Hvad vil vi huske 2017 for

Page 1

Hvad vil vi huske 2017 for? Kære medlemmer af Foreningen Nygård Tidspunktet for foreningens årlige generalforsamling nærmer sig, nemlig:

5. marts 2018 kl. 19.00 på Nygård Dette nyhedsbrev udgør formandens skriftlige beretning. Det giver en oversigt over, hvad der er sket i foreningen og på Nygård siden sidste års generalforsamling 20. marts 2017 og et år frem Beretningen er i år krydret med små bidrag (”i anførselstegn”) fra nogle af foreningens aktive medlemmer om, hvad de vil huske 2017 for.

Foreningen Nygårds bestyrelse i beretningsåret Forud for generalforsamlingen i 2017 meddelte Dines Nordtorp, som var på valg, at han ikke genopstillede. På generalforsamlingen valgtes Christian Fischlein som nyt medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget. Bestyrelsen så i størstedelen af beretningsåret således ud (fra venstre):

Christian Fischlein (nyvalgt af generalforsamlingen 2017, medlem af FU) Ebbe Enøe (udpeget af bestyrelsen) Hanne Risgaard (udpeget af bestyrelsen) Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU) Inge Adriansen (udpeget af Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet) Inge Gillesberg (Naturstyrelsen - observatør) Kitty Hovgaard Jensen (udpeget af Sønderborg provsti) Asta Broesby-Olsen (genvalgt af generalforsamlingen 2016, medlem af FU og formand)

Inge Adriansen døde 27. oktober 2017 efter lang tids sygdom. Hermed mistede Foreningen Nygård et meget engageret og værdifuldt bestyrelsesmedlem og en opmærksom ven. Nygård havde en stor plads i Inges hjerte. Igennem 8 år ydede hun på flere områder en uvurderlig indsats. Ikke mindst ved altid at påskønne de frivilliges arbejde bl.a. ved at bidrage med indslag på foreningens årlige medlemsaften for de aktive: Første gang i 2010 hvor temaet var ”Smagen af Sønderjylland” og sidste gang i 2017 med temaet ”Lutherske godbidder”, som Inge selv havde foreslået. John Jensen: ”Jeg vil bl.a. huske Nygård i 2017 som året hvor vi mistede Inge Adriansen, vores altid engagerede bestyrelsesmedlem og hun havde Nygård så kær.” Æret være Inges minde.

Bestyrelsens opgave er i følge vedtægterne at skabe rammerne for - samt tilse - at foreningens formål bliver opfyldt, at indgåede aftaler og kontrakter med samarbejdspartnere følges, at være ambassadører for foreningen og at være inspirationskilde og sparringspartner for foreningen. I møderne deltager fast foreningens kasserer og suppleanter. Bestyrelsen har siden generalforsamlingen afholdt 2 møder –et i april (konstituerende) og et i oktober 2017. Her har bestyrelsen som sædvanlig forholdt sig til Nygårds drift, aktiviteter og økonomi. Et par af de behandlede temaer skal nævnes her: Samarbejde med Naturstyrelsen om forskellige projekter. F.eks. renoveringen af trappen til stranden, hvor Styrelsen har betalt materialerne og vi har udført arbejdet samt det kommende aktivitetsområde for børn og voksne, hvor Styrelsen vil bidrage med stolper fra væltede træer. Drøftelse af tiltag for at få nye lejere til Nygård på hverdage (f.eks. retræter – virksomhedskonferencer o.lign.). Dette er forårsaget af at en af Nygårds hidtidige stabile lejere har valgt at flytte sine kurser til Fyn. Det blev foreslået at kontakte en landsdækkende avis, der henvender sig til målgruppen, og bruge omtale af jubilæumsåret som anledning. Arne har

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2017-18/ Asta Broesby-Olsen

1


Hvad vil vi huske 2017 for? kontaktet Information, men pt. uden resultat. Sidst på året indvilligede Elisabeth Vestergaard, tidl. direktør for Grænseforskningsinstituttet, i at indtræde i bestyrelsen på den ledige plads. EV har haft forbindelse til Trier-familien og er kommet på Nygård som ung.

