__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


11 01

50°22‘19.340“N,15°44’49.836“E 13°53‘9.102“E 50°41‘9.802“N,


10

50°22‘19.340“N, 13°53‘9.102“E


11 03

50°22‘19.340“N, 15°44’52.574“E 13°53‘9.102“E 50°41‘14.904“N,


10 04

50°22‘19.340“N,15°44‘53.496“E 13°53‘9.102“E 50°41‘9.239“N,


Miloš Šejn

NMHTÍ


06

50°40‘51.748“N, 15°45‘8.670“E


NMHTÍ v názvu katalogu i výstavy poukazuje k důležité složce tvůrčího přístupu Miloše Šejna – a sice k práci s jazykem. Od počátku 80. let se objevují v jeho tvorbě tělesné kresby a malby, doprovázené zvukovým, verbálním projevem. Historický předobraz patrně odkazuje až k některým principům avantgardních tendencí počátku 20. století, jejichž podstatou jsou tvůrčí postupy propojující poezii s výtvarným uměním. Možnosti této symbiózy však autor rozvíjí zcela osobitým způsobem. Pro široké tvůrčí rozkročení Miloše Šejna je patrně nejvýstižnějším zastřešujícím pojmem intermedialita. Autorovy strategie, pracovní metody, postupy a výrazové prostředky jsou spjaté s různými výtvarnými disciplínami a rezonují v nich zkušenosti, které jej volně propojují zejména s nepřerušenou tradicí akčního a konceptuálního umění, body artu a land artu. Ostatně také obě zmíněné komponenty, slovo a obraz, se v časové ose ocitají v různém mediálním vztahu. Z hlediska elementární analýzy zvukové stránky jsou někdy slova srozumitelná, jindy přecházejí spíše v prostou zvukomalebnost. Zatímco zpočátku tvořilo mluvené slovo vizuální součást kresby (do jisté míry jako její doprovod), později dochází k prolnutí kresby s psaním, tedy o souběh kreslení a improvizovaného mluveného slova, či ještě spíše akustického projevu. Nyní postupuje tak, že gesta procesu se stávají odrazem vidění a součástí mluveného slova. Akustická stopa se v písemné transkripci proměňuje ve slova či fragmenty slov, v textově reprodukované zvuky, popř. obrazové básně. Spíše než výrazem poetické imaginace jsou však slova a obraz spíše situačním spojením, dalo by se říci, že nerozlučně ztotožňují oba systémy, přičemž slovo nemusí mít k obrazu sémantickou vazbu, ale funguje spíše asociativním způsobem. Vedle práce s jazykem si v tvorbě Miloše Šejna zasluhuje pozornost několik dalších aspektů. Patří k nim pohyb a procesualita, role místa, prostoru a času a také práce s tělem. Zaměříme-li se na pohyb umělce v sepětí se vznikem díla v čase, můžeme v této souvislosti zmínit zejména autorovy kresby a filmový záznam paralelně vznikající během chůze, tedy postup svým způsobem blízký archetypálnímu putování, či cestování v krajině. V tomto případě umělec zpravidla pracuje s technologií čelové kamery, jejíž pomocí celý proces snímá. Z hlediska média jde tedy o něco jako živý obraz, v němž je do jisté míry přítomen aspekt rituálu, magie. Důraz na konceptuální a procesuální postupy jsou mimochodem také důvodem, proč má práce Miloše Šejna mnohé

styčné body kupříkladu s tvorbou Dalibora Chatrného a proč nezapře dotyk svého učitele, českého guru konceptuální malby, Zdeňka Sýkory. Jako ekvivalent procesuálních kreseb a videí můžeme vnímat rovněž obrazy Miloše Šejna vzniklé v několika posledních letech. V nich má (vedle časových souřadnic, které autor pečlivě zaznamenává) důležitou roli výběr místa. Jde o privilegovaná „topoi“, k nimž si vytvořil ryze osobní citové pouto a k nimž se opakovaně vrací jako ke krajině svého života - ať už jsou to konkrétní lokality v Krkonoších nebo u řeky Ohře. Umělcův kontakt s krajinou má doslova fyzický charakter, do obrazů těchto míst totiž vstupuje prostřednictvím vlastního těla. Dalo by se dokonce říci, že jeho prožitek z místa se odvíjí ve velmi intimním, takřka erotickém modu. Tyto asociace vyvolává ostatně i skutečnost, že materiálem mnohých obrazů je plátno s pamětí těla, prostěradla s „vráskami“ života. Napnutá v rámu je pak můžeme číst jako neopakovatelné intimní stopy příběhů, v nichž svou tvůrčí roli zanechaly všechny situační momenty: vedle morfologie krajiny a malby tělem i materiál, který na „malířském plátně“ ulpěl – tráva, hlína, květiny, větvičky, peří… V jistém smyslu bychom mohli Šejnovy obrazy označit za jakési časové „konzervy“ konkrétních objektivních reálií a subjektivních emocí a prožitků, zachycení poetiky místa a pomíjivé chvíle. Všechno má v obraze význam jako součást jedinečné situace. Svým způsobem je obraz objektem, který je ve fyzickém vztahu nejen k tvůrci a krajině, ale patrně rovněž k divákovi. Kaliopi Chamonikola


NMHTÍ The title of the catalog and exhibition, N M H T Í, highlights an important component of the creative approach of Miloš Šejn - namely his work with language. Since the early 1980s, human body drawings and paintings have appeared in his work, accompanied by expressions of sound and speech. The historical archetype apparently refers to some principles of avant-garde tendencies of the early 20thcentury, the essence of which are creative processes interlinking poetry with the visual arts. However, the author develops possibilities of this symbiosis in a completely distinctive way. For Miloš Šejn’s wide straddling in his creation, intermediality is perhaps the clearest umbrella term. The author‘s strategy, working methods, procedures and means of expression are associated with various artistic disciplines, and resonating in them are experiences loosely connecting them in particular with an unbroken tradition of action and conceptual art, body art and land art. Incidentally, both these components, words and images, also find themselves in the timeline in a varying media relationship. In terms of elemental analysis of the audible side, words are sometimes understandable and other times they drift more into mere assonance. While initially the spoken word formed a visual part of the drawing (to some extent as its accompaniment), there is then a blending of the drawing with writing, thus a concurrence of drawing and the improvised spoken word, or rather perhaps even acoustic expression. Now Šejn proceeds where gestures of the process become a reflection of vision and a component of the spoken word. The acoustic track in the written transcription transforms into words or their fragments, in sounds reproduced by text, or respectively pictorial poems. However, words and the painting are more a situational connection rather than an expression of poetic imagination. One could say that both systems inextricably identify, whereas the word need not have any semantic link to the painting, but it works in more of an associative way. Besides working with language, there are several other attention-worthy aspects in Miloš Šejn’s creation. These include movement and processuality, the role of place, space and time, and also working with the body. If we focus on the artist‘s movement in connection with the emergence of the work in time, we can mention in this regard especially the artist‘s drawings and film footage occurring in parallel during walking, i.e. a process in a way akin to an archetypal

journey or traveling in the countryside. In this case, the artist usually works using the technology of a head camera, by which he scans the entire process. In terms of the medium, it thus concerns a sort of tableau in which to a certain extent an aspect of ritual and magic is present. The emphasis on conceptual and processional processes is incidentally also the reason why Miloš Šejn’s work has many points in common, for example, with that of Dalibor Chatrný, and why he does not deny the influence of his teacher, the Czech guru of conceptual painting, Zdeněk Sýkora. We can also perceive the paintings of Miloš Šejn created in recent years as an equivalent of processional drawings and videos. In them, site selection plays an important role (besides temporal coordinates, which the author meticulously records). It is a privileged ”topoi” for which he created a purely personal and emotional bond, and to which he repeatedly returns as the landscape of his life - whether they are specific locations in the Giant Mountains or by the River Odra. The artist‘s contact with the landscape literally has a physical nature; indeed, he enters the images of these places through his own body. You could even say that his experience from the place unfolds in a very intimate, almost erotic mode. These associations are moreover evoked by the fact that the material of many of his paintings is canvas with memory of the body, sheets with the „wrinkles“ life. Tensioned in the frame, we can then read them as unrepeatable intimate traces of stories in which all situational moments left their creative role: besides landscape morphology and body painting also material that clung to the “painter‘s canvas” - grass, clay, flowers, twigs, feathers ... In a certain sense, we could designate Šejn’s paintings as some kind of temporal “canning” of specific objective realities and subjective emotions and experiences, capturing the poetry of the place and the fleeting moment. Everything in the painting has meaning as part of a unique situation. In a way, the painting is an object in physical relation not only to the creator and the landscape, but also to the viewer. Kaliopi Chamonikola


