Hvad vil vi huske 2019 for

Page 1

Hvad vil vi huske 2019 for? Kære medlemmer af Foreningen Nygård Tidspunktet for foreningens årlige generalforsamling nærmer sig, nemlig:

9. marts 2019 kl. 19.00 på Nygård Dette nyhedsbrev er formandens skriftlige beretning. Det giver en oversigt over, hvad der er sket i foreningen og på Nygård siden sidste års generalforsamling 18. marts 2019 og et år frem. Tovholderne fra arbejdsgrupperne har hver især bidraget med, hvad der er sket i deres gruppe. Herudover er beretningen krydret med bidrag (”i anførselstegn”) fra nogle af foreningens aktive medlemmer.

Foreningen Nygårds bestyrelse i beretningsåret Bestyrelsen var i beretningsåret uændret og så således ud (fra venstre):

Christian Fischlein (nyvalgt af generalforsamlingen 2017, medlem af FU) Ebbe Enøe (udpeget af bestyrelsen) Elisabeth Vestergaard (udpeget af bestyrelsen) Hanne Risgaard (udpeget af bestyrelsen) Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2018, medlem af FU) Inge Gillesberg (Naturstyrelsen - observatør) Kitty Hovgaard Jensen (udpeget af Sønderborg provsti) Asta Broesby-Olsen (genvalgt af generalforsamlingen 2018, medlem af FU og formand) Bestyrelsens opgave er ifølge vedtægterne at skabe rammerne for - samt tilse - at foreningens formål bliver opfyldt, at indgåede aftaler og kontrakter med samarbejdspartnere følges, at være ambassadører for foreningen og at være inspirationskilde og sparringspartner for foreningen. I møderne deltager fast foreningens kasserer og suppleanter. Bestyrelsen har siden generalforsamlingen afholdt 2 møder – et den 11. april og den 28. oktober. Her har bestyrelsen som sædvanlig forholdt sig til Nygårds drift, aktiviteter og økonomi. Bestyrelsen har igen drøftet det vanskelige ved at få økonomi i Nygårds arrangementsvirksomhed, hvilket skyldes flere forskellige årsager. Bestyrelsen har derfor stadig den holdning, at Nygårds overskud kan bruges til at delfinansiere arrangementerne. Bestyrelsen har foreslået, at vi får vores inventar mærket og herved tyverisikret.

Foreningens daglige ledelse / hvad vil FU huske 2019 for:

Forretningsudvalget (FU) varetager den daglige ledelse af foreningen. FU har i 2019 afholdt 7 møder. På møderne behandles aktuelle problemer i den daglige drift, planlægning af vedligeholdelses- og forbedringsarbejder samt aktiviteter for Nygårds frivillige samt beslutning om anskaffelser. FU har siden sidste års generalforsamling bestået af (fra venstre): Christian Fischlein, Henrik Skrydstrup og Asta Broesby-Olsen + suppleanterne Inge Matzen og Arne H. Blom samt som fast tilforordnede, foreningens kasserer AnneMarie Jensen og bookingansvarlig Birgitte Romme.

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2018-19/ Asta Broesby-Olsen

1


Hvad vil vi huske 2019 for? Ifølge vedtægterne har også alle interesserede medlemmer mulighed for at deltage i FU-møderne. Dette er især sket, hvis der har været særlige punkter på dagsordenen, f.eks. forhold vedrørende fyring eller haven. Rune Juelsborg Karsten, forstfuldmægtig, er kontaktperson mellem Naturstyrelsen og Nygård. Det løbende samarbejde sker ved, at RJK får tilsendt dagsordener og referater fra FU-møderne og reagerer, hvis der er områder, hvor Naturstyrelsen skal involveres i opgaveløsning eller lignende samt når vi kontakter ham direkte.