Foreningens daglige ledelse / hvad vil FU huske 2017 for: Forretningsudvalget (FU) varetager den daglige ledelse af foreningen. FU har siden sidste års generalforsamling bestået af: Christian Fischlein, Henrik Skrydstrup og Asta Broesby-Olsen og som fast tilforordnet foreningens kasserer Birgitte Romme. Herudover har Arne H. Blom og Inge Matzen, som begge er valgt som suppleanter, fast deltaget i møderne. I følge vedtægterne har også alle interesserede medlemmer mulighed for at deltage i FU-møderne. Dette er især sket, hvis der har været særlige punkter på dagsordenen, f.eks. fyring med henholdsvis træfyr og pillefyr eller planlægning af haveprojekter.

FU har i 2017 afholdt 8 møder. Her sker løbende behandling af aktuelle problemer i den daglige drift, planlægning af vedligeholdelses- og forbedringsarbejder og aktiviteter for Nygårds frivillige samt beslutning om anskaffelser. Karsten Romme, som siden Nygårds start har været kontaktperson mellem Naturstyrelsen og os, gik på pension her i efteråret 2017. Karstens efterfølger er Rune Juelsborg Karsten. Det løbende samarbejde sker ved, at kontaktpersonen får tilsendt dagsordener og referater fra FU-møderne og reagerer, hvis der er områder, hvor Naturstyrelsen skal involveres i opgaveløsningen eller lign.

Forbedringer/vedligeholdelse og nyanskaffelser mv. i 2017/18: Renovering af loftsetagen. Da det ikke er lykkedes os at få støtte til renoveringsprojektet, som Martin Trier Mørk har udarbejdet, besluttede vi at gå i gang for vore egne midler (såvel penge som arbejdskraft) i etaper, sådan som vores midler kunne strække til: Gavlværelset ud mod skoven. (3 sengs-rummet) Inge Matzen: ”Vi startede året med at renovere det ene værelse ovenpå. Skråvæggens beklædning var i stykker. Christian pillede det ned og satte ny beklædning og isolering op. Ole, Birgitte og jeg afdampede tapet. Der dukkede et mærkeligt mønster op. Det lignede næsten bindingsværk, som det selvfølgelig ikke var. Mit gæt er, at der har været klæbet en slags panel på. Opsætning af tapet og maling overlod vi til maleren. Det blev rigtig flot.” Pga. udlejning af Nygård kunne vi først planlægge den videre renovering til her i januar 2018, hvor vi gik i gang med badeværelset og det andet gavlværelse ud mod skoven. Denne gang bestod vores arbejde primært i at rydde rummene og sætte alt på plads igen. Naturskolens område syd for gårdspladsen blev ryddet for pil og andre bevoksninger først i december 2016. Det gav et smukt udblik fra Nygård. Naturskolen har – efter en drøftelse med Annelene fra havegruppen – plantet frugttræer i området. Renovering af trappen til stranden er sket henover sommeren/efteråret under Christians kyndige ledelse. Christian har haft direkte kontakt til Klaus Sloth fra Naturstyrelsen. Området omkring lysthuset: der blev sået græs i foråret og henover sommeren kælet for området, således at vi nu har en rigtig smuk forhave med lysthus og siddepladser samt en lille siddekrog på nordsiden af huset. Der er kommet gelænder op ved trappen ved hovedindgangen (samme model som ved bagehuset). Ny benzindrevet buskrydder anskaffet Rullegardiner i 2 af skråvinduerne på 2. sal udskiftet

