu cầu đó» #PVEPO  .ÙIÖOIS˾UQI̠DI̝QOËZDǿOHOIˍD˾VUSÞD LIÙOHHJBOOH˿ǸOUSPOHêØ #BOPT  êÍMËNU̔OS˾UOIJ̌VHJ˾ZN̤DWËUJ̋QU̞DHÉZ SBUSBOIMV̂ƠOIJ̌VOHËOILIPBI̒DYÍI̘J WË OIÉO WNJO .̘U êJ̍N UIÞ W̑ UIFP DIÞOH UÙJ̛êÉZDØMJÐORVBOê̋OUÓOIDÈDIjÓDIL̦x LIÙOHUI̍T̢BDỊBD̟BDÈDI̘êˍ̝DNÙIÖOI IØBN̗JI̘DI̐RVBOUÉNU̙JM̝JÓDISJÐOHWË C̓ RVB IPËO UPËO OỊOH W˾O ê̌ D˿O RVBO UÉNLIÈDåJ̌VHÖT̊Y˽ZSBŐVDIÞOHUBC̓ qua yêu cầu này, và để cho các hộ, trong các M̤BDI̒OD̟BNÖOI ̓DØUI̍UÓOIê̋OU̖DI̠D W̌ṄULIÙOHHJBOêˍ̝DIÖOIUIËOIOÐOU̡ DIÓOIÛQI̝QDÈDIËOIWJLIÙOHDØT̤MJÐO

L̋UQI̔JI̝QOIˍOHM˼JQI̞UIV̘DWËPOIBV /ØJDÈDILIÈD ŐVDIÞOHUBê̍DIPN̘UT̔ I̘ LI˽ ONJOH M̤B DI̒O N̘U IËOI WJ W̑ UIB WÖOHˍ̚JLIÈD NËIËOIWJêØêˍ̝DÉOẼU C̄OH N̘U DI̠D ONJOH NBOH UÓOI DÙOH ÓDI U̖OH UI̍ OIJ̌V IˌO DI̅OH I˼O OĪN I˼O DI̋UÖOIUS˼OHQIÉODÈDIU̖OHUI̍DØUI̍Y˽Z SB (SBVXJOWËD̘OHT̤  /ØJDIVOH WJ̏DêˍBUIÐNZ̋VU̔êJ̌VQI̔J DÈD IËOI WJ WËP USPOH N̘U Ȉ UI̔OH UIJ̋V W̃OH Z̋V U̔ OËZ DØ DIP QIÏQ UIÞD ềZ WË MËNUIBZê̖JT̤ŴOê̘OHD̟BȈUI̔OHêØ IBZLIÙOH

1.6.3. ... cho tới việc dẫn dắt vận hành các hệ thống /Hˍ̚J UB UIˍ̚OH IBZ OĨD ê̋O jUSÓ UIÙOH NJOIÛQUI̍xOIˍMËWÓE̞W̌T̤UINJOHIPB D̟B YÍ I̘J WË OØJ DIVOH OHˍ̚J UB DǿOH UIˍ̚OHDØYVIˍ̙OHH̃ODIPDÈDUJ̋OUSÖOI

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


CPUUPNVQ OỊOH ê̇D UÓOI DI̟ Z̋V NBOH UÓOIUÓDID̤D5VZOIJÐO UIFPNÙIÖOIQIÉO DÈDID̟B4DIFMMJOH T̤UINJOHIPBOËZLIÙOH QI˽J MË L̋U RV˽ D̟B N̘U UJ̋O USÖOI DØ C˽O DI˾U UÓDI D̤D W̙J OIJ̌V ê̇D UÓOI U̔U7˾O ê̌ ÉOẼUŴOIËOIDÈDȈUI̔OHOËZêˍ̝Dê̇U SBUIˍ̚OHYVZÐO OĪNê̍êJ̌VIÛBDÈDUÈD ê̘OH LIÙOH NPOH NV̔O DØ UI̍ QIÈU TJOI WËŐVDØUI̍ê˽POHˍ̝Dêˍ̝DIJ̏V̠OHD̟B DIÞOH /ỊOH BJ êÍ U̡OH UI̢ OHIJ̏N êJ̌V OËZê̌VW˾QQI˽JDáOHN̘ULIØLINJOWËêØ MËLIØLINJOêJ̍OIÖOID̟BDÈDȈUI̔OHLJ̍V OËZT̤UIJ̋VW̃OHN̘UOHˍ̚JDØUI̍YÈDê̑OI SÜSËOHMËDØLI˽ONJOHÉOẼU%PŴZ êJ̌V LIJ̍O êˍ̝D DÈD Ȉ UI̔OH OËZ MË N̘U UIÈDI UI̠D$IÓOIWÖMâEPOËZNËDIÞOHUBD˿ODØ DÈDNÙIÖOIêˌOHJ˽OIˌO DØUI̍UINJNEÛ êˍ̝DDÈDIJ̏OUˍ̝OHO˽ZTJOI$ǿOHDIÓOIWÖ MâEPOËZNËDIÞOHUBD˿ODÈDNÙIÖOIUˍˌOH

Sơ đồ

9

UÈDêˍ̝DW̙JOIBV ê̍DØUI̍UÓDII̝Qêˍ̝D DÈDZ̋VU̔DPOOHˍ̚JWËPUSPOHUJ̋OUSÖOIŴO IËOIêØ 7̙J DÈD QI˿O ŇN UIV̘D OIØN $PN.PE IUUQDPSNBTDJSBEGS$PN.PE UB DØ UI̍ YÉZ E̤OH êˍ̝D DÈD NÙ IÖOI êÙ UȊ DØ T̤ UIBN HJB UIFP Iˍ̙OH OËZ NÙ IÖOI êØOH WBJUSÛI̗US̝DIVOHWËMËUSVOHHJBOIÛBHJ˽J HJ̣BDÈDZ̋VU̔DPOOHˍ̚JW̔ODØYVIˍ̙OH IËOIê̘OHUSÐODáOHN̘UȈUI̔OHOIˍOH UIFP MÙHJD SJÐOH WË UIˍ̚OH MË ê̘D M̂Q $Ø UI̍DPJêØMËN̘ULJ̍VȈUI̔OHQI̠DI̝Q êˍ̝D M̕OH WËP USPOH N̘U Ȉ UI̔OH QI̠D I̝Q LIÈD 1I˿O ŇN 4."SU"DDFTT êˍ̝D QIÈUUSJ̍OUSPOHLIVÙOLI̖E̤ÈO"/3.*30 .JSP MËN̘UWÓE̞W̌LJ̍VȈUI̔OH jêBUÈDU̢êBUÈDOIÉOxŴOIËOIUIFPLJ̍V USÛDIˌJOHIJÐNUÞD

Trò chơi nghiêm túc SMArtAccess, một hệ thống «đa tác tử/đa tác nhân»

Nguồn: tác giả.

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


5BIÍZYV˾UQIÈUU̡N̘UUIËOIQI̔˽P W̙JDÈD DˍEÉO˽På̍êˌOHJ˽OIØBWËMËNDIPUSÛ DIˌJE̎IJ̍VW̙JDÈDUÈDOIÉOOIˍOHLIÙOH MËNDIPOØUS̛OÐOU˿NUIˍ̚OH DIÞOHUBIÍZ IÖOI EVOH MË N̗J N̘U Dˍ EÉO UÈD U̢ êˍ̝D ê̇UWËPN̘UW̑USÓOH́VOIJÐOWËê̌VDØN̞D êÓDIMËUI̤DIJ̏ON̘UDIV̗JDÈDEJDIVZ̍OD̔ ê̑OIUIFPLJ̍V 5̡OIËoOˌJMËNWJ̏DoȆDIW̞DÙOHD̘OH oȆDIW̞UIˍˌOHN˼JoW̌OIË 5J̋QUIFP UBT̊YÉZE̤OHN̘Uê̑OIê̌UIFP êØN̗JUÈDU̢ê̌VI̝QMâWËMËjOIÉOU̔U̔J êBIØBxOIˍOHM˼JDØUIÙOHUJOLIÙOHIPËO DI̐OIN̘UDÈDIêˌOHJ˽Oê̍YÈDê̑OIDIV̗JEJ DIVZ̍OOËZMËHJ˽NUIJ̍VUI̚JHJBOMˍVUIÙOH U̖OHUI̍.̗JUÈDU̢UI̤DIJ̏ON̘UDIV̗JEJ DIVZ̍Oê̕OHUI̚JHJ˽NUIJ̍VU̖OHUI̚JHJBO MˍVUIÙOHD̟BNÖOIWËC̓RVBZ̋VU̔OHP˼J D˽OIMËMˍVMˍ̝OHHJBPUIÙOHOØJDIVOH êJ̌V LJ̏OW̌UIÙOHUJOLIÙOHIPËODI̐OI 

Sơ đồ

$IÞOHUBUJ̋QU̞DIÖOIEVOH̓MËDÈDUÈDU̢MË UÈDOIÉODPOOHˍ̚Jêˍ̝DUSBPEÉZDˍˌOHD̟B NÙJUSˍ̚OHêÙUȊUSPOHêØDIÓOINÖOIêBOH CJ̋O ê̖J 7Ó E̞ N̘U UÈD OIÉO DØ OIJ̏N W̞ RV˽OMâȈUI̔OHêˍ̚OHC̘WËHJ̙JI˼OU̔D ê̘ DIP QIÏQ N̘U UÈD OIÉO LIÈD DØ OIJ̏N W̞ QIÉO C̖ W̑ USÓ DIP DÈD ȆDI W̞ DÙOH UÈD OIÉOUI̠CBDȊVUSÈDIOIJ̏NQIÉOC̖W̑USÓ DIPDÈDȆDIW̞UIˍˌOHN˼J UÈDOIÉOUI̠Uˍ QI̞USÈDIRV˽OMâê̑BêJ̍NDˍUSÞD̟BDÈDDˍ EÉOWËDV̔JDáOHN̘UUÈDOIÉOêØOHWBJUSÛMË OIÉOWJÐODÙOHRVŽO ê˽NC˽PTBPDIPN̘U T̔ZÐVD˿VWǡNÙêˍ̝DŴOIËOIWËê˼Uêˍ̝D T̤ČOẈOH å̍UIVIÞUêˍ̝DT̤DIÞâ N̗JUÈDOIÉOêˍ̝D HJBPUI̤DIJ̏ON̘UN̞DUJÐVê̇DUIá WÓE̞ U̔JêBIØBM̝JÓDILJOIŰê̔JW̙JUÈDOIÉOQI̞ USÈDIN˽OHjȆDIW̞UIˍˌOHN˼Jx WËDÈDDI̐ T̔êPMˍ̚OHSJÐOHDIPIP˼Uê̘OHD̟BNÖOI DI̐N̘UOHˍ̚JCJ̋U DǿOHOIˍN̘UDÈJOIÖO

10 Ví dụ về hiển thị cho mọi người chơi

Ghi chú: bề dày con đường tỷ lệ với sự lưu thông. Các vòng tròn tương ứng với thị phần các dịch vụ và nơi hoạt động. Người ta thấy rằng một vài vòng tròn rất ít được các tác nhân sử dụng và có thể được tái định vị. Nguồn: tác giả.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


U̖OHUI̍W̌ȈUI̔OH DIJUJ̋UOËZêˍ̝DQI̖ CJ̋O DIP N̒J UÈD OIÉO UIBN HJB USÛ DIˌJ OHIJÐN UÞD .̗J UÈD OIÉO êØOH WBJ D̟B NÖOI TBVLIJMˍ̝UDIˌJIPËOUIËOI DÈDUÈDU̢ USPOHNÙIÖOIT̊YÈDê̑OIM˼JDIV̗JEJDIVZ̍O D̟BNÖOIE̤BUSÐODÈDêJ̌VLJ̏OOHP˼JD˽OI N̙J TBVêØUIBNHJBHJBPUIÙOHWËUI̤DIJ̏O DIV̗JEJDIVZ̍ON̙JêØ WËQI˽OI̕JM˼JN̠D ê̘IËJMÛOHD̟BNÖOI N̠Dê̘IËJMÛOHOËZ êˍ̝DêÈOIHJÈC̄OHU̖OHUI̚JHJBOEJDIVZ̍O UI̤DŰ5̂QI̝QDÈDDI̐T̔êÈOIHJÈê˿VSB GFFECBDLT T̊ DIP QIÏQ OHˍ̚J DIˌJ êJ̌V DI̐OIDIJ̋OMˍ̝DD̟BNÖOIUSˍ̙DLIJC̃Uê˿V Mˍ̝UDIˌJN̙J 5IËOIQI̔˽PT̊CJ̋Oê̖JUSÐODˌT̛ÛQI̝Q IËOIê̘OHD̟BDÈDDÈOIÉO LIÙOHOI˾UUIJ̋U QI˽J DØ T̤ êJ̌V QI̔J IBZ QI̔J I̝Q WÖ N̞D êÓDIMËê̍ÉOẼUOHˍ̚JDIˌJU̙JWJ̏DâUI̠D êˍ̝D MË N̘U RVZ USÖOI OIˍ UI̋ T̊ C̑ DȈDI hướng, từ đó đề xuất và thực hiện các chiến Mˍ̝D DØ T̤ êJ̌V QI̔J U̔U IˌO E̤B USÐO WJ̏D MËNSÜN̞DUJÐVD̟BU̡OHDÈOIÉOWËYÈDê̑OI DÈDN̞DUJÐVDIVOHŐVDØ 5SPOHUSÛDIˌJOHIJÐNUÞDNËêˌOHJ˽OOËZ UBUI˾ZDÈDW˾Oê̌USPOHMÛOHN̘UȈUI̔OH YÍI̘JQI̠DI̝QT̤U̕OU˼JD̟BDÈDIËOIWJ LIÙOHDØT̤êJ̌VQI̔JIBZQI̔JI̝QOIˍOHM˼J QI̞UIV̘DḾOOIBVT̤U̕OU˼JD̟BOIJ̌VN̞D tiêu nhưng không nhất thiết tương thích với OIBVT̤U̕OU˼JD̟BDÈDM̝JÓDIDÈOIÉOLIÈD OIBVWËUˍˌOHê̔JSÜSËOHCÐOD˼OIM̝JÓDI ÛQUI̍NáN̚IˌOWËLIÙOHOI˾UUIJ̋Uêˍ̝D DIJBT̉WJ̏DÉOẼUN̘UȈUI̔OHDØUSBOH C̑ê̘OHDˌSJÐOHê̍ŴOIËOIC̛JOIJ̌VUÈD OIÉO DØUÈDê̘OH̛DÈDD˾Qê̘LIÈDOIBV OIˍOH LIÙOH UÈD OIÉO OËP DØ ˽OI Iˍ̛OH UI̔OHUS̑LI˽ONJOHê̍DIPDÈDUÈDOIÉODØ UI̍YÈDê̑OIêˍ̝DDIJ̋OMˍ̝DD̟BNÖOIê̕OH UI̚JDØUI̍UˍˌOHUÈDW̙JDÈDUÈDOIÉOLIÈD Những vấn đề nền tảng đó hiện nay đều có

UI̍UÖNIJ̍VQIÉOUÓDIêˍ̝DOI̚WËPMP˼JUSÛ DIˌJ OHIJÐN UÞD OËZ .Ù IÖOI êˍ̝D QIÈU USJ̍OUSÐODˌT̛OHVZÐOŨDUIBNHJBêØT̊US̛ UIËOIN̘UDÙOHD̞I̗US̝MâUˍ̛OHê̍OHIJÐO cứu quan hệ tương tác giữa các cá nhân và T̤YV˾UIJ̏OD̟BDÈDDIJ̋OMˍ̝DI̝QUÈDHJÞQ USBP ê̖J UIÙOH UJO YÉZ E̤OH DÈD DIJ̋O Mˍ̝D DIVOHWËê̇UM̝JÓDIDÈOIÉOWËPUSPOHN̘UM̝J ÓDIÛQUI̍êˍ̝DDIJBT̉U̔UIˌO

Kết luận 4̤ QI̠D U˼Q D̟B DÈD U̖ DI̠D êÙ UȊ HJ̔OH OIˍ N̘U Dˌ UI̍ T̔OH IJ̏O OBZ ê̌V OÎO êˍ̝DDÈDâLJ̋Oê̕OHUIV̂O L̍D˽ê̔JW̙JDÈD chuyên gia về đô thị cũng như những người MËNOHIJÐOD̠VW̌DÈDȈUI̔OHQI̠DI̝Q /Hˍ̝DM˼J DÈDQIˍˌOHUJ̏OHJÞQUJ̋QD̂OWË RV˽OMâêˍ̝DUÓOIQI̠DI̝QOËZM˼JWÙDáOH êBE˼OHj There is no one best way »UIFPM̚J )FSCFSU4JNPO5SPOHT̔S˾UOIJ̌VDÈDIUJ̋Q D̂OêØ NÙIÖOIIØBMËN̘UDPOêˍ̚OHOIJ̌V I̠BÏO C˽OUIÉODÈDQIˍˌOHQIÈQOËZM˼J DǿOHS˾UêBE˼OH,IÙOHDI̐DØN̘UNËDØS˾U OIJ̌VQIˍˌOHQIÈQNÙIÖOIIØBLIÈDOIBV UáZUIV̘DWËPê̔JUˍ̝OHD˿ODI˼ZNÙIÖOI N̞DUJÐVê̌SBWËWNJOIØBD̟BC˽OUIÉOOHˍ̚J MËNNÙIÖOI4̤êBE˼OHOËZD˿OQI˽Jêˍ̝D HÖOHJ̣ ṄDEáT̊DØQIˍˌOHQIÈQOËZIBZ phương pháp khác hay hơn, hiệu quả hơn, D˿Oêˍ̝DQIÈUIVZ #BOPTWË4BOEFST  )J̍VSÜIˌODÈDȈUI̔OHêÙUȊê̍ÉOẼU U̔UIˌOT̤ŴOIËOID̟BDIÞOHṲVDIVOHM˼J MË OỊOH UIÈDI UI̠D M̙O WË OIJ̏N W̞ DËOH OHËZ DËOH RVBO US̒OH .Ù IÖOI IØB WË NÙ QI̓OHêØOHWBJUSÛOËPêØê̍UI̤DIJ̏Oêˍ̝D OIJ̏NW̞OËZŐVêˍ̝DUIJ̋UL̋U̔U DÈDNÙ IÖOIT̊HJÞQDIÞOHUBQIÈC̓WÈDIOHNJOWË SËPD˽OUSPOHUˍEVZ #BOPT USPOHUI̤D tiễn nghiên cứu cũng như trong hành động WËRVBOȈUˍˌOHUÈDD̟BDIÞOHUB

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Danh sĂĄch tĂ i liáť&#x2021;u tham khảo "4$)&3 '  Ces ĂŠvĂŠnements nous dĂŠpassent, feignons dâ&#x20AC;&#x2122;en ĂŞtre les organisateurs. Essai sur la sociĂŠtĂŠ contemporaine -"VCF Q #"/04 "  j /FUXPSL FòFDUT JO 4DIFMMJOHT NPEFM PG TFHSFHBUJPO OFX FWJEFODFT GSPN BHFOUCBTFE TJNVMBUJPO x Environment and Planning B 7PMVNF OÂĄ o #"/04 "  j -B TJNVMBUJPO Ă&#x2039; CBTF EBHFOUT FO TDJFODFT TPDJBMFT VOF CĂ?RVJMMFQPVSMFTQSJUIVNBJO x /PVWFMMFT Perspectives en Sciences Sociales 7PMVNF OVNĂ?SP QQ #"/04 "FU-4"/%&34 j.PEĂ?MJTFS FU TJNVMFS MFT TZTUĂ&#x2019;NFT TQBUJBVY FO HĂ?PHSBQIJFÍ&#x192; x JO 7BSFOOF 'SBODL FU 4JMCFSTUFJO .BSD Ă?E ModĂŠliser et simuler. Ă&#x2030;pistĂŠmologies et pratique de la modĂŠlisation et de la simulation 7PMVNF  .BUĂ?SJPMPHJRVFT QQ #"55: .  Cities and complexity .*5 1SFTT $BNCSJEHF Q #&/&/40/ * FU 1 5033&/4  Geosimulation: Automata-based modelling of urban phenomena 8JMFZ $IJDIFTUFS Í&#x192;Q #06%0/ 3  La place du dĂŠsordre. Critique des thĂŠories du changement social, 1BSJT 1SFTTFT6OJWFSTJUBJSFTEF'SBODF  Q &145&*/ + FU 3 "95&--  Growing artificial societies: social science from the bottom-up #SPPLJOHT*OTUJUVUJPO1SFTT .*5 1SFTT 8BTIJOHUPO%$

(3"68*/ 4 &#&35*/ 3-&.0: 1+&/4&/  j $PNQFUJUJPO CFUXFFO DPMMFDUJWF BOEJOEJWJEVBMEZOBNJDTx 1/"4 64"  +0)/40/ 4  Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Softwares 4DSJCOFS /FX:PSL ,36(."/  The self organizing economy 0YGPSE #MBDLXFMM1VCMJTIFST .*30  j%FTUSBKFDUPJSFTJOEJWJEVFMMFTĂ&#x2039; MBWJMMFFONPVWFNFOUx JO"OUPOJ+1 %JS ModĂŠliser la ville : formes urbaines et politiques de transport &DPOPNJDB QQ /63*5 " "+0/"5"/ #*5;)", jÍ&#x192;5IF BDUVBM JNQBDU PG DPNQSFIFOTJWF MBOE VTF QMBOT *OTJHIUT GSPN IJHI SFTPMVUJPO PCTFSWBUJPOTx Land Use Policy 7PMVNF *TTVF 0DUPCFS 1BHFTo 10356("-* +  Self-organization and the city 4QSJOHFS7FSMBH /: Q 1VNBJO %  j -FT NPEĂ&#x2019;MFT EBVUP PSHBOJTBUJPO FU MF DIBOHFNFOU VSCBJO x Cahiers de GĂŠographie du QuĂŠbec 7PMVNF OÂĄ EĂ?DFNCSF 1BHFT 16."*/ % ' 1"6-64 $ 7"$$)*"/* ."3$6;;0 + -0#0  j "O FWPMVUJPOBSZ UIFPSZ GPS JOUFSQSFUJOH VSCBO TDBMJOH MBXT x Cybergeo : European Journal of Geography 63-IUUQDZCFSHFPSFWVFT PSH%0*DZCFSHFP 4$)&--*/(  Micromotives and Macrobehavior 88/PSUPO$PNQBOZ 8"-%301 . Complexity : the emerging science at the edge of chaos 4JNPO BOE 4DIVTUFS /FX:PSL

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


5̖OHMV̂ODÈDQIJÐO UPËO̓UI̍1IÈUUSJ̍OêÙUȊ ČO̓ẈOHUSˍ̙DUIÈDIUI̠DD̟B RVÈUSÖOIDIVZ̍Oê̖JêÙUȊ ̛̓7J̏U/BN Charles Goldblum –Giáo sư ưu tú

Kính thưa các quý vị, thưa các bạn ê̕OHOHIJ̏Q 5Sˍ̙DI̋UUÙJYJOQIÏQêˍ̝DH̢JM̚JDÈNˌO U̙JCBOU̖DI̠D,IØBI̒DNáBIÒU˼JåË-˼U WË ê̇D CJ̏U U̙J 4UÏQIBOF -BHSÏF êÍ EËOI DIPUÙJOIJ̏NW̞WÙDáOHLIØLINJOMËU̖OH L̋UIBJOHËZI̒DU̖OHUI̍WÙDáOHQIPOH QIÞW̡BRVBoQIPOHQIÞD˽W̌T̤êBE˼OH USPOHDÈDê̌UËJêˍ̝Dê̌D̂QU̙JWËDÈDW˾O ê̌ êˍ̝D êˍB SB USBOI MV̂O5ÙJ IZ W̒OH MË DÈDHJ˽OHWJÐOêÍDØCËJUSÖOICËZT̊UI˾Z N̘U QI˿O D̟B NÖOI USPOH CËJ U̖OH MV̂O UÙJ USÖOI CËZ TBV êÉZ YJO MˍV â MË CËJ U̖OH MV̂O OËZ LIÙOH êJ UIFP USÖOI Ṳ UI̚J HJBO WËDǿOHLIÙOHNBOHUÓOILJOIWJ̏O UÙJT̊ LIÙOH UÖN DÈDI UIV̂U M˼J N̘U DÈDI USVOH UIËOI OỊOH O̘J EVOH êÍ êˍ̝D USÖOI CËZ NËDI̟Z̋VêˍBUIÐNDÈDCÖOIMV̂O EJ̎O HJ˽J WË QIÉO UÓDI U̡ OỊOH HÖ UÙJ êÍ êˍ̝D OHIF

å̍IÖOIEVOHSÜIˌOâD̟BUÙJUSPOHCËJU̖OH UIV̂U DǿOHOIˍê̍H̝JN̛DIPO̘JEVOHT̊ êˍ̝Dê̌D̂Qê̋OUSPOHDÈDM̙QDIVZÐOê̌ UÙJ ê̌YV˾UDIÞOHUBT̊YV˾UQIÈUU̡N̘UêJ̍N NËUÙJDIPMËDØRVZ̋Uê̑OIê̋OWJ̏DUÖNUÐO H̒J DIP LIØB I̒D D̟B DIÞOH UB ONJN OBZ j/ỊOH DÈJ OIÖO W̌ QIÈU USJ̍O êÙ UȊ ČO ẈOHx5I̤DŰ TÈVCËJUSÖOICËZNËDIÞOHUB êÍêˍ̝DOHIFUSPOHIBJOHËZW̡BRVB DǿOH OIˍOỊOHIÖOI˽OIW̌DÈDjWáOHYÈNxDI̞Q U˼JUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOIê̍MËNê̔JUS̒OH DIPUBUI˾ZSÜOỊOHCJ̍VIJ̏ODNJOHUI̅OH IJ̏O OBZ USPOH RVÈ USÖOI êÙ UȊ IØB ̛ 7J̏U /BN ê̇UUSPOHC̔JD˽OISJÐOHDǿOHOIˍH̃O W̙JOỊOHUSJ̍OW̒OHD̟Bê˾UOˍ̙D (J̔OHOIˍU˾UD˽DÈDOˍ̙DåÙOH/BN«LIÈD 7J̏U /BN êBOH USPOH HJBJ êP˼O DIVZ̍O ê̖J êÙUȊS˾UOIBOI5VZOIJÐO ê̇DUIáD̟B7J̏U /BNMËDIVZ̍Oê̖JêÙUȊEJ̎OSBê̕OHUI̚J W̙J RVÈ USÖOI DIVZ̍O ê̖J TBOH ǑO LJOI Ű

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


UȊUSˍ̚OH USPOHêØ êÙUȊIØBW̡BMËWFDUˌ W̡BMËDÈDIUI̠DUI̤DIJ̏ODIVZ̍Oê̖JLJOI ŰoêJ̌V OËZ ŌN USPOH OÎO ê̑OI DIVOH /IˍOHIJ̏OOBZ WJ̏DUÖNLJ̋NHJ˽JQIÈQDIP DÈDW˾Oê̌DˌT̛I˼U˿OHêÙUȊ ȆDIW̞êÙ UȊ OIË̛ M̤BDI̒ODÈDD˾VUSÞDêÙUȊQIá I̝QW̙JêÛJI̓JD̟BRVÈUSÖOIđổi mới không QI˽J MË OỊOH Z̋V U̔ EVZ OI˾U ê̑OI Iˍ̙OH DIJ̋OMˍ̝DQIÈUUSJ̍OêÙUȊD̟B7J̏U/BNå˾U Oˍ̙DêBOHCˍ̙DWËPHJBJêP˼ONËC˽OUIÉO DÈDIJ̏V̠OHD̟BDÈDHJ˽JQIÈQCBOê˿VêØ L̍D˽W̌QIÈQMV̂UIṖDQIÈQRVZ WÓE̞MJÐO RVBO U̙J êJ̌V LJ̏O UJ̋Q D̂O ê˾U êBJ IṖD T̛ ỊV OIË ̛ ê̔J W̙J OHˍ̚J Oˍ̙D OHPËJ DǿOH êBOH QI˽J ê̔J ṄU W̙J OỊOH IJ̏O Uˍ̝OH LIÓBD˼OIN̙JYV˾UIJ̏OUSPOHRVÈUSÖOIêÙ UȊIØBW̙Jê̇DêJ̍NSJÐOHMËE̤BUSÐOT̤IÖOI UIËOID̟BDÈDêÙUȊM̙O RVÈUSÖOIQIÈUUSJ̍O êÙUȊLIÙOHE̤BUSÐODÈDIHJ˽JRVZ̋UW˾Oê̌ problem-solving NË E̤B OIJ̌V IˌO WËP T̤ ONJOHê̘OHO̘JU˼J ê̇DCJ̏UMËT̤ONJOHê̘OH W̌LJOIŰêˍ̝DNPOHê̝JU̡C˽OUIÉODÈDE̤ ÈOQIÈUUSJ̍OêÙUȊ5I̋OIˍOH DǿOHDIÓOI trong hoàn cảnh như vậy, trong chính cách MËNêÙUȊOIˍŴZM˼JMËNO˽ZTJOISBOHVZÐO ŨD IBZOØJDÈDILIÈDMËT̤QIÈUUSJ̍OêÙUȊ ČOẈOHMâUˍ̛OHDØUI̍OĨDê̋OOỊOH RVZê̑OIN̙JW̌C˽PW̏NÙJUSˍ̚OHNËDÈD LIVêÙUȊN̙JêBOHIÖOIUIËOIWËQIÈUUSJ̍O ṲÈQE̞OH $I̟ê̌QIÈUUSJ̍OêÙUȊČOẈOHêˍ̝DUI̍ IJ̏OUSPOHN̘ULIÙOHHJBODØOIJ̌VUIBZê̖J OIJ̌VE̤ÈOêˍ̝DUI̤DIJ̏O USPOHLIÙOHHJBO êØDØT̤êØOHHØQD̟BDÈDIP˼Uê̘OHêÙUȊ W̌ êJ̍N OËZ DÈD M̙Q DIVZÐO ê̌ T̊ UJ̋Q U̞D êËPTÉVUIÐN 5VZOIJÐO OIˍ1IJMJQQF1BQJO êÍOĨDê̋ON̘UDÈDIYV˾UT̃DUSPOHCËJLIBJ N˼D QI˽JOIÖOOÎON̘UêJ̌VMË DI˾UMJ̏VNË USÐOêØ IṖDU̡êØDÈDE̤ÈOOËZêˍ̝DUI̤D hiện (chất liệu về vật lý, xã hội, không gian – WËDÛODØD˽DI˾UMJ̏VW̌UˍMJ̏V W̌OỊOHT̤

Uˍ̛OHUˍ̝OHD̟BDPOOHˍ̚J MËêˍ̝DM̑DIT̢ U˼POÐO W̙JOỊOHE˾VW̋UWǡOID̢VIBZê̠U RVÍOHD̟BM̑DIT̢,IÈJOJ̏NCBOê˿VU̡UJ̋OH Anh sustainable development NBOH IËN â DI̐RVBOêJ̍NUSPOHQIÈUUSJ̍OČOẈOHW̌ NÙJUSˍ̚OH ÈNDI̐U̙JUSÈDIOIJ̏ND̟BDÈDYÍ I̘JOHËZOBZU̙JWJ̏DHÖOHJ̣DIPDÈDUI̋Ȉ UˍˌOHMBJOØJUØNM˼J T̤QIÈUUSJ̍OQI˽Jêˍ̝D H̃OL̋UW̙JUˍˌOHMBJ%̑DITBOHUJ̋OH1IÈQ UIV̂UOḤOËZNBOHOHIǡBjQIÈUUSJ̍ODØUI̍ EVZUSÖêˍ̝DMÉVEËJxWËOIˍŴZ DØUIÐNN̘U IËNâỌBW̌UI̚JHJBO OIˍOHUÙJQI˽JMˍVâ N̘UêJ̌VMËDÈDIȆDIOIˍŴZDǿOHDØUI̍ ÉOU̙JWJ̏DC̓RVÐOIËNâW̌USÈDIOIJ̏N WË ê˼P ê̠D USPOH QIÈU USJ̍O 7̙J O̘J EVOH USÖOICËZW̌N̔JMJÐOȈUSPOHT̤CJ̋Oê̖JW̌ UÐOH̒JQI̔QIˍ̚OH5INJOH-POH)Ë/̘JWË OỊOHUIBZê̖JW̌DIÓOIUS̑IËOIDIÓOID̟B 7J̏U/BN ê̇DCJ̏UU̡UI̋L̦ 1IJMJQQF1BQJO đã nhắc chúng ta nhớ đô thị ngày nay không DI̐ êˌO UIV˿O MË N̘U TÉO LI˾V OˌJ EJ̎O SB OIJ̌VIP˼Uê̘OHåØDÛOMËOˌJMˍVE˾VD̟B U˾UD˽OỊOHHÖU˼POÐON˼OHMˍ̙JWËD˾VUSÞD D̟BU̖DI̠DMÍOIUI̖êˍˌOHê˼J D̟BDÈDDÈDI QIÉODIJBê̑BHJ̙Jê˾UêBJ USPOHU̖DI̠DD̟B DÈDRVŽOM̤Dê̑BQIˍˌOH YVZÐOTV̔URVBU˾U D˽OỊOHUINJOHUS˿ND̟BM̑DIT̢ WËBJDǿOH CJ̋US̄OH7J̏U/BNLIÙOHŌNOHPËJOỊOH UINJOHUS˿NêØ åÉZDØUI̍DPJMËN̘UM̝JUI̋ USPOHT̤U̕OU˼JWËQIÈUUSJ̍OD̟BêÙUȊ7J̏U /BN LIÈD W̙J êÙ UȊ D̟B5IÈJ -BO W̙J N̘U jN˼OH Mˍ̙J êÙ UȊ S˾U EËZ ê̇D WË QIÈU USJ̍O DÉO C̄OHx êÉZ DǿOH MË êJ̌V DIÞOH UB QI˽J MˍVâUSPOHRVÈUSÖOIMËNêÙUȊê̇DCJ̏UUSˍ̙D YVIˍ̙OHIÖOIUIËOIDÈDD̤DêÙUȊIJ̏OOBZ USPOHD˾VUSÞDMÍOIUI̖ $ǿOH êJ UIFP DÈJ OIÖO NBOH UÓOI UI̚J HJBO RVBZOHˍ̝DM˼JRVÈLI̠ 1BTDBM#PVSEFBVYêÍ ÉOẼUDIÞOHUBêJUIFPN̘UUˍEVZêÙUȊ U̡USˍ̚OHI̝QD̟BUIËOIQI̔åË-˼UN̘UUˍ EVZLIÙOHCØÏQêÙUȊD̔ê̑OIUSPOHRVÈ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


LI̠IṖDDPJêØMËN̘UL̋URV˽U˾UZ̋VD̟B N̘UUJ̋OUSÖOIêÍêˍ̝DM̂QT̆O DÈDIOIÖOOËZ LIÙOHDØHJÈUS̑ŐVDIÞOHUBRVBOTÈUDÈD LIÈJOJ̏NLIÈDOIBVUSPOHM̑DIT̢QIÈUUSJ̍O D̟BåË-˼U UÓOIU̡UI̚JUIËOIQI̔êˍ̝DRVZ IP˼DI UIFP DÈD DIˍˌOH USÖOI M̂Q T̆OoU̡ L̋ IP˼DIRVZIP˼DID̟B$IBNQPVESZONJN IṖD DIˍˌOH USÖOI RVZ IP˼DI D̟B )ÏCSBSE ONJNDIPU̙JE̤ÈON̛S̘OHUIËOIQI̔ åË-˼UOHËZOBZ UˍEVZNËUÈDHJ˽ÉOẼU DIÞOHUBêJUIFPDIÓOIMËUˍEVZMËNTÈOHU̓ LIÈJOJ̏NêÙUȊU̡OỊOHHÖU˼POÐON̔JMJÐO hệ, cả về vật lý thực thể và xã hội, giữa các thế Ȉ$ÈDC̠D˽OIWËUPËOC̘UˍMJ̏VC˽Oê̕NË UÈDHJ˽HJ̙JUIJ̏VRVBCËJUIBNMV̂OD̟BNÖOI êÍHJÞQDIÞOHUBIÖOIEVOHSBLâ̠DD̟BDÈD OˌJDI̔OWËNJOII̒BS˾UT̔OHê̘OHDIPUJÐV ê̌ D̟B CËJ j7Ë C˽O ê̕ U˼P SB UIËOI QI̔x 7ËIJ̍VCJ̋UW̌RVÈLI̠êÙUȊD̟BDIÞOHUB UIÙOH RVB DÙOH D̞ C˽O ê̕ DËOH êˍ̝D MËN HJËVUIÐNLIJDIÞOHUBUI˾ZS̄OHC˽Oê̕êÍ WËẂOMVÙOMËN̘UDÙOHD̞êˍ̝DT̢E̞OHê̍ QIÈUIVZHJÈUS̑WËRVZIP˼DIêÙUȊ,IÈDW̙J OỊOHC˽Oê̕NBOHHJÈUS̑CJ̍VUˍ̝OHêˍ̝D HJ̙JUIJ̏VUSPOHCËJHJ˽OHD̟B1IJMJQQF1BQJO W̌ 5INJOH -POH)Ë /̘J W̔O NBOH ê̋O DIP DIÞOHUBjOỊOHQIˍˌOHEJ̏OLIÈDD̟BUI̤D UJ̎OêÙUȊx OIˍOHDǿOHÉODIÞOHUBê̋O W˾O ê̌ W̌ IÖOI UIÈJ êÙ UȊ USPOH N̔J RVBO hệ với những biểu hiện bằng thực thể trong QIÈU USJ̍O êÙ UȊ C˽O ê̕ åË -˼U êˍ̝D HJ̙J UIJ̏V USPOH CËJ HJ˽OH D̟B 1BTDBM #PVSEFBVY NBOHê̋ODIPDIÞOHUBDÈJOIÖOW̌OỊOH USJ̍OW̒OHUIBZê̖JD˾VUSÞDêÙUȊêÍêˍ̝D MÐO L̋ IP˼DI USPOH E̤ ÈO N̛ S̘OH åË -˼U UIÙOHRVBOIJ̌VHJBJêP˼OM̑DIT̢LIÈDOIBV USPOHRVÈUSÖOIIÖOIUIËOIWËQIÈUUSJ̍OD̟B UIËOI QI̔ U̡ LIJ QIÈU IJ̏O SB DBP OHVZÐO -BOH#JBOHDIPê̋OLIJOˌJêÉZCJ̋OUIËOI N̘UUIËOIQI̔OHI̐Eˍ̜OH W̌OỊOHLIÓB D˼OIêˍ̝Dê̌D̂Qê̋OUSPOHE̤ÈOOËZL̍D˽ W̌QIˍˌOHEJ̏ON̛S̘OHê̑BHJ̙J D˽JU˼PQIÈU

USJ̍OWËC˽PW̏QIÈUIVZHJÈUS̑EJT˽O7̙JåË -˼U UBCJ̋US̄OHUIËOIQI̔DǿOHêˍ̝DU˼POÐO U̡OỊOHDI˾UMJ̏VD̟BHJ˾DNˌêØLIÙOHDI̐ MËHJ˾DNˌD̟BOỊOHOHˍ̚JNˌN̘OHIBZ D̟BDÈDDIVZÐOHJBW̌êÙUȊ MJ̏VUIBNW̒OH MËNOÐON̘UåË-˼UN̛S̘OHDØQI˽JMËN̘U HJ˾DNˌDIVOHD̟BU˾UD˽N̒JOHˍ̚J $ÛON̘UêJ̍NỌBê̍UBUI˾ZDÈDIUJ̋QD̂OêÍ êˍ̝DÈQE̞OHUSˍ̙DêÉZUSPOHRVZIP˼DIêÙ UȊDǿOHHØQQI˿OMËNTÈOHSÜOỊOHê̑OI Iˍ̙OHQIÈUUSJ̍OêÙUȊOHËZOBZU̡N̘UDˌ T̛êJ̌VEˍ̜OHUS̛UIËOIN̘UUIËOIQI̔OHI̐ NÈU êÉZMËIBJLIÓBD˼OIUSPOHDIJ̋OMˍ̝DM̀O USÈOIYÍI̘JêÍL̋UUJOIOÐOUIËOIQI̔åË-˼U OHËZOBZêJ̌VOËZNBOHâOHIǡBê˿Zê̟D̟B OØ LIJ DIÞOH UB OĨD ê̋O UÖOI US˼OH QIÉO CJ̏UEJ̎OSBEˍ̙JUI̚JUIV̘Dê̑B WËLIJDIÞOH UB CJ̋U êˍ̝D N̔J MJÐO Ȉ DİU DI̊ HJ̣B DÈD êJ̌VLJ̏OSBê̚JD̟BDIÓOITÈDIRVZIP˼DIêÙ UȊWËDÈDêJ̌VLJ̏OQIÈUTJOIDÈDW˾Oê̌ȆDI U̎åˌOD̢OIˍDIÞOHUBOÐOYFNYÏUN̘UT̔ IP˼U ê̘OH RVZ IP˼DI êÙ UȊ IJ̏O OBZ Eˍ̙J ÈOITÈOHD̟BWJ̏DYÉZE̤OHN̘UT̔OˌJEËOI SJÐOH USˍ̙D êÉZ UIFP LJ̍Vgated community, N̘UIÖOIUI̠DRVZIP˼DIêÙUȊOĪNN̞D tiêu phát triển đô thị bền vững nhưng lại chỉ EËOIDIPN̘UT̔ê̔JUˍ̝OHH̒JMËhappy few? åJ̌VOËZLIJ̋ODIÞOHUBQI˽Jê̇UDÉVI̓JW̌â OHIǡBUI̤DT̤D̟BDÈDIP˼Uê̘OHRVZIP˼DI êØ DǿOHOIˍW̌OỊOHHÖNËDIÓOITÈDIRVZ IP˼DIUIFPLJ̍VOËZêÍjH˼USBCÐOOHPËJx L̍ D˽YÏUUSÐORVBOêJ̍NNÙJUSˍ̚OH 1IÈUUSJ̍O êÙUȊČOẈOHMJ̏VDØLI˽UIJêˍ̝D̛D˾Qê̘ RVZIP˼DIWJNÙ EáOØDØêˍ̝DH̃ODIPDÈJ tên eco-city? ˯êÉZ UBDØUI̍L̋UO̔JW̙JW˾Oê̌QIÉODÈDI WËQIÉOUÈDILIÙOHHJBOYÍI̘J̛DÈDUIËOI QI̔M̙O êÉZMËDI̟ê̌êˍ̝Dê̌D̂Qê̋OUSPOH CËJ USÖOI CËZ D̟B +FBO.JDIFM 8BDITCFSHFS 4̢E̞OHQIˍˌOHQIÈQêPMˍ̚OH UÈDHJ˽êÍ H̝J SB N̘U Iˍ̙OH N̙J ê̌ D̂Q U̙J N̘U LIÓB

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


D˼OI ê̇D CJ̏U USPOH QIÈU USJ̍O êÙ UȊ ČO vững, thuật ngữ này trong tiếng Anh gọi là sustainable UIFPêØBJMËOHˍ̚JQI˽JDȊVT̤ phát triển bền vững và hứng chịu những tác ê̘OHD̟BOØ ,IÓBD˼OIOËZW̔OUIˍ̚OHC̑ C̓RVBLIJQIÉOUÓDIT̤QIÈUUSJ̍OêÙUȊEˍ̙J HØD ê̘ DÈD UÈD OIÉO UIBN HJB OIˍOH E˿O E˿O êˍ̝D RVBZ US̛ M˼J N̘U DÈDI N˼OI N̊ chúng ta có thể nhận thấy điều này qua khái OJ̏NjWáOHYÈNxUSPOHQIJND̟BD̟B"YFM %FNFOFU 7JODFOU %PVCSFSF WË +FBO:WFT 3JDDJC̘QIJNOĨDê̋OUI̤DŰIËOHOHËZ D̟B OHˍ̚J OHIÒP êÙ UȊ U˼J N̘U UIËOI QI̔ M̙O êBOH USPOH RVÈ USÖOI QIÈU USJ̍O LJOI Ű C̘ QIJN LIJ̋O OHˍ̚J YFN QI˽J DØ N̘U DÈJ OIÖOLIÈDW̌LIVW̤DQIJDIÓOIUI̠D USPOHC̘ QIJNUBUI˾Z DÈDIP˼Uê̘OHLJOIŰQIJDIÓOI UI̠DêÍUS̛UIËOIQIˍˌOHUJ̏OTJOIT̔OHD̟B N̘UC̘QÎOS˾UM̙OOHˍ̚JEÉOêÙUȊ EPêØ DIÞOHUBOÐODØN̘UDÈDIUJ̋QD̂OLIÈDW̙J DI̟ê̌OËZDI̠LIÙOHOÐODI̐OIÖOOÎOLIV vực này trên góc độ quy chế chính thức hay QIJDIÓOIUI̠D$ÈDIÖOIUI̠DQIÉOCJ̏UYÍI̘J êÙUȊ DÈDIP˼Uê̘OHLJOIŰ ê̇DCJ̏UMËDÈD IP˼Uê̘OHêˍ̝DH̒JMËQIJDIÓOIUI̠D WËN̘U T̔U˿OHM̙QEÉODˍoOỊOHZ̋VU̔U˼POÐO DÈJC̑H˼USBOHPËJM̌NË.JDIFMEF$FSUFBVêÍ OĨDê̋OWËêˍ̝DUI̍IJ̏OS˾USÜUSPOHDÈDI DIÓOI TÈDI DIVZ̍O ê̖J N̞D êÓDI T̢ E̞OH ê˾UoD˿OQI˽Jêˍ̝DYFNYÏUM˼JEˍ̙JHØDê̘ MËN̘UêJ̍NUS̔OUSÈOIDV̔JDáOHUSPOHWJ̏D QIÉOUÓDIMJÐORVBOê̋ODÈJNËDIÞOHUBH̒J MËDIVZÐOCJ̏UIØBLIÙOHHJBOQIÉODÈDIYÍ I̘J/ỊOHUIÈDIUI̠DMJÐORVBOê̋OjRVŽO êˍ̝D T̔OH ̛ êÙ UȊx NË )FOSJ -FGFCWSF êÍ OĨD ê̋O WËP DV̔J OỊOH ONJN QI˽J êˍ̝Dê̇UWËPUSPOHC̔JD˽OIQIÈUUSJ̍Oê˼JêÙ UȊOHËZOBZ DǿOHOIˍUSPOHC̔JD˽OIDÈDêÙ UȊêˍ̝DN̛S̘OHW̌QI˼NWJEPUÈDê̘OHD̟B UPËOD˿VIØBLJOIŰ UIFPMPHJDMV̕OHDI˽Z MËDÈJjMÙHJDDÙOHOHȈxD̟BDÈDMV̕OHMVÉO DIVZ̍OIËOHIØB UËJT˽O DPOOHˍ̚J UIÙOH

UJO WËMPHJDD˼OIUSBOI-J̏VWJ̏DDIVZ̍Oê̖J êÙ UȊ DØ MËN TÉV UIÐN DÈD YV Iˍ̙OH QIÈU USJ̍O ê˼J êÙ UȊ êBOH EJ̎O SB IJ̏O OBZ IBZ LIÙOH )BZDIVZ̍Oê̖JêÙUȊT̊NBOHê̋O DIP YV Iˍ̙OH QIÈU USJ̍O ê˼J êÙ UȊ êØ N̘U â OHIǡB N̙J LI̛J ê˿V N̘U HJBJ êP˼O êÙ UȊ IØBN̙J ÉOê̋ON̘UIJ̏OUˍ̝OHQIÉOU˿OH N̙JUSPOHYÍI̘JE̤BUSÐODÈDZ̋VU̔ê˾UêBJ WËêÙUȊ W̔OMËOỊOHZ̋VU̔H̃OCØDİU DI̊W̙JT̤IÖOIUIËOIWËU̕OU˼JD̟BOỊOH OˌJDI̔OSJÐOHCJ̏U DPD̞NNËOHˍ̚JUBIBZ EáOHê̍MËNNÙIÖOIQIÉOUÓDIDIPDÈDW˾O ê̌NÙJUSˍ̚OH 7J̏DU˼PSBDÈDDIV̀ON̤DW̌ QIÈUUSJ̍OêÙUȊ̛HJBJêP˼OQIÈUUSJ̍OêÙUȊ UI̠IBJOËZDØHJÞQHJ˽NC˾UCÖOIê̅OH 5SÐO RVBOêJ̍NOËZ N̔JMJÐOȈHJ̣BIJ̏OUˍ̝OH phân tách đô thị và phát triển đại đô thị hóa NË+FBO.JDIFM8BDITCFSHFSOĨDê̋Oê̇USB W˾Oê̌W̌UIBZê̖JUIBOHê̘RVBOTÈUDǿOH OIˍUIBZê̖JW̌LIVOHRVBOTÈUŐVDIVZ̍O U̡ IJ̏O Uˍ̝OH QIÉO DÈDI TBOH IJ̏O Uˍ̝OH QIÉOUÈDIêÙUȊ DIÞOHUBDǿOHT̊DIVZ̍OU̡ LIÙOHHJBODIÓOITÈDIDÙOHTBOHQIÉOUÓDI W̌UJ̋OUSÖOI W̌DÈDYVIˍ̙OHêJ̍OIÖOIŴZ UIÖDÈJHÖT̊MËê̇DUIáD̟BRVÈUSÖOIDIVZ̍O ê̖JêÙUȊOIÖOUSÐOLIÓBD˼OIOËZ ˯êÉZDIÞOHUBD˿OQI˽Jê̇DCJ̏URVBOUÉN ê̋O êJ̌V LJ̏O ÉO ê̋O OỊOH DIVZ̍O ê̖J USPOH T̛ ỊV ê˾U êBJ DǿOH OIˍ OỊOH ŴO ê̘OHMJÐORVBOê̋OT̤DIVZ̍Oê̖Jê˾Z oW˾O ê̌OËZêÍêˍ̝D1IJMJQQF1BQJOê̇UWËPUSPOH C̔JD˽OIUI̟êÙ)Ë/̘JOỊOHONJN UÈD HJ˽êÍOÎOê̑OIS̄OH T̤ŴOê̘OHD̟BUȊ USˍ̚OHOIËê˾UQI˽Jêˍ̝DDPJMËN̘Uê̇DêJ̍N êÙUȊåJ̌VOËZDǿOHêˍ̝DOĨDê̋OUSPOH UIBNMV̂OD̟B'BOOZ2VFSUBNQWË&NNBOVFM $FSJTF UIFPêØ -V̂Uå˾UêBJIJ̏OêÍUS̛UIËOI DÙOHD̞DIÓOIUSPOHLJ̍NTPÈUT̤QIÈUUSJ̍O êÙUȊ-V̂Uå˾UêBJT̢Bê̖JN̙JOI˾U UIÈOH  êˍ̝D UI̤D IJ̏O UIFP Iˍ̙OH êJ̌V tiết thị trường nhà đất, hướng tới việc định

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


HJÈM˼Jê˾UOÙOHOHIJ̏QWËêJ̌VDI̐OIN̠DC̕J UIˍ̚OHDIPDÈDI̘EÉOC̑M˾Zê˾U QIÉOCJ̏U SÜWJ̏DUÈJê̑OIDˍDIPOỊOHOHˍ̚JDˍUSÞ̛ OỊOHOˌJLIÙOHê˽NC˽PWËOỊOHOHˍ̚J êˍ̝DIˍ̛OHM̝JU̡WJ̏DjM˾Zê˾UxUSPOHLIVÙO LI̖DÈDIP˼Uê̘OHRVZIP˼DI/HPËJSBDǿOH OÐORVBOTÈUOỊOHUÈDê̘OHDØUI̍DØD̟B DÈDDIˍˌOHUSÖOIêBOHêˍ̝DUSJ̍OLIBJIJ̏O OBZOĪNQI̖CJ̋OLIÈJOJ̏NjêÙUȊIJ̏Oê˼J WËWNJONJOIxU̙JN̞DUJÐVYÉZE̤OHjêÙUȊ QIÈUUSJ̍OCBPRVÈUxUIFPLIVZ̋ODÈPD̟BDÈD U̖DI̠DRV̔DŰ5IFPRVBOêJ̍NOIˍŴZ UB DØUI̍E̎EËOHUI˾Zêˍ̝DÓDIM̝JD̟BOỊOH UI̢ OHIJ̏N NË +FBO.JDIFM 8BDITCFSHFS UI̤DIJ̏Oê̔JW̙JDÈDNÙIÖOIMJÐORVBOê̋O IJ̏O Uˍ̝OH QIÉO DÈDI UIÙOH RVB OỊOH QIÉOUÓDIW̌YÍI̘JI̒DRVBêØUÈDHJ˽YFN YÏUC˽ODI˾UD̟BIJ̏OUˍ̝OHQIÉODÈDI UJ̋O USÖOIYV˾UIJ̏OD̟BIJ̏OUˍ̝OHOËZWËUÎN DIÓD˽DÈDUÈDê̘OHD̟BOØ 5I̤D IJ̏O êP Mˍ̚OH IJ̏O Uˍ̝OH QIÉO DÈDI YÍI̘JUSPOHN̔JMJÐOȈW̙JIJ̏OUˍ̝OHQIÉO UÈDI W̌LJOIŰDI̠DONJOH W̡BMËȈRV˽WË DǿOHMËZ̋VU̔C̖TVOHDIPOIBV USPOHDÈJ OIÖO W̌ DIÓOI TÈDI êÙ UȊ DIP DÈD W˾O ê̌ MJÐORVBOê̋OO̘JIËNLIÈJOJ̏NWËQIˍˌOH QIÈQMV̂ONË'BOOZ2VFSUBNQWË&NNBOVFM $FSJTFOĨDê̋OUSPOHOHIJÐOD̠VD̟BNÖOI W̌ jUÖN LJ̋N DÙOH D̞ QIÉO UÓDI WË DÙOH D̞ DBO UIJ̏Qx 7̌ DÉV I̓J NË +FBO.JDIFM 8BDITCFSHFSê̇USBMJÐORVBOê̋OHJÈUS̑ÈQ E̞OH D̟B DÈD DI̐ T̔ UI̔OH LÐ ê̔J W̙J WJ̏D QIÉOUÓDIOỊOHUIBZê̖JD̟BDÈDIJ̏OUˍ̝OH C˾UCÖOIê̅OHUSPOHC̔JD˽OIQIÈUUSJ̍Oê˼J đô thị, có thể thấy, vấn đề này nhắc chúng ta OI̙ê̋OWJ̏DYÈDê̑OIHJÈUS̑T̢E̞OHD̟BDÈD công cụ hành động trong phát triển đô thị, ê̇UUSPOHC̔JD˽OIDIVZ̍Oê̖JêÙUȊ̛7J̏U /BN5I̤DŰ DIÓOIDÈDQIˍˌOHUJ̏OêˍBSB ê̍LJ̍NTPÈUT̤UNJOHUSˍ̛OHêÙUȊ W̌LIÙOH HJBO WË UI̚J HJBO N̙J D˿O QI˽J C̑ ê̇U DÉV

I̓JoUSˍ̙DOỊOHUIV̘DUÓOIDIVOHD̟BUJ̋O USÖOIQIÈUUSJ̍Oê˼JêÙUȊ OỊOHUÈDI˼JU̖OH M̤D D̟B OØ W̌ D˽ IBJ IJ̏O Uˍ̝OH QIÉO DÈDI WËQIÉOUÈDI WË̛N̠Dê̘UˍˌOHê̔JIˌO U̙J OỊOHê̇DUIá C˽OT̃DD̟BYÍI̘J7J̏U/BN U̙JOỊOHN̞DUJÐVUIBNW̒OHM̙OIJ̏OêBOH MBOU̡)Ë/̘JWËUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOIU̙J DÈD UIËOI QI̔ LIÈD OIˍ åË -˼U UIËOI QI̔ OËZêÍêˍBSBDÈDL̋IP˼DIEËJIˌOU̙JONJN IṖDU˿NOIÖOU̙JONJN #ËJ UIBN MV̂O D̟B 'BOOZ 2VFSUBNQ WË &NNBOVFM$FSJTFDI̟Z̋VE̤BUSÐODÈDIjMËN êÙUȊxOHËZOBZWËNBOHê̋ODIPDIÞOHUB DÈJOIÖOTPTÈDIW̌DÈDQIˍˌOHQIÈQWËDÙOH D̞QIÈUUSJ̍OêÙUȊ̛1IÈQWË7J̏U/BNoIBJ UÈDHJ˽êÍUI̤DIJ̏OTPTÈOILÏQLIJQIÉOUÓDI T̤QIÈUUSJ̍OêÙUȊD̟BIBJUIËOIQI̔M̙OD̟B 7J̏U/BNMË)Ë/̘JWËUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI USÐO Dˌ T̛ ê̔J DIJ̋V W̙J IBJ êÙ UȊ M̙O D̟B 1IÈQMËUIËOIQI̔-ZPOUIV̘DWáOH3IÙOF "MQFTWËWáOH·MFEF'SBODFUIÙOHRVBE̤ÈO 1BSJTN̛S̘OH (SBOE1BSJT åÉZMËDÈDUIËOI QI̔êBOHDØDÈDE̤ÈOI̝QUÈDTPOHQIˍˌOH ̛D˾QQIJÛQUSVOHUSPOHMǡOIW̤DêÙUȊE̤ ÈO1"%%*WËE̤ÈO*.7 IBJDˌRVBOOËZDȊV USÈDIOIJ̏ND̔W˾OYÉZE̤OHOIJ̌VE̤ÈOêÙ UȊ RVZ NÙ M̙O OĪN I̗ US̝ DIP IBJ UIËOI QI̔D̟B7J̏U/BNLJ̍NTPÈUêˍ̝DRVÈUSÖOI N̛S̘OHêÙUȊ UIÙOHRVBOIJ̌VIP˼Uê̘OH DIVZÐOOHËOILIÈDOIBV 1I˽JUI̡BOÎOMËT̤I˾QÉOD̟BDÈDêÙUȊ IJ̏O êBOH ê̇U DÈD Dˌ RVBO DIÓOI RVŽO WË RV˽OMâRVZIP˼DIê̠OHUSˍ̙DN̘UOHȊDIMâ ̛HJBJêP˼OQIÈUUSJ̍Oê˼JêÙUȊIJ̏OOBZU˼J DÈDêÙUȊM̙OD̟B7J̏U/BN DÈDIP˼Uê̘OH USJ̍OLIBJOĪNê˽NC˽PHJBPUIÙOHWËêJM˼J UIÙOHTV̔U DI̔OHáOŨD QIÈUUSJ̍OI˼U˿OH êˍ̚OHYÈ ê˽NC˽PUˍˌOHMBJjQIÈUUSJ̍ON̘U ȈUI̔OHHJBPUIÙOHDÙOHD̘OHI˾QÉOW̙J OHˍ̚JUIBNHJBWËL̋UI̝QOIJ̌VQIˍˌOHUJ̏O êBE˼OHx M˼JDǿOHDIÓOIMËDÈDUÈDOIÉOU˼P

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


SBDÈDIJ̏V̠OH ÓUOI˾UMËUJ̌NUËOH W̌WJ̏D IÖOIUIËOIYVIˍ̙OHQIÈUUSJ̍OêÙUȊUIFP D̞N ÛQUSVOHN̂Uê̘EËZ DØOIJ̌VW˾Oê̌ USPOH ŴO IËOI S˾U LIØ RV˽O Mâ êˍ̝D USPOH LIVÙO LI̖ DÈD DIÓOI TÈDI WË MV̂U M̏ IËOI DIÓOI UÎNDIÓDǿOHS˾ULIØêJ̌VDI̐OIêˍ̝D YÏU USÐO RVBO êJ̍N RVZ IP˼DI êÙ UȊ UIFP DIV̀O )̏ RV˽ D̟B OØ MË ÉO ê̋O T̤ YV˾U IJ̏O D̟B DÈD W˾O ê̌ W̌ DIVZ̍O ê̖J êÙ UȊ UIFPêØ EPN˽JÛQUSVOHHJ˽JRVZ̋UDÈDW˾O ê̌D˾QCÈDIUSˍ̙DÑUNËOHˍ̚JUBC̓RVB UÓOIjČOẈOHxUSPOHQIÈUUSJ̍OêÙUȊ USPOH LIJ êØ T̤ ˍV UJÐO U̔J UIˍ̝OH EËOI DIP DÈD N̞D UJÐV LJOI Ű USˍ̙D ÑU DØ OHVZ Dˌ ềZ DÈDW˾Oê̌W̌DI˾UMˍ̝OHêÙUȊWËHJ˽JRVZ̋U DÈDW˾Oê̌IËOHOHËZD̟BOHˍ̚JEÉOYV̔OH IËOHUI̠Z̋V5VZOIJÐO USPOHMǡOIW̤DOIË ̛ CÐOD˼OIDÈDE̤ÈOD̟BDÈDDˌRVBOUËJUS̝ RV̔DŰêˍ̝DUSJ̍OLIBJOĪNHJ˽JRVZ̋UUÖOI US˼OHOIË̛C˾QCÐOI IJ̏OOBZ DÈDDˌRVBO RV˽OMâê̑BQIˍˌOHDǿOHC̃Uê˿VRVBOUÉN US̛M˼Jê̋OW˾Oê̌OËZ W̙JOHVZÐOŨDLIVZ̋O LIÓDIYÍI̘JIØBDØT̤UIBNHJBD̟BLIVW̤D UˍOIÉO/IˍOHWJ̏DDØRVÈOIJ̌VCÐOUIBN HJB L̍D˽DÈDDˌRVBOUËJUS̝W̔ORV̔DŰ WË DØRVÈOIJ̌VIÖOIUI̠DUI̤DIJ̏O OĨNU̙J RVÈ OIJ̌V N̞D UJÐV êÍ ÉO ê̋O UÖOI US˼OH LIÙOHDØT̤L̋UO̔JHJ̣BDÈDE̤ÈO DÈDE̤ÈO C̑UÈDIC˼DIOIBVUIFPU̡OHMP˼JOHV̕OW̔O WË WÙ IÖOI DIVOH êJ̌V OËZ DǿOH DØ OỊOH UÈDê̘OHLIÙOHLJ̍NTPÈUêˍ̝DU̙JWJ̏DIÖOI UIËOIIJ̏OUˍ̝OHQIÉOUÈDILIÙOHHJBOêÙ UȊ L̍D˽USÐOLIÓBD˼OIS̟JSPW̌NÙJUSˍ̚OH 5SÐODPOêˍ̚OHUÖNLJ̋NNÙIÖOIQIÈUUSJ̍O đô thị như vậy, người ta thấy có các công cụ hành động, lập kế hoạch và quản lý đô thị khác OIBV WËêØMËDÈDZ̋VU̔U˼PSBT̤DNJOHUI̅OH HJ̣BDIVZ̍Oê̖JêÙUȊWËQIÈUUSJ̍OêÙUȊČO ẈOH«QM̤DQI˽Jê˽NC˽PN̞DUJÐVČOẈOH W̌ NÙJ USˍ̚OH LJOI Ű YÍ I̘J D̟B DÈD DIÓOI TÈDIêÙUȊOHËZDËOHHJBUNJOH DIÓOIWÖUI̋ 

M˼JDËOHD˿OQI˽JDØT̤QI̔JI̝Q RV˽OUS̑E̤ ÈO UÖNLJ̋NNÙIÖOI WËQI˽JYÈDê̑OIYFN NÙIÖOIOËPêÍDǿ LIÙOHDÛOQIáI̝Q ê̔J DIJ̋VHJ̣BU˿NOIÖOQIÈUUSJ̍OêÙUȊU̖OHUI̍ WËQIˍˌOHUI̠DY̢MâDÈDW˾Oê̌êÙUȊUIFP MǡOIW̤DDIVZÐOOHËOI RV˽OMâê˾UêBJ OIË̛ HJBPUIÙOH EJT˽O $ÈDIQIÉOUÓDIOIˍŴZDØ UI̍MJÐOUˍ̛OHU̙JWJ̏DQIÉOCJ̏UIBJLIÈJOJ̏N đô thị hóa có điều hành (government-directed) WËêÙUȊIØBṲEPUIFPUȊUSˍ̚OH(marketimplemented) NË IBJ UÈD HJ˽ 1FUFS + 3JNNFS WË)PXBSE%JDLêÍê̌YV˾UUSPOHOHIJÐOD̠V QIÉOMP˼JDÈDêÙUȊD̟BåÙOH/BN«(The City in Southeast Asia. Patterns, Processes and Policy), UVZOIJÐO IBJIÖOIUI̠DêÙUȊOËZU̕OU˼JDáOH OIBVNËC̖TVOHDIPOIBV êÉZDIÓOIMËZ̋V U̔U˼POÐOT̤QI̠DU˼QUSPOHQIÈUUSJ̍OêÙUȊ USPOH C̔J D˽OI LJOI Ű UȊ USˍ̚OH UIFP ê̑OI Iˍ̙OHYÍI̘J 7̙J DÈD DÈDI UJ̋Q D̂O LIÈD OIBV ê̔J Uˍ̝OH QIÉOUÓDIDǿOHêBE˼OH U̡OỊOHLJ̋OUI̠D về đô thị cho đến các vấn đề liên quan đến các DIÓOITÈDIêÙUȊ DÈDCËJUIBNMV̂Oê̌VH̃O W̙JT̤ê̘DêÈPWËUÓOIQI̠DU˼QUSPOHQIÈU USJ̍OêÙUȊ WÓE̞DÈDIUJ̋QD̂ODPJWJ̏DRV˽O Mâê˾UêBJMËjDÙOHD̞QIÈUUSJ̍Oê̇UUSPOHN̘U ȈUI̔OHQI̠DI̝QxUSPOHCËJUIBNMV̂OD̟B 'BOOZ 2VFSUBNQ WË &NNBOVFM $FSJTF IṖD DÈJ OIÖO ê̔J W̙J jD˾V USÞD I̗O I̝Qx D̟B êÙ UȊ 7J̏U /BN USPOH UIBN MV̂O D̟B 1IJMJQQF 1BQJO $ÈDW˾Oê̌êˍ̝DêˍBSBêÛJI̓JQI˽J DØT̤RVBOUÉNê̇DCJ̏UU̙JU˿NRVBOUS̒OH D̟BWJ̏DêˍBSBêˍ̝DN̘Uê̑OIOHIǡBW̌êÙUȊ êÉZMËN̘UW˾Oê̌UIˍ̚OHUS̤D êˍBSBêˍ̝D ê̑OIOHIǡBW̌êÙUȊoDáOHW̙JWJ̏DYÈDê̑OI êˍ̝D QI˼N WJ HJ̙J I˼O êÙ UȊ o IJ̍O OIJÐO không phải là không có tác động tới việc xác ê̑OIMPHJDWËYÉZE̤OHêˍ̝DDÈDDIÓOITÈDI êÙUȊ7̌êÙUȊ7J̏U/BN 1IJMJQQF1BQJOêÍ OI˾ON˼OIWJ̏DQIÉOUÓDIU̡OHêÙUȊSJÐOH S̊ W̙JOỊOHê̇DêJ̍NSJÐOHLIÙOHDØOHIǡB

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


MËDÈDêÙUȊêØLIÙOHDØê̇DêJ̍NDIVOH YÏU OHBZU̡U̡OḤUÐOH̒JêÙUȊUSPOHUJ̋OH7J̏U H̕Nthành và thịWËYFNYÏUSJÐOHS̊U̡OHêÙ UȊDǿOHLIÙOHMËNHJ̙JI˼OUI̤DUJ̎OM̑DIT̢ êÙUȊUSPOHLIVÙOLI̖U̡OḤUIËOIUȊOIˍ ŴZ5ÈDHJ˽êÍT̢E̞OHOỊOHDÈDIOØJNBOH OIJ̌VâOHIǡB jQIJOÙOHUIÙOIØBxMËOHêÙ UȊjêÙUȊIØBUIËOIQI̔x ê̍DI̠OHNJOI T̤êBOHIǡBUSPOHWJ̏DYÉZE̤OHLIÈJOJ̏NêÙ UȊ̛7J̏U/BNYV˾UQIÈUU̡UI̋HJ̙JMËOHYÍ êÙUȊ7J̏U/BNE˿OIÖOIUIËOIWËQIÈUUSJ̍O UIFPDPOêˍ̚OHDÈDIMZLI̓JDIÓOIUI̋HJ̙J MËOHYÍêØ 5SPOHYVIˍ̙OHQIÉOUÓDIêÙUȊUIFPRVBO êJ̍NUI̔OHLÐê̑OIMˍ̝OHIJ̏OOBZ DÈDIUJ̋Q D̂O êÙ UȊ USPOH UÓOI QI̠D I̝Q D̟B OØ DØ W̉C̑UÈDê̘OHM̙Oo1IJMJQQF1BQJOêÍDØMâ LIJOĨDOI̛DIÞOHUBS̄OHjêÙUȊMËDÙOH WJ̏DD̟Bê̑OIUÓOIOIJ̌VIˌOMËê̑OIMˍ̝OHx OIˍOHC˽OUIÉOWJ̏DUIJ̋UM̂QDÈDDˌT̛Ẹ MJ̏V ê̑OI Mˍ̝OH DIVOH Eá D˿O UIJ̋U M˼J W˾Q phải chính các vấn đề liên quan đến việc đưa SB êˍ̝D N̘U ê̑OI OHIǡB êÙ UȊ WJ̏D êˍB SB N̘UDPOT̔RVÈDBPTPW̙JUI̤DŰW̌U̦M̏êÙ UȊIØBUIFPUI̔OHLÐD̟B-JÐOIJ̏QRV̔D̛ DÈDOˍ̙DêBOHUSPOHRVÈUSÖOIDIVZ̍Oê̖J̛ åÙOH/BN«DØUI̍MËL̋URV˽D̟BWJ̏DDI̐ E̤BWËPDPOT̔UI̔OHLÐêˍ̝D̛DÈDêˌOW̑ IËOIDIÓOIDØRVZNÙMÍOIUI̖M̙O OIˍêˌO W̑D˾QU̐OINËLIÙOHUÓOIU̙JDÈDêˌOW̑OI̓ IˌƠD˾QUI˾QIˌO ê̇DCJ̏UDÈDUȊUS˾O UȊ U̠ ̛ DÈD IVZ̏O IṖD YÍ OÙOH UIÙO ̛ USPOH DÈDêˌOW̑D˾QU̐OIêØ åJ̌VOËZêˍ̝Dê̌D̂Q ê̇D CJ̏U SÜ SËOH USPOH UIBN MV̂O D̟B *SÒOF 4BMFOTPOOHPËJOỊOHê̇DêJ̍NNBOHUÓOI DI˾UŴUMâUI̤DUI̍ YÍI̘JWËDI̠DONJOHSJÐOH D̟BU̡OHêÙUȊ DIÞOHUBDÛOQI˽JYFNYÏU ê̋OUÓOIYÈDêÈOHUSPOHWJ̏DQIÉOMP˼JUIFP LJ̍VOIØNjDÈDêÙUȊQIÓB/BNx USPOHêØ DØ YV Iˍ̙OH Y̋Q DÈD êÙ UȊ 7J̏U /BN WËP USPOHOIØNOËZWJ̏DQIÉOMP˼JOIˍŴZ U˾U

OIJÐODáOHW̙JOỊOHê̇DêJ̍NSJÐOHW̌ê̇D UIáWNJOIØB LIÙOHHJBO EJ̏ON˼P UIˍ̚OH êˍ̝DH̃OW̙JâUˍ̛OHDIPS̄OHDÈDêÙUȊOËZ DI̟Z̋VDI̐UNJOHUSˍ̛OHW̌EÉOT̔NËLIÙOH DØT̤UNJOHUSˍ̛OHW̌LJOIŰWËDÈDȈRV˽êJ LÒNoOIˍOHêÉZM˼JLIÙOHQI˽JMËW˾Oê̌NË DÈDêÙUȊ7J̏U/BNIJ̏OOBZêBOHḢQQI˽J C̛JWÖDÈDW˾Oê̌êÙUȊ̛7J̏U/BNIJ̏OOBZSÜ SËOHMËDØMJÐORVBOê̋OUNJOHUSˍ̛OHLJOIŰ WËDÈDIÖOIUI̠DUNJOHUSˍ̛OH/Hˍ̝DM˼J ê̔J W̙JDÈDW˾Oê̌NÙJUSˍ̚OH LIÓÎV OHVZDˌ ê̔JṄUW̙JUIJÐOUBJ WÓE̞USˍ̚OHI̝QUIËOI QI̔$˿O5IˌQI˽Jê̔JṄUW̙JUÈDê̘OHD̟B DIÓOITÈDIRVZIP˼DIêÙUȊOI̓H̒OU̙JTJOI L̋D̟BOHˍ̚JEÉO *SÒOF4BMFOTPOêˍBSBN̘U Iˍ̙OH TVZ OHIǡ N̙J U̙J DÈD LIÓB D˼OI N̙J USPOHQIÉOMP˼JêÙUȊ Eˍ̙JHØDê̘DÈDW˾O ê̌DIVOHDØMJÐORVBOê̇DCJ̏UU̙JUÖOIUS˼OH UIJ̋VI̞UI˼U˿OH ȆDIW̞êÙUȊDˌC˽OWË OIË̛5IFPêØ UÈDHJ˽êÍH̃OW̙JN̘ULIÓB D˼OIRVBOUS̒OHNËDIÞOHUBDØUI̍H̒JMË jQIÈUUSJ̍OêÙUȊČOẈOHx OIÖOOÎON̘U DÈDIUPËOEJ̏OWËDØT̤MJÐOL̋UHJ̣BDÈDW˾O ê̌DIVZÐOCJ̏UD̟BU̡OHMǡOIW̤DDÈDIUJ̋Q D̂O OIˍ ŴZ DǿOH HJ̔OH W̙J M̂Q MV̂O D̟B 'BOOZ2VFSUBNQWË&NNBOVFM$FSJTFLIJIBJ UÈDHJ˽ê̌YV˾UN̘UDÈDIM̂QL̋IP˼DIêÙUȊ NBOH UÓOI DIJ̋O Mˍ̝D IˌO OIˍOH MJOI IP˼U IˌOê̕OHUI̚JẂOê˽NC˽Pêˍ̝DDI˾UMˍ̝OH êÙUȊD˽W̌NÙJUSˍ̚OH RVZIP˼DILJ̋OUSÞD C˽PW̏EJT˽O D˽OIRVBO$IÓOITÈDIWËMV̂U êÙUȊONJNêÍêˍBSBêˍ̝DOỊOHê̑OI Iˍ̙OHOIˍŴZ W˾Oê̌DÛOM˼JMËMËNTBPDØ QIˍˌOHUJ̏OWËRVZ̋UUÉNê̍USJ̍OLIBJêˍ̝D DÈDê̑OIIˍ̙OHêØUSÐODˌT̛ONJOHM̤DRV˽O MâU̔UD̟BDÈDDˌRVBODI̠DONJOH UÖNêˍ̝D ê̟OHV̕OUËJDIÓOIDIPQIÈUUSJ̍OêÙUȊ êÉZ là những điều kiện cần thiết để phát triển đô UȊČOẈOHê̕OHUI̚JDǿOHMËOHV̕Oê˽N bảo cho tính bền vững trong phát triển đô thị DǿOHOIˍê˽NC˽PDI˾UMˍ̝OHČOẈOHDIP DÈDDˌT̛I˼U˿OHN̙Jêˍ̝DU˼PSB 

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


-J̏V DINJOH T̊ D˿O DØ WBJ USÛ D̟B DÈD E̤ ÈO WJ̏OUS̝QIÈUUSJ̍ODIÓOIUI̠D0%"WËê˿VUˍ US̤DUJ̋QOˍ̙DOHPËJ'%*USPOHWJ̏Dê˽NC˽P QIÈUUSJ̍OêÙUȊUSÐODˌT̛ê̇DUIáD̟BN̗J UIËOIQI̔M̙OêBOHUSPOHRVÈUSÖOIDIVZ̍O ê̖JOIˍ)Ë/̘JIBZUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI IṖDÓUOI˾UDǿOHQI˽JOIÖOOÎOêˍ̝DHØD ê̘NËDIÞOHUBRVBOUÉN U̠DMËHØDê̘W̌ U˼PSBDÈDZ̋VU̔êÙUȊ åÉZLIÙOHDI̐êˌO UIV˿O MË DÈD W˾O ê̌ NBOH UÓOI DI˾U Mâ MV̂O liên quan đến việc xác định các tiếp cận, xây E̤OH ê̑OI OHIǡB WË DÈD LIÈJ OJ̏N OØ DÛO liên quan tới việc tạo ra các điều kiện thuận M̝JDIPWJ̏DDIVZ̍OHJBPNÙIÖOIWËDIJBT̉ LJOI OHIJ̏N UIËOI DÙOH DǿOH OIˍ OỊOH I˼ODI̋ḢQQI˽JUSPOHN̗JNÙIÖOI 5SÐO RVBO êJ̍N OIˍ ŴZ USPOH T̔ DÈD DÈDI êˍ̝DêˍBSBê̍YFNYÏUUÓOIQI̠DI̝QD̟B êÙUȊ DÈDIUJ̋QD̂OOIÖOOÎOjêÙUȊOIˍ N̘UȈUI̔OHQI̠DI̝QxD̟B"SOBVE#BOPT Y̠OHêÈOHêˍ̝DêˍBSBCËOMV̂OUSPOHN̔J MJÐORVBOU̙JC̔JD˽OIDIVZ̍Oê̖JêÙUȊWË OỊOHCJ̋Oê̘OHLJOIŰêBOHEJ̎OSBIJ̏O nay cũng như những biến động khác tạo OÐOê̇DêJ̍NêÙUȊ$˿OQI˽JHIJOÎOUÈD E̞OHWËT̤D˿OUIJ̋UD̟BDÈDDÙOHUI̠DNË UÈDHJ˽êˍBSBUSPOHWJ̏DUˍEVZWËYÉZE̤OH N̘URVZUSÖOIUJ̋QD̂ONBOHUÓOIUI̤DUJ̎Oo D̞UI̛̍êÉZMËWBJUSÛD̟BQIˍˌOHQIÈQNÙ IÖOIIØB HJÞQDIPDÈDUÈDOIÉODI̟UI̍êÙ UȊIJ̍Vêˍ̝DT̤QI̠DI̝QD̟BDÈDUSÛDIˌJ OHIJÐN UÞD (serious games) NË NÖOI êBOH UIBNHJBoDǿOHOIˍIJ̍Vêˍ̝DT̤êBE˼OH USPOHDÈDN̞DUJÐVQIÈUUSJ̍OêÙUȊ IBZOØJ DÈDILIÈDMËT̤êBE˼OHD̟BDÈDM̝JÓDIUSPOH QIÈU USJ̍O êÙ UȊ WË DÈD MÙHJD ̀O DI̠B TBV êØ/IˍOHMJ̏VS̄OHDØQI˽JDIÞOHUBêBOH USˍ̝U E˿O U̡ OỊOH QIÉO UÓDI W̌ UÓOI QI̠D U˼QD̟BêÙUȊ U̠DMËêBOHUÖNIJ̍VW̌DˌDI̋ êÙ UȊ TBOH UÓOI QI̠D U˼Q USPOH QIÈU USJ̍O đô thị (tức là phải gắn với việc ra quyết định

W̌QIÈUUSJ̍OêÙUȊ 7J̏DÈQE̞OHDÈDIUJ̋Q D̂OOËZWËPCËJÛQD̟BM̙QDIVZÐOê̌W̙JCËJ ÛQMJÐORVBOê̋OUSˍ̚OHI̝QUIËOIQI̔$˿O 5IˌT̊NBOHM˼JDIPDIÞOHUBDÈJOIÖOD̞UI̍ IˌO/HPËJSB MËNUI̋OËPê̍M̕OHHIÏQDÈD Z̋V U̔ CÐO OHPËJ USPOH T̤ ŴO ê̘OH êÙ UȊ WËPDÈDIÖOIUI̠Dê˿VUˍU̡OHPËJDIPDÈDE̤ ÈOêÙUȊIØBêÍOÐV̛USÐOU̠DMËDÈDE̤ÈO 0%" WË E̤ ÈO '%* 5SPOH CËJ UIBN MV̂O S˾U QIPOH QIÞ W̌ UIÙOH UJO D̟B NÖOI "SOBVE #BOPT êÍ DI̐ SB DÈD IJ̏O Uˍ̝OH M̏DI DIV̀O WË USPOH RVÈ USÖOI DIVZ̍O ê̖J êÙ UȊ IJ̏O OBZ DÈDIJ̏OUˍ̝OHM̏DIDIV̀OOËZDIÓOIMË OHVZÐOOIÉOÉOê̋ODÈDUI˾UC˼JUSPOHWJ̏D QIÈUUSJ̍OUIFPȈUI̔OH WËÎVRV˽MËT̤ŴO IËOIUIFPOỊOHMPHJDQIJDIÓOIUI̠D DĨQ WÈ OI̓M̉ UIJ̋VT̤RVZIP˼DIU̖OHUI̍USPOH D˽DÈDDˌRVBOUI̍DI̋oL̍D˽̛DÈDLIVW̤D jWáOH YÈNx êˍ̝D "YFM %FNFOFU 7JODFOU %PVCSFSFWË+FBO:WFT3JDDJOĨDê̋OUSPOH QIJNUËJMJ̏Vêˍ̝DDIJ̋VU˼JQIJÐOI̒DUPËO UI̍ /IˍOH YÏU USÐO DÈDI UJ̋Q D̂O UIFP QIˍˌOHQIÈQNÙIÖOIIØBêÙUȊ UIÖDÈDW˾O ê̌YVOHê̘UT̊OIˍUI̋OËP ê̇DCJ̏UMËDÈD xung đột liên quan đến vấn đề đất đai, bắt CV̘D UÈJ ê̑OI Dˍ C̕J UIˍ̚OH UÎN DIÓ DÛO xảy ra những phản ứng bạo lực như trường I̝QêÍU̡OHY˽ZSBW̙JN̘UT̔IÖOIUI̠DQIÈU USJ̍OêÙUȊêBOHêˍ̝DUI̤DIJ̏O -J̏VêØDØ QI˽JMËE˾VIJ̏VU˼NUI̚JD̟BWJ̏DRVÈUSÖOI đại đô thị hóa không hoàn thành, trong khi DI̚ê̝JN̘UT̤ŴOIËOIêÙUȊê̌Vê̇OIˌO UIÙOHTV̔UIˌOUSÐODˌT̛YÉZE̤OHDÈDUJÐV DIV̀OQIÈUUSJ̍O DÈDDIÓOITÈDIêJ̌VUJ̋U IBZ DIÓOITÈDIRVZIP˼DI IṖDêÉZMËHJBJêP˼O DIVZ̍O UJ̋Q ê̍ DIVZ̍O TBOH N̘U HJBJ êP˼O NËOỊOHMPHJDLI̟OHIP˽OHWËM̏DIDIV̀O WÙ IÖOI DIVOH M˼J CJ̋O UIËOI RVZ MV̂U /ØJ DÈDILIÈDI C̔JD˽OIDIVZ̍Oê̖JêÙUȊIJ̏O OBZT̊LIJ̋OUBDØDÈJOIÖOQIÐQIÈOOIˍUI̋ OËPê̔JW̙JWJ̏DNÙIÖOIIØBêÙUȊ $ÈDDÉV I̓JOËZêÛJI̓JUBDǿOHQI˽JDØT̤DIÓOIYÈD

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


LIJYÉZE̤OHjN̘UL̋IP˼DIêÙUȊNBOHUÓOI DIJ̋OMˍ̝DIˌOx DØUÓOIê̋OOỊOHˍVUJÐO về không gian và hành động), trong đó các jCJ̋OxRVBOUS̒OHT̊MËDÈDZ̋VU̔ê˾UêBJWË N˼OHMˍ̙JI˼U˿OH L̋UI̝QW˾Oê̌ê˽NC˽P MV̕OHŴOê̘OHoDI̟Z̋VMËMV̕OHŴOê̘OH LJOI Ű o W̙J W˾O ê̌ MJÐO RVBO ê̋O RVZ NÙ êÙUȊ å̌YV˾UOËZêˍ̝DEJ̎Oê˼UUIFPOIJ̌V DÈDILIÈDOIBVUSPOHIBJCËJUIBNMV̂OD̟B *SÒOF 4BMFOTPO WË D̟B 'BOOZ 2VFSUBNQ WË &NNBOVFM$FSJTF UVZOIJÐODÈDUÈDHJ˽DǿOH ê̇USBW˾Oê̌D˿OMËNSÜUÌNRVŽOD̟BN̗J CÐOUSPOHWJ̏DYÉZE̤OH USJ̍OLIBJWËHJÈN TÈU DÈD Dˌ DI̋ RVZ IP˼DI êÙ UȊ USPOH N̘U Ȉ UI̔OH DÈD UÈD OIÉO UIBN HJB WËP WJ̏D SB RVZ̋U ê̑OI WË RV˽O Mâ ẂO DÛO êBOH W̡B NBOHUÓOIÛQUSVOH W̡BDØT̤QIÉOD˾QW̌ UI̠ĈDWËUˍˌOHê̔JQIÉODÈDI Ngoài ra, cách tiếp cận như vậy cũng nêu lên W˾O ê̌ W̌ ê̔J Uˍ̝OH D̟B QIˍˌOH QIÈQ NÙ IÖOIIØB ̛êÉZê̔JUˍ̝OHD̟BNÙIÖOIIØB DIÓOIMËêÙUȊ ê̇DCJ̏UMËYÏUUSÐOLIÓBD˼OI QI˼NWJWËHJ̙JI˼OW̌LIÙOHHJBOD̟BêÙUȊ ̛UI̚JêJ̍NNËDÈDUI̤DUI̍êÙUȊêBOHDØ YVIˍ̙OHêˍ̝Dê̇UWËPUSPOHN̘UQI˼NWJ LIÙOH HJBO MÍOI UI̖ S̘OH M̙O IˌO USˍ̚OH I̝Q)Ë/̘JN̛S̘OH E̤ÈOåË-˼UN̛S̘OH åJ̌VOËZêÍÉO5FSSZ.D(FFê̋ON̘UUIV̂U OḤN̙Jdesakota (làng-đô thị) khi nhắc đến DÈDUI̤DUI̍DØT̤L̋UI̝QHJ̣BOÙOHUIÙO WËUIËOIUȊ̛DÈDêÙUȊåÙOH/BN«OHBZ U̡ OỊOH ONJN åÉZ DIÓOI MË N̔J ĈO UÉNU̙JD˾Qê̘DBOUIJ̏QDØMJÐORVBOU̙JIÖOI UI̠DjQIÉOUÓDIDÌOêPÈOW̌MÍOIUI̖xNË *SÒOF4BMFOTPOêÍê̌YV˾U UIFPêØUÈDHJ˽DIP S̄OHOÐODPJêØMËCˍ̙Dê˿VUJÐOUSPOHN̒J RVZUSÖOIYÉZE̤OHDÈDL̋IP˼DIRVZIP˼DI êÙUȊIBZDIˍˌOHUSÖOIIËOIê̘OHˍVUJÐO

å̍L̋UMV̂O DØUI̍OØJ DÈDW˾Oê̌UÙJêÍOÐV USÐOS˾UêBE˼OHWËDØMJÐORVBOU̙JDÈDLIÓB D˼OIWËDÈDDÈDIUJ̋QD̂OLIÈDOIBVW̌N̘U UŜUṲêÙUȊUˍˌOHMBJ N̘UUŜUṲêÙUȊN̙J NË UB NPOH NV̔O YÉZ E̤OH UIFP Iˍ̙OH jQIÈUUSJ̍OČOẈOHx-ËNUI̋OËPê̍DØUI̍ EVOHIÛBêˍ̝DN̘UUˍˌOHMBJêÙUȊ IBZN̘U âDIÓYÉZE̤OHêÙUȊČOẈOHW̙JUÖOIUS˼OH U˼N UI̚J DĨQ WÈ LIÙOH DĨD DĨO êBOH EJ̎OSBIJ̏OOBZ̛HJBJêP˼ODIVZ̍Oê̖JêÙ UȊ -J̏VêÉZDØQI˽JMËWBJUSÛNËDIÞOHUB NPOHê̝JU̡DÈDDIÓOITÈDIM̂QL̋IP˼DIêÙ UȊ U̠DMËWBJUSÛêˍBSBêˍ̝DN̘Uê̑OIIˍ̙OH DIJ̋OMˍ̝D åÉVT̊MËEˍê̑BDIPIËOIê̘OH D̟BN̗JUÈDOIÉODI̟UI̍ê̇DCJ̏UUSPOHDÈD W˾Oê̌W̌ê˾UêBJ̓ %áTBPêJỌB DǿOHQI˽J OÎOSBN̘UêJ̌VMË DIVZ̍Oê̖JêÙUȊUSPOH UI̤D Ű MË N̘U Cˍ̙D DIVZ̍O C̃U CV̘D D̟B N̒JIÖOIUI̠DDIVZ̍Oê̖JêBOHEJ̎OSB̛7J̏U /BN CJ̋ODÈDW˾Oê̌MJÐORVBOê̋OT̤QIÈU USJ̍OD̟BDÈDêÙUȊWËDÈDWáOHMÍOIUI̖ ê̋O WJ̏DYÉZE̤OH YÈDê̑OIDÙOHD̞MËDÙOHUÈD U̖DI̠DUSPOHê̑OIIˍ̙OHWËêJ̌VUJ̋UT̤QIÈU USJ̍OêÙUȊUIËOIN̘UW˾Oê̌D˿OQI˽Jê̇D CJ̏UÛQUSVOHˍVUJÐO $È OIÉO UÙJ êØ DIÓOI MË OỊOH HÖ UÙJ OÎO êˍ̝DU̡OỊOHCËJUIBNMV̂OêÍêˍ̝DUSÖOI bày và tôi đánh giá rất cao những hiểu biết và DIJBT̉QIPOHQIÞU̡DÈDUIBNMV̂OêØ/Iˍ các bạn cũng có thể thấy, tôi không chỉ bằng MÛOH W̙J WJ̏D USÖOI CËZ N̘U CËJ U̖OH UIV̂U UIFPLJ̍VjLIÈDIRVBO N̘UNËVxQI˿OU̖OH L̋UUÙJêÍMËNêˍ̝DYÉZE̤OHE̤BUSÐOOỊOH DÉVI̓JNËDÈDUIBNMV̂OêØêÍê̇USB OỊOH H̝JN̛êÍêˍ̝DUSBOIMV̂ODI̠OHU̓T̤RVBO UÉN D̟B UPËO C̘ LIØB I̒D U̙J DÈD DI̟ ê̌ êˍ̝Dê̌D̂Qê̋O

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


$PO êˍ̚OH ÉO DIÞOH UB U̙J DÈD DÈDI UJ̋Q D̂OLIÈDOIBVW̌W˾Oê̌êÙUȊNËUÙJêˍ̝D DIJBT̉DǿOHDÈDC˼ONBOHê̋ODIPDIÞOHUB N̘UDÈOID̢B N̛SBN̘UIˍ̙OHOIÖOTÈOHSÜ DIPDI̟ê̌D̟BU̡OHM̙QDIVZÐOê̌ - Công cụ và phương pháp lập kế hoạch đô UȊWËRVZIP˼DIMÍOIUI̖ $ÙOHD̞WËNÙIÖOIQIÉOUÓDIWËUÖNIJ̍V T̤ŴOê̘OHD̟BLIÙOHHJBOêÙUȊ åÙUȊWËDÈDIJ̏OUˍ̝OHC˾UCÖOIê̅OHW̌ LIÙOH HJBOYÍ I̘J LI˽ ONJOH UJ̋Q D̂O W̙J ȆDIW̞DÙOH WJ̏DMËNWËOIË̛ åËPU˼PW̌QIˍˌOHQIÈQêJ̌VUSBêJ̌OEÍ 5I̤D UJ̎O N˼OH Mˍ̙J WË DIJ̋O Mˍ̝D USPOH IP˼Uê̘OHUS̕OHSBV̛WáOHWFOêÙ ˯êÉZT̊LIÙOHDØN̔JMJÐOȈUS̤DUJ̋QHJ̣B WJ̏D NÙ U˽ WË QIÉO UÓDI QIˍˌOH QIÈQ UJ̋Q D̂O QIˍˌOH QIÈQ OËZ DØ M̊ T̊ QI˽J êˍ̝D

YÉZE̤OHUIFPQIˍˌOHQIÈQUIBNHJB $ǿOH tương tự như vậy, việc thực hiện các thực OHIJ̏NN̙J ̛USPOHOˍ̙DIBZ̛Oˍ̙DOHPËJ ê̌VDØOỊOHÓDIM̝J OIˍOHLIÙOHDØOHIǡB MËWJ̏DêØT̊E̎EËOHÉODIÞOHUBU̙JWJ̏D YÈDê̑OIêˍ̝DNÙIÖOI$IÓOIWÖŴZ OHPËJ WJ̏DDVOHD˾QOỊOHLJ̋OUI̠DT̊êˍ̝DŴO E̞OHU˼JM̙QDIVZÐOê̌ NË UIFPUÙJIJ̍VRVB UÐOH̒JD̟BN̗JM̙Q T̊LIÙOHDI̐E̡OHM˼J̛ WJ̏DŴOE̞OHLJ̋OUI̠D IBJOHËZI̒DU̖OH UI̍OËZD̟BDIÞOHUBêÍHØQQI˿OUSBOHC̑ N̘U DÈDI Uˍ EVZ DIVOH DIP RVZ IP˼DI êÙ UȊ̛7J̏U/BNWËDÈDOˍ̙DLIÈD UIÙOHRVB OỊOH USBP ê̖J NBOH UÓOI DI˾U MJÐO OHËOI giữa các chuyên gia và nghiên cứu viên thuộc OIJ̌VMǡOIW̤DLIÈDOIBV 9JO DIÉO UIËOI DÈN ˌO DÈD C˼O êÍ DIÞ â M̃OHOHIF

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


1I˿O Các lớp chuyên đề

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


$Ă&#x2122;OHDĚ&#x17E;WĂ&#x2039;QIË?Ë&#x152;OHQIĂ&#x2C6;Q RVZIPËźDIĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;WĂ&#x2039;MĂ?OIUIĚ&#x2013; Mai Linh Cam â&#x20AC;&#x201C; AFD, Emmanuel Cerise â&#x20AC;&#x201C; IMV, Christine Larousse â&#x20AC;&#x201C; INTERSCENE, ClĂŠment Musil â&#x20AC;&#x201C; PADDI, Fanny Quertamp â&#x20AC;&#x201C; PADDI, Irène Salenson â&#x20AC;&#x201C; AFD

(Phần gᝥ bÄ&#x192;ng) NgĂ y lĂ m viáť&#x2021;c thᝊ nhẼt, sĂĄng thᝊ TĆ° ngĂ y 23 1.1.1. Ä?i tháťąc Ä&#x2018;áť&#x2039;a Láť&#x203A;p chuyĂŞn Ä&#x2018;áť 1 bắt Ä&#x2018;ầu máť&#x2122;t cĂĄch Ä&#x2018;áť&#x2122;c Ä&#x2018;ĂĄo ngay tᝍ ngĂ y thᝊ tĆ° 23/7 khi Ä&#x2018;Ć°a háť?c viĂŞn thÄ&#x192;m quan phong cảnh Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; cᝧa Ä?Ă  Lất. Buáť&#x2022;i háť?c tháťąc Ä&#x2018;áť&#x2039;a nĂ y do Irène Salenson vĂ  VĹŠ Tháť&#x2039; Nam PhĆ°ĆĄng, kiáşżn trĂşc sĆ° thuáť&#x2122;c Phòng Quy hoấch vĂ  Kiáşżn trĂşc, Sáť&#x; Xây dáťąng táť&#x2030;nh Lâm Ä?áť&#x201C;ng ph᝼ trĂĄch, m᝼c Ä&#x2018;Ă­ch lĂ  giĂşp háť?c viĂŞn hiáť&#x192;u rĂľ hĆĄn lĂŁnh tháť&#x2022; vĂ  quĂĄ trĂŹnh Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; hoĂĄ cᝧa thĂ nh pháť&#x2018;. Ä?iáť&#x192;m dᝍng chân Ä&#x2018;ầu tiĂŞn lĂ  khu váťąc cĂĄp treo du láť&#x2039;ch. Tᝍ trĂŞn cao, háť?c viĂŞn quan sĂĄt nhᝯng Ä&#x2018;iáť&#x192;m nhẼn cᝧa quĂĄ trĂŹnh phĂĄt triáť&#x192;n Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039;: hiáť&#x2021;n trấng báşżn xe liĂŞn táť&#x2030;nh vĂ  cĂĄc tr᝼c giao thĂ´ng chĂ­nh, cĂĄc khu nhĂ  áť&#x;, cĂĄc khu tráť&#x201C;ng tráť?t trong nhĂ  kĂ­nh náşąm trong lĂŁnh tháť&#x2022; Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; v.v...

Ă&#x201D;ng Trần Ä?ᝊc Láť&#x2122;c, Phòng Quy hoấch vĂ Kiáşżn trĂşc, Sáť&#x; Xây dáťąng táť&#x2030;nh Lâm Ä?áť&#x201C;ng Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018;áşżn cĂšng láť&#x203A;p chuyĂŞn Ä&#x2018;áť vĂ  bĂŹnh luáş­n váť cĂĄc dáťą ĂĄn quy hoấch Ä?Ă  Lất vĂ  vĂšng Ä?Ă  Lất máť&#x; ráť&#x2122;ng trong tĆ°ĆĄng lai. Háť?c viĂŞn Ä&#x2018;ạt nhiáť u câu háť?i váť cĂĄc quy Ä&#x2018;áť&#x2039;nh hiáť&#x2021;n hĂ nh liĂŞn quan Ä&#x2018;áşżn bảo váť&#x2021; mĂ´i trĆ°áť?ng â&#x20AC;&#x201C; tráť&#x201C;ng thĂ´ng cháşłng hấn â&#x20AC;&#x201C; vĂ  Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; hĂła. Sau Ä&#x2018;Ăł, xe Ä&#x2018;Ć°a háť?c viĂŞn Ä&#x2018;áşżn Dinh 1 cᝧa Bảo Ä?ấi, váť&#x2039; vua cuáť&#x2018;i cĂšng cᝧa triáť u Nguyáť&#x2026;n vĂ  váť&#x2039; vua cuáť&#x2018;i cĂšng cᝧa Viáť&#x2021;t Nam, nĆĄi nĂ y hiáť&#x2021;n khĂ´ng máť&#x; cáť­a Ä&#x2018;Ăłn khĂĄch thÄ&#x192;m quan. Ä?iáť&#x192;m dᝍng cuáť&#x2018;i cĂšng cᝧa hĂ nh trĂŹnh lĂ  sân thưᝣng máť&#x2122;t quĂĄn cĂ  phĂŞ gần chᝣ Ä?Ă  Lất, tᝍ Ä&#x2018;ây cĂł tháť&#x192; nhĂŹn thẼy quang cảnh toĂ n thĂ nh pháť&#x2018;.

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


Ngày làm việc thứ hai, thứ Năm ngày 24 Phần đầu của buổi sáng dành để học viên và giảng viên tự giới thiệu (tham khảo tiểu sử giảng viên, danh sách học viên ở cuối chương)

[Irène Salenson] 1.1.2. Đồ thị và bản đồ Phương pháp chẩn đoán thực trạng đô thị và lập bản đồ đơn giản 5ÙJT̊HJ̙JUIJ̏VOH̃OH̒OW̌OỊOHCJ̋Oê̖J trong phương pháp quy hoạch đô thị, các QIˍˌOH QIÈQ WË DÙOH D̞ DÌO êPÈO UI̤D US˼OHêÙUȊWËMÍOIUI̖WËN̘UT̔DÙOHD̞ M̂QC˽Oê̕êˌOHJ˽O 7ËPUI̋L̦99 RVZIP˼DIêÙUȊNBOHUÓOI DİUDI̊DÛOH̒JMËquy hoạch đô thị cổ điển o WË EJ̎O SB OHBZ U̡ ê˿V UI̋ L̦ "OI 2V̔D DĨD DĨO MË RV̔D HJB UJ̋O C̘ OI˾U W̌ RVZ ê̑OIUSPOHRVZIP˼DIêÙUȊ5SPOHHJBJêP˼O này, quy hoạch đô thị cổ điểnMËRVZIP˼DIEP DIÓOIRVŽOUSVOHˍˌOHYÉZE̤OH WBJUSÛD̟B DIÓOIRVŽOê̑BQIˍˌOHDI̛̐N̠DU̔JUIJ̍V .FSMJO  $ǿOH UI̚J Lȅ OËZ U˼J DÈD RV̔D HJB WË UIËOI QI̔êBOHQIÈUUSJ̍O RVZIP˼DIêÙUȊLJ̍V UIV̘Dê̑BQIÈUUSJ̍OUIFPDÈDQIˍˌOHQIÈQ̛ DIÉV¬V $IFOBM 5I̚JLȅWËOHTPOD̟B phương pháp quy hoạch này là khi Thế chiến UI̠L̋UUIÞD DIÉV¬VCˍ̙DWËPHJBJêP˼O UÈJYÉZE̤OHWËUNJOHUSˍ̛OHLJOIŰDÛOH̒JMË jONJNIVZIPËOHx å˿VUˍUËJ DIÓOIê̇DCJ̏UEËOIOIJ̌VDIPDÈDDÙOHUSÖOI RVZIP˼DIMÍOIUI̖WËQIÈUUSJ̍OêÙUȊM̙O

5SPOHOỊOHONJN NÙIÖOIRVZIP˼DI cổ điểnMVOHMBZEPY˽ZSBOIJ̌VDV̘DLI̟OH IP˽OH LJOI Ű   WË EP N̘U T̔ RVŽO I˼O êˍ̝D DIVZ̍O HJBP DIP DIÓOI RVŽO ê̑B QIˍˌOH ê̍ UI̤D IJ̏O DIÓOI TÈDI QIÉO RVŽO ˯ .̧ UÖOI IÖOI UIPÈOH IˌO WÖ LIVW̤DUˍOIÉOOHËZDËOHUIBNHJBOIJ̌V IˌO WËP DÙOH UÈD RVZ IP˼DI êÙ UȊ5˼J DÈD Oˍ̙D êBOH QIÈU USJ̍O DÈD DIÓOI TÈDI êJ̌V DI̐OI Dˌ D˾V CV̘D DÈD DIÓOI QI̟ TJ̋U DİU OHÉO TÈDI D˽ USPOH MǡOI W̤D Dˌ T̛ I˼ U˿OH DÙOH WË RVZ IP˼DI MÍOI UI̖ 2VZ IP˼DIcổ điển E˿O E˿O OIˍ̚OH Cˍ̙D DIP quy hoạch theo dự ánOIˍOHDÈDE̤ÈOêÙUȊM˼JLIÙOH CBPQI̟D˽UIËOIQI̔WËNÙIÖOIN̙JOËZ LIJ̋OUIËOIQI̔C̑QIÉON˽OI N̘UT̔LIV W̤DQIÈUUSJ̍OOIBOIIˌOLIVW̤DLIÈDIṖD êˍ̝DˍVêÍJIˌO 1BRVPUWËD̘OHT̤  5̡OỊOHONJN ê̍UIPÈULI̓JNÙIÖOI bị phê phán gắt gao này, phương pháp quy hoạch chiến lượcYV˾UIJ̏O.ÙIÖOIOËZê̇D CJ̏U QIÈU USJ̍O ̛ #BSDFMPOB 5ÉZ #BO /IB USPOH UÎQ L̦ OËZ UIËOI QI̔ êÍ UI̤D IJ̏O OIJ̌VE̤ÈODIJ̋OMˍ̝D$IÉV.̧-BUJODǿOH ÈQ E̞OH NÙ IÖOI OËZ ê̇D CJ̏U MË 3PTBSJP "DIFOUJOB S̕J4BO'SBODJTDP .̧ USˍ̙DLIJ êˍ̝DÈQE̞OHS̘OHSÍJ/HËZOBZ NÙIÖOIêÍ êˍ̝DT̤ê̕OHUIV̂ƠRVZNÙRV̔DŰ 6$-( 1'75  5ÙJ T̊ êJ̍N OIBOI DÈD OHVZÐO ŨD D̟B NÙ IÖOI OËZ DǿOH YJO OĨD DÈD C˼O MË IJ̏O OBZ 0/6)BCJUBU êBOH DIV̀O C̑ OỊOH êˍ̚OH Iˍ̙OH DI̟ ê˼P DIP RVZ IP˼DI ČO ẈOH êÙ UȊ WË MÍOI̓ UI̖ OĪN êˍB SB WËP )̘J OHȊ UIˍ̝OH̓ ê̐OI M˿O UI̠̓ ̓ W̌̓ OIË̓ ̛̓ WËP̓ ONJN̓ ̓ IUUQ VOIBCJUBUPSHEFWFMPQNFOUPGJOUFSOBUJPOBM HVJEFMJOFT POVS CBOBOEUFS S JUPS JBM QMBOOJOH 

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


å̇DêJ̍NN̙JD̟BQIˍˌOHQIÈQRVZIP˼DI DIJ̋O Mˍ̝D WË ČO ẈOH MË HÖ +BDRVFU WË D̘OHT̤ 

 4̤QIÈUUSJ̍OČOẈOHDØCBD̘UUS̞DIÓOI MËYÍI̘J UIËOIQI̔iD̟BN̒JOHˍ̚Jw LJOI Ű UIËOI QI̔ MËiê̘OH M̤Dw NÙJ USˍ̚OH UIËOI QI̔ iČO ẈOHw 4BUUIFSUIXBJUF   ÛQUSVOHWËPUIBZê̖JLIÓÎVHJ˽NUIJ̍V và thích ứng; QIÛOH DI̔OH T̤ EËO US˽J D̟B UIËOI QI̔ UIËOIQI̔iOÏOw  ÛQUSVOHWËPiDÈDUIËOIQI̔D˾Qw /HPËJSB DǿOHDØUIBZê̖JW̌QIˍˌOHQIÈQ DÈDUËJMJ̏ViDIJ̋OMˍ̝DwNBOHUÓOIDI˾Uê̑OI Iˍ̙OH WË LIVZ̋O OHȊ DI̠ LIÙOH DÛO NBOHUÓOIDI˾UC̃UCV̘D DØUI̍QI˽Oê̔J  UVZOIJÐO ̛QI˼NWJOI̓ UËJMJ̏VRVZIP˼DI DØUI̍ẂONBOHUÓOIDI˾UC̃UCV̘D

Khung

2

 D˿ODØN̘UU˿NOIÖOEËJI˼Oê̕OHUI̚JUJ̋Q D̂OUIFPHJBJêP˼O M̂QˍVUJÐO  ê̘OH WJÐO T̤ UIBN HJB D̟B OHˍ̚J EÉO WË QIÈU IVZ TÈOH LJ̋O DÙOH EÉO MË Z̋V U̔ USVOHUÉND̟BDIJ̋OMˍ̝DN̙Jo DÈDIUJ̋Q D̂OêJU̡Eˍ̙JMÐOUSÐO  N̘UDV̘Dê̔JUIP˼JêBDI̟UI̍OIËOˍ̙Do DI̟UI̍ê̑BQIˍˌOHoDÙOHWËUˍ N̘U DÈDI UJ̋Q D̂O UIFP DI̟ OHIǡB Ṳ EP N̙JLIVW̤DUˍOIÉOUIBNHJBOIJ̌VIˌO N̘U UIËOI QI̔ T̔ iUIËOI QI̔ UIÙOH NJOIw WJ̏D DI̐ ê˼P USPOH UI̚J HJBO UI̤D UIBZ UI̋ RVZ IP˼DI D̖ êJ̍O o OIˍ USPOH RV˽OMâDÈDN˼OHĻUIV̂U ȈUI̔OHTˍ̛J đô thị, quản lý chất thải, có thể biết trong UI̚JHJBOUI̤DOIVD˿VD̟BMÍOIUI̖

Các bước quy hoạch đô thị

t 5VZÐOUSVZ̐OWËUSBPê̚JW̝JDˑEÉODǿOHOIˑDÈDUÈDOIÉOÙJê̕BQIˑːOH t 5ĮDIJ̓ODĪOêPÈOUĮDUS̀OH L̏UI̥BRVZIP̀DIêÙUI̕LJ̑V"OIIJ̑VSÜMÍOIUI̚ các vấn đề và nhu cầu của lãnh thổ trước khi xây dựng dự án). t 9ÈDê̕OIDÈDê̕OIIˑ̝OHDIÓOI YÈDê̕OIŴOê̐ˑVUJÐO̟DÈDRVZNÙLIÈDOIBV t 9ÉZĘOHUËJMJ̓VRVZIP̀DI WNJOĆOWËTːê̙LIÙOHHJBO t 9ÉZĘOHL̏IP̀DIễVUˑUIFPˑVUJÐO ê̕OIIˑ̝OHDIVOH t 9ÉZĘOHL̏IP̀DIDIJUJ̏U UIFPRV̆O IBZL̏IP̀DILIVW̨D t 5ĮDIJ̓OL̏IP̀DIWËUIFPEÜJ t åÈOIHJÈ Nguồn: tác giả.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


#ÉZ HJ̚ DIÞOH UB IÍZ DáOH OHIJÐO D̠V DÈD QIˍˌOH QIÈQ WË DÙOH D̞ DÌO êPÈO UI̤D US˼OH êÙ UȊ WË MÍOI UI̖ E̤B USÐO DÙOH D̞ DÌOêPÈOiMÍOIUI̖wD̟B"'%WËN̘UT̔DÙOH D̞EPDÈDDI̟UI̍LIÈDT̢E̞OH $ÌOêPÈOUI̤DUS˼OHD̟B"'%UJ̋OIËOIUSÐO CBLIÓBD˼OILIÈDOIBV LIÓB D˼OIiêÙ UȊw W̌ LIÙOH HJBO EÉO T̔ LJOIŰYÍI̘JWËNÙJUSˍ̚OH LIÓBD˼OIUI̍DI̋RV˽OUS̑ ONJOHM̤D LIVOH quy định; LIÓBD˼OIUËJDIÓOIOHV̕OUËJM̤DD̟BDIÓOI RVŽOê̑BQIˍˌOH

Ảnh

4

å̍LI˽PTÈUDÈDLIÓBD˼OIOËZDØDÈDDÙOH D̞TBVêÉZ 2VBOTÈUUI̤Dê̑B åJ̌VUSBê̑OIUÓOIWËê̑OIMˍ̝OH OHˍ̚JEÉO OHˍ̚JT̢E̞OH DˌRVBOCBOOHËOI  1IÉOUÓDIẸMJ̏VWËIÖOI˽OI C˽Oê̕ C˽O W̊ ˽OI T̔MJ̏VUI̔OHLÐê̍IJ̍Vê̇DêJ̍N YÍ I̘J I̒D EÉO T̔ LJOI Ű IP˼U ê̘OH WË QIˍˌOHUI̠DŴOIËOID̟BUIËOIQI̔IBZ MÍOIUI̖ 5ËJMJ̏VUI̍DI̋MV̂U RVZê̑OI Tˌê̕ .BUŜOêÙUȊMËN̘UDÙOHD̞U̖OHI̝QU˾U D˽DÈDẸMJ̏Vê̑OIMˍ̝OHWËê̑OIUÓOI7̙J NB UŜO DØ UI̍ YÉZ E̤OH OỊOH CJ̍V ê̕ UI̍IJ̏OêJ̍NN˼OIWËêJ̍NZ̋VD̟BUIËOI QI̔ U̡êØYÈDê̑OIOỊOHMǡOIW̤DD˿OˍV UJÐODBOUIJ̏Q

Quan sát thực địa: Đà Lạt

Nguồn ảnh: Irène Salenson.

