Page 1

NYGÅRD – NØRRESKOVEN Natur-kultur-fordybelse Vi er en initiativgruppe bestående af undertegnede syv personer med tilknytning til Nordals, som i samarbejde med Gråsten Statsskovdistrikt gerne vil arbejde på at omdanne Nygård til et sted, som er åbent for mennesker, der gerne vil fordybe sig personligt og i forhold til natur og kultur. Vi ser for os Nygård som et sted med mange forskellige tilbud eller aktiviteter. Det bliver båret og drevet af frivillige, som repræsenterer brugerinteresser. Der skal på den ene side være arrangementer åbne for alle. Og det skal på den anden side være muligt at leje stedet til grupper, som gerne vil bruge netop disse omgivelser til at fordybe sig i arbejdsopgaver, studier, kreative og personlige processer, kurser, seminarer, retræter m.m. Nygård har enestående kvaliteter, og som offentligt tilgængeligt, bliver det ikke blot en attraktion for lokalområde og landsdel, men vil også kunne appellere til mennesker fra hele landet.

Opstartsfase og organisation Vi forventer at kunne starte op midt på året 2007. Den nuværende initiativgruppe vil inddrage nye medlemmer, når projektet er godkendt af Gråsten Statsskovdistrikt. Brugerråd I perioden frem til overtagelsen vil initiativgruppen indkalde interessegrupper eller -områder, som vi skønner kunne være interesserede i at benytte Nygård. Præsentere dem for projektet og opfordre dem til, hvis de er interesserede, at stille en repræsentant til et brugerråd. Disse fagområder med base i Landsdelen kunne f.eks. være:  Musikskolen Als  ”Livskraft” (Nordborg Kommune: psykisk handicappede)  Lokalhistoriske foreninger  Oplysningsforbund og Biblioteker  Teatergrupper  Natur-interesserede  Refugie-interesserede  Kunstnere  Kommune/regionsråd  Lokale foreninger (Svenstrup/Guderup) Arbejdsgrupper Fra Brugerrådet vil der blive oprettet nogle arbejdsgrupper, som skal tage sig af   

Økonomi – driftsøkonomi, ansøgninger om støtte mm. Daglig drift, indretning og omgivelser Marketing, oprettelse af en kalender, oprettelse af en hjemmeside.


Ved opstart medio 2007 regner vi med at have et Brugerråd, som tager ansvar for driften af Nygaard gennem ovennævnte arbejdsgrupper. Bestyrelse I opstartsfasen vil vi med afsæt i en stiftende generalforsamling i begyndelsen af 2007 søge at sammensætte en bestyrelse med repræsentanter fra institutioner, som mere overordnet repræsenterer brugergruppernes interessefelter f.eks.: Sønderborg Museum, Folkekirken, Universitetet, Ny Sønderborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Gråsten Statsskovdistrikt, Danfoss, Sønderjyllands Symfoniorkesteret, Bestyrelsens vil tillige hente medlemmer fra Brugerrådet. Bestyrelsen får til opgave på den ene side at støtte Brugerrådets arbejde og på den anden side at tilse at den daglige drift i overensstemmelse med de vedtægter, som vil ligge til grund for Nygårds drift. Vedtægter Vi forestiller os, at vedtægterne bliver til i løbet af opstartsfasen som en proces, der involverer både Bestyrelse og Brugerråd. Stikord til formålaparagraffen kunne f.eks. være:  Fordybelse  Livskvalitet  Ro  Skoven som værdi i sig selv  Natur- og kulturhus  Refugie – retræte  For de mange - og for de få  Enkelhed Brugere på Nygård For at give et overordnet billede af driften, deler vi brugerne ind i tre grupper. Hermed tydeliggør vi tanken om Nygård, som sted for både ”de mange” gennem offentlige arrangementer, og for ”de få” hvor fordybelse tydeligt er til stede som kriterium. Men vi vægter at fordybelse bør være til stede som vandmærke og kvalitetskriterium i alt, hvad der foregår på stedet. 1: Begivenheder for ”de mange” Arrangementer, som annonceres offentligt og er umiddelbart tilgængelige for alle. Base for naturvandring. Skt. Hansaften, Grundlovsmøder, Friluftsgudstjenester, Korstævner. Mindre koncertarrangementer  Hele området ved Nygård kan være i brug. Skoven er en væsentlig del af arrangementet  Typisk weekend- eller aftenarrangementer  Deltagerne kommer fra lokalområdet 2: Studie- og arbejdsgrupper Her er tale om mindre grupper, som lejer hovedhuset til møder, studiekreds, seminarer, ”værksteder”. Der vil i regelen ikke være tale om overnatning Målgruppen er mennesker fra private virksomheder, offentlige institutioner, folkeoplysningen, universitetet.  Fokus ligger på hovedhuset, mens omgivelserne: haven, havet og skoven er en attraktiv ”setting” .  Det vil typisk dreje sig om lejemål på hverdage.  Brugerne kommer fra landsdelen


3: Til rådighed for ”de få”. Huset vil i bestemte perioder være til rådighed for små grupper og enkeltpersoner, som ønsker at bruge Nygård som refugium. Der kan være tale om kunstnere i kreativ proces, om mennesker, der har behov for rekreation, eller mennesker der søger ro til spirituel fordybelse – enkeltvis eller i grupper.  Fokus ligger på hovedhuset, mens omgivelserne: haven, havet og skoven er en attraktiv setting .  Det vil være tale om både weekendarrangementer og om flere sammenhængende hverdage, så der vil være brug for overnatning  Brugerne kommer fra hele landet Økonomi Opstart  Vi forudser at stedet for at blive attraktivt må istandsættes og renoveres. Det gælder bl.a. toiletforhold, køkken, kælder, kloak og elinstallationer, isolering, samt overnatningsrum. Desuden skal der males og anskaffes inventar til stuer og værelser.  Vi har sonderet hos Nordborg Kommune og Fabrikant Mads Clausens Fond, hvor man begge steder finder at projektet naturligt ligger indenfor rammerne af, hvad man gerne vil støtte.  Vi vurderer, at større fonde – både private og offentlige vil være motiverede for at støtte indretning/istandsættelse på grund af Nygårds historie og enestående beliggende, fordi stedet bliver tilgængeligt for mange mennesker, og fordi det drives på frivillig, non-profit-basis. Driften Så længe vi ikke kender Statsskovdistriktets vilkår for at stille Nygård til rådighed, kan vi ikke lave en egentligt driftsoversigt. Men vi ved fra den tidligere lejer, at huset med træ kan opvarmes for omkr. 20.000 kr. og med olie for væsentligt mere. Vi regner med at kunne graduere lejen i forhold til brugergruppen, således at institutioner og erhvervsliv betaler forholdsvis mere end foreninger og enkeltpersoner. -----------------Vi håber meget, at man fra Statsskovdistriktets side vil sige ja til vores projekt, og i fald man gør det stiller vi meget gerne op til et tæt samarbejde. Kemiinginør Finn Broesby-Olsen, Himmark Biblioteksleder Asta Broesby-Olsen, Himmark Ingeniør Henrik Christensen, Havnbjerg Ingeniør Frank Jacobsen, Svenstrup Anæstesisygeplejerske Alice Jakobsen, Sønderborg Børnehaveklasseleder Maja Jørgen, Stevning Sognepræst, Peter Ruge, Svenstrup

Visionspapir for Nygård  

Initiativgruppens oplæg ca. årsskiftet 2005/2006

Visionspapir for Nygård  

Initiativgruppens oplæg ca. årsskiftet 2005/2006

Advertisement