Page 1

Občina

&vnica, Glavni tr8 19 a, 8'290 &vnica Tel.: 07 81 61 '200, fax: 07 81 61 '210 obcina.sevnica@siol.nel www.obcina-sevnica.si

OBČINSKI SVET

številka: 011 -0001/2016 Datum: 8.6.2016

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/080dl. US , 76/08, 100/08-0dl. US, 79/09, 14/10-0dl. US, 51/10. 84/10-0di.US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO), 20. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS , št. 46/15-UPB) ter 5. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS , št. 46/15-UPB)

sklicujem 15. redno sejo občinskega sveta, ki bo v sredo, 15. junija 2016, ob 15.30 uri, v konferenčni dvorani sevniškega gradu.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 15. redne seje 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje občinskega sveta z dne 20.4.2016 3. Seznanitev z izdelavo celostne prometne strategije Občine Sevnica 4. Predlog Pravilnika o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica 5. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo 6. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica 7. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2016 8. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica 9. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta 1O. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 11 . Razno

Prosim , da se seje zanesljivo udeležite!


Poročevalec:

Dušan Blatnik, Savaprojekt d.d. Krško Vabljeni: člani občinskega sveta direktor občinske uprave vodje oddelkov občinske uprave

Vabilo v vednost: predstavnikom političnih strank, zastopanih v občinskem svetu predsednikom svetov krajevnih skupnosti predstavnikom sredstev javnega obveščanja v občini


OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET

2. t.d.r.

15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 15.6.2016

ZADEVA:

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje občinskega sveta z dne 20.4.2016

Številka: 011-0001/2016

Pripravljavka gradiva: Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta


OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET Številka: 011-0001/2016 Datum: 5.5.2016

ZAPISNIK 14. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 20.4.2016, ob 15.30 uri, v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta: Božidar Beci, Božič Danica, Zdenka Dernovšek, Božidar Groboljšek, Natalija Hostnik, Dane Hribar, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Franc Pipan, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak, Vanja Žulič. ODSOTNA članica občinskega sveta: Irena Dobnik. Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine. Prisotni uslužbenci občinske uprave: - Zvone Košmerl, direktor občinske uprave - Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor - Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance - Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti - Alenka Mirt, vodja Splošne službe - Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe - Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta Poročevalci: - mag. Nataša Šerbec, Regionalna razvojna agencija Posavje, k 3. r.d.r. - Vladimir Kocjan, vodja Območne geodetske uprave Sevnica, k 4. t.d.r. - Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica, k 5. in 6. t.d.r. - Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica, k 7. t.d.r. - Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica, k 8. in 9. t.d.r. Prisotni predstavniki javnih medijev: Smilja Radi – Posavski obzornik, Boris Blaić – Dolenjski list, Vernesa Sadulai in snemalec – Ansat TV. Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 14. redno sejo. Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 14. redne seje Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov sveta, tako da je občinski svet sklepčen.

1


Župan: Svojo odsotnost je sporočila Irena Dobnik. Ugotovi, da je občinski svet sklepčen. Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem da se po skrajšanem postopku obravnava 10. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo. *Pride Janez Šerjak (prisotnih 21 svetnikov). Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda. SKLEP: Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem da se po skrajšanem postopku obravnava 10. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo. Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21). Sklep je sprejet. SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ: 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 14. redne seje 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje občinskega sveta z dne 23.3.2016 3. Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2015 4. Poročilo o delu Območne geodetske uprave Sevnica 5. Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2015 6. Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2016 7. Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2015 8. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2015 9. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu 10. Predlog Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo – skrajšani postopek 11. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica 12. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Tržišče 13. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica 14. Predlog sklepa o imenovanju predstavnic ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Krmelj 15. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica 16. Seznanitev z zapisnikom zbora občanov 17. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta 18. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 19. Razno

2


Ad 2 Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje občinskega sveta z dne 23.3.2016 Župan: Odpre razpravo o zapisniku. Ni razprave. Župan: Predlaga potrditev zapisnika. SKLEP: Občinski svet je potrdil zapisnik 13. redne seje občinskega sveta z dne 23.3.2016. Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21). Sklep je sprejet.

Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč: Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in službam. Sprejeti zaključni račun je bil posredovan v objavo v Uradni list RS. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov. *Prideta Vanja Žulič in Božidar Groboljšek (prisotnih 23 svetnikov). Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 13. redne seje. SKLEP: Občinski svet je potrdil pregled sklepov 13. redne seje občinskega sveta z dne 23.3.2016. Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. Ad 3 Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2015 Uvodno obrazložitev so podali župan, mag. Nataša Šerbec iz Regionalne razvojne agencije Posavje ter Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo: RRA Posavje je javni zavod s statusom subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni, katerega ustanoviteljice so Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Občina Radeče. Status subjekta spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na regionalni ravni je RRA Posavje, od skupno dvanajstih regionalnih razvojnih agencij, podelil Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na podlagi navedenega je naloga RRA Posavje, da izvaja naloge v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Odlokom o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje, ki se nanašajo na naloge v javnem interesu: priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji; priprava dogovorov za razvoj regije; izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov; sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske

3


razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev; obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov; prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja; pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem; izvajanje regijske finančne sheme; izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij in dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja ter izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva in ob soglasju službe. V letu 2015 je RRA Posavje izvajala naslednje projekte v javnem interesu: Posavska štipendijska shema, Regijska garancijska shema, Garancijska shema Posavje, Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje, Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah, Vpliv trapistov na posavsko podeželje, S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike), SLOHRA SOCIONET, Izvajanje koordinacije projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja«, Priprava Regionalnega razvojnega programa 2014-2020 – mnenje in sprejem na RSR in Priprava dogovora za razvoj regij za obdobje 2016-2019. S strani Občine Sevnica je bila osnova za izplačilo sofinanciranje nalog v javnem interesu Pogodba o sofinanciranju Regionalne razvojne agencije Posavje v proračunskem letu 2015. Občina Sevnica je za navedeno RRA Posavje namenila 36.889,00 EUR. Za udeležbo pri javnih projektih pa so bile sklenjene posamezne pogodbe o sofinanciranju projektov, kjer je Občina Sevnica za Posavsko štipendijsko shemo namenila 8.708,13 EUR in članarino za upravljanje Lokalno akcijske skupine Posavje za sredstva »leader« 4.229,91 EUR. Za leto 2015 izkazuje RRA Posavje presežek prihodkov nad odhodki iz naslova redne dejavnosti v višini 15.043,43 EUR. Presežek prihodkov pri delu na projektih v letu 2015 je realiziran v skupni višini 18.399,96 EUR. Čisti presežek prihodkov iz tržne dejavnosti pa v višini 5.385,48 EUR. Po uporabi presežka prihodkov iz prejšnjih let za pokrivanje tekočih stroškov znaša presežek prihodkov obračunskega obdobja 32.895,92 EUR. Upravni odbor RRA Posavje je potrdil, da se presežek prihodkov nad odhodki iz naslova redne dejavnosti porabi za stroške priprave projektov in lastno udeležbo pri financiranju projektov. Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s poročilom o delu agencije in ga daje občinskemu svetu v seznanitev. Župan: Odpre razpravo. V razpravi so sodelovali Vincenc Knez, mag. Nataša Šerbec, Franc Pipan, Hermina Šantej, župan in Tomaž Lisec. *Pride Rado Kostrevc (prisotnih 24 svetnikov). Povzetek razprave: Iz poročila je razviden visok znesek vračila štipendistov štipendijske sheme, kar je razlog v tem, da bodisi podjetje ni moglo realizirati zaposlitve štipendistov (stečaj podjetja) ali pa štipendisti niso izpolnili študijskih obveznosti. Od šolskega leta 2014/2015 občine ne financirajo več štipendij dodeljenih v razpisu, tako da se je delež za delodajalce povečal na 50 % (prej 30 %), 50 % pa financira Evropski socialni sklad, preko Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Nova finančna perspektiva 2014-2020 je vsebinsko in izvedbeno bistveno drugačna kot prejšnja, v kateri je Posavje zelo uspešno črpalo sredstva predvsem za namene urejanja okoljske infrastrukture. Nova perspektiva je bolj osredotočena na ekonomsko in turistično infrastrukturo, spodbude podjetništvu in kmetijstvu ter projektom s področja sociale. V kratkem bo gozdarskim podjetjem, med njimi tudi Gozdnemu gospodarstvu Brežice, potekla koncesija za upravljanje z državnimi gozdovi. Podana je bila pobuda, da naj RRA Posavje pripravi organizacijsko obliko, ki bi lahko nadaljevala delo Gozdnega gospodarstva Brežice. Pojasnjeno je bilo, da bo skrb za državne gozdove od kmetijskega sklada in sedanjih koncesionarjev prevzelo novoustanovljeno državno podjetje, ki bo bolj gospodarilo z

4


lesom, na območju regije Posavje pa poteka projekt Gozd-les, ki pa je bolj usmerjen v razvoj izdelkov iz lesa. Veljavna zakonodaja omogoča javnim zavodom, da dobavijo 20 % lokalno pridelane hrane. Podan je bil predlog, da bi se pri tem vzpostavilo povezovanje pri zavodih, kjer je občina ustanoviteljica ter da je potrebno doseči, da se zakonskih 20 % poveča. Ob zaključku razprave je bilo postavljeno še vprašanje o sodelovanju agencije z lokalnimi zbornicami ter o višini sredstev, pridobljenih s tržno dejavnostjo. Podan je bil odgovor, da zbornice delujejo in so organizirane drugače kot agencija, z njimi sodelujejo in jih nimajo za svojo konkurenco. Kar se tiče pa tržne dejavnosti, je agencija organizirana kot javni zavod in kot taka naj ne bi imela dobička, saj naj bi delovali v dobrobit tega, za kar je bila agencija tudi ustanovljena. Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom. SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2015. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. Ad 4 Poročilo o delu Območne geodetske uprave Sevnica Uvodno obrazložitev sta podala župan in Vladimir Kocjan, vodja Območne geodetske uprave Sevnica: Organ deluje v sestavi Ministrstva za okolje in prostor ter je organiziran v 12 območnih geodetskih uprav, od katerih sevniška povezuje še pisarni v Krškem in Brežicah. V poročanju so bile predstavljene njihove glavne naloge, dejavnosti in upravni postopki. Med pomembnimi nalogami uprave je tudi vzdrževanje baz prostorskih podatkov, ki jih pri svojem delu uporabljajo upravne službe. Župan: Odpre razpravo. V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Vladimir Kocjan, župan in Božidar Beci. Povzetek razprave: V razpravi je bilo izpostavljeno, da prihaja do veliko sporov in tožb, ker se mapne in dejanske uživalne meje po zakonito izvedenem mejno-ugotovitvenem postopku razlikujejo ter neskladje pri evidentiranju nepremičnin in dejanskega lastništva parcel, po katerih potekajo ceste. Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom. SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Območne geodetske uprave Sevnica. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet.

5


Ad 5 Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2015 Uvodno obrazložitev je podal Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica: Na distribucijsko omrežje je bilo lani priključenih 677 odjemalcev, od tega 111 komercialnih. Skupno število odjemalcev se je zmanjšalo za 21 zaradi ukinitve odjemnega mesta, v glavnem pa zaradi prehoda na uporabo drugega energenta, predvsem biomaso, toplotne črpalke in celo elektriko. V omrežju so distribuirali 1,75 milijona kubičnih metrov zemeljskega plina, od česar je Plinovod končnim uporabnikom dobavil 889.000 m3, preostanek pa so dobavili drugi ponudniki. Skupna poraba plina je bila večja za 131.000 m3, kar je posledica bolj mrzle zime. Podjetje je imelo lani 636.000 evrov odhodkov in 670.000 evrov prihodkov, ustvarilo pa je 30.000 evrov čistega dobička, predvsem na račun ugodnejšega dogovora o nabavnih cenah plina. Te naj bi se v prihodnjem letu ne spreminjale oziroma kvečjemu znižale. Župan: Odpre razpravo. V razpravi so sodelovali: Tanja Novšak, Anton Krajnc, Danica Kramžar in župan. Povzetek razprave: Glede na to, da se podjetju zmanjšuje število odjemalcev, je bilo zastavljeno vprašanje, če poskušajo to omejiti s kakšnimi tržno – marketinškimi aktivnostmi. Pojasnjeno je bilo, da je glavni razlog za zmanjšanje števila odjemalcev predvsem prehod na uporabo drugega energenta – toplotne črpalke, elektrika, sončna biomasa, kar vzpodbuja tudi država s subvencijami za prehod na toplotne črpalke in fotovoltaiko. Podjetje razpolaga s prenesenim čistim dobičkom v višini 640.000 evrov, zato je bilo izpostavljeno vprašanje, kako podjetje namerava vložiti ta sredstva. Pojasnjeno je bilo, da je ta znesek seštevek dobičkov vseh let obstoja podjetja, da pa bo, glede na to, da so v omrežju še prvotne cevi, sredstva potrebno vložiti v obnovo omrežja. Župan je dodal, da se trenutno urejajo tudi lastniška razmerja med Geoplinom in Plinovodom, po razrešitvi situacije pa bo o tem obveščen tudi občinski svet, na eni izmed svojih sej. Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom. SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim poročilom JP Plinovod Sevnica za leto 2015. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. Ad 6 Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2016 Uvodno obrazložitev sta podala župan in Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica: Za prihodnje leto podjetje načrtuje 1,8 milijona kubičnih metrov distribuirane količine plina, od tega bi odjemalcem sami prodali okoli 650.000 m3 plina. Ta količina je precej nižja od lanske, saj so izgubili enega večjega odjemalca. Iz planiranega skupnega finančnega rezultata sistemskega in trgovskega dela dejavnosti za leto 2016 bi podjetje poslovalo pozitivno, z ostankom dohodka v višini 28.300 evrov. Planirajo znižati prodajno ceno plina, ki bo primerljiva trenutnim cenam plina na trgu, čeprav dvomijo, da bi s tem uspeli pridobiti nazaj odjemalce, ki so že menjali dobavitelja, bi pa želeli obdržati vsaj obstoječe odjemalce. Župan je pojasnil, da bo po ureditvi lastniških razmerij med Geoplinom in Plinovodom, ki ravno poteka, na eni izmed sej občinskega sveta predstavljena ureditev in akti podjetja Plinovod.

6


Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s predloženim dokumentom. SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim načrtom JP Plinovod Sevnica za leto 2016. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. Ad 7 Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2015 Uvodno obrazložitev so podali Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM; Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti: Zavod je imel lani približno 780.000 evrov prihodkov, od tega je občina prispevala dobrega pol milijona. KŠTM je bil lani uspešen tudi na dveh evropskih razpisih, na katerih je pridobil 172.000 evrov. Izpostavljeno je bilo nadgrajeno sodelovanje z društvi v občini, ki imajo na voljo izposojo šotora in uporabo dveh avtomobilov. Prireditve na sevniškem gradu, teh je bilo lani 121, so pritegnile 8.000 obiskovalcev, vodenih ogledov na gradu pa beležijo 4.231. V atriju gradu je postavljen tudi nov prireditveni oder. Grad postaja tudi vse bolj priljubljen prostor za poroke, lani se je poročilo 64 parov. Število grajskih botrov je naraslo na 131. Obisk abonmajskih predstav v kulturni dvorani je dober, saj je dvorana med njimi polno zasedena. Na področju športa je bil izpostavljen odličen obisk bazena, ki se je v primerjavi z letom 2014 skoraj podvojil, razlog pa je lepše vreme. Prek turističnih aranžmajev je občino lani obiskalo nekaj čez 4.000 gostov, kar je za dobro četrtino več kot predlani. Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za gospodarske dejavnosti sta se seznanila s poročilom in ga posredujeta občinskemu svetu v seznanitev. Župan: Odpre razpravo. V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Mojca Pernovšek, Frančiška Zemljak, Gregor Korene in župan. Povzetek razprave: Podana je bila ocena, da je zabeleženo število obiskovalcev na letni ravni prenizko ter da je potrebno poiskati na gradu še kakšno novo vsebino, ki bo za obiskovalce privlačna. Prav tako bi bilo primerno razmisliti o podaljšanju obratovalnega časa gradu. Izraženo je bilo mnenje, da je glede na številne prireditve na gradu, število obiskovalcev gradu majhno. Direktorica je pojasnila, da obratovalni čas gradu prilagajajo financam in razpoložljivosti zaposlenih, je pa res, da naključnih obiskovalcev ne beležijo. Obisk gradu pa bi lahko povečali tudi s večjim obsegom poslovnih najemov (v lanskem letu so jih imeli 18) - z organizacijo poslovnih srečanj in konferenc, pri čemer bi jim navsezadnje lahko pomagali tudi svetniki. Pohvaljeno je bilo sodelovanje z društvi, pomoč društvom pri razpisih, delovanje in obisk tržnice in sejma, turistična promocija, po drugi strani pa je bilo v razpravi rečeno, da je zavod premalo sredstev pridobil z razpisi in tržno dejavnostjo. Mojca Pernovšek je odgovorila, da je KŠTM na področju evropskih razpisov v primerjavi z drugimi zavodi v regiji najbolj uspešen, da pa se dogaja, da je prijavitelj programa, pri katerem sodelujejo, včasih tudi kdo drug, npr. Športna zveza Sevnica.

7


Podan je bil še predlog, da se naj omogoči nočno kopanje na bazenu, vsaj ob vikendih ter da bi bile lahko Grajske novice spletni časopis ali pa 14 - dnevnik. Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom. SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2015. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. Ad 8 Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2015 Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar, Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Pomoč na domu po Zakon o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialno varstvenih storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Izvajanje in sofinanciranje te storitve spada v pristojnost občine, zakonska obveza je sofinanciranje v višini najmanj 50 % celotnih stroškov. Socialna oskrba na domu obsega več sklopov opravil: - gospodinjsko pomoč kamor sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, nabava živil, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; - pomoč pri vzdrževanju osebne higiene kamor sodi: pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov; - pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, priprava upravičenca in njegove družine na institucionalno varstvo. V Občini Sevnica socialno varstveno storitev pomoč na domu izvaja Center za socialno delo Sevnica, s katerim ima Občina Sevnica sklenjeno pogodbo. V letu 2015 je storitev koristilo 158 uporabnikov, kar je za 2,7 % več kot v letu 2014. Manjši je razvoz kosil, je pa več ostalih pomoči. Storitev se izvaja po vseh krajevnih skupnostih. Center je neposredno socialno pomoč izvajal tudi popoldan ter ob sobotah, nedeljah in praznikih. Decembra 2015 je imelo 7 občanov oskrbo tudi popoldan, 26 pa jih je potrebovalo pomoč na domu ob sobotah, nedeljah in praznikih. Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predloženim poročilom in ga posreduje v seznanitev občinskemu svetu. Župan: Odpre razpravo. V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Frančiška Zemljak, Božidar Groboljšek in župan. Povzetek razprave: Izrečena je bila pohvala centru za kvalitetno izvajanje storitve ter občini za skoraj 70 % sofinanciranje storitve. Podan je bil predlog, da se naj v izvajanje storitve vključi ljudi, katere je sodišče obsodilo na izvajanje družbeno koristnega dela, ki naj bi izvajali predvsem pomoč pri delu na vrtu, pri košnji… Podana je bila tudi pobuda, da naj občina pripravi strategijo, kako se bo v naslednjih 10. do 15. letih spopadala s problemom staranja prebivalstva. Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.

8


SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2015. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. Ad 9 Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar, Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Pomoč družini na domu je po Zakonu o socialnem varstvu ena izmed socialno varstvenih storitev. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Postopek izračuna cene storitve pomoč družini na domu je opredeljen v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki določa, da se: stroški storitve najprej zmanjšajo za oprostitev, ki jo je občina dolžna v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev socialno varstvenih storitev plačati v celoti, preostanek stroškov se nato zmanjša za subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti občina v skladu z Zakonom o socialnem varstvu v višini najmanj 50 %, preostanek stroškov se deli s številom efektivnih ur vseh neposrednih izvajalk oskrbe na domu ter tako dobimo ceno storitve na uro. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je Center za socialno delo Sevnica pripravil dva predloga višine subvencije občine (50 % in 69,20 %), poleg tega pa tudi posebno ceno za nedeljo in posebno ceno za dela prost dan in državni praznik. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev namreč določa, da se cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času lahko poveča največ za 40 %, cena ure opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne pa največ za 50 %, in sicer glede na dejansko povečanje stroškov dela. Center za socialno delo Sevnica je pripravil predlog, po katerem se cena ure storitve, opravljene v nedeljo, poveča za 30 %, cena ure opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne pa se poveča za 40 %. Odbor za družbene dejavnosti je o predmetni zadevi razpravljal na svoji seji ter sprejel naslednje stališče: - odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog, po katerem cena celotne storitve znaša 17,12 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 4,80 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 69,20 % cene storitve; - odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog, po katerem cena celotne storitve za nedeljsko delo znaša 20,64 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 67,20 % cene storitve; - odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog, po katerem cena celotne storitve za delo na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša 21,34 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 65,80 % cene storitve. Župan: Odpre razpravo.

9


V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Danica Božič in Gregor Korene. Povzetek razprave: V razpravi je bil podan predlog, da se preveri postopkovno in na podlagi zakonodaje možnost oblikovanja cene storitve z zakonsko določeno višino subvencijo cene občine (50 %) za porabnike, ki presegajo določen znesek prihodkov. Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov. SKLEP: Občinski svet je sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu. Cena celotne storitve znaša 17,21 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 4,80 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 12,32 EUR oziroma 69,20 % cene storitve. Cena storitve, opravljene v nedeljo, znaša 20,64 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 14,40 EUR oziroma 67,20 % cene storitve. Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, znaša 21,34 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 14,62 EUR oziroma 65,80 % cene storitve. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. SKLEP: Občinski svet je sprejel sklep, da Občina Sevnica in Center za socialno delo Sevnica preverita možnost oblikovanja cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, z zakonsko določeno višino subvencije cene občine (50 %) za uporabnike, ki presegajo določen znesek prihodkov. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. Ad 10 Predlog Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo – skrajšani postopek Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt: Občinski svet Občine Sevnica je na 13. redni seji dne 23. 3. 2016 pri obravnavi revidiranega letnega poročila Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2015 sprejel sklep, da se bilančni dobiček podjetja v višini 94.711,81 EUR, ki je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz obdobja 2011-2014 v višini 43.337,50 EUR in čistega dobička iz leta 2015 v višini 51.374,31 EUR, razporedi: - preneseni čisti dobiček iz obdobja 2011-2014 v višini 43.337,50 EUR in čisti dobiček iz leta 2015 v višini 25.687,16 EUR se nameni za povečanje osnovnega kapitala družbe (povečanje premoženja družbe), - čisti dobiček iz leta 2015 v višini 25.687,15 EUR pa se razporedi v druge rezerve.

10


Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica mora povečanje osnovnega kapitala urediti v sodnem registru. Predlog odloka določa novo višino osnovnega kapitala, v višini 291.900,43 EUR, ki je določena na podlagi ugotovljene in izkazane bilance stanja na dan 31. 12. 2015 ter na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica z dne 23. 3. 2016. Sprejem spremembe odloka finančnih posledic na poslovanje javnega podjetja niti na ustanoviteljico Občino Sevnica ne bo imelo. Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka. SKLEP: Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. Ad 11 Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da ravnatelja imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež. Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Svet šole je Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o dveh prijavljenih kandidatih za ravnatelja šole in sicer o Mirjani Jelančič, profesorici razrednega pouka iz Sevnice ter Janezu Zobariču, univerzitetnemu diplomiranemu politologu iz Hrastnika. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na seji seznanila s pisnima prijavama obeh kandidatov ter z njuno osebno predstavitvijo ter predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje o obeh kandidatih, s tem, da daje kandidatki Mirjani Jelančič prednost pri imenovanju. Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga izdajo dveh pozitivnih mnenj, s predlagano prednostjo pri imenovanju. SKLEP: Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Mirjani Jelančič, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Ribniki 10, Sevnica, za ravnateljico Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, kateri daje prednost pri imenovanju za ravnateljico Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet.

11


SKLEP: Občinski svet je izdal pozitivno mnenja o kandidatu Janezu Zobariču, univerzitetnemu diplomiranemu politologu, stanujočemu na naslovu Log 28 c, Hrastnik, za ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. Ad 12 Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Tržišče Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Svet šole je Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o prijavljeni kandidatki za ravnatelja šole in sicer o Zvonki Mrgole, profesorici razrednega pouka ter višji knjižničarki in predmetni učiteljici nemškega jezika s književnostjo iz Tržišča. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na seji seznanila s pisno prijavo kandidatke ter z njeno osebno predstavitvijo ter predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje o kandidatki Zvonki Mrgole. Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga izdajo pozitivnega mnenja o predlagani kandidatki. SKLEP: Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Zvonki Mrgole, profesorici razrednega pouka ter višji knjižničarki in predmetni učiteljici nemškega jezika s književnostjo, stanujoči na naslovu Telče 19 a, Tržišče, za ravnateljico Osnovne šole Tržišče. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. Ad 13 Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Svet zavoda je Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o dveh prijavljenih kandidatih za ravnatelja vrtca in sicer o Vlasti Fele, diplomirani vzgojiteljici predšolskih otok iz Loke pri Zidanem Mostu ter mag. Borutu Zidarju, univerzitetnemu diplomiranemu pedagogu in profesorju zgodovine ter magistru znanosti s področja didaktike zgodovine iz Blance. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na seji seznanila s pisnima prijavama obeh kandidatov ter z njuno osebno predstavitvijo ter predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje o obeh kandidatih, s tem, da daje kandidatu mag. Borutu Zidarju prednost pri imenovanju. Župan: Odpre razpravo.

