Page 1

Suomen Nuorkauppakamarit ry

Toimintakertomus 2016


1 Perustiedot Nuorkauppakamari on järjestö 18-40 -vuotiaille aktiivisille vaikuttajille, jotka ovat sitoutuneet saamaan aikaan kestävän vaikutuksen yhteisöissään. Nuorkauppakamari tarjoaa nuorille aikuisille kehittymismahdollisuuksia positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi. Omien taitojen, tietojen ja ymmärryksen kehittämisen kautta saamme parempia työkaluja vaikuttaaksemme vastuullisesti tulevaisuuteen. Meillä on tahtoa ja rohkeutta uusien ideoiden ja yhteistyön avulla tarttua aikamme haasteisiin ja saada aikaan kestäviä ratkaisuja. Uskomme, että kehittämällä johtajuutta ja yhteiskuntaa luomme parempaa tulevaisuutta. Nuorkauppakamari vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoja ja vastuullisuutta sekä sisäistä yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Vuonna 1957 perustettu Suomen Nuorkauppakamarit ry on Suomen paikallisyhdistysten kattojärjestö. Suomessa nuorkauppakamarilaisia on noin 5 000 henkilöä, mukaan lukien varsinaisten jäsenien lisäksi koe- ja kunniajäsenet sekä ikuisuusjäsenet, senaattorit. Maailmanlaajuisesti nuorkauppakamarilaisia on yli 200 000 ja paikallisyhdistyksiä yli 5 000 yli 100 maassa. Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallituksen laatima toimintakertomus ei ole kirjanpitolain tarkoittama toimintakertomus, vaan kyseessä on yhdistyksen vuosikertomus, jossa kuvataan yhdistyksen toiminnan kannalta merkittäviä tapahtumia ja annetaan lukijalle käsitys siitä, miten 1


Kehitämme yhteiskuntaa ja johtajuutta paremman tulevaisuuden turvaamiseksi. 2013-14

2015

2016

Kestävä Johtajuus

Yhteiskuntavastuu

Kansainvälisyys

Vuonna 2016 olemme arvostettu ja tunnettu kestävän johtajuuden ja yhteiskunnan kehittäjä Yksilön johtamistietojen ja -taitojen kehittäminen innostavan tekemisen sekä oppimisen kautta

Yhteiskuntavastuullisen toiminnan edistäminen

Verkoston hyödyntäminen erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan edistämisessä

Strategia yhdistys on toiminut toiminnan tarkoituksen ja Vuosi 2016 oli

päättyneelle vuodelle laaditun toimintasuunnitelman

”vanhan strategian”

toteuttamiseksi.

viimeinen toteutusvuosi.

1.1 Tausta ja tarkoitus Tarkoitus: Kehitämme yhteiskuntaa ja johtajuutta paremman tulevaisuuden turvaamiseksi. Päämäärä: Suomen Nuorkauppakamarit on vuonna 2016 arvostettu ja tunnettu kestävän johtajuuden ja yhteiskunnan kehittäjä. Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Keskusliiton tarkoituksena on toimia Suomeen perustettujen paikallisten nuorkauppakamariyhdistysten

2


keskusjärjestönä 100-vuotiaan Junior Chamber International (JCI) Inc. -nimisen järjestön hengen ja pyrkimysten mukaisesti. Keskusliiton tehtävänä on edistää yhteisiä tavoitteita ja arvoja sekä kannustaa jäseniä aktiiviseen vaikuttamiseen esimerkiksi jäsenistön johtamistaitoja ja yhteiskuntaa kehittävien projektien kautta. Vuosi 2016 oli "vanhan strategian" viimeinen toteutusvuosi. Uuden strategiakauden suunnittelu ja valmistelu aloitettiin jo vuoden 2015 puolella, ja sen esittely ja jalkautus toteutettiin paikallisiin kamareihin vuonna 2016. Uusi strategia otettiin vastaan innolla ja se hyväksyttiin kansallisessa vaalikokouksessa Aulangolla 2016.

1.2 Toiminnan painopisteet 2016 ja keskeiset käsitteet Suomen Nuorkauppakamareiden hallituksen esityksen ja jäsenyhdistysten päätöksen mukaisesti yhdistyksen toiminnalle asetettiin painopisteet ja tavoitteet vuodelle 2016. Vuoden 2016 strategiset painopistealueet olivat:

• Rohkeus ja epäkohtiin tarttuminen • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen • Kansainvälisyys ja kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen • Jatkuvuuden turvaaminen 
 Vuonna 2016 kansainvälisyys ja johtamistaitojen kehittäminen toimivat toiminnan kärkinä. Yhteistä menestystä luotiin rohkealla ja muutosmyönteisellä asenteella. Jäsenistömme johtajuustaitoja kehitettiin kestävän johtajuuden arvojen mukaisesti. Nuorkauppakamarilaiset tarttuivat aktiivisesti yhteisöjen ajankohtaisiin haasteisiin, ja niistä kumpuaviin tarpeisiin, saadakseen aikaan kestäviä ratkaisuja. 3


2 Organisaatio ja resurssit

Vuoden 2016 Suomen Nuorkauppakamareiden Keskusliitto Lappeenrannan Johtajuusakatemiassa marraskuussa 2015.

2.1 Organisaatio
 Suomen Nuorkauppakamarit ry:n toimintaa koordinoi Keskusliitto. Keskusliiton asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Keskusliiton muodostavat hallituksen jäsenet, valitut ja kutsutut virkailijat, kansalliset 4


päälliköt, kilpailupäälliköt, koordinaattorit sekä yhdistykseen työsopimussuhteessa olevat henkilöt. Keskusliiton ja sen hallituksen jäsenten vastuualueet on esitelty Suomen Nuorkauppakamareiden toimintaohjeen kohdassa 8. Vuonna 2016 Keskusliitto koostui seuraavasti: Henkilögalleria

• Hallituksen jäsenet

1.rivi vas. oik.: Mervi Vuorinen (NP kansallinen puheenjohtaja), Jenni Rajahalme (DP varapuheenjohtaja), Sanna-Riikka Hakio (TD koulutusjohtaja) ja Hannu Nikupeteri (CD viestintäjohtaja). 2.rivi vas. oik.: Agneta Wackström (EVP kehitysjohtaja, kansainvälisyys ja myynnin edistäminen), Mari Viirelä (EVP kehitysjohtaja, yhteiskuntavaikuttaminen), Lauri Valtonen (NT talousjohtaja) ja Janne Puurunen (VP aluejohtaja A). 3.rivi vas. oik.: Ari Pöyhönen (VP aluejohtaja B), Ellimaija Ahonen (VP aluejohtaja C) ja Jere Niskanen (VP aluejohtaja D).

5


• Kansalliset päälliköt (NO)

• Kansalliset kilpailupäälliköt (NPL) ja koordinaattorit

• Keskusliiton virkailijat ja toiminnanjohtaja

1. rivi vas. oik.: Hanna Toimi (kansainvälisyyspäällikkö), Elna Jokinen (projektit ja toiminnot -päällikkö), Susanna Ritala (koulutuspäällikkö) ja Johanna Suominen (viestintäpäällikkö). 2. rivi vas. oik..: Michaël Vanamo (Vuoden Nuori Menestyjä -kilpailupäällikkö), Auli Kangas (Vuoden Nuori Johtaja -kilpailupäällikkö), Kristian Seppänen (Tuottava Idea -kilpailupäällikkö), Sami Siurola ( EC-koordinaattori) ja Teemu Pelkonen (palkintokoordinaattori). 3.rivi vas. oik.: Sarianne Mäkelä (GLC lainopillinen neuvonantaja), Katriina Vesala (CEA johdon assistentti), Johanna Lundan (NPP edellinen kansallinen puheenjohtaja) ja Susa Närhi (toiminnanjohtaja).