Forbedringer/vedligehold og nyanskaffelser mv. i 2019/20:. Det børnevenlige haveprojekt med jordhøj, træstubbe og sten er hen over året blevet færdigt, således at det kunne indvies af alle de frivillige til Nygårds julefrokost. Renoveringen af loftsetagen er også ved at være afsluttet: Det sidste værelse og forrummet er blevet malet, og der er lagt gulvtæppe (mørkegrå fliser) i 2 værelser og forrummet. Med støtte fra Bitten og Mads Clausen Fonden er der indkøbt nye egetræsborde og stole (sorte) samt væg- og bordlamper (sorte) til alle værelserne. Det er købt i alt 7 værker af Inge Kjær, som også har udsmykket bagehuset, til loftsetagens værelser. 2 nye gulvlamper til biblioteket. De eksisterende lamper trængte til udskiftning. Nu står der 2 PH gulvlamper. Nyt tidssvarende anlæg til præsentation af billeder og lyd: Ny fastmonteret projektor i loftet i salen, renovering af vort højtalersystem og nyt headset samt anskaffelse af mørklægningsgardiner. Anskaffelsen er støttet af Linak A/S. Udarbejdelse af haveplan. Martin Trier Mørk har på grundlag af Signe Moos’ tegning udarbejdet en haveplan, som blev afsløret ved Nygårds julefrokost. Den er ophængt i spisestuen.

Aktiviteter for de aktive i 2019 /20: FU har iflg. vedtægterne til opgave ”at iværksætte tiltag, der styrker engagement og fællesskab hos de aktive medlemmer, hvis arbejdsindsats er den afgørende forudsætning for Nygårds eksistens". Det er en opgave, der ligger FU meget på sinde, da de frivilliges indsats er det, der driver hele værket. FU ser det derfor som sin opgave på enhver måde at styrke arbejdsfællesskabet med forskellige initiativer. For FU er det vigtigt, at alle, der har lyst til at være med som frivillig, også får lejlighed dertil og dermed bliver en del af fællesskabet. Lige så vigtigt er det, at de frivillige, der er gengangere i flere sammenhænge, ikke føler sig overbebyrdet og evt. mister gejsten. Tirsdag formiddag er omdrejningspunktet for det frivillige arbejde på Nygård. På næsten alle tirsdage året rundt (undtagen når Nygård er udlejet) møder 12-15 frivillige op. Det er medlemmer af såvel brændesom havegruppen m. fl. der

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2018-19/ Asta Broesby-Olsen

2


Hvad vil vi huske 2019 for? yder et par timers indsats til gavn for Nygård samt ikke mindst for at deltage i arbejdsfællesskabet. Der er en god og familiær omgangstone. Der afsluttes altid med en let frokost, som især Birgitte og Inge gennem alle årene har stået for. Samværet her er en vigtig del af fællesskabet på Nygård. Hvert år i årets første kvartal laver vi et særligt arrangement, som især er målrettet mod de frivillige samt mod Foreningen Nygårds medlemmer: En festlig medlemsaften med et underholdende/oplysende tema og fælles spisning: Her i 2020 inviterede vi fredag 31. januar til ”Tysk festaften” en munter og festlig aften med i alt 49 deltagere, hvoraf de 33 var aktive medlemmer, 14 var pårørende og de sidste 2 stod for det musikalske indslag i aftenen. Tilslutningen fra de frivillige var så stor, at invitationen slet ikke nåede ud til Foreningen Nygårds ordinære medlemmer. Fælles arbejdsdage: I 2019 har vi kun haft 1 fælles og ”åben for alle” arbejdsdag, mandag 11. november 9 – 14. Årsagen hertil var, at Nygård var meget optaget af lejemål i forårsmånederne. Herudover holder vi hvert år en arbejds-julefrokost for de aktive. Hvert andet år arrangerer vi en udflugt for Foreningen Nygårds medlemmer, hvor de frivilliges deltagelse prioriteres. I 2019 gik turen til Kielerkanalen. Turen var tilrettelagt af Henrik Skrydstrup, der sørgede for både skriftlig og mundtlig information undervejs. Frivillig-lejemål: Siden april 2011 har det været muligt for Nygårds frivillige at leje Nygård på favorable vilkår på ikkeudlejede dage inden for en måned rullende. Der har siden da i alt været 54 lejemål af denne type, heraf 4 i beretningsåret. Herudover har de aktive frivillige mulighed for at låne foreningens højskolesangbøger m.m. efter aftale med FU.