12


V razpravi so sodelovali: Rado Kostevc, Franc Pipan, župan, Božidar Groboljšek in Tomaž Lisec. Povzetek razprave: Razprava je tekla o razlogih za odločitev Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da predlaga občinskemu svetu prednost mag. Boruta Zidarja pri imenovanju, mnenja svetnikov so bila različna. Prevladalo je mnenje, da se glasuje o predlogu komisije. Župan: Predlaga izdajo dveh pozitivnih mnenj, s predlagamo prednostjo pri imenovanju. SKLEP: Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Vlasti Fele, diplomirani vzgojiteljici predšolskih otrok, stanujoči na naslovu Loka 92, Loka pri Zidanem Mostu, za ravnateljico Vrtca Ciciban Sevnica. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. SKLEP: Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatu mag. Borutu Zidarju, univerzitetnemu diplomiranemu pedagogu in profesorju zgodovine ter magistru znanosti s področja didaktike zgodovine, stanujočemu na naslovu Blanca 58, Blanca, za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica, kateremu daje prednost pri imenovanju za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica. Izid glasovanja: 18 za 2 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. Ad 14 Predlog sklepa o imenovanju predstavnic ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Krmelj Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica svet zavoda upravlja svet zavoda, ki šteje 11 članov in ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Občinski svet imenuje v svet zavoda 3 predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica. Člani sveta so imenovani za dobo štirih let in so lahko zaporedoma imenovani največ dvakrat. Na poziv mandatne komisije so prispeli trije predlogi. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predloge obravnavala na seji in predlaga občinskemu svetu, da v svet zavoda imenuje Slavico Mirt iz Hinjc, Ireno Dobnik iz Krmelja ter Ano Strajnar Erpič iz Zgornjih Mladetič. Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.

13


SKLEP: Občinski svet je za predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Krmelj imenoval: - Slavico Mirt, Hinjce 10, Krmelj, - Ano Strajnar Erpič, Zgornje Mladetiče 2 a, Tržišče, - Ireno Dobnik, Krmelj 24, Krmelj. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. Ad 15 Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Na podlagi iste zakonodaje kot pri prejšnji točki dnevnega reda, občinski svet imenuje v svet zavoda 3 predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica. Na poziv mandatne komisije je prispelo pet predlogov. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predloge obravnavala na seji in predlaga občinskemu svetu, da v svet zavoda imenuje Ireno Klenovšek in Katarino Albino Šantej iz Sevnice ter Radeta Ivkovića iz Blance. Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju. SKLEP: Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica imenoval: - Ireno Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, Sevnica, - Katarino Albino Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica, - Radeta Ivkovića, Blanca 41, Blanca. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. Ad 16 Seznanitev z zapisnikom zbora občanov Uvodno obrazložitev je podal župan: Zbor krajanov je ena izmed oblik neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini. Župan je v skladu z vloženo zahtevo volivcev iz območja Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo, ki je bila podana v skladu z določili Statuta Občine Sevnica, sklical zbor krajanov. V skladu s Statutom Občine Sevnica je zapisnik predložen občinskemu svetu v seznanitev. Župan: Odpre razpravo. Ni razprave. Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z zapisnikom zbora občanov.

14


SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen z zapisnikom zbora krajanov Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. Ad 17 Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta Župan: Odpre razpravo. V razpravi sodelujeta Danica Božič in Tomaž Lisec. Povzetek razprave: Danica Božič: Predlaga, da se naj uredniški odbor Grajskih novic o tovrstnih odločitvah o informiranju oglaševanju socialno varstvenih storitev, seznani o zakonskih podlagah pri javnih zavodih s tega področja. Vztraja, da gre za zavajanje uporabnikov ter za kršitev socialno varstvenih in drugih predpisov. Tomaž Lisec: Zanima ga, kolikšna sredstev je Občina Sevnica namenila za pripravo vseh štirih Popravkov Odloka o Občinskem prostorskem načrtu in kdo je pri tem sodeloval. Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanje in pobudo, s podanima pripombama. SKLEP: Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanje in pobude članov občinskega sveta, s pripombama: Danica Božič: Predlaga, da se naj uredniški odbor Grajskih novic o tovrstnih odločitvah o informiranju - oglaševanju socialno varstvenih storitev, seznani o zakonskih podlagah pri javnih zavodih s tega področja. Vztraja, da gre za zavajanje uporabnikov ter za kršitev socialno varstvenih in drugih predpisov. Tomaž Lisec: Zanima ga, kolikšna sredstev je Občina Sevnica namenila za pripravo vseh štirih Popravkov Odloka o Občinskem prostorskem načrtu in kdo je pri tem sodeloval. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. Ad 18 Vprašanja in pobude članov občinskega sveta Vincenc Knez: V letu 2015 je bila sprejeta Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj na reki Savi, ki dovoljuje možnost plovbe s 25.4.2016. Zanima ga, kaj je še potrebno narediti in kdaj bodo ustvarjeni pogoji za začetek plovbe.

15


Tomaž Lisec: 1. Za kakšen namen bodo namenjena proračunska sredstva, namenjena za Pristan Orehovo. 2. Zanima ga ali obstaja sklep ali dogovor zaključka sestanka med predstavniki Nogometne zveze Slovenije in Občino Sevnica. 3. Predlaga ureditev odvodnjavanja pri hiši Nukić v Dolenjem Boštanj. Franc Pipan: 1. Ker glavna vodovodna cen do Hrastov poteka delno čez sadovnjak in njive, ki jih obdelujejo s kemičnimi sredstvi in polivajo s fekalijami, predlaga da Komunala d.o.o. Sevnica pridobi strokovno mnenje o možnosti onesnaženja vode s temi sredstvi in predlaga vzpostavitev koridorja, kjer se proti odškodnine ti ukrepi ne bi izvajali. 2. Meni, da se v Naselju heroja Maroka drevesa obrezujejo nestrokovno. Tanja Novšak: Predlaga ureditev cestnega prehoda za pešce pri avtobusni postaji na Logu. Hermina Šantej: 1. Glede na to da je oddajnik GSM-R v Loki pri Zidanem Mostu postavljen na lokaciji, kateri krajani nasprotujejo, jo zanima ali še obstaja možnost prestavitve na drugo lokacijo. 2. Predlaga nadzor in obvestilo za ribiče, ki po njenem mnenju z odpadki onesnažujejo brežine Save in postavitev smetnjaka na ribiški trasi pri hidroelektrarni Vrhovo na območju krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu. 3. Predlaga ureditev fitnesa na prostem na območju krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu. Gregor Korene: V zvezi z urejanjem kolesarske steze na Hrastih ga zanima: financiranje, izvajalec, lastništvo, kdo bo upravljavec in ali spada v območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta stadion. Jože Udovč: Predlaga ogled, izdelavo strokovnega mnenja in sanacijo plazu ob večnamenskem objektu na Okiču. Majda Jazbec: Ker primanjkuje sredstev za novogradnje cest, predlaga kvalitetno vzdrževanje in popravila, da se stanje cestnega omrežja ne poslabšuje.

Ad 19 Razno Župan: - povabi na tradicionalni pohod in proslavo ob 1. maju na Lisci. Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.

Zapisala: Lidija Udovč, univ.dipl.ekon. višja svetovalka občinskega sveta

Srečko Ocvirk župan Občine Sevnica

16


OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0001/2016 Datum: 12.5.2016

PREGLED SKLEPOV 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 20.4.2016 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 14. redne seje Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen. 248. SKLEP: Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem da se po skrajšanem postopku obravnava 10. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo. Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21). Sklep je sprejet. 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje občinskega sveta z dne 23.3.2016 249. SKLEP: Občinski svet je potrdil zapisnik 13. redne seje občinskega sveta z dne 23.3.2016. Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21). Sklep je sprejet. 250. SKLEP: Občinski svet je potrdil pregled sklepov 13. redne seje občinskega sveta z dne 23.3.2016. Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22). Sklep je sprejet. 3. Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2015 251. SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2015. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet.

1


4. Poročilo o delu Območne geodetske uprave Sevnica 252. SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Območne geodetske uprave Sevnica. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. 5. Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2015 253. SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim poročilom JP Plinovod Sevnica za leto 2015. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet.

6. Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2016 254. SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim načrtom JP Plinovod Sevnica za leto 2016. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. 7. Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2015 255. SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2015. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. 8. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2015 256. SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2015. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet.

9. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu 257. SKLEP: Občinski svet je sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu. 2


Cena celotne storitve znaša 17,21 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 4,80 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 12,32 EUR oziroma 69,20 % cene storitve. Cena storitve, opravljene v nedeljo, znaša 20,64 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 14,40 EUR oziroma 67,20 % cene storitve. Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, znaša 21,34 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 14,62 EUR oziroma 65,80 % cene storitve. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. 258. SKLEP: Občinski svet je sprejel sklep, da Občina Sevnica in Center za socialno delo Sevnica preverita možnost oblikovanja cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, z zakonsko določeno višino subvencije cene občine (50 %) za uporabnike, ki presegajo določen znesek prihodkov. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. 10. Predlog Odloka spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo – skrajšani postopek 259. SKLEP: Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet.

11. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica 260. SKLEP: Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Mirjani Jelančič, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Ribniki 10, Sevnica, za ravnateljico Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, kateri daje prednost pri imenovanju za ravnateljico Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. 261. SKLEP: Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatu Janezu Zobariču, univerzitetnemu diplomiranemu politologu, stanujočemu na naslovu Log 28 c, Hrastnik, za ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23). Sklep je sprejet. 3


12. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Tržišče 262. SKLEP: Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Zvonki Mrgole, profesorici razrednega pouka ter višji knjižničarki in predmetni učiteljici nemškega jezika s književnostjo, stanujoči na naslovu Telče 19 a, Tržišče, za ravnateljico Osnovne šole Tržišče. Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet.

13. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica 263. SKLEP: Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Vlasti Fele, diplomirani vzgojiteljici predšolskih otrok, stanujoči na naslovu Loka 92, Loka pri Zidanem Mostu, za ravnateljico Vrtca Ciciban Sevnica. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet.

264. SKLEP: Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatu mag. Borutu Zidarju, univerzitetnemu diplomiranemu pedagogu in profesorju zgodovine ter magistru znanosti s področja didaktike zgodovine, stanujočemu na naslovu Blanca 58, Blanca, za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica, kateremu daje prednost pri imenovanju za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica. Izid glasovanja: 18 za 2 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. 14. Predlog sklepa o imenovanju predstavnic ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Krmelj 265. SKLEP: Občinski svet je za predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Krmelj imenoval: - Slavico Mirt, Hinjce 10, Krmelj, - Ano Strajnar Erpič, Zgornje Mladetiče 2 a, Tržišče, - Ireno Dobnik, Krmelj 24, Krmelj. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. 15. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica 266. SKLEP: Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica imenoval: - Ireno Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, Sevnica, - Katarino Albino Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica, 4


-

Radeta Ivkovića, Blanca 41, Blanca.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. 16. Seznanitev z zapiskom zbora občanov 267. SKLEP: Občinski svet je bil seznanjen z zapisnikom zbora krajanov Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. 17. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta 268. SKLEP: Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanje in pobude članov občinskega sveta, s pripombama: Danica Božič: Predlaga, da se naj uredniški odbor Grajskih novic o tovrstnih odločitvah o informiranju oglaševanju socialno varstvenih storitev, seznani o zakonskih podlagah pri javnih zavodih s tega področja. Vztraja, da gre za zavajanje uporabnikov ter za kršitev socialno varstvenih in drugih predpisov. Tomaž Lisec: Zanima ga, kolikšna sredstev je Občina Sevnica namenila za pripravo vseh štirih Popravkov Odloka o Občinskem prostorskem načrtu in kdo je pri tem sodeloval. Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24). Sklep je sprejet. 18. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta Vincenc Knez: V letu 2015 je bila sprejeta Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj na reki Savi, ki dovoljuje možnost plovbe s 25.4.2016. Zanima ga, kaj je še potrebno narediti in kdaj bodo ustvarjeni pogoji za začetek plovbe. Tomaž Lisec: 1. Za kakšen namen bodo namenjena proračunska sredstva, namenjena za Pristan Orehovo. 2. Zanima ga ali obstaja sklep ali dogovor zaključka sestanka med predstavniki Nogometne zveze Slovenije in Občino Sevnica. 3. Predlaga ureditev odvodnjavanja pri hiši Nukić v Dolenjem Boštanj. Franc Pipan: 1. Ker glavna vodovodna cen do Hrastov poteka delno čez sadovnjak in njive, ki jih obdelujejo s kemičnimi sredstvi in polivajo s fekalijami, predlaga da Komunala d.o.o. Sevnica pridobi strokovno mnenje o možnosti onesnaženja vode s temi sredstvi in predlaga vzpostavitev koridorja, kjer se proti odškodnine ti ukrepi ne bi izvajali. 2. Meni, da se v Naselju heroja Maroka drevesa obrezujejo nestrokovno. 5


Tanja Novšak: Predlaga ureditev cestnega prehoda za pešce pri avtobusni postaji na Logu. Hermina Šantej: 1. Glede na to da je oddajnik GSM-R v Loki pri Zidanem Mostu postavljen na lokaciji, kateri krajani nasprotujejo, jo zanima ali še obstaja možnost prestavitve na drugo lokacijo. 2. Predlaga nadzor in obvestilo za ribiče, ki po njenem mnenju z odpadki onesnažujejo brežine Save in postavitev smetnjaka na ribiški trasi pri hidroelektrarni Vrhovo na območju krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu. 3. Predlaga ureditev fitnesa na prostem na območju krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu. Gregor Korene: V zvezi z urejanjem kolesarske steze na Hrastih ga zanima: financiranje, izvajalec, lastništvo, kdo bo upravljavec in ali spada v območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta stadion. Jože Udovč: Predlaga ogled, izdelavo strokovnega mnenja in sanacijo plazu ob večnamenskem objektu na Okiču. Majda Jazbec: Ker primanjkuje sredstev za novogradnje cest, predlaga kvalitetno vzdrževanje in popravila, da se stanje cestnega omrežja ne poslabšuje. 19. Razno Župan: - povabi na tradicionalni pohod in proslavo ob 1. maju na Lisci.

Zapisala: Lidija Udovč, univ.dipl.ekon. višja svetovalka občinskega sveta

6


OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET

3. t.d.r.

15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 15.6.2016

ZADEVA:

Seznanitev z izdelavo celostne prometne strategije Občine Sevnica

Številka: 371-0112/2014

Pripravljavca gradiva: Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo Savaprojekt d.d. Krško Poročevalca: Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo Dušan Blatnik, Savaprojekt d.d. Krško


trg 19 a. m90 &vnica Tel.: 07 81 61 '?DO. fax: 07 81 61 '210

Obe\ina &vnica. Glavni

obcina..sevnica@Siol.ncl www.obcina-.sevnica.si

Oddelek za okolje in prostor

številka: Datum:

033-0001/2016 6.6.2016

OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Celostna prometna strategija občine Sevnica_ seznanitev

Zadeva:

Spoštovani! Občina Sevnica je začela s postopkom priprave Celostne prometne strategije (CPS), ki je strateški dokument za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa na območju občine in mesta Sevnica.

Izdelavo strategije sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, izvaja pa se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Celostno urejen promet prinaša izboljšanje kakovosti bivanja in povečanje možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj. Pripravljavec pa mora upoštevati tudi sedanje in načrtovane migracijske tokove ter prometne vplive širšega območja jugovzhodne Slovenije. Cilj CPS je vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema, ki zagotavlja kakovostno dostopnost bivališč, delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometno varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije, povečuje učinkovitost in zmanjšuje stroške potniškega in tovornega prometa ter izboljšuje privlačnost in kakovost okolja, njen sestavni del pa bo tudi akcijski načrt ukrepov trajnostne mobilnosti. Dokončana CPS bo pogoj za kandidiranje Občine Sevnica na razpisih za pridobivanje sredstev sofinanciranja za trajnostne prometne ureditve.

Na javnem razpisu je bilo, kot pripravljavec CPS za Sevnico, izbrano podjetje Savaprojekt d. d. iz Krškega, s podizvajalcem podjetjem PNZ d. o. o. iz Ljubljane. Za izdelavo CPS je formirana razširjena strokovna skupina pripravljavca in naročnika; po specifikacijah za izdelavo dokumenta, pa je potrebno oblikovati tudi delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki ključne in zainteresirane javnosti, za podporo delu strokovne skupine. Rok za

dokončanje

dokumenta in njegovo potrditev na

2017. Lep pozdrav, Pripravil:

Robert Kaše, univ. dipl. inž. str. ~ceste in komunalo

Priloga:

- gradivo Savaprojekt d. d. Vročiti:

-

naslovu v zadevo

Občinskem

svetu

občine

Sevnica je april


EVROPSKA UNIJA KOHfZIISk l SKLAD

----~ NAlOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA v OBCINE SEVNICA (CPS) Pričetek izdelave Celostne prometne strategije občine Sevnica (CPS)

Narolnik:

OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica

Izdelovalec

Savaprojekt, družba za razvoj, projektiranje, konzaltlna, inženiring d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško

št. projekta:

16073-00

Datum

Krško, maj 2016

~>~aložbo

sotinnrcHata Republik<.J Slovcn.ja m Evropska unija tz:

kohcz•i~kega

sklad-3


~~

~sf$'J~ :"! rtdfJI"' • ~IJ -------------~---------------------g::_krško

EVROPSKA UNIJA J(Ot!EZIISKI SHAO ,.ALOŽ6A V VAŠO P~ I HODNOST

DIJJAN BLATNIK untv. dipl. luž. Grll. pooblaš~eni arhitekt

S

35 A

Člani Strokovne projektne Skupine:

Prostorsko načrtovanje

Blaž Špiler, univ.dipl.inž geod.. Tamara Tepavčevič, univ.dipl.geog. in univ.dipl.soc.

Vključevanje

Petra žarn, univ.dipl.inž grad.

javnosti

Oblikovanje in oglaševanje

Andrej Trošt, univ.dipl.geog.

Prometno načrtovanje

Gregor Pretnar, univ.dipl.inž grad.

Pešačenje

Katja Zgonc, univ.dipl.inž grad.

in Kolesarjenje

Javni potniški promet {JPP)

David Trošt, univ.dipl.inž grad.

Naložbo sofinancirata Republika SloveniJa m Evropska unija iz kohezijskega sklada

2


EVROPSKA UNIJA KOHElll~KI

_.,.._._.

SKLAD

NAlOŽBA V VA?.O PIIIHOONOST

Pričetek izdelave Celostne prometne strategije občine Sevnica (CPS) Občina Sevnica je v mesecu marcu 2016 podpisala pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo za izdelavo Celostne prometne strategije (CPS), ki je strateški dokument za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa na območju občine Sevnica.

CPS vzpostavlja trajnostni prometni sistem, ki zagotavlja kvalitetno dostopnost do bivališč, delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometno varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije, povečuje učinkovitost in zmanjšuje stroške potniškega in tovornega prometa ter izboljšuje privlačnost in kakovost okolja. Celostno urejen promet prinaša objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja in povečanje možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj. Sestavni del CPS je akcijski načrt ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020. CPS občine Sevnica je razdeljena v več faz, in sicer: l.faza : POSTAVITEV TEMEUEV 2.faza: ANALIZA STANJA 3.faza: OPREDEUTEV VIZIJE in IZBIRA UKREPOV 4.faza: NAČRTOVANJE IZVAJANJA CPS, VZPOSTAVITEV NADZORA in SPREJEM CPS

Okvtrn termins ki nacrt oa je vezan na nasId e nie meini ke podpis pogodbe z MZI podpis pogodbe z izvajalcem ter 1. faza 2. faza 3. faza zaklj uček 4. faze (sprejem CPS in akcijskega načrta na OS)

marec 2016 maj 2016/1. fazno poročilo oktober 2016 1 2. fazno poroči lo januar 2017 13. fazno poročilo april2017/zaključno poročilo

Skladno s Terminskim planom so se v ponedeljek, 23.5.2016 na prvem delovnem sestanku že ožje delovne skupine - t .i. Strokovno projektne skupine in različni akterji v občini, ki bodo s svojim znanjem, izkušnjami in dosedanjo vlogo v sistemu prometa pomembno pripomogli k naboru učinkovitih ukrepov za izboljšave v celotnem sistemu prometa v občini Sevnica.

srečali člani

Naslednji korak je formiranje širše delovne skupine, v katero bodo Imenovani predstavniki ključne ln zainteresirane javnosti (predstavniki policije, SPV, vzgojno-izobraževalnih ustanov, gospodarstva, zdravstvenih ustanov, javnega avtobusnega in železniškega prometa, kolesarskih društev ipd .) Delo na projektu CPS bo potekalo v nadaljevanju v obliki delavnic, intervjujev, javnih razprav in prireditvijo na prostem in podobno. Širša zainteresirana javnost aktivno sodeluje v procesu nastajanja CPS, kjer vsak deležnik s svojega področja izpostavi teme, ki naj jih dokument obravnava. S tem namenom bi se pridobilo izboljšanje stanja na področj ih, ki bodo izziv te naloge. Trenutno se že izdeluje t.i. Analiza stanja, kjer se tudi izdelovalci seznanjamo s trenutnim stanjem prometa v občini in s ključnimi težavami. To pomeni : stanje, tekoči projekti in problematika na pod roČju prometa v občini in izpostavljene ključne teme, ki naj jih CPS obravnava, med njimi predvsem : • razvojna oviranost zaradi odmaknjenosti od glavnih državnih cestno-prometnih smeri, • železniško omrežje ne izpolnjuje potreb modernega gospodarstva,

r-~aložbo

sofin::lncirat,l Republika Slovemja tn Evropska uniJ3 iz kotleZIJSI<e>ga sklada


EVROf>SKA UNIJA KOHf.ZIISKI SKlAD NAlOŽBA V VAŠO PR I HODNOST

------------• • • • •

navezave po obstoječem državnem cestnem omrežju so dotrajane in prometno-tehnično zastarele, obstajajo še določeni prometno kritičnih odseki loklanih cest, ki jih je potrebno modernizirati, neustrezno urejeno območje železniškega vozlišča v Sevnici, slaba povezanost stanovanjskega in industrijskega dela Sevnice - predvsem zaradi pomanjkanja varnih železniških prehodov, industrijsko območje zapira pot do vodnih in obvodnih površin reke Save, ob kateri so zaradi gradnje hidroelektrarn v večji meri dobro utrjene brežlne reke, ki pa niso ustrezno izkoriščene,

• • • • • • • • • • • • • • •

nepovezljlvost prostora na obeh bregovih Save - slaba prometna povezanost Sevnice in Boštanja, preobremenjenost glavne - mestne osi, neustrezna prometna ureditev starega mestnega jedra Sevnice, slaba pretočnost starega mestnega jedra, Sevnica nima odprtih površin, ki bi bile namenjene zbiranju ljudi v prostem času, neustrezno urejene površine za pešce oziroma njihovo pomanjkanje, pomanjkanje parkirnih mest v občinskem središču in v središčnih delih naselij z javnimi funkcijami, neustrezna ureditev varnih peš in kolesarskih dostopov do postaj in postajališč javnega potniškega prometa, slabo urejen javni potniški promet - pomanjkanje linij z gostejšo frekvenco, predvsem v jutranjih ln popoldanskih konicah, pomanjkanje varnih kolesarskih in peš poti - urejene so samo v centru Sevnice, neustrezna povezanost kolesarskih poti na območju občine in slaba navezanost na državno kolesarsko omrežje, neugodna dostopnost gospodarskih dejavnosti, obstoječa infrastruktura je neprijazna do pešcev in kolesarjev, zato so prebivalci za prevozno sredstvo prisiljeni uporabljati avtomobile, slabe potovalne navade prebivalcev, ki vse večji delež poti opravljajo z osebnim avtom in vse manj hodijo, kolesarijo ali uporabljajo javni potniški promet... uvajanje sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti ...

Z izdelavo CPS bo občina naredila korak naprej od običajnega prometnega planiranja. Izdelava CPS se namreč začne z analizo, kaj želi občina doseči, in šele na podlagi nje se določijo ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev. Pri njihovem izboru se najprej preveri potencial mehkih ukrepov, ki ne vključujejo gradnje (zmanjianje povpraievanja in sprememba načinov prevoza, učinkovitejša raba prometnic••• ). šele v primeru, da ti ukrepi ne rešijo težav se iščejo Infrastrukturne rešitve. Dokument CPS na prvo mesto v prometu postavlja pešca, nato kolesarja, javne prevoze in šele za tem osebni avto. Pred izdelovald CPS in Občino Sevnica so v prihodnje tako postavljeni izzivi tudi na področju osveščanja glede trajnostne mobilnosti z namenom izdelave take strategije, ki bo izboljšala kvaliteto življenja v občini in zdravje občanov. Izdelavo Celostne prometne strategije Občine Sevnica sofinancirata Evropska unija ln Republika Slovenija iz kohezijskega sklada ter Občina Sevnica.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska uniJa iz

kohezijsk~ga

sklada

4


OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET

4. t.d.r.

15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 15.6.2016

ZADEVA:

Predlog Pravilnika o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica

Številka: 300-0012/2016

Pripravljavca gradiva: Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo Poročevalca: Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo


PREDLOG PRAVILNIKA Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na ________. redni seji dne, __________ sprejel PRAVILNIK o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (vsebina) S tem pravilnikom se določi vrsta in višina štipendij ter postopek in merila za podelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica. 2. člen (namen štipendiranja) (1) Občina Sevnica dodeljujejo štipendije za deficitarne poklice za izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja sprejete s strani Vlade Republike Slovenije. Štipendije se dodeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. (2) Štipendije se podeljujejo za eno šolsko leto za obdobje enega leta. (3) Štipenditor po tem pravilniku je Občina Sevnica, ki za razpisane štipendije zagotavlja sredstva v proračunu občine. II.

POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

3. člen (splošni pogoji) (1) Za štipendije za deficitarne poklice v Občini Sevnica zaprosi posameznik, ki izpolnjuje naslednje splošne pogoje: ima stalno prebivališče na območju občine Sevnica, se bo izobraževal na področjih iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ima status na izobraževalnem programu, opredeljenem v Politiki štipendiranja in javnem razpisu, ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda, hkrati ne prejema kadrovske štipendije, štipendije za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ter druge občinske štipendije,

1


-

se ne vpisuje ponovno v isti letnik, bo na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

(2) Štipendist mora zgoraj navedene točke izpolnjevati celoten čas upravičenosti do štipendije. 4. člen (posebni pogoji za štipendijo za deficitarne poklice) Občina Sevnica pri objavi javnega razpisa lahko določi naslednje posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za pridobitev štipendije za deficitarne poklice: raven oziroma stopnja izobraževanja, področje ali smer izobraževanja, letnik izobraževanja, uspeh oziroma povprečna ocena. III.

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA

5. člen (dodeljevanje štipendij) (1) Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za posamezno študijsko leto. (2) Občina Sevnica dodeljuje štipendije za deficitarne poklice v okviru proračunskih možnosti v skladu z merili in kriteriji, opredeljenimi v tem pravilniku in javnemu razpisu. (3) Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi vsako leto, v kolikor so za ta namen v proračunu Občine Sevnica zagotovljena sredstva. (4) Število štipendij in višino sredstev, namenjenih za štipendiranje po tem pravilniku, se za vsako leto opredeli v okviru sprejemanja proračuna. 6. člen (komisija) (1) Postopek javnega razpisa, strokovno presojo in ocenjevanje vlog za štipendije za deficitarne poklice, v skladu s tem pravilnikom in veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, opravi tričlanska komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan Občine Sevnica. (2) Komisija veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh njenih članov. Komisija sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. (3) Naloge komisije so: priprava nabora deficitarnih področij in ravni izobrazbe opredeljenih v Politiki štipendiranja ter določitev posebnih pogojev javnega razpisa, obravnava vloge in priprava seznama štipendistov in višine štipendije za posameznega kandidata,

2


-

podaja mnenja na pritožbe vlagateljev, ki so vložili pritožbo v postopku javnega razpisa, priprava predloga o prenehanju pravice do štipendije posameznemu štipendistu in priprava predloga odločitve o prošnjah za odložitev vračila štipendij, o obročnem vračilu štipendij in oprostitvi vračila štipendij.

(4) Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja občinska uprava občine, pri čemer upošteva navodila in predloge komisije. 7. člen (objava javnega razpisa in oddaja prijave) (1) Besedilo javnega razpisa se objavi na spletni strani Občine Sevnica, povzetek razpisa pa tudi v Uradnem listu Republike Slovenije. (2) Rok za oddajo prijave za pridobitev štipendije je najmanj 30 dni od dneva javne objave. (3) Vlagatelji svoje vloge oddajo na enotnih obrazcih, ki so sestavni del javnega razpisa. 8. člen (obravnava vlog javnega razpisa) (1) Prijave, ki so prispele v roku, obravnava komisija, ki pripravi predlog za izbor. (2) Če komisija ugotovi, da je potrebno prijavo dopolniti, po zaključku zbiranja prijav, obvesti vlagatelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da prijavo dopolni v 8 dneh. Če prosilec v tem roku prijave na dopolni, se prijava zavrže. (3) O dodelitvi sredstev vlagateljem po tem pravilniku na predlog komisije odloča pooblaščena oseba. (4) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. (5) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom štipendije se uredijo s pogodbo. 9. člen (sklepanje pogodb) Sklepanje pogodb z izbranimi štipendisti se opravi v petnajstih dneh od dokončnosti odločbe o izboru. Če kateri do štipendistov v roku petnajstih dni od vročitve pogodbe le-te ne podpiše, se šteje, da odstopa od pogodbe. IV.

MERILA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ IN DOLOČANJE NJIHOVE VIŠINE

10. člen (merila za dodelitev štipendij) (1) Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega pravilnika in javnega razpisa izbrani po naslednjem merilu: višja

3


povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole oziroma predhodnem zaključenem letniku. (2) Če ima več vlagateljev enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole oziroma predhodnem zaključenem letniku in skupna višina štipendij za te vlagatelje presega zastavljen cilj javnega razpisa, se štipendija podeli tudi vsem vlagateljem v skupini z enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole oziroma predhodnem zaključenem letniku, s tem da se višina štipendija sorazmerno zmanjša glede na razpisana sredstva vsem prejemnikom. (3) Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje, ne presegajo zastavljenega cilja javnega razpisa vrednosti razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev ne razvrščajo po merilih, štipendija pa se dodeli vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje. (4) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje štipendij za deficitarne poklice ter zahtevana dokumentacija po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu. 11. člen (višina in izplačevanje štipendije) (1) Višina mesečne štipendije znaša 80 EUR. (2) Štipendija se izplačuje mesečno za 12 mesecev v šolskem letu. V.

IZVAJANJE FINANCIRANJA

12. člen (sestavine pogodbe) (2) Obvezne sestavine pogodbe so: določitev pogodbenih strank, namen, za katerega so sredstva dodeljena, višina dodeljenih sredstev, transakcijski računa štipendista ali prejemnika sredstev, rok in način izplačila sredstev, način nadzora nad namensko porabo sredstev, primeri prenehanja pogodbe, sankcije zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določb in nenamenske porabe dodeljenih sredstev, drugo, kar sledi iz narave dodeljenih sredstev, načina porabe sredstev ter pravic in obveznosti štipendista. 13. člen (obveznosti štipendista) (1) Štipendist je v času trajanja pogodbe dolžan štipenditorju v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako spremembo, zlasti pa: prekinitev ali zaključek izobraževanja,

4


-

spremembo vrste in področje izobraževanja, sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti, spremembo stalnega prebivališča, nastop starševskega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka, neizpolnjenih šolskih obveznosti zaradi višje sile, opravičljive zdravstvene razloge, ter druge okoliščine, ki se nanašajo na štipendijsko razmerje oziroma zaradi katerih štipendist ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem pravilniku.

(2) Neizpolnjevanje obveznosti obveščanja iz prejšnjega odstavka tega člena s strani štipendista je sankcionirano s prekinitvijo pogodbe, in sicer od trenutka dalje, ko so nastale spremembe. (3) Komisija za štipendiranje v primeru sprememb, ki vplivajo na štipendijsko razmerje, ponovno odloči o štipendiji, na podlagi spremenjenih okoliščin. 14. člen (dokazilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti) Štipendist mora predložiti dokazila o izpolnitvi pogodbenih obveznosti. 15. člen (izguba pravice do štipendije) Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka, določenega v pogodbi o štipendiranju in mora vrniti prejete zneske štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, če: ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem pravilniku, po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije prekine izobraževanje, spremeni smer izobraževanja, brez soglasja štipenditorja, pridobi štipendijo na podlagi posredovanja neresničnih podatkov ali sklene pogodbo z drugim štipenditorjem (kadrovske štipendije). 16. člen (vrnitev že izplačanih zneskov) Če štipendist ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, ima Občina Sevnica pravico zahtevati vrnitev že izplačanih zneskov. VI.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

17. člen (subsidiarna uporaba določil Zakona o štipendiranju) Za področja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se subsidiarno uporabljajo določila Zakona o štipendiranju. 18. člen (veljavnost pravilnika) Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5


Številka: 300-0012/2016 Datum: Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk l.r.

6


Politika ĹĄtipendiranja (2015â&#x20AC;&#x201C;2019)

Ljubljana, december 2014


Kazalo PRIPRAVA IN ŠTIPENDIRANJA

STROKOVNA

PODLAGA

ZA

PRIPRAVO

POLITIKE

1. UVOD ................................................................................................................................. 3 2. ŠTIPENDIRANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI .....................................................................4 2.1 Financiranje štipendij ......................................................................................................................6 2.2 Načrt financiranja štipendij .............................................................................................................7

3. TEMELJNI STRATEŠKI DOKUMENTI .............................................................................. 7 4. PROBLEMATIKA NA PODROČJU KADROV Z VIDIKA DELODAJALCEV ..................... 9 5. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE ..................................................................... 10 5.1 Cilji štipendij za deficitarne poklice v Republiki Sloveniji ............................................................. 11 5.2 Opredelitev deficitarnih področij in ravni izobrazbe ..................................................................... 11 5.3 Opredelitev deficitarnih področij italijanske in madžarske narodne skupnosti ............................ 13 5.4 Predvideni obseg sredstev za uresničevanje politike štipendij za deficitarne poklice................. 14

6. PRIČAKOVANI REZULTATI ŠTIPENDIJ ZA DEFICITARNE POKLICE IN POROČANJE ..................................................................................................................... .14 6.1 Kazalci spremljanja doseganja ciljev ........................................................................................... 14 6.2 Način in obdobje poročanja o izvajanju štipendiranja ................................................................. 15

2


PRAVNA IN STROKOVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO POLITIKE ŠTIPENDIRANJA Pravna podlaga V skladu z drugim odstavkom 30. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/2013 in 99/2013 – ZUPJS-C; v nadaljevanju: ZŠtip-1) Vlada Republike Slovenije sprejme politiko štipendiranja za obdobje petih let, v kateri določi zlasti: ‒ cilje štipendij za deficitarne poklice v Republiki Sloveniji, ‒ opredelitev področij, ki se spodbujajo prek politike štipendij za deficitarne poklice, vključno s področji, ki jih kot deficitarna opredelita italijanska ali madžarska narodna skupnost, ‒ predvideni obseg sredstev za uresničevanje politike štipendij za deficitarne poklice, ‒ kazalce spremljanja doseganja ciljev, ‒ pričakovane rezultate štipendij za deficitarne poklice ter ‒ način in obdobje poročanja o izvajanju štipendiranja. Strokovna podlaga Strokovno podlago je na podlagi četrtega odstavka 30. člena ZŠtip-1 pripravil Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ). Pri pripravi izhodišč so sodelovali še: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in Statistični urad Republike Slovenije (SURS).

1. UVOD Krovni zakon, ki ureja področje štipendiranja, je leta 2013 sprejeti ZŠtip-1. Ta zakon ureja državne in Zoisove štipendije, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendije za deficitarne poklice in štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost. Navedene štipendije dodeljuje iz javnih sredstev sklad, razen državnih štipendij, ki jih dodeljujejo centri za socialno delo. Prav tako ZŠtip-1 ureja sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem; neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij izvaja sklad, posredno pa regionalne razvojne agencije (RRA). Poleg štipendij, ki jih ureja ZŠtip-1, se v Sloveniji dodeljuje še več drugih štipendij, med katerimi so: ‒ kadrovske in druge štipendije, ki jih redno ali občasno dodeljuje država po posebnih programih (npr. za potrebe zaposlovanja v Slovenski vojski, štipendije na področju kulture, štipendije potomcem padlih v vojni za Slovenijo in druge), ‒ občinske štipendije, ‒ kadrovske štipendije, za katere delodajalci ne uveljavljajo sofinanciranja, ‒ štipendije zasebnih fundacij, skladov in drugih primerljivih virov (npr. štipendije Slovenske znanstvene fundacije, ustanove Gallus, fundacije Parus, Olimpijskega komiteja Slovenije, Likarjevega sklada in drugih).


Štipendije za deficitarne poklice podeljujejo tudi posamezne občine na podlagi občinskih pravilnikov oziroma odlokov glede na potrebe v lokalnih skupnostih; metodologija za določitev deficitarnih poklicev se med občinami razlikuje, če je sploh določena (kot primer navajamo le nekatere: Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov občine Ajdovščina (Občina Ajdovščina, 2014), Odlok o štipendiranju v občini Domžale (Občina Domžale, 2014), Pravilnik o štipendiranju v občini Poljčane (Občina Poljčane, 2014), Pravilnik o štipendiranju v občini Žalec (Občina Žalec, 2014)).

2. ŠTIPENDIRANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI Konec leta 2013 je v Sloveniji prejemal državno, Zoisovo ali kadrovsko štipendijo vsak 5. dijak in vsak 4. študent (SURS, 2014), pri čemer v podatkih niso zajete druge štipendije, ki se ne podeljujejo po ZŠtip-1. Struktura prejemnikov štipendij po ZŠTIP-1 je naslednja: državno štipendijo je prejemalo 58,9 % dijakov in študentov, Zoisove štipendije je prejemalo 26,4 % in kadrovske štipendije je prejemalo 9,5 % dijakov in študentov. Kadrovske štipendije so tako pri dijakih kot študentih v povprečju najvišje. Preglednica 1: Podeljene štipendije za študij v Sloveniji in tujini ter povprečne decembrske štipendije po vrstah štipendij, Slovenija, 2013 Število štipendistov Vrsta štipendije Kadrovske štipendije 1 - skupaj sofinancirane posredno sofinancirane neposredno nesofinancirane Državne štipendije Zoisove štipendije Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu Skupaj

skupaj

dijaki

študen ti

neznano

Povprečna višina štipendije v EUR študen neznan skupaj dijaki ti o

3.771

1.530

2.239

2

304

229

355

500

1.136

465

671

-

302

212

364

-

670

278

390

2

313

251

355

500

1.965 23.437 10.510

787 7.780 5.324

1.178 15.603 5.160

54 26

303 182 149

232 162 98

350 192 201

223 307

172

-

172

-

185

-

185

-

37.890

14.634

23.174

82

192

147

221

256

Vir: SURS

Iz pregleda štipendij v zadnjih štirih letih (SURS, 2014) v naslednji preglednici je razvidno, da je število štipendij v letih od 2010 do 2013 upadalo. Pri državnih štipendijah je upad v letu 2012 posledica nove zakonodaje, ki je ukinila državne štipendije za dijake; ti od leta 2014 dalje lahko ponovno uveljavljajo državne štipendije. Pri kadrovskih štipendijah je najmanj upadlo število neposredno sofinanciranih kadrovskih štipendij (za 5,2 %), prav tako je bil upad manj kot 10 % pri posredno sofinanciranih kadrovskih štipendijah. Število kadrovskih štipendij, za 1

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem poteka na naslednja načina; neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij izvaja sklad, posredno pa regionalne razvojne agencije (RRA).

4


katere delodajalci niso uveljavljali sofinanciranja, je upadlo za skoraj polovico (za 46,4 %). Sofinanciranje kadrovskih štipendij je tako pomembno za ohranjanje in spodbujanje te oblike štipendiranja. Preglednica 2: Število štipendistov po vrsti štipendije, letno Kadrovske štipendije – skupaj: sofinancirane posredno sofinancirane neposredno nesofinancirane Državne štipendije Zoisove štipendije Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu SKUPAJ:

2010 5.624 1.253 707 3.664 42.561 13.170

2011 4.724 1.212 408 3.104 51.441 12.523

2012 4.077 1.160 790 2.127 24.407 11.019

2013 3.771 1.136 670 1.965 23.437 10.510

144

171

177

172

61.499

68.859

39.680

37.890

Vir: SURS

Iz primerjave podatkov o deležu štipendistov med dijaki in študenti v posamezni regiji je razvidno, da je v vseh letih večji delež štipendistov med dijaki v zahodni regiji, med študenti pa je nasprotno, saj je večji delež štipendistov v vzhodni regiji (SURS, 2014). Preglednica 3: Štipendisti med dijaki in študenti v kohezijski regiji, letno Kohezijska regija

Vzhodna Slovenija

Zahodna Slovenija

Leto

Dijaki (v %)

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

21,7 25,1 25,8 29,2 11,6 27,0 31,8 33,2 39,2 17,2

Študenti (v %) 24,9 26,7 28,9 32,0 30,7 17,4 16,0 21,6 23,7 22,8

Vir: SURS

Iz podatkov o podeljenih kadrovskih štipendijah po področjih izobraževanja je razvidno, da se je v letih od 2008 do 2011 največ kadrovskih štipendistov izobraževalo na področju tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva (SURS, 2014). Delež štipendij za ta področja je namreč v navedenih letih med 40 % in 45 % vseh kadrovskih štipendij. Med dijaki je ta delež nekoliko višji kot med študenti. Tako na področju proizvodnih tehnologij kot na področju gradbeništva, ki vključuje arhitekturo, urbanizem in gradbeništvo, je število štipendij od 2008 do 2011 vsako leto nekoliko upadlo, medtem ko se delež na področju tehnike ohranja nekoliko nad 31 % vseh kadrovskih štipendij. Velik skupni delež z 12,1 % v letu 2011 predstavljajo tudi kadrovske štipendije za področje naravoslovja, matematike in računalništva, pri čemer je delež teh med študenti več kakor 16 %, medtem ko je pri dijakih ta delež s 5 % precej nižji. Na širšem področju družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved prejema štipendijo približno 26 % študentov, pri čemer jih večina kadrovsko štipendijo prejema za izobraževanje na področju poslovnih in upravnih ved. Med dijaki je delež kadrovskih štipendij na tem področju z 8 % majhen. 5


Pri dijakih je razviden velik delež kadrovskih štipendij za splošne izobraževalne aktivnosti, kar vključuje predvsem dijake gimnazijskih programov. Ocenjuje se, da velik del predstavljajo kadrovske štipendije, kjer zaposlitev po tej ravni izobraževanja ni predvidena, temveč bodo ti štipendisti po zaključku srednje šole nadaljevali z izobraževanjem na višji ravni. Slika 1: Porazdelitev kadrovskih štipendij po področjih izobraževanja dijakov za leto 2011 4 Naravoslovje, matemat ika in računalništvo 5% 3 Družbene, poslovne, u pravne in pravne vede 8% 2 Umetnost in humanistika 1%

6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo 1%

5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 44%

0 Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 33%

1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev 0%

8 Storitve 6%

7 Zdravstvo in sociala 2%

9 Neopredeljeno po širokem področju 0%

Vir: SURS

Slika 2: Porazdelitev kadrovskih štipendij po področjih izobraževanja študentov za leto 2011 6 Kmetijstvo, gozdarstvo, r ibištvo, veterinarstvo; 1% 5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 38%

4 Naravoslovje, matematik a in računalništvo; 16% 3 Družbene, poslovne, upr avne in pravne vede; 26%

7 Zdravstvo in sociala; 9% 8 Storitve; 3% 9 Neopredeljeno po širokem področju; 0% 1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev; 2% 2 Umetnost in humanistika; 4%

Vir: SURS

2.1 Financiranje štipendij Sredstva za štipendije so se od leta 2010 dalje zniževala, za državne štipendije predvsem zaradi ukinitve državnih štipendij za dijake v letu 2012, pri Zoisovih štipendijah pa zaradi novega sistema podeljevanja teh štipendij od leta 2008 dalje (prenos z ZRSZ na sklad) ter ukrepov po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ukinitev dodatka na dohodek v družini štipendista). 6


Preglednica 4: Skupna vrednost izplačil v EUR po vrstah štipendij, letno 2010 Kadrovske štipendije, ki jih 2 sofinancirajo RRA Kadrovske štipendije, ki jih sofinancira sklad Državne štipendije

2011

2012

2013

2.352.629,72

2.557.369,93

2.878.981,95

2.469.384,98

1.155.164,00

1.090.629,00

929.688,00

1.160.777,00

73.738.909,83

82.259.763,34

68.045.644,99

53.083.175,29

Zoisove štipendije sklada

15.226.614,32

18.390.419,55

20.716.951,73

17.059.440,93

Zoisove štipendije ZRSZ Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu SKUPAJ:

15.874.891,49

11.277.822,09

5.569.027,26

2.294.085,49

338.540,00

406.747,00

482.212,00

412.037,00

108.686.749,40

115.982.750,90

98.622.505,93

76.478.900,69

Vir: podatki sklad in MDDSZ, 2014

2.2 Načrt financiranja štipendij Republika Slovenija kot štipenditor sredstva za štipendije po ZŠtip-1 zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije, proračunskega sklada MDDSZ, namenskih sredstev sklada in Evropskega socialnega sklada. Višina sredstev, zagotovljenih v proračunu RS za leti 2014 in 2015 2014

2015

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti PP 9642, 7054 in 130132 PP 9234 in 9246 SKUPAJ:

3

87.675.780,62

94.892.252,67

1.952.899,48

2.534.202,54

89.628.680,10

97.426.455,21

3. TEMELJNI STRATEŠKI DOKUMENTI Potreba po zmanjševanja strukturnega neskladja med ponudbo in potrebami na trgu dela je navedena v številnih strateških in drugih dokumentih Republike Slovenije. Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13) se med drugim zavzema za boljše povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela z odzivnim in v prihodnost usmerjenim sistemom izobraževanja in usposabljanja (prednostno podpodročje 3). Resolucija poudarja vidik strukturnega neskladja med izobrazbo mladih, ki so zaključili šolanje, in povpraševanjem po kadrih na trgu dela. V 6. prednostnem podpodročju resolucija poudarja potrebo po ohranitvi obsega štipendiranja. Namen štipendiranja v sekundarnem in terciarnem 2

Vrednost izplačil za kadrovske štipendije, ki jih sofinancirajo RRA, vključuje tudi stroške RRA za izvajanje.

3

Proračunski sklad MDDSZ se financira iz koncesij študentske dela, dajatev za začasno in občasno delo upokojencev in vračil neupravičeno izplačanih sredstev, zato so prilivi mesečni in vseh sredstev še ni v proračunu RS.

7


izobraževanju je spodbujanje mladih za vključevanje v izobraževalni sistem, pridobivanje višje ravni izobrazbe, izboljševanje zaposljivosti mladih, pri terciarnem izobraževanju pa tudi skrajšanje obdobja do zaključka študija. Pomen štipendiranja je usmerjen predvsem k doseganju družbenega in gospodarskega razvoja države, hkrati pa ima tudi posebno vlogo pri osamosvajanju in osebni odgovornosti mladih, saj se s tem razvijata samostojnost in odgovornost za izobraževanje in prihodnost. Jamstvo za mlade je sprejela Vlada RS 30. 1. 2014. Dokument vsebuje izvedbeni načrt ukrepov za leti 2014 in 2015, namenjen izboljšanju položaja mladih na trgu delovne sile. Predvideni so preventivni in sistemski ukrepi, ki bodo imeli dolgoročne in sinergijske učinke na položaj mladih na trgu dela, med katere sodijo tudi različne oblike štipendij. Jamstvo za mlade se tudi širše nanaša na problematiko deficitarnih poklicev. Slab položaj mladih na trgu dela je med drugim posledica neusklajene struktura diplomantov terciarnega izobraževanja glede na področje izobraževanja s potrebami trga dela, veliko povečanje števila diplomantov ter znižanje števila mladih z dokončano poklicno in srednjo strokovno izobrazbo, ki se vključujejo na trg dela. Med ukrepi izvedbenega načrta je tudi izboljšanje napovedovanja prihodnjih potreb na trgu dela. Drugo prednostno področje Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 90/13) (ReNPIO13–20) zajema izobraževanje za dvig izobrazbene ravni odraslih tudi z odpiranjem možnosti sofinanciranja izobraževanja za pridobitev štiriletne srednješolske in višješolske izobrazbe s poudarkom na deficitarnih področjih. Kot izhaja iz Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20), so temeljni cilji slovenskega visokošolskega prostora do leta 2020 kakovost in odličnost, raznovrstnost ter dostopnost s podpornimi instrumenti internacionalizacije, diverzifikacije študijske strukture in financiranja visokega šolstva. Vsi študijski programi morajo zagotavljati pridobivanje znanja, veščin in spretnosti v skladu z nacionalnim ogrodjem kvalifikacij ter ključnih kompetenc, ki so inovativnost, kritično razmišljanje, sporazumevanje v maternem jeziku, kulturna zavest in izražanje, sposobnost delovanje v mednarodnem prostoru in informacijska pismenost. Učinkovito usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela je ena od pomembnih aktivnosti, ki bodo pripomogle k doseganju ciljev Strategije Evropa 2020 (Evropska komisija, 2014), to je 75-odstotne stopnje zaposlenosti žensk in moških v starosti od 20 do 64 let. V okviru prednostne osi 10 Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost je poudarjeno, da se mladi prepozno vključujejo na trg dela, pogosto imajo premalo praktičnih izkušenj, neskladje med trgom dela in izobraževanjem onemogoča lažji prehod v zaposlitev, prav tako pa se sistem izobraževanja še vedno premalo odziva na potrebe trga dela. Treba je povečati zanimanje mladih za srednje poklicno izobraževanje ter okrepiti sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu. Podobno ugotavlja Evropska komisija v Priporočilih v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2014, v katerih opozarja na odpravo neusklajenosti kvalifikacij in potreb na trgu dela s povečanjem privlačnosti poklicnega izobraževanja in programov usposabljanja ter z nadaljnjim sodelovanjem z ustreznimi 8


zainteresiranimi deležniki pri ocenjevanju potreb na trgu dela. Priporočajo, da se programi poklicnega izobraževanja prilagajajo potrebam trga dela z vzpostavljanjem sistema vajeništva, praktičnega usposabljanja pri delodajalcih, izvajanjem programov specializacije in dodatnih kvalifikacij ter učinkovitih modelov štipendijske politike (kadrovske, deficitarne in specializirane). Vsi ukrepi naj se izvajajo ob neposrednem sodelovanju delodajalcev oziroma ključnih deležnikov (gospodarstvo, zbornice in združenja, sindikati), da bodo programi kar najbolj usklajeni s potrebami trga dela. Tudi v Partnerskem sporazumu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 (SVRK, 2014) je kot pomemben izziv trga dela poudarjena večja usklajenost med ponudbo in povpraševanjem. Strukturna brezposelnost ostaja eden izmed problemov slovenskega trga dela, zato bodo podprti ukrepi za učinkovitejše usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, boljše prepoznavanje potreb delodajalcev idr. Znotraj tematskega cilja (8) Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega in zaposlovanja ter mobilnosti delovne sile je med rezultati navedena vzpostavitev delujočih sistemov in strukture za izvajanje učinkovitih storitev in posredovanja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela v Sloveniji in Evropi. Informacije bodo pripomogle k boljši karierni orientaciji mladih in spodbujanju mladih k vpisu na izobraževalne programe za deficitarne poklice. V okviru tematskega cilja (10) Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti ter vseživljenjsko učenje je predvideno izboljšanje odzivnosti izobraževanja na potrebe trga dela s poudarkom na poklicnem izobraževanju. V Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je navedeno, da vedno večji vpis mladih v terciarno izobraževanje kljub velikemu številu brezposelnih povzroča strukturno brezposelnost, saj delodajalci ne morejo pokriti svojih potreb po delovni sili, predvsem po delavcih s poklicno ter srednjo strokovno in tehnično izobrazbo. Predvideni so ukrepi za zagotavljanje deficitarne delovne sile, razvoj storitev na trgu dela z namenom odpravljanja strukturnih neskladij na trgu dela, pa tudi štipendije za deficitarne in specializirane poklice. Pri določanju deficitarnosti poklicev je pomemben dejavnik razkorak med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Povpraševanje je odvisno od prihodnjega razvoja podjetij, ki je povezan (soodvisen) s smerjo razvoja države. Pri tem so pomembne tudi usmeritve Nacionalne/regionalne strategije za pametno specializacijo (Evropska komisija, 2014), saj bo treba za področja, ki bodo v okviru pametne specializacije opredeljena na državni in regionalni ravni, zagotoviti tudi spodbude za vpis v identificirane izobraževalne programe, tudi s štipendijsko politiko. Strategija pametne specializacije je še v pripravi.