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


åÉZMË˽OIDI̞QU̡DÈQUSFPM̙QDIÞOHUBêÍ ê̋O IÙN RVB 5ÙJ NV̔O OI˾O N˼OI S̄OH RVBOTÈUUI̤Dê̑BMËN̘UDÙOHD̞RVBOUS̒OH HJÞQDÌOêPÈOUI̤DUS˼OH,IJD˿OQIÉOUÓDI N̘UMÍOIUI̖ QI˽JEËOIDËOHOIJ̌VUI̚JHJBO DËOH U̔U ê̍ RVBO TÈU UI̤D ê̑B N̘U DÈDI D̞ UI̍RVBOTÈURVBOD˽OI IP˼Uê̘OHWËUSBP ê̖JW̙JOỊOHOHˍ̚JT̢E̞OHLIÙOHHJBOOËZ 1I˽JRVBOTÈUUI̤Dê̑B̛OIJ̌VD˾Qê̘1I˽J UÖNIJ̍VW̑USÓD̟BUIËOIQI̔USPOHD˽Oˍ̙D USPOHD˽WáOHQI˽JDØDÈJOIÖOU̖OHRVÈU TBV êØT̊êJUINJNRVBODÈDLIVW̤DOI̓IˌO

Lớp thảo luận về những gì đã quan sát được trong chuyến thăm quan thực địa ngày hôm trước: loại hình nhà ở, địa hình, cơ sở hạ tầng, những khu vực canh tác và giải trí (sân golf ngay trung tâm thành phố) v.v... $IÞOHUBIÍZRVBZM˼JOØJW̌T̤UIBNHJBD̟B OHˍ̚JEÉOWËPE̤ÈORVZIP˼DIocác cấp độ tham gia$ØC̔OD˾Qê̘UIBNHJB D˾Qê̘ QI̖CJ̋OOI˾UDIÓOIRVŽOYÉZ E̤OH RVZ IP˼DI WË DI̐ UIÙOH CÈP DIP OHˍ̚JEÉOWËOHˍ̚JT̢E̞OH D˾Q ê̘ USˍ̙D LIJ YÉZ E̤OH RVZ IP˼DI DIÓOIRVŽOI̓JâLJ̋OOHˍ̚JEÉOOHBZU̡ Cˍ̙DDÌOêPÈOUI̤DUS˼OHê̍IJ̍VSÜIˌO T̤ŴOIËOID̟BMÍOIUI̖ D˾Qê̘UI˽PMV̂O DIÓOIRVŽOI̓JâLJ̋O OHˍ̚JEÉOW̌Cˍ̙DDÌOêPÈOUI̤DUS˼OH OIˍOHDǿOHI̓JW̌OỊOHE̤ÈOUˍˌOHMBJ W̌ WJ̏D YÉZ E̤OH RVZ IP˼DI o UVZ OIJÐO RVZ̋Uê̑OIDV̔JDáOHẂOUIV̘DW̌DIÓOI quyền; D˾Qê̘WJ̏Dê̕OHYÉZE̤OHL̋IP˼DIRVZ IP˼DIMËCˍ̙DDV̔JDáOH OHˍ̚JT̢E̞OHWË OHˍ̚JEÉOUIBNHJBWËPUJ̋OUSÖOISBRVZ̋U ê̑OI I̒ DØ UI̍ LIÙOH ê̕OH â W̙J RVZ̋U

ê̑OID̟BDIÓOIRVŽOWËI̒UIBNHJBUI̤D IJ̏OWËUIFPEÜJDÈDL̋IP˼DI 5VZOIJÐO T̤UIBNHJBD̟BOHˍ̚JT̢E̞OHWË OHˍ̚JEÉODǿOHMËNÒZTJOIN̘UT̔W˾Oê̌ å˿VUJÐOMËOHVZÐOŨDê˼JEJ̏O"JT̊MËOHˍ̚J UIBNHJBWËDØâLJ̋OW̙JDIÓOIRVŽO åÙJLIJ OỊOHOHˍ̚JUIBNHJBLIÙOHNBOHUÓOIê˼J EJ̏ODIPUPËOC̘EÉODˍoWÓE̞OIˍ̛N̘U T̔Oˍ̙D QI̞ỌWËOHˍ̚JUS̉LIÙOHDØOHˍ̚J ê˼JEJ̏Oê˿Zê̟DIPNÖOIUSPOHDÈDCV̖JI̒Q DÙOHLIBJIṖDOHˍ̚JUIBNHJBDI̟Z̋VMËDÈD OIØNM̝JÓDI IJ̏QI̘JUIˍˌOHHJBDI̅OHI˼O -FHSPT 7˾Oê̌OËZMJÐORVBOê̋ODÈDI ê̑OIOHIǡBM̝JÓDIDIVOHDÈDDÈOIÉOC˽PW̏ M̝JÓDID̟BSJÐOHNÖOI DÈDOIØNM̝JÓDIC˽P W̏RVŽOM̝JDIVOHD̟BOIØNNÖOI/HPËJSB N̠D ê̘ UIBN HJB UVȅ UIV̘D WËP U̡OH RV̔D HJB$ØOỊOHRV̔DHJBṲOÎONÖOIMËEÉO DI̟OIˍOˍ̙D1IÈQêÍUIËOIM̂QOIJ̌VDˌDI̋ LIVZ̋OLIÓDIOHˍ̚JEÉOUIBNHJBWËPDÈDE̤ ÈORVZIP˼DIUVZOIJÐOWÖOIJ̌VMâEPNBOH UÓOI YÍ I̘J I̒D OHˍ̚J EÉO ẂO DÛO ÓU UIBN HJB #BDRVFUWËD̘OHT̤ $IˍBL̍MËDÈD OIË RVZ IP˼DI êÙ UȊ WË DIÓOI RVŽO DÛO OVÙJEˍ̜OHN̘UIVŽOUIP˼J I̒UJOMËDØUI̍ I̓JâLJ̋ON̘UDÙOHEÉOiCÖOIUIˍ̚OHwOHIǡB MËLIÙOHê˼JEJ̏ODIPN̘Uê˽OHQIÈJDIÓOIUS̑ nào, không thuộc thành phần kinh tế tư nhân OÐOLIÙOHê˼JEJ̏ODIPN̘UEPBOIOHIJ̏Q OËP WW)̒UJOWËPT̤U̕OU˼JD̟BN̘UDÙOH EÉOiUSVOHM̂QwN̘UDÈDILIÙOHUˍ̛OH 5VZOIJÐO ŐVLIÙOHC˽Pê˽Nêˍ̝DUÓOIê˼J EJ̏ODIPUPËOC̘EÉODˍ ẂODØUI̍C̖TVOH DÈDẸMJ̏VUIVUÎQêˍ̝DC̄OHDÈDLI˽PTÈU ê̑OIMˍ̝OHIṖDê̑OIUÓOIê̍ÕNSÜIˌOâ LJ̋OWËê̇DêJ̍ND̟BOHˍ̚JEÉOåJ̍NDV̔J DáOH MË UI̚J HJBO D˿O UIJ̋U ê̍ U̖ DI̠D DIP OHˍ̚J EÉO UIBN HJB UI˽P MV̂O WË ê̕OH YÉZ E̤OHRVZIP˼DIW̙JDIÓOIRVŽOå̔JW̙JRVZ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


NĂ&#x2122;ĂĽĂ&#x2039;-ËźU DĂ&#x2DC;UIĚ?DËżOIBJOÇ&#x160;NĂŞĚ?IPĂ&#x2039;OUIĂ&#x2039;OI CË?Ě&#x2122;D DIĚ&#x20AC;O ĂŞPĂ&#x2C6;O UI̤D USËźOH WĂ&#x2039; IĚ&#x201C;J â LJĚ&#x2039;O OHË?Ě&#x161;JEĂ&#x2030;O5VZOIJĂ?O DĂ&#x2DC;OIĚŁOHDË&#x152;DIĚ&#x2039;IĚ&#x201C;Jâ LJĚ&#x2039;OOHË?Ě&#x161;JEĂ&#x2030;OUĚ&#x2013;DIĚ DOIJĚ&#x152;VMËżOHJĂ&#x17E;QOHË?Ě&#x161;J EĂ&#x2030;OUIË?Ě&#x161;OHYVZĂ?ODĂĄOHYĂ&#x2030;ZE̤OHE̤Ă&#x2C6;OWĚ&#x2122;J DIĂ&#x201C;OIRVZĚ&#x152;O ĂŞĂ&#x2DC;MĂ&#x2039;NĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIOHË?Ě&#x161;JEĂ&#x2030;OUIBN HJB RVZĚ&#x2039;U ĂŞĚ&#x2018;OI WĚ&#x152; OHĂ&#x2030;O TĂ&#x2C6;DI Ě&#x203A; "DIFOUJOB USPOH NĚ&#x2014;J LIV W̤D OHË?Ě&#x161;J EĂ&#x2030;O D̢ ĂŞËźJ EJĚ?O UIBNHJBCJĚ?VRVZĚ&#x2039;UNĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;DIJUJĂ?VDĂ&#x2122;OH

Khung

3

Máť&#x2122;t buáť&#x2022;i Ä&#x2018;ưᝣc dĂ nh cho viáť&#x2021;c phân tĂ­ch dᝯ liáť&#x2021;u bản Ä&#x2018;áť&#x201C;: bản Ä&#x2018;áť&#x201C; Ä&#x2018;áť&#x2039;a hĂŹnh ngoấi Ă´ Dakar áť&#x; Senegal, khĂ´ng ảnh cᝧa thĂ nh pháť&#x2018; Bamako áť&#x; Mali, bản váş˝ thĂ nh pháť&#x2018; Djibouti, Nouakchott áť&#x; Mauritania, bản Ä&#x2018;áť&#x201C; sáť­ d᝼ng Ä&#x2018;Ẽt áť&#x; Ouagadougou áť&#x; Burkina Faso. 5SË?Ě&#x2122;D LIJ ĂŞĚ? DĂ&#x2C6;D CËźO DIĚ&#x20AC;O ĂŞPĂ&#x2C6;O UI̤D USËźOH NĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;UIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D;LIĂ&#x2C6;D UĂ&#x2122;JTĚ&#x160;UĚ&#x2013;OHIĚ?QDĂ&#x2C6;D ZĚ&#x2039;VUĚ&#x201D;DĚ&#x;BCË?Ě&#x2122;DOĂ&#x2039;ZWĂ&#x2039;ĂŞË?BWĂ&#x2039;JHĚ?JâWĚ&#x152;OIĚŁOH UIĂ&#x2C6;DIUIĚ DWĂ&#x2039;OIĚŁOHDĂ&#x2030;VIĚ&#x201C;JUBOĂ?OṲĂŞĚ&#x2021;USB LIJQIË˝JYĂ&#x2030;ZE̤OHNĚ&#x2DC;UUĂ&#x2039;JMJĚ?VRVZIPËźDIĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018;WĂ&#x2039;MĂ?OIUIĚ&#x2013;

CĂĄc yáşżu táť&#x2018; chẊn Ä&#x2018;oĂĄn tháťąc trấng

Khung cảnh vĂ váť&#x2039; trĂ­: - khung cảnh: yáşżu táť&#x2018; táťą nhiĂŞn nhĆ° Ä&#x2018;áť&#x2039;a hĂŹnh, háť&#x2021; tháťąc váş­t táťą nhiĂŞn (rᝍng), sĂ´ng ngòi (hĆ°áť&#x203A;ng dòng chảy); - váť&#x2039; trĂ­: trong vĂšng, trong nĆ°áť&#x203A;c; - cĂĄc tr᝼c giao thĂ´ng chĂ­nh (thĂ nh pháť&#x2018; káşżt náť&#x2018;i váť&#x203A;i bĂŞn ngoĂ i nhĆ° tháşż nĂ o?). Láť&#x2039;ch sáť­ phĂĄt triáť&#x192;n Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039;: - thĂ nh pháť&#x2018; cáť&#x2022; ban Ä&#x2018;ầu; - thĂ nh pháť&#x2018; hĂŹnh thĂ nh sau nĂ y; - cĂĄc khu váťąc khĂ´ng phĂĄt triáť&#x192;n theo quy Ä&#x2018;áť&#x2039;nh vĂ  cĂĄc khu váťąc Ä&#x2018;ang xây dáťąng. HĂŹnh thᝊc sáť­ d᝼ng Ä&#x2018;Ẽt: - hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng kinh táşż: cĂ´ng nghiáť&#x2021;p, thĆ°ĆĄng mấi, chᝣ; - nhĂ  áť&#x;: máş­t Ä&#x2018;áť&#x2122; xây dáťąng, loấi hĂŹnh nhĂ  áť&#x;. CĂĄc cĂ´ng trĂŹnh cĂ´ng cáť&#x2122;ng chĂ­nh: - trung tâm hĂ nh chĂ­nh, báť&#x2021;nh viáť&#x2021;n, trĆ°áť?ng háť?c, cĂ´ng trĂŹnh tháť&#x192; thao; - Ä&#x2018;ĂŹnh, chĂša, nhĂ  tháť?; - báşżn xe, nhĂ  ga, sân bay.

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


Khung

4

Xây dáťąng máť&#x2122;t tĂ i liáť&#x2021;u quy hoấch Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; và lĂŁnh tháť&#x2022;

M᝼c tiĂŞu: Ä&#x2018;Ć°a ra máť&#x2122;t sáť&#x2018; Ä&#x2018;áť xuẼt cho sáťą phĂĄt triáť&#x192;n tĆ°ĆĄng lai cᝧa thĂ nh pháť&#x2018;. - XĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh cĂĄc yáşżu táť&#x2018; tấo nĂŞn cẼu trĂşc chĂ­nh cᝧa thĂ nh pháť&#x2018;. - XĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh khĂł khÄ&#x192;n, thĂĄch thᝊc, nhu cầu. Táťą háť?i: - Trong tĆ°ĆĄng lai, phĂĄt triáť&#x192;n Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; theo hĆ°áť&#x203A;ng nĂ o, áť&#x; nhᝯng Ä&#x2018;áť&#x2039;a Ä&#x2018;iáť&#x192;m nĂ o? - Bao nhiĂŞu? (dᝯ liáť&#x2021;u dân sáť&#x2018; háť?c vĂ  kinh táşż dáťą bĂĄo) - Cần bảo váť&#x2021; nhᝯng nĆĄi nĂ o? - Còn thiáşżu cĂ´ng trĂŹnh gĂŹ?

Buáť&#x2022;i chiáť u cĂĄc nhĂłm tᝍ báť&#x2018;n Ä&#x2018;áşżn nÄ&#x192;m háť?c viĂŞn lĂ m bĂ i táş­p chẊn Ä&#x2018;oĂĄn hiáť&#x2021;n trấng Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; vĂ  váş˝ bản Ä&#x2018;áť&#x201C; - bản Ä&#x2018;áť&#x201C; vĂ  khĂ´ng ảnh cĂĄc thĂ nh pháť&#x2018; Grenoble, Háť&#x201C;ng KĂ´ng vĂ  Fès. CĂ´ng viáť&#x2021;c cᝧa cĂĄc nhĂłm lĂ  xĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh khung cảnh vĂ  váť&#x2039; trĂ­ cᝧa thĂ nh pháť&#x2018;, láť&#x2039;ch sáť­ phĂĄt triáť&#x192;n cᝧa thĂ nh pháť&#x2018;, cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh cĂ´ng cáť&#x2122;ng chĂ­nh, cĂĄc mấng lĆ°áť&#x203A;i Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; vĂ  cĂĄch sáť­ d᝼ng Ä&#x2018;Ẽt, cĂĄc thĂĄch thᝊc chĂ­nh Ä&#x2018;áť&#x2018;i váť&#x203A;i quy hoấch. CĂĄc nguyĂŞn tắc cần tuân thᝧ Ä&#x2018;áť&#x192; bản Ä&#x2018;áť&#x201C; dáť&#x2026; Ä&#x2018;áť?c Ä&#x2018;ưᝣc nhắc lấi: sáť­ d᝼ng mĂ u quy chuẊn; hấn cháşż sáť&#x2018; lưᝣng mĂ u vĂ  kĂ˝ hiáť&#x2021;u; Ä&#x2018;ĆĄn giản hoĂĄ cĂĄc hiáť&#x2021;n tưᝣng quan sĂĄt Ä&#x2018;ưᝣc; nhanh chĂłng xĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh ranh giáť&#x203A;i thĂ nh pháť&#x2018; (quy mĂ´), khu trung tâm vĂ  cĂĄc khu ngoấi vi, cĂĄc tr᝼c giao thĂ´ng chĂ­nh; cĂĄc hĂŹnh thᝊc sáť­ d᝼ng Ä&#x2018;Ẽt; sáť­ d᝼ng tiĂŞu Ä&#x2018;áť , ngĂ y thĂĄng, chĂş thĂ­ch, quy mĂ´ vĂ  Ä&#x2018;áť&#x2039;nh hĆ°áť&#x203A;ng khĂ´ng gian. Máť&#x2014;i nhĂłm tháťąc hiáť&#x2021;n máť&#x2122;t bản váş˝ Ä&#x2018;ĆĄn giản dáťąa trĂŞn káşżt quả chẊn Ä&#x2018;oĂĄn tháťąc trấng vĂ  trĂŹnh bĂ y váť&#x203A;i láť&#x203A;p.

NgĂ y lĂ m viáť&#x2021;c thᝊ ba, thᝊ SĂĄu ngĂ y 25 1.1.3. Dáť&#x2039;ch chuyáť&#x192;n vĂ  thĂĄch thᝊc váť giao thĂ´ng Xây dáťąng máť&#x2122;t dáťą ĂĄn giao thĂ´ng, chẊn Ä&#x2018;oĂĄn tháťąc trấng [Fanny Quertamp] $IĂ&#x17E;OHUBTĚ&#x160;UĂ&#x2013;NIJĚ?VNĚ&#x2DC;UE̤Ă&#x2C6;ODË&#x152;TĚ&#x203A;IËźUËżOH HJBPUIĂ&#x2122;OHDĂ&#x2122;OHDĚ&#x2DC;OHUĚĄIBJHĂ&#x2DC;DĂŞĚ&#x2DC;UĚĄHĂ&#x2DC;D ĂŞĚ&#x2DC;ĻUIVĚ&#x201A;UWĂ&#x2039;UĚĄHĂ&#x2DC;DĂŞĚ&#x2DC;ZĂ?VDËżVDĚ&#x;BOHË?Ě&#x161;J T̢EĚ&#x17E;OH .Ě&#x17E;D UJĂ?V OIĚ&#x192;N ĂŞĚ&#x2039;O MĂ&#x2039; B DĂĄOH WĚ&#x2122;J DĂ&#x2C6;D CËźO UI̤DIJĚ?ODIĚ&#x20AC;OĂŞPĂ&#x2C6;OUI̤DUSËźOHMĂ?OIUIĚ&#x2013;ĂŞĚ? YĂ&#x2030;ZE̤OHNĚ&#x2DC;UUVZĚ&#x2039;OHJBPUIĂ&#x2122;OHĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;USĂ?O NĚ&#x2DC;U USĚ&#x17E;D ĂŞË?Ě&#x161;OH NBOH UĂ&#x201C;OI DIJĚ&#x2039;O MË?Ě?D DĚ&#x;B UIĂ&#x2039;OI QIĚ&#x201D; )Ě&#x2022; $IĂ&#x201C; .JOI E̤ Ă&#x2C6;O #35 o Bus Rapid TransitoMĂ&#x2039;UVZĚ&#x2039;OYFCVâUDĂ&#x2DC;MĂ&#x2039;OĂŞË?Ě&#x161;OH SJĂ?OH C ĂŞĚ&#x2021;USBNĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;DĂ&#x2030;VIĚ&#x201C;J RVZIPËźDI ĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; DĂ&#x2030;OCĚ&#x201E;OHWĚ&#x152;MĂ?OIUIĚ&#x2013; NĂ&#x2122;JUSË?Ě&#x161;OH WĂ&#x2039; D QIĂ&#x2C6;UUSJĚ?ONĚ&#x2DC;UQIË?Ë&#x152;OHQIĂ&#x2C6;QĂŞBOHĂ&#x2039;OIWĂ&#x2039; NBOHUĂ&#x201C;OIMĂ?OIUIĚ&#x2013;USPOHRVZIPËźDIĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


.̞DUJÐVRVZIP˼DIU̖OHUI̍HJBPUIÙOHD̟B UIËOIQI̔MËD˽JUIJ̏OUÖOIIÖOIW̌ÈDIŨDWË ȆDIDIVZ̍O$IÓOIRVŽOUIËOIQI̔E̤USá YÉZE̤OHUÈNUVZ̋OHJBPUIÙOHDÙOHD̘OH

Bản đồ

8

o̓UËVêJ̏OOH˿NoWËOIJ̌VUVZ̋OYFCVâUDØ MËO êˍ̚OH SJÐOH $IÞOH UB T̊ MËN WJ̏D USÐO N̘UUSPOHDÈDE̤ÈOêBOHUSJ̍OLIBJ

Chẩn đoán thực trạng dịch chuyển đô thị trong thành phố Hồ Chí Minh năm 2006

Nguồn: Paddi.

#˽Oê̕W̌ȆDIDIVZ̍OD̟BUIËOIQI̔)̕$IÓ .JOIUI̍IJ̏ODÈDMJÐOL̋UHJ̣BLIVW̤DUSVOH UÉNWËDÈDLIVOHP˼JWJåÉZMËUIÙOHUJOê˿V UJÐOW̌U̖DI̠DLIÙOHHJBOD̟BUIËOIQI̔WË T̤ȆDIDIVZ̍OUSPOHUIËOIQI̔ 1IˍˌOHQIÈQD̟BDIÞOHUÙJE̤BUSÐOCBCˍ̙D TBVêÉZ UÖN IJ̍V UI̤D US˼OH UIËOI QI̔ ê̇D êJ̍N DIÓOIWËDÈDZ̋VU̔U˼POÐOD˾VUSÞDDIÓOI D̟BUIËOIQI̔ - xác định các thách thức kinh tế, xã hội và NÙJ USˍ̚OH LIJ YÉZ E̤OH N̘U E̤ ÈO HJBP thông đô thị;

 ê̌YV˾UDÈDOHVZÐOŨDRVZIP˼DI̛OỊOH RVZNÙLIÈDOIBV UIËOIQI̔ LIÙOHHJBO E̤ÈO QIˍ̚OH 5SPOH USˍ̚OH I̝Q OËZ DÈD QIˍˌOH UJ̏O DÈ OIÉO ÙUÙ YFH̃ONÈZ WËYFCVâUDI˼ZUSÐO ê˼J M̘7Ü7NJO ,J̏U E̒D UIFP N̘U DPO LÐOI $IÞOH UÙJ ê̌ OHȊ DÈD C˼O TVZ OHIǡ W̌ CB QIˍˌOH ÈO RVZ IP˼DI ê̍ êˍB êˍ̚OH YF CVâUWËPMËOêˍ̚OHSJÐOHD̟BYFCVâUDI˼Z TÈU CÐO LÐOI IṖD DI˼Z TÈU CÐO DÈD DÙOH USÖOIYÉZE̤OHIṖDHJ̣Bê˼JM̘7ÓE̞N̘U trong các phương án yêu cầu phải phân biệt êÉVMËB W̐BIÒDIPOHˍ̚JêJC̘ C IBJMËOYF

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


buýt (bên trái và bên phải đại lộ) và c) phần HJ̣B D̟B ê˼J M̘ EËOI DIP DÈD QIˍˌOH UJ̏O LIÈD ÙUÙWËYFNÈZ 

Sơ đồ

11 Bố trí mặt đường để quy hoạch làn đường riêng của xe buýt sát vỉa hè

n v : mét 

Nguồn: Paddi.

$ÈDC˼OT̊HJ˽JUIÓDIT̤M̤BDI̒OQIˍˌOHÈO IBZU̡OỊOHUJÐVDIÓNËDIÞOHUÙJT̊ HJÞQDÈDC˼OYÈDê̑OI4BVêØDIÞOHUBT̊ê̌ YV˾UW̑USÓê̇UUS˼NE̡OHD̟BYFCVâUê̍IËOI LIÈDIUJ̋QD̂O#35U̔UOI˾U 5IFPMPHJD DÈDC˼ODÌOêPÈOUI̤DUS˼OH̛ OIJ̌VD˾Qê̘LIÙOHHJBOD˾Qê̘UIËOIQI̔ D˾Qê̘DÈDRV̂ONËUVZ̋O#35DI˼ZRVBWË D˾Qê̘D̟BDÈDUS˼NE̡OHYFCVâUOHIǡBMË D˾Qê̘QIˍ̚OH$ÈDC˼OT̊êˍ̝DDVOHD˾Q OIJ̌V UËJ MJ̏V LIÙOH ˽OI (PPHMF T̊ HJÞQ DÈD C˼O OIÖO UPËO C̘ DIJ̌V EËJ D̟B E̤ ÈO #35N̘UC˽OHẸMJ̏VUI̔OHLÐEÉOT̔I̒D D̟BDÈDRV̂OUVZ̋O#35DI˼ZRVBUËJMJ̏VRVZ IP˼DIêÙUȊ Tˌê̕N˼OHMˍ̙JYFCVâUIJ̏O OBZWËTˌê̕N˼OHUËVêJ̏OUˍˌOHMBJ DÈDC˼O T̊IÖOIEVOHDØUI̍MJÐOL̋UDÈDQIˍˌOHUJ̏O OËZOIˍUI̋OËP

[Clément Musil] /ØJN̘UDÈDIêˌOHJ˽O LIÈJOJ̏NBus Rapid TransitMËN̘UȈUI̔OHŴODIVZ̍OS˾UêÙOH IËOI LIÈDI C̄OH YF CVâU 1IˍˌOH UJ̏O OËZ UIˍ̚OHêˍ̝DH̒JMËjUËVêJ̏OṄUê˾UxWËMË T̤L̋UI̝QLI˽ONJOH OHIǡBMËT̔Mˍ̝OHIËOI LIÈDI êˍ̝D ŴO DIVZ̍O WË U̔D ê̘ D̟B UËV êJ̏O OH˿N IBZ USBNXBZ USÐO LNHJ̚ å̑OI OHIǡB D̟B MP˼J IÖOI QIˍˌOH UJ̏O OËZ LIÈMJOIIP˼UEPUSÐOUI̋HJ̙J#35DØS˾UOIJ̌V D˾VIÖOIWËEPC˽OUIÉOȈUI̔OHêˍ̝DD˽J UJ̋OLIÙOHOH̡OH̛1IÈQH̒JMËxe buýt chất lượng cao.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Ảnh

5 và 6

BRT ở Indonesia và Trung Quốc

Jakarta (Indonesia) 

Qu ng Châu (Trung Qu c) 

Nguồn: Paddi.

$IÞOH UÙJ T̊ HJ̙J UIJ̏V YF #35 ̛ +BLBSUB *OEPOFTJB WË2V˽OH$IÉV 5SVOH2V̔D ê̍ HJÞQ DÈD C˼O UI˾Z T̤ LIÈD CJ̏U HJ̣B IBJ Ȉ UI̔OHOËZ ˯+BLBSUB IËOIMBOHYFCVâUDI̐DØN̘UMËO WËDÈDIDÈDMËOêˍ̚OHLIÈDC̄OHN̘UH̚ Uˍ̚OHOÐOÙUÙWËYFNÈZLIÙOHM˾ORVB êˍ̚OHYFCVâUêˍ̝D4ËOYFCVâUS˾UDBPWÖ ŴZǑODÈDUS˼NE̡OHDǿOHDBPê̍OHBOH W̙JTËOYF ˯2V˽OH$IÉVYFCVâUD̖êJ̍OIˌOOHIǡB MËTËOYFCVâUUI˾Q ̛DÈDUS˼NE̡OHDØIBJ MËOOÐOTBVLIJUS˽LIÈDIYFCVâUDØUI̍E̎ EËOHDI˼ZMVÙO9FCVâUDØUI̍ê̂VM˼JNË LIÙOH HÉZ ˽OI Iˍ̛OH DIP YF LIÈD ŐV D˿O YFLIÈDDØUI̍Wˍ̝URVBYFCVâU

$˽IBJUIËOIQI̔DØLIP˽OHNˍ̚JUSJ̏VEÉO ˯+BLBSUB ȈUI̔OH#35EËJLNUSPOHLIJ ̛2V˽OH$IÉVDI̐DØLN˯+BLBSUB N̗J OHËZIËOILIÈDIT̢E̞OH#35USPOH LIJDPOT̔OËZ̛2V˽OH$IÉVMËIˌOUSJ̏V OHˍ̚J /HVZÐO OIÉO D̟B OỊOH LIÈD CJ̏U OËZLIÙOHDI̛̐ê̇DUSˍOHĻUIV̂UWËIËOI MBOHYFCVâUNËDÛƠOˌJê̇UUS˼NE̡OHWË M̘USÖOIYFCVâU 7J̏DYÉZE̤OHN̘UUVZ̋O IBZN̘UN˼OHMˍ̙J #35E̤BUSÐOIBJUIËOIU̔ UIËOIU̔ĻUIV̂U WËUIËOIU̔ȆDIW̞DVOHD˾Q DIÞOHUÙJêÍ U̖OHI̝QEˍ̙JêÉZ

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C;

12 BRT lĂ máť&#x2122;t phĆ°ĆĄng tiáť&#x2021;n linh hoất ! ! Ph n K  THU T 

! ! !

Tuy n   Bus Rapid Transit 

! ! ! Ph n D CH V  

! ! !

TH  M NH : GIà  THĂ&#x20AC;NH 

!

Là n  ng riêng (c  tuy n hay m t ph n  tuy n) ͞   c  u tiên   giao l  ( èn giao thông, ngã  ba ngã t , vòng xoay) ͞   Xe  c d ng (kh  n ng v n chuy n cao, ít gây  ô nhi m, c a bên hông tråi và ph i) ͞  N n tr m xe bu t và sàn xe ngang nhau  (không c n b c thang và lên xe nhanh  chóng) ͞   Ph ng ån   xây d ng  ng BRT   gi a  i l .  T n su t (5 phút vào gi  cao  i m và 15 phút  vào lúc khåc) ͞   V n t c th ng m i (+20km/h) ͞  Ch t l ng tr m d ng (d   n, thông tin cho  hành khåch, bån và ki m vÊ   tr m) ͞  Gi  xe ch y (trong tu n, t i, cu i tu n) ͞   B o  m th i gian (thông tin cho hành khåch  trong th i gian th c) ͞  K t n i v i cåc ph ng ti n v n chuy n  ô  th  khåc (v  v t l  và giå) ͞   HÏnh  nh tuy n bu t    sành  i u. 

Nguáť&#x201C;n: Paddi.

5Ă&#x2122;JMË?VâDĂ&#x2C6;DCËźOMĂ&#x2039;E̤Ă&#x2C6;OYĂ&#x2030;ZE̤OHDË&#x152;TĚ&#x203A;IËź UËżOHOĂ&#x2039;ZDĂ&#x2DC;NĚ&#x2DC;UUIVĚ&#x201A;OMĚ?JDIĂ&#x201C;OIMĂ&#x2039;HJĂ&#x2C6;UIĂ&#x2039;OI /Ě&#x2039;VTPTĂ&#x2C6;OIDIJQIĂ&#x201C;YĂ&#x2030;ZE̤OHNĚ&#x2DC;UUVZĚ&#x2039;O#35 WĚ&#x2122;J NĚ&#x2DC;U UVZĚ&#x2039;O UĂ&#x2039;V ĂŞJĚ?O OHËżN IBZ USBNXBZ ĂŞËżV UË? DIP NĚ&#x2DC;U LN #35 SËžU UIËžQ 7Ě&#x2122;J DĂĄOH NĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;UJĚ&#x152;OĂŞËżVUË?NĂ&#x2039;NĚ&#x2DC;UUIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D; IBZ NĚ&#x2DC;URVĚ&#x201D;DHJB EĂ&#x2039;OIDIPWJĚ?DUI̤DIJĚ?ONĚ&#x2DC;U phĆ°ĆĄng tiáť&#x2021;n giao thĂ´ng Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; cĂ´ng cáť&#x2122;ng, cĂł UIĚ?YĂ&#x2030;ZE̤OHLNĂŞË?Ě&#x161;OH#35UIBZWĂ&#x2013;LN ĂŞË?Ě&#x161;OHUĂ&#x2039;VĂŞJĚ?OOHËżN/HPĂ&#x2039;JSB USPOHNĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D; USË?Ě&#x161;OHIĚ?Q LIË˝OÇ&#x160;OHWĚ&#x201A;ODIVZĚ?OHJĚŁBNĚ&#x2DC;U ĂŞË?Ě&#x161;OH #35 WĂ&#x2039; NĚ&#x2DC;U ĂŞË?Ě&#x161;OH USBNXBZ UË?Ë&#x152;OH ĂŞË?Ë&#x152;OH OIBV UĚĄ  ĂŞĚ&#x2039;O  IĂ&#x2039;OI LIĂ&#x2C6;DINĚ&#x2DC;UHJĚ&#x161;WĂ&#x2039;UIFPNĚ&#x2DC;UIË?Ě&#x2122;OH

[Fanny Quertamp] ĂĽĚ&#x201D;JWĚ&#x2122;JDIĂ&#x201C;OIRVZĚ&#x152;ONĚ&#x2DC;UUIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D; DIJQIĂ&#x201C; ĂŞËżVUË?WĂ&#x2039;LIË˝OÇ&#x160;OHWĚ&#x201A;ODIVZĚ?OMĂ&#x2039;IBJUJĂ?VDIĂ&#x201C; quan tráť?ng nhẼt Ä&#x2018;áť&#x192; quyáşżt Ä&#x2018;áť&#x2039;nh cháť?n phĆ°ĆĄng UIĚ DOĂ&#x2039;P /HPĂ&#x2039;J SB OËźO LĚ&#x2C6;U YF ĂŞĚ&#x2021;D CJĚ?U EP WĚ&#x2018; USĂ&#x201C; ĂŞĚ&#x2DC;D UĂ&#x2122;ODĚ&#x;BYFHĚ&#x192;ONĂ&#x2C6;ZWĂ&#x2039;T̤UÇ&#x160;OHSËžUOIBOIDĚ&#x;B MË?Ě?OH Ă&#x2122; UĂ&#x2122; MĂ&#x2039; ĂŞĚ&#x2021;D ĂŞJĚ?N DĚ&#x;B DĂ&#x2C6;D UIĂ&#x2039;OI QIĚ&#x201D; DĚ&#x;B7JĚ?U/BNTPWĚ&#x2122;JUIĚ&#x2039;HJĚ&#x2122;J

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


Ảnh

7, 8 và 9 Điều kiện giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn ảnh: Paddi.

.̘UUSPOHOỊOHLIØLINJODIÓOID̟BYFCVâU MË MÈDI êˍ̝D LIJ N̂U ê̘ MˍV UIÙOH EËZ ê̇D êˍ̚OH QI̔ OHÏU YF ˽OI Iˍ̛OH ê̋O DI˾U Mˍ̝OHȆDIW̞HJBPUIÙOHDÙOHD̘OH U̔Dê̘ DÎN 4̔MJ̏VUI̔OHLÐDIPUI˾ZT̔QIˍˌOH UJ̏ODÈOIÉOUNJOHS˾UOIBOIU̡ê̋O ê̇DCJ̏UMËYFNÈZWËÙUÙ YFêNJOHLâ MˍVIËOIoIJ̏OOBZDØLIP˽OHÙUÙ MˍVIËOI̛UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI YF H̃ONÈZU̠DMËIJ̏OOBZDØH˿OYF /ỊOHDPOT̔OËZOØJMÐOT̠DI˾QÉOD̟B UIËOIQI̔WËWJ̏DOHˍ̚JEÉODI̒OêJM˼JC̄OH QIˍˌOHUJ̏ODÈOIÉO )J̏O OBZ OHˍ̚J EÉO DIˍB êÈOI HJÈ DBP YF CVâU5IÈDIUI̠DDIÓOIê̔JW̙JDIÓOIRVŽO

UIËOI QI̔ MË DIVZ̍O U̡ N̘U QIˍˌOH UI̠D DIVZÐO DI̛ DÙOH D̘OH Dǿ Ļ TBOH N̘U Ȉ UI̔OHDIVZÐODI̛IJ̏Oê˼J êBQIˍˌOHUI̠D WËIJ̏VRV˽5̡ONJNOBZ TVZOHIǡD̟BI̒ ÛQUSVOHWËPDÈDQIˍˌOHUJ̏ODI̛êˍ̝DS˾U OIJ̌VIËOILIÈDI OI˾UMËUËVêJ̏OOH˿NWË USBNXBZ -ÞD ê˿V DIÓOI RVŽO UIËOI QI̔ LIÙOHRVBOUÉNê̋O#35WÖQIˍˌOHUJ̏OOËZ DIˍB QI̖ CJ̋O5IËOI QI̔ E̤ LJ̋O YÉZ UÈN UVZ̋OUËVêJ̏OOH˿NOIˍOHIJ̏OOBZDI̐IBJ UVZ̋OSˍ̜JDØOHV̕OUËJUS̝.̘UUVZ̋OW̡BDØ êP˼OOH˿NW̡BDØêP˼OUSÐODBPêBOHêˍ̝D YÉZ E̤OH UVZ̋O UI̠ IBJ êBOH ̛ HJBJ êP˼O OHIJÐO D̠V ,IØ LINJO D̟B DÈD E̤ ÈO OËZ MË LIØLINJOUËJDIÓOI EPDØOIJ̌VOIËUËJUS̝WË

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


UIËOIQI̔UIJ̋VLJOIQIÓ LIØLINJOW̌RV̧ ê˾U W˾O ê̌ UIV NVB ê˾U WË Ļ UIV̂U êJ̌V LJ̏Oê̑BDI˾UWËUIV̦WNJOHÉZLIØDIPWJ̏DYÉZ E̤OHQI˿OOH˿ND̟BUËVêJ̏OOH˿N /HPËJ SB QI˽JUIJ̋UM̂Qêˍ̝DN̘UN˼OHMˍ̙JUÎUT̤ L̋UO̔JW̙JDÈDUVZ̋OCVâUIJ̏OỊVUIÖN˼OH lưới giao thông công cộng trong tương lai N̙JUÎUT̤IJ̏VRV˽

Bản đồ 9

Nguyễn Tiến Hưng 5SBNXBZWËNPOPSBJMLIÈDOIBVUI̋OËP [Fanny Quertamp] 5SBNXBZ DI˼Z USÐO ṄU ê˾U NPOPSBJM DI˼Z USÐODBP $IÞOHUBT̊MËNWJ̏DUSÐOE̤ÈOTBVêÉZ

Dự án BRT trên đại lộ Võ Văn Kiệt

Nguồn: Paddi.

5VZ̋O #35 EËJ LN WË DI˼Z USÐO ê˼J M̘7Ü 7NJO ,J̏U åP˼O ê˿V UJÐO DI˼Z ê̋O TÙOH 4ËJ (ÛOWËLIJIPËOUIËOI êP˼OUI̠IBJT̊DI˼Z OHBOHCÈOê˽P5I̟5IJÐNåÉZMËUS̞DåÙOH

5ÉZDIJ̋OMˍ̝DêJRVBTÈVRV̂O$IÞOHUBT̊ ÛQUSVOHMËNWJ̏DUSÐOêP˼Oê˿VUJÐOWËTVZ OHIǡê̍UVZ̋O#35UÓDII̝Qêˍ̝DW̙JDÈDLIV W̤DIJ̏OỊV

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Ảnh 10 Dự án BRT trên đại lộ Võ Văn Kiệt (2)

Nguồn: Paddi.

%̤ÈO#35EP/HÉOIËOH5I̋HJ̙JWË˳ZCBO OIÉO EÉO UIËOI QI̔ )̕ $IÓ .JOI UËJ US̝ .̞DUJÐVD̟BUVZ̋OCVâUUI̢OHIJ̏NOËZMË US̛UIËOINÙIÖOIŃVW̌HJBPUIÙOHDÙOH D̘OHWËê̍DI̠OHNJOIDIPOHˍ̚JT̢E̞OH IJ̏VRV˽D̟BOØ

[Fanny Quertamp] #ÐOêØMËOỊOHLIVEÉODˍOHIÒP ê̇DêJ̍N D̟BDÈDLIVOËZMËDØOIJ̌VLÐOI OHˍ̚JEÉO DØUI̍Iˍ̛OHM̝JU̡UVZ̋OCVâUOËZ,IJRVZ IP˼DI DIÞOHUBQI˽JTVZOHIǡYFNUVZ̋O#35 T̊HJÞQDIPC̘QÎOEÉODˍOËP

[Irène Salenson] #ÐOLJBLÐOIDǿOHDØN̘Uêˍ̚OH(J˽JRVZ̋U DPOêˍ̚OHêØUI̋OËP

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Bản đồ 10 Dự án BRT trên đại lộ Võ Văn Kiệt (3) Thông tin b  sung !" các tuy n bu t ch y trên  i l  Võ V n  Ki t    #$%&'()*(+,(

Ai s  d ng tuy n(+,(-(

Ho t

7%

5%

1% 5% 13% 15%

8% 46%

ng BuônCommerçant bán 8% Sinh viên 46% Etudiant Công ch c 15% H u trí 5% Công nhân 13% Fonctionnaire N i tr 5% !"#$%&$%"'&$%"()* 1% Retraité Ouvrier Femme de ménage Sans emploi

Ph n l n hành khách là sinh viên (46 %),  h  s  d ng xe(+,(trung bình 2 l n m i  ngày. 

Nguồn: Paddi.

1"%%* êÍ UI̤D IJ̏O N̘U LI˽P TÈU ê̍ CJ̋U IËOILIÈDID̟BUVZ̋OCVâUT̔êBOHDI˼Z USÐOêˍ̚OHM̘USÖOIUVZ̋O#35USPOHUˍˌOH MBJMËBJ I̒T̢E̞OHYFCVâUOIˍUI̋OËPo I̒MÐOYF̛êÉV YV̔OH̛êÉV I̒ê̋OUS˼N C̄OH DÈDI OËP LIJ YV̔OH YF I̒ S̚J US˼N C̄OHDÈDIOËP I̒êJCBPOIJÐVM˿ON̘UUV˿O IBZN̘UUIÈOH WW5Iˍ̚OHIËOILIÈDIMË OỊOH TJOI WJÐO LIÙOH DØ QIˍˌOH UJ̏O êJ M˼JLIÈD QI˿OM̙OI̒êJU̡êJ̍N"ê̋Oê̋O êJ̍N#oÓUIËOILIÈDIYV̔OHHJ̣Bêˍ̚OH

WËÓUOHˍ̚JMÐƠDÈDUS˼NUSVOHHJBO,̋URV˽ LI˽PTÈUDǿOHDIPUI˾ZMËIËOILIÈDIê̋O US˼N C̄OH OIJ̌V QIˍˌOH UJ̏O LIÈD OIBV êJC̘ YFê˼Q YFNÈZ CVâU YFÙN $IÞOH UÙJDǿOHêÍUI̤DIJ̏ON̘ULI˽PTÈUW̙JDÈD I̘HJBêÖOIDˍOH̞E̒DUIFPUVZ̋Oêˍ̚OH ê̍ CJ̋U I̒ DØ T̢ E̞OH YF CVâU IBZ LIÙOH $IÞOHUÙJT̊DVOHD˾QT̔MJ̏VDIPDÈDC˼O I̒DWJÐOMËNCËJÛQoWÓE̞OHˍ̚JEÉODI̐ êJC̘DÈDRVÍOHS˾UOH̃O ŴZQI˽JOHIǡê̋O WJ̏DYÉZE̤OHM̔JêJC̘WËPDÈDUS˼N

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Khung

5

ChẊn Ä&#x2018;oĂĄn tháťąc trấng Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; vĂ lĂŁnh tháť&#x2022; cho dáťą ĂĄn BRT

LĂ m viáť&#x2021;c theo nhĂłm. PhĆ°ĆĄng phĂĄp lĂ m viáť&#x2021;c: dáťąa trĂŞn dᝯ liáť&#x2021;u Ä&#x2018;ưᝣc cung cẼp (bản Ä&#x2018;áť&#x201C;, bản váş˝ quy hoấch, khĂ´ng ảnh, bảng tháť&#x2018;ng kĂŞ) háť?c viĂŞn sáş˝ xĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh: - cĂĄc khu váťąc cĂł máş­t Ä&#x2018;áť&#x2122; cao vĂ  khĂ´ng cao. TĂŹm hiáť&#x192;u c᝼ tháť&#x192; váť cĂĄch sáť­ d᝼ng khĂ´ng gian báşąng cĂĄch xĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh: 1) nĆĄi cĂł hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng kinh táşż, cĂ´ng nghiáť&#x2021;p vĂ  thĆ°ĆĄng mấi (chᝣ, trung tâm thĆ°ĆĄng mấi...); 2) khu váťąc dân cĆ° (máş­t Ä&#x2018;áť&#x2122; xây dáťąng, loấi hĂŹnh cĂ´ng trĂŹnh xây dáťąngâ&#x20AC;Ś); - cĂĄc tr᝼c giao thĂ´ng chĂ­nh; - cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh cĂ´ng cáť&#x2122;ng (trung tâm hĂ nh chĂ­nh, báť&#x2021;nh viáť&#x2021;n vĂ  trung tâm y táşż, trĆ°áť?ng háť?c, cĂ´ng trĂŹnh tháť&#x192; thao, cĂ´ng trĂŹnh tĂ´n giĂĄo, cĆĄ sáť&#x; logistic), khĂ´ng gian cĂ´ng cáť&#x2122;ng, khĂ´ng gian xanh; - tháşż mấnh vĂ  rĂ ng buáť&#x2122;c khi sáť­ d᝼ng Ä&#x2018;Ẽt thuáť&#x2122;c hĂ nh lang giao thĂ´ng (phân tĂ­ch váť mĂ´i trĆ°áť?ng, xĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh rᝧi ro, xĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh di sản kiáşżn trĂşc vĂ  Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039;).

Láť&#x203A;p chia lĂ m báť&#x2018;n nhĂłm sáş˝ lĂ m viáť&#x2021;c buáť&#x2022;i sĂĄng. Dáťą trĂš buáť&#x2022;i chiáť u cĂĄc nhĂłm sáş˝ trĂŹnh bĂ y káşżt quả lĂ m viáť&#x2021;c cᝧa mĂŹnh. Fanny Quertamp vĂ  ClĂŠment Musil sáş˝ báť&#x2022; sung Ă˝ kiáşżn vĂ  táť&#x2022;ng hᝣp. [Fanny Quertamp] .Ě&#x17E;D UJĂ?V DĚ&#x;B #35 MĂ&#x2039; UIV IĂ&#x17E;U OIĚŁOH OHË?Ě&#x161;J LIĂ&#x2122;OH T̢ EĚ&#x17E;OH YF CVâU ĂŞĚ? IĚ&#x2019; DIVZĚ?O UĚĄ ĂŞJYFNĂ&#x2C6;ZTBOHĂŞJYFCVâU/IË?WĚ&#x201A;ZQIË˝JYĂ&#x2C6;D ĂŞĚ&#x2018;OI MĚ&#x2DC; USĂ&#x2013;OI UIĚ&#x2039; OĂ&#x2039;P ĂŞĚ? LIVZĚ&#x2039;O LIĂ&#x201C;DI UËžU DË˝ OIĚŁOH OHË?Ě&#x161;J EĂ&#x2030;O Ě&#x203A; ĂŞĂ&#x2030;Z USĚ&#x203A; UIĂ&#x2039;OI IĂ&#x2039;OI LIĂ&#x2C6;DIUJĚ&#x152;NOÇ&#x160;OH ĂĽË?Ě&#x161;OH #35 LIĂ&#x2122;OH DIĚ? MĂ&#x2039; NĚ&#x2DC;U E̤ Ă&#x2C6;O DË&#x152; TĚ&#x203A; IËźUËżOHNĂ&#x2039;DĂ&#x203A;OQIË˝JMĂ&#x2039;ĂŞĂ&#x203A;OCĚ&#x20AC;ZĂŞĚ?DË˝JUIJĚ?O DIËžU MË?Ě?OH ĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018; ĂŞĚ&#x2021;D CJĚ?U UIĂ&#x2122;OH RVB WJĚ?D RVZIPËźDIMËźJLIVW̤DRVBOIDĂ&#x2C6;DUSËźNEĚĄOH LIĂ&#x2122;OH HJBO DĂ&#x2122;OH DĚ&#x2DC;OH LIĂ&#x2122;OH HJBO YBOI WĚ?B IĂ&#x2019;UIË?Ë&#x152;OH NËźJ WĂ&#x2039; EĚ&#x2018;DI WĚ&#x17E; 5SPOH DIĚ&#x20AC;O ĂŞPĂ&#x2C6;O UI̤D USËźOH EË?Ě&#x161;OH OIË? DĂ&#x2DC; NĚ&#x2DC;U ZĚ&#x2039;V

UĚ&#x201D; DIË?B ĂŞË?Ě?D DIĂ&#x17E; â ĂŞËżZ ĂŞĚ&#x; MĂ&#x2039; DPO LĂ?OI WĚ&#x2122;J OIJĚ&#x152;VUIĚ&#x2039;NËźOIDÇżOHOIË?LIĂ&#x2DC;LIÇ&#x160;ONĂ&#x2039;OĂ&#x2DC; HĂ&#x2030;ZSB1IË?Ë&#x152;OHUJĚ?OHJBPUIĂ&#x2122;OHDĂ&#x2122;OHDĚ&#x2DC;OHMĂ&#x2039; NĚ&#x2DC;UEĚ&#x2018;DIWĚ&#x17E;DĂ&#x2122;OH OĂ&#x2DC;QIË˝JHJĂ&#x17E;QDĂ&#x2C6;DCĚ&#x2DC;QIĚ&#x201A;O EĂ&#x2030;ODË?OHIĂ&#x2019;POIËžUEJDIVZĚ?OOIBOI WĂ&#x2013;WĚ&#x201A;Z #53QIË˝JOIĚ&#x192;NĂŞĚ&#x2039;OCĚ&#x2DC;QIĚ&#x201A;OEĂ&#x2030;ODË?EĚ&#x17D;UĚ&#x2013;O UIË?Ë&#x152;OHOIËžU ,IĂ&#x2122;OH IĚ&#x2026;O MĂ&#x2039; UIĂ&#x2039;OI QIĚ&#x201D; UĂ&#x2013;N OHVĚ&#x2022;O UĂ&#x2039;J USĚ? UĚĄUË?OIĂ&#x2030;ODIPE̤Ă&#x2C6;OOIË?OHWJĚ?DQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?O DË&#x152;TĚ&#x203A;IËźUËżOHOĂ&#x2039;ZTĚ&#x160;MĂ&#x2039;NDĂ&#x2C6;DOIĂ&#x2039;ĂŞËżVUË?UIËžZ OIJĚ&#x152;VUSJĚ?OWĚ&#x2019;OHĚ&#x203A;OIĚŁOHĂŞĚ&#x2018;BĂŞJĚ?NDĂ&#x2DC;DË&#x152;IĚ&#x2DC;J ĂŞËżV UË? CËžU ĂŞĚ&#x2DC;OH TË˝O #Ë˝O UIĂ&#x2030;O DPO LĂ?OI MĂ&#x2039; NĚ&#x2DC;UUSĚ&#x203A;OHËźJWĂ&#x2013;OIJĚ&#x152;VLIVW̤DDĂ&#x2DC;NĚ&#x201A;UĂŞĚ&#x2DC;EĂ&#x2030;O TĚ&#x201D;DBPMËźJDIĚ?DĂ&#x2DC;WĂ&#x2039;JDIJĚ&#x2039;DDËżVCĚ&#x192;DRVBLĂ?OI )JĚ?O OBZ TPOH TPOH WĚ&#x2122;J ĂŞË?Ě&#x161;OH #35 UIĂ&#x2039;OI QIĚ&#x201D;E̤USĂĄQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OEVMĚ&#x2018;DITĂ&#x2122;OHOË?Ě&#x2122;DUSĂ?O LĂ?OIOIË?WĚ&#x201A;ZDĂ&#x2C6;DDĂ&#x2122;OHUSĂ&#x2013;OIOIĂ&#x2039;Ě&#x203A;DĚ&#x2013;WĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;D LIP IĂ&#x2039;OH UĚĄ UIĚ&#x161;J UIVĚ&#x2DC;D ĂŞĚ&#x2018;B DĂ&#x2DC; UIĚ? TĚ&#x160; ĂŞË?Ě?D DIĚ?OIUSBOHWĂ&#x2039;ĂŞĚ&#x2013;JNĚ&#x2122;J

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


[Clément Musil] $ØCBêJ̍ND˿OMˍVâTBVLIJOHIFDÈDOIØN HJ̙JUIJ̏VL̋URV˽DÌOêPÈOUI̤DUS˼OH 5˾UD˽DÈDOIØNê̌VOÐV9B$˽OH.J̌O5ÉZ MËêJ̍NYV˾UQIÈUWËêJ̍Nê̋OD̟B#355ÎU SBIËOILIÈDIDØUI̍ê̋OU̡N̘UOˌJLIÈD êJ̌V RVBO US̒OH MË MËN TBP MÐO êˍ̝D #35 OIBOI OI˾U Eá IËOI LIÈDI ê̋O 9B D˽OH .J̌O5ÉZC̄OHQIˍˌOHUJ̏OHÖ åÞOHMË#35T̊UIVÏQLIÙOHHJBOEËOI DIPÙUÙWËYFNÈZ OIˍOHêÉZMËN̘URVZ̋U ê̑OINBOHUÓOIDIJ̋OMˍ̝D -̝JOIV̂OTBVLIJê˿VUˍLIÙOHEËOIDIP N̘UOIËê˿VUˍUˍOIÉONËUIËOIQI̔WË OHˍ̚JEÉOUIËOIQI̔QI˽JMËOHˍ̚JIˍ̛OH M̝J#˾Uê̘OHT˽O ê˾UêBJT̊UNJOHUIÐNHJÈ US̑ T̊DØOIJ̌VLIÙOHHJBOYBOIWËOIJ̌V LIÙOHHJBODÙOHD̘OHN̙J

Sơ đồ

#ÉZHJ̚DIÞOHUBIÍZDáOHTVZOHIǡW̌LIÓB D˼OIĻUIV̂UD̟Bêˍ̚OHYFCVâU5BT̊DIPYF CVâUDI˼Z̛W̑USÓOËP N̘UCÐOê˼JM̘ŴZUIÖ CÐODØOIËD̢BIBZCÐOLÐOIoIBZDIPDI˼Z ̛HJ̣Bê˼JM̘ Những lựa chọn về kỹ thuật [Fanny Quertamp] 5áZUIFPW̑USÓNËUÈDê̘OHD̟B#35T̊LIÈD OIBV,I˽ONJOHUJ̋QD̂OOIBOIDIØOHMËN̘U UJÐVDIÓD˿OMˍVâ7̌ṄUD˽OIRVBO LJOIŰ UIˍˌOHN˼J UBDØUI̍NPOHê̝JOỊOHL̋U RV˽ OËP å̔J W̙J OHˍ̚J NVB CÈO UVZ̋O YF CVâUT̊MËN̘UUIV̂OM̝JIBZN̘UUS̛OH˼J 5˾UD˽UáZUIV̘DWËPWJ̏Dê̑OIW̑UVZ̋Oêˍ̚OH WËDÈDUS˼NE̡OH

13 Chọn vị trí đường BRT…

Nguồn: Paddi.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


$Ă&#x2C6;DCËźOTĚ&#x160;MĂ&#x2039;NCĂ&#x2039;JUĚ&#x201A;QE̤BUSĂ?OCË˝OHOĂ&#x2039;Z DĂ&#x2DC; OIJĚ&#x152;VQIË?Ë&#x152;OHĂ&#x2C6;OWĂ&#x2039;NĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;UJĂ?VDIĂ&#x201C;DĂ&#x2C6;DCËźO DËżOQIĂ&#x2030;OUĂ&#x201C;DIWĂ&#x2039;CJĚ?ONJOI.Ě&#x17E;DUJĂ?VMĂ&#x2039;UIV IĂ&#x17E;UDĂ&#x2039;OHĂŞĂ&#x2122;OHIĂ&#x2039;OILIĂ&#x2C6;DIDĂ&#x2039;OHUĚ&#x201D;UDIP#35

Bảng

9

.VĚ&#x201D;O OIË? WĚ&#x201A;Z IĂ&#x2039;OI LIĂ&#x2C6;DI QIË˝J ĂŞĚ&#x2039;O ĂŞË?Ě?D USËźN NĚ&#x2DC;U DĂ&#x2C6;DI UIVĚ&#x201A;O UJĚ?O EĚ&#x17D; EĂ&#x2039;OH WĂ&#x2039; QIĂĄ IĚ?QWĚ&#x2122;JOIVDËżVDĚ&#x;BNĂ&#x2013;OI

â&#x20AC;Ś vĂ káşżt quả mong Ä&#x2018;ᝣi

CH N V  TRĂ? TUY N XE  BU T    TIĂ&#x160;U CHĂ? 

PHĂ?A KĂ&#x160;NH 

PHĂ?A CĂ&#x201D;NG TRĂ&#x152;NH  XĂ&#x201A;Y D NG 

HĂ&#x20AC;NH KHĂ CH D  TI P C N  HĂ&#x20AC;NH LANG VĂ&#x20AC; BRT  V N 

 GIAO THĂ&#x201D;NG 

TR  NG I K  THU T (thoĂĄt  n c/ i n), GIà  THĂ&#x20AC;NH 

TI M N NG CHUY N  I  ng  C A BRT (thĂ nh m t  tramway hay tĂ u  i n ng mâ&#x20AC;Ś).   TĂ C  NG  QUAN 

N C NH 

KH  N NG B  TRĂ? KHĂ&#x201D;NG  GIAN CĂ&#x201D;NG C NG VĂ&#x20AC;  KHĂ&#x201D;NG GIAN XANH  PHĂ T TRI N B T  VĂ&#x20AC; TH NG M I 

NG S N 

Nguáť&#x201C;n: Paddi.

Fanny Quertamp giải thĂ­ch cĂĄc tiĂŞu chĂ­ Ä&#x2018;ưᝣc giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u. Láť&#x203A;p chuyĂŞn Ä&#x2018;áť lĂ m viáť&#x2021;c theo nhĂłm vĂ  tháťąc hiáť&#x2021;n phân tĂ­ch Ä&#x2018;a tiĂŞu chĂ­ nháşąm dáťą Ä&#x2018;oĂĄn tĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cᝧa tuyáşżn BRT tĂšy theo váť&#x2039; trĂ­ cᝧa tuyáşżn xe buĂ˝t trĂŞn Ä&#x2018;ấi láť&#x2122; - thĂŞm ÂŤ +/-Âť Ä&#x2018;áť&#x192; xĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh Ć°u tiĂŞn váť&#x2039; trĂ­ nĂ o, cĂĄc nhĂłm Ä&#x2018;ưᝣc yĂŞu cầu váş˝ minh háť?a cho phĆ°ĆĄng ĂĄn mĂŹnh Ä&#x2018;ĂŁ cháť?n.

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

GI AÂ

I L  


Ngày làm việc thứ tư, thứ Bảy ngày 26

êÒOHJBPUIÙOH.̘UêJ̌VLJ̏ORVBOUS̒OHMË UJÐVDIV̀OYÉZE̤OHD˿VWÖD˿VQI˽JUÎUDBP ê̍LIÙOH˽OIIˍ̛OHê̋OWJ̏DUIÙOHUIVŽO

Trong phần đầu buổi sáng các nhóm trình bày lựa chọn của mình về vị trí tuyến đường.

[Fanny Quertamp] 5I̤D SB E̤ ÈO êBOH êˍ̝D UJ̋O IËOI WË QIˍˌOHÈOêÍêˍ̝DDIÓOIRVŽOUIËOIQI̔ ê̕OHâTBVLIJDØL̋URV˽DÈDOHIJÐOD̠VUJ̌O LI˽UIJWËLI˽UIJ5VZ̋Oêˍ̚OHT̊ŌN̛W̑USÓ USVOHUÉNê˼JM̘.̞DUJÐVD̟B#35MËUIVIÞU U̔JêBMˍ̝OHIËOILIÈDIE̒DUIFPD˽UVZ̋O YFCVâUWËU˼PêJ̌VLJ̏Oê̍IËOILIÈDI̛IBJ CÐOê˼JM̘E̎EËOHT̢E̞OHYFCVâU)J̏OOBZ OHˍ̚JEÉO2V̂OWË2V̂OT̢E̞OHÙUÙWË YFNÈZ LIÙOHE̎LIJ̋OI̒UIBZê̖JQIˍˌOH UJ̏OWËT̢E̞OHYFCVâUå̔JW̙JI̒ ê̇Uêˍ̚OH YF CVâU QIÓB LÐOI T̊ LIÙOH UIV̂O M̝J DIÞU OËP WË LIÙOH IZ W̒OH I̒ DȊV CNJOH RVB ê˼J M̘ ê̍ T̢ E̞OH YF CVâU $ÛO ê̔J W̙J EÉO DˍOHIÒPD̟BDÈDRV̂OQIÓB/BN 2V̂OWË ŐVê̇Uêˍ̚OHYFCVâUQIÓBCÐODÈDDÙOH USÖOIYÉZE̤OH I̒T̊QI˽JCNJOHRVBLÐOIS̕J CNJOHRVBê˼JM̘ 7̌ ṄU D˽OI RVBO IJ̏O OBZ DI̐ DØ WËJ DÉZ D˿VCNJOHRVBLÐOIWËEá#35ê̇ƯW̑USÓOËP DǿOHQI˽JYÉZE̤OHUIÐND˿VC̃DRVBLÐOI /̋V ê̇U êˍ̚OH YF CVâU QIÓB CÐO LÐOI D˿V T̊LIÙOHRVÈEËJWËUÈDê̘OHMÐOD˽OIRVBO T̊ÓUŐVê̇UQIÓBCÐODÙOHUSÖOIYÉZE̤OH D˿VT̊C̃DRVBê˼JM̘IṖDQI˽Jê̇UHJBPM̘DØ

7̌ HJBP UIÙOH WË U̔D ê̘ USÐO ê˼J M̘ êˍ̚OH #35T̊UIVÏQDIJ̌VS̘OHṄUêˍ̚OHEËOI DIPYFDÈOIÉOWËU̔Dê̘DÈDYFOËZT̊QI˽J HJ˽N êJ /̋V DI̐ UÓOI UJÐV DIÓ OËZ W̑ USÓ CÐO QIÓBLÐOIÓU˽OIIˍ̛OHê̋OHJBPUIÙOHIˌO /̋Vê̇Uêˍ̚OHCVâƯIBJW̑USÓLJB QI˽JIÖOI UIËOIOIJ̌VHJBPM̘WËê̇UêÒOHJBPUIÙOH 9ÏUW̌DIJQIÓEJE̚JDÈDN˼OHMˍ̙J ŐVê̇U QIÓBLÐOI QI˽JE̚JUPËOC̘N˼OHMˍ̙JêJ̏O ŐVê̇UQIÓBDÙOHUSÖOIYÉZE̤OH DIJQIÓRVZ IP˼DIT̊DBP9ÏUD˽CBQIˍˌOHÈO W̑USÓHJ̣B ê˼J M̘ ÓU U̔O LÏN OI˾U WÖ DI̐ QI˽J EJ E̚J E˽J QIÉODÈDIWËUIBZê̖JṄUêˍ̚OH $ÈDOIØNê̌VOÐVLI˽ONJOHT̊QIÈUUSJ̍OW̌ C˾Uê̘OHT˽O EVM̑DIWËLJOIŰOI˾UMËDÈD RV̂OQIÓB/BN 2V̂OWË ̛êØê̑BêJ̍N DÈD OIË NÈZ êBOH YV̔OH D˾Q DØ UI̍ QIÈU USJ̍OC˾Uê̘OHT˽OWËYÉZE̤OHLIÙOHHJBO YBOI˯DÈD2V̂OWËDØN̂Uê̘EÉOT̔DBP WËÓULIÙOHHJBOYBOIDǿOHDØLI˽ONJOHQIÈU USJ̍OêÙUȊ

Cuối buổi học, học viên xem một phim hoạt hình về phát triển giao thông công cộng ở Pháp, phim do mạng lưới các cơ quan quy hoạch vùng Lyon thực hiện. Sau khi xem phim, học viên được mời phát biểu ý kiến và cảm tưởng.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Xây dáťąng máť&#x2122;t dáťą ĂĄn giao thĂ´ng. HĂŹnh thĂ nh cĂĄc trấm dᝍng vĂ  tĂĄi phĂĄt triáť&#x192;n Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039;. [ClĂŠment Musil] #Ă&#x2030;Z HJĚ&#x161; DIĂ&#x17E;OH UB TĚ&#x160; MĂ&#x2039;N WJĚ?D Ě&#x203A; DËžQ ĂŞĚ&#x2DC; DĂ&#x2C6;D USËźNEĚĄOH

SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C; PH

14 Trấm dᝍng BRT vĂ tĂĄi phĂĄt triáť&#x192;n Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039;

NG TI N GIAO THĂ&#x201D;NG  CĂ&#x201D;NG C NG  NG BRT (tr ng h p TPHCM) 

KH�A C NH V N CHUY N 

Suy ngh  v  chia s  không gian  công c ng cho ng i  i b  và  xe có  ng c  (ô tô và xe måy) 

Trang trí hành lang (h  th ng  chi u sång công c ng và thi t b   ô th  hi n  i, l i dành cho  ng i  i b , v n hoa) 

Ch nh trang  ô th  (nâng c p  nh ng công trÏnh xu ng c p,  gom th a  ô th ) 

BRT  công c   m i   ch nh trang  không gian  ô th    n i nào có BRT  ch y ngang, thành  ph   p h n và  h i sinh  

C p  khu v c 

C pÂ

 thành ph  

KHĂ?A C NH QUY HO CH  Ă&#x201D; TH   VĂ&#x20AC; C NH QUAN 

Quy ho ch cĂĄc khu  v c chuy n  i  a  ph ng ti n (bu t,  metro, tramway, ô tĂ´,  xe mĂĄy, xe  pâ&#x20AC;Ś) 

Thi t k  tr m d ng (m i ki n  trúc s    x  l  hÏnh  nh tuy n  giao thông) 

Xây d ng nh ng khu trung tâm  m i (giao di n khu v c chuy n  i  a ph ng ti n và khu v c  t ng lai hay khu v c  c nâng  c p) ͞ s n xu t hay/và nâng c p  thi t b  công c ng và khu th ng  m i ͞ D  ån  ô th  (nhà  , v n  phòng, th ng m i) 

BRT ./'(01% 2345(5678'(949 không gian 9:;(56<=(>?'@

Nguáť&#x201C;n: tĂĄc giả.

7JĚ?DUI̤DIJĚ?OE̤Ă&#x2C6;OHĚ&#x2022;NIBJUIĂ&#x2039;OIUĚ&#x201D;UIĂ&#x2039;OI UĚ&#x201D;HJBPUIĂ&#x2122;OHWĂ&#x2039;UIĂ&#x2039;OIUĚ&#x201D;RVZIPËźDIĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; WĂ&#x2039;DË˝OIRVBO Ě&#x203A;DËžQĂŞĚ&#x2DC;IĂ&#x2039;OIMBOHYFCVâUWĂ&#x2039; USËźNEĚĄOH ËŻDËžQĂŞĚ&#x2DC;UIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D; T̤YVËžUIJĚ?O DĚ&#x;B#35oOĂ&#x2DC;JSĚ&#x2DC;OHIË&#x152;OMĂ&#x2039;DĚ&#x;BNĚ&#x2DC;UQIË?Ë&#x152;OH UJĚ?OHJBPUIĂ&#x2122;OHDĂ&#x2122;OHDĚ&#x2DC;OHNĚ&#x2021;UĂŞËžU USBNXBZ DÇżOHWĚ&#x201A;Z oDIPQIĂ?Q CĚ&#x201D;USĂ&#x201C;MËźJLIĂ&#x2122;OHHJBODĂ&#x2122;OHDĚ&#x2DC;OHEĂ&#x2039;OIDIP OHË?Ě&#x161;JĂŞJCĚ&#x2DC; Ă&#x2122;UĂ&#x2122; YFĂŞËźQWĂ&#x2039;YFNĂ&#x2C6;Z USBOHUSĂ&#x201C;IĂ&#x2039;OIMBOHHJBPUIĂ&#x2122;OHCĚ&#x201E;OHNĚ&#x2DC;UIĚ? UIĚ&#x201D;OHDIJĚ&#x2039;VTĂ&#x2C6;OHDĂ&#x2122;OHDĚ&#x2DC;OHWĂ&#x2039;UIJĚ&#x2039;UCĚ&#x2018;ĂŞĂ&#x2122;

UIĚ&#x2018;IJĚ?OĂŞËźJWĂ&#x2039;RVZIPËźDIĂŞË?Ě&#x161;OHEĂ&#x2039;OIDIP ngĆ°áť?i Ä&#x2018;i báť&#x2122;; MĂ&#x2039;NNĚ&#x2122;JWĂ&#x2039;DË˝JUIJĚ?ODIËžUMË?Ě?OHNËźOHMË?Ě&#x2122;J ĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; ĂĽĚ&#x201D;JWĚ&#x2122;JIĂ&#x2039;OIMBOHYFCVâUWĂ&#x2039;USËźNEĚĄOHDĂ&#x2DC; UIĚ?MĂ&#x2039;NOIJĚ&#x152;VWJĚ?D9Ă&#x2030;ZE̤OHDĂ&#x2C6;DUSËźNEĚĄOH WĂ&#x2039; ĂŞĚ&#x2021;D CJĚ?U MĂ&#x2039; DĂ&#x2C6;D USËźN USVOH DIVZĚ?O DĚ&#x;B OIJĚ&#x152;V QIË?Ë&#x152;OH UJĚ?O HJBP UIĂ&#x2122;OH TĚ&#x160; UËźP OĂ?O NĚ&#x2DC;U IĂ&#x2013;OI Ë˝OI NĚ&#x2122;J IJĚ?O ĂŞËźJ DIP UIĂ&#x2039;OI QIĚ&#x201D; 7JĚ?DUJĚ&#x2039;QDĚ&#x201A;O#35MĂ&#x2039;DË&#x152;IĚ&#x2DC;JĂŞĚ?UVOHSBOIJĚ&#x152;V E̤Ă&#x2C6;OĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;NĚ&#x2122;J OIĂ&#x2039;Ě&#x203A; DĂ&#x2122;OHUSĂ&#x2013;OIUIË?Ë&#x152;OH NËźJWĂ&#x2039;DĂ&#x2122;OHDĚ&#x2DC;OH 

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


Sơ đồ

15 Vai trò các trạm dừng trên hành lang BRT

2,34$%&'($ 5"0(

2,34 26!

789$:;<$=>?@$AB<$CDEF9$G9$HI$J$4K=$LMAB$ABN$OPQ (?<$=BQRC$ST9$AB<$:9UA$GV9$WBEXCD$=9UC

789$:;<$=>?@$AB<$CDEF9$G9$HI$J$4K=$LMAB$ABN$OPQ (?<$=BQRC$ST9$AB<$:9UA$GV9$WBEXCD$=9UC

Nguồn: Paddi.

åJ̌VRVBOUS̒OHMËN̘UIËOILIÈDIYV˾UQIÈU U̡N̘UêJ̍Nj"xDØUI̍êJê̋OUS˼NE̡OH #35 OIBOIDIØOHê̖JQIˍˌOHUJ̏O T̢E̞OH #35WËTBVêØM˼JUIBZê̖JQIˍˌOHUJ̏Oê̍ê̋O êJ̍Nj#xåÉZDIÓOIMËWJ̏DD̞UI̍IØBLIÈJ OJ̏N MJÐO QIˍˌOH UI̠D $ÈD US˼N E̡OH DØ WBJUSÛDIJ̋OMˍ̝DQI˽JDØUI̍êJC̘ê̋OUS˼N

Sơ đồ

E̡OHoLIP˽OHDÈDIU̡ê̋ONoIṖD C̄OH YF NÈZ o QI˽J E̤ USá CÍJ ê̂V YF H˿O US˼NE̡OH C̄OHUBYJ E̤USáOˌJUBYJE̡OH trong thời gian ngắn - nhưng hành khách các UVZ̋O CVâU LIÈD DǿOH QI˽J ê̋O êˍ̝D US˼N E̡OHN̘UDÈDIOIBOIDIØOH

16 Trạm BRT và tái phát triển đô thị

Nguồn: Paddi.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Ảnh

11 và 12 Trạm dừng và hành lang BRT. Trường hợp Quảng Châu

Nguồn ảnh: Paddi.

Ảnh

13 và 14 Trạm dừng và hành lang BRT. Buenos Aires (Achentina), đại lộ 9 tháng 7 trước và sau năm 2013.

Tr

c 2013  

Sau 2013  

Nguồn ảnh: Paddi.

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


.Ě&#x2014;JUSËźNEĚĄOHMĂ&#x2039;NĚ&#x2DC;UDË&#x152;IĚ&#x2DC;JĂŞĚ?UĂ&#x2C6;JQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?O LIĂ&#x2122;OHHJBORVBOIUSËźNEĚĄOHUIĂ&#x2122;OHRVBNĚ&#x2DC;U TĚ&#x201D;E̤Ă&#x2C6;OĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;WĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DQIË?Ë&#x152;OHUJĚ?OĂŞĚ?DIVZĚ?O UĚĄQIË?Ë&#x152;OHUIĚ DOĂ&#x2039;ZTBOHQIË?Ë&#x152;OHUIĚ DLIĂ&#x2C6;D .Ě&#x17E;DUJĂ?VDĚ&#x;BMJĂ?OQIË?Ë&#x152;OHUIĚ DMĂ&#x2039;HJĂ&#x17E;QOHË?Ě&#x161;J EĂ&#x2030;O UJĚ&#x2039;Q DĚ&#x201A;O QIË?Ë&#x152;OH UJĚ?O HJBP UIĂ&#x2122;OH DĂ&#x2122;OH DĚ&#x2DC;OH EĚ&#x17D; EĂ&#x2039;OH IË&#x152;O MĂ&#x2039; UËźP ĂŞJĚ&#x152;V LJĚ?O LĚ&#x2039;U OĚ&#x201D;J HJĚŁB DĂ&#x2C6;D QIË?Ë&#x152;OH UIĚ D DIVZĂ?O DIĚ&#x203A; WĂ&#x2039; OĂ&#x2030;OH DBP UĂ&#x201C;OI DËźOI USBOI DĚ&#x;B QIË?Ë&#x152;OH UJĚ?O HJBP UIĂ&#x2122;OHDĂ&#x2122;OHDĚ&#x2DC;OHTPWĚ&#x2122;JQIË?Ë&#x152;OHUJĚ?ODĂ&#x2C6;OIĂ&#x2030;O ËŻ 2VË˝OH $IĂ&#x2030;V 5SVOH 2VĚ&#x201D;D #35 ĂŞĚ&#x2021;U Ě&#x203A; WĚ&#x2018; USĂ&#x201C; USVOH UĂ&#x2030;N WĂ&#x2039; NĚ&#x2DC;U MPËźU DËżV EĂ&#x2039;OI DIP OHË?Ě&#x161;JĂŞJCĚ&#x2DC;ĂŞË?Ě?DYĂ&#x2030;ZE̤OHĂŞĚ?IĂ&#x2039;OILIĂ&#x2C6;DI ĂŞĚ&#x2039;OUSËźNEĚĄOH5ĚĄOÇ&#x160;N #VFOPT"JSFT "DIFOUJOB ĂŞĂ?YĂ&#x2030;ZE̤OHLNĂŞË?Ě&#x161;OH#35 DIPCBUSJĚ?VOHË?Ě&#x161;JEĂ&#x2030;O 4BVOÇ&#x160;N TĚ&#x201D;MĂ&#x2039;OYFEĂ&#x2039;OIDIPĂ&#x2122;UĂ&#x2122;HJË˝N UĚĄ MĂ&#x2039;O DĂ&#x203A;O MĂ&#x2039;O ĂĽPËźO OĂ&#x2039;Z EĂ&#x2039;J LIPË˝OH LNWĂ&#x2039;HĚ&#x2022;NUSËźNEĚĄOHoWĂ&#x2039;ĂŞË?Ě&#x161;OHEĂ&#x2039;OI DIPYFĂŞËźQĂŞË?Ě?DYĂ&#x2030;ZE̤OHIBJCĂ?OĂŞËźJMĚ&#x2DC;5IĚ&#x161;J HJBO EĚ&#x2018;DI DIVZĚ?O USVOH CĂ&#x2013;OI DĚ&#x;B NĚ&#x2DC;U IĂ&#x2039;OI LIĂ&#x2C6;DIHJË˝NUĚĄQIĂ&#x17E;UDĂ&#x203A;OQIĂ&#x17E;U

[ClĂŠment Musil] ĂĽĚ&#x201D;JWĚ&#x2122;JUĂ&#x2039;VĂŞJĚ?O LNĂŞĚ&#x201D;JWĚ&#x2122;J#35 UĚĄĂŞĚ&#x2039;O N Sarun Rithea ËŻ1IOPN1FOI ĂŞË?Ě&#x161;OHQIĚ&#x201D;IĚ&#x2C6;Q LĚ&#x2C6;UYFOIJĚ&#x152;V NĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;ĂŞËźJMĚ&#x2DC;DIĚ?DĂ&#x2DC;IBJMĂ&#x2039;OYFNĚ&#x2014;JCĂ?O7Ě&#x201A;ZDĂ&#x2DC; HJË˝JQIĂ&#x2C6;QOĂ&#x2039;P [ClĂŠment Musil] ĂĽËżV UJĂ?O DIĂ&#x201C;OI RVZĚ&#x152;O DËżO DĂ&#x2DC; RVZĚ&#x2039;U ĂŞĚ&#x2018;OI NËźOINĚ&#x160;OIË?DËžNLIĂ&#x2122;OHDIPĂ&#x2122;UĂ&#x2122;SJĂ?OHĂŞJMËźJ USĂ?OOIĚŁOHĂŞË?Ě&#x161;OHOIĚ&#x201C;ĂŞĚ?LĚ&#x2039;UIĚ?QMĂ&#x2039;OĂŞË?Ě&#x161;OH SJĂ?OHDĚ&#x;BYFCVâUWĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DMĂ&#x2039;OĂŞË?Ě&#x161;OHEĂ&#x2039;OIDIP YF HĚ&#x192;O NĂ&#x2C6;Z OIË?OH DËžN Ă&#x2122; UĂ&#x2122; LIĂ&#x2122;OH ĂŞË?Ě?D DIËźZ 5SĂ?ODĂ&#x2C6;DĂŞËźJMĚ&#x2DC; EĂ&#x2039;OIIBJMĂ&#x2039;OUSĂ?OCĚ&#x201D;O MĂ&#x2039;OĂŞË?Ě&#x161;OHDĂ&#x2DC;TĚ&#x2020;ODIPYFCVâUDIĚ&#x2026;OHIËźO #Ă&#x2030;ZHJĚ&#x161;UĂ&#x2122;JNVĚ&#x201D;ODĂ&#x2C6;DCËźODIPCJĚ&#x2039;UTĚ&#x160;ĂŞĚ&#x2021;UDĂ&#x2C6;D USËźNEĚĄOHDIĂ&#x201C;OIĚ&#x203A;ĂŞĂ&#x2030;V E̤BUSĂ?OOIĚŁOHHĂ&#x2013;NĂ&#x2039; CËźOĂŞĂ?CJĚ&#x2039;UWĚ&#x152;MĂ?OIUIĚ&#x2013;DĚ&#x;BUIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D;)Ě&#x2022;$IĂ&#x201C; .JOITBVLIJDIĚ&#x20AC;OĂŞPĂ&#x2C6;OUI̤DUSËźOHĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;WĂ&#x2039; MĂ?OIUIĚ&#x2013;DĚ&#x;BIĂ&#x2039;OIMBOH

LĂŞ ThĂ nh Nhân 9JODIPCJĚ&#x2039;ULIPË˝OHDĂ&#x2C6;DIHJĚŁBIBJUSËźNEĚĄOH MĂ&#x2039;CBPOIJĂ?V

Khung

6

Quy hoấch trấm dᝍng BRT tấi thĂ nh pháť&#x2018; Háť&#x201C; ChĂ­ Minh

LĂ m viáť&#x2021;c theo nhĂłm. Tᝍ dᝯ liáť&#x2021;u Ä&#x2018;ưᝣc cung cẼp (sĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C; mấng xe buĂ˝t hiáť&#x2021;n nay vĂ  káşż hoấch phĂĄt triáť&#x192;n cĆĄ sáť&#x; hấ tầng giao thĂ´ng cĂ´ng cáť&#x2122;ng cho Ä&#x2018;áşżn nÄ&#x192;m 2030): - xĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh cĂĄc trấm dᝍng ÂŤthen cháť&#x2018;tÂť trĂŞn hĂ nh lang BRT (giải thĂ­ch tấi sao); - Ä&#x2018;áť xuẼt cĂĄc quy hoấch cần thiáşżt Ä&#x2018;áť&#x192; bảo Ä&#x2018;ảm khĂ­a cấnh váş­n chuyáť&#x192;n hĂ nh khĂĄch vĂ  khĂ­a cấnh quy hoấch Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; vĂ  cảnh quan cᝧa dáťą ĂĄn áť&#x; cẼp Ä&#x2018;áť&#x2122; trấm dᝍng: chĂş Ă˝ tấo Ä&#x2018;iáť u kiáť&#x2021;n Ä&#x2018;áť&#x192; Ä&#x2018;Ć°áť?ng BRT vĂ  cĂĄc trấm dᝍng káşżt náť&#x2018;i váť&#x203A;i mấng lĆ°áť&#x203A;i xe buĂ˝t hiáť&#x2021;n hᝯu vĂ  váť&#x203A;i mấng lĆ°áť&#x203A;i giao thĂ´ng cĂ´ng cáť&#x2122;ng trong tĆ°ĆĄng lai; dáťą trĂš báť&#x2018; trĂ­ Ä&#x2018;áť&#x192; hĂ nh khĂĄch dáť&#x2026; dĂ ng tiáşżp cáş­n váť&#x203A;i trấm dᝍng; láş­p danh m᝼c thiáşżt báť&#x2039; vĂ  dáť&#x2039;ch v᝼ cần phĂĄt triáť&#x192;n quanh trấm dᝍng; nĂŞu khả nÄ&#x192;ng phĂĄt triáť&#x192;n Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; (hĂŹnh thĂĄi Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; vĂ  kiáşżn trĂşc, sáť­ d᝼ng Ä&#x2018;Ẽt).

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


Các nhóm làm việc trong 45 phút để đưa ra đề xuất, sau đó trình bày kết quả trước lớp.

Ngày làm việc thứ năm, Chủ nhật ngày 27 1.1.4. Dự án quy hoạch tổng thể vùng Đà lạt mở rộng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 Phân tích và định hướng [Christine Larousse] 5ÙJT̊HJ̙JUIJ̏VW̙JDÈDC˼OE̤ÈORVZIP˼DI U̖OHUI̍åË-˼UN̛S̘OHNËU̐OI-ÉNå̕OH đã giao cho công ty tư vấn về quy hoạch đô UȊWËD˽OIRVBO*OUFSTDÒOFDIÞOHUÙJDØUS̞ T̛ê̇UU˼J1BSJTUI̤DIJ̏OWËPONJN $IÞOHUÙJêÍMËNWJ̏DUSPOHUÈNUIÈOH$ÈDI êÉZN̘UONJN *OUFSTDÒOFêÍO̘QQIJÐOC˽O DV̔J DáOH D̟B RVZ IP˼DI U̖OH UI̍ WË RVZ IP˼DIêÍêˍ̝DDÈDDˌRVBOD̟B#̘9ÉZE̤OH 4*61 NËDIÞOHUÙJêÍD̘OHUÈDêJ̌VDI̐OI 2VZ IP˼DI U̖OH UI̍ êˍ̝D U̐OI -ÉN å̕OH WË5I̟ Uˍ̙OH UIÙOH RVB WËP UIÈOH å̍ UI̤D IJ̏O OHIJÐO D̠V OËZ OHPËJ5IJFSSZ )VBV (JÈNê̔D*OUFSTDÒOFWËUÙJ DÛODØIBJ DIVZÐO HJB D̟B WáOH ·MFEF'SBODF MË +FBO $MBVEF(BJMMPU MÞDêØMË(JÈNê̔DQI̞USÈDI RVZ IP˼DI WË HJBP UIÙOH D̟B WáOH ·MFEF 'SBODFWË%BOJFMMF1FUJU7V 1I̞USÈDII̝QUÈD RV̔DŰ 2VZIP˼DIU̖OHUI̍EP5I̟Uˍ̙OH7J̏U/BN ZÐV D˿V UI̤D IJ̏O RVZ IP˼DI OĨN ê̋O OIJ̌V N̞D UJÐV OIˍOH ˍV UJÐO DIP T̤ QIÈU USJ̍OČOẈOH

 åË -˼U T̊ US̛ UIËOI UIËOI QI̔ MP˼J LIJ EÉOT̔Đà Lạt mở rộngT̊OIÉOêÙJWËPONJN MÞDêØEÉOT̔MËOHˍ̚J oDÈD UIËOIQI̔MP˼JD̟B7J̏U/BNUS̤DUIV̘D DIÓOIRVŽOUSVOHˍˌOH êˍ̝DUËJUS̝WËDØ OỊOHDÙOHUSÖOIê̇DUIáå̍êØOOỊOH DˍEÉON̙JåË-˼UD˿ODØDÙOHUSÖOIWËDˌ T̛ I˼ U˿OH D˿O UIJ̋U DIP UIËOI QI̔ N̛ S̘OHWËQI˽Jê˼UN̠DQIÈUUSJ̍OLJOIŰDBP Iˍ̙OHˍVUJÐOW̌EVM̑DI ê̖JN̙J HJÈPE̞D WËUI̤DŴU åË -˼U MË N̘U UIËOI QI̔ OHI̐ Eˍ̜OH DØ LIÓ ÎV ê̘D OI˾U WÙ OȊ U˼J 7J̏U /BN WË ê̇UDIPNÖOIIBJN̞DUJÐVMËQIÈUUSJ̍OEV M̑DIê̍êØOUSJ̏VLIÈDIEVM̑DI ẸMJ̏V D̟B#̘ ê̕OHUI̚JẂOHÖOHJ̣êˍ̝DOỊOH ê̇DUSˍOHSJÐOHD̟BNÖOID˽OIê̈QW̙JS˾U OIJ̌V S̡OH I̕ EJ T˽O LJ̋O USÞD M̑DI T̢ WË OHËOIUS̕OHSBVWËIPB %J̏O UÓDI OHIJÐO D̠V êÍ êˍ̝D 1BTDBM #PVSEFBVY USÖOI CËZ USPOH QIJÐO UPËO UI̍ #˽Oê̕ /HIJÐOD̠VĐà Lạt mở rộng khiến UB YFN M˼J RVZ IP˼DI U̖OH UI̍ D̟B j5IËOI QI̔åË-˼UxIJ̏OIËOIWÖT̊DØEJ̏OUÓDIS̘OH H˾QUÈNM˿OIJ̏OOBZ LN tức khoảng EJ̏OUÓDIUPËOU̐OI-ÉNå̕OH 5Sˍ̙DI̋U YJOQIÏQêˍ̝DOĨDM˼JWËJOHVZÐO ŨDQIˍˌOHQIÈQMV̂OLIJYÉZE̤OHN̘URVZ IP˼DIU̖OHUI̍NËN̞DUJÐVMËDØU˿NOIÖO W̌T̤QIÈUUSJ̍OD̟BN̘UUIËOIQI̔USPOH IṖDONJNTBV.̘UL̋IP˼DIRVZIP˼DI DIPQIÏQê̑OIMˍ̝OHWËê̑OIIˍ̙OHT̤QIÈU USJ̍O D̟B êÙ UȊ Iˍ̙OH UB NV̔O U˼P SB DIP DÈDUIËOIU̔D̟BêÙUȊS̕JUI̍IJ̏OU˾UD˽DÈD êJ̌VOËZUSPOHLIÙOHHJBOLIJYÉZE̤OHDÈD LIVW̤DEÉODˍN̙J C̔USÓȆDIW̞êÙUȊy 5SPOHUSˍ̚OHI̝QåË-˼U DIÞOHUÙJêˍ̝DZÐV D˿V ê̌ YV˾U RVZ IP˼DI ê̋O ONJN  U˿N OIÖOê̋O

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Bản đồ 11 Diện tích nghiên cứu và địa hình Đà Lạt và vùng phụ cận

Ph n màu  xám : các khu  v c có cao    n 2 100 mét        

Lac Dankia 

Dalat Lac Ho Xuan HUong  Lac Prenn  Lac Tuyen Lam 

Lac DaNhim 

Lac Da Ron 

Lac Pro 

Lac Dai Ninh 

Nguồn và nguồn ảnh: INTERSCENE.

$ÙOHUÈDQIÉOUÓDIMÍOIUI̖QI˽JUJ̋OIËOI I̋U T̠D D̀O UÎO ,IÙOH UI̍ jD̃UEÈOx N̘U E̤ ÈO 9 IBZ: êÍ UJ̋O IËOI DIP N̘U UIËOI QI̔ LIÈD NË QI˽J UÖN DÈDI jOØJ DIVZ̏Ox W̙JMÍOIUI̖NÖOIOHIJÐOD̠Vê̍IJ̍VSÜWË ÕNC̃UU˾UD˽DÈDê̇DUIáD̟BMÍOIUI̖êØ /IˍŴZQI˽JêJUI̤Dê̑B QIÉOUÓDIC˽Oê̕ DI̞Q S˾U OIJ̌V ˽OI RVBO TÈU LIÙOH ˽OIy 1I˽JUÎUD̀OUÎOLIJY̢MâT̔MJ̏VWËUI̔OH LÐ OIˍ CJ̋O ê̖J EÉO T̔ WË ̛ åË -˼U MË T̔ Mˍ̝OHEVLIÈDI oE̤CÈPêˍ̝DDÈDLIVZOI Iˍ̙OHUSPOHUˍˌOHMBJT̊DIPQIÏQêØOê˿V WËUI̍IJ̏ODÈDDPOT̔OËZUIËOIOIVD˿VOIË ̛ UIJ̋UC̑ LI˽ONJOHDÈDDˌT̛êØOLIÈDIEV M̑DIy7ËDV̔JDáOH QI˽JEËOIUI̚JHJBOê̍ QI̓OHW˾OWËUSBPê̖JW̙JOỊOHDI̟UI̍IJ̏O EJ̏OUSÐOMÍOIUI̖ DÈDUI̍DI̋DÙOHIBZê˼J

EJ̏O DIP OHˍ̚J EÉO 5SPOH USˍ̚OH I̝Q åË -˼U DIÞOH UÙJ DI̐ ḢQ êˍ̝D DI̟ ê˿V Uˍ WË DI̟ê˿VUˍêˍ̝D̟ZRVŽO U̐OI-ÉNå̕OHWË DÈDDˌRVBOD̟B#̘9ÉZE̤OH7J̏U/BN 4*61 #ÖOIUIˍ̚OH D˿OIBJONJNê̍YÉZE̤OHRVZ IP˼DIU̖OHUI̍OIˍOHDIÞOHUÙJDI̐DØTÈV UIÈOHMËN̘UUI̚JHJBOS˾UOH̃Oê̍YÉZE̤OH RVZIP˼DIU̖OHUI̍DIPåË-˼U $IÞOH UÙJ êÍ OHIJÐO D̠V S˾U U̐ N̐ ê̇D CJ̏U DIÞUS̒OHê̋OW̉ê̈QD˽OIRVBO ê̇DUSˍOH W̌ê̑BIÖOIWËM̑DIT̢êÍIÖOIUIËOIOÐOVZ UÓOD̟Bê̑BEBOIOËZU̡IˌON̘UUI̋L̦RVB 5SPOHDÈDIUJ̋QD̂OD̟BDIÞOHUÙJ MÍOIUI̖ UÎUT̤MËN̘UDÙOHD̞D̟BE̤ÈO DIÓOIMÍOI UI̖CV̘DUBDI̒ODÈDê̑OIIˍ̙OHRVZIP˼DI

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


UIÓDII̝Qê̍HÖOHJ̣C˽OT̃DWËNÙJUSˍ̚OH $ØM̊IˌƠOˌJLIÈD ̛åË-˼URVZIP˼DIQI˽J IËJIÛBWËL̋U̞DM̑DIT̢N̘UDÈDIOI˾URVÈO QI˽JIÛBWËPUIJÐOOIJÐONËLIÙOHHÉZT̔D ê̍ UIËOI QI̔ ê̘D êÈP OËZ QIÈU USJ̍O N̘U DÈDIDÉOê̔J LIÙOH˽OIIˍ̛OHUJÐVD̤Dê̋O OỊOHHÖêˍ̝DIÖOIEVOHW̌åË-˼U LIÙOH MËN CJ̋O E˼OH LIVOH D˽OI T̔OH WË OHI̐ Eˍ̜OHUVZ̏UW̚Jê̍LI̅OHê̑OIIÖOI˽OIDBP D˾QD̟BåË-˼UUSPOHOˍ̙DWËUSÐORV̔DŰ Xác định các yếu tố bảo vệ, là điều kiện của sự phát triển đô thị (J̣OHVZÐOê̑BIÖOIC̄OHDÈDIQIÈUUSJ̍O êÙ UȊ USÐO WáOH CÖOI OHVZÐO WË DBP OHVZÐO US˽J EËJ U̡ WáOH ê˾U OÙOH OHIJ̏Q S̘OH M̙O QIÓB OBN ̛ ê̘ DBP U̡ ê̋O N WË ê̐OI -BOH #JBOH QIÓB C̃D DBP N$ÈDWáOHC̄OHQI̅OHOËZUIV̂O M̝JDIPWJ̏DN̛S̘OHêÙUȊIJ̏OOBZêBOH chịu nhiều áp lực cần phải định hướng lại UIBN LI˽P C˽O ê̕ 9ÈD ê̑OI WáOH CÖOI OHVZÐOWËDBPOHVZÐOMËWáOHêBOHDȊV OIJ̌VUIÈDIUI̠D  (J̣OHVZÐOU˿NOIÖOW̌N̒JIˍ̙OH OI˾U MËOIÖOW̌QIÓBOÞJS̡OHMËê̇DUIáD̟BåË -˼U IJ̏O OBZ WJ̏D N̛ S̘OH ê˾U DBOI UÈD UIFPDÈDUSJ̌OE̔DêBOHMËN̘UN̔JêFE̒B UÎUT̤

 /ÉOHDBPHJÈUS̑N˼OHMˍ̙JUI̟ZWNJOI̋UT̠D ê̇DCJ̏UD̟BåË-˼U4ÙOH I̕ UIÈDW̡BMË OHV̕OOˍ̙DW̡BMËQIˍˌOHUJ̏OQIÈUUSJ̍O EVM̑DIWËOÙOHOHIJ̏Q.˼OHMˍ̙JTÙOHI̕ MË Z̋V U̔ Dˌ C˽O ê̍ YÉZ E̤OH N̘U UIËOI QI̔Wˍ̚O OÐO QI˽J C˽P W̏ OHV̕O Oˍ̙D ê̕OHUI̚JC˽PW̏D˽OIRVBODIVOHRVBOI DÈD OHV̕O Oˍ̙D OËZ /HPËJ SB êØ DǿOH MËOˌJUṢOˍ̙DNˍBWËC˽PW̏UIËOIQI̔ LIÙOHC̑OĤQM̞U #˽P W̏ DÈD UIVOH MǿOH E̎ C̑ OĤQ M̞U MË nơi canh tác nông nghiệp ngay cả trong USVOH UÉN UIËOI QI̔ ê̕OH UI̚J LIVZ̋O LIÓDI OHˍ̚J OÙOH EÉO DIVZ̍O ê̖J U̡ DI̋ ê̘UIÉNDBOIIJ̏OOBZTBOHN̘UQIˍˌOH UI̠D DBOI UÈD T˼DI WË C˽P W̏ NÙJ USˍ̚OH U̔UIˌO /ÉOH DBP HJÈ US̑ EJ T˽O LJ̋O USÞD M̑DI T̢ ÛQ USVOH ̛ US̞D åÙOH5ÉZ E̒D UIFP C̚ )̕9VÉO)ˍˌOH H̕NDÈDCJ̏UUI̤EPDÈD LJ̋O USÞD Tˍ 1IÈQ UIJ̋U L̋ &SOFTU )ÏCSBSE USPOH OỊOH ONJN  -PVJT (FPSHFT 1JOFBVUSPOHOỊOHONJNWË+BDRVFT -BHJTRVFUUSPOHOỊOHONJN5̡UIÈD $BN -Z ê̋O %JOI MË OỊOH DÙOH USÖOI UIFP LJ̋O USÞD IJ̏O ê˼J IBZ LJ̋O USÞD ê̑B QIˍˌOHOËPMËLIÈDIT˼O C̋OYFMJÐOU̐OI USˍ̚OHI̒D DÙOHUSÖOIDÙOHD̘OH OIËUI̚ EJOIUI̤ OˌJOHI̐NÈUNáBIÒ DÈDCJ̏UUI̤ SJÐOHM̉IBZÛQI̝QUIËOILIVCJ̏UUI̤ TÉO HÙO I̕WËC̚I̕ Wˍ̚OIPBy

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Bản đồ 12 Xác định vùng bình nguyên và cao nguyên là vùng đang chịu nhiều thách thức

Các khu v c b ng ph ng d c t nh l 723 H

an Kia ÀL T

H Tuy n Lâm Làng cà phê Lâm Hà Thung l ng nông nghi p phía ông Bình nguyên nông nghi p phía tây Thung l ng Ka Do

Thung l ng sông

Dâng

Nguồn: INTERSCENE.

Định lượng sự phát triển đô thị 5̡ẸMJ̏Vêˍ̝DDVOHD˾Q DIÞOHUÙJêÍM̂Q C˽Oê̕QIÉOC̔EÉOT̔USÐOMÍOIUI̖%ÉOT̔ UIFPQIˍ̚OHU̡ê̋OOHˍ̚J N̂U ê̘DBPOI˾UŌN̛USVOHUÉNĐà Lạt mở rộng ê̇DCJ̏ƯLIVW̤DUSVOHUÉNUIËOIQI̔åË -˼U N̂Uê̛̘N̘UT̔LIVW̤DLIP˽OH OHˍ̚JLN WË̛-JÐO/HIǡB H˿OTÉOCBZ

/HPËJIBJLIVW̤DOËZ EÉODˍQIÉOC̔S˽JSÈD DÈDLIVEÉODˍUIˍBI̅OêJ OI˾UMËIBJCÐO êˍ̚OH OHVZÐOŨDQIÉOUÈOêÙUȊ 4̤QIÈU USJ̍OêÙUȊUVZ̋OUÓOIṲQIÈUOËZQI˽Jêˍ̝D LI̔OHDI̋USPOHRVZIP˼DIU̖OHUI̍ê̍ÛQ USVOH EÉO M˼J RVBOI DÈD UIËOI QI̔ WË MËOH IJ̏OỊV å̍ ê̑OI Mˍ̝OH OIV D˿V QIÈU USJ̍O DIÞOH UÙJE̤BUSÐODÈDT̔MJ̏VW̌CJ̋Oê̘OHEÉOT̔ USPOHNˍ̚JONJNRVBê̍E̤CÈPEÉOT̔WËP ONJNWËONJN

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C;

17 Diáť&#x2026;n dáť&#x2039;ch cĂĄc khuynh hĆ°áť&#x203A;ng: dân sáť&#x2018; sáş˝ tÄ&#x192;ng gẼp Ä&#x2018;Ă´i vĂ o nÄ&#x192;m 2050 (trong phấm vi nghiĂŞn cᝊu) N m 2050 

980 000 ng N m 2030   Hi n nay   (s  li u 2010)  525 000 ng

716 000 ng i  (trong  ó  à L t  290 000 ) 

+ 455 000 ng

+ 100 000 nhà   

i   

(trong   ó  à L t 210 000 )  + 191 000 ng

Nhu c u nhà   cao 

(trong ó  à L t 402 000 ) 

+ 42 000 nhà   

Â

2800 ha   ât  ô th  

Kho ng Kho ng  1200 ha 

t ô th   Chuy n  i thành   di n tích 

Nguáť&#x201C;n: chĂ­nh quyáť n táť&#x2030;nh; INTERSCENE.

$Ă&#x2C6;D E̤ CĂ&#x2C6;P WĚ&#x152; EĂ&#x2030;O TĚ&#x201D; DIP QIĂ?Q Ë?Ě&#x2122;D MË?Ě?OH OIVDËżVWĚ&#x152;OIĂ&#x2039;Ě&#x203A; UĂ&#x201C;OIUSVOHCĂ&#x2013;OINĚ&#x2DC;UIĚ&#x2DC;MĂ&#x2039; OHË?Ě&#x161;J 5ĚĄTĚ&#x201D;MË?Ě?OHOIĂ&#x2039;Ě&#x203A;TĚ&#x160;Ë?Ě&#x2122;DUĂ&#x201C;OIEJĚ?O

Khung

7

UĂ&#x201C;DIĂŞËžUTĚ&#x160;ĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;IĂ&#x2DC;B LĂ&#x2019;NUIFPMĂ&#x2039;DĂ&#x2122;OHUSĂ&#x2013;OI DĂ&#x2122;OHDĚ&#x2DC;OH IPËźUĂŞĚ&#x2DC;OH DË&#x152;TĚ&#x203A;IËźUËżOHoUSĂ?O OHVZĂ?OUĚ&#x192;DIĚ&#x2014;OIĚ?QĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;

NguyĂŞn tắc tiáť&#x2021;n lᝣi

Háť&#x2014;n hᝣp chᝊc nÄ&#x192;ng áť&#x; Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; lĂ Ä&#x2018;iáť u kiáť&#x2021;n Ä&#x2018;áť&#x192; nhĂ  áť&#x;, cĆĄ sáť&#x; lĆ°u trĂş, cĂ´ng trĂŹnh cĂ´ng cáť&#x2122;ng, thĆ°ĆĄng mấi, hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Ä&#x2018;áť&#x201C;ng cĆ°. Ä?ây lĂ  yáşżu táť&#x2018; tấo sáťą cân Ä&#x2018;áť&#x2018;i cần thiáşżt cho máť&#x2122;t thĂ nh pháť&#x2018; váş­n hĂ nh táť&#x2018;t â&#x20AC;&#x201C; thĂ nh pháť&#x2018; hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng vĂ o bẼt káťł giáť? nĂ o, cĂ´ng trĂŹnh vĂ  hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng diáť&#x2026;n ra gần nhĂ  áť&#x; nĂŞn hấn cháşż dáť&#x2039;ch chuyáť&#x192;n, v.v... TĂ­nh háť&#x2014;n hᝣp trong sáť­ d᝼ng cĹŠng giĂşp thĂ nh pháť&#x2018; thĂ­ch nghi táť&#x2018;t hĆĄn váť&#x203A;i biáşżn Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cᝧa tháť&#x2039; trĆ°áť?ng, váť&#x2018;n lĂ  Ä&#x2018;iáť u khĂł tiĂŞn Ä&#x2018;oĂĄn cho 20 hay 30 nÄ&#x192;m sau. KhĂĄi niáť&#x2021;m háť&#x2014;n hᝣp Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; cĹŠng bao gáť&#x201C;m tĂ­nh háť&#x2014;n hᝣp xĂŁ háť&#x2122;i vĂ  háť&#x2014;n hᝣp tháşż háť&#x2021;.

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


$IÞOHUÙJRVZ̋Uê̑OIê̍MÍOIUI̖QIÈUUSJ̍O DÉO ê̔J E̤B USÐO T̤ QIÈU USJ̍O N̙J D̟B DÈD WáOHêÙUȊIJ̏OỊVê̕OHUI̚JI˼ODI̋ÈQ M̤DM̙OW̌ê˾UêBJNËåË-˼UêBOHQI˽JDȊV o UIFP LIVZOI Iˍ̙OH IJ̏O OBZ WËP ONJN EÉOT̔åË-˼UT̊MËOHˍ̚Jå̍ USÈOIT̤N˾UDÉOê̔JD̟BĐà Lạt mở rộng và HÖOHJ̣DI˾UMˍ̝OHêÙUȊWËD˽OIRVBOD̟B åË-˼U RVZIP˼DIU̖OHUI̍˾Oê̑OIEÉOT̔T̊ MËOHˍ̚J U̠DMËUNJOHTPW̙JEJ̏O UÓDI IJ̏O OBZ /Iˍ ŴZ UIËOI QI̔ åË -˼U IÖOI˽OID̟BD˽WáOHT̊QIÈUUSJ̍ODØLJ̍N TPÈUIˌOWËT̊QIÈUUSJ̍OUSPOHQI˼NWJDBP OHVZÐO #á M˼J RVZ IP˼DI UIÙOH UI̍ E̤ USá QIÈUUSJ̍ON̘UUIËOIQI̔N̙JW̌QIÓBOBN RVBOI-JÐO/HIǡB H˿OTÉOCBZWËH˿Oêˍ̚OH DBPU̔DUˍˌOHMBJ5IËOIQI̔N̙JT̊MËOˌJÛQ

USVOHDÈDQIÉOLIVLJOIŰN̙JLIVW̤DȆDI W̞ WËIBZ DÙOH OHȈ DBP USVOH UÉN USJ̍O MÍN LIÈDIT˼O WáOHD˼OIUSBOIW̌IPBEJ̏O UÓDI IB H̃O MJ̌O W̙J WáOH CÖOI OHVZÐO OÙOHOHIJ̏Q 5̡UIËOIQI̔åË-˼Uê̋O-JÐO/HIǡBT̊MËN̘U êˍ̚OHWËOIêBJYBOID˾NYÉZE̤OHê̍OHNJO T̤ YV˾U IJ̏O D̟B N̘U UIËOI QI̔ LIÈD 2VZ IP˼DI U̖OH UI̍ DǿOH E̤ USá UIËOI M̂Q N̘U T̔WáOHQIÈUUSJ̍OUSVOHHJBOU̡DÈDUȊUS˾O IJ̏OỊVOIˍUȊUS˾O/BN#BODIVZÐOW̌DË QIÐ QIÓB UÉZ IBZ UȊ US˾O5I˼OI .̧ DIVZÐO US̕OHSBVNËVQIÓBêÙOH)BJUIËOIQI̔TJOI UIÈJOËZT̊QIÈUUSJ̍OUIFPIˍ̙OHUÙOUS̒OH nâng cao giá trị và quảng bá cho hoạt động OÙOHOHIJ̏Q

Bản đồ 13 Tầm nhìn và mục tiêu chiến lược

V

n t nhiên cb ov

an Kia àL t Nam Ban Th nh M /Qu ng L p Liên Ngh a và sân bay

Nguồn: INTERSCENE.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


LĆ°u Ă˝ tầm quan tráť?ng cᝧa cĂĄc mấng lĆ°áť&#x203A;i trong phĂĄt triáť&#x192;n Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039;: khả nÄ&#x192;ng hiáť&#x2021;n nay cᝧa cĂĄc mấng lĆ°áť&#x203A;i? CĂł tháť&#x192; phĂĄt triáť&#x192;n nhĆ° tháşż nĂ o?

Ảnh

15 vĂ 16 ThĂĄch thᝊc váť mĂ´i trĆ°áť?ng. Hấn cháşż sáťą phĂĄt triáť&#x192;n Ä&#x2018;ô tháť&#x2039; áť&#x; mᝊc Ä&#x2018;áť&#x2122; nĂ o? X  l  rĂĄc th i : n u s  d ng toĂ n b  h  th ng hi n nay:  ­ còn 30 % rĂĄc th i ch a thu gom và b  th i ra mĂ´i  tr ng ͞  ­  bĂŁi  rĂĄc hi n nay khĂ´ng phÚ h p, r t ô nhi m.  

X  l  n c th i : c n nâng c p nhi u kh  n ng c a  tr m :  ­ công  su t hi n nay ch  t ng  ng 7 % nhu c u dân  s   à L t.     

Ă&#x201D; nhi m nghiĂŞm tr ng   h  Than Th  

C p n c s ch   ­  b n  i m l y n c trên cåc h ,    i m nào ch t  l ng n c c ng có v n   

Còn cåc m ng l

Nhà  måy x  l  n

i khåc ? 

c th i  à L t  

Nguáť&#x201C;n ảnh: INTERSCENE.

