De Boomklever December 2014

Page 19

, ,... ..

;�. '

�"-

.

�:�.:, i! .."C.

lnseaen

!.

De Witte sparspanner, een vlinderverrassing in Tervuren , Is het beginnersgeluk? Misschien wel. Ralph Vandiest startte in juni 2014 met nachtvlinders kijken en kon na amper enkele maanden reeds een uiterst zeldzame soort noteren in zijn tuin te Vossem (Tervuren). Daarmee wordt nog maar eens ge·111ustreerd hoe boeiend nachtvlinders vangen in een gewone tuin kan zijn.

Witte spnrspnnner Ee11 unieke vondst i11 de Dijlevnllei ! Foto: Rnlph Vn11diest Na

een

kennismaking

met

nachtvlinders

Na minder dan een half jaar nachtvlinderen

tijdens een inventarisatie in het Margijsbos

staat de tuinlijst op 227 soorten, inclusief

vatte Ralph Vandiest in juni de koe bij de

micro-nachtvlinders. Daaronder vinden we

horens: hij bouwde zelf een nachtvlinderval

een aantal interessante (maar soms lokaal

en startte met de inventarisatie van zijn tuin.

algemene)

bossoorten

zoals

Geelblad,

Aangezien veel nachtvlinders nogal mobiel

Marmeruil,

zijn en Vossem niet ver gelegen is van de

Ook

boscomplexen van het Zoniënwoud en van

zeldzame Tere

de Dijlevallei, was te verwachten dat dit heel

goed vertegenwoordigd in de lijst. De mee t

wat ging opleveren. Een gewone tuin in een

bijzondere

klassieke V laamse wijk die echter gelegen

totnogtoe was die van een Witte sparspanner

is in een heel biodiverse regio: dat staat

(Thera vetustata) op 18 september 2014.

Gele

uil

bosrankgebonden

én

en

Katwilguiltje.

soorten,

zomervlinder, verrassende

zoals

de

zijn redelijk waarneming

garant voor een lange soortenlijst. Dankzij de jarenlange

inventarisatie-inspanningen

van

onder meer Paul Nuyts en Bernard Misonne liggen in deze streek overigens enkele van de meest soortenrijke hokken van V laanderen, wat macro-nachtvlinders betreft (374 soorten in UTM-hok FS02B te Overijse). De Boomklever

-

december 2014

111


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.