Page 1

STENBOCKEN GRUPPEN 2010

ERI T A M LLT E I T N DE KONFI

AL


ORGANISATIONSSTRUKTUR

Stenbocken AB

Moderbolag och administration etc. för hela gruppen.

Stenbocken Industri AB

Stenbocken Invest AB

Långsiktigt ägande, förvaltning och förädling (ombyggnad, renovering och nyproduktion) av både bostäder, kontors- och industrifastigheter i NV Skåne.

Driva industri- och handelsrörelser med utvecklingspotential och hög direktavkastning.

Finansiär och delägare i fastighets- eller industrirelaterade bolag/projekt.

Fastighets AB Söder Helsingborg

Nyaljus Digitaltryckeri AB

Fastighets AB Newstreet

Fastighets AB Gåsebäck

Stenbocken Copyshop AB

TreEtage i Helsingborg AB (1/3-ägt)

Fastighets AB Stenbocken

Fastighets AB Grenadjären Fastighets AB Grusblandaren Camallit AB Fastighets AB Hebsacker AB Mistralen HB Linvävaren i Helsingborg KB Hammarstädet


1.

Ägare och bolagsstruktur

2.

Rörelsegrenens redovisning, koncernbalans, analys

eget kapital, 10 års nyckeltal, 5 år Nyaljus Digital-

tryckeri, fastighetsbestånd och strategi 2010/2011

3.

Årsredovisning Stenbocken AB

4. Årsredovisning Fastighets AB Stenbocken 5.

Årsredovisning Stenbocken IT AB

6.

Årsredovisning Stenbocken Industrifastigeter AB

7.

Årsredovisning Fastighets AB Söder i Helsingborg

8.

Årsredovisning Fastighets AB Gåsebäck

9.

Årsredovisning Cardila AB

10. Årsredovisning Fastighets AB Grenadjären 11. Årsredovisning Fastighets AB Grusblandaren 12. Årsredovisning Camallit AB 13. Årsredovisning Fastighets AB Hebsacker 14. Årsredovisning AB Mistralen 15. Årsredovisning KB Hammarstädet 16. Årsredovisning HB Linvävaren i Helsingborg 17. Årsredovisning Stenbocken Industri AB 18. Årsredovisning Nyaljus Digitaltryckeri AB 19. Årsredovisning Stenbocken Copyshop AB 20. Årsredovisning Bostads AB Stenbocken 21. Årsredovisning Stenbocken Invest AB 22. Årsredovisning Fastighets AB Järnstädet 23. Årsredovisning Fastighets AB Newstreet 24. Årsredovisning Stenbocken Konsult AB


tom


STRUKTUR OCH SIFFROR


STENBOCKEN AB

STENBOCKENS FASTIGHETSBOLAG

STENBOCKENS INDUSTRIBOLAG

Fastighets AB Stenbocken

Nyaljus Digitaltryckeri AB

Cardila AB

Stenbocken Copyshop AB

(Skeppet 3, bostäder)

HB Linvävaren

(Linvävaren 25, bostäder)

Fastighets AB Hebsacker

(Priorn 1, bostäder + Karpen 9, ind/kont)

Fastighets AB Söder i Helsingborg (Kvarnen 16, ind/kont)

Fastighets AB Gåsebäck (Portugal 10, ind/kont)

Stenbocken IT AB

Stenbocken Industrifastigheter AB

KB Hammarstädet

(Tornet Östra 2, bostäder) Karin Hansson 95%, Stenbocken 5%

AB Mistralen

(Portugal 9, ind/kont + Afrika 16, ind/kont)

Fastighets AB Grenadjären

(Jupiter 15, 16 och 17, ind/kont + tomt)

Camallit AB

(Majblomman 6, bostäder)

Fastighets AB Grusblandaren (Grusblandaren 1, ind/kont)


STENBOCKENGRUPPENS JURIDISKA STRUKTUR - DEC 2010 Ägare: Daniel, Fredrik och Markus Hansson (33,33 % vardera)

STENBOCKENS INVESTERINGSBOLAG

VILANDE BOLAG

Fastighets AB Newstreet

Stenbocken Invest AB

TreEtage i Helsingborg AB

Fastighets AB Järnstädet

(Stenbocken äger 1/3 av bolaget)

Stenbocken Konsult AB

Bostads AB Stenbocken

Stenbocken Industri AB


STENBOCKENKONCERNENS RÖRELSEGRENSREDOVISNING (TKR)

