De Boomklever Juni 2015

Page 23

VOLGENS … DE PEDAALSCHOLVERS 02u15, een Blauwe reiger in de Voer. Jef, onze aspirant staat op scherp en kaapt zo de eerste soort van de dag weg. Al snel volgt er Bosuil, Blauwborst, Kievit en Kleine plevier. We rijden het plateau op richting Tersaert, dit levert al snel Rans- en Steenuil op, Kerkuil laat zich echter niet zien. Onderweg horen we een Vroedmeesterpad roepen, alles loopt gesmeerd. Daarbovenop een erg nuttige toevoeging aan onze lijst, een Tureluur in de poel aan hoeve Tersaert en het is nog maar 03u30... We vreesden een beetje dat de strategie om tijdens de doodse nachturen te vogelen nefast zou zijn, maar het blijkt een voltreffer te zijn! Vervolgens naar de Doode bemde waar een Cetti’s zanger en Sprinkhaanzanger ons begroeten, we spenderen hier veel tijd maar dit levert niet veel op, geen Porseleinhoen, geen Snor. Het licht is daar. We rushen naar Oud-Heverlee Noord. Dit was niet echt nodig, de plas levert geen speciallekes op, een slecht voorteken voor de rest van de dag. De aanwezige concurrentie lijkt dezelfde inschatting te maken. We tikken nagenoeg alle vijversoortjes o.a. ook Oeverloper en Grauwe gans. We vogelen nog wat doorheen de vallei maar bijzonder succesvol zijn we niet, we beslissen impulsief het plateau vroeger te doen. En wat een beslissing, op een goed uur tijd hebben we elke gewenste plateausoort beet, Patrijs, Gele kwikstaart, Veldleeuwerik, Tapuit, Paapje en als sterke extra een overvliegende Graspieper! We zijn goed bezig. Vervolgens door de Ruwaalvallei op zoek naar eender wat, een Grote zilverreiger vliegt over. Dan verder door naar SAR, de vijver 50

De boomklever I juni 2015 I vogels

lijkt echter leeg. Na lang niets bijzonder toe te kunnen voegen gaan we door. Bij het vertrekken lopen we echter terug naar binnen, we zien grote meeuwen vliegen, even checken denken we en bam! in de verte achter de Kleine mantelmeeuwen vliegt een Zwarte wouw, echt een toevalstreffer. Ondertussen is het dringend tijd om het bos in te gaan, Vuurgoudhaan, Boompieper, Fitis, Goudvink, Appelvink, Middelste bonte specht vervoegen onze lijst. Zwarte specht en Havik ontsnappen ons hoewel we deze de dag voordien meermaals hadden, spijtig, maar toch weer het bos goed opgekuist. Gekraagde roodstaart proberen we nagenoeg overal, maar blijkt nergens te vinden. Na wat omzwervingen en een Braamsluiper, Roodsborsttapuit en Scholekster rijker tikken we de Slechtvalk in Leuven en beslissen we redelijk vroeg al een frietje te eten. De nog op te kuisen soorten worden opgelijst en we zetten door richting de vallei, daar hebben we eindelijk Bruine kiekendief, Oeverzwaluw, Boomvalk, Zomertaling, Kokmeeuw en Bergeend. Matkop blijkt om één of andere reden overal afwezig en lijken we te gaan dippen, maar gericht zoeken levert er nog eentje op net voor zonsondergang. Het is al 20u, de laatste tussenstand wordt doorgegeven, we liggen in poleposition met 13 soorten voor. Welk team kan dat ´s avonds nog inhalen?? We proberen nog Kerkuil en Houtsnip maar deze tekenen afwezig en zorgen zo voor een domper en onzekerheid. De vermoeidheid slaat serieus toe en we gaan om 23u30 al richting ViaVia. Daar bleek er uiteindelijk een team wel in geslaagd te zijn om nog 10 soorten in te lopen, vreemd. Gelukkig schoot de inhaalbeweging net tekort en keerden we tevreden huiswaarts met de bronzen Bigday-uil. Heel veel respect voor onze aspirant Jef, hij was niet alleen een grote toegevoegde waarde voor het team, hij moest ook nog eens om 06u00 op om te gaan vogelen in Spanje. Ook een dikke proficiat aan alle deelnemers, uiteindelijk weinig soorten in totaal, maar wel weer een erg leuke editie! Tot volgend jaar. Jonathan Menu & Pieter Moysons

