De Boomklever December 2017

Page 3

inhoud Ongewervelden

Populatie KLAVERBLAUWTJES in Tervuren

103

KIEZELSPRINKHAAN in Leuven

110 Foeragerend Klaverblauwtje (wijfje) op Akkerdistel (Circium vulgare) - Tervuren op 21 juli 2017 Foto: Chris Verbruggen

Vogels WATERRIETZANGER in de Dijlevallei

112

VOGELWAARNEMINGEN in het Dijleland

118

Op EXCURSIE naar de OPAALKUST

118

De eerste keer In de Bleke Activiteiten Colofon

ONGEWERVELDEN

Tijdschrift van de natuurstudiegroep Dijleland

Ontdekking van een populatie Klaverblauwtjes in Tervuren (Cyaniris semiargus)

Na een halve eeuw van afwezigheid vlogen in 2017 opnieuw Klaverblauwtjes in het Dijleland. In juli werd een kleine - al dan niet tijdelijke - populatie ontdekt aan de rand van het Zoniënwoud in Tervuren. Het Klaverblauwtje is een bijzonder zeldzame dagvlinder in Vlaanderen.

116 131 132 Coverfoto RODE EEKHOORN IN HET PARK VAN TERVUREN Foto: Johan De Cock

BESCHRIJVING VAN DE WAARNEMINGEN Op 21 juli 2017 ontdekte en fotografeerde Chris Verbruggen een vrouwelijk exemplaar van het Klaverblauwtje in een grasland aan de rand van het Zoniënwoud, vlakbij het park van Tervuren. Na overleg bezocht ondergetekende de locatie op 26 juli om na te gaan of het waargenomen exemplaar eventueel nog aanwezig was. Bij aankomst was het meteen prijs: het eerste blauwtje dat bekeken werd, was een Klaverblauwtje. Opmerkelijk genoeg was dit een mannelijk exemplaar – en dus noodzakelijkerwijs een an-

der individu dan enkele dagen voordien werd waargenomen. Later op de dag kon tijdens een simultaantelling met verschillende vlinderkijkers vastgesteld worden dat er minstens drie verschillende mannelijke exemplaren aanwezig waren. In de dagen die volgden, werd de locatie nog geregeld bezocht en konden regelmatig mannelijke exemplaren gezien worden, al daalden de trefkansen wel geleidelijk. Op 7 augustus werd voor het laatst een exemplaar waargenomen. Het wijfje dat op 21 juli gefotografeerd werd, is echter niet meer teruggevonden. De boomklever I december 2017 I ongewervelden

103


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.