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2017-18/ Asta Broesby-Olsen

2


Hvad vil vi huske 2017 for? Lysdæmpning af belysningen i spisestuen. Imødekommelse af ønske fra nogle af vores lejere. Væggene i køkken og spisestue er blevet malet sidst på året. Siddeplads muret op under havetrappen. Christian har fuldført trappeprojektet. Nyt og større køleskab med fryser samt ny afsætningsreol anskaffet. Inge Matzen: ”I juli fik vi købt et nyt køleskab med fryser. Det blev leveret og sat op med visse misforståelser og forhindringer. Jeg tror det virker til glæde for mange. I november blev køkkenet malet. Der var kommet ønsker om mere afsætningsplads. Et smalt skab, der lige kunne være ved siden af køleskabet, blev for dyrt. Løsningen blev så en reol med hjul under, som kan skubbes ud og ind. John fik samlet reolen og sat hjul under. Jeg synes det virker godt.” Nøgleboks opsat ved hoveddøren således at nøglen anbringes i nøgleboksen lige før et lejemål og ugevagten meddeler koden til lejer. Efter lejemålet er det lejeren, som hænger nøglen i nøgleboksen igen, hvorefter ugevagten fjerner den. Nøglen er således ikke permanent i boksen. Vi bruger også nøgleboksen, når vi har aftaler med håndværkere, der skal ind i huset. Håndstøvsuger indkøbt og installeret til opladning i pillefyrrummet. Beregnet til at ugevagterne kan tage den med sig rundt i huset for at fjerne fluer mv.

Planlagte projekter Renovering af loftsetagen vil forsætte i årene fremover. Vi forventer at kunne renovere endnu et værelse i løbet af 2018, formentlig sidst på året, hvis der er plads mellem udlejningerne sidst på året /alternativt januar 2019. Naturbænke med udsigt dels udover havet dels ned mod søen. Stammer fra det fældede lærketræ vil blive anvendt som bænke ved at de kombineres med sæder og rygstød af egeplanker, som Naturstyrelsen har stillet til rådighed. Det hele ligger klar til at blive lavet i løbet af foråret 2018. Legeredskaber for børn af træ og sten. Bestyrelsen har godkendt havegruppens projekt for et nyt aktivitetsområde i haven på plænen mellem Nygård og søen, hvor der pt. er en stub fra et fældet træ. Omkring stubben etableres en høj (ca. 150 cm høj). I området sættes en række pæle på højkant i forskellig højde ca. 25 – 75 samt store sten i cirkelmønstre, så børn og voksne kan hoppe fra stub til sten i rundkredse. Stengang fra huset til lysthuset af flade store sten. Der er fundet flade sten til formålet. Planlagt til etablering, når græsset er groet op, dvs. forår/sommer 2018. Planlagt maling af vinduer indvendig i hovedbygningen er efter samråd med maleren udsat, indtil det kan ske samtidig med de udvendige vinduer. De udvendige vinduer er i en ringe forfatning, hvilket Naturstyrelsen tager meget alvorligt. På bygningssyn i januar 2018 blev det besluttet, at en fagmand skal vurdere, hvorledes vinduerne kan renoveres, således at de nuværende vinduer kan bevares.

Aktiviteter for de aktive i 2017 /18: FU har iflg. vedtægterne til opgave ”at iværksætte tiltag, der styrker engagement og fællesskab hos de aktive medlemmer, hvis arbejdsindsats er den afgørende forudsætning for Nygårds eksistens". Det er en opgave, der ligger FU meget på sinde, da de frivilliges indsats er det der driver hele værket. FU ser det derfor som sin opgave på enhver måde at styrke arbejdsfællesskabet med forskellige initiativer. Hvert år i årets første kvartal laver vi et særligt arrangement, som specielt er målrettet mod de frivillige samt Foreningen Nygårds medlemmer: en festlig medlemsaften med et underholdende/oplysende tema og fælles spisning: Her i 2018 inviterede vi fredag 26. januar 2018 til ”Grønlandsaften”, hvor der blev vist diasshows med billeder fra besøg på Grønland og af grønlandsk