09 11

50°22‘19.205“N, 13°53‘9.102“E 13°53‘9.187“E 50°22‘19.340“N,


10 10

50°22‘19.340“N, 50°22‘19.340“N, 13°53‘9.102“E 13°53‘9.102“E


11

50°22‘19.340“N, 13°53‘9.102“E


10 12

50°22‘19.340“N, 13°53‘9.102“E


11 13

50°22‘19.340“N, 13°53‘9.102“E


14 10

50°22‘19.340“N, 50°22‘19.205“N, 13°53‘9.102“E 13°53’9.187”E


15 11

50°22‘19.340“N, 50°22‘19.205“N, 13°53‘9.102“E 13°53’9.187”E


10 16

50°22‘19.340“N, 13°53’9.187”E 13°53‘9.102“E 50°22‘19.205“N,


11 17

50°22‘19.340“N, 13°53’9.187”E 13°53‘9.102“E 50°22‘19.205“N,


10 18

50°22‘19.340“N, 13°53‘9.102“E


11 19

50°22‘19.340“N, 13°53‘9.102“E


10 20

50°22‘19.340“N, 13°53‘9.102“E


11 21

50°22‘19.340“N, 15°17‘27.528“E 13°53‘9.102“E 50°26‘12.713“N,


22 10

50°22‘19.340“N, 50°26‘12.713“N, 13°53‘9.102“E 15°17’27.528“E


23 11

50°22‘19.340“N, 50°41‘12.163“N, 13°53‘9.102“E 15°44‘55.026“E


10 24

50°41‘12.163“N, 50°22‘19.340“N, 15°44’55.026“E 13°53‘9.102“E


11 25

50°41‘12.163“N, 50°22‘19.340“N, 15°44’55.026”E 13°53‘9.102“E


ráno ptáci ráááno ptáci v odrazech tak a tu žlutě tak a ííííííí a v vb bílo bíle tu tu stromy tak a z zelenně az zel zelenně zelen zeleně zeleně a zeleně zeleně a zeleně a zeleně az z z z z z z z zz zzz z z z z z az z z z z zzzz zzz a zase a zzzz z z z e ze z az z zz z z ze z zaz z z zas z zel za z az az az zas z za z z s zah za zel azas ze zele hne z azssss a a zz zeleně a z azz zelněsstrrro sttrroo m mmmm t td mizelnááááá mac mics a v f t tu vodou tak c s dntd nat nnáá a v nitru kosatců tu a voda uplývá tak a a v v odrazech tu z protějšího břehu oblaky plynou

tak tu tak a stébly tráv a travin tu tak voda plyne kohout kokrhá a já seděn tu tak a jak to v břehu měkce utvářen a a v zelenímmmm takkk a aaaaa ∙ v kleče zajínají se stahovat mračna tak a v obrysu vod tu opřen o pravou ruku v tu tak v trávách at bí bí bí bib bbbbb bí bííle av v tv bí le v tu obrysem tak a zas a v tu a tak a a v mracích tu tak hleděn a do stromů se prorůstán tak a ∙ av a v av av av av av av afff av av aaaááá v av affv a v av av av

v fffff v a v traav trav tt traaáááv trr traav e t r r rr traavv i t traaavv tži tžžžžž traaavhe hi trááv i jettt trááaa vě tr r traaa t t tráá v trrrrr t t t tráv rá raaav v t t trá trrrráá o t t tttz c trááá vv tt t ts tz a vododdddrazzzz dze a vod vd vdv vod vdo vddd vodo vod vdo vodu vod vdu vodouu vod vod vodouu vod vod ouuu voouuu vodo vodo to vod vodu voduu v do vo vooo vouuu vo vo vo vo vooou vo vo a v ppp ti naaaaáách s i tdddddd ta ddddááát sssssssss ta da a v lisssss to vííím vlisto vlist o vlist to v llllist viííí sttttt to to v iííí m víííííí n d t v lis tt t to vi vlisto tlist tt lis ttt o víím to tzo tt to vííím v v li s to vííí v list o vlisst ví m

vííím vz vzlisss t vlisttt vlistt vvv vlist e v vvv vlistt vlist vlist vlist t to v v v n íí m tist to to to viííí díí m to to v ss to e list t t t to to v ííí v t ti t thiii hiíííííí to to ta tady ta ta aaaaa aa aaa ht ta tssss av av vlisttt vliis to v vv v v v vlist o vlisto ví vi ví ví ví vímmm dáás to vísto vííím aaa hm v l is to v i m a v li s t t o víí vííí vi vi vím v v s to víííímm a th tzi th si to to to aaa haaa to tsststsss tov to v ttoooovííííí i i i a ááá a aaa h v tz a ssss nohami vodou tu tak ležen v tráávě zass a plynut plynut plynut plynut plynut plynut plynut plynut plynut plynut

plynt plynut plyn ∙ a b blll a zasss p sto tam m na abys s s s c ts ss aby s tz tz tz z s tz t t a tz z sss tr tááá tr c tr t t tr t ta touu ta c ccccc s tdddd ta t z c c c a za dt da t h aaaááá ∙ au u břehu v tu u vtu a vtu a vtu a aaa v ubřehu asssss a fffff ubřehu fff břehua

bře huu ahhh ubřehu a a v tak a za k zaaaaaa a t tzs aaaaaa az t takkk ahh tak azzzzaa tak az ze vod vod d vod vod vo d za kaáááa dazak aaááá z td t t d tak ssss aa fask sss a mh h azss azass aaaa aaa aa ahaaaá av zzzzzz aaaaaaá a z z z a v v v de z dez v v v vodd voddo vodz dz vod v d vd vod d d d žžžžžž žžžžžž vod vod vd vd vd žžžž žž o v vod d d žžž žžžžž ž ž ž žžžžžž žžžžž d aááá da voda ta v zzz va d vad ššššššššš ššš u a vd ∙ vz v zzeelnn


nnsss kláněn a fask la aaaaaaněnnnna vasatk skkkkkkkkkk lááááá něnnnnaaaá v z k llllll l klaaaák klll v z klll v z klll k klaaáák k vzklaaáá kl kl klchch kl chll kll klaáá k k klaáá vzzz z dzzz e t zzzzz z zaas za zas za a aaa h ta zass a taz tazzzss ta t a ta ta zz s ouuu a zas v z ssss ka k k kchchchch chelkalchel kraák klllll kraaááá chll hmmmm t z se a zass t zz aaaaa zzs zas tazass aaaa ssss tssss aaaa ooooooo o taaaaaak aaaaaa z zzzz z a zassszzzz t t dann daaáá ad v td tdnte uvaz tdt ta td tz aaa t d t zzzzz td taááááá tazas azs táá áá tz tz ts tazz tzss a zzzs taz ta ta zas sssss ta ta tzs tzs tada