6


Asema työelämässä

Muu 4 % Johtavassa asemassa oleva 25 %

Koulutustausta Peruskoulu/muu 1 %

Asiantuntija 27 %

Ammattikoulu/Yo/lukio 12 % Yliopisto 49 %

Toimihenkilö 18 %

Vuoden 2016 alussa jäseniä oli 2050. Jäsenkasvua saatiin vuoden aikana, vaikka

Yrittäjä 26 %

Ammattikorkeakoulu 38 %

2.2 Jäsenyhdistykset ja jäsenet Suomen Nuorkauppakamareiden jäseniä ovat paikalliset jäsenyhdistykset, joita oli 70 vuoden alussa ja 71 vuoden lopussa. Tampereelle perustettiin uusi paikallinen jäsenyhdistys JCI United.

jäsenpoistuma oli

Jäsenyhdistyksissä oli vuoden 2016 alussa 2050 jäsentä

ennätyksellisen

ja vastaava määrä 2017 vuoden alussa oli 2068, joten

korkea.

jäsenkasvu saavutettiin, vaikka samanaikainen jäsenpoistuma vuonna 1976 syntyneissä oli ennätyskorkea. Tätä jäsenkehitystä voidaan pitää onnistumisena, vaikka vuosittaista 10% kasvutavoitetta ei saavutettu tänäkään vuonna. Toiminnassa oli mukana myös yli 400 koejäsentä ja yli 1400 senaattoria sekä yli 800 paikallisten jäsenyhdistysten kunniajäsentä. 7


Paikallisyhdistykset vaikuttivat lähellä omissa yhteisöissään ja tarjosivat jäsenilleen mahdollisuuksia kehittyä projekteissa, koulutuksissa ja toimimalla paikallisyhdistyksen luottamustehtävissä sekä rakentaa kansainvälisiä verkostoja. Nuorkauppakamaritoiminnan vaikuttavuus syntyy aktiivisten paikallisyhdistysten kautta, jotka vaikuttavat aktiivisesti oman yhteisön asioihin. Paikallisilla kamareilla on merkittävä rooli paikkakuntiensa elinvoimaisuuden edistämisessä. Toiminnan tekevät paikallisyhdistyksien jäsenet, jotka ovat 18-40 –vuotiaita vastuullisia nuoria aikuisia, jotka haluavat vaikuttaa positiivisesti omaan yhteisöönsä ja kehittää omaa osaamista. Jäsenmäärän kasvua tavoiteltiin lisäämällä toimintamme näkyvyyttä ulkoisen viestinnän avulla. Lisäksi viestinnässä tuotiin esiin enemmän toiminnan tunnelmaa ja elämyksellisyyttä. Aidosti jäsenilleen iloa ja lisäarvoa tuottava toiminta houkuttaa mukaan toimintaan uusia jäseniä. Jäsenmäärätavoitetta tärkeämpi on kuitenkin jäsenten kokema hyöty, aktiivisuus ja into nuorkauppakamaritoimintaa kohtaan.

2.3 Alueiden rooli ja tehtävät Suomen Nuorkauppakamareiden paikallisyhdistykset on jaoteltu vuonna 2016 neljään (4) alueeseen Keskusliiton palvelukyvyn varmistamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Aluejohtajat johtivat alueorganisaatioitaan yhdessä RC:n eli aluekoordinaattorin kanssa ja koordinoivat aluettaan paikallistoiminnan ja -hallinnon tukemiseksi. Aluejohtajien edistivät yhdessä alueorganisaatioidensa kanssa Nuorkauppakamaritoiminnan mahdollisuuksia paikallistasolla Keskusliiton strategian ja tavoitteiden mukaisesti sekä turvasivat paikallisten kamareiden toiminnan tulevaisuutta. Alueorganisaatiot palvelivat alueiden kamareita ja niiden jäseniä luomalla kamareiden välille toimivan verkoston. Tässä verkostossa jaettiin tietoa

8


kamareiden toteuttamista projekteista ja tapahtumista, Paikallisyhdistykset

jotka olivat avoimia myös muiden kamarien jäsenille.

jaoteltiin vuonna

Alueet jakoivat parhaita käytänteitä sekä teki

2016 neljään

projektivaihtoa ja useat tapahtumat olivat avoinna

alueeseen.

myös muiden kamarien jäsenille. Tällä mahdollistettiin laadukas ja jäseniä innostava nuorkauppakamaritoiminta kaikille jäsenille kotikamarista riippumatta. Tavoitteena oli myös jatkuvuuden turvaaminen mm. jäsenmäärää kasvattamalla sekä varmistaa, että jokaisella kamarin yksittäisellä jäsenellä on mahdollisuus toteuttaa sellaista nuorkauppakamaritoimintaa, joka palvelee hänen omaa kehittymistään. Alueorganisaation jäsenet toimivat myös kamareiden hallitusten jäsenten ja virkailijoiden tukena ja linkkinä 9


Keskusliittoon ja sitä kautta JCI:hin. Alueiden puheenjohtajakokoukset toimivat alueiden ylimpinä päätöksentekoeliminä, mutta myös tiedon, osaamisen ja kokemusten jakamisen foorumeina. Alueet toimivat puheenjohtajien ja heidän kamareidensa jäsenistön yhtenä vaikuttamisen väylänä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n suuntaan. Aluejohtajat edustivat alueitaan Keskusliitossa ja SNKK:n hallituksessa. Alueet mahdollistivat myös Keskusliitolle henkilökohtaisen kontaktiväylän alueiden jäsenkamareiden hallituksiin. Tämä kanava oli ensisijaisen tärkeä Suomen Nuorkauppakamareiden kansallisen tason tavoitteiden ja toimenpiteiden jalkauttamisessa konkreettiseksi toiminnaksi. Aluejohtajat toivat Keskusliiton viestin ja tavoitteet alueorganisaatioille, jotka saattoivat linjaukset yhdessä kamareiden hallitusten kanssa konkreettiseksi tekemiseksi.

10


2.3.1 ONNISTUMISIA ALUEELTA A

Intohimoinen Yritys -kampanja aktivoi liki

• Salon Nkk valittiin Kanadan Quebecissä järjestetyssä maailmankokouksessa maailman parhaaksi

kaikki alueen kamarit

nuorkauppakamariksi (Most Outstanding Local

keräämään

Organization). Kamari palkittiin jo aiemmin Suomen

yritystarinoita.

ja Euroopan parhaana samana vuonna.

Suurimman potin keräsi Keski-

• The Shift järjestettiin yhteistyössä Turun alueen kamareiden (Airiston, Aurajoen, Raisio-Naantalin ja

Uudemaan Nkk

Turun Nkk:t) sekä monien yhteistyökumppaneiden ja

pienestä koostaan

sidosryhmien kanssa. Turun Linnassa järjestetty

huolimatta.

businesstapahtuma ja festivaali oli välitön menestys yli 1000:lla kävijällä.

• Yhdesä yrittämäsä – eloisampi Loimaa. Loimaan Seudun Nkk kokosi seudun vahvat vaikuttajat yhteen uudella paikallisesti vaikuttavalla projektillaan.

11


2.3.2 ONNISTUMISIA ALUEELTA B

Ulkoisessa viestinnässä

• Koejäsenhankinnassa onnistuttiin ja jäsenmäärä kasvoi n. 40 % Mäntsälän, Kotkan, Heinolan ja

onnistuttiin.

Lahden Nkk:ssa. Lappeenrannan Nkk:iin valittiin 3

Esimerkiksi Heinolan

kansainvälistä koejäsentä.

Nkk:n mediaosumien määrä kasvoi 300% edellisestä vuodesta.

• Kamareiden välinen toiminta kukoisti mm. Päivä Johtajana toteutettiin Kymenlaaksossa Kotkan ja Kouvolan yhteistyöllä sekä Joulupuu Riihimäki-Hyvinkään Seudun ja Hämeenlinnan yhteistyöllä.

• Kouvolan ja Heinolan Nkk:t rakensivat paikallista vaikuttavuutta ja nostivat talousalueidensa yritystoimintaa esille lautapelien avulla.

• Hämeenlinnan Nkk järjesti kansallisen vaalikokouksen, johon osallistui lähes 700

12


nuorkauppakamarilaista ympäri Suomea. Alueelle perustettiin

Kokouksessa oli ennätysmäärä kansainvälisiä vieraita

alkuvuodesta uusi,

Tanskasta, Latviasta, Virosta ja Puolasta.

kansainvälinen nuorkauppakamari JCI United.

• Inspired in Finland -hankkeeseen kerättiin 55 intohimoista yritystarinaa alueelta B. 2.3.3 ONNISTUMISIA ALUEELTA C

• Alue C järjesti erittäin onnistuneen NewCees-koejäsentapahtuman. Yli 30 osallistujaa keränneessä verkostoitumis- ja oppimistapahtumassa uudet tulokkaat eri kamareista ideoivat vaikuttavia projekteja, kouluttautuivat myynnin saralla, saivat kuulla olemassa olevista projekteista, tutustuivat toisiinsa ja nuorkauppakamaritoiminnan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

13


Syötä tekstiä kirjoittamalla

• C-alueeseen kuuluva Tampereen Nuorkauppakamari Menestystä tuli niin

järjesti laadukkaan ja vetovoimaisen

puhekilpailussa kuin

Eurooppakokouksen kesäkuussa. Oheisohjelmien

debaatissa.

toteutuksessa ja vapaaehtoisina avustajina nähtiin

Puhekilpailun voittaja

lukuisia alueen jäseniä ja kamareita.

edusti Suomea

• Tammerkosken Nuorkauppakamari järjesti

Tampereen

*Liekeissä! intohimosta ammatti - tapahtuma n.

Eurooppa-

1000:lle 2. asteen opiskelijalle. Esiintyjinä

kokouksessa ja

tapahtumassa oli mm. Mad Venture ja teemoina

debaattijoukkue

nuoret, sosiaalinen media ja yrittäjyys.

edustaa Suomea Baselissa 2017.

2.3.4 ONNISTUMISIA ALUEELTA D

• Kajaanin Nkk:n GameBuzz vei kajaanilaista peliosaamista Tampereelle EC:n oheisohjelmana. Kaikille avoimessa yleisötapahtumassa Koskikeskuksessa esiteltiin uusimpia mobiili-,

14


tietokone- ja konsolipelejä kajaanilaisilta ja tamperelaisilta pelialan yrityksiltä sekä opiskelijoilta.