Foreningen Nygårds PR og kommunikation med omverdenen Ole Andersen, Ken Hamilton og Asta Broesby-Olsen deles om PR-opgaven

Foreningen Nygård bruger kun få midler på direkte at reklamere for udlejning af Nygård (vores folder). Vor erfaring gennem årene er, at nye lejere som oftest henvender sig, fordi de har opdaget Nygårds muligheder ved at have besøgt Nygård enten som deltagere i et arrangement eller i et lejemål. Indirekte fungerer vores PR for arrangementer således for udlejning af Nygård. Vi bruger annoncekroner på at reklamere for foreningens arrangementer i ugeavisen og lokalblade. Vi laver A4-plakater som vi forsøger at få anbragt strategisk rigtigt i forhold til arrangementets målgruppe, bl.a. på bibliotekerne. Pressemeddelelser sendes til nyhedsmedierne JydskeVestkysten, Ugeavisen Sønderborg og SønderborgNYT. På de sociale medier reklamerer vi på KULTUNAUT, Sønderborg EVENTS og via facebook (”Sønderborg det sker”, ”Vores Sønderborg”, ”Begivenheder i Sønderborg”) Foreningens medlemmer får direkte besked pr. mail om alle nyheder.

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2018-19/ Asta Broesby-Olsen

3


Hvad vil vi huske 2019 for? Nygårds hjemmeside: www.nygaard-als.dk Siden redigeres og ajourføres af Asta Broesby-Olsen Hjemmesiden er stedet, hvor alle praktiske oplysninger er tilgængelige både for lejere og medlemmer samt for dem der bare vil se, hvad der sker på Nygård. Alle bookinger lægges løbende ind i Nygårds kalender, hvor lejere kan se, hvornår der er ledigt på Nygård. På hjemmesiden kan de også finde lejekontrakt og alle praktiske oplysninger i forbindelse med lejemål samt oplysninger om ugevagten. På forsiden reklameres for det næste arrangement på Nygård. En oversigt over kommende arrangementer kan også findes på hjemmesiden. Herudover finder man på hjemmesiden oplysning om bestyrelsen, vedtægter mv. samt dagsordener og referater fra foreningens møder. Nygårds facebookside (oprettet 22. april 2010) viser nyheder fra Nygård. Både Nygårds brugere og vi selv bidrager med tekst og billeder fra Nygård og fra arrangementerne. På facebook udsendes også invitationer til arrangementer til følgere. Pt. har vi 519 følgere (2014: 306, 2015:378, 2016: 422, 2017: 473, 2018:493, 2019: 496). Nygårds mail: nygaardals@gmail.com: Til denne mailadresse kan alle skrive, her modtages forespørgsler om leje, tilmeldinger til arrangementer mv. Formand, bookingansvarlig og kasserer tager sig af korrespondancen. Herfra udsendes alle meddelelser til medlemmer. Nygårds google-kontos kontaktpersoner fungerer som foreningens medlemsregister. Nygård på Wikipedia: Der er oprettet artikler om Nygård samt om Baronens høj.

4 Årets resultater i tal: Foreningen Nygårds formål er - under nøgleordene natur / kultur /fordybelse - at åbne stedet for ”de mange”. Dette skal ske gennem udlejning og afholdelse af offentlige arrangementer.

I 2019 har i alt 1.705 personer opholdt sig på Nygård i kortere eller længere tid Hertil skal lægges gruppen af frivillige – pt. 42 aktive medlemmer – der har deres jævnlige gang på Nygård – bl.a. som nævnt tidligere – især tirsdag formiddag. Fyringsgruppen kommer i hele fyringssæsonen dagligt.