$Ă&#x2C6;DNËźOHMË?Ě&#x2122;JĻUIVĚ&#x201A;UDĚ&#x;BUĚ?OI-Ă&#x2030;NĂĽĚ&#x2022;OH UIĚ&#x201A;U T̤ ZĚ&#x2039;V LĂ?N DËžQ OË?Ě&#x2122;D TËźDI Y̢ Mâ OË?Ě&#x2122;D thải vĂ rĂĄc thải, vĂ  hiáť&#x2021;n nay khĂ´ng Ä&#x2018;ĂĄp ᝊng ĂŞË?Ě?DOIVDËżVDĚ&#x;BOHË?Ě&#x161;JEĂ&#x2030;O 5SË?Ě&#x2122;DLIJOĂ&#x2DC;JĂŞĚ&#x2039;OQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?O RVZIPËźDIUĚ&#x2013;OH UIĚ?ĂŞĚ&#x2021;USBWËžOĂŞĚ&#x152;QIË˝JDĂ&#x2DC;NËźOHMË?Ě&#x2122;JDËžQOË?Ě&#x2122;D WĂ&#x2039;Y̢MâOË?Ě&#x2122;DQIĂĄIĚ?QWĚ&#x2122;JOIVDËżV UĚ&#x2013;DIĚ D Y̢MâSĂ&#x2C6;DUIË˝J IËźODIĚ&#x2039;IĂ&#x2DC;BDIËžUT̢EĚ&#x17E;OHUSPOH OĂ&#x2122;OHOHIJĚ?Q YJOĂŞË?Ě?DOIĚ&#x192;DMËźJ IJĚ?OOBZDĂ&#x2C6;D DIËžUOĂ&#x2039;ZĂŞFEĚ&#x2019;BUSËżNUSĚ&#x2019;OHMĂ?OIUIĚ&#x2013;WĂ&#x2039;LIË˝ OÇ&#x160;OHQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?ODĚ&#x;BMĂ?OIUIĚ&#x2013;oEPOË?Ě&#x2122;DTJOI IPËźU MËžZ UĚĄ IĚ&#x2022; OĂ?O DĂ&#x2039;OH QIË˝J HJĚŁ HĂ&#x2013;O DIËžU MË?Ě?OHOË?Ě&#x2122;D

LĆ°u Ă˝ Ä&#x2018;áşżn nguy cĆĄ (tᝍ táťą nhiĂŞn, cĂ´ng nghiáť&#x2021;p vĂ  cĂ´ng ngháť&#x2021;) ËŻĂĽĂ&#x2039;-ËźU OHVZDË&#x152;UĚ&#x201A;QUSVOHWĂ&#x2039;PDĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x201A;QHJĚŁ OË?Ě&#x2122;DRVBOIDĂ&#x2C6;DIĚ&#x2022;WĂ&#x2039;OHVZDË&#x152;OHĚ&#x201A;QMĚ&#x17E;ULIJ WĚ&#x153; ĂŞĚ&#x201A;Q 2VZ IPËźDI UĚ&#x2013;OH UIĚ? LIĂ&#x2122;OH E̤ USĂĄ QIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;Ě&#x203A;DĂ&#x2C6;DWĂĄOHDĂ&#x2DC;OIJĚ&#x152;VOHVZ DË&#x152;OĂ&#x2039;Z LĆ°u Ă˝ Ä&#x2018;áşżn hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng nĂ´ng nghiáť&#x2021;p vĂ  du láť&#x2039;ch, lĂ  hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng kinh táşż chᝧ cháť&#x2018;t Ä?Ă  Lất lĂ  vĂšng cấnh tranh nĂ´ng nghiáť&#x2021;p Hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng nĂ´ng nghiáť&#x2021;p phĂĄt triáť&#x192;n khĂ´ng ngᝍng vĂ  cấnh tranh váť&#x203A;i cĂĄc khu váťąc Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039;

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


WËEVM̑DIUSÐOCÖOIOHVZÐOWËDBPOHVZÐO   IB ê˾U DBOI UÈD N̙J OHBZ D˽USPOHUIËOIQI̔åË-˼U êˍ̝DHIJOÎOU̡ ê̋O 4˽O QÌN OÙOH OHIJ̏Q S˾U êBE˼OHCBOê˿VIJ̏OOBZêBOHDØLIVZOI Iˍ̙OHÛQUSVOHWËPSBVD̟WËDËQIÐ EJ̏OUÓDIDBOIUÈD WËOỊOHT˽OQÌNOËZ êˍ̝D YV˾U LÌV HJ˽N EJ̏O UÓDI US̕OH OHǿ D̔D MÞB USË WË DÉZ NJO RV˽ )P˼U ê̘OH LJOI Ű RVBO US̒OH OËZ êˍ̝D OÐV ĈU USPOH RVZ IP˼DIU̖OHUI̍ Tuy nhiên hoạt động nông nghiệp là nguyên OIÉOHÉZOÐOOIJ̌VYÈPUS̘ONÙJUSˍ̚OHQI˽J UÓOIê̋O/ÙOHOHIJ̏QOHËZDËOHM˾ODIJ̋N WáOH ê̕J HÉZ YØJ NÛO WË OĤQ M̞U /HËOI US̕OHIPBQIÈUUSJ̍ODI̟Z̋VUSPOHOIËLÓOI WÉZOJMÙOHMËN˽OIIˍ̛OHê̋OW̉ê̈QD˽OI RVBƠUSVOHUÉNåË-˼U ,IÉV Uˍ̙J ê˾U DBOI UÈD LIJ̋O OHV̕O Oˍ̙D C̑LIBJUIÈDRVÈN̠D HØQQI˿OMËND˼OUṢ Mˍ̝OHOˍ̙DWËMËNS̡OHC̑Z̋VêJ-ˍ̝OHê˼N WËUIV̔DUS̡TÉVT̢E̞OHUSPOHOÙOHOHIJ̏Q ̛ åË -˼U S˾U DBP WË LIÙOH êÞOH MJ̌V Mˍ̝OH OÐOê˾UWËOˍ̙DOH˿NC̑ÙOIJ̎NȮOH#BO êÐN DÈDOIËLÓOITÈOHêÒOê̍jÏQxDÉZSB IPBSBUSÈJUSÐOHJ̚DǿOHLIJ̋Oê˾UC̑ TVZLJ̏U

Khung

8

$IÞOHUBNPOHNV̔OUSPOHUˍˌOHMBJOHËOI OÙOHOHIJ̏QD̟BåË-˼UQIÈUUSJ̍OOIˍUI̋ OËP /̋V UJ̋Q U̞D UIÉN DBOI OHËOI OÙOH OHIJ̏QT̊YVOHê̘UW̙JQIÈUUSJ̍OêÙUȊWËD˽ QIÈUUSJ̍OEVM̑DI/ÙOHOHIJ̏QUÎUT̤MËN̘U N̔JêFE̒BDIPT̠DLI̓FD̘OHê̕OHWË˽OI Iˍ̛OHY˾Vê̋OIÖOI˽OIMÍOIUI̖/HPËJSB EPUJÐVDIV̀OOÎQLÌVSBVRV˽OHËZDËOH DİUDI̊ DØUI̍W̌MÉVEËJT˽OQÌNåËM˼UT̊ ḢQLIØLINJOLIJSBUȊUSˍ̚OHRV̔DŰ 7́OQI˽JMËNOÙOHOHIJ̏QOIˍOHQI˽JOÉOH DBP HJÈ US̑ T˽O QÌN WË Iˍ̙OH W̌ OỊOH ÛQ RVÈO OĨN ê̋O DI˾U Mˍ̝OH WË C˽P W̏ NÙJUSˍ̚OH5SPOHMǡOIW̤DOËZ OHËOIOÙOH OHIJ̏QT̊OÎOêˍ̝DT̤I̗US̝D̟BN̘UUSVOH UÉND˼OIUSBOIOÙOHOHIJ̏QT̊êˍ̝DUIËOI M̂Q OĪN L̋U I̝Q ê̖J N̙J WË UI̤D OHIJ̏N UJ̋OIËOIUSPOHDÈDUSVOHUÉNOHIJÐOD̠VWË DÈDUSˍ̚OHê˼JI̒D

Khẳng định tiếp tục phát triển nông nghiệp

Các vùng nông nghiệp lớn vẫn giữ đặc thù: - trong trung tâm thành phố, nông nghiệp phát triển theo dạng mới, giá trị cao hơn và thiên về cảnh quan hơn (không dùng nhà kính nữa) (nông nghiệp đô thị sạch hay hợp lý); - gìn giữ và nâng cao giá trị các loài hoa theo khu vực; - thành lập hai bảo tàng sinh thái ở hai khu vực sản xuất trà và cà phê để nâng cao giá trị của hai sản phẩm này; - xây dựng một trung tâm cạnh tranh nông nghiệp cấp quốc gia.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Đà Lạt, một vùng cạnh tranh và phát triển du lịch åË-˼UMËN̘Uê̑BêJ̍NOHI̐Eˍ̜OHUSÐODBP DǿOHMËN̘Uê̑BêJ̍NEVM̑DIO̖JUJ̋OH̛7J̏U /BN/HËZOBZ T̠DI˾QÉOD̟BåË-˼UẂOMË OỊOHZ̋VU̔ÉOê̋OWJ̏DUIËOIM̂QåË-˼U WËPUI̋L̦LIÓÎVNÈUN̉WËLIVOHD˽OI UIJÐO OIJÐO E̎ DȊV S˾U UIV̂O M̝J DIP OHI̐ Eˍ̜OHWËHJ˽JUSÓ#˽PW̏D˽OIRVBOEPêØMË N̘UDÙOHWJ̏DI̋UT̠DRVBOUS̒OH D˿OC˽P vệ và tôn giá trị các không gian thiên nhiên ê̐OI-BOH#JBOH Wˍ̚ORV̔DHJB#JåÞQ/ÞJ #Ë UIÈD$BN-Z I̕5VŽO-ÉN I̕åBO,JBy C˽PW̏ê˾UDBOIUÈDWËEJT˽OWNJOIØB LJ̋O USÞDWËêÙUȊ 4̔MJ̏VUI̔OHLÐEPU̐OIDVOHD˾QDIPUI˾Z Mˍ̝OH EV LIÈDI UNJOH ê̌V UNJOH H˾Q M˿O USPOHWÛOHNˍ̚JONJNRVB USJ̏VEVLIÈDI WËP ONJN  UVZ OIJÐO DI̟ Z̋V êØ MË EV LIÈDIO̘Jê̑B UÎNDIÓMËEVLIÈDIU̡ WáOHQIÓBOBN MËEVLIÈDIê̋OU̡DÈD U̐OIQIÓBOBN %VLIÈDIRV̔DŰDIJ̋NUIJ̍V T̔DØM̊EPåË-˼ƯW̑USÓUˍˌOHê̔JC̑DÙM̂Q N̘UC̘QÎODˌT̛I˼U˿OHM˼JLIÙOHUIÓDI I̝Q N̘UT̔T˽OQÌNWËȆDIW̞DÛOZ̋V 2VB RVZ IP˼DI U̖OH UI̍ U̐OI -ÉN å̕OH NPOHNV̔OWáOHĐà Lạt mở rộngT̊DØLI˽ ONJOH êØO U̡ ONJN TÈV USJ̏V Mˍ̝U LIÈDI WËP ONJNWËH˿ONˍ̚JUSJ̏VMˍ̝ULIÈDIWËP ONJN  N̘U DPO T̔ UIFP DIÞOH UÙJ MË RVÈDBP ,IÈD W̙J RVZ IP˼DI U̖OH UI̍ IJ̏O OBZ DIP QIÏQ YÉZ E̤OH S˽J SÈD USÐO MÍOI UI̖ OIJ̌V LIV SFTPSU WË DÙOH WJÐO HJ˽J USÓ RVBOI DÈD I̕ DÈDê̑OIIˍ̙OHN̙JMËÛQUSVOHDÈDDˌ

T̛EVM̑DIU˼JCBê̑BêJ̍NDIÓOIMËI̕åBO,JB WËI̕5VŽO-ÉNH˿OåË-˼UWËI̕å˼J/JOI QIÓBOBN7J̏DQIÉOLIVOĪNC˽PW̏C̚I̕ Ṳ OIJÐO D̟B N̗J I̕ UáZ UIV̘D WËP Iˍ̙OH ÕOH ê̑BIÖOI DÈDMPËJUI̤DŴUWËLI˽ONJOH DÈDDÙOHUSÖOIYÉZE̤OHUˍˌOHMBJDØUI̍US̤D EJ̏OOIÖOUI˾ZOIBV2VZIP˼DIU̖OHUI̍N̙J LIVZ̋OOHȊLIÙOHCJ̋OC̚I̕UIËOIUËJT˽O SJÐOHOHBZD˽ê̍QI̞DW̞EVM̑DIU˾UD˽OHˍ̚J EÉO WË EV LIÈDI Eá ̛ ê̑B êJ̍N OËP DǿOH QI˽Jêˍ̝DSBI̕N̘UDÈDIE̎EËOH ,̋IP˼DIQIÈUUSJ̍OEVM̑DIQI˽Jêˍ̝DM̂Q̛ RVZNÙĐà Lạt mở rộng, những khu vực khác OIBVDØUI̍DVOHD˾QT˽OQÌNêBE˼OHDIP LIÈDI IËOH êB E˼OH 5IËOI QI̔ åË -˼U MË UI̟QI̟WáOHDBPM̑DIT̢ẂOT̊MËêJ̍Nê̋O O̖JUJ̋OHUI̋N˼OID̟BåË-˼UMËD˽OIRVBO OÙOHOHIJ̏QWËṲOIJÐO WËT̤DIVZ̍Oê̖J EJT˽OYÉZE̤OHM̑DIT̢UIËOILIÈDIT˼OWËDˌ T̛I˼U˿OHDBPD˾Q)̕åBO,JBWËI̕5VŽO -ÉNMËIBJUĨOHD˽OIUVZ̏UW̚J ̛êØDØUI̍ U̖DI̠DOỊOHjLȅOHI̐H˿OUIJÐOOIJÐOxN̛ SBNÙJUSˍ̚OHIṖDU̖DI̠DOỊOHLIVW̤D HJ̣BI̕WËS̡OHṲBMˍOHWËPOỊOHLIÙOH HJBOUIJÐOOIJÐOêˍ̝DC˽PW̏UIËOIOỊOH LIV DØ IP˼U ê̘OH OIˍ ̛ CÍJ CJ̍O %V M̑DI .*$& UIÖ OÐO U̖ DI̠D H˿O TÉO CBZ WË USVOH UÉND˼OIUSBOIOÙOHOHIJ̏QIˌO H˿OWáOH CÖOIOHVZÐOUSVOHUÉNWË̛åË-˼U)BJUIËOI QI̔TJOIUIÈJUIÖIˍ̙OHW̌EVM̑DITJOIUIÈJ H̃OW̙JNÙJUSˍ̚OHOÙOHOHIJ̏Q DˌT̛MˍV USÞOHBZU˼JUSBOHUS˼J C˽PUËOHTJOIUIÈJy 7̌ QIÓB OBN H˿O I̕ å˼J /JOI DØ UI̍ YÉZ E̤OHN̘ULIVWVJDIˌJUI̍UIBPEˍ̙JOˍ̙DWË UIVŽOCV̕Nê̍QIÈUUSJ̍OEVM̑DIHJBêÖOI WËUI̍UIBPy

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Khung

9

PhĂĄt triáť&#x192;n du láť&#x2039;ch theo chᝧ Ä&#x2018;áť

- NhẼn mấnh chᝧ Ä&#x2018;áť ÂŤÄ&#x2018;iáť&#x192;m Ä&#x2018;áşżn thiĂŞn nhiĂŞnÂť: bảo váť&#x2021; vĂ nâng cao giĂĄ tráť&#x2039; rᝍng (Ä&#x2018;i dĂŁ ngoấi trong rᝍng, treckking, cắm trấi qua Ä&#x2018;ĂŞm trong rᝍng, Ä&#x2018;áť&#x2030;nh Lang Biang, vĆ°áť?n quáť&#x2018;c gia Bi Ä?Ăşp, Ä&#x2018;Ć°áť?ng Ä&#x2018;i dấo quanh háť&#x201C;); - Du láť&#x2039;ch giải trĂ­ váť&#x203A;i nhᝯng hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng gần váť&#x203A;i thiĂŞn nhiĂŞn: gĂ´n, hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng tháť&#x192; thao dĆ°áť&#x203A;i nĆ°áť&#x203A;c áť&#x; háť&#x201C; Ä?ấi Ninhâ&#x20AC;Ś; - Du láť&#x2039;ch nĂ´ng nghiáť&#x2021;p: trang trấi mang tĂ­nh sĆ° phấm, bảo tĂ ng sinh thĂĄi váť trĂ  vĂ  cĂ  phĂŞ, thÄ&#x192;m quan trang trấi, Ä&#x2018;iáť&#x192;m thĆ°áť&#x;ng thᝊc sản phẊm, giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u vĂ  bĂĄn sản phẊm; - Du láť&#x2039;ch MICE: táť&#x2022; chᝊc triáť&#x192;n lĂŁm, sáťą kiáť&#x2021;n quáť&#x2018;c gia vĂ  quáť&#x2018;c táşż, háť&#x2122;i thảo, vĆ°áť?n hoa Ä?Ă  Lất, hai trung tâm háť&#x2122;i ngháť&#x2039; (Ä?Ă  Lất vĂ  LiĂŞn NghÄŠa); - Du láť&#x2039;ch di sản vĂ  vÄ&#x192;n hĂła.

StĂŠphane LagrĂŠe

[Emmanuel Cerise]

5Ă&#x2122;JOIĚ&#x2122;USPOHNĚ&#x2DC;UMËżOOĂ&#x2DC;JDIVZĚ?O OIĂ&#x2039;OIĂ&#x2030;O IĚ&#x2019;DWĂ&#x2039;EĂ&#x2030;OUĚ&#x2DC;DIĚ&#x2019;D$MBVEF-Ă?WJ4USBVTTUĂ&#x2030;N T̤SĚ&#x201E;OHUIĚ&#x2039;HJĚ&#x2122;JOHĂ&#x2039;ZOBZLIĂ&#x2122;OHDĂ&#x203A;OMĂ&#x2039;UIĚ&#x2039; HJĚ&#x2122;JDĚ&#x;BĂ&#x2122;OHOĚŁB5IFPDĂ&#x2C6;DCËźO OĚ&#x2039;VYVËžUQIĂ&#x2C6;U UĚĄRVZĚ&#x2039;UUĂ&#x2030;NDIĂ&#x201C;OIUSĚ&#x2018;RVZIPËźDIWĂĄOHÄ?Ă Lất máť&#x; ráť&#x2122;ng jUIĚ&#x2039;HJĚ&#x2122;JxOĂ&#x2039;ZDĂ&#x2DC;DĂ&#x203A;OHJĚ&#x201D;OHUIĚ&#x2039;HJĚ&#x2122;J DĚ&#x;BDĂ&#x2C6;DCËźOLIĂ&#x2122;OH

1IĂ&#x2C6;QDĚ&#x201D;HĚ&#x192;OHLIVZĚ&#x2039;OLIĂ&#x201C;DIOĂ?OĂŞËżVUË?OIJĚ&#x152;V UIĚ&#x161;J HJBO IË&#x152;O DIP WJĚ?D OHIJĂ?O DĚ V TĚ&#x201D; MJĚ?V UIĚ&#x201D;OH LĂ? OHIJĂ?O DĚ V MĂ?OI UIĚ&#x2013;y WĂ&#x2013; ĂŞĂ&#x2030;Z MĂ&#x2039; ĂŞJĚ&#x152;VDËżOMĂ&#x2039;N-Ă&#x2039;NOIË?WĚ&#x201A;ZTĚ&#x160;UĚ&#x201D;OLĂ?NOIJĚ&#x152;V DIPOHIJĂ?ODĚ V UIJĚ&#x2039;ULĚ&#x2039; OIË?OHWĚ&#x152;MĂ&#x2030;VEĂ&#x2039;JTĚ&#x160; DĂ&#x2DC;MĚ?JWĂ&#x2013;DIĂ&#x17E;OHUBTĚ&#x160;USĂ&#x2C6;OIĂŞËżVUË?LIĂ&#x2122;OHQIĂĄ IĚ?QIPĚ&#x2021;DQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OMPËźJIĂ&#x2013;OIEVMĚ&#x2018;DIDIPUËžU DË˝NĚ&#x2019;JOHË?Ě&#x161;J

LĂŞ ThĂ nh Nhân 5Ă&#x2122;JUIË?Ě&#x161;OHMË?Ě&#x2122;UXFCWĂ&#x2039;ĂŞĚ&#x2019;DOIJĚ&#x152;VUSBOHCMPH DĆ°áť?ng nhĆ° cĂł xung Ä&#x2018;áť&#x2122;t giᝯa nhᝯng ngĆ°áť?i LIĂ&#x2122;OH NVĚ&#x201D;O ĂĽĂ&#x2039; -ËźU jUIBZ ĂŞĚ&#x2013;Jx WĂ&#x2039; OIĚŁOH OHË?Ě&#x161;JNPOHĂĽĂ&#x2039;-ËźUĂŞË?Ě?DQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OLJOIUĚ&#x2039;WĂ&#x2013; TĚ&#x160;DĂ&#x2DC;MĚ?JDIPIPËźUĂŞĚ&#x2DC;OHDĚ&#x;BIĚ&#x2019; [Christine Larousse] ĂĽĂ&#x17E;OHMĂ&#x2039;DĂ&#x2DC;YVOHĂŞĚ&#x2DC;UHJĚŁBWJĚ?DĂŞĂ&#x2C6;QĚ OHZĂ?V DËżVDIĂ&#x201C;OIĂŞĂ&#x2C6;OHDĚ&#x;BNĚ&#x2DC;UĂŞËžUOË?Ě&#x2122;DUSJĚ?V EĂ&#x2030;OQIĂ&#x2C6;UIJĚ?OSBYĂ?IĚ&#x2DC;JHJË˝JUSĂ&#x201C;MĂ&#x2039;HĂ&#x2013;WĂ&#x2039;ĂŞĚ&#x2022;OH UIĚ&#x161;J QIË˝J HJĚŁ HĂ&#x2013;O OIĚŁOH HĂ&#x2013; MĂ&#x2039;N OĂ?O ĂŞJĚ?N ZĚ&#x2039;V IBZ ĂŞJĚ?N NËźOI DĚ&#x;B NĚ&#x2DC;U OË&#x152;J DIĚ&#x201D;O WĂ&#x2039; NĚ&#x2DC;UĂŞJĚ?NĂŞĚ&#x2039;O

[Christine Larousse] %Ë?Ě&#x161;OHOIË?DĂ&#x2DC;DIĂ?OIMĚ?DIHJĚŁBOIĚŁOHHĂ&#x2013;UĚ?OI NPOHDIĚ&#x161;ĂĽĂ&#x2039;-ËźUQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OWĂ&#x2039;IJĚ?OUI̤DLJOI UĚ&#x2039;OIĂ&#x2013;OUIËžZĂŞË?Ě?DUSPOHRVZIPËźDIUĚ&#x2013;OHUIĚ? ĂŞĚ&#x2039;O OÇ&#x160;N IJĚ?O IĂ&#x2039;OI $Ă&#x2C6;D OIĂ&#x2039; ĂŞËżV UË? LIĂ&#x2122;OHĂŞĚ&#x2039;OOIJĚ&#x152;VOIË?NPOHDIĚ&#x161;7Ă&#x2013;WĚ&#x201A;Z DËżO táş­p trung nâng giĂĄ tráť&#x2039; cĂĄc khu váťąc Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; hiáť&#x2021;n hᝯu vĂ khĂ´ng váť&#x2122;i khai phĂĄ khĂ´ng gian thiĂŞn OIJĂ?ONĚ&#x2122;J,IĂ&#x2C6;JOJĚ?NQIĂ&#x2030;OLČ&#x2026;SËžURVBOUSĚ&#x2019;OH LIJYĂ&#x2030;ZE̤OHRVZIPËźDIUĚ&#x2013;OHUIĚ?QIĂ&#x2030;OLČ&#x2026; RVĂ&#x2C6;USĂ&#x2013;OIĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;IĂ&#x2DC;BOĂ?VQIĂ&#x2030;OLČ&#x2026; UJĚ&#x2039;OĂŞĚ&#x2DC;UIĚ&#x161;J HJBO LIJOĂ&#x2039;PUIĂ&#x2013;NĚ&#x203A;ĂŞËžUĂŞĚ?QIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


Quy hoạch tổng thể dự trù gì cho Đà Lạt? Christine Larousse đề nghị nhắc lại chủ đề «Đà Lạt, thành phố nghỉ dưỡng lịch sử» - mời độc giả xem lại phần trình bày ở phiên toàn thể của Pascal Bourdeaux. Pascal Bourdeaux nhấn mạnh khả năng tự chuyển đổi của thành phố bằng cách cải thiện phần cung của mình từ quy hoạch đô thị mang tính lịch sử và từ di sản cảnh quan.

Ảnh 17, 18, 19 và 20 Di sản cần giới thiệu Ana Mandara Resort 

Khu v c hành chính g n  Hu nh Thúc Kháng  

ng

Nguồn ảnh: INTERSCENE.

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


RVBOIOIÖOIˍ̙OHW̌ê̐OI-BOH#JBOH D˿O C˽PW̏U˿NOIÖOM̑DIT̢W̌Iˍ̙OHOËZ 

Đà Lạt, một thành phố trong vườn )ÖOI˽OIåË-˼UH̝JOI̙Lâ̠DW̌N̘UUIËOI QI̔Wˍ̚OUSPOHM̑DIT̢W̙JI̕WËS̡OHOÞJCBP

Sơ đồ

18 Tầm nhìn lịch sử (1)

(2)

(3)

(4)

(1) R ng bao quanh cao nguyên 

(3) Tr c dòng ch y 

(2) Các thung l ng d  b  ng p l t 

( 4) Tr c di s n 

Nguồn: INTERSCENE.

4ˌê̕OËZUI̍IJ̏OOỊOHUI̋N˼OIW̌UĨOH D˽OI D̟B åË -˼U êÍ MËN Dˌ T̛ êØ DIP RVZ IP˼DI U̖OH UI̍ S̡OH N̒D CBP RVBOI DBP OHVZÐOMËNO̖JĈUêˍ̚OHê̐OIOÞJ D˿OC˽P W̏NËVYBOIOËZ DÈDUIVOHMǿOHE̎C̑OĤQ MËOˌJDBOIUÈDIJ̏OEJ̏OOHBZU˼JUSVOHUÉN UIËOI QI̔ YÈD ê̑OI DÈD LIV W̤D DBOI UÈD

D˿OOÉOHDBPDI˾UMˍ̝OH US̞DOˍ̙DO̔JDÈD I̕W̙JUIÈD$BN-Z T̝JDI̐Oˍ̙DYVZÐOTV̔U DØUI̍êˍˌDOÉOHDBPHJÈUS̑ U˿NOIÖOUPËO D˽OIIˍ̙OHW̌ê̐OI-BOH#JBOH US̞DEJT˽O OˌJÛQUSVOHDI̟Z̋VDÈDDÙOHUSÖOILJ̋OUSÞD M̑DIT̢D̟BåË-˼U

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Ảnh

21 và 22 Giữ gìn tầm nhìn toàn cảnh

Nhìn t   ng vi n  i  (Ranh gi i phía nam c a cao nguyên) 

Nguồn ảnh: INTERSCENE.

2VZ IP˼DI U̖OH UI̍ LIVZ̋O OHȊ HJ̣ U˿N OIÖOUPËOD˽OIU̡DÈDUS̞DHJBPUIÙOHDIÓOI W̌Iˍ̙OHOÞJLIÙOHC̑DĨO ˑOI OËZ DI̞Q U̡ US̞D EJ T˽O U̡ N̘U W̑ USÓ DBPCÐOUSÐOI̕1I˽JMËNTBPHJ̣êˍ̝DU˿N OIÖOOËZC̄OHDÈDIOHNJOLIÙOHDIPêÙUȊ IØBU˼JOỊOHêJ̍NOI˾Uê̑OIE̒DUIFPDÈD UVZ̋Oêˍ̚OH /IˍŴZ åË-˼UT̊QIÈUUSJ̍ORVBOIN̘UE˽J YBOIU˼POÐOD˾VUSÞDDIÓOID̟BUIËOIQI̔WË êˍ̝DC˽PW̏WËDÈDLIVW̤DT̊IÖOIUIËOIE̤B USÐON˽OHYBOIOËZ%˽JYBOID˽OIRVBOMËT̤ UÈJUI̍IJ̏OD̟BN̘UUIËOIQI̔USPOHWˍ̚O OIˍOH̛RVZNÙEÉO E˽JYBOIT̊L̋U O̔JDÈDWˍ̚OIPBêÙUȊUSPOHLIVUSVOHUÉN với các thung lũng nông nghiệp phía bắc và W̙JC˼UOHËOS̡OHCBPRVBOIUIËOIQI̔å˾U OÙOHOHIJ̏QêÙUȊUSPOHMÛOHUIËOIQI̔UÎU T̤MËṄUUJ̌OD̟BD˽OHËOIUS̕OHIPB-ÉN

å̕OHT̊UIBNHJBU˼PUIËOIE˽JMˍ̙JYBOIN̛ SBIˍ̙OHUIËOIQI̔ êØT̊MËN̘ULIÙOHHJBO YBOIUIˍ̚OHUS̤D OˌJHJ̙JUIJ̏VW̙JEVLIÈDI N̘UUĨOHD˽OIê̈QUIBZê̖JUIFPNáB/Iˍ ŴZDØOHIǡBMËDÈDUIØJRVFOUIÉNDBOIIJ̏O OBZT̊QI˽JOIˍ̚OHCˍ̙DDIPN̘UǑOOÙOH OHIJ̏QêÙUȊDI˾UMˍ̝OHIˌO %˽JMˍ̙JYBOIT̊L̋UO̔JU˾UD˽DÈDDÙOHUSÖOI WË DÈD LIV QI̔ U˼P êJ̌V LJ̏O QIÈU USJ̍O OỊOH QIˍˌOH UI̠D EJ DIVZ̍O OÏ OIËOH IÖOI UIËOI OỊOH I̕ UṢ Oˍ̙D NˍB WË U˼P êJ̌VLJ̏ODIPDÈDMPËJEJDIVZ̍OṲEP IËOI MBOHêBE˼OHTJOIUIÈJ $ÈDCJ̏UUI̤USÐOUS̞DEJT˽OT̊êˍ̝DDIVZ̍O ê̖JUIËOIOỊOHDˌT̛EVM̑DIN̙JDÛOLIV USVOHUÉNUIËOIQI̔T̊US̛UIËOIN̘UUSVOH UÉNUIˍˌOHN˼JI˾QÉOU̖DI̠DM˼JRVBOI DI̝ OHBZH˿OI̕ OHBZHJ̣BE˽JMˍ̙JYBOI

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Phรกt triแปƒn cรกc phฦฐฦกng tiแป‡n giao thรดng $Vฬ”JDรกOHRVZIPหผDIUฬ–OHUIฬEฬคUSรกTฬŠQIรˆU USJฬOOIJฬŒVDหŒTฬ›IหผUหฟOHHJBPUIร™OHNฬ™JUหผP รชJฬŒVLJฬODIPรฅร‹-หผUUSฬ›UIร‹OINฬ˜UรชJฬNEV

Mฬ‘DIEฬŽรชฬ‹O IJฬOOBZDร›OCฬ‘Dร™Mฬ‚Q CหฝPรชหฝN Lฬ‹UOฬ”JUฬ”UHJฬฃBDรˆDWรกOHรชร™UIฬ‘Wร‹IหผODIฬ‹ OHVZDหŒรกOUฬƒD

Bแบฃn ฤ‘แป“ 14 Cฦก sแปŸ hแบก tแบงng hiแป‡n hแปฏu

N 20 N 27 N 27

N 20

Nguแป“n: INTERSCENE.

Thรกng 7 nฤƒm 2015 / Khรณa hแปc Tam ฤแบฃo 2014 / ยฉ AFD

[]


Bản đồ 15 Định hướng phát triển giao thông

(1) Nguyên t c phân lo i  ng giao thông:  ng dành cho xe nh  liên vùng  ­(1)  ­(2)  ng chính c a  à L t m  r ng  ­(3)  ng du l ch  ­(4)  ng n i th   ­(5)   xu t  ng v n chuy n hàng hóa  

(2) (4)  (3)  (2) 

(5)

Nguồn: INTERSCENE.

4BV êÉZ MË OỊOH ê̑OI Iˍ̙OH M̙O D̟B L̋ IP˼DIQIÈUUSJ̍OHJBPUIÙOH t 2V˽OMâIJ̏V̠OHLIJDÈDQIˍˌOHUJ̏Oê̖W̌ åË-˼U OI˾UMËêP˼OI̋Uêˍ̚OHDBPU̔D t 2V˽OMâOHVZDˌáOŨDO̘JUȊC̄OHDÈDI YÉZ E̤OH N̘U êˍ̚OH WËOI êBJ RVBOI åË -˼U/IˍŴZI˼ODI̋êˍ̝DYFêJOHBOHRVB LIVUSVOHUÉNWËRVBOII̕WËC˽PW̏êˍ̝D cảnh quan; t %̤USáQIˍˌOHUJ̏OQI̞DW̞DÈDLIVEVM̑DI N̙J̛I̕åBO,JBWË5VŽO-ÉNYV˾UQIÈUU̡ åË-˼U êˍ̚OHC̘WËDÈQUSFPêÙUȊS˾UI˾Q

t 

 t

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

ÉOWËNBOHUÓOIHJ˽JUSÓW̙JêJ̌VLJ̏OUÓDI I̝QU̔UWËPLIVOHD˽OI 1IÈU USJ̍O QIˍˌOH UJ̏O HJBP UIÙOH DÙOH D̘OHUIÙOHRVB N˼OHMˍ̙JCVâUUSÐOUPËOWáOHåË-˼UN̛ S̘OHYV˾UQIÈUU̡C̋OYFMJÐOU̐OIDØL̋UO̔J W̙JTÉOCBZ N̘UQIˍˌOHUJ̏ODØMËOêˍ̚OHSJÐOHL̋U O̔JTÉOCBZWËUIËOIQI̔åË-˼U .̛ N̘U UVZ̋O êˍ̚OH EËOI DIP WJ̏D DIVZÐODI̛IËOHIØBU̡UIVOHMǿOHQIÓB êÙOHSBIˍ̙OHCJ̍O


Khung 10 Tầm nhìn và mục tiêu chiến lược - Bảo vệ và tôn giá trị rừng trong đó có rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Kết nối đất nông nghiệp, không gian xanh, công viên đô thị mở để tăng cường lĩnh vực du lịch và đặc biệt là làm việc với Ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Bi Đúp để phát triển du lịch sinh thái (làng du lịch sinh thái, khu cắm trại…). - Tại Đà Lạt, xây dựng các khu vực trồng hoa ở trong và ngoài thành phố có ứng dụng công nghệ cao. Dự trù địa điểm tổ chức festival hoa. Đưa không gian xanh có hoa vào cảnh quan đô thị và xây dựng một trang trại sinh thái trong hệ thống công viên của thành phố. - Xây dựng một trục và các không gian văn hóa nghệ thuật trong thành phố Đà Lạt và ở Đan Kia. - Tăng cường và xây dựng các trục giao thông kết nối các khu vực đô thị của lãnh thổ, về mặt kinh tế kết nối Đà lạt với mạng lưới quốc gia và quốc tế và giữ gìn hành lang sinh thái quanh thành phố. - Phân loại hệ thống đường bộ của Đà Lạt. - Xây dựng một hệ thống giao thông công cộng kết nối các thành phố và các địa điểm du lịch. Trong thành phố cần xây dựng một hệ thống giao thông công cộng và mạng đường dành riêng cho người đi bộ (đường xanh).

Một buổi được dành để nói về các thách thức đặt ra cho việc quy hoạch ở quy mô phường: nghiên cứu và dự án quy hoạch để cải thiện đời sống các làng trong khuôn khổ phát triển phía tây Hà Nội. Mời độc giả tham khảo dự án nghiên cứu chi tiết của công ty tư vấn về quy hoạch đô thị và cảnh quan INTERSCENE nêu trong danh mục tài liệu cần tìm đọc xuất hiện ở cuối chương hoặc tham khảo trang web www.tamdaoconf.com. Sau khi Christine Larousse giới thiệu kết quả chẩn đoán thực trạng, học viên được yêu cầu tổng hợp nhằm đề xuất một dự án, đồng thời thực hiện một bản vẽ thể hiện những khó khăn khi thực hiện dự án. Sau đó các nhóm sẽ trình bày đề xuất của mình với lớp.

Ngày làm việc thứ sáu, thứ Hai ngày 28 Buổi sáng của ngày làm việc cuối cùng dành cho Mai Linh Cam giới thiệu «Ma trận đô thị. Ma trận phân tích lãnh thổ, các mạng lưới, thể chế, xã hội», đây là một công cụ do bộ phận Chính quyền địa phương và phát triển đô thị của AFD thiết kế. Ma trận đã được thử nghiệm cho thành phố Addis Ababa của Ethiopia. Trong Excel, ma trận gồm năm bảng: dữ liệu cơ bản – phiếu thông tin về thành phố; các yếu tố cần thể hiện trên bản đồ - phân tích tổ chức không gian rất quan trọng; bản tổng hợp – nỗ lực sơ đồ hóa kết quả -; ma trận «kết

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


quả» - hình ảnh của thành phố - xây dựng từ nhiều tiêu chí – lãnh thổ, các mạng lưới, xã hội và thể chế. Cấu trúc của mỗi bảng gồm có: - lãnh thổ: hình thái (sáu chỉ số); rủi ro (bốn chỉ số); đất đai (ba chỉ số); môi trường (bốn chỉ số); - mạng lưới và dịch vụ: nước (bốn chỉ số); dịch chuyển (năm chỉ số); năng lượng (ba chỉ số); rác thải (ba chỉ số); thiết bị (bốn chỉ số); - xã hội: dân số (ba chỉ số); nhà ở (ba chỉ số); tính công dân (ba chỉ số); kinh tế địa phương (sáu chỉ số); - thể chế: hành chính (bốn chỉ số); quản trị (sáu chỉ số); tài chính địa phương (năm chỉ số). Học viên làm việc theo nhóm để điền vào ma trận dựa trên dữ liệu được giảng viên cung cấp về thành phố Addis Ababa. Mục tiêu của buổi làm việc này là nêu bật các mặt mạnh của ma trận, đó là một phương tiện đối thoại và là một công cụ sư phạm giúp hiểu rõ hơn một thành phố, các thể chế…và ma trận hỗ trợ xác định lĩnh vực nào cần ưu tiên can thiệp.

Buổi chiều lớp chuyên đề chuẩn bị báo cáo vào sáng thứ Ba những gì đã học và tiếp thu được.

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


TĂ i liáť&#x2021;u sáť­ d᝼ng trong láť&#x203A;p ,IĂ&#x2122;OH Ë˝OI DĚ&#x;B UIĂ&#x2039;OI QIĚ&#x201D; 'Ă&#x2019;T .PSSPDDP CË˝O ĂŞĚ&#x2022; ĂŞĚ&#x2018;B IĂ&#x2013;OI DĚ&#x;B )Ě&#x2022;OH ,Ă&#x2122;OH LIĂ&#x2122;OH ảnh hĂ nh lang Bus Rapid Transit #35 UËźJ UIĂ&#x2039;OI QIĚ&#x201D; )Ě&#x2022; $IĂ&#x201C; .JOI CË˝O ĂŞĚ&#x2022; ĂŞĚ&#x2018;B IĂ&#x2013;OI DĚ&#x;B(SFOPCMFNBUSĚ&#x201A;OQIĂ&#x2030;OUĂ&#x201C;DI Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; - AFD

BĂ i Ä&#x2018;áť?c (www.tamdaoconf.com) "HFODF 'SBOĂ&#x17D;BJTF EF %Ă?WFMPQQFNFOU  Sustainable Cities and Territories, "NĂ?OBHFNFOUVSCBJO Q */5&34$&/& Principes dâ&#x20AC;&#x2122;amĂŠnagement pour la protection et lâ&#x20AC;&#x2122;intĂŠgration des villages dans le cadre du dĂŠveloppement ouest de Hanoi SBQQPSU EĂ?UVEF KBOWJFS  Q IPST BOOFYFT

TĂ i liáť&#x2021;u tham khảo #"$26& . .) 3&: ) 4*/50.&3 : EJS  Gestion de proximitĂŠ et dĂŠmocratie participative, une perspective comparative, 1BSJT &E -B %Ă?DPVWFSUF DPMM SFDIFSDIFT Í&#x192;Q $&/53"- 1016-"5*0/ "/% )064*/( $&/464 45&&3*/( $0..*55&&  The 2009 Vietnam Population and Housing census: Completed results )BOPJ $)&/"- +  La ville ouest-africaine. Modèles de planification de lâ&#x20AC;&#x2122;espace urbain, (FOĂ&#x2019;WF &EJUJPOT.FUJT1SFTTFT

*/45*565& '03 53"/41035"5*0/ "/% %&7&-01&.&/5 10-*$: *5%1  The BRT standardQ +"$26&5 1 3,1"$)"63* -56#*"/" EJS  j 7JMMFT DIBOHFS EF USBKFDUPJSF x Regards sur la Terre 2010 "'%FU1SFTTFTEF 4DJFODFT1P -&(304 0  Participations citadines et action publique : Cotonou, Dakar, JĂŠrusalem, Rabat, Sanaa, Tunis &EJUJPOT "%&-4 :WFT .JDIFM .&3-*/ 1 Lâ&#x20AC;&#x2122;amĂŠnagement du territoire en France 1BSJT -B%PDVNFOUBUJPOGSBOĂ&#x17D;BJTF 1"%%* %&40 "(&/$& %63#"/*4.& %& -"((-0.&3"5*0/ -:0//"*4& $0.*5& 1016-"*3& %& )0 $)* .*/)7*--& #"/26& .0/%*"-&  East West BRT and Greenway Concept Workshop "UFMJFSEV BVKVJMMFUĂ&#x2039;)Ă&#x2122;$IJ.JOI7JMMFQ 1"2605 5I .-644"6-5 4#0%:(&/%305  La ville et lâ&#x20AC;&#x2122;urbain, lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtat des savoirs, 1BSJT &EJUJPOT-B%Ă?DPVWFSUF 1"35&/"3*"5 '3"/Âą"*4 1063 -" 7*--& &5 -&45&33*50*3&4 1'75  Orientations de la coopĂŠration française en appui Ă la planification urbaine stratĂŠtique 1BSJT 1'75 ."&"'% FYJTUFĂ?HBMFNFOUFOBOHMBJT 4"55)&35)8"*5& %  j 4VTUBJOBCMF $JUJFT PS $JUJFT UIBU $POUSJCVUF UP 4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOU x Urban Studies, WPM OÂĄ 6$-(  Policy Paper on Urban Strategic Planning #BSDFMPOB 6$-(

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


Danh sách học viên Họ tên

Cơ quan

Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thái Nguyên Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến Đoàn Thị The đổi Toàn cầu, Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Luật và Heng Lina Kinh tế Hoàng gia

Đỗ Thùy Ninh

Hoàng Thị Vinh

Đại học Đà Lạt

Chuyên ngành

Lĩnh vực nghiên cứu

Email

Quản lý kinh tế

Tác động của đô thị hóa lên việc làm

ninh@tueba.edu.vn

Địa lý

Biến đổi khí hậu, đô thị hóa

doanthe00@gmail. com

Luật

Hiện đại hóa đô thị tại Campuchia

Phát triển đô thị

Các nhóm nghèo ở đô thị

lina.heng@yahoo. com hoangvinhxhk34@ gmail.com

Viện Công nghệ Building Information Xây dựng dân sự ketyah@live.com Campuchia Modelling Huỳnh Hồng Trung tâm Dự báo hongduc2003@ Đức và Nghiên cứu gmail.com (dự thính) Đô thị Quỹ Đầu tư Phát Tài chính, ngân hàng, leduchuy1201@ Lê Đức Huy triển Khánh Hòa xây dựng gmail.com Đại học Kinh tế Lê Thành Nhân Kinh tế Kinh tế Phát triển nhanlt@ueh.edu.vn TPHCM Đại học Lyon 3 Bảo vệ pháp lý cho Đầu tư Long keopichchendalong@ liên kết với Đại học Phát triển đô thị trực tiếp nước ngoài Keopichchenda gmail.com Quốc gia Hà Nội tại Campuchia World Engineering Construction and Biến đổi khí hậu, giáo Biến đổi khí hậu, quy molvibol@yahoo. Mol Vibol Consultancy Co., Ltd dục, quy hoạch hoạch đô thị com / Viện Công nghệ và đô thị hóa Campuchia huanxhhdl@gmail. Ngô Văn Huấn Đại học Đà Lạt Xã hội học Chính sách công com Nguyễn Duy Quỹ Đầu tư Phát khiemnd.ct78@ Đô thị hóa Đô thị hóa Khiêm triển Cần Thơ yahoo.com Nguyễn Khánh Đại học Kinh tế Kinh tế nkduy2002@yahoo. Phát triển đô thị bền vững Duy TPHCM Phát triển com Nguyễn Tiến Quỹ Đầu tư Đầu tư, Xây dựng dân sự, cơ sở hạ hungxdlc@gmail. Hưng Phát triển Lào Cai xây dựng tầng, nước và giao thông com Trung tâm Nghiên NguyễnThị Thu Kinh tế Đầu tư công và tăng hanguyencerdi@ cứu về Phát triển Hà Phát triển trưởng gmail.com quốc tế Cerdi Nguyễn Thị Ứng dụng GIS Đại học Cần Thơ GIS, môi trường đô thị nthdiep@ctu.edu.vn Hồng Điệp vào môi trường đô thị Trung tâm Quốc tế Thay đổi trong sử dụng đất Nguyễn Thị Nghiên cứu Biến nguyenthuyĐịa lý và xã hội trong môi trường Thúy Hồng đổi Toàn cầu, Đại hong189@gmail.com đô thị học Quốc gia Hà Nội Hun Ketya

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Họ tên

Cơ quan

Chuyên ngành

Lĩnh vực nghiên cứu

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển bền vững Phát triển TPHCM Phát triển Trung tâm Quốc tế Tống Thị Huyền Nghiên cứu Biến GIS, biến đổi sử dụng đất Địa lý Ái đổi Toàn cầu, Đại đai đô thị học Quốc gia Hà Nội Tô Thị Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Quy hoạch đô thị Thùy Trang Phát triển TPHCM đô thị Đại học Paris 1, Bộ Quy hoạch lãnh thổ, SarunRithea Khoa học xã hội, luật Xây dựng vùng Quy hoạch đô thị, Nhà ở và Xây dựng Đại học Lyon 3 Luật quốc tế cho đầu Chủ nghĩa tự do và hội SorSopuna liên kết với Đại học tư và hợp tác kinh tế nhập vùng Quốc gia Hà Nội Viengvilay Khung pháp lý cho đầu tư Bộ Tư pháp Lào Luật Bounmany nước ngoài tại Lào Trung tâm Dự báo Uyar Akim Kế hoạch hóa và Nghiên cứu _ (dự thính) cấp vùng Đô thị Nguyễn Vĩnh

Email mrnguyen14@gmail. com ai.tonghuyen@gmail. com ttttrang.hids@tphcm. gov.vn rithea.sarun@ sciences-pop.org punna.sor@gmail. com vvlbounmany@ hotmail.com paddiauyar@gmail. com

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


$ÙOHD̞WËNÙIÖOIê̒D T̤̓ŴOê̘OHLIÙOHHJBOêÙUȊ Arnaud Banos – CNRS, Alexis Drogoul – IRD, Benoît Gaudou – Đại học Toulouse, Huỳnh Quang Nghi – Đại học Cần Thơ, Trương Chí Quang – Đại học Cần Thơ, Võ Đức Ân– MSI-IFI

#J̍V EJ̎O Ȉ UI̔OH UI̤D Ű QI̠D U˼Q OĪN E̤CÈPDÈDCJ̋Oê̘OHDØUI̍Y˽ZSBIṖDê̌ SBDÈDHJ˽JQIÈQRVZIP˼DIQIáI̝QMËN̘U USPOH OỊOH UIÈDI UI̠D ê̇U SB USPOH DÙOH UÈDOHIJÐOD̠VWËNÙIÖOIIØBUJOI̒DIJ̏O OBZ #̖ LIVZ̋U DIP DÈD QIˍˌOH QIÈQ QIÉO UÓDID̖êJ̍OLIÈD DÈDIUJ̋QD̂OOËZDIPQIÏQ UIJ̋UL̋DÈDNÙIÖOIê̘OHMËL̋URV˽UˍˌOH UÈDHJ̣BCJ̍VEJ̎OUJOI̒DDÈDUI̤DUI̍USPOH ȈUI̔OHNÙIÖOIIØB UÈDOIÉO UI̍DI̋ NÙJ USˍ̚OH RVZIP˼DI WW /ỊOHNÙIÖOIOËZ TBVêØêˍ̝DT̢E̞OHOIˍN̘UDÙOHD̞I̗US̝ DIPRVÈUSÖOIUI̤DOHIJ̏Ni˽PwoDØT̢E̞OH NÙQI̓OHL̋URV˽T̊êˍ̝DOHIJÐOD̠VWË QIÉO UÓDI N̘U DÈDI DIJ UJ̋U LIVZ̋O LIÓDI UˍˌOHUÈDW̙JOHˍ̚JEáOH

.̞D UJÐV M̙Q I̒D DIVZÐO ê̌ MË ê̍ I̒D WJÐO MËNRVFOW̙JQIˍˌOHQIÈQNÙIÖOIIØBUJO I̒D DÈD IJ̏O Uˍ̝OH UNJOH USˍ̛OH êÙ UȊ 4̢ E̞OH OHIJÐO D̠V QIÈU USJ̍O êÙ UȊ U˼J N̘U QI˿OUIËOIQI̔$˿O5Iˌ ê̕OHC̄OH4ÙOH $̢V -POH HJBJ êP˼O  LIØB I̒D ê̌D̂Qê̋OOỊOHW˾Oê̌TBVNÙIÖOIUNJOH USˍ̛OHêÙUȊQIˍˌOHQIÈQÛQI̝QWËU˼P C̘ẸMJ̏V ê̑BMâ êÙUȊ YÍI̘J QI̞DW̞NÙ IÖOIIØB ȈUI̔OHUIÙOHUJOê̑BMâ IÖOI˽OI W̏UJOI L̋URV˽êJ̌VUSB YÉZE̤OHNÙIÖOI UNJOHUSˍ̛OHêÙUȊUSPOHQI˿OŇNNÙIÖOI IØB(BNB NÙQI̓OHNÙIÖOIUIFPW˾Oê̌ ê̇USB)̒DWJÐOMËNWJ̏DUIFPOIØNOI̓W̙J OIJ̏NW̞QIÈUUSJ̍OWËC̖TVOHNÙIÖOIDˌ T̛C̄OHDÈDIUIÐNẸMJ̏VWËê̌SBDÈDRVZ MV̂U N̙J .̗J OIØN DØ OIJ̏N W̞ U̖OH L̋U QIˍˌOHQIÈQêÍêˍ̝DOHIFHJ̙JUIJ̏VUSPOH IBJCV̖Jê˿VLIØBI̒D

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


[Alexis Drogoul] TrĆ°áť&#x203A;c ngĂ y bắt Ä&#x2018;ầu láť&#x203A;p háť?c, cĂĄc giảng viĂŞn Ä&#x2018;ĂŁ háť&#x2014; trᝣ háť?c viĂŞn cĂ i Ä&#x2018;ạt trĂŞn mĂĄy cĂĄc phần máť m cần thiáşżt ph᝼c v᝼ cho náť&#x2122;i dung háť?c.

NgĂ y háť?c thᝊ nhẼt, thᝊ NÄ&#x192;m ngĂ y 24 Phần Ä&#x2018;ầu cᝧa láť&#x203A;p háť?c chuyĂŞn Ä&#x2018;áť dĂ nh Ä&#x2018;áť&#x192; giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u háť?c viĂŞn vĂ  giảng viĂŞn (xem tiáť&#x192;u sáť­ giảng viĂŞn, danh sĂĄch háť?c viĂŞn áť&#x; cuáť&#x2018;i chĆ°ĆĄng). Lần lưᝣt cĂĄc háť?c viĂŞn giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u chĂŠo ngĆ°áť?i ngáť&#x201C;i bĂŞn cấnh mĂŹnh, giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u cĆĄ quan Ä&#x2018;ang lĂ m viáť&#x2021;c, cĂĄc nghiĂŞn cᝊu Ä&#x2018;ang tháťąc hiáť&#x2021;n vĂ  mong Ä&#x2018;ᝣi cᝧa tᝍng cĂĄ nhân Ä&#x2018;áť&#x2018;i váť&#x203A;i láť&#x203A;p háť?c chuyĂŞn Ä&#x2018;áť .

5SPOHQIJĂ?OIĚ&#x2019;QUPĂ&#x2039;OUIĚ? DĂ&#x2C6;DCËźOĂŞĂ?ĂŞË?Ě?D OHIFHJĚ&#x2122;JUIJĚ?VOIJĚ&#x152;VUIĂ&#x2C6;DIUIĚ DĂŞĚ&#x2021;USBUSPOH RVĂ&#x2C6; USĂ&#x2013;OI ĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018; IĂ&#x2DC;B OHĂ&#x2039;Z DĂ&#x2039;OH HJB UÇ&#x160;OH WĂ&#x2039; UĚ&#x201D;DĂŞĚ&#x2DC;ĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;IĂ&#x2DC;BOHĂ&#x2039;ZDĂ&#x2039;OHMĚ&#x2122;OUSĂ?OUIĚ&#x2039;HJĚ&#x2122;J 5SPOHMĚ&#x2122;QDIVZĂ?OĂŞĚ&#x152;DĚ&#x;BDIĂ&#x17E;OHUB DIĂ&#x17E;OHUB TĚ&#x160; ĂŞĚ&#x2021;U NĂ&#x2013;OI WĂ&#x2039;P WĚ&#x2018; UIĚ&#x2039; DĂ&#x2C6;D OIĂ&#x2039; IPËźDI ĂŞĚ&#x2018;OI DIĂ&#x201C;OI TĂ&#x2C6;DI DĂ&#x2C6;D DIVZĂ?O HJB RVZ IPËźDI $Ă&#x2C6;D CËźO TĚ&#x160; QIË˝J UĂ&#x2013;N IJĚ?V UĂ&#x201C;OI ĂŞĚ&#x2DC;OH USPOH IĚ? UIĚ&#x201D;OHĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; ĂŞPĂ&#x2C6;OĂŞĚ&#x2018;OIWĂ&#x2039;E̤CĂ&#x2C6;PDĂ&#x2C6;DCJĚ&#x2039;O ĂŞĚ&#x2DC;OHUSPOHIĚ?UIĚ&#x201D;OH NĂ&#x2122;UË˝WĂ&#x2039;ĂŞĂ&#x2C6;OIHJĂ&#x2C6;DĂ&#x2C6;D CJĚ&#x2039;O ĂŞĚ&#x2DC;OH DÇżOH OIË? NĂ&#x2122; QIĚ&#x201C;OH DĂ&#x2C6;D DIĂ&#x201C;OI TĂ&#x2C6;DIMJĂ?ORVBOĂŞĚ&#x2039;ORVZIPËźDI $IĂ&#x17E;OH UB TĚ&#x160; OHIJĂ?O DĚ V DIĚ&#x; ZĚ&#x2039;V NĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OI IĂ&#x2013;OIUIĂ&#x2C6;JĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;WĂ&#x2039;NĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIUÇ&#x160;OHUSË?Ě&#x203A;OHĂŞĂ&#x2122;

Bản Ä&#x2018;áť&#x201C; 16 VĂ­ d᝼ Cần ThĆĄ

Nguáť&#x201C;n: tĂĄc giả.

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


UȊ OHIǡBMËOỊOHNÙIÖOICJ̍VEJ̎OCJ̋O ê̘OHLIÙOHHJBOD̟BêÙUȊUSPOHNÙJUSˍ̚OH ŴUDI˾Uå̍IJ̍Vêˍ̝DUÓOIê̘OH DIÞOHUBT̊ YÉZE̤OHNÙIÖOIT̢E̞OHOIJ̌VT̔MJ̏VLIÈD OIBVIÖOI˽OIW̏UJOI ˽OIDI̞QU̡USÐODBP êJ̌VUSB OHIJÐOD̠VêJ̌OEÍ WW4̔MJ̏VOËZ T̊êˍ̝DQI̔JI̝QUáZUIFPN̞DUJÐVê̇USBW̙J NÙIÖOIê̍UÖNIJ̍VRVÈUSÖOICJ̋Oê̘OHD̟B ȈUI̔OHYÍI̘J êÙUȊWËNÙJUSˍ̚OH ,IØBI̒DT̊HJ̙JUIJ̏VDÈDQIˍˌOHQIÈQMV̂O DÈDW˾Oê̌OHIJÐOD̠VWË̠OHE̞OH$IÞOH UÙJT̊D̔H̃OHUSVŽOU˽JLJOIOHIJ̏NWËDÈDI MËNê̍DÈDC˼ODØUI̍ê̘DM̂QYÉZE̤OHWË T̢E̞OHNÙIÖOI HJ̙JUIJ̏Vê̍DÈDC˼OMËN

Sơ đồ

RVFOW̙JQIˍˌOHQIÈQUIˍ̚OHêˍ̝DT̢E̞OH USPOHDÈDê̌ÈOêÙUȊIØB Toàn bộ phần giảng lý thuyết và các bài tập UI̤D IËOI ê̌V T̢ E̞OH N̘U C̘ Ẹ MJ̏V EP HJ˽OH WJÐO YÉZ E̤OH E̤B USÐO Ẹ MJ̏V D̟B UIËOIQI̔$˿O5Iˌ YFN#˽Oê̕ $˿O5IˌIJ̏OMËUIËOIQI̔M̙OOI˾UU˼Jê̕OH C̄OH TÙOH $̢V -POH WË DØ T̠D QIÈU USJ̍O ONJOHê̘OHOI˾UUSPOHWÛOHNˍ̚JONJNRVB $IÞOHUBDØC̘T̔MJ̏VS˾UQIPOHQIÞW̌T̤ QIÈUUSJ̍OD̟BUIËOIQI̔OËZ 7̌ṄUMâUIVZ̋U LIØBI̒Dêˍ̝DU̖DI̠DOIˍ TBV

19 Tổ chức lớp học

Nguồn: tác giả.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


"SOBVE#BOPTT̊HJ̙JUIJ̏VU̖OHRVÈUDÈDNÙ IÖOI UNJOH USˍ̛OH êÙ UȊ LIÈD OIBV WË ÛQ trung giới thiệu các vấn đề liên quan cũng OIˍˍVêJ̍ND̟BU̡OHNÙIÖOI#V̖JDIJ̌V #FOPÔU (BVEPV T̊ HJ̙J UIJ̏V QIˍˌOH QIÈQ MV̂OYÉZE̤OHNÙIÖOI4BVêØ 5SˍˌOH$IÓ 2VBOHT̊HJ̙JUIJ̏VDÙOHUÈDUIVUÎQWËY̢ MâT̔MJ̏V/HËZUI̠TÈVT̊EËOIê̍HJ̙JUIJ̏V DÙOHD̞NÙIÖOIIØBWËNÙQI̓OHDǿOHOIˍ HJ̙JUIJ̏VIBJNÙIÖOICJ̍VEJ̎ONÙIÖOIIØB êÙUȊNÙIÖOIŰCËPṲê̘OHWËNÙIÖOI UÈDU̢T̢E̞OHUIÙOHUJOWÏDUˌ)BJOHËZDV̔J DáOH DÈD OIØN T̊ MËN WJ̏D USPOH OIØN o N̗JOIØNC̔OOHˍ̚JT̊DØN̘UHJ˽OHWJÐO I̗US̝WËN̗JOIØNT̊DØIBJQI˿OUSÖOICËZ

Sơ đồ

USˍ̙D M̙Q I̒D )BJ I̒D WJÐO T̊ ê˼J EJ̏O M̙Q DIV̀OC̑WËDØCËJUSÖOICËZHJ̙JUIJ̏VW̌M̙Q I̒DDIVZÐOê̌USPOHQIJÐOU̖OHL̋UUPËOUI̍ WËPUI̠C˽Z

2.2.1. Mô hình tăng trưởng đô thị [Arnaud Banos] .Ù IÖOI UNJOH USˍ̛OH êÙ UȊ DØ M̑DI T̢ QIÈU USJ̍OMÉVEËJ OỊOHCˍ̙DQIÈUUSJ̍OUSPOHNÙ IÖOIIØBH̃OW̙JCJ̋Oê̘OHD̟Bê̚JT̔OHWË QIˍˌOH UI̠D M̂Q L̋ IP˼DI UNJOH USˍ̛OH êÙ UȊ.ÙIÖOID̟BI̒DHJ˽7PO5IVOFOMËNÙ

20 The Urban Modelling Timeline

Nguồn: Batty, 2014.

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C;

21 Von Thunen Model

Nguáť&#x201C;n: Von Thunen, 1842.

IĂ&#x2013;OIDÇ&#x160;OCË˝OWĂ&#x2013;ĂŞĂ&#x2030;ZMĂ&#x2039;NĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIUĚ&#x201A;QUSVOHWĂ&#x2039;P QIĂ&#x2030;OUĂ&#x201C;DILJOIUĚ&#x2039;LIĂ&#x2122;OHHJBOWĂ&#x2039;ĂŞĚ&#x2018;BMâĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; 7PO 5IVOFO WĚ&#x201D;O MĂ&#x2039; DIĚ&#x; ĂŞËžU ÂźOH RVBO TĂ&#x2C6;U UĂ&#x201C;OI RVZ MVĚ&#x201A;U USPOH DĂ&#x2C6;DI UĚ&#x2013; DIĚ D HJĚŁB ĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018; WĂ&#x2039; OĂ&#x2122;OH UIĂ&#x2122;O7Ă&#x2039;P UIĚ&#x2039; LĚŚ  UIĂ&#x2039;OI QIĚ&#x201D; ĂŞË?Ě?DDVOHDËžQUI̤DQIĚ&#x20AC;NUĚĄDĂ&#x2C6;DWĂĄOHOĂ&#x2122;OH UIĂ&#x2122;O7PO5IVOFOWËźDISBDĂ&#x2C6;DWĂ&#x203A;OHUSĂ&#x203A;OOĂ&#x2122;OH OHIJĚ?Q ĂŞĚ&#x2022;OH UĂ&#x2030;N WĂ&#x203A;OH RVBOI UIĂ&#x2039;OI QIĚ&#x201D; 

DĂ&#x2C6;DWĂ&#x203A;OHUSĂ&#x203A;OOĂ&#x2122;OHOHIJĚ?QDĂ&#x2DC;ĂŞĚ&#x2021;DUSË?OHMĂ&#x2039; DIVZĚ?OEËżOUĚĄUIĂ&#x2030;NDBOITBOHRVË˝OHDBOI WĂ&#x2039;OHPĂ&#x2039;JĂŞËżVNĂ&#x17E;UOHPËźJWJMĂ&#x2039;ĂŞËžULIĂ&#x2122;OHDBOI UĂ&#x2C6;D7Ă&#x2039;P UIĚ&#x161;J ĂŞJĚ?N ĂŞĂ&#x2DC; HJĂ&#x2C6; USĚ&#x2018; ĂŞËžU QIĚ&#x17E; UIVĚ&#x2DC;D WĂ&#x2039;P ĂŞĚ&#x2DC; NĂ&#x2039;V NĚ&#x153; DĚ&#x;B NË˝OI ĂŞËžU $Ă&#x203A;O 7PO 5IVOFOMËźJDIPSĚ&#x201E;OHHJĂ&#x2C6;USĚ&#x2018;DĚ&#x;BĂŞËžUQIĚ&#x17E;UIVĚ&#x2DC;D WĂ&#x2039;P LIPË˝OH DĂ&#x2C6;DI UĚĄ NË˝OI ĂŞËžU ĂŞĂ&#x2DC; ĂŞĚ&#x2039;O UIĚ&#x2018;

Khung 11 Xây dáťąng mĂ´ hĂŹnh cᝧa Von Thunen - Háť&#x2021; tháť&#x2018;ng Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; - nĂ´ng thĂ´n Ä&#x2018;áť&#x2122;c láş­p (khĂŠp kĂ­n). - KhĂ´ng gian Ä&#x2018;áť&#x2039;a lĂ˝ pháşłng (khĂ´ng cĂł yáşżu táť&#x2018; cản tráť&#x; táťą nhiĂŞn). - ChẼt lưᝣng Ä&#x2018;Ẽt vĂ Ä&#x2018;iáť u kiáť&#x2021;n khĂ­ háş­u áť&#x; máť?i nĆĄi nhĆ° nhau. - NhĂ  sản xuẼt giảm táť&#x2018;i thiáť&#x192;u chi phĂ­ sản xuẼt ph᝼ thuáť&#x2122;c vĂ o khoảng cĂĄch. - NhĂ  sản xuẼt tÄ&#x192;ng táť&#x2018;i Ä&#x2018;a lᝣi nhuáş­n. P = lᝣi nhuáş­n tráť&#x201C;ng tráť?t gắn váť&#x203A;i tháť&#x2039; trĆ°áť?ng P Di = khoảng cĂĄch tᝍ Ä&#x2018;iáť&#x192;m i táť&#x203A;i chᝣ Ă&#x; = chi phĂ­ váş­n chuyáť&#x192;n trĂŞn máť&#x2122;t Ä&#x2018;ĆĄn váť&#x2039; khoảng cĂĄch 3J = lᝣi tᝊc thu Ä&#x2018;ưᝣc tᝍ viáť&#x2021;c canh tĂĄc táť&#x203A;i Ä&#x2018;iáť&#x192;m i Ri = P - Ă&#x;Di

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


USˍ̚OHUJÐVUI̞ê˿VSB¼OHUIJ̋UM̂QNÙIÖOI MâUIVZ̋UU̡OỊOHHJ˽UIJ̋UTBV .ÙIÖOIDIPDIÞOHUBUI˾ZU˼JN̘Uê̑BêJ̍N D̞UI̍ M̝JU̠Dê˾UêBJQI̞UIV̘DWËPM̝JOIV̂O DBOIUÈDUIVêˍ̝DUS̡êJDIJQIÓŴODIVZ̍O T˽O QÌN SB DI̝ UJÐV UI̞ $̞ UI̍ OIˍ TBV

Biểu đồ

2

QIˍˌOHUSÖOIOËZDIPQIÏQêPÈOê̑OIDIÓOI YÈDWJ̏DT̢E̞OHê˾UQI̞UIV̘DWËPLIP˽OH DÈDIê̋OêÙUȊ .ÙIÖOIOËZêÍUIBNLI˽PMâUIVZ̋UM̝JU̠D ê˾UêBJD̟BOIËLJOIŰI̒DOHˍ̚J"DIFOUJOB "MPOTPMËOHˍ̚JêˍBSBDÈDǑOU˽OHDˌC˽O

Alonso Bid-Rent

Nguồn: Torrens, 2000.

D̟B LJOI Ű êÙ UȊ IJ̏O ẂO DÛO HJÈ US̑ ê̋O OHËZOBZ -âUIVZ̋UMâHJ˽JWÖTBPDÈDêÙUȊDIÉV¬VêˌO UÉN êˍ̝D U̖ DI̠D YPBZ RVBOI N̘U USVOH UÉN UIˍˌOH N˼J YVOH RVBOI MË IP˼U ê̘OH DÙOHOHIJ̏QUJ̋Qê̋OMËDÈDLIVW̤DOIË̛ ,IÈJOJ̏NLI˽ONJOHUJ̋QD̂OMËLIÈJOJ̏NDNJO C˽OUI̚JHJBOUJ̋QD̂OWËPLIVUSVOHUÉNDIP QIÏQUBIJ̍VDÈDIUI̠DDÈDêÙUȊêˍ̝DIÖOI UIËOIWËQIÈUUSJ̍O 5SPOH RVÈ USÖOI QIÈU USJ̍O RVBO êJ̍N OËZ 8BMUFS$ISJTUBMMFS OIËê̑BMâOHˍ̚Jå̠D êÍê̌ SBMâUIVZ̋UCBPRVÈUMǡOIW̤DLJOIŰ ê̑BMâWË

êÙUȊIØB$ISJTUBMMFSDI̐SBS̄OHWJ̏DQIÉOC̖ êÙUȊ̛DÈDRVZNÙOI̓ USVOHCÖOIIBZM̙O LIÙOHNBOHUÓOIOH́VOIJÐON̗JUI̤DUI̍ êÙUȊH̃OW̙JOỊOHT̤LJ̏OD̞UI̍DÈDêÙ UȊNBOHUÓOIê̘DM̂QWËṲDI̟̓-ËNUI̋OËP MâHJ˽Jêˍ̝DUIÙOHRVBN̘URVZUSÖOIDI̟Z̋V ÛQUSVOHU˼JUSVOHUÉN DIÞOHUBDØUI̍RVBO TÈUêˍ̝DRVZMV̂UU̖OHUI̍USPOHDÈDIDÈDêÙ UȊQIÉOC̔USPOHLIÙOHHJBO 1BVM,SVHNBO OHˍ̚J êP˼U HJ˽J /PCFM LJOI Ű MË N̘U USPOH OỊOHI̒DHJ˽DØT̠D˽OIIˍ̛OHM̙OUSPOH MǡOIW̤DLJOIŰUSÐOUI̋HJ̙JDIPS̄OHêØMË N̘UUSPOHOỊOHCËJUPÈOIØDCÞBOI˾Uê̇U SBDIPRVÈUSÖOIOHIJÐOD̠V

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Sơ đồ

22 Central Places Theory

Nguồn: Christaller, 1933.

8BMUFS$ISJTUBMMFSDǿOHM˾ZOHV̕OD˽NI̠OH U̡7PO5IVOFOLIÙOHHJBONBOHUÓOIê̕OH C̘OHˍ̚JUJÐVEáOHDØDáOHDIVOHIËOIWJ MËNVBIËOHW̙JHJÈS̉OI˾UD˼OIUSBOINBOH UÓOIIPËOI˽P)̒DHJ˽OËZDIPS̄OHDIJQIÓ ŴODIVZ̍OIËOHIØBEPOHˍ̚JUJÐVEáOHDIJ US˽ UIˍ̚OH MË OHˍ̚J UJÐV EáOH T̔OH OHPËJ QI˼NWJêÙUȊ$IJQIÓŴODIVZ̍Oêˍ̝DUÓOI USPOH DIJ QIÓ CÈO T˽O QÌN $ISJTUBMMFS ê̌ SBUŜUṲêÙUȊLIJC˼ƠUSPOHN̘UêÙUȊ OI̓ C˼OT̊NVBDÈDT˽OQÌNUIÙOHUIˍ̚OH SBVRV˽ RV˿OÈP WW ŐVT˽OQÌN IṖD

Hình

1

ȆDIW̞ DËOHIJ̋NUIÖRVZNÙêÙUȊDËOH M̙O7ÓE̞ŐVDÈDC˼OD˿OQI˽JDØDÈDHJ˾Z U̚D˾QU̐OI DÈDC˼OT̊QI˽JêJê̋OD˾QU̐OI MËD˾QUSÐOD̟BDÈDD˾QIVZ̏OMËOỊOHêÙUȊ RVZNÙUSVOHCÖOI,IJêÍêˍBSBêˍ̝DDÈD ê̑OIê̌OIˍUSÐO W˾Oê̌US̛OÐOS˾UêˌOHJ˽O OHˍ̚JUJÐVEáOHT̊HJ˽NUIJ̍VDIJQIÓêJM˼JWË ˍVUJÐODÈDêÙUȊH˿OIˌODÈDOIËT˽OYV˾U T̊DØYVIˍ̙OHQIÉOC̖N̘UDÈDIê̌Vê̇O $ÈD C˼O DØ UI̍ M̕OH HIÏQ UPËO C̘ DÈD HJ˽ UIJ̋UWËOHVZÐOŨDIËOIWJOËZWËPNÙIÖOI êBUÈDU̢

Central Places Theory 2

Nguồn: Banos FUBM., 2011.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


$ÈDêÙUȊOI̓T̊UÖNDÈDIU̔JˍVIØBM̝JÓDI DÈDêÙUȊUSVOHCÖOIDØU˿N˽OIIˍ̛OHM̙O IˌO5˾UD˽DÈDêÙUȊê̌VŴOIËOIUIFPRVZ MV̂UêˍBSBUSPOHNÙIÖOID̟B$ISJTUBMMFSåJ̌V C˾UOH̚MËUSÐOUI̤DŰLIÙOHE̎ê̍DÈDêÙUȊ ê̑OIW̑W̙JOIBVW̑USÓDÈDêÙUȊMËL̋URV˽D̟B

Biểu đồ

3

RVÈUSÖOIMÉVEËJH̃OW̙JM̑DIT̢.̇DEáŴZ DIÞOHUBẂODØUI̍SÞUSBUÓOIRVZMV̂U /IJ̌VOHIJÐOD̠VêÍêˍ̝DUI̤DIJ̏OUÖNIJ̍V DÈDIQIÉOC̖NBOHUÓOIRVZMV̂UD̟BDÈDêÙ UȊWËRVÈUSÖOIQIÉOC̖êÙUȊUIFPRVZNÙ êÙUȊ

Zipf Law

f(P) = a . P ­ ß Where:  ­  f(P) is the frequency of different city  sizes P  ­  a is a constant of proportionality  ­ ß is the scaling parameter    = Zipf  law: ß = 2 

Nguồn: http://geodivercity.parisgeo.cnrs.fr/blog/

/IËLJOIŰI̒D;JQGMËOHˍ̚Jê˿VUJÐODI̐SB S̄OHŐVUBRVBOTÈUEÉOT̔D̟BN̘UêÙUȊ Eˍ̙JHJÈDê̘UIV̂UUPÈO C˼OT̊UI˾ZS̄OHEÉO T̔MËUǡOI5SPOHUSˍ̚OHI̝QOËZ U˾UD˽DÈDêÙ UȊêˍ̝DU̖DI̠DUIFPN̘Uêˍ̚OHUI̅OH HJÈ US̑NǿH˿OC̄OH ê̑OIMV̂U;JQG åJ̌VêÈOH OH˼DOIJÐOMËIËOIWJD̟BN̘UêÙUȊH̃OW̙J N̘UC̔JD˽OIEVZOI˾U UVZOIJÐO DÈDC˼ODØ UI̍RVBOTÈUêˍ̝DUÓOIDI˾UṀQM˼JW̙JDÈDL̋U RV˽H˿OOIˍMÞDOËPDǿOHHJ̔OHOIBV

#ÉZHJ̚ DIÞOHUBIÍZRVBZUS̛M˼JW̙JNÙIÖOI D̟B 1BVM ,SVHNBO )ÍZ IÖOI EVOH N̘U êÙ UȊêˌOHJ˽O UVZ̋OUÓOIH̕NDÈDŰCËPH˿O ĽOIBV.̗JŰCËPDØN̘UT̔Mˍ̝OHEPBOI OHIJ̏QCBOê˿VOIˍOIBV.̗Jê̑BêJ̍NDØ M̝JUI̋ê̑OIW̑SJÐOHê̔JW̙JEPBOIOHIJ̏Q M̝J UI̋ê̑OIW̑ê̌VDØUÓOIê̋OIBJM̤Dê̔JUS̒OH OIBV MË M̤D IÞU WË M̤D ềZ EP ̛ H˿O OIBV DÈD EPBOI OHIJ̏Q DØ UI̍ HJ˽N N̘U T̔ DIJ QIÓ LJOI Ű RVZ NÙ M̙O o DáOH DIVOH Ȉ UI̔OHD˾QêJ̏OT̊HJÞQDÈDEPBOIOHIJ̏QD̃U

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


HJ˽NDIJQIÓDǿOHOIˍUIVIÞUUIÐNLIÈDI IËOH OHVZÐOŨDLIVUIˍˌOHN˼JÛQUSVOH 5VZOIJÐO ŐVDÈDEPBOIOHIJ̏Q̛RVÈH˿O OIBV EPBOI OHIJ̏Q T̊ QI˽J D˼OI USBOI ḾO

Hình

2

OIBV5ÓOIê̘OHUSPOHê̑OIW̑T̊QI̞UIV̘D WËP êJ̍N DÉO C̄OH HJ̣B IBJ M̤D OËZ W̔O LIÙOHê̔JY̠OHM̤DềZHJ˽NDÎNIˌOTP W̙JM̤DIÞU

Krugman Model: Results

Nguồn: tác giả.

5̡YV˾UQIÈUêJ̍NMËUÖOIUS˼OHCBOê˿VUIFP êØU˾UD˽DÈDEPBOIOHIJ̏QDáOHê̑OIW̑US˽J S̘OHUSPOHLIÙOHHJBO YVIˍ̙OHêˍ̝DUI̤D IJ̏OMËÛQI̝QM˼J5SÐOIÖOI˽OIOËZ DÈDC˼O DØ UI̍ UI˾Z êØ MË OỊOH USVOH UÉN UIˍˌOH N˼JIṖDÛQI̝QDÈDêÙUȊ DÈDUSVOHUÉNUIˍˌOHN˼JH̕NOIJ̌VD̢B IËOH êˍ̝D Iˍ̛OH M̝J U̡ LJOI Ű RVZ NÙ OIˍOHê̕OHUI̚JDǿOHQI˽Jê˽NC˽PDÈD D̢BIËOHê̟YBOIBVê̍USÈOID˼OIUSBOI êÙUȊU̕OU˼JWÖDÈDUÈDOIÉOLJOIŰUI˾Z D˿OUIJ̋UQI˽J̛MJ̌OĽOIBVê̍Iˍ̛OHM̝J U̡ LJOI Ű êÙ UȊ OIˍOH DǿOH QI˽J ê̟ YB DÈDêÙUȊLIÈDW̙JMâEPYV˾UQIÈUU̡Z̋VU̔ D˼OIUSBOI

5VZ OIJÐO T̊ LIØ ê̍ ê̌ D̂Q ê̋O NÙ IÖOI UNJOH USˍ̛OH êÙ UȊ LIJ UB DI̐ OHIJÐO D̠V N̘UêÙUȊêˌOM̉.V̔ODØUNJOHUSˍ̛OH êÙ UȊ CV̘D QI˽J N̛ D̢B WË I̘J OÎQ W̙J NÙJ trường xung quanh và có quan hệ với các đô UȊLIÈDUSPOHDáOHN˼OHMˍ̙JêØMËRVBOȈ W̡Bê˾VUSBOIW̡BI̝QUÈDåÉZMËDˌDI̋DNJO C˽OUSPOHUNJOHUSˍ̛OHLJOIŰ #ÐO D˼OI êØ DÈD NÙ IÖOI IÖOI UIÈJ êÙ UȊ DǿOHSBOHPËJLIVÙOLI̖ DIÞOHUBLIÙOHDI̐ êˌOUIV˿OOHIJÐOD̠VIÖOIUIÈJêÙUȊ$áOH OIBVYFNYÏUN̘UMP˼JNÙIÖOIêˍ̝DT̢E̞OH USPOHOỊOHONJN

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Hình

3

Diffusion-Limited Aggregation (DLA) Models

Nguồn: Acevedo FUBM., 1997.

/ỊOHNÙIÖOIOËZE̤BWËPN̘URVBOTÈU $áOH OIBV M˾Z WÓ E̞ UNJOH USˍ̛OH D̟B -BT 7FHBT .̧ $I̐RVBOUÉNê̋OOỊOHLIVW̤D êÙUȊIØB$IÞOHUBêÍ̛YBTPW̙JIÖOIWÛOH USÛOD̟BêÙUȊêˌOUÉND̟B7PO5IVOFO#̌ ṄU êÙ UȊ êÍ I̋U 5VZ OIJÐO ŐV DÈD C˼O NV̔OUÓOIDIVWJêÙUȊUIÖêØMËT̔WÙD̤D DIÞOH UB LIÙOH UI̍ EáOH LIP˽OH DÈDI ê̍ UÓOIDIVWJêÙUȊ-ËNDÈDIOËPê̍MâHJ˽JMP˼J IÖOII̒Dê̇DUIáOËZ 7̔OMËN̔UUI̚JUIˍ̝OH USPOH OỊOH ONJN  DÈD ê̌ YV˾U QI̓OH UIFP LIPB I̒D L̋U UJOI NÙO LIPB I̒DOHIJÐOD̠VT̤IÖOIUIËOIDÈDUJOIUI̍ 5IFPM̔JTVZEJ̎OUˍˌOHṲ OHˍ̚JUBDIPS̄OH OỊOHê̔JUˍ̝OHN̙JT̊OH́VOIJÐOUÖNUI˾Z

DÈDêÙUȊêBOHIÖOIUIËOIWËT̊RVZ̋Uê̑OI̛ M˼JêÙUȊêØ$ˌDI̋OËZNBOHUÓOIDÈOIÉOEJ DIVZ̍OOH́VOIJÐOÉOê̋OWJ̏DIÖOIUIËOI ČṄUêÙUȊêBOHUSPOHRVÈUSÖOIQIÈUUSJ̍O ,̋URV˽EPRVÈUSÖOIOH́VOIJÐOD̟BDÈDê̔J Uˍ̝OHN̙J QIÉOU̢ /̋VDÈDC˼OÈQE̞OH OIÈOILIPBI̒DOËZWËPRVÈUSÖOIQIÈUUSJ̍O êÙUȊ êJ̌VOËZDØOHIǡBMËDÈDêÙUȊṲUIÉO U̖DI̠DWËLIÙOHBJDØUI̍RVZ̋Uê̑OIêJ̌VHÖ ̛N̠Dê̘ÛQUI̍åÙUȊMËN̘UU̖OHUI̍DÈD RVZ̋Uê̑OIDÈOIÉO #ÉZHJ̚ DIÞOHUBIÍZÛQUSVOHWËPDÈDNÙ IÖOI T̢ E̞OH ê˾U êBJ WË QIˍˌOH UJ̏O HJBP UIÙOH O̘J EVOH NË DIÞOH UB T̊ UÖN IJ̍V USPOHLIVÙOLI̖M̙QDIVZÐOê̌OËZ

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Biáť&#x192;u Ä&#x2018;áť&#x201C;

4

Land Use / Transport Models

Nguáť&#x201C;n: Emberger, 2005.

$Ă&#x2122;OH WJĚ?D DĚ&#x;B DIVZĂ?O HJB NĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OI IĂ&#x2DC;B MĂ&#x2039; UIJĚ&#x2039;UMĚ&#x201A;QNĚ&#x201D;JMJĂ?OIĚ?HJĚŁBNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIoMĂ&#x2039;T̤IJĚ?V EJĚ&#x17D;ONĚ&#x2DC;UIBZOIJĚ&#x152;VMâUIVZĚ&#x2039;UWĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DMâUIVZĚ&#x2039;U ĂŞË?Ě?D T̢ EĚ&#x17E;OH ĂŞĚ? YĂ&#x2030;Z E̤OH NĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OI )Ă&#x2013;OI EË?Ě&#x2122;J ĂŞĂ&#x2030;Z CJĚ?V EJĚ&#x17D;O WJĚ?D QIĂ&#x2030;O MPËźJ NĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OI IJĚ?O UIË?Ě&#x161;OH ĂŞË?Ě?D T̢ EĚ&#x17E;OH WĚ&#x2122;J OIJĚ&#x152;V NĚ&#x17E;D ĂŞĂ&#x201C;DILIĂ&#x2C6;DOIBVQIĚ&#x17E;UIVĚ&#x2DC;DWĂ&#x2039;PNĚ DĂŞĚ&#x2DC;QIĚ D

HĂŹnh

4

UËźQDĚ&#x;BUĚĄOHNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIoNĚ DĂŞĚ&#x2DC;DIJUJĚ&#x2039;UDËżO DĂ&#x2DC;TĚ&#x201D;MË?Ě?OHIĚ?UIĚ&#x201D;OHDPOUSPOHNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OI7Ă&#x201C; EĚ&#x17E; DĂ&#x2DC;UIĚ?YĂ&#x2030;ZE̤OHNĚ&#x2DC;UNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIĂŞË&#x152;OHJË˝O HJĂ&#x17E;Q UĂ&#x201C;OI UPĂ&#x2C6;O DIJ QIĂ&#x201C; ĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018; Ă&#x2C6;Q EĚ&#x17E;OH LIĂ&#x2C6;J RVĂ&#x2C6;UDIPCËžULČ&#x2026;ĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;OĂ&#x2039;PCĚ&#x201E;OHDĂ&#x2C6;DIMËžZDĂ&#x2C6;D CJĚ&#x2039;O CĚ&#x152; NĚ&#x2021;U UIĚ&#x161;J HJBO ĂŞJ MËźJ USVOH CĂ&#x2013;OI TĚ&#x201D; MË?Ě?OHEPBOIOHIJĚ?Q

Land Use Models, Cellular Automata

+YZS$[9=QZ=9<C$9C$\]]^ Situation rÊelle en 1994

Â

Â

Â

Â

Â

_9=QZ=9<C$[9@QSZ=Y`$9C$\]]^  Situation simulÊe en 1994 

Nguáť&#x201C;n: Langlois, 2008.

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


$IĂ&#x17E;OH UB TĚ&#x160; QIĂ&#x2030;O UĂ&#x2C6;DI CJĚ&#x2039;O ĂŞĚ&#x2DC;OH T̢ EĚ&#x17E;OH ĂŞËžUSBLIĚ&#x201C;JCJĚ&#x2039;OĂŞĚ&#x2DC;OHT̢EĚ&#x17E;OHQIË?Ë&#x152;OHUJĚ?O HJBP UIĂ&#x2122;OH WĂ&#x2039; LIË˝ OÇ&#x160;OH EJ DIVZĚ?O TBV ĂŞĂ&#x2DC; DIĂ&#x17E;OH UB TĚ&#x160; YĚ&#x2039;Q MĚ&#x2122;Q DĂ&#x2C6;D ĂśMF EĚŁ MJĚ?V5IĂ&#x2122;OH UIË?Ě&#x161;OH DĂ&#x2C6;DNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIT̢EĚ&#x17E;OHĂŞËžUYĂ&#x2030;ZE̤OH

SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C;

USĂ?O NĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OI EËźOH jUĚ&#x2039; CĂ&#x2039;P Ṳ ĂŞĚ&#x2DC;OHx NĂ&#x2039; DIĂ&#x17E;OHUBIĚ&#x2019;DUSPOHUVËżOOĂ&#x2039;ZĂĽĂ&#x2030;ZMĂ&#x2039;USË?Ě&#x161;OH IĚ?QĚ OHEĚ&#x17E;OHĂŞĚ&#x201D;JWĚ&#x2122;JĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;3PVFOUËźJWĂĄOH /PSNBOEJF 1IĂ&#x2C6;Q 

23 Cellular Automata

CA= ({Cells, Neighbors}, {State, Transition Functions}) Structure

Processes

Nguáť&#x201C;n: Moreno FUBM., 2009.

5IĂ&#x2122;OHUIË?Ě&#x161;OH NĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIUĚ&#x2039;CĂ&#x2039;PṲĂŞĚ&#x2DC;OHLĚ&#x2039;U IĚ?QHJĚŁBDËžVUSĂ&#x17E;DWĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DDIVUSĂ&#x2013;OI$ËžVUSĂ&#x17E;D Ě OH WĚ&#x2122;J DĂ&#x2C6;D UĚ&#x2039; CĂ&#x2039;P WĂ&#x2039; RVBO IĚ? MJĚ&#x152;O LĚ&#x152; NĚ&#x2014;J UĚ&#x2039; CĂ&#x2039;P ĂŞË?Ě?D ĂŞĚ&#x2018;OI OHIÇĄB USPOH RVBO IĚ? WĚ&#x2122;J OIĚŁOHUĚ&#x2039;CĂ&#x2039;PYVOHRVBOI$Ă&#x2C6;DRVZUSĂ&#x2013;OIUIJĚ&#x2039;U MĚ&#x201A;QUĂ&#x2013;OIUSËźOHDĚ&#x;BUĚ&#x2039;CĂ&#x2039;P7Ă&#x201C;EĚ&#x17E; NĚ&#x2DC;UUĚ&#x2039;CĂ&#x2039;PDĂ&#x2DC;

SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C;

UIĚ?MĂ&#x2039;SĚĄOH OË?Ě&#x2122;DIPĚ&#x2021;DDĂ&#x2122;OHUSĂ&#x2013;OIYĂ&#x2030;ZE̤OH $Ă&#x2C6;DQIË?Ë&#x152;OHUSĂ&#x2013;OIRVĂ&#x2C6;ĂŞĚ&#x2DC;DIPUBYĂ&#x2C6;DTVËžUNĚ&#x2DC;U UĚ&#x2039;CĂ&#x2039;PTĚ&#x160;UIBZĂŞĚ&#x2013;JUĂ&#x2013;OIUSËźOHoUËźJUIĚ&#x161;JĂŞJĚ?N j5xMĂ&#x2039;SĚĄOH ĂŞĚ&#x2039;OUIĚ&#x161;JĂŞJĚ?Nj5 xMĂ&#x2039;DĂ&#x2122;OHUSĂ&#x2013;OI YĂ&#x2030;ZE̤OHWĚ&#x2122;JNĚ&#x2DC;UYĂ&#x2C6;DTVËžUOĂ&#x2039;PĂŞĂ&#x2DC;

24 Cellular Automata (2)

a. 2D Automata with definition of neighbors 

b. Underlying Neighboring graph  

Nguáť&#x201C;n: Moreno, PQDJU.

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

c. Underlying Neighboring graph  


.Ě&#x2014;JUĚ&#x2039;CĂ&#x2039;PĂŞĚ&#x152;VDĂ&#x2DC;ĂŞĚ&#x2021;DĂŞJĚ?NMĂ&#x2039;NĚ&#x2DC;UUĂ&#x2013;OIUSËźOH ËŻĂŞĂ&#x2030;Z UĂ&#x2013;OIUSËźOHMĂ&#x2039;NËżVĂŞFO NĚ&#x2014;JUĚ&#x2039;CĂ&#x2039;PDĂ&#x2DC; UIĚ? YĂ&#x2C6;D ĂŞĚ&#x2018;OI ĂŞË?Ě?D DĂ&#x2C6;D UĚ&#x2039; CĂ&#x2039;P MJĚ&#x152;O LĚ&#x152;ÂŤbÂť lĂ IĂ&#x2013;OICJĚ?VEJĚ&#x17D;ODĚ&#x;BÂŤaÂťWĚ&#x2122;JDĂ&#x2C6;DDIĂĄN.Ě&#x2014;JUĚ&#x2039; CĂ&#x2039;PMĂ&#x2039;NĚ&#x2DC;UNĚ&#x201D;JOĚ&#x201D;JWĂ&#x2039;UËžUDË˝DĂ&#x2C6;DNĚ&#x201D;JOĚ&#x201D;JMJĚ&#x152;O LĚ&#x152;DĚ&#x;BIĂ&#x2013;OICJĚ?VEJĚ&#x17D;OĂŞË?Ě?DHĚ&#x192;OLĚ&#x2039;UWĚ&#x2122;JOIBV CĚ&#x201E;OH NĚ&#x2DC;U MJĂ?O IĚ? /IË? WĚ&#x201A;Z DIĂ&#x17E;OH UB TĚ&#x160; DĂ&#x2DC; DIĂĄN ÂŤbÂť IPĚ&#x2021;D ÂŤcÂť UĂĄZ UIVĚ&#x2DC;D WĂ&#x2039;P DĂ&#x2C6;DI CËźO ĂŞĚ&#x2018;OIOHIÇĄBRVBOIĚ?MJĚ&#x152;OLĚ&#x152; .Ă&#x2122;IĂ&#x2013;OIUĚ&#x2039;CĂ&#x2039;PṲĂŞĚ&#x2DC;OHĂŞË?Ě?DT̢EĚ&#x17E;OHSĚ&#x2DC;OH SĂ?JÍ&#x192;WĂ&#x2013;NĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIMPËźJOĂ&#x2039;ZDIPQIĂ?QUĂ&#x2C6;JCJĚ?VEJĚ&#x17D;O DĂ&#x2C6;D RVZ USĂ&#x2013;OI QIĚ D UËźQ CĚ&#x201E;OH DĂ&#x2C6;D OHVZĂ?O UĚ&#x192;D ĂŞË&#x152;O HJË˝O o NĚ&#x2014;J UĚ&#x2039; CĂ&#x2039;P TĚ&#x160; MĂ&#x2039;N CJĚ&#x2039;O ĂŞĚ&#x2013;J

SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C;

UĂ&#x2013;OI USËźOH DĚ&#x;B NĂ&#x2013;OI NĚ&#x2DC;U DĂ&#x2C6;DI OÇ&#x160;OH ĂŞĚ&#x2DC;OH UĂĄZUIVĚ&#x2DC;DWĂ&#x2039;PUĂ&#x2013;OIUSËźOHDĚ&#x;BDĂ&#x2C6;DUĚ&#x2039;CĂ&#x2039;PMJĚ&#x152;O LĚ&#x152; .Ě&#x2DC;U USPOH OIĚŁOH WĂ&#x201C; EĚ&#x17E; OĚ&#x2013;J UJĚ&#x2039;OH USPOH MÇĄOI W̤DiĂŞĚ&#x161;J TĚ&#x201D;OH OIĂ&#x2030;O UËźPw DĂ&#x2DC; UĂ?O HĚ&#x2019;JiUSĂ&#x203A; DIË&#x152;J DVĚ&#x2DC;D TĚ&#x201D;OHw DĚ&#x;B $POXBZ DIP QIĂ?Q UËźP SB OIJĚ&#x152;V IĂ&#x2013;OI UIĂ&#x2C6;J ĂŞB EËźOH patterns UIFP OIĚŁOHRVZUĚ&#x192;DSËžUĂŞË&#x152;OHJË˝O 5SPOH CĚ&#x201D;J DË˝OI ĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018; MĂ&#x2039;N UIĚ&#x2039; OĂ&#x2039;P ĂŞĚ? HJË˝J UIĂ&#x201C;DI NĚ&#x2DC;U UĚ&#x2039; CĂ&#x2039;P TĚ&#x160; UIBZ ĂŞĚ&#x2013;J UĂ&#x2013;OI USËźOH UËźJ NĚ&#x2DC;UÍ&#x192; UIĚ&#x161;J ĂŞJĚ?N DĚ&#x17E; UIĚ? $Ă&#x2C6;DI UIĂ&#x2122;OH UIË?Ě&#x161;OH OIËžUMĂ&#x2039;DÇ&#x160;ODĚ WĂ&#x2039;PTĚ&#x201D;MJĚ?VIBZIĂ&#x2013;OIË˝OIWĚ?UJOI ĂŞĚ?YĂ&#x2030;ZE̤OHDĂ&#x2C6;DNBUSĚ&#x201A;ORVĂ&#x2C6;ĂŞĚ&#x2DC;

25 Ví d᝼ vᝠma trận

Land use  thematic  

MatrixÂ

Neighborhood Situation rÊelle en 1994 +YZS$[9=QZ=9<C$9C$\]]^

Â

Â

 Situation simulÊe en 1994  _9=QZ=9<C$[9@QSZ=Y`$9C$\]]^

Markov Chain 

Land use change  transition 

analysisÂ

Nguáť&#x201C;n: Demirel FUBM., 2010; Langlois, PQDJU.

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


5̡WJ̏DY̋QMP˼J T̔Mˍ̝OHDÈDOIØNT̢E̞OH ê˾UMËI˼ODI̋5J̋QêØ UBT̊ê̑OIOHIǡBDÈD UIBZê̖J UÓOIê̘OH D̟BDÈDŰCËPUáZUIFP CB IÖOI ˽OI -BOETBU    4̊ U˼P SB NB UŜO RVÈ ê̘ IËOH OHËO Ű CËP DØUS˼OHUIÈJU˼JN̘UUI̚JêJ̍ND̞UI̍WËNB UŜORVÈê̘T̊DI̐SÜWJ̏DUIBZê̖JUS˼OHUIÈJ W̙J YÈD TV˾U DIVZ̍O U̡ US˼OH UIÈJrừng TBOH trạng thái công trình xây dựng 5B UÖN DÈDI HJ˽NDÈDMJÐOL̋UC̄OHDÈDIT̢E̞OHNÙIÖOI RVZŨDE̡OHUǡOI xích Markov .ÙIÖOIOËZ YÈDê̑OIYÈDTV˾URVÈê̘USPOHN̘UU̖OHUI̍ S̘OHM̙O$IÞOHUBTPTÈOIE̤CÈPD̟BŰCËP U˼JDáOHN̘UUI̚JêJ̍N,IÈDW̙JNÙIÖOID̟B 7PO5IVOFO NÙIÖOIOËZÛQUSVOHDI̟Z̋V WËPẸMJ̏V jData Drivenx ̓WËNÙIÖOIU˼PSB T̊DØLI˽ONJOHêˍBSBDÈDE̤CÈPDIÓOIYÈD USPOHN̘UT̔IPËOD˽OID̞UI̍WËUSPOHUI̚J HJBO OH̃O 5VZ OIJÐO NÙ IÖOI OËZ LIÙOH

Sơ đồ

N˾Z QIá I̝Q ê̍ HJ˽J UIÓDI DÈDI UI̠D N̘U êÙUȊêˍ̝DOIÉOS̘OHUÖNIJ̍VW˾Oê̌OËZ T̊QI˽JE̤BWËPN̘UNÙIÖOILIÙOHQI˽JMË NÙIÖOIUIJ̋UM̂QRVBOȈOIÉORV˽OIˍOHMË NÙIÖOIIP˼Uê̘OHUSÐODˌT̛RVZŨDE̡OH /Hˍ̝D M˼J DÈD NÙ IÖOI jConcept Driven hay Theory DrivenxNBOHâOHIǡBHJ˽JUIÓDIOIJ̌V IˌOWÖDØê̇DêJ̍NQI̖CJ̋OIˌO5VZOIJÐO DIÞOH M˼J DØ LI˽ ONJOH E̤ CÈP UI˾Q IˌO WÖ êJ̌VOËZDÛOQI̞UIV̘DWËPDÈDIUBYÈDê̑OI UI̋OËPMËE̤CÈPiU̔Uw $IÞOHUBIÍZDáOHOIBVYFNYÏUDÈDIUÓOI LI˽ONJOHEJDIVZ̍OH̃OW̙JCJ̋Oê̘OHUSPOH UNJOHUSˍ̛OHêÙUȊ$ÈDIêˌOHJ˽OWËUIˍ̚OH êˍ̝DT̢E̞OHOIJ̌VOI˾UMËT̢E̞OHDÈDNÙ IÖOI Wǡ NÙ Uˍ EVZ Eˍ̙J E˼OH WáOH ,IÙOH HJBOêÙUȊêˍ̝DQIÉOUIËOIWáOHWËT̊UJ̋O IËOIˍ̙DMˍ̝OHMV̕OHMVÉODIVZ̍OHJ̣BDÈD WáOH

26 Four Step Model

Nguồn: Southworth, 1995.

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


.Ù IÖOI êˍ̝D T̢ E̞OH OIJ̌V OI˾U USÐO UI̋ HJ̙JMËNÙIÖOIC̔OCˍ̙Då˿VUJÐO D˿OYÈD ê̑OI UJ̌N ONJOH QIÈU IËOI D̟B U̡OH WáOH o WÓ E̞ T̔ Mˍ̝OH OHˍ̚J ̛ U˼J LIV W̤D êØ WË UJ̌NONJOHUIVIÞU WÓE̞OIˍUáZUIV̘DWËP ê̑B êJ̍N MËN WJ̏D 5SÐO Dˌ T̛ OËZ T̊ UJ̋O IËOICˍ̙DQIÉOC̖MV̕OHMVÉODIVZ̍O jTrip Distributionx W̔O QI̞ UIV̘D WËP LI˽ ONJOH QIÈUIËOIIṖDUIVIÞUD̟BU̡OHWáOH5J̋Q êØ T̊YÈDê̑OIQIˍˌOHUI̠DUIFPêØDÈDDÈ OIÉOEJDIVZ̍O QIˍˌOHUI̠DêJM˼J WËIËOI USÖOI D̟B I̒ NË UB T̊ QIÉO C̖ UIFP N˼OH Mˍ̙JHJBPUIÙOH jNetwork Assignmentx .̘U T̔Mˍ̝OHM̙ODÈDQIˍˌOHUSÖOIêˍ̝DêˍBWËP NÙ IÖOI C̔O Cˍ̙D DÈD QIˍˌOH USÖOI êˍ̝D QIÉO UIËOI IBJ OIØN M̙O QIˍˌOH USÖOI Wǡ NÙ USˍ̚OHI̝QDÈDCˍ̙DUÈJU˼PWËQIÉOC̖ MV̕OHMVÉODIVZ̍O WËDÈDQIˍˌOHUSÖOIH̃O W̙J IËOI WJ DÈ OIÉO USˍ̚OH I̝Q M̤B DI̒O QIˍˌOHUI̠DIṖDIËOIUSÖOIêJM˼J UIˍ̚OH MËDÈDNÙIÖOIDØUÐOH̒JjM̤BDI̒OLIÙOH MJÐOU̞Dx $IÞOH UB OÎO UI˾Z S̄OH NÙ IÖOI Wǡ NÙ H̃OW̙JRVÈUSÖOIIÖOIUIËOIQIÉOC̖MV̕OH MVÉODIVZ̍OM˾ZD˽NI̠OHU̡MâUIVZ̋UŴUMâ /FXUPO 4̔ Mˍ̝OH OHˍ̚J EJ DIVZ̍O MV̕OH MVÉODIVZ̍O HJ̣BWáOH«i» và «j» phụ thuộc WËPjUS̒OHT̔xDÈDWáOH«i» và «j»/Hˍ̝DM˼J T̔Mˍ̝OHOËZU̐M̏OHȊDIW̙JLIP˽OHDÈDIHJ̣B IBJLIVW̤D˯êÉZDIÞOHUBḢQM˼JNÙIÖOI US̒OH M̤D D̟B /FXUPO USÐO Dˌ T̛ T̤ UˍˌOH ê̕OHẂOMËOHV̕OD˽NI̠OHUI˽PMV̂OUSPOH D̘OHê̕OHDÈDI̒DHJ˽,IÈDW̙JNÙIÖOIŴU MâUSPOHMâUIVZ̋U/FXUPO W̔OMËNÙIÖOIMâ HJ˽J OHVZÐOOIÉOÎVRV˽ WËQI̖RVÈU Nǿ LIP˽OH DÈDI MË N̘U ĪOH T̔ ̓ NÙ IÖOI UÈJ U˼PMV̕OHMVÉODIVZ̍OMËNÙIÖOIUǡOINÙU˽ jUS̒OHT̔xDÈDWáOHH˿OW̙JDÈDDI̐T̔HJÈO UJ̋QOIˍEÉOT̔DI̅OHI˼O WËUˍˌOHê̔J Nǿ LIP˽OHDÈDIêˍ̝DêJ̌VDI̐OIUIFPT̔MJ̏VWË T̊ UIBZ ê̖J UIFP ê̑B êJ̍N WË UI̚J HJBO 5VZ

OIJÐO T̤HJ̔OHOIBVDØâOHIǡBLIJUBYFN YÏƯHØDê̘WǡNÙ NÙIÖOIT̊DIPQIÏQUB ˍ̙DMˍ̝OHN̘UDÈDILIÈDIÓOIYÈDWËD̞UI̍ DÈDMV̕OHMVÉODIVZ̍OHJ̣BDÈDLIVW̤DêÙ UȊIṖDHJ̣BDÈDêÙUȊUSPOHDáOHN̘UȈ UI̔OHêÙUȊ Ngoài ra, cần thiết phải đưa hành vi vào, đó MË QIˍˌOH UI̠D NË DÈD DÈ OIÉO EJ DIVZ̍O WË OỊOH ê̑B êJ̍N NË DÈD DÈ OIÉO DØ UI̍ êJRVB5SÐOUI̤DŰ DÈDIËOIWJOËZUIˍ̚OH YVZÐO CJ̋O ê̖J 7Ö ŴZ USPOH LIJ YÉZ E̤OH NÙIÖOI D˿OêˌOHJ˽OIØB UBOI̙M˼JN̘UT̔ Cˍ̙DêˌOHJ˽OIØBHJ˽UIJ̋UUSPOHNÙIÖOI D̟B7PO5IVOFOIBZ$ISJTUBMMFS7ÓE̞ êˍBSB giả thiết cho rằng các tác nhân khi có thông UJOIPËOI˽PT̊DØUI̍TPTÈOIjM̝JÓDIxD̟BU˾U cả các phương án có thể thực hiện và đương OIJÐO T̊ DI̒O QIˍˌOH ÈO DØ M̝J ÓDI U̔J ˍV åˍBSBHJ˽UIJ̋UOËZHJÞQUBCJ̍VEJ̎OW̌ṄU UPÈOI̒DUSPOHNÙIÖOIEˍ̙JE˼OHOÏOWËS˾U UJ̏OE̞OH/IÖODIVOH ŐVUBêˍBHJ˽UIJ̋U S̄OHDÈDDÈOIÉOMËLIÈDOIBV T̊LIØê̍CJ̍V EJ̎O IÖOIUIËOI NÙIÖOIWËDÛOLIØIˌOê̍ HJ˽JNÙIÖOIC̄OHOỊOHDÙOHD̞NËDIÞOH UBDØ T̢E̞OHDÙOHD̞UPÈOI̒DDI̅OHI˼O ˋVêJ̍ND̟BDÈDNÙIÖOIUÈDU̢DIÓOIMËWJ̏D USPOHN̘UDI̡OHN̤DOËPêØ DÈDC˼ODØUI̍ MP˼J C̓ DÈD HJ˽ UIJ̋U OËZ /IˍOH USPOH TV̔U LIØBI̒DOËZ DÈDC˼OT̊UI˾ZS̄OHLI˽ONJOH MËNOIˍŴZḢQOIJ̌VI˼ODI̋D˽USˍ̙DWË TBV RVÈ USÖOI YÉZ E̤OH NÙ IÖOI5Sˍ̙D YÉZ E̤OHNÙIÖOI âUˍ̛OHDIPS̄OHDÈDDÈOIÉO WËIṖDIËOIWJDÈDDÈOIÉOMËLIÈDOIBVT̊ HÉZUSBOIDÍJ OI˾UMËUSPOHC̔JD˽OID̞UI̍ IṖD êˍ̝D HJ̙J I˼O D̞ UI̍ OIˍ USˍ̚OH I̝Q D̟B LI˽ ONJOH EJ DIVZ̍O )ˌO ỌB DǿOH LIÙOHêˍ̝DRVÐOOỊOHEBPê̘OHWJNÙDØ UI̍U˼POÐORVZŨD̛D˾Qê̘WǡNÙ$IÓOIWÖ ŴZUBD˿Oê̇UW˾Oê̌N̘UDÈDIDIÓOIYÈDWËP UI̚J êJ̍N USˍ̙D $ÛO WËP UI̚J êJ̍N TBV YÉZ E̤OHNÙIÖOI ŐVN̘UNÙIÖOIH̕NN̘U

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


T̔Mˍ̝OHRVÈM̙OUIBNT̔T̊S˾ULIØIJ̍VWË LIØT̢E̞OH $IÞOH UB DǿOH OÎO SB S̄OH NÙ IÖOI C̔O Cˍ̙DW̙JQIJÐOC˽ONËUÙJHJ̙JUIJ̏VW̙JDÈD C˼O OHËZ IÙN OBZ MË NÙ IÖOI UǡOI $I̅OH I˼OOØDÛOUIJ̋VN̘UẸMJ̏VDI̟DI̔UHJBP UIÙOHêˍ̚OHC̘ %̣ MJ̏V OËZ S˾U RVBO US̒OH WÖ DÈD C˼O QI˽J M̕OHHIÏQWËPNÙIÖOILIJDÈDC˼OMËNWJ̏D UIFPOIØN:ÐVD˿VMËêˍBSBHJ˽UIJ̋UWËêˌO HJ˽OIØBUÖOIIV̔OH WÓE̞OIˍêˍ̚OHDI̐DØ N̘U MËO Ù UÙ LIÙOH UI̍ Wˍ̝U OIBV LIÙOH DØUBJO˼OHJBPUIÙOH WW5SPOHUSˍ̚OHI̝Q OËZ DÈDC˼ODØUI̍DPJNÙIÖOIêˌOUIV˿O E˼OHUPÈOI̒Då̔JW̙JN̘UêP˼Oêˍ̚OH DÈD C˼OCJ̋UN̠Dê̘ÛQUSVOHoT̔Mˍ̝OHYFU˼J UI̚JêJ̍NjUxWËMˍVMˍ̝OHoT̔Mˍ̝OHYFêJ RVB USPOH N̘U êˌO W̑ UI̚J HJBO 5SPOH DÈD

Sơ đồ

USˍ̚OHI̝QêˌOHJ˽O MâUIVZ̋UMˍVUIÙOHDIP UBCJ̋UDØN̔JRVBOȈDNJOC˽OHJ̣BN̂Uê̘ WËMˍVMˍ̝OHŐVC˼OUNJOHT̔Mˍ̝OHYFUSÐO êˍ̚OH N̂Uê̘T̊UNJOHê̋OHJÈUS̑D̤Dê˼J̠OH W̙J ONJOH M̤D D̟B êP˼O êˍ̚OH U̡ UI̚J êJ̍N OËZ N̗JLIJC˼OUIÐNN̘UêˌOW̑YFWËP MˍV Mˍ̝OHT̊HJ˽NêJ ŨDOHI̊O /̋VUBNV̔OêJWËPD˾Qê̘D̟BYFÙUÙ UBT̊ RVBOTÈUIËOIWJD̟BU̡OHQIˍˌOHUJ̏ODNJO D̠WËPŴUU̔DU̔JêBDIPQIÏQWËŴOU̔DUI̤D D̟BYF HJ̔OHUSPOHNÙIÖOI/B4DIoUBDØUI̍ YFNYÏUEˍ̙JHØDê̘WJNÙD̟BU̡OHQIˍˌOH UJ̏OW̙JIËOIWJSJÐOHIṖDU̖OHI̝QEˍ̙JHØD ê̘ Wǡ NÙ WË MÞD OËZ DI̐ YÏU ê̋O MV̕OH MVÉO DIVZ̍OD̟BDÈDQIˍˌOHUJ̏O 5áZU̡OHHJBJêP˼O DØUI̍T̢E̞OHDÈDE˼OH UI̠DLIÈDOIBV

27 Models Coupling

Dynamic spatial interaction-based models 1950 – 1975

High-resolution Spatially-dynamic Net growth = gains - losses

1990

GIS – Geographical Information Systems 1980

Nguồn: Engelen, 2006.

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


åÉZ MË DÈDI UJ̋Q D̂O êJ̍O IÖOI D̟B OỊOH ONJNU̡ê̋OåÉZMËUI̚JLȅC̃Uê˿V DØȈUI̔OHUIÙOHUJOê̑BMâ (*4 DIPQIÏQ êˍBWËPNÙIÖOIDÈDT̔MJ̏VDIÓOIYÈDIˌO

Sơ đồ

4BVêØT̊UIÐNWËPDÈDUIÙOHUJOMˍ̙J̛DÈD D˾Qê̘QJYFMWËUVZ̋OUÓOIDIPDÈDȈUI̔OH êˍ̚OH

28 LUTI Models

Nguồn: Engelen, op, cit.

åÉZ MË NÙ IÖOI Land-Use and Transport Interaction -65* W̙JN̞DUJÐVM̕OHHIÏQU˾U D˽DÈDUIÙOHUJODØêˍ̝D.̒JUI̠êˍ̝DH̃O L̋UW̙JOIBV LIÙOHDØêJ̍NC̃Uê˿VWËêJ̍N L̋UUIÞD,I˽ONJOHUJ̋QD̂OMËN̘ULIÈJOJ̏N

Sơ đồ

DI̟DI̔UWËN̒JUI̠CJ̋Oê̘OHUáZUIV̘DWËP LI˽ONJOHUJ̋QD̂O LIP˽OHDÈDI DIJQIÓ /IˍŴZ UÙJêÍL̋UUIÞDO̘JEVOHDI̟Z̋VMË UÓOIê̘OHUSPOHM̕OHHIÏQDÈDM̙QUIÙOHUJO

29 Slow-Fast Dynamics

Nguồn: Southworth, PQDJU.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


$IĂ&#x17E;OHUBTĚ&#x160;CĚ&#x192;UĂŞËżVĚ&#x203A;ĂŞĂ&#x2030;V ĂĽĂ&#x2030;ZMĂ&#x2039;NĚ&#x2DC;UIĂ&#x2013;OI UJĂ?VCJĚ?VDIĚ?DIPDĂ&#x2C6;DCËźOUIËžZNĚ&#x2DC;UDĂ&#x2C6;DIDIĂ&#x201C;OI YĂ&#x2C6;DDË&#x152;DIĚ&#x2039;WĚ&#x201A;OIĂ&#x2039;OIUSPOHNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIUSË?Ě&#x2122;D$Ă&#x2C6;D HJBJĂŞPËźOĂŞË?Ě?DDIJBOIË?TBV NÇżJUĂ?OHJBJĂŞPËźOUIBZĂŞĚ&#x2013;JUSPOHNĂ&#x2122;ĂŞVO giao thĂ´ng; NÇżJUĂ?OHJBJĂŞPËźOUIBZĂŞĚ&#x2013;JT̢EĚ&#x17E;OHĂŞËžU NÇżJUĂ?OHJBJĂŞPËźOUIBZĂŞĚ&#x2013;JT̢EĚ&#x17E;OHĂŞËžUDĂ&#x2DC; UĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2DC;OHĂŞĚ&#x2039;OLIË˝OÇ&#x160;OHEJDIVZĚ?O NÇżJUĂ?OHJBJĂŞPËźOLIË˝OÇ&#x160;OHEJDIVZĚ?ODĂ&#x2DC; UĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2DC;OHĂŞĚ&#x2039;OT̢EĚ&#x17E;OHĂŞËžU 4̢EĚ&#x17E;OHĂŞËžUDĂ&#x2DC;UĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2DC;OHTĚ&#x2122;NĂŞĚ&#x2039;OLIË˝OÇ&#x160;OH EJ DIVZĚ?O /Ě&#x2039;V UĂ&#x2122;J CĚ&#x201C; DĂ&#x2C6;D UĂ&#x203A;B OIĂ&#x2039; SB LIË˝ OÇ&#x160;OH EJ DIVZĚ?O TĚ&#x160; CĚ&#x2018; Ë˝OI IË?Ě&#x203A;OH OHBZ UĚ D UIĂ&#x2013;5VZOIJĂ?O CJĚ&#x2039;OĂŞĚ&#x2DC;OHLIË˝OÇ&#x160;OHEJDIVZĚ?O DĂ&#x2DC;UĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2DC;OHEĂ&#x2039;JIËźOĂŞĚ&#x2039;OWJĚ?DT̢EĚ&#x17E;OHĂŞËžUo DĂ&#x2C6;DDĂ&#x2C6;OIĂ&#x2030;ODËżOQIË˝JHĚ&#x2021;QLIĂ&#x2DC;LIÇ&#x160;OUSPOHEJ DIVZĚ?OUSPOHNĚ&#x2DC;UUIĚ&#x161;JHJBOĂŞĚ&#x;EĂ&#x2039;JUIĂ&#x2013;NĚ&#x2122;JDĂ&#x2DC; UIĚ?RVZĚ&#x2039;UĂŞĚ&#x2018;OIDIVZĚ?OOIĂ&#x2039;

HĂŹnh

5

2.2.2. NghiĂŞn cᝊu tĂŹnh huáť&#x2018;ng: loấi vẼn Ä&#x2018;áť , cĂĄch tiáşżp cáş­n vĂ mĂ´ hĂŹnh [Benoit Gaudou] .Ă&#x2122;IĂ&#x2013;OIĂŞËżVUJĂ?OMĂ&#x2039;NĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIUÇĄOI CJĚ?VEJĚ&#x17D;O NĚ&#x2DC;UIĂ&#x2013;OIË˝OIWĚ?UJOIDĚ&#x;BUIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D;$ËżO5IË&#x152; oIĂ&#x2013;OIË˝OIUËźJUIĚ&#x161;JĂŞJĚ?Nj5xWĚ&#x152;USËźOHUIĂ&#x2C6;JĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018;7Ă&#x201C;EĚ&#x17E;UIĚ IBJMĂ&#x2039;NĚ&#x2DC;UNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIĂŞĚ&#x2DC;OHoNĂ&#x2122; UË˝CJĚ&#x2039;OĂŞĚ&#x2DC;OHDĚ&#x;BNĚ&#x2DC;UIJĚ?OUË?Ě?OHUIFPUIĚ&#x161;J HJBO.JOIIĚ&#x2019;BMĂ&#x2039;DË&#x152;OCĂ?PUSĂ&#x2039;OWĂ&#x2039;P/IĚ&#x201A;U#Ë˝O WĂ&#x2039;PUIĂ&#x2C6;OH$Ă&#x2C6;DNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIĂŞĚ&#x2DC;OHEËźOH LIĂ&#x201C; UË?Ě?OH DIP QIĂ?Q ĂŞË?B SB DĂ&#x2C6;D E̤ CĂ&#x2C6;P ĂŞĂ&#x2DC; MĂ&#x2039; CJĚ&#x2039;O ĂŞĚ&#x2DC;OH DĚ&#x;B IĚ? UIĚ&#x201D;OH UIĂ&#x2122;OH RVB NĂ&#x2122; QIĚ&#x201C;OH .Ě&#x2DC;U NĚ&#x17E;D UJĂ?V DË&#x152; CË˝O LIĂ&#x2C6;D DĚ&#x;B NĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OI IĂ&#x2DC;B MĂ&#x2039; IĚ&#x2014; USĚ? RVĂ&#x2C6; USĂ&#x2013;OI SB RVZĚ&#x2039;U ĂŞĚ&#x2018;OI CĚ&#x201E;OHDĂ&#x2C6;DIUI̢OIJĚ&#x152;VLĚ&#x2018;DICË˝OLIĂ&#x2C6;DOIBV

Static and Dynamic Models

A map is a static model. Here of the urban area of C n Th  in 2010. 

Meteorologic dynamic models allow a typhoon evolution to be predicted over 48h.

Nguáť&#x201C;n: Konings, 2012; http://lesbrindherbes.org/2014/07/06/l-enorme-typhon-neoguri-se-dirige-japon/

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


4Ë&#x152; ĂŞĚ&#x2022; OĂ&#x2039;Z NĂ&#x2122; UË˝ DĂ&#x2C6;D CË?Ě&#x2122;D NĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OI IĂ&#x2DC;B WĂ&#x2039; NĂ&#x2122;QIĚ&#x201C;OH

SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C;

30 Modelling is a Multi-Step Cycle

st ep 1 : define the modelling questions

st ep 7 : explore the model

st ep 2 : identify the elements (entities, dynamics) to model st ep 3 : collect data

st ep 6 : calibrate the model

st ep 4 : define the agents (characteristics, dynamics)

st ep 5 : implement the model

Nguáť&#x201C;n: tĂĄc giả.