4. PROBLEMATIKA NA PODROČJU PREDSTAVNIKOV DELODAJALCEV

KADROV

Z

VIDIKA

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v Zahtevah slovenske obrti in podjetništva 2014 poudarja težave pri pridobivanju ustrezno kvalificiranih delavcev in njihovem hitrem vključevanju v delovni proces. Za odpravo teh težav pričakujejo ustrezno prilagajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, posebno poglavje v tem 9


gradivu pa namenjajo pomenu poklicnega in strokovnega izobraževanja. Pri tem poudarjajo zahteve za: - sodelovanje pri postopni vzpostavitvi socialnega partnerstva na terciarni ravni izobraževanja, - sodelovanje pri celovitem sistemskem urejanju normativnih, vsebinskih in finančnih pogojev za morebitno postopno uvajanje vajeništva v slovenski izobraževalni sistem, - promocijo obrtnih poklicev. Posebej opozarjajo na problematiko domače in umetnostne obrti zaradi neurejenega izobraževanja za 45 poklicev s tega področja. Nosilci znanj so le še starejši mojstri, za večino rokodelskih poklicev pa sploh ni več razpisanih učnih mest oziroma zanje ni dovolj kandidatov. Gospodarska zbornica Slovenije v Prenovljeni agendi 46+ (april 2013) med 63 predlogi navaja tudi potrebo po sprejemu akcijskega načrta izobraževanja za gospodarstvo za bolj kakovostno izobraževanje za pridobitev usposobljenega kadra za gospodarstvo . V pripravi je gospodarski memorandum o prioritetah, med potrebnimi prednostnimi ukrepi pa poudarjajo potrebo po uvajanju koncepta podjetništva v izobraževanje.

5. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE Deficitarnost kadrov je odraz neravnovesja na trgu delovne sile. Na eni strani gre za presežek iskalcev zaposlitve z izobrazbo/poklici, za katere na trgu dela ni potrebe/zanimanja, na drugi strani se podjetja soočajo s težavami pri pridobivanju ustreznega kadra. Deficitarni so torej poklici, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, ki po njih povprašujejo. V Sloveniji se je v zadnjih letih močno spremenil vpis mladih v vrste in predvsem ravni izobraževanja, in sicer se je v šolskih letih od 2000/01 do šolskega leta 2010/11 vpis v nižje in srednje poklicne šole znižal s 27,7 % mlade generacije na 16,2 % mlade generacije ali za 12,2 o. t. Po drugi strani se je povečal vpis na gimnazije, štiriletne in petletne strokovne in tehniške programe, ki omogočajo prehod na terciarno raven izobraževanja. Na terciarno raven izobraževanja je bilo v šolskem letu 2013/14 vključenih 46,2 % mladih v starosti 20–24 let, v primerjavi z vključenostjo v šolskem letu 2000/01 se je ta povečala za 12,9 o. t. Strukturna neskladja na trgu dela se bodo sčasoma poglobila, predvsem pri delovnih mestih s srednjo poklicno izobrazbo. Trg dela bodo z leti zapustile osebe z ustreznimi kompetencami, priliva mladih, ki bi zapolnili ta delovna mesta, pa ne bo, kar se lahko negativno odrazi v razvoju slovenskega gospodarstva.4

4

Vir: Strokovna izhodišča za leto 2015, Zavod RS za zaposlovanje, november 2014

10


5.1 Cilji štipendij za deficitarne poklice v Republiki Sloveniji Slovenija za štipendije namenja precej sredstev. S štipendiranjem prek državnih štipendij omogoča šolanje socialno šibkejšim slojem prebivalstva, prek Zoisovih štipendij spodbuja šolanje nadarjenih in s sofinanciranjem kadrovskih štipendij spodbuja delodajalce k načrtovanju in pridobivanju potrebnega kadra. Posebna pozornost je namenjena tudi štipendijam za zamejce in Slovence po svetu. Premalo pozornosti pa je bilo doslej namenjeno deficitarnim poklicem, zato je ZŠTIP-1 uvedel posebno vrsto štipendij – štipendije za deficitarne poklice. Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Iz zbranih podatkov in analiz za potrebe priprave strokovnih izhodišč, iz stanja trenutne ponudbe in povpraševanja na trgu dela ter pričakovanih trendov glede izobraževanja izhaja, da je večina deficitarnih poklicev na državni ravni na ravni sekundarnega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Republika Slovenija bo prek deficitarnih štipendij v obdobju 2015–2019 spodbujala vpis mladih v izobraževalne programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, ki izobražujejo za deficitarne poklice

Cilji štipendij za deficitarne poklice: − zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev; − spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost; − možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci; − spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev, − promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja. 5.2 Opredelitev deficitarnih področij in ravni izobrazbe Republika Slovenija spodbuja šolanje mladih na programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (da se zagotovi ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog ter ohranitev oddelkov posameznih izobraževalnih programov), ki so razvidna iz spodnje preglednice:

11


Preglednica 5: Deficitarna področja in izobraževalni programi

Srednje poklicno izobraževanje 2 Umetnost in humanistika 213 Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja 2131 Tiskarstvo, knjigoveštvo, založništvo grafični operater/grafična operaterka 215 Umetna obrt 2152 Zlatarstvo in draguljarstvo zlatar/zlatarka 2155 Kamnoseštvo kamnosek/kamnosekinja 4 Naravoslovje, matematika in računalništvo 481 Računalniške vede 4819 Računalniške vede (drugo) računalnikar/računalničarka 5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 520 Tehnika 5200 Tehnika mehatronik operater/operaterka 521 Strojništvo in obdelava kovin 5210 Strojništvo in obdelava kovin izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij 5212 Orodjarstvo oblikovalec kovin orodjar/orodjarka 522 Elektrotehnika in energetika 5220 Elektrotehnika in energetika elektrikar/električarka 525 Motorna vozila, ladje in letala 5251 Izdelovanje, vzdrževanje in avtokaroserist/avtokaroseristka popravilo motornih vozil avtoserviser/avtoserviserka 541 Živilska tehnologija 5413 Pekarstvo in slaščičarstvo pek/pekarka slaščičar/slaščičarka 5414 Mesarstvo mesar/mesarka 543 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija 5431 Lesarstvo mizar/mizarka 582 Gradbeništvo 5820 Gradbeništvo zidar/zidarka klepar-krovec/kleparka-krovka 5822 Operativna gradnja izdelovalec/izdelovalka suhomontažne gradnje 5825 Zaključna dela v gradbeništvu slikopleskarčrkoslikar/slikopleskarkačrkoslikarka pečar/pečarka 6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo 6231 Gozdarstvo gozdar/gozdarka 8 Storitve 8110 Hotelirstvo in gostinstvo gastronomske in hotelske storitve 814 Storitve za gospodinjstva 8145 Dimnikarstvo dimnikar/dimnikarka Srednje strokovno izobraževanje 12


2 Umetnost in humanistika 213 Avdiovizualne tehnike in (multi)medijska proizvodnja 2131 Tiskarstvo, knjigoveštvo, založništvo grafični tehnik/grafična tehnica 4 Naravoslovje, matematika in računalništvo 481 Računalniške vede 4819 Računalniške vede (drugo) tehnik/tehnica računalništva 5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 520 Tehnika 5200 Tehnika tehnik/tehnica mehatronike 521 Strojništvo in obdelava kovin 5211 Strojništvo strojni tehnik/strojna tehnica 522 Elektrotehnika in energetika 5221 Elektrotehnika elektrotehnik/elektrotehnica 524 Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo 5241 Kemijska tehnologija kemijski tehnik/kemijska tehnica 543 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija 5431 Lesarstvo lesarski tehnik/lesarska tehnica 5434 Steklarstvo in porcelanarstvo tehnik/tehnica steklarstva 582 Gradbeništvo 5820 Gradbeništvo gradbeni tehnik/gradbena tehnica 6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo 6231 Gozdarstvo gozdarski tehnik/gozdarska tehnica 8 Storitve 8110 Hotelirstvo in gostinstvo gastronomija in turizem 8521 Ohranjanje narave naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica Ob pregledu stanja v Republiki Sloveniji ugotavljamo, da se izobraževanje za nekatere poklice ne izvaja več, in sicer za poklice: čevljar/čevljarka, cevar/cevarka, varilec/varilka in energetik/energetičarka. 5.3 Opredelitev deficitarnih področij italijanske in madžarske narodne skupnosti Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o štipendiranju sta samoupravni narodni skupnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti določili naslednja deficitarna področja: 1. Samoupravna narodna skupnost italijanske narodne skupnosti: Poklicno tehnično izobraževanje 3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 314 Ekonomija 3400 Ekonomija ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (DV)

13


Narodna skupnost navaja, da je ekonomski tehnik/ekonomska tehnica pomemben poklici pri delovanju javne uprave (občine, upravne enote ipd.), kjer ugotavljajo, da sta znanje in komunikacija v italijanskem jeziku na zelo nizki ravni in da je v praksi skoraj nemogoče uresničevati 11. in 64. člen Ustave RS ter druge predpise, ki ščitijo italijanski jezik na narodnostno mešanem okolju. 2. Samoupravna narodna skupnost madžarske narodne skupnosti: Srednje poklicno izobraževanje 5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 520 Tehnika 5200 Tehnika mehatronik operater/operaterka (DV) Srednje strokovno izobraževanje 5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 521 Strojništvo in obdelava kovin 5211 Strojništvo strojni tehnik/strojna tehnica (DV) 524 Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo 5241 Kemijska tehnologija kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV) Pomurska madžarska samoupravna skupnost je v sodelovanju z Dvojezično srednjo šolo Lendava opredelila predlagana deficitarna področja na narodnostno mešanem okolju. 5.4 Predvideni obseg sredstev za uresničevanje politike štipendij za deficitarne poklice V letih 2015–2019 bo Republika Slovenije za deficitarne poklice zagotavljala letno do 1,2 mio EUR. To pomeni, da bo sklad vsako leto najpozneje do konca januarja objavil javni razpis za dodelitev do 1.000 štipendij za deficitarne poklice. V javnem razpisu za posamezno šolsko leto bo sklad glede na stanje na trgu dela in vpis v posamezne izobraževalne programe v preteklih šolskih letih določil izobraževalne programe iz preglednice 5, za katere se dodeljujejo deficitarne štipendije. Sredstva za štipendije za deficitarne poklice bodo zagotovljena iz virov, opredeljenih v ZŠTIP-1. MDDSZ bo razpoložljive vire za štipendije v obdobju 2015–2019 razporejalo tako, da bo zagotovljen vsakoletni javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice. Štipendija za deficitarne poklice znaša v skladu z ZŠTIP-1 100 EUR mesečno in se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo.

6. PRIČAKOVANI REZULTATI POKLICE IN POROČANJE

ŠTIPENDIJ

ZA

DEFICITARNE

Pričakujemo, da se bo s štipendiranjem deficitarnih poklicev razširila ponudba kadrov z deficitarnimi poklici in se povečal vpis na šole z izobraževalnimi programi za deficitarne poklice. 6.1 Kazalci spremljanja doseganja ciljev ‒ število dodeljenih štipendij za deficitarne poklice v posameznem šolskem letu,

14


‒ prejemniki štipendij za deficitarne poklice po spolu, starosti, področju, programu in ravni izobraževanja v posameznem šolskem letu, ‒ število vseh vpisanih dijakov v izobraževalne programe srednjega poklicnega izobraževanja, ‒ število vseh vpisanih dijakov v izobraževalne programe srednjega strokovnega izobraževanja, ‒ število mladih, ki so prejemali štipendijo za deficitarne poklice in zaključili šolanje ter se zaposlili v tem poklicu. 6.2 Način in obdobje poročanja o izvajanju štipendiranja Sklad bo vsako leto pripravil poročilo o izvajanju politike štipendiranja 2015–2019 in ga poslal Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poročilo bo poslano v obravnavo in mnenje Ekonomsko-socialnemu svetu. Ministrstvo vsako leto pred objavo razpisa štipendij za deficitarne poklice uskladi deficitarna področja s socialnimi partnerji in predstavniki mladih.

15


16


Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

Številka: 011-0030/2014 Datum: 1.6.2016

OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET

Zadeva: Stališče odbora k Pravilnik o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je na svoji 11. redni seji dne, 1.6.2016, obravnaval Pravilnik o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice, ter sprejel naslednje stališče: Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval Pravilnik o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.

Božidar Beci Predsednik odbora za gospodarstvo in kmetijstvo

Dostaviti: - naslovu Vložiti: - v zadevo, tu.


OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET

5. t.d.r.

15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 15.6.2016

ZADEVA:

Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družno z omejeno odgovornostjo

Številka: 007-0006/2016

Pripravljavca gradiva: Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve Komisija za pravne in splošne zadeve Poročevalca: Alenka Mirt, vodja Splošne službe Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in splošne zadeve


Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si

Številka: 011-0002/2015 Datum: 7.6.2016 OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA

ZADEVA: Predlog prečiščenih besedil splošnih aktov Občine Sevnica

Spoštovani Splošni akt, ki je zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj svetu skupaj s spremembami in dopolnitvami splošnega akta predloži v obliki uradnega prečiščenega besedila. V skladu s 128. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15) mora predlagatelj uradnega prečiščenega besedila splošnega akta o predlogu prečiščenega besedila splošnega akta pridobiti mnenje komisije za pravne in splošne zadeve. Uradno prečiščeno besedilo splošnega akta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v elektronski obliki na spletnih straneh občine. Strokovne službe Občine Sevnica so pripravile prečiščena besedila naslednjih odlokov: 1. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica, 2. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo. Predlog prečiščenih besedil je pregledala Komisija za pravne in splošne zadeve in predlaga njihovo potrditev. Predlog uradnega prečiščenega besedila splošnega akta potrdi občinski svet brez razprave. Pripravil: Roman Strlekar, univ.dipl.prav. Višji svetovalec za pravne zadeve Srečko OCVIRK Župan Občine Sevnica

Priloge: 1. kot v besedilu. Vročiti: 1. naslovu, 2. v zadevo, tu.


PREDLOG URADNEGA PREČIŠČENEGA BESEDILA Na podlagi 128. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na __. redni seji dne ________ potrdil uradno prečiščeno besedilo Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo, ki obsega: – – – – – –

– – – -

Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/94, z dne 13. 10. 1994), Popravek (Uradni list RS, št. 65/94, z dne 20. 10. 1994), Popravek (Uradni list RS, št. 80/94, z dne 23. 12. 1994), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 1/97, z dne 10. 1. 1997), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 25/97, z dne 9. 5. 1997), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/97, z dne 10. 10. 1997), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 37/00, z dne 5. 5. 2000), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 19/08, z dne 25. 2. 2008), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 37/08, z dne 15. 4. 2008) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/11, z dne 8. 8. 2011) Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 31/16, z dne 29. 4. 2016)

Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo (uradno prečiščeno besedilo – UPB3) UVODNE DOLOČBE 1. člen S tem odlokom se uredi statusno preoblikovanje Komunale Sevnica p.o., Naselje heroja Maroka 17. 2. člen Komunala Sevnica p.o., vpisana v sodni register pri Temeljnem sodišču v Novem mestu, pod št. SLG 219/79 dne 2. 9. 1980 pod vložno št. 1-165/00, se preoblikuje v javno podjetje kot družba z omejeno odgovornostjo v lasti Občine Sevnica. Javno podjetje, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, se organizira s premoženjem Komunale


Sevnica, ki je na podlagi sklepa 39. redne seje IS SO Sevnica z dne 22. 12. 1993 postala lastnina Občine Sevnica. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE 3. člen Podjetje posluje pod firmo: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Skrajšana firma podjetja je Komunala d.o.o. Sevnica. Sedež podjetja je v Sevnici, Naselje heroja Maroka 17. DEJAVNOST DRUŽBE 4. člen V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) so dejavnosti Komunale d.o.o. Sevnica naslednje: a) glavne dejavnosti: 1. E 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 2. E 37.000 Ravnanje z odplakami 3. E 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov E 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov E 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki E 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 4. N 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 5. S 96.030 Pogrebna dejavnost. Glavne dejavnosti družbe se spremenijo s soglasjem ustanovitelja. b) druge dejavnosti komunalnega značaja: 6. D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo D 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 7. F 43.110 Rušenje objektov F 43.120 Zemeljska pripravljalna dela F 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela F 42.110 Gradnja cest F 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline F 42.910 Gradnja vodnih objektov F 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje F 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav F 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah F 43.310 Fasaderska in štukaterska dela F 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva F 43.330 Oblaganje tal in sten F 43.390 Druga zaključna gradbena dela F 43.990 Druga specializirana gradbena dela N 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup H 49.410 Cestni tovorni promet H 49.500 Cevovodni transport N 77.110 Dajanje lahkih tovornih vozil v najem in zakup N 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup H 52.100 Skladiščenje


M 71.129 N 82.190 N 82.110 G 47.190 C 28.140 C 28.250 E 38.220 E 38.310 E 39.000 D 35.111 D 35.119 D 35.140 F 42.220

Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti Nudenje celovitih pisarniških storitev Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah Proizvodnja pip in ventilov Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva za elektriko in telekomunikacije Ravnanje z nevarnimi odpadki Demontaža odpadnih naprav Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki Proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah Druga proizvodnja električne energije Trgovanje z električno energijo Gradnja objektov oskrbne infrastrukture.

Javno podjetje lahko opravlja druge dejavnosti komunalnega značaja tako, da mora najprej zagotoviti nemoteno opravljanje temeljnih dejavnosti. Za druge dejavnosti se organizirajo organizacijske enote. 5. člen Družba opravlja dejavnosti iz točke a prejšnjega člena na način in pod pogojem, ki jih določajo zakoni, odloki in drugi predpisi. USTANOVITELJ IN OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE 6. člen Ustanovitelj družbe je Občina Sevnica. Pravice ustanovitelja izvršuje Občinski svet Občine Sevnica. 7. člen Osnovni kapital družbe, ki je hkrati osnovni vložek ustanovitelja v družbo, znaša 291.900,43 EUR in ga sestavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva, ugotovljena in izkazana z bilanco stanja na dan 31.12. 2015 ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica, z dne 23. 3. 2016. Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih služb, ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanovitelja, niso vključeni v osnovni kapital družbe in se dajo v upravljanje družbi s posebno pogodbo, ki jo skleneta družba in ustanovitelj. Vpisi stvari, ki predstavljajo osnovni kapital družbe v zemljiški knjigi, se opravijo v 30 dneh po vpisu družbe v sodni register. UPRAVLJANJE DRUŽBE Ustanovitelj 8. člen Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 439. člena zakona o gospodarskih družbah in o vprašanjih iz 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom družbe. Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so predvsem: – določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin


– potrdi statut in statusne spremembe javnega podjetja – zagotavlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja – sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja. Direktor 9. člen Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktorja imenuje in razrešuje Občinski svet na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku določenim s statutom. 10. člen S statutom družbe se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja. Nadzorni svet 11. člen Vodenje poslov družbe nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja šest članov. Dva člana sta delavca javnega podjetja, ki ju izvoli svet delavcev. Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in najmanj enega namestnika. 12. člen Nadzorni svet pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe; daje navodila in smernice za delo direktorja družbe; skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza; spremlja rentabilnost družbe, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe, o čemer obvešča ustanovitelja. S statutom družbe se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja povezana z delovanjem nadzornega sveta. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŽBE 13. člen Viri za financiranje dejavnosti družbe iz točke a) 4. člena tega odloka so: – sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena storitev), – viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe, – drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine. Dejavnost družbe iz točke b) 4. člena tega odloka se financira s cenami storitev po tržnih načelih. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU 14. člen Premoženje družbe, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), je v pravnem prometu.


15. člen Družba ne sme brez soglasja ustanovitelja sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na pridobivanje, odtujitev in obremenitev nepremičnin ali premičnin, najemati posojil in kreditov, dajati posojil ali poroštev, sklepati zakupnih pogodb ali sklepati kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto, če vrednost posamezne stvari ali posameznega posla presega 20% vrednosti osnovnega kapitala družbe. Družba prav tako ne sme brez soglasja ustanovitelja spreminjati notranje organizacije družbe. Družba odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, ki je v javnem prometu. 16. člen Družba odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu. IZGUBA IN DOBIČEK DRUŽBE 17. člen Morebitno izgubo družbe za dejavnosti iz točke a) 4. člena tega odloka pokriva ustanovitelj po predhodni preučitvi poslovanja. Morebitni dobiček družbe za dejavnosti iz točke b) 4. člena tega odloka se deli tako, da 75% dobička prejme ustanovitelj, 25% dobička pa družba. S statutom družbe se podrobneje določijo razmerja med ustanoviteljem in družbo glede pokrivanja izgube družbe in delitve dobička družbe. STATUT DRUŽBE 18. člen S statutom družbe se podrobneje uredijo vsa vprašanja, pomembna za položaj in poslovanje družbe. Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/94) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 19. člen Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je pravni naslednik Komunale Sevnica p.o. 20. člen Z dnem uveljavitve tega odloka preneha delovati svet podjetja z izvršilnimi organi Komunala Sevnica. Do izteka mandata opravlja naloge direktorja dosedanji direktor z omejitvami iz 15. člena tega odloka. Za pripravo statuta in izvedbe registracije v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah, je zadolžen dosedanji direktor. Rok za pripravo statuta je 60 dni po sprejemu tega odloka. 21. člen


Člane nadzornega sveta družbe imenuje ustanovitelj v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. 22. člen Pravice zaposlenih v družbi bodo urejene po določbah zakona o soupravljanju in v skladu s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami. 23. člen Občinski svet Občine Sevnica sprejme statut družbe najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka. 24. člen Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 1/97) vsebuje naslednjo končno določbo: 5. člen Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 25/97) vsebuje naslednjo končno določbo: 2. člen Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/97) vsebuje naslednjo končno določbo: 2. člen Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 37/00) vsebuje naslednjo končno določbo: 2. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 19/08) vsebuje naslednjo končno določbo: 6. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 37/08) vsebuje naslednjo končno določbo: 3. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/11) vsebuje naslednjo končno določbo: 4. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 31/16) vsebuje naslednjo končno določbo: 2. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2016 Sevnica, dne ______ Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk l.r.


Uradni list Republike

I

i

Slovenije

1. stran od 8

a.

Unnorur Lrsr

1.,

a.

25 Uradni list RS. 5t. 2512009 z dne 3. 4. 2009 1105. Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p o. v javno podjetje Komunala Sevnica dru2bo z omejeno odgovornostjo (uradno preii5deno besedilo - UPB2), $tran 3469.

Na podlagi 120. dlena Poslovnika Obdinskega sveta Obcine Sevnica (Uradni list RS,5t.78i05

-

uradno pre6iSceno

besedilo) je Obdinski svet Obdine Sevnica na 20. redni seji dne 25. 3.2009 potrdil uradno predi5deno besedilo Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo, ki obsega:

-

Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo

-

Popravek (Uradni list RS, St. 65i94, z dne 20. 10. 1994),

-

Popravek (Uradni list RS, St. 80/94, z dne 23. 12. 1994),

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala it. 25197, z dne 9. 5. 1997),

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala

(Uradni list RS, 5t. 63/94, z dne 13. 10. 1994),

Sevnica druZba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 3t. 1/97, z dne 10. 1. 1997),

Sevnica dru2bo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS,

Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo (Uradnilist RS, 51.63/97, z dne 10. 10. 1997),

Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 5t. 37/00, z dne 5. 5. 2000),

Sevnica dru2bo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 5t. 19/08, z dne 25. 2. 2008),

Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 5t. 37108, z dne 15. 4.2008).

ODLOK o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo (uradno predi5deno besedilo - UPB2) UVODNE DOLOEBE 1. dlen

S tem odlokom se uredi statusno preoblikovanje Komunale Sevnica p.o., Naselje heroja Maroka 17.

2. 6len

http //www.uradni -li st. si/ I /conten t? id=9 | 523 :

3 l .5.2016


Uradni list Republike Slovenije

2. stran od 8

Komunala Sevnica p.o., vpisana v sodni register pri Temeljnem sodi5du v Novem mestu, pod 5t. SLG 219/79 dne 2. 9. 1980 pod vloZno 5t. 1-165/00, se preoblikuje v javno podjetje kot druZba z omejeno odgovornostjo v lasti Obdine Sevnica. Javno podjetje, organizirano kot dru2ba z omejeno odgovornostjo, se organizira s premo2enjem Komunale Sevnica, ki je na podlagi sklepa 39. redne seje lS SO Sevnica z dne 22. 12. 1993 postala lastnina Obdine Sevnica.