Årets resultater i kr. og ører / Regnskab 2019

Regnskabet, der løbende følges af formanden, er netop revideret af et godkendt revisionspartnerselskab og fremlægges på generalforsamlingen sammen med en oversigt over foreningens økonomi fra 2008 til 2018. Hovedtallene ses her:

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2018-19/ Asta Broesby-Olsen


Hvad vil vi huske 2019 for? Anne-Marie Jensen, foreningens kasserer: Kassereropgaverne består i - at betale alle fakturaer og arkivere alle bilag - at modtage lejekontrakter og holde styr på betaling samt opfølgning med bl.a. tilbagebetaling af depositum - at sørge for bogføring og vedligeholdelse af foreningens regnskab - at have kontakt med revisoren mht. revision af regnskabet - at udarbejde budget og at forelægge dette sammen med regnskabet på den årlige generalforsamling - at deltage i bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder Lidt om mit 1. år som kasserer på Nygård: Nu har jeg næsten været Nygårds kasserer 1 år. I hvert tilfælde på papiret* Jeg begyndte nok rigtigt omkring 1. august 2019. Fik en meget god og grundig oplæring af Birgitte Romme herhjemme. Begyndte at komme på Nytår til møder som kasserer og til arrangementer. Skal love for at man føler sig velkommen derude i skoven. Det er næsten som en stor familie. Altid glad og positiv velkomst, og der er samtidig styr på tingene til møderne og i det hele tage. Jeg har følt mig virkelig godt modtaget, og det har Gunnar også, fortæller han. * Årsagen til at det har taget så lang tid, er at godkendelsesproceduren ved kassererskift i Sydbank har været meget langsommelig pga. opstramning af reglerne som følge af hvidvaskskandalerne.

Arbejdsgrupperne vil huske 2019 for: Brændegruppen ved Ole Andersen: Der er i vinteren 2018 - 2019 skovet og bearbejdet og hjemkørt så meget træ, at det tidligst i vinteren 2022 - 2023 kan komme på tale igen at drage til skovs med motorsaven. I den mellemliggende tid vil arbejdsmængden været begrænset til at fylde brændeskur og kælder med det skovede træ, samt at udføre mindre opgaver på Nygårds parcel.

Fyringsgruppen v. John Jensen / Ole Andersen: Der fyres stadig med træ på Nygård en morgenfyring alle ugens 7 dage i 7 af årets måneder, pillefyret klarer resten af husets opvarmning. 7 m/k har delt opgaven mellem sig. Træfyring på Nygård betyder, at der i gennemsnit spares knap 2 pillesække af 15 kg i døgnet, hvilket betyder en samlet årlig besparelse på et sted mellem 5 og 6000 kg træpiller årligt. 1 kg piller koster ca. 2 kr.

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2018-19/ Asta Broesby-Olsen

5


Hvad vil vi huske 2019 for? Havegruppen ved Annelene Christensen: Hvad vil vi i havegruppen huske 2019 for? 2019 blev året, hvor det smukke, nærmest skulpturelle, balance-anlæg, beregnet for alle aldre, satte punktum for rækken af vellykkede anlæg/omlægninger i årene 2012-2019, der samlet set har formået smukt og enkelt at binde have, hus og skov sammen med grundbegreberne Natur, Kultur og Fordybelse som ledetråde. I 2019 blev endnu et stort stykke af plænen udlagt til langt græs, så hele haven nu veksler mellem områder med klippet og uklippet græs, dels for at tilgodese naturen og dels for at åbne til endnu flere naturoplevelser i Nygårds dejlige have. Det lange græs klippes hvert år i sensommeren. Og 2019 blev det år, hvor vi endelig opdagede, at æblerne på det gamle skrøbelige æbletræ, smager fortrinligt, hvis blot de efter plukning i oktober, eftermodnes til ind i december. Til gengæld kan de vare til helt ind i marts måned. Det gamle træ er meget frugtbart, så selvom Nygårds frivillige fremover vil høste nogle af æblerne til kager bl.a. til Nygårds arrangementer, vil der stadig efterlades mange på træet til glæde for fuglene og hjortene. Og træet er sikret for eftertiden, da det har leveret podekviste til et projekt ved Sønderborg Kommune med fokus på at undersøge, registrere og bevare gamle alsiske æblesorter. Nygårds æble er endnu ikke sortsbestemt. En planlagt DNA-test på et senere tidspunkt kan give svar på det. 2019 blev også året, hvor Birger tilbød at overtage græsslåningen på Nygård efter Egon, som er gået på pension. Det er en vigtig og bunden opgave, som Birger løser for Nygård og stor tak for det. Birger har været frivillig helt fra starten i 2008, bl.a. i brændegruppen. Serviceringen af havetraktoren er hidtil sket på værksted ”i byen”, men er nu overtaget af Herluf, der ønsker at udføre arbejdet uden vederlag på lige fod med andet frivilligt arbejde på stedet. Igen i 2019 har det været en fornøjelse at arbejde sammen med den velfungerende havegruppe og at opleve det gode samarbejde med brændegruppen, som har været forudsætningen for, at de mange have-idéer, der er opstået gennem årene, har kunnet omsættes til virkelighed. Nygård er den dejligste legeplads for voksne i skøn natur på et af de smukkeste steder i Danmark.