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2017-18/ Asta Broesby-Olsen

3


Hvad vil vi huske 2017 for? kunst. Forfatteren Linda Lassen fortalte om sin bog ”Håbets år” (om Gertrud Rask gift med Hans Egede). Vi sang grønlandske sange (endda flerstemmigt) forsøgte at svare rigtigt på Oles Grønlands-quiz og spiste dejlig grønlandsinspireret menu. Flere bidrog til en udstilling af smukke grønlandske genstande, som alle kunne se og røre ved. Vi var 37 deltagere, hvoraf hovedparten var aktive medlemmer. Turen til Nordfriesland for frivillige og medlemmer 22. april 2017 fik et rigtig fint forløb under Henrik Skrydstrups kyndige ledelse. Bl.a. et spændende besøg på Noldemuseet. Der var i alt 27 deltagere. FU har besluttet, at udflugt fremover kun sker hvert andet år. I 2019 planlægges en sejltur på Kielerkanalen. Fælles arbejdsdage: I 2017 har vi haft 4 arbejdsdage, 3 i foråret og 1 i efteråret. Til arbejdsdagene indbydes alle foreningens medlemmer, således at man har mulighed for at være med og se, hvad det hele går ud på. Ud over de der er faste deltagere i arbejdsgrupperne der mødes hver tirsdag, møder der altid andre medlemmer frem, som gerne vil give en hånd med ved brændekløvning, haveopgaver og rengøring indendørs, som er fast på arbejdsdagenes program. Udover arbejdsfællesskabet nyder alle også samværet ved de fælles måltider.

Herudover holder vi hvert år en arbejds-julefrokost for de aktive. For FU er det vigtigt, at alle, der har lyst til at være med som frivillig også bliver brugt og dermed bliver en del af fællesskabet. Ligeså vigtigt er det, at nogle frivillige, især dem der er gengangere i flere sammenhænge, ikke føler sig næsten misbrugt og mister gejsten. Frivilliglejemål: Siden april 2011 har det været muligt for Nygård frivillige at leje Nygård på favorable vilkår på ikkeudlejede dage inden for en måned rullende. Der har siden da i alt været 45 lejemål af denne type, heraf 3 i beretningsåret. Herudover har de aktive frivillige mulighed for at låne foreningens højskolesangbøger m.m. efter aftale med FU.

Foreningen Nygårds PR og kommunikation med omverdenen Foreningen Nygård bruger kun få midler på direkte at reklamere for udlejning af Nygård (vores foldere). PR sker ved at bruge annoncekroner på at reklamere for foreningens arrangementer i ugeavis og lokalblade samt ved gratis pressemeddelelser af samme. For at reklamere og kommunikere med omverdenen bruges følgende kommunikationsplatforme på internettet: Nygårds hjemmeside www.nygaard-als.dk, er stedet, hvor alle praktiske oplysninger er tilgængelige både for lejere og medlemmer, samt de der bare vil se, hvad der sker på Nygård. Lejere kan se, hvornår der er ledigt på Nygård, finde lejekontrakt og alle praktiske oplysninger i forbindelse med lejemål samt oplysninger om ugevagten. På forsiden findes oplysninger om næste arrangement på Nygård. Herudover finder man på hjemmesiden dagsordener og referater fra foreningens møder offentligt tilgængelige for alle samt oversigt over bestyrelsen, vedtægter mv. Nygårds facebookside (oprettet 22. april 2010) viser nyheder fra Nygård. Både Nygårds brugere og vi selv bidrager med tekst og billeder fra Nygård og fra arrangementerne. Invitationer til arrangementer udsendes til fans. Pt. har vi 493 fans (2014: 306, 2015:378, 2016: 422, 2017: 473). Mail: nygaardals@gmail.com: Her kommunikerer formand og kasserer direkte til medlemmer, lejere, samarbejdspartnere mv. Nygårds googlekontos kontaktpersoner fungerer som foreningens medlemsregister. Nygård på Wikipedia: Der er oprettet artikler om Nygård samt Baronens høj.

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2017-18/ Asta Broesby-Olsen

4


Hvad vil vi huske 2017 for? Årets resultater i tal Foreningen Nygårds formål er - under nøgleordene natur - kultur – fordybelse - at åbne stedet for ”de mange”. Dette skal ske gennem udlejning og afholdelse af offentlige arrangementer.

Udlejning og arrangementer

I 2017 har i alt 1.945 personer opholdt sig på Nygård i kortere eller længere tid Hertil skal lægges gruppen af frivillige – de 41 aktive medlemmer – der har deres jævnlige gang på Nygård, f.eks. kommer brændegruppen og havegruppens medlemmer næsten alle årets tirsdag formiddage. Andre kommer og giver en hånd med på arbejdsdage og ved arrangementer.