tz tsssss tam pa dzzn ta tááá tdz a zass vhěděfialově a t t tz aaaaaa zas tzssss tzs v tzzz tetzzka aa a v v tt zzi tezti ti tz vven t t ∙ av mod dře modře v keřích odrazem tak a v odrazem odrazech a z ma tz z tak tzss a aaaaa a v t tt a v teplou trávou v tutak vležen a a aaaaaa aaa vvvvv tělem tak tu uuuuu a a aaaaaa aa aa haáááá ha ha ha th a av av v vysok ko v vysoko zníím v tě tě těl lem v tělem sssssss tělemm a v tazz v t z znnn nním aaaaa s chůůů hovt d a v vyss vys vyssssss vyssssssssokko

hmie a ha mmm td takkkssssssss ssssaaaaaa ∙ av zass tazassss táááááá zs v azz t havzzz vzzzs a takkkraáát t td vzt vs tsssss t tti tsss ta ta taa a tida v othijóó vhjó ó ó thj tjo v t t tjó ti jó a vtji tjáa tala vlja tzjá taáá ni aaá ti jjéé sjaá tjaáá na tass ta na ∙ u a aaa c ta ta taaá a z t t az tt tssss zazit zezat ti t t t d ti tez taz t tzzzz tzz t z tiííí tiíííz s tat ta tzzz tizz ta ta tiz t ta taaaazzz t ta ta t zzaa zaaa t tat t tzz ti tzz ta tá tztdtd ti tíí td tz ti ti tá t d t dhááá td ta td t z td thi th tizas tááá

tam m na abys s s s c ts ss aby s / tz tz tz z s tz t t a tz z sss tr tááá tr c tr t t tr t ta touu ta c ccccc s tdddd ta t z c c c

mate sz sta táá t td mrkc kckají cí jih a tat td sssssss

a za dt da t h aaaááá ∙ au u břehu v tu u vtu a vtu a vtu a aaa v ubřehu asssss a fffff ubřehu fff břehua bře huu ahhh ubřehu a a v

a b blll a zasss p sto

tak a za k zaaaaaa a t tzs aaaaaa az t

takkk ahh tak azzzzaa tak az ze vod vod d vod vod vo d za kaáááa dazak aaááá z td t t d tak ssss aa fask sss a mh h azss azass aaaa aaa aa ahaaaá av zzzzzz aaaaaaá a z z z a v v v de z dez v v v vodd voddo vodz dz vod v d vd vod d d d žžžžžž žžžžžž vod vod vd vd vd žžžž žž o v vod d d žžž žžžžž ž ž ž žžžžžž žžžžž d aááá da voda ta v zzz va d vad ššššššššš ššš u a vd ∙ vz v zzeelnn nnsss kláněn a fask la aaaaaaněnnnna vasatk skkkkkkkkkk

lááááá něnnnnaaaá v z k llllll l klaaaák klll v z klll v z klll k klaaáák k vzklaaáá kl kl klchch kl chll kll klaáá k k klaáá vzzz z dzzz e t zzzzz z zaas za zas za a aaa h ta zass a taz tazzzss ta t a ta ta zz s ouuu a zas v z ssss ka k k kchchchch chelkalchel kraák klllll kraaááá chll hmmmm t z se a zass t zz aaaaa zzs zas tazass aaaa ssss tssss aaaa ooooooo o taaaaaak aaaaaa z zzzz z a zassszzzz t t dann daaáá ad v td tdnte uvaz tdt ta td tz aaa t d t zzzzz td taááááá tazas azs táá áá tz tz ts tazz tzss a zzzs taz ta ta zas sssss ta ta tzs tzs tada tz tsssss tam pa dzzn ta tááá tdz a zass vhěděfialově