• Kuopion Nkk:n tavoitteena on olla kamarin 60-vuotisjuhlavuonna (vuonna 2017) 60 jäseninen kamari. Matalankynnyksen rekrytointitapahtumat ns. infokahvit tuottivat vuoden 2016 aikana 19 uutta koejäsentä. Jäsenmäärä kasvoi kokonaisuudessaan Vuoden 2016 aikana Suomen Nuorkauppakamarit ry:llä oli lähes 40 kumppani- ja sidosryhmätahoa eri toiminnoissa, kansallisissa kilpailuissa ja projekteissa.

vuoden aikana 25%.

• Oulun Tervaporvarien Skumppabuffetti oli alueen D kuplivin kesätapahtuma. Tarkoituksena oli lisätä kamarilaisten tietoa kuohuviinistä sekä koota kamarilaiset yhteen. Tapahtuma järjestettiin 2.7. ensimmäistä kertaa alue D:n tapahtumana, nousten suurimpien alueellisten tapahtumien joukkoon. Osallistujia tuli kaiken kaikkiaan kuudesta eri kamarista. 2.4 TOIMINTA SIDOSRYHMIEN JA MUIDEN YHTEISÖJEN KANSSA

Vuosi 2016 oli muutosten aikaa Suomen Nuorkauppakamarit ry:lle. Uusi toiminnanjohtaja aloitti huhtikuussa uudella toimenkuvalla. Kumppanija sidosryhmäyhteistyön kehittämisen lisäksi etsittiin aktiivisesti uusia tehokkaampia toimintatapoja kehittää kansallisten kilpailujen ja projektien vaikuttavuutta. Yhteistyökumppanuudet rakennettiin aidolle yhteistyölle, joka kehitti molempia osapuolia niin, että vaikutukset näkyvät mahdollisimman laajalti koko yhteiskunnassa. Suomen Nuorkauppakamarit teki sopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa minkä myötä olemme mukana Työelämä 2020 – hankkeessa. 15


Hankkeen tavoitteena on rakentaa Suomeen Euroopan parasta työelämää. Hanke tukee loistavasti uuden strategiamme tavoitteita vauhdittaa jäsenten työelämämenestystä ja mahdollistaa luontevan verkostoitumisen yhteiskunnan eri tekijöiden kanssa. Keskuskauppakamariyhteistyö aktivoitiin ja Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä avasi Eurooppakokouksen yhteydessä pidetyn European Economic Experts Forumin. Vuonna 2016 sovittiin myös kauppakamarien ja nuorkauppakamarien välisen yhteistyön kehittämisestä, josta syntyi Tuhat nuorta johtajaa -projekti. Yhteistyötä Suomen Senaatin kanssa kehitettiin aiempaa läheisemmäksi. Toiminnan jatkuvuuden ja dynaamisemman yhteistyön mahdollistamiseksi sovittiin, että varapuheenjohtaja istuu Senaatin hallituksessa kansallisen puheenjohtajan sijasta. Kaiken kaikkiaan vuoden 2016 aikana Suomen Nuorkauppakamareilla oli eri toiminnoille, kansallisille kilpailuille ja projekteille lähes 40 eri kumppani- ja sidosryhmätahoa. Viestinnän yhteistyökumppaneina toimivat mm. Grano, GraphicRoom, Kumppania ja Flockler. 2.5 JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL

Suomen Nuorkauppakamarit ry on yksi kansainvälisen nuorkauppakamarin, JCI:n, yli sadasta jäsenmaasta. JCI:n pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa, St Louisin kaupungissa Missourissa. Suomen painoarvo JCI:ssa on suuri, johtuen jäsenten ja kamareiden määrästä, sekä toiminnan laadukkuudesta. Kansallinen puheenjohtaja edusti yhdessä varapuheenjohtajan kanssa Suomen Nuorkauppakamareita JCI:n virallisissa kokouksissa Euroopan puheenjohtajien kokouksessa helmikuussa, Eurooppakokouksessa kesäkuussa ja Maailmankokouksessa (JCI World Congress) marraskuussa. Näiden lisäksi kansallinen

16


puheenjohtaja edusti Suomea Asian and Pacific alueen aluekokouksessa (ASPAC) ja varapuheenjohtaja osallistui JCI Academyyn Japanissa. Suomen Nuorkauppakamarit ry kuuluu Nordic Group -ryhmittymään. Nordic Groupin tarkoitus on yhteistoiminnalla vaikuttaa tehokkaammin JCI:n toimintaan yksittäisen organisaation ponnistuksiin verrattuna. Nordic Group koostuu kahdeksasta kansallisesta organisaatiosta, jotka tulevat Tanskasta, Norjasta, Islannista, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Ruotsista ja Suomesta. Ryhmän yhteistyö helpottaa yhteydenpitoa, kokemusten vaihtoa ja esimerkiksi koulutusten koordinointia. Suomi on jäsenmäärältään Nordic groupin suurin toimija. Nordic Groupin jäsenmaiden kansalliset puheenjohtajat kokoontuivat JCI:n kokousten lisäksi neljännen kerran syksyllä ennen Maailmankokousta Oslossa. Toimintaa ohjaa vuosittain allekirjoitettava yhteistyösopimus.

17


3 Toiminta- ja toteutussuunnitelma 3.1 Yhdistyksen toiminnot
 Suomen Nuorkauppakamareiden toiminta on jaettu erilaisiin toimintoihin, jotka ovat:

• Projektit, kilpailut ja toiminta • Kansainvälisyys • Koulutustoiminta • Viestintä 3.1.1 PROJEKTIT, KILPAILUT JA TOIMINTA

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n asemaa vahvistettiin projektien, kilpailujen ja yleisen toiminnan kautta aktiivisena ja rohkeana yhteiskuntavaikuttajana. Vuoden 2016 aikana Suomen Nuorkauppakamarit ry yhdessä paikallisten kamareiden kanssa toimi verkottajina yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme välillä. Tapasimme yhteistyökumppaneitamme ja toteutimme erilaisia tapahtumia tuoden kumppaneitamme yhteen. Vuoden aikana tarjosimme opiskelijoille kanavan lisätä työelämävalmiuksia Päivä Johtajana tempausten kautta, joita toteutettiin ympäri Suomen useissa kamareissa. Toimintavuoden aikana lisäsimme jäsentemme tietoisuutta yhteiskuntavaikuttamisesta kansallisten projektien, projektipankissa jaettujen paikallisten projektien ja tempausten sekä videoklippien avulla ja 18


tarjosimme jäsenistön käyttöön Active Citizen Framework -työkalun paikalliseen vaikuttamiseen luomalla sähköisen ACF-koulutuksen hallitusakatemioihin. Kannustimme kamareita käyttämään JCI Active Citizen Framework –työkalua uusia projektitoteutuksia mietittäessä. Apuvälineeksi eri toimijoiden ajatusten vaihtoon esiteltiin Verso Globe Oy:n tarjoamaa Verso Open-työkalu. Kansallisen projektitiimin jäsenet olivat kamareiden apuna projektien jakamisessa sekä tarvittaessa niiden toteutuksen monistamisessa toisissa nuorkauppakamareissa. Kannustimme kamareita huomioimaan myös projektien taloudellisen näkökulman, joka luo toiminnallemme jatkuvuutta. Alle 25 jäsenen kamareita sekä muuten haastavassa tilanteessa olevia kamareita tuettiin aktiivisesti. Kamareille tarjottiin jatkuvuuden turvaamiseksi mentorointia, konkreettisia työkaluja ja aktiivista tukea mm. jakamalla JCI Finland Foundation tukea kahdessa eri haussa yhteensä 6 000 euroa sekä järjestämällä koulutuksia. Suomen nuorkauppakamareiden jäsenmäärää ja –jakaumaa sekä kamareiden alueellista kattavuutta seurattiin yhdessä alueiden kanssa. Vuoden aikana kartoitettiin ns. kamarittomat alueet. Toimenpiteet ja niiden tarkempi suunnittelu näiden alueiden aktivoimiseksi jäävät vuodelle 2017. 3.1.2 KOULUTUSTOIMINTA

Koulutustoiminnan tavoitteena oli kehittää jäsenistöä ja vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan jäsenistön kehittymisen kautta. Koulutustoiminnan avulla pystyttiin muuttamaan tiedot ja taidot konkreettisiksi teoiksi ja siirtää osaamista hauskalla ja motivoivalla tavalla. Suomen Nuorkauppakamareiden kouluttajaosaamisen kehittämiseksi vakiinnutettiin Kouluttajapolun asema tärkeänä osana koulutustoimintaa. Kouluttajapolun viimeisetkin koulutukset pilotoitiin ja kaikkia sen koulutuksia kehitettiin pitkin vuotta. Kouluttajapolun omaa ilmettä työstettiin. Kouluttajaurien kehittämisen tukena toimi Kouluttajakoulu, 19


josta valmistui 11 uutta kouluttajaa. Kouluttajakoulu todettiin halutuksi ja se päätettiin toteuttaa myös vuonna 2017. Laajemman koulutustarjonnan mahdollistamiseksi luotiin M-filesiin Koulutuspakki, johon alettiin loppuvuodesta kerätä jäsenistön omia koulutuksia. Koulutuspakki mahdollistaa jatkossa useiden Kouluttajakoulusta

erityisasiantuntijuutta vaativien ja työelämälähtöisten

valmistui 11 uutta

koulutusten järjestämisen paikallisissa

kouluttajaa.

