Page 1

Milos ŠEIN

SOLAR MOUNTAIN


SLUNEČNÍ HORA / SOLAR MOUNTAIN
 Dům přírody Litovelského pomoraví / House of Nature of Litovelské Pomoraví / Sluňákov – %e Olomouc Centre for Ecological Aktivities, %e Czech Republic realization by © Milos Šein 2014 & Projektil Architects, COMMODUM, Petr Rudolf Manoušek & ROYAL EIJSBOUTS, Jiří Kačer, Rastislav Jacko, Zuzana Kačerová investor Agentura ochrany přírody České Republiky / Nature Conservation Agency of the Czech Republic finance: %e European Union & %e Czech Republic
 Zadání: meditační a edukační objekt / Assignment: Meditation and educational object


Sluneční hora sama o sobě je meditační objekt, vybízející k zastavení, vybízející k vystoupání na její travnatý vrchol a nabízející průnik do přítmí jejího nitra. Rozhled po okolí krajiny i nejrůznější možnosti kontaktu s vnitřkem, jako je procházení, zastavení, sed a nebo leh jsou zde povýšeny na podstatné okamžiky kontaktu lidského těla a krajiny. Místa pro stání jsou skutečně stopami lidských chodidel korespondují s tvarem kamene a tak dále. Solar Mountain itself is a meditation object, inviting us to stop, inviting us to climb on the grassy peak and it is offering penetration into the darkness inside it. Views of the surrounding landscape and the various possibilities of contact with the interior, such as browsing, stopping, sitting or liing there is promoted to the essential moments of contact of the human body and landscape. Sites for sitting are in the stone actually traces of human feet, human back correspons with the actual shape of the stone, and so on.


Hora překrývá potok a obsahuje vnitřní jeskyni se studnou a řadou míst a objektů meditačního charakteru. Nad studní a na vrcholu celé hory jsou dva zvony, jeden věnovaný vnitřku, zemi a vodě, a horní, věnovaný slunci a větru: k nim se váží texty. Ideový obsah sluneční hory pak nejlépe vyjadřuje soupis jednotlivých míst. Mountain overlaps the stream and includes inner cave with the wells and with the number of places and objects meditative character. Above wells and on top of the whole mountain are two bells, one dedicated to the interior, land and water, and the upper, dedicated to sun and wind: they are linked to the texts. %e conceptual content of the solar mountain then best reflects the inventory of locations.


Spodní, studniční zvon může znít nejen v souladu s pomalu protékající vodou, ale zpod něj vyzařuje přísvit jemného světla jako prstenec dalšího vnitřního prostoru, jenž je orámován okružím studny, intarzované růženínem. Studna uprostřed nitra hory je zde srdcem, proto též název místa jako růženínové srdce. Bottom, wells bell may sound not only in accordance with the slow flowing water, but from under it emits glow of so. light like a ring of another interior space, which is framed by a ruff wells, inlaid rose quartz. %e wells in the middle of the mountain there is a heart, therefore also the name of the place is violet quartz heart.


Použité kameny uvnitř celé stavby by mohly být chápány velice volně též jako čakrové kameny.

Used stones inside the whole building could be loosely understood as also chakras stones.


Stručný popis jednotlivých míst směrem od jižního vstupu přes jeskyni po výstup severní chodbou: Brief description of locations away from the southern entrance of the cave through to output northern corridor:


Místo prvních rozhovorů červeného jaspisu (kruhové rozšíření chodby) / Instead of the first talks of red jasper (circular extension of the corridor)
 Karneolové opření / Onyx resting your dvě lavice, kombinované s kameny aplikovanými ve stěně / two benches combined with stones applied on the wall


Černé zrcadlo / Black Mirror závěr slepé chodby, leštěná deska čediče / finally dead-end corridors, polished panel of basalt


Růženínové srdce / Pink crystal heart okruží studny / mesentery of wells


Křeslo snění / Armchair of dreaming západní nika, slivenecký mramor / Western niche, Slivenec marble