.Ě&#x2DC;UNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OITĚ&#x160;ĂŞË?Ě?DIĂ&#x2013;OIUIĂ&#x2039;OIUIĂ&#x2122;OHRVB WËžOĂŞĚ&#x152;ĂŞĚ&#x2021;USBWĚ&#x2122;JNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIWĂ&#x2039;NĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIQIË˝J HJË˝J RVZĚ&#x2039;U WËžO ĂŞĚ&#x152; OĂ&#x2039;Z -Ě&#x2122;Q IĚ&#x2019;D DIVZĂ?O ĂŞĚ&#x152; DĚ&#x;BDIĂ&#x17E;OHUBRVBOUĂ&#x2030;NĂŞĚ&#x2039;OOIĚŁOHNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OI IË?Ě&#x2122;OHWĚ&#x152;WJĚ?DIJĚ?VWĂ&#x2039;MâHJË˝JUÇ&#x160;OHUSË?Ě&#x203A;OHĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018;UIĂ&#x2122;OHRVBWĂ&#x201C;EĚ&#x17E;MĂ&#x2039;UIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D;$ËżO5IË&#x152;$Ë&#x152; DIĚ&#x2039;WĂ&#x2039;RVZUĚ&#x192;DOĂ&#x2039;PHJĂ&#x17E;QUBUËźPSBUÇ&#x160;OHUSË?Ě&#x203A;OH ĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018; HJĚ&#x201D;OH WĚ&#x2122;J UÇ&#x160;OH USË?Ě&#x203A;OH USĂ?O UI̤D UĚ&#x2039; .Ě&#x2DC;UTĚ&#x201D;MË?Ě?OHMĚ&#x2122;ODĂ&#x2030;VIĚ&#x201C;JTĚ&#x160;DĂ&#x2DC;UIĚ?ĂŞË?Ě?DĂŞĚ&#x2021;U SB MJĂ?O RVBO ĂŞĚ&#x2039;O DĂ&#x2C6;D CJĚ&#x2039;O ĂŞĚ&#x2013;J USPOH LIĂ&#x2122;OH HJBOĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;YĂ&#x2030;ZNĚ&#x2122;JWĂ&#x2039;IPĚ&#x2021;DQIĂ&#x2C6;CĚ&#x201C;DĂ&#x2C6;DDPO ĂŞË?Ě&#x161;OH UIBZĂŞĚ&#x2013;JIĚ?UIĚ&#x201D;OHHJBPUIĂ&#x2122;OHĂŞË?Ě&#x161;OH UIĚ&#x;ZWĂ&#x2039;HJBPUIĂ&#x2122;OHDĂ&#x2122;OHDĚ&#x2DC;OH UĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2DC;OHDĚ&#x;B WJĚ?DYĂ&#x2030;ZE̤OHDĂ&#x2C6;DUSVOHUĂ&#x2030;NUIË?Ë&#x152;OHNËźJ OIV DËżV EĚ&#x2018;DI WĚ&#x17E; CĚ?OI WJĚ?O USË?Ě&#x161;OH IĚ&#x2019;D NËźOH MË?Ě&#x2122;JUIĚ&#x;ZMĚ?J WW WW

7Ě&#x152; NĚ&#x2021;U Ļ UIVĚ&#x201A;U DIĂ&#x17E;OH UB TĚ&#x160; UĚ&#x201A;Q USVOH WĂ&#x2039;P NĂ&#x2122;Í&#x192; IĂ&#x2013;OI UĂ&#x2C6;D U̢ NĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OI DIP QIĂ?Q(i) MĚ&#x2022;OH HIĂ?QT̤LIĂ&#x2C6;DCJĚ?ULIĂ&#x2122;OHHJBO (ii)ĂŞË?BDĂ&#x2C6;DTĚ&#x201D; liáť&#x2021;u khĂ´ng gian vĂ o, (iii)NĂ&#x2122;UË˝DĂ&#x2C6;DIJĚ?OUË?Ě?OH Ě&#x203A;DËžQWJNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIUIĂ&#x2039;OIIĂ&#x2039;OIWJWÇĄNĂ&#x2122; WĂ&#x2039;DVĚ&#x201D;J DĂĄOHMĂ&#x2039;(iv)UJĚ&#x2039;OIĂ&#x2039;OIUI̢OHIJĚ?NWĚ&#x2122;JDĂ&#x2C6;DLĚ&#x2018;DI CË˝OLIĂ&#x2C6;DOIBV $IĂ&#x17E;OHUBTĚ&#x160;YĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2018;OIDĂ&#x2C6;DUI̤DUIĚ?RVBOUSĚ&#x2019;OH USPOHIĚ?UIĚ&#x201D;OHWĂ&#x2039;UĂ&#x201C;OIĂŞĚ&#x2DC;OHDĚ&#x;BDĂ&#x2C6;DUI̤DUIĚ? OĂ&#x2039;Z$Ă&#x2C6;DUI̤DUIĚ?MĂ&#x2039;OIĚŁOHUIĂ&#x2039;OIQIËżOĂŞË&#x152;O MĚ&#x2030;DĚ&#x;BIĚ?UIĚ&#x201D;OH UĂ&#x2013;OIUSËźOHDĚ&#x;BOĂ&#x2DC;ĂŞË?Ě?DYĂ&#x2C6;D ĂŞĚ&#x2018;OIUIĂ&#x2122;OHRVBDĂ&#x2C6;DCJĚ&#x2039;OIPĚ&#x2021;DDĂ&#x2C6;DUIVĚ&#x2DC;DUĂ&#x201C;OI 5Ă&#x201C;OIĂŞĚ&#x2DC;OH IBZRVZUSĂ&#x2013;OI DIPQIĂ?QCJĚ&#x2039;OĂŞĚ&#x2013;J IĚ?UIĚ&#x201D;OHWĂ&#x201C;EĚ&#x17E;OIË?DĂ&#x2C6;DIĂ&#x2039;OIĂŞĚ&#x2DC;OHHĚ&#x192;OWĚ&#x2122;J cĂĄc tháťąc tháť&#x192; nhĆ° Ä&#x2018;i lấi, tĆ°ĆĄng tĂĄc giᝯa cĂĄc tĂĄc U̢IPĚ&#x2021;DUĂ&#x201C;OIĂŞĚ&#x2DC;OHDĚ&#x;BUĂ&#x2C6;DU̢OIË?UIĚ&#x2018;USË?Ě&#x161;OH UĂ&#x2039;JDIĂ&#x201C;OI MÇżMĚ&#x17E;U WW

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


Hình

6

Model 1: Entities, Dynamic and Scales

Mekong Delta  70 km  Spatial scale  Area that covers C n Th  city and the nearby  suburbs    Time scale  Duration: 15 years from 1999 to 2014      Dynamic to take into account:  The construction of buildings    Entities to take into account: ­ Buildings;  ­ Roads;  ­ Rivers. 

45 km 

Considered area 

Nguồn: tác giả.

Hình

7

Model 2: Entities, Dynamic and Scales

Spatial scale  The An Bình ward of C n Th     Time scale  Duration: 5 years from 2005 to 2010       Dynamic to take into account:  The construction of buildings    Entities to take into account:  ­ Buildings  ­ Roads  ­ Rivers 

3 km 

C n Th  

3 km 

Considered area 

Nguồn: tác giả.

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


5SPOH NÙ IÖOI UI̠ OI˾U OËZ YFN )ÖOI  QI˼NWJLIÙOHHJBOUBRVBOUÉNDIÓOIMËLIV W̤DS̘OHM̙OYVOHRVBOI$˿O5IˌT̤ONJOH động chính là việc xuất hiện nhiều thực thể êÙ UȊ WÓ E̞ OIˍ DÈD LIV DNJO I̘ N̙J 7̙J USˍ̚OH I̝Q UB OHIJÐO D̠V DÈD UI̤D UI̍ EJ DIVZ̍OC̄OHêˍ̚OHC̘WËêˍ̚OHUI̟Z1I˼N WJUI̚JHJBOOHIJÐOD̠VMËONJN 5SPOHNÙIÖOIUI̠IBJ YFN)ÖOI UIBZWÖ RVBOUÉNê̋OUNJOHUSˍ̛OHêÙUȊD̟BUPËOC̘ UIËOIQI̔ DIÞOHUBT̊DI̐ÛQUSVOHOHIJÐO D̠VQIˍ̚OH"O#ÖOI.ÙIÖOIêÍD̞UI̍IˌO DIÞOHUBDǿOHRVBOUÉNê̕OHUI̚Jê̋OUÓOI ê̘OH #ˍ̙DUI̠OI˾UMËÛQI̝QC̘T̔MJ̏V DØUI̍M˾Z U̡L̋URV˽êJ̌VUSBUI̤Dê̑B T̔MJ̏VD̟BDÈDDˌ RVBODIÓOIQI̟IṖDT̔MJ̏VUJ̋QD̂OṲEP USÐON˼OHå̔JW̙JUIËOIQI̔$˿O5Iˌ T̔MJ̏V êˍ̝DM˾ZU̡4̛5ËJOHVZÐOWË.ÙJUSˍ̚OH #ˍ̙D UI̠ IBJ MË YÉZ E̤OH (*4 4̊ QI˽J UIBZ ê̖JT̔MJ̏VDIPê̕OHC̘W̙JUJÐVDIV̀O DI̐OI T̢BC˽OHUIV̘DUÓOI UIJ̋UM̂QMJÐOȈHJ̣BDÈD OHV̕OLIÈDOIBVê̍êˍBSBT̔MJ̏VN̙J WW $IÞOHUBT̊M̕OHHIÏQHÖWËPNÙIÖOI 5ÈD OIÉOêˍBSBUSPOHȈUI̔OHMËHÖ å̑OIOHIǡBMP˼JUÈDU̢QI̞UIV̘DOIJ̌VWËP RVZNÙêÍDI̒OWËW˾Oê̌D˿OUÖNIJ̍V7J̏D QIÈUUSJ̍ONÙIÖOIT̊LIÈDêJŐVUBYFNYÏU ̛D˾Qê̘LIÈDOIBVUPËOC̘êÙUȊ N̘ULIV QI̔IBZU̡OHOHÙJOIËN̘UoDØUI̍CJ̍VEJ̎O

SJÐOHCJ̏UOHˍ̚JEÉO I̘HJBêÖOIIBZD˽LIV EÉODˍå̔JW̙JUIËOIQI̔$˿O5Iˌ DIÞOHUB RVBOUÉNê̋OWJ̏DYÉZE̤OHDÈDUÛBOIËN̙J $ÈD UÈD U̢ DØ UIV̘D UÓOI MË IÖOI E˼OH W̑ USÓ IṖDN̞DêÓDIT̢E̞OHê̛̍IBZLJOIEPBOI .̘U UÈD U̢ CJ̍V EJ̎O N̘U UI̤D UI̍ ŴU DI˾U USPOHȈUI̔OH5SPOHNÙIÖOIOËZ UÛBOIË MË DÈD UÈD U̢ DI̟ DI̔U DIÓOI DÈD UÈD U̢ OËZ U˼PUÓOIê̘OHWËYÈDê̑OIDÈDOHVZÐOŨDN̛ S̘OHêÙUȊ $IÞOH UB T̊ YFN YÏU D̞ UI̍ IˌO NÙ IÖOI E˼OH Ű CËP Ṳ ê̘OH NË "SOBVE #BOPT êÍ HJ̙JUIJ̏V,IÙOHHJBOêˍ̝DDIJBUIËOIDÈDÙ USPOHêØN̗JŰCËPMËN̘UUÈDU̢NBOHN̘U UIV̘DUÓOIW̌N̂Uê̘EÉOT̔.̗JUÈDU̢CBP H̕NN̘UT̔Mˍ̝OHOI˾Uê̑OIDÈDUÛBOIË

Benoît Gaudou kết thúc phần trình bày của mình bằng nội dung về tính động và triển khai mô hình. Benoît Gaudou giới thiệu ba hệ thống: Net Logo, Repast và Gama, hệ thống thứ ba này được sử dụng trong lớp học chuyên đề. Các mục tiêu trong căn chỉnh cũng được giới thiệu. Phần cuối của ngày đào tạo tập trung giới thiệu phương pháp luận trong việc hình thành bộ số liệu. Trương Chí Quang đã trình bày các nội dung sau: giới thiệu GIS, dữ liệu lưới và véc-tơ; chuyển đổi dạng thức số liệu, v.v...

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Ngà y h�c thᝊ 2, thᝊ Såu ngày 25

2.2.3. Ä?áť&#x2122;ng nĂŁo

[Alexis Drogoul]

[Arnaud Banos]

5SPOH DË˝ OHĂ&#x2039;Z IĂ&#x2122;N OBZ DĂ&#x2C6;D CËźO TĚ&#x160; OHIF giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u nhᝯng vẼn Ä&#x2018;áť phĆ°ĆĄng phĂĄp luáş­n, DIĂ&#x17E;OHUBTĚ&#x160;IĚ&#x2019;DWJĚ?DUIJĚ&#x2039;ULĚ&#x2039;WĂ&#x2039;USJĚ?OLIBJNĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OIUSPOHQIËżONĚ&#x152;N(BNB.Ě&#x17E;DUJĂ?VĂŞĚ&#x152;SB LIĂ&#x2122;OHOIËžUUIJĚ&#x2039;UMĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DCËźOQIË˝JT̢EĚ&#x17E;OHÍ&#x192;NĚ&#x2DC;U DĂ&#x2C6;DIĂŞĚ&#x2DC;DMĚ&#x201A;QWĂ&#x2039;OIVËżOOIVZĚ&#x17D;O(BNB ZĂ?V DËżVDIĚ?ĂŞË&#x152;OHJË˝OMĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DCËźODĂ&#x2DC;ĂŞĚ&#x;ṲUJOĂŞĚ? DĂĄOHDĂ&#x2C6;DUIĂ&#x2039;OIWJĂ?OUSPOHOIĂ&#x2DC;NUIJĚ&#x2039;ULĚ&#x2039;WĂ&#x2039; UI̢OHIJĚ?NNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OI

$IĂ&#x17E;OHUBIĂ?ZEĂ&#x2039;OIUIĚ&#x161;JHJBOĂŞJĚ?NMËźJOIĚŁOH OĚ&#x2DC;JEVOHĂŞĂ?IĚ&#x2019;DUSPOHCVĚ&#x2013;JTĂ&#x2C6;OH

Huáťłnh Quang Nghi giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u phần máť m mĂ´ hĂŹnh hĂła Gama vĂ ngĂ´n ngᝯ ÂŤ(BNB .PEFMJOH-BOHVBHFÂť (GAML) viáşżt mĂ´ hĂŹnh. VĂľ Ä?ᝊc Ă&#x201A;n trĂŹnh bĂ y phần thᝊ hai váť mĂ´ hĂŹnh táşż bĂ o táťą Ä&#x2018;áť&#x2122;ng, Ä&#x2018;ưᝣc sáť­ d᝼ng Ä&#x2018;áť&#x192; tĂĄi hiáť&#x2021;n quĂĄ trĂŹnh phĂĄt triáť&#x192;n Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; cᝧa thĂ nh pháť&#x2018; Cần ThĆĄ giai Ä&#x2018;oấn 1999-2014. Máť&#x2122;t sáť&#x2018; náť&#x2122;i dung trĂŹnh bĂ y Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018;ưᝣc giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u trong khĂła háť?c nÄ&#x192;m 2012, chĂşng tĂ´i máť?i Ä&#x2018;áť&#x2122;c giả xem cĂĄc Ẽn phẊm trĆ°áť&#x203A;c Ä&#x2018;ây (Drogoul vĂ  Gaudou, 2012; Drogoul vĂ  cáť&#x2122;ng sáťą, 2012). Cuáť&#x2018;i cĂšng, Alexis Drogoul nhắc lấi cĂĄc bĆ°áť&#x203A;c trong xây dáťąng mĂ´ hĂŹnh hĂ´m trĆ°áť&#x203A;c Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018;ưᝣc BenoĂŽt Goudou giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u (Xem SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C; 30) trong phần bĂ i táş­p tĂĄi hiáť&#x2021;n hiáť&#x2021;n tưᝣng tÄ&#x192;ng máş­t Ä&#x2018;áť&#x2122; cĂ´ng trĂŹnh xây dáťąng tấi phĆ°áť?ng An BĂŹnh, Cần ThĆĄ trong giai Ä&#x2018;oấn 2005 vĂ  2010.

$IĂ&#x17E;OH UĂ&#x2122;J ĂŞĂ? ZĂ?V DËżV DĂ&#x2C6;D OIĂ&#x2DC;N ĂŞË?B SB CB WĂ&#x201C;EĚ&#x17E;WĚ&#x152;OHVZĂ?OUĚ&#x192;DQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;UËźJ$ËżO 5IË&#x152;$Ă&#x2C6;DCËźODĂ&#x2DC;UIĚ?TVZMVĚ&#x201A;OWĂ&#x2039;UË?EVZUIĂ&#x2122;OH RVBNĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;UĚĄLIĂ&#x2DC;BSËžUĂŞË&#x152;OHJË˝OOIË?USVOH UĂ&#x2030;N NËźOH MË?Ě&#x2122;J DIVZĂ?O CJĚ?U UĂ&#x201C;OI OÇ&#x160;OH HJĂ&#x2C6; USĚ&#x2018;ĂŞËžU UÇ&#x160;OHNĚ&#x201A;UĂŞĚ&#x2DC; WW/IĚŁOHUĚĄLIĂ&#x2DC;BOĂ&#x2039;Z OIĚ&#x192;DUBOIĚŁOHLIĂ&#x2C6;JOJĚ?NDIĚ&#x;DIĚ&#x201D;UUSPOHĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018;IĂ&#x2DC;B2VZĂŞĚ&#x2018;OIQIĂ&#x2C6;QMVĚ&#x201A;UUSPOHQIĂ&#x2C6;UUSJĚ?O ĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;ĂŞË?BSBNĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;ZĂ?VDËżVQIË˝JUVĂ&#x2030;OUIĚ&#x;WĂ&#x2039; DĂ&#x2122;OHUĂ&#x2C6;DLĚ&#x2039;IPËźDIIĂ&#x2DC;BMĂ&#x2039;NUIBZĂŞĚ&#x2013;JIBZĂŞĚ&#x152; SBOIĚŁOHE̤Ă&#x2C6;OMĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DUĂ&#x2C6;DOIĂ&#x2030;OUËźPĂŞĚ&#x2DC;OHM̤D QIĂ&#x2C6;UUSJĚ?OĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;/HPĂ&#x2039;JSB NĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;IËźODIĚ&#x2039;WĚ&#x152; ĂŞĚ&#x2018;BIĂ&#x2013;OIDĂ&#x2DC;UĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2DC;OHĂŞĚ&#x2039;OT̤CJĚ&#x2039;OĂŞĚ&#x2013;JĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; -Ă&#x2039;N UIĚ&#x2039; OĂ&#x2039;P ĂŞĚ? CJĚ&#x2039;O LIĂ&#x2C6;J OJĚ?N UIĂ&#x2039;OI NĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OI $IĂ&#x17E;OHUBĂŞĂ?YFNDĂ&#x2C6;DIĂŞË?BSBDĂ&#x2C6;DRVZ UĚ&#x192;DĂŞË&#x152;OHJË˝OWĂ&#x2039;MĚ&#x2022;OHHIĂ?QDIĂ&#x17E;OHWĂ&#x2039;P(BNB /IË?OH OIĚŁOH CË?Ě&#x2122;D OĂ&#x2039;Z UIĂ&#x2122;J DIË?B ĂŞĚ&#x; NĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OI MĂ&#x2039; LĚ&#x2039;U RVË˝ DĚ&#x;B RVĂ&#x2C6; USĂ&#x2013;OI UË? EVZ USĂ&#x201C; UVĚ? DIĚ LIĂ&#x2122;OH ĂŞË&#x152;O UIVËżO MĂ&#x2039; CJĚ?V EJĚ&#x17D;O UJO IĚ&#x2019;D IBZUPĂ&#x2C6;OIĚ&#x2019;D$ËżOYĂ&#x2030;ZE̤OHUË?EVZĂŞË?BWĂ&#x2039;P NĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIWĚ&#x2122;JUË?DĂ&#x2C6;DIMĂ&#x2039;ĂŞĚ&#x201D;JUË?Ě?OHUJOIĚ&#x2019;DIPĚ&#x2021;D UPĂ&#x2C6;OIĚ&#x2019;DDĚ&#x17E;UIĚ? 5SË?Ě&#x2122;D UJĂ?O DËżO USJĚ?O LIBJ WJĚ?D UËźP IĚ? UIĚ&#x201D;OH LIĂ&#x2C6;JOJĚ?N

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C;

31 Conceptual Model Networks   (Roads, rivers, electricity?, water?...) 

CentralityÂ

AccessibilityÂ

Amenities (parks, services, leisureâ&#x20AC;Ś) 

Functional specialisation 

Land Rent 

Densification Demography 

Urban legislation  Urban planning  Topographic constraints 

Urban sprawl 

Nguáť&#x201C;n: tĂĄc giả.

5SPOH QIËżO NĂ&#x2122; UË˝ DĂ&#x2C6;D CËźO OIËżN MĚ O LIĂ&#x2C6;J OJĚ?N LIË˝ OÇ&#x160;OH EJ DIVZĚ?O MĂ&#x2039; LIĂ&#x2C6;J OJĚ?N DIP QIĂ?QLĚ&#x2039;UOĚ&#x201D;JOIJĚ&#x152;VLIĂ&#x2C6;JOJĚ?NWĚ&#x2122;JOIBV7Ě&#x152;DË&#x152; CË˝O LIĂ&#x2C6;JOJĚ?NUSVOHUĂ&#x2030;NMĂ&#x2039;LIĂ&#x2C6;JOJĚ?NWĚ&#x152;LIË˝ OÇ&#x160;OHUJĚ&#x2039;QDĚ&#x201A;O.ËźOHMË?Ě&#x2122;JĂŞË?Ě&#x161;OHCĚ&#x2DC;IBZMË?Ě&#x2122;J ĂŞJĚ?O UI̤D DIËžU HĚ&#x192;O WĚ&#x2122;J LIĂ&#x2C6;J OJĚ?N LIË˝ OÇ&#x160;OH UJĚ&#x2039;Q DĚ&#x201A;O $Ă&#x2C6;D LIĂ&#x2C6;J OJĚ?N LIĂ&#x2C6;D DÇżOH HĚ&#x192;O WĚ&#x2122;J LIĂ&#x2C6;J OJĚ?N OĂ&#x2039;Z WĂ&#x201C; EĚ&#x17E; OIË? DĂ&#x2122;OH WJĂ?O ĂŞJĚ?N HJË˝JUSĂ&#x201C;IPĚ&#x2021;DDIĚ DOÇ&#x160;OHDIVZĂ?OCJĚ?ULIVWÇ&#x160;O QIĂ&#x203A;OH LIV UIË?Ë&#x152;OH NËźJ $IĂ&#x17E;OH UB ĂŞĂ? OHIF HJĚ&#x2122;JUIJĚ?VMâUIVZĚ&#x2039;U7PO5IVOFOWĂ&#x2039;MâUIVZĚ&#x2039;U MĚ?JUĚ DĂŞËžUĂŞBJDĚ&#x;B"MPOTP LIË˝OÇ&#x160;OHUJĚ&#x2039;QDĚ&#x201A;O MĂ&#x2039;NĚ&#x2DC;ULIĂ&#x2C6;JOJĚ?NUSĚ&#x2019;OHUĂ&#x2030;NMâHJË˝JHJĂ&#x2C6;USĚ&#x2018;ĂŞËžU USPOHLIPË˝OHUIĚ&#x161;JHJBOYĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2018;OIĂĽJĚ&#x152;VĂŞĂ&#x2C6;OH RVBOUĂ&#x2030;NLIĂ&#x2122;OHQIË˝JMĂ&#x2039;ĂŞJĚ&#x152;VHĂ&#x2013;YË˝ZSBĚ&#x203A;NĚ&#x2DC;U ĂŞĚ&#x2018;BĂŞJĚ?N DĂ&#x2C6;JRVBOUSĚ&#x2019;OHĂŞĂ&#x2DC;MĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DIUIĚ DUJĚ&#x2039;Q DĚ&#x201A;O LIV W̤D OĂ&#x2039;Z UĚĄ DĂ&#x2C6;D ĂŞĚ&#x2018;B ĂŞJĚ?N LIĂ&#x2C6;D DĚ&#x;B UIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D; -Ě?JUĚ DĂŞËžUĂŞBJRVZĚ&#x2039;UĂŞĚ&#x2018;OIWJĚ?DMĚ&#x201A;QLĚ&#x2039;IPËźDI TẼt cả cĂĄc tĂĄc nhân kinh táşż khi Ä&#x2018;áť&#x2039;nh váť&#x2039; trong Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; Ä&#x2018;áť u cấnh tranh nhau Ä&#x2018;áť&#x192; Ä&#x2018;áť&#x2039;nh cĆ° tấi

OIĚŁOHĂŞĚ&#x2018;BĂŞJĚ?NUĚ&#x201D;UOIËžUTPWĚ&#x2122;JUJĚ&#x152;NM̤DLJOI UĚ&#x2039;DĚ&#x;BCË˝OUIĂ&#x2030;O-âUIVZĚ&#x2039;UMĚ?JUĚ DĂŞËžUĂŞBJDIP SĚ&#x201E;OHOĚ&#x2039;VHJĂ&#x2C6;USĚ&#x2018;DĚ&#x;BĂŞËžUMĂ&#x2039;OIË?OIBVĚ&#x203A;OIĚŁOH ĂŞĚ&#x2018;BĂŞJĚ?NLIĂ&#x2C6;DOIBVUËźJNĚ&#x2DC;UĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; UIĂ&#x2013;ĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; OĂ&#x2039;ZDIË?BDĂ&#x2DC;NĚ&#x201A;UĂŞĚ&#x2DC;DBP$IĂ&#x201C;OIMĚ?JUĚ DĂŞËžUĂŞBJ LĂ?PUIFPWJĚ?DUÇ&#x160;OHNĚ&#x201A;UĂŞĚ&#x2DC;ĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; WĂ&#x2039;OHË?Ě?D MËźJ NĚ&#x201A;UĂŞĚ&#x2DC;ĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;HJĂ&#x17E;QUÇ&#x160;OHMĚ?JUĚ DĂŞËžUĂŞBJWĂ&#x2013; DĂ&#x2C6;DUĂ&#x2C6;DOIĂ&#x2030;OUSPOHUĂ&#x2013;OIUIĚ&#x2039;DËźOIUSBOIOIBV 5Ç&#x160;OHNĚ&#x201A;UĂŞĚ&#x2DC;DĂ&#x2DC;UĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2DC;OHĂŞĚ&#x2039;OLIË˝OÇ&#x160;OHUJĚ&#x2039;Q DĚ&#x201A;O UIĂ&#x2122;OH RVB MË?V MË?Ě?OH IBJ M̤D OĂ&#x2039;Z ĂŞĚ&#x201D;J USĚ&#x2019;OHOIBV$IĂ&#x17E;OHUBDĂĄOHOIBVOIĚ&#x2122;MËźJNĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OIDĚ&#x;B,SVHNBOWĂ&#x2039;IBJM̤DĂŞĚ&#x20AC;ZIĂ&#x17E;U$Ă&#x2C6;DDĂ&#x2C6; OIĂ&#x2030;OCĚ&#x2018;IĂ&#x17E;UMĚ OOIBV IĂ&#x17E;UWĚ&#x152;DĂ&#x2C6;DLIVW̤DWÇ&#x160;O QIĂ&#x203A;OH USVOHUĂ&#x2030;NUIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D;WĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DIĚ?UIĚ&#x201D;OH /IË?OHDĂ&#x2DC;NĚ&#x2DC;UM̤DĂŞĚ&#x20AC;ZĂŞĚ&#x20AC;ZDĂ&#x2C6;DDĂ&#x2C6;OIĂ&#x2030;OSBYB ĂŞĂ&#x2122; UIĚ&#x2018; EP OIĚŁOH LIĂ&#x2DC; LIÇ&#x160;O USPOH LIË˝ OÇ&#x160;OH UJĚ&#x2039;QDĚ&#x201A;O5SPOHDË&#x152;DIĚ&#x2039;OĂ&#x2039;Z DĂ&#x2DC;UIĂ?NNĚ&#x2DC;UM̤D ĂŞĚ&#x20AC;ZDËźOIUSBOIUIĂ&#x2122;OHRVBDIĚ?MĂ&#x2039;NUÇ&#x160;OHMĚ?J UĚ DĂŞËžUĂŞBJ DĂ&#x2C6;DUĂ&#x2C6;DOIĂ&#x2030;OLJOIUĚ&#x2039;LIĂ&#x2122;OHDĂ&#x2DC;ĂŞĚ&#x; OÇ&#x160;OHM̤DUĂ&#x2039;JDIĂ&#x201C;OIĂŞĚ?USBOHUSË˝JDIJQIĂ&#x201C;OĂ?OTĚ&#x160; QIË˝JSĚ&#x161;JYBUSVOHUĂ&#x2030;N

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


,IJUIĂ?NWĂ&#x2039;PDĂ&#x2C6;DNĚ&#x201D;JRVBOIĚ?HJĚŁBDĂ&#x2C6;DLIĂ&#x2C6;J OJĚ?NOĂ&#x2039;Z DIĂ&#x17E;OHUBYĂ&#x2030;ZE̤OHNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIQIĂ&#x2C6;U USJĚ?OĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;E̤BUSĂ?OM̤DIĂ&#x17E;UWĂ&#x2039;M̤DĂŞĚ&#x20AC;ZĂĽĚ?DĂ&#x2DC; UÇ&#x160;OHUSË?Ě&#x203A;OHĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; DIĂ&#x17E;OHUBDËżOQIË˝JUIĂ?N EĂ&#x2030;OTĚ&#x201D;WĂ&#x2039;P ZĚ&#x2039;VUĚ&#x201D;OĂ&#x2039;ZĂŞĚ&#x2022;OHUIĚ&#x161;JMĂ&#x2039;OĚ&#x2DC;JTJOI WĂ&#x2039;OHPËźJTJOI #Ă&#x2030;Z HJĚ&#x161; DIĂ&#x17E;OH UB DĂ&#x2DC; UIĚ? ĂŞË?B NĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OI WĂ&#x2039;P (BNB ĂŞĚ? LJĚ?N ĂŞĚ&#x2018;OI LIË˝ OÇ&#x160;OH NĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OI UĂ&#x2C6;J E̤OHRVĂ&#x2C6;USĂ&#x2013;OIUÇ&#x160;OHUSË?Ě&#x203A;OHĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;$IĂ&#x17E;OHUB ĂŞĚ&#x2021;UNĂ&#x2013;OIWĂ&#x2039;PWĚ&#x2018;UIĚ&#x2039;DĂ&#x2C6;DOIĂ&#x2039;RVZIPËźDIĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018; T̢ EĚ&#x17E;OH NĂ&#x2122; IĂ&#x2013;OI UĚ&#x2039; CĂ&#x2039;P Ṳ ĂŞĚ&#x2DC;OH UJĚ&#x2039;Q ĂŞĚ&#x2039;O MĂ&#x2039;NĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIWĂ?DUË&#x152; $Ă&#x2DC;CBUIĂ&#x2C6;DIUIĚ DĂŞĚ&#x2021;USB Í&#x192;ĂŞË?BUIË?Ë&#x152;OHNËźJWĂ&#x2039;PUSPOHNĂ&#x2122;IĂ&#x2013;OIOIĚ&#x201E;N UËźP UĂ&#x201C;OI DIVZĂ?O CJĚ?U UĂ&#x201C;OI OÇ&#x160;OH  ĂŞË?B LIË˝ OÇ&#x160;OH EJ DIVZĚ?O  UĂ&#x2C6;J UËźP DĂ&#x2C6;D WĂĄOH DĂ&#x2DC; NĚ&#x201A;U ĂŞĚ&#x2DC;UIËžQ -Ă&#x2039;NWJĚ?DUIFPOIĂ&#x2DC;NDËżODĂ&#x2DC;UË?Ë&#x152;OHUĂ&#x2C6;DHJĚŁB DĂ&#x2C6;D UIĂ&#x2039;OI WJĂ?O USPOH OIĂ&#x2DC;N ĂŞĂ&#x2030;Z MĂ&#x2039; ZĚ&#x2039;V UĚ&#x201D; DĚ&#x201D;UMĂ&#x153;JUSPOHOHIJĂ?ODĚ V$ËżOCĂ&#x2039;ZUĚ&#x201C;âUË?Ě&#x203A;OH CJĚ&#x2039;UMĚ&#x192;OHOHIFWĂ&#x2039;UIË˝PMVĚ&#x201A;OMĂ&#x2039;NTBPĂŞĚ?ĂŞË?B SBOIĚŁOHĂŞJĚ?NUIĚ&#x201D;OHOIËžUWĂ&#x2039;HĚ&#x192;OLĚ&#x2039;UĂĽĂ&#x2030;ZMĂ&#x2039; ĂŞJĚ&#x152;V UĚ&#x201D;J RVBO USĚ&#x2019;OH USPOH OHIJĂ?O DĚ V LIPB IĚ&#x2019;D .Ě&#x2DC;U USPOH OIĚŁOH NĚ&#x17E;D UJĂ?V MĂ&#x2039;N WJĚ?D OIĂ&#x2DC;NÍ&#x192;MĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DCËźOSĂ&#x2019;OMVZĚ?OWJĚ?DUSBPĂŞĚ&#x2013;J UIË˝P MVĚ&#x201A;O DIJBTĚ&#x2030;RVBOĂŞJĚ?NĂŞĚ?YĂ&#x2030;ZE̤OHOIĚŁOH ĂŞĚ&#x152;YVËžUDIVOHDĚ&#x;BDË˝OIĂ&#x2DC;N

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

BenoĂŽt Gaudou táť&#x2022;ng káşżt ngĂ y lĂ m viáť&#x2021;c báşąng cĂĄc vẼn Ä&#x2018;áť mĂ´ pháť?ng, khảo sĂĄt cĂĄc tham sáť&#x2018; vĂ  cĂĄc giải phĂĄp khĂĄc nhau do mĂ´ hĂŹnh Ä&#x2018;Ć°a ra trong phĂĄt triáť&#x192;n Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039;. Gắn váť&#x203A;i bĂ i trĂŹnh bĂ y trĆ°áť&#x203A;c, hai phần viáť&#x2021;c sau Ä&#x2018;ưᝣc Ä&#x2018;áť ra: - sáť­ d᝼ng mĂ´ hĂŹnh táşż bĂ o táťą Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Ä&#x2018;ưᝣc cung cẼp Ä&#x2018;áť&#x192; quan sĂĄt káşżt quả khĂĄc nhau do thay Ä&#x2018;áť&#x2022;i sáť&#x2018; liáť&#x2021;u GIS: thay Ä&#x2018;áť&#x2022;i sáť&#x2018; liáť&#x2021;u GIS (thĂŞm/xĂła báť? Ä&#x2018;Ć°áť?ng, cầu, v.v... ); mĂ´ pháť?ng váť&#x203A;i sáť&#x2018; liáť&#x2021;u máť&#x203A;i vĂ  sáť&#x2018; liáť&#x2021;u gáť&#x2018;c (trong Gama); so sĂĄnh káşżt quả, tĂŹm hiáť&#x192;u tĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cᝧa quy hoấch Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039; Ä&#x2018;áşżn tÄ&#x192;ng trĆ°áť&#x;ng Ä&#x2018;Ă´ tháť&#x2039;; - sáť­ d᝼ng mĂ´ hĂŹnh tĂĄc táť­ Ä&#x2018;ưᝣc cung cẼp Ä&#x2018;áť&#x192; quan sĂĄt vĂ  hiáť&#x192;u quĂĄ trĂŹnh tÄ&#x192;ng trĆ°áť&#x;ng khĂ´ng gian cᝧa cĂĄc Ä&#x2018;ĆĄn váť&#x2039; Ä&#x2018;áť&#x2039;a lĂ˝: thĂŞm cĂĄc cháť&#x2030; tiĂŞu máş­t Ä&#x2018;áť&#x2122; giao thĂ´ng Ä&#x2018;áť&#x192; quan sĂĄt tĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cᝧa hiáť&#x2021;n tưᝣng phĂĄt triáť&#x192;n; thĂŞm quy luáş­t trong xây dáťąng cĂĄc hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng thĆ°ĆĄng mấi vĂ  quan sĂĄt tĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2122;ng. Chi tiáşżt káťš thuáş­t cĂĄc buáť&#x2022;i còn lấi trong khĂła háť?c khĂł cĂł tháť&#x192; Ä&#x2018;ưᝣc giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u trong khuĂ´n kháť&#x2022; Ẽn phẊm nĂ y. Ä?áť&#x192; tĂŹm hiáť&#x192;u c᝼ tháť&#x192; hĆĄn váť náť&#x2122;i dung khĂła háť?c, chĂşng tĂ´i xin máť?i Ä&#x2018;áť&#x2122;c giả liĂŞn háť&#x2021; váť&#x203A;i cĂĄc giảng viĂŞn váť&#x203A;i trĆ°áť&#x;ng nhĂłm lĂ  Alexis Drogoul vĂ  máť?i Ä&#x2018;áť&#x2122;c giả tĂŹm hiáť&#x192;u thĂŞm cĂĄc chĆ°ĆĄng trĂŹnh nghiĂŞn cᝊu Ä&#x2018;ưᝣc mĂ´ tả trong danh m᝼c sĂĄch tham khảo nĂŞu áť&#x; cuáť&#x2018;i cuáť&#x2018;n sĂĄch nĂ y.


Tài liệu tham khảo "#3".* ( # "/4&-.& # ("6%06 BOE '̓ 30644&"69  -F NPEÒMF EF WPO 5IVOFO Fiche pédagogique MAPS "-0/40 8  Location and Land Use, Toward a General Theory of Land Rent, )BSWBSE6OJWFSTJUZ1SFTT $BNCSJEHF "7&$&%0 8 - (":%04 + 5*--&: $̓ .-"%*/*$) + #6$)"/"/ 4 #-"6&3 , ,36(&3 BOE + 4$)6#&35  Urban Land Use Change in the Las Vegas Valley IUUQHFPDIBOHFFSVTHTHPWTX DIBOHFTBOUISPQPHFOJDQPQVMBUJPOMBT@ WFHBT #"/04 " / $0340/ $ 1*7"/0 )-̓ 3"+"0/"3*70 BOE 1 5"*--"/%*&3 i.JDSPNBDSP5SBGGJD.PEFMJOHwFiche pédagogique MAPS #"/04 " % .03&/0 $ 1*7"/0- FU 1̓ 5"*--"/%*&3  i$ISJTUBMMFS 4UJMM "MJWFw Cybergeo IUUQDZCFSHFPSFWVFT PSH #"55: . i.3FTJO"EWBODFE4QBUJBM "OBMZTJT BOE 7JTVBMJTBUJPO -FDUVSF  .PEFMMJOH)JTUPSJFT5ZQFTBOE4UZMFTw 6$- #"55: . FU 1 -0/(-&:  Fractal Cities: A Geometry of Form and Function, "DBEFNJD̓1SFTT 4BO%JFHP $"FU-POESFT $)3*45"--&3 8  Central Places in Southern Germany 5SBOTMBUFECZ$̓#BTLJO 1SFOUJDF )BMM GSPN Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomischgeographische Untersuchung über die Gesetzmäbigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen +FOB 'JTDIFS7FSMBH 

%&.*3&- ) BOE . $&5*  .PEFMMJOH 6SCBO %ZOBNJDT via $FMMVMBS "VUPNBUB ISPRS Archive 7PM 9997*** 1BSU 8 i$PSF 4QBUJBM %BUBCBTFT 6QEBUJOH .BJOUFOBODFBOE4FSWJDFToGSPN5IFPSZUP 1SBDUJDFw )BJGB %30(06- " BOE # ("6%06  j̓.ÏUIPEFTJOGPSNBUJRVFTEFNPEÏMJTBUJPO Ë CBTF EBHFOUT x JO -"(3&& 4 4DJFOUJöD &EJUPS $PMMFDUJPOConférences et Séminaires, O¡ "'%²'&0 %30(06- " # ("6%06 " (3*(/"3% 1̓ 5"*--"/%*&3 BOE %" 70  j̓ "QQSPDIFT QSBUJRVFT EF MB NPEÏMJTBUJPO Ë CBTF EBHFOUT x JO -"(3&& 4 4DJFOUJöD &EJUPS $PMMFDUJPOConférences et Séminaires, O¡ "'%²'&0 &.#&3(&3 (  Introduction to LUTI modelling - What is it and why do we need it?, 41"3,-&o5SBJOJOHDPVSTF &/(&-&/ (  i$PNQMFYJUZ -BOE VTF BOE̓ $FMMVMBS "VUPNBUB .PEFMMJOHw S4 Workshop RIKS .BBTUSJDIU (3*.. 7 6 #&3(&3 %- %& "/(&-*4 +(̓ 10-)*-- + (*4,& FU 4' 3"*-4#"$, i5IF 0%% 1SPUPDPM " 3FWJFX BOE 'JSTU6QEBUFw Ecological Modelling )"(&/;"/,&3 "  i&WBMVBUJPO PG 4QBUJBM .PEFMT .BQ $PNQBSJTPO ,JUw S4 Workshop RIKS .BBTUSJDIU ,0/*/(4 7 i$BO5IP )PXUP(SPX 'MPPE1SPPG&YQBOTJPOJO3BQJEMZ6SCBOJTJOH %FMUB$JUJFTJOUIF.FLPOH%FMUBUIF$BTFPG $BO5IPw .BTUFSUIFTJT 6OJWFSTJUZPG%FMGU ,36(."/ 1  The Self-Organising Economy #MBDLXFMM1VCMJTIFST #PTUPO -"/(-0*4 1  i$FMMVMBS "VUPNBUB GPS .PEFMJOH4QBUJBM4ZTUFNTw JOThe Modeling Process in Geography 'SPN%FUFSNJOJTNUP $PNQMFYJUZ QQ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


-&#"$26& +1  i5IF (PEVOPW 4DIFNFอƒ BOE 8IBU JU .FBOT GPS 'JSTU 0SEFS 5SBGGJD 'MPX .PEFMTw OO +# -FTPSU FE Transportation and Traffic Theory, QSPDFFEJOHT PG UIF thอƒ *OUFSOBUJPOBM 4ZNQPTJVN PO 5SBOTQPSUBUJPO BOE 5SBGGJD 5IFPSZ +VMZ -ZPO 1FSHBNPO 0YGPSE -*()5)*-- .+BOE(#8)*5)". On Kinematic Waves II. A Theory of Traffic Flow on Long Crowded Roads 1SPDFFEJOHTPGUIF 3PZBM4PDJFUZ" WPM .03&/0 % % #"%"3*055* BOE " #"/04  i*OUFHSBUJOH .PSQIPMPHZ JO 6SCBO 4JNVMBUJPO UISPVHI 3FUJDVMBS "VUPNBUBw in European Handbook of Theoretical and Quantitative Geography '(4& -BVTBOOF /"(&- , BOE . 4$)3&$,&/#&3(  i"อƒ $FMMVMBS "VUPNBUPO .PEFM GPS 'SFFXBZ 5SBGGJDw Journal de Physique * 

3"*.#"6-5 + " #"/04 BOE 3 %0634"5  i" )ZCSJE /FUXPSL(SJE .PEFM PG 6SCBO .PSQIPHFOFTJT BOE 0QUJNJ[BUJPOw ICCSA -F)BWSF(4'SBDUBM"OBMZTJT 4PDJBM 4ZTUFNT +VOF 4065)8035) '  A Technical Review of Urban Land Use Transportation Models as Tools for Evaluating Vehicle Travel Reduction Strategies 0BL 3JEHF /BUJPOBM -BCPSBUPSZ 5FDIOJDBM 3FQPSU IUUQDUBPSOMHPWDUB 1VCMJDBUJPOT3FQPSUT03/-QEG 5)รƒ/&/ WPO +)  Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalรถkonomie 3PTUPDL -FPQPME 5033&/4 1  i)PX -BOEVTF 5SBOTQPSUBUJPO .PEFMT8PSLw CASA QBQFS Oยก

[] Thรกng 7 nฤƒm 2015 / Khรณa hแปc Tam ฤแบฃo 2014 / ยฉ AFD


Danh sách học viên Họ tên

Cơ quan

Chuyên ngành

Lĩnh vực nghiên cứu

Bùi Châu Trường Thọ Loïc Boisseau (học viên tự do) Chu Phạm Đăng Quang

Viện Nghiên cứu Phát triển

Quy hoạch đô thị

Phát triển đô thị

Paddi

Giao thông, đô thị

Giao thông, đô thị

Quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị

Địa lý

Biến đổi sử dụng đất và sinh kế đô thị

dinhdieu86@gmail. com

Viện nghiên cứu Phát triển Trung tâm Quốc tế Đinh Thị Diệu Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu

Email buichautruongtho@ gmail.com paddi.lboisseau@ gmail.com dangquang16.5@ gmail.com

Đỗ Thanh Nghị

Đại học Cần Thơ

Tin học

Khai thác dữ liệu

dtnghi@cit.ctu. edu.vn

Hoàng Thị Thanh Hà

Đại học Đà Nẵng

Tin học

Đa tác tử, mô phỏng

httha@yahoo.com

Lê Thị Bảo Yến

Đại học Đà Nẵng

Đa tác tử

Nguyễn Ngọc Ánh

Đại học Sư phạm Hà Nội

Địa lý

Nguyễn Ngọc Doanh

Đại học Bách khoa Hà Nội

Mô hình hóa và hệ thống phức hợp

Đại học Cần Thơ

Quản lý đất đai

Nguyễn Thị Hà Mi Nguyễn Thị Hoàng Anh

Trung tâm vệ tinh quốc gia Trung tâm Quốc tế Nguyễn Quốc Nghiên cứu Biến đổi Huy Toàn cầu Nguyễn Thị Vân Đại học Thủy lợi Đại học Khoa học Trần Duy Minh Xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh Trần Nguyễn Đại học Cần Thơ Minh Thư

Địa lý

Mô phỏng luồng giao thông quanh toà nhà baoyenkt@gmail. trung tâm hành chính com TP. Đà Nẵng dựa trên hệ thống đa tác tử Hệ thống thông tin địa lý, anh.hnue@gmail. quy hoạch và môi trường com Mô hình hóa và hệ thống doanhbondy@gmail. phức hợp trong sinh thái com học Môi trường đô thị

nthmi@ctu.edu.vn

Biến động lòng sông Hồng nthanh@vnsc.org.vn

Toán sinh thái

Công cụ và mô hình đọc sự vận động không gian đô thị Mô hình sinh thái

Địa lý, GIS

Biến động không gian

tdminh@hcmussh. edu.vn

Tin học

Khai thác dữ liệu

tnmthu80@gmail. com

-

huyquoc2311@ gmail.com van@wru.vn

Ứng dụng mô hình Ứng dụng Webgis trong toàn trong quản lý tài ttlhang@ctu.edu.vn quản lý nước đô thị nguyên thiên nhiên Quy hoạch sử dụng Quy hoạch đất ở đô thị và pdtien.agu@gmail. Phạm Duy Tiễn Đại học An Giang đất, GIS nông thôn com Nguyễn Lê levihuynh@gmail. Trung tâm HCM-GIS GIS Ứng dụng GIS Vi Huỳnh com Học viện Công nghệ Kỹ thuật tưới tiêu ket.pinnara@gmail. Ket Pinnara Tài nguyên nước Campuchia ở Campuchia com

Trần Thị Lệ Hằng

Đại học Cần Thơ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


ĂĽĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;WĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DCËžUCĂ&#x2013;OIĂŞĚ&#x2026;OH LIĂ&#x2122;OHHJBOoYĂ?IĚ&#x2DC;JUJĚ&#x2039;QDĚ&#x201A;O EĚ&#x2018;DIWĚ&#x17E;DĂ&#x2122;OH WJĚ?DMĂ&#x2039;NWĂ&#x2039;OIĂ&#x2039;Ě&#x203A; Axel Demenet â&#x20AC;&#x201C; nghiĂŞn cᝊu sinh tấi IRD-DIAL, Danielle LabbĂŠ â&#x20AC;&#x201C; TrĆ°áť?ng Ä?ấi háť?c Montreal, Xavier Oudin â&#x20AC;&#x201C; IRD-DIAL, Gwenn Pulliat â&#x20AC;&#x201C; tĆ° vẼn, Mireille Razafindrakoto â&#x20AC;&#x201C; IRD-DIAL, François Roubaud â&#x20AC;&#x201C; IRD-DIAL, Jean-Michel Wachsberger â&#x20AC;&#x201C; TrĆ°áť?ng Ä?ấi háť?c Lille 3-DIAL

(Phần gᝥ bÄ&#x192;ng)

CËźOMĂ&#x2039;WĚŁOHDIĚ&#x192;DĂĽJĚ&#x152;VĂŞĂ&#x2DC;TĚ&#x160;SËžUDĂ&#x2DC;Ă&#x201C;DIDIP DĂ&#x2C6;DDVĚ&#x2DC;DUIË˝PMVĚ&#x201A;ODĚ&#x;BDIĂ&#x17E;OHUB

NgĂ y háť?c thᝊ nhẼt, thᝊ NÄ&#x192;m ngĂ y 24 Giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u giảng viĂŞn vĂ  háť?c viĂŞn (xem danh sĂĄch háť?c viĂŞn tấi phần cuáť&#x2018;i chĆ°ĆĄng vĂ  phần tiáť&#x192;u sáť­ giảng viĂŞn) [Xavier Oudin] 5Ă&#x2122;JSËžUWVJLIJUIËžZDIĚ&#x;ĂŞĚ&#x152;OHIJĂ?ODĚ VDĚ&#x;BDĂ&#x2C6;D CËźO SËžU ĂŞB EËźOH WĂ&#x2013; WĚ&#x201A;Z DĂ&#x2C6;D DVĚ&#x2DC;D UIË˝P MVĚ&#x201A;O USPOH MĚ&#x2122;Q DIVZĂ?O ĂŞĚ&#x152; OĂ&#x2039;Z DIĚ&#x192;D DIĚ&#x192;O TĚ&#x160; SËžU QIPOHQIĂ&#x17E;#Ă?ODËźOIĂŞĂ&#x2DC; ĂŞĚ&#x2DC;UVĚ&#x2013;JUSVOHCĂ&#x2013;OI DĚ&#x;BDĂ&#x2C6;DIĚ&#x2019;DWJĂ?OMĂ&#x2039;OĂ?ODIĂ&#x17E;OHUBDĂ&#x2DC;UIĚ? IJWĚ&#x2019;OHSĚ&#x201E;OHLJOIOHIJĚ?NDIVZĂ?ONĂ&#x2122;ODÇżOH OIË?LJOIOHIJĚ?NUSPOHOHIJĂ?ODĚ VDĚ&#x;BDĂ&#x2C6;D

[François Roubaud] $IĂ&#x17E;OHUĂ&#x2122;JTĚ&#x160;HJĚ&#x2122;JUIJĚ?VDIË?Ë&#x152;OHUSĂ&#x2013;OIMĂ&#x2039;NWJĚ?D DĚ&#x;BUVËżOOĂ&#x2039;Z5SJĚ&#x2039;UMâDĚ&#x;BDĂ&#x2C6;D,IĂ&#x2DC;BIĚ&#x2019;DNĂĄB IĂ&#x2019;5BNĂĽË˝PYPBZRVBOICBĂŞJĚ?NDIĂ&#x201C;OI QIË?Ë&#x152;OHQIĂ&#x2C6;QOHIJĂ?ODĚ VUSPOHTVĚ&#x201D;URVĂ&#x2C6; USĂ&#x2013;OIEJĚ&#x17D;OSBMĚ&#x2122;QIĚ&#x2019;DDIVZĂ?OĂŞĚ&#x152; DIĂ&#x17E;OHUĂ&#x2122;J TĚ&#x160; DĚ&#x201D; HĚ&#x192;OH USVZĚ&#x152;O ĂŞËźU UĚ&#x2122;J DĂ&#x2C6;D CËźO OIĚŁOH OĚ&#x2DC;JEVOHWĚ&#x152;QIË?Ë&#x152;OHQIĂ&#x2C6;QOHIJĂ?ODĚ VĂŞĚ&#x2018;OI MË?Ě?OH ĂŞĚ&#x2018;OIUĂ&#x201C;OIĂŞĚ?ĂŞĂ&#x2C6;OIHJĂ&#x2C6;ĂŞË?Ě?DRVZNĂ&#x2122; WĂ&#x2039;RVĂ&#x2C6;USĂ&#x2013;OIQIĂ&#x2030;OUĂ&#x2C6;DILIĂ&#x2122;OHHJBOoYĂ?IĚ&#x2DC;J - yĂŞu cầu tĂ­nh Ä&#x2018;a ngĂ nh trong cĂĄc nghiĂŞn cᝊu; - tĆ°ĆĄng tĂĄc giᝯa giảng viĂŞn vĂ  háť?c viĂŞn cĹŠng OIË?HJĚŁBDĂ&#x2C6;DOIĂ&#x2DC;NIĚ&#x2019;DWJĂ?ONĂ&#x2039;DIĂ&#x17E;OHUB TĚ&#x160;DĂĄOHMĚ&#x201A;QSBUSPOHMĚ&#x2122;QDIVZĂ?OĂŞĚ&#x152;

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


5SPOHUV˿OOËZ DIÞOHUBT̊êBOYFODÈDCËJ UIVZ̋UUSÖOID̟BHJ˽OHWJÐOW̙JQI˿OUSÖOICËZ CËJÛQD̟BDÈDOIØN /HBZCÉZHJ̚ DIÞOHUBT̊DáOHOIBVM̂QC̔O OIØNS̕JDáOHOIBVYÈDê̑OIDI̟ê̌OHIJÐO D̠VDIPN̗JOIØN .̗JOIØNM̤BDI̒ON̘UDI̟ê̌OHIJÐOD̠V MJÐORVBOU̙JDIVZÐOê̌DIVOHD̟BM̙QI̒DWË QIÈUUSJ̍OOØ$ÈDCˍ̙DD˿OUJ̋OIËOIDIPCËJ ÛQOIØNOIˍTBV YÈDê̑OIDI̟ê̌OHIJÐOD̠V ê̇UDÉVI̓JOHIJÐOD̠V - xác định phương pháp điều tra cần thực IJ̏Oê̍US˽M̚JDÈDDÉVI̓JOHIJÐOD̠V 5ÙJ OI˾O N˼OI U˿N RVBO US̒OH D̟B Cˍ̙D DV̔JDáOH DÈDC˼OD˿ODáOHOIBVÛQUSVOH TVZ OHIǡ DIP Cˍ̙D êØ #ËJ ÛQ D̟B OIØN QI˽JêˍBSBL̋URV˽MËN̘UC˽OHI̓JQIáI̝Q DáOHDÈDDÉVI̓JOHIJÐOD̠V5̂QUSVOHWËP QIˍˌOHQIÈQOHIJÐOD̠VWËDáOHOIBVYÉZ E̤OH QIˍˌOH QIÈQ OHIJÐO D̠V MË DÈDI U̔U OI˾Uê̍UÖNSBDÈDIUJ̋QD̂ODIVOH OI˾UMË ê̔J W̙J N̘U M̙Q DIVZÐO ê̌ ÛQ USVOH OIJ̌V DÈDDIVZÐOOHËOIOIˍM̙QDIÞOHUB 5SPOHRVÈUSÖOIEJ̎OSBM̙QI̒D DIÞOHUBT̊ DáOHOIBVOHIJÐOD̠VYÉZE̤OHC˽OHI̓JWË TVZOHIǡW̌OỊOHLIØLINJOUSPOHUI̤DIJ̏O êJ̌VUSB̛N̘URVZNÙD̞UI̍LIVQI̔$IÞOH UÙJ T̊ HJ̙J UIJ̏V W̙J DÈD C˼O DÈD ê̑OI OHIǡB LIÈDOIBVD̟BLIÈJOJ̏NLIVQI̔ DǿOHOIˍ DÈDDI̐T̔LIÈDOIBVDØUI̍T̢E̞OHê̍YÉZ E̤OHC˽OHI̓J5VZOIJÐO DIÞOHUBDǿOHD˿O HIJ OI̙ S̄OH C˽OH I̓J T̊ LIÙOH DIP QIÏQ UBUS˽M̚Jêˍ̝DU˾UD˽DÈDDÉVI̓JOHIJÐOD̠V êÍê̇USBå̔JW̙JN̘UT̔DÉVI̓J D˿ODØIÖOI UI̠DêJ̌VUSBLIÈD.̞DUJÐVD̟BHJBJêP˼OUI̠ CBMËê̌YV˾Uêˍ̝DN̘UC˽OHI̓JNËLIÙOH D˿OUI̤DIJ̏OêJ̌VUSBEPUI̚JHJBODØI˼O

$V̔JDáOH DIÞOHUÙJê̌OHȊEËOIUI̚JHJBO DIPCËJU̖OHL̋U5Sˍ̙DLIJê̋Oêˍ̝DCËJU̖OH L̋U N̗JOIØNT̊DØOIJ̌VM˿OHJ̙JUIJ̏VUJ̋O ê̘ CËJ ÛQ HJ˽OH WJÐO DǿOH OIˍ DÈD OIØN LIÈD T̊ êˍB SB OÎO YÏU ê̍ I̗ US̝ DÈD C˼O USPOH RVÈ USÖOI YÉZ E̤OH C˽OH I̓J 4BV êØ WËPCV̖JTÈOHUI̠CBU̙J ê˼JEJ̏OM̙QDIVZÐO ê̌OËZT̊USÖOICËZCËJUIVIP˼DID̟BOIØN USˍ̙D UPËO UI̍ DÈD I̒D WJÐO LIÈD D̟B LIØB I̒D 4BVêÉZMËDIˍˌOHUSÖOID̟BUV˿O CV̖JTÈOHOBZ DIÞOHUBT̊M̂QOIØN$Ø UJÐVDIÓDIÓOIN̘UMËê̇DêJ̍NDÙOHWJ̏D N̗JOIØNT̊DØê˼JEJ̏OD̟BN̗JDIVZÐO OHËOI LIÈD OIBV ṄU LIÈD UJÐV DIÓ W̌ OHÙO OḤ DǿOH T̊ HJÞQ DÈD C˼O DØ UI̍ HJBPUJ̋Qêˍ̝DW̙JOIBVN̘UDÈDIIJ̏VRV˽ 5SPOHOHËZê˿VUJÐOOËZ DIÞOHUÙJT̊HJ̙J UIJ̏VW̙JDÈDC˼OW̌C˾UCÖOIê̅OHLIÙOH HJBO o YÍ I̘J USPOH DÈD êÙ UȊ IJ̏O ê˼J /HPËJSB ĪOHOHËZDIÞOHUBDǿOHT̊EËOI N̘ULIP˽OHUI̚JHJBODIPQI˿OCËJÛQD̟B DÈD C˼O )ÙN OBZ DIÞOH UÙJ ZÐV D˿V DÈD C˼OT̢E̞OHLIP˽OHUI̚JHJBOOËZê̍DáOH OIBVYÈDê̑OIW˾Oê̌OHIJÐOD̠VNËDÈD C˼ONV̔OUI̤DIJ̏O TÈOHUI̠TÈVT̊êˍ̝DC̃Uê˿VC̄OHQI˿OHJ̙J UIJ̏VDI̟ê̌OHIJÐOD̠VD̟BDÈDOIØNåÉZ T̊MËȆQê̍DIÞOHUÙJêˍBSBOỊOHQI˽O I̕Jê˿VUJÐOê̔JW̙Jê̌YV˾UD̟BDÈDOIØN 4BVêØ DIÞOHUÙJT̊USÖOICËZDÈDUIÈDIUI̠D USPOHUJ̋QD̂OW̙JȆDIW̞DÙOH̛DÈDLIV êÙ UȊ U˼J C̔O UIËOI QI̔ "OUBOBOBSJWP ̛ .BEBHBTDBS 0VBHBEPVHPV̛#VSLJOB'BTP 3VöTRVF̛4ÏOÏHBMWË1BSJT 1IÈQ ¦CV̖JTÈOHUI̠C˽ZT̊EËOIDIPQI˿OUSÖOI bày về thị trường lao động tại khu vực đô thị, tập trung vào các vấn đề liên quan tới T̤QIÉOUÈDIOˌJ̛WËUJ̋QD̂OUȊUSˍ̚OHMBP ê̘OHDǿOHOIˍU̙JDÈDDI̐T̔DØUI̍EáOH ê̍êÈOIHJÈN̠Dê̘QIÉOUÈDI$IÞOHUB

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


T̊DáOHOHIJÐOD̠VCBWÓE̞DÈDjLIVW̤D OI˼ZD˽Nx ;64 ̛1IÈQ UÈDê̘OHD̟BQIÉO UÈDI OˌJ ̛ U˼J N̘U LIV W̤D WFO êÙ UIËOI QI̔5FM"WJW *TSBFM WËT̤LIÙOHê̕OHOI˾U D̟BDÈDLIVW̤DWJ̏DMËNU˼JUIËOIQI̔)̕ $IÓ.JOI$ÈDWÓE̞USÐOT̊DIPQIÏQê̌ D̂QU̙JDÈDIUI̠DYÉZE̤OHC˽OHI̓Jê̑OI Mˍ̝OH ¦CV̖J I̒D ê˿V UJÐO D̟B OHËZ $I̟ OÎU T̊ EËOI DIP QI˿O USÖOI CËZ CËJ ÛQ D̟B DÈD OIØN å̍ DIV̀O C̑ DIP QI˿O OËZ DIÞOH UÙJ ZÐV D˿V I̒D WJÐO ê̒D DÈD CËJ WJ̋U NË DIÞOHUÙJêÍDIVZ̍OU̙JDÈDC˼Oê̍UÖNSB DÈDLIÈJOJ̏NDIÓOIDØMJÐORVBOU̙JDI̟ê̌ OHIJÐOD̠VD̟BDÈDC˼O#V̖JDIJ̌V DIÞOH UÙJT̊HJ̙JUIJ̏VW̙JDÈDC˼ODÈDCˍ̙DDIÓOI USPOHYÉZE̤OHC˽OHI̓Jê̑OIUÓOIW̙JIBJ WÓE̞NJOII̒BjEÉOUSÙJO̖Jx̛)Ë/̘JWË RVÈUSÖOIUIBZê̖JOˌJ̛D̟BDÈDI̘HJBêÖOI USPOH DÈD LIV jêÙ UȊ N̙Jx å5. 5SPOH QI˿OUSÖOICËZOËZ DIÞOHUÙJT̊US̛M˼JDÈD LIÈJOJ̏NDIÓOIW̌QIÉOUÈDILIÙOHHJBOo YÍI̘J$V̔JDáOH DIÞOHUÙJT̊ê̌OHȊN̗J OIØN DáOH TP˼O CB DÉV I̓J ê̑OI UÓOI DØ MJÐORVBOU̙JDI̟ê̌OHIJÐOD̠VD̟BOIØN TBVêØUSÖOICËZWËHJ˽JUIÓDIDÈDDÉVI̓JêØ ¦CV̖J TÈOH UI̠ IBJ T̊ EËOI DIP QI˿O Ļ UIV̂U DI̒O ŃV D˿O UIJ̋U ê̍ UI̤D IJ̏O êJ̌V USB TBV êØ MË QI˿O USÖOI CËZ L̋U RV˽ CËJÛQD̟BDÈDOIØN,̧UIV̂UDI̒OŃV DIP QIÏQ YÈD ê̑OI jEÉO T̔ ê̔J Uˍ̝OHx êÉZ MË N̘U HJBJ êP˼O LIÙOH UI̍ UIJ̋V ê̔J W̙JN̒JOHIJÐOD̠V̛RVZNÙLIÈDOIBVWÖ T̊LIÙOHUI̍IṖDRVÈU̔OLÏNê̍DØUI̍ UI̤DIJ̏OI̓JUPËOC̘EÉODˍUSÐON̘UMÍOI UI̖OËPêØ1I˿OUSÖOICËZL̋URV˽CËJÛQ D̟B DÈD OIØN T̊ DIP QIÏQ DIÞOH UÙJ DØ UI̍êˍBSBCÖOIMV̂OW̌QI˿OCËJDÈDC˼OêÍ MËN.̞DUJÐVMËê̍D˽M̙QDØUI̍DáOHOIBV MËNCÈPDÈPU̖OHL̋UU˼JQIJÐOUPËOUI̍

3.3.1. Bất bình đẳng và phân tách không gian – xã hội: định nghĩa, xác định và đo lường [Jean-Michel Wachsberger] Tại phiên toàn thể, tôi đã đề cập đến nhiều WÓ E̞ W̌ CJ̍V IJ̏O D̟B QIÉO UÈDI LIÙOH HJBO o YÍ I̘J %á LIÈJ OJ̏N OËZ LIÈ S̘OH ẂOD˿OMˍVâS̄OHOØêˍ̝DCJ̍VIJ̏OC̄OH OIJ̌VDÈDIDØUI̍MËDÈDE˼OHUI̠DU̖DI̠D êÙ UȊ IṖD LIÙOH HJBO WÓ E̞ IJ̏O Uˍ̝OH Gated Communities là các khu vực bị cách ly W̌ṄUŴUMâUSPOHN˼OHMˍ̙JêÙUȊ DØUI̍ MËDÈDIMZW̌ṄUEÉODˍ WÓE̞QIÉOUÈDIEP ê̇DêJ̍NT̃DU̘DIṖDOHǏOHIJ̏QoYÍI̘J Phân tách không gian – xã hội có thể khác OIBVUáZUIFPU̡OHêÙUȊOÐOT̊DIÓOIYÈD IˌOLIJUBYÏUC̄OHêˌOW̑êPMˍ̚OHD̟BOØ 7ÓE̞ USPOHS˾UOIJ̌VDÈDêÙUȊ̛#SBTJM CJ̍V hiện phân tách rất rõ ràng trong khi tại các đô UȊ̛7J̏U/BN T̤QIÉOUÈDIM˼JLIÙOHSÜOÏU 7ÖŴZ ŐVDIÞOHUBNV̔OOHIJÐOD̠VĻW̌ QIÉOUÈDILIÙOHHJBOoYÍI̘J D˿Oê̇USBCB DÉVI̓JTBV BJDÈJHÖ -J̏VT̤QIÉOUÈDILIÙOHHJBOo YÍI̘JDØMJÐORVBOU̙JUPËOC̘EÉODˍIBZ DI̐ MJÐO RVBO U̙J N̘U C̘ QÎO EÉO Dˍ D̞ UI̍ YÈDê̑OIUIFPT̃DU̘D WNJOIØBIBZUIFP U˿OHM̙QOHǏOHIJ̏QoYÍI̘J $ÉVI̓JOËZ OĪNYÈDê̑OIê̇DêJ̍ND̟BEÉODˍNËUB NV̔ORVBOTÈUWËYFNYÏUT̤QIÉOUÈDI ¦̛êÉV 5BNV̔ORVBOTÈUQIÉOUÈDIUSPOH N̘ULIÙOHHJBOIBZN̘UMÍOIUI̖å̍MËN êˍ̝D êJ̌V êØ D˿O YÈD ê̑OI N̘U RVZ NÙ U̖OHUI̍ê̍RVBOTÈU$˿OQIÉOê̑OISBOI HJ̙JDÈDLIVW̤DS̕JMËNTPTÈOIHJ̣BDIÞOH U̠DMËYÈDê̑OIYFNOHIJÐOD̠VUBê̑OIUI̤D IJ̏ODØê̘DIÓOIYÈD̛N̠DOËPj˯êÉVx MËLIÈJOJ̏Nê̇DCJ̏URVBOUS̒OHUSPOHM̙Q học chuyên đề này, thông thường chúng ta T̊OHIJÐOD̠V̛RVZNÙLIVQI̔

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


¦OIˍ UI̋ OËP $ÉV I̓J OËZ ê̇U SB ê̍ YÉZ E̤OH WË M̤B DI̒O DÈD DI̐ T̔ êP N̠D ê̘ QIÉOUÈDILIÙOHHJBOoYÍI̘J $ÉVUS˽M̚JDIPDÈDDÉVI̓JQI̞UIV̘DWËPHJ˽ UIJ̋UNËUBêÍêˍBSBUSˍ̙DêØDǿOHOIˍWËP W˾Oê̌OHIJÐOD̠VDIVOH Định nghĩa và quan sát phân tách: khách quan và chủ quan $IÞOH UB IÍZ DáOH OHIJÐO D̠V W˾O ê̌ T̃D U̘DOIˍN̘UWÓE̞W̌QIÉOUÈDI5BD˿OMËN TÈOHU̓OỊOHLIØLINJOUSPOHWJ̏DêPN̠D ê̘IJ̏OUˍ̝OHQIÉOUÈDI/̋VQI˽Jê̇UN̘U DÉVI̓Jê̍YÈDê̑OIOHV̕OH̔DT̃DU̘DD̟BDˍ EÉO C˼Oê̇UDÉVI̓JHÖ Phạm Thái Sơn 5BDØUI̍I̓JI̒W̌HJBêÖOI W̌NÙJUSˍ̚OH WNJOIØBYÍI̘JD̟BI̒ Đỗ Phương Thúy ˯7J̏U /BN W˾O ê̌ OËZ LIÙOH QI˽J MË N̘U W˾Oê̌OI˼ZD˽NOÐOUBDØUI̍I̓JUS̤DUJ̋Q [Jean-Michel Wachsberger] $ÉVUS˽M̚JDIPW˾Oê̌OËZ̛N̗JOˍ̙DMËLIÈD OIBVŐVêØLIÙOHQI˽JMËW˾Oê̌OI˼ZD˽N UBDØUI̍I̓JUS̤DUJ̋Q5VZOIJÐO êJ̌VRVBO US̒OH MË DIÞOH UB D˿O YFN YÏU MJ̏V WJ̏D ê̇U DÉVI̓JêØDØD˿OWËUIJ̋UUI̤DDIPOHIJÐO D̠VIBZLIÙOH)̓JN̘UC̘QÎOEÉODˍW̌ OHV̕OH̔DMËEÉOU̘DUIJ̍VT̔D̟BI̒DǿOHDØ OHIǡBMËOH˿NH̃ODIPI̒N̘Uê̑OILJ̋OW̌ OHV̕OH̔DT̃DU̘DD̟BI̒7ÖŴZ OIËOHIJÐO cứu phải luôn thận trọng, tránh việc nghiên D̠VD̟BNÖOIDØUI̍HÉZUÈDê̘OHU̙JUI̤DŰ YÍI̘J/IËOHIJÐOD̠VMVÙOD˿Oê̇UDÉVI̓J W̌T̤D˿OUIJ̋UWËUÓOIYÈDêÈOHD̟BDÈDDÉV I̓JUSPOHC˽OHI̓J

˯ 1FSV USPOH N̘U DV̘D êJ̌V USB W̌ QIÉO UÈDI DÉVI̓JW̌T̃DU̘DMËOI˼ZD˽NOÐOOIË OHIJÐOD̠VI̓JW̌OHÙOOḤN̈ểê̍HJÈO UJ̋QUÖNIJ̍VOHV̕OH̔DT̃DU̘D˯1IÈQ DÉV I̓JOËZDǿOHLIÈOI˼ZD˽N OHˍ̚JUBT̊I̓J OˌJTJOID̟BDIBN̈˯.̧IBZ$BOBEB OHˍ̚J UB DØ UI̍ I̓J US̤D UJ̋Q OỊOH W˾O ê̌ êˍ̝D DPJMËOI˼ZD˽N̛DÈDOˍ̙DLIÈD WÓE̞I̓JW̌ DI̟OHU̘DOHˍ̚J$BVDBTF EBêFO EBUS̃OH WW #ÉZHJ̚DIÞOHUBT̊DáOHê̇UDÉVI̓JDIPW˾O ê̌OHIÒPêØJ [François Roubaud] -JÐORVBOU̙JOHIÒPêØJWËOỊOHLIØLINJO D̟BWJ̏DQIÉOUÈDILIÙOHHJBOoYÍI̘J DÈD C˼O DØ UI̍ YÈD ê̑OI N̘U UIˍ̙D êP jLIÈDI RVBOxWËUIˍ̙DêPjDI̟RVBOxD̟BOHIÒP êØJ #˼OT̊EáOHDÉVI̓JHÖê̍YÈDê̑OIêˍ̝D W˾Oê̌êØ Mai Thị Thanh Hoa 5BDØUI̍ê̇UDÉVI̓JW̌N̠DUIVOÎQCÖOI RVÉOUÓOIUIFPOHËZ [François Roubaud] åÉZMËN̘UWÓE̞S˾UIBZMJÐORVBOU̙JOHIÒP êØJjLIÈDIRVBOx5BêPN̠DUIVOÎQ IṖD N̠D UJÐV EáOH WË UB YÈD M̂Q N̘U OHˍ̜OH DIP QIÏQ QIÉO CJ̏U OỊOH OHˍ̚J OHIÒP W̙J OỊOH OHˍ̚J LIÙOH OHIÒP 7̂Z UB DØ UI̍RVBOTÈUW˾Oê̌OËZUSPOHRVZNÙêÙUȊ IṖDUIFPU̡OHLIVQI̔ N̠Dê̘ÛQUSVOH EÉOT̔HJËVWËOHIÒPC̄OHDÈDIT̢E̞OHDI̐ T̔N̠DUIVOÎQUÓOIUIFPOHËZ5VZOIJÐO OHˍ̚JUBêÍDÙOHOÎOS̄OHOHIÒPêØJLIÙOH DI̐êˍ̝DêPC̄OHUIˍ̙DêPUIVOÎQ OỊOH UIˍ̙DêPLIÈDDǿOHêˍ̝DT̢E̞OHT̠DLI̓F HJÈPE̞D D˽NHJÈDṲEP I˼OIQIÞDWW5̕O tại nhiều thước đo khác nhau để xác định

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


OHIÒPjDI̟RVBOx N̘UDÉVI̓JDØUI̍ê̇USB êØMËjbạn có cảm thấy mình nghèo?x(J˽T̢ DIÞOHUÙJê̇UDÉVI̓JOËZUSPOHLIJêJ̌VUSB ê̍OHIJÐOD̠VW̌QIÉOC̔D̟BOỊOHOHˍ̚J EÉOṲêÈOIHJÈN̘UDÈDIDI̟RVBOMËOHIÒP TBVêØDIÞOHUÙJTPTÈOIW̙JT̔EÉOêˍ̝DY̋Q MP˼JOHIÒPN̘UDÈDILIÈDIRVBO)BJMP˼JEÉO DˍUSPOHLIVQI̔DIÞOHUÙJOHIJÐOD̠VêØDØ USáOHLI̙QOIBVLIÙOH Nguyễn Thị Thu Hà /ỊOHLIVQI̔OHIÒPDI̟RVBOLIÙOHOI˾U UIJ̋UT̊USáOHLI̙QW̙JLIVQI̔OHIÒPLIÈDI RVBO Lê Hồ Phong Linh /IJ̌V LI˽ ONJOH MË DÈD LIV QI̔ êØ T̊ LIÈD OIBVOIˍOHDIÞOHDǿOHDØUI̍USáOHLI̙Q åJ̌VêØQI̞UIV̘DWËPDI̐T̔NËOIËOHIJÐO D̠VT̢E̞OH UIVOÎQMËN̘UDI̐T̔jLIÈDI RVBOxWËRVBOOJ̏NW̌OHIÒPêØJD̟BOHˍ̚J EÉOMËN̘UDI̐T̔jDI̟RVBOx [François Roubaud] åÞOH ŴZ DÈD LIV QI̔ DØ UI̍ LIÈD OIBV OIˍOH DǿOH DØ UI̍ USáOH LI̙Q åJ̌V RVBO US̒OHMËDÈDC˼OC̃Uê˿VQIÉOCJ̏Uêˍ̝DDÈD LIÈJOJ̏NDI̐T̔jLIÈDIRVBOxWËDI̐T̔jDI̟ RVBOx 5SPOH N̘U T̔ LIV QI̔ OHIÒP N˼OH Mˍ̙J êPËOL̋UDØUI̍S˾UẈOHDĨDWËOHˍ̚JEÉO DØUI̍D˽NUI˾ZLIÙOHOHIÒPWÖI̒CJ̋UI̒ DØ UI̍ E̤B WËP IËOH YØN /Hˍ̝D M˼J ̛ DÈD LIVQI̔HJËV OHˍ̚JUBUIˍ̚OHUI˾ZT̤êPËO L̋UMËZ̋V2VBOUS̒OHMËDIÞOHUBD˿OMˍVâ S̄OHDØU̕OU˼JT̤LIÈDOIBVHJ̣BDÈJDIÞOH UBêPMˍ̚OHêˍ̝DWËDÈJêˍ̝DD˽NOÎODI̟ RVBO

Khu vực có phân tách: ranh giới giữa không gian được xác lập để nghiên cứu và không gian được cảm nhận theo chủ quan. [Jean-Michel Wachsberger] #ÉZHJ̚DIÞOHUBIÍZDáOHOIBVOHIJÐOD̠V DÉVI̓Jj˯êÉVx4BVLIJHJ˽JRVZ̋Uêˍ̝DW˾O đề về các giới hạn, chúng ta cũng cần xác ê̑OIRVZNÙLIÙOHHJBONËDIÞOHUBNV̔O TPTÈOIUSPOHOHIJÐOD̠V,̋URV˽T̊UIBZê̖J UáZ UIFP DIÞOH UB TP TÈOI DÈD LIÙOH HJBO S̘OHIBZÏQ1IÉOUÈDIT̊DËOHUNJOHMÐOLIJ UBOHIJÐOD̠VDÈDLIÙOHHJBODËOHOI̓LIJ DIÞOHUBDËOHDIJBOI̓LIÙOHHJBOWËOHIJÐO D̠V̛RVZNÙOI̓ T̤QIÉOUÈDIT̊DØOIJ̌V LI˽ONJOHC̘DM̘IˌO7˾Oê̌QIÉODIJBLIÙOH HJBODǿOHDØN̘UMPHJDSJÐOHDIJBLIÙOHHJBO OIˍ UI̋ OËP 5IFP LIÙOH HJBO IËOI DIÓOI IBZUPÈOI̒DoU̠DMËDIJBOI̓MÍOIUI̖UIËOI DÈDN˽OIIÖOIWVÙOH IBZUIFPLIVQI̔MË DÈDêˌOW̑êˍ̝DYÈDê̑OIUIFPRVBOOJ̏NYÍ I̘J WNJOIØBIṖDUIØJRVFOĪOHOHËZ )ÍZ Nˍ̚OHUˍ̝OHOHIJÐOD̠VNËC˼OêBOHUI̤D IJ̏OLIÙOHQI̞UIV̘DWËPDÈDZ̋VU̔ŴUDI˾U WËUËJDIÓOI5SPOHUI̋HJ̙JMâUˍ̛OHNËC˼O LIÙOHC̑I˼ODI̋C̛JC˾UD̠êJ̌VHÖUIÖC˼O T̊QIÉODIJBLIÙOHHJBOUIFPDÈDIOËPWËU˼J TBPC˼OMËNOIˍŴZ Morgane Perset $IÞOHUÙJêÍOHIJÐOD̠VDÈDLIVQI̔DØOIË ̛YÍI̘Jêˍ̝DYÈDê̑OIUIFPDÈDUJÐVDIÓIËOI DIÓOI5SÐO UI̤D ê̑B DIÞOH UÙJ êÍ RVBO TÈU UI˾ZS˾UOIJ̌VT̤DIÐOIMÐDI5ÙJêÍC̃Uê˿V từ thực địa để xác định ra không gian nghiên D̠VWËLIÙOHHJBOLIVQI̔UIFPRVBOOJ̏N D̟BOHˍ̚JEÉO

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Nguyễn Tuấn Minh $IÞOHUBDØUI̍M˾ZN̠Dê̘êÙUȊIØBD̟B DÈDLIVW̤DOIˍMËDˌT̛ê̍QIÉODIJBLIÙOH HJBOOHIJÐOD̠V5IÙOHUIˍ̚OH ̛USVOHUÉN UIËOIQI̔ N̂Uê̘EÉODBPWËI˼U˿OHDÙOH D̘OHDǿOHU̔UIˌO OIJ̌VIˌOTPW̙JDÈDLIV W̤DOHP˼JÙ [Jean-Michel Wachsberger] /HIJÐOD̠VQIÉOUÈDIMËTPTÈOIHJ̣BDÈDLIV W̤D OÐODIÞOHUBDØUI̍TPTÈOIUSVOHUÉN UIËOIQI̔W̙JOHP˼JÙ$IÞOHUBDǿOHDØUI̍ T̢E̞OHDÈDêˌOW̑IËOIDIÓOIêÍU̕OU˼JT̆O – xã, huyện, quận – khi chúng ta đi xác định LIÙOH HJBO OHIJÐO D̠V 5VZ OIJÐO OỊOH đơn vị hành chính này không nhất thiết là MÍOIUI̖RVFOUIV̘DD̟BOHˍ̚JEÉOT̔OHU˼J êØ5SPOHN̘UT̔USˍ̚OHI̝Q QIÉODIJBIËOI DIÓOIDØUI̍USáOHI̝QW̙JLIÙOHHJBOT̔OH D̟BOHˍ̚JEÉO/IˍOH̛OỊOHUSˍ̚OHI̝Q LIÈD T̤QIÉODIJBIËOIDIÓOIDI̐NBOHUÓOI DI˾UOIÉOU˼P .̘U W˾O ê̌ LIÈD ỌB êˍ̝D ê̇U SB êØ MË LIJ UBê̇UDÉVI̓JMJ̏VOHˍ̚JEÉOOHIÒPDØÛQ USVOH ̛ USPOH N̘U LIV W̤D OI˾U ê̑OI OËP LIÙOH 3˾U DØ LI˽ ONJOH OHˍ̚J OHIÒP ÛQ USVOHêÙOHU˼JDÈDLIVQI̔M̙OåØMËMâEP U˼JTBPUBDØUI̍DIJBOI̓N̘UDÈDIOIÉOU˼P OỊOH êÙ UȊ DØ RVZ NÙ HJ̔OH OIBV7Ó E̞ ̛1IÈQ DØOỊOHLIÙOHHJBOH̒JMËå˽PÛQ USVOHDIPUIÙOHUJOUI̔OHLÐ *3*4 EP7J̏O 5I̔OH LÐ WË /HIJÐO D̠V ,JOI Ű 2V̔D HJB */4&& M̂Q SB êØ MË OỊOH êˌO W̑ MÍOI UI̖ êˍ̝DQIÉODIJBê̕OHê̌VoEÉO$ÈDI QIÉODIJBOËZLIÙOHUI̍EVOHIÛBêˍ̝DHJ̣B UI̤DŰMÍOIUI̖WËRVBOOJ̏ND̟BOHˍ̚JEÉO W̌MÍOIUI̖OIˍOHM˼JMËN̘UDÙOHD̞IBZê̍ TPTÈOIDÈDêˌOW̑MÍOIUI̖êØW̙JOIBV,IJUB T̢E̞OHDÈDQIˍˌOHQIÈQOHIJÐOD̠VUIJÐO

W̌ê̑OIUÓOI UBOÎOUI˾ZS̄OHLIÈJOJ̏NLIV QI̔MËN̘UêˌOW̑ê̑BMâUIBZê̖JWËN̗JOHˍ̚J DØUI̍H̃ODIPOØN̘UâOHIǡBDǿOHOIˍHJ̙J I˼OLIÈDOIBV «Sử dụng tốt» các chỉ số đo mức độ tách biệt: từ đọc dữ liệu tới giải thích kết quả $IÞOHUBIÍZDáOHê̌D̂QU̙JW˾Oê̌êPN̠D ê̘QIÉOUÈDI OØJDÈDILIÈDMËDÉVI̓Jj/Iˍ UI̋OËP x/IÖODIVOH UBDØONJNDI̐T̔QIÉO UÈDIDIÓOI YFN,IVOH $IÞOHUBIÍZDǿOHQIÉOUÓDIâOHIǡBWËUÈD E̞OHD̟BCBUSPOHT̔DÈDDI̐T̔USÐODI̐T̔ LIÈDCJ̏U UˍˌOHUÈDWËDI̐T̔DPD̞N ê̘ÛQ USVOHUSPOHLIÙOHHJBO $IÞOHUBDáOHMËN OIBOIN̘UCËJÛQUSÐODˌT̛DÈDT̔MJ̏VD̟B WáOH·MFEF'SBODF YFN#J̍Vê̕ #J̍Vê̕OËZDIPUI˾ZDI̐T̔LIÈDCJ̏UT̃DU̘D UÓOIUIFPYÍD̟BWáOH1BSJTDǿOHOIˍCJ̋Oê̖J D̟BOØRVBOIJ̌VUÎQL̦$ÈDC˼OIJ̍VOIˍ UI̋OËPêJ̍Nê̕UȊU˼JONJNUSÐOêˍ̚OH ê̕UȊCJ̍VEJ̎OT̔EÉOH̔D$IÉV1IJLIVW̤D D̂O4BIBSB Phạm Thái Sơn /Hˍ̚J OÎQ Dˍ U̡ DÈD Oˍ̙D DIÉV 1IJ T̔OH ÛQ̓ USVOH IˌO TP W̙J UPËO C̘ EÉO OÎQ Dˍ DÛOM˼J [Jean-Michel Wachsberger] åÞOHŴZ OIˍOHC˼OêÍêJOIBOIRVÈ#J̍V ê̕ DIP UB UI˾Z HÖ W̌ EÉO H̔D $IÉV 1IJ LIV W̤DD̂O4BIBSBONJN Nguyễn Thị Thu Hà OHˍ̚JH̔D1IJQI˽J EJ E̚Jê̍ ê˽NC˽P T̤QIÉOC̔ê̕OHê̌VD̟BEÉODˍUSÐODÈDYÍ UIV̘DWáOH·MFEF'SBODF

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Khung 12 NÄ&#x192;m loấi cháť&#x2030; sáť&#x2018; chĂ­nh váť mᝊc Ä&#x2018;áť&#x2122; phân tĂĄch t $IĚ&#x201D;TĚ&#x2DC;WĚ?CĂ&#x2013;OIĂŞĚ&#x2030;OH FWFOOFTT): lĂ cháť&#x2030; sáť&#x2018; phân tĂĄch hoạc còn gáť?i lĂ  cháť&#x2030; sáť&#x2018; khĂĄc biáť&#x2021;t, lĂ  chĂŞnh láť&#x2021;ch giᝯa máť&#x2122;t nhĂłm dân cĆ° sáť&#x2018;ng trong khu pháť&#x2018; váť&#x203A;i táť&#x2022;ng sáť&#x2018; dân cĆ° (hoạc máť&#x2122;t nhĂłm dân cĆ° khĂĄc) cĂšng sáť&#x2018;ng trong khu pháť&#x2018; Ä&#x2018;Ăł. Ä?ây cĹŠng cĂł tháť&#x192; Ä&#x2018;ưᝣc hiáť&#x192;u lĂ  táť&#x2030; láť&#x2021; nhᝯng ngĆ°áť?i phải chuyáť&#x192;n Ä&#x2018;i Ä&#x2018;áť&#x192; Ä&#x2018;ảm bảo sáťą phân báť&#x2018; Ä&#x2018;áť&#x201C;ng Ä&#x2018;áť u cᝧa dân sáť&#x2018; trong cĂĄc khu pháť&#x2018; khĂĄc nhau. t $IĚ&#x201D;TĚ&#x2DC;UJĚ?QYĂ&#x17E;D FYQPTVSF): lĂ  cháť&#x2030; sáť&#x2018; váť sáťą tĂĄch biáť&#x2021;t hoạc tĆ°ĆĄng tĂĄc, lĂ  káşżt quả so sĂĄnh giᝯa máť&#x2122;t nhĂłm dân nĂ o Ä&#x2018;Ăł trong máť&#x2014;i khu pháť&#x2018; so váť&#x203A;i táť&#x2030; láť&#x2021; nhᝯng ngĆ°áť?i dân khĂĄc khĂ´ng cĂšng nhĂłm. Ä?ây cĹŠng cĂł tháť&#x192; Ä&#x2018;ưᝣc hiáť&#x192;u lĂ  xĂĄc suẼt máť&#x2122;t ngĆ°áť?i dân nĂ o Ä&#x2018;Ăł cĂł tĆ°ĆĄng tĂĄc váť&#x203A;i máť&#x2122;t ngĆ°áť?i thuáť&#x2122;c máť&#x2122;t nhĂłm dân cĆ° khĂĄc trong khu pháť&#x2018; cᝧa mĂŹnh t $IĚ&#x201D;TĚ&#x2DC;UĚ&#x2020;QUSVOH DPODFOUSBUJPO): lĂ  sáťą chĂŞnh láť&#x2021;ch giᝯa nhĂłm dân cĆ° Ä&#x2018;ưᝣc nghiĂŞn cᝊu trong máť&#x2122;t Ä&#x2018;ĆĄn váť&#x2039; khĂ´ng gian váť&#x203A;i táť&#x2022;ng sáť&#x2018; dân cᝧa nhĂłm Ä&#x2018;Ăł trong toĂ n thĂ nh pháť&#x2018; cĹŠng nhĆ° sáťą so sĂĄnh giᝯa Ä&#x2018;ĆĄn váť&#x2039; khĂ´ng gian Ä&#x2018;Ăł váť&#x203A;i toĂ n thĂ nh pháť&#x2018;. Cháť&#x2030; sáť&#x2018; nĂ y dao Ä&#x2018;áť&#x2122;ng tᝍ 0 Ä&#x2018;áşżn 1. Cháť&#x2030; sáť&#x2018; nĂ y cĹŠng cĂł tháť&#x192; Ä&#x2018;ưᝣc hiáť&#x192;u lĂ  táť&#x2030; láť&#x2021; nhĂłm dân phải di dáť?i Ä&#x2018;áť&#x192; cĂł Ä&#x2018;ưᝣc máť&#x2122;t máş­t Ä&#x2018;áť&#x2122; dân Ä&#x2018;áť&#x201C;ng Ä&#x2018;áť u tấi tẼt cả cĂĄc Ä&#x2018;ĆĄn váť&#x2039; khĂ´ng gian. t $IĚ&#x201D;TĚ&#x2DC;DPD̢N N̤DĂŞĚ&#x153;UĚ&#x2020;QUSVOHUSPOHLIĂ&#x2122;OHHJBODMVTUFSJOH): lĂ  sáť&#x2018; lưᝣng dân trung bĂŹnh trong máť&#x2122;t Ä&#x2018;ĆĄn váť&#x2039; khĂ´ng gian. Cháť&#x2030; sáť&#x2018; tuyáť&#x2021;t Ä&#x2018;áť&#x2018;i váť Ä&#x2018;áť&#x2122; táş­p trung trong khĂ´ng gian dao Ä&#x2018;áť&#x2122;ng tᝍ 0 Ä&#x2018;áşżn 1 cĹŠng Ä&#x2018;ưᝣc hiáť&#x192;u lĂ  táť&#x2030; láť&#x2021; máť&#x2122;t nhĂłm dân nĂ o Ä&#x2018;Ăł trong cĂĄc vĂšng cĂł Ä&#x2018;áť&#x2122; táş­p trung dân cao. t $IĚ&#x201D;TĚ&#x2DC;IË&#x2018;Ě?OHUĂ&#x2030;N DFOUSBMJ[BUJPO): lĂ  táť&#x2030; láť&#x2021; cᝧa máť&#x2122;t nhĂłm dân sáť&#x2018;ng tấi khu váťąc trung tâm thĂ nh pháť&#x2018;. Cháť&#x2030; sáť&#x2018; hĆ°áť&#x203A;ng tâm tuyáť&#x2021;t Ä&#x2018;áť&#x2018;i cĹŠng Ä&#x2018;ưᝣc hiáť&#x192;u lĂ  phần dân cĆ° cᝧa máť&#x2122;t nhĂłm phải di dáť?i Ä&#x2018;áť&#x192; nháş­n Ä&#x2018;ưᝣc máť&#x2122;t máş­t Ä&#x2018;áť&#x2122; dân Ä&#x2018;áť&#x201C;ng Ä&#x2018;áť u tấi trung tâm cᝧa khu váťąc Ä&#x2018;ang nghiĂŞn cᝊu. Nguáť&#x201C;n: Massey vĂ  Denton (1988).

Biáť&#x192;u Ä&#x2018;áť&#x201C;

5

Cháť&#x2030; sáť&#x2018; khĂĄc biáť&#x2021;t váť sắc táť&#x2122;c tấi khu váťąc Paris

0.47

(1)Â 0.42

(2)Â

0.37

(3)Â

0.32 0.27 0.22 0.17 0.12 1968

1975

(1)  Châu Phi c n Sahara  !"#$%&'()&*+,â&#x20AC;?,#$'..'((

1982 !+$'(/&()&/01+2( (2) ông Nam à  

1990

1999

1.+'3*4'(/'+($33$5#6+( (3) T p h p dân nh p c  

Nguáť&#x201C;n: Safi, 2009.

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


[Jean-Michel Wachsberger] $IÓOIYÈD$ØOIJ̌VDÉVI̓JD˿Oê̇USBUSˍ̙D N̘U CJ̍V ê̕ OIˍ UI̋ OËZ -J̏V UB DØ IJ̍V êÞOHOØLIÙOH /ØDIPUBUI˾ZêJ̌VHÖ 7Ë DIÞOHUBDØUI̍EJ̎OHJ˽JOØOIˍUI̋OËP #J̍Vê̕OËZDIPUBUI˾ZS̄OHT̤LIÈDCJ̏UD̟B EÉOH̔D1IJD̂O4BIBSBêÍHJ˽NêJUIFPUI̚J HJBO OØJDÈDILIÈD T̔EÉOOËZêˍ̝DQIÉOC̔ ê̕OH ê̌V IˌO USÐO MÍOI UI̖ WáOH OËZ #ÐO D˼OI êØ UB DǿOH DØ UI̍ UI˾Z T̤ QIÉO UÈDI D̟BEÉOH̔DåÙOH/BN« CBOê˿VMËS˾UOI̓ OIˍOHTBVêØEVZUSÖUIFPUI̚JHJBOWËDV̔J DáOHMËSÜS̏UIˌOTPW̙JOHˍ̚JEÉOH̔D1IJ D̂O 4BIBSB $ÈDI HJ˽J UIÓDI OËZ DØ êˍ̝D LIJ DIÞOHUBê̒Dê̕UȊUIFPDIJ̌VOHBOHoEJ̎O CJ̋O UIFP UI̚J HJBO o WË DIJ̌V E̒D o CJ̍V EJ̎O OHV̕O H̔D D̟B DÈD OIØN EÉO 5SVOH CÖOI IBJOIØNEÉOOËZDØT̤QIÉOC̔LIÙOH ê̕OHê̌VOI˾UTPW̙JDÈDOIØNEÉOOÎQDˍ DÛOM˼J -ËNUI̋OËPê̍DØUI̍I˼UI˾QDI̐T̔LIÈD CJ̏U NË LIÙOH D˿O QI˽J DØ T̤ EJ E̚J D̟B OHˍ̚JEÉO Phạm Thái Sơn $Ø UI̍ DØ DÈD OIØN EÉO UIV̘D DÈD T̃D U̘D LIÈD ê̋O T̔OH U˼J DÈD YÍ OËZ WË LIJ̋O U̐ M̏ OHˍ̚J EÉO H̔D $IÉV 1IJ D̂O 4BIBSB HJ˽N YV̔OH [Jean-Michel Wachsberger] åÞOHŴZ%J̎OCJ̋OD̟BEJDˍLIJ̋ODIPU̐M̏ EÉOH̔D1IJD̂O4BIBSBWÖUI̋HJ˽N/ØJDÈDI LIÈD T̤ QIÉO C̔ ê̕OH ê̌V D̟B ONJN LIÈD W̙J ONJN DØ UI̍ êˍ̝D HJ˽J UIÓDI C̄OHOIJ̌VZ̋VU̔åÙUȊLIÙOHQI˽JMËDIV

USÖOI LIÏQ LÓO %ÉO Dˍ MVÙO DØ T̤ UIBZ ê̖J UIFP UI̚J HJBO êÙ UȊ M˼J êØO OÎO UIÐN Dˍ EÉON̙J WÓE̞OHˍ̚JEJDˍê̋OU̡DÈDLIVW̤D OÙOHUIÙO)ṖDEÉOT̔UIBZê̖JṲOIJÐOEP DØOHˍ̚JTJOISBWËN˾UêJ 7̂ZUBDØUI̍OØJHÖW̌OIØNEÉOH̔DåÙOH /BN« Vũ Hoàng Đạt åˍ̚OH ê̕ UȊ ̖O ê̑OI IˌO T̤ QIÉO UÈDI LIÙOHHJBOoYÍI̘JD̟BDÈDOIØNEÉOH̔D åÙOH/BN«DBPIˌOTPW̙JOIØNEÉOH̔D 1IJD̂O4BIBSBL̍U̡TBVONJN [François Roubaud] (J˽ T̢ N̘U UIËOI QI̔ H̕N DØ CB LIV QI̔ LIÈD OIBV USPOH êØ DØ DÈD OIØN EÉO Dˍ UIV̘D DÈD T̃D U̘D LIÈD OIBV TJOI T̔OH T̃D U̘D MË N̘U OIØN EÉO OHIÒP T̃D U̘D MË EÉOHJËV ,IVQI̔DØê̇DêJ̍NMËLIVQI̔LIÈLIØ LINJOWÖêÉZMËOˌJTJOIT̔OHD̟BEÉO UIV̘DT̃DU̘DWËEÉOT̃DU̘D ,IVQI̔DØê̇DêJ̍NDÉOC̄OHIˌO H˿O HJ̔OHW̙JN̘ULIVQI̔D̟BjU˿OHM̙QUSVOH MˍVxW̙JEÉOHJËVWËEÉOOHIÒP ,IVQI̔DØê̇DêJ̍NMËS˾ULIØLINJO H˿O OIˍN̘UE˼OHjLIV̖DIV̘UxWÖOˌJêÉZDI̐ DØEÉOUIV̘DT̃DU̘DTJOIT̔OH 7ÖŴZê̔JW̙JUSˍ̚OHI̝QLIVQI̔ ê̍LIV QI̔OËZê˼UN̠DDI̐T̔LIÈDCJ̏UUSVOHCÖOI DØOHIǡBMËH̕NEÉOUIV̘DT̃DU̘DWË EÉOUIV̘DT̃DU̘D UIÖD˿OEJE̚J EÉODˍD̟BT̃DU̘Dê̋ODI̗LIÈD WÓE̞ê̋O LIVQI̔5̖OHT̔QI˿OUSNJNOËZT̊DIPUB DI̐T̔W̌T̤LIÈDCJ̏U

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Sơ đồ

32 Minh họa chỉ số khác biệt Q1 – nghèo  

70%

5% Q3 – r t nghèo 

20%

50%

0%

50%

25%

Q2 – t ng l p trung l u 

S c t c 1 – dân nghèo 

S c t c 2 – dân giàu 

Di d i dân c   

Nguồn: các tác giả.

So sánh sự tách biệt của các nhóm dân cư: tính tương đối của ngưỡng [Jean-Michel Wachsberger] 5BDØUI̍ê̑OIOHIǡBT̤QIÉOUÈDIOIˍMËT̤ QIÉO DIJB D̟B êÙ UȊ UIËOI OỊOH LIV W̤D LIÈDOIBVW̌ṄUYÍI̘JIṖDT̃DU̘D7ÖŴZ UBDØUI̍LI̅OHê̑OIS̄OHN̘UêÙUȊDØT̤ QIÉOUÈDILIJU˾UD˽DÈDT̃DU̘DEÉODˍLIÙOH QIÉOC̔ê̕OHê̌VUSÐOUPËOUIËOIQI̔NË ÛQUSVOH̛N̘UT̔LIVQI̔OËPêØ5ˍˌOH ṲOIˍŴZ UBDØUI̍OØJS̄OHN̘UOIØNEÉO DˍDØT̤QIÉOUÈDILIJOIØNEÉODˍêØT̔OH ÛQUSVOHU˼JN̘UT̔LIVW̤DUSPOHUIËOIQI̔ UIBZWÖQIÉOC̔ê̌VUSÐOUPËOUIËOIQI̔$ÈD Z̋VU̔OËZS˾UE̎ÕNC̃UOIˍOHUIˍ̙DêP T̤ QIÉO UÈDI LIÙOH HJBO o YÍ I̘J UIÖ QI̠D U˼QIˌO5SPOHQIJÐOUPËOUI̍ N̘Uê˼JCJ̍V êÍê̇USBDÉVI̓JMJ̏VDØU̕OU˼JN̘UjDPOT̔x D̟BT̤UÈDICJ̏ULIÙOH DØMˍ̝OHIØBêˍ̝D 

å̠OHEˍ̙JHØDê̘YÍI̘JI̒D LJOIŰI̒DWË ê̑BMâ êÉZDIÓOIMËDÉVI̓JNËDIÞOHUBRVBO UÉN /ỊOH DI̐ T̔ NË DIÞOH UÙJ HJ̙J UIJ̏V W̙JDÈDC˼ƠêÉZUIP˼Uê˿VDØUI̍LIÈUSVOH M̂QTPW̙JDÉVI̓JOËZ$I̐T̔LIÈDCJ̏Uêˍ̝D IJ̍VMËU̡ ê̋O oMËLIÙOH DØ QIÉO UÈDI MË IPËO UPËO QIÉO UÈDI5̡ HJÈUS̑OËPUIÖUBDØUI̍L̋UMV̂ODØT̤QIÉO UÈDI IBZ -J̏VUBDØUI̍êˍB SBN̘UOHˍ̜OHNËEˍ̙JêØ UBDØUI̍êÈOI HJÈT̤QIÉOUÈDIMËLIÙOHêÈOHL̍DÛOUSÐO êØT̤QIÉOUÈDIMËêÈOHMˍVâ 7̙JWÓE̞W̌T̤ QIÉOUÈDI̛1BSJT MJ̏VUBDØUI̍OØJD̟BOIØN EÉODˍH̔DåÙOH/BN«MËDØT̤QIÉOUÈDI LIÙOH Ly Sokrithea 4̤UIBZê̖JU̡ONJNê̋OONJNDIP UI˾ZN̘UT̤HJBUNJOHQIÉOUÈDIêÈOHL̍

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


[Jean-Michel Wachsberger] $ÈD OIØN EÉO H̔D åÙOH /BN « êÞOH MË DØ T̤ QIÉO UÈDI OI˾U MË TP W̙J DÈD OIØN EÉO OÎQ Dˍ LIÈD 4P TÈOI DIP QIÏQ êÈOI HJÈ N̠D ê̘ QIÉO UÈDI D̟B N̘U OIØN EÉO $IÞOHUBDǿOHHIJOÎOêˍˌDS̄OHT̤QIÉO UÈDID̟BOIØNEÉOH̔DåÙOH/BN«LÏPEËJ WËDØYVIˍ̙OH̖Oê̑OIUSPOHLIJêØT̤QIÉO UÈDI ̛ DÈD OIØN EÉO H̔D 1IJ D̂O 4BIBSB OHËZ DËOH HJ˽N U̡ ONJN YV̔OH ONJN$ÈDC˼ODØUI̍OØJHÖW̌N̠D ê̘ QIÉO UÈDI D̟B IBJ OIØN EÉO OËZ USPOH HJBJêP˼Oo Ly Sokrithea /NJN T̤QIÉOUÈDID̟BDÈDOIØNEÉO H̔D 1IJ D̂O 4BIBSB DBP IˌO TP W̙J N̠D ê̘ QIÉO UÈDI OIØN EÉO H̔D åÙOH /BN « /Hˍ̝D M˼J U̡ ONJN WË OI˾U MË WËP ONJN  DIÞOH UB UI˾Z SÜ MË OIØN EÉO H̔D åÙOH/BN«DØT̤QIÉOUÈDIDBPIˌOTPW̙J OIØNEÉOH̔D1IJD̂O4BIBSB [Jean-Michel Wachsberger] 4̤UIBZê̖JD̟Bêˍ̚OHê̕UȊDIPUI˾ZDØT̤ ê˽P OHˍ̝D YV Iˍ̙OH WË D˿O QI˽J HJ˽J UIÓDI êJ̌V OËZ $IÞOH UB D˿O RVBO UÉN YFN MJ̏V OỊOHOHˍ̚JOÎQDˍH̔DåÙOH/BN«DØ QIÉO UÈDI IˌO TP W̙J DÈD OIØN EÉO LIÈD LIÙOH /IÉOêÉZ UÙJDǿOHYJON̛OHṖDDØN̘UW˾O ê̌NBOHUÓOIDIÓOIUS̛̑1IÈQNËOHˍ̚JUB̓H̒J UÐOMËjOHˍ̜OHDI˾QOÎOêˍ̝Dx5IV̂UOḤ OËZDI̐N̠DNËOHˍ̚J1IÈQDI˾QOÎOêˍ̝D ê̔JW̙JOỊOHOHˍ̚JEÉOOÎQDˍ DØOHIǡB MË̓ T̔ OHˍ̚J EÉO OÎQ Dˍ USÐO N̘U MÍOI UI̖ OËPêØ USÐON̠DêØOHˍ̚JEÉO1IÈQDØUI̍ T̊C̘DM̘OỊOHIËOIWJNBOHUÓOICËJOHP˼J WËU̡DI̔J êJ̌VOËZDØUI̍ÉOê̋OWJ̏DOHˍ̚J

EÉOT̊C̓QIJ̋VDIPê˽OHD̤DỊV/IˍOH trên thực tế, vấn đề này liên quan nhiều tới DIÓOIUS̑IˌOMËN̘UUI̤DŰYÍI̘J5IFPUÙJ êˍ̝DCJ̋U LIÙOHDØOHIJÐOD̠VYÍI̘JOËP YÈD ê̑OI SB êˍ̝D N̘U U̐ M̏ NË USÐO N̠D êØ T̊ DØ T̤ QIÉO UÈDI LIÙOH HJBO o YÍ I̘J WË UˍˌOH Ṳ Eˍ̙J N̠D êØ T̊ LIÙOH DØ QIÉO UÈDILIÙOHHJBOoYÍI̘Jê̕OHUI̚JLIÙOHDØ ȈRV˽OËPD̟BWJ̏DQIÉOUÈDI7ÓE̞OËZDIP chúng ta thấy việc phân tách không gian-xã I̘JMËN̘UW˾Oê̌U̕OU˼J̛DÈDN̠Dê̘LIÈD OIBV /Hˍ̜OH DI˾Q OÎO êˍ̝D MË N̘U LIÈJ OJ̏NUˍˌOHê̔JWËDĨDDĨOMËWÜêPÈO$˿O ÛQUSVOHWËPȈRV˽D̟BQIÉOUÈDILIÙOH HJBOoYÍI̘J OI˾UMËOHIJÐOD̠VUÈDê̘OHD̟B OØLIJOØDØT̤UIBZê̖J /NJN UBRVBOTÈUUI˾ZDI̐T̔LIÈDCJ̏U ê̔J W̙J OIØN EÉO H̔D 1IJ D̂O IPBOH N˼D 4BIBSB MË WË H̔D åÙOH /BN « MË $IÐOIM̏DIMË$ÈDC˼OOHIǡHÖW̌N̠Dê̘ DIÐOI M̏DI OËZ -J̏V UB DØ UI̍ LI̅OH ê̑OI S̄OH EÉO OÎQ Dˍ H̔D åÙOH /BN « DØ T̤ phân tách lớn hơn rất nhiều, hay chỉ lớn hơn DIÞUÓUTPW̙JEÉOOÎQDˍH̔D1IJD̂O4BIBSB .̞DêÓDIDÉVI̓JD̟BUÙJMËê̍N̚JDÈDC˼O YFNM˼JLIÈJOJ̏Nngưỡng USÐOOHˍ̜OHêØ DØUI̍DØQIÉOUÈDI Eˍ̙JOHˍ̜OHêØLIÙOH DØQIÉOUÈDI5SÐOUI̤DŰ LIJC̓RVBW˾Oê̌ OHˍ̜OH T̤ QIÉO UÈDI DI̐ êˌO HJ˽O MË WJ̏D N̘UT̔OIØNEÉOOËPêØê̇DCJ̏UÛQUSVOH USÐON̘ULIVW̤DMÍOIUI̖OËPêØD̟BêÙUȊ NË LIÙOH QI˽J MË U˼J DÈD LIV W̤D LIÈD5VZ OIJÐO ê̑OIOHIǡBOËZDǿOHDI̐MËN̘UDÈDI ê̍C̙UêJN̘UêˌOW̑êPMˍ̚OHT̤QIÉOUÈDI LIÙOHHJBOYÍI̘Jå̍MËNêJ̌VOËZ TBVCËJ ÛQê˿VUJÐOW̌DI̐T̔LIÈDCJ̏U UÙJê̌OHȊ DIÞOHUBT̊DáOHOHIJÐOD̠VDI̐T̔UˍˌOHUÈD WËUI̤DIJ̏ON̘UTPTÈOI

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Biểu đồ

6

Chỉ số tương tác sắc tộc tại khu vực Paris

0.9 0.88 0.86

(2)

0.84 0.82 0.8

(3)

(1) 0.78 0.76 0.74 1968

1975

(1) Châu Phi c n Sahara  Afrique Subsaharienne

1982

(2) duông Nam Á  Asie Sud-Est

1990

1999

(3)T p hdes p dân nh Ensemble immigrésp c  

Nguồn: Safi, 2009.

