Page 1

JAARGANG 102

|

NUMMER 4

|

APRIL 2011

Inzamelen met de zijlader, waarom kiezen AVRI, De Meerlanden, RMN en Milieudienst Groningen hier voor? | Met elektrisch rijden op weg naar schone logistiek? | Agentschap NL over vergisten en nacomposteren | Medicijnenafval is een bittere pil

ef i s u l c In info s r u e b


inhoudsopgave

Officieel vakblad van de NVRD

Hoe doen zij dat? Deze maand: inzet van de zijlader 6

In dit artikel leggen vier gemeenten / reinigingsdiensten uit waarom ze werken met de zijlader.

Elektrische reinigingsvoertuigen: gebruikerservaringen en leveranciersverwachtingen 12

Met elektrisch rijden op weg naar schone logistiek?

Medicijnenafval is bittere pil 24

Apotheken en gemeenten lijden aan groeipijnen

Circulus en Berkel Milieu starten proefproject recyclen leer en stof uit GHA 30

GHA-stromen bieden grote kansen voor het terugdringen van afval. In dit afval is veel leer en stof aanwezig dat opnieuw gebruikt kan worden.

ief Inclus info beurs

5

Bezem ISWA Beacon Conference Oproep; stem mee

9

Elektrisch voertuig 1925 Hybride vuilniswagen Hytruck by Ginaf

11 Opinie ‘Is de burger nog wel van de gemeente?’ 16 Interview met Herman Huisman, Agentschap NL 19 NVRD Nieuws Bij de voorplaat: lees verder op pag. 37 Special RDD 2011

20 Creatief aan de slag met duurzaam inkopen 22 De voertuigen van Irado worden (nog) groener 27 Gemengde berichten afval & milieu 32 Limburg zet de toon met ‘ontprivatisering’ 37 Programma en deelnemers ReinigingsDemoDagen 45 Noviteiten RDD 66 Agenda

GRAM

|

april 2011

3


NVRD Jaarcongres 2011 Zeeland - Terneuzen Het programma is rond! Het programma voor het NVRD Jaarcongres op 26 mei 2011 is rond. EĂŠn spreker is nog een verrassing. Hierover verneemt u binnenkort meer. Tijdens het avondprogramma wordt u nogmaals verrast door (een) bekende(n)! Er hebben zich al heel wat deelnemers ingeschreven. Bent u er ook bij? Meld u snel aan via www.nvrdcongres.nl.

Tot ziens in Terneuzen!

Premiumsponsoren:

Hoofdsponsoren:

Overige sponsoren:


ISWA BEACON CONFERENCE

‘Waste Prevention and Recycling’ Op 23 en 24 mei aanstaande organiseert ISWA voor de tweede keer de International Beacon Conference over

BEZEM Het westen

Afvalpreventie en Recycling. Deze conferentie vindt plaats in Wenen met als gastheer de Oostenrijkse zusterorganisatie van de NVRD, ÖWAV. De eerste editie van deze conferentie vond vorig jaar plaats in Leeuwarden, parallel aan het NVRD Jaarcongres. Inhoudelijk was dit evenement zeer succesvol, vandaar dat de ISWA Werk-

Mijnheer Paul in Afrika, werkzaam voor een westers, dubbel Koninklijk ingenieursbureau moest opgehaald worden per helikopter. Hij vond het zelf niet nodig. Volgens mijnheer Paul was alles rustig in Afrika en is er nog veel te doen. Nogal wiedes; het is een groot continent waarvoor we nog heel veel kunnen betekenen.

groep voor Afvalpreventie en Recycling, die het programma had samengesteld, besloot tot een vervolg. Onderwerpen van de conferentie zijn afvalpreventie en

grondstofmanagement.

Deze

thema’s

worden

zowel vanuit een beleidsmatige, wetenschappelijke als een praktische invalshoek belicht. Het Europese initiatief voor een ‘resource efficiënt Europe’ wordt toegelicht door een spreker vanuit de Europese Commissie. Ook UNEP is vertegenwoordigd met een bijdrage over de milieu-impact van productie en consumptie. Het Oostenrijks milieuministerie presenteert tijdens de

William Ilboudo woont in Afrika, om precies te zijn in Ouagadougou. Hij is afgestudeerd technisch ingenieur en heeft het beste voor met zijn land Burkina Faso. Na een gedegen onderzoek heeft hij voor de energieopwekking een zonneparabool ontwikkeld. De volop schijnende zon wordt via spiegelreflectie omgezet in energie. Het is een echt Afrikaans product geworden, er kwam geen enkel westers geïmporteerd onderdeel aan te pas. Helaas is er voor de uitvinding van William nog geen plaats in de lokale markt. De zwaar gesubsidieerde zonnecollectoren uit het westen drukken Williams zonneparabolen uit de markt. Hij heeft voorlopig geen schijn van kans om maar iets te gaan verdienen.

Beacon Conference haar nationale afvalpreventieplan. Er is ook aandacht voor een evaluatie van beleidsinstrumenten voor afvalpreventie en voor de wijze waarop afvalpreventie in Europa tot dusver gestalte heeft gekregen. Ook praktische voorbeelden zoals het Weense RepaNet en de Italiaanse praktijkervaringen komen in de conferentie aan bod. Bent u oprecht geïnteresseerd in afvalpreventie? Dan is dit evenement voor u absoluut interessant. ISWA leden betalen e 350

Het kan altijd erger. Twee Nederlandse hulporganisaties worden ervan beschuldigd het intellectueel eigendom van een biogasproject te hebben gestolen. In een Afrikaans land werd met het gebruik van de mest van een paar koeien een installatie ingericht waarbij een gezin genoeg energie kan opwekken om te koken en een lamp te laten branden. Er was sprake van een Afrikaans project in de ruimste zin van het woord. Toen het project in de proeffase was afgerond, gingen de twee Nederlandse organisaties er met de resultaten van tussen. Dit biogasproject stinkt blijkbaar.

voor deze tweedaagse conferentie, niet leden e 450. Meer informatie en een brochure met het volledige programma vindt u via: www.iswa.org.

Stem op www.nvrd.nl:

Bij de aanleg van de stortplaats in D’Edea werd bewust gekozen geen westerse producten te gebruiken. Er kwam zelfs geen westers ingenieursbureau aan te pas. Nadat een groot gat was gegraven, werd de bodem afgedekt met de beste klei die er te vinden was. Met gestapelde stenen werd de horizontale beluchting veilig gesteld en gebruikte autobanden leveren de verticale beluchting. Het afvalwater wordt opgevangen en zo nodig weer teruggebracht op de stortplaats.

IS HET GLAS HALFVOL OF HALFLEEG? Ongeveer 50% van het ingezamelde kunststof afval wordt opnieuw gebruikt Dat is een mooi begin Dat is veel te weinig

Er is niks mis mee om arme landen te helpen met kennis. Maar is het niet beter om de hulp in te zetten op het aanleren van de vaardigheden om zelf geld te verdienen? Gemakshalve ga ik ervan uit dat mijnheer Paul in Afrika was voor kennisoverdracht.

Reageren? Stem op de poll op www.nvrd.nl UITSLAG VAN DE POLL MAART Het beheer van de openbare ruimte is een taak van de gemeente?

Eens: 37

Oneens: 7

Verder discussiëren over dit onderwerp? Sluit u aan bij de GRAM lezersgroep op LinkedIn.

GRAM

|

april 2011

5


HOE DOEN ZIJ DAT ? D E Z E MAAN D:

inzamelen met de zijlader

Vergt het extra communicatie?

Is inzameling en transport

Ja zeker. We verspreiden informatie via

gescheiden?

website, brieven, huis-aan-huiskranten

Op de overslag in Geldermalsen wordt

en dergelijke. Daarnaast loopt er in het

het restafval en gft gebulkt en in grote

begin, meteen bij de invoering van de zij-

containers afgevoerd naar de verwerker.

lader, een extra man met de wagen mee voor mondelinge informatie.

Wat zijn aandachtspunten? Je moet zorgen dat je chauffeurs er achter

Martijn Verharen, e dienst van AVRI manager operationel 0 aansluitingen / Geldermalsen, 84.00 , onderdeel van 235.000 inwoners Regio Rivierenland. i.regiorivierenland.nl Contact: verharen@avr

Hoe reageren bewoners?

staan. Alleen op de wagen zitten en niet

We hebben een stijging van klachten

meer buiten bezig zijn, betekent een

gezien, maar die hebben we goed kun-

hele omslag voor ze. Traditionele chauf-

nen weerleggen. Mensen moeten wat

feurs hebben daar wel eens moeite mee,

verder lopen naar hun container en som-

het werk is saaier voor ze. Trek je nieuwe

migen klagen over de vele containers op

medewerkers aan, dan is het werken met

aanbiedplaatsen voor hun deur. Als je uit-

zijladers een voordeel. Ze hoeven niet

legt dat de afvalstoffenheffing al 30 euro

meer jong en sterk te zijn.

omlaag is gegaan door de mechanisatie en dat het beter is voor de chauffeurs en

Tips voor toekomstige gebruikers?

beladers, dan begrijpt men het wel.

Doe ideeën en kennis op bij andere gebruikers en haal eruit wat het beste bij

Wat is de voertuigbezetting? In woonwijken is de bezetting gemiddeld

AVRI

anderhalve medewerker, dat wil zeggen een chauffeur met een voorloper op twee

Waarom zijladers?

wijken. We draaien nu een proef met een

Zijladers zijn een stuk voordeliger dan

9-urige werkdag, zonder voorloper. Dat

achterladers. En ook vanwege arbo-

betekent dat de chauffeur zo’n vijftien

aspecten (minder belastend) en milieu-

keer zijn wagen uit moet om een contai-

overwegingen werken we met zijladers.

ner goed te zetten. Dat geeft hem met-

We gebruiken zijladers met twee com-

een wat lichaamsbeweging, dus dat kun

partimenten, zodat we gft en rest in één

je zien als een pluspunt.

inzamelronde kunnen ophalen. Daarmee besparen we heel wat kilometers.

Hoe wordt gehandhaafd bij verkeerde aanbieding?

Op welke locaties kunnen de

Eerst deelt de chauffeur gele en rode kaar-

zijladers niet worden ingezet?

ten uit. Helpt dat niet, dan komt er een

In het buitengebied, wat AVRI veel heeft,

handhaver bij die met de bewoner in ge-

is de zijlader ideaal. Alleen in oude stads-

sprek gaat. Pas als dat niet werkt, worden

centra kan de zijlader niet komen. Maar

er geldboetes uitgedeeld. Je moet eerst

daar wil men toch naar ondergrondse con-

goed duidelijk maken hoe het zit.

tainers. We zetten nu 75 procent zijladers in, in de nabije toekomst wordt dat uit-

Hoeveel containers worden per dag

gebreid naar 90 procent. Bijna 10 procent

ingezameld?

wordt ondergrondse containers, een paar

Gemiddeld 1100 containers per voertuig

procent zal overblijven voor achterladers.

per dag. Ook met de 9-urige werkdag zullen we op dat aantal blijven zitten.

6

GRAM

|

april 2011

jouw eigen gemeente past.


In dit benchmarkartikel leggen vier verschillende organisaties uit waarom zij een zijlader inzetten voor de afvalinzameling. De organisaties lichten deze keuze toe en benoemen de voor- en nadelen.

tekst: Hetty Dekkers

Op welke locaties kunnen de

Wat zijn aandachtspunten?

zijladers niet worden ingezet?

We hebben met de opbouw wel wat pro-

Vooral in nauwe straatjes kom je niet uit.

blemen gehad, zoals systemen die niet

Daar gebruiken we achterladers.

goed op elkaar aansluiten. Ook moet je een extra stevige kwaliteit rolemmer

Vergt het extra communicatie?

nemen, zodat de kans op breuk kleiner

Bij de invoering is een zeer intensieve

wordt. Die grijparm slaat toch stevig te-

communicatie nodig, schriftelijk maar

gen de bovenkant van de rolemmer aan.

ook mondeling. Wij lieten in het begin een teamleider mee lopen.

Tips voor toekomstige gebruikers? Zorg dat je heel intensief communiceert

Stephan Dreijer, lieu van De Meermanager afval en mi inwoners/ landen (NV), 350.000 . gen 140.000 aansluitin anden.nl erl Contact: sdreijer@me

Hoe reageren bewoners?

met je bewoners bij de invoering. Doe je

De meeste mensen waren er snel aan ge-

dat goed, dan heb je het grootste pro-

wend. Vooral ouderen vinden het verve-

bleem al getackeld.

lend een stukje verder te moeten lopen en hebben vaak extra aandacht nodig. Daar gaan we persoonlijk langs. Soms zoeken we dan naar een andere oplossing. Wat is de voertuigbezetting?

De Meerlanden

Onze zijladers rijden altijd met twee chaueurs, die elkaar afwisselen. Acht uur achter een beeldscherm met joystick,

Waarom zijladers?

dat vinden wij te intensief.

Vooral vanwege de fysieke gesteldheid van onze medewerkers. Zijladers maken

Hoe wordt gehandhaafd bij verkeer-

het werk minder zwaar.

de aanbieding? Dat is verschillend per gemeente. De ene gemeente vraagt Meerlanden een brief te sturen naar de bewoner, de andere belt meteen naar handhaving. Hoeveel containers worden per dag ingezameld?

Paul Hordijk, en van RMN, hoofd operationele zak eling reg ke elij gemeenschapp egein, uw Nie en st Zei st, van Soe 00 inwoners. 7.0 74000 aansluitingen/16 l n.n rm Contact: p.hordijk@

RMN

In het uitgestrekte verzorgingsgebied, met langere rijafstanden, gaat het om 1000

Waarom zijladers?

rolemmers per dag. In woonwijken legen

Vanwege voordelen zoals een lagere be-

we 1800 tot 1900 rolemmers per dag.

zetting en dus kostenbesparing. Maar de belangrijkste overweging was toch wel

Is inzameling en transport geschei-

dat het zware werk nu door een grijparm

den?

wordt gedaan. Een zijlader is goed voor de

Het meeste gft wordt door het inzamel-

gezondheid en veiligheid van je mensen.

voertuig direct naar de verwerker gebracht, maar dat hoeft pas aan het einde

Op welke locaties kunnen de zijla-

van de dag. Voor restafval werken we

ders niet worden ingezet?

met afzetcontainers. Hierdoor kunnen de

We komen niet in smalle straatjes waar

zijladers de hele dag in de wijk blijven en

weinig manoeuvreerruimte is. In gebie-

kunnen de volle afzetcontainers met drie

den met laagbouw zamelt RMN nu voor

tegelijk door een transportvoertuig naar

70 procent met zijladers in. Daarmee zit-

de verwerking worden afgevoerd.

ten we aan het maximum. De overige 30 procent moet met achterladers blijven gebeuren.

Foto: RMN

GRAM

|

april 2011

7


HOE DOEN ZIJ DAT ? Wat is de voertuigbezetting? Vergt het extra communicatie?

We rijden met één chauffeur per wagen.

Het succes is volledig afhankelijk van

Het systeem is een eenmansbediening;

medewerking van bewoners. Ze moeten

containers hoeven nauwelijks gecorrigeerd

er wat extra’s voor doen, terwijl ze er

te worden omdat je één container makke-

niets voor terug lijken te krijgen. We heb-

lijker op kunt pakken dan twee tegelijk.

ben dus vooraf veel uitgelegd. Tijdens de invoering liep een extra man mee om de bewoners te woord te staan. Hoe reageren bewoners? Men was gewend losse zakken naast de container te plaatsen; dat kan met een

Hoe wordt gehandhaafd bij verkeer-

Gerrit Griffioen, s milieudienst hoofd centrale werkplaat rs. one inw 0 Groningen, 190.00 ingen.nl ron @g Contact gerrit.griffioen

zijlader echt niet. Daar hebben we dus veel vragen over gehad. Maar met een goede uitleg kom je een heel eind. Wat is de voertuigbezetting?

de aanbieding? Handhaving hoeft zelden in te grijpen. Het enige wat wel eens voor komt, is dat een container te zwaar is, zodat hij niet geleegd kan worden. Dan hangen we er een melding aan.

Milieudienst Groningen

Hoeveel containers worden per dag ingezameld? 800 à 900 per dag, in wijken van 1100 aansluitingen.

Onze wagens rijden met uitsluitend één chauffeur. Zetten we meer mensen in,

Waarom zijladers?

dan is het kostenvoordeel weer weg.

Zijladers zijn goedkoper en verminderen de arbeidsbelasting.

Hoe wordt gehandhaafd bij

Het

aanbiedgedrag

is

nooit 100 procent. Is inzameling en transport gescheiden?

verkeerde aanbieding?

Op welke locaties kunnen de zijla-

De zijladers rijden zelf naar een overslag-

Containers die we niet kunnen legen

ders niet worden ingezet?

en sorteerstation, dat net buiten de stad

krijgen een rode kaart. Daar zijn we

Waar de zijlader niet kan komen, rijden

ligt. Dat is een afstand van maximaal 10

consequent in. De afdeling handhaving

we er met een achterlader achteraan. In

tot 15 kilometer.

schakelen we pas in als het echt niet

de oude stadskern van Groningen heb-

anders kan.

ben we gekozen voor ondergrondse con-

Wat zijn aandachtspunten?

tainers.

Het vraagt een hoge attentiewaarde van

Hoeveel containers worden per dag

de chauffeur. Hij moet op het verkeer

ingezameld?

Vergt het extra communicatie?

letten, maar is tegelijkertijd machinist.

Gemiddeld zo’n 1050 per dag.

Bij de omschakeling wel. Als het er een-

Soms probeert een fietser onder de grijp-

maal ingeslepen is, niet meer. Wij pakken

arm door te glippen, dan weer wil een

Is inzameling en transport

slechts één container tegelijk op. Dat be-

bewoner de container aanpakken als die

gescheiden?

tekent dat de containers niet als soldaat-

daalt. Het werk vraagt veel concentratie

De zijlader rijdt zelf naar de verwerking.

jes in het gelid hoeven te staan. Met dit

van de chauffeur.

Afhankelijk van de inzamellocatie is dat

systeem heb je veel minder begeleiding

8 tot 20 kilometer.

nodig dan wanneer je met een kam twee

Tips voor toekomstige gebruikers?

containers tegelijk opneemt.

Denk niet te snel ‘daar kan de zijlader

Wat zijn aandachtspunten? Geen.

niet komen’. Breng het gebied waar je Hoe reageren bewoners?

met zijladers gaat werken vooraf goed

Mensen hoeven niet verder te lopen

in kaart. Maak die beslissingen niet ach-

Tips voor toekomstige gebruikers?

dan voorheen, omdat de container voor

ter je bureau, maar betrek de chauffeurs

Voor een succesvolle inzet is vooral een

de eigen deur staat. Ze waren meteen

erbij. Zij kennen het gebied als geen

goede bewonersvoorlichting van essen-

enthousiast en begrepen goed dat de

ander en kunnen onverwachte oplossin-

tieel belang. Let ook op de werkvoorbe-

arbeidslast voor de belader nu veel min-

gen aandragen. Het mes snijdt aan twee

reiding, samenwerking met de opdracht-

der was. Er werden wel eens grapjes ge-

kanten, want de chauffeurs hebben door

gever en een goede begeleiding van de

maakt tegen de chauffeur: ‘Nu kun je het

die inbreng en betrokkenheid ook meer

uitvoering.

zittend verdienen’.

plezier in hun werk. Dat dragen ze over in hun contact met de bewoners.

8

GRAM

|

april 2011


Elektrische paarden Ongeveer halverwege het Interbellum in de 20e eeuw, we schrijven het jaar 1925, zagen onder anderen Jan Wolkers en Poucke Princen het levenslicht. In de Achterhoek trok een zeer heftige storm door het gebied, met enkele doden en tientallen gewonden tot gevolg. Het polygoon journaal deed verslag van watervliegtuigen bij Texel. En op de jaarvergadering van de NVRD (toen nog NVTD) werd een presentatie gehouden over... elektrische voertuigen voor de straatreiniging en inzameling van afval en fecaliën. De firma Elitewagen AG uit Berlijn mocht deze ‘elektrische paarden’ destijds leveren aan de GRE, voluit Gemeentereiniging Enschede. Uit het historisch document blijkt dat er veel mogelijk was met de afkoppelbare elektrische units. Op de werking in de praktijk hebben we helaas geen kijk meer kunnen krijgen. Niettemin moet, ruim 85 jaar later, het elektrische materieel zich nog steeds bewijzen.

Hybride vuilniswagen Hytruck by Ginaf Een hybride huisvuilinzamelwagen

brandstofverbruik met circa 30 procent

100 liter maar liefst 25 kilo waterstof te

die loopt op groengas/aardgas én

dalen. De elektrische aandrijving geeft de

binden. Dus zonder dat je een drukvat

elektriciteit. Als het aan ‘Hytruck

mogelijkheid tot het terugwinnen van de

nodig hebt. Op dat moment kun je wa-

by Ginaf’ ligt, kan dat binnenkort.

remenergie waardoor de slijtage van de

terstof letterlijk tanken en dat maakt de

De twee bedrijven Hytruck en Ginaf

remmen met minstens de helft afneemt.

weg vrij voor grote afstanden.”

gaan samen een brede lijn hybride

Samen met de veel stillere aandrijving

trucks maken, die aangedreven wor-

en de klimaatwinst op CO2-gebied, ziet

Hytruck by Ginaf wil de eerste voertuigen

den door aardgas/elektrisch, diesel/

Hytruck by Ginaf veel kansen voor dit

nog voor de zomer gebruiksklaar heb-

elektrisch of waterstof/elektrisch.

concept.

ben. De hele range moet over een jaar productierijp zijn. “Het grote voordeel is,

Voor

huisvuilinzamelwa-

Hytruck by Ginaf werkt ook aan de ont-

dat wij uitgaan van bestaande trucks”, al-

gen wordt gebruik gemaakt van zowel

de

hybride

wikkeling van een waterstof/elektrische

dus Erik Beers. “Dat is allemaal beproefde

DAF- als Iveco-componenten. De CNG-

aandrijving voor trucks. “Die ontwik-

techniek en aan een elektromotor kan er

motor (aardgas/groengas) kan dienen

keling gaat gewoon verder”, aldus Eric

eigenlijk niets kapot. Door de moderne

als hoofdvoortstuwing op de weg. Deze

Beers van Hytruck. “Met name op het

CAN-bus structuren is ook de commu-

configuratie heeft een groot voordeel bij

gebied van de opslag van waterstof zijn

nicatie tussen onze aanpassingen en

toepassing in een vuilnisauto, die vaak

er grote ontwikkelingen. Wij werken

het standaardproduct veel eenvoudiger.

moet stoppen en optrekken. Door de

aan een concept waarbij het waterstof

Dit komt zowel de ontwikkeltijd als de

CNG-motor in de stad als stationaire mo-

wordt vastgehouden in een chemische

betrouwbaarheid enorm ten goede.”

tor te gebruiken, die de elektrische ener-

vloeistof. Daarbij is het mogelijk om on-

gie opwekt voor de aandrijving, kan het

der atmosferische omstandigheden aan GRAM

|

april 2011

Tekst: Hetty dekkers 9


NIEUW

multi-functioneel voertuig

IN NEDERLAND

Winterdienst voertuigbreedte (1130 mm) voertuighoogte (1890 mm) permanente 4-wiel aandrijving knikbesturing sneeuwschuif rolbezem zoutstrooier opbouw

Newtonstraat 17

-

4004 KD Tiel

-

Te l e f o o n 0 3 4 4 6 0 4 8 1 3

-

Fax 0344 604913

info@vandepolvoertuigtechniek.nl - www.vandepolvoertuigtechniek.nl

multi-functioneel voertuig Rioolreinigingsmachines


OPINIE Is de burger nog wel van de gemeente? “Met de gemeente, kan ik u helpen?”