nuorkauppakamareissa. M-filesiin luotiin myös ominaisuus merkitä omiin tietoihin kouluttajaoikeudet Suomen Nuorkauppakamareiden ja JCI:n virallisiin

Vuoden aikana järjestettiin arviolta 1500 tuntia koulutusta.

koulutuksiin, jotta kouluttajien löytäminen on jatkossa helpompaa. Suomen Nuorkauppakamareiden ja kansainvälisten JCI koulutusten tunnettuutta lisättiin ja niiden järjestämiseen kamareissa kannustettiin. Vuoden aikana järjestettiin n. 30 JCI koulutusta, n. 45 Kouluttajapolun koulutusta sekä lukuisia puhe-, debatti- ja start-koulutuksia. Virallisia koulutuksia järjestettiin yhteensä n. 120. Tämän lisäksi järjestettiin vuotuiset kokoukset ja akatemiat koulutuksineen, jonka lisäksi kamarit toteuttivat lukuisia omia koulutuksiaan. Arvioitu yhteenlaskettu tuntimäärä kaikista vuoden aikana toteutetuista koulutuksista nousee n. 1 500 tuntiin, joista haettiin Opintokeskus Siviksen tukea kaikkiin Suomen Nuorkauppakamareille myönnettyihin 660 tuntiin.

20


Suomen Nuorkauppakamareiden virallisiin koulutuksiin luotiin uusi Re-Start –koulutus, joka vastaa kamareiden tarpeeseen perehdyttää jäsenyyden saavuttaneet paremmin kamaritoiminnan hyötyihin ja eri kamariuravaihtoehtoihin. Lisäksi puhe- ja debattikilpailun säännöt uudistettiin loppuvuodesta sekä niihin tehtiin ruotsinkieliset käännökset. Luotiin uusi Re-Start

Hallitusakatemiat uudistuivat

-koulutus.

monimuotokoulutukseksi. Käyttöön otettiin Opintokeskus Siviksen kautta Moodle-verkkokoulutusympäristö, johon hallitusvastuulliset loivat sekä kaikille yhteisiä, että lohkokohtaisia koulutuksia. Hallitusakatemiaviikonloppuna keskityttiin sekä oman hallituksen että omien kollegoiden kesken tiimiytymiseen sekä suunnitteluun ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen. Verkkokoulutukset olivat suoritettavissa myös niiden henkilöiden osalta, jotka eivät pystyneet fyysisesti osallistumaan Hallitusakatemian viikonloppukoulutukseen. Vuoden 2016 teeman mukaisesti panostettiin myös kansainvälisyyteen. JCI Finland sai kouluttajan sekä Eurooppakokoukseen että Maailmankokoukseen. Koulutusjohtaja oli aktiivisesti mukana JCI Training and Skills Development Committee Europen vetämässä European Trainers Network Committeessa suunnittelemassa yhtenäistä kouluttajakoulutusta sekä kouluttajaverkostoa Eurooppaan. Suomi toimi myös virallisena webinaarialustan testaajana, joka noteerattiin myös kansainvälisessä uutiskirjeessä. 21


Loppuvuodesta käynnistettiin yhteistyö Puolan kanssa, jonka seurauksena keväällä 2017 järjestetään ensimmäinen kansainvälinen Strategy Training Suomessa järjestettävän Strategia!-koulutuksen pohjalta Puolassa. Yhteistyö Master Suomen kanssa aloitettiin ja Suomen Nuorkauppakamareiden käyttöön valmistui Yhteistyö Puolan

loppuvuodesta seitsemän sertifioitua EASI

kanssa

käyttäytymis- ja motivaatioprofiilikouluttajaa.

käynnistettiin.

Ensimmäinen koulutus pidettiin Johtajuusakatemiassa ja puheenjohtajat saivat ostaa EASI-profiilin käyttöönsä osana tulevan vuoden puheenjohtajien koulutusta.

Keväällä 2017 järjestetään ensimmäinen kansainvälinen Strategia!-koulutus Strategy Training.

Jäsenistön työurien kehittämisen tukemiseksi selviteltiin mentorointijärjestelmän rakentamista. Selvitystyö jatkuu vuonna 2017. Osaamisen tunnistamiseen suunniteltiin opintopisteytystä, joka toteutuu 2017 Opintokeskus Siviksen muuttaessa järjestelmänsä uuteen Sivisverkkoon.

22


3.1.3 KANSAINVÄLISYYS

Eurooppakokous

Suomen nuorkauppakamareiden vuoden 2016

järjestettiin

strateginen painopistealue oli kansainvälisyys, joka

Tampereella

näkyi vahvasti toiminnassa. Vuoden aikana esiteltiin

15.-18.6.2016.

kansainvälistä toimintaa ja eri JCI virkoja. Kevään aluekokouksissa kansainvälisissä tehtävissä toimineet kertoivat kokemuksistaan ja kansallisessa

Noin 30 kamaria

vaalikokouksessa Tanskan kansallinen puheenjohtaja

järjesti

kertoi Tanskan toiminnasta ja heidän strategiatyöstä.

oheisohjelmaa

Kansallisessa vaalikokouksessa on tarjolla

kokoukseen.

englanninkielistä ohjelmaa. Eurooppakokous järjestettiin 15.-18.6.2016 Tampereella Tampereen Nuorkauppakamarin isännöimänä. Kokous sai paljon kiitosta ympäri maailmaa. Kokoukseen osallistui 687 suomalaista. EC-koordinaattori ja 23


kansainvälisyyspäällikkö tekivät maailtakiertueen aktivoidakseen jäseniä osallistumaan Eurooppakokoukseen. Noin 30 kamaria järjesti 50 eri oheisohjelmaa Eurooppakokouksen yhteyteen. Eurooppakokouksessa järjestettiin twinningtreffit, jossa esiteltiin erityyppisiä ja eri vaiheissa olevia twinning suhteita ja tutustuttiin eri maiden toimintaan. Tilaisuudesta syntyi kaksi uutta twinning sopimusta. Maailmankokous oli Quebecissä Kanadassa, 30.10-4.11., jossa yhteistyökumppani Taplause oli myös mukana. Kansainvälisyystiimi yhdessä senaattorien avustukselle keräsi jokaiselle lähes 400 suomalaiselle koejäsenelle henkilökohtaisen tervehdyksen Team Finlandin ständiltä. Korttien kirjoittamisen toteuttivat ulkomaalaiset jc-ystävät. Kampanja herätti hienosti mielenkiintoa Kanadassa ja moni suomalainen ilahtui saamastaan postista. Maailmankokouksessa oli noin 80 suomalaista paikalla, mikä jäi asetetusta tavoitteesta. Team Finlandian tuki aktiivisesti kansainvälisyysasioiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja kamarien tukemisesta kansainvälisissä asioissa. Sekä Eurooppakokouksessa että Maailmankokouksessa suomalaisille järjestettiin omat Get Together -tilaisuudet, joihin kutsuttiin myös jc-ystäviämme muista Nordic Groupin maista. Vuoden 2016 aikana kansainvälisyystoimintaa kehitettiin. Kamareille tehtiin lyhyehkö englanninkielinen esittelyteksti nuorkauppakamaritoiminnasta. Tarkoituksena oli saattaa mahdollisimman monen nuorkauppakamarin nettisivuille englanninkielinen tiivistelmä, jotta paikallinen nuorkauppakamaritoiminta on löydettävissä myös englanninkielisillä hakusanoilla. Yhteistyökumppanihankintaan luotiin työkaluja, ja twinning toimintaan panostettiin.

24


3.1.4 VIESTINTÄ

Vuoden aikana

Viestinnässä painotusta siirrettiin voimakkaammin

nuorkauppakamarit.

digitaalisen viestinnän kehittämiseen aiempien vuosien

fi -sivustolla

työn pohjalta. Tämä tapahtui esimerkiksi aktivoimalla

julkaistiin yli 30

viestintäkanavia ja muuttamalla viestintätiimin virkoja

henkilökohtaista

ja niiden vastuualueita vastaamaan paremmin

kasvutarinaa.

digitaalisen viestinnän lähtökohtiin. Viestinnässä pyrittiin myös tuomaan enemmän esiin nuorkauppakamaritoiminnan vaikuttavuutta sekä henkilökohtaisia kasvutarinoita. Nuorkauppakamarit.fi –verkkosivusto otettiin viestinnän keskipisteeksi ja vierailijat pyrittiin ohjamaan sinne nostamalla sisältöä esiin sosiaalisessa mediassa. Sivustoa myös päivitettiin ja rakennetta selkeytettiin. Tavoitteena oli kehittää sivustoa myös 25


yleisemmin nuorkauppakamaritoimintaa sivuavien aiheiden uutislähteenä ja neljä kertaa ilmestyneen Meriitti-lehden jatkeena julkaisemalla asiantuntijoiden vieraspostauksia ja extra-juttuja Meriitissä julkaistuille artikkeleille. Vuoden aikana sivustolla julkaistiin yhteensä 69 juttua, sisältäen yli 30 henkilökohtaista kasvutarinaa. Vuoden aikana

Verkkosivuille tehtiin vuoden aikana noin 47800

Instagramissa

yksittäistä vierailua lokakuun ollessa suosituin

julkaistiin 105 kuvaa

kuukausi.

tai videota ja seuraajamäärä ylitti 600.