$I̐T̔UˍˌOHUÈDMËDI̐T̔UÓOIYÈDTV˾UN̘U OHˍ̚JEÉODØOỊOHê̇DêJ̍NOI˾Uê̑OIo̓W̌ HJ̙J UÓOI T̃D U̘D OHǏ OHIJ̏QYÍ I̘J WWy ḢQN̘UOHˍ̚JLIÈDDØê̇DêJ̍NLIÈDNÖOI USPOHLIVQI̔D̟BNÖOIå˿VUJÐO DIÞOHUB D˿Oê˽NC˽PIJ̍VêÞOHCJ̍Vê̕HJ˽JUIÓDIHJÈ US̑MËê̇DêJ̍ND̟BOHˍ̚JOÎQDˍH̔D åÙOH /BN « ONJN OIˍ UI̋ OËP -ËN UI̋OËPê̍ÕNêˍ̝DEJ̎OCJ̋OD̟BT̤QIÉO UÈDI

[Jean-Michel Wachsberger]

Lê Hồ Phong Linh

$IÞOHUBDØUI̍êˍBSBHJ˽UIJ̋US̄OHOIØN EÉO OÎQ Dˍ H̔D åÙOH /BN « ÛQ USVOH OIJ̌VU˼JN̘UT̔LIVQI̔WËUSÐOUI̤DŰI̒ DØÓUYÈDTV˾UḢQOỊOHOHˍ̚JEÉOLIÈD

$Ø OHIǡB MË ONJN  YÈD TV˾U N̘U OHˍ̚J OÎQDˍH̔DåÙOH/BN«DØUˍˌOHUÈDW̙J W̙JN̘UOHˍ̚JEÉOLIÈDUSPOHLIVQI̔D̟B NÖOI MË .̠D ê̘ UˍˌOH UÈD HJ̣B OHˍ̚J EÉO OÎQ Dˍ H̔D åÙOH /BN « WË OỊOH OHˍ̚JEÉOLIÈD̛UI̚JêJ̍NONJNMËDBP TBVêØHJ˽NE˿OUIFPUI̚JHJBO7ÖŴZ UÙJOØJ S̄OHT̤QIÉOUÈDILIÙOHHJBOoYÍI̘JUNJOH MÐOLIJYÈDTV˾UUˍˌOHUÈDHJ˽N

#ÉZHJ̚DIÞOHUBIÍZDáOHTPTÈOIDÈDDI̐T̔ UÈDICJ̏UWËDI̐T̔UˍˌOHUÈD$I̐T̔UI̠OI˾U DIPCJ̋UT̤QIÉOUÈDI̖Oê̑OI̛N̘ULIP˽OH UI̚JHJBOEËJOHˍ̝DM˼J DI̐T̔UI̠DIPUI˾Z T̤QIÉOUÈDIUNJOH7̂ZUBIJ̍VUI̋OËPW̌T̤ NÉVUIV́OOËZ -ËNUI̋OËPê̍IJ̍VUˍˌOH RVBOHJ̣BDÈDDI̐T̔OËZ Morgane Perset

[Jean-Michel Wachsberger] åÞOH ŴZ N̘U OIØN EÉO Dˍ DØ ê̇D êJ̍N HJ̔OHOIBVDËOHÛQUSVOHêÙOHUIÖDËOHDØ ÓUDI̗DIPOỊOHOIØNEÉODˍLIÈD U̡êØ YÈDTV˾UUˍˌOHUÈDDËOHUI˾Q

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


)BJ DI̐ T̔ OËZ LIÙOH êP DáOH N̘U IJ̏O Uˍ̝OH$I̐T̔LIÈDCJ̏UêPT̤UÈDICJ̏ULIÙOH HJBOYÍI̘JUSPOHD˽RVÈUSÖOIWËT̤QIÉOC̔ EÉODˍUSÐOMÍOIUI̖USPOHLIJDI̐T̔UˍˌOH UÈDM˼JêPRVÈUSÖOIWËUÈDê̘OH Hệ quả và tác động của sự phân tách không gian - xã hội $IÞOHUBIÍZDáOHTVZOHIǡW̌ȈRV˽WËUÈD ê̘OHDØUI̍DØD̟BQIÉOUÈDILIÙOHHJBOYÍ I̘JW̌ṄUT̃DU̘D OHǏOHIJ̏QYÍI̘J N̠D UIVOÎQ WW#˼ODØUI̍ê̌YV˾UN̘UT̔Ȉ quả liên quan tới phân tách không gian - xã I̘Jê̔JW̙JOIØNEÉOOÎQDˍ ê̔JW̙JOIØN EÉOOHIÒPIṖDDÈDOIØNEÉOLIÈDOIˍOH DǿOHDØUI̍MËê̔JW̙JUPËOC̘YÍI̘J $ÈDC˼O nêu rõ các hệ quả tiêu cực cũng như tích cực ê̍ TBV êØ DØ UI̍ U̖OH I̝Q OIJ̌V UÈD ê̘OH OI˾UDØUI̍DØD̟BWJ̏DQIÉOUÈDILIÙOHHJBO YÍI̘J Nguyễn Thị Lành .̠Dê̘QIÉOUÈDIDËOHM̙OUIÖDËOHLIØUJ̋Q D̂O W̙J WJ̏D MËN WË USÖOI ê̘ I̒D W˾O DËOH UI˾Q5ÙJM˾ZWÓE̞W̌OHˍ̚JEÉOU̘DUIJ̍VT̔ ,IPS W̔OÛQUSVOHT̔êÙOH̛RV̂O 51̓)̕ $IÓ.JOI Đàm Thị Đào 1IÉOUÈDIYÍI̘JDØUI̍DIPQIÏQC˽PU̕OWË HÖOHJ̣C˽OT̃DWNJOIØBEÉOU̘D

WÛOHMV̀ORV̀OUSPOHêØOHˍ̚JEÉOLIÙOHDØ ê̟W̔OYÍI̘JWËLIÙOHU˼Pêˍ̝DN˼OHMˍ̙J UˍˌOHI̗ẈOHDĨD)J̏OUˍ̝OHOËZDØUI̍ êˍ̝DUI̍IJ̏ORVBUIV̂UOḤjĆZOHIÒP̓x [François Roubaud] 5ÙJNV̔OOØJUIÐNS̄OHN˼OHMˍ̙JIËOHYØN DØ UI̍ NBOH ê̋O OỊOH Ȉ RV˽ UÓDI D̤D UIÙOH RVB WJÐD EVZ USÖ WË DIVZ̍O HJBP C˽O T̃DWNJOIØBIṖDUIÙOHRVBUIJ̋UM̂QWËQIÈU USJ̍ON˼OHMˍ̙JUˍˌOHI̗ $IÞOH UB IBZ DǿOH TVZ OHIǡ êˌO HJ˽O S̄OH LIJ UÙJ OHIÒP WË T̔OH USPOH N̘U LIV QI̔ HJËV S˾UOIJ̌VLI˽ONJOHMËUÙJC̑ê̑OILJ̋OWË êJ̌VLJ̏OLJOIŰYÍI̘JD̟BUÙJT̊DËOHLÏN êJ /Hˍ̝D M˼J ŐV UÙJ OHIÒP WË T̔OH DáOH OỊOHOHˍ̚JOHIÒPLIÈD S˾UDØUI̍UÙJUIJ̋U M̂Q êˍ̝D N˼OH Mˍ̙J UˍˌOH I̗ WË êPËO L̋U W̙JOỊOHOHˍ̚JT̔OHRVBOIUÙJ2VBN˼OH Mˍ̙J YÍ I̘J UB DØ UI̍ YÈD ê̑OI êˍ̝D OỊOH UÈDê̘OHUJÐVD̤DWËUÓDID̤DD̟BQIÉOUÈDI LIÙOHHJBOoYÍI̘J-˾ZN̘UWÓE̞HJÈPE̞D 5BDØYVIˍ̙OHDIPS̄OHDPODÈJD̟BOỊOH Dˍ EÉO OHIÒP UIˍ̚OH I̒D LÏN WË S̄OH LIJ I̒ T̔OH DP D̞N UIÖ YV Iˍ̙OH I̒D LÏN M˼J DËOHSÜIˌO/IˍOHMJ̏VUBDØUI̍YÈDê̑OI SBOỊOHȈRV˽UÓDID̤DD̟BWJ̏DT̔OHÛQ USVOHOËZLIÙOH Vũ Hoàng Đạt

7̙JUÙJ ̛$BNQVDIJB QIÉOUÈDILIÙOHHJBO YÍI̘Jê˿VUJÐOMËT̤QIÉOUÈDIW̌T̃DU̘DWË êØMËN̘UT̤QIÉOUÈDINBOHUÓOIUÓDID̤DWÖ OØDIPQIÏQLI̅OHê̑OIC˽OT̃D

5ÙJOHIǡS̄OHȈRV˽UÓDID̤DD̟BQIÉOUÈDI LIÙOH HJBO o YÍ I̘J êØ MË HJB UNJOH UIÈJ ê̘ ṲUJOUSPOHOIØN,IJOHˍ̚JUB̛USPOHN̘U OIØNW̙JOỊOHDˍEÉODØDáOHIPËOD˽OI T̊DØUI̍DØêˍ̝DT̤ṲUJOD̟BC˽OUIÉO4̤Ṳ UJOOËZDØUI̍MËN̘UZ̋VU̔UIÞDềZWJ̏DD̔ H̃OHI̒DIËOIê̍ê˼UL̋URV˽DBP

[Jean-Michel Wachsberger]

[François Roubaud]

4̤ÛQUSVOHEÉOOHIÒPUSPOHN̘ULIVQI̔ OHIÒPDØUI̍HÉZȈRV˽MËT̤YV˾UIJ̏ON̘U

.̘UDÈDIUS̤DUJ̋QIˌO T̤ÛQUSVOHD̟BN̘U T̔OIØNT̃DU̘DU˼JN̘UT̔LIVW̤DIBZN̘U

Roeungdeth Chanreasmey

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


T̔USˍ̚OHI̒DLIJ̋OOHˍ̚JUBDØUI̍E˼ZI̒D C̄OHOHÙOOḤN̈ểD̟BDÈDOIØNêØ êJ̌V OËZHJÞQWJ̏DI̒Dêˍ̝DE̎EËOHIˌO/Hˍ̚J UB DǿOH DØ UI̍ TP˼O DIˍˌOH USÖOI HJÈP E̞D QIáI̝QIˌOW̙JUSÖOIê̘D̟BOIØNDˍEÉO WËOIˍŴZHJÈPE̞DT̊IJ̏VRV˽IˌO Tóm tắt: những tác động của phân tách không gian - xã hội: lãnh thổ, khu vực và các cá nhân [Jean-Michel Wachsberger] 5ÙJNV̔OOĨDM˼JW̙JDÈDC˼OCBMP˼JUÈDê̘OH DØUI̍DØD̟BT̤QIÉOUÈDILIÙOHHJBOYÍ I̘JUÈDê̘OHMJÐORVBOU̙Jê̇DêJ̍NMÍOIUI̖ UÈDê̘OHMJÐORVBOU̙JUIËOIQI˿OYÍI̘JD̟B MÍOIUI̖WËUÈDê̘OHMJÐORVBOU̙JW̔OYÍI̘J Những tác động đầu tiên là các tác động liên RVBOU̙Jê̇DêJ̍NMÍOIUI̖ 7ÓE̞$ÈDOIØNEÉOOHIÒPD̟BN̘UT̔LIV QI̔ T̔OH YB DÈD ȆDI W̞ DÙOH D̘OH WË DÈD LIVW̤DDØOIJ̌VWJ̏DMËNWËêÙJLIJ OỊOH LIVQI̔êØDÛOLIÙOHUJ̋QD̂Oêˍ̝DC̄OH DÈDQIˍˌOHUJ̏OHJBPUIÙOHDÙOHD̘OH#ÐO D˼OIDÈDZ̋VU̔MJÐORVBOU̙JLIP˽OHDÈDIWË UJ̋QD̂OI˼U˿OHêÙUȊ D˿OUIÐNDÈDZ̋VU̔ MJÐORVBOU̙JEJ̏ON˼PD̟BLIVQI̔.̘UT̔ LIVQI̔OHIÒPUIˍ̚OHŌN̛DÈDLIVW̤D ê̇DCJ̏UE̎C̑S̟JSPOĤQM̞U ÙOIJ̎N,̋U I̝QHJ̣BLIP˽OHDÈDIWËWJ̏DE̎ḢQS̟JSP UIˍ̚OH ÉO ê̋O OỊOH Ȉ RV˽ UJÐV D̤D W̌ ṄU T̠D LI̓F WJ̏D MËN WË HJÈP E̞D ê̔J W̙J EÉODˍ Phân tách cũng có những hệ quả liên quan U̙JD˾VUSÞDYÍI̘JUSÐON̘UMÍOIUI̖5BDØUI̍ OÐVSBIJ̏OUˍ̝OHê̑OILJ̋O U̠DMËDØN̘UDÈJ OIÖOUJÐVD̤DD̟BN̘UC̘QÎOYÍI̘Jê̔JW̙J N̘ULIVW̤DMÍOIUI̖OËPêØ7ÓE̛̞1IÈQ DÈDLIVDIVOHDˍDBPU˿OHŌN̛OHP˼JÙDÈD êÙUȊM̙OOˌJDØU̐M̏UI˾UOHIJ̏QUˍˌOHê̔J DBPTPW̙JDÈDLIVW̤DLIÈD DˍEÉOUIˍ̚OH

C̑ê̑OILJ̋OW̌OˌJ̛D̟BI̒5ØNM˼J WJ̏DN̘U OHˍ̚J UIV̘D W̌ N̘U LIV QI̔ OËP êØ USPOH UIËOIQI̔DØUI̍MËNI˼ODI̋LI˽ONJOHUJ̋Q D̂O W̙J WJ̏D MËN ê̕OH UI̚J DǿOH UÈD ê̘OH LIÙOHU̔Uê̋OL̋URV˽I̒DÛQD̟BOHˍ̚JêØ Tuy nhiên, những hệ quả tiêu cực liên quan U̙JD˾VUSÞDYÍI̘JD̟BMÍOIUI̖LIÙOHQI˽J LIÙOHU˼PSBOỊOHUÈDê̘OHUÓDID̤D4̤ÛQ USVOHDˍEÉODØDáOHê̇DêJ̍NU˼JDáOHN̘U LIVW̤DDØUI̍DIPQIÏQUI̤DIJ̏ODIˍˌOH USÖOIHJÈPE̞DEËOISJÐOHDIPDˍEÉOêØ5VZ OIJÐO OHIJÐOD̠VYÍI̘JI̒DW̌HJÈPE̞DDIP UI˾ZT̤êBE˼OHYÍI̘JD̟BN̘UU˿OHM̙QEÉO Dˍ DØ UI̍ U˼P UIV̂O M̝J DIP US̉ FN ê˼U L̋U RV˽DBPIˌOUSPOHI̒DÛQWËU̡êØUNJOHDˌ I̘JIÛBOÎQDIPDÈDFNDØOHV̕OH̔DLIØ LINJO$V̔JDáOH LIJUBRVBOUÉNU̙JD˾VUSÞD YÍI̘JD̟BN̘ULIVW̤DWËU̙JL̋URV˽I̒DÛQ D̟BUS̉FN̛êØ UBT̊UI˾ZDáOHU̕OU˼JIBJȈ RV˽USÈJOHˍ̝DOIBVD̟BT̤QIÉOUÈDI )̏ RV˽ UI̠ D̟B QIÉO UÈDI LIÙOH HJBO o YÍ I̘J MJÐO RVBO U̙J W̔O YÍ I̘J 5B UIˍ̚OH QIÉOCJ̏UW̔OYÍI̘JUÓDID̤D TPTÈOIUˍˌOH quan giữa các cá nhân với nhau – Bridging Capital̓ o W̙J W̔O YÍ I̘J UJÐV D̤D ÉO U̙J T̤ LIÏQLÓOoBounded Solidarities5BDǿOHDØUI̍ ê̌D̂Qê̋ODÈDQIÉOWNJOIØB TPVTDVMUVSF SJÐOHD̟BN̘ULIVQI̔ WÓE̞QIÉOWNJOIØB êØJOHIÒPLIJ̋ON̘UOIØNEÉODˍC̑EVZUSÖ USPOHUÖOIUS˼OHêØJOHIÒPoxemjĆZOHIÒP êØJx1IÉOWNJOIØBDØUI̍ÉOê̋OWJ̏DYV˾U IJ̏ODÈDCNJOHOIØNU̘JQI˼NWJQI˼NDÈD UŜUṲYÍI̘JêÍêˍ̝DUIJ̋UM̂Q/Hˍ̝DM˼J OØ DǿOHDØUI̍NBOHê̋OOỊOHUÈDê̘OHUÓDI D̤D EVZ USÖ C˽O T̃D WNJO IØB USVŽO UI̔OH UNJOHDˍ̚OHT̤UÙOUS̒OHU̡OHDÈOIÉOUSPOH OIØN UIJ̋UM̂QN˼OHMˍ̙JI̗US̝WËêPËOL̋U USPOHEÉODˍ.̘UT̔OHIJÐOD̠VDǿOHêÍDI̐ SB S̄OH LIJ OHˍ̚J UB OHIÒP T̔OH USPOH DÈD LIV QI̔ OHIÒP T̊ U̔U IˌO T̔OH USPOH DÈD LIVQI̔HJËV 8BDITCFSHFS b 5VZŴZ 

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


T̤UË?Ë&#x152;OHIĚ&#x2014;WĂ&#x2039;UĂ&#x2013;OIĂŞPĂ&#x2039;OLĚ&#x2039;ULIĂ&#x2122;OHIĚ&#x2026;OMĂ&#x17E;D nĂ o cĹŠng lĂ  hiáť&#x192;n nhiĂŞn vĂ  ta cĹŠng khĂ´ng tháť&#x192; NĚ&#x2021;D ĂŞĚ&#x2018;OI DIP SĚ&#x201E;OH T̤ ĂŞĚ&#x2022;OH OIËžU DĚ&#x;B NĚ&#x2DC;U LIV QIĚ&#x201D; WĚ&#x152; NĚ&#x2021;U TĚ&#x192;D UĚ&#x2DC;D WÇ&#x160;O IĂ&#x2DC;B UIV OIĚ&#x201A;Q TĚ&#x160;ĂŞË?Ë&#x152;OHOIJĂ?OEĚ OUĚ&#x2122;JT̤ĂŞPĂ&#x2039;OLĚ&#x2039;UHJĚŁBDĂ&#x2C6;D DË? EĂ&#x2030;O 5IĂ&#x2122;OH UIË?Ě&#x161;OH USPOH DĂ&#x2C6;D LIV QIĚ&#x201D; OHIĂ&#x2019;P T̤NËžUBOOJOIUIË?Ě&#x161;OHSËžUSĂ&#x153;OĂ?U

NgĂ y háť?c thᝊ 2, thᝊ 6 ngĂ y 25 Buáť&#x2022;i sĂĄng bắt Ä&#x2018;ầu báşąng bĂ i trĂŹnh bĂ y cᝧa cĂĄc nhĂłm, giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u chᝧ Ä&#x2018;áť nghiĂŞn cᝊu cᝧa mĂ  máť&#x2014;i nhĂłm sáş˝ tiáşżn hĂ nh trong suáť&#x2018;t tuần: NhĂłm 1: Dân táť&#x2122;c thiáť&#x192;u sáť&#x2018; vĂ  tiáşżp cáş­n váť&#x203A;i viáť&#x2021;c lĂ m. NhĂłm 2: CĂ´ng nhân nháş­p cĆ° vĂ  tiáşżp cáş­n váť&#x203A;i cĂĄc dáť&#x2039;ch v᝼ thiáşżt yáşżu. NhĂłm 3: Tiáşżp cáş­n váť&#x203A;i viáť&#x2021;c lĂ m cᝧa thanh niĂŞn. NhĂłm 4: KhĂł khÄ&#x192;n trong tĂĄi Ä&#x2018;áť&#x2039;nh cĆ° cᝧa ngĆ°áť?i dân (thĂ nh pháť&#x2018; Ä?Ă  Náşľng). Máť&#x2014;i nhĂłm trĂŹnh bĂ y máť&#x2122;t vẼn Ä&#x2018;áť nghiĂŞn cᝊu, giả thiáşżt vĂ  phĆ°ĆĄng phĂĄp nghiĂŞn cᝊu Ä&#x2018;ưᝣc sáť­ d᝼ng. Tiáşżp theo Ä&#x2018;Ăł, cĂĄc nhĂłm thảo luáş­n váť&#x203A;i giảng viĂŞn Ä&#x2018;áť&#x192; c᝼ tháť&#x192; hĂła hĆĄn vẼn Ä&#x2018;áť nghiĂŞn cᝊu vĂ  báť&#x2022; sung thĂŞm cĂĄc Ă˝ tĆ°áť&#x;ng. Nhᝯng yĂŞu cầu chĂ­nh Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018;ưᝣc Ä&#x2018;Ć°a ra: c᝼ tháť&#x192; hĂła cĂĄc giả thiáşżt, máť&#x; ráť&#x2122;ng chᝧ Ä&#x2018;áť nghiĂŞn cᝊu Ä&#x2018;áşżn tháť&#x2039; trĆ°áť?ng lao Ä&#x2018;áť&#x2122;ng vĂ  nhᝯng háť&#x2021; quả cĂł tháť&#x192; cĂł cᝧa nghiĂŞn cᝊu; xĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh rĂľ hĆĄn khĂĄi niáť&#x2021;m dân táť&#x2122;c thiáť&#x192;u sáť&#x2018;; xĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh rĂľ nhᝯng khĂł khÄ&#x192;n trong viáť&#x2021;c Ä&#x2018;áť&#x2039;nh cĆ° ngĆ°áť?i dân.

ĂĽĚ?UĚ&#x2013;OHLĚ&#x2039;UMËźJ UĂ&#x2122;JNVĚ&#x201D;OOIËžONËźOIUĚ&#x2122;JZĚ&#x2039;V UĚ&#x201D;DË&#x152;CË˝OOIËžUDĚ&#x;BQIĂ&#x2030;OUĂ&#x2C6;DILIĂ&#x2122;OHHJBOo YĂ?IĚ&#x2DC;JT̤QIĂ&#x2030;OUĂ&#x2C6;DI CË˝OUIĂ&#x2030;OOĂ&#x2DC;LIĂ&#x2122;OHUĂ&#x201C;DI D̤DDÇżOHLIĂ&#x2122;OHUJĂ?VD̤D$IĂ&#x17E;OHUBĂŞĂ?UIËžZ SĚ&#x201E;OHIĚ?RVË˝DĚ&#x;BQIĂ&#x2030;OUĂ&#x2C6;DILIĂ&#x2122;OHHJBOoYĂ? IĚ&#x2DC;J DĂ&#x2DC; UIĚ? UIFP IBJ DIJĚ&#x152;V IË?Ě&#x2122;OH DĂ&#x2DC; OHIÇĄB MĂ&#x2039;MĂ&#x2039;NHJË˝NIPĚ&#x2021;DHJBUÇ&#x160;OHCËžUCĂ&#x2013;OIĂŞĚ&#x2026;OHYĂ? IĚ&#x2DC;JWĂ&#x2039;MĂ?OIUIĚ&#x2013; IPĚ&#x2021;DOHË?Ě?DMËźJĂŞĂ&#x2DC;OHHĂ&#x2DC;QDË˝J UIJĚ?OĂŞJĚ&#x152;VLJĚ?OTĚ&#x201D;OHDĚ&#x;BNĚ&#x2DC;UOIĂ&#x2DC;NDË?EĂ&#x2030;O USĂ?ONĚ&#x2DC;UMĂ?OIUIĚ&#x2013; CĂĄc giảng viĂŞn nhắc lấi cĂĄc yĂŞu cầu cᝧa bĂ i táş­p nhĂłm: - xĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh máť&#x2122;t nhĂłm cĆ° dân c᝼ tháť&#x192; (ngĆ°áť?i nghèo, thanh niĂŞn, ngĆ°áť?i lao Ä&#x2018;áť&#x2122;ng trong lÄŠnh váťąc phi chĂ­nh thᝊc, ngĆ°áť?i cĂł trĂŹnh Ä&#x2018;áť&#x2122; háť?c vẼn thẼp, v.v...); - láş­p giả thiáşżt váť cĂĄc tĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cᝧa viáť&#x2021;c táş­p trung nhĂłm dân cĆ° nĂ y trĂŞn máť&#x2122;t khu váťąc lĂŁnh tháť&#x2022;; - xĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh cĆĄ cháşż vĂ  tiáşżn trĂŹnh qua Ä&#x2018;Ăł cĂĄc tĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2122;ng nĂ y Ä&#x2018;ưᝣc báť&#x2122;c láť&#x2122;. M᝼c Ä&#x2018;Ă­ch chĂ­nh cᝧa bĂ i táş­p lĂ  cháť&#x2030; ra ráşąng cĂĄc tĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2122;ng vĂ  háť&#x2021; quả cᝧa phân tĂĄch khĂ´ng gian â&#x20AC;&#x201C; xĂŁ háť&#x2122;i khĂ´ng nhᝯng rẼt khĂł dáťą Ä&#x2018;oĂĄn trĆ°áť&#x203A;c mĂ  cĂĄc kĂŞnh lan truyáť n qua Ä&#x2018;Ăł chĂşng Ä&#x2018;ưᝣc báť&#x2122;c láť&#x2122; cĹŠng vĂ´ cĂšng phong phĂş vĂ  cĂł tháť&#x192; diáť&#x2026;n ra máť&#x2122;t cĂĄch song song, cấnh tranh váť&#x203A;i nhau hoạc tĆ°ĆĄng háť&#x2014; cho nhau.

3.3.2. Tiáşżp cáş­n dáť&#x2039;ch v᝼ cĆĄ bản áť&#x; thĂ nh pháť&#x2018; [Mireille Razafindrakoto] $IĂ&#x17E;OHUBTĚ&#x160;DĂĄOHĂŞĚ&#x152;DĚ&#x201A;QUĚ&#x2122;JWËžOĂŞĚ&#x152;UJĚ&#x2039;QDĚ&#x201A;O EĚ&#x2018;DIWĚ&#x17E;DĂ&#x2122;OHĚ&#x203A;LIVW̤DĂŞĂ&#x2122;UIĚ&#x2018;ĂĽJĚ&#x152;VOĂ&#x2039;ZTĚ&#x160; DIPQIĂ?QDIĂ&#x17E;OHUBRVBZUSĚ&#x203A;MËźJWĚ&#x2122;JWËžOĂŞĚ&#x152;UĂ&#x2C6;D ĂŞĚ&#x2DC;OHLĂ?QDĚ&#x;BT̤QIĂ&#x2030;OUĂ&#x2C6;DILIĂ&#x2122;OHHJBOoYĂ? IĚ&#x2DC;JUJĚ&#x2039;QDĚ&#x201A;OEĚ&#x2018;DIWĚ&#x17E;DĂ&#x2122;OHMĂ&#x2039;NĚ&#x2DC;UZĚ&#x2039;VUĚ&#x201D;DĚ&#x;B phân tĂĄch; phân tĂĄch khĂ´ng gian â&#x20AC;&#x201C; xĂŁ háť&#x2122;i gây Ë˝OI IË?Ě&#x203A;OH UĚ&#x2122;J WJĚ?D UJĚ&#x2039;Q DĚ&#x201A;O EĚ&#x2018;DI WĚ&#x17E; DĂ&#x2122;OH

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


Nguyên nhân khiến chúng tôi tập trung vào W˾Oê̌UJ̋QD̂OW̙JȆDIW̞DˌC˽ƠUIËOIUȊ MËEPIJ̏OUˍ̝OHNËDIÞOHUÙJH̒JMËjT̤UIJÐO W̑UIËOIUȊxUIËOIUȊUIˍ̚OHêˍ̝DUSBOHC̑ ȆDIW̞DÙOHUIJ̋UZ̋VU̔UIˌOTPW̙JDÈDLIV W̤DOÙOHUIÙO

EÉOLIÙOHêˍ̝DUJ̋QD̂OW̙JȆDIW̞DÙOH WÖ OỊOH LIV QI̔ OˌJ I̒ T̔OH UIˍ̚OH LIÙOHDØI˼U˿OHDˌT̛WËI̒UIÖM˼JLIÙOH DØOHV̕OUIVOÎQê̟DBPoIJ̏V̠OHjLIV QI̔ OHIÒPx LIJ êØ DI̕OH MÐO jIJ̏V ̠OH UIVOÎQx

˯N̘UT̔Oˍ̙D UJ̋QD̂OW̙JȆDIW̞DÙOH̛ UIËOI UȊ LIÙOH I̅O êÍ U̔U IˌO ̛ LIV W̤D OÙOH UIÙO L̍ D˽ W̌ ṄU T̔ Mˍ̝OH ḾO DI˾U Mˍ̝OH 7MBIPGWËD̘OHT̤ /HIJÐOD̠V OËZDIPUI˾ZU̐M̏U̢WPOHUS̉FN̛UIËOIUȊ thấp hơn tại khu vực nông thôn, nhưng đó MË EP UIV OÎQ U˼J UIËOI UȊ DBP IˌO /̋V DáOHN̠DUIVOÎQ T̊LIÙOHDÛOU̕OU˼JjT̤ UIJÐOW̑UIËOIUȊxỌB5VZOIJÐO UBRVBOTÈU UI˾ZMËOIÖODIVOHN̠Dê̘ÛQUSVOHȆDIW̞ DÙOHDˌC˽ODǿOHOIˍÛQUSVOHEÉODˍ̛DÈD UIËOIQI̔MËDBPIˌOå̍QIÉOUÓDIW˾Oê̌ OËZ DIÞOHUBD˿OMˍVâ ¦QIÉOQI̔JȆDIW̞DÙOH̛DÈDLIVW̤DLIÈD OIBVUSPOHUIËOIQI̔4̤QIÉOQI̔JOËZT̊ DIPUI˾ZOỊOHC˾UCÖOIê̅OHMJÐORVBOU̙J UÓOIT̆ODØD̟BȆDIW̞DǿOHOIˍLIP˽OH DÈDIU̙JOỊOHȆDIW̞êØ ê̇DCJ̏UMËLIJ UBQIÉOCJ̏UOỊOHLIVQI̔HJËVWËOHIÒP W̙JN̘UT̔LIVQI̔ê̇DCJ̏U WÓE̞DÈDLIV ̖DIV̘U OˌJOHˍ̚JEÉOS˾ULIØLINJOUSPOH êJM˼JoUIˍ̚OHEPUIJ̋VBOOJOIoCÐOD˼OI T̤LIBOIJ̋NȆDIW̞DÙOH ¦U̔D ê̘ êÙ UȊ IØB $ÈD êÙ UȊ ̛ DÈD Oˍ̙D êBOHQIÈUUSJ̍O å15 OHËZDËOHUJ̋QOÎO OIJ̌V OHˍ̚J OÎQ Dˍ WÖ ŴZ DØ T̤ DIÐOI M̏DIHJ̣BOIVD˿VD̟BOHˍ̚JEÉOWËOHV̕O DVOHȆDIW̞DÙOH ¦ê̇DêJ̍ND̟BDÈDDÈOIÉOWËI̘HJBêÖOI ,IJ UB RVBO UÉN U̙J OIˍOH OHˍ̚J jOHIÒP UIËOIUȊx UBUIˍ̚OHOØJê̋OOỊOHOHˍ̚J

$ǿOHD˿OUIÐNN̘UIJ̏OUˍ̝OHNËDÈDC˼O DIˍBOÐVSBLIJUSÖOIC˽ZDI̟ê̌OHIJÐOD̠V D̟BNÖOILIÈJOJ̏NT̠DLI̓FWËBOTJOI,IJ nói đến lập kế hoạch và quản lý đô thị, người ta thường nêu ra những thách thức về phát USJ̍OLJOIŰYÍI̘J/IˍOHêJ̌VRVBOUS̒OH ẂOMËQI˽JUÓOIê̋OZ̋VU̔NÙJUSˍ̚OH OI˾UMË UÈDê̘OHU̙JIÖOIUIÈJD̟BêÙUȊDǿOHOIˍI˼ U˿OHDÙOHD̘OH CBPH̕ND˽DÈDUSVOHUÉN HJ˽JUSÓ LIP˽OHLIÙOHHJBOYBOI WW U̙JT̠D LI̓FOHˍ̚JEÉO1IˍˌOHQIÈQUJ̋QD̂OOËZ DIPQIÏQYFNYÏUDÈDȆDIW̞DÙOHN̘UDÈDI S̘OHIˌO OIˍMËDÈDZ̋VU̔BOTJOIDˌC˽O D̟B OHˍ̚J EÉO /ỊOH W˾O ê̌ OËZ UVZ N̙J N̉OIˍOHDIÞOHêÍLIJ̋OOHˍ̚JUBQI˽JDIÞ US̒OHU̙JW˾Oê̌jHÈOIȮOHLÏQx.̘UṄU EÉO Dˍ OHIÒP UIˍ̚OH QI˽J ê̔J ṄU W̙J DÈD MP˼J C̏OI MÉZ OIJ̎N EP UIJ̋V ȆDI W̞ DÙOH OIˍOHDǿOHMËEPêJ̌VLJ̏OT̔OH UIVOÎQ UI˾Q HJÈP E̞D LÏN ṄU LIÈD EÉO OHIÒP DǿOHC̑ÑDN̘UT̔MP˼JC̏OIW̔OUSˍ̙DêÉZ DI̐U̕OU˼J̛DÈDOˍ̙DH̒JMËjOˍ̙DHJËVxoWÓ E̞C̏OIUJNN˼DIoWÖI̒LIÙOHêˍ̝DUJ̋Q D̂OW̙JI˼U˿OHQI̞DW̞WVJDIˌJHJ˽JUSÓIṖD DÈDLIP˽OHLIÙOHHJBOYBOIDIPQIÏQI̒DØ UI̍HJ˽NUIJ̍VêJT̤DNJOHUI̅OHUSPOHDV̘D T̔OH$ÈDOHIJÐOD̠VêÍDI̐SBS̄OH̛)̕OH ,ÙOH U̐M̏OHˍ̚JṲƯ̢DÈDLIVOIËLIÙOH có khoảng không gian xanh cao hơn tại các LIVOIËDǿUIV̘DDÈDLIVQI̔DØLIÙOHHJBO YBOI #VSEFUUWËD̘OHT̤ 

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


$IĂ&#x17E;OH UB TĚ&#x160; DĂĄOH OIBV YĂ?U WĂ&#x201C; EĚ&#x17E; DĚ&#x17E; UIĚ? NJOIIĚ&#x2019;BDIPOIĚŁOHLIĂ&#x2DC;LIÇ&#x160;OUSPOHUJĚ&#x2039;QDĚ&#x201A;O WĚ&#x2122;JEĚ&#x2018;DIWĚ&#x17E;DĂ&#x2122;OHĚ&#x203A;LIVW̤DUIĂ&#x2039;OIUIĚ&#x2018;/IĚŁOH WĂ&#x201C;EĚ&#x17E;OĂ&#x2039;ZDIĚ?DIPDIĂ&#x17E;OHUBMĂ&#x2039;NUIĚ&#x2039;OĂ&#x2039;PĂŞĚ?YĂ&#x2C6;D ĂŞĚ&#x2018;OIWĂ&#x2039;ĂŞPMË?Ě&#x161;OHOIĚŁOHLIĂ&#x2DC;LIÇ&#x160;OOĂ&#x2039;Z$Ă&#x2C6;DWĂ&#x201C; EĚ&#x17E;OĂ&#x2039;ZMJĂ?ORVBOUĚ&#x2122;JCĚ&#x201D;OUIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D; "OUBOBOBSJWP .BEBHBTDBS OË&#x152;JIJĚ?OUË?Ě?OH QIĂ&#x2030;OD̤DUSPOHDĂ&#x2C6;DLIVQIĚ&#x201D;SËžUSĂ&#x153;OĂ?UWĂ&#x2039; UĚ&#x2022;OUËźJNĚ&#x2DC;UT̤CËžUCĂ&#x2013;OIĂŞĚ&#x2026;OHSËžUMĚ&#x2122;OWĚ&#x152;UJĚ&#x2039;Q DĚ&#x201A;OEĚ&#x2018;DIWĚ&#x17E;DĂ&#x2122;OH 0VBHBEPVHPV #VSLJOB'BTP OË&#x152;JIËźUËżOHZ táşż Ä&#x2018;ĂŁ cĂł nhiáť u tiáşżn báť&#x2122; trong tháť?i gian qua; 3VĂśTRVF 4Ă?OĂ?HBM OË&#x152;J OHË?Ě&#x161;J UB ĂŞĂ? DIĚ OH NJOIĂŞË?Ě?DT̤UĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2DC;OHUS̤DUJĚ&#x2039;QDĚ&#x;BWJĚ?D

Bảng

UJĚ&#x2039;QDĚ&#x201A;OWĚ&#x2122;JEĚ&#x2018;DIWĚ&#x17E;DĂ&#x2122;OHMĂ?OUĂ&#x2013;OIUSËźOHTĚ D LIĚ&#x201C;FOHË?Ě&#x161;JEĂ&#x2030;O 1BSJT 1IĂ&#x2C6;Q OË&#x152;J WËžO ĂŞĚ&#x152; UJĚ&#x2039;Q DĚ&#x201A;O ĂŞË?Ě?D OHIJĂ?ODĚ VLIĂ&#x2122;OHDIĚ?RVBT̤QIĂ&#x2030;OCĚ&#x201D;EĚ&#x2018;DI WĚ&#x17E;USPOHLIĂ&#x2122;OHHJBOĂŞĚ&#x2018;BMâNĂ&#x2039;DĂ&#x203A;ORVBDË˝ IĂ&#x2039;OIWJDĚ&#x;BOHË?Ě&#x161;JEĂ&#x2030;O Phân cáťąc trong cĂĄc khu pháť&#x2018;, bẼt bĂŹnh Ä&#x2018;áşłng vĂ  sáťą mong Ä&#x2018;ᝣi cᝧa ngĆ°áť?i dân Ä&#x2018;áť&#x2018;i váť&#x203A;i dáť&#x2039;ch v᝼ cĂ´ng: Antananarivo $Ă&#x2C6;DCËźODĂ&#x2DC;UIĚ?OĂ&#x2DC;JHĂ&#x2013;UIPËźUĂŞËżVLIJOIĂ&#x2013;OCË˝OH 

10 Antananarivo: phân cáťąc trong cĂĄc khu pháť&#x2018;. Phân báť&#x2022; cĂĄc cĂĄ nhân theo khu pháť&#x2018; thĂ´ng qua mᝊc Ä&#x2018;áť&#x2122; giĂ u cĂł

Â

Thu nh p trung  bÏnh c a khu  ph  

Â

Â

Khu ph  giàu  Thu nh p h  gia  Khu ph  thu c  Khu ph   Khu ph   Khu ph   T ng  Khu ph   Ïnh theo  n v   t  phân v  th   thu c t   thu c t   thu c t   nghèo t p  t p trung  ông  trung  ông  tiêu dÚng  1 (nghèo)  phân v   phân v   phân v  th   ng i giàu  4 (giàu)  th  2  th  3  ng i nghèo  t  phân v  th  1 

47Â

31Â

15Â

100Â

34Â

t  phân v  th  2 

42Â

26Â

18Â

14Â

100Â

36Â

t  phân v  th  3 

30Â

28Â

24Â

17Â

100Â

26Â

t  phân v  th  4 

14Â

22Â

22Â

42Â

100Â

10Â

17Â

T ng c ng  

33Â

27Â

20Â

20Â

100Â

26Â

Â

Giải thĂ­ch: trong sáť&#x2018; nhᝯng ngĆ°áť?i thuáť&#x2122;c tᝊ phân váť&#x2039; 1 (nghèo) cĂł thu nháş­p theo Ä&#x2018;ĆĄn váť&#x2039; tiĂŞu th᝼, 47% sáť&#x2018;ng trong khu pháť&#x2018; nghèo (nghÄŠa lĂ khu pháť&#x2018; cĂł thu nháş­p trung bĂŹnh thuáť&#x2122;c nhĂłm 25% nhᝯng ngĆ°áť?i nghèo nhẼt), vĂ  8% sáť&#x2018;ng trong khu pháť&#x2018; giĂ u (cĂł thu nháş­p trung bĂŹnh náşąm trong 25% nhᝯng ngĆ°áť?i giĂ u nhẼt). Nhᝯng khu pháť&#x2018; táş­p trung Ä&#x2018;Ă´ng ngĆ°áť?i nghèo (hoạc Ä&#x2018;Ă´ng ngĆ°áť?i giĂ u) cĂł háť&#x2021; sáť&#x2018; chĂŞnh láť&#x2021;ch thẼp hĆĄn háť&#x2021; sáť&#x2018; chĂŞnh láť&#x2021;ch trung bĂŹnh. Nguáť&#x201C;n: Wachsberger (2009a).

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


Lê Hồ Phong Linh

[Mireille Razafindrakoto]

#˽OHOËZDIPDIÞOHUBUI˾ZDÈDN̠Dê̘W̌ OHIÒP LIØ WË HJËV DØ ̛ DÈD LIV QI̔ LIÈD OIBVD̟BUIËOIQI̔"OUBOBOBSJWP7ÓE̞ LIV QI̔UIV̘DU̠QIÉOW̑UI̠OI˾UMËOˌJÛQUSVOH DÈDI̘HJBêÖOIOHIÒPoUSPOHLIJLIV QI̔UIV̘DU̠QIÉOW̑UI̠MËOˌJÛQUSVOH DÈDI̘HJBêÖOIHJËV DØOHIǡBMËŌNUSPOHU̠ QIÉOW̑UI̠YÏUW̌êˌOW̑o

#˽OH OËZ DǿOH DIP UB UI˾Z S̄OH USPOH DÈD LIVQI̔OHIÒP DØT̤ÛQUSVOHDBPê̘D̟B EÉODˍOHIÒP/Hˍ̝DM˼J USPOHDÈDLIVQI̔ HJËV UIVOÎQêBE˼OHIˌO5SPOHDÈDLIV QI̔OHIÒP N̠Dê̘ÛQUSVOHDÈDI̘HJBêÖOI OHIÒPMËLIÈDBPoUSPOHLIJ̛DÈDLIV QI̔HJËV N̠Dê̘ÛQUSVOHD̟BDÈDI̘HJËV M˼JUI˾Qo5ØNM˼J USPOHOỊOHLIVQI̔ HJËVDØOHˍ̚JOHIÒPTJOIT̔OHUSPOHLIJDÈD LIV QI̔ OHIÒP MË OˌJ DI̐ ÛQ USVOH EÉO Dˍ OHIÒP

[Mireille Razafindrakoto] åÞOHŴZ USPOHT̔OỊOHOHˍ̚JOHIÒP OI˾U U̠D MË USPOH U̠ QIÉO W̑ UI̠ OI˾U  T̔OHUSPOHDÈDLIVQI̔OHIÒPOI˾UWËDI̐DØ T̔OHUSPOHDÈDLIVQI̔HJËVOI˾U/Hˍ̝D M˼J ê̔JW̙JOỊOHOHˍ̚JHJËVOI˾U U̠DMË U̠QIÉOW̑UI̠ T̔OHUSPOHDÈDLIVQI̔ HJËV DI̐T̔OHUSPOHDÈDLIVQI̔OHIÒP OI˾U/Hˍ̚JUBOØJê̋OT̤QIÉOD̤D/IˍOH UÙJCJ̋UUIËOIQI̔OËZ UÙJê˽NC˽PW̙JDÈD C˼OS̄OHIJ̏OUˍ̝OHQIÉOD̤DLIÙOHC̘DM̘ N̘UDÈDISÜSËOHMP˼JêJ̌VUSBOËZDIPQIÏQ Wˍ̝URVBT̤RVBOTÈUêˌOUIV˿OIṖDêJ̌VUSB C̄OHUS̤DHJÈD #ÉZ HJ̚ DIÞOH UB IÍZ DáOH CÖOI MV̂O QI˿O UI̠D̟BC˽OH QI˿OÛQUSVOHEÉODˍOHIÒP USPOH DÈD LIV QI̔ OHIÒP WË EÉO Dˍ HJËV USPOHDÈDLIVQI̔HJËV Vũ Hoàng Đạt

#ÐOD˼OIN̠Dê̘ÛQUSVOH DÛODØN̘UIJ̏O Uˍ̝OHLIÈDỌBMJÐORVBOU̙JC˾UCÖOIê̅OH ê̑B Mâ $ÈD LIV QI̔ OHIÒP UIˍ̚OH ŌN ̛ WáOH WFO êÙ IṖD LIV W̤D UI˾Q Eˍ̙J DIÉO ê̕J USVOH UÉN D̟B "OUBOBOBSJWP OˌJ OỊOH OHˍ̚J EÉO HJËV OI˾U TJOI T̔OH /ỊOH LIV QI̔jUI˾QxêØUIˍ̚OHêˍ̝DUSBOHC̑I˼U˿OH LÏNIˌOTPW̙JDÈDLIVQI̔USVOHUÉN L̍D˽ W̌DÈDDˌRVBOIËOIDIÓOIIBZUSˍ̚OHI̒D /ỊOHLIVOËZDǿOHE̎C̑OĤQM̞U #˽OHDIPUBUI˾Zê̇DêJ̍NDÈDLIVQI̔ UÓOIUIFPN̠DUIVOÎQUSVOHCÖOI êPC̄OH D˽DÈDDI̐T̔jLIÈDIRVBOxoDØêJ̏O Oˍ̙D̓o WË DI̐ T̔ jDI̟ RVBOx o êÈOI HJÈ D̟B OHˍ̚J EÉO W̌ N̠D ê̘ W̏ TJOI D˽ LIV QI̔ OˌJ I̒ T̔OH N̠D ê̘ IËJ MÛOH W̌ HJBP UIÙOH DÙOH D̘OHIṖDȆDIW̞ZŰ

$ÈDLIVQI̔DËOHOHIÒPUIÖT̤DIÐOIM̏DI UIVOÎQCÐOUSPOHLIVQI̔M˼JDËOHDBP

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Bảng

11 Antananarivo: Đặc điểm khu phố theo mức độ thu nhập trung bình

(a$WBbC$:c$Ad$=BQ$CBRW$ =>QCD$HeCB$ANZ$fBQ$WB8$$

(a$WBbC$ (a$WBbC$ (a$WBbC$ (a$WBbC$ h\$=RW$ h^$=RW$ :c$\$ :c$$j :c$$k :c$$^$ =>QCD$ =>QCD$ gh\i gh^i GlCD$ GlCD$ CDEF9$ CDEF9$ CDBm< D9;Q

(VCD

!"#$%&"'(%)%*+%,-%(./(%012,34 _n$`oCD$G9UC

57

77

pk

]\

50

]q

76

_n$`oCD$CErA

8

\p

ks

tk

7

85

jp

!-(.%5"-%,67%(518"%9/(%*+%,-%(./(%5:;%(.<(5%=>(%0#%=#%34 (B9PQ$:U$[9CB$fBQ$WB8$

k]

js

\p

\q

^j

6

ku

%Z$CX9$S;@$:9UA

\p

ju

\q

\p

\]

\j

\p

%Z$=>QCD$=b@$O$=P

js

\j

\j

\k

jq

]

\s

%Z$=>EFCD$BvA

\t

]

\u

\j

\t

]

\j

+%(518"%9/(%&.?(5%.@"%AB(5%=#%&.$%;.C% 19Z<$=BlCD$AlCD$AICD$$

j^

\t

8

j

jt

]

\t

wcAB$:o$O$=P$

^q

ku

k^

kt

50

50

kq

(>EFCD$BvAx$AX$yQZC$ D9z<$`oA$$

ks

\p

j\

jt

kp

kj

jt

Nguồn: PQDJU. (2009a).

/Hˍ̚JOHIÒPÓUêˍ̝DDVOHD˾QI˼U˿OHDˌT̛ IˌOTPW̙JOHˍ̚JHJËVDI̐N̘UO̢BT̔OHˍ̚J OHIÒPêˍ̝DUJ̋QD̂OW̙JêJ̏O êˍ̝DDVOH D˾QOˍ̙DT˼DIUSPOHDÈDLIVQI̔ÛQUSVOH êÙOHOHˍ̚JOHIÒPT̔OIË̛USPOHDÈD LIV QI̔ ÛQ USVOH êÙOH OHˍ̚J HJËV êˍ̝D DVOHD˾QêJ̏OWËêˍ̝DDVOHD˾QOˍ̙D T˼DI4̤C˾UCÖOIê̅OHêˍ̝DHJ˽JUIÓDIC̄OH

N̠D UIV OÎQ D̟B OHˍ̚J EÉO OIˍOH êØ LIÙOHQI˽JMËUJÐVDIÓEVZOI˾UDÛOU̕OU˼J N̘UW˾Oê̌ŴUMâLIÈDW̌I˼U˿OHWËWJ̏DUJ̋Q D̂OȆDIW̞DÙOH jIJ̏V̠OHLIVQI̔x/HPËJ WJ̏DDIPUBUIÙOHUJOW̌I˼U˿OHDˌT̛̛DÈD LIVQI̔LIÈDOIBV C˽OHOËZDÛODIPQIÏQ ê̔JDIJ̋VUIÙOHUJOjLIÈDIRVBOxW̙JT̤êÈOI HJÈDI̟RVBOD̟BDˍEÉO

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


,IJ UB I̓J OỊOH OHˍ̚J EÉO W̌ N̠D ê̘ IËJ MÛOHD̟BI̒ê̔JW̙JȆDIW̞ZŰ UBOÎOUI˾Z S̄OHLIÙOHDØT̤LIÈDCJ̏UM̙OHJ̣BOỊOH OHˍ̚JEÉOOHIÒPWËEÉOHJËV7ÖŴZ U˼JDÈD LIV QI̔ ÛQ USVOH êÙOH EÉO OHIÒP DǿOH OIˍDÈDLIVQI̔OIJ̌VEÉOHJËV N̠Dê̘IËJ MÛOH D̟B OHˍ̚J EÉO W̌ DÈD ȆDI W̞ DÙOH MË OIˍOIBV.̘UOÎOYÏUUˍˌOHṲLIÈD ê̔JW̙JUSˍ̚OHI̒DWËDÈDDˌT̛êËPU˼P)J̏O Uˍ̝OHOËZDØUI̍êˍ̝DHJ˽JUIÓDIC̄OHLIÈJ OJ̏N jUJÐV IBP T̛ UIÓDIx DÈD OIØN EÉO Dˍ DI˾QOÎOOỊOHLIØLINJOD̟BI̒WËHJ˽N C̙U NPOH ê̝J W̌ N̘U NÙJ USˍ̚OH T̔OH U̔U

IˌO W̙J ȆDI W̞ DÙOH U̔U IˌO /ỊOH Z̋V U̔ OËZ DIP UI˾Z D˿O MˍV â D˽ DÈD UIÙOH UJO jLIÈDIRVBOx WÓE̞T̤QIÉOC̔DˌT̛I˼U˿OH WËȆDIW̞DÙOHW̌ṄUê̑BMâ WËDÈDêÈOIHJÈ jDI̟RVBOxD̟BDˍEÉO Chính sách công và nguồn cung hạ tầng y tế: Ouagadougou -˾Z WÓ E̞ W̌ UIËOI QI̔ 0VBHBEPVHPV OˌJ êÍDØS˾UOIJ̌VO̗M̤DUSPOHWJ̏DQIÉOC̖I˼ U˿OHZŰ7ÓE̞OËZDIPQIÏQNJOII̒BD̞UI̍ UÈDê̘OHD̟BDIÓOITÈDIZŰDÙOHU̙JOHˍ̚J EÉOê̑BQIˍˌOH

Bản đồ 17 Ouagadougou. Phân bổ hạ tầng y tế

ô th  quy ho ch n m 1931  ô th  quy ho ch n m 1961  Theo các th i k  chính:   H  t ng y t  t n t i t  tr H  t ng y t  m i có  Nh ng tr c chính  Các  p  ô th   

c

ô th  quy ho ch n m 1983  ô th  quy ho ch n m 1998  ô th  không quy ho ch n m 2003 

Nguồn: Cadot và Harang (2006).

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Lê Hồ Phong Linh 5̔Dê̘êÙUȊIØBDØW̉EJ̎OSBOIBOIDIØOH EJ̏OUÓDIUIËOIQI̔UNJOHH˾QêÙJUSPOHWÛOH ONJN.̘UQI˿OM̙OI˼U˿OHZŰU̕OU˼JU̡ USˍ̙D ONJN OHˍ̚J UB DǿOH UI˾Z UIJ̋V W̃OHI˼U˿OHZŰUSPOHN̘UT̔LIVQI̔ OI˾U MËOỊOHLIVQI̔N̙JQIÈUUSJ̍O [Mireille Razafindrakoto] .̘U LIV W̤D jRVZ IP˼DIx MË N̘U LIV W̤D OHˍ̚J EÉO DØ UI̍ T̔OH êˍ̝D CBP H̕N êˍ̚OHYÈ D̔OH êJ̏O /IˍOHC˽Oê̕LIÙOH DVOHD˾QUIÙOHUJOW̌T̤UIBZê̖JUIFPUI̚J HJBOD̟BDÈDLIVW̤DLIÙOHRVZIP˼DI C˽O ê̕DI̐êˍBSBUIÙOHUJOWËPONJN $IP ê̋O OỊOH ONJN  OHˍ̚J UB ẂO RVBO TÈU UI˾Z N̘U N̠D ê̘ ÛQ USVOH DBP DÈDI˼U˿OHZŰUSPOHLIVW̤DUSVOHUÉN UIËOIQI̔UI̚JUIV̘Dê̑B $áOH W̙J DI̋ ê̘5IPNBT 4BOLBSB OỊOH Dˌ T̛ OËZ êÍ QIÈU USJ̍O SB WáOH OHP˼J Ù UIËOIQI̔ 5̡OỊOHONJNUS̛êJ DØT̤CáOHO̖ OHV̕O DVOH W̌ I˼ U˿OH Z Ű USPOH UIËOI QI̔ /ỊOH OHˍ̚J YÉZ E̤OH MË Uˍ OIÉO êJ̌VOËZLIÙOHOỊOHê̇USBW˾Oê̌W̌UJ̋Q D̂OW̙JZŰD̟BOHˍ̚JEÉONËDÛOHÉZSB T̤QIÉOC̔LIÙOHê̕OHê̌VC̛JDÈDLIV W̤D LIÙOH êˍ̝D RVZ IP˼DI WË LIV OHP˼J Ùê̌VLIÙOHDØDÈDI˼U˿OHêØ/Hˍ̚JUB DǿOHê̕OHUI̚JRVBOTÈUUI˾ZS̄OHI˼U˿OH ZŰUˍOIÉOÛQUSVOHIˌOWËOIJ̌VIˌOTP W̙JI˼U˿OHZŰDÙOH 5ÖN LJ̋N ê˿V UJÐO D̟B LIV W̤D Uˍ OIÉO MË OHV̕OD˿VȆDIW̞5PËOC̘I˼U˿OHZŰUˍ OIÉOê̌VŌNH˿ODÈDUSVOHUÉNêÙUȊOˌJ TJOIT̔OHD̟BLIÈêÙOHOHˍ̚JEÉOHJËV OˌJ DØ I˼ U˿OH HJBP UIÙOH DÙOH D̘OH WË IÛB OÎQW̙JQI˿ODÛOM˼JD̟BUIËOIQI̔

Tác động của đặc điểm khu phố (tiếp cận với điện, nước và vệ sinh môi trường) lên sức khỏe người dân: Rufisque 5Sˍ̚OHI̝QOHIJÐOD̠VOËZê̇DCJ̏US˾UUIÞ W̑WÖêÉZMËN̘UUIËOIQI̔D˽OHD̖ŌNH˿O Dakar, nơi có nhiều kênh rạch lộ thiên trước êÉZ êˍ̝D EáOH MËN êˍ̚OH êJ M˼J D̟B OHˍ̚J WËIËOHIØB/HËZOBZ UIËOIQI̔OËZQI˽J ê̔JṄUW̙JDÈDW˾Oê̌W̌W̏TJOINÙJUSˍ̚OH .̘UOIØNOHIJÐOD̠VêBOHËOID̟B*3%êÍ UI̤DIJ̏OOHIJÐOD̠VW̌UÈDê̘OHD̟BDIÓOI TÈDI Z Ű DÙOH MÐO T̠D LI̓F D̟B OHˍ̚J EÉO USPOHU̡OHLIVQI̔ I̒T̢E̞OHDI̐T̔W̌W̏ TJOI DVOHD˾QOˍ̙DT˼DI UIPÈUOˍ̙DUI˽J Y̢ MâSÈDTJOIIP˼U N̂Uê̘EÉOT̔ MP˼JIÖOIOIË ̛WW $I̐T̔W̏TJOIOIË̛TBVêØêˍ̝Dê̔J DIJ̋VW̙JDI̐T̔U˿OTV˾ULIÈNC̏OIUJÐVDI˽Z YFN#J̍Vê̕ /ỊOHLIVQI̔W̏TJOIDËOHLÏNUIÖC̏OI UJÐV DI˽Z DËOH DBP o W̙J N̘U WËJ EBP ê̘OH UIFP NáB å̔J Uˍ̝OH EÉO Dˍ E̎ ÑD C̏OI OI˾UMËDÈDI̘EÉOLIÙOHêˍ̝DUJ̋QD̂OW̙J Oˍ̙D T˼DI o LIÙOH DØ êˍ̚OH Oˍ̙D WË C̋Q OIË ŨN IBZ OIË W̏ TJOI $V̔J DáOH UIBZ WÖˍVUJÐON̘UZ̋VU̔OËZTPW̙JN̘UZ̋VU̔ LIÈD UBD˿OL̋UI̝QDÈDZ̋VU̔UÈDê̘OHD̟B C̔JD˽OI OˌJ̛ W̙JUIVOÎQ N̠Dê̘OHIÒP LIØ Từ tiếp cận tới khả năng tiếp cận, tính sẵn có, khoảng cách và khả năng di chuyển: Paris å˿VUJÐO UÙJNV̔ODÈDC˼OMˍVâê̋OUÈDE̞OH D̟BDÈDIQIÉODIJBIËOIDIÓOIU̙JDÈDQIÉO UÓDIUIBZWÖT̢E̞OHDIÞOHOHBZ YFN#˽OH -J̏VT̢E̞OHDÈDIQIÉODIJBIËOIDIÓOI DØI̝QMâW̙JOHIJÐOD̠VOËZ $IÞOHUBDØ UI̍I̓JYFNOHˍ̚JEÉORVBOOJ̏NUI̋OËPMË LIVQI̔OˌJI̒T̔OHTBVêØê̔JDIJ̋VDÈDT̔ MJ̏VjLIÈDIRVBOxDÈDIQIÉODIJBLIVQI̔ UIFPêˌOW̑IËOIDIÓOIoW̙JDÈDT̔MJ̏VNBOH UÓOIjDI̟RVBOxoRVBOOJ̏ND̟BOHˍ̚JEÉO

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


7

Rufisque: Tᝡ láť&#x2021; trung bĂŹnh tĂ­nh theo mᝊc Ä&#x2018;áť&#x2122; váť&#x2021; sinh nhĂ áť&#x;

#6$'@(0I'3

Biáť&#x192;u Ä&#x2018;áť&#x201C;

H<93 M c 56$'@ 0I'3  J3K'@()<93

N =Â #49(AB'@(53CD('E=(!F(53CD(=G;

Nguáť&#x201C;n: Sy (2006). Ghi chĂş: SSCH mĂša khĂ´ nĂłng; SP mĂša mĆ°a; SSF mĂša khĂ´ lấnh.

Bảng

12 Ranh giáť&#x203A;i khu pháť&#x2018; vĂ nhᝯng bẼt bĂŹnh Ä&#x2018;áşłng trong tiáşżp cáş­n váť&#x203A;i cĂĄc nguáť&#x201C;n láťąc Ä&#x2018;áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng tấi cĂĄc khu dân cĆ° áť&#x; Paris

  

Trong khu v c Paris   ( n= 653)    

T i Paris  (n = 196)    

Trong nh ng xã  Trong nh ng xã  l n (n = 157)  nh  (n = 300) 

Liên h  gi a  Paris và cåc  xã nh   

Â

S  l ng trung bĂŹnh cĂĄc bĂĄc s   a khoa trong khu ph    â&#x20AC;Ś c xĂĄc  nh t  ph m vi  7.0  c   nh (= 367 m) 

15.0Â

3.2Â

3.7Â

â&#x20AC;ŚÂ c xĂĄc  nh t   khu ph   theo quan ni m c a ng i dân  

30.7Â

3.8Â

2.1Â

15Â

S Â l

11.1Â

ng trung bÏnh cåc nhà thu c trong khu ph

Â

â&#x20AC;Ś c xĂĄc  nh t  ph m vi  c   nh (= 367 m) 

3.2Â

6.9Â

1.5Â

1.7Â

â&#x20AC;ŚÂ c xĂĄc  nh t   khu ph   theo quan ni m c a ng i dân  

4.8Â

13.1Â

1.6Â

0.9Â

14Â

!

Nguáť&#x201C;n: VallĂŠe (2012).

YFN#Ë˝OH ,IJUBNVĚ&#x201D;OĂŞPUĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2DC;OHDĚ&#x;B DIĂ&#x201C;OITĂ&#x2C6;DIDĂ&#x2122;OHUSĂ?ORVBOĂŞJĚ?NDĚ&#x;BOIĚŁOH OIĂ&#x2039;MĂ&#x2039;NDIĂ&#x201C;OITĂ&#x2C6;DI UBDĂ&#x2DC;UIĚ?T̢EĚ&#x17E;OHDĂ&#x2C6;DI QIĂ&#x2030;O DIJB LIV W̤D UIFP ĂŞË&#x152;O WĚ&#x2018; IĂ&#x2039;OI DIĂ&#x201C;OI /HË?Ě?D MËźJ UB TĚ&#x160; MĂ&#x2039;N OIË? OĂ&#x2039;P OĚ&#x2039;V NVĚ&#x201D;O T̢

EĚ&#x17E;OHUIË?Ě&#x2122;DĂŞPMĂ&#x2039;RVBOOJĚ?NDĚ&#x;BOHË?Ě&#x161;JEĂ&#x2030;O WĚ&#x152;HJĚ&#x2122;JIËźOĂŞĚ&#x2018;BMâLIVQIĚ&#x201D;DĚ&#x;BIĚ&#x2019; .Ě&#x2DC;UOHIJĂ?O DĚ VWĚ&#x152;WËžOĂŞĚ&#x152;OĂ&#x2039;ZĂŞĂ?ĂŞË?Ě?DUJĚ&#x2039;OIĂ&#x2039;OIUËźJ1BSJT 7BMMĂ?FWĂ&#x2039;DĚ&#x2DC;OHT̤ $Ă&#x2C6;DOIĂ&#x2039;OHIJĂ?ODĚ V DĂ&#x2DC;USPOHUBZEĚŁMJĚ?VIĂ&#x2039;OIDIĂ&#x201C;OIWĚ&#x152;TĚ&#x201D;MË?Ě?OH

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


CÈDTǡWËEˍ̝DTǡUSÐOUPËOC̘N̘ULIVEÉO DˍD̟B1BSJT OHPËJSBI̒DǿOHDØT̔MJ̏VUÓOI UIFPU̡OHLIVQI̔7̌ṄUIËOIDIÓOI DÈD LIV QI̔ LIÙOH C̄OH OIBV WÖ ŴZ OHˍ̚J UB êÍM˾ZUSVOHCÖOIê̍DØUI̍UI̤DIJ̏OTPTÈOI HJ̣B DÈD LIV QI̔ ̓ N $ÈD OIË OHIJÐO D̠VUJ̋OIËOII̓JOHˍ̚JEÉOW̌T̔Mˍ̝OHCÈD TǡWËEˍ̝DTǡDØṄUUSPOHLIJQI̔D̟BI̒NË LIÙOH êˍB DIP OHˍ̚J êˍ̝D I̓J HJ̙J I˼O W̌ LIÙOHHJBOD̟BLIVQI̔ Nguyễn Thị Phương Yến /IÖODIVOH T̔Mˍ̝OHCÈDTǡUÓOIUIFPU̡OH LIVQI̔UIFPRVBOOJ̏ND̟BOHˍ̚JEÉODBP IˌOTPW̙JT̔Mˍ̝OHCÈDTǡUÓOIUIFPêˌOW̑ LIV QI̔ IËOI DIÓOI 5IFP RVBO OJ̏N D̟B OHˍ̚JEÉO LIVQI̔D̟BI̒DØUI̍M̙OIˌOTP W̙JLIVQI̔UIFPQIÉODIJBIËOIDIÓOI [Mireille Razafindrakoto] ,IV QI̔ LIJ MË N̘U jêˌO W̑ IËOI DIÓOIx WË LIVQI̔jLIÙOHHJBOT̔OHxLIÙOHOI˾UUIJ̋U USáOH LI̙Q W̙J OIBV5B D˿O UÓOI ê̋O RVBO OJ̏N D̟B OHˍ̚J EÉO W̌ SBOI HJ̙J LIV QI̔ D̟B I̒ ê̕OH UI̚J UÓOI ê̋O D˽ OỊOH IËOI WJD̟BOHˍ̚JEÉOê̔JW̙JjIJ̏V̠OHLIVQI̔x WËjIJ̏V̠OHC̔JD˽OIx/HIJÐOD̠VêÍUÓOI U̙JQI˼NWJLIÙOHHJBOIP˼Uê̘OHD̟BOHˍ̚J EÉO U̠DMËMÍOIUI̖IP˼Uê̘OHĪOHOHËZD̟B I̒ IBZ RVBO OJ̏N D̟B I̒ W̌ LIV QI̔ D̟B NÖOI$ÈDOIËOHIJÐOD̠VDØUSPOHUBZê̇D êJ̍ND̟BEÉODˍ HJÈPE̞D ê̑BW̑LJOIŰYÍ I̘J WNJOIØB WËD̟BLIVQI̔ NÙJUSˍ̚OH DÈD ȆDI W̞ DÙOH êÙ UȊ 1IˍˌOH QIÈQ OHIJÐO D̠VDIPQIÏQDI̐SBS̄OHDØU̕OU˼JUÈDê̘OH D̟BjIJ̏V̠OHLIVQI̔xMÐOIËOIWJD̟BDPO OHˍ̚J OIˍOH ê̕OH UI̚J IËOI WJ D̟B DPO OHˍ̚JDǿOHRVZê̑OIQI˼NWJLIVQI̔.̘U T̔ IP˼U ê̘OH UIˍ̚OH OHËZ D̟B OHˍ̚J EÉO UIˍ̚OHÛQUSVOHUSÐON̘UQI˼NWJLIVQI̔

UIFP I̒ RVBO OJ̏N åJ̌V IBZ USPOH OHIJÐO D̠V̛1BSJTêØMËT̤T̆ODØD̟BI˼U˿OHZŰ USPOHDÈDLIVQI̔LIÙOHQI˽JMËZ̋VU̔HJ˽J UIÓDI WJ̏D UJ̋Q D̂O D̟B OHˍ̚J EÉO W̙J ȆDI W̞ZŰE̤QIÛOH4̤T̆ODØD̟BI˼U˿OHZŰ USPOHN̘ULIVQI̔DØUÈDê̘OHUÓDID̤DU̙J IËOIWJD̟BDPOOHˍ̚JW̌ṄUZŰE̤QIÛOH OIˍOHêJ̌VêØDI̐êÞOHW̙JN̘UT̔DˍEÉODØ DÈDIP˼Uê̘OHUSPOHLIVQI̔D̟BNÖOI7̙J OỊOHDˍEÉONËIP˼Uê̘OHĪOHOHËZEJ̎O SBCÐOOHPËJLIVQI̔OˌJI̒T̔OHUIÖLIÙOH DØUˍˌOHRVBOHJ̣BT̤T̆ODØD̟BI˼U˿OHZŰ W̙JWJ̏DLIÈNC̏OIE̤QIÛOHD̟BI̒ 7˾O ê̌ êJ M˼J D̟B OHˍ̚J EÉO DǿOH S˾U RVBO US̒OH åJ̌V D˿O êÈOI HJÈ MË RVBO Ȉ HJ̣B T̤T̆ODØD̟BI˼U˿OHU˼JDÈDLIVQI̔êBOH OHIJÐOD̠VW̙JIËOIWJêJM˼JD̟BOHˍ̚JEÉO W̙JLI˽ONJOHêJM˼JWËUJ̋QD̂OW̙JDÈDLIVW̤D LIÈD I˼U˿OHLIÈDD̟BUIËOIQI̔,IJêØUB OØJê̋OLIÈJOJ̏NMP˼JUS̡IṖDQIÉOUÈDI

Ngày học thứ 3, thứ Bảy ngày 26 3.3.3. Bất bình đẳng trên thị trường lao động thành thị [Xavier Oudin] Chúng ta hãy cũng nhau tập trung tới các Z̋VU̔DØUI̍HJÞQHJ˽JUIÓDIC˾UCÖOIê̅OH USPOHWJ̏DMËNU˼JLIVW̤DUIËOIUȊUJ̋QD̂O W̙JWJ̏DMËN êJ̌VLJ̏OMËNWJ̏D DIVZ̍Oê̖J DÙOHWJ̏DDǿOHOIˍUˍˌOHUÈDW̙JêÙUȊ WÓE̞ OỊOHSËOHCV̘DW̌DI̛̗IBZRV̧ê˼PEJDˍ j5IVZ̋UUÓOIJ̏Vx 5JMMZWËD̘OHT̤ DIP CJ̋UOHˍ̚JT̢E̞OHMBPê̘OHÓURVBOUÉNU̙J I̒DW˾OWËRVÈUSÖOIêËPU˼PD̟BOHˍ̚JUÖN WJ̏D NË RVBO UÉN OIJ̌V IˌO U̙J UJ̋OH UNJN D̟BOỊOHUSˍ̚OHOˌJI̒êÍI̒D-âUIVZ̋U OËZLIJÈQE̞OHMÐON̘UêÙUȊT̊DI̐SBT̤Lȅ UȊW̌OˌJ̛

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Thị trường lao động: khái niệm, công cụ và tình trạng åÙ UȊ IØB EJ̎O SB TPOH TPOH W̙J IBJ IJ̏O Uˍ̝OHDIÓOID̟BUȊUSˍ̚OHMBPê̘OHU˼JDÈD Oˍ̙DêBOHQIÈUUSJ̍O IJ̏OUˍ̝OHHJ˽NUˍˌOHê̔JWJ̏DMËNUIV̘D MǡOI W̤D OÙOH OHIJ̏Q USPOH U̖OH T̔ WJ̏D MËN IJ̏OUˍ̝OHHJBUNJOHEÉOT̔WËUNJOHEÉƠ ê̘UV̖JMBPê̘OH /Hˍ̚J UB UIˍ̚OH DI̟ Z̋V T̢ E̞OH QIˍˌOH QIÈQê̑OIMˍ̝OHUSPOHQIÉOUÓDIUȊUSˍ̚OH MBPê̘OH1IÉOUÓDIOËZEJ̎OSB̛OIJ̌VN̠D ê̘QIÉOUÓDID˾VUSÞDUȊUSˍ̚OHMBPê̘OHo OIˍT̤QIÉOC̔WJ̏DMËNUSPOHDÈDMǡOIW̤D̓o QIÉO UÓDI êJ̌V LJ̏O MËN WJ̏D o WÓ E̞ DI˾U Mˍ̝OHWJ̏DMËNWËQIÉOQI̔JUIVOÎQoWË DV̔J DáOH QIÉO UÓDI T̤ DIVZ̍O ê̖J /ỊOH DÙOHD̞WËLIÈJOJ̏NDIÓOIW̌UȊUSˍ̚OHMBP ê̘OHê˿VUJÐOMËEÉOT̛̔ê̘UV̖JMBPê̘OHWË T̔EÉƠê̘UV̖JU̡US̛MÐO USPOHêØOHˍ̚J UBM˼JQIÉOCJ̏UM̤DMˍ̝OHMBPê̘OHWËEÉOT̔ LIÙOHUIV̘DM̤DMˍ̝OHMBPê̘OH

%ÉOT̛̔ê̘UV̖JMBPê̘OHCBPH̕NOỊOH OHˍ̚JDØWJ̏DMËNoêBOHMËNWJ̏DWËOỊOH OHˍ̚JUI˾UOHIJ̏Q/ỊOHOHˍ̚JOËZMËOHˍ̚J lao động có khai báo và cả những người đã MËN WJ̏D ÓU OI˾U N̘U HJ̚ USPOH N̘U LIP˽OH UI̚J HJBO YÈD ê̑OI OËP êØ UV˿O USˍ̙D IṖD UIÈOHUSˍ̙D UáZUIFPU̡OHêJ̌VUSB DIPEá IÖOIUI̠DUIáMBPDIPDÙOHWJ̏DD˽I̒MËOIˍ UI̋OËPCBUJÐVDIÓEáOHê̍YÈDê̑OIOHˍ̚J UI˾UOHIJ̏QMËLIÙOHDØWJ̏DMËN T̆OTËOH MËNWJ̏DWËêBOHUÓDID̤DUÖNWJ̏DMËN/ỊOH OHˍ̚JDØWJ̏DMËNUIˍ̚OHêˍ̝DDIJBUIFPMǡOI W̤DIP˼Uê̘OHWËUIFPW̑UI̋DÙOHWJ̏D/HPËJ SB OHˍ̚J UB DÛO RVBO UÉN U̙J LIV W̤D IP˼U ê̘OHD̟BOHˍ̚JMBPê̘OH QIÉOCJ̏ULIVW̤D DÙOH W̙J LIV W̤D Uˍ OIÉO LIV W̤D EPBOI OHIJ̏Q Oˍ̙D OHPËJ W̙J DÈD EPBOI OHIJ̏Q RV̔D EPBOI IBZ Uˍ OIÉO $V̔J DáOH N̘U USˍ̚OHI̝Qê̇DCJ̏UỌBMËQIÉOCJ̏ULIVW̤D LJOIŰDIÓOIUI̠DWËLIVW̤DQIJDIÓOIUI̠D $ÈDZ̋VU̔USÐODIPQIÏQUÓOISBDÈDDI̐T̔

Khung 13 Phương pháp tính các chỉ số kinh tế khác nhau Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động: được sử dụng để tính mức độ hội nhập với thị trường lao động; lực lượng lao động (người ở độ tuổi lao động có việc làm + người thất nghiệp) / dân số ở độ tuổi lao động. Tỉ lệ việc làm: được sử dụng để đo khả năng tạo việc làm của một nền kinh tế; người có việc làm / dân số ở độ tuổi lao động. Tỉ lệ thất nghiệp: được sử dụng để đo lường hiệu suất của một nền kinh tế; người thất nghiệp/ lực lượng lao động. Nguồn: các tác giả.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


5̐M̏UIBNHJBM̤DMˍ̝OHMBPê̘OHUIBZê̖JUIFPUI̚JHJBO HJ̙JUÓOI EÉOU̘D LIVW̤DOÙOHUIÙO IBZUIËOIUȊ

Biểu đồ

8

Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động theo tuổi và theo khu vực địa lý ở Việt Nam

% 100

40

(2) 90

35

(1) 80

30 70 25

60 50

20

40

15

10 20 5

10 0

0

Percentage Point

30

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79

(1)

Ages

(2) Urban

Rural

Gap (right scale)

Nguồn: các tác giả.

˯ê̘UV̖J EÉOT̔OÙOHUIÙOMËNWJ̏D USPOHLIJ̛LIVW̤DUIËOIUȊU̐M̏êØMËH˿O åˍ̚OH ê̕ UȊ ê̠U NJOI I̒B T̤ LIÈD OIBVHJ̣BLIVW̤DUIËOIUȊOÙOHUIÙOUÓOI UIFP ê̘ UV̖J $IÐOI M̏DI ê̔J W̙J M̤D Mˍ̝OH EÉOT̔US̉êˍ̝DHJ˽JUIÓDIMËEP̛UIËOIUȊ UI̚JHJBOOHˍ̚JEÉOêJI̒DUIˍ̚OHEËJIˌO5B DǿOHUI˾ZU̐M̏LIÙOHUIBNHJBM̤DMˍ̝OHMBP ê̘OHUNJOHDBP̛EÉOT̔UIËOIUȊEPUI̚JHJBO êJI̒DEËJIˌO 5̐M̏UI˾UOHIJ̏Q̀ODI̠BN̘UDIJ̌VLÓDIMJÐO RVBOU̙JDIÓOITÈDIC̛JOØQI˽OÈOIIJ̏VTV˾U D̟BUȊUSˍ̚OHMBPê̘OHWËT̤E̎EËOHUSPOH UJ̋QD̂OUȊUSˍ̚OHMBPê̘OH5VZOIJÐO D˿O có những điều chỉnh nhất định khi tiến hành nghiên cứu tại các nước đang phát triển, nơi

tỉ lệ khai báo thất nghiệp thường khá thấp và LIÙOHUˍˌOHê̕OHW̙JUI̤DŰYÍI̘JoLIÙOH DØ C˽P IJ̍N UI˾U OHIJ̏Q /NJN ̛7J̏U /BN U̐M̏UI˾UOHIJ̏QUIËOIUȊMË Khu vực hoạt động và loại công việc: ranh giới giữa chính thức và phi chính thức ˯ 7J̏U /BN D˾V USÞD UȊ USˍ̚OH MBP ê̘OH UIËOI UȊ WË OÙOH UIÙO S˾U LIÈD OIBV ,IV W̤DOÙOHUIÙOCBPH̕NMËOÙOHEÉOWË OHˍ̚JMËNOHǏêÈOIC̃UUSPOHLIJêØ̛LIV W̤DUIËOIUȊ U̐M̏OËZMË5ȊUSˍ̚OHMBP ê̘OHUIËOIUȊDØê̇DêJ̍NMËêBT̔OHˍ̚JMBP ê̘OHMËNWJ̏DUSPOHMǡOIW̤DȆDIW̞7ÖŴZ DØ OIJ̌V DÙOH OIÉO ̛ LIV W̤D OÙOH UIÙO IˌOEPDÈDOHËOIDÙOHOHIJ̏Qêˍ̝Dê̇UDI̟ Z̋V̛LIVW̤DOËZ

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Sơ đồ

33 Phân phối việc làm tính theo các lĩnh vực lớn tại thành thị và nông thôn ở Việt Nam Nông thôn 

Thành th  

Nông nghi p 13% 

D ch v  &  th ng m i   55% 

D ch v  &  th ng m i   16%  LK'@('@37M2 N(OP%(>Q'@  18%

Công nghi p  & xây d ng   32% 

Nông nghi p   66% 

Nguồn: các tác giả.

5S̡ LIV W̤D OÙOH OHIJ̏Q DÛO M˼J ê˼J êB T̔ OHˍ̚J EÉO MËN WJ̏D DIP LIV W̤D EPBOI OHIJ̏Q USPOH Oˍ̙D EPBOI OHIJ̏Q Uˍ OIÉO IṖDEPBOIOHIJ̏QI̘HJBêÖOIoLIÙOHQI˽J OHˍ̚JMËNDÙOHNJOMˍˌOH/IËOˍ̙DT̢E̞OH MBP ê̘OH ̛ LIV W̤D UIËOI UȊ .̇D Eá DØ N˼OH Mˍ̙J DÈD Dˌ RVBO IËOI DIÓOI USÐO LĨQOˌJ OIˍOHOIËOˍ̙DDI̐T̢E̞OHOIJ̌V MBPê̘OH̛UIËOIUȊ$V̔JDáOH LIVW̤DUˍ OIÉOH̕NEPBOIOHIJ̏QUSPOHOˍ̙DWËOˍ̙D OHPËJ DI̐ T̢ E̞OH M̤D Mˍ̝OH MBP ê̘OH UIËOIUȊ [Axel Demenet] $˽JDÈDIDˌC˽ODÈDEPBOIOHIJ̏QOIËOˍ̙D State Owned Enterprise 40& EJ̎OSB̛5SVOH 2V̔DWËPDV̔JOỊOHONJNMËN̘UC̔J D˽OI IBZ ê̍ ÈQ E̞OH DÈDI QIÉO DIJB LIV W̤D MBP ê̘OH NË DIÞOH UÙJ W̡B HJ̙J UIJ̏V W̙JDÈDC˼O WÖOØDIPQIÏQUBDØUI̍êÈOI HJÈUÈDê̘OHD̟BT̤HJ˽Nê̘UOH̘UIËOHMP˼U DÈD EPBOI OHIJ̏Q OIË Oˍ̙D U̙J UȊ USˍ̚OH MBP ê̘OH UIËOI UȊ /IJ̌V OHIJÐO D̠V WÓ

E̞9JBWËD̘OHT̤ êÍDI̐SBS̄OHWJ̏D HJ˽NN˼OIWJ̏DMËNUSPOHLIVW̤DOIËOˍ̙D êÍ LÏP UIFP T̤ HJB UNJOH C˾U CÖOI ê̅OH UIV nhập trên thị trường lao động thành thị cũng OIˍT̤LIÈDCJ̏UW̌UIVOÎQHJ̣BOỊOHMBP ê̘OHMËNWJ̏DDIPOIËOˍ̙DWËMBPê̘OHMËN WJ̏DUSPOHDÈDLIVW̤DLIÈD9JOOĨDM˼JMËU˾U D˽DÈDZ̋VU̔DIÞOHUÙJêÍHJ̙JUIJ̏VDIPê̋O CÉZHJ̚DIPQIÏQOÐVê̇DêJ̍ND˾VUSÞDUȊ USˍ̚OH MBP ê̘OH OØJ DIVOH WË D̟B DÈD LIV W̤DêÙUȊOØJSJÐOH/̋VC˼ONV̔OOHIJÐO cứu hai thị trường lao động khác nhau – hai LIVQI̔ C˼ODØUI̍RVBOTÈUUI˾ZU̐M̏UI˾U OHIJ̏Q C̄OH OIBV OIˍOH DI˾U Mˍ̝OH WJ̏D MËN M˼J LIÙOH HJ̔OH OIBV $I˾U Mˍ̝OH WJ̏D MËNMËN̘UUIËOIU̔DˌC˽OUSPOHQIÉOUÓDI UȊUSˍ̚OHMBPê̘OH5IÙOHUIˍ̚OH OHˍ̚JMBP ê̘OHOÐVSBN̠DMˍˌOHOIˍN̘UDI̐T̔W̌T̤ IËJMÛOHê̔JW̙JDÙOHWJ̏DOIˍOHCÐOD˼OI êØDǿOHDÛODÈDDI̐T̔LIÈD7NJOQIÛOHMBP ê̘OHRV̔DŰ #*5 êÍê̌YV˾UN̘UMP˼UDÈD DI̐T̔W̌DI˾UMˍ̝OHWJ̏DMËNê̍êÈOIHJÈWJ̏D MËNjU̔Ux

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Khung 14 CĂĄc cháť&#x2030; sáť&#x2018; Ä&#x2018;áť&#x192; Ä&#x2018;áť&#x2039;nh nghÄŠa máť&#x2122;t ÂŤviáť&#x2021;c lĂ m táť&#x2018;tÂť theo BIT t #Ě PIJĚ&#x2018;NYĂ?IĚ&#x153;JCĚ PIJĚ&#x2018;NYĂ?IĚ&#x153;JDIPWJĚ&#x201C;DMĂ&#x2039;NMJĂ?ORVBOUĚ?JUBJOĚ&#x20AC;OMBPĂŞĚ&#x153;OH OHIĚ&#x201D;UIBJ sản hoạc bảo hiáť&#x192;m y táşż. t 5IĂĄMBPQIĚ JjY̤OHĂŞĂ&#x2C6;OHxUĂĄZUIFPCĚ&#x2DC;JDĚ OI DBPIË?OTPWĚ?JOHË&#x2018;Ě OHOHIĂ&#x2019;P UĂ&#x201C;OIHJĚ&#x17E;MĂ&#x2039;N viáť&#x2021;c ngoĂ i giáť? vĂ  thĆ°áť&#x;ng. t 5Ă&#x201C;OIĚ&#x161;OĂŞĚ&#x2022;OIDĚŁBDĂ&#x2122;OHWJĚ&#x201C;DUJĂ?VDIĂ&#x201C;OĂ&#x2039;ZMJĂ?ORVBOUĚ?JDĂ&#x2C6;DIĚĄQĂŞĚ&#x2122;OHMBPĂŞĚ&#x153;OHEĂ&#x2039;JIĚ&#x20AC;O bảo váť&#x2021; ngĆ°áť?i lao Ä&#x2018;áť&#x2122;ng kháť?i báť&#x2039; mẼt viáť&#x2021;c hoạc thẼt nghiáť&#x2021;p káťš thuáş­t. t .Ă&#x2122;JUSË&#x2018;Ě&#x17E;OHMBPĂŞĚ&#x153;OHDĂ&#x2122;OHWJĚ&#x201C;DĂŞĂ&#x2DC;QIĚ JUĂ&#x2122;OUSĚ&#x2013;OHDĂ&#x2C6;DUJĂ?VDIVĚ&#x201E;OWĚ?WĚ&#x201C;TJOIBOUPĂ&#x2039;O khĂ´ng khiáşżn ngĆ°áť?i lao Ä&#x2018;áť&#x2122;ng phải Ä&#x2018;áť&#x2018;i mạt váť&#x203A;i nguy hiáť&#x192;m hoạc Ä&#x2018;áť&#x2122;c hấi, khĂ´ng báť&#x2039; stress hoạc bấo hĂ nh tinh thần. t 2VZĚ?ODĚŁBOHË&#x2018;Ě&#x17E;JMBPĂŞĚ&#x153;OHUĂ&#x2122;OUSĚ&#x2013;OH#Ě&#x153;MVĚ&#x2020;UMBPĂŞĚ&#x153;OH DĂ&#x2DC;LIĚ OÇ&#x160;OHUIĂ&#x2039;OIMĚ&#x2020;QOHIJĚ&#x201C;Q Ä&#x2018;oĂ n.

#Ă&#x2030;Z HJĚ&#x161; DIĂ&#x17E;OH UB IĂ?Z DĂĄOH DIVZĚ?O TBOH LIV W̤D QIJ DIĂ&#x201C;OI UIĚ D ËŻ7JĚ?U /BN ĂŞĚ? DĂ&#x2DC; UIĚ? YĂ&#x2C6;D ĂŞĚ&#x2018;OI NĚ&#x2DC;U EPBOI OHIJĚ?Q DĂ&#x2DC; UIVĚ&#x2DC;D khu váťąc khĂ´ng chĂ­nh thᝊc hay khĂ´ng, tiĂŞu DIĂ&#x201C;ĂŞË?Ě?DT̢EĚ&#x17E;OHMĂ&#x2039;ĂŞÇ&#x160;OHLâLJOIEPBOIDĚ&#x;B EPBOI OHIJĚ?Q ĂŞĂ&#x2DC; /IË?OH OHË?Ě&#x161;J UB DÇżOH DĂ&#x2DC; UIĚ?YĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2018;OINĚ&#x2DC;UWJĚ?DMĂ&#x2039;NDĂ&#x2DC;QIJDIĂ&#x201C;OIUIĚ D

IBZLIĂ&#x2122;OHCĚ&#x201E;OHDĂ&#x2C6;DUJĂ?VDIĂ&#x201C;LIĂ&#x2C6;DĂŞË?Ě?DDĂ&#x2122;OH OIĚ&#x201A;OUSĂ?OUIĚ&#x2039;HJĚ&#x2122;J5IFPDĂ&#x2C6;DUJĂ?VDIĂ&#x201C;OĂ&#x2039;Z HËżO OHË?Ě&#x161;JMBPĂŞĚ&#x2DC;OHUSPOHLIVW̤DOIĂ&#x2039;OË?Ě&#x2122;D DĚ&#x;B7JĚ?U/BNOÇ&#x160;NĂŞË?Ě?DDPJMĂ&#x2039;DĂ&#x2DC;WJĚ?D MĂ&#x2039;NQIJDIĂ&#x201C;OIUIĚ DËŻ)Ă&#x2039;/Ě&#x2DC;JWĂ&#x2039;UIĂ&#x2039;OIQIĚ&#x201D; )Ě&#x2022;$IĂ&#x201C;.JOI OHË?Ě&#x161;JMBPĂŞĚ&#x2DC;OHOĚ&#x201E;NUSPOH EBOITĂ&#x2C6;DIMBPĂŞĚ&#x2DC;OHQIJDIĂ&#x201C;OIUIĚ D

Khung 15 5 tiĂŞu chĂ­ cĂł tháť&#x192; dĂšng Ä&#x2018;áť&#x192; Ä&#x2018;ĂĄnh giĂĄ máť&#x2122;t viáť&#x2021;c lĂ m có thuáť&#x2122;c lÄŠnh váťąc phi chĂ­nh thᝊc hay khĂ´ng - khĂ´ng cĂł hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng báşąng vÄ&#x192;n bản; - khĂ´ng cĂł phiáşżu trả lĆ°ĆĄng háşąng thĂĄng; - khĂ´ng cĂł bảo hiáť&#x192;m; - cĂ´ng viáť&#x2021;c tấm bᝣ; - khĂ´ng Ä&#x2018;ưᝣc bảo váť&#x2021; báşąng cĂĄc biáť&#x2021;n phĂĄp bảo háť&#x2122; hoạc thĂ´ng qua nghiáť&#x2021;p Ä&#x2018;oĂ n.

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


Phân biệt đối xử, sự dịch chuyển và tiếp cận với thị trường lao động [Xavier Oudin] ˯UIËOIUȊ T̤ȆDIDIVZ̍OUSPOHDÙOHWJ̏D MËN̘UUSPOHOỊOHW˾Oê̌US̒OHUÉN7̌Mâ UIVZ̋U UȊ USˍ̚OH MBP ê̘OH ŴO IËOI N̘U DÈDIIPËOI˽P DØOHIǡBMËLIJDVOHWËD˿V ḢQ OIBV LIÙOH DØ US̛ OH˼J OËP 4̤ ȆDI chuyển trong công việc là khi người lao động QI˽JêJM˼Jê̍UI̤DIJ̏ODÙOHWJ̏DêJM˼JCÐO USPOH EPBOI OHIJ̏Q U̡ EPBOI OHIJ̏Q OËZ TBOHEPBOIOHIJ̏QLIÈD U̡LIVW̤DOËZTBOH LIVW̤DLIÈD U̡OÙOHUIÙOSBUIËOIUȊ WW 4̤ȆDIDIVZ̍Oêˍ̝DDPJOIˍN̘URVÈUSÖOIj ṲOIJÐOxWÖUȊUSˍ̚OHMBPê̘OHMVÙOUIBZê̖J 7̌MâUIVZ̋U T̤EJDIVZ̍OQI˽JMËIPËOI˽P U̠DMËOØQI˽JÉOê̋OWJ̏DQIÉOC̖U̔JˍV DÈDOHV̕OM̤DLJOIŰWËDPOOHˍ̚J5SÐOUI̤D Ű OỊOHSËPD˽ODIPT̤ȆDIDIVZ̍OU̕OU˼J rất nhiều nên thị trường lao động không bảo HJ̚MËUIV˿OUÞZWËIPËOI˽P$ÈDI̒DUIVZ̋U ê̌VUÖNDÈDIOHIJÐOD̠VT̤ŴOIËOILIÙOH IPËO I˽P D̟B UȊ USˍ̚OH MBP ê̘OH7Ó E̞ Mâ thuyết về phân khúc thị trường lao động đã ê̑OIOHIǡBIBJQIÉOLIÞD QIÉO LIÞD jUSÐOx OỊOH OHˍ̚J MBP ê̘OH DØUBZOHǏDBPWËDˌê̘OH$ÙOHWJ̏D̖O ê̑OI êˍ̝DC˽PIJ̍NU̔U UIáMBPDBPWËDØ OIJ̌VDˌI̘JDIPT̤OHIJ̏Q QIÉOLIÞDjEˍ̙JxOỊOHOHˍ̚JMBPê̘OH UBZOHǏUI˾Q ÓUDˌê̘OH I̛̒USPOHUÖOI US˼OHQI̞UIV̘DWËPDÙOHWJ̏DD̟BNÖOI

˯7J̏U/BN QIÉOLIÞDUSÐOMËQIÉOLIÞDD̟B OỊOH OHˍ̚J DÙOH DI̠D MËN WJ̏D DIP DÈD EPBOI OHIJ̏Q /IË Oˍ̙D QIÉO LIÞD Eˍ̙J MËOỊOHOHˍ̚JMËNWJ̏DUSPOHLIVW̤DLJOI tế phi chính thức và những người lao động OÎQDˍ -˾ZWÓE̞W̌MâUIVZ̋Ujinsiders-outsidersxD̟B -JOECFDLWË4OPXFS MJÐORVBOU̙JIËOI WJ D̟B OHˍ̚J MBP ê̘OH /ỊOH OHˍ̚J ̛ CÐO trong (insiders) thường bảo vệ và giữ an toàn DIPW̑USÓDÙOHWJ̏DD̟BI̒USÐOUȊUSˍ̚OHMBP ê̘OHC̄OHDÈDID˽OUS̛OỊOHOHˍ̚J̛CÐO ngoài (outsiders .̘UWÓE̞LIÈD OỊOHDIJQIÓDIPT̤C˾Uê̔J Y̠OH UIÙOH UJO o OHˍ̚J T̢ E̞OH MBP ê̘OH LIÙOHCBPHJ̚CJ̋UUSˍ̙Dêˍ̝DLI˽ONJOHUI̤D T̤D̟B̠OHWJÐO WÖŴZI̒DØS̟JSPLIJUVZ̍O E̞OH4̤C˾Uê̔JY̠OHOËZDǿOHU̕OU˼Jê̔JW̙J phía người lao động khi họ cũng không biết SÜ W̌ êJ̌V LJ̏O MËN WJ̏D UI̤D Ű I̝Q ê̕OH IṖD DÈD N̔J RVBO Ȉ YÍ I̘J USPOH EPBOI OHIJ̏Q 5ØN M˼J Mâ UIVZ̋U OËZ OI˾O N˼OI ê̋OLIÓBD˼OILIP˽OHDÈDITPW̙JUSVOHUÉN không có các kênh tiếp cận với thông tin IṖDLIÙOHHJ˽JNÍêˍ̝DUIÙOHUJOojIJ̏V ̠OH LIV QI̔x åJ̌V OËZ DØ UI̍ êˍ̝D LJ̍N DI̠OHU˼JDÈDOˍ̙DêBOHQIÈUUSJ̍O OˌJN˼OH Mˍ̙JHJBêÖOIWËYÍI̘JDIPQIÏQUJ̋QD̂OW̙J UIÙOHUJO /ỊOHSËPD˽ODIPT̤ŴOIËOIUIÙOHTV̔U D̟BUȊUSˍ̚OHMBPê̘OHDIÓOIMËê̇DUIáLJOI ŰWËUI̍DI̋/HPËJSB DÛODØOỊOHZ̋VU̔ MJÐO RVBO U̙J DIÓOI US̑ WNJO IØB IJ̏O Uˍ̝OH QIÉOCJ̏Uê̔JY̢

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Biểu đồ M

9

Phân biệt thu nhập theo sắc tộc và giới tính ở Mỹ

W

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

Nguồn: Văn phòng thống kê Lao động (2008), http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=125998232

#J̍Vê̕OËZDI̐SBS̄OH̛.̧ OHˍ̚JEBUS̃OH êˍ̝DUS˽MˍˌOHDBPIˌOTPW̙JOHˍ̚JEBêFO OHˍ̚J H̔D DIÉV « êˍ̝D US˽ MˍˌOH DBP IˌO OHˍ̚JEBUS̃OH4̤QIÉOCJ̏UUIVOÎQEJ̎OSB ̛IBJLIÓBD˼OIQIÉOCJ̏UUIFPT̃DU̘DWËUIFP HJ̙JUÓOI#˼OT̊RVBOTÈUUI˾ZS̄OHT̤QIÉO CJ̏UUIFPHJ̙JUÓOISÜOÏUIˌOê̔JW̙JOỊOH OHˍ̚JMBPê̘OHDØUIVOÎQDBPo̓OHˍ̚JH̔D DIÉV«oTPW̙JOỊOHOHˍ̚JMBPê̘OHDØUIV OÎQUI˾QoD̘OHê̕OHOHˍ̚JOØJUJ̋OH5ÉZ #BO/IB/Hˍ̝DM˼J N̠Dê̘DIÐOIM̏DINË DÈD Ẹ MJ̏V LIÙOH DI̐ SB êˍ̝D MË OBN HJ̙J UIˍ̚OH êˍ̝D HJ̣ DÈD W̑ USÓ MÍOI ê˼P DØ UIV OÎQDBPIˌOỌHJ̙J

USJ̍O,IJê̌D̂QU̙JOIJ̌VMǡOIW̤D DØOHIǡBMË U̕OU˼JOỊOHSËPD˽OHJ̣BDÈDMǡOIW̤DLIÈD OIBVêØ5SÖOIê̘I̒DW˾OẂOMËN̘UUJÐVDIÓ RVZ̋U ê̑OI7Ó E̞ ê̍ MËN WJ̏D U˼J 4BNTVOH C˼OQI˽JDØRVÈUSÖOIêËPU˼PU̔JUIJ̍VMËDIÓO ONJN7ÖOỊOHSËPD˽OOËZ OIJ̌VOIËOHIJÐO D̠VêÍê̑OIOHIǡBLIVW̤DLJOIŰQIJDIÓOI UI̠DOIˍN̘UOˌJjUSÞDIÉOxOHˍ̚JMBPê̘OH NV̔O MËN WJ̏D USPOH LIV W̤D DIÓOI UI̠D OIˍOHLIÙOHUJ̋QD̂Oêˍ̝D,IVW̤DLJOIŰ QIJDIÓOIUI̠DE̎UJ̋QD̂OIˌOWÖOØLIÙOH êÛJ I̓J OHˍ̚J MBP ê̘OH QI˽J êˍ̝D RVB êËP U˼P DǿOHLIÙOHêÛJI̓JI̒QI˽JDØW̔O U̠DMË LIÙOHDØDIJQIÓê˿VWËP

$IÞOH UB IÍZ DáOH OIBV OHIJÐO D̠V QIÉO khúc thị trường lao động tại các nước đang QIÈUUSJ̍O/IÖODIVOH OHˍ̚JUBQIÉOCJ̏UUȊ USˍ̚OH MBP ê̘OH D̟B MǡOI W̤D OÙOH OHIJ̏Q OÙOH UIÙO W̙J MǡOI W̤D DÙOH OHIJ̏Q IJ̏O ê˼J IṖD IˌO UI̋ ỌB HJ̣B LIV W̤D DIÓOI UI̠DW̙JLIVW̤DQIJDIÓOIUI̠D5˾UD˽N̒J TP TÈOI OËZ ê̌V êˍ̝D T̢ E̞OH OĪN IJ̍V thị trường lao động tại các nước đang phát

7̂ZOỊOHOHˍ̚JEÉOOÎQDˍê̋OT̔OHU˼J DÈDUIËOIQI̔MJ̏VT̊DI̐ÛQUSVOHWËPLIV W̤DQIJDIÓOIUI̠D Nguyễn Tuấn Minh .̘UT̔OHˍ̚JMBPê̘OHOÎQDˍê̋OW̙JN̘U DÙOH WJ̏D êÍ DØ T̔ LIÈD UÖN UI˾Z WJ̏D MËN USPOHLIVW̤DDIÓOIUI̠D

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


[Xavier Oudin]

[Axel Demenet]

5˾U OIJÐO êÉZ MË N̘U ê̑OI LJ̋O D˿O QI˽J YØB C̓5SPOH S˾U OIJ̌V OIË NÈZ OHˍ̚J MBP ê̘OHUIV̘DLIVW̤DDIÓOIUI̠DṄDEáI̒ MËOHˍ̚JOÎQDˍ5BUIˍ̚OHIBZH̃OLIVW̤D phi chính thức với vấn người nhập cư nhưng UI̤DSBUBLIÙOHUI̍TVZOHIǡêˌOHJ˽OIØBêJ OIˍŴZ/ỊOHOIËOHIJÐOD̠VCÈDC̓DÈD QIÉOUÓDIOȊOHVZÐOUIÖDIPS̄OHˍVêJ̍N D̟BLIVW̤DDIÓOIUI̠DDØUI̍LIÙOHM̙Oê̋O ŴZ#˼ODØUI̍êˍ̝DIˍ̛OHC˽PIJ̍NYÍI̘J USPOHDÙOHWJ̏DD̟BNÖOIOIˍOHC˼OQI˽JṲ ê̇USBDÉVI̓JW̌DI˾UMˍ̝OHC˽PIJ̍N/Hˍ̝D lại, người ta cũng không thể coi khu vực phi DIÓOIUI̠DDI̐MËOˌJMËNWJ̏DṲEPWËE̎ȆDI DIVZ̍OåJ̌VLJ̏OMËNWJ̏DêÙJLIJLĨULIF WËLIÙOHC̄OHLIVW̤DDIÓOIUI̠DIˌO người lao động trong khu vực chính thức có QIJ̋VUS˽MˍˌOHWËDØDÈDLȅOHI̐QIÏQ ê̔JW̙JLIVW̤DQIJDIÓOIUI̠D DÈDDPOT̔OËZ M˿OMˍ̝UMËWË$V̔JDáOH N̠DUIV nhập trong khu vực phi chính thức là thấp IˌOTPW̙JLIVW̤DDIÓOIUI̠DEáMËUˍOIÉO IBZOIËOˍ̙D

7̑USÓD̟BN̘ULIVQI̔DØUI̍DØ˽OIIˍ̛OH U̙JWJ̏DUJ̋QD̂OW̙JWJ̏DMËN/ØH̝JMÐOLIÈJ OJ̏NW̌LIÙOHHJBOLIÙOHQIáI̝QoSpatial Mismatch ,BJO ê̍NÙU˽T̤LIÙOHQIá I̝QW̌LIÙOHHJBOHJ̣BOˌJDˍUSÞWËOˌJMËN WJ̏D .̠D ê̘ ÛQ USVOH D̟B Dˌ I̘J WJ̏D MËN USPOH N̘U T̔ LIV W̤D OI˾U ê̑OI UIˍ̚OH MË USVOH UÉN DÈDI YB OˌJ Dˍ USÞ D̟B OHˍ̚J OHIÒP ÉOU̙JL̋URV˽MËI̒ÓULI˽ONJOHUJ̋Q D̂OW̙JWJ̏DMËN-ˍVâUBDǿOHDØUI̍M̂QMV̂O OHˍ̝D M˼J DǿOH C̛J WÖ UIV OÎQ UI˾Q OÐO OHˍ̚JMBPê̘OHLIÙOHDØêJ̌VLJ̏Oê̍T̔OH̛ OỊOHLIVW̤DDØOIJ̌VDˌI̘JWJ̏DMËN

Phân tách không gian – xã hội với việc làm ở khu vực thành thị: những cơ chế của «khoảng cách» [Axel Demenet] $ÈDC˼OIÍZDI̐SBêÉVMËOỊOHZ̋VU̔LIÙOH HJBO D̟B QIÉO UÈDI USPOH UJ̋Q D̂O W̙J WJ̏D MËN Vũ Hoàng Đạt ˯ ˒O å̘ WJ̏D C˼O T̔OH USPOH N̘U LIV ̖ chuột (slum IṖDUIV̘DW̌N̘UU˿OHM̙QYÍ I̘J OËP êØ T̊ ˽OI Iˍ̛OH U̙J LI˽ ONJOH UÖN êˍ̝DWJ̏DMËND̟BC˼O

$̞UI̍IˌO DØCBDˌDI̋MâHJ˽JT̤QIÉOUÈDI LIÙOH HJBO o YÍ I̘J ê̔J W̙J UȊ USˍ̚OH MBP ê̘OH DIJQIÓêJM˼JDBPHÉZ˽OIIˍ̛OHU̙JWJ̏DUÖN LJ̋NWJ̏DMËNḾOLI˽ONJOHDØWJ̏DMËN UIJ̋VUIÙOHUJO U˼JN̘UT̔LIVQI̔OˌJUȊ USˍ̚OH MBP ê̘OH DI̟ Z̋V UIV̘D LIV W̤D phi chính thức, rất khó để có thể tiếp cận W̙JUIÙOHUJOWJ̏DMËNUSPOHLIVW̤DDIÓOI thức; ê̔JW̙JOHˍ̚JT̢E̞OHMBPê̘OH N̘UT̔LIV QI̔êˍ̝DDPJOIˍHØQQI˿OềZYBOHˍ̚J MBPê̘OHSBLI̓JWJ̏DMËNEPê̑OILJ̋OMËI̒ T̔OHRVÈYB IṖDT̔OHUSPOHOỊOHLIV QI̔DØOỊOHê̇DêJ̍NUJÐVD̤D /ỊOH Dˌ DI̋ OËZ ê̌V E̤B USÐO LIÈJ OJ̏N jLIP˽OHDÈDIxHJ̣BDˌI̘JWJ̏DMËNWËOHˍ̚J MBPê̘OH YÏUUIFPOHIǡBS̘OHLIÙOHDI̐W̌ ṄU ê̑B Mâ NË D˽ W̌ QIˍˌOH EJ̏O Ļ ONJOH N˼OHMˍ̙JYÍI̘JIṖDQIÉOLIÞDWJ̏DMËN $IÓOI TÈDI D̟B DÈD UIËOI QI̔ DǿOH êˍB SB N̘UT̔HJ˽JQIÈQ MV̂UDI̔OHQIÉOCJ̏Uê̔J Y̢ HJBP UIÙOH DÙOH D̘OH HJÈ S̉ M̂Q WNJO QIÛOHUIÙOHUJOMBPê̘OH WW WËOỊOHHJ˽J QIÈQêØŴOIËOILIÈU̔U

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


4̤ QIÉO UÈDI LIÙOH HJBO o YÍ I̘J UJ̌N ̀O OËZêˍ̝DNÖOII̒BC̄OHCBWÓE̞U˼JCBOˍ̙D LIÈD OIBV N̘U T̔ LIV êÙ UȊ OI˼Z D˽N ̛ 1IÈQ DÈDWáOHWFOêỪ5FM"WJWWËN̘UT̔ LIVEÉODˍ̛UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI Kỳ thị lãnh thổ và phân biệt sắc tộc: các vùng đô thị nhạy cảm (ZUS) ở Pháp /ˍ̙D 1IÈQ YÈD ê̑OI DÈD LIV W̤D LÏN QIÈU USJ̍OLJOIŰMËDÈDLIVW̤Dêˍ̝DˍVUJÐODØ DÈDDIÓOITÈDIDÙOH$ÈD;64OËZêˍ̝DM̤B

DI̒O UIFP DÈD UJÐV DIÓ LIÈD OIBV USPOH êØ QI˽JL̍ê̋OOIË̛YV̔OHD˾QLÒNUIFPN̘U T̔ ê̇D êJ̍N C˾U M̝J LIÈD LIÙOH UJ̋Q D̂O êˍ̝D C̄OH QIˍˌOH UJ̏O HJBP UIÙOH DÙOH D̘OH EÉODˍOI˼ZD˽N 5˼JN̘UT̔êÙUȊ̛ 1IÈQ OỊOH;64OËZDØUI̍DIJ̋NU̙J U̖OHEÉOT̔.BSTFJMMF 3FOOFT 5PVMPVTF WW $ØN̘UDˌRVBOSJÐOHRVBOTÈUDÈDêÙUȊOËZ WËUI̤DIJ̏OTPTÈDIU̐M̏UI˾UOHIJ̏QUSVOH CÖOIU˼JDIÓOIDÈDLIVW̤DêØWËTPW̙JDÈD LIVW̤DLIÈD

Biểu đồ 10 Tỷ lệ thất nghiệp trong các ZUS và tại phần còn lại của nước Pháp %

30

25

(1) 20

15

(2)

10

5

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(2) Ngoài ZUS   Hors Zus

(1) ZUS   Zus

2012

RE=

Nguồn: Bunel FUBM., 2013.

Trong các khu vực này, thất nghiệp thường DBPIˌOTPW̙JDÈDLIVW̤DDÛOM˼JUSÐOUPËO MÍOI UI̖ 1IÈQ N̠D ê̘ DIÐOI M̏DI DØ YV Iˍ̙OH UNJOH DBP USPOH HJBJ êP˼O Nˍ̚J ONJN US̛M˼JêÉZ/NJN H˿OEÉOT̛̔DÈD ;64UI˾UOHIJ̏Q/HVZÐOOIÉOEPUÈDê̘OH D̟BW̑USÓê̑BMâḾOUÈDê̘OHD̟BT̃DU̘DOHˍ̚J UB êÍ MËN QIÏQ UI̢ W̌ T̤ QIÉO CJ̏U ê̔J Y̢

USPOH WJ̏D MËN $ˌ RVBO RVBO TÈU ;64 CÈP DÈPONJN C̄OHDÈDIH̢JOỊOHI̕Tˌ YJOWJ̏DHJ̔OHOIBV DI̐US̡T̤LIÈDOIBV̛ N̞DjEÉOU̘Dx OHV̕OH̔DT̃DU̘D 7ËJUSNJN I̕TˌYJOWJ̏DêÍêˍ̝DH̢JDIPDÈDW̑USÓDI˼Z CËOUSPOHRVÈONJOWËL̋UPÈOI̒D̟BOHˍ̚J YJOWJ̏DêÍêˍ̝DUIBZê̖JI̒1IÈQ I̒.BSPD I̒I̗OI̝Q

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Biểu đồ 11 ZUS và sự phân biệt đối xử trong tuyển dụng, tiếp cận với việc làm 6

=>)&7089&?",-@

19

9

)"#$%&'()"&0:&7089;&4(56,-&<&.3)&7089

23 70A-&1A&B2) CD&.E8)

17

)"#$%&7089&'()"&.3)&4(56,-

54

21

!"#$%&'()"&*+,-&./-0&12&.3)&4(56,-

277 0

50

100

150

200

250

300

(VCD$[8$CDEF9

Nguồn: Bunel và cộng sự, 2013.

å̔J W̙J DÙOH WJ̏D DI˼Z CËO UÈD ê̘OH D̟B OHV̕O H̔D T̃D U̘D DØ U̕O U˼J OIˍOH Z̋V ê̔JW̙JW̑USÓL̋UPÈOêÛJI̓JQI˽JDØUSÖOIê̘ DIVZÐO NÙO UÈD ê̘OH D̟B OHV̕O H̔D EÉO U̘DSÜOÏUIˌO/HPËJSBDǿOHDØUI̍DØUÈD ê̘OHD̟BW̑USÓê̑BMâê̔JW̙JWJ̏DUJ̋QD̂OW̙J WJ̏DMËN OØT̊DËOHN˼OIIˌOLIJL̋UI̝Q W̙JOHV̕OH̔DEÉOU̘DWËT̤QIÉOCJ̏Uê̔JY̢ UJ̌ǸOUSPOHUVZ̍OE̞OH Những hiệu ứng xấu của phân tách nơi ở đối với giới tính: Tel-Aviv (Israël) $ÈD OHIJÐO D̠V D̟B 4FNZPOPW WË &QTUFJO DI̐SBS̄OHUÈDê̘OHD̟BQIÉOUÈDIDØ UI̍UNJOHMÐO5SPOHIPËOD˽OIDÈDLIVOHP˼J Ù OˌJOHV̕ODVOHWJ̏DMËNUI˾Q N̘UOHˍ̚J MBPê̘OHQI˽JDȊVU̔OLÏNIˌOUSPOHêJM˼J êJYBIˌOTPW̙JOỊOHOHˍ̚JLIÈD˯*TSBÑM QI̞ỌDØYVIˍ̙OHṲM̤BDI̒OUSˍ̙Dê̍UÖN

OỊOH DÙOH WJ̏D H˿O OIË WÖ I̒ DÛO DØ DÈD OHIǡBW̞LIÈDê̔JW̙JHJBêÖOI/ØJDÈDILIÈD UBDØUI̍RVBOTÈƯêÉZDÈDDˌDI̋QIÉOUÈDI UIFPD˽IBJZ̋VU̔MËOˌJ̛WËUIFPHJ̙JUÓOI Sự khác nhau về khả năng tiếp cận với việc làm: thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) 7ÓE̞NJOII̒BUI̠NJÐVU˽DÈDê̇DêJ̍N D̟BWJ̏DMËNU˼JDÈDLIVEÉODˍLIÈDOIBVU˼J UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI5BRVBOTÈUUI˾ZDØ T̤LIÈDOIBVM̙OW̌LI˽ONJOHUJ̋QD̂OWJ̏D MËN LIJ UÓOI UIFP êˌO W̑ êJ̌V USB OI̓ OI˾U N̗JêˌOW̑H̕NLIP˽OHI̘HJBêÖOI.̞D UJÐVMËê̍UÖNSBT̤CJ̋Oê̘OHD̟BDÈDDI̐T̔ ̛DÈDLIVW̤DLIÈDOIBV̛êÉZLIÙOHQI˽J MËYÈDê̑OIW̑USÓê̑BMâD̟BU̡OHLIVW̤DNË MËRVBOTÈUT̤CJ̋Oê̘OHD̟BDÈDW̑USÓUSÐOUȊ USˍ̚OHMBPê̘OH̛RVZNÙOHIJÐOD̠VOI̓

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Bảng

13 Quy mô phân tích và tính không đồng nhất trong tiếp cận việc làm: khu vực thống kê ở thành phố Hồ Chí Minh Obs 

Mean

Std. Dev. 

Min

Max

T l  vi c làm 

5272

.493

.0841

.296

.897

Khu v c phi chính  th c  (% vi c làm) 

2598

.457

.185

0

.833

Khu v c chính  th c 

2598

.158

.144

0

.846

Dân t c thi u s   (%) 

5272

.0816

.176

0

.891

Nguồn: các tác giả.

˯RVZNÙN̘UêˌOW̑LIÙOHHJBOOI̓OI˾U USPOHUI̔OHLÐ UIËOIQI̔MËN̘UÛQI̝QS˾U nhiều các khu vực rất khác nhau trong vấn ê̌ MJÐO RVBO U̙J UJ̋Q D̂O WJ̏D MËN /̋V U̐ M̏ WJ̏D MËN USPOH DÈD LIV W̤D OËZ MË  T̤ CJ̋Oê̘OHMËêÈOHL̍UI˾QOI˾UMËWË DBPOI˾UMËå̔JW̙JLIVW̤DLJOIŰQIJ DIÓOIUI̠D N̠DUSVOHCÖOIMË N̠DUI˾Q OI˾UMËWËDBPOI˾UMË

,IJUJ̋OIËOIêJ̌VUSB EáMËêJ̌VUSBê̑OIUÓOI IBZ ê̑OI Mˍ̝OH MVÙO D˿O CJ̋U USˍ̙D OỊOH MP˼J UIÙOH UJO NË UB NV̔O UIV êˍ̝D5Sˍ̙D LIJYÉZE̤OHC˽OHI̓JQIáI̝Q D˿OQI˽JDØ IJ̍VCJ̋UW̌OIØNEÉODˍNËUBOHIJÐOD̠V

M̚JDØUI̍DØ5I̠ṲDÈDDÉVUS˽M̚JDǿOHRVBO US̒OHWÖOHˍ̚JUBIBZˍVUJÐODIPOỊOHDÉV US˽ M̚J ê˿V UJÐO o ŐV UB ZÐV D˿V N̘U BJ êØ êÈOIHJÈN̠DT̔OHD̟BNÖOIUIÖD˿OQI˽JDØ T̤êJ̌VDI̐OIUIÓDII̝QUSPOHT̔DÈDDÉVUS˽ M̚Jê̍USÈOIDÉVUS˽M̚JjU˿OHM̙QUSVOHMˍVxWÖ OHˍ̚Jêˍ̝DI̓JṲDØRVBOOJ̏NOIˍŴZW̌ C˽OUIÉO5ˍˌOHṲOIˍŴZ DÈDIê̇UDÉVI̓J DǿOHUáZWËPMP˼JQI̓OHW˾ONËUBê̑OIUJ̋O IËOIQI̓OHW˾OUS̤DUJ̋Q RVBêJ̏OUIP˼J Ṳ US˽M̚J WW$ÈDIê̇UDÉVI̓JQI˽JêˌOHJ˽OWË OHˍ̚J êˍ̝D I̓J DØ UI̍ IJ̍V OHBZ êˍ̝D DÉV I̓J#˽OHI̓JQI˽JDÉOC̄OHå̇UN̘UDÉVI̓J LIÙOHU̔U N̘UC˽OHI̓JRVÈEËJT̊LIJ̋OUB LIÙOHUI̍UIVêˍ̝DUIÙOHUJOYÈDêÈOH.̘U LIØLINJOLIÈDỌBMËWJ̏DYÈDê̑OIT̔EÉOD˿O êJ̌VUSB

å̔J W̙J C˽OH I̓J ê̑OI Mˍ̝OH UI̤D IJ̏O USÐO N̘U ŃV êJ̌V USB M̙O UB EáOH DÈD DÉV I̓J êØOH o DÈDI UI̠D US˽ M̚J êˍ̝D OÐV SB USPOH DÈDDÉVI̓J/Hˍ̚Jêˍ̝DI̓JT̊DI̒ODÉVUS˽ M̚Jå̍DØUI̍YÉZE̤OHêˍ̝DN̘UC˽OHI̓J ê̑OIMˍ̝OHIJ̏VRV˽ ê˿VUJÐOOHˍ̚JUBE̤B WËPN̘UC˽OHI̓Jê̑OIUÓOIDÉVI̓JN̛ê̍ DØUI̍YÈDê̑OIêˍ̝DQI˼NWJOỊOHDÉVUS˽

å̍YÈDê̑OIN̘UOHˍ̚JDØUIV̘DM̤DMˍ̝OHMBP ê̘OHDØWJ̏DMËNIBZLIÙOH UBD˿Oê̇UC̔O DÉV I̓J /ỊOH DÉV I̓J OËZ DØ IÖOI jDÉZx .̞D êÓDI DV̔J DáOH MË MËN TBP Mˍ̚OH USˍ̙D êˍ̝D U˾U D˽ DÈD UÖOI IV̔OH DØ UI̍ Y˽Z SB ̛ N̗JHJBJêP˼Oê̍M̒DWËLIÙOHC̓TØUU˾UD˽ OỊOHê̔JUˍ̝OHUIV̘DM̤DMˍ̝OHMBPê̘OH DØWJ̏DMËNRVBC˽OHI̓J

Dẫn nhập phương pháp xây dựng bảng hỏi trong điều tra định lượng

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C;

34 Bảng háť?i dấng ÂŤcâyÂť: chia nháť? câu háť?i Ä&#x2018;áť&#x192; thu Ä&#x2018;ưᝣc thĂ´ng tin

Q1. Trong vòng 7  ngày qua, b n có làm  vi c gÏ có thu nhâp không ? 