En dan hebben we natuurlijk plastic. Of zoals het moet

“Ja en ik hoop erg snel. Dit kan echt niet. Mijn container

heten: kunststofverpakkingsafval. Maar dat snapt geen

is weer niet geleegd.”

burger. Gemeenten voelen zich hier uitermate verant-

“Oh juist. Ik geef u het nummer van de producenten-

woordelijk voor. De meesten zijn hier, al dan niet na

vereniging. Zoals u weet, is de gemeente niet meer ver-

enige aansporing, fanatiek mee aan de slag gegaan.

antwoordelijk voor het afval. Heeft u pen en papier bij

Bergen plastic werden aangeboden, waaiden weg en

de hand?”

verstopten onder- en bovengrondse containers. Een succes was én is het. Dat is niet het succes van de gemeenten, niet die van de burgers, maar van de pro-

Een raar gesprek? Nee, integendeel. Als alles zou wor-

ducenten. Gemeenten zijn zich erg verantwoordelijk

den ingevuld zoals gepland, dan is dit de toekomst.

gaan voelen voor iets wat eigenlijk niet van hen is.

En die is dichterbij dan menigeen denkt. De verant-

Ambtenaren en wethouders zijn ook mensen die tele-

woordelijkheid van de gemeente houdt straks op bij

visie kijken. Op het scherm, gekocht met een verwijde-

de telefoniste. Vooruit, we mogen misschien nog wat

ringsbijdrage, zien ze dan een huppelend oranje man-

rommelen met gft maar echt veel meer zal het niet

netje dat ons knuffelend duidelijk maakt dat we plastic

worden. De zorgplicht is verdwenen en de Unilevers

toch vooral moeten scheiden. En tot 2012 krijgen ge-

en Coca Cola’s hebben hun eigen retourlogistiek op-

meenten daar ook nog een leuke vergoeding voor. Blijft

gezet. Voor het laatste restje prut dat nog uit de huis-

die vergoeding? De kans daarop is klein. En waarom

houdens komt, zijn her en der containers geplaatst die

ook? De producentenverantwoordelijkheid wordt naar

door een landelijke inzamelbedrijf worden geleegd. En

tevredenheid ingevuld, zo laat de staatssecretaris we-

dat is zeker reëel. Hoezo? Het enige antwoord op deze

ten. Ongeacht of de cijfers kloppen en de doelstelling

vraag is een wedervraag. Hoeveel verantwoordelijk-

wordt gehaald. De bijdrage van de gemeenten hieraan

heid hebben gemeenten eigenlijk nog? Dan heb ik het

is zeer beperkt. Bedrijfskunststoffen vormen de grote

niet over de emotionele verantwoordelijkheid, want die

bulk. Producenten doen wat van hen verlangd wordt.

is erg groot. Gemeenten staan, zeker met afval, dicht-

Afspraken worden nagekomen, iedereen tevreden. Of

bij hun burgers. Hierbij worden afwegingen gemaakt

toch niet? Waar is de gemeentelijke verantwoordelijk-

over geld, service en milieurendement. Wordt er diftar

heid? Die is nu nog enigszins verankerd in de wettelijke

ingevoerd of een grote communicatiecampagne opge-

zorgplicht. Die verantwoordelijkheid is zo conflicterend

start. “Het zijn onze burgers en het is onze openbare

met de Europese invulling van de producentenverant-

ruimte” zijn veelgehoorde argumenten. Niets mis mee

woordelijkheid, dat ie nog in dit kabinet zal sneuvelen.

en zeer lovenswaardig. Echter, de realiteit is anders. De

Gemeenten zullen straks alleen of gezamenlijk moeten

burgers zijn vooral ook consumenten. En consumen-

inschrijven op aanbestedingen door producenten om

ten worden bediend door producenten. En die laatsten

het plastic in te zamelen, als ze dat al willen. Vanuit PR

hebben de echte verantwoordelijkheid. Of ze willen of

en goodwill overwegingen waarschijnlijk wel.

niet, ze hebben hem van Europa sinds ruime tijd toegeschoven gekregen. Wellicht zijn we het al vergeten,

De glazen bol is wat vertroebeld. De toekomst is onze-

voor wit- en bruingoed werkt die al een tijdje behoor-

ker voor gemeenten, wat afval betreft en hun gevoelde

lijk goed. Een voorbeeld. Kent u ze nog, de ROS’sen?

verantwoordelijkheid daarin. Gemeenten hebben ech-

Regionale OverslagStations, door regio’s en gemeenten

ter een belangrijke kwaliteit: zij weten alles van bur-

opgezet voor het inzamelen van wit- en bruingoed. Tot

gers: als geen ander weten zij hoe ze daar mee om

de producenten zelf de verantwoordelijkheid pakten

moeten gaan. En de komende tijd zal deze kennis en

en de gemeenten via de rechter (dank aan NVRD) nog

ervaring bitter hard nodig zijn, voor de burgers.

een vergoeding moesten bevechten, waardoor we nog weer even in beeld zijn. Maar het zijn de producenten

Marc Veenhuizen, senior beleidsadviseur afvalzaken

die aan de touwtjes trekken.

gemeente Apeldoorn

GRAM

|

april 2011

11


E LE KTRISCHE RE INIG INGS VOE RTU IG E N: GE B RU IKE RSE RVARINGE N E N L E VE RA NCIE RS VE RWA CH TING E N

Met elektrisch rijden op weg naar schone logistiek Door Geke Wassink Elektrische voertuigen rukken op in de reinigingswereld, ze rijden stil en schoon: geen emissie noch CO2 uitstoot. Echt voertuigen voor milieubewuste gemeenten. Waren het vanaf 1960 alleen veegwagens, nu varieert het aanbod van een tweezits pick-up tot een 18 tons vrachtauto. In 2009 haalde Van Gansewinkel een wereldprimeur met een elektrische vuilniswagen. Hoe bevallen deze voertuigen in de praktijk? Zijn ze economisch rendabel in te zetten, waar lopen gebruikers tegenaan? En welke ontwikkelingen verwachten de twee grote Nederlandse leveranciers Spijkstaal Elektro en All Green Vehicles (AGV)? Die eerste elektrische Spijkstaal vuilniswagen voor

wij al afscheid genomen. De batterij bleef ver onder

Rotterdam beviel Van Gansewinkel goed. Na een uitge-

de maat, wij hebben veel onderdelen van het voertuig

breide testperiode volgden Amsterdam Airport en Den

moeten repareren en/of vervangen. Ook dit ging niet

Haag. Nu wordt de laatste hand gelegd aan vier elek-

vanzelf. Alles bij elkaar betekende het veel stilstand en

trische vuilniswagens die gaan rijden in België, Noord-

frustraties bij de werknemers. Wij hebben gehoord dat

Brabant, Oost Nederland en Limburg. “De wagens

dit voertuig niet meer op de Nederlandse markt is. Het

worden ingezet voor de inzameling van commercieel

laatste voertuig is een stuk beter, maar de medewerkers

afval, geheel voor rekening en risico van de Van Ganse-

blijven argwanend en sceptisch. Inmiddels hebben

winkelgroep,” meldt Otto Friebel, manager Sustainable

wij de elektrische voertuigen vervangen door kleine

Business Engineering. “Een aantal gemeenten heeft al

benzinevoertuigen die multifunctioneel, voor wijkon-

interesse getoond, specifiek voor historische binnen-

derhoud en gladheidsbestrijding, worden ingezet.”

steden zien zij de voordelen.” Van Gansewinkel ontving voor deze eerste elektrische vuilniswagens subsidie.

Actieradius

“Deze wagens zijn absoluut zonder subsidie rendabel

Elektrische voertuigen rijden op accu’s. En zijn de

in te zetten. De subsidie is voor Van Gansewinkel een

accu’s leeg, dan staat het voertuig stil. Hoe houden

stimulans verder te optimaliseren, wij leren van de

de voertuigen zich tijdens een achturige werkdag? Bij

schat aan data die de eerste exemplaren opleverden.”

Van Gansewinkel hebben ze daar geen enkel probleem

Van Gansewinkel is meer dan tevreden. “Ze overtreffen

mee. “Een normale huisvuilwagen rijdt in een binnen-

de verwachtingen zelfs. Het blijft natuurlijk wel zaak

stedelijk gebied niet meer dan 50 tot 60 kilometer per

de wagens verstandig in te zetten, dus geen rondjes

dag. De elektrische vuilniswagen heeft een actieradius

rijden in landelijk gebied.”

die daarop is afgestemd. En de wagen heeft aan het eind van iedere dag, inclusief de benodigde pick-ups

Pech

van containers, nog energie over.” Ook in Dalfsen is de

In Dalfsen rijdt sinds 2009 een elektrische bus. “De

actieradius, bij normaal gebruik, ruim voldoende.

buitendienst gebruikt de bus voor de dagelijkse onder-

12

houdswerkzaamheden. De bus komt eigenlijk niet bui-

Piepertje

ten de bebouwde kom, hij rijdt ook maar maximaal 40

Een elektrisch voertuig is stil, weggebruikers horen

km/uur,” vertelt Otto Koerhuis, wijkuitvoerder in Dalf-

hem niet. Van de Koppel: “Dit veroorzaakte wel eens

sen. Helemaal tevreden over de bus is Koerhuis overi-

een schrikbeweging bij mensen. Voor alle zekerheid

gens niet. “Wel als je een mooie en rustige bus voor de

hebben we er een piepertje op geplaatst.”

bebouwde kom verwacht, maar het is geen robuuste

“Zowel

alleskunner.” Papendrecht had pech met zijn in 2006

aanvankelijk met enige verbazing, ze missen iets. Ze

en 2007 aangeschafte voertuigen voor wijkonderhoud.

ruiken geen uitlaatgassen, horen geen zware diesel-

Ad van de Koppel, coördinator Wijkonderhoud: “Er wer-

motor. Pas daarna dringt het tot ze door dat deze

den ons gouden bergen beloofd, de praktijk bleek an-

vuilniswagen volledig elektrisch is. Overigens hoor je

ders. Van de eerste drie Italiaanse voertuigen hebben

wel degelijk geluid, zowel tijdens het rijden als tijdens

GRAM

|

april 2011

het

publiek

als

onze

klanten

reageren


het persen van het afval, het niveau is alleen aanzien-

schoon, zuinig, onverwoestbaar met lage exploitatie-

lijk lager,” is de ervaring bij Van Gansewinkel.

kosten en een rijbewijs was niet nodig. Anno 2011 is er een enorme sprong gemaakt op het gebied van bat-

Gebruikerstips

terijtechnologie. De moderne lithium ion batterijen zijn

Wat is nodig om elektrische voertuigen succesvol(ler)

veel krachtiger en veel lichter dan de bekende lood-

te maken? Van de Koppel: “Gezien onze ervaringen zijn

zwavelzuur batterijen. Helaas zijn ze ook veel duurder

we erg terughoudend geworden in de aanschaf van

zodat steeds zorgvuldig afgewogen moet worden of

elektrische voertuigen. Wat zeker moet verbeteren is

ecologie en economie nog hand in hand gaan. Alleen

de actieradius, een waarmee je de hele dag optimaal

als beide aandachtsterreinen voldoende aantrekkelijk

kan werken. En leveranciers: beloof geen zaken die

zijn, kan de klant voertuigen met deze technologie

de waarheid geweld aan doen. Als je een voertuig

(zonder subsidie) exploiteren.

verkoopt, zorg dan ook voor een goed servicecontract en goede garanties.” Koerhuis ziet ook graag een

Spijkstaal levert kleine elektrisch aangedreven plat-

grotere

inzetbaarheid.

formwagens met 2 ton laadvermogen en een kiepbak

“Verder zijn we eigenlijk best tevreden. Er is besloten

of vuilnislaadbak voor wijkonderhoud, veegvuil of het

dat wij bij het inruilen van de bestaande bus weer

legen van prullenbakken. Medio februari 2011 leverde

voor een duurzame elektrische vervanger gaan. Door

Spijkstaal nog aan de Groningse gemeente Haren een

de recessie moeten we zuiniger met geld omspringen.

elektrisch aangedreven platformwagen met een hoog-

Elektrische bussen zijn een stuk duurder in aanschaf,

kiepende vuilveegopbouw. Deze wagens zijn om

dus of het er van komt?”

economische reden uitgerust met de lood-zwavelzuur

actieradius

en

verbeterde

accutechnologie. In dit soort voertuigen is dit geen Zolang de inzet van elektrische wagens daadwerkelijk

bezwaar, in combinatie met een lange levensduur en

voordeel biedt, zal Van Gansewinkel ze blijven

lage onderhoudskosten leidt dit tot zeer concurrerende

gebruiken. “Elektrisch rijden is een traject op weg naar

exploitatiekosten. De elektrowagens zijn stil, schoon

schone logistiek. Enige hulp van lokale overheden op

en duurzaam, ze hebben een topsnelheid van circa

het gebied van venstertijden zou voor ons wel prettig

30 km/h en een actieradius tot 80 kilometer. Er is

zijn. Hiermee kan in de zogeheten pollergebieden (het

geen fijnstof- en CO2-uitstoot ter plaatse. Deze uit-

gebied binnen de inzinkbare paaltjes, red.), die over

stoot is er wel bij de elektriciteitscentrale. Maar als er

het algemeen in het stadscentrum liggen, de hele dag

een totaalsom wordt gemaakt, inclusief de verliezen

schoon gereden worden. En kunnen we de elektrische

in de elektriciteitscentrale, is het energieverbruik en

vuilniswagen optimaal benutten. Klanten met onder-

de milieubelasting vergelijkbaar met een traditioneel

ling afwijkende bedrijfstijden, zoals avondhoreca,

brandstofverbruik van 1:25 voor start/stop verkeer

kunnen zo beter bediend worden. Dat draagt ook bij

in stedelijke gebieden met een gemiddelde last van

aan de orde en netheid op straat. Wanneer wij van

1000 kilogram. Voor de meeste gemeenten is de

’s ochtends 7 uur tot ’s avonds 7 uur in de poller- of

actieradius ruim voldoende voor een werkdag van

venstertijdgebieden kunnen blijven rijden, draagt dit

8 uur. Lastiger wordt het als in plattelandsgemeenten

bij aan een verbetering van de businesscase. De accu’s/

meerdere kernen bereikt moet worden. Dan zijn actie-

batterijen kunnen het in ieder geval aan. Nu de lokale

radius en topsnelheid vaak niet toereikend.

politiek nog.” Een tweede, maar eigenlijk nog belangrijkere pijler van

Leveranciers

Spijkstaal, is de nieuwe Ecotruck vuilniswagen. Deze

Spijkstaal kwam rond 1960/1970 met elektrische

wagen is samen met Van Gansewinkel ontwikkeld, niet

veegvuilwagens op de markt. Die veegmachines waren

bedoeld als directe vervanger voor de 20-25 m3 diesel GRAM

|

april 2011

13


www.bandenmilieu.nl

Iedereen heeft wel oren naar het voorjaar!

RecyBEM B.V. is als uitvoeringsorganisatie van het Besluit Beheer Autobanden verantwoordelijk voor de inzameling en milieuverantwoorde verwerking van gebruikte autobanden. Bij de inzameling geldt al jaren het principe ‘één oude band voor één nieuwe band’. Voor iedere nieuwe personenwagenband die op de Nederlandse markt wordt verkocht, wordt een oude band kosteloos ingezameld. De lente hangt weer in de lucht. De dagen worden langer, de natuur ontwaakt uit zijn winterslaap en de eerste sneeuwklokjes schieten al uit de grond. Na de enorme uitschieter van 2010, waarin maar liefst 8,4 miljoen oude banden werden ingezameld, blijft de auto- en bandenbranche zich onverminderd inzetten voor een schoner en leefbaarder milieu. Zo kunnen we met z’n allen van onze mooie natuur blijven genieten. En daar hebben we allemaal wel oren naar!

Inzamelen oude banden. Voor een schoner milieu. Alle gebruikte banden worden in Nederland door RecyBEM ingezameld. RecyBEM is een initiatief van uw bandenleverancier.

Oude banden, goede afspraken.


Sinds de jaren vijftig is Spijkstaal actief met schone, elektrisch aangedreven mobiliteit in stedelijke gebieden. In iedere straat zag je een Spijkstaal melkwagen of bakkerswagen, stil en schoon met elektrische aandrijving. Later werden deze voertuigen vervangen door elektrisch aangedreven SRV wagens. Weer later werden dit benzine en dieselvoertuigen

omdat de batterijtechnologie van toen niet in staat was om de grote en zware rijdende winkels van voldoende energie te voorzien. De huis aan huis detailhandel, en dus ook de meeste Spijkstaal voertuigen, verdwenen uit het straatbeeld. Spijkstaal ontwikkelde zich tot een belangrijke leverancier van elektrische trekkers en voertuigen voor intern transport.

Bloemenveilingen, autofabrieken, luchthavens, ziekenhuizen en andere grote complexen vormden de nieuwe klantenkring. Gebouwen waren door ARBO wetgeving uitsluitend toegankelijk voor elektrisch aangedreven voertuigen. De klanten profiteerden van de kennis en kunde die Spijkstaal op straat ontwikkeld had.

aangedreven vuilniswagen, maar als een ecologisch en

ter zal halveren.” Giffard verwacht niet dat op korte

economisch alternatief voor stedelijke gebieden.

termijn de accu’s in prijs zullen dalen.

AGV (sinds 2007) heeft meerdere elektrische voertuigen

Voordelen

voor de afval en reinigingsbranche. Dit varieert van een

Zoals eerder gezegd: elektrische voertuigen produce-

langzaam vervoer (25 km p/u) 2 zits pick-up tot een

ren weinig geluid en hebben geen CO2 of fijnstof emis-

18 tons vrachtauto. Deze voertuigen zijn te leveren

sies (gas en bio-dieselmotoren veroorzaken veel NOx).

met een kipinstallatie, afvalcontainer of wat de klant

“Daarnaast is de efficiency van de elektrowagen veel

ook wenst. De meeste van deze voertuigen worden

groter door het terugwinnen van remenergie en het

ingezet bij gemeentelijke instellingen en grote bedrij-

hoge rendement van de elektroaandrijving. Wij denken

ven om afval op te halen of bijvoorbeeld voor de plant-

dat we bij de bron voor volledig vergelijkbare voertui-

soenendienst. Er rijden nu ongeveer 75 elektrische

gen maximaal de helft van de energie nodig hebben

voertuigen bij gemeenten en grote bedrijven, onder

voor het elektrovoertuig,” zegt Heijboer.

andere in Amsterdam, Den Haag en de Botlek. De actie-

De opmerking dat de inzet van elektrische voertuigen

radius hangt volledig af van het accupakket. Wanneer

slechts het verschuiven van het CO2-uitstootprobleem is

de klant niet meer dan bijvoorbeeld 20 km op een dag

omdat de benodigde elektriciteit wordt opgewekt in el-

rijdt, is het zonde van het geld om er een duur accu-

ders vervuilende centrales, doet Giffard wat geërgerd op-

pakket in te hangen. De actieradius varieert van een

merken: “Ik vind het een beetje zoeken naar een nadeel

30 km met het oude type accu tot een 300 km met de

van elektrisch rijden. Wanneer je een elektrisch voertuig

nieuwe lithiumtechniek. Dit hangt wel af van de ruimte

aanschaft, denk je groen en ga je natuurlijk voor de groe-

in het voertuig om accu’s te kunnen plaatsen.

ne stroom, gewonnen uit wind, water of zon.“

Spijkstaal en AGV vinden beiden een range extender

Toekomst

(een brandstofmotor die met een dynamo elektriciteit

Betaalbare batterijen zijn de toekomst, denken de

opwekt als de accu’s leeg raken) een oplossing om de

beide leveranciers. Giffard: “Zoals ik al eerder aangaf,

actieradius te vergroten, al zijn ze er geen voorstander

de techniek van de accu’s gaat steeds vooruit en de

van. “Dan is het geen volledig schoon en stil voertuig

actieradius dus ook.” Heijbroek: “Elektrovoertuigen zijn

meer. Het belangrijkste verkoopargument zou teniet

door de relatief geringe vraag nu nog vaak ambachte-

gedaan worden. Toekomstige range extenders als bij-

lijk geproduceerde of omgebouwde voertuigen. Daar-

voorbeeld een brandstofcel zouden wel toepasbaar

door is de wagen ook exclusief de batterij duurder dan

zijn,” zegt Wim Heijboer, algemeen directeur Spijkstaal

een voertuig dat in massa wordt geproduceerd. Bij een

Elektro. Bij AGV passen ze een range extender alleen

grotere vraag en dus ook een groter aanbod, zal deze

toe wanneer het niet anders kan of de klant dit wenst.

situatie veranderen. Wij verwachten dat elektrowagens

“We denken groen, daar past geen vervuilende motor

uiteindelijk fractioneel duurder zullen zijn dan conven-

bij,” stelt AGV’s Sander Giffard.

tionele voertuigen (wel exclusief het batterijpakket). En dat in de toekomst de batterijen per maand in de vorm

Accu’s

van huur of lease verrekend zullen worden. De vervan-

Beide leveranciers zijn ervan overtuigd dat accu’s nog

ging van een deel van het wagenpark (daar waar het

lang niet uitontwikkeld zijn. Heijboer: “Wij gaan er van

nu al mogelijk is) blijkt vaak geen technisch, maar een

uit dat over ongeveer 5 tot 8 jaar de batterijcapaciteit

financieringsvraagstuk.”

bij een gelijk gewicht en gelijke afmeting verdubbeld zal zijn. De prijs per kWh zal waarschijnlijk weinig ver-

Inl. Spijkstaal, tel. 0181-457030, www.spijkstaal.nl,

anderen. We verwachten wel dat de levensduur aan-

e-mail: info@spijkstaal.nl; AGV, tel. 0162-420071,

merkelijk zal toenemen, waardoor de prijs per kilome-

www.allgreenvehicles.nl, e-mail: info@agv.nl. GRAM

|

april 2011

15


IN TE RV IE W ME T HE RM AN H U IS M A N VA N A G E NTS CH A P NL

“Het gaat de goede kant op met vergisten en nacomposteren van gft-afval” “Uit oogpunt van duurzaamheid is vergisten en nacomposteren van gft-afval beslist beter dan traditioneel composteren. Het eerste levert energie op en het tweede vraagt energie,” zegt Herman Huisman, senior adviseur bij Agentschap NL. “Desondanks spreekt de overheid in haar afvalbeleid nog geen voorkeur uit voor vergisten en nacomposteren. Kijk het LAP-2 er maar op na. Daarin worden beide technieken naast elkaar genoemd.”

