De Boomklever December 2014

Page 27

Vogels zullen mij blijven verbazen! Telkens ik zou denken dat er niets bijzonders te melden valt, "valt" er wel iets bijzonders uit de lucht. .. Zo ook nu weer: op zaterdag 29/11/2014 kijk ik -om 17u30 en eerder toevallig, naar de Dijleland waamemingenpagina en tot mijn grote verbazing stond daar een Steppevorkstaartplevier gemeld op het Terlanenveld /Overijse door ene J.K.! Even naar lngrid Nel

bellen die daar in de buurt woont. Maar deze (uitzonderlijke) keer viel ook zij uit de lucht. .. Dan maar J.K. opgezocht en na enige Googletrukken had ik hem aan de lijn in Mechelen: neen, om l 4u30 toen hij daar wegging was de bewuste vogel nog ter plaatse en zeer actief foeragerende.Ondertu

en was het

al erg laat en donker zodat niets meer kon ondernomen worden.

'S anderendaags zondag 30/11: dichte mist! Samen met Ingrid N. en Filip V dp tuurden we vruchteloo naar enkele schimmige kieviten.Om 1 Ou gaf ik het als laatste op, half bevroren! We zouden een nieuwe poging doen na de middag. En, alhoewel het zwaar bewolkt en vrij mistig bleef was het toch mogelijk om af en toe een groepje kieviten te zien opvliegen en soms was onze vriend de vorkstaartplevier er bij. Ondertussen had de tamtam en waamerrningen.be zijn werk gedaan en een 40-tal vogelaars zouden nog diezelfde zondag ten minste een glimp van de vogel kunnen waarnemen. Maandag 1 december bereik­ ten ons de eerste aanwijzingen dat er wat mis zat: de vogel liet zich erg dicht benaderen. tot op 5 meter. Leuk voor fotografen en zo : uit die periode dateren de beste foto's en video-opnames. Alhoewel deze en andere soorten uit de regio van de Kaukasus, weinig mensen gewend zijn en dus doorgaans weinig schuw, was er met deze dwaalgast duidelijk meer aan de hand. Toch wel een buitenkansje voor de bijna honderd mensen die op maandag 1 en dinsdag 2 december de Terlaansevelden doorkruisten, maar de vogel in kwestie zou nu op de insectenrijke velden rond de evenaar of zelfs in Zuid-Afrika moeten verblijven. Wellicht was het dier volkomen uitgeput en uitgehongerd. Het intensieve foerageergedrag op zaterdag 29/11 wees in die richting! Aldus verzwakt bleek hij een tÊ gemakkelijke prooi van een of andere lokale Sperwer en zo geschiede dat op woensdag 3 december de

reemde gast nergens meer

te bespeuren viel tot in de late namiddag de plukplaats met onmi kenbaar de pluimen van een eer te winterkleed Steppevorkstaartplevier werd gevonden ...

Kris van Scharen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.