2007

2008

2009

2010

150 -3 500 -3 350

3 226 -5 029 -1 803

1 204 -5 793 -4 589

1 691 -7 600 -5 909

1 500 -5 200 -3 700

STENBOCKENS INDUSTRIBOLAG NYALJUS DIGITALTRYCKERI AB Rörelsens intäkter 23 162 Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och leasingkostnader -19 881 Rörelsens avskrivningar och leasingkostnader -3 178 Rörelsens resultat 103

31 439 -27 730 -3 584 125

39 967 -35 335 -4 094 538

45 273 -38 771 -5 498 1 004

60 000 -49 000 -6 000 5 000

0 0 0

5 168 -5 426 -258

3 862 -3 677 185

533 -718 -185

0 0 0

103

-133

723

819

5 000

FATIGHETS AB STENBOCKEN KONCERNEN FASTIGHETSFÖRVALTNING Rörelsens intäkter Rörelsens driftskostnader inklusive ränta Rörelsens avskrivningar Rörelsens resultat

16 958 -13 495 -1 326 2 137

20 014 -16 522 -1 556 1 936

20 909 -12 038 -1 596 7 275

21 608 -13 041 -1 819 6 748

22 500 -13 593 -1 819 7 088

FASTIGHETS- OCH LÄGENHETSFÖRSÄLJNING Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelsens resultat

42 600 -32 500 10 100

0

0

9 000 -2 795 6 205

0 0

12 237

1 936

7 275

12 953

7 088

STENBOCKENS INVESTERINGSBOLAG FASTIGHETS AB NEWSTREET Rörelsens resultat

0

0

0

-1 500

0

TREETAGE I HELSINGBORG AB Stenbockens resultatandel Ack. rörelseresultat Stenbocken Investkoncernen

0 0

0 0

-59

395

350

-59

-1 105

350

SAMMANDRAG RÖRELSERESULTAT FÖR KONCERNEN Koncerngemensamma kostnader Stenbocken Industrikoncernen Fastighetskoncernen Stenbocken Investkoncernen

-3 350 103 12 237 0

-1 803 -133 1 936 0

-4 589 723 7 275 -59

-5 909 819 12 953 -1 105

-3 700 5 000 7 088 350

RÖRELSERESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP. OCH SKATT 8 990 0

3 350

6 758

8 738

KONCERNLEDNING OCH KONCERNGEMENSAMMA KOSTNADER Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Ack. rörelseresultat koncernledning

STENBOCKEN COPYSHOP AB Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelsens resultat

Ack. rörelseresultat Stenbocken Industrikoncernen

Ack. rörelseresultat Stenbocken Fastighetskoncernen

BUDGET

2011


STENBOCKENGRUPPENS BALANSRÄKNING (TKR) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital* Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder

31.12.2010 3 662 280 906 2 195 30 562 317 325

31.12.2009 4 799 294 193 5 589 17 797 322 378

35 550 518 238 781 42 476 317 325

28 656 683 257 983 35 079 322 399

INTERNA BEDÖMNINGAR JUSTERINGAR OBESKATTAT / EGET KAPITAL Handelsrörelsens värde är svår att bedöma just nu ? då man investerat stort i maskiner och organisation. Under 2009 och 2010 har försäljningsvolymerna ökat och i samband med detta bör värdet ha ökat. * Privat revers Christer Hansson 67 000 Övervärde i fastigheter omsättningsbart 6 mån 50 000 Stenbockens projektportfölj innehåller både 100 000-150 000 bostadsrättsprojekt, industrilokalsprojekt samt kontorsprojekt. Förädlingsövervärde med dagens marknadsvärden och genomfört under en femårsperiod.

?

70 000 50 000 100 000-150 000


TIO ÅR I SAMMANDRAG (MKR)

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

NYCKELTAL Resultat Balansomslutning FASTIGHETER Bokfört värde Övervärde försäljning inom 6 mån Övervärde

6,7 317 280 330 50

3,5 322 287 337 50

0 324 300 350 50

9 344 284 334 50

11 235 196 233 37

45 184 130 180 50

20 218 199 248 49

7 172

10 117

4 11

152 185 33

87 112 25

103 131 28

HANDELSRÖRELSE Bokfört värde Marknadsvärde Övervärde EGET KAPITAL Privat revers Eget kapital inkl. övervärde fastigheter Eget kapital inkl. övervärde handelsrörelse SOLIDITET %