FIRMA IN SEDEZ DRUZBE 3. dlen

Podjetje posluje pod firmo: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Skraj5ana firma podjetja

je

Komunala d.o.o

Sevnica. Sede2 podjetja je v Sevnici, Naselje heroja Maroka 17.

DEJAVNOST DRUZBE 4. dlen

V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, St. 69/07) so dejavnosti Komunale d.o.o. Sevnica naslednje: a) glavne dejavnosti:

1. E 36.000 2. E 37.000 3. E 38.110 E 38.120 E 38.210 E 38.320 4. N 81.290 N 81.300 5. S 96.030

Zbiranje, prediSdevanje in distribucija vode Ravnanje z odplakami Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov Ravnanje z nenevarnirni odpadkjPridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov

in odpadkov eisdenle cest in drugo disdenje Urejanje in vzdrZevanje zelenih povr5in in okolice Poqrebna deiavnost.

Glavne dejavnosti druZbe se spremenijo s soglasjem ustanovitelja. b) druge dejavnosti komunalnega znalaja'.

6. D 35.300 D 35.230 7. F 43.110 F 43.120 F 43.910 F 42.II0 F 42.2I0 F 42.910 F 42.990 F 43.220 E 43.290 F 43.310 F 43-320 F 43.330 F 43.390

http

Oskrba s paro in vrodo vodo Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreZi Ru5enje objektov Zemeljska pripravljalna dela Postavl-janje ostresij in krovska del-a Gradnja cest Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za

tekodine in pline Gradnja vodnih objektov Gradnja drugih objektov nizke gradnje In5taliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav Drugo in5tal-iranje pri gradnjah Fasaderska in Stukaterska dela Vgrajevanje stavbnega pohi5tva Oblaganje tal- j-n sten Druga zakljudna gradbena dela

://www.uradni-list.si/ 1 /content? id:9 1 523

3r.5.2016


3. stran od 8

Uradni list Republike Slovenije

F 43.990

N 77.320

Druga specializirana gradbena defa Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem

H 49.410 H 49.500 N 77.110

rn zakup Cestni tovorni promet Cevovodni transport Dajanje Iahkih tovornih vozif v najem in

N 77.120

Dajanje tovornjakov v najem in zakup Upravljanje nepremidnin za pladilo a1i

L 68.320

N 77.390 H 52.100 M

17.I29

N 82.190 N 82.110 G

47.190

C 28.740 C 28.250

zakup

po

pogodbi

Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup SkladiSdenje Druge inZenirske dejavnosti in tehnidno svetovanl e

Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniSke dejavnosti Nudenje cefovitih pisarniSkih storitev Druga trgovina na drobno v nespecializiranih posamidne

prodaj alnah

Proizvodnja pip in ventilov Proizvodnja hladj-lnih in prezradevalnih naprav, razen za gospodinjstva.

Javno podjetje lahko opravlja druge dejavnosti komunalnega znadaja tako, da mora najprej zagotoviti nemoteno opravljanje temeljnih dejavnosti. Za druge dejavnosti se organizirajo organizacijske enote.

5. dlen

Dru2ba opravlja dejavnosti iz to6ke a prej5njega dlena na naein in pod pogojem, ki jih dolodajo zakoni, odloki in drugi predpisi.

USTANOVITELJ IN OSNOVNI KAPITAL DRUZBE 6. dlen

Ustanovitelj druZbe je Obdina Sevnica. Pravice ustanovitelja izvr5uje Obdinski svet Obdine Sevnica

7. dlen

Osnovni kapital druZbe, ki je hkrati osnovni vloZek ustanovitelja v druZbo, znaia 222.875,77 EUR in ga sestavljajo premidne in nepremicne stvari ter poslovna sredstva, ugotovljena in izkazana z bilanco stanja na dan 31 . 12. 1992. V osnovni kapital ni vkljudena vrednost od prodanih stanovanj in zmanjSanje vrednosti skupne kotlarne NHM 17 v deleZu, ki odpade na bloke.

Objekti

in

naprave, namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih sluZb,

ki so na podlagi 76. dlena zakona

o

gospodarskih javnih slu2bah postali lastnina ustanovitelja, niso vkljudeni v osnovni kapital dru2be in se dajo v upravljanje druZbi s posebno pogodbo, ki jo skleneta druZba in ustanovitelj.

Vpisi stvari, ki predstavljajo osnovni kapital druZbe v zemlji5ki knjigi, se opravijo v 30 dneh po vpisu druZbe v sodni reoister.

UPRAVLJANJE DRUZBE

Ustanovitelj

http://www.uradni-list. si/ 1 /content? id=9 | 523

3t.5.2016


Uradni list Republike Slovenije

4. stran od 8

8.6len

Ustanovitelj odloda o vseh vpra5anjih iz 439. dlena zakona o gospodarskih druZbah in o vpraSanjrh i226. dlena zakona o gospodarskih javnih sluZbah ter o drugih vpra5anjih, dolodenih z zakonom in statutom druZbe.

Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so predvsem:

-

doloda posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin

-

potrdi statut in statusne spremembe javnega podjetja

-

zagotavlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja

-

sprejema poslovno porodilo, obradune in zakljudni radun javnega podjetja

-

imenuje in razre5uje direktorja javnega podjetja.

Direktor

9.6len

Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktorja imenuje in razre5uje ustanovitelj javnega podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na nadin in po postopku dolo6enim s statutom.

10.

ilen

S statutom druZbe se podrobneje dolodijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja.

Nadzorni svet

11.6len

Vodenje poslov druZbe nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja Sest dlanov. Dva 6lana sta delavca javnega podjetja, ki

ju izvoli svet delavcev. Clane nadzornega sveta imenuje in razre5uje ustanovitelj. Clani nadzornega sveta se imenujejo za dobo Stirih let in so lahko ponovno imenovani. Nadzorni svet izmed svojih dlanov izvoli predsednika in najmanj enega namestnika.

12.6len

Nadzorni svet pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo druZbe; daje navodila in smernice za delo direktorja druZbe; skrbi za redno in pravodasno sestavljanje letnega radunovodskega izkaza; spremlja rentabilnost druZbe, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanaSajo na poslovanje druZbe, o 6emer obve5da ustanovitelja.

S statutom dru2be se podrobneje dolodijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vpra5anja povezana z delovanjem nadzornega sveta.

FINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUZBE

http ://www.uradni-list. si/ I /content?

id:9 | 523

3r.5.2016


5. stran od 8

Uradni list Republike Slovenije

13. dlen

Viri za financiranje dejavnosti dru2be iz todke a) 4. 6lena tega odloka so:

-

sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plaeujejo uporabniki (cena storitev),

-

viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,

-

drugi viri, dolodeni z zakonom ali predpisom ob6ine.

Dejavnost druZbe iz to6ke b) 4. 6lena tega odloka se financira s cenami storitev po trZnih nadelih,

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNO$TI DRUZBE V PRAVNEM PROMETU

14.6len

PremoZenje druZbe, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih sluZb (infrastrukturni objekti in naprave), je v pravnem prometu.

15. dlen

DruZba ne sme brez soglasja ustanovitelja sklepati poslov ali sprejemati odlo6itev, ki se nana5ajo na pridobivanje, odtujitev in obremenitev nepremidnin ali premi6nin, najemati posojil in kreditov, dajati posojil ali poroitev, sklepati zakupnih pogodb ali sklepati kooperacijskih pogodb s trajanjem ved kot eno leto, de vrednost posamezne stvari ali posameznega posla presega 20% vrednosti osnovnega kapitala druZbe. Dru2ba prav tako ne sme brez soglasja

ustanovitelja spreminjati notranje organizacije druZbe. Dru2ba odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoZenjem, ki je

v javnem prometu.

16. dlen

DruZba odgovarja za svoje obveznosti s svojim premo2enjem, ki je v pravnem prometu.

IZGUBA IN DOBIEEK DRUZBE 17. dlen

Morebitno izgubo druZbe za dejavnosti iz todke a) 4. 6lena tega odloka pokriva ustanovitelj po predhodni preuditvi poslovanja.

Morebitni dobidek druZbe za dejavnosti ustanovitelj, 25o/o dobilka pa dru2ba.

S statutom druZbe se podrobneje delitve dobiCka druZbe.

dolo6r.1o

iz todke b) 4. 6lena tega odloka se deli tako, da 75% dobi6ka prejme razmerja med ustanoviteljem in druZbo glede pokrivanja izgube dru2be in

STATUT DRUZBE 18. dlen

http ://www.uradni-1ist. si/ 1 /content? id=9 | 523

3r.s.2016


Uradni list Republike Slovenije

6. stran od 8

S statutom druZbe se podrobneje uredijo vsa vpra6anja, pomembna za polo2al in poslovanje druZbe.

Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druZba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, St. 63/94) vsebuje naslednje prehodne in kondne dolodbe:

PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

19. dlen

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je pravni naslednik Komunale Sevnica p.o.

20.6len

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha delovati svet podjetja z izvrSilnimi organi Komunala Sevnica. Do izteka mandata opravlja naloge direktorja dosedanjidirektor z omejitvami iz 15. 6lena tega odloka.

Za pripravo statuta in izvedbe registracije v skladu z dolo6ili zakona o gospodarskih javnih sluZbah in zakona

o

gospodarskih druZbah, je zadolZen dosedanji direktor. Rok za pripravo statuta je 60 dni po sprejemu tega odloka.

21.6len

Clane nadzornega sveta druZbe imenuje ustanovitelj v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.

22. Elen

Pravice zaposlenih v druZbi bodo urejene po dolodbah zakona o soupravljanju in v skladu s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.

23. dlen

Obdinski svet Obdine Sevnica sprejme statut druZbe najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka.

24.

ilen

Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok

o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala

Sevnica druZba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 5t. 1/97) vsebuje naslednjo kondno doloibo:

5. 6len

http ://www.uradni-list. si/ I /content? id-9 I 523

3t.5.20t6


7. stran od 8

Uradni list Republike Slovenije

Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

o preoblikovanju

Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala

Sevnica dru2bo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 5t. 25197) vsebuje naslednjo kon6no dolodbo:

2. dlen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo pri6ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok

o spremembah in

dopolnitvah Odloka

o preoblikovanju

Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala

Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo (Uradni llst RS, 5t. 63/97) vsebuje naslednjo kondno dolo6bo:

2.6len

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo pridne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 5t. 37/00) vsebuje naslednjo kondno dolodbo:

2. dlen

Ta odlok zadne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

o preoblikovanju

Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala

Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 5t. 19/08) vsebuje naslednjo kondno dolodbo:

6. dlen

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 5t. 37108) vsebuje naslednjo kondno dolodbo:

3. dlen

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

St. ooz-ooosrzooa Sevnica, dne 25. marca 2009

Zupan Obdine Sevnica Sre6ko Ocvirk l.r.

http ://www.uradni-list.si/

I

/content? id:9 | 523

3r.5.2016


Uradni list Republike Slovenije

8. stran od 8

Na vrh << Nazai

http ://www.uradni-list.si/ 1 /content?

id:9 I 523

31.5.20t6


l.

Uradni list Republike Slovenije

stran od 2

a' l9

i

fl

Unnonr Lrsr a

63 Uradni list RS, 5t. 63/2011 z dne 8. 8. 201 1 2961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo, Stran 9043.

Na podlagi 28. 6lena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS, 5t. 32193, 30/98 - ZZIPPO, 127106 -ZJZP - ZUKN) ter 16. 6lena Statuta Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 78/05 - UPB)je Obdinski svet Obdine Sevnica na 7. redni seji dne 20.7.2011 sprejel

in 38/10

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo

1. dlen

V 4. 6lenu Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 5t, 25109 - UPB2) se pod todko b) druge dejavnosti komunalnegaznaeaja doda naslednje dejavnosti:

>>E

38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki

E 38.310 E 39.000 D 35.111 D 35.119 D 35.140 F 42.220

Demontaza odpadnih naprav

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki Proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah Druga proizvodnja elektridne energije Trgovanje z elektridno energijo Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za efektriko in telekomunikaci-ie<<. 2.6len

V 8. 6lenu se 6rta peta alineja prvega odstavka.

3. 6len

V 9. dlenu besedno zvezo >ustanovitelj javnega podjetja< zamenja besedna zveza >Obdinski svet<.

4. dlen

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

http ://www.uradni-list. si/ I /content?id:

1

04 879

31.5.2016


Uradni list Republike Slovenije

St. or+-oot

2. stran od 2

lzo'tt

Sevnica, dne 21. julila 2011

2upan Obdine Sevnica Sre6ko Ocvirk l.r

Na vrh << Nazai

http

://www.uradni-list.si/ I /content? id:10487 9

31.5.2016


1. stran

Uradni list Republike Slovenije

od I

a'

:t.,

Unaorr Lrsr

a

31 Uradni list RS, 5t. 31/2016 z dne 29. 4. 2016 1338. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica dru2bo z omejeno odgovornostjo. Stran 4579.

3.,25.,26.in28. dlena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS, St. 32193,30/98 127106-ZJZP,38/10 -ZZLPPO, -ZUKN in57l11 - ORZGJS4I),Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,5t.94t07 - UpB2,27tjg- Odt. US,76/08, 100/08-Odr. US,79109, 14110- Odl. US, 51110, B4l10-Odr. US, 40/12 -ZUJF in 14115 - ZUUJFO) in 18. 6lena Statuta Ob6ine Sevnica (Uradni list RS, 5t.46/15 - UPB) je Obdinski svet Obdine Sevnica na 14. redni seji dne 20. 4.2016 sprejel Na podlagi

ODLOK o spremembi Odloka o preoblikovanju Kornunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala $evnica dnuibo z omejeno odsovornostjo 1. 6len

V 7. dlenu Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica drulbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, St. 25109 - UPB in 63/1 1) se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi: >Osnovni kapital druZbe, kije hkrati osnovni vloZek ustanovitelja v druZbo, zna5a 291.900,43 EUR in ga sestavljajo premidne in nepremidne stvari ter poslovna sredstva, ugotovljena inizkazana z bilanco stanja na dan 31 . 12. 2015 ter na podlagi sklepa Obdinskega sveta Obdine Sevnica, z dne 23.3. 2016.(. 2. 6len Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. St. ooz-ooozlzoro Sevnica, dne 21. aprila 2016

Zuoan Obdine Sevnica

Sredko Ocvirk l.r. Na vrh << Nazai

http ://www.uradni-list.si/

I

/conten t2 id:1263 | 8

31.5.2016


Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si

Številka: 011-0002/2015 Datum: 6.6.2016

OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA

Zadeva: Mnenje Komisije za pravne in splošne zadeve o predlogu uradnih prečiščenih besedil

Komisija za pravne in splošne zadeve je na 5. seji, dne 6.6.2016, obravnavala predlog uradnih prečiščenih besedil in sprejela naslednje mnenje: Komisija za pravne in splošne zadeve predlaga, da Občinski svet Občine Sevnica potrdi predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica in predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo.

Janez Kukec Predsednik Komisije za pravne in splošne zadeve

Vročiti: 1. naslovu, 2. v zadevo 007-0008/2013, 3. v zadevo 007-0006/2016, 4. v zadevo, tu.


OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET

6. t.d.r.

15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 15.6.2016

ZADEVA:

Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica

Številka: 007-0008/2013

Pripravljavca gradiva: Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve Komisija za pravne in splošne zadeve Poročevalca: Alenka Mirt, vodja Splošne službe Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in splošne zadeve


PREDLOG URADNEGA PREČIŠENEGA BESEDILA

Na podlagi 128. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na __. redni seji dne, ______, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica, ki obsega: - Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 40/07 z dne 7.5.2007), - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 53/08 z dne 30.5.2008), - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 41/09 z dne 1.6.2009), - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 51/12 z dne 6.7.2012), - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 38/13 z dne 3.5.2013).

ODLOK o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) 1. člen (splošna določba) Ta odlok predpisuje vrste in višine občinskih taks ter drugih prihodkov iz naslova uporabe javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica. Za uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica, ki jih je Občina Sevnica prenesla v upravljanje, določi višino nadomestila za uporabo upravljavec. V tem primeru se določbe tega odloka ne uporabljajo. 2. člen (višina občinske takse in drugih prihodkov) Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve in drugih prihodkov iz naslova uporabe javnih ter drugih občinskih površin so določene v znesku, ki se usklajujejo enkrat letno z indeksom cen življenjskih potrebščin. 3. člen (občinske takse) Občinske takse na območju Občine Sevnica so predpisane za: – uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev ter za začasno uporabo javnih površin;


– oglaševanje na javnih površinah, in sicer za reklamne napise, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni izven določenih plakatnih mest na območju Občine Sevnica in za vitrine, v katerih se predstavlja blago ali dejavnost; – uporabo javnega prostora za kampiranje; – parkiranje na javnih površinah. 4. člen (uporaba javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica za prirejanje razstav in zabavnih prireditev) Za uporabo trgov in ostalih javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih prireditev za profitne namene znaša občinska taksa dnevno za vsak m2 0,40 EUR. Za uporabo trgov in drugih javnih površin ter nepremičnin v lasti Občine Sevnica za cirkuse, zabavne parke in druge zabavne prireditve znaša občinska taksa dnevno za vsak m2 0,20 EUR. 5. člen (oglaševanje na javnih in drugih občinskih površinah) Za oglaševanje na javnih površinah in drugih nepremičninah v lasti Občine Sevnica iz druge alineje 3. člena se plača občinska taksa izračunana na podlagi naslednjih kriterijev: 1. za reklamne napise in neprometne znake na objektih, panojih, tablah ipd. znaša dnevna taksa od ene reklamne površine v velikosti: – do 1 m2

0,40 EUR

– za vsak nadaljnji m2 do vključno 10 m2

0,10 EUR več.

2. Za svetlobne reklamne napise znaša dnevna taksa od ene reklamne površine v velikosti: – do 1 m2

0,60 EUR

– za vsak nadaljnji m2

0,15 EUR več.

3. Za velike reklamne panoje, postavljene ali pritrjene na javnih površinah, znaša polletna taksa od ene reklamne površine panoja: – nad 10 m2 do 13 m2 – nad 13 m2 po

210,00 EUR 15,00 EUR za vsak m2. 6. člen (taksa za kampiranje)

Občina Sevnica zaračuna občinsko takso za uporabo javne površine oziroma druge nepremičnine v lasti Občine Sevnica za kampiranje, in sicer za prostor v velikosti 4 x 4 m2 dnevno v znesku 12,50 EUR, za vsak nadaljnji m2 pa 1,50 EUR. Za uporabo navedenih nepremičnin za namen kampiranja se ne zaračunava najemnina. 6.a člen Višino občinske takse za parkiranje na javnih površinah določi Občinski svet Občine Sevnica z odredbo o ureditvi parkiranja.

2


7. člen (taksa za začasno uporabo javnih površin) Za uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica v gospodarske, gostinske, negospodarske in druge začasne namene (npr. premične gostinske in trgovske prikolice, potujoče prodajalne, terase, postavitev kioskov, stojnic, gradbenih odrov in drugih začasnih premičnih objektov) ter za opravljanje taksi službe (uporaba avtoparka) znaša dnevna taksa za zasedene površine za: a) sejem 12,50 EUR/na parkirno mesto b) kioski, stojnice, premične prikolice, vozila, prirejena vozila in drugi začasni objekti – za prodajo blaga in storitev (npr. opravljanje gostinske, turistične dejavnosti, slaščičarno, trgovino, prodaja sadja in zelenjave, potujoče prodajalne, ponujanje storitev in podobno) 0,35 EUR/m2 – za negospodarske namene, humanitarno dejavnost, promocijo društev in neprofitnih organizacij, zbiranje podpisov in podobno 0,11 EUR/m2 c) gostinske terase in vrtovi, površine pred poslovnimi prostori in druge podobne površine 0,15 EUR/m2 c) za gradbišča in druge začasne namene, ki niso zajeti v prejšnjih točkah 0,07 EUR/m2 d) opravljanje taksi službe (uporaba enega avtoparka) 2,00 EUR. Za neprekinjeno uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica se celotna občinska taksa, izračunana po prvem odstavku tega člena, pomnoži s faktorjem: - 0,75 za neprekinjeno uporabo nad vključno 7 dni - 0,60 za neprekinjeno uporabo nad vključno 30 dni - 0,40 za neprekinjeno uporabo nad vključno 180 dni - 0,30 za neprekinjeno enoletno uporabo. Za uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica na območjih zelenih površin ter kmetijskih in gozdnih zemljišč skladno z občinskim prostorskim načrtom se izračunana občinska taksa po prvem in drugem odstavku tega člena dodatno pomnoži s faktorjem 0,60. Ne glede na izračunano občinsko takso po prejšnjih odstavkih tega člena občinska taksa za posamezni taksni predmet ne more znašati manj kot 5,00 EUR. 8. člen (odškodnina za podelitev služnostne pravice) Pri sklepanju služnostnih pogodb se v primerih, ko ni določena odškodnina na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca, odmeri odškodnina za ustanovitev služnostne pravice v enkratnem znesku, in sicer: Za k.o. Sevnica in k.o. Boštanj: Vrsta posega

Stavbno zemljišče

Kmetijsko zemljišče

Podzemni posegi

8,63 EUR/m

2

0,50 EUR/m2

Nadzemni posegi

5,18 EUR/m2

0,30 EUR/m2

Prekop ceste

12,09 EUR/m2

12,09 EUR/m2

Podboj ceste

6,91 EUR/m2

6,91 EUR/m2

Za ostale katastrske občine: Vrsta posega Stavbno zemljišče

Kmetijsko zemljišče

Podzemni posegi

5,76 EUR/m2

0,50 EUR/m2

Nadzemni posegi

3,45 EUR/m2

0,30 EUR/m2

Prekop ceste

8,07 EUR/m2

8,07 EUR/m2

Podboj ceste

4,61 EUR/m2

4,61 EUR/m2 3


Vse cene so brez DDV. 9. člen (zakupnina) Občina Sevnica pri oddaji kmetijskega zemljišča v zakup določi letno zakupnino, ki se izračuna na podlagi podatkov o parceli. Zemljišče se odda v zakup skladno s postopkom, določenim v zakonu. Na območjih z ugodno prometno lego in večjim povpraševanjem po zemljiščih se zakupnina obračunava s faktorjem 1,20. Na območjih, ki so kmetijsko ogrožena, se zakupnina obračuna s faktorjem 0,80. Zakupniki, ki imajo v zakupu več kot 3 ha zemljišč, imajo glede na obseg 15% popust pri zakupnini. V primeru ugotovljenih razlik med katastrskim in dejanskim stanjem, komisija za vodenje postopka oddaje zemljišča v zakup opravi ogled ter opravi nov izračun zakupnine. Osnovna letna zakupnina za uporabo kmetijskih zemljišč se določi na podlagi spodnjih podatkov: Dejanska raba vrt

Zakupnina EUR/m2 0,2

njiva

0,017

travnik

0,014

pašnik

0,01

sadovnjak, vinograd

0,02

Ne glede na prejšnji odstavek letna zakupnina ne more biti nižja od 15,00 EUR. 10. člen (zavezanci) Zavezanec za plačilo občinskih taks ali drugih dajatev za uporabo javnih površin ter nepremičnin v lasti Občine Sevnica je vsakokratni uporabnik javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica oziroma fizična ali pravna oseba, ki ta prostor uporablja. Občinske takse, najemnino, zakupnino ter druge oblike odškodnin za uporabo javnih površin ter nepremičnin v lasti Občine Sevnica plačajo zavezanci pod pogojih določenimi v izdanem dovoljenju ali pod pogoji določenimi v sklenjeni pogodbi z Občino Sevnica. Plačila občinske takse ali drugih dajatev na podlagi tega odloka so oproščene: – organizacije humanitarnih dejavnosti; – uporabnik ali investitor, ki opravlja občinsko javno službo; – invalidska podjetja; – društva, zveze društev, javni zavodi in druge neprofitne organizacije; – zavezanci, ki izkažejo širši javni interes. O oprostitvi po prejšnjem odstavku odloči pristojni organ na podlagi vpogleda v javne evidence oziroma dokazil, ki jih predloži zavezanec. 11. člen (vloga oziroma prijava) Prijava za pridobitev dovoljenja ali sklenitev ustrezne pogodbe mora vsebovati podatke o zavezancu in opis predmeta oziroma storitve ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine občinske takse ali druge dajatve. Če je višina takse odvisna od površine, mora v prijavi navesti tudi velikost taksnega predmeta. Vsak začeti meter se šteje za polni m2. 4


12. člen (odmera občinske takse in drugih dajatev) Takso in druge dajatve po tem odloku odmerja Občinska uprava Občine Sevnica (v nadaljevanju: pristojni organ). Zavezanci za plačilo občinskih taks ali drugih dajatev so dolžni vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero občinske takse ali druge dajatve, prijaviti pristojnemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe. V primeru, da taksni zavezanec ne poda prijave pred uporabo javne površine in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica skladno z 11. členom tega odloka in ne sporoči vsake spremembe skladno s prejšnjim odstavkom, se odmeri taksa oziroma druga dajatev po podatkih, ki jih ugotovi pristojni organ ali jih prejme od pooblaščene osebe, pristojne za nadzor nad določbami tega odloka. 13. člen (časovna opredeljenost pravic) Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe javne površine oziroma nepremičnine v lasti Občine Sevnica. Obveznost preneha s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je zavezanec obvestil Občino Sevnica o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanja njegove uporabe. 14. člen (plačilo in izterjava) Rok za plačilo občinske takse in druge dajatve po tem odloku se določi v izdanem dovoljenju (odločbi) oziroma pogodbi. Za daljšo neprekinjeno uporabo se lahko določi plačilo občinske takse v več obrokih. Občinske takse in drugi prihodki iz naslova uporabe javnih površin ter nepremičnin v lasti Občine Sevnica so prihodek proračuna Občine Sevnica. Prisilna izterjava občinskih taks in drugih prihodkov občine iz naslova uporabe javnih površin ter nepremičnin v lasti občine se opravlja po zakonu o davčnem postopku, za pravne osebe pa po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti. 15. člen (kazenske določbe) Za ravnanja v nasprotju z določili 11. in 12. člena se zavezance oglobi s plačilom globe, in sicer s: – 125,00 EUR je kaznovana fizična ali odgovorna oseba pravne osebe, – 250,00 EUR je kaznovano društvo ali druga organizacija, – 400,00 EUR je kaznovana pravna oseba ali samostojni podjetnik. 16. člen (nadzor) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba občinske uprave Občine Sevnica in pristojne inšpekcijske službe. Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 40/07) vsebuje naslednjo končno določbo:

5


17. člen (končni določbi) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 58/95 in 19/97). Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 53/08) vsebuje naslednjo končno določbo: 3. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 41/09) vsebuje naslednjo končno določbo: 7. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 51/12) vsebuje naslednjo končno določbo: 4. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 38/13) vsebuje naslednjo končno določbo: 7. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Številka: 007-0008/2013 Sevnica, dne ______________ Srečko OCVIRK Župan Občine Sevnica

6


Uradni list Republike Slovenije

St.