10 28

50°22‘19.340“N, 15°44’55.026”E 13°53‘9.102“E 50°41‘12.163“N,


11 29

50°22‘19.340“N, 15°44’55.026”E 13°53‘9.102“E 50°41‘12.163“N,


10 30

50°22‘19.340“N, 13°53’9.187”E 13°53‘9.102“E 50°22‘19.205“N,


11 31

50°22‘19.340“N, 13°53’9.187”E 13°53‘9.102“E 50°22‘19.205“N,


10 32

50°22‘19.340“N,15°21‘38.172“E 13°53‘9.102“E 50°26‘2.512“N,


11 33

50°22‘19.340“N,15°21‘38.172“E 13°53‘9.102“E 50°26‘2.512“N,


35 11

50°22‘19.340“N, 15°44’52.530“E 50°41‘14.891“N, 13°53‘9.102“E


10 36

50°22‘19.340“N, 15°44’52.530“E 13°53‘9.102“E 50°41‘14.891“N,


11 37

50°22‘19.340“N, 15°44’52.530“E 13°53‘9.102“E 50°41‘14.891“N,


10 38

50°22‘19.340“N, 15°44’52.530”E 13°53‘9.102“E 50°41‘14.891“N,


11 39

50°22‘19.340“N, 15°44’52.530”E 13°53‘9.102“E 50°41‘14.891“N,


10 40

50°41‘14.891“N, 50°22‘19.340“N, 15°44’52.530”E 13°53‘9.102“E


11 41

50°41‘14.891“N, 50°22‘19.340“N, 15°44’52.530”E 13°53‘9.102“E


10 42

50°22‘19.340“N, 15°44’52.530”E 13°53‘9.102“E 50°41‘14.891“N,


11 43

50°22‘19.340“N, 13°53’9.187“E 13°53‘9.102“E 50°22‘19.205“N,


téměř černá teď první paprsky sluncem a sluncem stoupám stoupám stoupám a stoupám stoupám a aaa a a a ahaa a aaaaa a aa a a sluncem stoupám n a v odlescích blysko vzadu a zase tu a hleděn a v hořcích hořím tu a v tak modrých místech tu a v podkořenem v zmechověle oko mechem viděn vodou padán v mechem zářen dvakrát dvěmi klády tam tam a tam a jak a v podkořeny jemně a a kapradím tu schnu a usychám a tělem tlím a rostu zas a zelenám se a raším do všech stran dva dva dva dva dva tak a padnut? vi blednu černím a tu chladnu a a v koření ním s kořenem a ležen a tu a jak a zas a a bodem červeným na hladině tu houpán plihnu vodou kamením a nazelenavě a šedavě a bí bí jemně stojen tu a jak hvězdným prachem a přesto hořen tu a v suše modrán a kruhem zas jak a a vblednu v šumění a křemenám vlevo vpravo v zamnou jsem a tak tu a viděn s rudě blednu tu v místě pelechem a vyleženým místem a v doskořání a tu nohou na větev po položen jasně sehnut dřepěn čekán viděn slyšem cítěn a dupán za mnou mizím a stojen v paměti se otáčen otáčím a růžovím v zeleni a vodou broděn temně rudou žílou v listu vidím se jak pod vodou tu spočívám a v hlíně v písku obracím se v sen a novou še ležen vzmírám zas a plačícím kamenem srostlou dvojicí dětským výhledem jak mostem snu dvěma kalichy zvony modře nosem vklíněn vodou sevřen skálou hlavou kýván liste m vody jak mísou vody a v hl uebně tam a tu zas zírán a vodopádem vodou vracen v tu vodou cítěn a v kameni dýchán a v kouli tak bělavím v bublinách pískán a v bublinách pla různobarvě ječen výkřikem křikem a rudou v pramenem v a ∙ a v kládou vláčen tu jak v černou drcen a v jak měkkou pemzou tu a a v zrůžověle tu tak viděn a aaaaaaaa a a a a tělem skálou v podpřevisem čekán spán a seděn viděn hleděn tu a tam zas a a jak hnědě v krystalech tu spím a v bílobíle v rozkořáním tu a zas a jak v pod sluncem tu planu jak v kořenem tu jak v jak v podkořenem bleděmodře tu a jakkkkk sssss svíítán a zass modře tu a jak jak jak jak jak tak zeleně a zass tu jakkkk bííllea tu tře a jak oo ano ja v zeleni a a zas a v bílo bílouu a zzzzz a v bílobílouuu a zas modře a jak tu a a v dokonale ležen tu jak rukama rozpřaženýma a hlavou cítěn tu a hlínou zemí v jak zrůžovělou září tu a běže černobílou hroudou tu jak jsem a opírám se a zas zas zas zas aaaaaaa tu možná jak skálou ležen a v tolika bílobílých tělech tu a spočívaje zas a a a aa aaaaaaa a aa a aa a ja bíílá zas aa zas aaaaa zas a zas ty a téé zaaasssssssss tu jakkk kk s kaaaaaaáá a v tu dvakrát tu a jak a zas a zasssss a zassssssssssssssssss a a zas a tu jak a a vz ah z zssss z avzz az az z aszz aaaaaaaa sz sssssssssssssssss ssssssssssssssss ssssssssssssss pssssssssssssssss pssssss tu tělem ležen tu aaaaaaaa jak stopou a avzzzzzz azzs szzz z aaa ss aaz pssssssss pšššššššššš ššuuuuuúúú sssssssssooooo ssssššššuuuo š ššššššuuuu sssššššiiiuu ššššiiíííííuu ššššiiiíííu ssssssssssšššššuuuussssssssssssiiiiiooooossuu ss psssssssssssss ssssssssssssss s s a kamením padajícím tu jak bílá a zas tu a jak jak jak jak jak jak aa ajak jakaaa a é jak jakkaeé k ajak ajak aááá a i aa e aaaaaa v tu bííl azs s bodře duben a bumen bem ben ben a v kořenem tu visen_a a v trávě ohnut ut jak tak a zde sílím jak tu a v bííle a zas jak aaaaaá zadá tá zazatrá tedyd tá jaaa k a aaaaa adat údolí tu v tu bíle bílou ∙ a v bííléém t am zsss zas a a v zzzz a v ž luto bí bíl z le aaa hz zzz zzz azz z zas a a t t tam tam cccccc a aaaaa tsiisaa úúú ááá az z z zzzzz a zzzzzz zzzz vaááááza a aaaza tv a v žlutou tamssss se tak a jáááks ak aks ks sssss a v jakou menechzzz azzzzz a a jakt zsss ts tu skálou zas tu a jak leženn av a tu uvnitř v mechm měkc ááááááá v zzz změchověle tu a jak zas tá anet azas a v kamenech tu fláč č a den s s s a u aááá v tak tu ohnut vzsss a a tadt t tá ak k jak tu v bílouuu a tu sssssss a zasssssss t a a jak tu bííí o asssss aaaz avzzs avs s av v bíííle aaaaaaaa ss sssssssssssssss takkkkkkkkkkk a a tuf v vodopáádem padán a jak tu a tak bíílou a zas jáááááááá ááááá aaaaaa aaaaa aaa aaaa aaaaa aaaaa aa a aaaaa aaa a a a aaaaaaaa aaaaaa a aaaaaa a aaaaaa a aaaaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaa a v bíílo bíílééé tu jak tak azasssssssss vodou padán jak tu modře tu a jak zasssssss ssssssss aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa aaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaaaa a a aaaaaaa a a žlutouuu abělavě v bělavě a bělavě aaaaa běla běla bělavěáááaa aaaaaaaa óooooo áaaa aa a tak v bělavě a v vb vb vběkav vbělavě a vbělavěa aaaaaaaaaa tak aaaaaaaa aaaaa aaaaa aa aaaaaaaaaa a a aaaaa a a aaaaaa a a aaaaaa aaaaaaaa a v bělavě a bělavě a tak zas ss a v bělavě tu a v bělavě a aaaaaaaaa zasssss a takk a tak v bělavě a tak v bělavě a a v kořenem tu ležen jak tu v kůrou zírán a tak a do mechu tu aaaaaaaaa a v mechem mechen tu jak vvvvvvvvv