Â

KHĂ&#x201D;NG GGÂ

CĂ&#x201C;Â

Q2. Trong  vòng 7 ngĂ y  qua, b n có lĂ m vi c  cho gia  ĂŹnh ho c trong m t hoĂ n c nh nĂ o  ó  mà khĂ´ng có thu nh p khĂ´ng ?   KHĂ&#x201D;NG 

Ng

CĂ&#x201C;Â

i c h

Q3. DÚ  không  làm  vi c  trong  vòng  7  ngày  v a  qua,  nh ng  b n  có  ti p  t c  nh n l ng t   m t công vi c nào  ó mà  b n  ã làm t  tr c không ? 

i th u c l c l

CĂ&#x201C;Â

KHĂ&#x201D;NGÂ

ng Â

o  la ng

Q4. B n có m t công vi c hay m t ho t  ng  nào  ó  mà  b n  s   quay  l i  làm  sau  m t  th i  gian t m ngh  không ?  

 c ó  vi à c l   m 

CĂ&#x201C;Â

KHĂ&#x201D;NGÂ

Ng i c h i không thu c l c l lao  ng có vi c làm  

ngÂ

Nguáť&#x201C;n: cĂĄc tĂĄc giả.

ĂĽĚ? YĂ&#x2C6;D ĂŞĚ&#x2018;OI NĚ&#x2DC;U OHË?Ě&#x161;J DĂ&#x2DC; ĂŞË?Ě?D DPJ MĂ&#x2039; UIËžU OHIJĚ?Q IBZ LIĂ&#x2122;OH UB QIË˝J CJĚ&#x2039;U ĂŞË?Ě?D OHË?Ě&#x161;J ĂŞĂ&#x2DC;DĂ&#x2DC;IĚ&#x2DC;JUĚ&#x17E;CBUJĂ?VDIĂ&#x201C;TBVIBZLIĂ&#x2122;OHLIĂ&#x2122;OH DĂ&#x2DC; WJĚ?D MĂ&#x2039;N TĚ&#x2020;O TĂ&#x2039;OH MĂ&#x2039;N WJĚ?D UĂ&#x201C;DI D̤D UĂ&#x2013;N WJĚ?DĂĽĚ?IJĚ?VCBUJĂ?VDIĂ&#x201C;OĂ&#x2039;Z UBDËżOQIË˝JDIJB OIĚ&#x201C;DĂ&#x2C6;DDĂ&#x2030;VIĚ&#x201C;J

CË˝OHIĚ&#x201C;JĂŞĂ?QIĂĄIĚ?QDIË?B DĂ&#x2DC;RVĂ&#x2C6;EĂ&#x2039;JLIĂ&#x2122;OH WĂ&#x2039;MJĚ?VOHË?Ě&#x161;JUI̤DIJĚ?OĂŞJĚ&#x152;VUSBDĂ&#x2DC;UIVĂŞË?Ě?D UIĂ&#x2122;OHUJONPOHNVĚ&#x201D;OIBZLIĂ&#x2122;OH Nguyáť&#x2026;n Tháť&#x2039; LĂ nh

Nguyáť&#x2026;n Tháť&#x2039; LĂ nh

5BDËżOUI̢OHIJĚ?NCË˝OHIĚ&#x201C;JUSĂ?OCBPOIJĂ?V OHË?Ě&#x161;J CBP OIJĂ?V IĚ&#x2DC; HJB ĂŞĂ&#x2013;OI CBP OIJĂ?V EPBOIOHIJĚ?Q

-Ă&#x2039;NUIĚ&#x2039;OĂ&#x2039;PĂŞĚ?UI̢OHIJĚ?N test NĚ&#x2DC;UCË˝OH IĚ&#x201C;JĂŞĂ?YĂ&#x2030;ZE̤OH 

[Axel Demenet]

[Axel Demenet] 5B MVĂ&#x2122;O QIË˝J UI̢ OHIJĚ?N DĂ&#x2C6;D DĂ&#x2030;V IĚ&#x201C;J DÇżOH OIË? DËžV USĂ&#x17E;D DĚ&#x;B CË˝OH IĚ&#x201C;J ĂŞĂ? MĚ&#x201A;Q USĂ?O NĚ&#x2DC;U TĚ&#x201D;IĚ&#x2DC;HJBĂŞĂ&#x2013;OIIPĚ&#x2021;DNĚ&#x2DC;UTĚ&#x201D;OHË?Ě&#x161;JOIËžUĂŞĚ&#x2018;OI NĂ&#x2039;UBĂŞĂ?DIĚ&#x2019;O.Ě&#x17E;DĂŞĂ&#x201C;DIĂŞĚ?LJĚ?NUSBYFNMJĚ?V

4Ě&#x201D;MË?Ě?OHUĂĄZUIVĚ&#x2DC;DWĂ&#x2039;PRV̧UIĚ&#x161;JHJBOCËźO DĂ&#x2DC; WĂ&#x2039;P OHVĚ&#x2022;O M̤D UĂ&#x2039;J DIĂ&#x201C;OI WĂ&#x2039; DPO OHË?Ě&#x161;J WĂ&#x2039;PNĚ DĂŞĚ&#x2DC;QIĚ DUËźQDĚ&#x;BCË˝OHIĚ&#x201C;J/HPĂ&#x2039;J SB DĂ&#x203A;O QIĚ&#x17E; UIVĚ&#x2DC;D WĂ&#x2039;P UĂ&#x201C;OI DIËžU TĂ&#x2C6;OH UËźP DĚ&#x;BCË˝OHIĚ&#x201C;J

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


Ngày học thứ 4, Chủ nhật ngày 27/7 Sau ba ngày học tập và trao đổi, các nhóm báo cáo những gì đã làm được trong nghiên cứu của mình. Nhóm 1: Phân tách không gian - xã hội và việc tiếp cận thị trường lao động: người dân tộc Chăm ở khu vực Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm 2: Tác động của phân tách không gian - xã hội lên việc tiếp cận với dịch vụ trông trẻ đối với những người công nhân nhập cư khu Linh Trung, thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm 3: Phân tách không gian - xã hội và tiếp cận với việc làm đầu tiên của thanh niên ở Phnom Penh (Campuchia). Nhóm 4: Tác động của việc tái định cư lên đối tượng dân cư phải di dời (Đà Nẵng). Ngoài phần bình luận cho bài tập của mỗi nhóm, các giảng viên cũng lưu ý cần nêu rõ giả thiết và câu hỏi nghiên cứu để phân biệt được đặc điểm cá nhân với «tác động của khu phố » và cần xây dựng một bảng hỏi thực tế.

3.3.4. Những khái niệm chính và khó khăn của phân tách nơi ở: bài đọc

Phần này do các giảng viên Danielle Labbé và Gwenn Pulliat phụ trách. Các bài viết cần đọc đã được phát cho lớp học ngay từ đầu – xem phần tài liệu tham khảo ở cuối chương. Các bài viết này cũng được đưa lên trang web www.tamdaoconf.com;

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

Mỗi nhóm được giao đọc một bài và sau đó giới thiệu lại các khái niệm nổi bật trong bài viết để làm rõ các dạng phân tách không gian – xã hội. Nhóm 1: Tác động của chính sách xóa bỏ phân tách tới sức khỏe người dân; bài nghiên cứu của Rebecca Cohen (2011). Nhóm 2: «Gated Communities» và hiện tượng tự phân tách; nghiên cứu của Edward J. Blakely và Mary Gail Snyder (1997). Nhóm 3: Tác động của phân tách nơi ở lên sức khỏe người dân; nghiên cứu của Emily Badger (2012). Nhóm 4: Tiến triển của các khu ổ chuột (favelas) ở Rio de Janeiro và hiện tượng xuống hạng; nghiên cứu của Janice Perlman (2007).

Danielle Labbé và Gwenn Pulliat tiếp tục trình bày bài giảng, lưu ý học viên về vấn đề quỹ đạo nơi ở và thói quen về nơi ở tại khu vực thành thị. Hai giảng viên cũng nhấn mạnh rằng phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính bổ sung cho nhau. Điều tra định tính thực hiện trên cư dân trôi nổi ở thành phố Hồ Chí Minh và cư dân của các khu đô thị mới tại Hà Nội sẽ minh họa cho điều này. Cuối cùng, giảng viên trình bày phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc. Về những vấn đề vừa nêu trên, chúng tôi đề nghị quý vị tham khảo các kỷ yếu trước của Khóa học mùa hè, nhất là kỷ yếu năm 2010, phần lớp học chuyên đề về tính bổ sung của các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng (Razafindrakoto và cộng sự., 2011).


Ngày học thứ 5, thứ Hai ngày 28/7

MËOH N̘ULIVQI̔IBZN̘UOIØNDˍEÉO ê̇DUIáOËPêØ OIˍU˾UD˽UIBOIOJÐOU̡ ê̋OUV̖J ¦êJ̌V USB UIFP ŃV DI̐ N̘U ŃV ê˼J EJ̏O D̟BDˍEÉOêÓDIêˍ̝DI̓J$IÞOHUÙJT̊HJ̙J UIJ̏VW̙JDÈDC˼OMP˼JêJ̌VUSBOËZ

Lớp học chuyên đề thực hành phương pháp nghiên cứu đã được giới thiệu ngày hôm trước: mỗi nhóm trình bày lần thứ ba chủ đề nghiên cứu của nhóm trong đó nêu rõ việc thực hiện phỏng vấn định tính.

3.3.5. «Đối tượng dân cư nghiên cứu» và «chiến lược lấy mẫu» trong phương pháp điều tra định tính [François Roubaud] $IÞOH UB IÍZ DáOH OHIJÐO D̠V W˾O ê̌ M˾Z ŃVUSPOHêJ̌VUSBê̑OIMˍ̝OH OØJS̘OHIˌO MË QIˍˌOH QIÈQ UJ̋O IËOI êJ̌V USB å̍ MËN êˍ̝DêJ̌VêØ DIÞOHUÙJT̊HJ̙JUIJ̏VU̙JDÈD C˼O DÈD Cˍ̙D USPOH YÉZ E̤OH N̘U jDIJ̋O Mˍ̝DDI̒OŃVxojSampling Strategyx 9ÉZ E̤OH C˽OH I̓J USPOH LIVÙO LI̖ N̘U OHIJÐOD̠Vê̑OIMˍ̝OHQI˽Jêˍ̝DMËNê̔JW̙J N̘Uê̔JUˍ̝OHEÉODˍD̞UI̍jê̔JUˍ̝OHEÉO DˍêÓDIx ê̔JUˍ̝OHEÉODˍOHIJÐOD̠V 5VZ OIJÐO USPOH êB T̔ DÈD USˍ̚OH I̝Q ê̍ ê˽N C˽PUÓOILI˽UIJD̟BC˽OHI̓J OHˍ̚JUBLIÙOH UI̍ UI̤D IJ̏O êJ̌V USB U˾U D˽ DÈD ê̔J Uˍ̝OH EÉODˍêÓDIêØ5BQIÉOCJ̏UIBJMP˼JêJ̌VUSB DIÓOI ¦êJ̌VUSBUSJ̏Uê̍UPËOC̘N̘Uê̔JUˍ̝OHDˍ EÉOOËPêØê̌Vêˍ̝DI̓JoWÓE̞N̒JUIËOI WJÐO USPOH N̘U EPBOI OHIJ̏Q N̘U OHÙJ

5SPOHêJ̌VUSBUIFPŃV OHˍ̚JUBM˼JQIÉOSB UIËOIIBJMP˼JOI̓ - điều tra không ngẫu nhiên, nói cách khác là êJ̌VUSBjUIFPM̤BDI̒ODØMâEPxUSPOHMP˼J êJ̌VUSBOËZ OHˍ̚JUBUÓOIDÈDêJ̌VUSBUIFP LJ̍V IJ̏V ̠OH jIÛO UVZ̋U MNJOx UI̤D IJ̏O êJ̌VUSBN̘UOHˍ̚JUSPOHT̔OIØNDˍEÉO U̡êØI̓JOHˍ̚JOËZê̍M˾Zê̑BDI̐N̘UOHˍ̚J LIÈDUSPOHDáOHOIØNDˍEÉOêØWWṄU LIÈD êJ̌VUSBUIFPRVPUBåJ̌VUSBOËZêÛJ I̓JIJ̍VCJ̋UW̌ê̇DêJ̍NW̌OIÉOLÌVWË YÍ I̘J D̟B OIØN Dˍ EÉO WÓ E̞ OIØN Dˍ EÉOH̕NMËêËOÙOH̛ê̘UV̖Jê̋O ê̍OỊOHê̇DêJ̍NêØêˍ̝DUÙOUS̒OH USPOHŃVoUVZOIJÐO DIˍBUI̍OØJOỊOH ê̇DêJ̍NêØNBOHUÓOIE˼JEJ̏ODIPU˾UD˽ ÛQI̝QŃV ¦êJ̌V USB OH́V OIJÐO MË MP˼J êJ̌V USB D˿O OIJ̌VDIJQIÓIˌO LIØUI̤DIJ̏OIˌOTPW̙J điều tra không ngẫu nhiên nhưng nó có OIJ̌VˍVWJ̏UIˌO$IÞOHUBIÍZDáOHÛQ USVOHOHIJÐOD̠VMP˼JêJ̌VUSBOËZ 5BMVÙOUÖNDÈDIUSÈOIOI˿NḾO UIJÐOW̑ WË DIÓOI YÈD OI˾U HJ˽N UIJ̍V TBJ T̔ å̍ êÈQ ̠OHêˍ̝DOỊOHZÐVD˿VOËZ UBDØUI̍UI̤D IJ̏OêJ̌VUSBHJ̔OHOIˍN̘UCËJUIJC̃ODVOH UÐOUSPOHN̘UM̎I̘J

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C;

35 Kế hoấch khảo såt, phưƥng phåp lẼy mẍu

#I'3(3$*'@(S

#I'3(3$*'@(T

#I'3(3$*'@(+

Không có thiên v   Sai s  ng u nhiên   chính xåc th p 

Có thiên v   Sai s  h  th ng   chính xåc cao 

Không có thiên v   Sai s  ng u nhiên   chính xåc cao 

Nguáť&#x201C;n: cĂĄc tĂĄc giả.

5SPOHUĂ&#x2013;OIIVĚ&#x201D;OH DĂ&#x2C6;DNÇżJUĂ?OĂŞË?Ě?DCĚ&#x192;OUË˝O NĂ&#x2C6;U LIĂ&#x2122;OH UIFP IË?Ě&#x2122;OH OĂ&#x2039;P DĚ&#x17E; UIĚ? OIË?OH UIË?Ě&#x161;OHĂŞË?Ě?DCĚ&#x192;OYBUSĚ&#x2019;OHUĂ&#x2030;NĚ&#x203A;ĂŞĂ&#x2030;ZLIĂ&#x2122;OH DĂ&#x2DC;T̤UIJĂ?OWĚ&#x2018; TBJTĚ&#x201D;MĂ&#x2039;OHĚ VOIJĂ?OOIË?OHUĂ&#x201C;OI DIĂ&#x201C;OIYĂ&#x2C6;DDĚ&#x;BĂŞJĚ&#x152;VUSBSËžUUIËžQ

5SPOH UĂ&#x2013;OI IVĚ&#x201D;OH  DĂ&#x2C6;D NÇżJ UĂ?O UĚ&#x201A;Q USVOH hĆĄn, chĂ­nh xĂĄc hĆĄn nhĆ°ng cĹŠng vẍn xa tráť?ng UĂ&#x2030;N UĂ&#x201C;OI DIĂ&#x201C;OI YĂ&#x2C6;D DĚ&#x;B ĂŞJĚ&#x152;V USB DBP IË&#x152;O OIË?OHDĂ&#x2DC;T̤UIJĂ?OWĚ&#x2018; WĂ&#x2039;TBJTĚ&#x201D;NBOHUĂ&#x201C;OIIĚ? UIĚ&#x201D;OH IË&#x152;O $VĚ&#x201D;J DĂĄOH UĂ&#x2013;OI IVĚ&#x201D;OH MĂ&#x2039; UĂ&#x2013;OI IVĚ&#x201D;OH DĂ&#x2C6;D NÇżJ UĂ?O UĚ&#x201A;Q USVOH YVOH RVBOI USĚ&#x2019;OHUĂ&#x2030;NLIĂ&#x2122;OHDĂ&#x2DC;UIJĂ?OWĚ&#x2018; TBJTĚ&#x201D;MĂ&#x2039;OHĚ V OIJĂ?OWĂ&#x2039;ĂŞĚ&#x2DC;DIĂ&#x201C;OIYĂ&#x2C6;DDĚ&#x;BĂŞJĚ&#x152;VUSBDBP

Khung 16 CĂĄc dấng Ä&#x2018;iáť u tra Ä&#x2018;áť&#x2039;nh lưᝣng theo chiáşżn lưᝣc lẼy mẍu 1. Ä?iáť u tra triáť&#x2021;t Ä&#x2018;áť&#x192; -

tháť&#x2018;ng kĂŞ; danh sĂĄch doanh nghiáť&#x2021;p; thĆ° m᝼c sinh viĂŞn; Ä&#x2018;Ä&#x192;ng kĂ˝.

-

2A. Ä?iáť u tra khĂ´ng ngẍu nhiĂŞn lẼy mẍu ÂŤmڝ; lẼy mẍu háť&#x2021; tháť&#x2018;ng; lẼy mẍu kiáť&#x192;u ÂŤhòn tuyáşżt lÄ&#x192;nÂť; lẼy mẍu theo quota.

Nguáť&#x201C;n: cĂĄc giảng viĂŞn.

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

2. Ä?iáť u tra theo mẍu

2B. Ä?iáť u tra ngẍu nhiĂŞn - lẼy mẍu ngẍu nhiĂŞn Ä&#x2018;ĆĄn giản; - lẼy mẍu háť&#x2021; tháť&#x2018;ng; - lẼy mẍu theo xĂĄc suẼt táť&#x2030; láť&#x2021; thuáş­n váť&#x203A;i quy mĂ´; - lẼy mẍu phân tầng; - lẼy mẍu chĂšm; - lẼy mẍu nhiáť u cẼp Ä&#x2018;áť&#x2122;; - lẼy mẍu nhiáť u giai Ä&#x2018;oấn.


åJ̌VUSBê̑OIMˍ̝OHêˌOHJ˽OOI˾UWËD̖êJ̍O OI˾UMËUINJNEÛOH́VOIJÐOêˌOHJ˽O/Hˍ̚J UBYÈDê̑OIjDˍEÉOêÓDIxWËM˾ZSBDáOHN̘U MÞDN̘UDÈDIOH́VOIJÐON̘UMˍ̝OHjYx4BV êØ UI̤DIJ̏OI̓JOIØNDˍEÉOêÍDI̒ON̘U DÈDIOH́VOIJÐO$ÈDIUI̠IBJMËM˾ZŃVȈ UI̔OH5BDØN̘UEBOITÈDIWËUBM˿OMˍ̝USÞUSB U̡êØN̘UT̔OHˍ̚J LIP˽OHDÈDIHJ̣BOỊOH OHˍ̚Jêˍ̝DSÞUSBMËC̄OHOIBVoWÓE̞USPOH EBOITÈDIDØOHˍ̚J UÙJSÞUOHˍ̚JT̔TBV êØD̠I̋UOHˍ̚JUÙJM˼JSÞUN̘UOHˍ̚J$ÈDI UI̠MËE˼OHêJ̌VUSBê̑OIMˍ̝OHUˍˌOH̠OH W̙JêJ̌VUSBUIFPYÈDTV˾UU̐M̏UIV̂OW̙JRVZ NÙjDˍEÉOêÓDIx,̧UIV̂UêJ̌VUSBOËZS˾U IBZLIJUBDØDÈDŃVW̙JLÓDID̜LIÈDOIBVo USˍ̚OHI̝QDÈDLIVQI̔DØT̔EÉOLIÈDOIBV WËUBDØOHVZDˌ ŐVT̢E̞OHQIˍˌOHQIÈQ SÞUŃVOH́VOIJÐO T̊DI̒OOIJ̌VOHˍ̚JIˌO ̛OỊOHŃVM̙OTPW̙J̛DÈDŃVOI̓.̘U ĻUIV̂ULIÈDỌBMËM˾ZŃVDIáN Cluster 5BSÞUN̘UDÈDIOH́VOIJÐODÈDOIØNOHˍ̚J TBVêØQI̓OHW˾Oê̕OHUI̚JUPËOC̘OỊOH OHˍ̚JUSPOHDIáNNËUBêÍSÞUOH́VOIJÐO ˋVêJ̍ND̟BĻUIV̂UOËZMËSÞUC̙Uêˍ̝DDIJ QIÓ5VZOIJÐO ŐVU˾UD˽DÈDDÈOIÉOUSPOH N̘U DIáN HJ̔OH OIBV êJ̌V USB T̊ LIÙOH QI˽OÈOIêˍ̝DT̤êBE˼OHD̟BDˍEÉOêÓDI .̘UĻUIV̂UM˾ZŃVLIÈDỌBMËDI̒OŃV jQIÉOU˿OHx5SPOHUSˍ̚OHI̝QM˾ZŃVOH́V OIJÐO DØOHVZDˌMËN̘UQI˿OD̟BDˍEÉOT̊ LIÙOHDØê˼JEJ̏O WÓE̞OỊOHOHˍ̚JOBN HJ̙J å̍USÈOIêJ̌VOËZ DI̒OŃVQIÉOU˿OH DIPQIÏQDIJBUSˍ̙DOIØNDˍEÉOêÓDIUIËOI OIJ̌VMP˼JoWÓE̞UÈDISJÐOHOBNHJ̙JWËQI̞ Ọ OHˍ̚JHJËVWËOHˍ̚JOHIÒP TBVêØUBSÞU N̘UT̔OHˍ̚JOI˾Uê̑OI DØâOHIǡBUI̔OHLÐ U̡ N̗J QIÉO U˿OH êØ å̔J W̙J WÓ E̞ êÍ OÐV USÐO DIÞOHUBê˽NC˽PT̊DI̒Oêˍ̝DN̘UT̔ Mˍ̝OHŃVjê̟xD˽OBNHJ̙JWËỌHJ̙J

UÉNIˌOD˽,IJêJ̌VUSBOIJ̌VD˾Qê̘ UBT̊ bắt đầu bằng rút ngẫu nhiên tại các khu vực ê̑BMâLIÈDOIBV LIVQI̔ UIËOIQI̔ WáOH 4BVLIJDI̒O UBT̊ê̋NUSPOHU̡OHLIVW̤D UPËO C̘ T̔ I̘ HJB êÖOI ̛ êØ WË DI̒O OH́V OIJÐON̘UT̔I̘HJBêÖOI̛N̗JLIVW̤Dê̑B Mâ7ÖUBDI̒OOH́VOIJÐOUSPOHDÈDLIVW̤D ê̑BMâLIÈDOIBVD̟BN̘UMÍOIUI̖ UBDI̐OÎO êˍ̝DN̘UQI˿OD̟BUPËOMÍOIUI̖åJ̌VOËZ HJ˽JUIÓDIU˼JTBPN̘UT̔LIVW̤DUSÐOMÍOIUI̖ M˼JLIÙOHDØUIÙOHUJOWÖDIÞOHLIÙOHêˍ̝D chọn ngẫu nhiên trong giai đoạn đầu khi DI̒OŃVUIFPOIJ̌VD˾Qê̘å̔JW̙JDI̟ê̌ D̟BM̙QI̒DDIÞOHUB DI̐êJ̌VUSBUIFPLJ̍V M˾ZŃVOIJ̌VD˾Qê̘N̙JDIPQIÏQDIÞOHUB UIVêˍ̝DẸMJ̏VUSPOHLIÙOHHJBOWÖQIˍˌOH QIÈQOËZOHBZU̡ê˿VUJÐOêÍM̤BDI̒ON̘U ÛQI̝QDÈDLIVW̤Dê̑BMâ/̋VDI̐T̢E̞OH QIˍˌOH QIÈQ DI̒O ŃV OH́V OIJÐO êˌO HJ˽O UBT̊ḢQUÖOIUS˼OHDI̐DØUI̍M˾Zêˍ̝D I̘ EÉO DIP LIV QI̔ WË I̘ EÉO DIP ̓LIVQI̔LIÈD.̘UI̘EÉODIPLIVQI̔ T̊LIÙOHê̟ê̍SÞUSBê̇DêJ̍ND̟BUPËOC̘ LIVQI̔WËT̊LIÙOHUI̍ê̟ê̍êÈOIHJÈN̠D ê̘QIÉOUÈDI

Phần cuối của ngày được dành cho phần trình bày lần thứ 4 và lần cuối cùng của các nhóm và dành cho phần chuẩn bị bài thu hoạch của cả tuần, bài sẽ được trình bày trong phiên toàn thể diễn ra vào sáng ngày hôm sau.

5Sˍ̚OHI̝QDV̔JDáOHMËM˾ZŃVUIFPOIJ̌V D˾Qê̘åÉZMËĻUIV̂UNËDIÞOHUBT̊RVBO

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


TĂ i liáť&#x2021;u lĂ m viáť&#x2021;c

TĂ i liáť&#x2021;u tham khảo

#Ë˝OHDĂ&#x2C6;DUIVĚ&#x201A;UOHĚŁDIĂ&#x201C;OIUSPOHUIĚ&#x201D;OHLĂ?MBP Ä&#x2018;áť&#x2122;ng 7Ă&#x201C;EĚ&#x17E;WĚ&#x152;DIĚ?TĚ&#x201D;UĂ&#x2C6;DICJĚ?ULIĂ&#x2122;OHHJBOoYĂ?IĚ&#x2DC;J vĂ cĂĄch giải thĂ­ch ĂĽJĚ&#x152;VUSBWĚ&#x152;UĂ&#x2C6;DICJĚ?U RVZNĂ&#x2122;WĂ&#x2039;Ë˝OIIË?Ě&#x203A;OH DĚ&#x;BOĂ&#x2DC; -JNB 

"-.&*%" 7"4$0/$&-04 EF 1  jÍ&#x192; 1SPDFTTVT FU GPSNFT TPDJPTQBUJBVY EFT WJMMFT VOF DPOUSJCVUJPO BV EĂ?CBU x JO $"33&- . 1$"3:FU+.8"$)4#&3(&3 EJS SĂŠgrĂŠgation et fragmentation dans les mĂŠtropoles : perspectives internationales, 1SFTTFT6OJWFSTJUBJSFTEV4FQUFOUSJPO -JMMF #"$26² .) FU +1 -²7:  jÍ&#x192; 4Ă?HSĂ?HBUJPOÍ&#x192; x JO 45²/² +. FU ) ."3$)"- TraitĂŠ sur la ville 16' #"%(&3 &  i-JWJOH JO 4PNF 1BSUT PG $IJDBHP$BO5BLF.PSF5IBOB%FDBEF0ò :PVS-JGFw CityLab BPĂ&#x;U #-",&-: &+FU.(4/:%&3 i1VUUJOH VQUIF(BUFTw /BUJPOBM)PVTJOH*OTUJUVUF #-*/%&3 "4  i8BHF %JTDSJNJOBUJPO 3FEVDFE 'PSN BOE 4USVDUVSBM &TUJNBUFTw The Journal of Human Resources Oo #6/&- . & &/& : -)035: FU 1 1&5*5  jÍ&#x192; &òFUT EF RVBSUJFS EJTDSJNJOBUJPO UFSSJUPSJBMFFUBDDĂ&#x2019;TĂ&#x2039;MFNQMPJ-FTSĂ?TVMUBUT EVO UFTUJOHÍ&#x192; x 0CTFSWBUPJSF EFT [POFT VSCBJOFT TFOTJCMFT &EJUJPOT EV $*7 4BJOU %FOJT #63%&55 3 . 5":-03 FU " ,""4" &ET  i$JUJFT )FBMUI BOE 8FMMCFJOHw -4& $JUJFT -POEPO 4DIPPM PG &DPOPNJDT -POESFT $"%05 & FU . )"3"/(  j 0òSF EF TPJOTFUFYQBOTJPOVSCBJOF DPOTĂ?RVFODFT QPVS MBDDĂ&#x2019;T BVY TPJOT -FYFNQMF EF 0VBHBEPVHPV #VSLJOB 'BTP x Espace population sociĂŠtĂŠ $&/53"- 1016-"5*0/ "/% )064*/( $&/464 45&&3*/( $0..*55&&  i5IFÍ&#x192;7JFUOBN1PQVMBUJPOBOE)PVTJOH $FOTVT$PNQMFUFESFTVMUTw )BOPJ $0)&/3 i5IF*NQBDUTPG"òPSEBCMF )PVTJOHPO)FBMUI"3FTFBSDI4VNNBSZw $FOUFSGPS)PVTJOH1PMJDZ

BĂ i Ä&#x2018;áť?c (www.tamdaoconf.com) "MNFJEB7BTDPODFMPT EF 1 1SPDFTTVT FU GPSNFT TPDJPTQBUJBVY EFT WJMMFTÍ&#x192; VOF DPOUSJCVUJPO BV EĂ?CBU JO SĂŠgrĂŠgation et fragmentation dans les mĂŠtropoles : perspectives internationales $BSSFM . 1Í&#x192; $BSZ FU +. 8BDITCFSHFS EJS 1SFTTFT VOJWFSTJUBJSFTEV4FQUFOUSJPO FYUSBJUUJSĂ?EF DIBQJUSF

#BEHFS &  Living in Some Parts of Chicago Can Take More Than a Decade Off Your Life. Invariably, the impact falls the hardest on low-income minorities IUUQXXXDJUZMBCDPNIPVTJOH MJWJOHTPNFQBSUTDIJDBHPDBOUBLFNPSF EFDBEFZPVSMJGF #MBLFMZ&+FU(BJM4OZEFS. Putting up the Gates IUUQXXXOIJPSHPOMJOFJTTVFT HBUFTIUNM $PIFO 3  The Impacts of Affordable Housing on Health: A Research Summary. IUUQXXXOIDPSHNFEJBGJMFT*OTJHIUT@ )PVTJOH"OE)FBMUI#SJFGQEG 1FSMNBO +&  Marginality from Myth to Reality â&#x20AC;&#x201C; The favelas of Rio de Janeiro 19682005. IUUQXXXBEWBOUSPOTBNQMFDPN .BSHJOBMJUZ@GSPN@.ZUI@UP@3FBMJUZQEG

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


$64*/ '  j -F MPHFNFOU GBDUFVS EF TÏDVSJTBUJPO QPVS MFT DMBTTFT NPZFOOFT GSBHJMJTÏFT x Espaces et Sociétés O¡ %&.&- 4% +.$,&/;*&FU$800%36'' i.FBTVSJOH .JDSPFOUFSQSJTF 1SPöUT .VTU8F "TL )PX UIF 4BVTBHF JT .BEF w Journal of Development Economics  %0&3*/(&3 1# FU 1 .*$)"&-  i*OUFSOBM -BCPS .BSLFUT BOE .BOQPXFS "OBMZTJTw -FYJOHUPO#PPLT -FYJOHUPO %0&3*/(&3 1#FU.+1*03& Internal Labor Markets and Manpower Analysis, -FYJOHUPO#PPLT -FYJOHUPO %6/$"/ 0% FU # %6/$"/  i" .FUIPEPMPHJDBM "OBMZTJT PG 4FHSFHBUJPO *OEFYFTw American Sociological Review ("4$)&5 ' FU + -& ("--0  j -B EJNFOTJPO TQBUJBMF EF MB TÏHSÏHBUJPO x JO ("4$)&5 'FU$-"$063 Métropolisation et ségrégation 1SFTTFT 6OJWFSTJUBJSFT EF #PSEFBVY ,"*/ +'  i)PVTJOH 4FHSFHBUJPO /FHSP &NQMPZNFOU BOE .FUSPQPMJUBO %FDFOUSBMJ[BUJPOw Quarterly Journal of Economics  -*/%#&$, " FU %+ 4/08&3  The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment .*51SFTT $BNCSJEHF ." ."314"5 .  j -FT BQQPSUT SÏDJQSP RVFT̓ EFT NÏUIPEFT RVBOUJUBUJWFT FU RVBMJUBUJWFT̓MFDBTQBSUJDVMJFSEFTFORVÐUFT TVSMFTQFSTPOOFTTBOTEPNJDJMFx Document de travail de l’INED ."44&: %4 FU /" %&/50/  i5IF %JNFOTJPOT PG 3FTJEFOUJBM 4FHSFHBUJPOw Social Forces  /"7&;#06$)"/*/& '  La fragmentation en question : des villes entre fragmentation spatiale et fragmentation sociale ? -)BSNBUUBO 1BSJT

/03%."/ $+ "4 30#*--*"3% FU '̓306#"6% i%FDPNQPTJOH(FOEFS BOE &UIOJD &BSOJOHT (BQT JO 4FWFO 8FTU "GSJDBO $JUJFTw JO Urban Labour Market in Sub-Saharan Africa #BORVF NPOEJBMF FU "'% 0"9"$" 3-  i.BMF'FNBMF 8BHF %JòFSFOUJBMT JO 6SCBO -BCPS .BSLFUTw International Economic Review Oo 1"3*;05 * ' 3",050."/"/" . 3";"'*/%3",050 ' 306#"6% FU +. 8"$)4#&3(&3  j Santé, Inégalités et ruptures sociales à Antananarivo x %*"- */45"5."%*0 1&3-."/ + i.BSHJOBMJUZGSPN.ZUIUP 3FBMJUZo5IF'BWFMBTPG3JPEF+BOFJSP w 3";"'*/%3",050 . +1 $-*/( $ $6-"4 FU ' 306#"6%  j $PNNFOU MB USBOTJUJPO ÏDPOPNJRVF FTUFMMF WÏDVF FU QFSÎVF QBS MB QPQVMBUJPO "OBMZTF EF MB DPNQMÏNFOUBSJUÏ FOUSF BQQSPDIFT RVBOUJUBUJWF FU RVBMJUBUJWF x JO -"(3²& 4 ÏEJUFVS TDJFOUJöRVF Conférences & Séminaires O¡̓"'%²'&0 4"'* .  j -B EJNFOTJPO TQBUJBMF EF MJOUÏHSBUJPO ÏWPMVUJPO EF MB TÏHSÏHBUJPO EFTQPQVMBUJPOTJNNJHSÏFTFO'SBODFFOUSF FUx Revue française de sociologie,  4.:0/07 . FU /- &145&*/  i4VCVSCBO -BCPS .BSLFUT 6SCBO -BCPS .BSLFUTBOE(FOEFS*OFRVBMJUZJO&BSOJOHw Sociological Quarterly 4: *  j -B HFTUJPO EF MB TBMVCSJUÏ Ë 3VöTRVF &OKFVY TBOJUBJSFT FU QSBUJRVFT VSCBJOFT x 5IÒTF EF EPDUPSBU EF HÏP HSBQIJF EF MB TBOUÏ Ë M6OJWFSTJUÏ -PVJT 1BTUFVSEF4USBTCPVSH 5)*3&"6 *FU)-*/4)"/ j®MPNCSF EFT DPNNFSDFT FO CPSEVSF EF SPVUF x Études Rurales WPM

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


5*--: $ 1 .044 + ,*34$)&/."/ FU *Í&#x192; ,&//&--:  Space as a Signal: How Employers perceive Neighbourhoods, JOÍ&#x192;0$0//03 " $5*--:FU-#0#0 FE , i6SCBO *OFRVBMJUZ &WJEFODF 'SPN 'PVS $JUJFTw 7"--²& +  j 1PVS VOF BQQSPDIF NVMUJTDBMBJSF EF MBDDFTTJCJMJUĂ? BVY SFTTPVSDFT EF TBOUĂ? "DDFTTJCJMJUĂ? EBOT MF RVBSUJFS FU BDDFTTJCJMJUĂ? EBOT MB WJMMF x $PNNVOJDBUJPOĂ&#x2039;M*/&% +PVSOĂ?Fj2VBSUJFS FU TBOUĂ? x IUUQQPMF@TVETTJUFJOFEGS ĂśDIJFST@SVCSJRVFWBMMFFGSQEG 7"--²& + ( -& 3069 # $)"*9 : ,&45&/4 FU 1 $)"67*/ i5IFA$POTUBOU 4J[F /FJHICPVSIPPE 5SBQ JO "DDFTTJCJMJUZ BOE )FBMUI4UVEJFTw Urban Studies NBST 7-")07 % / '3&6%&/#&3( ' 130*&55* %Í&#x192;0.1"% "26*// 7/"/%*FU4("-&" i6SCBOBTB%FUFSNJOBOUPG)FBMUIw Journal of Urban Health  

8"$)4#&3(&3 +.  j 1PSUĂ?F FU MJNJUFEFTJOEJDBUFVSTEFGSBHNFOUBUJPOFU EF TĂ?HSĂ?HBUJPO x JO $"33&- . 1 $"3: FU +. 8BDITCFSHFS EJS SĂŠgrĂŠgation et fragmentation dans les mĂŠtropoles : perspectives internationales 1SFTTFT 6OJWFSTJ UBJSFTEV4FQUFOUSJPO -JMMF 8"$)4#&3(&3 +.  j 4Ă?HSĂ?HBUJPO FU GSBHNFOUBUJPO TPDJPTQBUJBMF -Ă?QSFVWF EF MB NFTVSF x Bulletin de mĂŠthodologie sociologique OÂĄÍ&#x192; 8"$)4#&3(&3 +. a), Lâ&#x20AC;&#x2122;intĂŠgration sociale hiĂŠrarchisĂŠe. Lâ&#x20AC;&#x2122;exemple dâ&#x20AC;&#x2122;une mĂŠtropole en dĂŠveloppement : Antananarivo, &)&44 1BSJT IUUQXXXEJBMJSEGSNFEJB JSETJUFTEVOJUFTEFSFDIFSDIFEJBM EPDVNFOUTFOTFJHOFNFOUUIFTFKNXQEG 8"$)4#&3(&3 +. b j -FT RVBSUJFST QBVWSFTĂ&#x2039;"OUBOBOBSJWPUSBQQFĂ&#x2039;QBVWSFUĂ? PVTVQQPSUEFTJOEJWJEVT x Autrepart OÂĄ 9*" 40/( - FU 4 "11-&50/  i5IF &òFDUT PG UIF 4UBUF 4FDUPS PO 8BHF *OFRVBMJUZ JO 6SCBO $IJOB ow Journal of Chinese Economic and Business Studies 

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


Danh sách học viên Họ và tên

Cơ quan

Roeungdeth Học viện Công nghệ Chanreasmey Campuchia Đàm Thị Đào

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Đỗ Phương Trung tâm Dự báo Thúy và Nghiên cứu (học viên tự do) đô thị (PADDI) Hoàng Thị Khoa Luật, Hải Yến Đại học Huế Lê Hồ Đại học Mở Phong Linh TP. Hồ Chí Minh Viện Nghiên cứu Lê Thị Mỹ Hà Phát triển TP. Hồ Chí Minh Viện nghiên cứu Lương Ngọc Phát triển TP. Hồ Chí Thảo Minh Học viện Công nghệ Ly Sokrithea Campuchia Viện Nghiên cứu Mai Thị Phát triển Kinh tế Thanh Hoa xã hội Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Viện Xã hội học Minh Đại học Nguyễn Thị Ngoại thương Kim Oanh Hà Nội Nguyễn Thị Viện Khoa học Phương Yến xã hội vùng Nam Bộ Nguyễn Thị Quỹ Đầu tư phát Thu Hương triển Cần Thơ (học viên tự do) Đại học Hoàng gia Ny Vichet Luật và Khoa học kinh tế Trần Thị Đại học Sư phạm Hồng Nhung Hà Nội Trần Thị Đại học Cần Thơ Ngọc Trinh Trung tâm Dự báo Morgane Perset và Nghiên cứu (học viên tự do) đô thị (PADDI) Phạm Thái Sơn Đại học Việt-Đức

Lĩnh vực/ngành

Đề tài nghiên cứu

Email

Quản lý rủi ro

-

reasmey@itc.edu.kh

Quy hoạch đô thị

Phát triển đô thị tại Hà Nội và Vientiane từ năm 2003 đến nay

damdao2@gmail. com

Đô thị hóa

Giao thông đô thị

paddi.hcm@gmail. com

Luật tư, luật dân sự Phát triển bền vững Nhân học đô thị

Bình đẳng giới trong yenhyh@yahoo.com tiếp cận nhà ở Chất lượng cuộc sống, lhphonglinh@gmail. nghèo đói, di cư com Lao động và việc làm của myha.hids@gmail. người nhập cư tại đô thị com TP. Hồ Chí Minh

Nhân học đô thị

Phát triển nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

ngocthaoluong@ gmail.com

Quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị

sokrithea016@gmail. com

Xây dựng mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng Kinh tế phi chính thức tại khu vực đô thị

nguyentuanminh80@gmail.com

Luật

Luật bảo vệ người tiêu dùng

kimoanhnt@ftu. edu.vn

Lịch sử, kinh tế, giới

Giới, người nghèo đô thị

phuongyen7@gmail. com

Tín dụng

Tài chính

ngthuhuong.1985@ gmail.com

Luật

Asean

vichetny@gmail.com

Đô thị hóa và vấn đề đói nghèo tại Việt Nam Đánh giá phát triển bền vững TP. Cần Thơ

trannhungvnh@ gmail.com

Kinh tế đô thị Xã hội học đô thị và Xã hội học kinh tế

Địa lý nhân văn Phát triển đô thị

hoamai183@gmail. com

ttntrinh@ctu.edu.vn

Đô thị hóa

Đối tác công-tư, phát triển đô thị, di sản

paddi.mperset@ gmail.com

Phát triển đô thị

Phát triển đô thị, nhà ở

son.pt@vgu.edu.vn

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Họ và tên

Cơ quan

Trung tâm Phân tích và Dự báo Trung tâm nghiên cứu đô thị Vũ Ngọc Thành và phát triển (CEFURDS) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình Vũ Văn Lưu - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Vũ Hoàng Đạt

Lĩnh vực/ngành Kinh tế phát triển Lịch sử đô thị, phát triển đô thị

Địa lý dân số, luật

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

Đề tài nghiên cứu Sinh kế ở khu vực đô thị của Việt Nam Quá trình hình thành và phát triển của các đô thị cổ Việt Nam, Đô thị hóa Sài Gòn thời Pháp thuộc Tác động của di dân đến quá trình đô thị hóa ở TP. Hồ Chí Minh

Email vhdat@yahoo.co.uk vungocthanh2112@ gmail.com luuvuvantb@gmail. com


åËPU˼PêJ̌VUSBêJ̌OEÍ 5I̤DUJ̎O N˼OHMˍ̙JWËDIJ̋O Mˍ̝DUSPOHIP˼Uê̘OHUS̕OHSBV U˼JWáOHWFOêÙ Pierre-Yves Le Meur – VIện Nghiên cứu Phát triển IRD, Emmanuel Pannier – Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp CNRS, Olivier Tessier – Viện Viễn đông Bác Cổ ÉFEO, Trương Hoàng Trương – Đại học Thủ Dầu Một

-̙QDIVZÐOê̌OËZOĪNHJÞQI̒DWJÐOMËN RVFO W̙J DÈD QIˍˌOH QIÈQ WË DÙOH D̞ T̢ E̞OH USPOH OHIJÐO D̠V ê̑OI UÓOI D̟B DÈD OHËOILIPBI̒DYÍI̘J)̒DWJÐOT̊êˍ̝DHJ̙J UIJ̏VDÈDĻUIV̂UWËQIˍˌOHQIÈQêJ̌VUSB êJ̌O EÍ TBV êØ T̊ T̢ E̞OH DÈD Ļ UIV̂U WË QIˍˌOHQIÈQêØWËPUI̤DIJ̏ON̘UOHIJÐO D̠VUI̤Dê̑BOH̃OW̙JDÈDCˍ̙DWËRVZUSÖOI OHIJÐO D̠V LIPB I̒D D̞ UI̍ CBP H̕N U̡ Cˍ̙DYÉZE̤OHê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠VDIPU̙J Cˍ̙DY̢MâWËQIÉOUÓDIDÈDẸMJ̏VUIVUÎQ êˍ̝DU̡UI̤Dê̑B #ËJÛQêJ̌VUSBêJ̌OEÍêˍ̝DUI̤DIJ̏ƠIBJ ê̑B êJ̍N YÍ -JÐO /HIǡB UIV̘D IVZ̏O å̠D 5S̒OHWËUIÙO2V˽OH)J̏QD̟BYÍ)J̏Q5I˼OI )̒DWJÐOT̊OHIJÐOD̠VTPTÈOIIBJȈUI̔OH US̕OH SBV Ȉ UI̔OH UIÉN DBOI ̛ TÈV USBOH US˼JUS̕OHSBVRVZNÙM̙O T̢E̞OHĻUIV̂U

US̕OHUSÐOHJËOWËȈUI̔OHUS̕OHSBVDIVZÐO DBOI CÈO UIÉN DBOI ̛ DÈD I̘ HJB êÖOI DØ RVZNÙOI̓IˌO $ÈDO̘JEVOHOHIJÐOD̠Vêˍ̝DYÈDê̑OICBO ê˿VOIˍTBV t UI̤DUS˼OHD̟BIBJȈUI̔OHUS̕OHSBV t YÈDê̑OIDÈDN̔JMJÐOȈHJ̣BIBJȈUI̔OH êØDØQI˽JMËIBJȈUI̔OHLIÙOHMJÐORVBO HÖIṖDDØMJÐOȈW̙JOIBVIṖDQI̞UIV̘D ḾOOIBV $ÈDN˼OHMˍ̙JDVOHD˾QŴUUˍWË UJÐVUI̞SJÐOHS̊W̙JOIBVIBZDI̕OHDIÏP HJ̣BIBJȈUI̔OH t YÈDê̑OIDÈDZ̋VU̔I˼ODI̋IṖDD˼OIUSBOI trong tiêu thụ, tiếp cận thị trường, quản lý Oˍ̙D ŴUUˍOÙOHOHIJ̏Q OIÉOM̤D )̒D WJÐO êˍ̝D DIJB UIËOI CB OIØN .̗J OIØNDØC̔OḊQ N̘UHJ˽OHWJÐOIˍ̙OHÉO

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


WËN̘UQIJÐOȆDII̗US̝USPOHWÛOHOHËZ UI̤DIJ̏OêJ̌VUSBUI̤Dê̑B -̙QI̒Dêˍ̝DU̖DI̠DOIˍTBV N̘U OIØN UI̤D IJ̏O êJ̌V USB U˼J YÍ -JÐO /HIǡB DI̟ê̌DIÓOICBPH̕NT˽OYV˾USBV UIÉNDBOIU˼JTÈVUSBOHUS˼JD̟BYÍoêJ̌VUSB CBO MÍOI ê˼P DÙOH OIÉO D̢B IËOH DVOH D˾QŴUUˍOÙOHOHIJ̏Q UIËOIWJÐOI̝QUÈD YÍȈUI̔OHUJÐVUI̞oIP˼Uê̘OHD̟BDI̝ ê˿VN̔JU˼JIVZ̏OMP˼JSBV HJÈUIVNVBD̟B OÙOHEÉO EÈOOIÍO DˌT̛UIVHPNWËQIÉO MP˼J N˼OHMˍ̙JQIÉOQI̔J LIÈDIIËOHWBJ USÛWËT̤DBOUIJ̏QD̟BDIÓOIRVŽO I̗US̝ RV˽OMâ HJÈNTÈU oêJ̌VUSBDÈOC̘IVZ̏O QIÛOHOÙOHOHIJ̏Q I̘JOÙOHEÉO I̘JQI̞ Ọ WW IBJOIØNDÛOM˼JUI̤DIJ̏OêJ̌VUSBU˼JUIÙO 2V˽OH )J̏Q .̗J OIØN êJ̌V USB N̘U CÐO êˍ̚OHRV̔DM̘êJ̌VUSBLJOIŰI̘HJBêÖOI DIVZÐO US̕OH SBV LJOI EPBOI o I̘ US̕OH SBV M̑DIT̢HJBêÖOIWËDÈDIP˼Uê̘OHLJOI Ű D̢BIËOHŴUUˍOÙOHOHIJ̏Q W̤BUIV NVB I̘HJBêÖOI C̓ MËNOÙOHWËDIVZ̍O N̘UQI˿OIṖDIPËOUPËOTBOHMËNȆDIW̞ IṖDDÈDIP˼Uê̘OHLIÈDêJ̌VUSBW̌WBJUSÛ WËT̤DBOUIJ̏QD̟BDIÓOIRVŽOYÍUIÙO 5SPOH OHËZ ê˿V UJÐO DÈD HJ˽OH WJÐO T̊ HJ̙J UIJ̏VN̘UWËJLIÈJOJ̏NDˌC˽O DÈDIUI̠DYÉZ E̤OHiDIJ̋OMˍ̝DwêJ̌VUSBoM̤BDI̒ODÙOHD̞ ĻUIV̂UWËQIˍˌOHQIÈQêJ̌VUSB5S̒OHUÉN D̟BOHËZI̒Dê˿VUJÐOOËZT̊EËOIDIPWJ̏D YÉZE̤OHQIˍˌOHQIÈQMV̂O UI̟U̞DêJ̌VUSB WËC˽OHH̝JâO̘JEVOHêJ̌VUSBOHPËJSBDÈD HJ˽OHWJÐODǿOHT̊HJ̙JUIJ̏VDIVOHW̌IPËO D˽OI LJOI Ű YÍ I̘J D̟B ê̑B CËO UI̤D IJ̏O nghiên cứu (xem thêmDÈDCËJê̒DUIBNLI˽P êÍêˍ̝DDVOHD˾QU˼JM̙QI̒D /HËZI̒DUI̠ONJNT̊EËOIDIPWJ̏DU̖OHI̝Q WËT̃QY̋QẸMJ̏VUIVUÎQêˍ̝Dê̍MËNCËJ CÈPDÈPUIVIP˼DIM̙QI̒DWËPUI̠#B OHËZ QI˿OOËZT̊MËN

 UIFPḊQi)UI̔OHLÐẸMJ̏Vii)T̃QY̋QẸ MJ̏VUIFPLIVOHDIVOHD̟BOIØN UIFPOIØNi)U̖OHI̝QẸMJ̏Vii) phân loại ẸMJ̏VUIFPDI̟ê̌D̟BOIØN $ÙOHWJ̏DD̟BDÈDHJ˽OHWJÐOCBPH̕N USˍ̙DLIJUI̤DIJ̏OêJ̌VUSBU˼JUI̤Dê̑BYÈD ê̑OILIÈJOJ̏N LIVOHQIÉOUÓDIWËDÈDMâ thuyết-tranh luận có liên quan đến nghiên D̠VD̟BM̙Q USPOHCBOHËZêJ̌OEÍRVBOTÈUWËI̗US̝ DÈDOIØNUI̤DIJ̏OêJ̌VUSB M̤BDI̒OWË ÕNẈOHDÈDĻUIV̂UêJ̌VUSB UˍˌOHUÈD W̙Jê̔JUˍ̝OHQI̓OHW˾O WW 7J̏DêJDáOH W̙JDÈDḊQI̒DWJÐOUSPOHRVÈUSÖOIQI̓OH W˾OWËI̒QOIØNWËPDV̔JOHËZT̊HJÞQE˿O YÉZE̤OHWËYFNYÏUM˼Jê̔JUˍ̝OHOHIJÐO D̠VêÍYÈDê̑OIUSÐODˌT̛DÈDQI̓OHW˾O êÍ UI̤D IJ̏O DǿOH OIˍ ê̔J DIJ̋V L̋U RV˽ UI̤D IJ̏O USPOH OHËZ D̟B N̗J ḊQ $ÈDI MËNOËZHJÞQI̒DWJÐOIÖOIEVOHêˍ̝DMË HJBJêP˼OêJ̌VUSBUI̤Dê̑BDǿOHê̕OHUI̚J MËHJBJêP˼OUI̤DIJ̏OTPOHTPOHWJ̏DY̢Mâ UIÙOHUJOUIVêˍ̝D L̋UI̝QMVÙOWJ̏DSÞUSB UIÙOHUJOWËê̒DUIÙOHUJOêØ%̣MJ̏VUIV êˍ̝DWËCÈPDÈPU˼JCV̖JI̒QDV̔JOHËZT̊ HJÞQQIÈUUSJ̍Oê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠VOHBZ NËLIÙOHD˿OQI˽Jê̝Jê̋OHJBJêP˼OTBV UI̤Dê̑BQI˿OêÈOIHJÈN̗JCV̖JMËNWJ̏D T̊ HJÞQ YÈD ê̑OI êˍ̝D N̠D ê̘ YÈD êÈOH D̟BDÈDHJ˽UIJ̋UDǿOHOIˍIˍ̙OHêJ̌VUSB ê̇U SB CBO ê˿V å̔J Uˍ̝OH OHIJÐO D̠V T̊ êˍ̝DYÉZE̤OHE˿OE˿ORVBRVÈUSÖOIUÓDI MǿZONJOHê̘OHOIˍŴZ T̢E̞OHL̋URV˽êJ̌VUSBêÉZMËCˍ̙DLIBJ UIÈDDÈDL̋URV˽UIVêˍ̝DU̡UI̤Dê̑B DÈD ḊQ I̒D WJÐO USPOH OIØN T̊ DáOH UI˽P MV̂O DÈDIMËNOËZT̊HJÞQI̒DWJÐORVFO W̙JWJ̏DUÓDIMǿZWËU̖OHI̝QL̋URV˽ .̘UUSPOHOỊOHê̇DUIáD̟BM̙QêJ̌OEÍMË DÈDHJ˽OHWJÐOUIBNHJBWËPOIØNW̙JUˍDÈDI là thành viên tích cực chứ không phải là người

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


RVBOTÈUêˌOUIV˿O7J̏DUˍˌOHUÈDHJ̣BDÈD OIØNLIÙOHQI˽JMËˍVUJÐƠHJBJêP˼OUI̤D ê̑B OIˍOH êÉZ T̊ MË O̘J EVOH DIÓOI USPOH OHËZ MËN WJ̏D DIVOH D̟B D˽ CB OIØN ê̍ DIV̀OC̑CËJCÈPDÈPU̖OHL̋UoDÈDOIØNT̊ DáOHMËNWJ̏Dê̍UÖNSBN̔JMJÐOȈHJ̣BDÈD ẸMJ̏VWËL̋URV˽QIÉOUÓDID̟BN̗JOIØN /̘JEVOHCÈPDÈPL̋URV˽D̟BU̡OHOIØNT̊ QI˽JUIFPêÞOHDÈDCˍ̙DêÍUSÖOICËZ̛USÐO ,̋U RV˽ DIVOH D̟B D˽ M̙Q T̊ êˍ̝D U̖OH L̋U U˼J DI̗ USÐO Dˌ T̛ â LJ̋O êÈOI HJÈ D̟B I̒D WJÐO I̒DWJÐODǿOHṲOÎOYÏUW̌RVÈUSÖOI UI̤DIJ̏OD̟BC˽OUIÉOWËOỊOHHÖUIVêˍ̝D USPOHCBOHËZUI̤Dê̑BṲQIÐCÖOIWËOÎO YÏU NÖOI êÍ IJ̍V WË ÕN êˍ̝D DÈD QIˍˌOH QIÈQWËĻUIV̂UêJ̌VUSB̛N̠Dê̘OËP

(Phần gỡ băng) Ngày thứ nhất, thứ Năm ngày 24/7 [Olivier Tessier] /NJNOBZMËONJNUI̠C˽ZM̙QêJ̌OEÍêˍ̝DU̖ DI̠DUSPOHLIVÙOLI̖,IØBI̒DNáBIÒ-̙Q DIVZÐOê̌D̟BDIÞOHUBT̊EPC̔OHJ˽OHWJÐO QI̞USÈDI5ÙJT̊HJ̙JUIJ̏VOH̃OH̒OU̖DI̠D M̙QI̒DTBVêØU̡OHOHˍ̚JUSPOHM̙QT̊M˿O Mˍ̝UHJ̙JUIJ̏VC˽OUIÉO

êËPU˼PĻUIV̂UWËQIˍˌOHQIÈQêJ̌VUSBêJ̌O EÍDǿOHOIˍDÈDUIÙOHUJODˌC˽OW̌ê̑BCËONË DIÞOHUBT̊UI̤DIJ̏OOHIJÐOD̠V $IÞOHUBT̊UI˽PMV̂OW̌O̘JEVOHD̟BDÈDCËJ ÉOOÎQêØWËOI˾ON˼OIWËPDÈDê̇DUIá trong quan hệ giữa người nghiên cứu với thực ê̑B 4BV êØ M̙Q T̊ DIJB UIËOI CB OIØN N̗J OIØNH̕NI̒DWJÐO DÈDOIØNT̊DIV̀O C̑LIVOHêJ̌VUSBWËO̘JEVOHOHIJÐOD̠VNË DIÞOH UB T̊ UI̤D IJ̏O USPOH UV˿O OËZ $ÈD OIØNOI̓T̊DIJBUIËOIḊQ DIÞOHUBT̊UI̤D IJ̏OêJ̌VUSBUI̤Dê̑BOHBZU̡TÈOHNBJ1I˿O UI̤Dê̑BT̊LÏPEËJCBOHËZ DV̔JN̗JOHËZDÈD OIØN T̊ I̒Q Tˌ L̋U ê̍ ÛQ I̝Q Ẹ MJ̏V UIV êˍ̝DUáZUIFPUIÙOHUJOUIVêˍ̝DUSPOHOHËZ DIÞOHUBT̊êJ̌VDI̐OIDÈDHJ˽UIJ̋Uê̇USBCBO ê˿VWËYÈDê̑OIDÈDIˍ̙OHOHIJÐOD̠VN̙J ˯ HJBJ êP˼O OËZ DIÞOH UB DIˍB TP TÈOI L̋U RV˽UIVêˍ̝DD̟BN̗JOIØN QI˿OWJ̏DOËZT̊ êˍ̝DUI̤DIJ̏OLIJM̙QRVBZW̌åË-˼U/IˍŴZ LIJRVBZW̌åË-˼U D˽M̙QT̊U̖OHI̝QUPËOC̘ ẸMJ̏VUIVêˍ̝DD̟BCBOIØNêÈOIHJÈYFN ẸMJ̏VOËPẂODÛOMËHJ˽UIJ̋U ẸMJ̏VOËPMË UIÙOHUJOêÍêˍ̝DLI̅OHê̑OITPTÈOIL̋URV˽ D̟BCBOIØNY̋QMP˼JDÈDẸMJ̏VDIÓOIêØOH HØQDIPW˾Oê̌OHIJÐOD̠VNËDIÞOHUBêÍ YÈDê̑OIU̡ê˿V

5IÈDIUI̠DD̟BM̙QDIÞOHUBMËMËNTBPUSPOH WËJ OHËZ UI̤D ê̑B DØ UI̍ CØD UÈDI WË ÕN êˍ̝D DÈD Cˍ̙D D̟B N̘U OHIJÐO D̠V êJ̌O EÍWÖUI̚JHJBOOH̃OOIˍŴZOÐODIÞOHUB T̊ DI̟ Z̋V MËN RVFO êˍ̝D W̙J N̘U CËJ ÛQ OHIJÐOD̠VêJ̌OEÍW̔OCÖOIUIˍ̚OHêÛJI̓J QI˽Jêˍ̝DUI̤DIJ̏OUSPOHWËJUIÈOH

.̞DêÓDIDIÓOID̟BDIÞOHUBMËI̒DDÈDIYÉZ E̤OHWËêJ̌VDI̐OIê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠VE˿O E˿OUIFPEJ̎OUJ̋OD̟BêJ̌VUSBUI̤Dê̑B U˼P êˍ̝DN̘UN̠Dê̘ṲDI̟ ê̘DM̂QOI˾Uê̑OI ê̔JW̙Jê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠VD̟BNÖOILIÙOH OH˼JUIBZê̖J êJ̌VDI̐OIIṖDC̖TVOHDIPê̔J Uˍ̝OHOHIJÐOD̠VD̟BNÖOIŐVẸMJ̏VUIV êˍ̝DU̡UI̤Dê̑BDIPQIÏQUBMËNêJ̌VêØ

#V̖JTÈOHOHËZIÙNOBZDIÞOHUBT̊OHIFCB CËJÉOOÎQWËUI˽PMV̂OEP&NNBOVFM1BOOJFS 1JFSSF:WFT -F .FVS WË 5SˍˌOH )PËOH 5SˍˌOH USÖOICËZYPBZRVBOIDÈDW˾Oê̌MJÐORVBOê̋O

Giới thiệu giảng viên và học viên (xem thêm thông tin giảng viên và danh sách học viên ở cuối chương)

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


2.4.1. Các bước thực hiện một nghiên cứu định tính trên cơ sở điều tra thực địa

I̒D OIˍOH êÙJ LIJ HÉZ OI˿N ḾO QIˍˌOH QIÈQ QIˍˌOHQIÈQ DÈDI UJ̋QD̂O ĻUIV̂U WËQIˍˌOHQIÈQMV̂O

[Emmanuel Pannier]

1IˍˌOH QIÈQ -Ë RVZ USÖOI MÙHJD D̟B N̘U OHËOILIPBI̒Dêˍ̝DêˍBSBê̍MËNTÈOHU̓ N̘U UI̤D UJ̎O WË Mâ UIVZ̋U 1IˍˌOH QIÈQ MË ÛQI̝QDÈDOHVZÐOŨDWËIP˼Uê̘OHêˍ̝D U̖DI̠Dê̍YÈDM̂QDÈDCˍ̙DD̞UI̍D̟BN̘U OHIJÐO D̠V LIPB I̒D OĪN UÖN DÉV US˽ M̚J DIPDÈDHJ˽UIJ̋Uêˍ̝Dê̇USBUSPOHN̘UW˾O ê̌ OHIJÐO D̠V WË N̘U ê̔J Uˍ̝OH OHIJÐO D̠V /ØJ N̘U DÈDI D̞ UI̍ QIˍˌOH QIÈQ MË N̘U ÛQ I̝Q DÈD IP˼U ê̘OH WË DIJ̋O Mˍ̝D NËN̘UOHˍ̚JMËNOHIJÐOD̠VêˍBSBê̍UIV UÎQêˍ̝DUIÙOHUJO YÉZE̤OHẸMJ̏V DI̠OH NJOI LJ̍NDI̠OHWËêˍBSBDÈDL̋URV˽

Quy trình nghiên cứu 5SPOHQI˿OUSÖOICËZOËZ UÙJT̊HJ̙JUIJ̏VDÈD Cˍ̙DD̞UI̍D̟BRVZUSÖOIOHIJÐOD̠VWËÛQ USVOHWËPN̘UT̔OHVZÐOŨDDI̟DI̔UD˽W̌ MâUIVZ̋UWËUI̤DIËOI Các bước chính trong nghiên cứu nhân họcYÍI̘J 9ÈD ê̑OI ê̌ UËJ OHIJÐO D̠V WË W˾O ê̌ OHIJÐO D̠V CBO ê˿V o IBJ Z̋V U̔ OËZ T̊ QIÈUUSJ̍OE˿OUSPOHRVÈUSÖOIOHIJÐOD̠V 9ÉZE̤OHê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠VUJ̌OUI̤D địa, đọc các nghiên cứu và lý thuyết có liên quan, đánh giá tính khoa học và tính khả thi D̟Bê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠V Iˍ̙OHOHIJÐO D̠VWËDÈDHJ˽UIJ̋UDØUI̍ê̇USB - Lựa chọn phương pháp; åJ̌VUSBUI̤Dê̑BT̢E̞OHDÈDDÙOHD̞WËĻ UIV̂UUIVUÎQẸMJ̏V 9̢ Mâ WË QIÉO UÓDI Ẹ MJ̏V ê̒D Ẹ MJ̏V WË khái quát thành lý thuyết; 5̖OHI̝QL̋URV˽WËWJ̋UCÈPDÈPLIPBI̒D .̇D Eá CBP H̕N DÈD Cˍ̙D D̞ UI̍ OIˍ ŴZ OIˍOH USPOH RVÈ USÖOI UI̤D IJ̏O OHˍ̚J OHIJÐOD̠VLIÙOHQI˽JUI̤DIJ̏OUIFPUI̠Ṳ M˿OMˍ̝UêJ̌VUSBUSÐOUI̤Dê̑BT̊MËNQIÈUUSJ̍O ê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠V DÈDHJ˽UIJ̋UWËW˾Oê̌ OHIJÐOD̠Vê̇USBCBOê˿V WW/HIJÐOD̠V ê̑OIUÓOIêÛJI̓JQI˽JDØT̤US̛êJUS̛M˼JHJ̣B UI̤D UJ̎O Mâ UIVZ̋U ê̔J Uˍ̝OH OHIJÐO D̠V DÈDIˍ̙OHOHIJÐOD̠VêÍê̇USB DÈDQIˍˌOH pháp nghiên cứu đã lựa chọn và các kết quả OHIJÐOD̠Vê̒Dêˍ̝DRVBN̗JCˍ̙D ˯êÉZDIÞOHUBQI˽JÕNSÜOHBZU̡ê˿VC̔O UIV̂UOḤRVFOUIV̘DUSPOHOHIJÐOD̠VLIPB

-˾ZIBJWÓE̞D̞UI̍ QIˍˌOH QIÈQ EJ̎O ȆDI YV˾U QIÈU U̡ DÈD quy luật chung để hướng tới cái riêng, cụ thể; QIˍˌOHQIÈQRVZO˼Q êJUIFPDPOêˍ̚OH OHˍ̝DM˼JUSÐODˌT̛DÈDOHIJÐOD̠VUSˍ̚OH I̝QD̞UI̍ê̍YÉZE̤OHOÐON̘UO̘JEVOH NBOHUÓOIDI˾ULIÈJRVÈU Hai phương pháp này không bắt buộc phải ÈQ E̞OH SJÐOH S̊ NË DØ UI̍ L̋U I̝Q USPOH N̘UOHIJÐOD̠VDØT̤RVBM˼JHJ̣BOHIJÐOD̠V USˍ̚OHI̝QWËLIÈJRVÈUIØBUIËOILIÈJOJ̏N 1IˍˌOHQIÈQUJ̋QD̂OMËN̘UDÈDIUˍEVZUSÓ UV̏ LIÙOH êÛJ I̓J QI˽J DØ DÈD Cˍ̙D D̞ UI̍ IBZN̘UDPOêˍ̚OHêJSJÐOHCJ̏UN̘UUSˍ̚OH QIÈJ Uˍ Uˍ̛OH N̘U DÈDI SJÐOH ê̍ UJ̋Q D̂O UI̤D Ű RVBO TÈU êˍ̝D o QIˍˌOH QIÈQ UJ̋Q D̂O UIFP N˼OH Mˍ̙J MË N̘U WÓ E̞ QIˍˌOH pháp tiếp cận này phân biệt với Rational Actor Theory QIˍˌOH QIÈQ UJ̋Q D̂O UIFP N˼OHMˍ̙Jê̇UDÈDN̔JRVBOȈYÍI̘JHJ̣B DÈDDÈOIÉOWËPUS̒OHUÉND̟BUˍEVZLIPB I̒DUSPOHLIJ3BUJPOBM"DUPS5IFPSZÛQUSVOH

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


WËP DÈD DÈ OIÉO WË OỊOH UÓOI UPÈO EVZ Mâ D̟BN̗JDÈOIÉO ,̧UIV̂U DÙOHD̞ MËN̘UQIˍˌOHUJ̏OD̞UI̍ êˍ̝DT̢E̞OHê̍ê˼Uêˍ̝DL̋URV˽DIPU̡OH QI˿OOIJ̌VĻUIV̂Uêˍ̝DQIÈUUSJ̍Oê̍QI̞D W̞ DIP QIˍˌOH QIÈQ OĪN N̞D êÓDI ê˼U êˍ̝DL̋URV˽U̖OHUI̍W̌ê̔JUˍ̝OHOHIJÐO D̠VoYÉZE̤OHẸMJ̏VIṖDUIVUÎQUIÙOH UJO C̄OH QI̓OH W˾O C˽OH I̓J RVBO TÈU UI̔OHLÐ$ØUI̍H̒JC̄OHN̘UDÈDILIÈDMË QIˍˌOHQIÈQYÉZE̤OHẸMJ̏V Việc phân biệt phương pháp và công cụ phương pháp luận (hay phương thức xây E̤OHẸMJ̏V MËS˾URVBOUS̒OH1IˍˌOHQIÈQ MËDÈDIUJ̋OIËOIê̍ê˼Uê̋ON̞DêÓDIWËUÖN US˽M̚JDIPDÈDDÉVI̓Jê̇USBDÙOHD̞MËDÈDĻ UIV̂Uêˍ̝DêˍBSBT̢E̞OH L̋UI̝QW̙JOIBV ê̍ÈQE̞OHQIˍˌOHQIÈQoC˽OHH̝JâQI̓OH W˾ON̛MËN̘UWÓE̞W̌DÙOHD̞T̢E̞OHQI̞D W̞DIPWJ̏DÈQE̞OHQIˍˌOHQIÈQ Phương pháp luận là việc nghiên cứu để áp E̞OHêÞOHDÈDQIˍˌOHQIÈQWËĻUIV̂UêˍB SB TVZ OHIǡ DIJÐN OHIJ̏N êÈOI HJÈ SJÐOH D̟B OHˍ̚J OHIJÐO D̠V USÐO UJOI UI˿O QI˽O CJ̏OWËêJ̌VDI̐OI Xây dựng vấn đề nghiên cứu chung 7˾Oê̌OHIJÐOD̠Vêˍ̝DD˾VUIËOIU̡DI̟ê̌ OHIJÐOD̠V C̔JD˽OIDIVOH DÈDDÉVI̓JWË HJ˽UIJ̋UDI̟Z̋Vêˍ̝Dê̇USB7˾Oê̌OHIJÐO D̠VUS˽M̚JDIPDÉVI̓JLÏQUBCJ̋UHÖWËLIÙOH CJ̋UHÖW̌DI̟ê̌OHIJÐOD̠V$ÈDDÉVI̓JOËZ D˿O UIJ̋U DIP WJ̏D YÉZ E̤OH W˾O ê̌ OHIJÐO D̠VDIVOH j5BCJ̋UHÖx #̔JD˽OIDIVOHD̟BOHIJÐOD̠V t NÙJUSˍ̚OHYÍI̘J DIÓOIUS̑ LJOIŰWËWNJO IØBDØMJÐORVBOU̙Jê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠V t IPËOD˽OIDÈDOHIJÐOD̠VUSPOHOˍ̙DWË RV̔DŰDØMJÐORVBOU̙JDI̟ê̌OHIJÐOD̠V

t DˌT̛MâMV̂OWNJOMJ̏VDØUI̍UJ̋QD̂O ḢQ H̜ DIVZÐO HJB DÈD êJ̌V USB êÍ êˍ̝D UI̤D IJ̏OUSˍ̙DêØ DÈDMâUIVZ̋UêÍêˍ̝DYÈDM̂Q WW 5SÐO Dˌ T̛ êØ WJ̏D MËN TÈOH SÜ jUB CJ̋U HÖx MVÙOỊVÓDIWJ̋U U̖DI̠DȈUI̔OHM˼JOỊOH Ẹ MJ̏V UB DØ UI̍ LIBJ UIÈD êˍ̝D U̡ OỊOH OHIJÐOD̠VUSˍ̙DêØUIFPDI̟ê̌WËUJ̍VDI̟ ê̌M̂QTˌê̕WËEËOâOỊOHHÖêÍCJ̋U WJ̏D OËZT̊HJÞQYÈDê̑OIêˍ̝DOỊOHHÖDIˍBCJ̋U IṖDDIˍBêˍ̝Dê̌D̂Q  j5BLIÙOHCJ̋UHÖx #BPH̕NU˾UD˽DÈDDÉVI̓JNËDÈDOHIJÐO D̠V USˍ̙D êØ DIˍB DVOH D˾Q êˍ̝D DÉV US˽ M̚JUI̓BêÈOH USPOHLIPBI̒D H̒JMËjWáOH YÈNx IṖDUBDIˍBUÖNêˍ̝DDÉVUS˽M̚JU̡ DÈDêJ̌VUSBWËOHIJÐOD̠VUI̤Dê̑BNÖOIêÍ UI̤DIJ̏O /IÖO DIVOH DÙOH WJ̏D OËZ T̊ HJÞQ DI̠OH NJOIêˍ̝DUÓOIYÈDêÈOHWËD˿OUIJ̋UD̟Bê̌ UËJ OHIJÐO D̠V -̂Q MV̂O êˍB SB QI˽J DI̠OH NJOI êˍ̝D ê̌ UËJ OHIJÐO D̠V MË ê̌ UËJ N̙J WÖ ê̌ UËJ êØ DIˍB êˍ̝D ê̌ D̂Q U̙J Eˍ̙J HØD ê̘ OHIJÐO D̠V ê̌ YV˾U DI̟ ê̌ OHIJÐO D̠V êÍêˍ̝Dê̌D̂QOIˍOHDIˍBUI̓BêÈOHDÈD nghiên cứu trước đó đã quá lâu và thực tiễn DØ OIJ̌V UIBZ ê̖J D˿O QI˽J OHIJÐO D̠V C̖ TVOHUJ̋QD̂Oêˍ̝DW̙JN̘UT̔OHV̕OUˍMJ̏V DIˍBU̡OHêˍ̝DDÙOHC̔ DI̅OHI˼ON̘UT̔ OHV̕OUˍMJ̏VMˍVUṢ WW 7J̏DUSÖOICËZC̔JD˽OIDIVOHW̌LIPBI̒DWË MâMV̂OQI˽JMËNTBPYÈDê̑OIêˍ̝DLIVOHMâ UIVZ̋U DÈDLIÈJOJ̏NIṖDYVIˍ̙OHOHIJÐO D̠VIJ̏ODØ WËOỊOHHÖNËUÈDHJ˽UI̤DIJ̏O ê̌ UËJ NV̔O T̢ E̞OH DIP OHIJÐO D̠V D̟B NÖOI L̍D˽TBVOËZDØUI̍QI˽JC̓LIÙOHÈQ E̞OH UáZ UIV̘D WËP L̋U RV˽ UIV êˍ̝D USÐO UI̤D ê̑B 1IˍˌOH QIÈQ UJ̋Q D̂O LIPB I̒D D̟Bê̌UËJEáN̙JOIˍOHN̘UQI˿ODǿOHQI˽J MËL̋URV˽D̟BDÈDOHIJÐOD̠VWËLIÈNQIÈ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


D̟BDÈDUÈDHJ˽USˍ̙D êÉZT̊MËǑOU˽OHê̍ USJ̍O LIBJ N̘U OHIJÐO D̠V DI̅OH I˼O N̘U ê̌UËJMV̂OÈOUJ̋OTǡ7ÖUI̋ êJ̌VD̔UZ̋VQI˽J MËNMËUI̔OHLÐEBOIN̞DDÈDOHIJÐOD̠VêÍ UI̤DIJ̏OUSˍ̙DêØUSPOHMǡOIW̤DOHIJÐOD̠V D̟BNÖOIUSˍ̙DLIJUI̤DT̤C̃UUBZWËPUI̤D IJ̏Oê̌UËJ #ˍ̙DCBOê˿VD˿OUIJ̋UOËZT̊HJÞQDØêˍ̝D cách tiếp cận tích lũy, tức là giúp cho người OHIJÐOD̠VDØUI̍UÖNIJ̍VWËêÈOIHJÈêˍ̝D DÈDDÙOHUSÖOIWËL̋URV˽OHIJÐOD̠VIJ̏ODØ 7J̏DUI̔OHLÐEBOIN̞DDÈDOHIJÐOD̠VêÍ DØ DǿOH N̛ SB DIP OHˍ̚J OHIJÐO D̠V N̘U DÈJOIÖO N̘UW̑UI̋NBOHUÓOIê˼Pê̠DUSPOH LIPB I̒D o OØ T̊ MË CBSJF OHNJO D˽O OỊOH êÈOIHJÈDI̟RVBOŐVDØW̌UÓOIê̘DêÈP N̙JD̟BDÈDL̋URV˽OHIJÐOD̠VêÍUIVêˍ̝D

oWËOÉOHDÈDCˍ̙DD̟BRVZUSÖOIOHIJÐOD̠V USÐOǑOU˽OHD̟BOỊOHLJ̋OUI̠DWËUIËOI ṲV LIPB I̒D MÐO U˿N DÈD ê̑OI ê̌ êÍ êˍ̝D LI̅OH ê̑OI WË LIÙOH D˿O UIJ̋U QI˽J DI̠OH NJOI M˼J N̘U M˿O ỌB #ˍ̙D OËZ DǿOH HJÞQ OHˍ̚JOHIJÐOD̠Vê̇Uê̌UËJWËCˍ̙DOHIJÐO D̠VD̟BNÖOIWËPUSPOHN̔JRVBOȈW̙JDÈD EÛOH Uˍ Uˍ̛OH WË QIˍˌOH QIÈQ UJ̋Q D̂O LIPBI̒DIJ̏ODØ $ÙOH WJ̏D DV̔J DáOH MË USÖOI CËZ W˾O ê̌ OHIJÐO D̠V DIVOH êÉZ T̊ MË U̖OH I̝Q D̟B IBJW˾Oê̌êÍQIÉOUÓDI̛USÐO7˾Oê̌OHIJÐO D̠VDIVOHT̊êˍ̝DêJLÒNW̙JDÈDHJ˽UIJ̋U êˍ̝D YÉZ E̤OH Eˍ̙J E˼OH DÉV I̓J N̠D ê̘ YÈDêÈOHD̟BDÈDDÉVI̓JOËZT̊êˍ̝DLJ̍N DI̠OH̛Cˍ̙DUI̤Dê̑Bê˿VUJÐO

Khung 17 Trình bày vấn đề nghiên cứu chung t $Ịê̐DIVOHWËC̘JD́OI YÍI̜J DIÓOIUS̕ LJOIȔ WNJOIØB WW ḌBê̐UËJOHIJÐOD̤V t$ÉVI̗JDIVOHDÉVI̗JW̐N̜Uê̘JUˑ̡OHOÎUê̕OIUSPOHN̜UC̘JD́OISJÐOH t -âEPM̨BDI̖Oê̐UËJ t .̘DHJ̝JÌOUI̞JHJBOWËLIÙOHHJBO t $ÈDOHIJÐOD̤VLIÈDDØMJÐORVBOê̏Oê̐UËJ MâUIVZ̏UWËDÈDLIÈJOJ̓NDØMJÐORVBO-â thuyết phải được dựa trên tổng thể các khái niệm khoa học của chủ đề, lĩnh vực nghiên cứu. t $ÉVI̗J$̢UȊIØBŴOê̐OHIJÐOD̤VC̈OHDÈDDÉVI̗JSÜSËOHWËDIÓOIYÈD.̜UŴO đề nghiên cứu có thể được cụ thể hóa bằng nhiều câu hỏi nghiên cứu; một nghiên cứu được xây dựng cẩn thận là một nghiên cứu chỉ đề cập trực tiếp đến một câu hỏi nghiên cứu. t $ÈDHJ́UIJ̏UOHIJÐOD̤VoMËDÈDDÉVUŚM̞JHJ́ê̕OIDIPDÈDDÉVI̗JOHIJÐOD̤VêÍê̋U ra. t 1IˑːOHQIÈQ5SPOHQĨOê̋UŴOê̐ HJ̝JUIJ̓VŴOê̐OHIJÐOD̤V D̃ODI̔SÜQIˑːOH pháp, các bước tiến hành cũng như cách thức kiểm chứng các giả thiết đã đặt ra. Nguồn: tác giả; Tremblay và Perrier (2006).

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Xây dựng đối tượng nghiên cứu å̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠VMËLIÓBD˼OID̞UI̍T̊ êˍ̝D OHIJÐO D̠V êÈOI HJÈ êJ̌V USB T̊ ÛQ USVOHWËPê̔JUˍ̝OHOËZWËDVOHD˾QUIÙOH UJOD˿OUIJ̋Uê̍US˽M̚JDIPDÈDDÉVI̓JOHIJÐO D̠V ê̇U SB CBO ê˿V o êJ̌V OËZ êÛJ I̓J QI˽J êJ̌VUSBOỊOHHÖEJ̎OSBUSPOHUI̤DŰ UIÙOH M̏ UÖOIIV̔OH OˌJDI̔O DPOOHˍ̚J WW å̔J Uˍ̝OH OHIJÐO D̠V US˽ M̚J DIP DÉV I̓J DIVOHiUBUÖNHÖ w (JPSEBOPWË+PMJCFSU  “Nếu chủ đề nghiên cứu xác định một phạm vi nghiên cứu chung (phụ nữ và thể thao, truyền thông và thể thao, tiền bạc và thể thao, v.v...), đối tượng nghiên cứu lại đưa ra một giới hạn chính xác hơn, hẹp hơn về đề tài dự định nghiên cứu, với một vấn đề nghiên cứu cụ thể được xây dựng.” – xem thêm tại http://staps.univlille2.fr//HVZÐOŨDǑOU˽OH̛êÉZMËRVBO êJ̍ND̟BOHˍ̚JOHIJÐOD̠VU˼PSBê̔JUˍ̝OH OHIJÐOD̠VDI̠LIÙOHQI˽JUIFPDPOêˍ̚OH OHˍ̝D M˼J ê̔J Uˍ̝OH OHIJÐO D̠V MË L̋U RV˽ UÖNUÛJW̌ṄUUSJUI̠DD̟BOHˍ̚JOHIJÐOD̠V OĪNU̖OHI̝Qêˍ̝DC̔JD˽OIWNJOIØB LIPB I̒D D̟B DI̟ ê̌ OHIJÐO D̠V W˾O ê̌ OHIJÐO D̠V DIVOH DÈD HJ˽ UIJ̋U DÈD OHV̕O Uˍ MJ̏V LI˽E̞OH WW 7J̏Dê˿VUJÐOD˿OMËNMËêÈOIHJÈêˍ̝DN̠D ê̘LI˽UIJWËYÈDêÈOHD̟Bê̌UËJOHIJÐOD̠V UáZUIFPUI̤DŰRVBOTÈUêˍ̝DUSÐOUI̤Dê̑B WJ̏DOËZT̊êˍ̝DUI̤DIJ̏ƠHJBJêP˼OUJ̌O UI̤Dê̑B (JBJ êP˼O UJ̌O UI̤D ê̑B êˍ̝D UI̤D IJ̏O ê̍ êÈOI HJÈ UÓOI YÈD êÈOH D̟B ê̌ UËJ OHIJÐO D̠V USÐO Dˌ T̛ RVBO TÈU UI̤D UJ̎O /Hˍ̚J OHIJÐOD̠VQI˽JDØUIÈJê̘D̛JN̛ USÈOIDØ DÈJOIÖOC˽PUI̟WËêØOHLIVOHW̌UˍUˍ̛OH và phương pháp luận ngay từ khi bắt tay vào UI̤DIJ̏Oê̌UËJ4BVCˍ̙DUJ̌OUI̤Dê̑B OHˍ̚J OHIJÐOD̠VQI˽JDØLI˽ONJOHêÈOIHJÈ M̂UM˼J

OỊOHHJ˽UIJ̋UêÍê̇USBCBOê˿V UÎNDIÓD˽ ê̌UËJOHIJÐOD̠VU̖OHUI̍D̟BNÖOI #ˍ̙DUJ̌OUI̤Dê̑BT̊DIPUI˾ZN̘UT̔DÉVI̓J WË HJ˽ UIJ̋U CBO ê˿V LIÙOH YÈD êÈOH IṖD LIÙOHỊVÓDIê̔JW̙Jê̌UËJOHIJÐOD̠V WË N̘U T̔ DÉV I̓J N̙J T̊ YV˾U IJ̏O ,IÙOH DØ OHVZÐOŨDD̞UI̍USPOHWJ̏DêÈOIHJÈN̠D ê̘ YÈD êÈOH D̟B N̗J DÉV I̓J OHIJÐO D̠V êJ̌VOËZUáZUIV̘DWËPiĻONJOH LJOIOHIJ̏Nw D̟BOHˍ̚JOHIJÐOD̠VWËT̤UVÉOUI̟DİUDI̊ DÈDZÐVD˿VUSPOHHJBJêP˼OYÉZE̤OHW˾Oê̌ nghiên cứu chung cũng như trong giai đoạn UJ̌OUI̤Dê̑B5VZOIJÐO UÓOIYÈDêÈOHW̌LIPB I̒DD̟Bê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠VM˼JH̃OW̙JN̘U T̔ZÐVD˿VêÛJI̓JUSPOHUI̤DUJ̎OOHIJÐOD̠V OIÉOI̒DYÍI̘J YÈDê̑OIC̔JD˽OIDIVOHDIPDÈDOIØNYÍ I̘JWËUI̤DUJ̎OYÍI̘JêBOHDØN̗JN̘UT̤ WJ̏D N̘UIËOIWJQI˽JDØDI̗ê̠OHUSPOH UI̚Jê˼JD̟BOØDǿOHOIˍUSPOHLIVÙOLI̖ YÍI̘Jêˍ̝DYÈDê̑OIê̍UI̤DIJ̏OOHIJÐO D̠V %P ŴZ USPOH DÈDI UJ̋Q D̂O êÍ M̤B chọn, người nghiên cứu cũng đọc hành WJDÈOIÉOUSPOHN̔JRVBOȈW̙JDÈDêJ̌V LJ̏OYÍI̘JWËM̑DIT̢DØMJÐORVBO DÙOHWJ̏DYÉZE̤OHê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠V êÛJ I̓J QI˽J YÈD ê̑OI WË UÓOI U̙J DÈD MP˼J IÖOIUˍUˍ̛OH$˿OQI˽JE̤QIÛOHê̍USÈOI N̒JT̤DȈDIDIP˼DUIFPIˍ̙OHW̑DI̟OH EÏSJWFT FUIOPDFOUSJTUFT UIFP êØ QI˽J MVÙOâUI̠Dêˍ̝DS̄OH MP˼JIÖOIUˍUˍ̛OH D̟BOIØNYÍI̘Jêˍ̝DOHIJÐOD̠V FNJD DØLI˽ONJOHT̊LIÈDW̙JMP˼JIÖOIUˍUˍ̛OH D̟BOHˍ̚JOHIJÐOD̠V FUJD /HPËJSB DǿOHQI˽JêÈOIHJÈUÓOILI˽UIJD̟B ê̌UËJOHIJÐOD̠V˯êÉZMËêÈOIHJÈN̠Dê̘ LI˽UIJD̞UI̍D̟BOHIJÐOD̠V7J̏DêÈOIHJÈ OËZUáZUIV̘DWËPêJ̌VLJ̏OSËOHCV̘Dê̔JW̙J OHIJÐOD̠V W̌UI̚JHJBO UËJDIÓOI T̔Mˍ̝OH êJ̌VUSBWJÐOUIBNHJB DÈDêJ̌VLJ̏OUJ̋QD̂O W̙JUI̤Dê̑BWËDÈDOHV̕OUIÙOHUJOẸMJ̏V

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


LI˽ E̞OH5B T̊ YFN YÏU IBJ êJ̌V LJ̏O DV̔J DáOHOËZ

-ËNDI̟êˍ̝DZ̋VU̔UI̚JHJBOMËN̘UêJ̍N RVBOUS̒OHLIÈD

å̍YÈDê̑OIêˍ̝Dê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠VD˿O QI˽JUI̔OHLÐM˼JDÈDOHV̕OUIÙOHUJOWËL̋U RV˽OHIJÐOD̠VêÍDØ#˾ULȅN̘UOHIJÐOD̠V IBZ CÈP DÈP LIPB I̒D OËP DǿOH QI˽J êˍ̝D E̤BUSÐOWJ̏DLIBJUIÈDDÈDDI˾UMJ̏VUIÙ Ẹ MJ̏VTˌD˾QIṖDUI̠D˾Q DÈDOHV̕OUËJMJ̏V UIËOI WNJO IṖD USVŽO NJ̏OH7̌ C˽O DI˾U DÈDOHV̕OUIÙOHUJO ẸMJ̏VDǿOHOIˍUI̤D ê̑B OHIJÐO D̠V DØ UI̍ T̢ E̞OH êˍ̝D MË WÙ DáOH êB E˼OH QIPOH QIÞ UáZ UIV̘D WËP ngành nghiên cứu nói chung và đề tài nghiên D̠VD̞UI̍OØJSJÐOH˯êÉZDØUI̍QIÉOCJ̏U IBJOHV̕O å̔JW̙JDÈDOHV̕OêÍDØU̡USˍ̙D UIˍ̚OHMË DÈDOHV̕OUˍMJ̏VWJ̋UIṖDD̔ê̑OIoQIJN ˽OI C˽OHIJÉN D˿OQI˽JYFNYÏUW̌N̠D ê̘LI˽E̞OH LI˽ONJOHUJ̋QD̂O T̔Mˍ̝OH DØUI̍T̢E̞OH$I̅OHI˼O ê̔JW̙JOHV̕O UˍMJ̏VMˍVUṢD̟BDÈDMËOHDØU̡UI̚JUI̤D EÉƠ7J̏U/BN OHV̕OOËZWÙDáOHM̙O T̊ MËLIÙOHUˍ̛OHŐVNV̔OLIBJUIÈDUPËO C̘WÖŴZ WJ̏DM̤BDI̒ON̘UQI˿OU̡OHV̕O OËZMËD˿OUIJ̋UWËDØUI̍E̤BUSÐODÈDUJÐV DIÓW̌ê̑BMâ UI̚JHJBO IṖDDI̟ê̌ WW å̔JW̙JDÈDOHV̕OUˍMJ̏VH̔DoEPDÈDOIË OHIJÐOD̠VUIVUÎQêˍ̝DRVBQI̓OHW˾O RVBOTÈU êJ̌VUSBDØȈUI̔OH U̖OHI̝QDÈD ẸMJ̏VUI̔OHLÐêˌOM̉ ˽OI C˽Oê̕ WWo D˿OQI˽JYFNYÏUDÈDêJ̌VLJ̏OWËLI˽ONJOH DØUI̍YÉZE̤OHêˍ̝DDÈDUˍMJ̏VêØ(J̙J I˼OOËZMËEPONJOHM̤DD̟BDIÓOIDIÞOHUB ê̇USB OIˍOHDǿOHEPN̘ULIÙOHHJBOṲ EPYÈDê̑OIDØMJÐORVBOU̙JNÙJUSˍ̚OHYÍ I̘J DIÓOIUS̑ UI̍DI̋WËŴUDI˾Uê̇USBoê̔J W̙J N̘U OIË OIÉO I̒D NV̔O OHIJÐO D̠V ê̋ODÈDÛQU̞DUIˍ̚OHDØUSˍ̙DN̗JW̞D˾Z DI̅OHI˼O LI˽ONJOHRVBOTÈUUS̤DUJ̋QD̟B OHˍ̚JOHIJÐOD̠VT̊C̑HJ̙JI˼OC̛JT̔W̞ MÞBN̗JONJN

-̂QUJ̋Oê̘OHIJÐOD̠VU̠DMËê̇USBDÈDN̔D UI̚JHJBODIPDÈDDÙOHWJ̏DD̞UI̍7J̏DOËZ LIÙOHE̎UI̤DIJ̏OWÖUIˍ̚OHYÈDê̑OIN̔D UI̚JHJBODIPOỊOHWJ̏DêÍMËNUIÖE̎IˌO YÈD ê̑OI N̔D UI̚J HJBO DIP OỊOH WJ̏D T̊ QI˽J MËN /HPËJ SB DÛO QI˽J UÓOI ê̋O OIJ̌V Z̋VU̔LIÈDOIBV U̖OH UI̚J HJBO DØ DIP ê̌ UËJ EP OHˍ̚J OHIJÐOD̠VṲê̇USBIṖDUIFPZÐVD˿V U˿OTV˾UWËUI̚JHJBOD̟BDÈDê̝UUI̤Dê̑B DÈDT̤LJ̏ORVBOUS̒OHMJÐORVBOU̙JDIˍˌOH USÖOIOHIJÐOD̠VU̖OHUI̍ê̇DCJ̏UMËDÈD I̘JUI˽P I̘JUI˽PLIPBI̒D DÈDê̝UUIBN HJBHJ˽OHE˼Z WW UI̚JHJBOD̟BOHˍ̚JQI̞USÈDIDIˍˌOHUSÖOI nghiên cứu; DÈDLIP˽OHUI̚JHJBOÓUIP˼Uê̘OHD̟BDÈD trường đại học và viện nghiên cứu; DÈDW˾Oê̌DÈOIÉOHJBêÖOID̟BC˽OUIÉO OHˍ̚JOHIJÐOD̠V 5ØNM˼J D˿OQI˽JYÉZE̤OHê̔JUˍ̝OHOHIJÐO D̠VUSÐODˌT̛YFNYÏUUÓOIYÈDêÈOHWËLI˽ UIJ D̟B ê̌ UËJ êJ̌V OËZ T̊ HJÞQ USÈOI êˍ̝D UÖOIUS˼OHC̤DNÖOILIJSˌJWËP N̘Uê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠VRVÈS̘OHWËLIØ xác định giới hạn; N̘U ê̔J Uˍ̝OH OHIJÐO D̠V RVÈ ÏQ IṖD QIJ̋OEJ̏O ,IJYÈDê̑OIDÈDUS̞DOHIJÐOD̠VWËYÉZE̤OH HJ˽UIJ̋U êJ̌VRVBOUS̒OHỌBD˿OMËNMËDIÞ âê̋OIBJOHVZDˌM̙OD̔H̃OHOHIJÐOD̠V USJ̏Uê̍ êJ̌VOËZMË˽PUˍ̛OHWËDÛOMËNDIP E̤ÈOLIÙOHLI˽UIJêˍBSBDÈDUS̞DOHIJÐO D̠V RVÈ U˽O NÈU LIÙOH UI̤D T̤ MJÐO RVBO W̙J OIBV RVBO Ȉ QI̞ UIV̘D WË MPHJD HJ̣B DÈD US̞D OHIJÐO D̠V T̊ U˼P SB ê̘ L̋U EÓOI WËHJÈUS̑D̟Bê̌UËJå̍USÈOISˌJWËPIBJUÖOI IV̔OHOËZ OHˍ̚JOHIJÐOD̠VQI˽JH̃ON̗J

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


US̞DOHIJÐOD̠VNËNÖOIêˍBSBW̙JN̘UIBZ OIJ̌V HJ˽ UIJ̋U OHIJÐO D̠V T̊ êˍ̝D LI̅OH ê̑OIIṖDCÈDC̓USPOHRVÈUSÖOIOHIJÐOD̠V 4̢E̞OHDÈDIOØJ̀OE̞jêˍ̚OHNÛOOHIJÐO D̠VxUSPOHUJ̋OH1IÈQ QJTUFEFSFDIFSDIF MË S˾U êÞOH5B UINJN EÛ DPO jêˍ̚OH NÛOx WË USPOHTV̔URVÈUSÖOIUI̤DIJ̏O OHˍ̚JOHIJÐO D̠VC̑ê̇UUSˍ̙DOIJ̌VM̤BDI̒O7ËDV̔JDáOH UBDØUI̍C̓DPOêˍ̚OHêÍêJêØ WÖDØOỊOH US̛OH˼JLIÙOHWˍ̝URVBêˍ̝D WÖRVÈYBTPW̙J Iˍ̙OHêJNPOHNV̔OCBOê˿V WËN̛SBN̘U DPOêˍ̚OHN̙J $V̔JDáOH ê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠VWËOỊOH QIÉOUÓDIT̊DØêˍ̝DE˿OE˿ORVBRVÈUSÖOI OHIJÐO D̠V UIÙOH RVB WJ̏D QI˽O I̕J UIFP LJ̍VGFFECBDLUS̛êJUS̛M˼J OHˍ̚JOHIJÐOD̠V T̊ṲRVBOTÈUNÖOIUSPOHRVÈUSÖOIUˍEVZ M̂U êJM̂UM˼JW˾Oê̌ ê̇USBLIP˽OHDÈDIHJ̣BC˽O UIÉO NÖOI WË ê̔J Uˍ̝OH OHIJÐO D̠V OĪN RVBOTÈUUÎULIÈDIRVBO WËMVÙODØDÈJOIÖO QI˽OCJ̏Oê̔JW̙JDÈDHJ˽UIJ̋UNÖOIêÍê̇U SBIṖDDÈDL̋URV˽NÖOIê̒Dêˍ̝DåÉZRV˽ UI̤DMËN̘UUIÈDIUI̠DM̙ODIPOỊOHOHˍ̚J OHIJÐO D̠V US̉ WË DÈD TJOI WJÐO5SPOH UI̤D UJ̎O YÉZE̤OHê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠VêÛJI̓J QI˽J DØ T̤ US̛ êJ US̛ M˼J UIˍ̚OH YVZÐO MJÐO tục giữa việc nghiên cứu lý thuyết và quan TÈU UI̤D UJ̎O 5IFP 1 #PVSEJFV  D˿O QI˽JQIÐCÖOIWJ̏DQIÉODIJBWËQIÉOCJ̏UMâ UIVZ̋UUI̤DIËOIOIˍIJ̏OOBZẂOMËNUSPOH DÈDOHIJÐOD̠VLIPBI̒DQIÉODIJBWËQIÉO CJ̏U OIˍ ŴZ MË EP IJ̍V TBJ W̌ N̔J RVBO Ȉ HJ̣BjMâUIVZ̋UxW̔ODØêˍ̝DU̡WJ̏DU̖OHI̝Q DÈDLJ̋OUI̠DTÈDIW̛WËQIˍˌOHQIÈQUJ̋Q D̂OUI̤Dê̑BW̔Oêˍ̝DUˍEVZOHPËJRVÈUSÖOI YÉZE̤OHê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠V/ØJN̘UDÈDI

D̞UI̍ HJBJêP˼OêJ̌VUSBUI̤Dê̑BêÍCBPIËN MVÙO WJ̏D Y̢ Mâ ê̕OH UI̚J WË ê̒D DÈD UIÙOH UJOUIVêˍ̝D DÙOHWJ̏DOËZêÛJI̓JQI˽JÕN êˍ̝D LIVOH Mâ UIVZ̋U WË DÈD LIÈJ OJ̏N D̔U Z̋VjUI̤Dê̑BRVBOTÈUêˍ̝DWËL̋URV˽ê̒D êˍ̝D DI̕OH MÐO OIBV US̘O WËP OIBV WË US˽ M̚JDIPOIBVx 0MJWJFSEF4BSEBO /HBZ D˽̛HJBJêP˼OM˾ZẸMJ̏V OHˍ̚JOHIJÐOD̠V DǿOH êÍ QI˽J UIˍ̚OH YVZÐO D̔ H̃OH QIÉO UÓDI QI˽JâUI̠Dêˍ̝Dê̍USÈOITBJM̏DIUSPOH WJ̏Dê̒DL̋URV˽ 0MJWJFSEF4BSEBO 4BV êØ LIJRVBZW̌jWNJOQIÛOHxê̍Y̢MâẸMJ̏V UIVêˍ̝DRVBêJ̌VUSB H̜CNJOHHIJÉN DÈD Z̋VU̔UIVUÎQêˍ̝D ẸMJ̏VWËL̋URV˽ê̒D ẸMJ̏V T̊êˍ̝Dê̔JDIJ̋V TPTÈOI L̋UO̔JW̙J OIBV TBV êØ ê̔J DIJ̋V W̙J LIVOH Mâ UIVZ̋U WË LIÈJ OJ̏N åÉZ MË D˾Q ê̘ QIÉO UÓDI UI̠ IBJ DIPQIÏQOHˍ̚JOHIJÐOD̠Vê̇USBN̘U LIP˽OHDÈDIYBIˌOW̙JUI̤Dê̑BOHIJÐOD̠V 2VZ USÖOI MËN WJ̏D OIˍ UI̋ DØ T̤ IÛB US̘O nhưng không lẫn lộn giữa lý thuyết và thực ê̑BT̊HJÞQQIÈUUSJ̍Oê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠V NËLIÙOHD˿OQI˽Jê̝Jê̋OCˍ̙DY̢MâDV̔J DáOH WË Cˍ̙D QIÉO UÓDI ÎV UI̤D ê̑B UIFP êØ UÓOIYÈDêÈOHD̟BDÈDHJ˽UIJ̋UCBOê˿V D̟BLIVOHêJ̌VUSBWËD̟BDÈDQIÉOUÓDIêÍ UI̤DIJ̏OT̊êˍ̝DêÈOIHJÈOHBZ WËŐVD˿O DØUI̍QI˽JYÈDê̑OIM˼JOHBZUSPOHRVÈUSÖOI UI̤DIJ̏ODÈDDÙOHWJ̏DUIFPUJ̋Oê̘$IÓOIWÖ thế, chúng tôi cho rằng «giai đoạn lấy dữ liệu có thể được coi là quá trính tái cấu trúc không ngừng vấn đề nghiên cứu chung của đề tài, đặt trong sự tiếp xúc với chính bản thân các dữ liệu đó, và cũng có thể coi là việc liên tục sắp xếp lại khung phân tích trên cơ sở tích lũy các yếu tố từ thực địa». 0MJWJFSEF4BSEBO 

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C;

36 Tᝍ xây dáťąng vẼn nghiĂŞn Ti n trĂŹnh : t   Ä&#x2018;áť t v n  cᝊu   Ä&#x2018;áşżn n ththáťącc Ä&#x2018;áť&#x2039;aa 

 chung  

t v n 

Cåc gi  thi t ban  B i c nh v n hóa   V n hóa khoa h c   i m lu n  

u   

Ti n th c  a (ti n­ i u tra)   c xây d ng   

Cåc gi  thi t 

!"#$%&'()$()*#+($,-.   Cåc ngu n có  th  huy  ng :  ­ Nói   U(W7&5(((

Cåc kh  n ng và  nh ng bó bu c :   U(#3V7(@7;' ­ Tài chính  ­ V n hóa   ­ Ngôn ng   

Tr c 1  

Tr c 2  

Tr c3Â

  

  

  

Tr c an xuyên 

Cåc ph ng  phåp   i u tra  

Cåc ph ng  phåp   i u tra  

Cåc ph ng  phåp   i u tra  

Cåc công c   nghiên c u  

Cåc công c Cåc công    nghiên c u  c   i u tra  

Cåc công c   nghiên c u  

Cåc công c  nghiên c u chung  

/*0( *1#

Th c a   X  l  cåc d  ki n   Cåc gi i thích mang tính khai phå 

Nguáť&#x201C;n: Culas vĂ Tessier (2008).

Láťąa cháť?n vĂ ÂŤtáťą tấoÂť phĆ°ĆĄng phĂĄp cho bản thân /IË?ĂŞĂ?OĂ&#x2DC;JĚ&#x203A;USĂ?O QIË?Ë&#x152;OHQIĂ&#x2C6;QOHIJĂ?ODĚ V MĂ&#x2039;RVZUSĂ&#x2013;OIMĂ?OLĚ&#x2039;IPËźDIĂŞJĚ&#x152;VUSBDIJUJĚ&#x2039;UĂŞĚ? UĂ&#x2013;NDĂ&#x2030;VUSË˝MĚ&#x161;JDIPDĂ&#x2C6;DHJË˝UIJĚ&#x2039;UĂŞĚ&#x2021;USBCBOĂŞËżV USPOHLIVĂ&#x2122;OLIĚ&#x2013;NĚ&#x2DC;UWËžOĂŞĚ&#x152;OHIJĂ?ODĚ VWĂ&#x2039; NĚ&#x2DC;UĂŞĚ&#x201D;JUË?Ě?OHOHIJĂ?ODĚ VĂŞË?Ě?DYĂ&#x2C6;DĂŞĚ&#x2018;OISĂ&#x153;

SĂ&#x2039;OH1IË?Ë&#x152;OHQIĂ&#x2C6;QOHIJĂ?ODĚ VCBPHĚ&#x2022;NDË˝ DĂ&#x2C6;DQIË?Ë&#x152;OHQIĂ&#x2C6;QUIVUIĚ&#x201A;QEĚŁMJĚ?VWĂ&#x2039;QIË?Ë&#x152;OH QIĂ&#x2C6;QY̢Mâ QIĂ&#x2030;OUĂ&#x201C;DIEĚŁMJĚ?V 5SPOHNĚ&#x2019;JUSË?Ě&#x161;OHIĚ?Q LIĂ&#x2122;OHDĂ&#x2DC;NĚ&#x2DC;UDĂ&#x2122;OH UIĚ DDIVOHWĚ&#x152;QIË?Ë&#x152;OHQIĂ&#x2C6;QMVĚ&#x201A;OLIĂ&#x2122;OHDĂ&#x2DC; QIË?Ë&#x152;OHQIĂ&#x2C6;QĂŞĚ&#x2018;OITĚ&#x2020;ODIPNĚ&#x2DC;UOHIJĂ?ODĚ V DĚ&#x17E; UIĚ? NĂ&#x2039; OIĂ&#x2039; OHIJĂ?O DĚ V DĂ&#x2DC; UIĚ? Ă&#x2C6;Q EĚ&#x17E;OH

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


OHBZ LIÙOH D˿O êJ̌V DI̐OI HÖ UIÐN7Ö ŴZ cần phải lựa chọn và điều chỉnh phương QIÈQOHIJÐOD̠VUIFPê̌UËJêÍDI̒O DÈDDÉV I̓JêÍê̇USBWËD˿OUÖNDÉVUS˽M̚J UIFPMP˼J ẸMJ̏VD˿OUIVUÎQWËMP˼JẸMJ̏VDØUI̍UJ̋Q D̂Oêˍ̝D$V̔JDáOH OHˍ̚JOHIJÐOD̠VDǿOH QI˽JHJ˽JUSÖOIêˍ̝DMâEPU˼JTBPNÖOIM˼JM̤B chọn phương pháp nghiên cứu đó, trên cơ T̛ê̌UËJOHIJÐOD̠VD̟BNÖOIWËOỊOHHÖ RVBOTÈUêˍ̝DUSPOHUI̤DUJ̎O5VZOIJÐO ŐV OIˍN̗JQIˍˌOHQIÈQDI̐ÈQE̞OHêˍ̝DW̙J N̘Uê̌UËJD̞UI̍ OIÖODIVOHẂODØDÈDRVZ ŨDDØUI̍ÈQE̞OHDIVOH9JOMJ̏ULÐSBêÉZ TÈVQIˍˌOHQIÈQDØUI̍T̢E̞OHUSPOHDÈD OHËOILIPBI̒DYÍI̘J - Phương pháp quy nạp và phương pháp EJ̎OȆDIêÍHJ̙JUIJ̏V̛USÐO)BJQIˍˌOH QIÈQOËZDØUI̍L̋UI̝Qêˍ̝DUSPOHN̘U ȈUI̔OHOHIJÐOD̠VDØT̤US̛êJUS̛M˼JHJ̣B OHIJÐOD̠VUSˍ̚OHI̝QWËOHIJÐOD̠VLIÈJ RVÈU 1IˍˌOHQIÈQQIÉOUÓDIQIˍˌOHQIÈQOËZ CØDUÈDIê̔JUˍ̝OHOHIJÐOD̠VU̡N̠Dê̘ QI̠DU˼QOI˾Uê̋ON̠Dê̘êˌOHJ˽OOI˾U )ÖOI ˽OI NJOI I̒B IáOH I̕O OI˾U DIP QIˍˌOHQIÈQOËZMËIÖOI˽OIN̘UOIËIØB I̒DD˿NN̘UŴUUSÐOUBZ TBVêØCØDUÈDI ŴUêØU̙JU̡OHOHVZÐOU̢ S̕JU̙JU̡OHI˼U OIÉOS̕JU̙JU̡OHI˼UDˌC˽Oê̍DV̔JDáOH DI˼NU̙JUJOIDI˾UD̟BŴUêØ 1IˍˌOHQIÈQMÉNTËOHQIˍˌOHQIÈQOËZ OIÖODIVOHêˍ̝DT̢E̞OHUSPOHOHIJÐOD̠V YÍI̘JI̒DWËOIÉOI̒D1IˍˌOHQIÈQOËZ HJÞQ RVBO TÈU US̤D UJ̋Q ê̔J Uˍ̝OH OHIJÐO D̠VUSPOHRVÈUSÖOIQIÈUUSJ̍OWËCJ̋Oê̖J D̟BOØåÉZMËT̤RVBOTÈUUS̤DUJ̋Q LIÙOH DØ HJBP EJ̏O LIÙOH DØ USVOH HJBO OHˍ̚J OHIJÐOD̠V̛USPOHUˍUI̋ê̔JEJ̏OW̙Jê̔J Uˍ̝OHOHIJÐOD̠V1IˍˌOHQIÈQOËZE̤B USÐOWJ̏DT̢E̞OHQI̔JI̝QDÈDOHVZÐOŨD D̟BIBJQIˍˌOHQIÈQRVZO˼QWËEJ̎OȆDI

 1IˍˌOH QIÈQ UI̢ OHIJ̏N QIˍˌOH QIÈQ OËZÓUêˍ̝DT̢E̞OHUSPOHOHIJÐOD̠VOIÉO I̒DWËYÍI̘JI̒DWÖLIØêˍBŃVOHIJÐO D̠VWËPUÖOIIV̔OHjQIÛOHUIÓOHIJ̏Nx 1IˍˌOH QIÈQ OËZ êˍ̝D T̢ E̞OH USPOH OHËOIUÉNMâOIJWËUÉNMâOØJDIVOH 1IˍˌOH QIÈQ UI̔OH LÐ êˍ̝D T̢ E̞OH nhiều hơn trong xã hội học định tính và OIÉOLÌVI̒D Các phương pháp tiếp cận chung này có UI̍êˍ̝DYFNYÏUWËÈQE̞OHS˾UêBE˼OH DØ thể kể đến phương pháp điều tra thực địa và phương pháp định tính, hai cách tiếp cận này «(...) liên quan đến một phương pháp nghiên cứu quan tâm đến ý nghĩa và quan sát một hiện tượng xã hội trong môi trường tự nhiên của nó. Hai cách tiếp cận này được sử dụng để xử lý các dữ liệu khó định lượng. Tất nhiên, hai cách tiếp cận này không bỏ qua các con số hoặc thống kê, nhưng không dành cho các yếu tố này vị trí hàng đầu» #FBVEWË8FCFS  ˯M̙QDIVZÐOê̌OËZ DIÞOHUBT̊UI̤DIJ̏O N̘UêJ̌VUSBOH̃OU˼JDI̗W̙JN̘Uê̔JUˍ̝OH OHIJÐO D̠V D̞ UI̍ o IP˼U ê̘OH T˽O YV˾U WË LJOI EPBOI SBV RV˽ ̛ IBJ ê̑B QIˍˌOH o ê̔J Uˍ̝OHOHIJÐOD̠VOËZêˍ̝Dê̇UUSPOHN̘UC̔J D˽OIS̘OHIˌOoOHËOIUS̕OHSBVD̟BåË-˼U UIÙOHRVBUÖNIJ̍VIBJȈUI̔OHT˽OYV˾U 5Sˍ̙DUJÐO DIÞOHUBT̊CËOWJ̏DUIVUÎQẸ MJ̏VOHV̕OWËUI̤Dê̑B «Điều tra thực địa hay còn gọi là điều tra nhân học-xã hội luôn dựa trên việc kết hợp bốn hình thức thu thập dữ liệu: quan sát tham gia (người điều tra tham gia vào cuộc sống của địa bàn điều tra trong thời gian dài), phỏng vấn sâu (trò chuyện tương tác với người được phỏng vấn do người nghiên cứu gợi ra), rà soát (sử dụng các công cụ điều tra hệ thống), và thu thập các nguồn tư liệu viết» 0MJWJFS%F4BSEBO 

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Khung 18 Ä?iáť u tra tháťąc Ä&#x2018;áť&#x2039;a vĂ phĆ°ĆĄng phĂĄp Ä&#x2018;áť&#x2039;nh tĂ­nh: m᝼c tiĂŞu, lᝣi Ă­ch vĂ  nguyĂŞn tắc M᝼c tiĂŞu - Thu Ä&#x2018;ưᝣc cĂĄc dᝯ liáť&#x2021;u chĂ­nh xĂĄc váť tháťąc táşż vĂ  hĂ nh vi c᝼ tháť&#x192; cᝧa con ngĆ°áť?i, hiáť&#x192;u Ä&#x2018;ưᝣc máť&#x2122;t hiáť&#x2021;n tưᝣng tᝍ biáť&#x192;u hiáť&#x2021;n tháťąc táşż, nắm bắt Ä&#x2018;ưᝣc cĂĄc hĂ nh Ä&#x2018;áť&#x2122;ng, máť&#x2018;i quan háť&#x2021; vĂ  tĆ°ĆĄng tĂĄc trong cĂĄc tĂŹnh huáť&#x2018;ng riĂŞng vĂ  tháťąc; - Hiáť&#x192;u Ä&#x2018;ưᝣc chi tiáşżt cĂĄc thĂĄi Ä&#x2018;áť&#x2122;, hĂ nh vi, Ä&#x2018;áť&#x2122;ng láťąc, logic vĂ  trao Ä&#x2018;áť&#x2022;i giᝯa cĂĄc tĂĄc nhân trong máť&#x2122;t báť&#x2018;i cảnh c᝼ tháť&#x192;; - Thiáşżt láş­p lấi Ä&#x2018;ưᝣc quan Ä&#x2018;iáť&#x192;m cᝧa nhᝯng ngĆ°áť?i Ä&#x2018;ưᝣc Ä&#x2018;iáť u tra. Lᝣi Ă­ch - Phân tĂ­ch sâu Ä&#x2018;áť&#x2018;i tưᝣng nghiĂŞn cᝊu; - LĂ m rĂľ Ä&#x2018;ưᝣc cĂĄc cĆĄ cháşż váş­n hĂ nh vĂ  sáťą Ä&#x2018;a dấng cᝧa cĂĄc yáşżu táť&#x2018; cĂł tháť&#x192;; - Ä?áť xuẼt máť&#x2122;t hĂ nh Ä&#x2018;áť&#x2122;ng phĂš hᝣp cho tháťąc táşż quan sĂĄt Ä&#x2018;ưᝣc, vĂŹ Ä&#x2018;Ăł lĂ  hĂ nh Ä&#x2018;áť&#x2122;ng dáťąa trĂŞn tháťąc táşż. NguyĂŞn tắc - Sáť&#x2018;ng trong tháťąc táşż nghiĂŞn cᝊu; - Trải nghiáť&#x2021;m tháť?i gian dĂ i (Ä&#x2018;iáť n dĂŁ); - Tấo quan háť&#x2021; gần gĹŠi vĂ  tin cáş­y váť&#x203A;i nhᝯng ngĆ°áť?i Ä&#x2018;ưᝣc Ä&#x2018;iáť u tra; - Chia sáşť cuáť&#x2122;c sáť&#x2018;ng hĂ ng ngĂ y váť&#x203A;i nhᝯng ngĆ°áť?i Ä&#x2018;ưᝣc Ä&#x2018;iáť u tra; - Tham gia vĂ o cĂĄc hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng váť&#x203A;i nhᝯng ngĆ°áť?i Ä&#x2018;ưᝣc Ä&#x2018;iáť u tra. Nguáť&#x201C;n: tĂĄc giả.