20. dlen Priznanja Obdine Sevnica so enkratna in se med seboj ne izkljuiujejo. 21. dlen Priznanja Obdine Sevnica podeljuje 2upan Obdine Sevnica ali od njega poobla5cena oseba praviloma ob prazniku obeine, razen Listine Obdine Sevnica, ki se podeljuje v skladu s 15. dlenom tega odloka.

VIII. NACIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ 22. den Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj ter zbirko podatkov o dobitnikih priznanj vodi splo5na sluiba Ob6ine Sevnica. Zbirka se vodi kronoloiko in vsebuje ime in priimek oziroma naziv dobitnika priznanja, rojstne podatke dobitnika priznanja, vrsto podeljenega priznanja, Stevilko in datum sklepa o podelitvi priznanja ter kraj in datum vroditve priznanja. Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled v splo6ni sluibi Obdine Sevnica. Zbirka podeljenih Listin obdine Sevnica se vodi lodeno od zbirke priznanj, ki se podeljujejo ob prazniku obdine, in jo vodi v kabinet 2upana. Zupan enkrat letno seznani obdinski svet o podeljenih listinah.

Odlok o priznanjih ObEine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 44104) vsebuje naslednje prehodne in kon6ne

1104.

25

/ 3. 4. 2009 / stran 3467

Odlok o obdinskih taksah In drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih povrsin ter drugih nepremidnin v lasti Obdine Sevnica (uradno prediSdeno besedilo)

Na podlagi 120. dlena Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Sevnica (Uradni list RS, 3t. 78/05 - UPB) je Obdinski svet Obdine Sevnica na20. redni seji dne 25. 3. 2009 potrdil uradno predi5deno besedilo Odloka o obeinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih povr6in ter drugih nepremidnin v lasti Obdine Sevnica, ki obsega: - Odlok o obdinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih povriin ter drugih nepremidnin v lasti Obdine Sevnica (Uradni list RS, St. 40107 z dne 7. 5. 2007), - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdinskih

taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih povrSin ter drugih nepremidnin v lasti Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 53/08 z dne 30. 5. 200E).

ODLOK o obdinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih povr5in ter drugih nepremi6nin v lastiObdine Sevnica (uradno preEisdeno besedilo) 1. elen

(sploina doloiba) Ta odlok predpisuje vrste in vi5ine obdinskih taks ter drugih prihodkov iz naslova uporabe javnih povr5in in drugih neoremiinin v lasti Obdine Sevnica.

dolodbe: 2. 6len (viSina obdinske takse in drugih prihodkov) IX. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

23. dlen Priznanja podeljena na podlagi Odloka o priznanjih Obdine Sevnica (Uradni list RS, 3t. 33/95) in Pravilnika o podeljevanju priznanj Obdine Sevnica (Stevilka 90200-0002/95 z dne, 31.5. 1995) ohranijo naziv, veljavo, namen in rang, pri iemer Zlata plaketa Obdine Sevnica nadomesti Priznanje Du5ana Kvedra TomaZa, Srebrna plaketa Obdine Sevnica nadomesti Medaljo Du5ana Kvedra Toma2a. 24. ijen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 33/95) in Pravilnik o podeljevanju priznanj Obdine Sevnica (Stevilka 902000002/95 z dne 31 . 5. 1 995).

VSine obdinskih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve in drugih prihodkov iz naslova uporabe javnih ter drugih obdinskih povrSin so dolodene v znesku, ki se usklajujejo enkrat letno z indeksom cen Zivljenjskih potrebSdin. 3. dlen (obdinske takse)

Obdinske takse na obmodju Obdine Sevnica so predpisane za: - uporabo javnih povr5in za prirejanje razstav in zabavnih prireditev; - oglaSevanje na javnih povrSinah, in sicer za reklamne napise, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugade oznaeeni izven dolodenih plakatnih mest na obmodju Obdine Sevnica in za vitrine, v katerih se predstavlja blago ali dejavnosl, - uporabo javnega prostora za kampiranje.

25. dlen Ta odlok

zaine veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

4. dlen (uporaba javnih povrSin in drugih nepremiinin v lasti Obiine Sevnica za prirejanje razstav in zabavnih prireditev)

naslednjo kondno dolodbo:

Za uporabo trgov in ostalih javnih povrSin ter drugih nepremidnin v lasti Obdine Sevnica za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za profitne namene znasa obeinska taksa dnevno za vsak m2

6. 6len Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1.50 EUR, Za uporabo trgov in drugih javnih povrgin ter nepremidnin v lasti Ob6ine Sevnica za cirkuse, zabavne parke in druge zabavne prireditve zna5a obdinska taksa dnevno za vsak m2

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Obdine Sevnica (Uradni list RS, St. 78/05) vsebuje

St. ooz-ooovzoog

5. dlen

Sevnica, dne 25. marca 2009

(oglaSevanje na javnih in drugih obdinskih povrSinah)

Zupan Ob6ine Sevnica

Sredko Ocvirk

3,OO EUR,

l.r.

Za ogla5evanje na javnih povr6inah in drugih nepremiCninah v lasti Obeine Sevnica iz druge alineje 3. 6lena se plada obiinska taksa izradunana na podlagi naslednjih kriterijev:


stran

3468

/ St, 25 I 3. 4.2009

Uradni list Republike Slovenije

1. za reklamne napise in neprometne znake na objektih, panojih, tablah ipd. znaSa mesedna taksa od ene reklamne

Za ostale katastrske obdine: Stavbno zemljiS6e

Kmetijsko zemljiSde

)odzemni posegi

5,76 EUR/mz

0.50 EUR/mz

{adzemni posegi

3.45 EUFI/mz

0,30 EUR/mz

)rekop ceste

8.07 EUFI/mz

8.07 EUR/mz

Dodboj ceste

4,61 EUR/mz

4.61 EUR/mz

povr$ine v velikosti:

45,00 EUR 60,00 EUR 70,00 EUR

1m2

-do - nad 1 m2 do 2mz -nad2m2do3m2

-

za vsak nadaljnji mz do vkljueno 10

mz

1

0,00 EUR ve6.

2. Za svetlobne reklamne napise znasa mesecna taksa od ene reklamne povrSine v velikosti: 65.00 EUR -do 1 mz 85,00 EUR -nadlm2do2m2 15.00 EUR ve6. - za vsak nadaljnji mz 3. Za velike reklamne panoje, postavljene ali pritrjene na javnih povrSinah, zna3a polletna taksa od ene reklamne povr5ine panoja:

-

210,00 EUR 15.00 EUR za vsak m2.

nad '10 m2 do 13 m2 nad 13 m2 po 6. 6len

(taksa za kampiranje) Obdina Sevnica zaraduna obCinsko takso za uporabo javne povr5ine oziroma druge nepremidnine v lasti Ob6ine Sevnica za kampiranje, in sicer za prostor v velikosti 4 x 4 m2 dnevno

v znesku 12,50 EUR, za vsak nadaljnji 6z pa 1,50 EUR. Za uporabo navedenih nepremidnin za namen kampiranja se ne zaraiunava najemnina. 7. 6len (najemnina za za€asno uporabo javnih povrSin)

Obdina zaraiunava najemnino za uporabo javnih povr$in v gospodarske in gostinske namene, kot npr. premidne gostinske in trgovske prikolice, potujode prodajalne, terase' postavitev kioskov, stojnic, gradbenih odrov ter za opravljanje taksi sluZbe (uporaba avtoparka). ZazaLasno uporabo javnega prostora znaSa najemnina (vkljudno z DDV) za zasedene javne povrgine za: - sejem 12,50 EUFJna parkirno mesto/meseeno prodaja na stavbnem zemljiSdu (kioski, stojnice) 3,50 EUR/mzlmeseeno

-

prodaja na stavbnem zemlji5du (terase)

1

,75 EUFVmz/me'

sedno

prodaja na stavbnem zemljiSdu (potujo6e prodajalne) 5,00 EUR/dnevno

-

-za

gradbiiEa in druge zadasne namene 20,00 EURI/dnev-

no

-

opravljanje taksi sluZbe (uporaba enega avtoparka) 2,00 EUR/dnevno. Za neprekinjeno enoletno uporabo javnega prostora se izradun obdinske takse zmanj5a za polovico. 8. dlen (odSkodnina za podelitev sluinostne pravice)

Pri sklepanju slu:nostnih pogodb se v primerih, ko ni doloEena odSkodnina na podlagi cenitve sodno zaprise2enega cenilca, odmeri odSkodnina za ustanovitev slu2nostne pravice v enkratnem znesku, in sicer:

Za k.o. Sevnica in k.o. Bo5tanj:

/rsta posega

Stavbno zemljiSde Kmetijsko zemljisde

Podzemni posegi

8.63 EUR/mz

0,50 EUR/mz

Nadzemni posegi

5.1E EURYmz

0,30 EUR/mz

Prekop ceste

12.09 EUR/mz

12.09 EUR/mz

Podboj ceste

6.91 EUR/mz

6.91 EUR/mz

Vse cene so brez DDV. 9. Clen

(zakupnina) Obdina Sevnica pri oddaji kmetijskega zemlji5da v zakup doloci letno zakupnino, ki se izraeuna na podlagi podatkov o parceli. Zemlji3de se odda v zakup na podlagi javne ponudbe za zakup zemlji50a skladno s postopkom, dolodenim v zakonu o stvarnem premo2enju drZave, pokrajin in obdin. Na obmodjih z ugodno prometno lego in vedjim povpraSevanjem po zemlji5dih se zakupnina obradunava s faktorjem 1,20. Na obmoejih, ki so kmetijsko ogroZena, se zakupnina obraduna s faktorjem 0,80. Zakupniki, ki imajo v zakupu ve6 kot 3 ha zemlji56, imajo glede na obseg 15% popust pri zakupnini. V primeru ugotovljenih razlik med katastrskim in dejanskim stanjem, komisija za vodenje postopka oddaje zemljFea v zakup opravi ogled ter opravi nov izra€un zakupnine. Osnovna letna zakupnina za uporabo kmetijskih zemljiSe se dolodi na podlagi spodnjih podatkov:

Katastrska kultura vrt

Zakuonina EUR/ha

nlNa

travnik

120,00 9s,00

paSnik

35,00

pasnik porasel z qozdnim drevjem sadovniak vinoqrad

10,00

9s,00

hmeliiSee gozd

125,00 15,00

170,00

110,00

10. elen

(zavezanci) Zavezanecza pla6ilo obdinskih taks ali drugih dajatev za uporabo javnih povriin ter nepremi€nin v lasti Obdine Sevnica je vsakokratni uporabnik javnih povr3in in drugih nepremidnin v lasti Obeine Sevnica oziroma fiziCna ali pravna oseba, ki ta prostor uporablja. Obdinske takse, najemnino, zakupnino ter druge oblike od3kodnin za uporabo javnih povriin ter nepremiCnin v lasti Ob6ine Sevnica pla6ajo zavezanci pod pogoji dolodenimi v izdanem dovoljenju ali pod pogoji dolo6enimi v sklenjeni pogodbi z Obdino Sevnica. Pladila obdinske takse ali drugih dajatev na podlagi tega odloka so opro5dene: - organizacije humanitarnih deiavnosti; - uporabnik ali investitor, ki opravlja obdinsko javno sluZbo; - invalidska podjetja; - druStva, dru2enja, zveze ..., - zavezanci, ki izka2ejo SirSi javni interes. Odloditev o oprostitvi, na podlagi vloge za oprostiteq sprelme Zupan. 11. dlen

(vloga oziroma Prijava) Prilavaza pridobitev dovoljenja ali sklenitev ustrezne pogodbe mora vsebovati podatke ozavezancu in opis predmeta oziroma storitve ter vsa dejstva in okoliSdine, ki so pomembne


Uradni list Republike Slovenije

25

St.

/ 3. 4. 2009 / stran 3469

za doloditev viSine obdinske takse ali druge dajatve. Ce je viSina takse odvisna od povrSine, mora v prijavi navesti tudi velikost taksnega predmeta. Vsak za6eti meter se Steje za

skih taksah in drugih iz naslova uporabe javnih povrSin ter drugih nepremidnin v lasti Obdine Sevnica (Uradni list

Polni mz.

RS, 5t. 53/08) vsebuje naslednjo kondno dololbo: 12. tlen (uskladitev)

Taksni zavezanci, ki nimajo dovoljenja za uporabo predmetov oziroma storitev iz 5. 6lena tega odloka, si morajo do-

voljenje Obdine Sevnica pridobiti najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka. Uskladitev s pogoji izdanega dovoljenja mora zavezanec opraviti najkasneje v Stirih mesecih po izdaji.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob6in-

3.

ilen

Ta odlok zabne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije. St. ooz-oooglzoog

Sevnica. dne 25. marca 2009 Zuoan Obaine Sevnica Sreâ&#x201A;Źko Ocvirk Lr

13. 6len (6asovna opredeljenost pravic) Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pridetka uporabe javne povrSine oziroma nepremidnine v lasti Obdine Sevnica. Obveznost preneha s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je zavezanec oF vestil Obdino Sevnica o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanja njegove uporabe. Zavezanec iz 4., 5. in 6. 6lena tega odloka pla6a obiinsko

takso pred izdajo dovoljenja za namestitev taksnega predmeta oziroma pred pridetkom uporabe javne povrSine oziroma nepremidnine v lasti Ob6ine Sevnica. za katere se ola6a taksa. 14. 6len

(plaiilo in izterjava) Obiinske takse in drugi prihodki iz naslova uporabe javnih povr3in ter nepremiCnin v lasti Obdine Sevnica so prihodek proraduna Obdine Sevnica. Prisilna izterjava obdinskih taks in drugih prihodkov ob6ine iz naslova uporabe javnih povriin ter nepremidnin v lasti obdine se opravlja po zakonu o davdnem postopku, za pravne osebe pa po splo5nih predpisih o opravljanju izvr5be denarnih obveznosti. 15. 6len

(kazenske dolo6be) Za ravnanja v nasprotju z dolodili 1'1. in 12. dlena se zavezance oglobi s pladilom globe, in sicer s: - 125,00 EUR je kaznovana fiziCna ali odgovorna oseba pravne osebe,

-

250,00 EUR je kaznovano druStvo ali druga organiza-

-

400,00 EUR je kaznovana pravna oseba ali samostojni

crja,

podjetnik.

16.6len (nadzor) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja poobla$dena oseba obdinske uprave Obdine Sevnica in pristojne in5pekcijske slu2be.

Odlok o obdinskih taksah in drugih prihodkih iz na-

slova uporabe javnih povrSin ter drugih nepremidnin v lasti Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 40/07) vsebuje naslednjo kondno dolo6bo: 17. dlen (kondni dolodbi)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Obeini Sevnica (Uradni list RS, 5t. 58/95 in 19/97). Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1105,

Odlok o preoblikovanlu Komunale Sevnica p.o. v Javno podJetJe Komunala Sevnica dru2bo

z omejeno odgovornostio (uradno prediSieno besedilo - UPB2)

Na podlagi 120. dlena Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Sevnica (Uradni list RS, St. 78/05 uradno prediSdeno besedilo) je Obdinski svet Obdine Sevnica na 20. redni seji dne 25. 3. 2009 potrdil uradno prediSeeno besedilo Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druibo z omejeno odgovornostjo, ki obsega: - Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica dru2bo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS,5t. 63194,2 dne 13. 10. 1994), - Popravek (Uradni list RS, 5t. 65194,2 dne 20. 10. 1994), - Popravek (Uradni list RS, 5t. 80/94, z dne 23. 12. 19941, -Odlok o spremembah in dopolnituah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica dru2ba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 5t. 1/97,

-

zdne 10.1.1997),

- Odlok o spremembah in dopolnituah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 5t. 25197, z dne 9. 5. 1997), - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 5t. 63/97, z dne 1 0. 1 0. 1 997), - Odlok o spremembah in dopolnifuah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetle Komunala Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 5t. 37100, z dne 5. 5. 2000), - Odlok o spremembah in dopolnituah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druibo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 6t. 19/08, z dne 25. 2.2008), - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druZbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, 5t. 37108, z dne 15. 4. 2008).

ODLOK o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica druibo z omejeno

odgovornostjo (uradno predisdeno besedilo

-

UPB2)

UVODNE DOLOCBE 1. elen

S tem odlokom se uredi statusno preoblikovanje Komunale Sevnica p.o., Naselje heroja Maroka 17.


stran

5864

/ St. 41 /

Uradni list Republike Slovenije

1. 5. 2009

(4) Z globo 400 EUR se za prekr3ek iz tretjega odstavka tega dlena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. (5) Z globo 400 EUR se za prekr3ek kaznuje posameznik, de:

- ravna v nasprotju s 17. dlenom, - ravna v nasprotju z 18. 6lenom, - ravna v nasprotju z 29. dlenom, - ravna v nasprotju s 33. dlenom, - ravna v nasprotju s 35. elenom, - ravna v nasprotju z 38. dlenom, -* ravna v nasprotju z 39. dlenom, -

58. 6len (prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in 6,i56enju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Obdini Sevnica (Uradni list RS, St. 43107,37108). 59. 6len

(veljavnost odloka) Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. St. g5a-ooagtzooS Sevnica, dne 21. maja 2009

ravna v nasprotju z 51. 6lenom, ravna v nasprotju s 55. in 56. dlenom tega odloka.

Zuoan Obdine Sevnica

X. PREHODNE IN KONENE DOLOCBE 54. dlen (obveznosti obdine

-

Sredko Ocvirk Lr.

roki)

Obdina Sevnica je dol2na zagotoviti odvajanje in disdenje komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji najpozneje do: 31 . 12. 2015 za obmodje poselitve na prispevnem obmoeju obdutljivega obmoija ali na vplivnem obmodju kopalnih voda ali na vodovarstvenem obmoiju, de je gostota obremenjenosti na tem obmodju poselifue zaradi nastajanja komunalne odpadne vode veeja od 10 PE/ha, - 31. 12.2015 za obmodje poselitve, ki ni na obmodjih iz prej5nje alineje, de je gostota obremenjenosti na tem obmodju poselitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode vedja od (1 )

2018.

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe Javnih povrSin ter druglh nepremi6nln v lasti ObEine Sevnica

Na podlagi 7. in g. dlena Zakona o financiranju obdin (Uradni list RS, 5t. 123106\ ter 16. in 22. tlena Statuta Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 78105 - uradno predi$deno besedilo)je Obiinski svet Obdine Sevnica na 21. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel

20 PElha,

- 31 . 12. 2017 za obmodje poselitve, ki ni na obmodjih iz prve ali druge alineje, 6e je gostota obremenjenosti na tem obmodju poselitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode manj5a od 20 PE/ha, obmodje pa je vkljudeno v operativni program odvajanja in CiSdenja komunalne odpadne vode. (2) Obmodja poselitve so opredeljena z Operativnim programom odvajanja in di5denja komunalne odpadne vode v

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih povr5in ter drugih nepremi6nin v lasti Ob6ine Sevnica 1. 6len

Obdini Sevnica. 55. dlen

(obveznosti uporabnikov - roki) (1) Lastniki stavb iz obmodij, kjer Obdina Sevnica ni dolZna zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, morajo sami na svoje stro3ke zagotoviti diSdenje v MCN ali zbiranje v nepretodni greznici najpozneje do: - 31 . 12.201 5, de je obstojeda stavba na prispevnem obmodju obdutljivega obmoeja ali na vplivnem obmodju kopalnih voda ali na vodovarstvenem obmo6ju, - 31. 12.2017, Ee obstojeda stavba ni na obmodju iz prejSnje alineje. (2) V primeru izgradnje Me N lahko lastniki stavb uveljavijo

zmanj5anje vi5ine pladila okoljske dajatve za onesnaZevanje

okolja zaradi odvajanja odpadnih voda s skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaZevanje okolja zaradi odvajanja

odpadnih voda.

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o obdinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih povrSin ter drugih nepremienin v lasti Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 25llg

57. 0len (tehnidni pravilnik) Tehnidni pravilnik iz 1. dlena tega odloka sprejme Obdinski

svet Obeine Sevnica soeasno s sprejemom tega odloka.

uradno predi3deno besedilo). 2. dlen

V 1. 6lenu se doda drugi odstavek, ki se glasi: >Za uporabo javnih povr5in in drugih nepremienin v lasti Obdine Sevnica, ki jih je Obeina Sevnica prenesla v upravljanje, dolodi viSino nadomestila za uporabo upravljavec. V tem primeru se dolodbe tega odloka ne uporabljajo.< 3. dlen V 4. dlenu se v orvem odstavku drta besedilo >zabavnih< ter besedilo >1,50< nadomesti z besedilom >0,40<. V drugem

odstavku istega 6lena se besedilo >3,00< nadomesti z besedilom >0,20<. 4. dlen

56. dlen

(obveza investitorjev novih stavb - rok) Investitorji novih stavb v katerih nastaja komunalna odpadna voda morajo po 1. 1. 2009 odvajati komunalno odpadno vodo v MCN ali jo zbirati v nepretodni greznici, v primeru, da stavba nima zagotovljenega odvajanja v javno kanalizacijo.

-

V 5. dlenu se spremenita f . in 2. todka tako, da se glasita:

>1. za reklamne napise in neprometne znake na objektih, panojih, tablah ipd. zna5a dnevna taksa od ene reklamne povr5ine v velikosti O,4O EUR -do 1 m2 - za vsak nadaljnji m: do vkljudno 10 mz 0,10 EUR ved.

2. Za svetlobne reklamne napise zna$a dnevna taksa od ene reklamne povrSine v velikosti: 0,60 EUR -do 1 m2 0,15 EUR ve6.< - za vsak nadaljnji mz


Uradnilist Republike

Slovenrje

St.41

5. 0len

/

1. 6. 2009

/

stran 5865

2. dlen

V 7. dlenu se v naslovu beseda >najemnina< nadomesti z besedo >taksa<<. Prvi in drugi odstavek se spremeni in zdruZita v novi prvi odstavek tako, da se glasi: >Za uporabo javnih povrSin in drugih nepremidnin v lasti Obdine Sevnica v gospodarske in gostinske namene, kot npr. premidne gostinske in trgovske prikolice, potujode prodajalne, terase, postavitev kioskov stojnic, gradbenih odrov ter za opravljanje taksi sluZbe (uporaba avtoparka) zna5a dnevna taksa za zasedene javne povrSine za:

-

sejem

-

prodaja na stavbnem zemlji5du

-

prodaja na stavbnem zemlji5eu

12,50 EUR/ na parkirno mesto

(kioski, stojnice)

0,50 EURI/mz

(terase)

0,15 EUR/me

prodaja na stavbnem zemljiSdu (potujode prodajalne) - za gradbi5da in druge zadasne

-

5,OO EUR

0,10 EUR/mz

namene

- opravljanje taksi slu2be (uporaba enega avtoparka)

2,00 EUR.(

Dosedanji tretji odstavek postane drugi. 6. dlen

V drugem stavku prvega odstavka 9. 6lena se 6rta besedilo >na podlagi javne ponudbe zazakup zemlji5da<. 7. dlen Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije. St. ooz-oorzlzoog Sevnica, dne 21. maja 2009

2upan Obdine Sevnica

Sredko Ocvirk

l.r.

V 7. dlenu detrte todke se pod zahtevanimi pogoji v tretji alineji za besedilom >vsaj dve leti< 6rta besedilo v oklepaju >(oziroma tri leta za velika podjetja)<. V peti alineji se drta besedna zveza >lzpostavi Sevnica< ter za besedno zvezo >pred dnevom zaposlitve< doda besedilo >razen iskalci prve zaposlitve morajo biti le prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS. V sedmi alineji se 6rta besednazveza Dlzpostavi Sevnica<. 3. elen

Na koncu 7. dlena se doda novo besedilo, in sicer: >6. Naloibe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij Namen:

Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje delavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnolo6ko znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, raz$iritve obstojedega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnej5e, energetsko vardne in ekolo6ko varnej5e tehnologije, izboljSevanje kakovosti proizvodov in storitev). Pogoji za pridobitev sredstev: - upravidenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialne investicije, - posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v viSini, ki je v javnem razpisu za teko6e leto predvidena za ta ukrep, kolikor prijavi vedjo vrednost investicij, se bo upoitevala samo maksimalna vrednost, ki je v razpisu predvidenaza ta ukrep, investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Obdini Sevnica vsaj 2 leti po kondani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnej$o opremo za enako dejavnost, - podrobnejii pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvo!. Intenzivnost pomoei: - v viSini do 25o/o upravieenih stroskov posamezne inve-

-

sticije,

- vi6ina pomodi na posameznega upravidenca v tekodem koledarskem letu ne sme presegati 15o/o od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep. Upravideni stroiki: nakup nove proizvajalne in storitvene opreme (samo stalna sredstva, ne drobni inventar), katere posamezna nabavna vrednost presega 1.000 EUR, - nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnolo5ko znanje).<

-

20'19.