Aktiivisella sisällöntuotannolla ja liikenteen ohjaamisella sivuvierailuissa saavutettiin kasvua 18,2 % edellisvuoteen nähden. Jo 45,5 % vierailuista tehtiin älypuhelimella. Sosiaalisen median avulla toteutimme hallittua esilläoloa ja teimme pitkäjänteistä työtä tunnettuuden nostamiseksi. Sosiaalisen median panostukset olivat kannattavia ja nostivat näkyvyyttämme monien aiheiden äärellä. Kamareissa ja kokouksissa käytettiin #-tunnisteita ja Twitter-seiniä, mikä vahvisti viestiämme niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Kamareiden jäsenhakua tuettiin SoMe-kampanjalla, jossa käytettiin edellisen vuoden aikana tuotettua videomateriaalia. Vuoden aikana Instagramissa julkaistiin 105 kuvaa tai videota ja seuraajamäärä ylitti 600. Julkisen Facebook-sivun tykkääjien määrä kasvoi 1846:sta 2108:aan vuoden aikana.

26


Myös Youtube-kanavaa aktivoitiin vuoden aikana. Facebook-sivun

Sinne tuotiin koulutussisältöä eri kokouksista sekä

tykkäjien määrä

muuta toimintaa tukevaa sisältöä kuten kuvauksia

kasvoi vuoden

onnistuneista projekteista. Vuoden aikana tehtiin myös

aikana yli 14%.

ensimmäiset Facebook-livevideot, joista tuli suosittuja erityisesti vaalikokousten aikana. Tiedotimme jäsenistöä Facebook- ja internetsivujen sekä sähköisten uutiskirjeiden välityksellä. eMeriitti julkaistiin niin suomen- kuin englanninkielisinä. Näiden lisäksi julkaistiin teemoitetut tiedotteet kansainvälisyydestä, kilpailuista, kokouksista ja seminaareista sekä vaaleista. Puheenjohtajille ja alueorganisaatioille välitettiin suunnattua tietoa oman tiedotteen, ePressan, välityksellä.

27


3.2 Yhdistyksen toiminnan painopisteet ja mittarit 2016

3.2.1 ROHKEUS JA EPÄKOHTIIN TARTTUMINEN Tavoite

Tehdyt toimenpiteet

Web-sivuilla julkaistiin kasvutarinoita aina ennen eMeriittiä Viestintä toimi useissa eri viestintäkanavissa aktiivisesti ja SNKK:n toiminnasta tiedotettiin Motivointi ja yhteinen tahtotila, medioissa tähdätään korkeammalle Kamareita kannustettiin järjestämään monenlaisia tapahtumia, jotka madaltavat kynnystä lähteä mukaan toimintaan ja tuovat mahdollisuuksia kohdata muita kamarilaisia Suositeltiin paikallisille kamareille koejäsenprojektien järjestämistä Uskallusta lähteä tekemään Yuotube-kanava avattiin, jossa julkaistiin tietämättä lopputulosta ja projektivideoita rohkeutta haastaa Koottiin projektipankki M-Filesiin

Ilmapiirin muuttaminen tai rakentaminen positiivisemmaksi

Seurattiin laajasti jäsenistön osallistumista tapahtumiin Jaettiin JFF-tukea kamareiden projektitoteutuksiin, Varasta parasta -konsepti jalkautettiin

Tulokset Vuoden aikana julkaistiin 12 jäsentarinaa + 20 senaattoritarinaa sekä useita projektikuvauksia Tiedotteita julkaistiin vuoden aikana jokaisesta kilpailusta, voitetuista palkinnoista ja toiminnasta. Paikalliset kamarit saivat 1033 meidiaosumaa 549 vapaamuotoista tapahtumaa järjestettiin paikallisissa kamareissa

71 koejäsenprojektia järjestettiin kamareissa vuoden aikana Projekti- ja toimintakuvauksia julkaistu 18 kpl Projektipankissa 25 ideaa ja web-sivuilla 4 projektikertomusta Osallistumisaktiivisuus vuoden aikana: Koejäsenet: 68%, Jäsenet: 75%, Senaattorit 22%, Kunniajäsenet 16% JFF-tukea jaettiin 6 000 €. Kamareissa järjestettiin 221 täysin uutta toteutusta

3.2.2 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN Tavoite

Tehdyt toimenpiteet

Tulokset

Vaalilautakunta toimi yhteistyössä Bomentiksen Hakijamäärissä jäätiin hieman edellisestä vuodesta: kanssa kehittäen ehdokkaiden mentorointia. Viestintä alue 27 -> 20, kansallinen 34 -> 34, kv 3 -> 2,5 tuki vaaleja uusille toteutuksilla, lähettäen livekuvaa aluekokouksista ja pitäen somekanavia aktiivisena

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kouluttajapolkua kehitettiin M-Filesin käyttöönottoa tehostettiin rakenteen muokkaamisella, ohjevideoilla, eMeriittien M-Files vinkki -palstoilla M-Filesia hyödynnettiin kouluttajatietojen tallentamisessa Sähköisia todistuksia ei saatu toteutettua vuonna 2016, koska pisteytysjärjestelmä saadaan käyttöön Siviksen kautta Koulutuskuvaukset julkaistiin web-sivuilla

Kaikki kouluttajapolun osat pilotoitiin 90% puheenjohtajista koki ettei ole ongelmia M-Filesin käytössä M-Filesissä on kouluttajapakki ja mahdollisuus merkitä kouluttajaoikeudet sekä hakea kouluttajia Toteutuu 2017 Siviksen järjestelmässä

Kuvakset julkaistu kaikista akatemioista ja JCIkoulutuksista

28


3.2.3 KANSAINVÄLISYYS JA KANSAINVÄLISTEN VERKOSTOJEN HYÖDYNTÄMINEN Tavoite

Tehdyt toimenpiteet

Tulokset

Uudenlaisia yhteistyömuotoja NOM:ien välillä Neuvoteltiin yhteistyökumppaneita kv-kokouksiin

Yhteistyö Puolan ja Tsekin kanssa Kansainvälisellä tasolla SNKK:n yhteistyökumppanina toimi Taplause EEEF:n sisältö houkutteli paikalle seminaariin yritysten edustajia JC-toiminnan ulkopuolelta

Paikallisen monikulttuurisuuden hyödyntäminen paikallisessa JCI Diamond- tuotteen lanseeraaminen. kamaritoiminnassa Osallistuminen kansainvälisen kaupan päiville ja järjestämällä Suomessa EEEF. Team Finlandia toimi aktiivisesti ja uudisti tuotteita, 100 paikallista kv-tapahtumaa, 4 alueellista maailtaa, Kansainvälisyysyhteistyön jokaisella alueella järjestettiin maa-illat EC:ssä oli 687 suomalaista vahvistaminen kamareiden EC:n järjestelyihin Tampere kutsui mukaan kaikki 30 kamaria tarjosi yhteensä 50 oheisohjelmaa kesken Suomen kamarit tuottamaan kokouksen oheisohjelmaa Aluekokouksissa esiteltiin kansainvälisiä uramahdollisuuksia, kv-vieraat kouluttivat JCI verkoston mahdollisuudet ja kansallisessa vaalikokouksessa hyödyt on selvästi Kamareille laadittiin valmis englanninkielinen kommunikoitu jäsenille, materiaali hyödynnettäväksi nettisivuille yhteiskuntaan sekä Suunniteltiin uusia toteutuksia kv-kokouksiin sidosryhmille Kansallisessa vaalikokouksessa järjestettiin kokopäivän englanninkielinen ohjelma

33 kamarilaista osallistui muuhunkin kuin EC tai WC kokoukseen maailmalla. 19 kamarilla on englanninkielinen sivu Ensimmäiset twinningtreffit EC:ssä Osallistujia muistakin NOM:eista virallisten edustajien lisäksi

3.2.4 JATKUVUUDEN TURVAAMINEN Tavoite Johtajuusvalmennus

Tehdyt toimenpiteet

Tulokset

Yhdistettiin DP-valmennus + Johtajaksi Kasvanut + Vaalivalmennus useampivuotiseksi jatkumoksi Luotiin esite työnantajille, jossa perustellaan miksi työnantajan kannattaisi maksaa jäsenmaksu Alueet tukivat paikallisia kamareita jäsenhankinnassa, jäsenhankintaideoita jaettiin kamareiden kesken

Muodostui 3LED, jossa vuoden aikana 56 DP:tä, 70 PRES:aa ja 54 vaalivalmennettavaa Esite julkaistu M-Filesissä ja verkkosivuilla 1.1.2016 jäsenmaksuperuste 2050 jäsentä, 1.1.2017 jäsenmaksuperuste 2068 jäsentä