achhch zas ssssssss zas ssss aa aaaaaaaaaa a tu jak tu v vrchole aaaaaaaa a aaaaa a aaaaaa a aaaaaaa a a aaaaaa a a aaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaaaaa a aaaaaaa a aa aaaaaaa a aaaaa a aaaaa aaaaa aaaaaaaaa a a ∙ d d d dáááát d ti vats z ta dit tarit ti d tirat táá tad tirat ta ta zats aaá tiratsss chááá s t d vhtstdteta vas sachuúú úú uvatzz tzs s z ts ts ta taá ts ta tá td as ssssd v ces taááh d t t ta t t t tt d t td t t tt mňamm m n a mam mnam má nammm ma nam mi ňam m naa m m maaaam mňaááá mi mna á a a a amni aa mnamm mža v n m t ž t d tit taá áá z td nám di ná m tá da na áááá s tee j ijááá z sss ti zas taá td ti ta á haáá v d nammm ta da a zz td ta a z z táá ta t tzii a zta t tydy taraz ty th tá vjemno aááz tieez t d n m háá vd minn t daáá n n td tady t tschrůůú chuaáá takkkkksiiuvasiiiiu t ssssssss chuat tary tit tiu s caááá chu ica ∙ vdt pat tidat tat aááá zd tiee ti tirazzz taáááz ti z s taááz táá a vlááčně vtechchch vodu vláčen a dies tasss t diess tadat tziee tááá dyt táá ždt t tizassss tizataááá z tíí uvats tiadat t duvááást dvuááást ti tas tááás tis tas daáá te vattt ss ss ssssss vsss sss va vas ta tááás ct ts u vat t tje kch tch k vvat t kj ááá tt chš čdch je čdchj pět tedet ptaáá ci cčidat tat tad čid či čidit tedat tedat tá či či čázty ty dzýí uvat ttčch vat t tcccc ctittutcha uvááá t t t tidut s chú tchch tchchí cho t t s cha se ts ts t cha zatt si uvattt si si si tch schchch si chuááá ááá chuuu tt si ∙ balvan tělo na a v ohybu se ohýbán ts ts ss jakkk v kolenopřen ff slun ce jako tjat vizets aaaáá z aaz se az tvitat zařiz vhjat ti ta zat ahk v kořením m ma zde vmizím tát uvhat te s tázet tsss tira taáád ti táárd uvhat ti tze aaáá uhhh thaa tthiii tzeeee ∙ po ph pfffff aa chchch aa chchch aa chch troj j ka ne ní ma a v o vhro a ně tak sssssss tiíííí nem ∙ velký balvan ležící ležící balvan ležící navátce si kry v t se t ts e e e tiraáá t taáááz t niíím ve v větvím křížením tak taá kss ∙ malý balvan m mm mmad d d m mad ma ma m d rrz zzziiii mn mal mal dz zzzz vnd z vadzzz ma dzzz maaaaá a m zzzz maaaá a z z m lyýýý kaáá men žlutý ∙ a v dvou ka mení m vat tzettt taaááá t jit ta zitt vattt je ze taaá ti a taáá h tči či aa a z t t tiaááá aa z t t thzhaaaa a t ta ti taaaaa zas tizzz ∙ káámen vě t ví sz tz aaaa natt teee aa v h avuh vhi v lasteě doufat vlasti ti zas aaaa a fazss sss uhuáááá z sss tazasss ta zasss sss těrááa t j zasss ss v listííí vvje chchvěje ssssmmm ssm ssm zaáá cháá tezaat ztt aach patsss s t ssa taa h vatsz s já a t t jáá h tez aaáá tezes s táá zeeh tzs jhaaaaá vh z siííí t ha nnnn tast aaah jast tt taaa tshi tyaááá thhaa sss fuúúú tss t th ssś ∙ mrrdse chvuááástt se vast st ti tizvaáá vězas ss vaz haá vas tzz vats h sáá s s tazats taáá a vat chuúúúůůů vatz sss va az zzachááázzsaaá aáá vatat zzass mňááá a va tělo ∙ mechové lože mechovým ložem aaááá h měkce měěěěěkce teměkceee aaaaá ∙ kamemm kamenem odhaleným ∙ a v kruhu kruhem ∙ kusem těla padám kusem těla padá ∙ a v bre ke ke ke kekk k kk kek kchaáá a a k ke ke kchaáu a v b rá k ke ke kchchch a v s kkkkk aschkáááá t tááádty a av v bere ke ke kssss aááá tm tááá áááá tccccc tááááá uvat te v tu odrazem pss zrr cad líím a v tu a aááá s ikáá bííílebelaooo iiie aoooo dii mouu ∙ v t sak sáá k iuvida t tdt ccccc uvatcsss tyt táát ty drvae uva u vááást týýýý dáááá dyúúú t tě as s hóó f oddrazemm v korunách ch aáá s chua áááá s t t t test t ttááá te a ∙ t v ležen aáá vk o přřřen n n a na áá vtc s kkkkkk tiki a á v po túú úúúúo úúváá tik v tě tě těkekn tě tááá ta ta á tf ∙ ve sekvrnnáá ch kchchch k t tkchchii háá chůůů v s ka na na a s káá na naz ni naz na azd daá a vzzzit taá á da dat vatchíí tachat táá skiíí uvatt ∙ tá tý tá tá tý t tá ta ná na ∙ ta ti ta ma mi mo ma mi mo mo ma ma tý tá ma mi ma má mí má mo mo mo mo mo mo ti tá ∙ čau ti tou tám tí tá tá tý tá tou má mí má mó vou ví vá vou pí ná té cilp calp ča či če či čo ču čic zip zalp zip zalp cilp calp cilp calp ča či če či čo ču či ∙ hm ha hm he ha hm ham th hmm ha uvas ty tá a a ssss aaaa a aaaaa t t t tt fast t taaa sof tt top ti de šauad aaa sit sitdnts vd ved tšááád t skiááá tarad ta tyra áááá ty tya ty tt t ty ta tyjat t ta táá t aá šdkšššštdkr ááá ti to todn táá aááá sit t táá a zizatd uvat t css css ch ty tad tá tize tá med es i ýá di tidatán dy ty touvasss sa to táá uváá si tá ta áá di d ita ta tady tádyd tyda táádat ta t titat ta a tyráta a ta áá ra ty dy tyda vat si dáá a v t ad táát ty ∙ nahořce ma nahořce hořce na a m z je zit ta to aozzz či tot tosss to uu sosss so ho sosss diazz uvááá dazt ti češšš to oóóó a s aaaáá uvat sat sie a a a zz aa áá áá a áá ss áááá tammmm tam ta dammm t džazen bin jááá hhhrr ma cio ci c hmmmm ta hhh mam haat tammm ta daáá m uvat ááá a v kamennem m matass tá tse hmmm třete sta m áá uvatt uvat aááá tit ti tizit uvatt jáá aááá ti did ja aáá tit já tsi ∙ hm táázti tizs hááázs ti áá atara huáázet tizas aááá týýý aáá a uvááá táááá azast taden dida uháá váá háá cha táá uvatt ta at táá a ty tyd ta aaaa d taat vb vb vběkav vbělavě a vbělavěa aaaaaaaaaa tak aaaaaaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaaa a a a aaaaaa vbělavěěě a v běla bělav bělavě v b a v bělavě a bělavě a tak zas ss a v bělavě tu a v bělavě a aaaaaaaaa zasssss a takk a tak v bělavě a tak v bělavě a a v kameni vzelením tu a v tak aach a v  zeleně červeně tak aaaaaaaaa a v mechem mechen tu jak vvvvvvvvv achhch zas ssssssss zas ssss aa aaaaaaaaaa a tu jak tu v vrcholem a strání tak tu jeden a v oblouku se sluncem západem a tu aaaaaaa aaaaaaaaaa a aaaaaaa a aa aaaaaaa a aaaaa a aaaaa aaaaa aaaaaaaaa a a ∙ d d d dáááát d ti vats záás vaz z azz táá a vv t v áááá st iííí dat tássss ti da da vjat ta d t s vhtstdteta vas sachuúú úú uvatzz tzs s z ts ts ta taá ts ta tá td as ssssd v ces taááh d t t ta t t t tt d t td t t tt d td a s ss vazzz táááz tááá há hm h m m mbm bm b mnb b mn m


