De Boomklever Maart 2018

Page 3

inhoud Ongewervelden

Ontdekking van STAARTBLAUWTJES in de Laanvallei

3

Op jacht naar de MEIDOORNSPANNER Vogels

10

OEHOES IN HET DIJLELAND

12 14

VOGELWAARNEMINGEN in het Dijleland

18

BIG DAY

De eerste keer Er valt nog heel wat te interpreteren Activiteiten Colofon

ONGEWERVELDEN

Tijdschrift van de natuurstudiegroep Dijleland

Staartbblauwtje (mannetje) - Laanvallei. Foto: Maxime Fajgenblat

Ontdekking van Staartblauwtjes in de Laanvallei (Cupido argiades)

28 31 32

In september 2017 werden voor het eerst Staartblauwtjes (Cupido argiades) opgemerkt in het Dijleland. Een wijfje legde bovendien verschillende eitjes die opgevolgd konden worden tot in het rupsstadium. Het Staartblauwtje is een bijzonder zeldzame dagvlinder in Vlaanderen, die nog maar op een paar andere locaties werd waargenomen

Coverfoto VOS IN HET PARK VAN TERVUREN VOOR NORBERT Foto: Bram van der Zanden

WIE ZOEKT DIE VINDT Na de eerdere ontdekking van een populatie Klaverblauwtjes (Cyaniris semiargus) in Tervuren (Fajgenblat, 2017), bezochten verschillende vlinderkijkers in de zomer van 2017 andere geschikte locaties in de streek, om na te gaan of ook elders Klaverblauwtjes voorkwamen. Tijdens een bezoek aan een hooiland in de Laanvallei (Overijse) op 2 september 2017, ontdekte Hans Roosen geen Klaverblauwtje maar een Staartblauwtje! Het betrof een mannelijk exemplaar dat al redelijk afgevlogen was. Daags nadien werd tij-

dens een gerichte zoekactie ook een vrouwelijk exemplaar aangetroffen. Tijdens het observeren van dit wijfje kon bovendien eileg waargenomen worden op Rode klaver (Trifolium pratense) en Witte klaver (Trifolium repens). Beide individuen werden die dag nog meermaals aangetroffen op verschillende locaties op en rond het perceel. In de dagen die volgden konden de individuen niet meer teruggevonden worden, hoogstwaarschijnlijk omwille van minder gunstige weersomstandigheden. De Boomklever I maart 2018 I ongewervelden

3


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.