Pravilnik o spremembah In dopolnltvah Pravilnika o dodefevanlu flnandnlh sredstev iz obdinskega proraduna za pospe5evanJe razvoia gospodarstva v Obdlni Sevnica

Na podlagi 16. dlena Statuta Ob6ine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 78/05 - UPB) je Obdinski svet Obdine Sevnica na 21. redni seji dne 21.5.2009 sprelel

4. elen Ta pravilnik zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. St. 3oo-oooalzoog

Sevnica, dne 21. maja 2009

PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

2upan Obdine Sevnica Sreâ&#x201A;Źko Ocvirk l.r.

o dodeljevanju finan6nih sredstev iz obiinskega proraeuna za pospe5evanie razvoia gospodarstva v Ob6ini Sevnica 1. elen

V Pravilniku o dodeljevanju finandnih sredstev iz obdinskega proraduna za pospegevanje razvoja gospodarstva v

-

Obdini Sevnica (Uradni list RS, 5t. 25l0g UPB) se v 7. elenu druge todke pod pogoji doda alineja: >ter sploSno promociio.(,

pod zahtevane pogoje se za besedno zvezo >delovanja stojnice< doda besedilo: >ter ostale stroSke promocije izdelkov in storitev.<. Pri upravidenih strotkih se iz prve alineje drta beseda >prvi< ter doda nova alineja: >ostali stro5ki promocije izdelkov in storitev.

2020.

Pravllnik o spremembah in dopolnltvah Pravilnika o trinem redu na Kmedki trlnicl v Sevnici

Na podlagi 6. ilena Zakona o trgovini (Uradni list RS, !t.24108-ZT-1) 16. ebna Statuta Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 78/05 - UPB) in 6. dlena Odloka o tftnem redu Kmeike tr2nice v Sevnici (Uradni list RS, 5t. 46/07) je Obdinski svet Obiine Sevnica na 21. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel


St.51

Uradni list Republike Slovenije

2. elen Za 6. elenom se doda nov 6.a 6len, ki se glasi:

SEVNICA

2156.

/ 6.7.2012 / stran 5349

Odlok o spremembah In dopolnltvah Odloka o prlznanjih Obdine Sevnlca

>6.a dlen

Vi3ino obdinske takse za parkiranje na javnih povriinah Na podlagi 29. 6lena Takona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 - UPB2, 27108 - Odl. US, 76/08, 100/08

-

odl. us, 79t09,

14t10

-

odl. us,

5'1110, 84110

-

-

odredbo

o

ureditvi

3. dlen

V 9. dlenu se v prvem odstavku drta besedilo >o sfuarnem premoZenju drZave, pokrajin in obdin<. Na koncu petega odstavka se tabela nadomesti z novo tabelo:

ODLOK

)eianska raba trI

o spremembah in dopolnitvah Odloka

o priznanjih Obdine Sevnica

Zakupnina EUR/mz

).2 ),017

rjiva ravnik

1. dlen

V Odloku o priznanjih Obdine Sevnica (Uradni list

RS,

UPB) se v 12. 6lenu besedna zveza >lri Zlate plakete Obdine Sevnica<< nadomesti z besedno zvezo >dve Zlati plaketi Obdine Sevnica.<< St. 25109

z

parkiranja.<

odl. us,

ZUJF) ter 18. ebna Statuta Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 63/11 in 103/11) je Ob0inski svet Obdine Sevnica na 14. redni seji dne 20.5.2012 sprgel 40112

dolodi Obiinski svet Obdine Sevnica

-

2. dlen

V 14. ebnu se besedna zveza >pet Srebrnih plaket Obdine Sevnica<< nadomesti z besedno zvezo >tri Srebrne plakete Obdine Sevnica.<

1,014

)aSnik

1,01

;adovniak, vinoqrad

),02

Za tabelo se doda nov odstavek, ki se glasi: >Ne glede na prej3nji odstavek letna zakupnina ne more biti ni2ja od 15,00 EUR.< 4. dlen Ta odlok

3. dlen 20. 6len se spremeni, tako da glasi: >Priznanje istega ranga se lahko podeli istemu dobitniku po preteku najmanj 20 let.(

zaine veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije. St. ooz-ooozlzotz

Sevnica, dne 20. junqa2012 Zupan Obdine Sevnica Sredko Ocvirk l.r.

4. ilen Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. St. ooz-oooolzotz

Sevnica, dne 20. junija 2012 Zupan Obeine Sevnica SreCko Ocvirk l.r

2158.

Sklep o Javni razgrnitvl in lavnl obravnavi dopolnJenega osnutka Obdinskega podrobnega nalrta za pozidavo obmodJa med KozJansko ulico in Potjo na Zalclo goro v Smarju

Na podlagi 57. in 61 . 6lena Zakona o prostorskem nadr-

2157.

Odlok o spremembah ln dopolnltvah Odloka o obCinsklh taksah in druglh prihodkih iz naslova uporabe Javnlh povriln ter drugih nepremldnln v lastl Obdine Sovnlca

tovanju (Uradni list RS, 5t. 33/07, 70108- ZVO-18, 108/09,

- ZUPUDPP in 106/10 - popr.: v nadaljevanju: ZPNairt) ter 8. in 34. ilena Statuta Obdine Sevnica (Uradni list 80/10

RS, St. 63/'11, 103/11

Sevnica sprejel Na podlagi 7. in 9. 6lena Zakona o financiranju ob6in (Uradni list RS, 3t. 123106,101/07 Odl. US, 57/08, 94110-ZlU, 36/11) ter 18. Clena Statuta Obeine Sevnica (Uradni list RS, 3t. 63/11 , 1 03/1 1 ) je Obdinski svet Obeine Sevnica na 14. redni seji dne 20. 6. 2012 sprejel

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka

-

sprem. in dopoln.) je Zupan Obdine

SKLEP javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Obdinskega podrobnega nadrta za pozidavo obmodja med Kozjansko ulico in Potjo na ZajEio goro v Smarju o

nepremi6nin v lasti Obdine Sevnica

1. elen Javno se razgrne dopolnjeni osnutek obeinskega podrobnega prostorskega naerta za pozidavo obmodja med Kozjansko ulico in Potjo naZajtjo goro v Smarju (v nadaljevanju: OPPN).

1. ebn V 3. ebnu Odloka o obdinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih povriin ter drugih nepremidnin v

Javna razgrnitev bo potekala v 6asu od ponedeljka, 9. 7. 2Q12 do srede, 8. 8.2012:

o obdinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih povrSin ter drugih

-

lasti Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 25109 UPB, 41l09) se v tretji alineji pika nadomesti z vejico in doda detrta alineja, ki se glasi: >- parkiranje na javnih povr5inah.<

2. dlen

-

v prostorih Oddelka za okolje in prostor Obdine Sevnica,

Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v easu uradnih ur; - v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, Naselje heroja Maroka 24.8290 Sevnica. v 6asu uradnih ur.


I

Uradni list Republike Slovenije il.

SKUPAJ ODHODKI (40+41 +42+43)

40

TEKOEI ODHODKI 100 Plaee in drugi izdatki zaposlenim

St.38 17.863.663

3.E30.09!

550 Odplafila doma6ega dolga

lx.

753.87t 120.O92

402 lzdatki za blago in storitve

1

148.91:

109 Rezerve

395.09â&#x201A;¬

TEKOCI TRANSFERI 110 Subvencije

41 2

3.942.U9

Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam

13

7.150.411 777.OsC

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

t2

2.412.11

103 Pheila domadih obresti

330.911

413 Drugi tekodi domadi transferi

2.100.10'l

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.733.1 53

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.733.153

INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizidnim osebam, ki niso proraiunski uporabniki

't50.000

xl.

ilt.

(t.-il.)

B.

RACUN FINANENIH TERJATEV N NALOzB

lv.

,REJETA VRACIN ORruIH POSOJIL rER VRACILA KAPITALS KI H )ELEZEV(75o +751+752)

75

>REJETA VRACILA DANIH POSOJIL

f50 Prejeta vradila danih posojil

v.

44.

2. elen Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije. St. +ro-ooeglzors Sevnica, dne 24. aprila 2013

Zuoan Ob6ine Sevnica

Sre6ko Ocvirk l.r.

305.05t

1495.

f

751 Prodaja kapitalskih deleZev

c

252 Kupnine iz naslova privatizacije

c

DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKf H DELEZEV g4O+441 +442)

c

DANA POSOJILA IN POVEEANJE KAPITALSKIH DELEZEV

0

440 Dana posojila

c

441 Povedanje kapitalskih deleZev n nalo2b

0

Odlok o spremembah In dopolnltvah Odloka o obdinskih taksah In drugih prlhodklh lz naslova uporabe lavnih povr5in ter drugih nepremlenln v lasti ObClne Sevnlca

Na podlagi 7. in 9. dlena Zakona o financiranju oblin (Uradni list RS, St. 123106, 101/07 Odl. US, 57108, 94110 -ZlU, 36111, 40112 - ZUJF) ter 18. 6lena Statuta Obdine Sevnica (Uradni list RS, St. 63/11, 103/11) je Obdinski svet Obdine Sevnica na 21. redni seji dne 24.4.2013sprejel

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih povrsin

ter drugih nepremidnin v lasti Obdine Sevnica 1. 6len

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEZEV (rV.-V.)

V 3. dlenu Odloka o obeinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih povrSin ter drugih nepremidnin v lasti Obeine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 25109 - UPB, 41109, 511'12). se v prvi alineji na koncu besedila pred podpidjem doda besedilo ,>ler za zadasno uporabo javnih

RACUN FINANCIRANJA

povrSin<.

lrivatizacije

0

,lll.

ZADOLZEVANJE (s00)

550.00c

t0

ZADOLZEVANJE

550.00c

500 Domade zadol2evanje

550.00c

/ilt. cDPrAcrLA :t

-507.304

-305.05t

-

15.000

142 Poraba sredstev kupnin iz naslova

fl.

-202.246

Posebni del proraEuna sestavljajo finandni nadrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: podroija proraiunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov obdinskih proraiunov. Podprogram je razdeljen na proradunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, dolodene s predpisanim kontnim nadrtom. Posebni del proraduna do ravni proraiunskih postavk podkontov in nadrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Obdine Sevnica. Nadrt razvojnih programov sestavljajo projekti.<

135.00(

PRESEZEK OZIROMA 'RORACUNSKI TRIMANJKLJAJ

il. )

{ETO FINANCIRANJE (Vl.+Vll.-Vlll.-lX.)

432 Investicijski transferi proraCunskim Jpor.

1.057.304

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAe UNU (t.+tV.+Vil.-il-V.-Vilt.)

\ETO ZADOLZEVANJE (Vil.-Vr

f01 Prispevki delodajalcev za socialno /arnosl

/ 3.5.2013 / stran 4589

DOLGA (sso)

ODPLACILA DOLGA

1.057.304 1.057.304

2. 6len 7. ebn se spremeni tako, da po novem glasi: >Za uporabo javnih povr5in in drugih nepremidnin v lasti Obdine Sevnica v gospodarske, gostinske, negospodarske in druge zaeasne namene (npr. premidne gostinske in trgovske prikolice, potujode prodajalne, terase, postavitev kioskov, stojnic, gradbenih odrov in drugih zadasnih premidnih objektov)


stran

4590

/

St.

38

/ 3. 5. 2013

Uradni list Republike Slovenije

ter za opravljanje taksi sluZbe (uporaba avtoparka) znaSa

6. e|en

dnevna taksa za zasedene povr5ine za: a) sejem 12,50 EUR/na parkirno mesto b) kioski, stojnice, premidne prikolice, vozila, prirejena vozila in drugi zadasni objekti za prodajo blaga in storitev (npr. opravljanje gostinske, turistidne dejavnosti, sla56i6arno, trgovino, prodaja sadja in zelenjave, potujode prodajalne, ponujanje storitev in podobno) 0,35 EUR/mz - za negospodarske namene, humanitarno dejavnost, promocijo drustev in neprofitnih organizacij, zbiranje podpisov in podobno 0,11 EUR/mz c) gostinske terase in vrtovi, povrSine pred poslovnimi prostori in druge podobne povr5ine 0,15 EUR/mz 6) za gradbi5ta in druge zaiasne namene, ki niso zajeti v prejSnjih to6kah 0,07 EUR/mz d) opravljanje taksi slu2be (uporaba enega avtoparka)

V 14. dlenu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

-

>Rok za pladilo obiinske takse in druge dajatve po tem

odloku se dolodi v izdanem dovoljenju (odlodbi) oziroma pogodbi. Za dalj3o neprekinjeno uporabo se lahko dolodi pladilo obdinske takse v ve6 obrokih.< Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta novi drugi in tretji odstavek. 7. 6len Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije. St. oo7-ooo3/2013

Sevnica, dne24. aprila 2013 2upan

2,00 EUR. Za neprekinjeno uporabo javnih povrSin in drugih nepremidnin v lasti Obdine Sevnica se celotna obdinska taksa, izraiunana po prvem odstavku tega elena, pomno2i s faktorjem: -O,75za neprekinjeno uporabo nad vkljudno 7 dni - 0,60 za neprekinjeno uporabo nad vkljudno 30 dni - Q,4O za neprekinjeno uporabo nad vkljueno 180 dni - 0,30 za neprekinjeno enoletno uporabo. Za uporabo javnih povr5in in drugih nepremidnin v lasti Obdine Sevnica na obmoejih zelenih povr$in ter kmetijskih in gozdnih zemlji5d skladno z ob6inskim prostorskim nadrtom se izradunana obdinska taksa po prvem in drugem odstavku tega dlena dodatno pomnoii s faktorjem 0,60. Ne glede na izradunano obdinsko takso po prej5njih odstavkih tega dlena obeinska taksa za posamezni taksni predmet ne more zna5ati manj kot 5,00 EUR.( 3. dlen V tretjem odstavku 10. dlena se eetrta alinea spremeni tako, da se glasi: >- dru3tva, zveze dru6tev, javni zavodi in druge neprofitne organizacije,<. Cetrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: >O oprostitvi po prej5njem odstavku odlodi pristojni organ na podlagi vpogleda v javne evidence oziroma dokazil' ki jih predlo2i zavezanec.<

4. ilen 12. 6len se spremeni tako, da se glasi:

Obdine Sevnica

Sre6ko Ocvirk l.r.

1496.

Sklep o soglaslu k dolodiwl cene socialno varstvene storltve pomod druiinl na domu in o doloditvl subvencionirania cene storltve pomod druiinl na domu

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS' - UPB2 (23107 popr.,41lO7 - popr.), 122107 - Odl. US, 61/10 - ZSvarPre, 62110 - ZUPJS, 57112), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni fist RS, St. 87/06, 127t06, 8107, 5'll08,5/09 in 6/12) in 1 8. dlena Statuta Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 63/11 1 03/1 1 ) je Obdinski svet Obdine Sevnica na 21 . redni seji dne 24.4. 2013 sprejel

5t. 3/07

-

,

SKLEP o soglasju k dolo6itvi cene socialno varstvene storitve pomoe druiini na domu in o doloditvi

subvencioniranja cene storitve pomo6 dru2ini na domu

1. 6len Ob6inski svet Obeine Sevnica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomodi dru2ini na domu, kijo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Sevnica, v vi5ini 't8,14 EUR za opravljeno uro storitve.

>12. 6len (odmera obeinske takse in drugih dajatev) Takso in druge dajatve po tem odloku odmerja Obdinska uprava Obeine Sevnica (v rtadaljevanju: pristojni organ). Zavezanci za pladilo obdinskih taks ali drugih dajatev so dol2ni vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero obiinske takse ali druge dajatve, prijaviti pristojnemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe. V primeru, da taksni zavezanec ne poda prijave pred uporabo javne povrSine in drugih nepremidnin v lasti Ob6ine

Sevnica skladno z 11. dlenom tega odloka in ne sporoii vsake spremembe skladno s prej5njim odstavkom, sâ&#x201A;Ź odmeri taksa oziroma druga dajatev po podatkih' ki jih ugotovi pristojni organ ali jih prejme od pooblaseene osebe, pristojne za nadzot nad dolocbami tega odloka.<

2. e|en Obdina Sevnica bo ceno socialno varstvene storitve subvencionirala v vi5ini 12,48 EUR na uro oziroma v viiini 73'57o

cene storitve. 3. dlen

Cena storitve za uporabnika zna3a 4,50 EUR na uro. 4. 6len

Ta sklep za6ne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2013 dalje. 5.

ilen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 5. dlen erta se drugi odstavek 13. dlena.

soglasju k doloditvi cene socialnovarstvene storitve pomod dru2ini na domu in doloditvi subvencioniranja cene storitve pomo6


OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET

7. t.d.r.

15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 15.6.2016

ZADEVA:

Predlog sklepa o dopolnitvi številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2016

Številka: 410-0041/2015

Pripravljavec gradiva: Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve Poročevalka: Alenka Mirt, vodja Splošne službe


Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si

Številka: 410-0041/2015 Datum: 2.6.2016

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/18 - UPB) župan Občine Sevnica predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v sprejem naslednjo DOPOLNITEV št. 2 NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEVNICA ZA LETO 2016

Občinski svet je na 11. redni seji, dne 16.12.2015, in 12. redni seji, dne 17.2.2016, kot sestavni del proračuna občine sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2016. Ker v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem niso vključene nepremičnine, za katere je bila prodaja, nakup ali menjava dogovorjena naknadno oziroma jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, je potrebno letni načrt ravnanja občinskega stvarnega premoženja dopolniti. Dodatno je predviden še odkup zemljišča za rastlinsko čistilno napravo Krmelj, menjava zemljišč na območju nad Bazenom Sevnica in odkup prostora za javne sanitarije pri Tržnici Sevnica. Predvidena je tudi prodaja gozdnega zemljišča ter zemljišč zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja glede na dejansko uporabo. Navedene dopolnitve nimajo finančnih posledic na proračun, saj bodo postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem izvedeni v okviru sprejetega proračuna in posameznih proračunskih postavk. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja - dopolnitev Zap. št. 1. 2. 3.

Vrsta nepremičnine zemljišče za Parc. št. 945/1, 942/2, 938/3, 941/3, 948/1 RČN Krmelj in 948/2, vse k.o. Goveji Dol Prostor št. 11 ob objektu Trg svobode 6 do del stavbe 8 v Sevnici zemljišče

SKUPAJ

Parc. št. 449/2 k.o. Sevnica

Okvirna velikost (m2) 5.840

Predvidena sredstva (EUR) 11.680 (+ 11.680 v letu 2017)

9,75

1.463

773

7.351 20.494


2. Načrt razpolaganja z zemljišči - dopolnitev Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost nepremičnine (EUR) 1.026

Zap. št.

Šifra k.o.

Katastrska občina

Parc. št.

Kvadratura

1.

1396

Krsinji Vrh

320

910

2.

1396

Krsinji Vrh

321

2.385

3.

1379

Sevnica

450/5

276

2.625

4.

1379

Sevnica

450/7

289

2.748

5.

1393

Studenec

996/1

1.285

1.080

6.

1393

Studenec

1001/1

2.540

1.879

7.

1373

Žigrski Vrh

1645/8

156

991

SKUPAJ

(solastniški delež 11/12)

807 (solastniški delež 11/12)

11.156

Predlog sklepa: Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o dopolnitvi št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2016.

Pripravil: Roman Strlekar, univ. dipl. prav. Višji svetovalec za pravne zadeve Srečko OCVIRK Župan Občine Sevnica

Vročiti: 1. Občinskemu svetu Občine Sevnica. Vložiti: 1. v zadevo, tu.


OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET

8. t.d.r.

15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 15.6.2016

ZADEVA:

Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica

Številka: 7113-0016/2010 7113-0115/2015

Pripravljavec gradiva: Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve Poročevalka: Alenka Mirt, vodja Splošne službe


Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210 obcina.sevnica@siol.net www.obcina-sevnica.si

Številka: 7113-0016/2010 7113-0115/2015 Datum: 2.6.2016

OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA

Zadeva:

Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15), 9. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB) župan predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v sprejem naslednji predlog za ukinitev statusa javnega dobra in razpolaganje z nepremičnim premoženjem občine. 1. Podatki o nepremičninah Parc. št.

k.o.

Površina m²

Vrednost v €

Predvidena metoda razpolaganja

668/5 688/6

1377 – Blanca

18 126

114 800

Neposredna menjalna pogodba

Obrazložitev Parcele so bile odmerjene v okviru parcelacije odseka lokalne ceste št. 372161 Blanca – Poklek – Selce. Parcele v naravi predstavljajo del travnika ob cesti, ki se drži zasebnega zemljišča, cesta pa poteka po zasebnem zemljišču. Omenjeni deli javnega dobra niso v javni uporabi in jih je smiselno zamenjati s parcelami, ki v naravi predstavljajo del lokalne ceste. Vrednost parcel je določena v skladu z namensko rabo (območje stavbnih zemljišč) na podlagi Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) ter znaša 6,35 EUR/m2. Za razpolaganje s parcelami je potrebno predhodno ukiniti status javnega dobra. 2. Podatki o nepremičnini Parc. št.

k.o.

Površina m²

Vrednost v €

1645/8

1373 – Žigrski Vrh

156

991

Predvidena metoda razpolaganja Neposredna prodajna pogodba


Obrazložitev Parcela je bila odmerjena na stroške interesenta za nakup ter v naravi predstavlja pripadajoče zemljišče k objektu Žigrski Vrh 8a ter skupaj s parcelo št. 659/2 k.o. Žigrski Vrh, ki je v lasti interesenta, predstavlja zaokroženo celoto. Predmetna parcela ni v javni uporabi in je prodaja zemljišča možna. Vrednost parcele je določena v skladu z namensko rabo (območje stavbnih zemljišč) na podlagi Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) ter znaša 6,35 EUR/m2. Za razpolaganje s parcelo je potrebno predhodno ukiniti status javnega dobra.

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 668/5 in 688/6, obe k.o. 1377 – Blanca, in parc. št. 1645/8, k.o. 1373 – Žigrski Vrh, ter odobril predlog razpolaganja.

Pripravil: Roman Strlekar, univ.dipl.prav. Višji svetovalec za pravne zadeve

Priloge: 1. sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, 2. orto-foto posnetki parcel. Vročiti: 1. Občinskemu svetu Občine Sevnica. Vložiti: 1. v zadevo, tu.

Srečko OCVIRK Župan Občine Sevnica


PREDLOG

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, 14/05– popr., 92/05–ZJC-B, 93/05–ZVMS, 111/05–odl.US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 20/11 Odl. US, 57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13, 19/15) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na ___ redni seji dne __________ sprejel

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

1. člen S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št. 668/5 in 688/6, obe k.o. 1377 – Blanca, in parc. št. 1645/8, k.o. 1373 – Žigrski Vrh. 2. člen Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.

3. člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 7113-0016/2010 7113-0115/2015 Datum: _____________

Občina Sevnica Župan Srečko OCVIRK


Merilo: 1:1000


Merilo: 1:1000

lzris r k.o. Blanca


OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET

9. t.d.r.

15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 15.6.2016

ZADEVA:

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Številka: 033-0001/2016


Oliina

6evnica, Glnvni trg 19 a, B29O devnica Tel., oZ 81612OO. fax' OZ 816121O obcina.eevnica6roiol net ww.oDclna-6evnlca.6l

Stevilka: 033-0001 /201 6 Datum: 7.6.2016

OBEINSKI SVET OBEINE SEVNICA

Zadeva: Odgovor na vpra6anje 6lane obdinskega sveta z 14. redne seje Ob6inskega sveta Obiine Sevnica z dne 20.4.2016 Vincenc Knez:

V letu 2015 je bila sprejeta Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacuskem jezeru hidroelektrarne Bo5tanj na reki Savi, ki dovoljuje moZnost plovbe s 25.4.2016. Zanima ga, kaj je 5e potrebno narediti in kdaj bodo ustvarjeni pogoji za zaletek plovbe. Odoovor:

Na podlagi obdinskega Odloka o doloditvi plovbnega reZ;ima na reki Savi na obmodju akumulacijskega bazena HE Bo5tanj in konec leta 2015 s strani Vlade RS sprejete Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Bo5tanj na rekiSavi je potrebno za vzpostavitev dejanskih pogojev za plovbo urediti pomol na lokaciji pristana na Orehovem, vzpostaviti sistem obve5danja z upravljavcema HE Bo5tanj in HE Vrhovo za zagotovitev varnosti plovbe in obve56anja ob izrednih dogodkih ter izdelati in namestiti potrebne obvestilne table o plovbnem obmodju, pravilih plovbe, vstopno-izstopnih mestih in obveznostih upravljavcev plovil. Za ureditev pomola je bilo potrebno pridobiti soglasja pristojnih in5titucij, in sicer Slovenskih Zeleznic infrastruktura, Uprave RS za pomorstvo, Obdine Sevnica, Infre d.o.o., HESS d.o.o., Zavoda za ribi5tvo Slovenije ter vodno dovoljenje Direkcije RS za vode in vodno soglasje Direkcije RS za vode, ki je eden izmed najpomembnej5ih dokumentov in katerega pridobitev je trajala najdlje.

