De Boomklever Juni 2017

Page 12

Ringmus - Kortenberg Foto: Axel Smets

Opmerkelijke vogelwaarneminge in de Dijlevallei en omgeving dec. 2016 – feb. 2017

44

Waarnemingen die door het Belgian Rare Bird Committee (BRBC) beoordeeld dienen te worden, worden onder voorbehoud gepubliceerd vooraleer ze definitief op de Dijlelandse lijst kunnen bijgeschreven worden. Gebiedsafkortingen WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Kessel-Lo/Leopoldspark, AVP = Heverlee/Abdij van Park, ZW = Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN = Oud-Heverlee/N, OHZ = Oud-Heverlee/Z, Oppem = weilanden tussen Bogaardenstraat (Oud-Heverlee – Korbeek-Dijle) en NGB, NGB = Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV = Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde), SAR = Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek en Tervuren/KMMA = Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Velduil - Leefdaal Plateau Foto: Pierre Deneve

Wilde Zwaan Cygnus cygnus 28/02 5 ex. NO te Kessel-Lo/N (S. Vranckx) Kleine Zwaan Cygnus bewickii 28-29/12 1 ad te SAR (I. Nel, S. & K. De Backer, L. Hendrickx, J. Nysten) Toendrarietgans Anser serrirostris Op 21/01, dezelfde dag waarop de eerste langdurig pleisterende Kolganzen arriveerden (zie verder), werden 14 Toendrarietganzen waargenomen te Pécrot/Grand-Pré en SAR (F. Van Hove, L. Hendrickx). De groep was zeer honkvast (SAR, SAR/Vette Weide en Pécrot/Grand-Pré) en verbleef tot het einde van de besproken periode in de streek, al bleken ze zich soms goed te kunnen verstoppen waardoor vaak ook kleinere aantallen gemeld werden (versch. waarn.). Op 26/01 werden ze ook waargenomen te Florival/Veeweide (B. Miserez). Kolgans Anser albifrons Tijdens de besproken periode werd een mooi aantal van 93 Kolganswaarnemingen doorgegeven uit het Dijleland. In december ging het slechts om één geval, namelijk de juveniele vogel die reeds sinds 8/10 in de streek verbleef, en op 3/12 nog werd opgemerkt te NGB (L. Hendrickx). Ook tijdens de eerste twee decaden van januari hield de soort het nog bescheiden, met een auditieve waarneming te Erps/Dorenveld op 1/01 (P. Moysons), 1 ex. te Oppem op 8/01 (K. Moreau) en 2 ex. te Erps/ Dorenveld op 15/01 (L. Raty). Vanaf 21/01 pleisterde de soort vervolgens quasi continu in de streek, met name in de zone SAR – SAR/ Vette Weide – Pécrot/Grand-Pré. Het begon hier met 7 ex. op 21/1 (F. Van Hove), waarop de maxima zich als volgt ontwikkelden : 8 ex. op 21-25/01, 25 ex. op 26/01, 58 ex. vanaf 27/01, 68 ex. op 4-5/02, 73 ex. op 6/02 en

75 ex. vanaf 8/02 (versch. waarn.). Na 22/02 namen de aantallen dan plots weer af, met nog resp. 27 en 2 ex. op 24 en 25/02 (I. Nel, J. Nysten). Buiten deze zone langs de zuidgrens van de regio leverden januari en februari nog de volgende gevallen op (mogelijk deels ook betrekking op vogels uit de hierboven beschreven groep): 4 ex. Z over de Doode Bemde op 21/01 (T. de Thier), 12 ex. Z te NGB op 24/01 (I. Nel), 3 ex. te OH/Ormendaal op 27/01 (P. Goubau), 3 ex. ZW te OHN op 9/02 (N. De Clercq), 3 ex. te Kwerps/Vijvers op 14/02 (J. Rutten), en 100 ex. NW te SAR + 43 ex. ZW te OHZ op 23/02 (F. Vanwezer). Bergeend Tadorna tadorna De volgende beknopte samenvatting illustreert dat tijdens december – januari een min of meer vast aantal Bergeenden in de streek verbleef (met sterke voorkeur voor SAR), dat vanaf begin februari aangroeide tot in de derde decade van die maand een ongeveer dubbel zo groot aantal bereikt werd: December 76 waarnemingen, max. 19 ex. te SAR op 27/12 (L. Hendrickx, I. Nel) Januari 72 waarnemingen, max. 19 ex. te SAR op 1-2/01 (I. Nel) (verder 18 ex. op meerdere data tot eind januari) Februari 84 waarnemingen, max. 40 ex. te SAR op 23/02 (F. Vanwezer) Buiten de Dijlevallei ten Z van Leuven (van SAR tot Heverlee/Langestaart) waren er waarnemingen te AVP (17 waarnemingen van 2-3 ex. tss 12/01 & 26/02; D. von Werne, W. Goussey e.a.), WLS/Z (2 ex. op 15/01; J. Menu) en Heverlee/Oost (1 ex. op 28/02; P. Moysons).

VOGELS

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voornamelijk de periode december 2016 – februari 2017. Zoals gewoonlijk omvat de bestreken regio de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden (van uniforme landschapselementen die grotendeels binnen de hoger genoemde gemeenten liggen, worden de kleinere delen buiten de regio sensu stricto ook opgenomen), en voor het eerst ook Hoeilaart (waarnemingen vanaf 1/01/17). De volgende rubriek zal de periode maart – mei 2017 omvatten. Voor opname worden waarnemingen bij voorkeur ingevoerd op www.waarnemingen.be, of bezorgd aan Kelle Moreau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400 Oostende, 0486/12.58.77, kelle.moreau@gmail.com. Waarnemingen van soorten die niet in dit verslag werden opgenomen (incl. alle exoten), maar wel werden ingevoerd in www.waarnemingen. be kunnen daar geraadpleegd worden. Waarnemingen die als onzeker werden gelabeld of waar niet tot exacte soortdeterminatie kon worden overgegaan, werden voor dit overzicht niet weerhouden. In vele soortteksten wordt verwezen naar het aantal waarnemingen, waarbij waarnemingen worden gedefinieerd als ‘records’ in de database (een record is de combinatie van soort, datum, waarnemer, gebied en tijdstip). Omwille van de variatie in invoergedrag van verschillende waarnemers moet men wel oppassen met het interpreteren en vergelijken van deze cijfers.

Smient Anas penelope December 49 waarnemingen, max. 72 ex. te NGB op 27/12 (L. Hendrickx)

45


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.