otám jemnými listy a žilkami tu zrcadlen a bíle zářen zářen zářen zářen záren zářen zářem a v srdci tu v peřejích a bublinatě bublinatím tak jak rukou a všude v kapkách vpředu y a hlavou visen a hlavou visen v zrcadlení tak jemnou rosou tu v kořenem a osychám tu v mechen a v tu vmechen jemně lesem tu jak šedomodře viděn tam tam tam tam tam isen? modře v převisle tu ležím ležen a zrůžověle zas a ptákem letím do křovím a tak teď ach listem cítěn a větví skloněn šednu tu jak hledím zas tu v kamenech a pod vodou a áá jakk a k a vprstovím tu modře a vprstovím jsem potokem a vzpomínkou a to je ten kamenem a a tu jak tak v suše a tu ostře rašen modře jehlan a visen zplihle v kořenech a stříbrošedě vzpomínám a v nitkách kráčím po pramenech v zbahna vystupuji a v tak modroz zbz bzele av zeleně a tam měkce opřen tu a malým zřídlem a zřen a tu uplýván tak a jak myslí uplýván v mechu stojen a mechem stojen jak bíle tu a ryzcem jak se máchán dot dot dotknut a bíle skvrnou v kameni tu černám v levo hleděn kráčen zas a ve vodě edou vrstvou letím v oblacích hlavou zvrácen a voudou kráčím tam tu věčně v vzírám dolů vmyšleně a vzhůru vzpomínám a viděn tu v místě oka ležen tu a áá a jak v oku ležem en listem a uplýván a se strání spojen šumím a hučen a hluboce biji soumrakem světlem mezi kameny převrácen hlovou hlavou dolů v tělech stromů s větví v ruce šumění vody anu a trávou tvrdě černám praskám v oblacích šuměním se prosycuji v kleku kořením a tichounce se tyčím růžově se hledám v trhlinami zapomínán mnohozelenavě vzpomněn a a vzzzzzz latorudě tak jak mízou tu a a vv tu tak tak modře jak a steje n a v ččččč errr nnaaáá m tu a a a aaaaa aa ahaa ahaa a v bílo bílou v pod skálou tu ve skrýši a a mimo tu bíle a jak zas a zass zassss v suchou suchou travou tu jen a v aaaa zz ssss a v tu bílou bleděmo modře v tak jemně v suché suchou travou čekán tu a jak zas v pod oblakem a kořenem v tak bíle v kořenem tu lehnut a žlutě tu a zas a bíle a ju a tak aaaaaa aaa a zass a zas zas zas as zas zass saa aaaaa aaaaaa zsss aaaa a větví ležen tu a vzpínám se en tu a snášen a jak bílobíle a v modrobílým jasem jak a tak ležen tu a jak zas tak a tak tak tak tak tak sluncem žárem nočním vrstvením světla a tak bíle uplývám a aaaaa černo ak v zrůžovělých převisech tu a zas uvnitř ven a černá bílá možná a v jak bílou az a zas bílou tu a nesu jak a už aááá a aaaaaa tu a tu v a v a jak tu a zasss aaaaaa zas jak bí bííl z ssssss ss ze zzzz zebínem m m m m m sssssssss ssssssebínemb mmmmb mmmb bmm bm b bmb bm bm bm bm mb m m mmmmmb bbbbb b b bb bbbbm m jak tělem tu aaaaaaaaaz zzzs azz za zaass zzzz z azz zzzzzz az zz zz zz azz zz aaz zz zzzzz zz zzzzzzzzzzzzzz zzzzzz azz chůůůůů sssssssssss sss a ssssssss ssssssssssss šššššuuuuuussss sssssssssuiiiuuu sssiiiiiiu uiissssssssu psssssiiiiiiiuapiuu psssssiííííuuueea psssssiííííuuueea psssssiííííuuueea vfvvfiiiiiiiiisssssssua psssssiííííuuueea sssssssssuuuuuuuuuuiiiiii s ssssssss az aaaaaaaaaááááá zas áá ja áááááááá a azas iíííííí áááááá aaaaa eeaaa ja jaá ií iii azzzs a i e áááá a a a á já aaá a a a a a v tu bííle bílou tělem ležen kamenem a a jak t aaaa jáááá dat aaa aááa a a měsícem prodchnut planu temnou hladinou tu kamenem a v jak bílých zčerna hnědě bílou v ohni proměněn tu sníma vlhnu mlhou nočních luk a zzzz z z z z zam z z z zam z z z ztatam a vvjutazzzz a vjutt a a a haajiííí thaáá uóoo ááá aaaaazz ua hazzzz haz zzzttt tat tadt tá á z záas ssss a a v bí vbí bííléé zzzass ts tu jak a ce táhn tázzn tazzhn a zas ta hn a azas ta s t tadt ach v polštářích v polštářích mechu vezen a tak a jak a jak aááá a a aaaaaaa a a a aaaaaa aaaaa aaaa aa aaaaaaaa aáááá a t t t tttttttttááááht tak a v jak sys aááá z zaaaaas assssss atss sss v tu zzssstsssss a v bílou tu a v jak t tss jak tu a zasssssss a a a tu v bíííílouuu zas jak aaaaaaa zas aaaaaa a aa v tak duhovým vodopáádemm tcssssssss jak tu a tak a jak a aaaaaaaaa v jak bíílo bíléé a ja ka ta kááz z azzzzz a i a aaaaa a aaaaaaa v zááříím tu a jakkk tu zas a aaaaaaa ssss s ssssssssssss ssssssssssss a v jak tu a a aaaaaa a aaaaaa aaaaaaaa aaaa aaaaa a aaaaaa aaaaaaa a jak tu zase bílou tak aaaaaaaaa a aaaaaaaaa a v tak tuzase a jakkkkk u a v tak vmodrou žžž a zziss takkk zasakkkkkkch kchchchchch tak zeleně tu jsem tak v a a sstáván se a padán tha a bělavě tu čekám zas a tak jak tu jak aaaaaaaa v bělavě aaa aaaaaa a a a aaaaaa vbělavěěě a v běla bělav bělavě v bělavěěvběla v bělavěv vběla běla běla bělavěaaaa a tak a bělavě aaaaaaa zasssss aaaaaaaa a v zelenoutak jakaaaaaa a v kameni vzelením tu a v tak aach a v  zeleně červeně tak jááá ak a v tak tu modře vmíchán cak ta a jak aaaaaa zas a zas aaaaaaaaa a v bílou tu zas tak jak aaaaaaaaa a jak em a strání tak tu jeden a v oblouku se sluncem západem a tu bleden aaaaa a vzírán tu jak zas a v tu barvou sáknut jak při ohybu tu čekán a jak aaaaaa a haa aaaaaaaa a ja záás vaz z azz táá a vv t v áááá st iííí dat tássss ti da da vjat ta d t s ss tas táás tke uvasttt táás t d ra td ht nt i badtd tááá ažen t se t tá de t jas t t d tá áde ádi t d ti dat ts tis ti d td a s ss vazzz táááz tááá há hm h m m mbm bm b mnb b mn m kblm kabelmn ma ni ni maa mnam mi ni mnaam mnamm na nammni nammm zz zs mnammm na manmm atd tad tidat ta áá d táá v m n d tidat taá á d t t sd tad ti ta ta dit taá d mnam mna mn nám d na ninam ná á ti ti zaáá s za t tá t d nhtáá hááá tzr e á aáááá o aaa asssssss h m t tsi ta a essstdtaáá a ta dta t d tá t d n uvatssssss cha yyyyurrrrr mmmmmňa m ziassss cfchchchuuua aaaaa ch chtitaááá áááááá uvuaaa aaaaa siss tia ááááá tět tia chuatat a ch tchchchchchch a f v t t tíí ja ja tiíí ti jhuúú chuitsiííí ta ta ti sssi chvijuúúú u fiíííí u juúúúú sss ∙ uvad d sáá tyýýý týý dat tadas tí jáá uvaa s sssia uva azs uvaááá alevv ∙ tas tasss ss ssssssss ∙ tat ti touuu li nemět vot sss a ssss t táníí c svounídvousn s s s v dvvvv sssss ass c v slllllpr tuun uvhatsss teuuu as s tje iiii ča ááás te in iš cvoc c čuuuu vc šuuuuůůůúú t tá a ti ti tje ti tú di uvuat t d e tch td dti čdidč uvat a áá z tvidli tvcščíí čouu ti di di tchou tch cth chc ou tůůů chch ččč ch chvááá tt se ti ti tu ú ch ť té e tsi teech tu du tcha ts tsi em nad hla vou a a v caaááát s ti tiááá t a za se vle žen a v oba tak sss jako vhromadím hromadím tak v se aaáz ty bíílo bí le tak vhatsáá z vy tara t taááá zit vitar s z ti da taaá a očůraný kořen klacek tak va ta va dz dz vuaaa dzz naaa ntz tszz naaa taaa k na hnnnn taz h mataaa tn sssssssssss tiííí nu s tiííí nem ∙ tři balvany kameny chchchchchchchchchch ti ri ta vhtsa hu vhaa a v větvem m mm n tak kchch a jakk tu bytiiííí m laááás tět v stvváá řet t v v mnětt at v mňatt tat sa tat a tast uvat t tels teliment thm m a v t pkch v zříše malý balvan v maleéém m tak tu v pěto přást kyt fasss daa a pikáá vim aaaaa a aaaááát tsi fitááá faaá vjak vs ste vitázs ta haááá t ssss t vjutáá taáá bííí le a je taccccc tvat ma í v stííí nem v te le ∙ biááázet teraáááá m eeeeee bja ten hn kiblitki bjat t kain bzááá mek meee mannnn vett kiii das tiíí aaah fatsss aaee ksikataaáááá patak si si i káá uvááá tss mmmniííchvěj mst áas ostsss tassááá sss chvěje k chvě vvvvjjjaaaaá a jaáá a aaaa aaaa mechový kámen mech mech chem sem tak thiáá z z tet vaáá t naáá vat t s se taá tak le s vot tattt thizass tad t aaa zisss t ad tiiíí za tha az z ti děda aaaa je zetaaaáá aaa vatats ssss vat sss va ssss siiiiiií uvaaaaa a uvhattt tt te děda naááá vjattt zzz aa ááá s tejet atn aaá azt n dast vatss úúúúú ááááá uu stauuu dzeda tad ti di tsiiííí ∙ v ostrou hranou v ostrou hranou fa t kch k chaáá v tak černě stačí tcssss a a vmet a tzsssc a áááá ∙ falické ám a v kuss em těla padámmm p ssss sa paaravch sssss paáááách pa v paaaáách s pš uuuu ∙ vkamením a padám v kamením a padám vac ccccc ciiiiii ∙ fff ff fkamením a padám tcc saaááá tc a v pre ke ke ke kk sss ∙ va t t t saááá aaa zdiiííí t aaáá t t t t ziss t vat as tad zdis saáás t šáázda t s z t tn iuzdit et jass sáá uvuaááá chooov s chu úú va ta se oóóó ty íííí ááá a v t sssss vat t t týýý zat tá tá d uvot a sedněnnn t týýý ííí zóóóó óó a i iííííjééééé a vrychle vodou ubíhán v tááss ktáá tia uvááts v tca aááá ∙ v ass ta tamm nemmm v n tetadn tet te de dida aáá te tsi ta t táá tit ti t c taááá v t ts ta ptu tu tac stáá to táás ccc pf pf a v plnostímm tek p t k stí ne mnem t kal na a t t dá a z z di dá af uvaáá á tědap ti tý tá tá tý tý tá ta týt tý tá tje tát ty tá tý tá ta a tý tá a tý tá ta tý tý tý ty tá ta ta tá te tý tá tý tý tá a táá tá tá ta tý tí tá tá tí ty tý tá ta tá tá tý tá tý tý ta a tá ta tá tá tá tá tá tá é ou nou nou no no nou uva uvo uvu uvo vo vo ve va vo voo voo ∙ vvv vodouuu táhhnenn takkk aááá z d brhuuú a bhú bhú vu vu vúú hú hu hú hu hu hú ∙ zip zalp zip zalp cilp calp t ch chuu va s s t i chůúúúúú č chááá t vtjem taja at t chaja chuá chaua po po po poccc chua c šššš chua chuaaa tch thšš ššvuenntuennjii chúúúútetinci tá tidii taáá tšuu uuúúú húúúááá a tyááááááá chuááááá s t chua sisátt ttchůůů chuááá š chúú ss chua dtišt dtáást tchšch ššššššš tch u ššš tchch uu ah v ty růži aááá av píí páá uvadid az tá ta te de tá ti ratt ta táá dyt tsáá uvatt chadid tsvydauááá uváá chouvatt cho o o o a vadat o dantt ty da cháá tyddly tyrat tá t tt tyryt táá tyt tyrááá ty ty ty rad tat ti ra tá tyt ty ta a cha tá ss uvhuááá a aáááá s t tis tu púúú p pšššuuu pu pu u u u pu vííím t s uhvaáá k jáááhm chchchmm háá chááá chá fúúú hmmm dat hmm tss uvatt aááá as tadm tae e vat ta da a mňammm mně mňammm mzda náády n n nády vats ta tázd vtas ty táázda aááá ni ta az dy ta ta ty ta táá tjá ty dat tá tydyt ta tydyt tááá ta csi ci tcií tá á uvan tcsi tá tits ta ta attt hm tazis uvááátzz tcizat táát tyt táát tázz ti di tat a táádid tid tijidat ta ti teáá tyatááá tyda tiše ad n av kamen nemmm tamm ta táááz ti di ti dot tády tý dá uvittt tadytt ta bělavěěvběla v bělavěv vběla běla běla bělavěaaaa a tak a bělavě aaaaaaa zasssss aaaaaaaa a v zelenoutak jakaaaaaa aaaaaaaaaa a a aaaaa a a aaaaaa a a aaaaaa aaaaaaaa jááá ak a v tak tu modře vmíchán cak ta a jak aaaaaa zas a zas aaaaaaaaa a v bílou tu zas tak jak aaaaaaaaa a jak v kořenem tu ležen jak tu v kůrou zírán a tak a do mechu tu u bleden aaaaa a vzírán tu jak zas a v tu barvou sáknut jak při ohybu tu čekán a jak aaaaaa a haa aaaaaaaa a ja aaaaaaaa a aaaaa a aaaaaa a aaaaaaa a a aaaaaa a a aaaaaa aa s ss tas táás tke uvasttt táás t d ra td ht nt i badtd tááá ažen t se t tá de t jas t t d tá áde ádi t d ti dat ts tis ti ta dit tarit ti d tirat táá tad tirat ta ta zats aaá tiratsss chááá s t d m kblm kabelmn ma ni ni maa mnam mi ni mnaam mnamm na nammni nammm zz zs mnammm na manmm mňamm m n a mam mnam má nammm ma nam mi ňam m naa