-

Za 6im prej5njo vzpostavitev pogojev za pridetek izvajanja plovbe so bile izvedene naslednje aktivnosti: narejen je geodetski na6rt obmodja pristana na Orehovem, vkljudno z vi5inskimi kotami dveh prerezov reke Save na tem obmodju (globinske to6ke dna reke Save), izdelana je ustrezna projektna dokumentacija za ureditev pomola na lokaciji pristana Orehovo,

-

na navedeno dokumentacijo je pridobljenih vseh 9 pozitivnih mnenj, soglasij

in

dovoljenj pristojnih inStitucij, pridobljeno je vodno soglasje in vodno dovoljenje za postavitev pomola na Orehovem, kot enega izmed najpomembnej5ih dokumentov, v roku 14 dni se bo pri6elo z izdelavo lesenega pomola, z izvedbo dodatne kamnite obloge reke Save na tem obmodju in s poglabljanjem dna reke Save na tem obmodju (mulja je toliko, da sedaj ni moZno pluti do breZine); nadzor nad gradbenimi deli izvajala lnfra d.o.o., vzpostavlja se sistem obveS6anja (trenutno se usklajuje dogovor s HESS in SEL, testna spletna stran v zvezi s tem je 2e narejena), v izdelavi je oblikovanje obvestilne table in upravljavec HE BoStanj bo izvedel meritve dna na akumulacijskem bazenu HE Bo5tanj.

S plovbo se bo lahko pridelo takoj, ko bo urejen pomol na Orehovem, postavljene obvestilne table in podpisan dogovor o medsebojnem obve5danju in pogojih za zagotovitev varnosti na


plovbnem obmodju med Ob6ino Sevnica, KSTM Sevnica, HESS d.o.o.

in

Savskimi

elektrarnami Ljubljana d.o.o.

Lep pOzdrav,

Pripravil: Roman Strlekar, univ.dipl.prav., Vi5ji svetovalecza pravne zadeve

Zvone KOSMERL, dr.vet.med., direktor ob6inske uprave o ObCiJra

oevntca

Vroditi:

1.

Obdinskisvet Obdine Sevnica.

VloZiti:

1.

vzadevo.


Obdina Sevnica, Clavni Lr6 19 a,8290 devlicir Tel., 07

Bl

61 200, lax 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.nel ww.obcina-oevnic^r.si

ODDELEK ZA DRUZBENE DEJAVNOSTI

Stevilka: Datuma:

033-0001/2016 01.06.2016

OBEINSKI SVET OBEINE SEVNICA

ZADEVA: Odgovor na vpra5anje dlanice obdinskega sveta SpoStovani! Na 13. rednisejiObdinskega sveta Obdine Sevnica, dne 23.03.2016,je bilo podano naslednje vpra5anje: Frandi5ka Zemliak: Vpra5a, ali se izvajajo kak5ne aktivnosti v zvezi z ureditvuo stadiona v Sevnici. Odqovor: Za izvedbo stadiona z velikim nogometnim igri56em, atletsko stezo in drugimi spremljajodimi objekti, je sprejet obdinski podrobni prostorski na6rt, odkupljena so vsa potrebna zemlji6da na devetih hektarjih povr5ine. Investicijo je zaradi postopnega razvoja obmodja nadrtovano izvajati fazno, skladno s finandnimi zmoZnostmi, za kar je potrebna umestitev v razvojne dokumente obdine in drZave ter sodelovanjez organizacijami s podrodja Sporta. Zato je obdina v mesecu marcu najprej povabila Nogometno zvezo Slovenije, ki si je ogledala podrodje bododega stadiona, predstavljena jije bila faznost projekta ter pro5nja za pomod pri umestitvi projekta v drZavne razvojne programe. Prav tako je tudi Atletska zveza Slovenije, ki se je povabilu odzvala v mesecu aprilu, pozitivno sprejela predstavljeni projekt in obljubila pomod pri nadrtovanju nadaljnjih aktivnosti. Na Sportno-rekreacijskem obmodju nad sevni5kim bazenom oziroma nogometnim igriSdem je bil v mesecu maju zaklju6en projekt kolesarskega poligona, imenovanega pump-track. Investicijo je financirala KS Sevnica in Obdina Sevnica. Obdina Sevnica bo vse aktivnosti v zvezi z izvedbo stadiona pripravljala v skladu z moZnimi razpisi in proradunskimi sredstvi.

Z lepimi pozdravi,

S$srar

rr<a

1ka za druZbene dejavnosti,

Dostavljeno: i naslovu, v zadevo.

Y/


Obdina 6evnica, Glavni 1r519 a, B29O devnica Tel., OZ 81612OO. fax OZ 816121O obcina.oevnica6rsiol. net

vwv.obcina-sevnica.ei

Oddelek za okofie in prostor

Stevilka: Datum:

033-0001/2016

2.6.2016

oBEINSKI SVET OBEINE SEVNICA

Zadeva:

Odgovor na vpraganje dlanice Obdinskega sveta obdine Sevnica, podano na 14. redni seji, 20. 4.2016

Tania Nov5ak:

Predlaga ureditev cestnega prehoda za pe5ce na avtobusni postaii na Logu. Odqoyor:

Y zvezi predmetnega prehoda in ogledala za prikljudek Ribniki (odgovor DRSI v prilogi), smo posredovali upravljavcu drzavnih cest (DRSI) pobudo za skupno terensko obravnavo obeh problematik. Prilaqamo: Odgovor Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, z dne 11. 5. 2016, na sklep Obdinskega sveta, z dne 22. 12. 2015, v zvezi ogledala za Ribnike.

S spo5tovanjem,

Pripravil:

Robert Ka5e, univ. dipl. inZ. str. za ceste in komunalo

J5li,.tu"tovalec \/

=-'/-c-S*

,';'-'",

''

t:---*;-r;=;t

Priloqa:

-

odgovor DRSI, kot v besedilu

Vroditi: - naslovu - v zadevo

.1


ilfiililrffil|ilil]|ffiilil

REPUBLIKA SLOVENUA tlll{ISfRSTVO ZA IIIIFR ISIRUKIURO

[LAqEgqq9$9_ilil

DTREKCUA REPUBLTKE SLOVENUE ZA TNFRASTRUKTURO

Prometnotehnitni sektor

Trla$ka costa 19, 1(XD Liubljana

T: 0'l 478 80 60 F: 01 478 80 70 E: gp.dn@gov.si

www.di.gov.si

Obdina Semica Oddelek za okolje in prostor Glavnitrg 19 a 8290 Sevnica

-

' .:i

-r/

Stevif ka: 37 1 52-89n}16n

DN: 1710295, iks:6357

:'.'/

6e

371-0ool l2olF

(1700)

ff

Datum: 11.05.2016

ZADE\IA:

Zveza:

Prcdlog postayitye prcmetnega ogledala naff244l1166 v km 0,5 va5 dopis SL 371-0002f2016, z dne 7.3.2016

V anezi z vaSim ponovnim dopisom glede preglednosti iz obCinske ceste St. 8723U na drZavno cesto R2.424, odsek 1166 Bogtranj Planina, pri km 0,5 vas obveS0amo, da vam je bilo odgovorjeno z dopisom DRSI St. 37152458n01511U16, z dne 22.12.2016. Ne sfrinjanje z podanim odgovorom ne pomeni, da je podani odgovor napaCen. V kolikor2elite, se lahko s predhodnim dogovorom (9. UroS Brumec, 01 / 30 68 331) sestanemo na terenu s koncesionarjem ceste (CGP-CP d.o.o.) in zadevo skupaj prwerimo na terenu s prometrim ogledalom. Glede nosilnosti nadvoza vam podajamo naslednjiodgovor. Projektna dokumentacija za ojaCitev premostitvenega objekta, ki mu je omejena nosilnost na 30 ton te2e tovomih vozil, ie izdelana. S projekho dokumentacijo je predvidena tudi raz5irttev nadvoza z enostranskim hodnikom za peSce, tako, da bo po sami rekonstukciji obiekt s cestnimi prikljuCkivaren za motomi in pe5 prometter brez omejitve nosilnosti. Predvidoma v prvi polovici leta 2016 bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ianedla javnirazpis za'tz;bor ianajalca rckonsbukcije nadvoza. Rekonstrukciia bo predvidoma zakljudena v prvi polovici leta 2017.

-

S spo$tovanjem, Pripnavil: UroS Brumec, dipl.in2.tehnol.

DRI upravljanje investicij, d.o.o. Ljiljana Herga, univ.dipl.in2.geol. namestnica direktorja po pooblastilu 5t. 020064nO1 vodja Vroeiti: Naslovniku, DRSI, Obmo0je Novo mesto-e1., ga. Bojana Pirman, DRSI- el., g. Dominik Petemelj, g. Marko Zajc- DRI upravljanje CGP-CP d.o.o., Ljubljanska cesta 36, 8000 novo mesto

sr@ E90l ertt

-

.qffi k.'.3te4c

\&ainul

ldentifikacijska gtevilka za DDV: S175827735. matiena St.: 5300177, St racuna pri Banki Slovenije: St55 0110 0630 0109 972


ObCina 6evnica, Clavni tr619 a, B29O 6evnica Te[.' OZ 81612OO,

fa*

OZ 816121O

obcina.eevnica6uiol. nel vrnv.obcina-eevnicaei

Stevilka: 033-0001 /201 6

@ rw

Datum: 1.6.2016 OBEINSKI SVET OBEINE SEVNICA

ZADEVA: Odgovori na vpra5anja in pobude ilanov Obdinskega sveta Posredujemo vam odgovor na vpra5anje, Sevnica na 13. rednisejidne, 23. 3. 2016.

ki ga je podal 6lan Obdinskega sveta Obdine

Janez Kukec: Povpra5a v kak5ni fazi je projekt obnove mostu na cesti TrZiSde Jeperjek - Telde.

-

Vodale in usada na cesti

Odgovor: Zaradt po5kodb, ki so nastale na breZinah prepusta TrZiSde - Vodale, je Obdina Sevnica pristopila k sanaciji le teh. Pri tem smo cesto primerno uredili, tako da je zagotovljen normalen prevoz vseh vozil. Narodena je tudi izvedba odbojne ograje, kije predvidena za postavitev v poletnih mesecih. Obdina Sevnica letno na6rtuje sanacijo najbolj po5kodovanih odsekov lokalnih cest, tistih kiso zaradi plazov ali podorov oziroma drugih naravnih nesred neprevozni. Najbolj kritidne odseke lokalnih cest smo v letoSnjem letu 2e sanirali. Stro5ek sanacija plazov se nadrtuje iz rezewe za naravne nesrede. V kolikor bo Ob6ino Sevnica v letoSnjem letu zajela ve6ja naravna nesreda kot so modne padavine ali poplave, potem se bodo ta sredstva namenila za odpravo posledic te naravne nesrede ter se bo sanacija omenjenih plazov prestavila v leto 2017.

Z lepimi pozdravi!

Pripravil: Rado Gobec, dipl.ekon. Vi5jisvetovalec lll

9ya"-

Vro6iti:

-

naslovu.

Vlo2iti:

-

v zadevo, tu.

Roman Per, Vodja oddelk

.dipl.inZ.str.


Obcina 6evnica, Clavni tr6,

19 a, B29O

devnica

Tel.' OZ 81612OO. fax 07 816121O obcina.ryvlca@uio].*t, I[\[\r.ODCn&-8eVruCB-Al

Oddelek za okolje in prostor Stevilka: 033 - 0001 / 2016 Datum: 12.5.2016

OBEINSKI SVET OBEINE SEVNICA Na 14. redni seji Obdinskega sveta Obdine Sevnica, dne 20. 4. 2016, so bila podana vpra5anja in pobude.

Franc Pipan:

1.

Ker glavna vodovodna cev do Hrastov poteka 6ez sadovnjak in njive, ki jih obdelujejo s kemidnimi sredstvi in polivajo s fekalijami, predlaga da Komunala d.o.o. Sevnica pridobi temi sredstvi in predlaga moZnosti onesnaZevanja vode strokovno mnenje proti ne izvajali. kjer ukrepi bi vzpostavitev koridorja, se od5kodniniti

o

s

Odqovor Javneoa oodietia Komunala d.o.o. Sevnica:

z Zakonom o vodah in Pravilnikom o dolo6itvi vodovarstvenega obmodja, se izdefujejo strokovne podlage in menja za zavarovanje vodnih teles. Da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred onesna2enjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstueno ustreznost voda ali njeno koliiino, VLADA dolodi vodovarstveno obmodje. Razen za vodna zajega, vrtine in vodnjake, ni predpisanega varovanja oz. izvajanja ukrepov za za5dito pred onesnaienjem vodnih virov. V Obdini Sevnica je omejitev uporabe prostora (uporaba gnojevke na kmetijskih povriinah) z lastnikizemlji56 dogovorno dolo6ena samo za obmodje vodnega vira Dolna, kije bil v letu 2001 onesnaZen, ter v letu 2003 tudi saniran. Skladno

2.

Meni, da se v N.H.M drevesa obrezujejo nestrokovno.

Odsovor Javneoa podietia Koqunala d.o.o. Sevnica: Drevesa v urbanem okolju, med katere spada tudi naselje Heroja Maroka, so gojena in jih je potrebno vzdrievati iz ved razlogov. Najpomembnej5i razlog je vsekakor varnostni vidik. Ko veje v kro5nji drevesa postanejo krhke in s tem lomljive, nastane nevarnost za zdravje ljudi in ogroiano je lahko tudi premoZenje. Drevesa v urbanem okolju ni mogode prepustiti samo naravni rasti, saj ko preseZejo gabarite doloCene z razdaljo sajenja, jim je potrebno tudi iz krajinskega vidika >dati< neko novo obliko. Z obrezovanjem drevja, se drevesa dejansko obnavlja. Morda v 6asu obnavljanja, obrezano drevo daje krajanu rahlo grobi videz, vendar ko drevo reagira na obrez, se v letu ali dveh drevesu obnovi kro5nja. Mlade veje kro5nje drevesa so tako proZnejSe in manj lomljive. Da se dejansko ohranja struktura in vitalnosti dreves, danes kaZejo 2e v preteklosti obrezana drevesa v NHM, ki imajo bistveno drugaden izgled kot v 6asu obrezovanja. Nenazadnje je odgovomost za vamost in zdravje ljudi ter premoZenja je na strani lokalne skupnosti in izvajalca javne sluibe (npr. nesreda s smrtnim izidom v Skocjanu prejSnjiteden).


Hermina.Santei

1.

Predlaga nadzor in obvestilo za ribide, ki po njenem mnenju z odpadki onesnaZujejo bre2ine Save in postavitev smetnjaka n ribi5kitrasi pri hidroelektrarniVrhovo na obmo6ju KS Loka priZdanem Mostu.

Odsovor: Obvestili smo Medobdinski inipektorat - Skupni prekr5kovni organ obdinskih uprav obdin Bistrica ob Sotli, Breiice, Kr5ko, Radede in Sevnica (SPO) o onesnaZevanju bre2ine Save, ki se navaja v predlogu. Vr5il se bo tedenski obhod omenjene sluZbe. Dogovor s predsednikom KS Loka pri Zidanem Mostu je, da se postavitvijo primerni 200 l. sodi namenjeniza odpadke in postavitev table prepovedano odlaganje odpadkov. Namestitev in postavitev bo izvedla KS Loka priZidanem Mostu. Gregor Korene:

1. V zvezi z urejanjem kolesarske steze na Hrastih ga zanima: financiranje, izvajalec, lasfni5tvo, kdo bo upravljalec in ali spada v obmo6je Obdinskega podrobnega prostorskega nadrta stadion.

Odqovor: Financiranje >Pump Track poligona za kolesarje< je bilo s strani KS Sevnica v vi$ini 10.000 € in deleZ Ob6ine Sevnica v viSini 2302,90 € za gradbena dela in postavitev opozorilnih tabel, ter projektna dokumentacija ldejna zasnova, PZI in nadzor v vi5ini 2.U0 €. Pogodbeni izvajalec gradbenih delje bil Andrej Prijatelj s.p., Sentjani. Pump Track poligon je ume56en na parc. St. 448/1 in M8l2 k.o. 1379 - Sevnica in je last Ob6ine Sevnica. Upravitelj omenjenega poligona je Kolesarsko druStvo Sevnica. Poligon je umeSden v obmodje Obdinskega podrobnega prostorskega nadrta stadion Sevnica v enoti urejanja z oznako SR - enota Sportno rekreacijskega kompleksa. S spo5tovanjem,

Pripravil: Bojan Kostevc, dipl. mm. pro. ' Vi5ji svetovalec za investic'rje in razvoj

Vroditi:

- naslovu, - v spis.

Roman univ.dipl.in2. Vodja Obdine Sevnica


Obdina 6evnica, Giavni trg 19 a, B29O devnica Tel.: OZ

81612OO,

ful

OZ 816121O

obcina.oevnicagniol.net

vvv.obcina.sevnica'ei

Stevilka: 033-0001 /201 6 Datum: 1.6.2016

OBEINSKI SVET OBEINE SEVNICA ZADEVA: Odgovori na vpraianja in pobude Clanov Ob6inskega sveta Posredujemo vam odgovore na vpra$anja, Sevnica na 14. redni seji dne, 20.6.2016.

ki so jih podali 6lani Obdinskega sveta Obdine

Tomai Lisec: Predlaga ureditev odvodnjavanja pri hi5i Nuki6 v Dolenjem Bo5tanju.

Odgovor: Obdina Sevnica bo

v sklopu investicijskega vzdrZevanja lokalnih cest pristopila odvodnjavanja lokalne cesti pri hiSi Nuki6 v Dolenjem BoStanju.

k

ureditvi

Jole Udov6: Predlaga ogled, izdelavo strokovnega mnenja in sanacijo plazu ob vednamenskem objektu na Oki6u.

Odgovor: Ogled obmodja plazu, je bil izveden. Ugotovljeno je bilo, da je plaz na kmetijskem zemljiSdu in trenutno ne ogroia prevoznosti cesti56a. Kot preventivni ukrep bo Obdina Sevnica poskrbela za ureditve odvodnjavanja na obmodju plazu, ter narodila poravnavo splazele zemljine, tako da bo omogoden dostop do kmetijskih zemlji56.

Majda Jazbec: Ker primanjkuje sredstev za novogradnje cest, predlaga kvalitetno vzdrlevanje in popravila, da se stanje cestnega omreZja ne poslab5uje.

Odgovor: Ob6ina Sevnica si vseskozi prizadeva za kvalitetno vzdrievanje in popravila cesti56, da bi lete ostale v 6im bolj5em stanju. Zal imamo tudi pri vzdrZevanju cestiSd omejena prora6unska sredstva, za katera si prizadevamo, da bi bila 6im bolje izkoriSdena. Z lepimi pozdravi!

Pripravil: Rado Gobec, dipl.ekon. Vi5Jfivetovalec lll

'/ {'t

^.

/

Vroditi:

-

naslovu

VloZiti: v zadevo, tu.

, univ.dipl.inZ.str. :a okolje in prostor


Obdina Sevnica, Glavni trg 19 a,8290Sevnica Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 8l 61

210 $f1@ s4mAF!

obcina.sevnica6rsiol.net iSFI&}j

www.obcina-sevnica.si

Stevilka: 033-0001/201 6 Datum: 2.6.2016 OBEINSKI SVET OBEINE SEVNICA

9

'^),1" i.it57.1 t

d,,|!41,!

\ri '".-*'

\,'-.'" ,/'

ZADEVA: Odgovor na vprasanje in pobudo 6lana Obdinskega sveta

SpoStovani,

Posredujemo vam odgovor na vpra5anje in pobudo 6lana Obdinskega sveta Obdine Sevnica s 14. redne seje, dne 20.4.2416. TomaZ Lisec:

Zanima ga, za kakien namen bodo namenjena prora6unska sredstva, namenjena za Pristan Orehovo. Odqovor:

Proracunska sredstva namenjena za pristan Orehovo bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in za izdelavo pomola ter za5dite breZin Save ob pomolu. Predhodno je bil izdelan geodetski nadrt pristana na Orehovem, vkljudno z visinskimi kotami dveh prednih prerezov reke Save na tem obmo6ju (ugotovitev globinskih kot dna reke Save). lzdelana je bila ustrezna projektna dokumentacija za ureditev pomola na lokaciji pristana Orehovo - 3.611,20 EUR. K projektni dokumentacijije bilo pridobljenih 9 pozitivnih mnenj, soglasij in dovoljenj pristojnih in5titucij. Naroeena je izdelava lesenega pomola - 5.784,75 EUR. Narodena je tudi izvedba dodatne kamnite obloge reke Save na tem obmodju - 3.085,26 EUR. Narodeno je poglabljanje dna reke Save na tem obmo6ju (mulja je toliko, da sedaj ni mo2no pluti do breZine oziroma predvidenega pomola). Nadzor nad gradbenimi deli bo vrSilo podjetje INFRA d.o.o..

Lep pozdrav.

VROCITI: - Obdinskemu svetu Obdine Sevnica - v zadevo

tt.


Obdina Sevnica, Glavni trg

l9 a,8290

Sevnica

Stevilka: 033-0001/201 6 Datum: 1.6.2016

..

-,,..1-..

4 \lt-

,i

OBEINSKI SVET OBEINE SEVNICA

<,'t a,.

!*_..

,'

.'',;

i/";,1!-.ba

,r,

ZADEVA: Odgovor na vpraianje in pobudo 6lana Obdinskega sveta

SpoStovani,

Posredujemo vam odgovor na vpra5anje in pobudo 6lana Ob6inskega sveta Ob6ine Sevnica s 14. redne seje, dne 20.4.2016. TomaZ Lisec:

Zanima ga, kak6na sredstva

je Obdina Sevnica namenila za pripravo vseh Stirih

Popravkov Odloka o Obdinskem prostorskem nadrtu in kdo je pri tem sodeloval. Odaovor:

Edini stro5ek priprave vseh Stirih navedenih popravkov odloka o Obdinskem prostorskem nacrtu Ob6ine Sevnica, je bil stro5ek objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Skupni znesek vseh Stirih objav je znaial 76,05 EUR. Popravke odloka je pripravil Oddelek za okolje in prostor Obdine Sevnica.

Lep pozdrav. Pripravil: Du5an Marko5ek, univ.dipl. inZ.arh.

/

lt ti iirl

\i

l-:l::-'.\-\, _ -..-' I ' ' l--r' 'll'

i';"'''''-';1 l' ,.;; i |

j \r..:-1.;i ..: -1.:r,

\,

',\

'l

'

.,'il.:i',, ':/ll

r.)r.l..i'llii --.-j*-----

VROCITI: - Obdinskemu svetu Obdine Sevnica - v zadevo

\

1

i_l

ii


Obdina 6evnica, Clavni tr6 19 a, 8290 devnica Tel.: 07 81 61 200, l6x 07 81 61210 obcina.sevnica@oiol.nel

SPLOSNA SLUZBA

WIT.ODCI nA.SeVnlCA.6l

Stevilka: 033-0001/201 6

Datum:3.5.2016 OBEINSKI SVET OBEINE SEVNICA

Tadeva: Odgovor na pobudo dlana ob6inskega sveta

SpoStovani.

Na 14. redni seji obdinskega sveta, dne 20. 4. 2016, je 6lan sveta Toma2 Lisec podal vpra5anje, ali obstaja sklep ali dogovor zakljudka sestanka rired predstavniki Nogometne areze Slovenije in Obdino Sevnica. Podajamo slededi odgovor.

Ob6ina Sevnica je Nogometno zvezo Slovenije na delovno sre6anje povabila z namenom predstavitve nadrtovanega projekta izgradnje stadiona. Sestanka, kiie potekal 10. 3.2016, so se poleg sklicateljev udeleiili tudi predstavniki Sportne ateze Sevnica, KSTM Sevnica in Kfuba habga nogometa Sevnica. Generalni sekretar zrlelze AleS Zavrl si je s sodelavci na terenu ogledal obstoje6e Sportne objekte na Sportno-rekreacijskem kompleksu ter obmo6je nadrtovanega stadiona s spremljajo6imi obiekti. Seznanil se je z_vsebino spreietega obdinskega podrobnega prostorskega na6rta. Nogometna ateza Sloveniie je urazila zadovoljJpo nad napredkom in pripravo prostorske dokumentacije, ki je bila zvezi s strani obdine tudi v celoti posredovana. Dogovorieno je bilo, da ob6ina, sevni5ke Sportne organizacije in nogometna zveza k vklju6itvi v priprave na izvedbo proiekta pozovejo 5e drilge nacionalne organizac'rje, med njimi resomo ministrsWo, Fundacijo za Sport in Atletsko z'tezo Slovenije.

4.2016 je potekal Se sestanek z Atletsko atezo Slovenije, in sicer s ehnom upravnega odbora CaOrijeiom Ambrotidem. Potrebo Sevnice po tovrstnem o$ektu so 9,9JeS {upana kot sklicatelja se'stanka predstavili 5e predstavniki Sportne areze Sevnica, KSTM Sevnica in Atfetskega kluba Sevnica. Tudi Atletska zveza Slovenije je pozitivno sprejela predstavljeni korake. Za sledniega je potrebno v dogovoru z atletsko wezo projekt ii svetovala nadaljnje -nijprej opredeliti status stadiona, na podlagi tega pa se nada$uie in iesornim ministrstvom na6rtovanje finanine konstrukcije oziroma iskanje moinih virov sofinanciranja. 25.

S spoStovanjem, Pripravila: Tanja Zibert, strok. sod. spl. sluZbe

Vroditi:

g./naslovu,

-

v spls.

Gradivo za 15 sejo obcinskega sveta obcine sevnica 15062016  

Gradivo za 15 sejo obcinskega sveta obcine sevnica 15062016

Gradivo za 15 sejo obcinskega sveta obcine sevnica 15062016  

Gradivo za 15 sejo obcinskega sveta obcine sevnica 15062016

Advertisement