De Boomklever December 2014

Page 21

...

.

1�· .

��--- �, :.:.:�:·.-

Simultaantrektellingen

•r...

.f.. " •

!

..,

...

t

!. -c$

.-

-�

"

" (""

"

<-

!.

. �

""'".

i <

� (.

j_

!

19/10

s.

-1.

cr

"

..,

'

!. �

·� � !.

cijfermateriaal 4/10 &

....

-.

t

,_

Vogels

·

.,. -;;-·� ...

"�

'"'

t. �

.,..

i

"

>�

r� �

'

•"' 4

Memorabel ... fantastisch ... ongezien ... zalig ... een reeks uitlatingen van trektellers die je kon nalezen op allerlei media. In volle zon en bij temperaturen van meer dan twintig graden was het een lust voor het oog om tienduizenden vogels te zien passeren op weg naar hun winterkwartieren. Zoals voorspeld ... de afwezigen hadden ongelijk. In België waren 66 telposten bemand en werden op deze twee dagen 980.577 vogels geteld.

Houtduiven in volle vlucht, oktober 2014. Foto: Gert Vnndeznnde

De eerste trekteldag 4/ 10 brak heel wat records. Zo werd het totaalrecord verpulverd als we vergelijken met de voorbije 5 jaren :

r.-·-=·,

·

.-

1 •

:J

t" .- l4

-�

"•(

:1··

·

Jaar

2009

2010

2011

2012

2013

2 014

Totaal

107.304

113.435

170.963

91.642

66.171

297.822

In het noorden en het midden van het 1

Vink

/

Vink spec.

105.484

land werden de telposten overspoeld door ongeziene aantallen Zanglijsters.

2

Zanglijster

45.109

Opmerkelijk was ook het grote aantal

3

Spreeuw

36.657

doortrekkende

4

Graspieper

26.597

5

Veldleeuwerik

23.742

uitschieters waren 25 Kraanvogels over

6

Kievit

14.053

Tongeren, 2 Zwarte Ooievaars aan de

7

Kneu

10.679

991

8

Witte Kwikstaart

5.380

en

9

Aalscholver

3.889

10

Rietgors

2.142

Een

totaal

Grote

van

indrukwekkend

Zilverreigers. is

556

te

noemen.

bepaald Andere

Vinkemolen in Zwalm, 13 Ooievaars,

5

Kolganzen, evenveel

Blauwe

Visarenden,

37 Rode

Bruine

Kieken, en

Kiekendieven,

620

een

Wouwen

Buizerds,

8

opmerkelijk

aantal van 179 Torenvalken. Ook 62

Smellekens, 14 Boomvalken, 12 Slechtvalken en 1 Roodpootvalk. Verder nog 77 beflijsters, 5 Grote Piepers, 8 Roodkeelpiepers, 9 Baardmannetjes, een Klapekster, 5 Buidelmezen, 6 Europese Kanaries, 159 Appelvinken en 1 IJsgors.

De Boomklever - december 2014

1 23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.