Door Laurent Chevalier

Het grote voordeel van vergisten en nacomposteren is dat het ‘groene’

is door zijn internationale contacten uitstekend op de

energie oplevert: bijvoorbeeld in de vorm van warmte voor de tuin-

hoogte van de ‘staat van het afval’ in het buitenland.

bouw, voor elektriciteitsvoorziening ten behoeve van woonhuizen of

Daarom hecht hij er aan om - alvorens in te gaan op

als transportbrandstof voor voertuigen. Volgens de meest recente cij-

het wel en wee van vergisten en nacomposteren - het

fers van het Agentschap NL werd in 2009 in Nederland 1.178.000 ton

‘sprookje’ uit de wereld te helpen dat Nederland inter-

gft-afval op de traditionele wijze gecomposteerd en 81.000 ton vergist.

nationaal gezien op afvalgebied in de achterhoede van

De laatste hoeveelheid zal inmiddels al behoorlijk zijn opgelopen en zal

het peloton verzeild is geraakt. “Ik begrijp die verhalen

naar verwachting de komende jaren verder stijgen. In 2010 zijn immers

niet. Ons land slaat internationaal gezien namelijk een

verschillende vergistings- en nacomposteringsinstallaties gebouwd of

heel goed figuur. De hoeveelheid gestort afval geldt in-

zelfs al in bedrijf genomen. Voorbeeld daarvan zijn de installaties bij

ternationaal als een belangrijke indicator voor het suc-

onder andere de VAR, de Meerlanden, HVC, Rova, Twence en Attero.

ces van het nationale afvalbeleid. Van de ongeveer 63 miljoen ton afval dat jaarlijks vrijkomt, wordt in ons

Cradle to Cradle

land nog slechts circa 21⁄2 miljoen ton gestort. Dat is

Het aantal vergistings- en nacomposteringsinstallaties zal de komende

uitzonderlijk goed. In Amerika gaat nog 75% van het

jaren nog verder toenemen. De Nederlandse composteersector maakte

afval naar stortplaatsen. In veel Europese landen lig-

vorig jaar via een ‘Duurzaamheidsverklaring’ immers bekend grootscha-

gen de stortpercentages aanzienlijk hoger dan in ons

lig te gaan investeren in dergelijke installaties in alleen al de periode

land. Ook op het gebied van het verwerken van bio-

2011, 2012 en 2013. Daarbij moet toch al gauw worden gedacht aan

massa, zoals gft-afval, scoort Nederland van oudsher

circa tien installaties. De sector raamt de totale investering daarvoor op

uitstekend. Al sinds 1994 is het gescheiden inzamelen

ongeveer 240 miljoen euro. De ambities van de sector liggen hoog: in

van dit afval bij ons in de wet vastgelegd. Wij liepen

2015 moet 1 miljoen ton gft of vergelijkbaar afval worden vergist. Daar-

daarmee voorop.”

uit wordt dan 150 miljoen kWh groene stroom gewonnen, waarmee de uitstoot van 200.000 ton CO2 wordt voorkomen. De Nederlandse com-

Hoogwaardigste techniek

posteerbedrijven verklaarden hiermee daadwerkelijk invulling te willen

Hoewel vergisten en nacomposteren van gft-afval uit

geven aan het principe van Cradle to Cradle.

oogpunt van energierendement en duurzaamheid onbetwist beter is dan alleen traditioneel composteren,

Huisman juicht deze ontwikkelingen toe. In zijn functie als senior ad-

begrijpt Huisman toch dat de rijksoverheid nu nog geen

viseur en voorheen directeur van het Afval Overlegorgaan kent hij de

dwingende voorkeur uitspreekt voor deze verwerkings-

afvalmarkt als geen ander. Voor Agentschap NL is hij niet alleen be-

techniek. “Het rijk heeft op dit gebied alleen een verbod

trokken bij afvalprojecten in eigen land, maar adviseert hij namens de

uitgesproken op het vergruizen van gft-afval in de goot-

Nederlandse overheid ook andere landen op afvalgebied. In die functie

steen, zoals dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten op

is hij nauw betrokken bij projecten in Oost-Europese landen die recent

grote schaal gebeurt. Daar gaat het vermalen materiaal

tot de Europese Unie zijn toegetreden, maar ook in China. Huisman

zo vanuit de gootsteen het riool in. Leveranciers van

16

GRAM

|

april 2011


Groen afval vindt zijn weg naar een vergistinginstallatie.

vergruizingsinstallaties hebben in het verleden ge-

teren al is uitontwikkeld, is er volgens Huisman nog het vraagstuk

probeerd ook hier voet aan de grond te krijgen. Dat

van de prijs. “Vergisten en composteren is uit oogpunt van energie en

is ze door het verbod van de rijksoverheid niet gelukt.

duurzaamheid beter, maar het traditionele composteren is nog goed-

Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn nu eenmaal

koper. Vooral omdat veel van die installaties geheel of vrijwel geheel

niet berekend op verwerking van dergelijke afvalstro-

zijn afgeschreven. Anderzijds blijkt uit de verwerkingscijfers dat er nog

men. Maar verder ligt het in de huidige verhoudingen

voldoende ruimte op de markt is voor toetreders.” Huisman doelt hier-

niet op de weg van de rijksoverheid om zich voor de

mee op het feit dat in 2009 nog slechts circa 81.000 ton gft-afval werd

verwerking van gft-afval exclusief uit te spreken voor

vergist, tegen 1.178.000 ton gft-afval dat op de traditionele wijze werd

vergisten en nacomposteren. Je moet ook bedenken

gecomposteerd en dat bovendien nog steeds veel gft-afval in het rest-

dat de diverse technieken van vergisten en nacompos-

afval belandt. “Ik verwacht dat de techniek van vergisten en nacompos-

teren nog niet helemaal zijn uitontwikkeld, terwijl dat

teren zich op een termijn van vijf tot tien jaar ontwikkelt tot bewezen

wel geldt voor het traditioneel composteren. Alle ins

techniek. Het gaat beslist de goede kant op.”

en outs daarvan zijn bekend. Daar staat tegenover dat vergisten en nacomposteren veelbelovend is en ook

Nog alleen fine-tunen

nog verder kan worden geoptimaliseerd. Daarom zou

De opmerking van Huisman dat de techniek van vergisten en nacom-

het ideaal zijn als gemeenten nu al kiezen voor die

posteren nog niet is uitontwikkeld, wordt niet onderschreven door

hoogwaardige techniek, omdat die dan alle kans krijgt

de bedrijven die al met dergelijke installaties werken. Zo zegt Adrie

zich verder te ontwikkelen. Maar we praten over een

Veeken, senior procestechnoloog bioconversie bij Attero: “Ik zou

open markt, waarin de rijksoverheid niets dwingend

niet willen spreken over nog niet uitontwikkeld. Composteren is een

kan voorschrijven. Zoiets is voor de overheid toch al-

bewezen techniek en dat geldt eveneens voor het vergisten. Technisch

tijd al een lastig punt.”

gezien is het nu vooral een kwestie van de laatste fine-tuning tussen het

Huisman verwijst hiervoor naar de jaren negentig toen

vergisten en het aansluitend nacomposteren. Zowel in ons land als in

de eerste generatie vergistingsinstallaties werden

het buitenland is al veel kennis en ervaring opgedaan met deze combi-

gebouwd. “In het NMP-plus uit 1990 werd dat toen aan-

natie van technieken. Wij hebben zelf in Venlo inmiddels ervaring opge-

gemerkt als dé techniek bij uitstek. In de praktijk bleek

daan met deze techniek en er zijn plannen om de komende jaren meer

het technisch gezien nog te vroeg te zijn. Van de instal-

van dergelijke installaties te bouwen. Ook bij andere afvalbedrijven

laties die toen werden gebouwd, bestaat er nog maar

zoals VAR en ROVA hebben ze ervaring met de combinatie vergisten-

eentje, die van Orgaworld.” Huisman geeft grif toe dat

en nacomposteren. Volgens de Europese Commissie (document ‘Future

de huidige technieken van vergisten en nacomposteren

steps in bio-waste management in the European Union, COM 2010/235

aanzienlijk geavanceerder zijn dan in de negentiger

final) is dit onomstreden de meest duurzame oplossing.”

jaren. “Vooral op het gebied van energierendement en dus financiële opbrengsten zijn grote stappen gezet.”

Bij De Meerlanden zegt Andrea van de Graaf, manager communicatie

Naast de vraag in hoeverre vergisten en nacompos-

en duurzaamheid, over de daar gebouwde nieuwe installatie voor het GRAM

|

april 2011

17


www.bergmann-benelux.com

de Roll Packer info@bergmann-benelux.com

PS 8100 Afvalverdichter

Herman Huisman: “Ik verwacht dat de techniek van vergisten en nacomposteren zich in vijf tot tien jaar ontwikkelt tot een bewezen techniek.”

vergisten en nacomposteren: “Zowel composteren als vergisten is

MPB 406 SN

een reeds lang bestaande techniek. De integratie van die twee technieken levert in de praktijk geen problemen op. Wij hebben ook niet het idee dat het substantieel duurder is dan traditioneel composteren. Mogelijk is dat laatste een ietsje goedkoper, maar daar staat de grote winst op het gebied van duurzaamheid tegenover van vergisten en nacomposteren.” Projectleider vergistingsinstallatie Meiboer van Twence Afvalverwerking sluit zich hierbij aan: “De techniek van vergisten en nacomposteren bestaat in Europa al twintig tot dertig

RP 7700 M Roll Packer

jaar. Je kunt dus wel spreken over een uitontwikkelde en bewezen techniek. Dit neemt natuurlijk niet weg dat er altijd kleine verbeteringen mogelijk zijn, maar dat geldt voor alle technieken, op welk gebied dan ook.”

Vergisten wint Willem Elsinga (Elsinga Beleidsplanning en Innovatie) is de afgelopen jaren bij tal van bedrijven nauw betrokken geweest als adviseur bij het ontwikkelen van vergistingsprojecten. Hij stelt met nadruk dat er geen sprake van is dat vergisten en nacomposteren nog niet zou zijn uitontwikkeld. “In bijvoorbeeld Zwitserland en Duitsland wordt die techniek al tientallen jaren succesvol toegepast. De installaties draaien daar als een zonnetje. Het is waar dat deze techniek voor de bedrijven in Nederland relatief nieuw is. Dat betekent dat er op bedieningsgebied nog sprake is van een gebruikelijke leercurve, maar dat heb je bij elke opstart van een installatie. Dat duurt echter geen jaren.” Over een mogelijk kostenverschil tussen de verschillende technieken zegt Elsinga: “Als je alle kosten én opbrengsten meerekent, is er per saldo geen verschil. En als je de factor duurzaamheid meetelt, wint vergisten en nacomposteren het op alle fronten.”

BERGMANN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 81 - 4250 DB WERKENDAM BEYERINCKWEG 11 - 4251 LP WERKENDAM TEL. 0183-679900 - FAX 0183-679901 www.bergmann-benelux.com info@bergmann-benelux.com


nieuws Tekst: Bas Peeters op zowel organisatie- als locatieniveau.

te ondersteunen bij de aanpak van zwerf-

Tevredenheidonderzoek

Ook kan iedere deelnemer via de website

afval. Het programma biedt een scala

Naar aanleiding van de heidag van

zelf maatwerk rapportages maken.

aan ondersteuningsmogelijkheden voor

bureau NVRD in 2010 is een leden- en

onder meer de aanpak in specifieke ge-

medewerkerstevredenheidonderzoek

Heeft u vragen of interesse in deel-

bieden, de optimalisatie en inzet van

uitgevoerd.

name aan de NVRD benchmark Afval-

specifieke

tevredenheidonderzoek kunnen we

inzameling?

beeldgericht reinigen, participatie) en

concluderen dat de medewerkers van

Alexander Vos de Wael , tel 026-3771333

het bureau in het algemeen zeer te-

en vosdewael@nvrd.nl.

Uit

het

medewerkers-

Neem

contact

op

met

vreden zijn en voldoende ruimte hebben om zich te ontplooien.

instrumenten

(monitoren,

trainingen. Voor meer informatie of een persoonlijk

Commissie Opleiden en

advies kunt u terecht bij de Gemeente

Professionaliseren

Schoon medewerkers van de NVRD:

Verbeterpunten liggen vooral op de

De commissie Opleiden en Professiona-

Jolanda

interne en externe communicatie en

liseren wordt nieuw leven ingeblazen.

Deul (deul@nvrd.nl) en Arie Langhorst

de ondersteuning van de techniek

Een kerncommissie, onder leiding van

(langhorst@nvrd.nl).

hierin. Uit het ledenonderzoek blijkt

voorzitter

dat in de kennisfunctie vooral de con-

actuele P&O-onderwerpen oppakken. Op

Volg de NVRD op Twitter en

gres- en themadagen en GRAM goed

de agenda staan onder meer: de borging

Linkedin

scoren. De leden zijn minder tevreden

van de (kwaliteit van) functiegerichte

Wilt u op de hoogte blijven van de

over de website en het kennisnet. Ook

competentieprofielen, de daarbij beho-

laatste

adviseert het onderzoeksbureau om

rende praktijkopleidingen en een thema-

En wilt u met NVRD-leden kennis uit-

meer gebruik te maken van nieuwe

dag over integriteit. Ook gaat aandacht

wisselen of van gedachten wisselen

media zoals Twitter en LinkedIn. Met

uit naar het arbeidstijdenbesluit. De com-

over bepaalde thema’s? Dat kan nu ook

deze aanbevelingen zijn we inmiddels

missie onderzoekt of hierin nauwer sa-

via de nieuwe media; volg de NVRD op

aan de slag gegaan.

mengewerkt kan worden met de WENb.

Twitter (NVRDnieuws) en op

Heeft u vragen of ideeën? Mail dan naar

(Koninklijke NVRD).

Harrie Nouwens: nouwens@nvrd.nl.

Bent u vooral geïnteresseerd in de aan-

Wouter

Koenderman,

Gerrits (gerrits@nvrd.nl), Joke

gaat

ontwikkelingen

en

nieuws?

LinkedIn

Benchmark afvalinzameling

pak van zwerfafval? Sluit u dan aan bij

In maart hebben we het offertetraject

de LinkedIngroep Gemeente Schoon.

voor de nieuwe NVRD benchmark applicatie afgerond. Leverancier Active Pro-

Ook in 2011 ondersteunt de NVRD

Voorbereidingen gemeentelijk

fessionals voldeed het best aan de door

Agentschap NL bij de uitvoering van het

afvalcongres 2011 gestart

de NVRD en deelnemers gestelde eisen.

programma Gemeente Schoon. Hoewel

Samen met VNG en Nedvang bereiden

Ondertussen is de applicatie volop in

de definitieve bevestiging nog niet bin-

we het gemeentelijk afvalcongres 2011

ontwikkeling. Prototypes worden voort-

nen is, is er al wel overeenstemming

voor. Dit congres vindt plaats in novem-

durend getest. De applicatie is in juni ge-

bereikt over de inzet van de NVRD. Het

ber 2011. Centraal staan dan de grond-

reed voor data invoer door deelnemers.

programma Gemeente Schoon wordt

stofschaarste en de rol van gemeenten in

uitgevoerd in opdracht van de VNG en

het sluiten van de grondstoffenketens.

De benchmark is ook inhoudelijk ver-

heeft tot doel gemeenten en beheerders

nieuwd. Door de modulaire opbouw kunnen deelnemers meedoen aan hun interessegebieden. Zo kan een deelnemende

NVRD Agenda

gemeente zich richten op beleidsmatige

Bestuursvergadering

28 april

indicatoren, terwijl een afvalbedrijf ook

Vergadering Commissie Reiniging

10 mei

operationele indicatoren kan vergelijken.

Vergadering redactiecommissie GRAM

10 mei

Bovendien kunnen deelnemers kiezen

Regiobijeenkomst Zuid Holland

11 mei

om hun gegevens per gemeente of wijk

Bestuursvergadering Regio Noord

12 mei

in te voeren. Er volgt dan een rapportage

GRAM

|

april 2011

19


Creatief aan de slag met duurzaam inkopen Door Ans Aerts De overheid wil het goede voorbeeld geven als het gaat om het realiseren van een duurzame samenleving. Om die reden zijn landelijke doelstellingen afgesproken op het gebied van duurzaam inkopen. Zo moeten in 2015 alle inkopen van de diverse overheden 100 procent duurzaam zijn. Dit vertaalt zich uiteraard ook naar de afval- en reinigingsbranche. Om overheden en aan de overheid

er nog bijna geen standaardcriteria die

steeds een vieze, stinkende vuilnisauto

gelieerde instellingen en bedrijven te

we kunnen hanteren voor bijvoorbeeld

koopt die uitlaatgassen produceert, ook

ondersteunen bij duurzaam inkopen,

de aanschaf van een veegmachine. We

al heb je rekening gehouden met alle

ontwikkelde

kijken steeds kritisch naar elke aankoop,

duurzaamheidaspecten.”

Agentschap

NL

duur-

zaamheidcriteria. Deze zijn vastgelegd in

documenten.

Per

maar deels blijft het pionieren.”

Speelruimte

productgroep,

variërend van kantoorartikelen tot zware

Om toch zoveel mogelijk duurzaam in

Erik Mol, beleidsmedewerker van de

voertuigen en van straatmeubilair tot

te kopen, is de gemeente Terneuzen

gemeente Bronckhorst, vertelt: “Omdat er

gebouwen, gelden bij aankoop bepaal-

creatief aan de slag gegaan. Zo is in over-

nog geen landelijke duurzaamheidcriteria

de eisen op het gebied van milieu. Aan-

leg met een leverancier een zijlader ont-

zijn voor de productgroep Afval, geven we

kopen die aan de criteria voldoen, krijgen

wikkeld waarmee groene kliko’s meteen

daar in Bronckhorst zoveel mogelijk zelf

het predicaat ‘duurzaam’. Voor sommige

na het leegmaken, ook worden schoon-

invulling aan. Zo was onze aanbesteding

productgroepen zijn nog geen duur-

gemaakt. Voor het schoonmaken wordt

voor de verwerking van het restafval

zaamheidcriteria opgesteld. Voor andere

opgevangen regenwater met milieuvrien-

100

productgroepen geldt dat de criteria nog

delijk zeepsop gebruikt. Marinissen: “Uit-

gelet op de energetische kwaliteit van

verder zullen worden uitgewerkt. Voor

eindelijk zijn we met de leverancier tot

de

een deel is duurzaam inkopen daarom

een mooi eindresultaat gekomen, maar

rendement dat deze oplevert. Ook was

nog pionieren, blijkt uit de ervaringen in

dat was wel puzzelen. Het is gemakke-

een voorwaarde dat de afstand tot de

Rotterdam, Terneuzen en Bronckhorst.

lijker om een kant en klaar product uit

verwerkingsinstallatie beperkt zou zijn.”

een catalogus te kopen.” Marinissen is

Dit jaar gaat Bronckhorst over tot de

Hebben we dit nodig?

van mening dat soms erg snel ergens

aankoop

De gemeente Terneuzen hanteert zoveel

het etiket ‘duurzaam’ op wordt geplakt.

die binnen de regio of gemeente is op-

mogelijk de duurzaamheidcriteria van

Volgens hem zou de basisvraag bij duur-

gewekt. Ook is de gemeente actief be-

Agentschap NL. Paul Marinissen, hoofd

zaam inkopen eigenlijk steeds moeten

zig met social return: het aan het werk

afdeling Realisatie en Beheer: “De voer-

zijn: hebben we dit product überhaupt

helpen van mensen met een afstand tot

tuigen die we inzetten voor de afval-

nodig? “Dat is waar je ten eerste bij stil

de arbeidsmarkt door hen bijvoorbeeld in

inzameling en reiniging rijden op schone

zou moeten staan. Dat geldt bijvoor-

te zetten bij de afvalinzameling en -ver-

brandstof en hebben schone motoren. We

beeld ook voor investeringen in kliko’s.

werking. Ook dit is een vorm van duur-

denken bovendien na over het gebruik van

Elk huishouden in Terneuzen heeft stan-

zaam inkopen.

alternatieve brandstoffen zoals aardgas,

daard drie kliko’s. We zouden ook kunnen

maar dit moet wel haalbaar zijn. Zo lang

kijken naar andere mogelijkheden, zoals

Waar mogelijk hanteert de gemeente

er geen tankpunt voor aardgas hier in de

minder of kleinere kliko’s, of kliko’s ge-

Bronckhorst minimaal de criteria zoals

buurt is, schaffen we daarom nog geen

produceerd van duurzamer materiaal.”

Agentschap NL die heeft vastgesteld.

auto’s aan die op aardgas rijden.” Op dit

Op dit moment is ongeveer 75 procent

Voor het overige ontwikkelt de gemeente

moment is duurzaam inkopen soms nog

van de aankopen die de gemeente Ter-

zelf criteria en onderzoekt, in overleg

lastig, volgens Marinissen. “Ik werk bij

neuzen doet duurzaam. Marinissen: “Als

met leveranciers, hoe ze innovatief kan

Openbare Werken. Voor producten in de

je puur naar de normering van Agent-

aanbesteden. Dit was bijvoorbeeld het

grond-, weg- en waterbouw is het mak-

schap NL kijkt, kun je de doelstelling van

geval bij de keuze voor nieuwe onder-

kelijker om duurzaam in te kopen, omdat

100 procent in 2015 halen als je steeds

grondse containers. Daar heeft Bronck-

de criteria van Agentschap NL hiervoor

voor de meest milieuvriendelijke optie

horst gekeken naar het product zelf,

al zijn uitgewerkt in productspecificaties.

kiest. In mijn beleving is dat echter niet

het productieproces, het materiaal en

Voor de afval- en reinigingsbranche zijn

100 procent duurzaam. Feit is dat je nog

de plek waar ze worden geproduceerd.

20

GRAM

|

april 2011

procent

duurzaam.

verwerkingsinstallatie

van

duurzame

We en

hebben op

het

elektriciteit,


Uiteindelijk bleken de kosten echter te

Bij Roteb is duurzaam inkopen een on-

kijken steeds hoever we kunnen gaan in

hoog te zijn en ging de aanbesteding

derdeel van het programma ‘Duurzame

het meenemen van duurzaamheidaspec-

niet door. Toch is Mol van mening dat

Bedrijfsvoering’, waarin verschillende on-

ten, maar het moet wel realistisch zijn en

duurzaam inkopen niet altijd duurder

derdelen van duurzaamheid aan bod ko-

leveranciers moeten ermee uit de voeten

hoeft te zijn, omdat het vaak voordeel

men. Annelies Pausma, inkoopadviseur

kunnen. Daarover gaan we ook met hen

op de lange termijn oplevert. Soms lo-

Roteb: “In Rotterdam hebben we een aan-

in gesprek. Bij een aanbestedingstraject

pen de kosten echter hoog op, zeker

tal afspraken gemaakt. Zo geldt voor alle

hebben we natuurlijk ook te maken met

als ook het hele productieproces mee-

aanbestedingen boven 193.000 euro dat

de nationale en Europese wetgeving. On-

telt. Dan kan het er op uitdraaien dat

we de duurzaamheidcriteria van Agent-

der de aanbestedingsgrens zijn er meer

er voor een minder duurzame oplos-

schap NL hanteren.” Roteb werkt boven-

mogelijkheden om duurzaam in te ko-

sing gekozen wordt.

dien met de 5%-regeling. Deze houdt

pen. Roteb zet nu ook in op het hanteren

Mol denkt dat Bronckhorst voldoet aan

in dat de aannemer bij aanbestedingen

van duurzaamheidcriteria bij aankopen

de landelijke doelstelling voor 2010

verplicht is om 5 procent van de totale

onder de aanbestedingsgrens.”

dat 75 procent van de gemeentelijke

opdrachtsom in te zetten voor mensen

aankopen duurzaam moest zijn. Hij

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op

René van Wilgenburg, hoofd inkoop Ro-

vindt dat de lat nog wel hoger kan

deze manier probeert Roteb langdurig

teb, denkt dat op dit moment 40 à 45

worden gelegd. “Voor de landelijke

werklozen aan het werk te krijgen, met

procent van de aankopen duurzaam is,

criteria geldt dat deze een compromis

als doel dat ze uiteindelijk uitstromen

maar geeft tegelijkertijd aan dat duur-

zijn tussen de wensen van markt en

naar een vaste baan.

zaamheid moeilijk objectief te meten

van de overheid. De criteria zijn goed

is. “De criteria van Agentschap NL zijn

hanteerbaar, maar zijn nog in ontwik-

Rotterdam probeert bij alle aankopen

op meerdere manieren uit te leggen,

keling. Gemeenten en bedrijven heb-

duurzaamheidcriteria toe te passen. Dat

waardoor er een bepaalde speelruimte

ben dus nog speelruimte om er zelf

varieert van het gebruiken van schone

overblijft. Duurzaamheid gaat overigens

creatief mee aan de slag te gaan en

brandstoffen voor de voertuigen tot het

prima samen met een goede bedrijfsvoe-

verder te onderzoeken hoe duurzaam

recyclen van meubels en andere spullen.

ring. Onze belangrijkste opdracht blijft

inkopen in de praktijk werkt.”