Opmerkelijke vogelwaarneminge in de Dijlevallei en omgeving sept. 2014 – febr. 2015 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in het Dijleland beslaat voornamelijk de periode september 2014 – februari 2015. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode maart – mei 2015 omvatten. Waarnemingen worden voor 5 juni 2015 ingevoerd op www.waarnemingen.be, of bezorgd aan Kelle Moreau, Meibloempjeslaan 2, bus 3, 8400 Oostende, 0486/12.58.77, kelle.moreau@ gmail.com. Waarnemingen van soorten die niet in dit verslag werden opgenomen (incl. alle exoten), maar wel werden ingevoerd in www.waarnemingen.be kunnen daar geraadpleegd worden. Waarnemingen die als onzeker werden gelabeld of waar niet tot exacte soortdeterminatie kon worden overgegaan, werden voor dit overzicht niet weerhouden. In vele soortteksten wordt verwezen naar het aantal waarnemingen, waarbij waarnemingen worden gedefinieerd als ‘records’ in de database. Omwille van de variatie in invoergedrag van verschillende waarnemers moet men wel oppassen met het interpreteren en vergelijken van deze cijfers. Meerdere waarnemingen dienen door het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC) beoordeeld te worden vooraleer ze definitief op de Dijlelandse lijst kunnen bijgeschreven worden, en worden dus onder voorbehoud gepubliceerd.

WLS = Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Kessel-Lo/Leopoldspark, AVP = Heverlee/Abdij van Park, ZW = Oud-Heverlee/Zoete Waters, OHN = Oud-Heverlee/N, OHZ = Oud-Heverlee/Z, Oppem = weilanden tussen Bogaardenstraat (Oud-Heverlee – Korbeek-Dijle) en NGB, NGB = Neerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), NKV = Neerijse/Kliniekvijvers (deel Doode Bemde), SAR = Sint-Agatha-Rode/ Grootbroek en Tervuren/KMMA = Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Kwartel Coturnix coturnix Een late waarneming van een ex. op 4/10 te Leefdaal/ plateau (E. Etienne). Kleine Zwaan Cygnus bewickii 02/11 3 ad Z te Leefdaal/plateau (I. Nel, L. Hendrickx, R. Polfliet) en later te SAR (R. Polfliet, I. Nel, L. Hendrickx e.a.) 09/11 2 ex. te SAR (E. Zvar, R. Charlier) 11/01 4 ad + 2 1e win te SAR (L. Hendrickx, A. Smets, I. Nel e.a.) 12/01 1 ex. te SAR (R. Polfliet)

VOGELS

Het soortenaantal brengt ons uiteindelijk op de derde plaats. Moe, maar tevreden wisselen we onze ervaringen uit in de Via Via in Heverlee, en feliciteren we de Pedaalscholvers, die als enigen over de 100-soortengrens wisten te gaan! Thuisgekomen bemerk ik dat ik mijn 86 soorten van vorig jaar niet overschreden heb. Stiekem besluit ik om toch maar mijn eigen, hoogstpersoonlijke Bosuil van 5.30 uur in Vossem mee te tellen…

Kolgans Anser albifrons 02/11 10 ex. ZW te Leefdaal/plateau (I. Nel, L. Hendrickx, R. Polfliet) 22/12 1 ex. te SAR (R. Gysbertsen) 26/12 9 ex. te OHN (P. De Meirsman) 04-31/01 1 ex. te OHN/OHZ/Ormendaal (L. Hendrickx, R. Uyttenbroeck, D. von Werne e.a.) Bergeend Tadorna tadorna We beperken ons tot het aantal waarnemingen en de maximale groepsgroottes per maand, die illustreren dat de winterpiek dit jaar eerder laat gevestigd werd: September 1 waarneming: 1 juv te AVP op 4/09 (R. Gysbertsen) Oktober 4 waarnemingen, max. 2 ex. (SAR) November 7 waarnemingen, max. 5 ex. (SAR) December 25 waarnemingen, max. 9 ex. (SAR) Januari 41 waarnemingen, max. 11 ex. (NGB) Februari 69 waarnemingen, max. 27 ex. (SAR) De boomklever I juni 2015 I vogels

51


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.