Lože zářivé noci / Bed of brilliant night jižní nika, kamenská žula / Southern niche, Kamenná granite


Slunečný poklek / Solar kneeling západojižní stěna, mladečský vápenec / West south wall, Mladeč limestone


Místa pro prst / Places for finger vložené geody / embedded geodes


Místo tichého stání / Place of the silent standing při severozápadním okruží studny, supíkovický mramor / located on the northwest mesentery of wells, Supíkovice marble


Chalcedonový hlas / Křišťálové čelo dvě místa pro stání při severovýchodní stěně, supíkovický mramor, doplněno inkrustací ve stěně Chalcedony voice / Crystal forehead two places for standing in the northeastern wall, supplemented encrusting in the wall


Nika země / Nika vod / středověké strusky po těžbě stříbra v Kutné Hoře / perlorodky a škeble Nica of the Earth / Nika of Water / Medieval slag a.er silver mining in Kutna Hora / Margaritiferas and Swan mussels


Ametystové nebe / Amethyst heaven vstupní část severní chodby, aplikace ametystové geody jako klenáku do klenby / entrance of the northern corridor, amethyst geode application such as keystone in the arch


Horní větrný zvon / Upper Wind Bell / bell resonated by wind
 ZLATÝ JSA DEŠTĚM, ZMĚNĚNÝ V OHEŇ • Ó SLUNCE! HVĚZDO HVĚZD! ZNÍŠ V NÁS TÍMTO ZVONEM • MANOUŠEK & EIJSBOUTS MĚ ODLILI L.P. 2013 BECOMING GOLD RAINING, TRANSFIGURED INTO THE FIRE • OH SUN! THE STAR OF THE STARS! YOU ARE SINGING THROUGH US BY THE BELL • MANOUŠEK & EIJSBOUTS HAVE MADE ME YEAR OF THE LORD 2013


In One’s Heart of Hearts


Studniční zvon / Wells Bell / bell resonated by water
 OTEVŘÍT SE HLUBOKÉMU POHLEDU KAMENŮ SKAL ROKLÍ A OKNŮM TRHLIN JEŽ V NÁS VYVOLÁVAJÍ VZPOMÍNKY MAJÍCÍ TVARY KONÍ PÁDÍCÍCH ZLATEM AZURU TRAVIN NOCI • PROHLÉDNOUT MNOHOČETNÝMA OČIMA VLÁKEN KOŘENŮ ROSTOUCÍCH VŠUDE KOLEM NÁS • MY ČERVOVÉ HLINĚNÝCH NEBES • Ó VODY ŠUMÍCÍ TÍMTO ZVONEM PROUDÍTE VŠEMI TĚLY • MANOUŠEK A EIJSBOUTS MĚ ODLILI L.P. 2013
 TO OPEN OURSELVES TO THE DEEP LOOK OF STONES, ROCKS, GORGES AND THE EYES OF RIFTS WHICH CALL OUT OUR MEMORIES, HAVING THE SHAPE OF HORSES RUNNING THROUGH THE GOLD IN THE AZURE OF THE GRASSES OF NIGHT • TO LOOK THROUGH MULTIPLE EYES OF THE THREADS OF ROOTS, WE THE WORMS OF THE EARTHEN SKIES. OH WATER THAT YOU SOUND INSIDE THE BELL, YOU FLOW THROUGH ALL THE BODIES • MANOUŠEK & EIJSBOUTS HAVE MADE ME YEAR OF THE LORD 2013


Ovid: METAMORPHOSEON

HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI


Š m. sein - EDO 2013

Milos ŠEIN: SOLAR MOUNTAIN, 2014  

Solar Mountain itself is a meditation object, inviting us to stop, inviting us to climb on the grassy peak and it is offering penetration in...

Milos ŠEIN: SOLAR MOUNTAIN, 2014  

Solar Mountain itself is a meditation object, inviting us to stop, inviting us to climb on the grassy peak and it is offering penetration in...