De Boomklever December 2018

Page 5

Een Taigaboomkruiper met mengzang in het Zoniënwoud in 2018 Het voorkomen van de Taigaboomkruiper Certhia familiaris vormt reeds enkele decennia één van de grootste avifaunistische mysteries van het Dijleland. Na een intrigerende reeks waarnemingen in de periode 2000-2007 ontbrak immers elk spoor van de soort. Tot in mei 2018, toen in het Zoniënwoud voor het eerst weer een zekere Taigaboomkruiper gedocumenteerd kon worden. EVOLUTIE IN BELGIË Op het Europese vasteland komen twee ondersoorten van de Taigaboomkruiper voor. De nominaatvorm C. familiaris familiaris broedt in Scandinavië en Oost-Europa. Pleisteraars van deze ondersoort worden in het najaar jaarlijks in wisselende aantallen opgemerkt in de Lage Landen, met name langs de kust (hoewel dat in België in de 21e eeuw slechts in een handvol jaren het geval was, en ook voor slechts enkele ex. hard gemaakt kon worden). De andere ondersoort, de Kortsnavelboomkruiper C. familiaris macrodactyla,

VOGELS

Taigaboomkruiper in Tervuren op 14 mei 2018 Foto: Maxime Fajgenblat

is overwegend standvogel, en komt verspreid voor in Centraal- en Zuid-Europa. Aangezien het voorkomen van de Kortsnavelboomkruiper als mogelijke standvogel in het Dijleland centraal staat in dit artikel, verwijzen we verderop met de term “Taigaboomkruiper” steeds naar Kortsnavelboomkruiper. Na een eerste Waalse waarneming in 1928 (voordien bestond er weliswaar veel verwarring met Boomkruiper C. brachydactyla), bleek de Taigaboomkruiper na de Tweede Wereldoorlog vaste voet aan de grond te hebben gekregen in De Boomklever I december 2018 I vogels

109


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.