De Boomklever December 2014

Page 4

Vogels

.·;j7

.

�-�;.

Rode wouw broedt in het Dijleland in _2014! Twee rode wouw pulli op het nest, 11-07-2014. Foto: Ingrid

el

Afgelopen zomer bracht een koppeltje rode wouwen Milvus

milvus met succes jongen groot in het Dijleland. Ze vonden hier voldoende rust en voedsel om minstens 2 jongen vliegvlug te krijgen.

Rode wouw patrouillerend boven het Dijle/and op 26-4-2014. Foto: Johan De Cock

Het is de eerste keer dat deze soort met zekerheid tot broeden komt in Vlaams-Brabant en ook in de rest van Vlaanderen is de soort als broedvogel een zeldzaamheid.

(Hans Roosen, Kris Van Scharen, Kelle Moreau)

1 06 De Boomklever - december 2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.