Årets resultater i kr. og ører / Regnskab 2017 Birgitte Romme, foreningens kasserer: Kassereropgaverne består i - at betale alle fakturaer og arkivere alle bilag - at modtage lejekontrakter og holde styr på betaling samt opfølgning med bl.a. tilbagebetaling af depositum - at sørge for bogføring og vedligeholde regnearket med foreningens regnskab - at have kontakten med revisoren mht. revision af regnskabet - at udarbejde budget og forelægge dette samt regnskabet på den årlige generalforsamling - at deltage i bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder BR: Lejen blev sat op fra 200 kr. til 250 kr. pr overnatning og lejen for 1 dag steg fra 1000 kr. til 1200 kr. Det har givet en bedre indtjening, som nok kan mærkes. Det er lidt dyrere at fyre med træpiller, så det har været en god beslutning. Regnskabet, der løbende følges af formanden, er netop revideret af et godkendt revisionspartnerselskab og fremlægges på generalforsamlingen sammen med en oversigt over foreningens økonomi fra 2008 til 2017. Hovedtallene ses her:

Arbejdsgrupperne vil huske 2017 for: Brændegruppen ved Ole Andersen:

Nygårds brændehold 12 m / k er ved årsskiftet 2017 - 2018 for 10 år i træk i skoven for at fælde og bearbejde træ til fyringssæsonen 2018 - 2019. Som noget nyt er der blandt holdets medlemmer organiseret en afløsergruppe, der skal træde til i de situationer hvor Nygårds faste fyrbøder får forfald.

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2017-18/ Asta Broesby-Olsen

5


Hvad vil vi huske 2017 for?

Brændeholdet har fast arbejdsdag tirsdag formiddage Der har også her i 10. sæson været et godt og stabilt fremmøde, og som i alle foregående år er arbejdet foregået i en humørfyldt og kammeratlig stemning. Alle arbejdsdage afsluttes med en let frokost, som alle på holdet nyder og påskønner. Det skal også nævnes at brændeholdets medlemmer er aktive i mange andre af Nygårds aktiviteter og arbejdsopgaver.

6 John: ”Jeg vil bl.a. huske Nygård for følgende i 2017: At pillefyret omsider kører optimalt især efter alle de opstart problemer Ole og Co. har knust. Samtidig er det en glæde at brændegruppen har fået dannet en lille underafdeling (se senere), som kan afløse Egon, hvis det skulle være nødvendigt, det er et tegn på at gruppen fungerer optimalt, og den altid er samarbejdsvillig og klar til at løse de opgaver, der måtte opstå.”

Driftsgruppen ved Finn Broesby-Olsen: Driftsgruppen udfører ud over tilsyn med huset og dets installationer småreparationer af forskellig art. En fast opgave er udskiftning af pærer samt batterier i brandalarmerne , som relativt tit bipper. I alle årene har Egon Christensen, der er skovarbejder ved Naturstyrelsen med ansvar for Nørreskoven, hørt til driftsgruppen. Egons arbejdsopgaver har været at sørge for fyring på Nygård samt græsslåning mv., hvilket har betydet, at han har haft et tæt samarbejde med dels brændegruppen v. Ole dels havegruppen v. Annelene. I august måned fik vi denne meddelelse fra Inge Gillesberg: ”Så er det så vidt, at Egon Christensen har opsagt sin stilling i Naturstyrelsen pr. 10. december 2017. Da vi i sin tid indgik aftalen om, at Egon kunne hjælpe på Nygård, var det med den forudsætning, at Naturstyrelsen kun kunne stille ressourcer til rådighed, så længe Egon var ansat i fleksjob.” Fyringssituationen fremover: En arbejdsgruppe analyserede situationen og udarbejdede forslag til løsningsmodel for den fremtidige fyring mv, hvor fyringsopgaven skulle gå skift i ugens løb mellem dem, der ville være villige til at påtage sig opgaven. Vores fyringsmodel med såvel brændefyr som pillefyr viser sig nu meget hensigtsmæssig, idet vi kan nøjes med fremover