Græsslåning ved Birger Jønsson: Jeg overtog græsslåning sidste forår. Hvor mange gange jeg har slået græsset i løbet af 2019 har jeg ikke tal på, men nogle perioder har det været hver 14. dag og i andre perioder har der været 3 uger i mellem hver slåning. Efter 1. september kan det være svært, at få græsset tør, især hvor der er meget skygge, derfor har jeg nogen gange været nødsaget til at slå den i våd tilstand, som ikke er helt optimalt. Det er bedst at slå græsset sidst på eftermiddagen, hvor det er mest tørt. Havegruppen har været gode til at afmærke de områder der ikke skal slås. Det tager mig ca. tre timer hver gang, fra jeg kører hjemme fra til jeg er hjemme igen, det er med slåning, rengøring af materiel og nogle gange jævning af muldvarpe skud. Der bruges ca. 4 liter benzin per gang.

Arrangementsgrupperne: Fra 2017 har vi 2 grupper der planlægger og gennemfører arrangementer. Begge grupper mødes 4 /5 gange årligt. Musikgruppen bestående af Ole Andersen, Kenneth Hamilton, John Jensen og Asta Broesby-Olsen + Natur/kulturgruppen bestående af Ellis Bech Christiansen, Helga Roesgaard, Martha Thomsen, Kenneth Hamilton, John Jensen og Asta Broesby-Olsen Arrangementsgruppernes grundlag er fortsat afholdelse af offentlige arrangementer, der falder indenfor de 3 nøglebegreber: natur, kultur og fordybelse.

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2018-19/ Asta Broesby-Olsen

6


Hvad vil vi huske 2019 for? Musikgruppen ved Ole Andersen Gruppens 4 medlemmer har i 2019 planlagt og gennemført 4 arrangementer. 2 arrangementer med fællessang, 1 højskoledag med Genforeningen som tema samt en koncert med folkemusikgruppen "Rannok" Alle arrangementerne har både indholdsmæssigt og med hensyn til publikumsfremmøde været meget tilfredsstillende.

3 af musikgruppens medlemmer deler Foreningen Nygårds pressedækning, annoncering m.m. mellem sig. (Se under Foreningen Nygård PR). Gruppens 4. medlem holder ligeledes styr på traktementer ved stort set alle arrangementer på Nygård Endvidere er musikgruppen FU behjælpelig med at planlægge og gennemføre arrangementer for eks. Foreningen Nygårds frivillige. Fabrikant Mads Clausen-fonden har ydet tilskud til Højskoledagen.

Natur/kulturgruppen ved Asta Broesby-Olsen Gruppen har i 2019 afholdt 4 foredrag, 1 om kultur (Guldfund), 2 om fordybelse (Egebjerg og Skaarup) og 1 om natur (Medicinhaverne) – med et deltagerantal omkring de 30 (undtagen et med bare 8 deltagere). Vi har haft samarbejde med FOF om Helle Skaarups foredrag. Erfaringen viser, at det er vanskeligt at nå op på et deltagerantal, der kan finansiere foredragene – uanset om vi er i samarbejde med nogen eller selv står for det. Gruppen startede i foråret et eksperiment med 3 onsdage med temaet ”Litteratur i fællesskab”, hvor 4 af gruppens 6 medlemmer på skift læser en selvvalgt tekst op. Der var ca. 8 deltagere pr. gang udover gruppens medlemmer. Gruppen valgte at fortsætte med projektet i 2019/20 med 4 onsdage. Gruppen stod igen i 2019 for påskeudstillingen som igen var det Nygårdarrangement med største antal besøgende: 487. Der er mange frivillige kræfter engageret i afviklingen af det både før, under og efter. Helga Roesgaard var igen primus motor for udstillingen med temaet Spor. En spændende og særpræget udstilling af høj kvalitet.