Voor de aankoop van producten als prin-

tenslotte het schoonhouden van de stad

ters, koffie- en drankautomaten geldt dat

en het creëren van werkgelegenheid.” ■

5%-regeling

deze energiezuinig en duurzaam moeten zijn geproduceerd. Deze producten worden voor de hele gemeente ingekocht. Op het gebied van logistiek kijkt Roteb

Monitor Duurzaam inkopen

hoe routes efficiënter kunnen worden

De Rijksoverheid meet iedere twee jaar de voortgang van duurzaam inkopen bij de diverse overheden. Begin 2011 wordt de Monitor Duurzaam inkopen 2010 uitgevoerd. Bijna 400 overheidsorganisaties zijn uitgenodigd hiervoor een vragenlijst in te vullen. Uit de monitor zal blijken welk percentage duurzaam inkopen de overheden hebben gerealiseerd. De resultaten zijn waarschijnlijk begin juni bekend. GRAM besteedt daar in de zomer aandacht aan.

ingedeeld, waardoor er minder hoeft te worden gereden. Roteb koopt samen met de gemeente Rotterdam groene energie in. Het reinigingsbedrijf heeft voor zichzelf een reductie van 2 procent van het energieverbruik in 2011 als doel gesteld en een reductie van 5 procent in 2025. Voor de CO2-uitstoot geldt dat deze in 2025, vergeleken met 2009, verminderd moet zijn met 50 procent. In 2011 moet de uitstoot 5 procent lager zijn. Pausma: “Per product gaat het om maatwerk. We

Foto: Nationale Beeldbank, G. Abel

GRAM

|

april 2011

21


D U U RZAAMH E IDSCAN WAGE NPARK IN H E T K A D E R VA N D U U RZ A A M INK O PE N

De voertuigen van Irado worden (nog) groener door Jos van de Velde

Irado heeft een scan naar de duurzaamheid van

Kamp vult aan: “Het beperken van emissies wordt pri-

haar wagenpark laten uitvoeren. Ook heeft zij

mair bepaald door de keuze van de brandstofsoort en

laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn

het aandrijfconcept. Is een inzamelwagen op biodiesel

om de duurzaamheid te vergroten. Het specialis-

nu duurzamer dan een voertuig op aardgas? Kun je be-

tisch karakter van het wagenpark vraagt om veel

ter een motor kiezen die schoner is, maar wel wat meer

maatwerk in dit onderzoek.

brandstof verbruikt? Het zijn deze praktische keuzes die bepalen in welke mate een bijdrage wordt geleverd

Groene voertuigen

aan de duurzaamheid van ons wagenpark.”

Vraag aan een willekeurige burger in het inzamelgebied van Irado of hij of zij vindt dat de voertuigen van Ira-

Uitstoot in beeld

do groen zijn. Ja, zal waarschijnlijk menigeen zeggen,

Het wagenpark van Irado omvat 212 voertuigen. Ken-

een beetje wel. Dat is niet zo verwonderlijk, gelet op

merkend voor bedrijven als Irado is de grote diversiteit

de kleurstelling van de voertuigen. Maar onder groen

aan voertuigen. Hertog: “Ons wagenpark bestaat uit

verstaan we inmiddels ook heel wat anders. Groen staat

inzamelwagens, transportwagens, veegmachines, kol-

symbool voor duurzaamheid. Stel vanuit deze invals-

kenzuigers, tractoren, vorkheftrucks, etc. Van al deze

hoek de vraag nog eens aan de burger, dan zal het ant-

voertuigen is een scan gemaakt van de emissies. Aller-

woord waarschijnlijk uitblijven. Nog lastiger is het als

eerst is dat voor CO2-uitstoot gedaan, daarmee is een

de vraag gesteld wordt of het wagenpark duurzamer

zogeheten CO2-footprint verkregen. Daaruit bleek dat

(groener) gemaakt kan worden en wat daarvoor de mo-

ons wagenpark in 2010 goed was voor 3.834 ton aan

gelijkheden zijn. Samen met adviesbureau United Qua-

CO2-uitstoot.” Dit komt overeen met de jaarlijkse CO2-

lity is gezocht naar antwoorden op deze vragen. “We

uitstoot van zo’n 400 huishoudens. Ook de uitstoot

wilden weten waar we staan wat de duurzaamheid van

van andere schadelijke stoffen, zoals koolmonoxide

ons wagenpark betreft’, vertelt Jaap Kamp, manager

(CO), stikstofoxide (NOx) en roetdeeltjes is indicatief

operaties en verantwoordelijk voor het wagenpark. “We

bepaald. Daarmee was de scan van het huidige wagen-

willen de antwoorden als input gebruiken voor ons be-

park compleet.

drijfsbeleid ten aanzien van duurzaamheid. Dit beleid vormt onder andere een kader voor aanschaftrajecten.”

Op weg naar een beter milieu Het onderzoek had betrekking op het jaar 2010. Kamp

22

Duurzaamheid, een containerbegrip?

kijkt vooruit: ”Voor 2011 heeft Irado een aantal muta-

Hét vertrekpunt voor het duurzaamheidsbeleid is in-

ties, zowel vervanging als uitbreiding, in het wagen-

zicht in de mate waarin het huidige wagenpark duur-

park gepland staan. Zo worden de laatste twee Euro II

zaam is. Maar voordat dit inzicht verkregen kon wor-

voertuigen vervangen door voertuigen die voldoen aan

den, moest eerst het begrip duurzaamheid afgebakend

de EEV norm. Deze voertuigen gaan ook op biodiesel

worden. Het woord is immers zo vaak gebruikt dat

rijden. Toepassing van biodiesel levert een CO2-bespa-

het is verworden tot een containerbegrip. In de reini-

ring op van circa 22% ten opzichte van gewone diesel.

gingswereld staan containers synoniem voor: alles wat

Ook bij de uitbreidingen worden heel gerichte keuzes

je niet meer nodig hebt kun je er in kwijt. Directeur

gemaakt. Zo komt er een voertuig met een volledig

Irado, André Hertog: “Voor Irado is het belangrijk om

elektrisch aangedreven chassis met kipperopbouw.”

duurzaamheid te relateren aan keuzes die ons bedrijf

Kamp: “Over het gehele wagenpark is de verwachting

maakt. Bij de voertuigen gaat het dan om het beperken

dat de CO2-uitstoot in 2011 per saldo afneemt. In eer-

van uitlaatgasemissies. Uiteraard kunnen ook eisen ge-

ste instantie is dit nog beperkt, maar de toepassing van

steld worden aan bijvoorbeeld de mate waarin voer-

biodiesel zal de komende periode toenemen waardoor

tuigen duurzaam geproduceerd zijn. Maar die eisen

de CO2-uitstoot verder zal dalen.” Gebruik van schonere

kunnen generiek aan alle voertuigen gesteld worden.”

voertuigen met een hogere Euronorm heeft ook de ove-

GRAM

|

april 2011


rige uitlaatgasemissie, zoals NOx, HC en roetdeeltjes,

Ambitie in beeld

aanzienlijk gereduceerd. Het is duidelijk dat de keuzes

Kamp: “We zijn nu in staat om ons beleid ten aanzien

die Irado gemaakt heeft, enerzijds door het vervangen

het verduurzamen van het wagenpark vorm te geven

van oude voertuigen door schonere nieuwe voertuigen

en daarbij de effecten van gemaakte keuzes vooraf in-

en anderzijds door toepassing van onder andere bio-

zichtelijk te maken naar onze opdrachtgever.” Daarbij

diesel, bijdragen aan een duurzamer wagenpark.

kan worden gewerkt met bepaalde scenario’s. Die scenario’s kunnen op verschillende manieren ingestoken

Zoveel soorten voertuigen, zoveel keuzes!

worden. Een mogelijkheid is om bepaalde ambitieni-

De diversiteit van het wagenpark heeft zijn charme,

veaus voor het gehele wagenpark te definiëren, varië-

maar maakt het formuleren van een eenduidig beleid

rend van behoudend (voldoen aan wettelijke normen)

ten aanzien van duurzaamheid er niet eenvoudiger op.

tot ambitieus (maximaal duurzaam). Een andere insteek

Hoe kun je kiezen voor een elektrisch aangedreven wa-

is om bij verschillende voertuigsoorten de brandstof-

genpark als maar een enkel voertuig in die vorm lever-

keuze te variëren: bijvoorbeeld alle inzamelvoertuigen

baar is? Dan maar alles op aardgas? Maar hoe bereik je

op biodiesel of op CNG. Weer een andere insteek is om

dan de uithoeken van het werkgebied? Voor zo’n divers

eerst voertuigen met een bepaalde euronorm (bijv. II)

wagenpark is er niet één keuze. Kamp: “Voor elk soort

te vervangen.

voertuig geldt dat er een beperkt aanbod is aan mogelijkheden in de brandstofkeuze en het aandrijfconcept.

Van beleid naar inkopen

Tegenover het aanbod staat de vraag van Irado: zo

Als Irado het beleid ten aanzien

duurzaam mogelijk, zo laag mogelijke maatschappe-

van duurzaamheid gedefinieerd

lijke kosten, minimaal effect op de inzetbaarheid en de

heeft, dan vormt dat beleid hét

exploitatiekosten. Het zoeken naar de optimale balans

vertrekpunt voor duurzaam inko-

tussen vraag en aanbod was bepaald geen sinecure.”

pen. Hertog besluit: “Onze strate-

Hertog vult aan: “United Quality heeft een uniek model

gie is er op gericht het vraagstuk

ontwikkeld om per voertuigsoort deze balans te bepa-

duurzaamheid te betrekken in alle

len. Voor alle soorten voertuigen is in beeld gebracht

keuzes die we maken. Voor het

welke mogelijkheden er nu en in de nabije toekomst

wagenpark zijn we er dan zeker

zijn in brandstoffen en aandrijfconcepten. Bij al die

van dat toekomstige inkopen on-

mogelijkheden zijn de voor- en nadelen beschreven.

derlinge samenhang vertonen en

Ook de ‘houdbaarheid’ van de mogelijkheden is mee-

dat er continuïteit is in gemaakte

gewogen, waarbij als criterium gold dat ook op middel-

keuzes.”

lange termijn de brandstof of het aandrijfconcept nog gangbaar is. Het model biedt dus een compleet beeld van het aanbod.” Het model maakt ook de effecten van

Over de auteur: Jos van de Velde

keuzes zichtbaar. Die effecten hebben betrekking op

is Managing Partner van United

zowel de emissies en de maatschappelijke kosten aan

Quality. Hij schreef het artikel

de ene kant als de toepasbaarheid in de dagelijkse be-

samen met de afdeling Communi-

Managing Partner Michel van der Klooster

drijfsvoering en de investerings- en exploitatielasten

catie van Irado.

van United Quality (l) en directeur van

aan de andere kant.

Irado André Hertog (r)

- LEVERING EN MONTAGE VAN ROETFILTERS - GECERTIFICEERD VOLGENS HD REGELING OF VERT - OMZETTINGSGRAAD BOVEN 90% - GOEDGEKEURD DOOR ARBEIDSINSPECTIE

BEL (0341) 467070 WWW.BUCHLI.NL

SCHOON MILIEU, OOK VOOR MEDEWERKERS


WAT GE B E U RT E R ME T M E D ICIJ NE NA FVA L ?

Apotheken en gemeenten lijden aan groeipijnen Afval van medicijnen hoort niet bij het huisvuil. Maar wat moet er wel mee gebeuren en wie is daarvoor verantwoordelijk? De ‘vervuilers’, de apotheken, of toch de gemeenten? Deze vraag werd recent weer heel actueel binnen de gemeente Zoetermeer. Maar van de nood werd een deugd gemaakt, meent wethouder Frank Speel.

door Ronald Schalekamp Een win-winsituatie die je niet één twee drie verwacht.

ze betalen tenslotte voor elke kilo bedrijfsafval.” De

“Bezuiniging klinkt meestal als een negatieve aanvlieg-

resultaten van de gebundelde krachten werden eind

route”, licht Speel toe. “Maar als wij in Zoetermeer deze

februari gepresenteerd.

maatregel niet hadden genomen, was er nooit gesproken over het bundelen van krachten en andere moge-

Bekendheid

lijkheden tot verbetering.”

Ook in de provincie Utrecht wordt kritisch gekeken naar de manier van inzamelen en eventuele verbeterpun-

Wat was er precies aan de hand in Zoetermeer? De Kring

ten. Beleidsadviseur Rien Rense van Afvalverwijdering

van Zoetermeerse Apotheken (KZA) liet aan medicijnge-

Utrecht (AVU): “De richtlijn volgens het landelijk afval-

bruikers weten dat zij niet meer van plan waren medi-

beheerplan betekent dat inzamelen hoe dan ook geld

cijnenafval in te zamelen nadat de gemeente als bezui-

kost. Medicijnenafval is klein chemisch afval (kca) en

nigingsmaatregel de chemokar niet meer liet rijden. De

moet apart ingezameld worden. Gemeenten zijn dus

gemeente reageerde daarop met de mededeling dat het

niet bevoegd om te zeggen dat het bij het restafval

de taak van de apothekers is en dat voor particulieren

kan. Het medicijnenafval in het restafval geeft veilig-

bakken klaarstonden bij het zelfbrengdepot. De angst

heidsrisico’s. Denk aan het prikken aan naalden door

bestond dat mensen hun medicijnenafval vervolgens bij het huisvuil zouden doen. Wethouder Frank Speel: “Doordat deze discussie ontstond, hebben wij de hele situatie onder de loep genomen en bleek er veel verbetering mogelijk. Wij zijn onze kennis van afvalscheiding gaan delen met de apothekers. Nu heeft de gemeente een offerte aangevraagd bij een grote afvalinzamelaar. Die bleek ons een veel aantrekkelijker aanbod te doen dan wat de apothekers zelf kregen. Hoe groter de schaal, hoe aantrekkelijker het financieel is.” Alle commotie beroerde Speel niet. “Ik ben pragmatisch ingesteld. Het blijft een verantwoordelijkheid van de apothekers. Inwoners van de gemeente Zoetermeer betalen afvalstoffenheffing. De apotheken niet. Het was jarenlang een goede service om de medicijnen op te halen met onze chemobiel. Nu zijn de apotheken blij met onze helpende hand, maar ze moeten wel hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ze zijn achteraf blij met het signaal dat intern alles goed geregeld moet zijn: doosjes en bijsluiters verwijderen bijvoorbeeld;

24

GRAM

|

april 2011


Feiten en cijfers

afvalinzamelaars of kinderen.” De AVU heeft een regeling met de apotheken waarbij de inzameling en verwerking voor rekening van de gemeenten komt. “Dat kan alleen vanwege het grote aantal deelnemers. De kosten komen op ongeveer 1.000 euro per apotheek per jaar: totaal 180.000 euro verdeeld over 150 apotheken en 26 depots. Als ze het zelf moeten regelen is dat duurder. Met deze regeling wordt 80% van het medicijnenafval opgehaald in de provincie Utrecht. Dat is 80 ton per jaar. In het restafval vinden we nog 20 ton.”

”Inwoners van de gemeente betalen afvalstoffenheffing; de apotheken niet”

– Gebruikte injectienaalden moeten in speciale naaldenkokers worden afgevoerd. – Restanten geneesmiddelen worden in een plastic zak, bij voorkeur zonder verpakking, gedaan. – Ampullen, insulinepatronen, verband, watten en verpakkingsmateriaal mogen bij het huisafval. – Voor in de apotheek zelf geproduceerd bedrijfsafval moet een contract zijn met een afvalverwerkingsbedrijf. – Het verwerkingsbedrijf bepaalt welke soorten afval de apotheek op welke wijze mag aanbieden. – Batterijen, kwikthermometers en verf mogen niet bij de apotheek ingeleverd worden. – Vloeibare medicijnenresten kunnen, vooral bij zomerse temperaturen, onvoorspelbare reacties geven. – Het kostenniveau voor naalden is (door de naaldencontainers) aanzienlijk hoger dan voor medicijnenafval: 1.300 euro per ton tegenover bijna 4.000 voor de naalden.

Volgens Rense hoeft het ontbreken van een chemokar

NAN-richtlijn 7.2.4

in een gemeente geen problemen op te leveren. De

Hoe moet het afval worden verwerkt en

combinatie van brengen en halen van medicijnen bij de

welke eisen worden eraan gesteld? De bran-

apotheek is prima service. “Inzamelen via de apotheek

chevereniging KNMP (Koninklijke Nederlandse

werkt denk ik beter dan via de chemokar.” De apotheek

Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)

geeft het afval vervolgens aan de inzamelaar. “De ko-

heeft in de Nederlandse Apotheek Norm (NAN)

kers met naalden gaan in dozen en het medicijnenafval

de volgende richtlijn opgenomen: “De apotheek

zonder papier in plastic tonnen. De medicijnen worden

zorgt voor een verantwoorde afvoer en vernieti-

verbrand. De tonnen worden na het legen opnieuw ge-

ging van geneesmiddelen die door de patiënt zijn

bruikt. De injectienaalden worden met naaldenkokers

teruggebracht of die over hun houdbaarheidsda-

en dozen en al verbrand als ziekenhuisafval.” De rege-

tum zijn.” Hoe dat exact gebeurt is per gemeente

ling in Utrecht is volgens Rense uniek door de schaal en

verschillend. KNMP woordvoerder Lennart Salemink:

de service voor de burger. “We verwachten dat apothe-

“Via de beroepsrichtlijnen heeft de apotheker de maat-

Gebruikte injectie-

ken zich blijven inspannen om de medicijnen op te ha-

schappelijke verantwoordelijkheid om als verzamelpunt

naalden moeten

len en -net als de gemeenten- bekendheid te geven aan

te fungeren, maar is dit niet wettelijk verplicht te doen.

ingeleverd worden

de regeling. Maar 80 procent is een mooi resultaat.”

Geneesmiddelafval is in principe klein chemisch afval.

in speciale naalden-

De verwerking er van is per gemeente anders geregeld.

containers.

Vroeger haalde de gemeente het geneesmiddelafval in

(Foto: AVU)

de apotheek op. Nu gaat dat anders: Geneesmiddelafval van de apotheek dat door eigen werkzaamheden of door patiënten is teruggebracht, gaat mee met het bedrijfsafval als klein geneesmiddelafval. De apotheek heeft een contract met een afvalverwerkingsbedrijf met een vergunning, en die stelt weer eisen aan hoe het afval aangeleverd wordt. Het afvalverwerkingsbedrijf zorgt er op die manier voor dat de inname, transport en verwerking volgens de wetgeving gebeurt. Hoe de apotheker hiermee omgaat, zal dus grotendeels afhangen van hoe de verwerking van geneesmiddelafval in desbetreffende gemeente is geregeld en welke afspraken er met een afvalverwerkingsbedrijf zijn gemaakt. In Den Haag bijvoorbeeld, zegt de gemeente dat het publiek kca terug kan brengen naar de winkel waar het gekocht is of zelf kan inleveren bij een afvalbrengstation. Als KNMP zijn we natuurlijk voorstander van een ■

gestandaardiseerde werkwijze...”

GRAM

|

april 2011

25


RAVO: NU COMPLETE PRODUCTLIJN

KOM NAAR DE REINIGINGSDEMODAGEN OF KIJK OP RAVO.NL

✔ NEW AZURA KLASSE TOT 2 M3 ✔ SCARAB MINOR KLASSE TOT 3 M3 ✔ RAVO 4-SERIE CNG KLASSE TOT 3 M3 ✔ RAVO 5-SERIE KLASSE TOT 5 M3 ✔ SCARAB MAGNUM KLASSE TOT 7 M3

Ravo Benelux presenteert tijdens de ReinigingsDemoDagen op 18 en 19 mei 2011 in Lelystad naast de vertrouwde Ravo-producten, machines van Mathieu en Scarab, evenals Ravo onderdeel van de Fayat Group. Kom naar de stand en ervaar de vele mogelijkheden die Ravo u biedt. Voorregistratie bezoekers: www.reinigingsdemodagen.nl


G E M ENG DE BE RI CH TE N

AFVAL & MILIEU

Wecycle De Wecycle Roadshow streek zaterdag 19 maart neer in Amsterdam-ZO, als onderdeel van de campagneweek ‘Zuidoost schoon’. Mariëlle van Kempen, Beleidsadviseur Openbare Ruimte: “We sloten onze campagneweek af met de fantastische Wecycle Roadshow. Jong en oud werden op ludieke wijze bewust gemaakt van het nut van recyclen. Spelen als de Jekko Yell, sjoelen en ballengooien waren een grote hit. De Roadshow is een aanrader voor iedere gemeente die het recyclen wil stimuleren.” Portefeuillehouder Urwin Vyent van het stadsdeel verrichtte de opening en deed ook enthousiast de Yekko Yell.

Nederland tweede bij hergebruik glasverpakkingen

afkomstig zijn uit afgedankte elektronica.

voldoen Omrin en de gemeenten aan de

In Europa komt elk jaar circa12 miljoen

eisen uit de Raamovereenkomst Verpak-

Als het aankomt op het hergebruik van

ton elektronica-afval vrij. Daarvan wordt

kingen. Het nagescheiden kunststof wordt

glasverpakkingen draait Nederland in

nog slechts 18% gerecycled. Doordat 78%

in balen gewikkeld en verpakt en daarna,

de kopgroep van Europa mee. Uit cijfers

wordt gestort, verbrand of voorlopig bij

onder regie en verantwoordelijkheid van

over 2009 (recentere cijfers ontbreken

consumenten wordt opgeslagen, komen er

Nedvang, afgevoerd naar een gespeciali-

nog) blijkt dat in ons land 91,8% van

toxische materialen terecht in het milieu.

seerde sorteerinrichting in Duitsland.

Daarmee staat Nederland in Europa, na

Nedvang adviseert bedrijven

Recycling tapijttegels

België, op de tweede plaats. In alle landen

Nedvang gaat bedrijven adviseren over

InterfaceFLOR, wereldleider in modulaire

van de Europese Unie werd gemiddeld

duurzaam

vloerbedekking,

67% van het glas hergebruikt. Dit blijkt uit

zaamheid in de verpakkingsindustrie

(ReEntry 2.0) ontwikkeld om gebruikt

recente cijfers van de FEVE, de Europese

te stimuleren, wil Nedvang bedrijven

tapijt te recyclen. Hierdoor wordt garen

federatie van verpakkingsglas. In België

helpen om volgens het Besluit Verpakkin-

na bewerking weer garen en wordt van

lag het percentage gerecyclede glas-

gen te handelen. Volgens Nedvang kun-

backing (de tapijtrug) opnieuw backing

verpakkingen in 2009 op 96,3. Zweden

nen de bedrijven hier baat bij hebben,

gemaakt. Om verzekerd te zijn van

staat op de derde plaats, gevolgd door

zoals bij het zoeken naar nieuwe mark-

voldoende aanvoer lanceert Interface-

Oostenrijk en Denemarken.

ten, verlaging van inkoopkosten voor

FLOR

verpakkingsmaterialen en logistiek. Met

tapijttegels. Oude tapijttegels leveren de

Scheiding elektronica-afval kan beter

als hoogste doel minder verpakkingen-

gebruiker geld op, als ze aan het einde

belasting betalen. Samen met de Stichting

van de levensloop weer worden aange-

Het recyclen van elektronisch afval kan

Nederland Schoon heeft Nedvang ook een

boden aan InterfaceFLOR. Op deze manier

worden verbeterd. De benodigde tech-

Platform Duurzaam Verpakken opgezet.

kan jaarlijks 2700 ton materiaal worden

alle glasverpakkingen werd gerecycled.

verpakken.