Ristiinmarkkinointi Nuorten Yrittäjien uutiskirjeessä. Molemmin puolin julkaistu yhteensä 6 ilmoitusta IIF yhdisti kamareita ja paikallisia yrityksiä. Paikallisilla kamareilla on 900 yhteistyökumppania Jäsenmäärän kasvattaminen Yhteistyökumppaneiden tärkeys ja myyntityön laatu ympäri Suomen olivat vuoden aikana aiheina useissa koulutuksissa Jokaisessa aluekokouksessa järjestettiin First Timers - Kamareissa oli vuoden lopussa 433 koejäsentä. tapahtumat, jotta toimintaan mukaan pääseminen Vuoden aikana valittiin 282 uutta jäsentä helpottuisi Kasvuakatemia järjestettiin pienten kamareiden Kasvuakatemia järjestiin ensimmäisen kerran jäsenhankintaa tukemaan Hallitusakatemioiden koulutukset toteutettiin Moodlessa Hallitusakatemian monimuoto-koulutuksena verkkokoulutusmateriaalit jokaiseen virkaan Mentorointiprosessi ja hiljaisen Kehitettiin Start-koulutuksen rinnalle Re-Start -koulutus Re-Start pilotoitiin tai sen materiaalia hyödynnettiin 3 tiedon siirto paikallisessa koulutuksessa Puheenjohtajien kautta seurattiin paikallisten Kamareissa on erimuodoissa tiedonsiirtoon käytössä kamareiden tapaa hiljaisen tiedon siirtoon henkilökohtainen perehdyttäminen, yhteiset tilaisuudet ja sähköinen tietopankki

29


3.3 Muu toiminta 3.3.1. INTOHIMOISET YRITYSTARINAT

Vuonna 2016 tehtiin yhteistyötä Inspired In Projektissa

Finland –

onnistuttiin

hankkeen

erinomaisesti -

kanssa.

tarinoita saatiin

Hankkeessa

kerättyä 380, kun

etsittiin sataa Suomen

tavoitteena oli 100.

intohimoisinta yritystä ympäri Suomen. Nuorkauppakamarin tehtävänä oli etsiä ja tarjota ehdokkaita intohimoisiksi yrityksiksi. Projektissa oli merkittävä rooli paikallisilla nuorkauppakamareilla ja koordinointi tapahtui nimettyjen vastuuhenkilöiden kautta aluetasolla. Tässä projektissa onnistuttiin erinomaisesti, kun yritystarinoita julkaistiin kaikkiaan 380 kappaletta. Hanke toi myös erittäin paljon positiivista julkisuutta nuorkauppakamareille ja se rikastutti paikallisten kamareiden toimintaa mm. uusien yhteistyökumppaneiden kautta. 3.3.2 KILPAILUT

Vuoden Nuori Johtaja on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n vuosittainen kilpailu, jonka tavoitteena on nostaa esiin taitavia nuoria johtajia ja kannustaa nuoria hakeutumaan johtotehtäviin sekä kehittymään johtajina. Kilpailu on järjestetty vuodesta 2007. Vuonna

30


2016 keskityttiin kilpailukokonaisuuden vankistamisen Vuoden Nuorena

luomalla kilpailulle uusi logo ja ilme sekä kehittämällä

Johtajana palkittiin

tuomariston työskentelyä. Kilpailuun ilmoitettiin 129

M-Files Oy:n

eri nuorta johtajaa. Kilpailun ehdokasmäärä jatkoi

toimitusjohtaja Miika

kasvuaan (2015:120, 2014: 80).

Mäkitalo.

Vuoden Nuorena Johtajana palkittiin M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo ja kunniamaininnan sai Luoman Puutuote Oy:n toimitusjohtaja Minja Kivinen. Kilpailussa jaettiin myös Teknologiateollisuuden Vuoden Nuori Johtaja -tunnustus, jonka sai niin ikään M-Files Oy:n Miika Mäkitalo. Vuonna 2016 Vuoden Nuori Johtaja -kilpailun suojelijana toimi ansioitunut johtaja Matti Alahuhta. Palkitsemistilaisuus järjestettiin Finlandia-talon

31


Verandalla 12.12.2016 yhteistyössä kilpailun Tuottava Idea

pääyhteistyökumppanin Teknologiateollisuus ry:n

-kilpailun

kanssa. Kilpailun yhteistyökumppaneina olivat myös

yhteistyökumppani

Experis, Suomen Ekonomit ry, CxO Professional Oy,

NASDAQ julkaisi

FIBS ry ja Messutuloste Rolleri.

New York Time Squaren valotaulullaan mainokset niin kilpailusta kuin voittajistakin.

Tuottava Idea on SNKK:n vuosittainen kilpailu, jossa etsitään uusia, korkeintaan 3 vuotta vanhoja jo tuottavassa käytössä olevia innovatiivisia bisnesideoita kolmessa eri sarjassa: yritys-, yhteiskunta- ja palveluliiketoimintasarjoissa. Vuonna 2016 kilpailuun lähetettiin kansallisesti 41 hakemusta (2015: 51). Hakemukset jakautuivat alueittain A: 13, B: 5, C: 11 ja D: 12.

32


Tuottava Idea – kilpailun tavoitteena on lisätä yrittämisen arvostusta Suomessa sekä tuottaa yhteiskunnalle uusia liikeideoita ja nostaa esille menestystarinoita. Kilpailu tarjoaa sekä osallistujille että kamareille mahdollisuuden positiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä verkostoitua yhteiskunnan eri sektorien kanssa. Kansallinen tuomaristo valitsi aluevoittajista kolme kilpailuvoittajaa. Kansalliset voittajat palkittiin NASDAQin tiloissa Helsingissä 29.11.2016 ja he pääsivät soittamaan myös Helsingin pörssin kelloa. Tuottava Idea -voittajat 2016 olivat: • Yrityssarjassa: Naava Oy - Viherseinä • Yhteiskuntasarjassa: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu (SeAMK) – Digital Factory • Palveluliiketoimintasarjassa: Vincit Oy – Älylasit pysäköinnintarkastajille Kansalliseen tuomaristoon 2016 kuuluivat Erja Retzén, Nasdaq, Tero Lausala, Suomalaisen työn liitto ja Mervi Vuorinen, Suomen Nuorkauppakamarit ry. Mediaosumia kilpailussa saatiin runsaasti. NASDAQ julkaisi New York Time Squaren valotauluun mainoksen Tuottava Idea –kilpailusta. Kilpailun yhteistyökumppanina toimivat Grano, NASDAQ, Suomalaisen työn liitto ja Kultajousi. Suomen Nuorkauppakamarit ry:n toteutti jo 27. kerran Vuoden Nuori Menestyjä –kilpailun vuonna 2016. Vuoden Nuori Menestyjä on maailmalla arvostettu palkinto, jonka Suomen Nuorkauppakamarit ry jakaa omalla alallaan ja omilla ansioillaan menestyneille 18–40-vuotiaille Suomen kansalaisille. Hakemuksia saapui yhteensä 19 kappaletta, jotka jakaantuivat alueittain A: 11, B: 1, C: 4 ja D: 3. 33


Vuoden 2016 nuoret menestyjät olivat: Vuoden Nuori Menestyjä -kilpailun suojelijana toimi alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen.

• Henkilökohtainen kasvu: Pekka Hyysalo • Kulttuuri: Jaajo Linnonmaa • Humanitaarinen ja vapaaehtoistoiminta: Heidi Miettinen Kilpailun suojelijana toimi päävalmentaja Jukka Jalonen. Aluekilpailupäälliköt toimivat esiraatina. Kilpailun päätuomaristoon kuuluivat päätoimittaja Päivi Anttikoski, Helsingin Sanomat, valokuvaaja ja toimittaja Meeri Koutaniemi, aluepäällikkö Mirva Kurki, Kultajousi, johtaja Paula Laine, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, filosofian maisteri Jyrki Linnankivi, TOYP -voittaja 2006, filosofian

34


tohtori, dosentti Pekka Mattsson, vuoden nuori Päivä Johtajana

menestyjä 1996, kaupallinen johtaja Petri Parviainen,

-tempauksia

Robert’s Coffee sekä kansallinen puheenjohtaja Mervi

päätettiin jatkaa

Vuorinen, Suomen Nuorkauppakamarit ry.

vuonna 2017 Tuhat Nuorta Johtajaa -toteutuksina yhteistyössä Kauppakamarin kanssa.

Kilpailun yhteistyökumppaneina toivat Sanoma Oyj, Sitra, Robert’s Coffee, Kultajousi ja FinnFlorist. 3.3.3 TEEMAPÄIVÄT JA TAPAHTUMAT

Päivä Johtajana - Paikalliset nuorkauppakamarit järjestivät Päivä Johtajana -tempauksia eri puolilla Suomea sekä keväällä että syksyllä. Kansallisena yhteistyökumppanina tempauksissa oli YES ry. JCI Active Citizen Day - Active Citizen weekiä vietettiin 5-11.12.2016. Kamareita kannustettiin tekemään

35


some-kampanjoita teeman ”parempi huominen” alla. Kyseisellä viikolla järjestettiin Vuoden Nuori Menestyjä-kilpailun palkitsemistilaisuus Helsingissä. Aiheesta tehtiin myös oma sähköinen koulutus Positiivareiden ja Suomen Nuorkauppakamareiden raati valitsi Kaj Kunnaksen, Vuoden Positiivisimmaksi Suomalaiseksi 2016.