Efterfølgende var blandt de frivillige og i FU en drøftelse af, hvorvidt vi skulle fortsætte med at afholde påskeudstillinger. Konklusionen blev, at vi fortsætter, men at der er blevet nedsat en særlig påskeudstillingsgruppe, som har ansvar for både forberedelse og de praktiske opgaver i forbindelse med selve udstillingen.

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2018-19/ Asta Broesby-Olsen

7


Hvad vil vi huske 2019 for? Offentlige arrangementer arrangeret af andre Pinsegudstjeneste på Nygård: Igen i 2019 var der pinsegudstjeneste på Nygård 2. pinsedag, hvor de 5 nordalsiske sogne, Egen, Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl og Svenstrup, afholdt friluftsgudtjeneste. Offentlige arrangementer som dette bidrager også til at reklamere for Nygård Herudover har der været arrangeret besøg med orientering om Nygård for Danfoss veteranklub, Nordborg Kirkes mandeklub, Herreklubben Guderup.

Arrangementsgruppen har 2 undergrupper: Bagegruppen og Adhocgruppen

Bagegruppen ved John Jensen: Bagegruppen består stadig efter det første år med mig som tovholder, af 12 aktive bagepiger. -Bagepigerne er rigtig gode til at melde ud i god tid hvad de vil bage og i givet fald ikke kan til det pågældende arrangement. -Det nye tiltag som blev født af en af pigerne er, at i stedet for at anrette kagerne enkeltvis på en kagetallerken, så at skære dem ud i nogle mindre stykker og så anrette dem på ”tag selv fade” så kan de tage et par stykker og derved smage de lidt forskellige bagninger, og der ligger små sedler på bordet i spisestuen: Tag gerne et par stykker af ”Nygårds kach” Og nyd den så længe der er ”naue tebach” Dette blev taget i brug ved koncerten med Himmerland og gik for godt, da der var lige et par stykker for lidt, vi havde skåret 105 stykker, og de blev spist rup og stup af de ca. 70 som vi nok var i alt. Der er så vidt jeg kan tælle bagt til 9 arrangementer i indeværende regnskabs år.

Adhocgruppen = frivillige, der har meldt sig til at hjælpe til ved de forskellige arrangementer Gruppen kontaktes (som gruppe eller individuelt), når der er behov for hjælp f.eks. til påskeudstillingen, hvor der hvert år er rigtig mange frivillige i gang. Opgaverne er mangeartede, f.eks. er der frivillige, som overnatter i påskedagene hvorved kunstværkerne på den måde er ”forsikrede”. Der er pt. 7 frivillige tilmeldt gruppen.

Daglig drift / huspedel Finn Broesby-Olsen Der føres tilsyn med huset og dets installationer, foretages småreparationer af forskellig art samt bestilles håndværkere til de (ret få) opgaver vi ikke selv kan udføre. Også vedligeholdelse af et stykke af Nørreskovvej – nemlig bakken op til Nygård har vi påtaget os, efter at have holdt møde et par gange med Sønderborg Kommune om den dårlige tilstand af adgangsvejene til Nygård. En stor del af året er der mange huller og mange skarpe sten, der forårsager punkteringer. Aftalen med kommunen er, at man vil fylde hullerne i Nørrskovvej mellem Nygård og Svenstrup op før man river vejen op. Selve problemet med huller i vejen er der ikke så meget at gøre ved. Dog undlader kommunen at tromle vejen, da stenene derved bliver knust, hvilket efterlader skarpe sten, der forårsager punkteringer. Ekstraarbejdet med påfyldningen ”betaler” vi med vedligeholdelsen af bakken.

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2018-19/ Asta Broesby-Olsen

8


Hvad vil vi huske 2019 for? Bookinggruppen ved Birgitte Romme Jeg overtog bookingen efter Asta i sensommeren. Ved starten af året 2020 var der indgået 40 lejekontrakten. Heraf de 36 i 2020, typisk er det weekender der bookes. I 2020 forsøger vi om vi kan få flere til at booke hverdage ved at nedsætte leje på hverdage med 50%.