4 4 0 35 67 152 152 11

4 4 0 29 70 149 149 9

3 10 7 25 68 143 150 7,8

3 10 7 20 76 146 153 5,8

3 10 7 11 87 135 142 4,6

1 6 5 69 119 124

1 6 5 35 84 89

1 5 4 19 52 56

1 10 9 15 40 49

1 10 9

38

16

11

14

10

Soliditet % inkl. privat revers 32 Justerad soliditet 1 inkl. övervärde i fastigheter 41 Justerad soliditet 2 inkl. övervärde i handelsrörelse 41

31 40 40

28,7 40,8 42

27,9 37 38

40 48 49

51 52

31 32

25 27

31 36

27 36

2010

2009

2008

2007

2007

2006

2005

2004

2003

0,8 6,7 4,7 -6 0,4

0,7 7,3 0 -4,6

-0,1 2 0 -1,9

0 2 10 -3

0 2 10 -3

0 1 14 -3

0,4 4 44 -3,5

-0,3 3,7 20 -3,5

-0,2 2,6 6,9 -2,7

0,3 1,4 11 -3

6,7

3,4

0

9

9

11

44,8

20

6,6

10

RÖRELSEANALYS Handelsrörelsen Fastighetsförvaltningen Fastighetsrörelsen Koncernkostnader Invest Ack.

2001

11 39 48

2002


Barnsligt enkelt med FlexPrint® Alla trycksaker du behöver till kontoret eller butiken via Internet.

Jag vill ha 300 visitkort, lite nya logopennor, 70 x 100 kampanjaffi scher och en fasadvepa på 20 x6 meter.

Tryckklara PDFer skickas till Nyaljus. Om du gjort en annons skickas denna direkt till förvald tidning. Produkterna levereras till dig inom 5 arbetsdagar. Vi kan även hjälpa dig med montering.

PDF-fi lerna levereras till tryckeriet som tillsammans med order trycks och packas.

Sitt var som helst och beställ dina produkter. Allt ligger som mallar för att behålla den grafi ska profi len. Eller beställ produkter som vi lagerhåller åt dig.

Det enda problemet med FlexPrint är att det låter för bra för att vara sant. ®

Enkelt uttryckt är FlexPrint en webbshop som

Marknadsavdelning

gör beställning av trycksaker väldigt mycket enklare. Detta genom att samtliga beställare på egen hand kan skapa och beställa sitt eget material.

FlexPrint Nyaljus

Hm, tänker du: ”En webbshop,

I samarbete med Nyaljus tar marknadsavdelningen fram mallar för olika trycksaker samt lägger upp eventuella kampanjer på FlexPrint. Sen kan varje butik använda mallarna och beställa korrekt kampanjmaterial.

inte så imponerande … ” Men vänta tills du får se fördelarna.

Butik 1

Exempel: Byggmax, Sängjätten

Butik 2

Butik 3

Butik 4


Parkeringstavlor

Hyllkantstavlor

Tapet

R E TA I L / B U T I K S P R O F I L E R I N G Vårt koncept Retail innefattar allt som en butik eller butikskedja har behov av. Vare sig det är inom Dagligvaruhandeln eller detaljhandeln har vi produkter som hjälper våra kunder att sälja mer. Vi jobbar med alla tryckmetoder såsom offset, screen och digitaltryck och väljer den metod som är bäst lämpad för varje specifikt uppdrag. I vår ”plock & pack”-avdelning packas och emballeras allt ifrån enstaka beställningar till rikstäckande kampanjer. Vi har ett brett sortiment av emballage men tar vid behov fram skräddarsydda lösningar.

Fasadvepa

Vepor

Takskyltar Forexskylt


M AT R I X F R A M E - T H E B E S T W A Y T O F R A M E YOUR BANNER Matrix Frame stärker upp din profi lering och ger ett mer exklusivt intryck i din kommunikation. Matrix är aluminiumramar för textilbanners som lätt kan ändras och användas om och om igen. Duken är av tyg och kan lätt vikas ihop när man skickar den och därför sparar man både på miljön och ekonomin när man transporterar ut vepan till butik etc. Du kan använda Matrix Frame som rumsavdelare, dekoration, display, informationsvägg, etc. Matrix Frame smälter in i detaljhandelns varierande miljöer; drar blickarna till sig i din butik!

MARKETING

Magasin

Vårt koncept Marketing riktar sig till både små och stora företag vars marknadsavdelning behöver en partner med hög service och kvalitetsnivå. Vi erbjuder bl.a: Affi scher, broschyrer, magasin, DR/DM, kontorstryck, mässmaterial och produktblad.