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2017-18/ Asta Broesby-Olsen


Hvad vil vi huske 2017 for? kun at fyre en gang om dagen ved 9-tiden, idet pillefyret tager over, når buffertanken når ned på 50 grader. Egon meldte imidlertid inden sin fratræden, at han gerne som frivillig ville fyre en gang dagligt fremover og også tage sig af græsslåningen. Hans begrundelse er, at han også fremover har brug for dagligt at tage en tur i skoven. Vi tog med glæde imod Egons storslåede tilbud om at være frivillig. Der blev lavet en lille gruppe på 5 (primært medlemmer af brændegruppen), der træder til, når Egon får forfald.

Havegruppen ved Annelene Christensen: Hver tirsdag formiddag arbejdes der i haven på Nygård med nyttig og kyndig hjælp fra brændegruppen til tunge og håndværksmæssige opgaver. Der holdes ca. 1 måneds pause midt på sommeren og vinterpause normalt fra december til marts. Arbejdet består overvejende af almindeligt forefaldende havearbejde i løbet af sæsonen. Desuden blev beplantningen omkring det nye anlæg omkring brændeskur og lysthus gjort færdigt og lysnet lidt i bevoksningen ved søen. Det har været dejligt atter at opleve et år i skønne omgivelser på Nygård med godt og givende samarbejde i havegruppen, med brændegruppen og med Egon, der foruden at slå græsset, også hjælper til med meget andet i og omkring haven på Nygård. Selvom det har været det vådeste år, siden havegruppen trådte til i marts 2008, har der kun været en enkelt aflysning pga. vejret og det føles som en ekstra gave. Til gengæld måtte arbejdet indstilles i flere uger, hvor Nygård glædeligvis var lejet ud – og haven overlevede jo trods alt.

Inge: ”Jeg har ikke været så aktiv i havegruppen i 2017, som jeg gerne ville, fordi der tit var ting i huset, som skulle ordnes. Netop haven er den del, der overrasker med, hvor godt det gror og nye ting der dukker op. En nydelse.”

Arrangementsgrupperne ved Asta Broesby-Olsen: Fra 2017 har vi 2 grupper der planlægger og gennemfører arrangementer: Musikgruppen bestående af Ole Andersen, Kenneth Hamilton, John Jensen og Asta Broesby-Olsen Natur/kulturgruppen bestående af Ellis Bech Christiansen, Helga Roesgaard, Martha Thomsen, Kenneth Hamilton, John Jensen og Asta Broesby-Olsen Begge grupper holder møder ca. 4 gange årligt. PR-strategien i forbindelse med arrangementerne er vigtig. Ole, Ken og Asta deles om opgaven. Arrangementsgruppernes grundlag er fortsat afholdelse af offentlige arrangementer, der falder indenfor de 3 nøglebegreber: natur, kultur og fordybelse.