Ugevagtgruppen ved Birgitte Romme: Ugevagtgruppen: Vi er 13 medlemmer. Opgaverne består i at sørge for, at huset er klar til at modtage de gæster, der lejer sig ind på Nygård. Nogle dage før lejemålet kontaktes lejeren for at informere om praktiske ting. Ligeså, at kontrollere, at huset er afleveret i god stand efter lejemålet. Vi mødes x 2 årligt til planlægning af ugevagterne.

Rengøring og vask af sengelinned ved Birgitte Romme: Vi bruger Lolas rengøring, og det fungerer fint. Vask af sengelinned efter lejemål: Vi har 2-3 frivillige, der mod betaling tager vasketøj med hjem og leverer det tilbage efter vask. De fleste lejere medbringer heldigvis selv sengelinned. Typisk bestilles der sengelinned ved kurser.

De frivillige er Nygårds guld

:

Nygårds aktive medlemmer og det gode arbejdsfællesskab mellem dem er det der skaber Nygårds værdier. Derfor er det vigtigt, hvad de aktive dels vil huske 2019 for dels hvad det er de værdsætter ved at være frivillig på Nygård. Her til slut har nogle af dem ordet: Arne H. Blom: Jeg vil huske haveåret 2019 for, at vi ikke fik en gentagelse af sommeren 2018’s subtropiske tilstande, men vi fik en ganske almindelig dansk sommer med sol og regn ligeligt fordelt. Vi fik også lavet en fin tegning af haven ved professionelle kræfters ihærdige indsats, og vi fik etableret en lille høj i haven til adspredelse for børn og barnlige sjæle. Havetegningen skal anvendes primært til at forenkle koordineringen af arbejdsopgaverne i haven, men kan også få fin anvendelse til promovering af Nygård. Jeg vil også huske året 2019 for, at vi fik nye ansigter blandt de frivillige: -En ny kasserer og derved aflastning af den hidtidige i hendes mange andre gøremål som frivillig på Nygård. -Et par nye fyrbødere m/k, hvilket betød, at vi nu kan fyre i brændefyret stort set alle ugens dage, og derved spare foreningskassen for udgifter til træpiller og hurtigere reducere den store beholdning af brænde. Alle vore gæve fyrbødere fortjente en særlig hyldest, så de blev påtænkt med en sang til julefrokosten. Endelig vil jeg huske året for, at vi fik installeret et professionelt A/V udstyr og mørklægningsgardiner, som gør den store sal endnu mere velegnet til foredrag og sammenkomster. Og Svenstrup Skole blev de glade modtagere, da de arvede det gamle lærred og den gamle håndholdte mikrofon. Christian Fischlein: Som altid synes jeg det er dejligt at være med til at udføre frivilligt arbejde på Nygård. Det er et naturskønt område at være i og behagelige folk at være sammen med. Der er altid spændende projekter i gang eller nogle der kun er på tale. Ved forskellige tovholdere og øvrige frivillige lykkes det altid 100% at få det ført ud i livet, det gælder koncerter, foredrag og det mere fysiske inde i huset samt ude træarbejde / havearbejde mm. Jeg tror alle frivillige kan se, at man kan gøre et godt stykke arbejde, for at Foreningen Nygård kan fungere som den gør. John Jensen: -Jeg vil huske 2019 for det år hvor vi for alvor gik ned i skovtræsforbruget og måtte finde andre gøremål i brændegruppen, og for at bibeholde vores mandskab i gruppen måtte nogle træfolk hjælpe i haven eller andre gøremål. -At være frivillig på Nygård betyder for mig at komme et sted hvor jeg kan være med til at få nogle opgaver løst, få ting til at ske, og så se resultatet når det pågældende arrangement er overstået, og se at det normalt gik godt i samarbejde med de andre på Nygård. -Jeg sætter utrolig stor pris på det gode samarbejde der er på Nygård, kammeratskabet og tonen/moralen på stedet, det er nok som min kone siger ”mit femte barn”.

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2018-19/ Asta Broesby-Olsen

9