46 10

50°22‘19.340“N, 13°53‘9.102“E


47 11

50°22‘19.340“N, 13°53‘9.102“E


10 48

50°41‘14.891“N, 50°22‘19.340“N, 15°44’52.530”E 13°53‘9.102“E


11 49

50°22‘19.205“N, 50°22‘19.340“N, 13°53’9.187”E 13°53‘9.102“E


10 50

50°22‘19.340“N, 13°53’9.187”E 13°53‘9.102“E 50°22‘19.205“N,


11 51

50°22‘19.340“N, 13°53’9.187”E 13°53‘9.102“E 50°22‘19.205“N,


10 52

50°22‘19.340“N, 15°44’52.530”E 13°53‘9.102“E 50°41‘14.891“N,


11 53

50°22‘19.340“N, 13°53’9.187”E 13°53‘9.102“E 50°22‘19.205“N,


10 54

50°22‘19.205“N, 50°22‘19.340“N, 13°53’9.187”E 13°53‘9.102“E


11 55

50°22‘19.205“N, 50°22‘19.340“N, 13°53’9.187”E 13°53‘9.102“E


56 10

50°22‘19.340“N, 50°22‘19.205“N, 13°53‘9.102“E 13°53’9.187”E


57 11

50°22‘19.340“N, 50°22‘19.205“N, 13°53‘9.102“E 13°53’9.187”E


10 58

50°22‘19.340“N,15°44‘53.496“E 13°53‘9.102“E 50°41‘9.239“N,


11 59

50°22‘19.340“N,15°44’49.836”E 13°53‘9.102“E 50°41‘9.802“N,


REPRODUKCE / REPRODUCTION 01 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 1. 8. 2019, 150 x 150 cm

29 Javoří loukou / Maple Meadow – Giant Mountains 10. 8. 2017, 150 x 150 cm

02, 03 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 28. 7. 2019, 190 x 300 cm

30 Agara / Agara River 13. 7. 2018, 150 x 150 cm

04 Javoří loukou / Maple Meadow – Giant Mountains 31.7. 2019, 300 x 300 cm 06 Javořím potokem / Maple Brook – Giant Mountains 8. 8. 2016, 222 x 140 cm 09 Agara / Agara River 20. 4. 2019, 150 x 150 cm 10 Agara / Agara River 13. 7. 2014, 150 x 150 cm 11 Agara / Agara River 13. 7. 2014, 150 x 150 cm 12 Agara / Agara River 13. 7. 2014, 150 x 150 cm 13 Agara / Agara River 20. 4. 2019, 150 x 150 cm 14 Agara / Agara River 15. 6. 2015, 150 x 150 cm 15 Agara / Agara River 15. 6. 2015, 150 x 150 cm 16 Agara / Agara River 18. 7. 2016, 150 x 150 cm 17 Agara / Agara River 24. 3. 2016, 150 x 150 cm 18 Agara / Agara River 13. 7. 2018, 150 x 150 cm