DR-utskick

Affi scher

Broschyrer


Adshel Fasadvepa

Lilla jätten

Stortavla

Adshel

Citycan Pelare

Adshel

UTOMHUSREKLAM Mängden olika typer av utomhusreklam växer för varje dag. Vi kan hjälpa dig med allt från den lilla dekalen till de stora veporna, ljusskyltar och olika typer av självhäftande vinyler. Och tack vare att vi kan leverera såväl digital-, som screen- och offsettryck, kan vi alltid erbjuda dig den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen – oavsett upplaga.


Vi gör allt för detaljhandeln.

FEM ÅR I SAMMANDRAG (TKR) NYALJUS DIGITALTRYCKERI AB Omsättning Varukostnad TB 1 Verksamhetskostnad Lönekostnad Avskrivningar Finansiella kostnader Resultat före skatt

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

60 000 -30 000 30 000 -10 000 -12 543 -1 855 -602 5 000

46 121 -22 469 23 652 -8 983 -11 208 -1 855 -602 1 004

42 298 -19 192 23 106 -9 585 -10 755 -1 692 -536 538

32 533 -14 842 17 691 -7 109 -8 698 -1 318 -441 125

23 162 -7 895 15 267 -9 209 -5 716 -297 -148 -103

15 617 -5 480 10 137 -4 656 -5 413 -44 24

8 392 -2 473 5 919 -2 720 -2 765

BUDGET

-48 386


BRF TULPANEN 23 BLOCKGATAN 7, VIKEN


SKEPPET 4 D RO T T N I N G G ATA N 1 5 8 H ÄLS I N G B OR G


STENBOCKENKONCERNENS FASTIGHETSBESTÅND HYROR 2010 (TKR) Bostäder Hbg kommun Skolor Industri/kontor Eget Ack.

FAKTA Bostäder Kontor / lager / industri / butik / vård Byggrätter

SKEPPET 3

Drottninggatan 160 Bostäder 839 m2 Lokal 144 m2 Bostadsfastighet med Helsingborgs bästa läge.

PRION 1

Hebsackersg. 26 a-c M. Stenbocksg. 31 a-c Bostäder 2 000 m2 Fastigheterna beräknas byggas om inom 2 - 3 år. Just nu väntar vi på svar från kommunen avseende länsstyrelsens yttrande när det gäller biltrafiken i Helsingborg. Beslut väntas under 2011 och beroende av trafikbilden kommer något av de planerade ombyggnadsalternativen att verkställas.

9 083 m2 17 914 m2 ca 6 500 m2

4 274 9 456 2 275 5 295 1 200

19% 42% 10% 24% 5%

22 500

100%

157 lägenheter 102 kontrakt Blandat bostäder, kontor och lager/industri

LINVÄVAREN 25

Gullandersgatan 5 a-c Donationsgatan 8 a-c Bostäder 3 600 m2 Ombyggd 4 000 m2

TORNET Ö 2

Nedre Långvinkelsg. 68 - 70 Bostäder 967 m2 Bostadsfastighet i mycket bra läge.

Planeringen är att bygga om och sälja som Brf. Kontrakt finns med Helsingborgs kommun. Omuthyrning av samtliga 72 lägenheter på dels femårsavtal och dels rivningshyreskontrakt.

KARPEN 9

Ingenjörsgatan 3 Vårdlokaler 480 m2 Fastigheten totalrenoverad 2002. Uthyrd till Helsingborgs kommun såsom dagvård.

AFRIKA 16

Gåsebäcksvägen 28 Verkstadsgatan 11 Lokaler 2 646 m2 Industri- och kontorsfastighet på Gåsebäcks industriområde. Förvaltningsobjekt.


MAJBLOMMAN 6

Norra Ljunggatan 2 - 6 Bostäder 1 386 m2

PORTUGAL 9

Östra Sandgatan 9 - 11 Lokaler 5 000 m2

PORTUGAL 10

Bostadsfastighet på Söder. Uthyrd till Helsingborgs kommun.

Förädlingsobjekt på 3 - 5 års sikt. Förädling av 2000 m2 till yrkesskola har skett under 2007 - 2009. Finns förslag till ombyggnad (studentbostäder).

Förädlingsobjekt tillsammans med Portugal 9. För närvarande uthyrd till TBV:s musikverksamhet.