 2VBOTĂ&#x2C6;UUIBNHJB ÂŤQua tháť?i gian dĂ i sáť&#x2018;ng tấi Ä&#x2018;áť&#x2039;a bĂ n nghiĂŞn cᝊu (vĂ  thĆ°áť?ng Ä&#x2018;i cĂšng váť&#x203A;i viáť&#x2021;c háť?c tiáşżng Ä&#x2018;áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng), nhĂ  nhân háť?c ÂŤcáť? sĂĄtÂť váť&#x203A;i chĂ­nh tháťąc táşż mĂŹnh muáť&#x2018;n nghiĂŞn cᝊu. (â&#x20AC;Ś) CĂł tháť&#x192; tĂĄch tĂŹnh huáť&#x2018;ng chung nĂ y thĂ nh hai tĂŹnh huáť&#x2018;ng khĂĄc biáť&#x2021;t: tĂŹnh huáť&#x2018;ng thᝊ nhẼt, ngĆ°áť?i nghiĂŞn cᝊu trong váť&#x2039; tháşż quan sĂĄt (ngĆ°áť?i nghiĂŞn cᝊu cháť&#x2030; lĂ  ngĆ°áť?i chᝊng kiáşżn); tĂŹnh huáť&#x2018;ng thᝊ hai lĂ  tĂŹnh huáť&#x2018;ng tĆ°ĆĄng tĂĄc (ngĆ°áť?i nghiĂŞn cᝊu lĂ  bấn cĂšng diáť&#x2026;n). ThĂ´ng thĆ°áť?ng, cĂĄc tĂŹnh huáť&#x2018;ng xảy ra trong tháťąc táşż Ä&#x2018;áť u cĂł sáťą káşżt hᝣp áť&#x; cĂĄc mᝊc Ä&#x2018;áť&#x2122; khĂĄc nhau cᝧa hai tĂŹnh huáť&#x2018;ng nĂ yÂť. /HË?Ě&#x161;JOHIJĂ?ODĚ VTĚ&#x160; ÂŤghi chĂŠp, tấi cháť&#x2014; hoạc sau nĂ y, vĂ  sáş˝ tĂŹm cĂĄch lĆ°u cĂĄc dᝯ liáť&#x2021;u thu Ä&#x2018;ưᝣc dĆ°áť&#x203A;i dấng bản viáşżt hoạc bản ghi (ghi âm, ghi hĂŹnh) â&#x20AC;&#x201C; cĂĄc ghi chĂŠp nĂ y sáş˝ thĂ nh báť&#x2122; tĆ° liáť&#x2021;u

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

vĂ Ä&#x2018;ưᝣc tĂŹm tòi, xáť­ lĂ˝ váť sau nĂ y, hoạc sáť­ d᝼ng máť&#x2122;t phần Ä&#x2018;áť&#x192; lĂ m cĂĄc mĂ´ tả trong bĂĄo cĂĄo káşżt quả nghiĂŞn cᝊu cuáť&#x2018;i cĂšng. Báť&#x2122; tĆ° liáť&#x2021;u thĂ´ nĂ y khĂ´ng phải lĂ  tĆ° liáť&#x2021;u lĆ°u trᝯ nhĆ° trong nghiĂŞn cᝊu cᝧa cĂĄc nhĂ  sáť­ háť?c, nĂł sáş˝ bao gáť&#x201C;m cĂĄc sáť&#x2022; nháş­t kĂ˝ Ä&#x2018;iáť n dĂŁ, trong Ä&#x2018;Ăł, ngĆ°áť?i nghiĂŞn cᝊu ghi rĂľ, c᝼ tháť&#x192; vĂ  cĂł háť&#x2021; tháť&#x2018;ng nhᝯng gĂŹ mĂŹnh thẼy vĂ  nhᝯng gĂŹ mĂŹnh nghe Ä&#x2018;ưᝣcÂť. ÂŤKhĂ´ng cháť&#x2030; lĂ  máť&#x2122;t ngĆ°áť?i chᝊng kiáşżn Ä&#x2018;ĆĄn thuần, ngĆ°áť?i nghiĂŞn cᝊu còn áť&#x; trong máť&#x2122;t quan háť&#x2021; thĆ°áť?ng tráťąc váť&#x203A;i cĂĄc quan háť&#x2021; xĂŁ háť&#x2122;i cĂł láť?i vĂ  khĂ´ng cĂł láť?i áť&#x; tháťąc Ä&#x2018;áť&#x2039;a nghiĂŞn cᝊu, cĂł nhᝯng quan háť&#x2021; Ä&#x2018;ĆĄn giản vĂ  nhᝯng quan háť&#x2021; phᝊc tấp: chuyáť&#x2021;n trò hai ngĆ°áť?i, chuyáť&#x2021;n phiáşżm, trò chĆĄi, v.v... Trong quĂĄ trĂŹnh trò chuyáť&#x2021;n bĂŹnh thĆ°áť?ng, ngĆ°áť?i nghiĂŞn cᝊu sáş˝ dần Ä&#x2018;Ć°a cĂĄc vẼn Ä&#x2018;áť mĂŹnh cần tĂŹm hiáť&#x192;u vĂ o trong câu chuyáť&#x2021;n, ÂŤkáşżt hᝣp cĂĄc hĂŹnh thᝊc trò chuyáť&#x2021;n


hĂ ng ngĂ yÂť, gạp gᝥ con ngĆ°áť?i áť&#x; Ä&#x2018;áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng trong cuáť&#x2122;c sáť&#x2018;ng hĂ ng ngĂ y cᝧa háť?, trong tháşż giáť&#x203A;i ÂŤhĂ nh vi ᝊng xáť­ táťą nhiĂŞnÂť cᝧa háť?. RẼt nhiáť u câu nĂłi, cĂĄch nĂłi trong câu chuyáť&#x2021;n bĂŹnh thĆ°áť?ng mĂ  ngĆ°áť?i nghiĂŞn cᝊu tham gia cĂł tháť&#x192; mang lấi sáťą Ä&#x2018;Ăłng gĂłp cho sáťą tĂŹm hiáť&#x192;u khoa háť?c cᝧa mĂŹnh, tᝊc lĂ  liĂŞn quan tráťąc tiáşżp hoạc giĂĄn tiáşżp táť&#x203A;i Ä&#x2018;áť tĂ i nghiĂŞn cᝊuÂť (â&#x20AC;Ś) ÂŤNgĆ°áť?i nghiĂŞn cᝊu sáş˝ cáť&#x2018; gắng (â&#x20AC;Ś) chuyáť&#x192;n nhᝯng náť&#x2122;i dung tĆ°ĆĄng tĂĄc mĂ  mĂŹnh thẼy cĂł giĂĄ tráť&#x2039; thĂ nh dᝯ liáť&#x2021;u nghiĂŞn cᝊu, (â&#x20AC;Ś) sắp xáşżp phân loấi vĂ  mĂ´ tả cĂĄc dᝯ liáť&#x2021;u Ä&#x2018;Ăł (â&#x20AC;Ś)Âť. 1IĚ&#x201C;OHWËžO ÂŤViáť&#x2021;c thu tháş­p dᝯ liáť&#x2021;u trĂŞn cĆĄ sáť&#x; chuyáť&#x2021;n trò váť&#x203A;i ngĆ°áť?i Ä&#x2018;áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng lĂ  yáşżu táť&#x2018; trung tâm cᝧa bẼt káťł máť&#x2122;t nghiĂŞn cᝊu tháťąc Ä&#x2018;áť&#x2039;a nĂ o. PhĆ°ĆĄng phĂĄp quan sĂĄt tham gia khĂ´ng giĂşp tiáşżp cáş­n Ä&#x2018;ưᝣc váť&#x203A;i nhiáť u thĂ´ng tin cĂł Ă­ch: vĂŹ tháşż, cần phải sáť­ d᝼ng Ä&#x2018;áşżn sáťą hiáť&#x192;u biáşżt hay kĂ˝ ᝊc cᝧa ngĆ°áť?i Ä&#x2018;áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng; hĆĄn nᝯa, cảm nháş­n, suy nghÄŠ cᝧa cĂĄc tĂĄc nhân tấi Ä&#x2018;áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng lĂ  máť&#x2122;t yáşżu táť&#x2018; khĂ´ng tháť&#x192; thiáşżu trong viáť&#x2021;c tĂŹm hiáť&#x192;u xĂŁ háť&#x2122;i. Hiáť&#x192;u Ä&#x2018;ưᝣc â&#x20AC;&#x153;quan Ä&#x2018;iáť&#x192;mâ&#x20AC;? cᝧa máť&#x2014;i tĂĄc nhân xĂŠt váť máť&#x2122;t mạt nĂ o Ä&#x2018;Ăł lĂ  máť&#x2122;t tham váť?ng láť&#x203A;n cᝧa ngĂ nh nhân háť?c. Pháť?ng vẼn sâu nhĂŹn chung vẍn lĂ  máť&#x2122;t phĆ°ĆĄng phĂĄp Ä&#x2018;ưᝣc Ć°u tiĂŞn, thĆ°áť?ng Ă­t táť&#x2018;n kĂŠm nhẼt, Ä&#x2018;áť&#x192; thu Ä&#x2018;ưᝣc dᝯ liáť&#x2021;u cho phĂŠp ta tiáşżp cáş­n Ä&#x2018;ưᝣc váť&#x203A;i cảm nháş­n vĂ  suy nghÄŠ cᝧa ngĆ°áť?i trong cuáť&#x2122;c (emic), bản xᝊ, Ä&#x2018;áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng. Ghi chĂŠp tᝍ cĂĄc cuáť&#x2122;c pháť?ng vẼn vĂ  náť&#x2122;i dung ghi âm sáş˝ lĂ  phần cáť&#x2018;t yáşżu cᝧa dᝯ liáť&#x2021;u nghiĂŞn cᝊu.Âť Emmanuel Pannier giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u máť&#x2122;t sáť&#x2018; káťš thuáş­t pháť?ng vẼn: xin Ă˝ kiáşżn vĂ  káť&#x192; chuyáť&#x2021;n; pháť?ng vẼn tĆ°ĆĄng tĂĄc; pháť?ng vẼn trò chuyáť&#x2021;n, pháť?ng vẼn vĂ  tháť?i gian pháť?ng vẼn. $ËżOQIĂ&#x2030;OCJĚ?USĂ&#x153;IBJMPËźJDĂ&#x2030;VIĚ&#x201C;J$Ă&#x2030;VIĚ&#x201C;JDĚ&#x;B ngĆ°áť?i nghiĂŞn cᝊu â&#x20AC;&#x201C; ÂŤDĂ&#x2030;VIĚ&#x201C;JWÇ&#x160;OQIĂ&#x203A;OHÂť â&#x20AC;&#x201C; vĂ 

DĂ&#x2030;VIĚ&#x201C;JQIĚ&#x201C;OHWËžO ĂŞĚ&#x2021;UDIPOHË?Ě&#x161;JUIBNHJB QIĚ&#x201C;OHWËžOoDĂ&#x2030;VIĚ&#x201C;JUI̤DĂŞĚ&#x2018;BÂŤ(...) cĂĄc câu háť?i mĂ ngĆ°áť?i nghiĂŞn cᝊu Ä&#x2018;ạt ra cho mĂŹnh thĆ°áť?ng liĂŞn quan Ä&#x2018;ạc thĂš táť&#x203A;i vẼn Ä&#x2018;áť nghiĂŞn cᝊu, Ä&#x2018;áť&#x2018;i tưᝣng nghiĂŞn cᝊu vĂ  ngĂ´n ngᝯ cᝧa bản thân. CĂĄc câu háť?i nĂ y cháť&#x2030; cĂł giĂĄ tráť&#x2039; trong phấm vi Ă˝ nghÄŠa cᝧa chĂşng vĂ  khĂ´ng cĂł Ă˝ nghÄŠa tᝊc tháť?i Ä&#x2018;áť&#x2018;i váť&#x203A;i ngĆ°áť?i Ä&#x2018;ưᝣc háť?i trong cuáť&#x2122;c pháť?ng vẼn. ChĂ­nh vĂŹ váş­y, cần phải chuyáť&#x192;n cĂĄc câu háť?i nghiĂŞn cᝊu Ä&#x2018;Ăł thĂ nh câu háť?i mang Ä&#x2018;áşżn Ă˝ nghÄŠa cho ngĆ°áť?i trả láť?i pháť?ng vẼn áť&#x; tháťąc Ä&#x2018;áť&#x2039;a. ChĂ­nh áť&#x; bĆ°áť&#x203A;c nĂ y, nhᝯng káťš nÄ&#x192;ng â&#x20AC;&#x153;phi chĂ­nh thᝊcâ&#x20AC;? cĂł Ä&#x2018;ưᝣc qua viáť&#x2021;c quan sĂĄt tham gia (cháşłng hấn qua nhᝯng gĂŹ khĂł hiáť&#x192;u vĂ  chĆ°a hiáť&#x192;u Ä&#x2018;ưᝣc áť&#x; nhᝯng lần pháť?ng vẼn Ä&#x2018;ầu tiĂŞn) sáş˝ Ä&#x2018;ưᝣc sáť­ d᝼ng lấi, thĆ°áť?ng lĂ  vĂ´ thᝊc, Ä&#x2018;áť&#x192; trò chuyáť&#x2021;n váť&#x203A;i ngĆ°áť?i Ä&#x2018;ưᝣc pháť?ng vẼn váť chĂ­nh cuáť&#x2122;c sáť&#x2018;ng cᝧa háť?, theo mĂŁ ngĂ´n ngᝯ cᝧa háť?Âť. 0MJWJFSEF4BSEBO 5IĂ&#x2C6;DIUIĚ DĚ&#x203A;ĂŞĂ&#x2030;ZMĂ&#x2039;MĂ&#x2039;NTBPEJĚ&#x17D;OEĚ&#x2018;DIĂŞË?Ě?D WĂ&#x2039;DIVZĚ?OIĂ&#x2DC;BĂŞË?Ě?DUĚĄOIĚŁOHNĚ&#x17E;DOĚ&#x2DC;JEVOH DIĚ&#x; ĂŞĚ? WĂ&#x2039; OIĚŁOH DĂ&#x2030;V IĚ&#x201C;J NĂ&#x2039; OHË?Ě&#x161;J OHIJĂ?O DĚ VĂŞĚ&#x2021;USBDIPNĂ&#x2013;OI OHPĂ&#x2039;JIPĂ&#x2039;ODË˝OIHJBP UJĚ&#x2039;QUI̤DUĚ&#x2039;WĚ&#x2122;JOHË?Ě&#x161;JĂŞË?Ě?DQIĚ&#x201C;OHWËžOUIĂ&#x2039;OI OIĚŁOHDĂ&#x2030;VIĚ&#x201C;JQIĚ&#x201C;OHWËžOQIĂĄIĚ?QWĚ&#x2122;JUI̤D UĚ&#x2039; LJOI OHIJĚ?N WĂ&#x2039; QIËźN USĂĄ â OHIÇĄB DĚ&#x;B OHË?Ě&#x161;J USË˝ MĚ&#x161;J $Ă&#x2122;OH WJĚ?D OĂ&#x2039;Z ĂŞĂ&#x203A;J IĚ&#x201C;J OHË?Ě&#x161;J OHIJĂ?O DĚ V QIË˝J DĂ&#x2DC; LJĚ&#x2039;O UIĚ D UĚ&#x201D;J UIJĚ?V WĚ&#x152; UI̤DĂŞĚ&#x2018;BOHIJĂ?ODĚ VDĚ&#x;BNĂ&#x2013;OI ,̧UIVĚ&#x201A;USĂ&#x2039;TPĂ&#x2C6;U UĚ&#x201A;QIĚ?QEĚŁMJĚ?V ÂŤKhi tháťąc hiáť&#x2021;n cĂĄc káťš thuáş­t quan sĂĄt hoạc pháť?ng vẼn sâu, Ä&#x2018;Ă´i khi ngĆ°áť?i nghiĂŞn cᝊu phải sáť­ d᝼ng máť&#x2122;t sáť&#x2018; káťš thuáş­t thu tháş­p dᝯ liáť&#x2021;u Ä&#x2018;ạc biáť&#x2021;t, cĂĄc káťš thuáş­t nĂ y Ä&#x2018;ưᝣc gáť?i lĂ  ÂŤ káťš thuáş­t rĂ  soĂĄt, táş­p hᝣp dᝯ liáť&#x2021;u Âť: xây dáťąng máť&#x2122;t cĂĄch cĂł háť&#x2021; tháť&#x2018;ng logic cĂĄc dᝯ liáť&#x2021;u sâu váť&#x203A;i sáť&#x2018; lưᝣng xĂĄc Ä&#x2018;áť&#x2039;nh â&#x20AC;&#x201C; tháť&#x2018;ng kĂŞ, láş­p danh m᝼c, bản Ä&#x2018;áť&#x201C;, cây phả háť&#x2021;...Âť. $Ă&#x2C6;D Ļ UIVĚ&#x201A;U SĂ&#x2039; TPĂ&#x2C6;U UĚ&#x201A;Q IĚ?Q EĚŁ MJĚ?V OĂ&#x2039;Z DVOHDËžQDIPUBEĚŁMJĚ?VCĚ&#x201E;OHTĚ&#x201D; WĂ&#x2039;OIË?WĚ&#x201A;Z DIPUBUIĂ?NQIË?Ë&#x152;OHEJĚ?OiĂŞĚ&#x2018;OIUĂ&#x201C;OIwNĚ&#x2DC;U MË?Ě?OHMĚ&#x2122;ODĂ&#x2C6;DEĚŁMJĚ?VĂŞË?Ě?DUĚ&#x2013;OHIĚ?QUSPOH DĂ&#x2C6;DUĚ&#x201A;QIĚ?QEĚŁMJĚ?VDPO

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


ÂŤKáťš thuáş­t rĂ soĂĄt, táş­p hᝣp dᝯ liáť&#x2021;u lĂ  cĂĄc káťš thuáş­t quan sĂĄt vĂ  Ä&#x2018;o lĆ°áť?ng mĂ  ngĆ°áť?i nghiĂŞn cᝊu táťą lĂ m tấi tháťąc Ä&#x2018;áť&#x2039;a, Ä&#x2018;áť&#x192; lĂ m sao dᝯ liáť&#x2021;u thu Ä&#x2018;ưᝣc phản ĂĄnh tháş­t sĂĄt Ä&#x2018;ưᝣc vẼn Ä&#x2018;áť nghiĂŞn cᝊu (váť&#x2018;n khĂ´ng cáť&#x2018; Ä&#x2018;áť&#x2039;nh mĂ  phĂĄt triáť&#x192;n dần qua quĂĄ trĂŹnh nghiĂŞn cᝊu), cĂĄc câu háť?i nghiĂŞn cᝊu (luĂ´n Ä&#x2018;ưᝣc Ä&#x2018;iáť u cháť&#x2030;nh, cáş­p nháş­t), kiáşżn thᝊc váť tháťąc Ä&#x2018;áť&#x2039;a nghiĂŞn cᝊu (tĆ°ĆĄng Ä&#x2018;áť&#x2018;i táť&#x2022;ng hᝣp).Âť.

SĆĄ Ä&#x2018;áť&#x201C;

 $Ă&#x2C6;DOHVĚ&#x2022;OUË?MJĚ?VWJĚ&#x2039;U ÂŤMạc dĂš khĂĄ cáť&#x2022; Ä&#x2018;iáť&#x192;n vĂ khĂ´ng Ä&#x2018;ạc thĂš váť&#x203A;i Ä&#x2018;iáť u tra tháťąc Ä&#x2018;áť&#x2039;a, nhĆ°ng khĂ´ng nĂŞn giảm thiáť&#x192;u tĂĄc d᝼ng cᝧa cĂĄc nguáť&#x201C;n tĆ° liáť&#x2021;u viáşżtÂť: nguáť&#x201C;n vÄ&#x192;n liáť&#x2021;u cĂĄc nghiĂŞn cᝊu khoa háť?c Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018;ưᝣc tháťąc hiáť&#x2021;n, nguáť&#x201C;n â&#x20AC;&#x153;tĆ° liáť&#x2021;u xĂĄmâ&#x20AC;? (bĂĄo cĂĄo, Ä&#x2018;ĂĄnh giĂĄ, luáş­n vÄ&#x192;n thấc sÄŠ, v.v.), bĂĄo chĂ­, tĆ° liáť&#x2021;u lĆ°u trᝯ tᝍ nguáť&#x201C;n Ä&#x2018;áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng (váť&#x; háť?c sinh, thĆ° tᝍ, sáť&#x2022; sĂĄch káşż toĂĄn, v.v...), v.v...

S n xu t d  li u 

37 Thu tháş­p dᝯ liáť&#x2021;u 2#0$%*#3% 4*5#$(#67 ()*#+($,-.

8*@7$,*#3.$?A$%*.B3%$CD$CE($*F@$4*G@$*H,

Câu h 7 56D'@  '@37]' 9 u :  t ! n   

.`5(=I'3(!FD

X3Y'@(!Z' Quan såt  ab(\7M$( 53$(53c2(Ade9  

.*7(937&$ R@$['()* \7M$(!7&5

^(_;7(937 u  

8* ,$% Â

Â

NCÂ tĂŹnh 3$*'@

9).1( :5,*$%*-,$%*.$%*;<$=>$?#6.

Nguáť&#x201C;n: cĂĄc tĂĄc giả.

[] ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD


«Một số dữ liệu được thu thập từ trước khi thực hiện điều tra thực địa và lập giả thiết ban đầu của nghiên cứu cũng như trước khi đưa ra các câu hỏi nghiên cứu riêng của đề tài; một số dữ liệu khác thì không thể tách rời khỏi điều tra thực địa – tư liệu viết của người địa

Sơ đồ

phương, tư liệu lưu trữ, báo chí địa phương... – một số khác nữa có thể được tìm thấy từ các nguồn độc lập, hoặc khác hẳn hoặc bổ sung cho tư liệu thu được từ điều tra thực địa – báo chí, lưu trữ». (Olivier de Sardan 1995).

38 Từ thực tế tới kết quả nghiên S n xu t s  li cứu u 

#3;=(937&$(\i(53$%&5(U(!E'(3j;(k3D;(3l9 D7fn g7g7 và khái n7Mm nghiên 9hu

t v n   

D7fn g7g7 và khái n7Mm phân tích

TH M NHU N 

Ph ng v n  Quan  sát  i  chi u  T  li u  vi t  Nghiên  c u tình  hu ng  Nghe  nhìn  8*I,$%3 %*@7 ,*#3.

J"$?#6. K&@$L@

J0($<*M7 4*G@$*H,

Nguồn: Olivier de Sardan (2008).

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Xử lý và phân tích dữ liệu: sắp xếp, đọc và lý thuyết hóa dữ liệu

DÈDẸMJ̏VẈOHDĨD D˿OQI˽JLJ̍NDI̠OH WËê̔JDIJ̋VTPTÈOIW̙JDÈDOHV̕OLIÈD

$˿OQI˽JUI̤DIJ̏OOỊOHUIBPUÈDOËPê̔J W̙JẸMJ̏VUIVUÎQêˍ̝D 4̃QY̋QẸMJ̏V UI̔OHLÐDÈDMP˼JẸMJ̏V êÍUÓDIMǿZêˍ̝DU̡DÈDOHV̕OLIÈDOIBV ẸMJ̏VUIVêˍ̝DU̡RVBOTÈU U̡QI̓OHW˾O TÉV U̡UI˽PMV̂O U̡DÈDOHV̕OUˍMJ̏VWJ̋U U̡DÈDCËJWJ̋ULIPBI̒D 5̖DI̠DM˼JN̗JOIØNẸMJ̏VYFNWËHIJ M˼J N̗J DV̘D QI̓OH W˾O DÈD O̘J EVOH WË CÖOI MV̂O êÍ HIJ WËP T̖ USPOH RVÈ USÖOI QI̓OH W˾O WË êJ̌V USB UI̤D ê̑B RVBO TÈU UÖOIIV̔OH UI̤DŰWËT̤LJ̏OU˼JUI̤Dê̑B DÈD OHV̕O Uˍ MJ̏V WJ̋U 4BV êØ QI˽J UI̤D IJ̏OT̔IØBUPËOC̘DÈDOIØNẸMJ̏VRVBO US̒OHoN̗JOIØNQI˽Jêˍ̝DMˍVEˍ̙JN̘U öMFSJÐOH 5̖ DI̠D T̃Q Y̋Q WË M̤B DI̒O UIÙOH UJO UIFPOIØNO̘JEVOHM̙O M̂QDˌT̛ẸMJ̏V EBUBCBTF M̂QLIVOHT̃QY̋QẸMJ̏VUIFP OIØNO̘JEVOHM̙OWËTBVêØOÎQẸMJ̏V WËPLIVOHQIáI̝QW̙JU̡OHOHV̕OUSÓDI YV˾U UIÙOH UJO U̡ N̗J OIØN ê̍ T̃Q Y̋Q UIFPDI̟ê̌ 4PTÈOIWËê̔JDIJ̋VDÈDOIØNẸMJ̏Vê̔J DIJ̋VWËTPTÈOIẸMJ̏V

7ÓE̞,IJOØJW̌WJ̏Dê̖JDÙOH UIˍ̚OHOHˍ̚J L̍IBZDØYVIˍ̙OHMâUˍ̛OHIØBIÖOIUI̠D OËZ WËWJ̏Dê̖JDÙOHUIˍ̚OHêˍ̝DNÙU˽MËWÙ Uˍ LIÙOHW̞M̝J WËMËIÖOIUI̠DQI̖CJ̋O5VZ OIJÐO RVBOTÈUUS̤DUJ̋QU̡UI̤DŰWËUI̔OH LÐDÈDOIØNê̖JDÙOHWËPW̞D˾ZWËW̞ḢU DIPUI˾ZIÖOIUI̠Dê̖JDÙOHOËZLIÙOHI̅O HJ̔OHOIˍRVBM̚JL̍ UIˍ̚OHLIÙOHQI˽JMË QI̖CJ̋OWËDØT̤C̃UCV̘D RVBWJ̏DRVBOTÈU WËUI̔OHLÐOIˍŴZ OHˍ̚JOHIJÐOD̠VUIV êˍ̝DẸMJ̏VêÈOHUJOD̂ZIˌOW̌DÈDN˼OH Mˍ̙JRVBOȈYÍI̘J̛ê̑BQIˍˌOH I̒IËOH MÈOHHJ̌OH ̀OQIÓBTBVRVBOȈê̖JDÙOHêØ

å̔J DIJ̋V DIÏP Ẹ MJ̏V MË WJ̏D RVBO US̒OH LIJêJ̌VUSBUI̤Dê̑BD˿OQI˽JTPTÈOIWËê̔J DIJ̋V DÈD UIÙOH UJO UIV êˍ̝D U̡ DáOH N̘U OHV̕O UIÙOHUJOUIVêˍ̝DW̌DáOHN̘UW˾O ê̌OIˍOHU̡OIJ̌VDV̘DQI̓OHW˾O IṖDU̡ OIJ̌VOHV̕OLIÈDOIBV RVBOTÈUUS̤DUJ̋QU̡ UI̤DŰ DÈDOHV̕OUËJMJ̏VC̄OHWNJOC˽O Ẹ MJ̏VUIVêˍ̝DU̡WJ̏DSËTPÈUDÈDOHV̕O M̚JL̍ åÉZMËZ̋VU̔ê˽NC˽PT̤LĨULIFUSPOHTËOH M̒DUIÙOHUJO M˾Zêˍ̝DDÈJMÜJ DÈJUI̤DUSPOH WÙT̔DÈDCJ̍VIJ̏OLIÈDOIBVD̟BUI̤DUJ̎O OHIJÐOD̠V5IÙOHUJOYV˾UQIÈUU̡N̘UOHˍ̚J IṖDN̘UOHV̕OIJ̋NLIJê̟ê̍U˼PSBêˍ̝D

Tương tự như vậy, việc đi đi về về trong RVÈ USÖOI OHIJÐO D̠V UI̤D ê̑B DǿOH MË N̘U QIˍˌOHUJ̏OIJ̏VRV˽HJÞQUIVêˍ̝DDÈDẸ MJ̏VYÈDêÈOHWËUI̤DIJ̏Oêˍ̝DDÈDQIÉOUÓDI QI˽OCJ̏OU̔U7J̏DêJêJW̌W̌HJ̣BQIÛOHMËN việc và thực địa giúp cho người nghiên cứu L̋U I̝Q êˍ̝D N̘U DÈDI IJ̏V RV˽ OỊOH HÖ UIVêˍ̝DRVBUS˽JOHIJ̏NDV̘DT̔OHU˼Jê̑B QIˍˌOH ̛ QI˼N WJ H˿O WË OỊOH HÖ QIÉO UÓDI êˍ̝D RVB WJ̏D ê̇U NÖOI ̛ W̑ USÓ OHˍ̚J RVBOTÈUQIÓBOHPËJ WËU̡êØ UI̤DIJ̏Oêˍ̝D «(...) việc liên tục xây dựng và điều chỉnh vấn đề nghiên cứu trên cơ sở tiếp xúc với [các dữ liệu thu được] và (...) điều chỉnh lại khung đọc kết quả dần dần theo những dữ liệu thực tế tích lũy được» 0MJWJFSEF4BSEBO  Mỗi quy trình phương pháp luận là kết quả của nỗ lực xây dựng cá nhân và không đem áp dụng được cho nghiên cứu khác .̘UUSPOHOỊOHUIÈDIUI̠DDI̟Z̋VUSPOH OHIJÐO D̠V UI̤D ê̑B MË YÉZ E̤OH êˍ̝D N̘U RVZ USÖOI QIˍˌOH QIÈQ MV̂O YÈD êÈOH QIá I̝Q W̙J OHIJÐO D̠V ê̍ UIV êˍ̝D DÈD Ẹ MJ̏V DĨD DĨO LIPB I̒D WË UÖN HJ˽J êÈQ DIPOỊOHDÉVI̓JêÍê̇USB$ÙOHWJ̏DOËZ

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


UIˍ̚OHMËDÙOHWJ̏DDÈOIÉO MËL̋URV˽D̟B WJ̏DUÖNUÛJ QIÉOUÓDIU̡S˾UOIJ̌VDÈDê̑OIê̌ WËHJ˽UIVZ̋UDǿOHOIˍê̔JDIJ̋VW̙JUI̤DŰ WËêJ̌VLJ̏OUI̤DŰU˼JUI̤Dê̑B N̗JN̘UêJ̌VUSBUI̤Dê̑Bê̌VMËN̘UêJ̌VUSB SJÐOHCJ̏UOHVZDˌUIˍ̚OHDØMËM˾ZOỊOH HÖÈQE̞OHDIPêJ̌VUSBOËZWËCJ̋OUIËOI N̘UjDÙOHUI̠DO˾VNJOxDIVOHUSPOHDÈD OHËOILIPBI̒DYÍI̘J LIÙOHUI̍DØN̘U khung hay hướng phương pháp luận nào êˍ̝D YÉZ E̤OH OIˍ OỊOH DÙOH D̞ ê̘D M̂Q U̠DMËLIÙOHMJÐORVBOU̙JN̘UW˾Oê̌ nghiên cứu cụ thể nào và tách rời với thực UJ̎OOHIJÐOD̠VWÖŴU N̗JQIˍˌOHQIÈQ N̗JUIBPUÈDĻUIV̂UDI̐DØUI̍ÈQE̞OH êˍ̝DDIPN̘UOHIJÐOD̠VWËLIÙOHUI̍ÈQ E̞OHUPËOC̘N̘UDÈDINÈZNØDDIPN̘U OHIJÐOD̠VLIÈD $ǿOH QI˽J OĨD OI̛ UIÐN W̌ U˿N RVBO US̒OHD̟BWJ̏DQI˽JâUI̠DSÜW̌T̤LIÈDOIBV HJ̣B jQIˍˌOH QIÈQ MV̂Ox WË jDÈD DÙOH D̞ QIˍˌOHQIÈQMV̂OxoDÙOHD̞QI̞DW̞DIP QIˍˌOHQIÈQMV̂O.̘UDÈDID̞UI̍IˌO LIJ UBOØJjTôi sẽ thực hiện điều tra thực địa và tiến hành phỏng vấnx UIÖ êØ LIÙOH QI˽J MË EJ̎O HJ˽JW̌QIˍˌOHQIÈQOHIJÐOD̠VDIVOHNË DI̐OØJê̋ON̘UDÈDIUJ̋QD̂ODIVOHWËê̑OI SB N̘U DÙOH D̞ QI̞D W̞ DIP OHIJÐO D̠V 1IˍˌOHQIÈQOHIJÐOD̠VT̊MËDÈDDIJ̋OMˍ̝D NËOHˍ̚JOHIJÐOD̠VM̤BDI̒Oê̍UI̤DIJ̏O êJ̌VUSBUIFPDÈDDÈDISJÐOHCJ̏UD̟BNÖOI DØ T̢E̞OH WËQI̔JI̝Q DÈDDÙOHD̞QIˍˌOH QIÈQMV̂OLIÈDOIBVê̍UIVUÎQẸMJ̏VWË ê̒DL̋URV˽OHIJÐOD̠V $V̔J DáOH IÍZ MVÙO OI̙ MË «Không nên lựa chọn phương pháp trên cơ sở các đánh giá mang tính kỹ thuật. Mỗi phương pháp tương ứng với một cách tiếp cận, một cách nhìn đối với thực tế xã hội, và do vậy, nó phải tương ứng với lựa chọn của người nghiên cứu» 5PVSBJOF  U˾U D˽ DÈD Z̋V U̔ OËZ QI˽J êˍ̝D YFN

YÏUN̘UDÈDILIÈDIRVBOê̍USÈOIUÖOIUS˼OH C̑SˌJWËPDÈDM̤BDI̒ODI̐E̤BUSÐODÈDêÈOI HJÈLIPBI̒DD̟BSJÐOHNÖOI5I̤DŰYÍI̘J MVÙOêˍ̝DOHˍ̚JOHIJÐOD̠Vê̌D̂Qê̋OU̡ N̘UDÈDIOIÖOWËN̘URVBOêJ̍NSJÐOH êJ̌V OËZMËLIÙOHUI̍QI̟OÎO OIˍOHC˽OUIÉO người nghiên cứu cũng luôn phải ý thức êˍ̝DêJ̌VêØ ˑPUˍ̛OHW̌T̤LIÈDIRVBOUVZ̏Uê̔JM̤B DI̒OOHV̕OUIÙOHUJOLIÙOHCBPHJ̚MËM̤B DI̒OêˌODIJ̌V jHẳn nhiên, dữ liệu, theo cách hiểu mà chúng ta bàn đến ở đây, không phải là các «mảnh của thực tế» được thu thập và bảo quản nguyên bản (ảo tưởng lạc quan), cũng không phải là hình ảnh đơn thuần mà người nghiên cứu dựng lên từ trong tâm tưởng hay từ sự nhạy cảm của mình (ảo tưởng chủ quan). Dữ liệu là kết quả của việc biến thành dấu vết khách quan của các “mảnh của thực tế” mà người nghiên cứu đã lựa chọn và cảm nhận». 0MJWJFSEF4BSEBO  ÅUˍ̛OHW̌N̘UT̤LIÈDIRVBOO̘JU˼JD̟BDÈD ẸMJ̏VUIÙoNËOHˍ̚JUBHÈODIPDIÞOH MËIPËOUPËO˽PUˍ̛OH MâEPMËDÈDẸMJ̏V OËZLIØNËLIÙOHC̑Wˍ̝URVBC̛JOỊOHTBJ M̏DILIÙOHUI̍USÈOILI̓J W̔OMËL̋URV˽U̡ C̘M̒DUIFPMNJOHLÓOID̟BOHˍ̚JRVBOTÈUo $IÓOI C˽O UIÉO OHˍ̚J RVBO TÈU T̊ Ṳ NÖOI M̤BDI̒ODÈDUJÐVDIÓT̃QY̋QẸMJ̏V OIØN WËQIÉOMP˼JDIÞOHUIFPU̡OHLIÈJOJ̏NNË NÖOI NV̔O NÙ U˽ WË QIÉO UÓDI åJ̌V OËZ đúng với cả bước thu thập và bước phân tích ẸMJ̏V$ÈDCˍ̙DYÈDê̑OIDÉVI̓JWËM̂QHJ˽ UIVZ̋UOHIJÐOD̠VUIˍ̚OHHJBPUIPBWËÉO ẼUDÙOHWJ̏DUIVUÎQẸMJ̏V C˾ULȅN̘UTVZ OHIǡ OËP DǿOH T̊ MËN CJ̋O ê̖J OỊOH IJ̏O Uˍ̝OHUI̤DŰRVBOTÈUêˍ̝DUIFPNÍSJÐOH WËLIÙOHN̘UM̤BDI̒OOËPUSPOHWJ̏DRVZ̋U ê̑OI T̢ E̞OH N̘U ÛQ I̝Q Ẹ MJ̏V OËP êØ USPOHQIÉOUÓDIM˼JŌNOHPËJâDIÓD̟BOHˍ̚J

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


OHIJÐOD̠VDǿOHOIˍŌNOHPËJLIVOHLIÈJ OJ̏NêÍM̤BDI̒ODIPOHIJÐOD̠VD̟BNÖOI 9ÏU N̘U DÈDI DIVOH IˌO T̤ DI̟ RVBO D̟B OHˍ̚J OHIJÐO D̠V W̔O MVÙO UÖN DÈDI ê̍ IJ̍V êˍ̝D N̘U DÈDI LIPB I̒D N̘U UI̤D Ű WNJOIØB NËQI˿OM̙OWJ̏DIJ̍VêØE̤BUSÐO OỊOH LJOI OHIJ̏N WË US˽J OIJ̏N DÈ OIÉO NÖOIUSPOHUI̤DŰNËNÖOIOHIJÐOD̠V êÍ US̛ UIËOI N̘U QI˿O LIÙOH UI̍ UIJ̋V USPOH D˽ RVZ USÖOI OHIJÐO D̠V USPOH êØ OHˍ̚J OHIJÐO D̠V DǿOH Ṳ DPJ NÖOI MË N̘U jDÙOH D̞ UIV UÎQ Ẹ MJ̏Vx "LUPVG   7Ö ŴZ CÐODÈDIWJ̏DDØN̘ULIP˽OHMáJTPW̙J UI̤DŰRVBOTÈUê̍DØUI̍êˍBSBêˍ̝DN̘U M̤BDI̒OLIÈDIRVBOOI˾UDØUI̍ UIÖêJ̌VD˿O MËNMËLIÙOHOÐODPJOHIJÐOD̠VD̟BNÖOI MËN̘UDÙOHWJ̏DRVBOTÈULIÈDIRVBOUVZ̏U ê̔J NËQI˽JYFNêØOIˍMËN̘UN̔JRVBOȈ HJ̣BN̘UCÐOMËDÈDUÈDOIÉOWËDI̟UI̍YÍ I̘JSJÐOHCJ̏UWËN̘UCÐOMËC˽OUIÉODÙOH WJ̏DRVBOTÈUD̟BNÖOIê̔JW̙JN̔JRVBOȈ êØ$IÓOIWÖUI̋ DIÞOHUÙJDIPS̄OH LIÙOH CBPHJ̚DØN̘UâLJ̋OOIÉOI̒DOËPMËLIÈDI RVBO DI̐DØT̤UˍˌOHUÈDHJ̣BOHˍ̚JOHIJÐO D̠VW̙JDÈDUÈDOIÉOWËDI̟UI̍YÍI̘J N̘U T̤ UˍˌOH UÈD NË DIÞOH UB QI˽J DPJ MË QI˿O LIÙOHUI̍UIJ̋Vêˍ̝DD̟BOHIJÐOD̠V UÎN DIÓQI˽JDPJMËN̘UUSPOHDÈDêJ̍ND˿OQIÉO UÓDIê̍IJ̍VIṖDÓUOI˾Uê̍MËNI̕JM˼JN̘U UI̤DŰYÍI̘J5IBZWÖDI̔JC̓T̤DI̟RVBO êØ DIÞOHUÙJUI˾ZU̔UIˌOMËOÐOT̢E̞OHOØ USPOHOHIJÐOD̠V

2.4.2. Khuôn khổ thực hiện nghiên cứu trên thực địa [Pierre-Yves Le Meur] 7J̏D M̂Q LIVÙO LI̖ UI̤D IJ̏O USÐO UI̤D ê̑B êÛJ I̓J QI˽J DØ N̘U T̔ M̤B DI̒O USˍ̙D I̋U DÈDM̤BDI̒OêØQI˽JUáZUIV̘DWËPDÉVI̓J NËUBêÍê̇USB$ǿOHQI˽JM̃OHOHIFOỊOH

HÖUI̤Dê̑BOØJW̙JDIÞOHUB ê̇UNÖOIWËPW̑ UI̋D̟BOHˍ̚JêJLIÈNQIÈåÉZMËN̘ULIÈJ OJ̏N UI̤D UJ̎O WË NBOH UÓOI N̛ .̞D êÓDI D̟BUBMËUINJNEÛêˍ̝DN̘UUI̤DŰNËUBT̊ LIÈNQIÈE˿OE˿Oå̍DIV̀OC̑DIPUI̤Dê̑B OHIJÐOD̠VWËUSPOHRVÈUSÖOIUI̤DIJ̏OêJ̌V USB OHˍ̚JOHIJÐOD̠VDØUI̍E̤BUSÐON̘UT̔ ÓUDÈDLIÈJOJ̏NNBOHUÓOIDI˾UUINJNEÛ DØ UI̍T̢E̞OHêˍ̝DDIPD˽WJ̏DÕNC̃Uêˍ̝D UI̤D Ű YÍ I̘J WË QIÉO UÓDI DÈD UI̤D Ű êØ åØMËDÈDLIÈJOJ̏NUÈDOIÉODI̟UI̍YÍI̘J OIØNDIJ̋OMˍ̝D UˍˌOHUÈDYÍI̘J NÙJHJ̙JWË USVOHHJBO$ÈDLIÈJOJ̏NDÙOHD̞OËZŌN̛ nút giao giữa khung lý thuyết chung và các Ļ UIV̂U DǿOH OIˍ QIˍˌOH QIÈQ êJ̌V USB UI̤Dê̑BUBQI˽JYÉZE̤OHêˍ̝DN̘ULIVOH OHIJÐO D̠V NBOH UÓOI DI˾U UI̤D UJ̎O ŴO IËOI êˍ̝D U˼J UI̤D ê̑B ê̍ U̡ êØ DØ UI̍ YÉZ E̤OHêˍ̝DN̘UQIˍˌOHQIÈQUJ̋QD̂Oêˍ̝D êJ̌VDI̐OIDIPQIáI̝QW̙JUI̤Dê̑BOHIJÐO D̠V NËUI̤Dê̑BOHIJÐOD̠VW̔ODǿOHMËL̋U RV˽D̟BT̤UˍˌOHUÈDHJ̣BUI̤DŰYÍI̘JWË W˾Oê̌OHIJÐOD̠V Tác nhân/chủ thể xã hội Ngay cả trong những điều kiện cực đoan, ai DǿOH ê̌V DØ LI˽ ONJOH IËOI ê̘OH BJ DǿOH DØ ONJOH M̤D LJ̋O UI̠D LI˽ ONJOH êÈOI HJÈ DÈDHJÈUS̑ DIV̀ON̤DWËLI˽ONJOHTVZOHIǡ #˾U Lȅ BJ DǿOH ê̌V DØ OỊOH ONJOH M̤D WË LI˽ONJOHHJÞQI̒DØUI̍êÈOIHJÈêˍ̝DLJOI OHIJ̏ND̟BNÖOIWËQIÈUUSJ̍OIṖDUIBZê̖J åJ̌V USB UI̤D ê̑B OĪN HJÞQ UI˾Z M˼J êˍ̝D RVBO êJ̍N HØD OIÖO D̟B DÈD UÈD OIÉO YÍ I̘JLIÈDOIBV UI˾Zêˍ̝DMÙHJDUSPOHIËOI ê̘OHD̟BI̒ NËOỊOHMÙHJDêØUIˍ̚OHêÍ NJOTÉVCÈNS̎WËPOỊOHD˽NOÎOD̟BI̒ W̌UI̋HJ̙J MÙHJDNBOHUÓOIDI˾UjIÖOI˽OI ê˼J EJ̏Ox WË USPOH DÈD N̞D UJÐV DIJ̋O Mˍ̝D MÙHJD NBOH UÓOI DI˾U jDIJ̋O Mˍ̝Dx 7Ö UI̋ UB QI˽J M̃OH OHIF DÈD RVBO êJ̍N WË DÈD Mâ

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


EPNËI̒êˍBSB DPJUS̒OHOỊOHHÖI̒L̍ OỊOHHÖI̒CJ̋U I̒êÈOIHJÈ OỊOHHÖI̒ NPOHê̝J/IˍOHDǿOHQI˽Jê̔JDIJ̋VOỊOH Z̋VU̔êØW̙JOỊOHM̚JL̍LIÈD RVBOêJ̍N U̡OỊOHOHˍ̚JLIÈDWËW̙JUI̤DŰRVBOTÈU êˍ̝DU˼JUI̤Dê̑B ê̇DCJ̏U UBQI˽Jê̔JDIJ̋V những lời kể với hành động và những việc I̒MËNUSPOHUI̤DŰ êJ̌VOËZLIØUI̤DIJ̏O êˍ̝DUSPOHLIVÙOLI̖M̙QDIVZÐOê̌OËZWÖ UI̚JHJBORVÈOH̃O

5SPOH LIVÙO LI̖ CËJ ÛQ êJ̌V USB UI̤D ê̑B W̌IP˼Uê̘OHUS̕OHSBV̛OHP˼JÙåË-˼UD̟B M̙QDIÞOHUB DIÞOHUÙJêÍYÈDê̑OIêˍ̝DIBJ OIØNDIJ̋OMˍ̝DDÈDUSBOHUS˼JUS̕OHSBVM̙O DØUIVÐOIÉODÙOHWËDÈDDˌT̛US̕OHSBVRVZ NÙI̘HJBêÖOI W̙JOỊOHêJ̌VUSBLIÈDoUáZ UIFPê̑BêJ̍NWËIṖDDÉVI̓JOHIJÐOD̠Vo UB DØ UI̍ YÈD ê̑OI êˍ̝D OIJ̌V OIØN DIJ̋O Mˍ̝D LIÈD WÓ E̞ OIØN OHˍ̚J ,JOI EJ Dˍ WË OIØNOHˍ̚Jê̑BQIˍˌOHDI̅OHI˼O 

Nhóm chiến lược

$IÞOHUBT̊DIJBM̙QUIËOIIBJOIØNOIØN N̘UT̊êJ̌VUSBW̌IP˼Uê̘OHUS̕OHSBVUIÉN DBOIU˼JTÈVjUSBOHUS˼JUS̕OHSBVxRVZNÙM̙O OIØNIBJT̊ÛQUSVOHWËPDÈDI̘OÙOHEÉO .̘UZ̋VU̔ỌBD˿OMˍVâMË̛ê̑BCËOOHIJÐO D̠V D̟B DIÞOH UB DØ D˽ OHˍ̚J ,JOI U̡ YVÙJ MÐOWËOHˍ̚JH̔D5ÉZ/HVZÐO5SPOHRVÈUSÖOI êJ̌VUSB DIÞOHUBT̊YFNYFNWJ̏DQIÉOCJ̏U IBJ OIØN OIˍ ŴZ DØ UˍˌOH UÈD IBZ LIÙOH W̙JWJ̏DQIÉOCJ̏UOIØNUSBOHUS˼JWËOIØN I̘HJBêÖOINËDIÞOHUBêÍYÈDê̑OIU̡ê˿V IBZLIÙOH

«Các nhóm chiến lược xuất hiện (...) giống như các tập hợp xã hội (...) từ thực tiễn với những hình thức khác nhau, cùng bảo vệ những lợi ích chung, đặc biệt thông qua các hành động xã hội và chính trị» 0MJWFSEF4BSEBO  ,IÈJOJ̏NOIØNDIJ̋OMˍ̝DE̤BUSÐON̘UHJ˽ UIVZ̋UêˌOHJ˽ODÈDOIØNUÈDOIÉODI̟UI̍ DØM̝JÓDIIṖDRVBOêJ̍NDIVOHê̔JW̙JN̘U W˾O ê̌ N̘U UIÈDI UI̠D OËP êØ OIˍOH I̒ LIÙOHOI˾UUIJ̋UQI˽JUIV̘DW̌N̘UÛQUI̍ DØU̖DI̠D DØâUI̠DÛQUI̍DIVOH åÉZMË N̘UHJ˽UIVZ̋UNBOHUÓOIDI˾UUINJNEÛ OØ S˾ULIÈDW̙JLIVOHQIÉOUÓDIê̇USBW̌TBVOËZ WÓ E̞ OIˍ LIVOH QIÉO UÓDI W̌ DÈD U˿OH M̙Q YÍI̘J(J˽UIVZ̋UUINJNEÛOËZD˿OQI˽Jêˍ̝D MËNTÉVIˌOUSPOHRVÈUSÖOIUI̤DIJ̏OêJ̌V USB UI̤D ê̑B å̍ MËN êˍ̝D êJ̌V OËZ UB QI˽J RVBO UÉN UÖN IJ̍V ê̋O M̘ USÖOI D̟B DÈD UÈD OIÉODI̟UI̍USPOHDV̘Dê̚JI̒ ê̋OOHV̕O H̔D YÍ I̘J ê̋O DÈD MP˼J W̔O I̒ DØ ê˾U êBJ LJOIŰ ŴUDI˾U DIÓOIUS̑ YÍI̘J WW ê̍U̡ êØYÈDê̑OIêˍ̝DOỊOHê̇DêJ̍NDIVOHWË IṖDDÈDêJ̍NLIÈDCJ̏UDØUI̍DØHJ̣BDÈD UÈDOIÉODI̟UI̍LIÈDOIBVUSPOHDáOHN̘U jOIØNDIJ̋OMˍ̝Dx5J̋QêØ DIÞOHUBT̊YFN YFNDØIÖOIUI̠DU̖DI̠DSJÐOH ê̇DUIáOËP U̕OU˼JUSPOHOIØNIBZLIÙOH IJ̏QI̘JIṖD DÈDLJ̍VI̘JOIØN WW 

$ÙOHWJ̏DD̟BDIÞOHUBMËUÖNIJ̍VT̤LIÈD OIBV HJ̣B DÈD UIËOI WJÐO USPOH N̗J OIØN W̙J DÈD UJÐV DIÓ D̞ UI̍ MË RVZ NÙ T˽O YV˾U EJ̏OUÓDIê˾UWËOIÉODÙOH N̠Dê̘DIVZÐO NÙOIØB N̠Dê̘T˽OYV˾UIËOHIØB L̋UI̝Q OIJ̌VIP˼Uê̘OH TPW̙JDÈDDÙOHWJ̏DD̞UI̍ USPOHOHǏUS̕OHSBVMËOHˍ̚JUS̕OH W̤BUIV NVB OHˍ̚JCÈOSBV CÈOŴUUˍOÙOHOHIJ̏Q DVOHD˾QUÓOE̞OH WW 5BDǿOHQI˽JOHIJÐO D̠V U̖ DI̠D O̘J C̘ D̟B N̗J Dˌ T̛ T˽O YV˾U I̘HJBêÖOIUIVÐOIÉODÙOHDØUS˽MˍˌOH WË WBJ USÛ USÈDI OIJ̏N D̟B N̗J CÐO DǿOH OIˍ OỊOHLIÈDCJ̏UC˾UCÖOIê̅OHW̌LJOIŰYÍ I̘J HJ̣B DÈD UÈD OIÉO DI̟ USBOH US˼JDÙOH OIÉOMËNUIVÐ HJ̙J UI̋Ȉ WW /HPËJ OÙOH EÉO US̕OH SBV DIÞOH UB DǿOH QI˽JUÖNIJ̍VUIÐNW̌OỊOHOHˍ̚JMËNDÈD hoạt động ngành nghề khác – tiểu thương,

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


W̤B UIV NVB DÈD MP˼J DIÓOI RVŽO DÈD D˾Q ȆDIW̞ĻUIV̂U WWoDÈDOIØNOËZDIÞOH UBT̊UÖNIJ̍VUSÐODˌD̛UIÙOHUJOUIVUÎQ êˍ̝DU̡QI̓OHW˾O$ǿOHD˿OQI˽JMˍVâê̋O UÐOH̒JD̟BM̙QMËêJ̌VUSBUI̤Dê̑BWáOHWFO êÙ OÐO UB DǿOH QI˽J UÖN IJ̍V UIÐN ̛ ê̔J Uˍ̝OHMËOỊOHOHˍ̚JMËNW̌RVZIP˼DIêÙ UȊ OỊOHOHˍ̚JNÙJHJ̙JWËLJOIEPBOIC˾U ê̘OHT˽O å̔JW̙JN̗JOIØNDIJ̋OMˍ̝DoOHˍ̚JUS̕OH SBV USBOH US˼JI̘ HJB êÖOI W̤B UIV NVB OHˍ̚JCÈO DIÞOHUBDǿOHQI˽JUÖNIJ̍VYFN DØOHˍ̚JOËPMËNOIJ̌VWJ̏DIP˼Uê̘OHDáOH MÞD WËDØOIJ̌VWBJUSÛLIÈDOIBVIBZLIÙOH 5IVOÎQMËU̡HJBêÖOIIBZU̡OHPËJ "JUI̤D T̤êˍ̝DUS˽UJ̌O "JêØOHHØQWËPWJ̏DEVZUSÖ IP˼Uê̘OHWËUS˽UJ̌OU̡IP˼Uê̘OHOËZUáZ UIFPOIVD˿V Tương tác xã hội $ÈDUˍˌOHUÈDYÍI̘JT̊MËT̝JDI̐YVZÐOTV̔U DIPDV̘DT̔OHUIˍ̚OHOHËZ$ØUI̍UIVêˍ̝D thông tin về quan hệ tương tác xã hội tại ê̑BQIˍˌOHU̡M̚JL̍D̟BOỊOHOHˍ̚Jêˍ̝D QI̓OHW˾OIBZU̡RVBOTÈUD̟BOHˍ̚JOHIJÐO D̠V I̘JI̒Q DÈDIP˼Uê̘OHDIVOH HJBPȆDI NVBCÈO WW 5˾UOIJÐO WJ̏DRVBOTÈUUˍˌOH UÈD Ṳ OIJÐO IËOH OHËZ T̊ NBOH M˼J DIP DIÞOHUBS˾UOIJ̌VUIÙOHUJOoUSPOHHJBêÖOI DÙOHWJ̏D ̛OˌJDÙOHD̘OH WWoOIˍOHM̙Q DIÞOHUBLIÙOHDØUI̚JHJBOê̍MËNWJ̏DOËZ $IÞOHUBT̊ÛQUSVOHWËPN̘UT̔DÈDRVBO Ȉ UˍˌOH UÈD ê̇D UIá WË RVBO TÈU DÈD UI̚J êJ̍NDØT̤UIˍˌOHMˍ̝OH MJÐOL̋U HJBPȆDI YVOH ê̘U US̡OH QI˼U EP WJ QI˼N N̘U RVZ ê̑OIOËPêØ US̒OHUËJHJ˽JRVZ̋U WW2VBêØ UBT̊IJ̍Vêˍ̝DW̑UI̋D̟BN̗JUÈDOIÉODI̟ UI̍TPW̙JOỊOHOHˍ̚JDÛOM˼JUIBNHJBWËP DÈDRVBOȈUˍˌOHUÈDêØ

Phân tích các quan hệ xung đột cũng có OIJ̌V M̝J ÓDI WÖ YVOH ê̘U MÞD OËP DǿOH DØ OIˍOHEˍ̙JDÈDIÖOIUI̠DLIÈDOIBV WËDØ UI̍êˍ̝DDPJOIˍjDÈOID̢BN̛x IṖDMËZ̋V U̔MËNjQIÈUM̘xOỊOHLIP˽OHDÈDIW̌W̑USÓ DǿOH OIˍ DÈD IÖOI UI̠D ê̔J Y̢ LIÈD OIBV USPOH OỊOH IPËO D˽OI UÖOI IV̔OH LIÈD OIBV W̙JU̡OHê̔JUˍ̝OHLIÈDOIBV WW Các tương tác xã hội riêng trong quan hệ IËOHIØBT̊MËê̔JUˍ̝OHDIÞOHUBÛQUSVOH OHIJÐOD̠VOIJ̌VOI˾UNVBCÈOSBVD̟ OIÉO DÙOH êˍ̝DUS˽MˍˌOHIBZMËNUIVÐIṖDê̖J ê˾UM˾ZWJ̏D WBZUÓOE̞OH WW$IÞOHUBDǿOH T̊QIÉOCJ̏UDÈDHJBPȆDINVBCÈOWËHJBP ȆDIUJ̌OȔ DǿOHOIˍDÈDN̔JRVBOȈQIJ IËOHIØBUSPOHLIVÙOLI̖IP˼Uê̘OHLJOIŰ OÙOHOHIJ̏QNBOHUÓOIDI˾UT˽OYV˾UIËOH IØBS˾UN˼OIN̊5BDǿOHT̊QI˽JRVBOUÉN ê̋ON̔JRVBOȈHJ̣BZ̋VU̔ê˾UêBJWËT˽O YV˾UOÙOHOHIJ̏Qoê̄OHTBVDÈDDIJ̋OMˍ̝D T˽OYV˾UOÙOHOHIJ̏QMËOỊOHQIˍˌOHUI̠D IËOIê̘OHHÖMJÐORVBOê̋OZ̋VU̔ê˾UêBJ RVBOȈHJ̣BOÙOHOHIJ̏QWËUÓOE̞OHoWJ̏D UJ̋QD̂OW̙JUÓOE̞OHEJ̎OSBOIˍUI̋OËP DÈD CÐOUIˍˌOHMˍ̝OHOIˍUI̋OËP /HPËJDÈDUˍˌOHUÈDYÍI̘Jê̇DUIáWËṀQêJ ṀQM˼J DIÞOHUBDǿOHT̊UÖNIJ̍VDÈDN˼OH Mˍ̙JRVBOȈYÍI̘JUIFPLJ̍VDIV̗JDÈDN˼OH lưới xã hội quan hệ với nhau như thế nào, có DÈDDIV̗JUˍˌOHUÈDOËPU̕OU˼J /Hˍ̚JUBUSBP ê̖JOỊOHHÖUSPOHN̗JN˼OHMˍ̙JRVBOȈ UIÙOH UJO UJ̌O C˼D IJ̍V CJ̋U LJOI OHIJ̏N T˽OQÌN WW .̘UDÉVI̓JỌBDǿOHD˿O QI˽JUÖNIJ̍VMËWJ̏DN̛S̘OHN˼OHMˍ̙JWË QI˼N WJ W̌ MÍOI UI̖ D̟B DÈD N˼OH Mˍ̙J êØ UÖNIJ̍VYFNN˼OHMˍ̙JDI̐HJ̙JI˼Ơjê̑B QIˍˌOHxIBZLIÙOHDÈDN˼OHMˍ̙JOÙOHEÉO H̕NOỊOHOHˍ̚JMËIËOHYØNMÈOHHJ̌OH IṖD N˼OH Mˍ̙J OỊOH OHˍ̚J LJOI EPBOI DØQI˼NWJS̘OHIˌO 5SPOHIP˼Uê̘OHLJOI

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


EPBOISBVD̟ êÉVMËDÈDUÈDOIÉODIÓOIUSPOH DÈDHJBPȆDI ˯O̘JEVOHOËZ DIÞOHUBT̊YÈDê̑OIHJ̙JI˼O QI˼NWJD̟BQI˼NUSáIËOHIØBoN˼OHMˍ̙J ê̑BQIˍˌOHDØQI˽JDI̐HJ̙JI˼OUSPOHQI˼N WJRVBOȈUIÉOD̂OIËOHYØNMÈOHHJ̌OHIBZ LIÙOH Trung gian Cần phải nhớ là không gian hành động LIÙOHOI˾UUIJ̋UQI˽JMËê̑BêJ̍NUI̤DIJ̏O êJ̌VUSBWËUˍˌOHUÈDHJ̣BDÈDUÈDOIÉODI̟ UI̍êÙJLIJEJ̎OSBHJÈOUJ̋Q LIJDØT̤UIBN HJBD̟BCÐOUI̠CBåÉZDǿOHMËUSˍ̚OHI̝Q UBRVBOTÈUêˍ̝Dê̔JW̙JDÈDIÖOIUI̠DLIÈD OIBVD̟BT̤ê̠URVÍOH W̌DIV̀ON̤D W̌YÍ I̘J W̌UI̍DI̋ WW HJ̣BIBJjUI̋HJ̙JxHJ̣B DIÓOIRVŽOWËOHˍ̚JEÉOê̑BQIˍˌOH HJ̣B E̤ÈOQIÈUUSJ̍OWËD̘OHê̕OH WW.̘UT̔ DI̟ UI̍ YÍ I̘J DÛO QIÈU USJ̍O êˍ̝D OỊOH ONJOH M̤D SJÐOH WË T̢ E̞OH OỊOH ONJOH M̤D đó để đứng giữa hai thế giới cách biệt đó, hay OØJDÈDILIÈDMËHJ̣BDÈDDI̟UI̍DØDÈDDI̠D ONJOHLIÈDOIBV DI̅OHI˼O HJ̣BOHˍ̚JNVB WËOHˍ̚JCÈOUSPOHN̘URVBOȈIËOHIØB YFNUIÐNDÈDIÖOIUI̠DUSVOHHJBOD̖êJ̍O USPOHRVBOȈCVÙOCÈOWËHJBPȆDIê˾UêBJ å̔JW̙JRVBOȈUSBPê̖JIËOHIØB USVOHHJBO MËN̘URVBOȈê̇DUIáH̕NCBCÐOOHˍ̚J NVB OHˍ̚J CÈO WË OHˍ̚J USVOH HJBO5SPOH CËJÛQOËZ DIÞOHUBQI˽JYÈDê̑OIDÈDDI̟ UI̍DØṄUUSPOHDÈDRVBOȈ ê̇DêJ̍NYÍ I̘JI̒D DÈDOHV̕OM̤DLIÈDOIBV WW C̔J D˽OI EJ̎O SB RVBO Ȉ ÓU OIJ̌V DIÓOI UI̠D ÓU OIJ̌V DØ UI̠ ĈD IṖD ÓU OIJ̌V C˾U CÖOI ê̅OH BJMËUSVOHHJBO ê̔JW̙Jê̔JUˍ̝OHOËZ DIÞOHUBT̊UÖNIJ̍VN̘UT̔DÉVI̓JTBV 7BJUSÛD̟BI̒MËHÖ "JUIˍ̚OHIBZMËNUSVOHHJBO åˍ̚OHê̚JD̟BI̒OIˍUI̋OËP )̒DØOỊOHONJOHM̤DHÖ

 )̒ DØ OỊOH MP˼J W̔O HÖ W̔O YÍ I̘J W̔O LJOIŰ DIÓOIUS̑ OHÙOOḤWW

 )̒êˍ̝DUS˽UIáMBPOIˍUI̋OËP UIVOÎQ OIˍUI̋OËP /Hˍ̚JUSVOHHJBODØê̇DêJ̍NDIVOHMËê̘D RVŽOW̌UIÙOHUJO I̒T̊UÖNDÈDIHJ̣IṖD QIÈUUÈOUIÙOHUJOêØUáZUIFPUÓOIUPÈOM̝J ÓDI DÈ OIÉO åØ DØ UI̍ MË DÈD UIÙOH UJO W̌ QIÈQMV̂U W̌DˌDI̋DIÓOITÈDI RVZê̑OIMJÐO RVBO ê̋O N̘U MǡOI W̤D OËP êØ DI̅OH I˼O DÈDRVZ̋Uê̑OINËDIÓOIRVŽOêˍBSBOIˍOH DIˍBU̙Jêˍ̝DDÈDê̔JUˍ̝OHDȊVêJ̌VDI̐OI D̟BRVZ̋Uê̑OIêØ/Hˍ̚JUSVOHHJBODǿOHDØ UI̍ LJÐN MVÙO WBJ USÛ USVOH HJBO W̙J DÈD WBJ USÛLIÈDDI̅OHI˼OWËJUSÛUSVOHHJBOUSPOH UˍˌOH UÈD HJ̣B OHˍ̚J NVB W̙J OHˍ̚J CÈO USVOHHJBOUSPOHUJ̋QD̂OOHV̕OUÓOE̞OHDIP OHˍ̚JNVB IṖDDØUI̍MËOHˍ̚JD˾QUÓOE̞OH US̤D UJ̋Q /Hˍ̚J USVOH HJBO UIˍ̚OH DØ W̑ USÓ USPOHjWáOHYÈNx U̠DMËCÐOM̌DÈDUIJ̋UDI̋ DIÓOIUI̠DWËUIˍ̚OHUIV̘DW̌LIVW̤DNË UBH̒JMËLJOIŰQIJDIÓOIUI̠D IṖDOHˍ̚J êØê˽NC˽Pêˍ̝DT̤MJÐOȈHJ̣BDÈDN˽OH DIÓOIUI̠DWËQIJDIÓOIUI̠DD̟BLJOIŰWË NÙJUSˍ̚OHUI̍DI̋

Trương Hoàng Trương giới thiệu bối cảnh kinh tế xã hội chung của địa bàn nghiên cứu trên cơ sở tổng hợp thông tin từ các bài đọc đã phát cho cả lớp (xem thêm danh sách các bài đọc ở cuối chương, có thể đọc trên trang www.tamdaoconf.com). Lớp học được chia thành ba nhóm, và tập trung điều tra ở hai địa điểm: một nhóm tìm hiểu hoạt động trồng rau thâm canh ở xã Liên Nghĩa; hai nhóm điều tra ở thôn Quảng Hiệp, với hai khu vực nằm hai bên đường.

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Các ngày 2, 3, 4 Lớp xuống huyện Đức Trọng và điều tra theo ba chủ đề chính đã lựa chọn: - nhóm do Pierre-Yves Le Meur hướng dẫn điều tra về các mối quan hệ họ hàng ở các gia đình di cư – các gia đình này di cư đến đây như thế nào, theo mạng lưới nào?; các vấn đề liên quan đến đô thị hóa, hoạt động trồng rau (tại xã Liên Nghĩa); - nhóm do Trương Hoàng Trương và Emmanuel Pannier hướng dẫn tập trung điều tra vào các hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi và các vấn đề về môi trường (mạng lưới và phương thức hoạt động, kiểm tra chất lượng) (tại thôn Quảng Hiệp); - nhóm do Olivier Tessier hướng dẫn tìm hiểu các mạng lưới tại địa phương: người sản xuất, quan hệ giữa dân di cư với quê gốc (tại thôn Quảng Hiệp). Học viên của lớp cũng phỏng vấn chung tại UBND xã Liên Nghĩa và thôn Quảng Hiệp (chủ tịch và phó chủ tịch xã, các ban ngành khác nhau), tại các hộ trồng rau, công nhân làm việc ở các trang trại và hợp tác xã. Trên cơ sở thông tin thu được ban ngày, các nhóm đã rút ra được một số kết luận ban đầu và thực hiện một số điều chỉnh vào buổi họp cuối ngày.

Ngày thứ năm, thứ Hai ngày 28/7 Lớp quay về Đại học Đà Lạt. Ngày làm việc thứ năm lớp tập trung vào phân tích và tổng hợp kết quả từ thông tin thu được tại thực địa. Pierre-Yves Le Meur nhắc lại tầm quan trọng của yếu tố mạng lưới trong hệ thống sản xuất kinh doanh rau củ, và quan hệ giữa

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

người trồng và khách hàng, được đảm bảo thông qua hệ thống trung gian. Một số nội dung khác cũng được nhắc lại là yếu tố rủi ro, liên quan tới biến động giá cả và thời tiết, việc cần thiết phải xác định được cách mà các tác nhân/chủ thể sử dụng để xử lý các vấn đề liên quan đến một bên là các rủi ro có thể có và một bên là những quy chuẩn cần tuân thủ. Olivier Tessier cũng lưu ý lớp chú ý đến các điểm sau khi làm bài tổng kết để trình bày trước toàn khóa học vào thứ ba. - Đặc điểm của người trồng rau Người di cư từ dưới xuôi, quen với việc trồng lúa. Ở cao nguyên, cây trồng chính là cây cà phê, được trồng đến cuối những năm 1980, sau đó là sự phát triển các hoạt động trồng rau, đây là yếu tố chính kéo dọ di cư đến vùng này. Người dân di cư chủ yếu từ các tỉnh miền Trung và miền Bắc: Hà Nội, đồng bằng sông Hồng, trung du và vùng cao. Người di cư mới đến vùng này, hầu hết còn trẻ. Nam giới đến chủ yếu vì được cấp đất (độc thân, bộ đội). Những người mới đến vẫn giữ liên hệ với quê. - Tình hình từ những năm 2000 Người dân hoặc mua đất – nhưng áp lực lớn: giá cao, thiếu đất; hoặc thuê đất. Chất lượng nước cũng là một yếu tố hạn chế. Nhân công làm đất chủ yếu là thuê. - Các vựa thu mua Người đi thu mua cấp một: mua trực tiếp của người trồng, dùng vốn của mình, hoặc thu mua cho người khác. Vựa thu mua cấp hai: thu mua của người thu mua cấp một. Có nhiều hình thức: ứng trước, lựa chọn cách xử lý, hoặc cách trồng từng loại rau củ. Người thu mua tham gia vào các khâu từ trồng cho


EFTDVMUVSFTGSVJUJĂ&#x2019;SFTFUNBSBĂ&#x201D;DIĂ&#x2019;SFTEFMB SĂ?HJPOEFĂĽĂ&#x2039;-ËźU SBQQPSUĂśOBM Q &SJEBO Ă?UVEF ĂśMJĂ&#x2019;SF Rapport officiel de lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtude de filière fruits et lĂŠgumes Ă Ä?à  Lất, 1SPKFU EF SFOGPSDFNFOU EFT DBQBDJUĂ?T DPNNFSDJBMFT EFT DVMUVSFT GSVJUJĂ&#x2019;SFT FU NBSBĂ&#x201D;DIĂ&#x2019;SFTEV-Ă&#x2030;NĂĽĚ&#x2022;OH Q

táť&#x203A;i mang sản phẊm ra tháť&#x2039; trĆ°áť?ng â&#x20AC;&#x201C; tham gia xuyáşżt suáť&#x2018;t theo chiáť u dáť?c. - Pháť&#x2022; biáşżn thĂ´ng tin ThĂ´ng tin do bĂŞn trung gian giᝯ, thĂ´ng tin cĂł Ä&#x2018;ưᝣc pháť&#x2022; biáşżn hay khĂ´ng lĂ tĂšy tᝍng hoĂ n cảnh, vĂ  lᝣi Ă­ch cĂĄ nhân cᝧa máť&#x2014;i bĂŞn. NĂ´ng dân tráť&#x201C;ng rau khĂ´ng phải lĂşc nĂ o cĹŠng lĂ m theo cĂĄc khuyáşżn cĂĄo cᝧa chĂ­nh quyáť n hoạc cᝧa cĂ´ng ty/ngĆ°áť?i cung ᝊng. GiĂĄ bĂĄn rau cᝧ Ä&#x2018;ưᝣc Ä&#x2018;iáť u cháť&#x2030;nh Ä&#x2018;áť&#x192; trĂĄnh cĂĄc hĂ nh vi xẼu. Dáťąa trĂŞn káşżt quả Ä&#x2018;áť&#x2018;i chiáşżu vĂ  thảo luáş­n cᝧa cĂĄc nhĂłm, láť&#x203A;p Ä&#x2018;ĂŁ lĂŞn dĂ n Ă˝ cho bĂ i bĂĄo cĂĄo táť&#x2022;ng káşżt: - giáť&#x203A;i thiáť&#x2021;u chung váť báť&#x2018;i cảnh Ä&#x2018;áť&#x2039;a lĂ˝ láť&#x2039;ch sáť­ cᝧa vĂšng; - háť&#x2021; tháť&#x2018;ng sản xuẼt rau gia Ä&#x2018;ĂŹnh vĂ  nhᝯng ngĆ°áť?i thu mua; - mấng lĆ°áť&#x203A;i cĂĄc trang trấi liĂŞn káşżt; - vẼn Ä&#x2018;áť váť quy chuẊn. M᝼c Ä&#x2018;Ă­ch cᝧa bĂ i táş­p nĂ y lĂ  cả láť&#x203A;p sáş˝ cĂšng tham gia phân tĂ­ch xáť­ lĂ˝ káşżt quả chuẊn báť&#x2039; cho bĂ i bĂĄo cĂĄo táť&#x2022;ng káşżt.

TĂ i liáť&#x2021;u tham khảo

BĂ i Ä&#x2018;áť?c tham khảo (www.tamdaoconf.com) $BCJOFU (SFTTBSE $POTVMUBOUT  Ă&#x2030;valuation des moyens potentiels de dĂŠveloppement de la filière et cadrage de la stratĂŠgie, Association des agriculteurs de la province de Lâm Ä?áť&#x201C;ng Q $FOUSFBHSJDPMFEFĂĽĂ&#x2039;-ËźU Ă&#x2030;tude sur le système de production famiale Ă  Ä?Ă  Lất et les environs 1SPKFU EF TPVUJFO Ă&#x2039; MFYQPSUBUJPO EFT DVMUVSFT GSVJUĂ&#x2019;SFT FU NBSBĂ&#x201D;DIĂ&#x2019;SFT EF MB SĂ?HJPOEFĂĽĂ&#x2039;-ËźU Q %ZOBNJDT 7JTJPO DPOTVMUBOUT -5%  Ă&#x2030;tude des opportunitĂŠs Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;exportation pour les produits frais de Ä?Ă  Lất 1SPKFU EF SFOGPSDFNFOU EFT DBQBDJUĂ?T DPNNFSDJBMFT

",506' 0  MĂŠthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations. Une introduction Ă la dĂŠmarche classique et une critique.POUSĂ?BM -FT1SFTTFTEFM6OJWFSTJUĂ?EV2VĂ?CFD "3%*5* $ $ $6-"4 0 5&44*&3  Anthropologie du dĂŠveloppement : formation aux mĂŠthodes de terrain en sociologie et anthropologie JO -BHSĂ?F 4U Ă?EJUFVS TDJFOUJĂśRVF j4USBUĂ?HJFTEFSĂ?EVDUJPOEFMB QBVWSFUĂ?BQQSPDIFTNĂ?UIPEPMPHJRVFTFU USBOTWFSTBMFTx Ă?EJUJPOT5IJ5IĚ D TJUFXFCÍ&#x192; XXXUBNEBPDPOGDPN

#&"6% 4FU'8&#&3 Guide de lâ&#x20AC;&#x2122;enquĂŞte de terrain 1BSJT-B%Ă?DPVWFSUF #063%*&6 1  Esquisse dâ&#x20AC;&#x2122;une thĂŠorie de la pratique1SĂ?DĂ?EĂ?FEFj5SPJTĂ?UVEFT EFUIOPMPHJF,BCZMFx(FOĂ&#x2019;WF %SP[ $6-"4 $FU05&44*&3 Formation en sociologie et anthropologie : mĂŠthodes et flexibilitĂŠ, enquĂŞtes de terrain et organisation du recueil des donnĂŠes JO-BHSĂ?F4U Ă?EJUFVS TDJFOUJĂśRVF j /PVWFMMFT BQQSPDIFT NĂ?UIPEPMPHJRVFT BQQMJRVĂ?FT BV EĂ?WFMPQQFNFOU x Ă?EJUJPOT5IĚ&#x2039;(JĚ&#x2122;J TJUF XFCÍ&#x192;XXXUBNEBPDPOGDPN

(*03%"/0 :FU"+0-*#&35 SpĂŠcifier lâ&#x20AC;&#x2122;objet de la recherche. MĂŠthodologie de la recherche. RĂŠussir son mĂŠmoire ou sa thèse en sciences de gestion 1FBSTPO &EVDBUJPO QQ 

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


0-*7*&3%&4"3%"/ +1 j-BQPMJUJRVF EV UFSSBJO -B QSPEVDUJPO EFT EPOOÏFT FO BOUISPQPMPHJFx Enquêtes 0-*7*&3 %& 4"3%"/ +1  j -B WJPMFODF GBJUF BVY EPOOÏFT 3JTRVF JOUFSQSÏUBUJG FU MÏHJUJNBUJPO FNQJSJRVF FO BOUISPQPMPHJF PVEFRVFMRVFTöHVSFTEFMB TVSJOUFSQSÏUBUJPOx Enquête 0-*7*&3 %& 4"3%"/ +1  -FORVÐUF TPDJPBOUISPQPMPHJRVFEFUFSSBJOTZOUIÒTF NÏUIPEPMPHJRVF FU SFDPNNBOEBUJPOT Ë MVTBHFEFTÏUVEJBOUT -BCPSBUPJSFEÏUVEFT FU SFDIFSDIFT TVS MFT EZOBNJRVFT TPDJBMFT EV EÏWFMPQQFNFOU MPDBM -"4%&- Études et travaux O¡ 0-*7*&3 %& 4"3%"/ +1  La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l’interprétation socio-anthropologique, -PVWBJO-B/FVWF #SVZMBOU"DBEFNJBO 5063"*/& " Le retour de l’acteur 1BSJT 'BZBSE 53&.#-": 3 3 FU : 1&33*&3  Savoir plus : outils et méthodes de travail intellectuel, -FT²EJUJPOTEFMB$IFOFMJÒSFJOD FÏE

Websites IUUQTUBQTVOJWMJMMFGSGJMFBENJOVTFS@ VQMPBESFTTPVSDFT@QFEB.BTUFST4-&$ PCKFU@SFDIFSDIFQEG

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Danh sách học viên Họ và tên

Cơ quan

Bùi Phương Linh

Đại học Tài nguyên môi trường

Bùi Thị Thy

Đại học Hoa Sen

Đinh Như Hoài

Viện KHXH vùng Trung bộ

Hoàng Văn Việt

Đại học Kinh tế

Lê Thị Hồng Nhung

Viện KHXH vùng Nam bộ Trung tâm nghiên cứu phát triển, Đại học mở

Lương Duy Quang Mai Minh Nhật

Đại học Đà Lạt

Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thao tỉnh Lào Cai Đại học Kinh tế và Nguyễn Thị Lan quản trị kinh doanh Anh Thái Nguyên Nguyễn Thị Kiều Quỹ Đầu tư và phát Tiên triển Nguyễn Hùng Mạnh

Lĩnh vực/ngành

Đề tài nghiên cứu

Email

Khoa học và quản lý Quản lý môi trường vì phát bplinh@hcmunre. môi trường triển bền vững edu.vn Quản lý nguồn lực Quản lý môi trường đô thị thy.buithi@hoasen. môi trường và khu công nghiệp edu.vn phongqlkhvtb@ Dân tộc học Đô thị hóa và văn hóa gmail.com viet.hoangvan@uch. Kinh tế và xã hội Kinh tế nông nghiệp edu.vn Khoa học pháp lý, Truyền thông và phát triển lenhungisl@gmail. kinh tế kinh tế com Kinh tế phát triển

Phát triển bền vững, tài chính ngân hàng

quang_0013000@ yahoo.com

Nhân học văn hóa-xã Văn hóa và xã hội các dân nhatmm@dlu.edu.vn hội tộc vùng Tây Nguyên Xã hội học, nhân học

Tác động của đô thị hóa tới manhnguyenvn@ văn hóa Tày gmail.com

Kinh tế phát triển

Phát triển đô thị

ctminhanh@gmail. com

Tài chính

-

tienntk@cadif.com. vn

Nguyễn Thị Thu Trung tâm Phân tích Di cư phi chính thức Phương và dự báo

Điều kiện sống của phụ nữ lao động ngoại tỉnh (Hà Nội) Quy hoạch, phát triển kinh tế, bất bình đẳng và nghèo đói

phuong.thunguyen2011@gmail.com

Đại học kinh tế và Nguyễn Thị Yến quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Kinh tế phát triển

Nguyễn Thị Yên Đại học KHXH&NV

Giới và di cư đô thị

Lao động ngoại tỉnh

yen123knh09@ gmail.com

Xã hội học, nhân học

Tác động của đô thị hóa tới đời sống các dân tộc thiểu số

thanhdong1007@ gmail.com

Nhân học kinh tế

Phát triển đô thị

pmtrinh59@gmail. com

Nguyễn Thanh Đồng Phạm Thị Mỹ Trinh

Sở Du lịch, Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai Viện KHXH vùng Nam bộ

nguyenyenlinh03@ yahoo.com

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Họ và tên Phan Thị Hoàn Phạm Văn Trọng

Cơ quan Viện KHXH vùng Trung bộ Đại học kinh tế quốc dân Quỹ Đầu tư phát triển

Trần Bảo Quyên (dự thính) Trần Thị Châu Đại học Bình Dương Phương Trương Thị Hiền Viện KHXH vùng Lương Tây Nguyên Viện KHXH vùng Trần Thị Thu Tây Nguyên Trần Thị Thúy Đại học Huế Hằng

Lĩnh vực/ngành

Đề tài nghiên cứu

Nhân học

Nghèo đói và phát triển

Xã hội học

Đô thị hóa, điều kiện sống hộ gia đình

Đô thị hóa

Đô thị hóa

Nhân học Kinh tế

Dân tộc thiểu số và phát triển đô thị Nông nghiệp, phát triển nông thôn

Kinh tế đô thị -nông thôn

Quy hoạch đô thị

Xã hội học đô thị

Di cư lao động trẻ em ra các vùng đô thị

Võ Thành Tâm

Đại học Kinh tế

Chính sách công và các vấn đề xã hội

Dân số và phát triển

Vũ Thị Thu Hương

Viện Nghiên cứu Phát triển

Nhân học đô thị

Cơ hội và thách thức trong phát triển đô thị ở Việt Nam

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

Email phanhoan.na@gmail. com pvtrongxhh@gmail. com quyentb@cadif. com.vn tranthichauphuong@gmail.com hienluong39ptnt@ gmail.com tranthu.tl88@gmail. com thuyhang.husc@ gmail.com vothanhtam@ueh. edu.vn vuthuhuong03@ gmail.com


Lý lịch giảng viên

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


"SOBVE#"/04 Email: BSOBVECBOPT!QBSJTHFPDOSTGS

ê̑OIWBJUSÛD̟BQIˍˌOHQIÈQNÙQI̓OH USPOHOHIJÐOD̠Vê̑BMâ

HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP $I̠OHOÎOê̟ONJOHM̤DIˍ̙OHÉO OHIJÐOD̠V DIVZÐOOHËOIê̑BMâ å˼JI̒D 1BSJT -V̂OÈOUJ̋OTǡê̑BMâ å˼JI̒D'SBODIF $PNUÏ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (JÈNê̔DQI̞USÈDIOHIJÐOD̠VU˼J5SVOH UÉN/HIJÐOD̠V,IPBI̒D2V̔DHJB$/34 (JÈN ê̔D åˌO W̑ OHIJÐO D̠V I̗O I̝Q DIVZÐOê̌ê̑BMâêÙUȊ $/341BSJT1BSJT (JÈN ê̔D N˼OH OHIJÐO D̠V DIÉV ¬V 4 4QBUJBM 4JNVMBUJPO GPS 4PDJBM 4DJFODFT 5IËOIWJÐO#BOMÍOIê˼P7J̏ODÈD)̏UI̔OH QI̠DI̝QWáOHUI̟êÙ1BSJT*MFEF'SBODF 614$/34 TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 5̡ONJNOBZ UÈDHJ˽RVBOUÉNU̙JT̤ŴO ê̘OH U̖OH I̝Q D̟B DÈD êÙ UȊ WJ̏D êJ M˼J IËOHOHËZD̟BOHˍ̚JEÉOWËDÈDȈUI̔OH HJBPUIÙOH DǿOHOIˍDÈDW˾Oê̌QIÈUTJOI U̡T̤ŴOê̘OHêØ ŨDêˍ̚OH UBJO˼OHJBP UIÙOH Ù OIJ̎N UJ̋OH ̕O 5̡ D˾Q ê̘ DPO êˍ̚OHEJDIVZ̍OD̟BN̗JDÈOIÉO UÈDHJ˽ QIÈUUSJ̍OMÐOU˿NOIÖOS̘OH USÐODˌT̛C̔O N̔JRVBOUÉNM̙O YÈDê̑OIê̇DêJ̍ND̟B DÈDD˾VUSÞDLIÙOHHJBOUSPOHT̤ŴOê̘OH D̟BDIÞOH YÈDê̑OIDÈDUJ̋OUSÖOIṲU̖ DI̠DWËYV˾UIJ̏ODÈDIJ̏OUˍ̝OHU̖DI̠D IÖOIUIËOIT̤LIÈDCJ̏UW̌LIÙOHHJBO UÖNIJ̍VWBJUSÛD̟BDÈDRVBOȈUˍˌOHUÈD HJ̣BYÍI̘JNÙJUSˍ̚OHUSPOHWJ̏DYV˾UIJ̏O DÈDD˾VUSÞDLIÙOHHJBO HØQQI˿OYÈD

 %P êØ DÈD OHIJÐO D̠V D̟B UÈD HJ˽ DǿOH MJÐORVBOê̋ODIVZÐOê̌NÙIÖOIIØBWË NÙQI̓OHDÈDȈUI̔OHLIÙOHHJBOQI̠D I̝Q5I̤DŰ UIFPUÈDHJ˽ QI˿OM̙ODÈDê̔J Uˍ̝OH OHIJÐO D̠V D̟B OHËOI ê̑B Mâ ê̌V DØUI̍NÙU˽OIˍC˽ODI˾UOØW̔OUI̋ W̙J UIËOIQI˿OD˾VU˼PMËWÙT̔DÈDUI̤DUI̍ êˍ̝Dê̑OIW̑W̌ṄULIÙOHHJBO DØRVBO ȈUˍˌOHUÈDḾOOIBVUIFPOỊOHLÐOIˍV UJÐOSJÐOHWËUSÐOOIJ̌VD˾Qê̘5̡D˾Qê̘ làng địa phương tới làng toàn cầu, từ cấp ê̘N̘UDPOQI̔OI̓U̙JD˽N̘UUIËOIQI̔ êBOHDIVZ̍Oê̘OHWËȈUI̔OHDÈDUIËOI QI̔ RVZ NÙ WË D˾Q ê̘ OHIJÐO D̠V MË S˾U S̘OH M̙O %̣ MJ̏V NË DÈD OIË OHIJÐO D̠V T̢E̞OHOHËZOBZê̍Y̢MâOỊOHȈUI̔OH OIˍŴZDǿOHWÙDáOHQI̠DU˼QIËOHMP˼U LIÙOHê̕OHOI˾U U̡OIJ̌VOHV̕O DØŴO ê̘OHWËOIJ̎Vê̘OH DÈDẸMJ̏VOHËZOBZ D˿OQI˽Jêˍ̝DY̢Mâ̛N̠Dê̘DËOHOHËZ càng cần phải tinh vi hơn nữa, cần phải có T̤ ê̖J N̙J UIˍ̚OH YVZÐO USPOH ONJOH M̤D IÖOIEVOHWËê̘UˍˌOHUÈDDBP)ˌOỌB DÈD QIˍˌOH QIÈQ NÙ IÖOI IØB WË NÙ QI̓OHN̙JIÖOIUIËOIWËQIÈUUSJ̍OU̡DÈD OHËOILIPBI̒DOHIJÐOD̠VT̤QI̠DI̝Q W̔O UIˍ̚OH YVZÐO êˍ̝D DÈD OIË OHIJÐO D̠Vê̑BMâT̢E̞OH T̊DIPQIÏQUÈJU˼Pêˍ̝D T̤YV˾UIJ̏OD̟BDÈDUJ̋OUSÖOI DÈDD˾VUSÞD và việc triển khai chúng trong không gian ê̑B Mâ 1IˍˌOH QIÈQ NÙ QI̓OH êB UÈD U̢ DIJ̋NN̘UW̑USÓRVBOUS̒OHUSPOHDÈDDÙOH D̞ OËZ WÖ OØ DIP QIÏQ UI̤D IJ̏O OIJ̌V OHIJÐOD̠VêBE˼OH MJOIIP˼UWËŇNẺP Nhờ phương pháp này, ta có thể thành M̂QOIJ̌VQIÛOHOHIJÐOD̠V˽P DIPQIÏQ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


UI̤DIJ̏ODÈDQIˍˌOHQIÈQUI̤DOHIJ̏N JOTJMJDP,IJêÍYÈDê̑OIêˍ̝Dê̇DUIáUSPOH ê̇D êJ̍N WË IËOI WJ D̟B N̗J UÈD U̢ DÈD UÈD U̢ DØ UI̍ T̊ êˍ̝D UI̤D OHIJ̏N USPOH DÈD UÖOI IV̔OH UˍˌOH UÈD W̙J NÙJ USˍ̚OH ê̘OHê̍U̡êØUINJNEÛêJ̌VLJ̏OYV˾UIJ̏O D̟BDÈDUJ̋OUSÖOIWËD˾VUSÞDDǿOHOIˍT̤ USJ̍O LIBJ D̟B DIÞOH USPOH LIÙOH HJBO

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

/HËZOBZ DÈDQIˍˌOHQIÈQOËZDIPQIÏQ UÈJ E̤OH M˼J êˍ̝D DÈD Ȉ UI̔OH UI̤D UJ̎O WË USÐO RVZ NÙ DËOH OHËZ DËOH S̘OH U̙J IËOHUSNJNOHIÖOUI̤DUI̍ WËDǿOHDØUI̍ ̠OHE̞OHQI̞DW̞DIPDÈDE̤ÈOYÉZE̤OH USÛDIˌJLIÈNQIÈ HJÞQU˼PêJ̌VLJ̏OUIV̂O M̝JIˌODIPWJ̏DOHIJÐOD̠VDÈDȈUI̔OH QI̠DI̝Q


1BTDBM#063%&"69 Email: QBTDBMCPVSEFBVY!FGFPOFU

$BNQVDIJB WËUÖNUI˾ZDÈDUˍMJ̏VDØUI̍ QI̞D W̞ DIP OHIJÐO D̠V M̑DI T̢ WNJO IØB WáOH/BN#̘D̟B7J̏U/BN

HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP  -V̂O ÈO UJ̋O Tǡ M̑DI T̢ EP (JÈP Tˍ /HVZ̎O5I̋ "OI Iˍ̙OH ÉO5Sˍ̚OH $BP I̒D5I̤DIËOI&1)& LIPB-̑DIT̢WËUSJ̋U I̒D OÎOêˍ̝DT̤LIFOOH̝JD̟BI̘Jê̕OH DI˾NMV̂OÈO 1BSJT4PSCPOOF QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC å˼J EJ̏O 7J̏O 7J̎O êÙOH #ÈD $̖ &'&0 U˼J UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI o

 1IØ HJÈP Tˍ 5Sˍ̚OH $BP I̒D 5I̤D IËOI EPHE, khoa Khoa học tôn giáo (từ tháng 

TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU $ÈD OHIJÐO D̠V ê˿V UJÐO D̟B 1BTDBM #PVSEFBVYÛQUSVOHWËPê̌UËJM̑DIT̢1ÎU HJÈP)ÛB)˽P N̘UIÖOIUI̠DCJ̍Vê˼UD̟B UÓOIIJ̏Oê˼JUÙOHJÈPWËWNJOIØB/BN#̘ Các nghiên cứu thực địa (nhất là tại tỉnh ,JÐO(JBOH êÍQIÉOUÓDIDÈDê̇DUIáW̌YÍ I̘JWËWNJOIØBêˍˌOHê˼J UÓOOHˍ̜OHEÉO gian, cách tân Phật giáo, các cấu trúc xã hội, USVŽO UI̔OH ê̑B QIˍˌOH ̛ WáOH ê̕OH C̄OH TÙOH $̢V -POH ê̍ U̡ êØ UÖN IJ̍V N̘UṄUW̌ǑOWNJONJOITÙOHOˍ̙Dêˍ̝D NÙU˽USPOHDÈDUÈDQÌND̟BOIËWNJO4ˌO /BN WË ṄU LIÈD UÖN IJ̍V YFN ǑO WNJO NJOITÙOHOˍ̙DêØH̃OL̋UUI̋OËPUSPOH T̤MJ̌ON˼DID̟BDÈDHJBJêP˼OUIV̘Dê̑BWË ÎVUIV̘Dê̑BUJ̋QO̔JOIBV USPOHLIVÙO LI̖/IËOˍ̙DRV̔DHJB2VBN̘Uê̝UDÙOH UÈD OHIJÐO D̠V U˼J $BNQVDIJB UÈD HJ˽ êÍ DØ ȆQ UÖN IJ̍V DÈD OHV̕O Uˍ MJ̏V MˍV UṢ U̡ UI̚J UIV̘D ê̑B $̞D -ˍV UṢ 2V̔D HJB

 #ÐOD˼OIDÈDOHIJÐOD̠VDÈOIÉO UÈDHJ˽ DÛOUIBNHJBE̤ÈOOHIJÐOD̠Vj̓7BMÏBTF̓x 1IÈUIVZHJÈUS̑D̟BUˍMJ̏VWJ̋UWáOHåÙOH /BN « 7BMPSJTBUJPO EF MÏDSJU FO "TJF EV 4VE&TU U˼JUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI )Ë/̘J WË1IOPN1FOI5SPOHE̤ÈOOËZ UÈDHJ˽êÍ UIBNHJBI̗US̝YÉZE̤OHWËêJ̌VQI̔JE̤ÈO I̝QUÈD'41jUÓOIIJ̏Oê˼JUSPOHUÙOHJÈPWË ê̖JN̙JW̌WJ̏Dê̑OIIÖOIM˼JEJ̏ON˼P1ÎU HJÈP WË $ˌ ê̔D HJÈP ̛7J̏U /BNx̓ 5Sˍ̚OH Cao học Thực hành – Viện Nghiên cứu tôn HJÈP UIV̘D7J̏O)ËOMÉN,IPBI̒D9ÍI̘J 7J̏U/BN  %̤ÈOHJ˽OHE˼ZWËOHIJÐOD̠VLI̛Jê̘OH U̡ONJND̟BUÈDHJ˽êÍêˍBWJ̏DOHIJÐO D̠VDÈDIJ̏OUˍ̝OHUÙOHJÈP7J̏U/BNWËP USPOHQI˼NWJOHIJÐOD̠VjDÈDUÙOHJÈP̛ LIVW̤DåÙOH/BN«x /HPËJSB WJ̏DYÉZEˍOHN̘ULIØBêËPU˼P USÖOIê̘UI˼DTǡDǿOHH̝JâDIPUÈDHJ˽OHIǡ U̙JWJ̏DOHIJÐOD̠VM̑DIT̢USJUI̠DWËWNJO IØB D̟B DÈD jOHËOI LIPB I̒D UÙO HJÈPx DI̟OHMP˼JWËê˼JEJ̏OD̟BUÓOIUÙOHJÈP ̛ WáOHCÈOê˽PåÙOH%ˍˌOH 5SPOHLIVÙOLI̖DÈDIP˼Uê̘OHD̟B7J̏O 7J̎O êÙOH #ÈD D̖ &'&0 LIV W̤D UIËOI QI̔ )̕ $IÓ .JOI UÈD HJ˽ êÍ ê̌ YV˾U N̘U DIˍˌOHUSÖOIOHIJÐOD̠VYÉZE̤OHDIVOH W̙J 0MJWJFS 5FTTJFS W̌ DÈD IJ̏O Uˍ̝OH UIBZ ê̖JW̌WNJOIØBYÍI̘JWËNÙJUSˍ̚OHWáOH ê̕OH C̄OH TÙOH $̢V -POH DIˍˌOH USÖOI nghiên cứu này đã giúp tác giả có cơ hội OHIJÐOD̠VTÉVIˌOW̌ǑOjWNJONJOITÙOH

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Oˍ̙DxIÖOIUIËOIEˍ̙JUÈDê̘OHD̟BM̑DIT̢ WËM̑DIT̢US̑UI̟ZD̟Bê̑BQIˍˌOH/HPËJSB DIˍˌOH USÖOI OHIJÐO D̠V OËZ DǿOH RVBO

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

UÉNê̋ON̘UN˽OHUI̠IBJMËQIÈUIVZHJÈ US̑D̟BEJT˽OWNJOI̒D E̤ÈOCJÐOÛQM˼JC˽O D˽PD̟B-̞D7ÉO5JÐO 


.BJ-JOI$". Email:DBNNM!BGEGS BẰNG CẤP  #̄OH DBP I̒D jåÙ UȊ WË MÍOI UI̖x å)#ÈDILIPB5PVSToLIPB2VZIP˼DI #̄OHDBPI̒D1IÈUUSJ̍OêÙUȊWË2VZ IP˼DI å˼JI̒D#ÈDILIPB5PVSToLIPB2VZ IP˼DI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 7̙JDIVZÐONÙOQIÈUUSJ̍OêÙUȊDIVZÐO OHËOI RVZ IP˼DI WË HJBP UIÙOH U̡ ONJN  .BJ -JOI $". HJ̣ W̑ USÓ USˍ̛OH E̤ ÈO U˼J #BO $IÓOI RVŽO ê̑B QIˍˌOH WË QIÈU USJ̍O êÙ UȊ U˼J I̘J T̛ $ˌ RVBO 1IÈU USJ̍O 1IÈQ "'% U˼J 1BSJT DȊV USÈDI OIJ̏N UJ̋QOÎOI̕TˌE̤ÈOWËUIFPEÜJDÈDIP˼U ê̘OHUSPOHDÈDMǡOIW̤DRVZIP˼DIêÙUȊ OIË̛WËȆDIW̞êÙUȊDˌC˽O HJBPUIÙOH Y̢MâSÈDUI˽JWËOˍ̙DUI˽J U˼J&UIJPQJB .BMJ .BSPD 5VOJTJFWË5ÉOå˽P TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 5SPOH IBJ ONJN ê˿V LIJ C̃U ê˿V DÙOH UÈD UÈDHJ˽UIBNHJBWËPE̤ÈOM̂QC˽Oê̕RVZ IP˼DIWËQIÈUUSJ̍OČOẈOHWáOH.BZPUUF EPN̘UWNJOQIÛOHUˍW˾OUI̤DIJ̏O TBVêØ UÈDHJ˽DǿOHUIBNHJBWËPE̤ÈOM̂Q4ˌê̕ RVZIP˼DIU̖OHUI̍UI̟êÙ)Ë/̘JD̟B#̘ 9ÉZE̤OHUSPOHLIVÙOLI̖I̝QUÈDQIJÛQ trung với Viện Quy hoạch và Phát triển đô UȊWáOH*MFEF'SBODF *"6  5̡ONJNê̋O UÈDHJ˽MËNWJ̏DDIP N̘UWNJOQIÛOHLJ̋OUSÞD1IÈQU˼J7J̏U/BN W̑USÓD̟BUÈDHJ˽MËQI̞USÈDIDÈDOHIJÐOD̠V êÙ UȊ DÙOH WJ̏D OËZ êÍ DIP QIÏQ UÈD HJ˽ UIJ̋UL̋WËUI̤DIJ̏OOIJ̌VE̤ÈORVZIP˼DI 

OIË̛ D˽JU˼PêÙUȊWËE̤ÈOHJBPUIÙOHU˼J WáOHåÙOH/BN«DáOHW̙JOIØNLJ̋OUSÞD TˍWËRVZIP˼DIêÙUȊOHˍ̚J7J̏U 7J̏U/BN $BNQVDIJB -ËP 5IÈJ-BO ˒Oå̘  4BV LIJ MËN WJ̏D DIP N̘U WNJO QIÛOH Uˍ vấn về giao thông đô thị tại Pháp, tác giả ÛQUSVOHOHIJÐOD̠VTÉVIˌOW̌T̤L̋UO̔J HJ̣BQIÈUUSJ̍OêÙUȊWËHJBPUIÙOH ê̕OH UI̚J̠OHE̞OHDÈDOHIJÐOD̠VêØUSPOHDÈD E̤ÈOW̌HJBPUIÙOHEP"'%UËJUS̝˯W̑USÓ DÙOHUÈDOËZ UÈDHJ˽UIBNHJBDI̟Z̋VWËP DÈDLIÉVM̂QL̋IP˼DIĻUIV̂U UI̍DI̋WË UËJDIÓOID̟BDÈDE̤ÈOHJBPUIÙOHêÙUȊ ê̇D CJ̏U ̛ WáOH5ÉO å˽P USPOH E̤ ÈO YÉZ E̤OH Ȉ UI̔OH ȆDI W̞ YF CVâU DBP D˾Q DIPUIËOIQI̔(SBOE/PVNÏB N̘UE̤ÈO UˍˌOHṲU˼JUIËOIQI̔"HBEJS .BSPDWËE̤ ÈOYÉZE̤OHȈUI̔OHCVâUOIBOI#35U˼J UIËOIQI̔"EEJT"CBCB &UIJPQJB $ȊVUSÈDIOIJ̏NêÈOIHJÈUËJDIÓOIE̤ÈO UÈDHJ˽HJÈNTÈUWJ̏DUSJ̍OLIBJDÈDE̤ÈOW̌ ȆDIW̞êÙUȊU˼J.BMJWË&UIJPQJB t å̔J W̙J USˍ̚OH I̝Q .BMJ E̤ ÈO UÈD HJ˽ UIBNHJBUS̑HJÈ.ûOĪNUSJ̍OLIBJN̘U DIˍˌOHUSÖOIY̢MâOˍ̙DUI˽JU˼JIBJYÍUIÓ êJ̍N̛IVZ̏O#BNBLP LÒNUIÐNI̗US̝W̌ RV˽OMâêÙUȊW̌RVZIP˼DIDIJ̋OMˍ̝DU˼J #BNBLP t å̔JW̙JUSˍ̚OHI̝Q&UIJPQJB E̤ÈOUÈDHJ˽ UIBNHJBUS̑HJÈ.ûOĪNYÉZE̤OHN̘U USVOHUÉNDIÙOM˾QSÈDUI˽JU˼J"EEJT"CBCB USVOHUÉNOËZT̊UIBZUI̋DIPCÍJDIÙOM˾Q SÈD UI˽J ê̇U U˼J LIV W̤D USVOH UÉN UIËOI QI̔T̊êˍ̝DD˽JU˼Pê̍UIBZê̖JN̞DêÓDI T̢E̞OH

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


 5ÈDHJ˽DǿOHUIFPEÜJEBOIN̞DUËJDIÓOI D̟B "'% D˾Q DIP DÙOH UZ C˾U ê̘OH T˽O WáOH5ÉOå˽P4*$ êÉZMËDÙOHUZUI̤DIJ̏O DÈD E̤ ÈO OIË ̛ YÍ I̘J ê̕OH UI̚J DǿOH UIBNHJBWËPDÈDMǡOIW̤DRVZIP˼DIWËD˽J U˼PêÙUȊ

 /HPËJSB UÈDHJ˽DǿOHY̢MâI̕TˌWËUIFP EÜJDÈDE̤ÈOD˽JU˼PDÈDLIVêÙUȊOHIÒP DÈDE̤ÈOUSáOHUVDÈDDÙOHUSÖOIQI̔D̖ WËIJ̏Oê˼JIØBDˌT̛I˼U˿OHUIˍˌOHN˼J U̖OHUS̑HJÈ.û U˼J5VOJTJF

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


&NNBOVFM$&3*4& Email:FNNBOVFMDFSJTF!JNWIBOPJDPN HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP -V̂OÈOUJ̋OTǡLJ̋OUSÞD å˼JI̒D1BSJT 5Sˍ̚OH ,J̋O USÞD RV̔D HJB &/4" 1BSJT #FMMFWJMMF QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC å˼JEJ̏OUIˍ̚OHUSÞD̟BWáOH·MFEF'SBODF U˼J)Ë/̘J ê̕OHHJÈNê̔D7J̏O2VZIP˼DI êÙUȊUIËOIQI̔)Ë/̘Jo*.7  *.7MËWNJOQIÛOHRV˽OMâDÈDE̤ÈOI̝QUÈD QIJÛQUSVOHHJ̣B˳ZCBOOIÉOEÉOUIËOI QI̔)Ë/̘JWË)̘Jê̕OHWáOH·MFEF'SBODF /HIJÐO D̠V WJÐO U˼J MBCP *13"64 7J̏O /HIJÐOD̠VUIËOIQI̔1BSJT,J̋OUSÞD êÙ UȊWËYÍI̘J êˌOW̑OHIJÐOD̠VI̗OI̝Q "644&3UIV̘D5SVOHUÉN/HIJÐOD̠V ,IPBI̒D2V̔DHJB$/34 TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU $ÈDOHIJÐOD̠VD̟BUÈDHJ˽QI˽OÈOIIBJW̑ USÓDÙOHUÈDIJ̏Oê˽NOIJ̏NOHIJÐOD̠VWË UI̤Dê̑B $ÈD ê̌ UËJ OHIJÐO D̠V D̟B UÈD HJ˽ YPBZ quanh các vấn đề đô thị như không gian YÍ I̘J LIÙOH HJBO WNJO IØB WË DÈD E̤ ÈO /HIJÐOD̠VD̟BUÈDHJ˽ÛQUSVOHWËPLJ̋O USÞD WË QIÈU USJ̍O êÙ UȊ ̛ DÈD UIËOI QI̔ DIÉV « OˌJ ̛ M̔J T̔OH WË DIÓOI TÈDI OIË ̛M̂QC˽Oê̕DÈDUIËOIQI̔ CJ̍VEJ̎ODÈD UIËOI QI̔ WË LJ̋O USÞD êÙ UȊ RVZ IP˼DI U̖OHUI̍WËE̤ÈOêÙUȊEJT˽OLJ̋OUSÞDWË EJT˽OêÙUȊ

 5SPOHN˽OHUI̤Dê̑B UÈDHJ˽UIBNHJBUS̤D UJ̋QWËPDÈDDÙOHWJ̏DU˼J*.7USPOHDÈDMǡOI vực lập kế hoạch đô thị, giao thông công D̘OH QIÈUIVZHJÈUS̑D̟BDÈDDÙOHUSÖOIEJ T˽O QIÈUUSJ̍OEVM̑DIWËNÙJUSˍ̚OH $áOH W̙J DÈD ê̕OH OHIJ̏Q U˼J *.7 WË W̙J T̤ HJÞQ ê̜ W̌ LIPB I̒D Ļ UIV̂U D̟B DÈD DIVZÐOHJBUIV̘DWáOH·MFEF'SBODF êˌO W̑QIÈUUSJ̍O *"6*E' &/4" $ˌRVBODÙOH WJÐODÉZYBOI WW UÈDHJ˽UI̤DIJ̏OOIJ̌V OHIJÐOD̠V êÈOIHJÈUÌNê̑OI DÈDLIØB êËPU˼PWËDÈDE̤ÈOUIÓêJ̍NW̙JT̤QI̔J I̝QD̟BDÈDCBOOHËOIUIV̘D˳ZCBOOIÉO EÉO UIËOI QI̔ )Ë /̘J T̛ LJ̋O USÞD RVZ IP˼DIêÙUȊ T̛HJBPUIÙOH T̛EVM̑DI WJ̏O RVZIP˼DIêÙUȊ WW  .̘UWËJE̤ÈO - giao thông, nghiên cứu trước khi đưa vào ŴOIËOIUVZ̋OCVâUT˼DIUSÐOêˍ̚OHWËOI êBJT̔D̟B)Ë/̘J YÉZUS˼NUSVOHDIVZ̍O YFCVâUUSÐOêˍ̚OH)PËOH2V̔D7J̏U YÉZ E̤OHUVZ̋OIËOIMBOHCVâUT˼DIE̒DUIFP êˍ̚OH :ÐO 1I̞ OHIJÐO D̠V LJ̋O USÞD WË RVZIP˼DIêÙUȊDIPE̤ÈOYÉZE̤OHOIË HBêBQIˍˌOHUJ̏OU˼JC̋ODV̔JUVZ̋OUËV êJ̏OOH˿NT̔ RVZIP˼DIêÙUȊ UˍW˾OWËI̗US̝DIPÐLÓQ D̟B*"6*E'WË7*61ê̍êÈOIHJÈRVZIP˼DI U̖OHUI̍D̟B)Ë/̘J U̖DI̠DDÈDLIØBêËP U˼PW̌RVZIP˼DIêÙUȊDIP)61*  EJ T˽O WË EV M̑DI E̤ ÈO LIÙJ QI̞D EJ T˽O MËOHD̖åˍ̚OH-ÉN QI̞DDI̋N̘UCJ̏UUI̤ USPOH LIV QI̔ 1IÈQ QIÈU IVZ HJÈ US̑ DÈD MËOHOHǏD̟B)Ë/̘J

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


"YFM%&.&/&5 tác giả đã xác định nhiều trục nghiên cứu OĪNêÈOIHJÈêˍ̝DT̤QIáI̝QD̟BDÈD DIÓOI TÈDI UIˍ̚OH êˍ̝D LIVZ̋O DÈP DIP LIVW̤DOËZ

Email:BYFMEFNFOFU!HNBJMDPN HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP $̢ OIÉO Tˍ QI˼N 5SÞOH UVZ̍O Lȅ UIJ RV̔DHJBONJN 7̞,JOIŰWË2V˽OMâ $BDIBO  5SÞOHUVZ̍OLȅUIJHJÈPWJÐORV̔DHJBONJN DIVZÐOOHËOILJOIŰWËRV˽OMâ CBO# $̢OIÉO5Sˍ̚OHUI̔OHLÐWËRV˽OMâLJOIŰ RV̔DHJB&/4"& 5̔UOHIJ̏Q5Sˍ̚OHLJOIŰ1BSJT .BTUFSj$IÓOITÈDIDÙOHWË1IÈUUSJ̍Ox QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC /HIJÐO D̠V TJOI U˼J -BCP %*"- êˌO W̑ OHIJÐO D̠V I̗O I̝Q *3%å˼J I̒D 1BSJT %BVQIJOF U̡ UIÈOH  EP .JSFJMMF 3B[BöOESBLPUP WË 'SBOÎPJT 3PVCBVE *3% %*"- ê̕OHIˍ̙OHÉO TBVN̘UONJNMËN̛ W̑USÓUS̝MâOHIJÐOD̠VD̟BE̤ÈO*3%5$5, ONJNU˼J)Ë/̘J 4BVêØUÈDHJ˽DÙOHUÈDU˼JUIËOIQI̔)̕$IÓ .JOID̘OHUÈDDáOHå˼JI̒DLJOIŰUIËOI QI̔)̕$IÓ.JOI ,IPB,JOIŰ1IÈUUSJ̍O WË OIØNMËNWJ̏DD̟B*3%U˼J)Ë/̘J TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 1IˍˌOHQIÈQUJ̋QD̂OD̟BUÈDHJ˽L̋UI̝Q DÈDDIVZÐOOHËOIUÈDHJ˽êÍêˍ̝DêËPU˼P LJOIŰê̑OIMˍ̝OH RV˽OMâWËUI̔OHLÐ WË DÈDOHIJÐOD̠VD̟BUÈDHJ˽OĪNIˍ̙OHU̙J N̞DUJÐVI̗US̝DIPWJ̏DSBRVZ̋Uê̑OIMJÐO RVBOU̙JDIÓOITÈDIDÙOH9V˾UQIÈUU̡UI̤D ŰLJOIŰQIJDIÓOIUI̠DMËN̘UMǡOIW̤DS˾U S̘OH DØT̤U̕OU˼JČOC̐USPOHDÈDǑOLJOI tế đang phát triển, trong khi chưa có nhiều OHIJÐOD̠VRVBOUÉNê̋OIJ̏OUˍ̝OHOËZ 

