De Boomklever December 2014

Page 17

. .

..

·

").".

...

Insecten

:. _

Sint-Jnnskr11id11il. Foto: Krien Hansen

Vrijdagavond 29 augustus 2014. Na enkele

Het is dus afwachten of de soort de komende

weken van koud en nat 'zomer'weer, zetten we

jaren onder invloed van klimaatverandering

(Krien & Els) eindelijk de nachtvlinderval nog

gaat toenemen. Koude winterperiodes kan

eens op in de tuin. 's Morgens, op 30 augustus,

hij wellicht niet overleven. De naam van

miezert het als we de val leegmaken. Soorten

deze nachtvlinder is trouwens goed gekozen:

die we niet direct op naam kunnen brengen,

de rupsen van de Sint-janskruiduil leven van

worden snel gefotografeerd om nadien rustig

hertshooisoorten, met name Sint-janskruid.

te kunnen determineren. Want, zelfs na 6 jaar

Dit is één van de vele voorbeelden van een

nachtvlinders determineren in de tuin, is het

zeldzame nachtvlinder die aan een algemene

voor sommige soorten nog altijd puzzelen tot

plantensoort gebonden is.

we er de juiste naam op kunnen plakken. Al tijdens het leegmaken van de nachtval, valt

De

ons een onbekende uil op en een op het eerste

zoekwerk.

zicht afgevlogen exemplaar van een 'moeilijk

beginnen

te determineren' uil.

de 'nonnekesmethode': het bladzijde voor

De

tweede

onbekende Niet

zoeken,

zorgt

goed

weten

grijpen

we

voor

meer

waar terug

te

naar

te

bladzijde doorbladeren van de 'uilensectie'

determineren uil blijkt een Sint-Janskruiduil

van de veldgids 'Nachtvlinders' van Waring

(Chloantha

Sint­

en Townsend. In een eerste reactie klinkt het

zeer

'da's

onbekende

Janskruiduil

maar

hyperici) is

een

te in

eenvoudig zijn.

De

Vlaanderen

een

niet-Nederlandse

soort,

zonder

zeldzame soort waarvan de voorbije tien jaar

Nederlandstalige naam'. Maar dat idee wordt

slechts een handvol vindplaatsen bekend zijn.

snel aan de kant geschoven, wegens niet erg

Opvallend is dat de soort vooral stedelijke

waarschijnlijk.

milieus verkiest. Zo was er een inrruddels

(Chilodes maritima) lijkt ons de juiste soort, we

verdwenen

kijken immers naar een afgevlogen exemplaar.

populatie

in

de

Antwerpse

wordt

de

De

soort

Smalvleugelrietboorder

agglomeratie en wordt de soort sinds 2009 ook

Zo

ingevoerd

op

www.

geregeld in centrum Hasselt gezien. Mogelijk

waarnemingen.be, samen met die ene scherpe

heeft dat te maken met het hitte-eiland-effect

foto die we hebben. Zaterdagnamiddag is er

van stadscentra. De Sint-Janskruiduil staat

al reactie van admin Wim: 'heb je het beestje

bekend als een warmteminnende soort, die

nog? Het lijkt me een Vale stofuil (Proxenus

bijvoorbeeld in Zuid-Europa veel algemener

hospes)'. Nadat Wim te rade ging bij andere

is dan in West- en Centraal-Europa. De soort

nachtvlinderspecialisten en het bekijken van

zit in Vlaanderen aan de rand van zijn areaal;

extra - onscherpe - foto's is hij zeker. Het was

in ons land werd hij overigens pas in 1987

dus wel degelijk de 'niet-Nederlandse soort'.

voor het eerst waargenomen, in Brussel. Uit Nederland zijn slechts een handvol meldingen uit de jaren 1990 bekend, maar de laatste 15 jaar lijkt de soort daar ook afwezig te zijn.

De Boomklever

-

december 2014

1 19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.