JUPITER 15

Gåsebäcksvägen 16 Lokaler 1 250 m2

Grenadjärgatan 10 Lokaler 1 460 m2

Grenadjärgatan 10 Tomt

JUPITER 16

JUPITER 17

Huvudkontor och förvaltningsfastighet med kontors- och industrilokaler. Centralt läge.

Byggrätt för ca 2 500 - 3 000 m2 kontors- och industrilokaler. Idé- och ritningsskisser finns. Centralt läge.

Butik, kontor och lager. På sikt ett ombyggnadsprojekt med större byggrätt. Centralt läge.

KVARNEN 16

GRUSBLANDAREN 1

Kontorsfastighet totalrenoverad år 2004. Uthyrd till Helsingborgs kommun. Förvaltningsfastighet.

Kontors- och industrifastighet. Ligger på Väla Södra industriområde. Förvaltningsfastighet. Byggrätt finns på ca 1 400 m2. Tillbyggnad planeras.

Carl Krooks gata 8 -10 Lokaler 2 140 m2

Makadamgatan 5 Lokaler 3 080 m2

Ängelholmsvägen 31 Lokaler 1 450 m2


SAMMANDRAG 2010

STENBOCKEN AB / KONCERNEN 2010 • Rörelseresultat / driftsresultat fortsatt bra. • Likviditeten lite låg periodvis beroende på stora amorteringar och investeringar i egna fastigheter. 2011 • Öka likviditeten. • Arbeta med finansnetto. • Fokusera vidare på ökat rörelseresultat.

FASTIGHETS AB STENBOCKEN

2010

• Ökat hyresintäkterna med 1 milj. på årsbasis. • Hyresförlusterna är mycket begränsade. • Samarbetet med Helsingborgs kommun vidareutvecklats och avtal tecknats för uthyrning av ännu en fastighet. • Majblomman i Helsingborg. Hyresintäkterna har ökat med 715 000:- på årsbasis. • Ombyggnaden av bostadsfastigheten Skeppet 4 avslutades och såldes.

2011

• Sälja någon fastighet, för ökad likviditet. • Trimma driftskostnader ytterligare. • Projektportfölj. • Hyresgästförädling för ökade hyror.


STENBOCKEN INDUSTRI

NYALJUS DIGITALTRYCKERI AB

2010

• Fortsatt försäljningsökning på storformat och tapp på småformat. • Ny försäljningschef och produktionschef med dokumenterad erfarenhet inom respektive ansvarsområde. • Haft koncentration på butikskedjor (att bli helhetsleverantör). • Nya större kunder Bergendahls, Ica, Finax, City Gross och Myresjöhus. • Under året har Nyaljus investerat i tre nya maskiner från HP innebärande att idag har Nyaljus Skandinaviens modernaste digitaltrycksfabrik för att kunna bli heltäckande leverantör till detaljhandeln i Skandinavien. • Etablerat nya försäljningskanaler i Danmark och Norge. • Banderollproduktionen har flyttats till fastigheten Grusblandaren, Väla Södra industriområde.

2011

• Fortsätta att arbeta efter samma strategier som under 2010 inom alla områden. • Vår prognos för 2011 innebär att försäljningsvolymen skall öka och den överkapacitet som funnits i både organisation och maskiner skall ge ett väsentligt ökat rörelseresultat. • Utvärdera möjligheterna till egen WEB-försäljning direkt till konsument.

NYALJUS CITY

2010 • Marknaden för småformats digitaltryck fortsätter att minska, vilket är genomgående för alla i branschen. • Citybutiken uppsagd till 31.12.2011 2011 • City kommer under året att integreras med Nyaljus och flyttas upp till huvudfabriken.

STENBOCKEN INVEST

TREETAGE I HELSINGBORG AB

09-10 • Verksamhetsåret har varit 16 månader, med en omsättning på 10,5 milj. och ett nettoresultat på 2,4 milj. Resultatet talar för sig själv. Mycket tillfredställande. Utdelning blev 395 000:- 2011 • 3Etage planerar för att gå vidare i olika koncept.


Stenbocken AB Grenadj채rgatan 10 254 53 Helsingborg, Sweden Phone: +46 (0)42 18 51 90 Fax: +46 (0)42 13 32 24 info@stenbocken.se www.stenbocken.se

/Arsredovisning2010  

http://www2.stenbocken.se/wp-content/uploads/2011/04/Arsredovisning2010.pdf

/Arsredovisning2010  

http://www2.stenbocken.se/wp-content/uploads/2011/04/Arsredovisning2010.pdf

Advertisement