Om

de

duur-

nieken zijn er al of worden momenteel ontwikkeld. De nieuwe scheidingsmethoden

worden

een

inadequaat

echter

gehinderd

door

vergoedingssysteem.

een

heeft

een

machine

tegoedbonsysteem

voor

gerecycled. Dit komt overeen met t150

Omrin tevreden over nascheiding kunststoffen De

Friese

afvalverwerker

Omrin

voetbalvelden (600.000 vierkante meter) aan tapijttegels. InterfaceFLOR is de eerste is

tapijtfabrikant in Europa die op deze

Volgens Plastic Herverwerking Brabant

tevreden over de resultaten van een

manier

(PHB) wordt dit veroorzaakt door het

jaar nascheiding van kunststoffen. Vol-

recyclen.

feit dat de kunststof fractie nog te veel

gens Omrin zijn de resultaten goed en

wordt beschouwd als end-of-pipe. Het

voldoen ze aan de landelijke criteria.

Geen beursgang Van Gansewinkel

(te lage) vergoedingssysteem is daar

Het afgelopen jaar werd ongeveer 7,5

In financiële kringen zingt rond dat de

op gebaseerd. Volgens de sector moet

kilo kunststof per inwoner uit het huis-

plannen van de Van Gansewinkel Groep om

de overheid meer ondersteuning geven

houdelijk afval gescheiden. Dit materiaal

naar de beurs te gaan voorlopig zijn afge-

bij de recycling van kunststoffen, die

is geschikt voor hergebruik. Daarmee

blazen vanwege het slechte beursklimaat.

GRAM

|

april 2011

haar

producten

volledig

kan

27


AFVALINZAMEL- & TRANSPORTSYSTEMEN

Zijlader met kraan voor ondergrondse containers

Plus Duo zijlader (dubbele grabber)

Altijd een klantspecifieke oplossing!

Zijlader E-Maxx voor ondergrondse inzameling

Zijlader op aardgas

Translift levert het complete assortiment: • Zijladers • Kettingsystemen • Containers

Schroevenpers

Zijlader E-Maxx kam/grabber opname

Translift Nederland BV | Postbus 61 | 8250 AB Dronten | T: 0321 386700 | E: sales@translift.nl | I: www.translift.nl


G E M ENG DE BE RI CH TE N

AFVAL & MILIEU

Daarbij zou ook een rol spelen dat de

en rappers maken coole raps over verant-

hebben tot 2013 de tijd om het afval

onzekerheden op de afvalmarkt nog te

woord omgaan met afval. Scholen deden

preventieprogramma te implementeren.

groot zijn voor een geslaagde poging

mee aan de Clean it Up-campagne. Naast

om een notering aan de beurs te krijgen.

Amsterdam Zuid-Oost behoorden Oss en

Voor de Van Gansewinkel Groep is dit een

Dantumadiel tot de genomineerden.

forse tegenvaller, omdat het bedrijf als

Gescheiden inzamelen keukenafval Na de zomervakantie gaat de gemeente Horst in twee dorpen een proef houden

leden door de private-equityfondsen KKR

Afvalpreventie en hergebruik centraal in nieuw afvalbeleid

en CVC een schuldenlast heeft van circa

Het Nederlandse afvalbeleid wordt in een

keukenafval. Als deze proef het gewens-

1miljard euro. De schuld moet in 2013

nieuwe vorm gegoten door aanpassing van

te effect heeft, zal deze vanaf 2012 wor-

voor een deel worden overgesloten. Een

de Wet Milieubeheer. Het toekomstige beleid

den uitgebreid naar de hele gemeente.

gang naar de beurs had het concern mo-

zal in eerste instantie moeten bijdragen aan

Vanaf het komend jaar zullen de verschil-

gelijk de kans geboden de grote schul-

het voorkomen en hergebruiken van afval.

lende afvalinzamelmethodes die nu nog

denpositie enigszins af te bouwen.

De Wet Milieubeheer vloeit voort uit de Euro-

in de gemeente worden gebruikt, gelijk

pese kaderrichtlijn afvalstoffen. Deze richt-

worden getrokken. Wethouder Op de

ZAP-gemeente van het jaar

lijn legt een aantal nieuwe verplichtingen op

Laak laat weten dat Horst de hoeveelheid

Deelgemeente Amsterdam Zuid-Oost is

aan de EU-lidstaten. De Europese Commis-

restafval zo beperkt mogelijk wil houden

uitgeroepen tot ZwerfAfvalPak- of ZAP-

sie wil een Europese recyclingmaatschappij

en diegene die meer vervuilt ook meer

gemeente van het jaar 2011. In deze

realiseren, die bijdraagt aan het tegengaan

moet betalen. Dit laatste zal waarschijn-

deelgemeente houden tal van vrijwilligers

van klimaatverandering. Afval moet daar-

lijk bepaald worden door de grote van de

de openbare ruimte schoon en veilig.

bij worden hergebruikt als grondstof.

container die wordt gebruikt.

Jongeren treden op als portiekbewakers

De EU-lidstaten, waaronder Nederland,

gevolg van de overname enkele jaren ge-

met

het

gescheiden

inzamelen

De nieuwe standaard voor duurzaam afvalbeheer:

100% Green Made

Een afvalcontainer van gewoon plastic of de 100% Green Made van plantaardig plastic (suikerriet), die bovendien voldoet aan de EN840 norm? De keus is zó gemaakt! Aan de productie van de 100% Green Made komt namelijk geen aardolie te pas. En waar gewone plastic containers CO2 uitstoten, neemt de nieuwe afvalcontainer van Plastic Omnium juist CO2 op. Resultaat: minder verbruik van natuurlijke hulpbronnen en afname van de CO2-uitstoot. Tel uit uw milieuwinst …

Plastic Omnium N.V., Ring Oost 14, B-9400 Ninove tel: +32 (0)54 31 31 31, fax: +32 (0)54 31 31 30 Plastic Omnium B.V., Postbus 3988, 4800 DZ Breda, tel: (0800) 542 50 55, fax: (0800) 542 50 33, E-mail: poinfo@plasticomnium.com Internet: www.plasticomnium.be (BE), www.plasticomnium.nl (NL)

van


Proefproject recyclen leer en stof uit GHA

door Ronald Schalekamp

Grof Huishoudelijk Afval (GHA) is een van de materiaalketenstromen die door het ministerie voor infrastructuur en milieu onderzocht wordt om de milieudruk te verminderen. De restfractie uit GHA wordt verbrand en zorgt als zodanig voor een grote milieudruk. Met name de materialen leer en stof daarin zorgen voor een disproportioneel hoge druk. Daarom loopt er een pilotproject dat wordt uitgevoerd met Circulus en Berkel Milieu, begeleid door AgentschapNL.

Circulus en Berkel Milieu zijn de overheidsbedrijven

GHA is zeer gering, maar uit een studie van de Univer-

van de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Epe, Bronck-

siteit van Amsterdam blijkt dat de productie van leer

horst, Brummen, Doesburg, Lochem en Zutphen – to-

en stof verreweg de grootste druk op het milieu legt.

taal 435.000 inwoners - voor onder meer huishoudelijk

Hergebruik kan dus veel opleveren.”

afvalbeheer. Bij diverse milieustraten in het gebied kan GHA worden aangeboden. Onder meer hout, metaal,

Nadenken over recyclen leer

dakleer en andere materialen worden gesorteerd. De

“Voor de pilot hebben we in 3 maanden tijd een proef

restfractie wordt afgevoerd voor verbranding. GHA

uitgevoerd met de scheiding van meubilair met leer,

dat wordt afgehaald bij huishoudens wordt direct af-

matrassen en met de nascheiding van grof afval uit de

gevoerd naar de verbranding. Matrassen en meubilair

milieustraat. Daarbij hebben we samengewerkt met

(die niet bij de Kringloop worden ingenomen), worden

de kringloopbedrijven Foenix uit Apeldoorn, Het Goed

nooit hergebruikt. Michiel Westerhoff van Circulus ver-

uit Deventer en 2Switch uit Zutphen. Medewerkers uit

telt: “GHA-stromen bieden grote kansen voor het terug-

re-integratieprojecten, reclassering en mensen van SW-

dringen van afval. Juist in dit afval is veel leer en stof

bedrijven hebben meubels en matrassen ontmanteld.

aanwezig. Het aandeel in het totale gewicht van het

Meubels leveren leer, schuim, hout, metaal en karton

Ontmanteling van een bankstel (foto Jeroen Jazet Photography)

30

GRAM

|

april 2011


op. Hout, schuim en metaal worden na demontage her-

meubels en matrassen. Het

gebruikt. Textiel wordt ook voor recycling aangeboden

levert winst op voor het mi-

aan het Frankenhuis in Haaksbergen. Texperium, het

lieu en voor de werkgele-

aan dit bedrijf verbonden innovatiecentrum wil her-

genheid. Dit was fase 1 van

wonnen vezels opnieuw inzetten. Niet alleen door re-

het proefproject. In fase 2

cycling, maar ook door upcycling.”

willen we de geleerde lessen over methodieken voor

Het leer is de lastigste component voor wat betreft her-

verwerking verder testen.

gebruik, zegt Westerhoff. “Gek genoeg is er binnen de

Dan kijken we met name

afvalmarkt nog nooit nagedacht over hergebruik van

naar de opzet van de ver-

leer. Pas wanneer je een zekere stroom weet te gene-

werking van matrassen en

reren, komen er nieuwe mogelijkheden voor recycling.

meubels. Daarbij bekijken we ook hoe de kosten zich

Het zoeken is dus naar toepassingen voor tweede-

verhouden. In eerste instantie betalen gemeenten voor

hands leer. Studenten van de Universiteit van Utrecht

de verwerking van het afval. Eventuele extra kosten

en Saxion Hogescholen onderzoeken momenteel de

zou je dan terugzien in de afvalstoffenheffing. Een an-

mogelijkheden hiervoor, binnen het leerproject Factory

dere mogelijkheid is om de kosten voor recycling mee

of the Future.”

te nemen in de verkoopprijs van producten; een ver-

Michiel Westerhoff van Circulus

wijderingsbijdrage. Na fase twee kunnen we ook de

‘Er is binnen de afvalmarkt nog nooit nagedacht over hergebruik van leer’

opschaalbaarheid naar nationaal niveau beter beoordelen. Ingenieursbureau Tauw uit Deventer helpt ons bij het meten en doorrekenen van de resultaten.”

Reststroom machinaal verwerken Voor wat betreft nascheiding van grof afval uit de milieustraat. Ook hier is winst te behalen, zo blijkt volgens Westerhoff. “Door machinale verwerking van

45.000 matrassen recyclen

de reststroom is het rendement te verhogen. Strikt

“Matrassenrecycling is in Duitsland heel normaal. Daar

genomen is alles te hergebruiken. De vraag is alleen

hebben we ook ons licht opgestoken. Voor de matras-

of het rendabel is. Daarbij spelen ook de dalende ver-

sen hebben we een productielijntje voor demontage

brandingstarieven mee. Een hoger eneregierendement

opgezet bij SW-bedrijf Delta in Zutphen. De meeste

in verbranding zet juist de initiatieven voor recycling

matrassen zijn goed uit elkaar te halen. Alleen latex

onder druk. Hogere grondstofprijzen ondersteunen an-

matrassen zijn lastig, want die leveren veel stof op.

derzijds die initiatieven.”

Het materiaal dat vrijkomt bestaat uit A- en B-kwaliteit schuim, metaal en textiel. A-kwaliteit schuim is vraag naar vanuit de industrie en wordt bijvoorbeeld herge-

AFVALVRIJ.NL

bruikt in sportmatten. Schuim van B-kwaliteit wordt

Een afvalloze samenleving in 2030. Kan dat? Volgens afvalinzamelaars Circulus en Berkel Milieu wel. De trend is volgens Michiel Westerhoff reeds gezet: ‘De afvalreductie in onze gemeenten verhoudt zich goed ten opzichte van de landelijke ontwikkeling. In 2009 hadden we 53 kg minder afval per inwoner dan het landelijk gemiddelde. Dat komt overeen met 23.055 ton op jaarbasis. Uit kosten benchmarks blijkt verder dat dit bepaald niet gepaard gaat met hogere kosten voor de burgers, eerder integendeel.’

versneden en verscheept naar de Verenigde Staten, waar het gebruikt wordt bij de productie van onder meer vloerbedekking.” Tijdens de proef kwamen volgens Westerhoff vooral allerlei praktische zaken naar boven, over de wijze van inzamelen, demonteren en verwerken. “Landelijk praat je over 1,5 miljoen matrassen die jaarlijks naar het afval gaan. In ons gebied gaat het om 45.000. Er gaan 100 matrassen in een ton. Die moet je in de buurt verwerken, want het is te volumineus en te kostbaar om er het land mee door te rijden.”

Opbrengsten en kosten “Het demonteren van matrassen en meubels levert natuurlijk een kostenplaatje op. Maar het is ook van belang dat de werkgelegenheid – met name laaggeschoold – mee wordt gewogen, door de lokale overheden. Uit het proefproject blijkt dat er zeker grote

Een van de initiatieven die bijdragen aan deze positieve ontwikkeling is www.afvalvrij.nl. De doelstelling is ambitieus, maar Westerhoff is ervan overtuigd dat het einddoel te halen is: vanaf 2030 nog slechts 10 kilo afval per persoon per jaar. ‘Een afvalvrije samenleving is geen utopie. Nu varieert de hoeveelheid afval nog tussen de 195 en 269 kg per inwoner per jaar. Er is dus nog veel te doen. Vooral op het gebied van bronscheiding. Daarin past een proefproject gericht op GHA. We hebben weliswaar milieustraten, maar we denken dat er veel meer mogelijk is. Bij het terugdringen van afval is preventie het belangrijkst. Het terugwinnen van grondstoffen is doelstelling nummer 2.’

kansen zijn voor het hergebruik van materialen uit GRAM

|

april 2011

31


LIMB U RG ZE T DE TO ON M E T ‘ ONTPRIVATIS E RING ’

Gemeenten in Westelijke Mijnstreek richten vennootschap op voor inzameling en reiniging Door Laurent Chevalier

In het fraaie en vaak eigenzinnige Limburg is iets bijzonders gebeurd. Terwijl gemeentelijke reinigingsdiensten de afgelopen jaren elders in het land in de uitverkoop werden gedaan om kosten te besparen, besloten vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek het contract met inzamelaar Van Gansewinkel niet te verlengen en een eigen vennootschap op te richten. Reden: de regie weer in publieke hand én ja heus, kostenbesparing. Laat het nou lukken ook! Met de beoogde kostenbesparing zit het nu al snor.

werking van de vier gemeenten in de nieuwe vennoot-

Door het nieuwe bedrijf slim te organiseren, staat na-

schap direct al voor een substantieel synergievoordeel

melijk al vast dat 2011 voor de gemeenten beduidend

bij het uitvoeren van diverse taken. Samen ben je nu

goedkoper zal zijn dan voorheen. Ook het opstartjaar

eenmaal goedkoper uit dan wanneer ieder voor zich

2010 is met ‘winst’ afgesloten. Dit kan zeker als een

zelf gaat. Denk alleen al aan de efficiënte inzet van het

zeer knap resultaat worden aangemerkt. Met gepaste

materieel. Belangrijk punt is voorts, dat we niet alleen

trots vertelt een kersverse directeur Tim Deelen (1949)

een wielenbedrijf zijn, maar dat wij naast het inzame-

van de boreling RWM over de vliegende start van het

len van afval een breed aanvullend takenpakket heb-

bedrijf: “Bij de oprichting hebben we van de vier aan-

ben. Zo verzorgen wij voor de gemeenten onder ande-

deelhoudende gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Ge-

re ook de reiniging van de openbare ruimte, het beheer

leen en Stein – ruim 150.000 inwoners en bijna 69.000

van de gemeentelijke milieuparken, evenementen- en

aansluitingen – de stevige opdracht meegekregen om

marktreiniging, bladverwijdering, gladheidbestrijding,

voor de vier gemeenten samen in 2011 een besparing

kolkenreiniging en ongediertebestrijding. Ook de afzet

te realiseren van anderhalf miljoen euro. Vanaf 2015

van al het ingezamelde afval behoort tot onze taak.

moet 2,4 miljoen euro structureel worden bespaard.

Door deze mix van taken profiteren wij en de gemeen-

In 2011 gaat dit in ieder geval al lukken” Deelen was

ten maximaal van de synergiemogelijkheden. Met al-

voorheen bij de gemeente Sittard-Geleen hoofd Beheer

leen een wielenbedrijf red je dat niet.

Openbare Ruimte, waaronder ook het team afval en reiniging ressorteerde. Hij is al jaren trouw en actief

In ons voordeel werkt verder dat wij het duobaksysteem

lid van de NVRD en zit in het bestuur van de regio Zee-

hebben vervangen door een alternerend systeem met

land, Brabant, Limburg. Hij is dan ook een gedreven

twee containers: eentje voor restafval en eentje voor

‘afvalboer’. “Het is een boeiende en dynamische sector

het groene afval. Het afval wordt gewogen en per kg

waarin veel gebeurt. Denk maar aan de huidige trend

in rekening gebracht bij de burgers. Voor groenafval

van globalisering, de strijd om het afval en alle verhitte

hoeft minder te worden betaald dan voor restafval.

discussies over publieke- en private dienstverlening.

Daarnaast moet worden betaald voor elke keer, dat de

Ook de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam-

restafvalcontainer wordt aangeboden. Dat stimuleert

heid, waarbij afval gelukkig steeds meer wordt aange-

het scheidingsgedrag enorm. Verder is het gelukt om

merkt als grondstof, vind ik fascinerend.”

voor bepaalde werkzaamheden scherpe contracten met derden te sluiten. En niet te vergeten, het personeel

32

Niet alleen wielenbedrijf

(circa 60 personen met een mogelijke groei naar 75) is

Op de vraag hoe het mogelijk is dat de vier gemeente-

heel erg gemotiveerd.” Deelen noemt het belangrijk dat

lijke aandeelhouders nu al blij kunnen worden gemaakt

RWM is opgezet als vennootschap met een Raad van

met winst in de vorm van harde en aanzienlijke kos-

Commissarissen, die ten opzichte van de aandeelhou-

tenbesparingen antwoordt Deelen nuchter: “Dat komt

dende gemeenten in belangrijke mate onafhankelijk is.

door diverse factoren. Om te beginnen zorgt de samen-

“Dat geeft ons, uiteraard binnen de door de gemeenten

GRAM

|

april 2011


aangegeven kaders, de mogelijkheid om heel bedrijfs-

600.000 inwoners. Dat is een prachtige basis voor een

matig te werken en snel in te spelen op ontwikkelingen

robuust publiek gestructureerd afval- en reinigingsbe-

in de markt.” Over de opstelling van de bestaande in-

drijf.” Voorlopig is dit nog toekomstmuziek.

zamelaar Van Gansewinkel tijdens de voorbereidingen voor de start van het nieuwe bedrijf is Deelen positief.

Deelen richt zich er nu vooral op ‘zijn bedrijf ’ zowel

“We hebben alles open en eerlijk met elkaar besproken

intern als extern verder uit te bouwen en goed in de

en ze hebben alle medewerking verleend om voor ons

markt te zetten. Bij dat laatste mikt hij met name op

een vliegende start mogelijk te maken. Zo gingen ze er

het opbouwen van een ijzersterk bedrijf met tevreden

bijvoorbeeld mee akkoord dat wij al vanaf de tweede

klanten, omdat het bedrijf kwalitatief goed werk levert

helft van het vorig jaar diverse taken geleidelijk over-

en optredende klachten snel oplost. “Ondanks de zeer

namen. We hebben zelfs enkele goede chauffeurs van

hectische beginfase met de opbouw van het bedrijf,

het bedrijf in dienst kunnen nemen.”

een zeer strenge winter waardoor van de gladheidbestrijders meteen het uiterste werd gevraagd en een wis-

Drietrapsraket

seling van het inzamelsysteem (van duobak naar twee

Deelen vertelt dat de vier gemeentelijke aandeelhou-

containers), is de sfeer intern uitstekend. Iedereen heeft

ders zich bij hun besluitvorming om gezamenlijk een

er zin in om van RWM een mooi bedrijf te maken.” Over

vennootschap op te richten niet uitsluitend hebben

die hectische start zegt Deelen: “Het is allemaal opge-

laten leiden door de financiën . “Een belangrijk punt

lost, maar ik kan je verzekeren, dat sommigen er wel

was ook dat ze wilden voorkomen dat ze door het uit-

nachtmerries van hebben gehad. Aan de andere kant

besteden van afval- en reinigingstaken aan een privaat

heb ik er persoonlijk wel van genoten. Als ik bij de ge-

bedrijf de greep op dat werk geheel zouden kwijtraken

meente Sittard-Geleen was gebleven, had ik in het derde

en dat de tarieven op termijn zouden stijgen zonder

kwartaal van dit jaar met pensioen kunnen gaan. Ik heb

dat ze dat nog redelijkerwijs in de hand zouden kun-

de sprong toch gemaakt en ik heb nu al besloten nog

nen houden. Op een bepaald moment verzeil je als ge-

een tijd door te gaan. Deze nieuwe uitdaging, waarbij

meente immers in een situatie dat je geen kant meer op

ik aan het stuur kan zitten van een maatschappelijk re-

kunt. In de nieuwe structuur behouden de gemeenten

levant en tegelijk bedrijfsmatig opgezet bedrijf, is veel

een zekere zeggenschap – zeker in de sfeer van regie –

te mooi om er al snel mee te stoppen.”

en kunnen ze in overleg met ons bovendien ook rechtstreeks uitvoering geven aan de sociale doelstelling om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toch een zinvolle werkplek te bieden. Binnenkort gaan we met een delegatie op bezoek bij de Rotterdamse reinigingsdienst ROTEB, waar ze daarmee de afgelopen jaren al heel goede resultaten hebben geboekt.”

Rd4 Deelen vertelt dat bij de opzet van RWM bewust niet is gekozen voor de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling. Met de NV-structuur zit je meer op afstand van de gemeenten en moet je als bedrijf echt je eigen broek ophouden. Ik vind dat wel een mooie uitdaging.” Uit zijn relaas blijkt dat de oprichting van RWM een mogelijke tussenstap is naar een nog bredere samenwerking in het zuidelijk deel van Limburg. “Het is een soort drietrapsraket. Eerst willen we RWM goed op de rails zetten. Als dat loopt, kunnen de mogelijkheden worden onderzocht van een soort fusie of nauwe samenwerking met het reinigingsbedrijf Rd4.” Dat bedrijf verzorgt als Gemeenschappelijke Regeling de inzameling en verwerking van afvalstromen, alsmede diverse reinigingstaken voor de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal. Het verzorgingsgebied van Rd4 telt 260.000 inwoners en 3.500 bedrijven. Als derde fase kan worden gedacht aan samenwerking

RWM-directeur Tim Deelen: “In de nieuwe structuur behouden de gemeenten zeg-

met de regio Maastricht. Deelen: “Als dat lukt, praat je

genschap in de sfeer van regie en kunnen ze ook rechtstreeks uitvoering geven

uiteindelijk over een groot verzorgingsgebied van circa

aan de sociale doelstelling.”