Khuyến khích chính thức hóa khu vực phi chính thức ,IVW̤DQIJDIÓOIUI̠DUIˍ̚OHêˍ̝DDIP S̄OHT̊LIÙOHU̕OU˼JNÍJNÍJNËD˿OQI˽J CJ̋ON˾ULI̓JǑOLJOIŰUIÙOHRVBDPO êˍ̚OH DIÓOI UI̠D IØB W̙J U̔D ê̘ OIBOI WËDÈDDIÓOITÈDILIVZ̋OLIÓDIDPOêˍ̚OH chính thức hóa khu vực phi chính thức UIˍ̚OHêˍ̝DDÈDU̖DI̠DRV̔DŰOĨDê̋O Tuy nhiên, những người hoạt động trong LIVW̤DQIJDIÓOIUI̠DẂODÛOÓUêˍ̝DCJ̋U ê̋O L̍D˽̛D˾Qê̘U̖OHUI̍DIPU̙JD˾Qê̘ EPBOIOHIJ̏QWËN̗JDÈOIÉO 5S̞DOHIJÐOD̠VUI̠OI˾UD̟BUÈDHJ˽MËYÈD ê̑OIMP˼JIÖOIEPBOIOHIJ̏QQIJDIÓOIUI̠D OËPDØYVIˍ̙OHT̊US̛UIËOIDIÓOIUI̠D WËêÉVMËȈRV˽D̟BWJ̏DDIÓOIUI̠DIØB U̙JIJ̏VRV˽WËêJ̌VLJ̏OIP˼Uê̘OHD̟BDÈD EPBOIOHIJ̏QêØ Phát triển an sinh xã hội  5S̞D OHIJÐO D̠V UI̠ IBJ D̟B UÈD HJ˽ RVBO UÉN ê̋O W˾O ê̌ UIJ̋V W̃OH Ȉ UI̔OH BO TJOIYÍI̘JEËOIDIPOHˍ̚JMBPê̘OHUSPOH LIV W̤D QIJ DIÓOI UI̠D 7J̏U /BN MË N̘U USˍ̚OHI̝QS˾UUIÞW̑YÏUUSÐOHØDê̘OËZ WÖȈUI̔OHBOTJOIYÍI̘JWËC˽PIJ̍NZŰ ṲOHVZ̏OM˿OMˍ̝Uêˍ̝DêˍBWËPÈQE̞OH ONJN WË ONJN  OĪN ê˼U êˍ̝D N̞DUJÐVC˽PIJ̍NUPËOEÉOWËPONJN êÉZT̊MËDˌI̘JDØN̘ULIÙOHIBJê̍êÈOI HJÈT̤QIáI̝QWËIJ̏VRV˽D̟BIBJDIÓOI

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


TĂ&#x2C6;DI OĂ&#x2039;Z /HIJĂ?O DĚ V IĂ&#x2039;OI WJ DĚ&#x;B OHË?Ě&#x161;J lao Ä&#x2018;áť&#x2122;ng trong khu váťąc phi chĂ­nh thᝊc ĂŞĚ&#x201D;JWĚ&#x2122;JWËžOĂŞĚ&#x152;BOTJOIYĂ?IĚ&#x2DC;JDĂ&#x2DC;UIĚ?NBOH Ä&#x2018;áşżn nhᝯng thĂ´ng tin cần thiáşżt cho cĂĄc nhĂ  IPËźDIĂŞĚ&#x2018;OIDIĂ&#x201C;OITĂ&#x2C6;DI Tấo thuáş­n lᝣi cho cĂ´ng tĂĄc Ä&#x2018;Ă o tấo ngháť $Ă&#x2C6;DEPBOIOHIJĚ?QIPËźUĂŞĚ&#x2DC;OHUSPOHLIVW̤D QIJDIĂ&#x201C;OIUIĚ DOIĂ&#x2013;ODIVOHUIË?Ě&#x161;OHLĂ?NIJĚ?V RVË˝IË&#x152;ODĂ&#x2C6;DEPBOIOHIJĚ?QUIVĚ&#x2DC;DLIVW̤D chĂ­nh thᝊc, vĂ  ngĆ°áť?i lao Ä&#x2018;áť&#x2122;ng trong khu váťąc OĂ&#x2039;Z DÇżOH DĂ&#x2DC; Ă&#x201C;U WĚ&#x201D;O DPO OHË?Ě&#x161;J IË&#x152;OĂ&#x2026; LJĚ&#x2039;O

UIË?Ě&#x161;OHĂŞË?Ě?DĂŞË?BSBMĂ&#x2039;DĂ&#x2C6;DDIĂ&#x201C;OITĂ&#x2C6;DIĂŞĂ&#x2039;P tấo ngháť cĂł tháť&#x192; gĂłp phần cải thiáť&#x2021;n hiáť&#x2021;u quả DĚ&#x;BOHË?Ě&#x161;JMBPĂŞĚ&#x2DC;OHUSPOHLIVW̤DOĂ&#x2039;Z 5SĚ&#x17E;DOHIJĂ?ODĚ VUIĚ CBDĚ&#x;BUĂ&#x2C6;DHJË˝UĚ&#x201A;QUSVOH WĂ&#x2039;PUIË˝PMVĚ&#x201A;OWĚ&#x152;UĂ&#x201C;OIQIĂĄIĚ?QDĚ&#x;BDĂ&#x2C6;DCJĚ?O phĂĄp Ä&#x2018;Ăł thĂ´ng qua viáť&#x2021;c nghiĂŞn cᝊu chi tiáşżt DĂ&#x2C6;DQIË?Ë&#x152;OHUIĚ DRVË˝OMâĂ&#x2C6;QEĚ&#x17E;OHUSPOHDĂ&#x2C6;D EPBOIOHIJĚ?QQIJDIĂ&#x201C;OIUIĚ D

ThĂĄng 7 nÄ&#x192;m 2015 / KhĂła háť?c Tam Ä?ảo 2014 / Š AFD

[]


"MFYJT%30(06Email: BMFYJTESPHPVM!JSEGS HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP  $I̠OH OÎO ONJOH M̤D Iˍ̙OH ÉO OHIJÐOD̠V DIVZÐOOHËOI5JOI̒D å˼JI̒D 1BSJT̓ -V̂OÈOUJ̋OTǡ5JOI̒D å˼JI̒D1BSJT OÎOêˍ̝DM̚JLIFOU̡)̘Jê̕OHC˽PW̏ MV̂OÈO QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC /HIJÐOD̠VWJÐODBPD˾QU̡UIÈOH U˼J *3% OHIJÐO D̠V WJÐO D̘OH UÈD U˼J å˼J I̒D$˿O5Iˌ U̡ONJN (JÈPTˍ5JOI̒D  U˼J å˼J I̒D 1BSJT  -BCP -*1 1IØ(JÈPTˍ5JOI̒D U˼Jå˼JI̒D 1BSJT -BCP-"'03*"WË-*1 TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 1I˼NWJê̌UËJOHIJÐOD̠VD̟BUÈDHJ˽ÛQ USVOHWËPUIJ̋UL̋DÈDDÙOHD̞UIÙOHNJOI OIÉO U˼P ê̍ I̗ US̝ DIP WJ̏D M̂Q NÙ IÖOI WËNÙQI̓OHDÈDȈUI̔OHQI̠DI̝Q U˼P êJ̌VLJ̏OUIV̂OM̝JDIPDÈDOHIJÐOD̠VMJÐO OHËOI WË YÉZ E̤OH LIÈJ OJ̏N MJÐO OHËOI DØ UI̍ T̢ E̞OH DIP OIJ̌V MǡOI W̤D5IFP êØ U̡ONJN UÈDHJ˽UIBNHJBWËPWJ̏D YÉZE̤OHN̘UT̔LIÈJOJ̏NDˌC˽OD̟BWJ̏D jNÙIÖOIIPÈE̤BUSÐOUÈDU̢x ê̕OHUI̚J tác giả cũng có các nghiên cứu khác để ̠OHE̞OHĻUIV̂UOËZUSPOHDÈDMǡOIW̤D LIÈDOIBV USPOHOHIJÐOD̠VUI̟ZWNJO ê̑B Mâ HJBPUIÙOHêˍ̚OHC̘ WW 5̡ONJN USPOHN̔JHJBPUIPBL̋UI̝QHJ̣BMǡOIW̤D

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

UJOI̒DW̙JLJOIŰUI̢OHIJ̏NWËUIJ̋UL̋ DØ T̤ UIBN HJB DPODFQUJPO QBSUJDJQBUJWF tác giả tập trung nghiên cứu nhiều hơn WËPWJ̏DNÙIÖOIIPÈWËNÙQI̓OHDØT̤ UIBNHJB DÈDQIˍˌOHQIÈQDIPQIÏQIVZ ê̘OH T̤ UIBN HJB DÈD DÈD OIÉO U̔ YÍ I̘J LIÈD OIBV WËP WJ̏D UIJ̋U L̋ DÈD NÙ IÖOI åJ̌VOËZIPËOUPËOQIáI̝QW̙JWJ̏DRV˽O MâDÈDYVOHê̘UMJÐORVBOê̋OWJ̏DT̢E̞OH DÈDOHV̕OM̝JDIVOHDÈDQIˍˌOHQIÈQOËZ êÍêˍ̝DÈQE̞OHUIËOIDÙOH̛N̘UT̔OˌJ #IPVUBO 7J̏U /BN 5IÈJ -BO .FYJDÙ 5̡ ONJN  UÈD HJ˽ MËN WJ̏D W̙J Uˍ DÈDI MË DIVZÐOHJBUIJ̋UL̋WËMËN̘UUSPOHDÈDUÈD HJ˽YÉZE̤OHQMBUFGPSNW̌M̂QNÙIÖOIWË NÙ QI̓OH ("." IUUQHBNBQMBUGPSN HPPHMFDPEFDPN êÉZ MË T˽O QÌN U̖OH I̝QD̟BONJNOHIJÐOD̠VUSPOHMǡOIW̤D OËZ T˽OQÌNOËZDØN̞DêÓDINBOHê̋O cho những người không chuyên về tin học DÈD DÙOH D̞ UIJ̋U L̋ NÙ IÖOI SÜ SËOH E̎ IJ̍V êBE˼OHWËOIJ̌VRVZNÙLIÈDOIBV OHPËJSBOØDǿOHDIPQIÏQUINJNEÛN̘U DÈDI jUIÙOH NJOIx C̄OH NÙ QI̓OH WË U̔JˍVIØB LIÙOHHJBODÈDUIÙOHT̔#ÐO D˼OIêØ U̡ONJNONJNH˿OêÉZ UÈDHJ˽UIBN HJB WËP OIJ̌V E̤ ÈO ̛ )Ë /̘J WË TBV êØ W̙J å˼J I̒D $˿O5Iˌ $ÈD OHIJÐO D̠V OËZ OĪNN̞DêÓDII̗US̝DÙOHUÈDIP˼DIê̑OI DIÓOITÈDIQIÛOHDI̔OHDÈDUI˽NI̒BNÙJ USˍ̚OH MǿWËIJ̏OUˍ̝OHOIJ̎NṄOOˍ̙D LIV W̤D ê̕OH C̄OH TÙOH $̢V -POH TJOI ŴUOHP˼JMBJYÉNM˾O ȆDIDÞNHJBD˿N DÈD UI˽NI̒BMJÐORVBOê̋OêÙUȊ 


#FOPÔU("6%06 Email:CFOPJUHBVEPV!VOJWUMTFGS HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP  /HIJÐO D̠V TJOI W̌5SÓ UIÙOH NJOI OIÉOU˼P å˼JI̒D5PVMPVTF QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 4BV IBJ ONJN OHIJÐO D̠V TBV UJ̋O Tǡ QPTU EPDU˼J7J̏O5JOI̒D1IÈQOḤ*'*)Ë/̘J U̡ ONJNê̋OOBZUÈDHJ˽MËHJ˽OHWJÐOU˼J ,IPB5JOI̒D å˼JI̒D5PVMPVTF$BQJUPMF -ËUIËOIWJÐOOHIJÐOD̠VD̟BOIØN4."$ 4ZTUÒNFT .VMUJ"HFOUT $PPQÏSBUJGT U˼J 7J̏O/HIJÐOD̠V5JOI̒D5PVMPVTF*3*5 TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU /IÖO DIVOH DÈD OHIJÐO D̠V D̟B UÈD HJ˽ RVBOUÉNê̋OQIˍˌOHQIÈQNÙIÖOIIPÈ N̘UDÈDIDIÓOIUI̠DWËLIÙOHDIÓOIUI̠D D̟BDÈDLIÈJOJ̏NUÈDê̘OHU̙JUSJUI̠DWË WJ̏D SB RVZ̋U ê̑OI D̟B DPO OHˍ̚J OI˾U MË MJÐORVBOê̋OMÛOHUJOWËDÈDYÞDD˽N WË ê̋OWJ̏DUÓDII̝QDÈDNÙIÖOIêØWËPUSPOH DÈDNÙQI̓OHêBOIÉOU̔ $ÈDOHIJÐOD̠VIJ̏OOBZD̟BUÈDHJ˽êˍ̝D UI̤DIJ̏OUSPOHLIVÙOLI̖IBJE̤ÈO %̤ ÈO ."&-*" .VMUJ"HFOU GPS &OWJSPONFOUBM/PSNT*NQBDU"TTFTTNFOU êˍ̝D 353" 45"& I̗ US̝ %̤ ÈO OËZ DØ N̞DUJÐVMËNÙIÖOIIPÈDÈDUÈDê̘OHYÍ I̘J WË NÙJ USˍ̚OH D̟B DÈD DIV̀O RV˽O Mâ WË RV˽O US̑ NÙJ USˍ̚OH WË DÈD OHV̕O UËJ OHVZÐODØUI̍UÈJU˼P%̤ÈOT̊QIÈUUSJ̍O N̘UQMBUFGPSNNÙIÖOIIPÈWËNÙQI̓OH DÈDUÈDê̘OHUS̤DUJ̋QHJÈOUJ̋QWËDÈDUÈD ê̘OHNPOHê̝JLIÙOHNPOHê̝JD̟BDÈD

DIV̀ORV˽OMâêØU̙JN̘UWáOHMÍOIUI̖OˌJ DÈDOHV̕OUËJOHVZÐOQI˽JDȊVOIJ̌VIP˼U động khai thác khác nhau, cạnh tranh với OIBVWËQI̞UIV̘DWËPOIJ̌VZ̋VU̔ŴUMâ TJOII̒DWËê̑BIØBI̒D-ǡOIW̤D̠OHE̞OH ˍVUJÐOD̟BE̤ÈOMËDÙOHUÈDRV˽OMâOHV̕O Oˍ̙DU˼JMˍVW̤DTÙOH"EPVS(BSPOOF %̤ ÈO "/3 &NP5&4 $ÈD YÞD D˽N USPOH UˍˌOH UÈD YÍ I̘J Mâ UIVZ̋U UI̤D OHIJ̏N OHIJÐOD̠VMPHJDWËUJOI̒DIØB .̞DêÓDI D̟BE̤ÈOOËZMËOHIJÐOD̠VDÈDYÞDD˽N êˍ̝DH̒JMËYÞDD˽NDIJ̋OMˍ̝D OIˍD˽N HJÈDI̔JM̗J NJOONJO ṲIËJMÛOH UIÒNNV̔O WËHĴOẸ DØUI̍YV˾UIJ̏OUSPOHN̘UC̔J D˽OIDØT̤UˍˌOHUÈDDIJ̋OMˍ̝D U̠DMËLIJ ÓDIM̝JD̟BWJ̏DM̤BDI̒OD̟BN̘UUÈDOIÉO OËZDÛOQI̞UIV̘DWËPDÈJNËDÈDUÈDOIÉO LIÈD RVZ̋U ê̑OI MËN IBZ LIÙOH DÈD YÞD D˽NOËZT̊êˍ̝DOHIJÐOD̠VEˍ̙JCBDÈDI OIÖOUIFPMâUIVZ̋UUÉNMâ ê̑OIIÖOIMPHJD WËNÙQI̓OH.̞DêÓDIMËUÓDII̝QDÈDYÞD D˽NDIJ̋OMˍ̝DWËPUSPOHIËOIWJD̟BDÈD OIÉO U̔ D̟B QMBUFGPSN 4PD-BC QMBUFGPSN NÙ QI̓OH DÈD U̖ DI̠D E̤B USÐO QIˍˌOH QIÈQê̑OIIÖOID̟B$4JCFSUJO#MBODWË1 3PHHFSP UIV̘D DIVZÐO OHËOI YÍ I̘J I̒D IËOI ê̘OH DØ U̖ DI̠D 4PDJPMPHJF EF M"DUJPO0SHBOJTÏF  5ÈD HJ˽ DǿOH UIBN HJB WËP OIJ̌V OIØN OHIJÐO D̠V DIVZÐO ê̌ êˍ̝D .˼OH Mˍ̙J RV̔DHJBDÈDȈUI̔OHQI̠DI̝Q3/4$I̗ US̝$̞UI̍ UÈDHJ˽UIBNHJBN̘UT̔OIØN OIˍ4JN5PPMT/FUXPSL ."14 .ÙIÖOIIPÈ êBOIÉOU̠̔OHE̞OHWËPDÈDIJ̏OUˍ̝OH LIÙOH HJBO .PEÏMJTBUJPO .VMUJBHFOUT BQQMJRVÏFBVYQIÏOPNÒOFTTQBUJBMJTÏT WË .&5*44& 1IˍˌOH QIÈQ WË Mâ UIVZ̋U D̟B DÙOHOHȈDÈDȈUI̔OHYÍI̘JNÙJUSˍ̚OH

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


.รUIPEFT&U5IรPSJFTQPVSVOF*OHรOJFSJF EFT 4ZTUร’NFT 4PDJP&OWJSPOOFNFOUBVY /HPร‹JSB UรˆDHJหฝDวฟOHUIBNHJBQIรˆUUSJฬO

[] Thรกng 7 nฤƒm 2015 / Khรณa hแปc Tam ฤแบฃo 2014 / ยฉ AFD

QMBUFGPSN Nร™ Iร–OI IPรˆ Wร‹ Nร™ QIฬ“OH รชB OIร‰OUฬ”("."


$IBSMFT(0-%#-6. Email: DIBSMFTHPMECMVN!XBOBEPPGS HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP $I̠OHOÎOê̟ONJOHM̤DIˍ̙OHÉO OHIJÐOD̠V å˼JI̒D1BSJT 5J̋OTǡQIÈUUSJ̍OêÙUȊWËRVZIP˼DI å˼JI̒D1BSJT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (JÈP Tˍ ˍV UÞ å˼J I̒D 1BSJT WË 7J̏O /HIJÐOD̠VêÙUȊ1IÈQ1BSJT&TU D̘OHUÈD OHIJÐOD̠VW̙J7J̏O*13"64 êˌOW̑OHIJÐO D̠VI̗OI̝Q"644&3$/34 WË5SVOHUÉN /HIJÐO D̠V åÙOH /BN « $"4& êˌO W̑ OHIJÐO D̠V I̗O I̝Q $/34&)&44 UIËOI WJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑ D̤VQIØDI̟ȖDI WË #BO MÍOI ê˼P D̟B /IØN OHIJÐO D̠V UPËO D˿V IØB WË QIÈU USJ̍O (&.%&7 D̤V (JÈNê̔D7J̏O/HIJÐOD̠VêÙUȊ1IÈQ TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Các nghiên cứu tác giả thực hiện từ nhiều ONJN OBZ ÛQ USVOH WËP DÈD W˾O ê̌ QIÈU USJ̍OêÙUȊU˼JDÈDUIËOIQI̔åÙOH/BN« êBOHUSPOHRVÈUSÖOIŴOê̘OHWËDIVZ̍O ê̖J $ÈD W˾O ê̌ OËZ êˍ̝D UÈD HJ˽ OHIJÐO D̠V USPOH LIVÙO LI̖ DÈD E̤ ÈO DÈ OIÉO IṖDDÈDDIˍˌOHUSÖOIOHIJÐOD̠VÛQUI̍ YPBZRVBOICBUS̞DDIÓOI DIÓOI TÈDI êÙ UȊ RVZ IP˼DI MÍOI UI̖ WË DIJ̋O Mˍ̝D RVZ IP˼DI ê̇D CJ̏U MË USÐO QIˍˌOH EJ̏O DÈD E̤ ÈO UI̤D IJ̏O USPOH LIVÙOLI̖DÈDIP˼Uê̘OHI̝QUÈD WËS̘OH IˌOỌBMËUIFPMPHJDRV̔DŰIØBDÈDIJ̏O Uˍ̝OHêÙUȊ UJ̋OUSÖOIIÖOIUIËOIDÈDêÙUȊM̙O DÈDW˾O ê̌ê̇DUIáQIÈUTJOIU̡UJ̋OUSÖOIOËZ OI˾U là liên quan đến quản lý đô thị và quản lý

MÍOI UI̖ USPOH C̔J D˽OI êBOH EJ̎O SB T̤ DIVZ̍Oê̖J̛DÈDUIËOIQI̔RVZNÙUSVOH CÖOIUSPOHQI˼NWJDÈDOˍ̙D"4&"/ OỊOHjâUˍ̛OHUIËOIQI̔xOH˿ǸOUSPOH DÈDE̤ÈOêÙUȊêˍˌOHê˼J L̍D˽USPOHMǡOI W̤D jQIÈU USJ̍O êÙ UȊ T̤ LJ̏Ox DǿOH OIˍ USPOHMǡOIW̤DEJT˽OêÙUȊ WËOỊOHHJÈ US̑UIBNDIJ̋VDØMJÐORVBO ê̇DCJ̏UMËIÖOI ˽OI ê˼J EJ̏O D̟B RVÈ LI̠ êˍ̝D Mâ Uˍ̛OH IØBWËIÖOI˽OIêÙUȊIJ̏Oê˼J  )BJ US̞D ê˿V L̍ D˽ QIˍˌOH EJ̏O Mâ MV̂O êˍ̝D QIÈU USJ̍O USPOH LIVÙO LI̖ DÈD DIˍˌOHUSÖOIOHIJÐOD̠VD̟B$/34IṖD D̟B ."&& DØ H̃O L̋U W̙J DÈD I̘J UI˽P D̟B(&.%&7IṖDDÈDI̘JUI˽PM̙Oêˍ̝D U̖DI̠DW̙JT̤QI̔JI̝QD̟BDÈDDˌRVBO I̝Q UÈD D̟B 1IÈQ YFN UIÐN DIV̗J DÈD I̘JUI˽PRV̔DŰW̌jT̤IÖOIUIËOIDÈDêÙ UȊM̙ON̙JO̖Jx +BLBSUBoUIÈOH WË 7JÐO $INJO o UIÈOH WË UIÈOH 5S̞DUI̠CBêˍ̝DQIÈUUSJ̍ODI̟ Z̋V U˼J MBCP *13"64 YFN UIÐN I̘J UI˽P RV̔D Ű j,J̋O USÞD DÈD UIËOI QI̔ åÙOH /BN«Iˍ̙OHU̙JDÈDIÖOIUI̠DCJ̍Vê˼U UÓOI IJ̏O ê˼J H̃O L̋U W̙J HJÈ US̑ EJ T˽Ox UIÈOH  WË DÈD N˼OH Mˍ̙J OHIJÐO D̠V DØ T̤ UIBN HJB D̟B *13"64 OI˾U MË N˼OHMˍ̙JOHIJÐOD̠VD̟BDIÉV¬V6,/" 6SCBO,OPXMFEHF/FUXPSL"TJB  /HPËJWJ̏DDÙOHC̔OIJ̌VDÙOHUSÖOIWËCËJ báo khoa học, các hoạt động nghiên cứu OËZ DÛO êˍ̝D D̞ UI̍ IØB C̄OH DÈD IP˼U ê̘OHêËPU˼P HJ˽OHE˼Z Iˍ̙OHÉOMV̂O ÈOUJ̋OTǡ I̘JUI˽PDIVZÐOê̌ QIÈUIVZHJÈ US̑ LIPB I̒D U˼J DÈD I̘J OHȊ RV̔D Ű WË DIJB T̉ LJOI OHIJ̏N RVB UÌN ê̑OI YFN UIÐNêÈOIHJÈUÌNê̑OIE̤ÈO4ÈDIUS̃OH

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


W̌RVZIP˼DIU̖OHUI̍UIËOIQI̔1IOPN 1FOI DǿOHOIˍUIJ̋UM̂QDÈDRVBOȈê̔J

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

tác với các chuyên gia và các nhà nghiên D̠VW̌DÈDW˾Oê̌êÙUȊU˼JLIVW̤DOËZ


HUỲNH Quang Nghi Email:IROHIJ!DUVFEVWO

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP  5I˼D Tǡ DIVZÐO OHËOI 5JO I̒D å˼J I̒D/BOUFT 1IÈQ 5̔UOHIJ̏Qê˼JI̒DDIVZÐOOHËOI5JO I̒D å˼JI̒D$˿O5Iˌ 7J̏U/BN

 5ÈDHJ˽IJ̏OêBOHHJ˽OHE˼ZDÈDNÙOI̒D USPOH Dˌ T̛ Ẹ MJ̏V M̂Q USÖOI DNJO C˽O $ +BWB NÙIÖOIIØBêBUÈDU̢DIPTJOIWJÐO ê˼JI̒DOHËOI,̧UIV̂UQI˿OŇN $ÙOH OHȈUIÙOHUJO

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 )J̏O OBZ UÈD HJ˽ êBOH MËN MV̂O ÈO W̌ Ȉ ǑO L̋U O̔J DÈD NÙ IÖOI êB UÈD U̢ å̌ UËJ T̢E̞OHDÈDNÙIÖOINÙQI̓OHêBUÈDU̢ W̌MBOUSVŽOS˿ZOÉV CáOHQIÈUȆDII˼J̛ ê̕OH C̄OH TÙOH $̢V -POH NÙ IÖOI UIBZ ê̖J USPOH T̢ E̞OH ê˾U å̌ UËJ OHIJÐO D̠V OËZêˍ̝DUËJUS̝USPOHE̤ÈOI̝QUÈDHJ̣B *3%W̙J,IPB$ÙOHOHȈUIÙOHUJOWËUSVŽO UIÙOH WË ,IPB .ÙJ USˍ̚OH WË5ËJ OHVZÐO UIJÐOOIJÐO USˍ̚OHå˼JI̒D$˿O5Iˌ

 (J˽OHWJÐOUSˍ̚OHå˼JI̒D$˿O5Iˌ/HIJÐO D̠VTJOIUI̤DIJ̏OMV̂OÈOUIFPIÖOIUI̠D ê̕OH Iˍ̙OH ÉO HJ̣B å˼J I̒D 1JFSSF WË .BSJF$VSJF 61.$ WË5Sˍ̚OHå˼JI̒D$˿O 5IˌW̌5JOI̒D .ÙIÖOIIØBDÈDȈUI̔OH QI̠DI̝Q 

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


%BOJFMMF-"##² các nghiên cứu tác giả đang thực hiện về DÈDLIVêÙUȊN̙J̛7J̏U/BNÛQUSVOHUÖN IJ̍VU˼JTBPDÈDWáOHMÍOIUI̖êBOHUSPOH RVÈUSÖOIêÙUȊIØBOIBOIDIØOHIJ̏OOBZ W̡B US̛ UIËOI N̘U OHV̕O M̤D DIJ̋O Mˍ̝D USPOH IËOI ê̘OH D̟B DIÓOI QI̟ M˼J DǿOH W̡B MË OˌJ EJ̎O SB T̤ LIÈOH D̤ USˍ̙D DÈD IËOI ê̘OH DBO UIJ̏Q DǿOH OIˍ OỊOH HÖ êˍ̝DêˍBSBê̟̍OHI̘DIPDÈDIËOIê̘OH DBOUIJ̏QêØ

Email:EBOJFMMFMBCCF!VNPOUSFBMDB HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP  -V̂O ÈO UJ̋O Tǡ W̌ QIÈU USJ̍O êÙ UȊ 6OJWFSTJUZPG#SJUJTI$PMPNCJB QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (J˽OHWJÐOU˼J7J̏OåÙUȊ LIPBRVZIP˼DI å˼J I̒D .POUSÏBM U̡ ONJN 1I̞ USÈDI HJ˽OH E˼Z DÈD NÙO W̌ QIÈU USJ̍O êÙ UȊ RV̔DŰ USÖOIê̘DBPI̒D WËQIˍˌOHQIÈQ OHIJÐOD̠V 1I% TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU $ÈD OHIJÐO D̠V D̟B UÈD HJ˽ YPBZ RVBOI quan hệ giữa đô thị hóa, quản trị và thay ê̖J YÍ I̘J U˼J7J̏U /BN5ÈD HJ˽ RVBO UÉN ê̋O DÈDI UI̠D NË T̤ ḢQ H̜ HJ̣B â ê̑OI D̟BOIËOˍ̙D DÈDUI̤DUJ̎OUSPOHRV˽OUS̑ WËUI̤DUJ̎OUSPOHê̚JT̔OHIËOHOHËZD̟B OHˍ̚JEÉOOIËPȮOOÐOUJ̋OUSÖOIDIVZ̍O ê̖JêÙUȊWËDÈDCJ̍VIJ̏OD̟BUJ̋OUSÖOIOËZ W̌ṄULIÙOHHJBOYÍI̘J5IFPIˍ̙OHOËZ 

 )J̏OOBZUÈDHJ˽êBOHUIBNHJBWËPC̔OE̤ ÈOOHIJÐOD̠V $ÈDjLIVêÙUȊN̙Jx̛)Ë/̘JjU̡T˽OYV˾U ê̋OT̛ỊVx - Các không gian công cộng thân thiện với HJ̙J US̉ USPOH C̔J D˽OI êÙ UȊ IØB OIBOI chóng; (J̣B DÈD LIV êÙ UȊ N̙J WË DÈD MËOH WFO êÙIˍ̙OHU̙JDÈDIUJ̋QD̂ORVZIP˼DICBP RVÈUW̌MÍOIUI̖ $ÈD IÖOI UI̠D RV˽O US̑ N̙J WË IÖOI UI̠D CJ̍Vê˼UN̙JD̟BYÍI̘JEÉOT̤êÙUȊUSPOH C̔JD˽OIêÙUȊÎVYÍI̘JDI̟OHIǡB

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


$ISJTUJOF-"30644& Email:DMBSPVTTF!JOUFSTDFOFGS HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP  $IˍˌOH USÖOI êËP U˼P "%&.& o j1IˍˌOH QIÈQ UJ̋Q D̂O NÙJ USˍ̚OH USPOH QIÈUUSJ̍OêÙUȊx "&6  #̄OHDBPI̒DUI̤DIËOIj1IÈUUSJ̍O êÙUȊ RVZIP˼DIWËQIÈUUSJ̍Ox 7J̏OêÙUȊ 1IÈQå˼JI̒D1BSJT7*** QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 5̡ONJN1I̞USÈDI#BOåÙUȊU˼J7NJO QIÛOHOHIJÐOD̠V*/5&34$&/& DIVZÐOW̌ N˽OHêÙUȊWËD˽OIRVBO EP5IJFSSZ)VBV ê˼JEJ̏O DØUS̞T̛U˼J1BSJTWË.BSSBLFDI IP˼U ê̘OH U̡ ONJN OBZ U˼J 1IÈQ WË RV̔D Ű $̔W˾Oê˼JEJ̏OWáOH*MFEF'SBODF DIP ˳Z CBO OIÉO EÉO UIËOI QI̔ )Ë /̘J MËNWJ̏DU˼J7J̏OåÙUȊ*.7 DˌRVBOI̝Q UÈDQIJÛQUSVOHD̟BWáOH*MFEF'SBODF  (J˽OH WJÐO U˼J )̒D WJ̏O 2V̔D gia Nghệ thuật và Nghề nghiệp, phụ trách NÙORVZIP˼DIêÙUȊ̠OHE̞OH #̘NÙO 2VZIP˼DIWË1IÈUUSJ̍O  5Sˍ̛OH E̤ ÈO U˼J 7NJO QIÛOH OHIJÐOD̠V$"/5"-%61"35 DIVZÐOW̌êÙ UȊWËRVZIP˼DI TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU $ÈD E̤ ÈO UÈD HJ˽ UIBN HJB W̙J Uˍ DÈDI chuyên gia về phát triển đô thị liên quan ê̋OOIJ̌VD˾Qê̘M̂QRVZIP˼DIDÈDWáOH MÍOIUI̖M̙OUIÙOHRVBYÉZE̤OHDÈDC˽O RVZ IP˼DI U̖OH UI̍ RVZ IP˼DI LIÙOH HJBOYBOIUIJ̋UL̋RVZIP˼DIDÈDLIVêÙ

UȊ TJOI UIÈJ LIV EV M̑DI DIVZ̍O ê̖J DÈD khu công nghiệp, quy hoạch không gian DÙOHD̘OH YÉZE̤OHDÙOHWJÐOWËLIVÙO WJÐO /IØNMËNWJ̏DD̟BUÈDHJ˽I̗US̝DIPDÈD DI̟ê˿VUˍOIËOˍ̙DWËUˍOIÉOUSPOHYÉZ E̤OHE̤ÈO OHIJÐOD̠VLI˽UIJ YÉZE̤OH DIˍˌOHUSÖOIM̘USÖOI UIJ̋UL̋WËHJÈNTÈU UIJDÙOH ÐLÓQD̟BUÈDHJ˽MVÙOUÓOIê̋OZ̋V U̔D˽OIRVBOUSPOHC˾ULȅN̘UE̤ÈOOËP .̘UêJ̍Nê̇DCJ̏UMËWNJOQIÛOHOHIJÐOD̠V nơi tác giả đang công tác hiện nay chuyên W̌ D˽ IBJ N˽OH RVZ IP˼DI êÙ UȊ WË D˽OI RVBO êJ̌VOËZHJÞQOIØNMËNWJ̏DDØN̘U DÈJ OIÖO U̖OH RVÈU WË DØ UI̍ UÓOI UPÈO U̙J N̒JZ̋VU̔QI̠DU˼QLIJRVZIP˼DIWËQIÈU USJ̍O N̘U E̤ ÈO /IØN MËN WJ̏D MVÙO C̃U ê˿VC̄OHWJ̏DYFNYÏUDÈDˍVUI̋WËOỊOH LIØLINJOSËOHCV̘DD̟BLIVW̤DUI̤DIJ̏O E̤ÈO TBVêØYFNYÏUê̍MËNTBPU˼PSBêˍ̝D T̤ê̘DêÈPLIÈDCJ̏U ê̕OHUI̚JE̤UÓOIêˍ̝D LI˽ONJOHDØUI̍ê̖JN̙JIṖDQIÈUUSJ̍OW̌ TBVOËZ /̌OU˽OHUSPOHYÉZE̤OHE̤ÈOD̟BOIØN MËNWJ̏DMËDÈDZ̋VU̔C̔JD˽OIW̌ê̑BMâ LIÓ ÎV M̑DIT̢ WNJOIØB y#˽OUIÉOê̑BêJ̍N UI̤DIJ̏OE̤ÈODIÓOIMËDÙOHD̞ê˿VUJÐO D̟BOIØNMËNWJ̏DUSPOHYÉZE̤OHWËUI̤D IJ̏OE̤ÈO åÙUȊêˍˌOHê˼JOHËZDËOHUS̛OÐOQI̠D tạp, nhiều khi không gian bị cắt quãng, QIÈUUSJ̍OLIÙOHDÉOê̔J OIJ̌VLIVW̤DC̑ C̓SˌJêÉZDǿOHDIÓOIMËDˌI̘Jê̍UIJ̋UL̋ U˼PSBT̤H̃OL̋UW̌D˽OIRVBO HJ˽Nêˍ̝D T̤OHNJODÈDIW̌ṄULIÙOHHJBOC̄OHDÈDI UÓOIê̋OZ̋VU̔D˽OIRVBOUSPOHN̒JE̤ÈO

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


êÙUȊ WËU˼PSBOỊOHD˽OIRVBON̙JDIP UIËOIQI̔ $IÓOI USPOH WJ̏D M̂Q RVZ IP˼DI U̖OH UI̍ NBTUFSQMBOT D̟B DÈD WáOH MÍOI UI̖ M̙O NËUBDØUI̍QIÈUUSJ̍Oêˍ̝DDÈDIUJ̋QD̂O OIˍŴZ #˽O RVZ IP˼DI LIÙOH HJBO YBOI D̟B .BEBHBTDBSUSÐOEJ̏OUÓDIIBIBZC˽O RVZIP˼DIU̖OHUI̍UIËOIQI̔åË-˼Uê̋O ONJN  U˿N OIÖO USÐO EJ̏O UÓDI LNê̌VE̤BUSÐOOHVZÐOŨDê˽NC˽P T̤ DÉO C̄OH HJ̣B ÈQ M̤D QIÈU USJ̍O êÙ UȊ OHËZDËOHHJBUNJOHWËDÈDCJ̏OQIÈQC˽P W̏D˿OUIJ̋Uê̔JW̙JDÈDLIÙOHHJBOṲOIJÐO WËEJ̏OUÓDIOÙOHOHIJ̏QêBOHC̑êFE̒B 

HJ̣BWJ̏Dê˽NC˽PRVŽOUJ̋QD̂OW̙JDÈD I˼U˿OHêÙUȊIJ̏Oê˼JWËZÐVD˿VHÖOHJ̣ WNJOIØBWËDÈDHJÈUS̑ê̑BQIˍˌOH %̤ÈOD̟BOIØNMËNWJ̏DUI̤DIJ̏OUIˍ̚OH MJÐORVBOê̋ODÈDLIVW̤DOI˼ZD˽NW̌NÙJ USˍ̚OHṲOIJÐOIṖDEJT˽OM̑DIT̢LJ̋OUSÞD êÙUȊD˿OC˽PW̏ OIØNMËNWJ̏DD̟BUÈD HJ˽ MVÙO UÖN LJ̋N DÈD HJ˽J QIÈQ QIá I̝Q TBP DIP W̡B I˼O DI̋ êˍ̝D DÈD UÈD ê̘OH OIˍOHDǿOHê˽NC˽PDIJQIÓU̔JˍV2V˽O MâWËÛOE̞OHOˍ̙DNˍB C˽PW̏êBE˼OH TJOII̒D EJDIVZ̍OUSÈOIT̔D QIÈUIVZHJÈ US̑WËRV˽OHCÈDIPDÈDEJT˽OWËêBE˼OH WNJO IØB MË OỊOH Z̋V U̔ NË OIØN MËN WJ̏DD̟BUÈDHJ˽UÖNLJ̋NN̗JLIJUI̤DIJ̏O N̘UE̤ÈO

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


1JFSSF:WFT-&.&63 Email:QJFSSFZWFTMFNFVS!JSEGS

TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP

 -ǡOIW̤DOHIJÐOD̠VD̟BUÈDHJ˽IJ̏OOBZ YPBZRVBOIDÈDW˾Oê̌W̌DIÓOITÈDIê̔J W̙JDÈDOHV̕OUËJOHVZÐOWËT̛ỊVUIV̘D WáOH 5ÉO å˽P WË 5IÈJ #ÖOI %ˍˌOH YVOH quanh các thách thức về đất đai, tài nguyên N̓WËNÙJUSˍ̚OHDǿOHOIˍDÈDUIÈDIUI̠D W̌HJÈUS̑H̃OW̙JDÈDOHV̕OUËJOHVZÐOWË LIÙOHHJBONÙJUSˍ̚OHDØMJÐORVBO J 7˾Oê̌ê˾UêBJ ê˾UMJ̌OWËWáOHC̚ UˍˌOH UÈDHJ̣BMV̂Uê˾UêBJ DIÓOITÈDIT̛ỊVWË các cơ quan quyền lực về chính trị-pháp lý, H̃O W̙J M̑DI T̢ M̂Q Dˍ OỊOH UIBZ ê̖J W̌ DIÓOITÈDIêˍˌOHê˼JWËRVÈUSÖOID˽JDÈDI ê˾UêBJ JJ /IÉOI̒DMǡOIW̤DLIBJUIÈDN̓RVBOȈ HJ̣B ê̑B QIˍˌOH UÈJ D˾V IÖOI W̌ YÍ I̘J DIÓOIUS̑ LJOIŰ C˽OT̃D IP˼Uê̘OHLIBJ UIÈDN̓ LIBJUIÈDDI̋CJ̋O WËYÉZE̤OH DIÓOITÈDIDÙOH RV˽OUS̑ 34& UI̓BUIV̂O ê̑BQIˍˌOH JJJ 7˾Oê̌NÙJUSˍ̚OHRVBOȈHJ̣BIJ̍VCJ̋U ê̑BQIˍˌOH êBE˼OHTJOII̒D MËNDI̟WË QIÈU IVZ HJÈ US̑ D̟B LIÙOH HJBO WË UIJÐO OIJÐO DˌDI̋DIÓOITÈDIWËDÙOHD̞W̌NÙJ USˍ̚OH ȆDIW̞ȈTJOIUIÈJ JW 1IÈUOHÙOWËDˌDI̋DIÓOITÈDI UI̤DUJ̎O WË DIÓOI TÈDI QIÈU USJ̍O OIˍ N̘U DI̟ ê̌ YVZÐOTV̔U

 $I̠OHOÎOê̟ONJOHM̤DIˍ̙OHÉO OHIJÐO D̠V OHËOI EÉO U̘D I̒D WË OIÉO I̒D YÍ I̘J &)&44 1BSJT UÐO ê̌ UËJ Nhân học quản trị. Chính sách đối với tài nguyên, công cụ cho phát triển và lô-gic của các chủ thểYV˾UC˽OONJN QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC /HIJÐO D̠V OIÉO I̒D HJÈN ê̔D OHIJÐO D̠V U˼J 7J̏O /HIJÐO D̠V 1IÈU USJ̍O *3% UIËOI WJÐO êˌO W̑ OHIJÐO D̠V I̗O I̝Q (3&% 2V˽O US̑ S̟J SP NÙJ USˍ̚OH QIÈU triển), cộng tác nghiên cứu với trường &)&44 5SVOHUÉN/PSCFSU&MJBT .BSTFJMMF IJ̏OêBOHDÙOHUÈDU˼J5SVOHUÉN/HIJÐO D̠V/PVNÏBU̡ONJN

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


$MÏNFOU.64*E̤OHI˼U˿OHWËUIJ̋UC̑.˽OHDV̔JDáOH liên quan đến vấn đề đất đai đô thị trên QIˍˌOH EJ̏O RVBO Ȉ HJ̣B DÈD UÈD OIÉO DI̟UI̍ OỊOHYVOHê̘UDØUI̍YV˾UIJ̏O USPOHWJ̏DUI̤DIJ̏ODÈDE̤ÈOQIÈUUSJ̍OêÙ UȊU˼JCBUIËOIQI̔L̍USÐO

Email:NVTJMDMFNFOU!HNBJMDPN HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP -V̂OÈOUJ̋OTǡ DIVZÐOOHËOIj1IÈU USJ̍OêÙUȊWËRVZIP˼DILIÙOHHJBOx å˼J I̒D1BSJT&TU MV̂OÈOUI̤DIJ̏OU˼JUSˍ̚OH êËPU˼PUJ̋OTǡOHËOIåÙUȊ (JBPUIÙOHWË -ÍOIUI̖ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC $̘OH UÈD OHIJÐO D̠V W̙J DÈD MBCP 7J̏O OHIJÐOD̠V1BSJT,J̋OUSÞD ĻUIV̂UêÙUȊ WË YÍ I̘J *13"64 H̃O W̙J êˌO W̑ OHIJÐO D̠V I̗O I̝Q "644&3 ,J̋O USÞD ,̧ UIV̂U êÙUȊ9ÍI̘J,J̋OUI̠D(J˽OHE˼Z/HIJÐO D̠V WË7J̏O*3"4&$ 7J̏O/HIJÐOD̠VåÙOH /BN«êˍˌOHê˼J )J̏OMËUIËOIWJÐOD̟B N˼OH OHIJÐO D̠V RV̔D Ű 6,/" 6SCBO ,OPXMFEHF /FUXPSL "TJB DÙOH UÈD U˼J 7J̏O)ËOMÉN,IPBI̒DYÍI̘J5Iˍ̝OH)˽J WËD̘OHUÈDWJÐOOHIJÐOD̠VD̟B5SVOHUÉN 1"%%* 5SVOHUÉN%̤CÈPWËOHIJÐOD̠VêÙ UȊ UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 5SPOH LIVÙO LI̖ MV̂O ÈO UJ̋O Tǡ WË DÈD OHIJÐOD̠VUJ̋QUIFPTBV UÈDHJ˽ÛQUSVOH OHIJÐO D̠V CB N˽OH M̙O .˽OH UI̠ OI˾U MJÐORVBOê̋ODÈDUÈDOIÉODI̟UI̍USPOH QIÈU USJ̍O UIV̘D DÈD Dˌ DI̋ I̝Q UÈD êB QIˍˌOH TPOH QIˍˌOH QIJ OIË Oˍ̙D WË WBJ USÛ D̟B I̒ USPOH RVÈ USÖOI êÙ UȊ IØB ̛7J̏U/BNWË-ËP.˽OHUI̠IBJMJÐORVBO ê̋ODˌT̛I˼U˿OHHJBPUIÙOHêÙUȊWËT̤ QIÈUUSJ̍OD̟BDÈDDˌT̛I˼U˿OHUSPOHMǡOI W̤DOËZ ê̇DCJ̏UMË̛DÈDUIËOIQI̔)Ë/̘J UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOIWË7JÐO$INJO USPOH N˽OH OËZ UÈD HJ˽ RVBO UÉN DI̟ Z̋V ê̋O việc quy hoạch, thiết kế, tài chính và xây

 )J̏OOBZ USPOHLIVÙOLI̖DÈDIP˼Uê̘OHD̟B UÈD HJ˽ USPOH N˼OH Mˍ̙J OHIJÐO D̠V 6,/" DǿOHOIˍD̘OHUÈDW̙JUSVOHUÉN1"%%*U˼J UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI UÈDHJ˽UI̤DIJ̏ON̘U nghiên cứu về tài chính hạ tầng giao thông êÙUȊ%̤BUSÐOLJOIOHIJ̏ND̟B)̕OH,ÙOH WË 5Iˍ̝OH )˽J USPOH OỊOH ONJN RVB IBJ UIËOIQI̔M̙OD̟BDIÉV«OËZêÍYÉZE̤OH êˍ̝DDÈDN˼OHMˍ̙JHJBPUIÙOHDÙOHD̘OH IJ̏VRV˽ OHIJÐOD̠VD̟BUÈDHJ˽DØN̞DêÓDI đóng góp vào việc phát triển và cải thiện N˼OH Mˍ̙J HJBP UIÙOH DÙOH D̘OH U˼J UIËOI QI̔)̕$IÓ.JOIå̇DCJ̏U OHIJÐOD̠VOËZ êˍ̝D UI̤D IJ̏O USˍ̙D LIJ YÉZ E̤OH DÈD I˼ U˿OH HJBP UIÙOH DÙOH D̘OH OÐO T̊ NBOH ê̋ON̘UDÈJOIÖOUˍEVZW̌DÈDQIˍˌOHUI̠D UËJDIÓOIWËRV˽OMâDÈDUVZ̋OUËVêJ̏OOH˿N WËYFCVâUDÙOHTV˾UŴOU˽JM̙O #VT3BQJE 5SBOTJU ê̍MËNTBPDØUI̍ê˽NC˽Pêˍ̝DT̤ L̋UO̔JDİUDI̊USPOHRVZIP˼DIHJBPUIÙOH WËRVZIP˼DIêÙUȊ/HIJÐOD̠VOËZRVBO UÉNê̇DCJ̏Uê̋OWJ̏DUÖNIJ̍VDÈDIT̢E̞OH ê˾UêBJ ê̇DCJ̏UMËDÈDLIVê˾UŌNH˿ODÈD OIËHBC̋Oê̗USPOHUˍˌOHMBJTBPDIPNBOH M˼J OHV̕O UËJ DIÓOI UJ̋Q U̞D ê˿V Uˍ WËP I˼ U˿OH DǿOHOIˍMËNUI̋OËPê̍DÈDOIËê˿V UˍUˍOIÉODØUI̍UIBNHJBWËPDÈDE̤ÈOOËZ #ÈPDÈPL̋UMV̂OD̟BOHIJÐOD̠VT̊êˍ̝DH̢J DIPUSVOHUÉN1"%%*WËDÈDê̔JUÈD7J̏U/BN OHPËJSBDǿOHT̊êˍ̝DT̢E̞OHê̍WJ̋UDÈD CËJCÈPLIPBI̒DDÙOHC̔USPOHLIVÙOLI̖ N˼OHOHIJÐOD̠V6,/"WËDÈDê̔JUÈDOˍ̙D OHPËJD̟B6,/"

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


9BWJFS06%*/ Email:PVEJO!EJBMQSEGS

TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP

 $ÈDOHIJÐOD̠VD̟BUÈDHJ˽ÛQUSVOHWËP W˾O ê̌ MBP ê̘OH ̛ DÈD Oˍ̙D êBOH QIÈU USJ̍O ê̇DCJ̏UMËWJ̏DMËNUSPOHMǡOIW̤DQIJ DIÓOIUI̠D˯åÙOH/BN« DØT̤RVBOUÉN ê̇DCJ̏UU̙JUÈDê̘OHD̟BHJBJêP˼ORVÈê̘ EÉOT̔U̙JUȊUSˍ̚OHMBPê̘OH

 5J̋O Tǡ ,IPB I̒D LJOI Ű å˼J I̒D 3FOOFT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 9BWJFS 0VEJO MË OHIJÐO D̠V WJÐO UIV̘D êˌO W̑ OHIJÐO D̠V I̗O I̝Q %*"- 7J̏O /HIJÐOD̠V1IÈUUSJ̍O*3%WËå˼JI̒D1BSJT %BVQIJOF 5ÈDHJ˽êÍDÙOHUÈDOIJ̌VONJN U˼J5IÈJ-BO å˼JI̒D$IVMBMPOHLPSOTBVêØ å˼J I̒D $IJBOH .BJ WË7J̏U /BN U˼J7J̏U /BN UÈDHJ˽êÍMËNWJ̏DW̙J#̘-BPê̘OH 5IˍˌOHCJOIWË9ÍI̘J)J̏O9BWJFS0VEJO DÙOHUÈDU˼J7J̏O)ËOMÉN,IPBI̒D9ÍI̘J 7J̏U/BN U˼J)Ë/̘J 9BWJFS0VEJOMËêJ̌VQI̔JWJÐO%̤ÈODIÉV ¬V /01003 ÛQ I̝Q LIP˽OH OIË OHIJÐOD̠VU̡WJ̏OWËDˌRVBOOHIJÐO D̠VD̟BOˍ̙DUSPOHêØDØ7J̏U/BN E̤ ÈOOĪNQIÈUUSJ̍ODÈDE̤ÈOUÖNLJ̋NDÈD LJ̋OUI̠DN̙Jê̍OÉOHDBPIJ̏VRV˽USPOH ê˾VUSBOIDI̔OHêØJOHIÒP

Các nghiên cứu này xoay quanh hai trục DIÓOIC̖TVOHDIPOIBV QIÉO UÓDI T̤ ŴO IËOI D̟B UȊ USˍ̚OH MBP ê̘OH ê̇DêJ̍NWËWBJUSÛD̟BLIVW̤DQIJ DIÓOIUI̠D U̡N̘UêJ̌VUSBê̘DêÈPÐLÓQ D̟BUÈDHJ˽RVBOUÉNê̋Oê̇DêJ̍ND̟BLIV W̤DOËZ UÈDê̘OHD̟BOØU̙JêJ̌VLJ̏OT̔OH D̟BI̘HJBêÖOI WBJUSÛD̟BOØUSPOHHJ˽N OHIÒPê̇DCJ̏UMËUSPOHUI̚JLȅLJOIŰTVZ HJ˽N OHIJÐOD̠VDÈDIOIÖOOÎOD̟BDÈDI̘HJB êÖOIê̔JW̙JRV˽OUS̑ T̤UIBNHJBD̟BOHˍ̚J EÉOWËPê̚JT̔OHDIÓOIUS̑WËRVBOȈD̟B OHˍ̚JEÉOW̙JDÈDDˌRVBOUI̍DI̋DIˍˌOH USÖOI OËZ OHIJÐO D̠V ê̍ UÖN IJ̍V YFN T̤ UIBNHJBD̟BOHˍ̚JEÉOWËDI˾UMˍ̝OHȆDI W̞ DÙOH HØQ QI˿O WËP HJ˽N OHIÒP OIˍ UI̋OËP 5IFP QIÉO DÙOH OIJ̏N W̞ D̟B *3% WË USPOH LIVÙO LI̖ E̤ ÈO /01003 DÙOH WJ̏D D̟B UÈD HJ˽ CBP H̕N DÈD IP˼U ê̘OH OHIJÐOD̠V êËPU˼PWËQI̖CJ̋OLJ̋OUI̠D I̗ US̝ DIP WJ̏D YÉZ E̤OH DÈD DIÓOI TÈDI QIÈUUSJ̍OYÉZE̤OHN̘UDIˍˌOHUSÖOIêËP U˼P MJÐO L̋U USÖOI ê̘ NBTUFS D̟B å˼J I̒D 1BSJT%BVQIJOF U˼J 7J̏U /BN Iˍ̙OH ÉO TJOIWJÐOOHIJÐOD̠V WW

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


&NNBOVFM1"//*&3 Email: NBOVFMQBOOJFS!ZBIPPGS

TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP

 5ÈDHJ˽DÙOHUÈDU˼J7J̏U/BNU̡ONJN WËUI̤DIJ̏OOIJ̌VOHIJÐOD̠VW̌OHˍ̚JEÉO OÙOHUIÙƠê̕OHC̄OHTÙOH)̕OHDǿOH OIˍDÈDEÉOU̘DUIJ̍VT̔NJ̌OOÞJQIÓB#̃D .ˍ̚OH 5ËZ ).POH %BP 1IˍˌOH QIÈQ UJ̋QD̂ODIVOHUSPOHDÈDOHIJÐOD̠VD̟B UÈDHJ˽MËMËNTÈOHU̓CJ̍VIJ̏OWËOỊOH UIBZ ê̖J USPOH N̔J RVBO Ȉ YÍ I̘J UIÙOH RVBOHIJÐOD̠VN˼OHMˍ̙JDÈDRVBOȈWË USBP ê̖J5IFP Iˍ̙OH êØ DÈD OHIJÐO D̠V D̟BUÈDHJ˽ê̌D̂Qê̋OQIˍˌOHEJ̏OYÍI̘J LIÙOHQI˽JDI̐UIFPDIJ̌Vj̛Eˍ̙JMÐOx ̛ D˾Qê̘DÈDUÈDOIÉODI̟UI̍SJÐOHS̊ DǿOH LIÙOH QI˽J DI̐ jU̡ USÐO YV̔OHx U̠D MË ̛ D˾Q ê̘ DÈD D˾V USÞD NË U̡ jNÙJ USˍ̚OHx U̠DMË̛D˾Qê̘DÈDN̔JRVBOȈWËUˍˌOH UÈDL̋UO̔JDÈDUÈDOIÉODI̟UI̋YÍI̘JWË U˼PSBYÍI̘Jå̇DCJ̏U DÈDOHIJÐOD̠VD̟B tác giả tập trung vào việc thông thương phi IËOHIØB WJ̏DUSBPU̇OHNBOHUÓOIUˍ̝OH USˍOH DÈDUI̤DIËOIYÍI̘JNBOHUÓOIÛQ thể, chế độ điều tiết xã hội, quan hệ Nhà Oˍ̙D/Hˍ̚JEÉOWËT̤UIBZê̖JYÍI̘J/̄N giữa nhân học kinh tế và nhân học chính US̑ DÈDOHIJÐOD̠VD̟BUÈDHJ˽ê̇USBW˾Oê̌ W̌DIÓOIUS̑ êˍ̝DIJ̍VOIˍMËDÈDIËOIWJ DÈDN̔JMJÐONJOIWËYVOHê̘UUIBNHJBWËP WJ̏DYÉZE̤OH EVZUSÖWËUÈJU˼PYÍI̘J

 -V̂O ÈO UJ̋O Tǡ OIÉO I̒D å˼J I̒D"JY.BSTFJMMF $I̠OHDI̐UJ̋OH7J̏U USVOHUÉN$'$ å˼JI̒D#ÈDILIPB)Ë/̘J QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC /HIJÐO D̠V WJÐO I̝Q ê̕OH U˼J5SVOH UÉN /PSCFSU &MJBT $/34&)&44 USPOH LIVÙO LI̖ E̤ ÈO "/3 j3FWBMUFSx jåÈOI HJÈ êB UIBOHê̘DÈDIˍ̙OHQIÈUUSJ̍ODINJOOVÙJ̛ 7J̏U/BNx (J˽OHE˼ZU˼JUSˍ̚OHå˼JI̒D5PVMPVTF** #̘ NÙO,IPBI̒DLIÙOHHJBOWËYÍI̘Jo,IPB 9ÍI̘JI̒DWË/IÉOI̒D  åJ̌V QI̔J WJÐO ê̑B QIˍˌOH HJ˽OH WJÐO WË OHIJÐOD̠VWJÐON˽OHOIÉOI̒DD̟BE̤ÈO j/HIJÐOD̠VT̤UIBZê̖JYÍI̘JWËDÈDE̤ÈO QIÈUUSJ̍ƠDÈDWáOHEÉOU̘DUIJ̍VT̔NJ̌O #̃D7J̏U/BNxEP$ˌRVBO1IÈUUSJ̍O1IÈQ "'%UËJUS̝

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


1IJMJQQF1"1*/ Email:QIJMJQQFQBQJO!OFVGGS

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

DANH HIỆU VÀ BẰNG CẤP

 1I̞ USÈDI EJ̎O êËO -̑DI T̢ 7J̏U /BN U˼J Trường Cao học Thực hành, phân ban Khoa I̒DM̑DIT̢WËUSJ̋UI̒D

 )ZQPLIÉHOF  LIÉHOF  5Sˍ̚OH 4ˍ QI˼N 'POUFOBZ4BJOU$MPVE  5I˼DTǡM̑DIT̢  -V̂OWNJOUJ̋OTǡW̌UIËOIQI̔)Ë/̘J  #̄OHUJ̋OH7J̏U  #̄OH)ˍ̙OHÉO/HIJÐOD̠V  (J˽J UIˍ̛OH 'SBODJT (BSOJFS D̟B )J̏Q I̘J å̑B Mâ 1BSJT  WË HJ˽J UIˍ̛OH +PTFQI $BSSPMM D̟B 7J̏O 7NJO LĨD WË 7NJO DIˍˌOH  (JÈP Tˍ EBOI E̤ êˍ̝D UIˍ̛OH $ËOI D̒ IËOMÉN êˍ̝DUIˍ̛OH)VÉODIˍˌOH $ÙOHUS˼OHRV̔DHJB 

 (JÈP Tˍ UI̐OI HJ˽OH U˼J å˼J I̒D (FOÒWF   (JÈN ê̔D OIØN OHIJÐO D̠VNhà nước và Xã hội tại Bán đảo Đông Dương. 5IËOIWJÐO)̘Jê̕OHLIPBI̒DD̟B&'&0 $IVZÐOHJBU˼J#̘/HIJÐOD̠V5IËOIWJÐO )J̏QI̘JDIÉV«

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


(XFOO16--*"5 W̌N˾UBOOJOIMˍˌOHUI̤D RVBêØ DI̐SB S̄OH )Ë /̘J DǿOH LIÙOH UIPÈU LI̓J UÖOI US˼OHN˾UBOOJOIMˍˌOHUI̤D C˾UDI˾QWJ̏D êJ̌VLJ̏OT̔OHD̟BOHˍ̚JEÉOêÍDØOỊOH D˽JUIJ̏ON˼OIN̊

Email:HXFOOQVMMJBU!HNBJMDPN HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP  -V̂O ÈO UJ̋O Tǡ ê̑B Mâ å˼J I̒D 1BSJT 0VFTU C̄OH YV˾U T̃D êˍ̝D OÎO M̚J LIFO D̟BI̘Jê̕OH #̄OHD̢OIÉOê̑BMâ å˼JI̒DTˍQI˼N 1BSJT DIVZÐOOHËOIC̖TVOHYÍI̘JI̒D .BTUFS**LJOIŰQIÈUUSJ̍OČOẈOH WËNÙJUSˍ̚OH "HSP1BSJT5FDI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC åBOHUÖN TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU $ÈDOHIJÐOD̠VD̟BUÈDHJ˽ÛQUSVOHYPBZ quanh các vấn đề về phát triển đô thị, liên RVBO ê̋O W˾O ê̌ QIÈU USJ̍O MÍOI UI̖ ČO ẈOH(ØDUJ̋QD̂OD̟BUÈDHJ˽MËBOOJOI N˾UBOOJOIMˍˌOHUI̤D̛LIVW̤DêÙUȊ UÈDHJ˽DI̒Oê̑BCËOOHIJÐOD̠VMË)Ë/̘J /HIJÐOD̠VD̟BUÈDHJ˽C̖TVOHDIPQIÉO UÓDIW̌UÖOIIÖOIBOOJOIMˍˌOHUI̤D̛7J̏U /BN IJ̏O OBZ êBOH Iˍ̙OH DI̟ Z̋V U̙J DÈDLIVW̤DOÙOHUIÙO WáOHTÉVWáOHYB ê̕OH UI̚J DǿOH HØQ QI˿O OÐV ĈU U˿N RVBOUS̒OHD̟BWJ̏DQI˽JUÓOIê̋OD˽UI̤D UJ̎OUSPOHDV̘DT̔OHIËOHOHËZD̟BOHˍ̚J EÉOêÙUȊê̍IJ̍Vêˍ̝DT̤IÖOIUIËOID̟B UÖOIUS˼OHC˾QCÐOI̛DÈDLIVW̤DOËZ̓5ÈD HJ˽ÛQUSVOHOHIJÐOD̠VZ̋VU̔E̎C̑U̖O UIˍˌOHWËRVBOUÉNU̙JOỊOHCJ̋Oê̘OH

 5SPOH C̔J D˽OI êBOH EJ̎O SB OỊOH UIBZ ê̖J OIBOI DIØOH D˽ W̌ LIÙOH HJBO N̛ S̘OH UIËOI QI̔ DÈD DÙOH USÖOI YÉZ E̤OH M̙O WË LJOI Ű YÍ I̘J IBZ QIÈQ Mâ êJ̌V DI̐OI OHËZ DËOH DİU DI̊ DÈD IP˼U ê̘OH LJOI Ű T̢ E̞OH ê˾U WW WJ̏D QIÉO UÓDI UI̤DUJ̎ODV̘DT̔OHD̟BOHˍ̚JEÉOêÙUȊ OI˾UMËOHˍ̚JOHIÒPT̊MËNC̘DM̘WJ̏DDÈD M̤BDI̒O IËOIê̘OHWËQI˽O̠OHD̟BN̗J OHˍ̚J T̤MJOIIP˼UW̌LJOIŰ EJDIVZ̍OêJ M˼J O̝O˿O EVZUSÖDÈDN˼OHMˍ̙JHJÞQê̜ êPËO L̋U WW UIBN HJB OIˍ UI̋ OËP WËP WJ̏D IÖOI UIËOI OÐO T̤ C˾Q CÐOI USPOH DV̘DT̔OHIËOHOHËZDǿOHOIˍLI˽ONJOH ̠OHQIØD̟BC˽OUIÉON̗JDÈOIÉOêØ$̞ UI̍ UÈDHJ˽RVBOUÉNOHIJÐOD̠VDÈDINË DÈDUJ̋OUSÖOIQIÈUUSJ̍OêÙUȊêBOHEJ̎OSB U˼J)Ë/̘JUÈJU˼PDÈDOHV̕OM̤DWËQIˍˌOH UJ̏O T̔OH D̟B OHˍ̚J EÉO êÙ UȊ WË DV̔J DáOHÉOU̙JT̤HJBUNJOHC˾UCÖOIê̅OHL̍ D˽HJ̣BDÈDWáOHWËHJ̣BDÈDOIØNYÍI̘J $V̔J DáOH WJ̏D UJ̋Q D̂O UIFP W˾O ê̌ BO OJOIN˾U BO OJOI MˍˌOH UI̤D DǿOH NBOH ê̋O N̘U DÈDI ê̒D S̘OH IˌO ê̔J W̙J DÈD UIÈDIUI̠DUSPOHQIÈUUSJ̍OêÙUȊ

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


'BOOZ26&35".1 Email:QBEEJEJSFDUJPO!HNBJMDPN HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP å˼J I̒D #PSEFBVY ***   o 5J̋O Tǡê̑BMâ,IÙOHHJBOOIJ̏Uê̙JHà Nội, quá trình đô thị hóa vành đai nhiều nghịch lý. Chuyển đổi và hình thành đô thị lớn, phân tích bản đồ // Hanoi, une péri-urbanisation paradoxale. Transition et Métropolisation, Analyse cartographique. Luận án xếp loại YV˾UT̃D OÎOM̚JLIFOD̟BI̘Jê̕OH C˽P W̏U˼J#PSEFBVY OHËZ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC å̕OH HJÈN ê̔D 5SVOH UÉN %̤ CÈP WË OHIJÐO D̠V êÙ UȊ 1"%%* U̡ ONJN  USPOHLIVÙOLI̖I̝QUÈDQIJÛQUSVOHHJ̣B WáOH3IÙOF"MQFT UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI WË UIËOI QI̔ -ZPO UÈD HJ˽ êÍ QIÈU USJ̍O OIJ̌V IP˼U ê̘OH êËP U˼P I̗ US̝ Ļ UIV̂U WËOHIJÐOD̠VUSPOHOIJ̌VMǡOIW̤DêÙUȊ LIÈDOIBV ȆDIW̞êÙUȊ RVZIP˼DIêÙUȊ WËê˾UêBJ RV˽OUS̑ EJT˽O  XXXQBEEJWO XXXQBEEJFYQPTJUJPOTPSH TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 7̙J ê̌ UËJ MV̂O ÈO UJ̋O Tǡ MË T̤ ŴO ê̘OH D̟BDÈDLIÙOHHJBOêÙUȊWËOIêBJ)Ë/̘J UÈDHJ˽êÍUIBNHJBUI̤DIJ̏ON̘U DV̔O BUMBT W̌ )Ë /̘J USPOH LIVÙO LI̖ E̤ ÈO I̝Q UÈD LIPB I̒D HJ̣B 5SVOH UÉN /HIJÐOD̠V,IPBI̒D2V̔DHJB$/34 7J̏O /HIJÐOD̠V1IÈUUSJ̍O*3%WË7J̏O)ËOMÉN

,IPBI̒D7J̏U/BN 4BVêØ UÈD giả chuyển hướng nghiên cứu về các đề tài RVZIP˼DIDIJ̋OMˍ̝D *.7 WË ȆDIW̞êÙUȊUIÙOHRVBN̘UE̤ÈOOHIJÐO D̠VW̌D˽JU̖DÈDDÙOHUZOˍ̙DT˼DINJ̌O #̃D 136% 5̡ONJN UÈDHJ˽ÛQ trung nghiên cứu về các vấn đề đô thị trên RVZNÙUPËORV̔DU˼J7J̏U/BN5SPOHêØ UÈDHJ˽êÍêJ̌VQI̔JN̘UE̤ÈOW̌DIVZ̍O ê̖J OHËOI OHǏ DIP OHˍ̚J OÙOH EÉO C̑ N˾Uê˾ƯDÈDLIVW̤DOHP˼JUIËOIUIËOI QI̔)̕$IÓ.JOI E̤ÈO'41W̌,IPBI̒D YÍI̘J DØT̤I̝QUÈDD̟B*3%WËN̘U OHIJÐO D̠V W̌ UÖOI US˼OH OHIÒP êÙ UȊ ̛ UIËOI QI̔ )̕ $IÓ .JOI WáOH 3IÙOF "MQFT 5̡ONJN USPOHLIVÙOLI̖ DÈDIP˼Uê̘OHD̟BUSVOHUÉN1"%%* UÈDHJ˽ RVBOUÉNU̙JDÈDW˾Oê̌RV˽OUS̑êÙUȊH̃O W̙JT̤QIÈUUSJ̍OD̟BDÈDDÙOHD̞ DÈDUÈD nhân và phương thức quy hoạch đô thị, ê̇DCJ̏ƯLIVW̤DUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI $ÈDUS̞DOHIJÐOD̠VDIÓOI QIÉO UÓDI Eˍ̙J HØD ê̘ LIÙOH HJBO DÈD CJ̋Oê̘OHêÙUȊYÉZE̤OHDˌT̛ẸMJ̏V WËȈUI̔OHUIÙOHUJOê̑BMâêÙUȊ(*4 Y̢ MâC˽Oê̕ QIÉOUÓDIEˍ̙JHØDê̘LJOIŰYÍI̘JWËUI̍ DI̋DÈDȆDIW̞êÙUȊ Oˍ̙DT˼DIWËY̢Mâ Oˍ̙DUI˽J HJBPUIÙOHDÙOHD̘OH SÈDUI˽J  RVZIP˼DIêÙUȊWËRVZIP˼DIWáOHL̋U O̔JHJBPUIÙOHRVZIP˼DIêÙUȊ QIÉO UÓDI Eˍ̙J HØD ê̘ UI̍ DI̋ Ȉ UI̔OH HJBPUIÙOHêÙUȊRVZIP˼DIWËRV˽OMâêÙ UȊ ȆDIW̞êÙUȊ WW

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


.JSFJMMF3";"'*/%3",050 Email:SB[BöOESBLPUP!EJBMQSEGS HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP $I̠OHOÎOê̟ONJOHM̤DIˍ̙OHÉO OHIJÐOD̠V å˼JI̒D1BSJT%BVQIJOF 5J̋OTǡ,IPBI̒DLJOIŰ 5Sˍ̚OH$BP I̒D,IPBI̒DYÍI̘J 1BSJT &)&44 -V̂OÈO YV˾UT̃D OÎOêˍ̝DM̚JLIFOD̟BI̘Jê̕OH QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên D̠V 1IÈU USJ̍O *3% åˌO W̑ OHIJÐO D̠V I̗O I̝Q %*"- 1IÈU USJ̍O UI̍ DI̋ WË UPËOD˿VIØB  $I̟ȖDI˳ZCBOLIPBI̒DDIVZÐOOHËOI DÈDOHËOILIPBI̒DYÍI̘JOIÉOWNJOU˼J*3% U̡ONJN  åˍ̝D QIÉO WËP MBCP %*"-1BSJT U̡ UIÈOH ONJN  TBV ONJN DÙOH UÈD U˼J 7J̏U /BN ̛ W̑ USÓ DI̟ USÖ DIˍˌOH USÖOI OHIJÐO D̠Vj$IVZ̍Oê̖JLJOIŰWËYÍI̘JU˼J7J̏U /BNx DIˍˌOHUSÖOIêˍ̝DUI̤D IJ̏OW̙JT̤QI̔JI̝QD̟B5̖OHD̞D5I̔OH LÐ)J̏OOBZ UÈDHJ˽DȊVUSÈDIOIJ̏NêJ̌V QI̔JE̤ÈOêBOHËOIj5I̍DI̋ RV˽OUS̑WË UNJOHUSˍ̛OHEËJI˼Ơ.BEBHBTDBSx TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU $ÈD OHIJÐO D̠V IJ̏O OBZ D̟B UÈD HJ˽ ÛQ USVOH WËP N̔J MJÐO Ȉ HJ̣B DI˾U Mˍ̝OH T̔OH WË êJ̌V LJ̏O T̔OH I̘ HJB êÖOI C˾U CÖOIê̅OHWËRV˽OUS̑ê̘IËJMÛOHW̌WJ̏D MËNUIBNOIǿOHWËOHIÒPêØJ DǿOHOIˍ êÈOI HJÈ UÈD ê̘OH D̟B DIÓOI TÈDI DÙOH

5ÈDHJ˽UIBNHJBWËPOIJ̌VDIˍˌOHUSÖOI OHIJÐOD̠V ê̇DCJ̏UMËDÈDDIˍˌOHUSÖOI W̌ .BEBHBTDBS WË 7J̏U /BN êÉZ MË DÈD DIˍˌOH USÖOI OHIJÐO D̠V êB OHËOI L̋U I̝QIBJDÈDIUJ̋QD̂Oê̑OIMˍ̝OHWËê̑OI UÓOI T̢E̞OHQIˍˌOHQIÈQTPTÈOIHJ̣B DÈDOˍ̙DêBOHQIÈUUSJ̍O$ÈDOHIJÐOD̠V QIÉOUÓDIêˍ̝DUI̤DIJ̏OUIFPCBUS̞DC̖ US̝ḾOOIBV WBJUSÛD̟BLIVW̤DQIJDIÓOIUI̠DUSÐOUȊ USˍ̚OHMBPê̘OHWËUÈDê̘OHD̟BLIVW̤D OËZ U̙J êJ̌V LJ̏O T̔OH I̘ HJB êÖOI̓ 9V˾U QIÈU U̡ QIÉO UÓDI ê̇D êJ̍N D̟B LIV W̤D OËZ ÐLÓQD̟BUÈDHJ˽ê̇UDÉVI̓JLIVW̤D QIJDIÓOIUI̠DêØOHHØQ̛N̠Dê̘OËPWËP WJ̏DD˽JUIJ̏ON̠DT̔OHWËHJ˽NC˾UCÖOI ê̅OH åÉVMËOỊOHê̇DUIáD̟BLIVW̤D phi chính thức cần phải tính đến trong các DIÓOITÈDIDÙOH  UIFP EÜJ WË êÈOI HJÈ UÈD ê̘OH D̟B DÈD DIÓOI TÈDI DÙOH ê̇D CJ̏U MË UÈD ê̘OH UÈJ QIÉOQI̔J WBJUSÛWËIJ̏VRV˽D̟BDÈDDˌRVBOUI̍DI̋ USPOHRVÈUSÖOIDIVZ̍Oê̖J˯US̞DOHIJÐO D̠V OËZ OIØN MËN WJ̏D D̟B UÈD HJ˽ UÖN IJ̍V N̔J MJÐO Ȉ HJ̣B RV˽O US̑ WBJ USÛ WË QIˍˌOH UI̠D ŴO IËOI D̟B DÈD Dˌ RVBO UI̍DI̋DÙOH ȈUI̔OHDÈDHJÈUS̑YÍI̘J T̤ ŴOê̘OHW̌LJOIŰWËêJ̌VLJ̏OT̔OHD̟B OHˍ̚JEÉO5SPOHT̔DÈDê̌UËJOHIJÐOD̠V DÈD QIÉO UÓDI êˍ̝D UI̤D IJ̏O USÐO OIJ̌V QIˍˌOH EJ̏O LIÈD OIBV D̟B IJ̏O Uˍ̝OH OHIÒPêØJ DI˾UMˍ̝OHT̔OHDI̟RVBO êJ̌V LJ̏O WJ̏D MËN UIBN HJBC̑ H˼U SB OHPËJ M̌ ê̚JT̔OHYÍI̘J êJ̌VLJ̏OUJ̋QD̂OȆDIW̞ DÙOH 

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


'SBOÎPJT306#"6% Email: SPVCBVE!EJBMQSEGS HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP 5J̋OTǡLJOIŰ5Sˍ̚OHå˼JI̒D1BSJT9* /BOUFSSF9̋QMP˼JYV˾UT̃DWËêˍ̝D)̘Jê̕OH êÈOIHJÈDBP êNJOHLâHJ˽JUIˍ̛OHDIPMV̂O WNJOYV˾UT̃DWËêˍ̝DUËJUS̝YV˾UC˽O QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện nghiên D̠VQIÈUUSJ̍O *3% êˌOW̑OHIJÐOD̠V%*"- (Phát triển, Các thể chế và Toàn cầu hóa) *3%5Sˍ̚OH1BSJT%BVQIJOF 4BVONJNONJNêˍ̝DêJ̌Vê̘OHDÙOHUÈDU˼J 5̖OHD̞D5I̔OHLÐ7J̏U/BNê̍QI̞USÈDI USJ̍O LIBJ DIˍˌOH USÖOI OHIJÐO D̠V D̟B %*"- U˼J7J̏U /BN W̌ j/ỊOH DIVZ̍O ê̖J LJOI Ű WË DIÓOI US̑ ̛7J̏U /BNx U̡ UIÈOH UÈDHJ˽RVBZUS̛M˼JDÙOHUÈDU˼J%*"- 1BSJT

QIÉOUÓDILIVW̤DQIJDIÓOIUI̠D̓ UI̤DIJ̏O U˼JDIÉV1IJ .̧-BUJOWËDIÉV« 1IÈU USJ̍O DÈD NÙ êVO j$ÈD QIˍˌOH EJ̏O LIÈDOIBVD̟BOHIÒPêØJx j2V˽OMâDÙOHx WË j%ÉO DI̟x UI̤D IJ̏O U˼J DIÉV 1IJ WË DIÉV.̧-BUJO  )̗US̝DÈDWJ̏OUI̔OHLÐRV̔DHJBUSPOHWJ̏D YÉZE̤OHWËQIÉOUÓDIDÈDL̋URV˽êJ̌VUSB Về kinh tế: )P˼Uê̘OHD̟BUȊUSˍ̚OHMBPê̘OH LIVW̤D phi chính thức, các biến động đô thị và tác ê̘OHê̔JW̙JêJ̌VLJ̏OT̔OH $ÈDN̔JMJÐOȈHJ̣BRV˽OMâDÙOH EÉODI̟ DÈDQIˍˌOHEJ̏ON̙JD̟BOHIÒPêØJWËRVÈ USÖOIQIÈUUSJ̍OLJOIŰ 1IÉO UÓDI DÈD DIÓOI TÈDI DÙOH U˼J DÈD Oˍ̙D êBOH QIÈU USJ̍O DÈD DIˍˌOH USÖOI êJ̌VDI̐OIDˌD˾V DÈDDIJ̋OMˍ̝DHJ˽NêØJ OHIÒP UIFPEÜJWËêÈOIHJÈUÈDê̘OH

TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Với tư cách là nhà nghiên cứu kinh tế phát USJ̍O DÈDDÙOHUSÖOID̟BUÈDHJ˽êˍ̝DUI̤D IJ̏OUIFPIBJIˍ̙OHOHIJÐOD̠VTBV Về thống kê: phương pháp điều tra, xử lý dữ liệu. 1IÈU USJ̍O QIˍˌOH QIÈQ êJ̌V USB I̗O I̝Q I̘HJBêÖOIEPBOIOHIJ̏Q WËUIJ̋UL̋DÈD DV̘DêJ̌VUSBê̍êÈOIHJÈUI̔OHLÐWË

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


*SÒOF4"-&/40/ Email:TBMFOTPOJ!BGEGS HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP -V̂OÈOUJ̋OTǡê̑BMâêÙUȊ å˼JI̒D 1BSJT1BOUIÏPO4PSCPOOF 5I˼DTǡê̑BMâ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 1I̞USÈDIOHIJÐOD̠VU˼J#BOOHIJÐOD̠V $ˌRVBO1IÈUUSJ̍O1IÈQ"'% NHIỆM VỤ HIỆN NAY VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 7̑USÓQI̞USÈDIOHIJÐOD̠VU˼J#BOOHIJÐO D̠VD̟B$ˌRVBO1IÈUUSJ̍O1IÈQ"'%CBP H̕NOIJ̌VOIJ̏NW̞ RV˽O Mâ DÈD DIˍˌOH USÖOI OHIJÐO D̠V EP các cơ quan nghiên cứu khác thực hiện, UIˍ̚OHMËDÈDDIˍˌOHUSÖOIOHIJÐOD̠VêB OHËOI OIØN OHIJÐO D̠V WË DIVZÐO HJB L̋UI̝QD˽DIVZÐOHJBLJOIŰ DIVZÐOHJB QIÈUUSJ̍OêÙUȊ DIVZÐOHJBYÍI̘JI̒D Ļ TˍDÈDOHËOI W̌DÈDDI̟ê̌TBVêÙUȊČO ẈOH êÙUȊWËLIÓÎV LIVTJOIUIÈJ ȆDI vụ thiết yếu (trong đó có quản lý rác thải); UÌNê̑OIUSPOHMǡOIW̤DQIÈUUSJ̍OêÙUȊ ČOẈOHO̘JC̘ OÐVâLJ̋OW̌DÈDE̤ÈO QIÈUUSJ̍OD̟B"'%WËDÈDYV˾UC˽OQÌN USPOHMǡOIW̤DOËZ WËW̙JDÈDê̔JUÈDCÐO OHPËJ UIBNHJBWËPOIØNDÙOHUÈDjêÙUȊ ČOẈOHxD̟B2V̧.ÙJUSˍ̚OHUI̋HJ̙JD̟B Pháp);

IP˼Uê̘OHêËPU˼PWËI̗US̝DÈDIP˼Uê̘OH êËPU˼P USPOHêØDØU̖DI̠DDÈDOIØNTJOI WJÐO OHIJÐO D̠V W̙J Uˍ DÈDI WNJO QIÛOH nghiên cứu cho AFD để xác định các hướng UËJDIÓOIE̤ÈON̙J  $I̟ê̌DÈDOHIJÐOD̠VUÈDHJ˽êÍUI̤DIJ̏O trước đây và hiện nay liên quan đến các LIÓBD˼OITBVêÉZ YÉZE̤OHDIÓOITÈDIêÙUȊWËUIÈDIUI̠DêJ LÒNM̂QL̋IP˼DIêÙUȊ RVBOȈHJ̣BDÈD DI̟ UI̍ OIË Oˍ̙D WË Uˍ OIÉO USPOH QIÈU USJ̍O êÙ UȊ ˽OI Iˍ̛OH D̟B OỊOH UIÈDI thức về chính trị trong việc ra các quyết định về đô thị; YÍI̘JEÉOT̤WËêÙUȊUIBNHJBD̟BOHˍ̚J EÉO WËP UJ̋O USÖOI RVZ IP˼DI êÙ UȊ YÉZ E̤OHDIJ̋OMˍ̝DêÙUȊE̤BWËPOHˍ̚JEÉO UIBZ DIP DÈD DIÓOI TÈDI êÙ UȊ D̟B DIÓOI RVŽO WBJ USÛ D̟B DÈD U̖ DI̠D QIJ DIÓOI QI̟ QIÈUIVZHJÈUS̑D̟BDÈDDÙOHUSÖOIEJT˽OWË EJT˽OUIJÐOOIJÐO UIÈDIUI̠DW̌C˽OT̃D thách thức trong quy hoạch, thách thức về kinh tế; - phát triển đô thị bền vững và thách thức QIÈU USJ̍O ̛ êÙ UȊ DÈD Oˍ̙D QIÓB /BN DÈDUIÈDIUI̠Dê̇DUIá WBJUSÛD̟BI̝QUÈD RV̔DŰ

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


0MJWJFS5&44*&3 Email:PUFTTJFS!ZBIPPGS HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP  5J̋O Tǡ OIÉO I̒D å˼J I̒D "JY .BSTFJMMF * «Quê hương là chùm khế ngọt». Sự gắn kết xã hội và biến động không gian: thử định nghĩa về một không gian xã hội địa phương tại miền Bắc Việt Nam)̒DWJ̏O "JY.BSTFJMMF USˍ̚OH å˼J I̒D 1SPWFODF "JY.BSTFJMMF* LIPBOIÉOI̒D QIÉOLIPB 7NJO I̒D WË ,IPB I̒D OIÉO WNJO UIÈOH USBOH USBOHQI̞ê̌  ,̧ Tˍ Ļ UIV̂U OÙOH I̒D DÈD WáOHOIJ̏Uê̙J DIVZÐOOHËOI2V˽OMâYÍ I̘J W̌ Oˍ̙D 5SVOH UÉN 2V̔D HJB OHIJÐO D̠V OÙOH I̒D U˼J DÈD WáOH OIJ̏U ê̙J $/&"3$ .POUQFMMJFS TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 4BVLIJL̋UUIÞDLIPÈêËPU˼PĻTˍOÙOH I̒D OIJ̏U ê̙J WË C̔O ONJN DÙOH UÈD W̙J DˍˌOHW̑QI̞USÈDIDÈDDIˍˌOHUSÖOIQIÈU USJ̍O U˼J#VSLJOB'BTP )BÕUJ ONJN UÈD HJ˽êÍC̃Uê˿VUI̤DIJ̏OMV̂OÈOUJ̋OTǡW̌ OIÉOI̒D U˼Jå˼JI̒D"JY.BSTFJMMF WËUJ̋O IËOIOHIJÐOD̠VUI̤Dê̑BU˼JNJ̌O#̃D7J̏U /BN U̐OI 1IÞ5I̒ 5SPOH RVÈ USÖOI UI̤D IJ̏OMV̂OÈOD̟BNÖOI C˽PW̏ONJN tác giả đã chỉ ra rằng không gian nông thôn D̟BOHˍ̚J,JOI IBZOHˍ̚J7J̏U W̔OUIˍ̚OH êˍ̝D OIÖO OÎO IṖDWË NÙ U˽ OIˍ N̘U LI̔JDÈDUI̤DUI̍IPËODI̐OIWËSJÐOHS̊MË DÈDMËOHYÍ UIÖOBZDIPUI˾ZN̘ULIÓBD˼OI IPËO UPËO LIÈD LIJ OØ êˍ̝D OIÖO OÎO Eˍ̙J HØD ê̘ DÈD USBP ê̖J DǿOH OIˍ ê̘OH M̤D D̟B T̤ IÖOI UIËOI WË DIVZ̍O IPÈ DÈD LIÙOH HJBO YÍ I̘J WË DIÓOI US̑ 5IBZ DIP T̤H̃OCØêÍUS̛UIËOIUSVŽOUIVZ̋UD̟B

OỊOHOHˍ̚JOÙOHEÉOW̙JjN˽OIê˾UDIB ÙOHxMËN̘UUI̤DŰQI̠DU˼QIˌO êBE˼OH IˌO UI̤DŰW̌N̘UD̘OHê̕OHEÉODˍê˿Z CJ̋Oê̘OH DØUI̍E̎EËOHS̚JC̓MËOHRVÐ ê̍êJUÖNDÈDDˌI̘JMËNNJO -Ë ê̕OH UÈD HJ˽ D̟B DV̔O Le village en question,UÈDQÌNêÈOIE˾VWJ̏DIPËOU˾U DIˍˌOH USÖOI OHIJÐO D̠V êB OHËOI êˍ̝D QI̔JI̝QUI̤DIJ̏OU̡ONJNHJ̣B 5SVOHUÉNOHIJÐOD̠VD̟B7J̏O7J̎OêÙOH #ÈDD̖U˼J)Ë/̘JWË7J̏O,IPBI̒DYÍI̘J 7J̏U /BN TPOH TPOH W̙J DÈD DÙOH USÖOI OHIJÐOD̠VSJÐOH UÈDHJ˽êÍUIBNHJBêJ̌V QI̔J IBJ DIˍˌOH USÖOI I̝Q UÈD LIPB I̒D DIP5Sˍ̚OHå˼JI̒D$ÙOHHJÈP -PVWBJOU˼JDÈDU̐OINJ̌OOÞJ4ˌO-BWË)ÛB #ÖOI $áOH UI̚J HJBO OËZ UÈD HJ˽ êÍ UIBN HJBWËPDÈDêPËODÙOHUÈDUÌNê̑OIDIP DÈD U̖ DI̠D RV̔D Ű -JÐO NJOI $IÉV ¬V /HÉOIËOH5I̋HJ̙J $V̔JDáOH U̡UIÈOH ê̋OUIÈOH UÈDHJ˽MËUSˍ̛OH E̤ÈO'41W̌j)̗US̝OHIJÐOD̠VDÈDUIÈDI UI̠DUSPOHRVÈUSÖOIDIVZ̍Oê̖JLJOIŰYÍ I̘JU˼J7J̏U/BNxEP#̘/HP˼JHJBP1IÈQUËJ US̝ WË7J̏O7J̎O êÙOH #ÈD D̖ 1IÈQ U˼J )Ë /̘JUSJ̍OLIBJ ,IJêˍ̝DUVZ̍OWËP7J̏O7J̎OêÙOH#ÈDD̖ MËN WJ̏D W̙J Uˍ DÈDI MË HJ˽OH WJÐO UIÈOH  UÈD HJ˽ UJ̋Q U̞D UI̤D IJ̏O DÈD DÙOHUSÖOIOHIJÐOD̠VW̌T̤QIÈUUSJ̍ODÈD N̔JRVBOȈHJ̣Bj/IËOˍ̙DWËDÈDD̘OH ê̕OHOÙOHEÉOxUSPOHTV̔UUI̋L̦WË UIÙOHRVBWJ̏DOIÖOOÎODÈDD̘OHê̕OH OËZEˍ̙JHØDê̘RV˽OMâOHV̕OOˍ̙DWËDÈD DÙOH USÖOI UIV̦ M̝J C̛J T̤ IJ̏O EJ̏O LĨQ OˌJ D̟B DÈD DÙOH USÖOI OËZ UÈD ê̘OH ê̋O D˽OIRVBOWËǑOWNJOIØBD̟BOHˍ̚JEÉO

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


/ØJN̘UDÈDID̞UI̍ D˿OYFNYÏUDÈDêJ̌V kiện xã hội, kinh tế và chính trị cho việc xây E̤OHN̘UDÙOHUSÖOIUIV̦M̝JRVZNÙM̙O U˼JLIVW̤Dê̕OHC̄OHTÙOH)̕OHWËTÙOH $̢V-POH YFNYÏULI˽ONJOHLJ̍NTPÈUê˾U êBJ WË OHˍ̚J EÉO USPOH êJ̌V LJ̏O LIÙOH HJBO OIˍ ŴZ DIÞ â ê̋O DÈD Ļ UIV̂U YÉZ E̤OHêBOHU̡OHCˍ̙DÉOê̋OWJ̏Dê̖JN̙J MÍOIUI̖ QIÉOUÓDIDÈDQIˍˌOHUI̠DRV˽O Mâ Oˍ̙D êBOH êˍ̝D N̘U CÐO MË DÈD D̘OH ê̕OHOÙOHEÉOUI̤DIJ̏O CÐOLJBMË/IË Oˍ̙DUIÙOHRVBDÈDDˌRVBODIVZÐONÙO WË DÈD Dˌ RVBO Ļ UIV̂U UI̤D IJ̏O /NJN  E̤ ÈO j"OBMZTJT BOE 3FDPOTUSVDUJPO PG$BUBTUSPQIFTJO)JTUPSZXJUIJO*OUFSBDUJWF 7JSUVBM &OWJSPONFOUT BOE 4JNVMBUJPOTx êˍ̝DLI̛Jê̘OH W̙JT̤UIBNHJBD̟B7J̏O 7J̎O åÙOH #ÈD $̖ 7J̏O OHIJÐO D̠V QIÈU USJ̍O*3% MFT"/7WËå˼JI̒D,IPBI̒DWË $ÙOHOHȈ)Ë/̘J 645) %̤ÈOOËZLÏP EËJ CB ONJN ÛQ USVOH OHIJÐO D̠V M̑DI T̢ êˍˌOHê˼JD̟Bê̕OHC̄OHDIÉVUI̖TÙOH )̕OH UIÙOH RVB WJ̏D OHIJÐO D̠V LI̔J Mˍ̝OHUËJMJ̏Vê̕T̘W̌W˾Oê̌UI̟ZM̝J êˍ̝D WJ̋UWËPUI̚JLȅUIV̘Dê̑B

 åˍ̝DQIÉODÙOHQI̞USÈDIDIˍˌOHUSÖOI I̝QUÈDLI˽PD̖HJ̣B7J̏O,IPBI̒DYÍI̘J 7J̏U/BNWË7J̏O7J̎OêÙOH#ÈD$̖1IÈQ UÈDHJ˽êJ̌VQI̔JDÈDIP˼Uê̘OHHJÞQ7J̏O ,I˽PD̖I̒DUSPOHDÙOHUÈDC˽PU̕OWËê̌ DBPHJÈUS̑EJT˽OD̟BDÈDEJUÓDI4POHTPOH với các hoạt động này, trong thời gian hai ONJN UÈDHJ˽êÍUJ̋OIËOIU˼J1IÈQWË7J̏U /BNN̘UOHIJÐOD̠VLIPBMˍVUṢW̌M̑DI T̢ UIËOI D̖ )Ë /̘J UI̋ L̦ %̤B USÐO OỊOHCJÐOOJÐOT̢7J̏U/BNUI̚JQIPOH LJ̋O OỊOHOHV̕OUˍMJ̏VWJ̋UWËIÖOI˽OI êBE˼OH DÈDC˽Oê̕ Tˌê̕ ˽OI DØêˍ̝D U̡UI̚JUIV̘Dê̑B DÙOHWJ̏DUÈJIJ̏OM̑DIT̢ OËZMËDI̟ê̌D̟BN̘UDV̘DUSJ̍OMÍNWË OIJ̌V I̘J UI˽P DǿOH OIˍ N̘U ˾O QI˿N êBOHêˍ̝DCJÐOTP˼O 5̡UIÈOH UÈDHJ˽QI̞USÈDIDÈDIP˼U ê̘OH D̟B 7J̏O 7J̎O êÙOH #ÈD $̖ ̛ 7J̏U /BN CBPH̕NUS̞T̛D̟B7J̏Ơ)Ë/̘JWË̛ UIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


53ˋˊ/($IÓ2VBOH Email:UDRVBOH!DUVFEVWO HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP  5I˼D Tǡ DIVZÐO OHËOI #˽O ê̕ WJ̎O UIÈNWËȈUI̔OHUIÙOHUJOê̑BMâ å˼JI̒D #ÈDILIPBUIËOIQI̔)̕$IÓ.JOI 5̔UOHIJ̏Qê˼JI̒DDIVZÐOOHËOI5JO I̒D å˼JI̒D$˿O5Iˌ 7J̏U/BN QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (J˽OHWJÐOUSˍ̚OHå˼JI̒D$˿O5Iˌ/HIJÐO D̠VTJOIUI̤DIJ̏OMV̂OÈOUIFPIÖOIUI̠D ê̕OH Iˍ̙OH ÉO HJ̣B å˼J I̒D 1JFSSF WË .BSJF$VSJF 61.$ WËUSˍ̚OHå˼JI̒D$˿O 5IˌW̌UJOI̒D .ÙIÖOIIØBDÈDȈUI̔OH QI̠DI̝Q 

 )J̏OOBZUÈDHJ˽êBOHMËNMV̂OÈOW̌NÙ IÖOI UIBZ ê̖J T̢ E̞OH ê˾U ̛ LIV W̤D WFO CJ̍OD̟Bê̕OHC̄OHTÙOH$̢V-POHå̌UËJ T̢E̞OHNÙIÖOIIØBWËNÙQI̓OHêBUÈD U̢W̌UIBZê̖JUSPOHT̢E̞OHê˾UEˍ̙JUÈD ê̘OHD̟BT̤UIBZê̖JLIÓÎVUPËOD˿VWË ê̇D CJ̏U MË Oˍ̙D CJ̍O EÉOH WË YÉN OÎQ ṄO HÉZ ˽OI Iˍ̛OH ê̋O DBOI UÈD OÙOH OHIJ̏Q ̛ ê̕OH C̄OH TÙOH $̢V -POH å̌ UËJOHIJÐOD̠VOËZêˍ̝DUËJUS̝USPOHE̤ÈO I̝QUÈDHJ̣B*3%W̙Jå˼JI̒D$˿O5Iˌ E̤ÈO "$$-*."5&1&&34 

TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 5ÈDHJ˽IJ̏OêBOHDÙOHUÈDU˼JC̘NÙO5ËJ OHVZÐO ê˾U êBJ LIPB .ÙJ USˍ̚OH WË 5ËJ OHVZÐO5IJÐO OIJÐO USˍ̚OH å˼J I̒D $˿O 5Iˌ5ÈDHJ˽HJ˽OHE˼ZDÈDNÙOI̒DUSPOH Dˌ T̛ Ẹ MJ̏V Ȉ UI̔OH UIÙOH UJO ê̑B Mâ (*4 WËNÙIÖOIIØBDIPTJOIWJÐOê˼JI̒D OHËOI2V˽OMâê˾UêBJ

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


53ˋˊ/()PËOH5SˍˌOH Email:USVPOHIPBOHUSVPOH!HNBJMDPN

TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP

 5̡ ONJN  UÈD HJ˽ C̃U ê˿V UIBN E̤ OỊOHE̤ÈOOHIJÐOD̠VêÙUȊ êÙUȊIPÈ WË QIÈU USJ̍O /ỊOH W˾O ê̌ UÈD HJ˽ RVBO UÉNMËê̚JT̔OHYÍI̘JD̟BDˍEÉOêÙUȊ OỊOHDIVZ̍Oê̖JLJOIŰD̟BD̘OHê̕OH EÉODˍWFOêÙ5ÈDHJ˽DǿOHê̇DCJ̏URVBO UÉNê̋OOỊOHD̘OHê̕OHEÉOU̘D OHǏ WËMËOHOHǏUSPOHêÙUȊ

 5J̋O Tǡ 9Í I̘J I̒D å˼J I̒D "JY o .BSTFJMMF * êÈOI HJÈ YV˾U T̃D D̟B I̘J ê̕OH DI˾N MV̂O ÈO UIÈOH MV̂O ÈOêˍ̝D/9#å˼JI̒D1SPWFODFJOUIËOI TÈDI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 5Sˍ̛OHLIPBjåÙUȊI̒Dx 5Sˍ̚OHå˼JI̒D 5I̟%˿V.̘U

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


7¿å̠D¬O Email:WPEVDBOWO!ZBIPPDPN HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP 5J̋OTǡUJOI̒D 1BSJT j2V˽OMâOIJ̌V D˾Qê̘US̡VUˍ̝OHUSPOHDÈDNÙIÖOI̓êBUÈD U̢x 5I˼DTǡUJOI̒D TPOHC̄OHD̟B7J̏O UJOI̒D1IÈQOḤ*'* )Ë/̘JWËå˼JI̒D-B 3PDIFMMF 1IÈQ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 5̡ UIÈOH  UÈD HJ˽ MËN WJ̏D USPOH OIØNOHIJÐOD̠V.4**'*W̙JWBJUSÛMËLǡTˍ QIÈUUSJ̍OQI˿OŇN5ÈDHJ˽UIBNHJBWËP QIÈUUSJ̍OQI˿OŇNNÙIÖOIIØBWËNÙ QI̓OH Iˍ̙OH UÈD U̢ ("." IUUQHBNB QMBUGPSNHPPHMFDPEFDPN ("."êˍ̝DT̢ E̞OHê̍QIÈUUSJ̍ODÈDNÙIÖOIIˍ̙OHUÈD U̢USPOHOIJ̌VMǡOIW̤DOIˍMËȆDIU̎I̒D RV˽OMâD̠VO˼OTBVUIJÐOUBJ OHIJÐOD̠VT̤ MBOUSVŽOD̟BS˿ZOÉVUSÐOMÞB WW

 5̡UIÈOH UÈDHJ˽MËOHIJÐOD̠VTJOI EP$ˌRVBOå˼JI̒D1IÈQOḤ"6' "HFODF 6OJWFSTJUBJSFEFMB'SBODPQIPOJFUËJUS̝ 5ÈD HJ˽MËNWJ̏DEˍ̙JT̤Iˍ̙OHÉOD̟B"MFYJT %SPHPVM OHIJÐOD̠VWJÐODBPD˾QD̟B7J̏O /HIJÐOD̠VWË1IÈUUSJ̍O*3% )P˼Uê̘OH OHIJÐOD̠VD̟BUÈDHJ˽EJ̎OSB̛IBJQIÛOH OHIJÐOD̠VQIÛOHOHIJÐOD̠V.4**'*̛)Ë /̘JWË7J̏OOHIJÐOD̠V*3%#POEZ̛1IÈQ -V̂OÈOUJ̋OTǡIˍ̙OHU̙JWJ̏Dê̌YV˾UOHÙO OḤNÙIÖOIIØBIˍ̙OHUÈDU̢OĪNQIÈU USJ̍ODÈDNÙIÖOIIˍ̙OHUÈDU̢êBD˾Q

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


+FBO.JDIFM8"$)4#&3(&3 Email:KXBDITCFSHFS!FOTBFPSH

TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP

 $ÈDOHIJÐOD̠VD̟BUÈDHJ˽ÛQUSVOHWËP QIÉO UÓDI DÈD YÍ I̘J êBOH QIÈU USJ̍O DI̟ Z̋V MË DÈD YÍ I̘J DIÉV 1IJ WË ê̇D CJ̏U MË DÈDIÖOIUI̠DI̘JOÎQIBZC̑H˼USBOHPËJ M̌åÉZMËN̘UW˾Oê̌OHIJÐOD̠VS̘OH UÈD HJ˽êÍUÖNIJ̍VDÈDUÈDê̘OHW̌YÍI̘JD̟B OỊOH UIBZ ê̖J W̌ êÙ UȊ RVÈ USÖOI QIÈU USJ̍OUˍC˽ODI̟OHIǡBIṖDMËOỊOHQIÈU USJ̍O W̌ UI̍ DI̋ $ÈDI UJ̋Q D̂O QIˍˌOH QIÈQ MV̂O D̟B UÈD HJ˽ MË QIÉO UÓDI ê̑OI Mˍ̝OHDÈDẸMJ̏VêJ̌VUSB êˍ̝DUI̤DIJ̏O DIVZÐO CJ̏U IṖD LIBJ UIÈD U̡ DÈD OHV̕O khác phục vụ cho nghiên cứu), tác giả cũng T̢E̞OHC̖TVOHOIJ̌VQIˍˌOHQIÈQLIÈD NBOHUÓOIê̑OIUÓOIOIJ̌VIˌO RVBOTÈU QI̓OHW˾O WËLIBJUIÈDDÈDOHV̕OUˍMJ̏V WJ̋U /HPËJ SB UÈD HJ˽ DǿOH QIÈU USJ̍O DÈD OHIJÐOD̠VW̌QI˼NWJÈQE̞OHWËI˼ODI̋ D̟BDÈDIUJ̋QD̂Oê̑OIMˍ̝OHUSPOHOHIJÐO D̠VYÍI̘JI̒D

 5J̋OTǡYÍI̘JI̒D-V̂OÈOYV˾UT̃D OÎOêˍ̝DM̚JLIFOD̟BI̘Jê̕OH &)&44 5I˼DTǡLIPBI̒DYÍI̘J QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Giảng dạy å˼JI̒D-JMMF 9ÍI̘JI̒DêˍˌOHê˼JYÍI̘JI̒D.̧YÍI̘J I̒DOHIÒPêØJYÍI̘JI̒DDIÓOIUS̑QIÉO UÓDIẸMJ̏VUSPOHYÍI̘JI̒D 7J̏O /HIJÐO D̠V UI̤D OHIJ̏N W̌ LJOI Ű DIÓOIUS̑ *3&&1 $PUPOPV #ÏOJO 9Í I̘J I̒D DIÓOI US̑ W̌ RVŽO DÙOH EÉO ̛ DIÉV 1IJ Iˍ̙OH ÉO OHIJÐO D̠V ̛ DÈD USˍ̚OH1IÈQOḤUIV̘DN˼OHMˍ̙JOHIJÐO D̠V"GSPCBSPNÒUSF  5SVOHUÉNêËPU˼PRV̔DŰD̟B5̖DI̠D-BP ê̘OH2V̔DŰ*-0 5VSJO *UBMJB 9ÉZE̤OHDÈDêJ̌VUSBW̌OHV̕OOIÉOM̤DWË DÈDNÙêVOêJ̌VUSBW̌WJ̏DMËNUSPOHDÈD ê̝UêJ̌VUSBI̘HJBêÖOIê̍YÈDê̑OIUJÐVDIÓ êÈOIHJÈWJ̏DMËNUI̓BêÈOHWËQIÉOUÓDI ẸMJ̏VêJ̌VUSB  Nghiên cứu 5IËOI WJÐO êˌO W̑ OHIJÐO D̠V I̗O I̝Q %*"- 7J̏O/HIJÐOD̠V1IÈUUSJ̍O*3% å˼JI̒D1BSJT%BVQIJOF WËUIËOIWJÐOI̘J ê̕OHD̟B%*"- /HIJÐO D̠V WJÐO U˼J OIØN OHIJÐO D̠V (3"$$$F3*&4 å˼JI̒D-JMMF /HIJÐOD̠VWJÐOU˼J7J̏O*3&&1 7J̏O/HIJÐO D̠V UI̤D OHIJ̏N W̌ LJOI Ű ̠OH E̞OH $PUPOPV #ÏOJO

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


Ký hiệu và viết tắt AFD "447 7"44 "6' #"% #*5 #35 #)/4 $%' $&'&# $&'63% $*3"% $/". $/34 %*"- %P$ %P/3& %P' %P5 %1* &%- ²'&0 &)&44 &/" &/$ EPHE '.4) ("44 ("." (".- GDN (*&$ *"0 *.7 */&% */)" */1 */4&& *%& 

Cơ quan Phát triển Pháp 7J̏O)ËOMÉN,IPBI̒DYÍI̘J7J̏U/BN $ˌRVBOå˼JI̒D1IÈQOḤ /HÉOIËOH1IÈUUSJ̍ODIÉV« 7NJOQIÛOH-BPê̘OH2V̔DŰ Bus Rapid Transit )̏UI̔OHYFCVâUOIBOI 5SVOHUÉN1IÈUUSJ̍OC˾Uê̘OHT˽O 5SVOHUÉN/HIJÐOD̠VUËJDIÓOI LJOIŰWËOHÉOIËOH 5SVOHUÉN/HIJÐOD̠VåÙUȊWË1IÈUUSJ̍O 5SVOHUÉN)̝QUÈDRV̔DŰWËOHIJÐOD̠VQIÈUUSJ̍OOÙOHOHIJ̏Q )̒DWJ̏O,̧OHȈ1IÈQ 5SVOHUÉN/HIJÐOD̠VLIPBI̒DRV̔DHJB 1IÈUUSJ̍O 5I̍DI̋WË5PËOD˿VIØB 4̛9ÉZE̤OH 4̛5ËJOHVZÐOWË.ÙJUSˍ̚OH 4̛5ËJDIÓOI 4̛(JBPUIÙOH 4̛2VZIP˼DIWËå˿VUˍ 5Sˍ̚OH-PVWSF 7J̏O7J̎OêÙOH#ÈD$̖ 5Sˍ̚OHDBPI̒D,IPBI̒DYÍI̘J 5Sˍ̚OH)ËOIDIÓOI2V̔DHJB 5Sˍ̚OH1IÈQêJ̍O2V̔DHJB Trường Cao học Thực hành 2V̧/IËLIPBI̒D/IÉOWNJO )̒DWJ̏O,IPBI̒DYÍI̘J Gis and Agent-Based Modelling Architecture Gama Modeling Language Global Development Network /IØNDÙOHUÈDMJÐODIÓOIQI̟W̌CJ̋Oê̖JLIÓÎV 7J̏O2VZIP˼DIWËåÙUȊWáOH·MFEF'SBODF %̤ÈOI̝QUÈDQIÈUUSJ̍OêÙUȊ)Ë/̘J·MFEF'SBODF 7J̏O2V̔DHJB/HIJÐOD̠V/IÉOLÌV 7J̏O-̑DIT̢WË/HȈUIV̂U2V̔DHJB 7J̏O%JT˽O2V̔DHJB 7J̏O5I̔OHLÐWË/HIJÐOD̠V,JOIŰ2V̔DHJB å˿VUˍUS̤DUJ̋QOˍ̙DOHPËJ

[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


*3&&1 *3*4 *3% +5% -65* ./5 /;6 0$%& 0/( 0/6 1"%%* PED 1'75 3/4$ 53".0$ 4*( 4*61 40& ;64 

7J̏O/HIJÐOD̠VUI̤DOHIJ̏NW̌LJOIŰDIÓOIUS̑ Îlots regroupés pour l’information statistique 7J̏O/HIJÐOD̠V1IÈUUSJ̍O ,IØBI̒DNáBIÒ5BNå˽P Land-Use and Transport Interaction .ÙIÖOIT̔IØBê˾UêBJ ,IVêÙUȊN̙J 5̖DI̠D)̝QUÈDWË1IÈUUSJ̍OLJOIŰ 5̖DI̠DQIJDIÓOIQI̟ -JÐOIJ̏QRV̔D 5SVOHUÉN%̤CÈPWË/HIJÐOD̠VêÙUȊ Các nước đang phát triển -JÐONJOI)̝QUÈDD̟B1IÈQWÖêÙUȊWËMÍOIUI̖ .˼OHMˍ̙JRV̔DHJBDÈDȈUI̔OHQI̠DI̝Q Transport Management and Operation Center )̏UI̔OHUIÙOHUJOê̑BMâ $ˌRVBOD̟B#̘9ÉZE̤OHWË2VZIP˼DI State Owned Enterprise Zones urbaines sensibles

Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


[] Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD


Tháng 7 năm 2015 / Khóa học Tam Đảo 2014 / © AFD

[]


NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC /HVZ̎O%V)Ë/̘J7J̏U/BN 5FM 'BY  &NBJMMJFOIF!OYCUSJUIVDDPNWO

Nhiều tác giả Phát triển đô thị bền vững Các cách tiếp cận phương pháp luận, liên ngành và thực tiễn j̓,IØBI̒D5BNå˽P̓x åË-˼U 7J̏U/BN UIÈOH

$ȊVUSÈDIOIJ̏NYV˾UC˽O $)6)ˑ0 #JÐOÛQ/HVZ̎O#ÓDI5I̟Z 5SÖOICËZ5PNPSSPX.FEJB$P -UE 7̊CÖB5PNPSSPX.FEJB$P -UE

å̔JUÈDMJÐOL̋U $ÙOHUZ5/))5SVŽOUIÙOH/HËZN̙J å̑BDI̐4̔OHÜ9ÍåËO /BNå̕OH å̔OHåB )Ë/̘J

*ODV̔O LI̖Y DNU˼J$ÙOHUZ5/))JO)Ë7ǡOIå̑BDI̐4̔ /HÜ 5̖ 5̂QUI̍ 7J̏OM̑DIT̢2VÉOT̤ QIˍ̚OH/HIǡBåÙ 2V̂O$˿V(J˾Z 5IËOI1I̔)Ë/̘J (J˾ZêNJOHLâ,)9#T̔$9#*1)5S52VZ̋Uê̑OIYV˾UC˽OT̔2å-,o/9#5S5 D̟B(JÈNê̔D/9#5SJUI̠DOHËZ*4#/ *OYPOHWËO̘QMˍVDIJ̍VRVâ***ONJN


Phát triển đô thị bền vững Các cách tiếp cận phương pháp luận, liên ngành và thực tiễn

/ Tháng 7 / 2015 /

Với chủ đề «Phát triển đô thị bền vững», cuốn kỷ yếu này ghi lại những tham luận và thảo luận được thực hiện trong khuôn khổ các phiên học toàn thể và lớp học chuyên đề diễn ra từ ngày 21 đến 29 tháng 7 năm 2014 tại trường Đại học Đà Lạt. Bốn lớp học chuyên đề đã đề cập đến các chủ đề nghiên cứu chính bao gồm: (i) công cụ và phương pháp lập kế hoạch đô thị và quy hoạch lãnh thổ; (ii) công cụ và mô hình hiểu và thăm dò sự vận động của không gian đô thị; (iii) đô thị và các hiện tượng bất bình đẳng về không gian xã hội; (iv) đào tạo kỹ thuật điều tra điền dã: thực tiễn, mạng lưới và chiến lược của hoạt động sản xuất rau vùng ngoại ô.

13 7 / 2015 Phát triển đô thị bền vững

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Viện nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD), Đại học Nantes, Viện Viễn đông Bác cổ Pháp (ÉFEO) và Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) đồng thuận hỗ trợ tổ chức Khóa học mùa hè về khoa học xã hội «Khóa học Tam Đảo» trong khuôn khổ thỏa thuận đối tác giai đoạn 2014-2015. Thỏa thuận đối tác nhằm mục đích tổ chức khóa đào tạo đa ngành chất lượng cao, xây dựng diễn đàn đối thoại về các chính sách và thu hút đông đảo đối tượng trong và ngoài giới học thuật của khu vực Đông Nam Á.

ĐIỀU PHỐI Stéphane LAGRÉE Viện Viễn đông Bác Cổ Pháp, ÉFEO fsp2s@yahoo.fr

Các cách tiếp cận phương pháp luận, liên ngành và thực tiễn

Khóa học mùa hè về khoa học xã hội «Khóa học Tam Đảo» (Đà Lạt, Việt Nam) Tháng 7 / 2014

Conférences & Séminaires

Virginie DIAZ Cơ quan Phát triển Pháp, AFD diazv@afd.fr

Phát triển đô thị bền vững

Mã ISBN: 978-604-943-184-5 Sách không bán

!"#$%&'($)*!$(+,$("-.