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2017-18/ Asta Broesby-Olsen

7


Hvad vil vi huske 2017 for? 2017 har budt på en broget vifte af arrangementer bl.a.: Velbesøgt folkemusikkoncert med FromseierHockins Sankt Hans-arrangement, hvor vi må konstatere at antallet af deltagere er faldet støt over årene Fin sensommertur med mange deltagere Foredragsaften ”Knacker” i samarbejde med FOF med relativt få deltagere Efterårssange præsenteret af Kitty Hovgaard Jensen med musikledsagelse for mange sangglade mennesker Juletur i samarbejde med Naturskolen med et pænt deltagerantal. Som det fremgår af besøgstalsoversigten, var påskeudstillingen igen i 2017 det arrangement, hvor Nygård havde største antal besøgende. Det var 9. gang vi deltog i påskeudstillingerne, som foregår alle påskedagene på Als - især Nordals - på 20 udstillingssteder. Vi valgte igen 13 – 17 som daglig åbningstid Helga Roesgaard var igen primus motor for udstillingen og sørgede for en virkelig smuk og spændende udstilling af høj kvalitet. Vi har i alt i løbet af de 9 påskeudstilinger (2009 – 2017) haft 4.534 besøgende (mange kommer hvert eneste år). Et særligt arrangement i efteråret var ”Mad, mennesker & måltider på Als & Sundeved”, hvor Inge Adriansens bog blev præsenteret af 5 af de personer, der medvirker i bogen. Bogen, hvori det for Inge var magtpåliggende, at Nygård blev præsenteret både direkte i en artikel og indirekte i artiklen ”Kongejagt i Nørreskoven”. Dermed sikrede hun Nygård en langtidsholdbar PR, der er nået ud til mange mennesker. Herom skriver Inge Matzen: ”Det var en stor oplevelse at være med til afsnittet i Inge Adriansens bog vedr. Nygård. Martha og jeg skulle bage brø’tort. Vi har hver vores familie opskrifter. Sankt Hans aften skulle kagerne fotograferes til afsnittet: Nygård i Nørreskoven med brødtærte og bål. Både Inge og fotografen Torben var utrolig inspirerende at arbejde sammen med. For mig blev det et dejligt minde om en engageret fotograf og et inspirerende og nærværende menneske, Inge Adriansen. Resultatet har jeg og min familie glædet os meget over.” Det var aftalt allerede i 2016, at Inge skulle holde foredrag om bogen på Nygård 14. november. I august 2017 aflyste Inge foredraget pga. sin fremskredne sygdom, men vi aftalte, at hun fandt frem til nogle af bogens personer, som hver især kunne bidrage til præsentation af bogen. Hun forventede selv at være til stede. Sådan ville skæbnen det ikke. Vi gennemførte arrangementet helt i Inges ånd med fine bidrag ledsaget af Torbens smukke billeder. Alle nød til fulde Inge og Marthas brø’torter.

Offentlige arrangementer på Nygård arrangeret af lejere i 2017: 4. maj var salen fyldt til en meget stemningsfyldt koncert med E’Søngkor og Dorotheas kvartet. 5. juni (2. pinsedag) arrangerede de 5 nordalsiske sogne, Egen, Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl og Svenstrup friluftsgudtjeneste. Herved bidrager vores lejere også til at reklamere for Nygård.

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2017-18/ Asta Broesby-Olsen

8


Hvad vil vi huske 2017 for? Arrangementsgruppen har 2 undergrupper: Bagegruppen og Adhocgruppen

Bagegruppen ved Martha Thomsen:

:

Der er en god opbakning til at bage en kage til arrangementerne. Der er en velvillighed, som vi sætter stor pris på, tak for det. Vi er 8 bagere:-) Vi har bagt samlet 1012 pladekager i løbet 2017 og 18 rugbrødslagkager i påsken 2017. Tak til alle der har bagt de dejlige kager. Gæsterne kikker lige ud i køkkenet for at se, hvad vi har at byde på denne gang. Når der er overskud af kager bliver de frosset ned og bliver spist til kaffen på arbejdsdage, det giver glæde.

Adhocgruppen = frivillige, der har meldt sig til at hjælpe til ved de forskellige arrangementer Der udsendes mail til gruppen, når der er behov for hjælp, men individuelle henvendelser virker ofte bedst.

Bookinggruppen ved Birgitte Romme og Asta Broesby-Olsen Vi deles om arbejdet, således, at Asta tager sig af bookningen og Birgitte af betalingen. Fra 2008 til nu (27.2.18) er der indgået 797 lejekontrakter. Ofte ringer eller mailer folk for at høre om Nygård er ledigt. De udfylder herefter lejekontrakten, som kan downloades fra hjemmesiden, sender den til Nygårds mailadresse (Asta). Oplysningerne tjekkes, kontrakten nummereres og bookingen indføres i Nygårds kalender på hjemmesiden. Herefter returneres lejekontrakten med kopi til Birgitte, hvorefter der skal betales depositum. Betalingerne holder Birgitte styr på, at betaling sker til tiden samt tilbagebetaling af depositum. Der er ofte mange spørgsmål, der skal afklares med kommende lejere. Og i forbindelse med bookningen arrangeres ofte fremvisning af Nygård, fordi mange nye lejere gerne vil se Nygård inden lejemålet. Inge, Birgitte og Asta deles om fremvisningerne. Tvivlsspørgsmål drøfter vi indbyrdes. I nogle tilfælde drøftes det også i FU og i særlige tilfælde forelægges problemet for bestyrelsen. Ofte er det tolkning af vores regler mht. afholdelse af feste, der er i spil.