GRAM

|

april 2011

33


We Care...

Het milieu en de belasting hiervan is een van

strooimachines, Schmidt veegmachines en

de grootste zorgen van deze tijd. Klimaatver-

Aebi tuin- en parkmachines erg verbonden

anderingen kunnen grote gevolgen hebben.

met de seizoenen en het milieu. Daarom zijn

Aebi Schmidt, is als producent van Nido

de processen in en rond de onderneming en


het gebruik van onze producten er op gericht het milieu te ontlasten. Aebi Schmidt loopt voorop en gaat een stap verder: we moeten immers nog lang kunnen genieten van onze natuur. Natuurlijk Aebi Schmidt!

T 0548 370000, www.aebi-schmidt.nl


Momenten van innoveren zijn momenten waar ongekende krachten, visie, ideeĂŤn, kennis, dromen en praktijk worden samengebracht tot een nieuw fenomeen. Wereldveranderende vondsten schonken ons ondermeer licht, telefonie, vliegtuigen, computers en meer. Albert Einstein (1879-1955) was een fenomeen in zijn tijd als het ging over mechanica, beweging en zwaartekracht. Dit alles in relatie gebracht van de ruimte en de tijd. Zijn relativiteitstheorie was een vooruitstrevend en innovatief denkproces. Onderbouwd door zijn experimentele ontdekkingen maakte dat Albert Einstein een fenomeen was.

Innovative moments change the world! Š

Innovatief denken en experimenteel ontdekken kenmerkte Albert Einstein. Theorie en praktijk met elkaar verbonden. Richard PalďŹ nger gaf in 1932 ook vorm aan zijn ideeĂŤn en de overtuiging dat hydrauliek, elektronica en verticaal transport onlosmakelijk met elkaar verbonden moesten worden in de vorm zoals we die nu kennen. Vanuit de praktijk komen tot oplossingen kenmerkt ook PalďŹ nger. De praktijk is PalďŹ nger Nederland en haar partners. Samen werken aan innoverende oplossingen; voor u, dat stimuleert, dat werkt! ONZE PARTNERS: PC en PK autolaadkranen Hout- schroot- en overslagkranen Haakarm- en portaalarmsystemen Laadkleppen Accessoires Meeneemheftrucks Kippers

Sterk in Service! Producent van zijbeladers en de wastekraan combinatie kracht/pers. PalďŹ nger staat voor verrassende innovatie en kwaliteit. Samen met onze partners staan wij voor 100% efďŹ ciĂŤnte slagkracht in service!

Allers Bedrijfswagens Oss BV Oss H.P. Been Hydrauliek BV Groningen BEVAKO Hydraulics Delfgauw Bren Drachten BUCA hydrauliek & trailer Born Born BUCA hydrauliek & trailer Venlo Venlo Carrosserie Elenbaas Poortvliet Carrosserie Roefs Middelbeers BV Oost West en Middelbeers Edwin’s Service Oosterhout NB H.S.E. BV Vaassen Hydraulic Lifting Systems BV Veghel Hydraulic Lifting Systems BV Nijmegen

G. de Kruif Carrosserie BV Barneveld Lako Wegtransportmiddelen BV Eibergen Autobedrijf Loven Trucks BV Hoensbroek Mucar Almelo J.L. Muns BV Hardinxveld-Giessendam PalďŹ nger Noord BV Franeker De Poel Carrosseriebouw BV Emmen Rijkhoff Autolaadkranen BV Wormerveer P. Ruizeveld BV ‘s-Gravendeel V.D.A. Konstruktie BV Zoeterwoude Garage Verbrugge Terneuzen VSU BV Utrecht

G! VALBEHEERSIN F A IN IE T C E F R SENTEERT PE OR! PALFINGER PRE LINZAMELINGSSECT uitermate VATIE VOOR DE AFVA ,2 meter is de kraan 1 W, BEWEZEN INNO PALFINGER PK 2350

maar liefst 10 ondse ndelen van ondergr geschikt voor het ha 23501 PK e uw nie de k is ook s, containers. Natuurlij tie op r ge e bekende PalďŹ n W voorzien van all nt me Mo t Las nic ltro e Pa zoals het vertrouwd , , KTL lakbehandeling Beveiligingssysteem its- en ite bil sta ISC t he t HPLS pakket etc. Me ssysteem voldoet de geometriebewaking rm huidige Europese no de n kraan geheel aa of nd sta ze on op s on zoek EN 12999:2009. Be e! ati orm voor meer inf lees onze website

nieuwe erde vorig jaar de PalďŹ nger introduce en dlaa heel nieuwe PK 23501 W. Een ge afval de or vo en orp ontw loskraan, speciaal inzamelingsmarkt.

op 1 W is het antwoord De nieuwe PK 2350 stelt aan rkt ma e ek ciďŹ spe alle eisen die deze ndacht en loskraan. Veel aa de moderne laadheel ge n ontwerp van ee is besteed aan het nders cili uif sch uit de n ari nieuwe knikgiek, wa r lage zee n ee in rt resultee zijn gemonteerd. Dit e aan het ad sch t om ork vo knikgiekhoogte en citeit t een netto hefcapa uitschuifsysteem. Me van k rei be een hydraulisch van ruim 20 Tm en

Palkeur* * Volgens laatste richtlijnen keuren, uw zekerheid heet Palkeur. Palkeur is geschikt voor elk merk en is een onafhankelijk keurmerk. Kijk op onze website voor alle informatie die u nodig heeft.

)NDUSTRIEWEG :OETERWOUDEs4ELEFOON s&AX sWWWPALlNGERNEDERLANDNLsINFO PALlNGERNEDERLANDNL


g n i g i d o n t i U

Vier met ons het eerste lustrum van de ReinigingsDemoDagen, de vakbeurs voor ondermeer vertegenwoordigers van Gemeentelijke Reinigingsdiensten, Provincies, Waterschappen, Afvalverwerkers en aanverwante bedrijven.

GRAM

|

april 2011

37


De nieuwste ontwikkelingen

Altijd zelf al eens e op veegmachines, cont op aardgas, 4 x 4 erv

Meer willen weten over duurzaam, elektrisch verwijderen of hoe om te gaan met ‘Verbale e kom dan naar een van de twee RDD dagen.

Het gratis evenement voor de branche ook nemen van de nieuwste ontwikkelingen, pr dat twee dagen lang van s’morgens 10.00 tot

En dat alles in een ongedwongen sfeer met van 18.00 uur.

Locatie RDW Testcentrum Talingweg 76 8218 NX Lelystad Goed bereikbaar, gratis parkeren, gratis toegang.

38

18 & 19 mei 2011 Lustrumeditie


in de afval en reinigingsbranche

t rijden een straatje schoon willen vegen, tes isvuilwagen rijden tainer oppakken met een zijlader, hu varing op doen.

h rijden en reinigen, ka uwgom en Fysieke Agressie’,

om je een beetje thuis te voelen, bijpraten en kennis roeven aan en vastpakken van innovaties en t s’avonds 20.00 uur.

een gratis hapje en drankje ook rond de klok MAAK HET ZELF MEE PROBEER HET UIT!

De ReinigingsDemoDagen zijn gratis zo ook het parkeren toch willen we graag weten dat u komt, dus registreer u als bezoeker voor een van de twee dagen op reinigingsdemodagen.nl/registreer. Kijk op de volgende pagina’s maar eens wie je allemaal kunt komen bezoeken en lees de previews over noviteiten dus graag tot de 18e of 19e mei want dit gratis evenement wil je mag je en kan je niet missen. ReinigingsDemoDagen uw branchegenoot.

www.reinigingsdemodagen.nl

39


40


41


Initiatiefnemers RDD Aebi Schmidt Nederland B.V. Holten www.aebi-schmidt.nl

GeesinkNorba Emmeloord www.geesinknorba.com

OTTO Nederland B.V. Nuenen www.otto-nederland.nl

BekkerLaGram Waalwijk B.V. Waalwijk www.bekkerlagram.nl

HAKO Reinigingstechniek B.V. Herveld www.hako.nl

RAVO B.V. Alkmaar www.ravo.nl

Cargotec Netherlands B.V. Meppel www.cargotec.com

Haller Benelux B.V. Hedel www.hallerbenelux.nl

Clean Mat Carrosserie B.V. Zetten www.cleanmat.nl

Hyva Group B.V. Alphen aan den Rijn www.hyva.com

DHM v.o.f. Wolvega www.dhmsales.nl

TOT ZIENS IN LELYSTAD OP 18 EN 19 MEI

Schenk B.V. Nijmegen www.schenkgroep.nl

Schuitemaker Industrial B.B. Rijssen www.sr-schuitemaker.nl

Koks Group bv Alkmaar www.koks.nl

Tennant N.V. Uden www.tennantco.com

KTK B.V. Almelo www.ktk.nl

Terberg Machines B.V. IJsselstein www.terbergmatec.com

Translift Nederland B.V. Dronten www.translift.nl

V.T.M. B.V. Geldermalsen www.vtm.nl

42

GRAM

|

april 2011


Schuitemaker. Winterdienst in de volle breedte De oerdegelijke strooimachines van Epoke uit ScandinaviÍ. Maar ook sneeuwploegen, zoutoplossers en sproeimachines: Voor de winterdienst in de volle breedte, leidt de weg naar Schuitemaker. Bovendien is Schuitemaker voor u continu op zoek naar innovatieve oplossingen, zoals onze nieuwe houten opslagsilo’s. Want alleen Schuitemaker biedt kwaliteitsmerken, een gevarieerd en compleet programma, doortimmerd advies en uitstekende service. Zegt u winterdienst, denk dan aan Schuitemaker!

Schuitemaker B.V. | Morsweg 18 - 7461 AG Rijssen - Holland Tel.: +31 (0)548 - 51 41 25 | www.sr-schuitemaker.nl


OPTIMAAL ZICHT VOLGENS DE REGELS. Een veilig en effectief wagenpark wat voldoet aan de laatste normeringen en regelgeving is uw doel en Orlaco helpt u daarbij met onze zichtsystemen. U kunt bij ons terecht voor al uw vragen op het gebied van camera’s en displays die voldoen aan bijvoorbeeld de NEN ISO 1501 norm voor vuilnisauto’s. Daarnaast hebben wij voor u TNO-rapporten beschikbaar over optimale veiligheid en werkwijze rondom zijladers. Ook geven wij u handleidingen voor optimale ergonomische posities van monitoren in cabines, uw mensen werken hier tenslotte de hele dag mee. Ook worden de eisen rondom elektromagnetische straling voortdurend aangepast aan de snel veranderende omgeving met meer en meer elektronica, ook op dit gebied kunt u bij ons de laatste info verkrijgen. Ook de recent gewijzigde wetgeving rondom front camera’s kan interessant voor u zijn. Reden genoeg om eens een kijkje te nemen op onze website: www.orlaco.nl, bellen of mailen kan ook altijd: 0342 - 404 555, info@orlaco.nl

See more. Work more. ORLACO_ADV_V4.indd 1

10/22/09 9:58 AM

 Inonsproductengamma:  

 Ͳ Ͳ Ͳ

 Achterladermetcontainerbeladinggeschiktvooraardgaschassis Zijladermetvasteopbouw Achterladermetwisselcontainer,systeemLotos

SPECIALISTOPHETGEBIEDVANREINIGINGSVOERTUIGEN WWW.HALLERBENELUX.NL HallerBeneluxBV|Postbus90,5320ABHedel|Parallelweg7,5321JAHedel Telefoon:073Ͳ5991234|Fax:073Ͳ5991177|eͲmail:info@hallerbenelux.nl


RE I N I GI N GS D E MO D A GE N

NOVITEITEN

Schuitemaker Drie winters op rij werd er veel van de

machines te keuren volgens COM. De

complete reeks sneeuwploegen van trot-

gladheidbestrijder gevraagd; werkdagen

machines ondergaan dan een inspectie

toir tot start en landingsbanen op onze

van 15 tot wel 20 uur en grote inzet in

op diverse punten wat het veilig werken

nationale luchthaven. Het type LMT 2000

de nachtelijke uren. Ook het machinepark

de komende winter bevordert. De klant

is speciaal geschikt voor de kleinere voer-

maakte overuren. Schuitemaker adviseert

ontvangt een certificaat, checklisten en

tuigen tot 3500 kg.

daarom de vloot vroegtijdig grondig te

tips van ervaren servicemonteurs om

laten inspecteren en aansluitend hierop

nog efficiënter met het materieel om te

Schuitemaker leverde afgelopen winter

biedt Schuitemaker de mogelijkheid de

kunnen gaan. Schuitemaker biedt een

acht sneeuwploegen en twee sneeuwfrezen aan de luchthaven Schiphol. De sneeuwploegen variëren in breedte van 5.5 meter tot 7,5 meter. De keuze op de ploeg van schuitemaker is gevallen mede om het unieke kantelsysteem van segmenten. Hierdoor wordt over de volle breedte geploegd ongeacht de vorm van de weg. De segmenten zijn afzonderlijk van elkaar uitgerust met een drukregelsysteem. Op de afbeelding ziet u de sneeuwfrees gemonteerd aan een shovel, de frees is voorzien van een eigen schone verbrandingsmotor. Inlichtingen:

Schuitemaker

tel.

0548-

514125/ www.sr-schuitemaker.nl

VConsyst Veel organisaties in de afvalbranche maken voor het management van minicontainers gebruik van chips en software die door de minicontainerleverancier wordt bijgeleverd. Die gedwongen winkelnering is nu verleden tijd. Als eerste leverancier in de markt van afvalinzameling heeft VConsyst samen met afvalverwerker ROVA, een (modulair opgebouwd) containermanag ementsysteem voor minicontainers ontwikkeld, dat werkt met een centrale transparante softwareomgeving. Dat houdt in dat het managementsysteem aansluit op bestaande oplossingen van diverse leveranciers en los staat van de minicontainerleveranciers. Deze ontwikkeling zorgt voor meer keuzevrijheid en kostenbesparing op het gebied van afvalinzameling via minicontainers.

centrale softwareapplicatie, waarop be-

VConsyst kan een totaaloplossing bieden

staande leveranciers kunnen aansluiten.

die bestaat uit montage van de registra-

Daarmee voldoet VConsyst niet alleen aan

tieapparatuur op het inzamelvoertuig,

de open standaarden van de NVRD, maar

Inlichtingen: VConsyst, tel.038-3857057

realtime GPRS-datacommunicatie en een

gaat het bedrijf nog een stap verder.

en www.vonsyst.nl.

GRAM

|

april 2011

45


KWALITEIT HEEFT U ZELF IN DE HAND Op zoek naar complete oplossingen? De 2- en 4-wielers van SULO zijn veilig (RAL GZ-gecertificeerd) en duurzaam (100% recyclebaar granulaat). Bovendien worden ze geleverd met alle gewenste accessoires: van sloten tot en met chips.

SULO Beneluxstraat 4 NL - 6014 CC Ittervoort T +31 (0)475 567 000 F +31 (0)475 567 001 E suloinfo@sulo.com I www.sulo.nl


RE I N I GI N GS D E MO D A GE N

NOVITEITEN

Terberg Machines Terberg Machines, fabrikant van belading-

loze werking is de OmniDEL

heel stil.

rantie voor een rustige opname zonder

systemen, presenteert op de RDD haar

De stille machine creëert zo een veilige

klappen en met verminderde de kans op

eerste

werkplek voor de beladers en draagt bij

blessures van de beladers.

aan een rustig straatbeeld.

Terberg is ervan overtuigd dat het ge-

brandstofvrije,

lage

spanning,

elektrische beladingssyteem OmniDEL

combineerde effect van alles hierboven

en de gloednieuwe OmniDEL met TMDW 9009 geijkt weegsysteem.

OmniDEL upgrade

resulteert in twee beladingssystemen

Naast de nieuwe OmniDEL

heeft de

met nog hogere betrouwbaarheid en

uitsluitend op elektrici-

huidige OmniDEL een upgrade gekre-

meer inzetbaarheid dan de vorige gene-

teit werkt, kan de brandstofbesparing

gen. Er is sprake van een verbeterde

ratie van OmniDEL.

oplopen tot rond 1900 liter brandstof per

efficiëntie doordat beide systemen een

jaar per vuilnisauto in vergelijking met

verminderde cyclustijd van 6 seconden

een traditioneel aangedreven beladings-

bieden, van heffen, legen, tot aan het te-

syteem. Door brandstof te besparen ver-

rugzetten van de container. De trillings-

mindert ook de uitstoot van CO2. Tevens

resistente auto-onderdelen bieden betere

is er de geluidsreductie tot 58 DB.

weerstand tegen hoge druk en hoge tem-

Als OmniDEL

peratuur bij het reinigen. Dit komt de onDe OmniDEL

werkt op de veilige

derhoudstijd ten goede.

24Volt DC voedingsbron en kan direct

Ook de ‘vuilafglijplaat’ is versterkt om

op de accu’s van het truckchassis worden

de beschadiging door grofvuil te vermin-

aangesloten. Door te kiezen voor 24 volt

deren. In het geval van een defect zijn

elimineert Terberg de potentiële risico’s

de reparatietijden korter geworden. Dit

bij soortgelijke systemen die gebruik

komt door betere toegang tot de con-

maken van hoge netspanning. Doordat

trolboxes, onderdelen, de toevoeging

de OmniDEL

alleen elektrische stroom

van ‘Plug and Play’ verbindingen met

nodig heeft, ontbreekt de noodzaak van

alle kabels, een verbeterde intelligente

een tweede pomp op huisvuilopbouw en

diagnose systeem. Het CAN-bus gecon-

is hydraulische voorbereiding op het voer-

troleerd systeem met ‘Clean open’ pro-

tuig niet vereist. Het is een simpel ‘bolt

tocol biedt eenvoudigere samenwerking

on, plug and play’ systeem dat de kans op

met het truckchassis en de bovenbouw.

verontreiniging van de olie van het bela-

De nieuwe OmniDEL is voorzien van de

Inlichtingen: Terberg tel. 030-2100600

dingssyteem voorkomt. Dankzij de motor-

unieke Terberg opnamegeometrie, de ga-

en www.terbergmatec.com/nl

Tijdens de RDD presenteert Sulo haar

bespaard. Het product kan bij eventuele

nieuwste cradle to cradle programma;

schade worden hersteld door bijvoor-

2- en 4-wiel containers en compostva-

beeld het beschadigde paneel ter plaatse

ten geproduceerd uit 100% gerecycled

te vervangen. Geen onnodig transport en

granulaat. Deze 100% gerecyclede con-

geen onnodig lakken van de complete

tainers zijn in 2011 als primeur via Van

container. Na afloop van de levensduur is

Gansewinkel geleverd aan Schiphol. De

deze container weer geheel recyclebaar,

eerste 100% gerecyclede compostvaten

in tegenstelling tot een polyester contai-

zijn inmiddels ook geproduceerd uit de

ner die gestort moet worden. Tenslotte

oude gft-afvalcontainers van de gemeen-

presenteert Sulo het nieuwe zeer van-

ten Gulpen-Wittem en Margraten.

dalisme bestendige SML slot voor haar

Sulo

ondergrondse containers. Dit slot werkt Sulo presenteert tevens een nieuwe se-

niet met een pengrendel maar met tand-

rie depotcontainers. Deze containers

wielen. Duurzaam en onverwoestbaar.

worden modulair opgebouwd en zijn ook ter plaatse af te monteren, zodat er

Inlichtingen:

op transportkosten en CO2 kan worden

tel. 0475-567000 en www.sulo.nl

GRAM

|

april 2011

47


+\\YaHHT OLYNLIY\PRLULU \WJ`JSLU

Voor iedereen een goede stoel! Probeer 4 weken gratis…

Als grootste inzamelaar in Nederland zorgt Leger des Heils ReShare op vele manieren voor een duurzaam hergebruik van ingezamelde kleding en textiel. Maar we leveren ook onze bijdrage aan de zoektocht naar innovatieve manieren om van textiele reststoffen weer hoogwaardige producten te maken. Dat noemen we ‘upcyclen’. We zamelen bijvoorbeeld bedrijfskritische kleding gegarandeerd veilig in, waarna we er weer nieuwe producten van maken. Zo waren we nauw betrokken bij het upcyclen van oude KLM uniformen in nieuwe kofferriemen. Dus, duurzaam hergebruiken en upcyclen! Leger des Heils ReShare maakt het mogelijk. Meer weten? Bel 0900 - 9322 (10ct per min) Koopvaardijweg 15 | 4906 CV Oosterhout | info@reshare.nl | www.reshare.nl

SAVAS Seating BV – Zaltbommel 0418 - 51 53 22 – www.savas.com

* ex BTW, inbouw- en transportkosten

de lucht - of mechanisch geveerde SAVAS // 65K4 XL* vanaf:

Tijdens de Reinigingsdemodagen 2011 te Lelystad…

fSDNW6&+(1. 1LMPHJHQJURRWVXLW JURRWVXLW fSDNW6&+(1.1LMPHJHQ JURRWVXLW ,QQRYHUHQGDOVSCHENK is, komt zij 18 en 19 mei 2011wederom met nieuwe en sterk verbeterde producten naar Lelystad. SCHENK biedt u al ruim 40 jaar datgene wat andere u alleen beloven. Kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten staan derhalve bij SCHENK hoog in het vaandel. Vele gerenommeerde bedrijven hebben SCHENK al weten te vinden. Daarbij maken zij ook veelvuldig gebruik van SCHENK Verhuur, uw betrouwbare partner YRRUGHYHUKXXUYDQYORHLVWRIGLFKWHFRQWDLQHUVLQ]DPHOV\VWHPHQHQLQ]DPHOYRHUWXLJHQ  .RPJHUXVWHHQVODQJVRSRQ]HVWDQGHQODDWX]LFKYHUED]HQRYHUKHWODDGYHUPRJHQYDQRQ]H ,Q]DPHOSHUVFRQWDLQHURIEHNLMNGHZHUNLQJYDQGH,3&6HOI6XSSRUW2RNNXQWX]HOIGHZHQGEDDUKHLG YDQRQ]H&LW\7UDLOHUWHVWHQRSKHWFLUFXLW'H]HXQLHNH&LW\7UDLOHUGLH]LMQZHJUHHGVQDDUGHDIQHPHUV JHYRQGHQKHHIW]DOWHYHQVLQHHQQLHXZHYHUVLHRQWKXOGZRUGHQ  

6&+(1.LV DOMDDUXZEHWURXZEDUHHQLM]HUVWHUNHSDUWQHU 6&+(1.LVDOMDDUXZEHWURXZEDUHHQLM]HUVWHUNHSDUWQHU LVDOMDDUXZEHWURXZEDUHHQLM]HUVWHUNHSDUWQHU

   /RRSPHW6&+(1. /RRSPHW6&+(1. &+(1.  7RW]LHQVRS 7RW]LHQVRS

 P PHHY HHYRRURSLQGH RRURSLQGH RQ]HVWDQG RQ]HVWDQG RQ]HVWDQG D DIYDOLQ]DPHOLQJ DIYDOLQ]DPHOLQJ IYDOLQ]DPHOLQJ 

*URRWKDQGHOVZHJ$-WH1LMPHJHQ *URRWKDQGHOVZHJ$-WH1LMPHJHQ *URRWKDQGHOVZHJ$-WH1LMPHJHQ

7HOHIRRQ 7HOHIRRQ 7HOHIRRQ )D[ )D[ )D[ (PDLO (PDLOLQIR#VFKHQNJURHSQO (PDLOLQIR#VFKHQNJURHSQO LQIR#VFKHQNJURHSQO
RE I N I GI N GS D E MO D A GE N

NOVITEITEN

Aebi Schmidt sneeuw voorkomt, levert de Cirron uitmuntende ruimprestaties. De slijtstrook van de Cirron staat onder een scherpere hoek dan de SNK sneeuwploeg. Daarnaast is de Cirron een zwaardere ploeg dan de bekende SNK doordat de ploegbladen van staal zijn. Typerend voor de Cirron is ook het feit dat hij zo stil is. De verbinding tussen elk ploegbladsegment en het frame bestaat uit vier kunststof strips. Daardoor worden trillingen geabsorbeerd door de ploegbladen en niet doorgegeven aan het hoofdframe en de auto. Het resultaat: weinig geluid, weinig slijtage en veel comfort voor de chauffeur. Tot dusver kwam de Cirron sneeuwploeg vooral in actie voor provincies en Rijkswaterstaat in Noord en Oost Nederland. Maar na afgelopen winters tonen geDe Cirron sneeuwploeg van Aebi Schmidt

uitstekend geschikt voor bolle en holle

meenten in heel Nederland ook volop be-

Nederland is ideaal voor het ploegen van

wegen, wegen met rotondes en/of drem-

langstelling. De Cirron is geen vervanger

sneeuw op specifiek terrein. Het ploeg-

pels en klinkerwegen. Tijdens het ploegen

van de SNK-ploeg, maar is een aanvulling

blad van de Cirron bestaat uit drie tot vijf

wordt de druk op het wegdek geregeld

aan de bovenkant van het marktsegment

segmenten, al naar gelang de breedte

via luchtbanden met spindelverstelling

op het materieel van gemeenten, provin-

van de ploeg. De segmenten kunnen on-

of flexpress. Dit laatste is een elektro

cies en Rijkswaterstaatdiensten, die in

afhankelijk van elkaar naar boven en be-

hydraulische regeling, waarmee de druk

hun gebied hoge eisen stellen aan hun

neden bewegen en de ploeg volgt dus als

op het wegdek kan worden verhoogd of

ploegen en in moeilijke omstandigheden

het ware zijn eigen weg. Dit zorgt in di-

verlaagd.

optimaal willen sneeuwruimen.

verse omstandigheden voor een schoner ploegresultaat en minder slijtage van de

Met name op wegen waar naast los-

Inlichtingen: Aebi Schmidt, tel. 0548-

slijtstroken. De Cirron is onder andere

liggende

370275 en www.aebi-schmidt.nl

sneeuw

ook

vastgereden

Sidcon Milieutechniek Sidcon Milieutechniek heeft in de gemeente Gennep de eerste ondergrondse perscontainer voor drankenkartons geleverd. De perscontainer komt naast een ondergrondse perscontainer voor plastic die ook door Sidcon is geleverd. Door deze inzamelmethode toe te passen kan de gemeente besparen op de logistieke kosten en op een duurzame manier drankenkartons inzamelen. Er wordt een verdichtingsfactor van 10 mee gehaald. Drankenkartons worden gerecycled zodat de papierindustrie hier weer gebruik

Inlichtingen: Sidcon, tel. 024-3446682 en www.sidcon.nl.

van kan maken.