Hallitusakatemioita varten. Positiivisuusviikko - Positiivisuusviikko vko 36 nostettiin esille viestinnässä. Suomen Nuorkauppakamarit ry:n varapuheenjohtaja osallistui Vuoden Positiivisimman henkilön valintaan. Useat kamarit toteuttivat myös Vuoden Positiivisin -kilpailuita omilla paikkakunnillaan. 3.3.4 KOKOUKSET JA KOULUTUSTAPAHTUMAT Viikonlopun mittaiset kokousviikonloput ovat tapahtumia, joissa nuorkauppakamarilaiset kouluttautuvat, verkostoituvat sekä osallistuvat järjestön sääntömääräisiin kokouksiin.

Aluevuosikokoukset Alue A ja C 4.–6.3.2016 Espoo, järjestäjänä Espoon Nuorkauppakamari Alue B ja D 18.–20.3.2016 Koli; järjestäjinä Kiteen ja Joensuun Nuorkauppakamarit Kansallinen vuosikokous 21.–24.4.2016 Salo, järjestäjänä Salon Nuorkauppakamari. Vuonna 2016 Suomen Nuorkauppakamarit ry:n

vuosikokous järjestettiin huhtikuussa Salossa poikkeuksellisesti edustajakokouksena Tampereen 36


Eurooppakokouksen vuoksi. Viikonloppu oli vuosikokouksen ja PRES-Akatemia yhdistelmä. Strategia! -koulutus 20.-22.5.2016 Keuruu, järjestäjänä Keurusselän Nuorkauppakamari JCI European conference 15.–18.6.2016 Tampere, järjestäjänä Tampereen Nuorkauppakamari Aluevaalikokoukset Alue C 2.–4.9.2016 Riihivuori, järjestäjänä Muuramen Nuorkauppakamari Alue B 9.–11.9.2016 Imatra, järjestäjänä Imatran Nuorkauppakamari Alue D 16.–18.9.2016 Iisalmi, järjestäjänä Ylä-Savon Nuorkauppakamari Alue A 23.–25.9.2016 Tuusula, järjestäjänä Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari Kansallinen vaalikokous 14.–16.10.2016 Hämeenlinna, järjestäjinä Hämeenlinnan, Akaan, Forssan seudun, Riihimäen-Hyvinkään sekä Valkeakosken Nuorkauppakamarit JCI World congress 30.10.-4.11.2016 Quebec, Kanada Johtajuusakatemia 18.-20.11.2016 Rantasalmi, järjestäjänä Warkauden Nuorkauppakamari Hallitusakatemiat Alue A, 25.-27.11.2016, Itämeri, järjestäjänä Auranmaan Nuorkauppakamari Alue B, 25.-27.11.2016, Mikkeli, järjestäjänä Mikkelin Nuorkauppakamari 37


Alue C, 25.-27.11.2016, Kankaanpää, järjestäjänä Kankaanpään Nuorkauppakamari Alue D, 25.-27.11.2016, Oulu, järjestäjänä Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamari 3.3.5 PALKINTOTOIMINTA

Palkintotoiminnan kautta on mahdollista nostaa esille kamareiden tekemiä erinomaisia toimia, erilaisia yhteiskuntaa ja jäsenten osaamista kehittäviä projekteja sekä palkita näitä huippusuorituksia sekä saavutuksia. Vuoden 2016 toiminnasta kansallisia hakemuksia tuli 82 (2015: 61) 36 eri kamarista (2015: 30). Senaatin palkintoja haettiin 13 eri kamarista. Vuoden 2016 Eurooppakokouksessa Suomi sai kolme loistavaa palkintoa: Best National Growth & Development Program: JCI Finland, Best Local Community Empowerment Program: Turun nuorkauppakamari (Pop-Up Turku) ja Most Outstanding Local Organization: Salon Nuorkauppakamari. Vuoden 2016 maailman palkinnoista Suomeen tuli kaksi: Most Outstanding Local Organization: Salon Nuorkauppakamari sekä Best National Growth & Development Program: JCI Finland Leadership, Empowerment and Development (JCI 3LED). Kansainväliset palkinnot kertovat siitä, että Suomessa tehdään verrattoman hienoa nuorkauppakamaritoimintaa, jopa maailman parasta! Vuonna 2016 Suomea kansainvälisessä palkintotuomaristossa edusti kaksi henkilöä. Suomen Nuorkauppakamareiden kansallisia palkintoluokkia on yhdeksän, joista viisi ovat henkilöpalkintoja ja loput neljä luokkaa toiminnallisia palkintoluokkia. Lisäksi Suomen Senaatin palkintoluokkia on kaksi.

38


Kansallisessa vuosikokouksessa 22.4.2017 Lahdessa palkittiin vuoden 2016 toiminnasta seuraavat tahot:

• Paras puheenjohtaja (14. Most Outstanding Local President) Niina Härkönen, Kotkan Nkk Suomi sai 3 palkintoa Tampereen Eurooppakokouksessa: Best National Growth & Development Program: JCI Finland, Best Local Community Empowerment Program: Turun Nuorkauppakamari (Pop-Up Turku) ja Most Outstanding Local Organization: Salon Nuorkauppakamari. JCI Finland ja Salo palkittiin myös maailmankokouksessa Quebecissä.

• Vuoden nuorkauppakamarilainen (13. Most Outstanding Member) Jussi Ahonen, Lahden Nkk

• Vuoden projekti (1. Best Local Community Empowerment Program) The SHIFT, Airiston, Aurajoen, Raisio-Naantalin ja Turun Nkk:t

• Paras talousprojekti (3. Best Local Economic Development Program) Merikosken sillan liputus, Oulun Tervaporvareiden Nkk

• Paras yhteiskuntavastuuprojekti (2. Best Long-term Local Community Program) Kohti Ekaa Työpaikkaa, Kajaanin Nkk

• Kansainvälisin nuorkauppakamaritoiminta (8. Best Inter-organization Collaboration Project) Jyväskylän Nkk

• Paras nuorkauppakamaritoiminta (11. Most Outstanding Local Organization) Kajaanin Nkk

• Vuoden tulokas (12. Most Outstanding New Member) Sanna Raikaa, Espoon Nkk

• Vuoden kouluttaja Joose Luukkanen, Riihimäen-Hyvinkään Seudun Nkk

• Senaatin palkinto Pop Out Turku, Turun Nkk • Senaatin vuorovaikutuspalkinto Kotkan Nkk, kunniamaininta Kajaanin Nkk

• Vuoden 2017 Sanan säilä Ari Saavalainen, Warkauden Nkk, kunniamaininta Antti Lehto, Rauman Nkk

39


• Vuoden 2016 Debattikilpailun voittanut tiimi: Paras

Kuopion Nkk: Mari Hamara, Riina Särkilahti ja Elisa

Nuorkauppakamari-

Kääriäinen

toiminta, Kajaanin Nuorkauppakamari

• Most Valuable Player Elna Jokinen, kansallinen päällikkö, projektit ja toiminta, Salon Nkk

• Paras Keskusliiton virkailija Katriina Vesala, johdon assistentti Kouvolan Nkk

• Paras Keskusliiton hallituksen jäsen Ellimaija Ahonen, Aluejohtaja, alue C, Pirkanmaan Nkk

Kansalliset palkintohakemukset arvioi ja pisteytti kansallinen palkintolautakunta, johon kuuluu jokaiselta alueelta palkintopäällikkö ja palkintotuomari, vuoden 2016 kansallinen puheenjohtaja sekä vuoden 2017

40


kansallinen palkintopäällikkö. Kansallinen palkintopäällikkö ohjasi ja koordinoi palkintotoimintaa. Kansallisten palkintojen lisäksi palkintotoiminta koordinoi ja huolehtii, että Suomesta haetaan myös vuoden 2017 kansainvälisiä palkintoja.

41


4 Toiminnan kehittäminen Vuoden 2017 suuntaviivojen laadinta kulki kevään ajan uuden strategian 2017-2020 rinnalla. PRES-Akatemia järjestettiin Salon edustajakokouksen yhteydessä, jossa puheenjohtajat ja valmistautuvat puheenjohtajat osallistuivat suuntaviivojen 2017 laadintaan. SNKK:n hallituksen kesäakatemiassa vahvistettiin tulevan vuoden linjaukset ja talousarvio. Alueelliset ja kansalliset ehdokkaat pääsivät työstämään toimintasuunnitelmiaan suuntaviivojen pohjalta kesäkuun lopulla. Kansallinen varapuheenjohtaja valmensi toiminnan suuntaviivojen osalta ehdokkaat lohkoittain alueellisella ja kansallisella tasolla. Vuoden 2017 tekijät valmennettiin Johtajuusakatemiassa ja alueiden hallitusakatemioissa. Kaikki kamareiden puheenjohtajat osallistuivat Johtajaksi Kasvanut – valmennukseen. Valmennus toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti ja kulki mukana puheenjohtajien vuosikellossa. Puheenjohtajille toteutettiin osana johtajuusvalmennusta 360’ arviointi. Arviointien purkutilaisuus pidettiin PRES-Akatemiassa. Osana kehitystoimintaa konseptoitiin valmistautuvien puheenjohtajien DP-valmennus, Puheenjohtajien Johtajaksi Kasvanut –valmennus sekä Talent Pool –vaalivalmennus yhdeksi johtamiskokonaisuudeksi, joka sai nimen JCI 3LED (Leadership, Empowerment, Developing).

