De Boomklever Maart 2018

Page 18

Opmerkelijke vogelwaarneminge in de Dijlevallei en omgeving sept. - nov. 2017

18

De Boomklever I maart 2018 I vogels

Wat de soortvolgorde betreft wordt de lijst van het International Ornithological Committee (IOC) gevolgd. GEBIEDSAFKORTINGEN WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Kessel-Lo/Leopoldspark, AVP = Heverlee/Abdij van Park, ZW = Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN = Oud-Heverlee/N, OHZ = Oud-Heverlee/Z, Oppem = weilanden tussen Bogaardenstraat (Oud-Heverlee – Korbeek-Dijle) en NGB, NGB = Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV = Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde), SAR = Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek en Tervuren/KMMA = Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Kwartel Coturnix coturnix Op 2, 6 en 17/09 werden op het plateau van Leefdaal – Korbeek-Dijle de laatste Kwartels voor 2017 opgemerkt (H. Roosen, F. Vanwezer, J. Nysten). Toendrarietgans Anser serrirostris 27/10 13 ex. W te Wijgmaal (L. Smets) Kolgans Anser albifrons 30/10 1 ex. Z te Kesselberg (G. Vandezande)

Bergeend Tadorna tadorna Pas vanaf half oktober doken er terug Bergeenden op in de Dijlevallei, met het eerste te SAR op 17/10 (N. De Clercq) en daarna geleidelijk aan toenemende aantallen tot 15 ex. op het einde van november (versch. waarn.). De enige waarnemingen buiten SAR betroffen resp. 6 en 1 ex. te LP op 11 en 13/11 (F. Vanwezer, K. Hansen, J. Lambrechts, B. Verstraete) en 10 ex. te NGB op 26/11 (I. Nel).

Grote zilverreiger - SAR Foto: Ernesto Zvar

Smient Anas penelope Nadat er slechts twee septembergevallen van Smient werden genoteerd in de Dijlevallei (resp. 1 & 3 ex. te SAR op 25 & 30/09; S. Peten, J. Nysten, K. Moreau, F. Vandeputte), was het wachten tot de tweede helft van oktober om de soort hier weer aan te treffen. In de periode tussen 18/10 en 5/11 werden verspreid over de vallei 20 waarnemingen verzameld (max. 8 ex. te NGB op 24/10 en 10 ex. te OHZ op 30/10; C. Terseleer Lillo, B. Hermans), vanaf 11/11 was de soort bijna uitsluitend voor NGB weggelegd. De maximumconcentratie betrof hier 51 ex. op 25/11 (I. Nel). Zomertaling Anas querquedula Zeer schaars tijdens september 2017, met enkel nog waarnemingen van een v-type te NKV op 9 en 18/09 (I. Nel, L. Hendrickx, E. Kimman) en te SAR op 13/09 (I. Nel). Krooneend Netta rufina Vanaf 8/10 zat weer een mannetje Krooneend te Tervuren/Park KMMA (A. De Greve, A. Reygel e.a.), maar de herkomst ervan blijft twijfelachtig. Topper Aythya marila Er was een melding van 2v te AVP op 19/11 (Y. Vanden Bosch).

Grote Zaagbek Mergus merganser Een vroege Grote Zaagbek in vrouwtjeskleed vloog op 24/09 noordwaarts over SAR (I. Nel, F. Vandeputte, A. Meeus). Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 9/09 & 28/10 telkens 2 ex. te NGB (L. Hendrickx, B. Hermans, J. Nysten e.a.)

VOGELS

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voornamelijk de periode september – november 2017. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Tervuren, Overijse, Hoeilaart en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode december 2017 – februari 2018 omvatten. Voor opname worden waarnemingen bij voorkeur ingevoerd op www.waarnemingen.be, of bezorgd aan Kelle Moreau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400 Oostende, 0486/12.58.77, kelle. moreau@gmail.com. Waarnemingen van soorten die niet in dit verslag werden opgenomen (incl. alle exoten), maar wel werden ingevoerd in www.waarnemingen.be kunnen daar geraadpleegd worden. Waarnemingen die als onzeker werden gelabeld of waar niet tot exacte soortdeterminatie kon worden overgegaan, werden voor dit overzicht niet weerhouden. In vele soortteksten wordt verwezen naar het aantal waarnemingen, waarbij waarnemingen worden gedefinieerd als ‘records’ in de database (een record is de combinatie van soort, datum, waarnemer, gebied en tijdstip). Omwille van de variatie in invoergedrag van verschillende waarnemers moet men wel oppassen met het interpreteren en vergelijken van deze cijfers. Waarnemingen die door het Belgian Rare Bird Committee (BRBC) beoordeeld dienen te worden, worden onder voorbehoud gepubliceerd vooraleer ze definitief op de Dijlelandse lijst kunnen bijgeschreven worden.

Ooievaar Ciconia ciconia In september 2017 werden in het Dijleland de volgende Ooievaars gezien: 01-02/09 5 ex. rondhangend te Korbeek-DIjle/ Bertem/Leefdaal/Meerbeek (S. Loudeche, J. Lambrechts, A. Smets, J. Nysten e.a.) 02-03/09 1 ex. te SAR (I. Nel, L. Hendrickx, B. Hermans e.a.) 07/09 2 ex. te Wilsele-Putkapel/Kwade Hoek (J. Vangeneugden) 08/09 2 ex. Z te Kesselberg (K. Hansen) 16/09 19 ex. ZW te Meerbeek (G. Vandezande) 17/09 90 ex. ZW te Meerbeek (A. Smets, M. Fajgenblat, G. Vandezande, JM Lommaert), 7 ex. ZW te Kesselberg (G. Vandezande), 17 ex. over SintDe Boomklever I maart 2018 I vogels

19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.