Hjemmesiden mv. ved Asta Broesby-Olsen: Redigeres og ajourføres som hidtil af Asta, som siden 2013 også står for administrationen af siden. Hjemmesiden er et vigtigt redskab for hele driften af Nygård. Kalenderen er et omdrejningspunkt for foreningens virke. Herudover holdes også Facebooksiden ajour, især for at lave PR for arrangementerne.

Ugevagtgruppen ved Birgitte Romme: Ugevagtgruppen fungerer fint med de sædvanlige 2 årlige møder og 2-3 vagtuger pr gruppemedlem pr halvår. Ugevagten kontakter lejer før lejemålet og aftaler praktiske ting. Vi har en tjekliste over ting, der skal efterses før og efter lejemålet.

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2017-18/ Asta Broesby-Olsen

9


Hvad vil vi huske 2017 for? Rengøring og vask af sengelinned ved Birgitte Romme: Vi bruger Lolas rengøring, og det fungerer fint. Vask af sengelinned efter lejemål: Vi har 2-3 frivillige, der mod betaling tager vasketøj med hjem og leverer det tilbage efter vask. De fleste lejere medbringer heldigvis selv sengelinned. Typisk bestilles der sengelinned ved kurser. Omfanget af dette har i 2017 været 1 til 2 gange månedligt, gerne 10-12 sæt sengelinned + håndklæder. En stor opgave, som det indtil nu er lykkedes os at klare.

De sidste ord får de frivillige på Nygård: Christian: ”2017: Jeg er meget glad for at være aktiv i Foreningen Nygård. Der er altid en god stemning og positiv indstilling til tingene mellem de forskellige grupper, om det er projekter der skal laves ude som inde. Det er også en glæde at høre, at Naturstyrelsen påskønner de frivilliges arbejde på Nygård. Så er det dejligt at se naturen i solskin eller gråvejr, alt har sin charme, hvis man kan se det.” John: ”2017 vil jeg huske for: De altid godt fungerende grupper hvor sammenholdet er fantastisk—det opleves ikke mindst om tirsdagen ved kaffebordet efter endt arbejde, hvor stemningen er høj og snakken går. Og ikke at glemme alle de opgaver store som små, som er udført af ALLE grupper i det forgangne år. Tak for det Nygård.” Martha Thomsen: ”Som frivillig på Nygård giver det mig noget personligt - et sammenhold, et fællesskab, næsten som da man var på arbejdsmarkedet. Men her er det frivilligt. Hvis der en periode der har været modgang er der ingen der ser skævt til én, hvis der er nogen gange jeg ikke har været der til arbejdsdagene. Det altid rart og trygt at komme til vores arbejdsdage. Det er et dejligt sted, vi kan grine sammen og vende et par ting, hvis der er behov for det. Jeg vil gerne sige tak til jer der tager det store slæb.” Inge: ”Fællesskabet mellem os forskellige mennesker har været en berigelse. Ikke mindst vore afslutninger med en bid brød og kaffe. Hyggeligt samvær, hvor jeg følte mig som en del af et stort fællesskab. Det har også været en stor glæde, at se de ting, der er blevet lavet f.eks. trappe og gelænder ved huset ikke mindst ned til stranden. Vi spørger kort os selv, når et projekt er færdigt, hvad skal vi nu lave. Bare rolig, der er altid nye ideer undervejs hos de forskellige. Vedr. arrangementer kan jeg bare sige det har været en glæde at være med til. Tak til jer alle for et spændende og oplevelsesrigt 2017.”

Inges sidste ord vil formanden hermed gøre til sine egne!

Foreningen Nygårds skriftlige beretning 2017-18/ Asta Broesby-Olsen

10