42


JCI 3LED:istä tuli ensimmäinen ”tuotteemme” osana kansainvälistä koulutusvientiämme ja kansainvälistä yhteistyötä. JCI 3LED kokonaisuus esiteltiin Tampereen Eurooppa-kokouksessa 25 maan kansallisille puheenjohtajille.

43


5 Toiminnan ohjaus ja arviointi Toimintasuunnitelman toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta raportoitiin jäsenkamareille kansallisten kokousten yhteydessä huhtikuun vuosikokouksessa ja lokakuun vaalikokouksessa toiminnan ja strategiakauden tilannekatsauksena. Samoissa foorumeissa esiteltiin myös talousseuranta.

5.1 Työkalu paikallistasolle –Tehokkuusohjelma 
 Tehokkuusohjelma on johtamisen apuväline, jonka avulla paikalliset nuorkauppakamarit voivat tehdä nuorkauppakamaritoiminnan tarkoituksen mukaista perustoimintaa, joka huomioi yhdistyslain, säännöt, toimintaohjeet sekä strategian. Tehokkuusohjelman tarkoitus on kannustaa kamareita laadukkaan ja yhtenäisen perusnuorkauppakamaritoiminnan tekemiseen. Työkalu myös auttaa kamareita analysoimaan ja kehittämään omaa toimintaansa ja löytämään ne asiat, jotka ovat haastavia, ja joihin tulevaisuudessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Tehokkuusohjelman käyttöön kannustettiin ja opastettiin. Vuoden parhaat tehokkuusohjelman toteuttajat palkittiin kansallisessa vuosikokouksessa Lahdessa 2017. Yli 90 % tehokkuustason saavuttivat:

• Kankaanpään Nuorkauppakamari, 44


• Pirkanmaan Nuorkauppakamari, • Porin Nuorkauppakamari, • Seinäjoen Nuorkauppakamari, • Kuopion Nuorkauppakamari, • Varkauden Nuorkauppakamari, • Oulun Nuorkauppakamari, • Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamari, • Lahden Nuorkauppakamari, • Kouvolan Nuorkauppakamari, • Hämeenlinnan Nuorkauppakamari ja • Mikkelin Nuorkauppakamari. 5.2 HALLITUS- JA KESKUSLIITTOTYÖSKENTELY

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallitus kokoontui toimikautensa aikana 10 kertaa. Keskusliitto raportoi kuukausittain sekä osavuosikatsaukset maalis- ja elokuussa peilaten toteutuneita toimenpiteitä toimintasuunnitelmaan, jotta kansallisissa kokouksissa pystyttiin antamaan kamareiden edustajille mahdollisimman kattava kuva järjestön toiminnasta. Osavuosiraportointiin osallistuivat Keskusliiton lisäksi myös alueet ja paikalliset kamarit. Vuonna 2016 Keskusliiton toimintaa määrittelivät yhdistyslaki, säännöt, toimintaohjeet, talousohjesääntö, sijoitustoiminnan ohjesääntö, matkustusohjesääntö ja hallituksen johtosääntö. Lisäksi toimintaa ohjasi Suomen Nuorkauppakamareiden strategia, talousarvio ja toimintasuunnitelma. Hallitus kokoontui puheenjohtajan kutsusta johtosäännön mukaisesti. 5.3 TOIMINNAN LAILLISUUS

Keskusliiton ja hallituksen toiminnan oikeellisuutta ja yleistä lainmukaisuutta valvoi yhdistyksen lainopillinen neuvonantaja (GLC). GLC osallistui kaikkiin Keskusliiton kokouksiin, hän vastasi yhdistyksen 45


virallisten kokousten (GA) oikeellisuudesta sekä tarkasti vuoden 2016 aikana tehdyt jäsenkamarien sääntömuutokset. Toimintaohjeita päivitettiin vuoden 2016 aikana kaksi kertaa. 5.4 TALOUDEN SEURANTA

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n talouden ohjaus ja seuranta vuonna 2016 perustui puheenjohtajien kansallisessa vaalikokouksessa 2015 Levillä vahvistamaan budjettiin. Toimintokohtaista vastuuta budjetista kantoivat eri toiminnoista vastaavat hallituksen jäsenet, jotka suunnittelivat budjetin käytön ja seurasivat sen toteutumista talousjohtajan tukemana. Taloudesta raportoitiin koko Keskusliitolle kuukausittain. Raportoinnissa käytettiin erillistä talouskatsausta, joka keskittyi kumulatiiviseen katsaukseen varoista, saatavista ja velvoitteista sekä niistä johdettaviin johtopäätöksiin. Näiden lisäksi laadittiin talousennuste, jossa tarkasteltiin koko budjetin toteumaa ja ennustetta, sekä kassavirta- ja myyntiennusteita. Budjettipoikkeamiin kiinnitettiin erityistä huomiota ja nähtävissä olevista budjettiylityksistä raportoitiin hallitukselle etupainotteisesti. Hallitus myönsi perustelluista syistä muutamalle toiminnolle luvan poiketa kulubudjetista. 5.5 SISÄINEN TARKASTAJA

Sisäinen tarkastaja suoritti sisäisen tarkastuksen kahdesti, ensimmäisen kerran keväällä ennen kansallista vuosikokousta ja toisen kerran ennen kansallista vaalikokousta. Sisäinen tarkastaja kävi talouden ja hallinnon pidon läpi ja siten osaltaan varmisti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja raportointia. 5.7 STRATEGIATYÖ 2017-2020

Nuorkauppakamaritoiminnalle on ominaista vuosi per virka -tyyppinen jäsenten osaamisen kehittäminen. Toimintamalli vaatii tuekseen strategian, pidemmän aikavälin suunnitelman, joka huomioi

46


nuorkauppakamaritoiminnan erityispiirteet, tavoitteet sekä olemassaolon tarkoituksen. Strategian avulla nuorkauppakamareissa ympäri Suomen pystytään toteuttamaan pitkäaikaista ja kestävälle pohjalle rakentuvaa suunnitelmallista toimintaa, joka kokonaisvaltaisesti tukee jäsenten johtamis- ja työelämätietojen ja -taitojen kehittymistä.
 
 Strategiatyötä tehtiin osana vuoden 2016 toimintaa erilaisin osallistavin menetelmin, huomioiden ketterän kehityksen periaatteet. Strategisia tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita luotiin yhdessä jäsenten, sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa, jatkuvassa dialogissa. Strategia 2020 hyväksyttiin kansallisessa vaalikokouksessa Hämeenlinnassa lokakuussa 2016. 5.8 VAALILAUTAKUNTA

Vaalilautakunta- ja ehdokastyöskentely valmisti ja kehitti ehdokkaita tuleviin tehtäviinsä monipuolisesti. Mentorointiprosessissa oli hyödyllistä, että tehtävät ohjasivat jo alusta lähtien tiedonvaihtoon ja –siirtoon edeltävien tekijöiden kanssa. Lisäksi monipuolinen tehtävävalikoima antoi mentoreille joustavuutta kehittää ehdokkaan kanssa ehdokkaan kehittymiskohteita. Ehdokkailta saadun palautteen mukaan pitkään mentoroinnissa mukana olleet ehdokkaat olivat tyytyväisimpiä valmennukseen. Vuonna 2016 myös kansalliset päällikköehdokkaat osallistuivat valmennukseen ja mentorointiin. BoMentis Coaching House toimi vaalilautakunnan yhteystyökumppanina ja koulutti vaalilautakunnan ja –toimikuntien jäseniä valmentavaan mentorointiin. Ehdokkaita osallistettiin kysymysten avulla, joiden vastaukset julkaistiin ennen vaaleja tuomaan esiin entistä enemmän konkreettisia näkemyksiä järjestön tulevaisuudesta ja siten tarjoten päättäjille parempia valmiuksia päätöksen tekoon. Vaaliviikonloppujen aikana vaalien mielenkiintoa lisättiin muun muassa kehittämällä vaalipaneelia, ehdokasesittelyjä sekä ehdokasarviointia. 47


SNKK toimintakertomus 2016  

Suomen Nuorkauppakamareiden toimintakertomus 2016. Mitä kaikkea vuoden aikana tapahtuikaan?

SNKK toimintakertomus 2016  

Suomen Nuorkauppakamareiden toimintakertomus 2016. Mitä kaikkea vuoden aikana tapahtuikaan?

Advertisement