GRAM

|

april 2011

49


EEN GOED VERZORGD WEGDEK, DAG EN NACHT Onze dienstverlening omvat een volledig pakket, waarmee aan al uw eisen en wensen kan worden voldaan. Daarin is het reinigen van bedrijfsterreinen en het schoonmaken van freesvakken van oudsher onze specialiteit. Het grondig reinigen van asfalt gebeurd voor zowel overheid en gemeenten als voor bedrijven. Grondigheid is niet het enige kenmerk van ons werk. Ook exibiliteit is voor ons een sleutelbegrip.


RE I N I GI N GS D E MO D A GE N

NOVITEITEN

Spijkstaal Spijkstaal Elektro BV en Van Gansewinkel

Het ingezamelde afval zet Van Ganse-

hebben in 2008 de handen ineengesla-

winkel af in een centrale waar het afval

gen om samen een elektrisch aangedre-

wordt omgezet in elektriciteit. Met deze

ven vuilperswagen te ontwikkelen. Het

elektriciteit wordt de vuilniswagen weer

voertuig moest voldoen aan hoge eco-

aangedreven. Het betreft hier in feite

logische,

ergonomische

groene stroom die ook als CO2-neutraal

en functionele eisen. Niet het zoveelste

wordt beschouwd. De Ecotruck 7500 is

prototype maar een product om geld mee

gebouwd volgens het cradle to cradle

er een laag energieverbruik (80 kWh per

te verdienen. Het resultaat daarvan is de

principe waarbij zoveel mogelijk recycle-

dag is netto vergelijkbaar met 8 liter die-

Ecotruck 7500 met een vuilperscombina-

bare materialen zijn gebruikt.

sel brandstof). De vuilpersopbouw heeft

tie van 7m3.

De wagen heeft voldoende (elektrische)

de mogelijkheid tussentijds te ledigen in

energie om een volledige dagtaak te

een grotere vuilperswagen en/of mobie-

Omwonenden ondervinden geen hinder

kunnen volbrengen. Hierbij is de be-

le persinstallatie. In combinatie met een

van het voertuig door het ontbreken van

schikbare (lithium ion) batterijcapaciteit

snelheid van ca. 40 km/uur is dit voer-

trillingen en geluid. Ook kan het voertuig

voldoende voor het ledigen van 80-100

tuig zeer geschikt voor binnenstedelijke

buiten de venstertijden in milieuzones ope-

containers (240-1100 DIN) en heeft het

afvalinzameling.

reren. Vanwege de beperkte breedte van

voertuig een actieradius van max.100

de Ecotruck ontstaat in de kleinere straten

km. Door de eďŹƒciĂŤnte aandrijftechniek

Inlichtingen: Spijkstaal tel. 0181-457030

in de steden minder verkeershinder.

en het terugwinnen van remenergie is

en www.spijkstaal.nl

economische,

REINIGINGSOPBOUWEN DIE UITBLINKEN IN DUURZAAMHEID EN KWALITEIT

Wij verwelkomen u graag op de ReinigingsDemodagen in Lelystad waar wij weer diverse nieuwe producten introduceren. DHM vof Metaalstraat 6 8471AA Wolvega, Tel 0561-611611, www.dhmsales.nl


DE SLIMME AFVALSYSTEMEN VAN OTTO BEZOEK ONZE STAND OP DE REININGSDEMODAGEN 18 EN 19 MEI Of het nu gaat om de Unieke Recycling Service voor gebruikte containers, het Color Concept waarmee u een containerpark op maat kunt samenstellen, of onze makkelijk te plaatsen Underground Waste Systems; over Otto oplossingen is grondig nagedacht. Zodat uw afvalinzameling duurzaam, kostenefficiënt en CO2-arm verloopt. www.otto-environment.com/duurzaam

DE ECOLOGISCHE OPLOSSING VOOR AFVALINZAMELING Die firma DHM uit Wolvega legt zich toe op de import van kraakperswagens van het Belgische merk VDK voor gemeenten en particuliere bedrijven. Het merk zoekt steeds verder naar technische oplossingen om afval efficiënter te kunnen inzamelen. Met de PUSHER 2000, MAX 3000, PUSHER IIK, ECOMAX en ECO 22 series biedt VDK en haar importeur een aantal sterke ecologische en economische oplossingen voor afvallogistiek. Met een doordracht perssysteem en een scala van eigen ontwikkelde beladingen voor de (kleine) rolcontainer tot 5m3 Eurocontainer levert DHM de VDK kraakperswagens in een zeer goede prijs/kwaliteit-verhouding. Ook kunnen de VDK opbouwen met DIN kader worden geleverd voor niet eigen beladingen. Houtstraat 2a 8471 ZX Wolvega Telefoon : 0561-611611 Telefax : 0561-617502

Technische steunpunten Aratech Aratech Aratech Loven Trucks Tilburg-Bastiaanse Allers Bedrijfswagens

-

Duiven Utrecht Amsterdam Heerlen Breda Venlo


RE I N I GI N GS D E MO D A GE N

NOVITEITEN

Plastic Omnium De plastic afvalcontainer is een vertrouwd

Van plant naar plastic

systeem voor afvalinzameling. Nu is er

Ethyleen wordt in Brazilië vervaardigd.

een groen alternatief: 100% Green Made.

Het wordt gemaakt van ethanol, gewon-

Aan de productie van deze container

nen uit suikerrietsap. Ook het ethanol

komt geen aardolie meer te pas. Dat be-

wordt geproduceerd in Brazilië. Het land

tekent belangrijke winst voor het milieu:

heeft een enorm potentieel (82%) aan on-

minder verbruik van natuurlijke hulp-

gebruikte landbouwgrond. Uitbreiding

bronnen en afname van de CO2-uitstoot.

van de suikerrietteelt kan hier zonder

De container wordt geïntroduceerd tij-

bezwaar plaatsvinden en gaat niet ten

dens de Reinigingsdagen in Lelystad.

koste van andere landbouwgewassen. De bijproducten van de suikerrietteelt

De nieuwe afvalcontainer is vervaardigd

worden benut voor energieopwekking in

van biologisch, 100% recyclebaar ethy-

een proces van thermische recycling. De

leen en voldoet aan alle gebruikseisen.

suikerrietteelt vindt plaats op 2.500 km

Ethyleen heeft namelijk dezelfde techni-

van het Amazonewoud. De biodiversiteit

bedrijf een inzamelsysteem van 100%

sche eigenschappen als plastic dat van

blijft dus gewaarborgd.

plantaardig plastic. In de stand van Plas-

aardolie wordt vervaardigd. De container

tic Omnium kan men tijdens de RDD met

heeft een positief effect op de koolstof-

Primeur

eigen ogen zien dat afvalinzameling met

balans. Waar 1 kg ‘gewoon’ plastic 2 tot

Plastic Omnium is wereldmarktleider met

de 100% Green Made op rolletjes loopt.

2,5 kg CO2 uitstoot, neemt het natuur-

het aanbieden van producten en dien-

lijke ethyleen van 100% Green Made juist

sten voor onder andere afvalinzameling.

Inlichtingen Plastic Omnium, tel. 054-

2 tot 2,5 kg CO2 op.

Als eerste in de wereld introduceert het

313131 en www.plasticomnium.nl

GeesinkNorba presenteert de ‘Hybrid

van bedrijfsafval is de achterlader voor-

gemak vanuit de cabine is verbeterd en

Plug In’. Een battery pack drijft hierbij

zien van lierbelading voor het legen van

de N-serie is voorbereid voor nieuwe CE-

volledig elektrisch de hydrauliek van de

afzetcontainers. Verder kunnen twee- en

regelgeving. De N-serie kan desgewenst

opbouw en de belading aan. Deze innova-

vierwielcontainers geleegd worden.

zijn voorzien van een geïntegreerde lift,

GeesinkNorba

tieve techniek is te combineren met alle

hierbij is de achteroverbouw zeer kort.

verschillende typen huisvuilopbouwen.

In de N-serie van GeesinkNorba zijn

Dit maakt de N-serie ideaal voor inzame-

De opbouw en belading kunnen hierbij

diverse

doorge-

ling in binnensteden. Indien de klant lie-

zelfstandig opereren ten opzichte van

voerd. Zo is de serie nu voorzien van

ver gebruik maakt van een door derden

het chassis waarbij combinaties mogelijk

canbus technologie dat de systeemin-

gefabriceerde belading is dat uiteraard

zijn met een conventioneel diesel chassis

formatie kan uitlezen. Het bedienings-

ook mogelijk.

productverbeteringen

of een aardgas of hybride chassis. Dit levert veel voordelen op voor

De MF300 is ideaal voor het ge-

het milieu door vermindering van

lijktijdig inzamelen van verschil-

uitstoot van CO2 en fijnstof en de

lende

klant heeft het voordeel van brand-

twee separate achterladers, de

stofbesparing en geluidsreductie.

serie kan nu ook gecombineerd

afvalfracties.

Dit

dankzij

worden met de MF50. De opbouw Ook

presenteert

GeesinkNorba

is dan voorzien van separate zijla-

haar nieuwe LWS achterlader voor

ders, zo is het mogelijk om zelfs

de GPM3. Deze uitvoering heeft een

tot vier verschillende fracties in te

scherpe prijsstelling in combinatie

zamelen.

met veel gebruiksmogelijkheden en is zeer geschikt voor de afval-

Inlichtingen:

inzameling. Voor het inzamelen

0527-638200

GRAM

|

april 2011

GeesinkNorba,

tel.

53


PLUG IN V5 De schoonste vuilniswagen Geesinknorba is toonaangevend in innovatieve oplossingen, zo ook voor het milieu. Wij kunnen voor u de schoonste vuilniswagen samenstellen. Dankzij het innovatieve Hybrid Plug In systeem kan de opbouw en belading van de vuilniswagen zelfstandig werken op een sterke battery pack met behoud van functionaliteit en capaciteit. Het systeem is toepasbaar op alle chassis' en op al onze verschillende typen opbouw. Ons Hybrid Plug In systeem is al 8 jaar op de markt verkrijgbaar. Inmiddels leveren wij de vijfde versie hiervan, met de laatste aanpassingen. De voordelen voor u: UÊÎä¯ÊLië>Àˆ˜}ʜ«ÊLÀ>˜`Ã̜vŽœÃÌi˜I UÊ-V…œ˜iÀʈ˜â>“ii˜ UÊ-̈iÀʈ˜â>“ii˜ UÊ"˜Ì>Ã̈˜}ÊÛ>˜Ê`iÊV…>ÃÈӜ̜À UÊ/œi«>ÃL>>Àʜ«ÊiŽiÊܜÀÌÊV…>ÃÈà *Let wel, besparing afhankelijk van de inzamellogistiek.

6œœÀÊii˜Ê`i“œ˜ÃÌÀ>̈iÊÛ>˜Ê`iÊ*Õ}ʘ]ʘii“ÊVœ˜Ì>VÌʜ«Ê“iÌʜ˜âiÊÛiÀŽœœ«>v`iˆ˜}Êۈ>Ê Ìiivœœ˜˜Õ““iÀÊäxÓLJÊÈÎnÊÇ£Îʜvʓ>ˆÊ˜>>ÀÊÃ>iðLi˜iÕÝJ}iiȘŽ˜œÀL>°Vœ“Ê GEESINKNORBA L<A>EEBG@*1,).;@>FF>EHHK=

ppp'`^^lbgdghk[Z'\hf

De Rooij Milieutechniek BV Tielenstraat 10 5145 RD Waalwijk 

www.derooijmilieutechniek.nl

0416 – 312 909

ADR L-23 Max Veegvuilpers


RE I N I GI N GS D E MO D A GE N

NOVITEITEN

SPA Opleidingen Nu SPA Opleidingen is samengegaan met

heid wordt tijdens de cursus getoetst op

OPOR-Musca zal de SPA Groep voor de

basis van Oosterse contactsporten.

eerste keer aanwezig zijn op de RDD. Zij presenteert hier de nieuwe aanpak

Naast een uitleg van dit nieuwe product

‘Omgaan met Verbale en Fysieke Agres-

zal Aikido grootmeester Leo Keuvelaar in

sie (OVFA)’. Deze cursus is bestemd voor

een speciaal ingerichte ‘dojo’ demonstra-

personen die in hun functie te maken

ties Aikido geven. Bezoekers van de dojo

kunnen krijgen met agressief gedrag of

kunnen kijken, maar ook zelf actief deel-

spanningsvolle situaties. De cursisten

nemen en ervaren wat dit nieuwe SPA

krijgen inzicht in de verschillende soor-

product voor hen kan betekenen. Kort-

ten agressie en hoe zij daar mee om

om, SPA Groep heeft een interessante en

kunnen gaan. Zo krijgen zij een betere

interactieve stand.

houding met meer zelfvertrouwen en uitstraling en vergroten zij hun verbale

Inlichtingen: SPA-Groep,

en fysieke weerbaarheid. Deze weerbaar-

tel. 0172-200 000 en www.spa-bv.nl

Eurobins introduceerde de A.T.Z. contai-

Na het aandokken wordt de container

besparing. Een ander voordeel is dat het

ners voor het boven- en halfondergronds

gelost in een open- of perscontainer. Het

KTZ-systeem veiliger is dan vorige syste-

afval inzamelen. De containers zijn ge-

losdeksel, uitgerust met een kantelslot

men. De container die uit de grond getild

schikt voor permanente opstelling voor

wordt ontgrendeld in de kiepstand bo-

wordt, bevindt zich altijd binnen een met

o.a. bedrijven en kantoorcomplexen. Er

ven de vulopening van de (pers) contai-

slagbomen

zijn diverse uitvoeringen voor de ver-

ner en sluit weer als het hoofddeksel in

De één-persoons lediging vanuit de ca-

schillende afvaldeelstromen.

de sluitstand komt.

bine maakt het systeem uitermate ARBO

Bij kantoorcomplexen is het mogelijk

De containers sluiten naadloos aan op

zoveel mogelijk gereduceerd waardoor

met selectieve toegang meerdere ge-

het innovatieve KTZ-systeem dat volau-

bomen, lichtmasten en andere obstakels

bruikers via een pasjessysteem gebruik

tomatisch ledigen mogelijk maakt. De

zo min mogelijk problemen opleveren.

te laten maken van de afvalcontainer. De

tijdsbesparing die het volautomatisch le-

communicatie kan hierbij aangesloten

digen oplevert, resulteert in een kosten-

Eurobins

afgeschermd

werkgebied.

vriendelijk. Ten slotte is ook de tilhoogte

Inlichtingen Eurobins, tel. 0318-559393

worden op het containermanagement systeem waar de gegevens via een beveiligde site toegankelijk zijn voor de opdrachtgever. Het principe ‘de vervuiler betaald’ kan vervolgens eenvoudig worden toegepast. De ATZ containers zijn modulair opgebouwd uit plaatstaal van 2,5 en 3 mm. Het geheel wordt bij het laden vergrendeld dankzij twistlocks in de openingen van de twee adapters. Voor een optimaal design zijn de adapterzijden met plaatwerk bekleed en scheppen ruimte voor het inbouwen van diverse extra’s. Het vuldeksel is afgeveerd met twee gasveren welke gemonteerd zijn in de ruimte tussen de binnenbak en de zijbeplating.

GRAM

|

april 2011

55


Verhuur van reinigingsmaterieel

Kraan-haak

Zijlader

B e k ij k onze n ie u w e kraan wage ns op de RDD

Eco pand

Service, revisie en onderhoud Ecopark 28, 8305 BK Emmeloord • Tel: 0527 622882 info@awmaterieel.nl • www.awmaterieel.nl

Bruggemeestersstraat 10, 2415 AA Nieuwerbrug, 0321-800000, info@retourmatras.nl

GEBRUIKTE MATRASSEN OP UW MILIEUSTRAAT APART INNEMEN VOOR RECYCLING? KIJK OP ONZE VERNIEUWDE WEBSITE WWW.RETOURMATRAS.NL! 56

GRAM

|

april 2011


RE I N I GI N GS D E MO D A GE N

NOVITEITEN

D&M Holland

Hako

D&M Holland levert bijzondere zwenk-

Op de RDD presenteert Hako twee nieu-

wielen ten behoeve van 4-wielige afval-

we modellen uit het Multicar-programma.

containers: de zogeheten Arbowielen®.

Na bijna 20 jaar trouwe dienst wordt het

De lage aanzet- en rolweerstand zijn be-

succesvolle model Multicar M26 dit jaar

langrijk om op lange termijn de kans op

opgevolgd door de Multicar M27.

lichamelijke klachten te verkleinen. Nieuw in het programma is ook de Tremo Inlichtingen D&M Holland,

T die bij uitstek geschikt is voor zware

tel: 075-6531913 en www.dm-holland.nl

(transport)opdrachten op lastig bereikbare plaatsen. Bovendien heeft de sterke Tremo T ook de mogelijkheid voor het elektrohydraulisch bedienen van diverse werktuigen, ook in de winterdienst. Beide modellen voldoen volledig aan de geldende Euro 5 en EEV norm. Inlichtingen tel.0488-473333 en www.hako.nl

Getpak Systems Hoe kun je als wagenparkbeheerder

dige controle. Dit systeem kan gebruikt

seerde tanksystemen met geïntegreerde

controle houden over de kosten voor

worden op zowel bedrijfstankstations,

betalingssystemen gebaseerd op identi-

de brandstof? Ondermeer door voertuig-

openbare tankstations als een combinatie

ficatiesystemen voor privé- en bedrijfs-

herkenning aan de pomp. Met een chip

daarvan.

wagens.

uitgeruste voertuigen worden aan de pomp

volledig

automatisch

De

systemen

zijn

speciaal

ontworpen om de opbrengst voor ge-

herkend

Getpak Systems en Ezi Fuel ontwikke-

bruikers te verhogen door hen in staat

en krijgen autorisatie om te tanken. De

len, produceren en verkopen complete

te stellen brandstof te besparen, fraude

chauffeur hoeft nog alleen maar het

oplossingen voor de automatisering van

te voorkomen, loyaliteitsprogramma’s te

tankpistool in het voertuig te hangen en

pompstations en wagenparkbeheer. De

starten en andere geavanceerde diensten

daarna gaat alles automatisch.

bedrijven zijn ervaren in geautomati-

aan te bieden.

Na de online autorisatie

Deze systemen zijn ge-

wordt de pomp binnen

integreerd in meer dan

enige seconden vrijgege-

12.000 tankstations en

ven. Tijdens het tanken

1.4 miljoen wagens in

kan het pistool niet uit het

30 landen wereldwijd.

voertuig genomen worden

In Nederland zijn de

zonder dat de pomp af-

gemeente Amsterdam,

slaat dus alleen het geau-

Roteb, Harderwijk, Syn-

toriseerde voertuig krijgt

tus en Connexxion be-

brandstof. Zonder pasjes,

kende gebruikers.

PIN, sleutels of cash geld. Automatische koppelingen naar kilometerteller en/of

Inlichtingen:

urenteller behoren tot de

Getpak Systems

mogelijkheden. Ideaal voor

tel. 036-5491287 en

wagenparkbeheer, onder-

www.getpak.nl of

houdsplanning en volle-

www.ezifuel.nl

GRAM

|

april 2011

57


Integraal afvalbeheer? Van Plastic Omnium krijgt u het op een presenteerblaadje!

Een uitgebreid gamma van kunststof recipiĂŤnten en afvalmiddelen. Plus alle gewenste diensten voor de optimalisering van afvalinzameling, containermanagement en afvalmanagement. Plastic Omnium reikt integraal afvalbeheer op een presenteerblaadje aan. Geen wonder dat tal van gemeenten en openbare besturen in de Benelux al jarenlang gebruikmaken van deze unieke totaalservice. Ook steeds meer bedrijven ontdekken dat integraal afvalbeheer van Plastic Omnium hun budget ĂŠn het milieu spaart. Wilt u ook het gemak en de effectiviteit van onze totaalservice ervaren? Kijk op www.plasticomnium.nl of neem contact op met de afdeling Verkoop, telefoon +31 (0)800 542 50 55.