31 Agara / Agara River 13. 7. 2018, 150 x 150 cm 32 Zahradou / Garden 5. 5. 2018, 150 x 150 cm 33 Zahradou Garden 5. 5. 2018, 150 x 150 cm 35 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 24. 7. 2018, 160 x 260 cm 36 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 24. 7. 2018, 150 x 150 cm 37 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 25. 7. 2018, 150 x 150 cm 38 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 25. 7. 2018, 150 x 150 cm 39 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 25. 7. 2018, 150 x 150 cm 40 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 25. 7. 2018, 150 x 150 cm 41 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 25. 7. 2018, 150 x 150 cm

19 Agara / Agara River 21. 7. 2017, 150 x 150 cm

42 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 24. 7. 2018, 150 x 150 cm

20 Agara / Agara River 21. 7. 2017, 150 x 150 cm

43 Agara / Agara River 20. 4. 2019, 150 x 150 cm

21 Rybník sv. Anny / St. Anne‘s Pond 9. 4. 2015, 150 x 150 cm

44-45 přepis audioobrazů / transcription of audio images 2017 - 2019

22 Rybník sv. Anny / St. Anne‘s Pond 9. 4. 2015, 150 x 150 cm

46 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 24. 7. 2018, 150 x 150 cm

23 Javoří loukou / Maple Meadow – Giant Mountains 9. 8. 2017, 150 x 150 cm

47 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 24. 7. 2018, 150 x 150 cm

24 Javoří loukou / Maple Meadow – Giant Mountains 9. 8. 2017, 150 x 150 cm

48 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 24. 7. 2018, 150 x 150 cm

25 Javoří loukou / Maple Meadow – Giant Mountains 10. 8. 2017, 150 x 150 cm

49 Agara / Agara River 20. 4. 2019, 150 x 150 cm

26, 27 přepis audioobrazů / transcription of audio images 2015 - 2016 28 Javoří loukou / Maple Meadow – Giant Mountains 10. 8. 2017, 150 x 150 cm

50 Agara / Agara River 20. 4. 2019, 150 x 150 cm 51 Agara / Agara River 20. 4. 2019, 150 x 150 cm 52 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 24. 7. 2018, 150 x 150 cm


53 Agara / Agara River 20. 4. 2019, 150 x 150 cm 54 Agara / Agara River 20. 4. 2019, 150 x 150 cm 55 Agara / Agara River 20. 4. 2019, 150 x 150 cm 56 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 1. 8. 2019, 150 x 150 cm 57 Agara / Agara River 20. 4. 2019, 150 x 150 cm 58 Javoří loukou / Maple Meadow – Giant Mountains 31. 7. 2019, 300 x 300 cm 59 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 1. 8. 2019, 150 x 150 cm 63 Javorem / Maple Mount – Giant Mountains 28. 7. 2019, 190 x 300 cm Techniky všech prací: akryl, pigmenty, materiálie a uhel na plátně + paralelní audioobrazový záznam / All painting techniques: acrylic, pigments, materials and charcoal + parallel audio images recording Miloš Šejn * 1947 v Jablonci nad Nisou, v roce 1975 absolvoval filosofickou fakultu University Karlovy v Praze. Roku 1976 doktorát filozofie, 1991 jmenován profesorem malířství. V letech 1990 – 2011 působil jako vedoucí pedagog intermediálního ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze a jako hostující pedagog na Akademiích v Aix-en-Provance, Carraře, Haagu, Ljubljani, Stuttgartu a Vídni. Pracuje v oblastech vizuálního umění, performance, zabývá se problematikou vizuálního vnímání a organizuje workshopy, jako je Bohemiae Rosa. Jeho umělecký koncept byl formován od mládí, kdy vykonal množství cest divočinou jako reflexe vnitřní potřeby přiblížit se tajemství přírody a sledovat zázračnost, k níž zde dochází. Od počátku šedesátých let dvacátého století, během putování, fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování. V současnosti se zaměřuje na okamžité kreativní možnosti, vycházející ze vztahů historické humanizované krajiny a celistvé přírody. Vědomě laboruje oblastmi expresívního jazyka mezi textem, výtvarnou stopou, tělovým pohybem, hlasem a expanzí do prostoru. Kromě svého skutečně pozoruhodného projektu v České republice (Sluneční hora) má Šejn permanentní nebo procesuální krajinné realizace ve Francii a Německu. Pracoval též s krajinami v Norsku, Švédsku, Nizozemsku, Itálii, Polsku, Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku, Irsku a Islandu. Vystavuje od roku 1970 v řadě galerií po celé Evropě a v zámoří, např.: Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, ifa Galerie v Berlíně, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Ludvig Forum für Internationale Kunst Aachen, MAC Musées d‘Art Contemporain Marseille,

Mücsarnok Budapest, Muzeum Manggha v Krakově, Muzeum umění Uppsala, Palazzo Grassi v Benátkách, Muzeum výtvarného umění Houston, Muzeum umění Indianopolis, MoMA PS1 New York. Born 1947 in Jablonec nad Nisou, Czech Republic, Milos Sejn graduated from the Faculty of Philosophy (Charles University) in Prague in 1975. In 1976 he earned a PhD, and in 1991 was appointed professor of painting. In the years 1990-2011, he directed the Department of New Media at the Academy of Fine Arts in Prague, and was visiting professor at the Academies in Aix-en-Provence, Carrara, Ljubljana, Stuttgart, The Hague and Vienna. Milos Sejn works in the fields of visual art, performance, and study of visual perception, and conducts workshops, such as Bohemiae Rosa. Sejn’s artistic vision formed when he was young and when he was undertook many trips into the wilderness. It embodied an inner need to get closer to the secret of nature and observe the miracles that happen in it. From the beginning of the 1960s he took pictures, drew, collected and described his observations of nature during these wanderings. Sejn’s present-day interest is in the relationship of nature and art as intrinsic needs of the mind, and focuses on immediate creative possibilities, based upon relations between historical humanised landscapes and intact nature. He consciously works in the areas of expressive language among text, visual stroke, body movement, voice, and expansion into space. In addition to his truly remarkable Solar Mountain project in the Czech Republic, Sejn has permanent or process landscape realizations in France and Germany and worked with the landscape in Norway, Sweden, The Netherlands, Italy, Poland, Austria, Slovenia, Croatia, Ireland, and Iceland. His works have been presented since 1970 in a number of galleries across Europe and overseas, e.g., the National Gallery in Prague, the Moravian Gallery in Brno, ifa Galerie in Berlin, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Ludvig Forum für Internationale Kunst Aachen, MAC Musées d’Art Contemporain Marseille, Mücsarnok Budapest, Manggha Museum in Kraków, Uppsala Art Museum, Palazzo Grassi in Venice, Museum of Fine Arts Houston, Indianopolis Museum of Art, MoMA PS1 New York. Website: sejn.cz


10

50°22‘19.340“N, 13°53‘9.102“E


11 63

50°41‘14.904“N, 50°22‘19.340“N, 15°44’52.574“E 13°53‘9.102“E


Miloš Šejn

NMHTÍ Nakladatel: ARTIKLE Brno Autor textu: Kaliopi Chamonikola Záznamy a fragmenty: Miloš Šejn Redakce, grafická úprava a předtisková příprava: Miloš Šejn Jazyková korektura: Věra Šejnová Fotografie: Milos Sejn Archives Vydáno v koedici s Bohemiae Rosa a Milos Sejn Archives únor 2020 vydání 1. Tiskárna: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o. ISBN: 978-80-907338-1-7


Profile for Milos Sejn

Milos Sejn / NMHTÍ, 2020  

Miloš Šejn / NMHTÍ / Scriptural paintings and relics of events from 2014 to 2019

Milos Sejn / NMHTÍ, 2020  

Miloš Šejn / NMHTÍ / Scriptural paintings and relics of events from 2014 to 2019

Profile for nvbes