Plastic Omnium N.V., Ring Oost 14, B-9400 Ninove tel: +32 (0)54 31 31 31, fax: +32 (0)54 31 31 30 Plastic Omnium B.V., Postbus 3988, 4800 DZ Breda, tel: (0800) 542 50 55, fax: (0800) 542 50 33, E-mail: poinfo@plasticomnium.com Internet: www.plasticomnium.be (BE), www.plasticomnium.nl (NL)


R E I N I GI N G S D E M O D A GE N

NOVITEITEN

Savas Seating Savas Seating introduceert op de RDD een

nieuwe stoelenlijn: de Marco Polo 660 en 840. De basisstoelen worden voor in

Zuid Korea onder auspiciën van Hyundai

lucht zijwangsteunen voor indivi-

De 840 wijkt qua uiterlijk af van de 660

dueel side support

omdat de hoofdsteun is geïntegreerd in

lucht lumbaalsteun voor individuele

de rug. Deze stoel heeft als extra’s

rugondersteuning

stoelverwarming en een veer-

geproduceerd. Ze voldoen aan alle eisen,

royaal en comfortabel zitvlak

weginstelling,

normen en de hoogste teststandaarden.

lengteverstelling zitvlak

de dump down. Bij beide

Savas verzorgt het uiterlijk en de aan-

kantelverstelling zitvlak

stoelen is de keuze voor

passingen op maat evenals de combina-

lengteverstelling stoel

armleuningen,

tiemogelijkheden voor het gebruik. Het

montagerails

bakken en andere extra’s

verschil met vergelijkbare stoelen in de

dump down

in de aanpassingssfeer

markt is echter de prijs.

schokbrekerinstelling

optioneel.

hoogte-instelling

Een Marco Polo 660 (vanaf 850 euro)

rughoekverstelling

heeft de volgende specificaties:

ergonomische rugvorm met stevige

zwaar luchtgeveerd

uitgevoerd in hygiënisch leder; kleur

zijwangen •

naar keuze, te voorzien van naamof bedrijfslogo

aangename

maar

mist

joystick-

Inlichtingen: rugvorm

met

brede

Savas,

schoudersteun

tel. 0418-

comfortabel verzonken hoofdsteun,

515322 en

in hoogte en diepte instelbaar.

www.savas.com

Roteb Lease is gespecialiseerd in reparatie, onderhoud en beheer van bijzondere voertuigen. Het accent ligt op afvalinzamelvoertuigen, veegmachines, rioolreinigingsvoertuigen, hoogwerkers, containerauto's, ambulances en brandweervoertuigen. Roteb Lease staat voor klantgerichte mobiliteitsservice.

Verkoop & Beheer: Advisering bij aanschaf Aanschafcoördinatie Voertuiginstructie Assurantie en schadeafwikkeling Leasing Wagenparkbeheer Managementinformatie Verhuur

Werkplaatsen: Onderhoud, reparatie en keuringen Schadeherstel Constructiewerk Bedrijfswageninrichting Servicesteunpunt voor RAVO, HIAB, Geesink, Haller, BekkerLaGram en KOKS Adrem veiligheidskeuringen

Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met: Roteb Lease Kleinpolderplein 5 Postbus 11011 3004 EA Rotterdam Tel. 010 - 267 86 00 Fax. 010 - 267 85 52 www.roteblease.nl roteblease@roteb.rotterdam.nl

Specialist in reparatie, onderhoud en beheer van bijzondere voertuigen


Overweegt u ook een elektrische straatveegmachine?

414

ISSIEVRI

J

NA

G E R U I S LO

O

T

UU

R BEDRIJ

FS

JD

AC

H

TI

IJ

S

B

EM

ATLV

LU I T S TO O

T

V

D

UUR NU

GEC

ERTIFI

CE

ER

Introduceer de 500ze ook in uw stad. Uw inwoners zullen het waarderen! 636

Daarmee zorgt u voor: • Minder luchtverontreiniging • Minder geluidsoverlast • Uitstekende veegresultaten • Minder hinder ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat

A60

* Vraag naar referenties en maak afspraak voor uw demonstratie.

A85

TENNANT NV • Industrielaan 6, 5405 AB Uden • P.O. Box 6, 5400 AA Uden Tel: 00800-2255 8366 • Fax: 00800-3298 3662 • E-mail: info.nl@tennantco.com


RE I N I GI N GS D E MO D A GE N

NOVITEITEN

Pols Groep De Egholm City Ranger 2200 is een werktuigdragende machine waarvoor een compleet programma speciale werktuigen is ontwikkeld. De werktuigen kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld en de hydraulische componenten worden automatisch aangesloten. Met zijn 34 pk sterke turbo dieselmotor, knikbesturing,

vierwielaandrijving,

uitstekende

gewichtsverdeling en wendbaarheid is de Egholm City Ranger 2200 breed inzetbaar voor oa. groenonderhoud, winteronderhoud, onkruidbestrijding en veeg/zuig werkzaamheden. De Egholm City Ranger 2200 maakt weinig lawaai en trilt nauwelijks. De machine is voorbereid op montage van een roetfilter en katalysator. Hij kan op organische hydraulische olie werken en voldoet ruimschoots aan alle EU-normen voor uitlaatgassen. Ook voor de 2200 is een poepzuiger ontwikkeld. Deze is hy-

bruikt voor het verzamelde vuil. Door de

Inlichtingen:

draulisch bedienbaar vanuit de cabine.

hydraulische kiepfunctie kan het vuil di-

458845, e-mail info@pols.nl

Pols

groep,

De opvangcontainer (500L) wordt ge-

rect in de container geleegd worden.

tel.

0181-

WCS WCS, leverancier van kunststof- en sta-

markt voor GPRS datacommunicatie. Alle

len inzamelmiddelen, presenteert tijdens

WCS ident/weegsystemen kunnen met

de demodagen in Lelystad een nieuwe

een GPRS communicatiemodule uitgerust

boordcomputer voor haar ident/weegsy-

worden. Onze ident/weegsystemen zijn

stemen op de Nederlandse markt. WCS

gebaseerd op CAN BUS, zelf diagnosti-

levert voertuig- identificatie systemen op

cerend en kunnen op afstand uitgelezen

voornamelijk de Nederlandse markt en

worden.

Permanente informatie over waar het voertuig zich bevindt.

Routegeleiding systeem, waardoor iedere ‘vreemde’ chauffeur de route kan rijden

Permanente

berichtgeving

tussen

planning en voertuig mogelijk

ident/dynamische weegsystemen op de

Robuuste simpele bediening met au-

Belgische markt. Deze systemen vinden

WCS presenteert op haar stand een nieu-

hun toepassing bij diftar-projecten voor

we boordcomputer van het type TS01.

de inzameling van huishoudelijke afval-

Deze ‘state of the art’ machine verenigt

WCS maakt deel uit van de Amerikaanse

stoffen.

een groot aantal klantenwensen in één

Vishay Precision Group, wereldwijde fabri-

toestel. De TS01 is een robuust datacom-

kant van weegcellen. Tijdens de RDD pre-

Bij dataoverdracht tussen voertuig en

municatiemiddel, gebaseerd op touch

senteert de Vishay groep zich samen met

planning, was het tot nu toe gebruikelijk

screen, waarbij zowel routegeleiding, tra-

de Belgische weegspecialist AE Weighing,

dat inzamelgegevens opgeslagen wer-

cé- & tracking als permanente datacom-

leverancier van Klasse III geijkte chassis-

den op een geheugenkaart en naderhand

municatie tussen voertuig en planning

weegsystemen buiten de Benelux markt.

uitgelezen. Momenteel is er grote be-

plaats vindt. De voordelen op een rij:

hoefte om een voertuig continue te kun-

nen volgen en daarmede een belangrijke

tocorrectie

Geen up – en downloaden meer van

Inlichtingen WCS, tel. 0165-561000 en

inzameldata.

www.wcsbenelux.nl

GRAM

|

april 2011

61


2 specialisten 1 adres Basisweg 47, Amsterdam. Voor verkoop en service van chassis én opbouw. Alles op één locatie.

www.truckland.nl 020-585 1234

www.hallerbenelux.nl 020-758 5220


R E I N I GI N G S D E M O D A GE N

NOVITEITEN

Tennant

OTTO De dynamische planning en routing 15% sneller, 15% efficiënter, 17% minder kilometers en 20% schoner. OTTO heeft alles in huis om afvalinzamelingprocessen efficiënter, duurzamer en goedkoper te maken. Het principe is eenvoudig. De afvalcontainers van de klant worden voorzien van vulgraadmeters die via GPRS in verbinding staan met een centrale server. Een desktop bij de klant op

Tennant introduceert de nieuwe straat-

voor gecompliceerde en onderhouds- en

kantoor

veegmachine A85. “Bijna alles is veran-

storingsgevoelige systemen als water-

toepassing ontvangt automatisch een

derd, behalve het merk’’, vertelt Raymond

recycling waarbij filters, tanks en sproei-

signaal wanneer een container bijna

Hofmans, verkoop manager City Clea-

ers snel vervuilen.

vol of vol is. Deze informatie wordt

ning. “Nieuw zijn de luchtvering voorin,

of

een

andere

(mobiele)

voortdurend up-to-date gehouden. De

een Euro 5-motor, een luchtfiltersysteem,

Tennant Green MachinesTM presenteert

klant kan realtime de actuele vulgraad

hydraulisch verdeelstuk, een 3e borstel,

tijdens de RDD ook de 500ze, een emis-

van de containers zien. Op basis

de vormgeving en de borsteldeksels.”

sievrije, volledig elektrische straatveeg-

hiervan worden de routes zo efficiënt

machine. De 500ze zit vol innovatieve

mogelijk gepland. Zo worden loze

De A85 is nog steeds de meest com-

functies en technologie heeft aandacht

kilometers langs lege containers tot

pacte 4m3 veegmachine. De hoogwaar-

voor de toenemende behoefte aan eco-

het minimale beperkt.

dige luchtveringtechnologie van de A85

logische oplossingen:

draagt zorg voor een ongekend hoog

rijcomfort waarmee de fysieke belasting

geen uitlaatgassen, geen CO2-uit-

De

stoot, minder stof.

ten zijn modulair opgebouwd. Ze

voor de chauffeur geminimaliseerd is. De

vrijwel geluidloos

automatische niveauregeling waarborgt

aandrijving

generation’

produc-

zijn toepasbaar op alle OTTO-prolithium-ion

ducten, van 2- en 4-wiels kunststof

maximale stabiliteit onder alle omstan-

batterijen waardoor de energievoor-

containers, tot (semi)ondergrondse

digheden ongeacht de belading. De A85

ziening net zo betrouwbaar is als

inzamelsystemen en drukcontainers.

is standaard uitgerust met LED-verlich-

bij machines die gebruik maken van

OTTO integreert de ‘next generation’

ting rondom.

traditionele brandstoffen.

producten probleemloos in bestaande

lagere

met

‘next

een

onderhoudskosten

dankzij

containers

en

vuilniswagens.

Oók

Cloudmaker®;

minder bewegende onderdelen en

als deze niet van OTTO zijn. De soft-

Het marktleidend zuigvermogen en ge-

geavanceerde

ware en hardware die OTTO binnen

patenteerd stofbeheersingsysteem staan

ten

de kantooromgeving plaatst, draait

met de sterke vacuümventilator en

volledig zelfstandig, naast bestaande

Cloudmaker® is de uitkomst voor het ve-

het driefasige, cyclonische schei-

bedrijfsinformatiesystemen. Kortom,

gen in droge, stoffige condities.

dingsysteem wordt ook grover afval

de investeringen die in het verleden

De Cloudmaker®; (het water wordt tot

probleemloos opgenomen.

zijn gedaan, behouden volledig hun

centraal in het ontwerp van de A85. De

mistwolken verneveld door de Cloud-

diagnose-instrumen-

TM

Het Cloudmaker -benevelingsysteem

waarde.

maker® vlak voor de zuigmond, en de

minimaliseert het waterverbruik. De

duizenden minuscule waterdruppeltjes

500ze gebruikt 70% minder water

Inlichtingen: OTTO tel. 040-2838485

verbinden zich vervolgens aan de duizen-

dan traditionele stofbestrijdingstech-

en www.otto-environment.com

den minuscule stofdeeltjes), zorgt voor

nieken.

minimale stofbelasting voor voetgangers

Snel, veilig en comfortabel; de 500ze

en omgeving. Door toepassing van de

heeft een topsnelheid van 25 km/uur en

Cloudmaker® is het waterverbruik 70%

laat zich uiterst comfortabel bedienen.

lager dan dat van een conventioneel stofbeheersingsysteem. De Cloudmaker® be-

Inlichtingen: Tennant, tel. 0413-241241

spaart kosten en elimineert de noodzaak

en www.tennantco.com GRAM

|

april 2011

63


Met het oog op de praktijk Milieuopleidingen: • Medewerker Milieustraat • Medewerker Gevaarlijk Afval A/B

nieuw

• ADR/VLG – nieuw en herhaling • Opfrisopleiding KGA • Opleidingen op maat

voor u geheel kostenloos

Veiligheidsopleidingen: • Registratie nascholing chaffeurs • Bewaking afloopdata geldige certificaten

• VCA basisveiligheid • VOL-VCA • Veiligheidsadviseur ADR/VLG

Advieswerkzaamheden: • Veiligheidsadviseur ADR/VLG • Vergunningaanvraag

30 jaar opleiden en meer dan 20 jaar ervaring met milieuzorg. Dat tref je nergens!! Vraag vrijblijvend inlichtingen!

www.aokbv.nl AOK BV Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes

T: 0113 - 25 06 37 M: 06 -12 97 94 93 F: 0113 - 21 74 64

I: www.aokbv.nl E: info@aokbv.nlEnviron

duurzaam beter 4-wiel containers voor binnen en buiten } } } }

duurzaam alle opties lange levensduur gebruiksvriendelijk

Borstelt, zuigt, blaast, maait, schuift... (en kan nog veel meer...)

®

Weedsteam

r fecaliënzuige

De multifunctionele en duurzame LM Trac werktuigdrager maakt niet alleen korte metten met onkruid en hondenpoep. Kijk op www.jeanheybroek.com en zie zelf hoe multifunctioneel de LM Trac is.

400 | 500 | 660 | 770 | 1100 liter 2-wiel containers van 120 tot 360 liter Environ levert ook (semi) ondergrondse inzamelsystemen

Den Boer Group DB Holding

www.environl.com info@environl.com t: 023 - 548 12 70

H o u t e n 0 3 0 - 6 3 9 4 6 11

www.jeanheybroek.com

Een perfect resultaat vereist een perfecte machine!


RE I N I GI N GS D E MO D A GE N

NOVITEITEN

Scania Het Scania P310 trekkerchassis kan naar keuze worden aangedreven door biogas of CNG (Compressed Natural Gas). De basis van de 4x2 trekker wordt gevormd door het nieuwste 5-cilinder 9,3-liter motorenplatform (boring: 130 mm) dat gebruikt wordt voor de Euro 5 en EEV (Enhanced Environmentally-friendly Vehicle) dieselmotoren. Er zijn verschillende modificaties

doorgevoerd,

waaronder

cilinderkoppen voor centraal gemonteerde bougies, een gasinspuitsysteem in het inlaatspruitstuk en een speciaal aangepaste nokkenas. Het motormanagementsysteem past zich automatisch aan de kwaliteit van het gas aan. Dit is een voordeel wanneer het voertuig rijdt op biogas of op mengsels van biogas en aardgas, waar de kwaliteit van het gas kan wisselen. De uitstoot van CO2 kan met de inzet

Voor zo’n 80 euro zijn de tanks weer vol.

motor. Scania werkt momenteel ook hard

van de Scania op CNG/biogas met zo’n

Daarnaast is het eigen gewicht van CNG

aan de bouw van een Scania op Liquefied

70 procent worden gereduceerd. De truck

lager dan dat van diesel, wat het laad-

Natural Gas (LNG – vloeibaar aardgas).

heeft vier aardgastanks die totaal 640

vermogen ten goede komt. Bovendien is

liter of 110 kilo aardgas kunnen bevatten.

een CNG motor veel stiller dan een diesel

Samson Urban Een

nieuw

ontworpen

gebruiksvriendelijke valbak

voor

af-

gebruiker

Inlichtingen: Scania: tel. 076-7511602

Haller Benelux Pluspunten:

Tijdens de Reinigingsdemodagen pre-

• huisvuilwerende

senteert Haller een compleet scala

inworpopening

van inzamelvoertuigen en beladingen.

en beheerder: de bud-

• gemakkelijk te legen

Het betreft hier alle gamma zijladers

getvriendelijke Enzo. Het

• zelfsluitend driehoeks-

(grapper, KAM, combinatie) en het

kenmerkende

silhouet

van deze afvalbak past overal.

Kap,

staanders

slot

complete gamma achterladers (Haller

• ergonomische binnenbak

en Zoeller) en beladingen (Zoeller) van mini container belading tot Euro

en bodemplaat vormen

• RVS hang- en sluitwerk

Din

een geïntegreerde en so-

• vervangbare onderdelen

informeert Haller over de laatste stand

lide constructie. De Enzo

• afsluitbaar

van zaken met betrekking tot de zij-

serie is verkrijgbaar in

• sterk

lader met dubbele opname en over de

meerdere kleuren en le-

• goede prijs-kwaliteit

elektrisch aangedreven minicontainer

verbaar in een 65, 85 en

verhouding

opname

systemen.

Daarnaast

belading van Zoeller.

100 liter uitvoering. De afvalbak wordt met fun-

Inlichtingen:

datie geleverd en is gemakkelijk onder

Inlichtingen: Samson Urban Elements,

Haller Benelux, tel. 073-5991234 en

het maaiveld te plaatsen.

tel. 057-5583911 en

www.hallerbenelux.nl

Afmetingen van het getoonde 65 liter mo-

www.samson-urban-elements.nl

del: b x d x h: 48 cm x 38 cm x 100 cm.

GRAM

|

april 2011

65


Colofon Uitgever NVRD, Kroonpark 2, 6831 GV Arnhem Telefoon (026) 377 13 33, fax (026) 445 01 55 E-mail post@nvrd.nl I-net www.nvrd.nl

Redactiecommissie Henk KlÜsters (hoofdredacteur), gemeente Oosterhout Drs. Bas Peeters, NVRD Marc Maassen, GAD Herman Beerding, BMS Rob Schram, RMN Drs. Andrea van de Graaf, De Meerlanden Ing. Marc Veenhuizen, gemeente Apeldoorn Willy Brinkbäumer, Twente Milieu

Eindredactie Drs. Karin Hegeman en Karin Giesen Postbus 1218, 6801 BE Arnhem tel. (026) 377 13 33 fax (026) 445 01 55 e-mail: hegeman@nvrd.nl

Aan dit nummer werkten mee: Laurent Chevalier, Hetty Dekkers, Bas Peeters, Ans Aerts, Ronald Schalekamp, Marc Veenhuizen, Jos van de Velde, Maarten Goorhuis, Geke Wassink

Agenda 18 en 19 mei 2011 Cleandrive ReinigingsDemodagen, RDW Testcentrum Lelystad 25, 26 en 27 mei 2011 NVRD Jaarcongres â&#x20AC;&#x2DC;over grenzenâ&#x20AC;&#x2122; , Terneuzen 22 juni 2011 NVRD Kennisbijeenkomst â&#x20AC;&#x2DC;Integriteitâ&#x20AC;&#x2122;, De Reehorst Ede 4, 5 en 6 oktober 2011 Milieubeurs, Brabanthallen â&#x20AC;&#x2DC;s-Hertogenbosch 5 oktober 2011 Afvalconferentie, Brabanthallen â&#x20AC;&#x2122;s-Hertogenbosch 16 juni 2011 Limurgse Afvalconferentie, Landgoed Kasteel Daelenbroeck Inl. www.afvalsamenwerkinglimburg.nl

Bladmanagement Sander Retra, Retra PubliciteitsService bv

Advertentie-exploitatie Retra PubliciteitsService bv Postbus 333, 2040 AH Zandvoort tel. (023) 571 84 80, fax (023) 571 60 02 e-mail: vera@retra.nl

Opmaak Betuwe Promedia bv, Buren

Druk Spijker Drukkerij bv, Buren

OďŹ&#x192;cieel vakblad van de NVRD

"ELASTIN G ADVIES VERZORG DOOR!N D GO

Abonnementenadministratie Postbus 333, 2040 AH Zandvoort tel. (023) 571 84 80, fax (023) 571 60 02 Jaarabonnement ad â&#x201A;Ź 92,50 incl. BTW. BelgiĂŤ â&#x201A;Ź 120,â&#x20AC;&#x201C; (Europa en buiten Europa op aanvraag). Los: â&#x201A;Ź 9,50.

-AAKJEWERELD EENSTUKJEGROTER

BeĂŤindiging abonnement

!NGO !LGEMENE .EDERLANDSE 'EHANDICAPTEN /RGANISATIE KOMTOPVOORDERECHTENVANMENSENMETEENHANDICAP2ECHT OP BIJVOORBEELD WONINGAANPASSINGEN HULPMIDDELEN THUIS ZORG VERVOER AANGEPAST WERK EN BELASTING TERUGGAVE $E HUIDIGEWET ENREGELGEVINGISCOMPLEXENALSJEGEHANDICAPT OFCHRONISCHZIEKBENT KRIJGJENIETSCADEAU!NGOZORGTDATJE KRIJGTWAARJERECHTOPHEBT$OORTEADVISEREN TEBEMIDDELEN ENPRAKTISCHEHULPTEGEVEN

Het opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te geschieden uiterlijk op 15 november bij Retra PubliciteitsService. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd. ISSN 1569-0458 Š NVRD GRAM wordt gedrukt op papier met het FSC-keurmerk en verschijnt 11x per jaar. Hoewel door de uitgever de uiterste zorgvuldigheid is betracht, wordt voor de inhoud geen aansprakelijkheid aanvaard.

+OMOPVOORJEBELANGEN 7ORDOOKLIDVAN!NGO -EERINFORMATIEWWWANGONLOF 0OSTBUS !7!MERSFOORT


Van Schijndel Afvalinzamelsystemen “iets anders, veel beter”. VSAII + SCB1700-Eurosplit

VSAII + ACB500 Archiefbelading

VSAIII + SCB1700-Combi

Gesc voor hikt arm- haak,k kettin abel- en gop syste name men .

Onderdelenservice

Waarom voor van Schijndel kiezen: Langere levensduur door toepassing van slijtvast staal voor achterlader en opbouw. Standaard met verzwaard juk en persschot. ot. Twee jaar garantie.

ON D E

 Eenvoudig, betrouwbaar. Beproefd concept voorzien van de nieuwste technieken. Ongecompliceerde moderne hydrauliek & elektronica.

RD

ELE N

www.vanschijndel.eu Van Schijndel BV • Stationsweg 78 • 6051 KL Maasbracht • Nederland T +31 (0)475 465636 • F +31 (0)475 466540 • E info@vanschijndel.eu

www.vanschijndel.eu


Truckverhuur

Veelzijdig in service en inzetbaarheid... Verhuur, in- en verkoop van: • kraakperswagens voorzien van alle typen beladingen • inzamelvoertuigen met zijbelading • inzamelvoertuigen voor ondergrondse containers • alle typen containerwagens (portaal/haak/ketting/kabel), evt. met laadkraan • containeraanhangwagens (zowel 2-assig als 3-assig) • kolkenzuigers en combi’s • veegmachines met kleine en grote vuiltankinhoud • kraankippers en open/gesloten bakwagens met laadkraan c.q. laadklep • ruime sortering reinigingsonderdelen uit voorraad

Kijk voor onze actuele handelsvoorraad op www.cleanmat.eu

Clean Mat Truckverhuur BV Bezoekadres: Wageningsestraat 17 6673 DB Andelst Post: Postbus 68 6670 AB Zetten T +31 (0)488 712 600 F +31 (0)488 712 601 E info@cleanmat.eu I www.cleanmat.eu

W W W. C L E A N M AT. E U

I N F O @ C L E A N M AT. E U

GRAM april 2011  

Inzamelen met de zijlader, waarom kiezen AVRI, De Meerlanden, RMN en Milieudienst Groningen hier voor? | Met elektrisch rijden op weg naar s...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you